EASYETF EURO STOXX 50 VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EASYETF EURO STOXX 50 VEREENVOUDIGD PROSPECTUS"

Transcriptie

1 EASYETF EURO STOXX 50 VEREENVOUDIGD PROSPECTUS GBF CONFORM DE EUROPESE NORMEN TER BESCHIKKING GESTELD VAN HET PUBLIEK TER GELEGENHEID VAN DE TOELATING OP DE MARKT VAN EURONEXT PARIS SA VAN MAXIMAAL TWEEHONDERD MILJOEN B1-KAPITALISATIEDEELBEWIJZEN, A- KAPITALISATIEDEELBEWIJZEN EN A-UITKERINGSDEELBEWIJZEN VAN HET GBFEASYETF EURO STOXX 50 Laatste wijzigingsdatum: 27 augustus 2010 STATUTAIR GEDEELTE De wettelijke kennisgeving werd in het Bulletin des Annonces Légales Obligatoires van 23 april 2001 gepubliceerd. Bij toepassing van de artikelen L en L van de Code Monétaire et Financier, keurde de Franse toezichthouder, de Autorité des marchés financiers, onderhavig prospectus van 15 maart 2001en de wijziging van 30 september 2005 goed. De Autorité des marchés financiers (Autoriteit van de Financiële Markten) vestigt de aandacht van het publiek op het feit dat: - Er geen waarborgen zijn dat de beheersdoelstelling van het GBF EasyETF Euro Stoxx 50 zal worden bereikt. - Voor de verwezenlijking van de beheersdoelstelling van het GBF EasyETF Euro Stoxx 50 moet in ruime mate een beroep worden gedaan op financiële instrumenten die op de gereglementeerde markten of onderhands worden verhandeld en die een tegenpartij- en een marktrisico kunnen veroorzaken. - Het is mogelijk dat de koers van een deelbewijs van het op de markt van Euronext Paris SA verhandelde GBF EasyETF Euro Stoxx 50 de liquidatiewaarde van dat deelbewijs niet weergeeft. - Orders die niet binnen de reserveringsdrempels vastgesteld door Euronext Paris SA in artikel van de op 13 december 2004 gepubliceerde Instructie Euronext cash markets trading manual kunnen worden uitgevoerd, worden in reservering gesteld zoals bepaald in artikel van dezelfde instructie, en dit zolang vraag en aanbod de uitvoering tegen een toegestane koers onmogelijk maken. - Ingeval de notering of de berekening van de Euro STOXX 50 wordt stopgezet of ingeval Euronext Paris SA niet over de koers van deze index beschikt of ingeval Euronext Paris SA de dagelijkse liquidatiewaarde van het GBF EasyETF Euro Stoxx 50 of de indicatieve liquidatiewaarde van het GBF EasyETF Euro Stoxx 50 niet kan verkrijgen of berekenen en publiceren, kan het onmogelijk blijken de deelbewijzen van het GBF EasyETF Euro Stoxx 50 te noteren. - Krachtens de marktmakercontracten tussen Euronext Paris SA en de financiële instellingen die "Marktmakers" zijn, kunnen de partijen deze contracten willekeurig wijzigen, met name met betrekking tot het aantal "Marktmakers", de verdwijning van de huidige "Marktmakers" en de maximale globale spreads tussen de aankoop- en verkoopprijs die een liquiditeitsverlies kunnen veroorzaken. 1

2 BEKNOPTE VOORSTELLING Het GBF EasyETF Euro STOXX 50 biedt vier categorieën van deelbewijzen aan, die hierna in detail worden beschreven. De A-kapitalisatiedeelbewijzen van het GBF EasyETF Euro Stoxx 50 zijn sinds de openingsdatum van het fonds voor het publiek voor verhandeling toegelaten op de markt van Euronext PARIS. B1-kapitalisatiedeelbewijzen zijn sinds 10 oktober 2005 voor de verhandeling toegelaten op de markt van Euronext PARIS. De A-uitkeringsdeelbewijzen zijn sinds 20 februari 2009 voor de verhandeling toegelaten op de markt van Euronext PARIS. Aandelen EasyETF Euro Stoxx 50 A C A-kapitalisatiedeelbewijzen Beursgenoteerde aandelen EasyETF Euro Stoxx 50 A D A-uitkeringsdeelbewijzen Beursgenoteerde aandelen EasyETF Euro Stoxx 50 B C B-kapitalisatiedeelbewijzen EasyETF Euro Stoxx 50 B1 K B1-kapitalisatiedeelbewijzen Beursgenoteerde aandelen ISIN-codes FR FR FR FR BENAMING EASYETF EURO STOXX 50 RECHTSVORM GBF naar Frans recht. COMPARTIMENTEN / KLOON GEEN BEHEERMAATSCHAPPIJ: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BOEKHOUDKUNDIG BEHEERDER BIJ VOLMACHT BNP PARIBAS FUND SERVICES FRANCE GEPLANDE BESTAANSDUUR ICBE OORSPRONKELIJK OPGERICHT VOOR EEN TERMIJN VAN 99 JAAR BEWAARDER BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES BEDRIJFSREVISOR CABINET SELLAM VERKOOPAGENTEN BNP PARIBAS DE VENNOOTSCHAPPEN VAN DE GROEP BNP PARIBAS MARKTMAKERS De financiële instellingen "Marktmakers" zijn de volgende: Timber Hill Europe AG BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC 2

3 INFORMATIE OVER DE BELEGGINGEN EN HET BEHEER CLASSIFICATIE Aandelen uit landen van de Eurozone BEHEERDOELSTELLING EasyETF Euro STOXX 50 heeft als doelstelling de performance van de gekapitaliseerde Euro STOXX 50 te weerspiegelen, ongeacht zijn ontwikkeling, door een rechtstreekse of een synthetische blootstelling te nemen op kapitalisaties in de eurozone. Aangezien het GBF indexgebonden is, heeft het als doelstelling de tracking error in absolute waarde tussen de ontwikkeling van de liquidatiewaarde van het GBF en die van de index onder 1% te behouden (of 5 % van de volatiliteit van de index). REFERENTIE-INDICATOR De Euro STOXX 50 met herbelegde dividenden, uitgedrukt in euro, is de referentie-index van het GBF. De Euro STOXX 50 ontwikkelt net als de performance van de eerste 50 vennootschappen van de eurozone gekozen in 18 sectoren. Op deze wijze maakt hij het de beleggers mogelijk voordeel te halen uit de vitaliteit van de aandelen van de eurozone. De Euro STOXX wordt door de vennootschap Stoxx Limited gepubliceerd en berekend, en geldt als referentie voor particuliere als voor professionele beleggingen in de eurozone. BELEGGINGSSTRATEGIE De beleggingsstrategie heeft als doel een portefeuille samen te stellen die permanent aan de toelatingsregels van een fonds in het kader van het aandelenspaarplan beantwoordt. De risicokenmerken van de portefeuille zijn gelijkwaardig aan die van de referentie-index (inzake blootstelling aan de marktrisico's en profiel van beurskapitalisatie van de waarden die de index vormen). De beheerder neemt de vrijheid te beleggen in aandelen die niet noodzakelijk deel uitmaken van de Euro STOXX 50 index. Afwijkingen ten opzichte van de referentie-index zijn het gevolg van het optimaliseren van de risico/rendementverhouding om de beheerdoelstelling te realiseren. Bovendien kan de beheerder technieken en instrumenten gebruiken die verbonden zijn aan verhandelbare financiële instrumenten waarvan hij meent dat ze economisch geschikt zijn voor het optimale beheer van de portefeuille (aankoop/verkoop van gereglementeerde of onderhandse financiële instrumenten, inschrijvingen/terugkopen van deelbewijzen of aandelen van gecoördineerde Franse of Europese icbe's, gebruik van financiële instrumenten op termijn). RISICOPROFIEL Uw geld wordt voornamelijk belegd in door de financiële beheerder gekozen financiële instrumenten. Deze instrumenten zijn onderhevig aan de ontwikkelingen en grilligheden van de markt. De houder van het GBF stelt zich hoofdzakelijk aan volgende risico's bloot: % van de markrisico's verbonden aan de ontwikkelingen van de DJ Euro STOXX 50 index: een neerwaartse ontwikkeling van de aandelen waaruit de referentie-index is samengesteld, veroorzaakt een daling van de liquidatiewaarde van het GBF; - risico dat de beheerdoelstelling van het GBF slechts gedeeltelijk wordt bereikt; - risico het belegde kapitaal te verliezen, aangezien de initiële inleg door geen enkele waarborg is beschermd; - tegenpartijrisico dat voortvloeit uit het gebruik van financiële instrumenten op termijn afgesloten met een kredietinstelling. Verduidelijkingen met betrekking tot de hierboven beschreven risico's bevinden zich in de gedetailleerde nota. 3

