PROSPECTUS LFP RENDEMENT GLOBAL 2022

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROSPECTUS LFP RENDEMENT GLOBAL 2022"

Transcriptie

1 ICBE overeenkomstig Richtlijn 2009/65/EG PROSPECTUS LFP RENDEMENT GLOBAL 2022 Gemeenschappelijk beleggingsfonds 1. Algemene kenmerken 1.1 Vorm van de icbe Naam: LFP RENDEMENT GLOBAL 2022 Rechtsvorm en lidstaat waarin de icbe is opgericht: Gemeenschappelijk beleggingsfonds (FCP) naar Frans recht Oprichtingsdatum en beoogde bestaansduur: 17 september jaar Datum van goedkeuring door de Autorité des marchés financiers: 29 juli 2014 Overzicht van het beheeraanbod: Soort deelbewijs Uitdrukkingsvaluta Deelbewijs R Deelbewijs D Deelbewijs F Deelbewijs I ISIN-code Subfondsen Uitkering van de inkomsten Oorspronkelijke inventariswaarde Betrokken inschrijvers Min. bedrag voor initiële inschrijving FR EUR Neen Kapitalisatie EUR Alle inschrijvers FR EUR Neen Uitkering EUR Alle inschrijvers FR EUR Neen Kapitalisatie EUR FR EUR Neen Kapitalisatie EUR Alle inschrijvers, en meer bepaald bestemd voor het feederfonds La Française AM Fund LFP Rendement Global 2022 Alle inschrijvers, en meer bepaald institutionele beleggers EUR Deelbewijs I: het minimumbedrag voor initiële inschrijving van deelbewijs I geldt niet voor de beheermaatschappij of elke andere maatschappij van de groep La Française die slechts op één enkel deelbewijs mogen inschrijven. Vermelding van de plaats waar het laatste jaarverslag en het laatste periodieke overzicht verkrijgbaar zijn: De laatste jaarlijkse en periodieke documenten worden op eenvoudige schriftelijke vraag van de houder binnen 8 werkdagen verstuurd naar: LA FRANCAISE DES PLACEMENTS Département Marketing 173 boulevard Haussmann Parijs Tel. +33 (0) Prospectus - LFP RENDEMENT GLOBAL september

2 Bijkomende inlichtingen kunnen worden verkregen bij het departement Marketing van La Française des Placements op het volgende adres: 1.2 Actoren Beheermaatschappij: LA FRANCAISE DES PLACEMENTS Vereenvoudigde aandelenvennootschap, ingeschreven bij RCS Paris onder het nr Vennootschap voor portefeuillebeheer erkend door de Autorité des marchés financiers, op 1 juli 1997, onder het nr. GP Maatschappelijke zetel: 173, boulevard Haussmann PARIJS Bewaarder: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SCA Met als maatschappelijke zetel 3, rue d'antin PARIJS Met als postadres Grands Moulins de Pantin 9 rue du Débarcadère Pantin BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (BP2S) is een door de ACPR erkende kredietinstelling. Ze is tevens houder van de emittentenrekening (passiva van de icbe) bij volmacht. Accountant: DELOITTE et Associés 185 avenue Charles de Gaulle NEUILLY SUR SEINE cedex Vertegenwoordigd door de heer Jean-Marc LECAT Verkopers: Banque Coopérative et Mutuelle Nord Europe 173, boulevard Haussmann PARIJS Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe, Caisses du Crédit Mutuel Nord 4, Place Richebé RIJSEL LA FRANCAISE AM FINANCE SERVICES Service relations clientèle 173, boulevard Haussmann PARIJS Aangestelde derden: Boekhoudkundige beheerder bij volmacht BNP PARIBAS FUND SERVICES France, vereenvoudigde aandelenvennootschap Met als maatschappelijke zetel: 3, rue d Antin PARIJS Met als postadres: Grands Moulins de Pantin 9 rue du débarcadère Pantin Adviseurs: Centralisator: LA FRANCAISE DES PLACEMENTS Vereenvoudigde aandelenvennootschap, ingeschreven bij RCS Paris onder het nr Vennootschap voor portefeuillebeheer erkend door de Autorité des marchés financiers, op 1 juli 1997, onder het nr. GP 97-76, Maatschappelijke zetel: 173, boulevard Haussmann PARIJS Instelling verantwoordelijk voor de inschrijvings- en terugkooporders bij volmacht: LA FRANCAISE AM FINANCE SERVICES Service relations clientèle 173, boulevard Haussmann PARIJS 2. Werkings- en beheervoorwaarden 2.1 Algemene kenmerken Kenmerken van de deelbewijzen: - Aard van het recht dat verbonden is aan de categorie van deelbewijzen: elke houder van deelbewijzen beschikt over een medeeigendomsrecht over de activa van het fonds naar rato van het aantal deelbewijzen die hij bezit. Prospectus - LFP RENDEMENT GLOBAL september