4 BETROKKEN INSCHRIJVERS EN PROFIEL VAN DE TYPISCHE BELEGGER Iedereen kan op het GBF inschrijven. Het richt zich tot houders die willen deelnemen aan de EURO STOXX 50-index. Het GBF is bedoeld voor beleggers die door middel van een financiële belegging in de voornaamste Europese bedrijven, kapitaalvermeerdering op lange termijn nastreven, waarbij tegelijk arbitragemogelijkheden op korte termijn bestaan. Dit GBF wordt immers continu genoteerd op Euronext Paris en wordt als een aandeel verhandeld. Het cumuleert dus de voordelen van een genoteerd effect en van een icbe; bovendien is het toegelaten tot het aandelenspaarplan. Het bedrag dat een belegger redelijkerwijze in deze icbe kan beleggen, hangt af van zijn persoonlijke situatie. Om het bedrag te bepalen, moet hij rekening houden met zijn persoonlijk vermogen, zijn huidige behoeften en een horizon van minimaal 5 jaar, maar ook met zijn voornemen risico's te nemen of veeleer een voorzichtige belegging te kiezen. Er wordt hem ook ten zeerste aanbevolen zijn beleggingen voldoende te spreiden om zich niet alleen aan de risico's van het GBF bloot te stellen. INFORMATIE OVER KOSTEN, PROVISIES EN FISCAAL STELSEL KOSTEN EN PROVISIES Voor A-kapitalisatieaandelen PROVISIE VOOR INSCHRIJVING EN TERUGKOOP (alleen van toepassing op tussenpersonen op de primaire markt) Provisies voor inschrijving en terugkoop verhogen de prijs die de belegger betaalt bij inschrijving of verminderen de prijs die hij bij aflossing ontvangt. De voor het GBF verworven provisies dienen om de kosten te dekken die voor het GBF zijn aangegaan om de toevertrouwde tegoeden te beleggen of te onttrekken. De niet-verworven provisies komen de financiële beheerder, de verkoopagent, enz. toe. Kosten ten laste van de belegger bij inschrijving en terugkoop Instapprovisie niet verworven voor de icbe (in contanten of door inbreng van effecten) Grondslag Percentage / Schaal Liquidatiewaarde x aantal aandelen Maximumpercentage: 3% Instapprovisie verworven voor de icbe Liquidatiewaarde x aantal aandelen geen Terugkoopprovisie niet verworven voor de icbe (in contanten of door inbreng van effecten) Liquidatiewaarde x aantal aandelen Maximumpercentage: 3% Terugkoopprovisie verworven voor de icbe Liquidatiewaarde x aantal aandelen geen De toepassingsvoorwaarden voor de aankopen en de verkopen op de secundaire markt zijn die welke van toepassing zijn op deze markt. Er wordt geen terugkoop- noch instapprovisie toegepast. WERKINGS- EN BEHEERKOSTEN Deze kosten dekken alle direct aan het GBF gefactureerde kosten, met uitzondering van de transactiekosten. In de transactiekosten zijn de bemiddelingskosten (makelaarsprovisie, beursbelastingen enz.) en eventueel de mutatieprovisie begrepen die onder meer door de bewaarder en de financiële beheerder kan worden geïnd. Aan de werkings- en beheerskosten kunnen volgende kosten worden toegevoegd: - overperformanceprovisies. Hiermee wordt de financiële beheerder vergoed als het GBF zijn doelstellingen heeft overtroffen. Zij worden dus aan het GBF gefactureerd; - aan het GBF gefactureerde mutatieprovisies; - een deel van de opbrengsten van de tijdelijke aankoop- en verkooptransacties van effecten. Voor meer bijzonderheden over de aan GBF daadwerkelijk gefactureerde kosten, zie Deel Statistiek van het vereenvoudigde prospectus. 4

5 Aan de icbe gefactureerde kosten: Grondslag Percentage / Schaal Werkings- en beheerskosten (incl. taksen, excl. kosten buiten de transactiekosten, kosten van overperformance en kosten verbonden Nettovermogen (icbe inbegrepen) Maximumpercentage: 0,45% Deze kosten worden direct op de resultaatrekening van het fonds geboekt aan beleggingen in icbe's of beleggingsfondsen) Overperformanceprovisie geen geen Dienstenverstrekkers die mutatieprovisies krijgen Uitsluitend bewaarder Opname op elke transactie geen Voor B-kapitalisatiedeelbewijzen, B1-kapitalisatiedeelbewijzen en A-uitkeringsdeelbewijzen PROVISIE VOOR INSCHRIJVING EN TERUGKOOP (alleen van toepassing op tussenpersonen op de primaire markt) Provisies voor inschrijving en terugkoop verhogen de prijs die de belegger betaalt bij inschrijving of verminderen de prijs die hij bij aflossing ontvangt. De voor het GBF verworven provisies dienen om de kosten te dekken die voor het GBF zijn aangegaan om de toevertrouwde tegoeden te beleggen of te onttrekken. Niet-verworven provisies komen aan de beheersmaatschappij, de verkoopagent enz. toe. Kosten ten laste van de belegger, opgenomen tijdens de inschrijvingen en de terugkopen Instapprovisie niet-verworven voor het GBF Instapprovisie niet-verworven voor het GBF Terugkoopprovisie niet-verworven voor het GBF Terugkoopprovisie verworven voor het GBF Grondslag Liquidatiewaarde aantal deelbewijzen Liquidatiewaarde aantal deelbewijzen Liquidatiewaarde aantal deelbewijzen Liquidatiewaarde aantal deelbewijzen Percentage / Schaal Voor de inschrijvingen in contanten: Maximaal 3% Voor de inschrijvingen in waardepapieren: maximaal EUR geen Voor de terugkopen in contanten: Maximaal 3% Voor de terugkopen in waardepapieren: maximaal EUR geen De toepassingsvoorwaarden voor de aankopen en de verkopen op de secundaire markt zijn die welke van toepassing zijn op deze markt. Er wordt geen terugkoop- noch instapprovisie toegepast. WERKINGS- EN BEHEERKOSTEN Deze kosten dekken alle rechtstreeks aan de icbe gefactureerde kosten, met uitzondering van de transactiekosten. In de transactiekosten zijn de bemiddelingskosten (makelaarsprovisie, beursbelastingen enz.) en eventueel de mutatieprovisie begrepen, die onder meer door de bewaarder en de beheersmaatschappij kunnen worden geïnd. Aan de werkings- en beheerskosten kunnen volgende kosten worden toegevoegd: - overperformanceprovisies. Hiermee wordt de beheersmaatschappij vergoed als de icbe haar doelstellingen heeft overtroffen. Zij worden aan de icbe gefactureerd; - mutatieprovisies gefactureerd aan de icbe; - een deel van de opbrengsten van de tijdelijke aankoop- en verkooptransacties van effecten. Voor meer bijzonderheden over de aan GBF daadwerkelijk gefactureerde kosten, zie Deel Statistiek van het vereenvoudigde prospectus. 5

6 Aan de icbe gefactureerde kosten: Grondslag Percentage / Schaal Werkings- en beheerskosten (incl. taksen, excl. kosten buiten de transactiekosten, kosten van overperformance en kosten verbonden aan beleggingen in icbe's of beleggingsfondsen) Nettovermogen (icbe inbegrepen) Maximumpercentage: 0,25% Deze kosten worden direct op de resultaatrekening van het fonds geboekt Overperformanceprovisie geen geen Dienstenverstrekkers die mutatieprovisies krijgen Uitsluitend bewaarder Opname op elke transactie geen BELASTINGSTELSEL FISCAAL KENMERK: Fonds toegelaten tot het aandelenspaarplan (PEA) Afhankelijk van uw fiscaal stelsel kunnen eventuele meerwaarden of inkomsten uit het aandelenbezit van het GBF aan belasting onderworpen zijn. Wij raden u dan ook aan inlichtingen in te winnen bij de verdelers van het GBF. COMMERCIËLE INFORMATIE INSCHRIJVINGS- EN TERUGKOOPVOORWAARDEN OP DE PRIMAIRE MARKT Het GBF EasyETF Euro STOXX 50 stelt vier categorieën van deelbewijzen voor, maar uitsluitend de A- kapitalisatiedeelbewijzen en B 1-kapitalisatiedeelbewijzen en A-uitkeringsdeelbewijzen worden genoteerd. Beursgenoteerde deelbewijzen: A-kapitalisatiedeelbewijzen, FR , EasyETF Euro Stoxx 50 C B1-kapitalisatiedeelbewijzen, FR , EasyETF Euro Stoxx 50 IC A-uitkeringsdeelbewijzen, FR , EasyETF Euro Stoxx 50 D Niet-beursgenoteerde deelbewijzen: B-kapitalisatiedeelbewijzen, FR , EasyETF Euro Stoxx 50 IC Inschrijvingen kunnen volgestort worden in contanten en/of door de inbreng van waardepapieren. Inschrijvings- en terugkooporders worden om uur (tijd in Parijs) gecentraliseerd bij de bewaarder, BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Grands Moulins de Pantin 9 rue du Débarcadère PANTIN. De toepassingsvoorwaarden voor de aankopen en de verkopen op de secundaire markt zijn die welke van toepassing zijn op deze markt. Er wordt geen terugkoop- noch instapprovisie toegepast. De beheersmaatschappij heeft de mogelijkheid inschrijvingen en terugkopen te beperken of te stoppen. Zij kan ook de inschrijvingen en/of de terugkopen opschorten indien uitzonderlijke omstandigheden en het belang van de houders het vereisen. Initiële liquidatiewaarde (primaire markt): A-kapitalisatiedeelbewijs en A-uitkeringsdeelbewijs: 1/1000 ste van de Euro STOXX 50-index op de oprichtingsdatum van het GBF in euro A-uitkeringsdeelbewijs: 1/100 ste van de Euro STOXX 50-index op de oprichtingsdatum van deze deelbewijzen, uitgedrukt in euro B-kapitalisatiedeelbewijs: 1/10 de van de Euro STOXX 50-index op de oprichtingsdatum van deze deelbewijzen, uitgedrukt in euro B1-kapitalisatie: De aanvankelijke liquidatiewaarde werd volgens een pariteit van 1/10 de van de Euro STOXX 50-index op de oprichtingsdatum van deze deelbewijzen bepaald en gedeeld door 10 op de datum van de laatste wijziging van het prospectus om naar 1/100 ste van de Euro STOXX 50-index over te gaan. 6

7 Minimumaantal deelbewijzen bij inschrijving: Aandelen EasyETF Euro Stoxx 50 A C ISIN-codes en naam in EUROCLEAR Frankrijk FR EasyETF Euro Stoxx 50 C Oorspronkelijke liquidatiewaarde 1/1000 ste van de Euro STOXX 50-index op de oprichtingsdatum van het GBF Minimale inleg bij inschrijving in contanten geen Minimuminschrijvings-bedrag door inbreng van waardepapieren Minimumquotiteit van deelbewijzen EasyETF Euro Stoxx 50 A D EasyETF Euro Stoxx 50 B C FR EasyETF Euro Stoxx 50 D FR EasyETF Euro Stoxx 50 I C 1/100 ste van de Euro STOXX 50-index op de oprichtingsdatum van het soort deelbewijzen 1/10 de van de Euro STOXX 50-index op de oprichtingsdatum van het soort aandelen Minimumquotiteit van deelbewijzen Minimumquotiteit van deelbewijzen EasyETF Euro Stoxx 50 B 1"C FR EasyETF Euro Stoxx 50 I C 1/10 de van de Euro STOXX 50-index op de oprichtingsdatum van het soort deelbewijzen Deling door 10 op de datum van de laatste wijziging van het prospectus om over te gaan tot 1/100 ste Minimumquotiteit van deelbewijzen Datum en berekeningsfrequentie van de liquidatiewaarde: dagelijks. De liquidatiewaarde wordt iedere dag vastgesteld met uitzondering van de dagen waarop de index niet wordt bekendgemaakt (kalender gepubliceerd door de vennootschap Stoxx Limited) of de beursdagen die geen werkdagen zijn of die eerder worden afgesloten, op één van de markten die de notering weergeven van de componenten van de index waarvan de weging een aanzienlijk deel vertegenwoordigt van de index (meer dan 10%). Op de publicatiedagen van de liquidatiewaarde en de openingsdagen van Euronext Paris S.A. wordt een onmiddellijke liquidatiewaarde in euro door Euronext Paris SA berekend en gepubliceerd. Plaats en voorwaarden van bekendmaking of mededeling van de liquidatiewaarde: Op de zetel van BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT en op de website Inschrijving door inbreng van waardepapieren: Behalve de inschrijving volgestort in contanten, kan de betaling van de inschrijvingen door de inbreng van waardepapieren worden uitgevoerd. In dat geval bestaan de waardepapieren uit een aandelenmandje dat de samenstelling van de Euro STOXX 50-index weergeeft. Inschrijvingen door inbreng van waardepapieren moeten betrekking hebben op een minimale quotiteit, zoals hierboven in de tabel beschreven. Inschrijvingen door de inbreng van waardepapieren vinden alleen plaats door de inbreng van een aandelenmandje dat de samenstelling van de "Euro STOXX 50 Index " weergeeft. Voor iedere vóór uur ontvangen inschrijving, moet de samenstelling van het in te brengen aandelenmandje de dag zelf vóór de middag bij de beheersmaatschappij beschikbaar zijn. De beheersmaatschappij beschikt over een gewone termijn tot 's anderendaags om 15 uur om het mandje van de voorgestelde waardepapieren geheel of gedeeltelijk te aanvaarden of te weigeren. In geval van aanvaarding worden de waardepapieren gewaardeerd volgens de regels bepaald in de gedetailleerde nota van het GBF. De inschrijving wordt gerealiseerd op basis van de liquidatiewaarde die onmiddellijk op de inschrijvingsaanvraag volgt. De waardering wordt aan de bedrijfsrevisor meegedeeld. Terugkopen door afgifte van waardepapieren: Naast de terugkoop van deelbewijzen in contanten, kan de betaling van terugkopen door de afgifte van waardepapieren, naar keuze van de beheersmaatschappij, worden uitgevoerd. De waardepapieren die als terugkopen worden afgegeven, worden volgens de in de gedetailleerde nota van het GBF bepaalde regels gewaardeerd, onder toezicht van de bedrijfsrevisor. 7

8 Betalings- en leveringsvoorwaarden van de inschrijvingen/terugkopen: De betaling/levering van de inschrijving/terugkoop wordt ten laatste vijf beursdagen volgend op de ontvangstdatum van de inschrijvings-/terugkoopaanvragen uitgevoerd. De betaling/levering van de inschrijving/terugkoop in effecten of contanten en van de aandelen die eraan verbonden zijn wordt op dezelfde dag uitgevoerd. INFORMATIE MET BETREKKING TOT DE OPNEMING VAN DEELBEWIJZEN VAN EASYETF EURO STOXX 50 OP DE MARKT VAN EURONEXT PARIS SA Op 31 juli 2006 zijn er gewone aandelen (A-kapitalisatiedeelbewijzen geworden) die volledig werden onderschreven en volgestort. Op 31 juli 2006 zijn er B 1-kapitalisatiedeelbewijzen die volledig zijn onderschreven en volgestort. Op 20 februari 2009 is er 1 A-uitkeringsdeelbewijs dat volledig werd onderschreven en volgestort. Ieder nieuw A-kapitalisatiedeelbewijs van het GBF EasyETF Euro STOXX 50 waarop is ingeschreven, is automatisch toegelaten voor verhandeling tot een maximaal aantal van 200 miljoen deelbewijzen. Ieder nieuw B1-kapitalisatiedeelbewijs van het GBF EasyETF Euro STOXX 50 waarop is ingeschreven in overeenstemming met onderhavig door de Autorité des Marchés financiers erkende prospectus is automatisch toegelaten voor verhandeling tot een maximaal aantal van 200 miljoen deelbewijzen. Ieder nieuw A-uitkeringsdeelbewijs van het GBF EasyETF Euro STOXX 50 waarop is ingeschreven, is automatisch toegelaten voor verhandeling tot een maximaal aantal van 200 miljoen deelbewijzen. EFFECTEN TER BESCHIKKING VAN DE MARKT Op 25 april 2001 werden 20 miljoen A-kapitalisatiedeelbewijzen van het GBF EasyETF Euro STOXX 50 ter beschikking van de markt gesteld tegen de eenheidsprijs die om 10 uur (tijd in Parijs) op de introductiedatum, volgens een pariteit van 1/1000 euro voor ieder punt van de Euro STOXX 50-index, werd vastgesteld. Op 11 oktober 2005 werden 1479 B1-kapitalisatiedeelbewijzen van het GBF EasyETF Euro Stoxx 50 ter beschikking van de markt gesteld. Op 20 februari 2009 werd 1 A-uitkeringsdeelbewijs van het GBF Easy ETF Euro Stoxx ter beschikking van de markt gesteld. FINANCIELE INSTELLINGEN "MARKTMAKERS" Op de datum van de laatste wijziging van het prospectus, zijn de financiële instellingen "Marktmakers" de volgende: Timber Hill Europe AG BNP Paribas Arbitrage SNC In overeenstemming met de toelatingsvoorwaarden voor verhandeling op de markt, verbinden de "Marktmakers" er zich toe de markt van de deelbewijzen van het GBF EasyETF Euro Stoxx 50 bij te houden vanaf hun toelating tot notering op de markt. In het bijzonder verbinden de Marktmakers er zich toe hun activiteiten uit te oefenen door permanent op de markt aanwezig te zijn, hetgeen op de eerste plaats in de positionering van een prijsspreiding koper/verkoper tot uiting komt. Bovengenoemde financiële instellingen "Marktmakers" zorgen ervoor dat de beurskoers van de deelbewijzen van het GBF EasyETF Euro STOXX 50 niet meer dan 1,5 % van de onmiddellijke liquidatiewaarde van het fonds afwijkt. 8