3 - Bewaring van de passiva door BNP Paribas Securities Services. - Deelbewijzen toegelaten in EUROCLEAR Frankrijk. - Stemrecht: er is geen stemrecht verbonden aan de deelbewijzen aangezien de beslissingen door de beheermaatschappij worden genomen. - Vorm van deelbewijzen: de deelbewijzen van het FCP zijn aan houder. - Decimalisering: elk deelbewijs kan in duizendsten van deelbewijzen worden verdeeld Datum van afsluiting: - Datum van afsluiting van het boekjaar: laatste beursdag van de maand december Datum van afsluiting van het eerste boekjaar: 31 december 2014 Fiscaal stelsel: Disclaimer: Naargelang uw fiscaal stelsel kunnen de eventueel aan het bezit van deelbewijzen van de icbe gekoppelde meerwaarden en opbrengsten worden onderworpen aan belastingen. We adviseren u om hiervoor contact op te nemen met de verkoper van de icbe. De houder moet een adviseur raadplegen. 2.2 Specifieke bepalingen ISIN-code: Deelbewijs R Deelbewijs D Deelbewijs F Deelbewijs I FR FR FR FR Indeling: Obligaties en/of internationale schuldbewijzen Beheerdoelstelling: Het fonds streeft ernaar gedurende de aanbevolen beleggingstermijn van 8 jaar, te rekenen vanaf de oprichtingsdatum van het fonds tot en met 31 december 2022, een hogere prestatie (na aftrek van de kosten) te behalen dan de obligaties met vervaldatum in 2022 die zijn uitgegeven door de Franse overheid en worden uitgedrukt in EUR. Het rendement van het fonds zal het gevolg zijn van zowel de waardering van de vervallen coupons van de obligaties in de portefeuille als kapitaalschommelingen door fluctuatie van de rentetarieven en de kredietspreads. Referentie-indicator: Het fonds heeft geen referentie-indicator. De gemiddelde looptijd van de obligatieportefeuille bedraagt ongeveer acht jaar, te rekenen vanaf de datum van oprichting. De gemiddelde looptijd daalt elk jaar en bereikt ten slotte die van een monetaire belegging in Het FCP is niet verbonden aan een index of een referentie-index en houdt een blootstelling aan het kredietrisico in, maar ter vergelijking achteraf kan de houder de prestatie raadplegen van de OAT 2,25% oktober 2022 (FR ). Ter indicatie: effectief rendement op 17 juni 2014: 1,43% OAT (Obligation Assimilable du Trésor) is het instrument dat sinds 1985 door de Franse overheid wordt gebruikt voor leningen met termijnen tussen 7 en 30 jaar, met vaste rentevoet of met geïndexeerde rente, met terugbetaling aan het eind. Beleggingsstrategie: 1- Gebruikte strategie De beleggingsstrategie bestaat uit het discretionaire beheer van een portefeuille met obligaties die zijn uitgegeven door privé- of overheidsinstanties, met vervaldatum voor of op 31 december De strategie beperkt zich niet tot het beheer van obligaties, de beheermaatschappij kan overgaan tot arbitrage in het geval van nieuwe marktkansen of in het geval van verhoging van het risico op wanbetaling door één van de emittenten in de portefeuille. Zolang het fonds op de markt is, is het beheer van de portefeuille actief om de globale blootstelling in het kader van risicobeheer te beheren. Prospectus - LFP RENDEMENT GLOBAL september