9 De verbintenissen van de Marktmakers van het GBF EasyETF Euro Stoxx 50 worden opgeschort als de Euro STOXX 50-index niet beschikbaar is. De verplichtingen van de Marktmakers worden dus opgeschort in geval van moeilijkheden op de beursmarkt, zoals een algemene koersafwijking of een storing die het normale beheer van de marktanimatie onmogelijk maakt. De indicatieve liquidatiewaarde van het GBF EasyETF Euro Stoxx 50 is een ogenblikkelijke theoretische liquidatiewaarde die tijdens de noteringssessie te Parijs wordt berekend en gepubliceerd door gebruik te maken van de EURO STOXX 50-index. Dankzij de indicatieve liquidatiewaarde kunnen de beleggers de op de markt door de "Marktmakers" voorgestelde prijzen met de ogenblikkelijke theoretische liquidatiewaarde vergelijken. AFSLUITINGSDATUM VAN HET BOEKJAAR Laatste beursdag van de maand maart. Eerste afsluiting: maart BESTEMMING VAN DE RESULTATEN Kapitalisatie voor de kapitalisatiedeelbewijzen en jaarlijkse uitkering voor de uitkeringsdeelbewijzen. Boeking van de rente volgens de methode van de geïnde rente. INDICATIEVE LIQUIDATIEWAARDE VAN HET GBF EASYETF EURO STOXX 50 De primaire markt is de markt waarop de aandelen van de ETF worden gecreëerd of terugbetaald. De secundaire markt is die van de noteringsplaats waarop de deelbewijzen worden genoteerd. Op de primaire markt wordt de boekhoudkundige liquidatiewaarde iedere dag ten laatste om 20 uur (tijd in Parijs) bekendgemaakt op basis van de slotkoers van de betrokken markten, zoals verspreid door Stoxx Ltd. De primaire markt is hoofdzakelijk samengesteld uit inschrijvingen en terugkopen van deelbewijzen door de Marktmakers bij de centraliserende instantie. Voor ieder genoteerd aandeel van het GBF EasyETF Euro Stoxx 50 wordt een indicatieve liquidatiewaarde berekend. Voor de berekening van de indicatieve liquidatiewaarde van elk van de beursgenoteerde deelbewijzen van het GBF EasyETF Euro Stoxx 50, gebruikt Euronext Paris SA het niveau van de Euro STOXX 50-index, berekend tijdens de beurssessie te Parijs. Indien de notering van de Euro STOXX 50-index is gestopt, dan is de berekening van de indicatieve liquidatiewaarde van alle beursgenoteerde deelbewijzen onmogelijk en wordt de verhandeling van de deelbewijzen van het GBF EasyETF Euro Stoxx 50 opgeschort. Er worden reserveringsdrempels vastgesteld door toepassing van een variatiepercentage van 1,50 % aan weerszijden van de ogenblikkelijke liquidatiewaarde van het GBF EasyETF Euro Stoxx 50, berekend door Euronext Paris SA en geactualiseerd via een raming tijdens de sessie, afhankelijk van de variatie van de DJ Euro STOXX 50-index. Boven deze drempel worden de beursgenoteerde deelbewijzen van het fonds gereserveerd en is het fonds niet langer genoteerd. De notering ervan is opgeschort. Zodra de waarde onder de drempel daalt, wordt de notering terug aangevat. De verhandeling wordt opgeschort in de veronderstelling dat de berekening van de ogenblikkelijke liquidatiewaarde en dus de actualisering van hogergenoemde drempels onmogelijk zouden zijn, dat wil zeggen in de volgende gevallen: - stopzetting van de notering of van de berekening van de Euro STOXX 50-index; - onbeschikbaarheid voor Euronext Paris SA van de koers van de Euro STOXX 50-index; - onmogelijkheid voor Euronext Paris SA om de dagelijkse liquidatiewaarde van het GBF EasyETF Euro Stoxx 50 te verkrijgen of om de ogenblikkelijke liquidatiewaarde te berekenen en bekend te maken. Ook op de secundaire markt berekent en publiceert EURONEXT Paris S.A iedere beursdag, om de 15 seconden tussen de opening en de sluiting, op een vergelijkbare wijze een ogenblikkelijke liquidatiewaarde die voortvloeit uit de volgende vermenigvuldiging: 9

10 [boekhoudkundige liquidatiewaarde vastgesteld op D-1 op de slotkoersen x [performance van de ogenblikkelijke index ten opzichte van het sluitingsniveau Alle transacties op de secundaire markt worden gedurende een beursdag op deze basis uitgevoerd. Overigens wordt de beurskoers van het GBF EasyETF Euro Stoxx 50 op ieder moment automatisch vergeleken met de ogenblikkelijke liquidatiewaarde, zodat de beurskoers niet meer dan 1,5 % van de ogenblikkelijke liquidatiewaarde zou afwijken, in overeenstemming met het gewijzigde Decreet nr van 6 september De Marktmakers moeten ervoor zorgen dat de liquiditeit van de secundaire markt verzekerd is. Zij moeten zich ervan vergewissen dat deze verplichting wordt nagekomen. PLAATS EN VOORWAARDEN VAN BEKENDMAKING EN MEDEDELING VAN DE LIQUIDATIEWAARDE Op de zetel van BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT en op de website De verspreiding van dit vereenvoudigde prospectus en het aanbod of de aankoop van deelbewijzen van het GBF zijn in sommige landen onderworpen aan beperkingen. Dit vereenvoudigde prospectus is geen aanbieding noch een verkoopshandeling op het initiatief van om het even wie, in om het even welk land waar dit aanbod of deze handeling onwettig zou zijn of waar de persoon die dit aanbod formuleert of deze handeling uitvoert niet de vereiste voorwaarden zou vervullen om dit te doen of ter bestemming van eender welke persoon tegenover wie het onwettig zou zijn dit aanbod te formuleren of tegenover wie het onwettig zou zijn een verkoopshandeling te stellen. De deelbewijzen van het GBF werden niet en zullen niet in de Verenigde Staten of ten bate van een burger of een ingezetene van de Verenigde Staten worden aangeboden of verkocht. Geen enkele andere persoon dan zij die vernoemd zijn in dit vereenvoudigde prospectus heeft de toelating om inlichtingen over het GBF te verschaffen. Potentiële inschrijvers van deelbewijzen van het GBF moeten inlichtingen nemen over de wettelijke vereisten die van toepassing zijn op deze inschrijvingsaanvraag en over de reglementering inzake deviezencontrole en het fiscale stelsel die van toepassing zijn in het land waartoe zij behoren of waar zij verblijven of wonen. De indicatieve liquidatiewaarde van het GBF EasyETF Euro Stoxx 50 wordt iedere beursdag tijdens de noteringsuren te Parijs berekend en gepubliceerd door Euronext Paris SA. UITDRUKKINGSVALUTA VAN DE DEELBEWIJZEN Euro. OPRICHTINGSDATUM Deze icbe werd op 15 maart 2001 door de Commissie van de Beursverrichtingen goedgekeurd. Zij werd op 30 maart 2001 opgericht. OORSPRONKELIJKE LIQUIDATIEWAARDE Soorten aandelen A-kapitalisatiedeelbewijzen Beursgenoteerde aandelen A-uitkeringsdeelbewijzen Beursgenoteerde aandelen B-kapitalisatiedeelbewijzen B1-kapitalisatiedeelbewijzen Beursgenoteerde aandelen Oorspronkelijke liquidatiewaarde 1/1000 ste van de "Euro STOXX 50 " op de oprichtingsdatum van het GBF 1/100 ste van de "Euro STOXX 50 " op de oprichtingsdatum van het soort deelbewijzen 1/10 de van de "Euro STOXX 50 Index " op de oprichtingsdatum van het soort deelbewijzen 1/10 de van de "Euro STOXX 50" op de oprichtingsdatum het soort deelbewijzen, vervolgens gedeeld door 10 op de datum van de laatste wijziging van het prospectus om tot 1/100 e te komen NOTERING OP ANDERE GEREGLEMENTEERDE MARKTEN 10

11 De deelbewijzen van het GBF EasyETF Euro Stoxx 50 kunnen later voor notering op andere gereglementeerde markten worden toegelaten. AANVULLENDE INFORMATIE De laatste jaarlijkse en periodieke documenten worden binnen een week toegestuurd op eenvoudig schriftelijk verzoek van de houder gericht aan: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT TSA PARIS Cedex 09 Service Marketing Bijkomende inlichtingen kunnen indien nodig verkregen worden door een vraag te richten aan: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT TSA PARIS Cedex 09 Service Marketing Site Het document "stembeleid" en het verslag waarin de omstandigheden worden uiteengezet waaronder de stemrechten zijn uitgeoefend, zijn verkrijgbaar op de onderstaande adressen: Bij de Service Marketing & Communication, TSA Paris Cedex 09 Of op de website Publicatiedatum van het prospectus: 27 augustus De website van AMF (www.amf-france.org) bevat aanvullende informatie over de lijst van reglementaire documenten en over de bepalingen met betrekking tot de bescherming van de beleggers. Onderhavig vereenvoudigd prospectus moet vóór de inschrijving aan de inschrijvers worden overhandigd. 11

12 DEEL B - STATISTIEKEN EASYETF EURO STOXX 50 Aandelencategorie A 1 - PERFORMANCE GBF OP 31 DECEMBER 2009 GEANNUALISEER- DE PERFORMANCE 1 JAAR 3 JAAR 5 JAAR ICBE 26,43% -7,26% 3,16% REFERENTIE- INDEX: DJ EURO STOXX 50 25,51% -7,41% 3,09% WAARSCHUWING Resultaten uit het verleden zijn geen aanwijzing voor toekomstige resultaten. Zij zijn niet altijd constant in tijd. (De berekeningen van de performances worden in voorkomend geval met netto herbelegde coupons uitgevoerd) 2 - PRESENTATIE VAN DE KOSTEN GEFACTUREERD AAN DE ICBE'S IN DE LOOP VAN HET LAATSTE BOEKJAAR AFGESLOTEN OP 31 MAART 2009 WERKINGS- EN BEHEERSKOSTEN 0,25% KOST AFKOMSTIG UIT DE BELEGGING IN ANDERE ICBE'S OF BELEGGINGSFONDSEN Deze kost wordt bepaald door : - Kosten in verband met de aankoop van icbe's en beleggingsfondsen - Na aftrek van de retrocessies onderhandeld door de beheersmaatschappij van de beleggende icbe ANDERE AAN DE ICBE GEFACTUREERDE KOSTEN Deze kosten zijn samengesteld uit : - Overperformanceprovisie - Mutatieprovisies TOTAAL GEFACTURÉERD AAN DE ICBE TIJDENS HET LAATSTE AFGESLOTEN BOEKJAAR 0,25% ALGEMENE DEFINITIE VAN DE AAN DE ICBE GEFACTUREERDE KOSTEN WERKINGS- EN BEHEERSKOSTEN: 12

13 Deze kosten dekken alle rechtstreeks aan de icbe gefactureerde kosten, met uitzondering van de transactiekosten en in voorkomend geval, van de overperformanceprovisie. De transactiekosten bevatten alle bemiddelingskosten (courtage, beursbelastingen, ) en de mutatieprovisie (zie hieronder). De werkings- en beheerkosten bevatten in het bijzonder de kosten van financieel beheer, de kosten van administratief en boekhoudkundig beheer, de kosten van depot, bewaring en audit. KOST AFKOMSTIG UIT DE AANKOOP VAN ICBE'S EN/OF BELEGGINGSFONDSEN: Sommige icbe's beleggen in andere icbe's of in beleggingsfondsen naar buitenlands recht (doel-icbe's). De aankoop en bewaring van een doel-icbe (of van een beleggingsfonds) leggen aan de kopende icbe twee soorten kosten op die hier worden geëvalueerd: - inschrijvings/terugkoopprovisies. Het deel van deze provisies verkregen voor de icbe is vergelijkbaar met transactiekosten en wordt hier niet gerekend. - kosten rechtstreeks gefactureerd aan de doel-icbe, die indirecte kosten vormen voor de kopende icbe. In sommige gevallen kan de kopende icbe retrocessies onderhandelen, met andere woorden kortingen op sommige van deze kosten. Deze kortingen verminderen het totaal van de kosten die de kopende icbe effectief draagt. ANDERE AAN DE ICBE GEFACTUREERDE KOSTEN: Andere kosten kunnen aan de icbe worden gefactureerd. Het betreft : - overperformanceprovisies Hiermee wordt de beheersmaatschappij vergoed als de icbe haar doelstellingen heeft overtroffen. - mutatieprovisies. De mutatieprovisie is een provisie die bij elke verrichting op de portefeuille aan de icbe wordt gefactureerd. Het volledige prospectus beschrijft deze provisies uitvoerig. De beheervennootschap kan ervan genieten aan de voorwaarden bepaald in deel A van het vereenvoudigde prospectus. De aandacht van de belegger wordt gevestigd op het feit dat deze andere kosten van het ene naar het andere jaar sterk kunnen schommelen en dat de cijfers die hier worden gepresenteerd deze zijn die werden vastgesteld tijdens het vorige boekjaar. 3 - INFORMATIE OVER DE TRANSACTIES TIJDENS HET LAATSTE BOEKJAAR AFGESLOTEN OP 31 MAART 2010 De transactiekosten op de aandelenportefeuille vertegenwoordigden 0,00 % van het gemiddelde actief. De omloopsnelheid van de aandelenportefeuille bedroeg 118,15 % van het gemiddelde actief. De transacties tussen de beheermaatschappij voor rekening van de icbe's die zij beheert en de verbonden vennootschappen vertegenwoordigden op het totaal van de transacties van dit boekjaar: Vermogensklassen Transacties Aandelen 21,09 % Schuldvorderingen 38,81 % AANVULLENDE INFORMATIE De gegevens met betrekking tot de transacties uitgevoerd met de zogenaamde verbonden vennootschappen op de transacties uitgevoerd door de beheervennootschap voor alle icbe's die zij beheert en niet voor de enige icbe die deel uitmaakt van dit "Deel B". 13

14 EASYETF EURO STOXX 50 Aandelencategorie B1 1 - PERFORMANCE GBF OP 31 DECEMBER 2009 GEANNUALISEER -DE PERFORMANCE 1 JAAR 3 JAAR 5 JAAR ICBE 26,39% -7,12% 3,34% REFERENTIE- INDEX: DJ EURO STOXX 50 25,51% -7,41% 3,09% WAARSCHUWING Resultaten uit het verleden zijn geen aanwijzing voor toekomstige resultaten. Zij zijn niet altijd constant in tijd. (De berekeningen van de performances worden in voorkomend geval met netto herbelegde coupons uitgevoerd) 2 - PRESENTATIE VAN DE KOSTEN GEFACTUREERD AAN DE ICBE'S IN DE LOOP VAN HET LAATSTE BOEKJAAR AFGESLOTEN OP 31 MAART 2010 WERKINGS- EN BEHEERSKOSTEN 0,25% KOST AFKOMSTIG UIT DE BELEGGING IN ANDERE ICBE'S OF BELEGGINGSFONDSEN Deze kost wordt bepaald door : - Kosten in verband met de aankoop van icbe's en beleggingsfondsen - Na aftrek van de retrocessies onderhandeld door de beheersmaatschappij van de beleggende icbe ANDERE AAN DE ICBE GEFACTUREERDE KOSTEN Deze kosten zijn samengesteld uit : - Overperformanceprovisie - Mutatieprovisies TOTAAL GEFACTURÉERD AAN DE ICBE TIJDENS HET LAATSTE AFGESLOTEN BOEKJAAR 0,25% ALGEMENE DEFINITIE VAN DE AAN DE ICBE GEFACTUREERDE KOSTEN WERKINGS- EN BEHEERSKOSTEN: Deze kosten dekken alle rechtstreeks aan de icbe gefactureerde kosten, met uitzondering van de transactiekosten en in voorkomend geval, van de overperformanceprovisie. De transactiekosten bevatten alle bemiddelingskosten (courtage, beursbelastingen, ) en de mutatieprovisie (zie hieronder). De werkings- en 14

15 beheerkosten bevatten in het bijzonder de kosten van financieel beheer, de kosten van administratief en boekhoudkundig beheer, de kosten van depot, bewaring en audit. KOST AFKOMSTIG UIT DE AANKOOP VAN ICBE'S EN/OF BELEGGINGSFONDSEN: Sommige icbe's beleggen in andere icbe's of in beleggingsfondsen naar buitenlands recht (doel-icbe's). De aankoop en bewaring van een doel-icbe (of van een beleggingsfonds) leggen aan de icbe-koper twee soorten kosten op die hier worden geëvalueerd: - inschrijvings/terugkoopprovisies. Het deel van deze provisies verkregen voor de icbe is vergelijkbaar met transactiekosten en wordt hier niet gerekend. - rechtstreeks aan de doel-icbe gefactureerde kosten die onrechtstreekse kosten vormen voor de kopende icbe. In sommige gevallen kan de kopende icbe retrocessies onderhandelen, met andere woorden kortingen op sommige van deze kosten. Deze kortingen verminderen het totaal van de kosten die de kopende icbe effectief draagt. ANDERE AAN DE ICBE GEFACTUREERDE KOSTEN: Andere kosten kunnen aan de icbe worden gefactureerd. Het betreft : - overperformanceprovisies Hiermee wordt de beheersmaatschappij vergoed als de icbe haar doelstellingen heeft overtroffen. - mutatieprovisies. De mutatieprovisie is een provisie die bij elke verrichting op de portefeuille aan de icbe wordt gefactureerd. Het volledige prospectus beschrijft deze provisies uitvoerig. De beheervennootschap kan ervan genieten aan de voorwaarden bepaald in deel A van het vereenvoudigde prospectus. De aandacht van de belegger wordt gevestigd op het feit dat deze andere kosten van het ene naar het andere jaar sterk kunnen schommelen en dat de cijfers die hier worden gepresenteerd deze zijn die werden vastgesteld tijdens het vorige boekjaar. 3 - INFORMATIE OVER DE TRANSACTIES TIJDENS HET LAATSTE BOEKJAAR AFGESLOTEN OP 31 MAART 2010 De transactiekosten op de aandelenportefeuille vertegenwoordigden 0,00 % van het gemiddelde actief. De omloopsnelheid van de aandelenportefeuille bedroeg 118,15 % van het gemiddelde actief. De transacties tussen de beheermaatschappij voor rekening van de icbe's die zij beheert en de verbonden vennootschappen vertegenwoordigden op het totaal van de transacties van dit boekjaar: Vermogensklassen Transacties Aandelen 21,09 % Schuldvorderingen 38,81 % AANVULLENDE INFORMATIE De gegevens met betrekking tot de transacties uitgevoerd met de zogenaamde verbonden vennootschappen op de transacties uitgevoerd door de beheervennootschap voor alle icbe's die zij beheert en niet voor de enige icbe die deel uitmaakt van dit "Deel B". 15