4 Het beheer van het fonds is dus voornamelijk gebaseerd op de uitgebreide kennis van het beheerteam over de balans van de geselecteerde bedrijven en fundamentele waarden van de overheidsschulden. Om de beheerdoelstelling te behalen, wordt de portefeuille tot 100% belegd in obligaties met vaste of variabele rentevoet, andere verhandelbare schuldbewijzen en geldmarktinstrumenten (schatkistbiljetten, schatkistpapieren, depositocertificaten) van alle economische sectoren. De beheerder belegt in: Overheids- en/of privé-instanties in OESO-landen [0-100%] Overheidsinstanties buiten de OESO [0-100%] Privé-instanties de buiten OESO [0-50%] De opsplitsing privéschuld/overheidsschuld wordt niet vooraf vastgelegd en hangt af van de marktkansen. Het fonds belegt tot 100% in "Investment Grade"-uitgiften (met een rating van BBB- of hoger van Standard & Poor's of Baa3 van Moody s) of speculatieve uitgiften (met een rating onder BBB- of Baa3). Indien er geen rating is toegekend aan de uitgifte, wordt er rekening gehouden met het ratingcriterium van de emittent. Indien er geen rating is toegekend aan de emittent, komt het effect niet in aanmerking voor het fonds en wordt het dan ook uitgesloten van het beleggingsdomein. De beheermaatschappij doet niet uitsluitend of automatisch een beroep op externe ratings om te bepalen in welke effecten moet worden belegd. Bovendien voert zij op het moment van de belegging een analyse uit die is gebaseerd op het beheerproces. Deze analyse heeft met name betrekking op de financiële situatie, de strategie en de groeivooruitzichten van de onderneming, evenals de groeivooruitzichten van de sector waarin de onderneming actief is en de daarmee gepaard gaande reglementaire risico's. De belegging in converteerbare obligaties is beperkt tot maximaal 30% van het nettovermogen. De beheerder belegt in effecten die zijn uitgedrukt in EUR en/of USD en/of GBP. Indien de effecten niet in EUR zijn uitgedrukt, dekt de beheerder automatisch het wisselkoersrisico. Er kan evenwel een residueel wisselkoersrisico blijven bestaan door een gebrekkige dekking. De selectie van de effecten is gebaseerd op een proces dat is gericht op de financiële situatie, de structuur van de schuld en het financieringsoverzicht van de emittenten om wanbetalingssituaties te vermijden. Bovendien genieten emittenten een verhoogd inningspercentage en gaat de voorkeur uit naar licht ondergewaardeerde uitgiften. Gevoeligheid voor rentetarieven waarbinnen het FCP wordt beheerd Uitdrukkingsvaluta's van de effecten waarin het FCP is belegd Wisselkoersrisico ondersteund door het FCP Geografische zone van de emittenten van de effecten waaraan het FCP is blootgesteld 8 tot 0 (afnemend in de tijd). EUR, USD, GBP: 0-100% van het nettovermogen Residueel door een gebrekkige dekking OESO-landen (alle zones): 0-100% Landen buiten de OESO (opkomende landen): 0-100% Het FCP mag maximaal 10% beleggen in deelbewijzen of aandelen van icbe's naar Frans of Europees recht overeenkomstig Richtlijn 2009/65/EG. Rekening houdend met de uitgevoerde beleggingsstrategie hangt het risicoprofiel van het fonds nauw samen met de mogelijke selectie van speculatieve effecten tot 100% van het vermogen, en omvat dit dus het wanbetalingsrisico. Het risicoprofiel van het fonds schommelt in verloop van tijd; de blootstelling aan de verschillende risicofactoren neemt af naarmate de vervaldatum van de beleggingsperiode nadert. De beheerder kan tijdelijk en bij wijze van uitzondering, in het geval van aanzienlijke terugkoop, voor maximaal 10% van het nettovermogen