16 EASYETF EURO STOXX 50 Aandelencategorie B 1 - PERFORMANCE GBF OP 31 DECEMBER 2009 GEANNUALISEERDE PERFORMANCE 1 JAAR 3 JAAR 5 JAAR ICBE 26,36% -7,12% 3,34% 3.34% REFERENTIE- INDEX: DJ EURO STOXX 50 25,51% -7,41% 3,09% 3.09% WAARSCHUWING Resultaten uit het verleden zijn geen aanwijzing voor toekomstige resultaten. Zij zijn niet altijd constant in tijd. (De berekeningen van de performances worden in voorkomend geval met netto herbelegde coupons uitgevoerd) 2 - PRESENTATIE VAN DE KOSTEN GEFACTUREERD AAN DE ICBE'S IN DE LOOP VAN HET LAATSTE BOEKJAAR AFGESLOTEN OP 31 MAART 2010 WERKINGS- EN BEHEERSKOSTEN 0,25% KOST AFKOMSTIG UIT DE BELEGGING IN ANDERE ICBE'S OF BELEGGINGSFONDSEN Deze kost wordt bepaald door : - Kosten in verband met de aankoop van icbe's en beleggingsfondsen - Na aftrek van de retrocessies onderhandeld door de beheersmaatschappij van de beleggende icbe ANDERE AAN DE ICBE GEFACTUREERDE KOSTEN Deze kosten zijn samengesteld uit : - Overperformanceprovisie - Mutatieprovisies TOTAAL GEFACTURÉERD AAN DE ICBE TIJDENS HET LAATSTE AFGESLOTEN BOEKJAAR 0,25% 16

17 ALGEMENE DEFINITIE VAN DE AAN DE ICBE GEFACTUREERDE KOSTEN WERKINGS- EN BEHEERSKOSTEN: Deze kosten dekken alle rechtstreeks aan de icbe gefactureerde kosten, met uitzondering van de transactiekosten en in voorkomend geval, van de overperformanceprovisie. De transactiekosten bevatten alle bemiddelingskosten (courtage, beursbelastingen, ) en de mutatieprovisie (zie hieronder). De werkings- en beheerkosten bevatten in het bijzonder de kosten van financieel beheer, de kosten van administratief en boekhoudkundig beheer, de kosten van depot, bewaring en audit. KOST AFKOMSTIG UIT DE AANKOOP VAN ICBE'S EN/OF BELEGGINGSFONDSEN: Sommige icbe's beleggen in andere icbe's of in beleggingsfondsen naar buitenlands recht (doel-icbe's). De aankoop en bewaring van een doel-icbe (of van een beleggingsfonds) leggen aan de icbe-koper twee soorten kosten op die hier worden geëvalueerd: - inschrijvings/terugkoopprovisies. Het deel van deze provisies verkregen voor de icbe is vergelijkbaar met transactiekosten en wordt hier niet gerekend. - rechtstreeks aan de doel-icbe gefactureerde kosten die onrechtstreekse kosten vormen voor de kopende icbe. In sommige gevallen kan de kopende icbe retrocessies onderhandelen, met andere woorden kortingen op sommige van deze kosten. Deze kortingen verminderen het totaal van de kosten die de kopende icbe effectief draagt. ANDERE AAN DE ICBE GEFACTUREERDE KOSTEN: Andere kosten kunnen aan de icbe worden gefactureerd. Het betreft : - overperformanceprovisies Hiermee wordt de beheersmaatschappij vergoed als de icbe haar doelstellingen heeft overtroffen. - mutatieprovisies. De mutatieprovisie is een provisie die bij elke verrichting op de portefeuille aan de icbe wordt gefactureerd. Het volledige prospectus beschrijft deze provisies uitvoerig. De beheervennootschap kan ervan genieten aan de voorwaarden bepaald in deel A van het vereenvoudigde prospectus. De aandacht van de belegger wordt gevestigd op het feit dat deze andere kosten van het ene naar het andere jaar sterk kunnen schommelen en dat de cijfers die hier worden gepresenteerd deze zijn die werden vastgesteld tijdens het vorige boekjaar. 3 - INFORMATIE OVER DE TRANSACTIES TIJDENS HET LAATSTE BOEKJAAR AFGESLOTEN OP 31 MAART 2009 De transactiekosten op de aandelenportefeuille vertegenwoordigden 0,00 % van het gemiddelde actief. De omloopsnelheid van de aandelenportefeuille bedroeg 118,15 % van het gemiddelde actief. De transacties tussen de beheermaatschappij voor rekening van de icbe's die zij beheert en de verbonden vennootschappen vertegenwoordigden op het totaal van de transacties van dit boekjaar: Vermogensklassen Transacties Aandelen 21,09 % Schuldvorderingen 38,81 % AANVULLENDE INFORMATIE De gegevens met betrekking tot de transacties uitgevoerd met de zogenaamde verbonden vennootschappen op de transacties uitgevoerd door de beheervennootschap voor alle icbe's die zij beheert en niet voor de enige icbe die deel uitmaakt van dit "Deel B". 17

18 Publicatiedatum van het prospectus: 27 augustus

EasyETF STOXX EUROPE 600

EasyETF STOXX EUROPE 600 EasyETF STOXX EUROPE 600 VEREENVOUDIGD PROSPECTUS SAMENVATTING VEREENVOUDIGD PROSPECTUS van EasyETF STOXX EUROPE 600 GEDETAILLEERDE NOTA van EasyETF STOXX EUROPE 600 REGLEMENT VAN HET FONDS van EasyETF

Nadere informatie

Informatie over de beleggingen en het beheer:

Informatie over de beleggingen en het beheer: HOOFDSTUK II VEREENVOUDIGD PROSPECTUS: VEREENVOUDIGD PROSPECTUS Conform de Europese normen EasyETF GLOBAL TITANS 50 DEEL A - STATUTAIR GEDEELTE Beknopte presentatie: ISIN-code: FR0000973596 EasyETF Global

Nadere informatie

aandelen aandelen aandelen aandelen

aandelen aandelen aandelen aandelen SPDR AEX Index ETF VEREENVOUDIGD PROSPECTUS 17 juni 2010 DEEL A - STATUTAIRE BEPALINGEN ICBE conform de Europese normen AEXT (Code Euronext) ISIN-code: FR000001893 Classificatie: Aandelen uit de landen

Nadere informatie

aandelen aandelen aandelen aandelen

aandelen aandelen aandelen aandelen ICBE conform de Europese normen SPDR MSCI Europe Consumer Staples SM ETF VEREENVOUDIGD PROSPECTUS 17 juni 2010 STS (Code Euronext) ISIN-code: FR0000001745 Classificatie: Internationale DEEL A - STATUTAIRE

Nadere informatie

GBF METROPOLE Sélection A (ISIN: FR0007078811) Deze ICBE wordt beheerd door METROPOLE GESTION

GBF METROPOLE Sélection A (ISIN: FR0007078811) Deze ICBE wordt beheerd door METROPOLE GESTION Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

SAINT-HONORE EUROPE SYNERGIE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

SAINT-HONORE EUROPE SYNERGIE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS SAINT-HONORE EUROPE SYNERGIE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS EmA 28 januari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie

Nadere informatie

REGLEMENT VAN HET GEMEENSCHAPPELIJKE BELEGGINGSFONDS DEEL I ACTIVA EN DEELBEWIJZEN

REGLEMENT VAN HET GEMEENSCHAPPELIJKE BELEGGINGSFONDS DEEL I ACTIVA EN DEELBEWIJZEN REGLEMENT VAN HET GEMEENSCHAPPELIJKE BELEGGINGSFONDS DEEL I ACTIVA EN DEELBEWIJZEN ARTIKEL 1 DEELBEWIJZEN IN MEDE-EIGENDOM De rechten van de mede-eigenaars worden uitgedrukt in deelbewijzen, waarbij elk

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE FLEXIBLE (EdR Europe Flexible)

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE FLEXIBLE (EdR Europe Flexible) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA (EdR India) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA (EdR India) ICBE naar Frans recht (EdR India) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is

Nadere informatie

WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE DELTA LLOYD INDEXFONDS BEDRIJFSOBLIGATIES VERKORT PROSPECTUS IN EURO LUIDENDE OBLIGATIES EN ANDERE SCHULDINSTRUMENTEN ICBE IN OVEREENSTEMMING MET DE EU- NORMEN KORTE PRESENTATIE WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

Nadere informatie

WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE DELTA LLOYD INDEXFONDS STAATSOBLIGATIES VERKORT PROSPECTUS IN EURO LUIDENDE OBLIGATIES EN SCHULDINSTRUMENTEN ICBE IN OVEREENSTEMMING MET DE EU- NORMEN KORTE PRESENTATIE WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap Equity USA Small Cap Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht overeenkomstig de Richtlijn 85/611/EEG 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Parijs,

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD LATIN AMERICA (EdR Latin America) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD LATIN AMERICA (EdR Latin America) ICBE naar Frans recht (EdR Latin America) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie

Nadere informatie

WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE DELTA LLOYD INDEXFONDS AANDELEN WERELD VERKORT PROSPECTUS INTERNATIONALE AANDELEN ICBE IN OVEREENSTEMMING MET DE EU- NORMEN KORTE PRESENTATIE WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE ISIN-CODE FR0010752915 NAAM

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD ASIA LEADERS (EdR Asia Leaders)

EDMOND DE ROTHSCHILD ASIA LEADERS (EdR Asia Leaders) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

DORVAL MANAGEURS EUROPE

DORVAL MANAGEURS EUROPE DORVAL MANAGEURS EUROPE PROSPECTUS GBF conform de Europese normen Pagina 1 DORVAL MANAGEURS EUROPE I. ALGEMENE KENMERKEN Vorm van de icbe Naam: Dorval Manageurs Europe Rechtsvorm en lidstaat waar de icbe

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD US VALUE & YIELD (EdR US Value & Yield)

EDMOND DE ROTHSCHILD US VALUE & YIELD (EdR US Value & Yield) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

AMUNDI ETF REAL ESTATE REIT IEIF UCITS ETF

AMUNDI ETF REAL ESTATE REIT IEIF UCITS ETF Parijs, 15 januari 2014 Mevrouw, Mijnheer, U bent in het bezit van een aandelenportefeuille van het GBF AMUNDI ETF REAL ESTATE REIT IEIF UCITS ETF - (FR0010791160), we willen u daarvoor hartelijk danken.