gebruikmaken van geldleningen. Het FCP gebruikt voorkeursderivaten op georganiseerde termijnmarkten maar behoudt zich de mogelijkheid voor om onderhandse contracten af te sluiten indien deze contracten een betere aanpassing aan de beheerdoelstelling mogelijk maken of een lagere onderhandelingskost hebben. Het FCP behoudt zich het recht voor om tussen te komen op alle Europese en internationale termijnmarkten. De beheerder kan gebruikmaken van financiële termijninstrumenten zoals futures, forwards, opties, renteswaps, wisselkoersswaps, termijnwissels, Credit Default Swaps (CDS op enkelvoudige onderliggende waarden), Non Deliverable Forwards. Prospectus - LFP RENDEMENT GLOBAL september

5 Hij komt met name tussen met het oog op de dekking en/of blootstelling op termijnrente- en/of kredietmarkten en met het oog op de dekking op termijnwisselkoersmarkten. De verbintenisbeperking van het FCP met betrekking tot derivaten bedraagt niet meer dan 100% van zijn nettovermogen. Bij nadering van de vervaldatum van het fonds moet de beheermaatschappij op basis van de dan geldende marktvoorwaarden kiezen voor de voortzetting van de beleggingsstrategie, de fusie met een andere icbe of de liquidatie van het fonds, mits een AMF-goedkeuring wordt verkregen. 2- Activa (buiten geïntegreerde derivaten) Om de beleggingsdoelstelling te behalen, doet het FCP een beroep op verschillende soorten activa: a) Aandelen: De blootstelling aan het aandelenrisico is slechts indirect en komt voort uit het bezit van converteerbare obligaties; het fonds mag voor maximaal 10% van het nettovermogen worden blootgesteld aan aandelen van alle kapitalisaties en alle economische sectoren. b) Schuldbewijzen en geldmarktinstrumenten: i. Verhandelbare schuldbewijzen: ja ii. Obligaties (met vaste rentevoet, met variabele rentevoet, geïndexeerd): ja iii. Schatkistbiljetten: ja iv. Schatkistpapieren: ja v. Depositocertificaten: ja met de volgende kenmerken: - alle economische sectoren - de geselecteerde effecten worden zonder onderscheid belegd in de overheids- en/of privésector. c) Icbe: Het fonds mag maximaal 10% beleggen in deelbewijzen of aandelen van icbe's naar Frans of buitenlands recht overeenkomstig Richtlijn 2009/65/EG. Deze icbe's mogen worden beheerd door de beheermaatschappij van het fonds of een hierbij aangesloten maatschappij. 3- Derivaten Het FCP gebruikt alle vaste of voorwaardelijke termijninstrumenten wanneer de onderliggende waarden ervan een rechtstreeks of gecorreleerd financieel verband hebben met activa van de portefeuille en dit zowel met het oog op dekking als blootstelling van de portefeuille. Aard van de markten waarop wordt belegd: - gereglementeerd: ja - georganiseerd: ja - onderhands: ja Risico's die de beheerder wenst aan te gaan: - aandelenrisico: ja - renterisico: ja - wisselkoersrisico: ja - kredietrisico: ja - indexrisico: ja (rente) Aard van de interventies: - dekking: ja - blootstelling: ja - arbitrage: neen - Aard van de gebruikte instrumenten: - futures: ja - vanilla-opties (genoteerd, OCT): ja - swaps (rente, valuta): ja - termijnwissels (NDF): ja - kredietderivaten: ja, CDS (single name) Prospectus - LFP RENDEMENT GLOBAL september