Nadere informatie

SAINT-HONORE VIE ET SANTE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN

SAINT-HONORE VIE ET SANTE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN SAINTHONORE VIE ET SANTE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ByD 28 januari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR

Nadere informatie

CARMIGNAC EURO-INVESTISSEMENT

CARMIGNAC EURO-INVESTISSEMENT GBF conform de Europese normen CARMIGNAC EURO-INVESTISSEMENT Geharmoniseerd gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Frans recht (fonds commun de placement) Vereevoudigd prospectus CARMIGNAC EURO-INVESTISSEMENT

Nadere informatie

het investeringsdomein is niet meer sectorgebonden, maar beslaat in potentie het geheel van de sectoren van de MSCI Europe index.

het investeringsdomein is niet meer sectorgebonden, maar beslaat in potentie het geheel van de sectoren van de MSCI Europe index. BRIEF AAN DE AANDEELHOUDER VAN HET GBF 'AMUNDI ETF MSCI EUROPE IT UCITS ETF' Parijs, 2 januari 2014 Mevrouw, Mijnheer, Hierbij delen we u, als aandeelhouder van het Gemeenschappelijk Beleggingsfonds 'AMUNDI

Nadere informatie

ECOSPHERE EUROPE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

ECOSPHERE EUROPE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS EmA 28 januari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR BEKNOPTE VOORSTELLING

Nadere informatie

PARVEST JAPAN. Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009

PARVEST JAPAN. Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE DELTA LLOYD INDEXFONDS ONROEREND GOED VERKORT PROSPECTUS INTERNATIONALE AANDELEN ICBE IN OVEREENSTEMMING MET DE EU- NORMEN KORTE PRESENTATIE WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE ISIN-CODE FR0010752907 NAAM

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD EMERGING CONVERTIBLES (EdR Emerging Convertibles) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD EMERGING CONVERTIBLES (EdR Emerging Convertibles) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

EUROPE RENDEMENT GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN

EUROPE RENDEMENT GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ByD 8 februari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR BEKNOPTE VOORSTELLING

Nadere informatie

PARVEST EUROPE DIVIDEND

PARVEST EUROPE DIVIDEND Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

SAINT-HONORE US VALUE & YIELD

SAINT-HONORE US VALUE & YIELD SAINTHONORE US VALUE & YIELD (vroeger AMERIQUE RENDEMENT) GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS EmA 28 januari 2010 SAINTHONORE US VALUE & YIELD Conform

Nadere informatie

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Vereenvoudigd prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Dit vereenvoudigd prospectus bevat de belangrijkste informatie

Nadere informatie

SAINT-HONORE BRESIL GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

SAINT-HONORE BRESIL GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS SAINTHONORE BRESIL GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS EmA 28 januari 2010 SAINTHONORE BRESIL ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

Nadere informatie

AXA Life Protected Millesimo RS

AXA Life Protected Millesimo RS AXA Life Protected Millesimo RS - Jaarverslag 31.12.2013-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2013 AXA Life Protected Millesimo RS Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van ALP Millesimo RS 1... 2

Nadere informatie

Edmond de Rothschild Infrasphere

Edmond de Rothschild Infrasphere Edmond de Rothschild Infrasphere (EdR Infrasphere) Vroeger Infrasphere GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS MeM 18 juli 2011 ICBE conform de Europese normen

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD SELECTIVE JAPAN (EdR Selective Japan)

EDMOND DE ROTHSCHILD SELECTIVE JAPAN (EdR Selective Japan) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

DORVAL CONVICTIONS. PROSPECTUS GBF conform de Europese normen

DORVAL CONVICTIONS. PROSPECTUS GBF conform de Europese normen DORVAL CONVICTIONS PROSPECTUS GBF conform de Europese normen Pagina 1 DORVAL CONVICTIONS Vorm van de icbe: Naam Rechtsvorm Oprichtingsdatum I. ALGEMENE KENMERKEN DORVAL CONVICTIONS Gemeenschappelijk beleggingsfonds

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD CHINA (EdR China) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD CHINA (EdR China) ICBE naar Frans recht (EdR China) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is

Nadere informatie

SAINT-HONORE GLOBAL HEALTHCARE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

SAINT-HONORE GLOBAL HEALTHCARE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS SAINT-HONORE GLOBAL HEALTHCARE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS MeM 1 april 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR

Nadere informatie

PARVEST BOND EURO SHORT TERM

PARVEST BOND EURO SHORT TERM Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus september 00 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

Asia Pacific Performance

Asia Pacific Performance Essentiële Beleggersinformatie 26 juni 2015 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Brief aan de aandeelhouder MUTATIE

Brief aan de aandeelhouder MUTATIE Brief aan de aandeelhouder MUTATIE Mevrouw, Mijnheer, Hierbij delen we u, als aandeelhouder van aandelen van het Gemeenschappelijk Beleggingsfonds AMUNDI ETF GREEN TECH LIVING PLANET - (FR0010949479),

Nadere informatie

SAINT-HONORE CHINE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

SAINT-HONORE CHINE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS SAINTHONORE CHINE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ByD 8 februari 2010 SAINTHONORE CHINE ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG JUNI 2015

HALFJAARVERSLAG JUNI 2015 Generali Belgium HALFJAARVERSLAG JUNI 2015 US Equities generali.com INHOUD 1 Inleiding... 3 2 Beleggingsbeleid... 4 2.1 Globale aanpak 4 2.2 De activa 4 3 Evolutie van de portefeuille... 5 3.1 Waardering

Nadere informatie

AXA SPREAD PLUS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A - STATUTAIR

AXA SPREAD PLUS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A - STATUTAIR AXA SPREAD PLUS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS Conform de Europese normen DEEL A - STATUTAIR Beknopte voorstelling: ISIN-codes: Aandelen van de klasse "A": FR0010202671 (kapitalisatie) Aandelen van de klasse

Nadere informatie

Overeenstemming met de Europese normen

Overeenstemming met de Europese normen FEDERAL EUROPE ISR VOLLEDIG PROSPECTUS Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Federal Europe ISR Gemeenschappelijk Beleggingsfonds conform Richtlijn 85/611/EEG 232, rue Général Paulet, F 29200 Brest

Nadere informatie

ECOSPHERE WORLD GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

ECOSPHERE WORLD GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ByD 28 januari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR BEKNOPTE VOORSTELLING

Nadere informatie

SAINT-HONORE EUROPE SRI GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

SAINT-HONORE EUROPE SRI GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ByD 28 januari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR BEKNOPTE VOORSTELLING

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. Beheersreglement (ref. : RG PFL + / N / 09-2010) V834NL 2

INHOUDSTAFEL. Beheersreglement (ref. : RG PFL + / N / 09-2010) V834NL 2 - V834NL INHOUDSTAFEL 1. BESCHRIJVING VAN DE BELEGGINGSFONDSEN... 3 1.1 Capital Secure... 3 1.2 Capital Balanced... 3 1.3 Capital Dynamic... 3 1.4 Capital Growth... 4 1.5 Capital Focus... 4 2. GEMEENSCHAPPELIJKE

Nadere informatie

PERSBERICHT Gereglementeerde informatie

PERSBERICHT Gereglementeerde informatie Openbare aanbieding tot inschrijving op maximaal 2.697.777 Nieuwe Aandelen in het kader van een kapitaalverhoging in geld met Voorkeurrecht voor een bedrag van maximaal 99.817.749 Aanvraag voor toelating

Nadere informatie

CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100

CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 GBF conform de Europese normen CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 Geharmoniseerd gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Frans recht ( Fonds commun de placement ) Volledig prospectus CARMIGNAC PROFIL REACTIF

Nadere informatie

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus CapitalatWork Umbrella Fund SICAV Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht overeenkomstig richtlijn 85/611/EEG 69, route d'esch, L -1014 Luxembourg De informatie

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE (Verrichtingen van het op 30 juni 2015 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme 75001 Paris

Nadere informatie

HOOFDSTUK I - BEHEERSREGLEMENT VAN HET INTERNE BELEGGINGSFONDS ALLIANZ RENDEMENT 2017.