6 De tegenpartijen van de onderhandse transacties zijn tegenpartijen van het type vooraanstaande bankinstelling die zijn gevestigd in een OESO-lidstaat. Deze tegenpartijen beschikken over geen enkele discretionaire beslissingsbevoegdheid met betrekking tot het beheer van de onderliggende activa van de derivaten. Als onderpand ontvangen effecten zijn overheidsleningen en/of cash. Financiële garanties die geen geld zijn, mogen niet worden verkocht, herbelegd of in onderpand gegeven. De in geld ontvangen financiële garanties mogen enkel worden: - belegd in deposito's bij een kredietinstelling met maatschappelijke zetel in een OESO-lidstaat of derde land met gelijkwaardige prudentiële regels, - belegd in staatsobligaties van hoge kwaliteit, - gebruikt met het oog op repotransacties ("reverse purchase transacties"), op voorwaarde dat deze transacties worden afgesloten met de kredietinstellingen die onder prudentieel toezicht staan en dat het FCP op elk moment het totale bedrag van de liquide middelen kan terugroepen, rekening houdend met de opgelopen rente, - belegd in monetaire instellingen voor collectieve belegging op korte termijn zoals gedefinieerd in de oriëntaties voor een gemeenschappelijke definitie van de Europese monetaire instellingen voor collectieve belegging 4- Effecten die derivaten integreren Risico's die de beheerder wenst aan te gaan: - aandelenrisico: ja - renterisico: ja - wisselkoersrisico: neen - kredietrisico: ja - indexrisico: ja (rente) Aard van de interventies: - dekking: ja - blootstelling: ja - arbitrage: neen Aard van de gebruikte instrumenten: - Converteerbare obligaties - Warrants - EMTN 5- Deposito's: het fonds behoudt zich de mogelijkheid voor om voor maximaal 10% deposito's aan te gaan voor het beheer van de kasmiddelen. 6- Geldleningen: het fonds behoudt zich de mogelijkheid voor om voor maximaal 10% van het nettovermogen tijdelijk geld te lenen. 7- Transacties inzake tijdelijke verwerving en overdracht van effecten: geen Risicoprofiel: "Uw geld wordt voornamelijk belegd in door de beheermaatschappij geselecteerde financiële instrumenten. Deze instrumenten kennen de evoluties en risico's van de markten". Kapitaalverliesrisico: De belegger wordt gewaarschuwd dat zijn kapitaal niet is gewaarborgd en dus mogelijk niet aan hem wordt terugbetaald. Discretionair risico: De op het fonds toegepaste stijl inzake discretionair beheer is gebaseerd op de selectie van waarden en de anticipatie van rentemarkten. Het risico bestaat dat het fonds niet op elk ogenblik in de best presterende waarden is belegd. De prestatie van het fonds kan dan ook minder zijn dan de beheerdoelstelling. De inventariswaarde van het fonds kan bovendien een negatieve prestatie hebben. Renterisico: Het FCP is onderworpen aan de renterisico's van de Europese en internationale markten. Het renterisico is het risico dat de waarde van de beleggingen van het FCP afneemt als de rentetarieven stijgen. Zo kan de inventariswaarde van het fonds dalen als de rentetarieven stijgen. Kredietrisico verbonden aan emittenten van schuldbewijzen: Prospectus - LFP RENDEMENT GLOBAL september

7 Het gaat hier om risico's die kunnen voortkomen uit de verlaging van de kredietwaardering van een emittent van schuldbewijzen. Indien de kredietwaardering van een emittent wordt verlaagd, daalt de waarde van zijn activa. Dit kan bijgevolg leiden tot een daling van de inventariswaarde van het fonds. Bij een obligatiebelegging is er sprake van een direct of indirect risico dat verband houdt met de eventuele aanwezigheid van effecten van minder goede kwaliteit, de zogenaamde "high yield" of speculatieve effecten. De als "speculatief" ingedeelde effecten hebben een hoger wanbetalingsrisico, zijn vatbaar voor meer uitgesproken en/of frequentere waarderingsschommelingen en zijn niet altijd voldoende liquide om op elk moment tegen de beste koers te worden verkocht. De waarde van het deelbewijs van het FCP kan dan ook dalen als de waarde van deze effecten in de portefeuille afneemt. Wanbetalingsrisico verbonden aan emittenten van schuldbewijzen: Het wanbetalingsrisico is het risico dat verbonden is aan de solvabiliteit van de instantie die de effecten heeft uitgegeven. Dit risico is des te groter als het fonds belegt in speculatieve effecten of effecten zonder rating die een verhoogd risico op daling van de inventariswaarde van het fonds en op kapitaalverlies kunnen inhouden. Risico verbonden aan beleggingen in zogenaamde "speculatieve" "high yield"-effecten: Dit fonds moet als speculatief worden beschouwd en is meer bepaald gericht op beleggers die zich bewust zijn van de risico's die gepaard gaan met beleggingen in effecten waarvan de rating laag of onbestaand is. Deze als "speculatief" ingedeelde effecten hebben een toegenomen wanbetalingsrisico, zijn vatbaar voor meer uitgesproken en/of frequentere waarderingsschommelingen en zijn niet altijd voldoende liquide om op elk moment tegen de beste koers te worden verkocht. De waarde van het deelbewijs van het FCP kan dan ook dalen als de waarde van deze effecten in de portefeuille afneemt. Risico verbonden aan de belegging in landen buiten de OESO (opkomende landen): Het fonds kan voor maximaal 100% worden blootgesteld aan landen buiten de OESO. De marktrisico's worden vergroot door eventuele beleggingen in landen buiten de OESO waar zowel stijgende als dalende marktbewegingen groter en sneller kunnen zijn dan op grote internationale beurzen. Beleggingen op markten buiten de OESO houden een hoog risico in door de politieke en economische situatie van deze markten die de waarde van de beleggingen van het FCP kan beïnvloeden. De werkings- en toezichtvoorwaarden kunnen afwijken van de normen die van kracht zijn op grote internationale beurzen. Bovendien gaat een belegging op deze markten gepaard met risico's die verbonden zijn aan de beperkingen die zijn opgelegd aan buitenlandse beleggingen, tegenpartijen, de hogere marktvolatiliteit, de vertraging bij betalingen/leveringen, alsook de verminderde liquiditeit voor bepaalde lijnen waaruit de portefeuille van het FCP bestaat. Bijgevolg kan de inventariswaarde van het fonds dalen. Tegenpartijrisico: Dit houdt verband met de afsluiting van contracten voor financiële termijninstrumenten die worden verhandeld op onderhandse markten: het risico dat een tegenpartij in gebreke blijft en hierdoor haar betalingsverplichtingen niet meer nakomt. Het niet nakomen van de betalingsverplichting door de tegenpartij kan leiden tot een daling van de inventariswaarde. Aandelenrisico's verbonden aan het bezit van converteerbare obligaties: Het fonds kan voor maximaal 30% worden blootgesteld aan converteerbare obligaties. De waarde van de converteerbare obligaties is in bepaalde mate afhankelijk van de evolutie van de koers van de onderliggende aandelen ervan. Schommelingen van onderliggende aandelen kunnen leiden tot een daling van de inventariswaarde van het fonds. De blootstelling aan het aandelenrisico is beperkt tot maximaal 10% van het nettovermogen. Wisselkoersrisico: Het FCP kan beleggen in effecten die zijn uitgedrukt in andere valuta's dan de referentievaluta. De beheerder dekt automatisch het wisselkoersrisico. Er kan evenwel een residueel wisselkoersrisico blijven bestaan door een gebrekkige dekking. Bijgevolg kan de inventariswaarde van het fonds dalen. Betrokken inschrijvers: Deelbewijs R Deelbewijs D Deelbewijs F Deelbewijs I Alle inschrijvers Alle inschrijvers Alle inschrijvers, en meer bepaald bestemd voor het feederfonds La Française AM Fund LFP Rendement Global 2022 Alle inschrijvers, en meer bepaald institutionele beleggers De belegger die inschrijft op dit FCP is op zoek naar een gediversifieerde obligatiebelegging met een aanbevolen beleggingstermijn tot en met 31 december Inschrijvers worden ervan op de hoogte gebracht dat hun voornaamste belang bestaat uit het behouden van hun belegging tot en met zaterdag 31 december 2022 teneinde in de beste omstandigheden het door het fonds beoogde effectieve rendement te kunnen genieten. Prospectus - LFP RENDEMENT GLOBAL september