HOOFDSTUK I - BEHEERSREGLEMENT VAN HET INTERNE BELEGGINGSFONDS ALLIANZ RENDEMENT 2017. Inhoudstafel HOOFDSTUK I - BEHEERSREGLEMENT VAN HET INTERNE BELEGGINGSFONDS ALLIANZ RENDEMENT 2017... 3 HOOFDSTUK II ANDERE BEPALINGEN VOOR HET INTERNE BELEGGINGSFONDS... 6 1. Beheer van het fonds... 6

Nadere informatie

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CORPORATES EURO i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

VERKORT PROSPECTUS DECEMBER 2008 ALGEMENE INLICHTINGEN. Juridische vorm:

VERKORT PROSPECTUS DECEMBER 2008 ALGEMENE INLICHTINGEN. Juridische vorm: PARWORLD TRACK CONTINENTAL EUROPE Subfonds van PARWORLD, Luxemburgse beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (hierna de SICAV genoemd) Opgericht op 11 augustus 2000 VERKORT PROSPECTUS DECEMBER

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate Bond World Emerging Corporate Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Total Return II Gemeenschappelijk Beleggingsfonds conform Richtlijn 85/611/EEG 136, route d Arlon, L 1150 Luxemburg Gemeenschappelijk Beleggingsfonds

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD COMMOSPHERE (EdR Commosphere)

EDMOND DE ROTHSCHILD COMMOSPHERE (EdR Commosphere) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

GOLDSPHERE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

GOLDSPHERE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ByD 23 februari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR BEKNOPTE VOORSTELLING

Nadere informatie

SAINT-HONORE INDE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

SAINT-HONORE INDE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ByD 28 januari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR BEKNOPTE VOORSTELLING

Nadere informatie

Wij informeren u dat Amundi Asset Management (de beheermaatschappij ) besloten heeft vanaf 1 maart 2017 de referentie-index te wijzigen.

Wij informeren u dat Amundi Asset Management (de beheermaatschappij ) besloten heeft vanaf 1 maart 2017 de referentie-index te wijzigen. Parijs, 23 januari 2017 Mevrouw, Mijnheer, U bent houder van deelbewijzen in het Gemeenschappelijk Beleggingsfonds (GBF) AMUNDI ETF EURO CORPORATES UCITS ETF (AMUNDI ETF EURO CORPORATES UCITS ETF - EUR

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 (Verrichtingen van het op 30 juni 2015 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme 75001 Parijs -

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS NIET BESTEMD VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, CANADA, JAPAN EN AUSTRALIË

DIT DOCUMENT IS NIET BESTEMD VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, CANADA, JAPAN EN AUSTRALIË VOORWAARDEN BETREFFENDE HET KEUZEDIVIDEND Persbericht Gereglementeerde informatie Maandag 18 mei 2015 (na beurstijd) Montea Management NV, met maatschappelijke zetel in 9320 Erembodegem, Industrielaan

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Corporate Governance Charter

Corporate Governance Charter Corporate Governance Charter Dealing Code Hoofdstuk Twee Euronav Corporate Governance Charter December 2005 13 1. Inleiding Op 9 december 2004 werd de Belgische Corporate Governance Code door de Belgische

Nadere informatie

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht met verschillende compartimenten in overeenstemming met de richtlijn

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

GOLDSPHERE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

GOLDSPHERE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ByD 23 februari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR BEKNOPTE VOORSTELLING

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs

Nadere informatie

Redenen voor het aanbod en gebruik van de netto-opbrengsten

Redenen voor het aanbod en gebruik van de netto-opbrengsten Comm. VA Wereldhave Belgium SCA Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap Société Immobilière Réglementée publique Gereglementeerde informatie 26/01/2015 - embargo tot 13:00 De informatie die volgt

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

Beheersreglement van het beleggingsfonds Generali - N1 Stable Return

Beheersreglement van het beleggingsfonds Generali - N1 Stable Return Beheersreglement van het beleggingsfonds Generali - N1 Stable Return BENAMING, OBJECTIEF, BELEGGINGSPOLITIEK EN INVESTERINGSMECHANISME VAN HET FONDS Het interne fonds Generali - N1 Stable Return (het "Fonds")

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

HOOFDSTUK I - BEHEERSREGLEMENT VAN HET INTERNE BELEGGINGSFONDS ALLIANZ RENDEMENT 2017

HOOFDSTUK I - BEHEERSREGLEMENT VAN HET INTERNE BELEGGINGSFONDS ALLIANZ RENDEMENT 2017 Inhoudstafel HOOFDSTUK I - BEHEERSREGLEMENT VAN HET INTERNE BELEGGINGSFONDS ALLIANZ RENDEMENT 2017... 3 HOOFDSTUK II - ANDERE BEPALINGEN VOOR HET INTERNE GELEGGINGSFONDSEN 6 2. Regels voor de evaluatie

Nadere informatie

UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen De Gerlachekaai 20 te 2000 Antwerpen BTW BE 0860 409 202 RPR Antwerpen UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

TwinStar Beheersreglement van de beleggingsfondsen

TwinStar Beheersreglement van de beleggingsfondsen OMSCHRIJVING De interne beleggingsfondsen van TwinStar (zie bijlage 1) worden door AXA Belgium, hierna de verzekeringsmaatschappij genoemd, beheerd in het uitsluitend belang van de intekenaars en van de

Nadere informatie

Fortis Comfort Equity High Dividend Europe

Fortis Comfort Equity High Dividend Europe Fortis Comfort Equity High Dividend Europe Categorie "Classic" FORTIS COMFORT Fonds Commun de Placement naar Luxemburgs recht Presentatie van het Fonds FORTIS COMFORT (hierna "het Fonds") is op 28 juli

Nadere informatie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 26 februari

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50 HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50 (Verrichtingen van het op 30 juni 2015 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme 75001 Parijs -

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

the art of creating value in retail estate

the art of creating value in retail estate the art of creating value in retail estate KAPITAALVERHOGING VAN 72.300.680 EUR OPENBAAR AANBOD TOT INSCHRIJVING MET VOORKEURRECHT VOOR DE BESTAANDE AANDEELHOUDERS OP MAXIMAAL 1.453.280 NIEUWE AANDELEN.

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus December 2011. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht

Vereenvoudigd prospectus December 2011. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht Vereenvoudigd prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht De SICAV is een Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal met meerdere compartimenten,

Nadere informatie

Millesimo Tocqueville Dividend 1

Millesimo Tocqueville Dividend 1 Millesimo Tocqueville Dividend 1 - Halfjaarverslag 30.06.2011-1 / 5 Halfjaarverslag 30.06.2011 Millesimo Tocqueville Dividend 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving...2 2. Beleggingsbeleid van Millesimo Tocqueville

Nadere informatie

VERKORT PROSPECTUS MEI 2011

VERKORT PROSPECTUS MEI 2011 BNP PARIBAS INSTICASH EUR Subfonds van BNP Paribas InstiCash, beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (de "SICAV") Opgericht op 30 juni 1998 VERKORT PROSPECTUS MEI 2011 Dit

Nadere informatie

Warrant Plan Oktober 2014

Warrant Plan Oktober 2014 Warrant Plan Oktober 2014 1 Deze presentatie wordt u persoonlijk en vertrouwelijk bezorgd. Ze mag niet worden verspreid onder derden zonder voorafgaande toestemming van BNP Paribas Fortis. 2 Presentatie

Nadere informatie

Rendement Certificaten

Rendement Certificaten Rendement Certificaten Een alternatief voor een rechtstreekse belegging in aandelen!* Aantrekkelijk vast rendement, indien de onderliggende waarde boven de rendementgrens blijft handelen Ook kans op een

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document geeft u essentiële beleggersinformatie over dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u

Nadere informatie

BNP Paribas Eurozone Lookback Certificaat*

BNP Paribas Eurozone Lookback Certificaat* BNP Paribas Eurozone Lookback Certificaat* Het Certificaat biedt de belegger een 100% participatie in de EURO STOXX 50 index Instappen op de laagste slotkoers gedurende de Lookback observatieperiode die

Nadere informatie

Euronext Brussels SA / NV, Rue du Marquis, 1 b.1, Markiesstraat Brussels Belgium

Euronext Brussels SA / NV, Rue du Marquis, 1 b.1, Markiesstraat Brussels Belgium Euronext Rule Book BOOK II: SPECIFIEKE REGELS VOOR EURONEXT BRUSSELS UITGIFTEDATUM: 27 FEBRUARI 2017 DATUM VAN INWERKINGTREDING: 06 MAART 2017 Euronext Brussels SA / NV, Rue du Marquis, 1 b.1, Markiesstraat

Nadere informatie

Inhoudstafel. Beheersreglement van de interne beleggingsfondsen Allianz Invest V873 NL Ed. 09/12 2

Inhoudstafel. Beheersreglement van de interne beleggingsfondsen Allianz Invest V873 NL Ed. 09/12 2 Inhoudstafel HOOFDSTUK I - BEHEERSREGLEMENT VAN DE INTERNE BELEGGINGSFONDSEN... 3 1. AI Europe... 3 2. AI Court Terme... 3 3. AI Patrimoine... 4 4. AI Emergents... 5 HOOFDSTUK II - GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN

Nadere informatie

BNP Paribas B Institutional I Equity EMU D

BNP Paribas B Institutional I Equity EMU D BNP Paribas B Institutional I Equity EMU D Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BNP Paribas B Institutional I Oprichtingsdatum 26 april 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Wij informeren u dat Amundi Asset Management (de beheermaatschappij ) besloten heeft vanaf 1 maart 2017 de referentie-index te wijzigen.

Wij informeren u dat Amundi Asset Management (de beheermaatschappij ) besloten heeft vanaf 1 maart 2017 de referentie-index te wijzigen. Parijs, 23 januari 2017 Mevrouw, Mijnheer, U bent houder van deelbewijzen in het Gemeenschappelijk Beleggingsfonds (GBF) AMUNDI ETF EURO CORPORATE FINANCIALS IBOXX UCITS ETF (FR0011020957) waar wij u hartelijk

Nadere informatie