8 Het beste bedrag om in deze icbe te beleggen, is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Om het te bepalen, moet u rekening houden met uw persoonlijk vermogen en uw actuele behoeften, alsook met uw bereidheid om risico's te nemen of neiging om daarentegen de voorkeur te geven aan een voorzichtige belegging. Er wordt tevens ten zeerste aangeraden uw beleggingen te diversifiëren zodat zij niet enkel zijn blootgesteld aan de risico's van deze icbe. Aanbevolen beleggingstermijn: tot en met 31 december Dit fonds is mogelijk niet geschikt voor beleggers die hun inbreng vóór 31 december 2022 willen terugtrekken. Voorwaarden voor bepaling en bestemming van de inkomsten: Deelbewijs R Kapitalisatie Deelbewijs D Uitkering Deelbewijs F Kapitalisatie Deelbewijs I Kapitalisatie Deelbewijs: de beheermaatschappij is niet van plan voorschotten uit te keren aangezien de uitkering op jaarlijkse basis plaatsvindt. Uitdrukking van de boekingsvaluta: EUR Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop: Verzoeken tot inschrijving (in bedrag of in duizendsten van deelbewijzen) en tot terugkoop (in duizendsten van deelbewijzen) worden dagelijks ten laatste vóór uur in ontvangst genomen door uw gebruikelijke financiële tussenpersoon. Zij worden op elke dag waarop de inventariswaarde wordt berekend om uur (indien de Beurs is geopend in Parijs, met uitzondering van de wettelijke feestdagen in Frankrijk) verzameld bij La Française AM Finance Services en uitgevoerd op grond van de volgende inventariswaarde (d.w.z. tegen ongekende koers). De bijbehorende vereffeningen vinden plaats op de derde niet-feestdag waarop de beurs is geopend die volgt op de datum van verzameling. Elk deelbewijs kan worden verdeeld in duizendsten. Het fonds wordt voor inschrijvingen gesloten op 30 september 2016 om uur. Vanaf deze datum mogen enkel inschrijvingen worden doorgegeven waaraan een terugkoop is voorafgegaan die is uitgevoerd op dezelfde dag, voor hetzelfde aantal deelbewijzen met dezelfde inventariswaarde en door dezelfde houder. In het geval van een aanzienlijke daling van het rendement op dat ogenblik van de effecten in de portefeuille, kan een einde worden gemaakt aan de inschrijvingsperiode. De vroegtijdige beëindiging van de inschrijvingsperiode wordt via kennisgeving bekendgemaakt op de website van de beheermaatschappij: Minimumbedrag voor initiële inschrijving: Deelbewijs R Deelbewijs D Deelbewijs F Deelbewijs I EUR Minimumbedrag voor latere inschrijving: Deelbewijs R Deelbewijs D Deelbewijs F Deelbewijs I Datum en periodiciteit van de inventariswaarde: De berekening van de inventariswaarde vindt plaats op elke dag dat de beurs geopend is in Parijs, met uitzondering van de wettelijke feestdagen in Frankrijk. In het belang van de houders wordt het fonds tijdens de verkoopperiode tot en met 30 september 2016 gewaardeerd op basis van de "ask"-koers; na de verkoopperiode die afloopt op 30 september 2016 wordt het fonds gewaardeerd op basis van de "bid"-koers. Oorspronkelijke inventariswaarde: Deelbewijs R Deelbewijs D Deelbewijs F 100 EUR 100 EUR 100 EUR Prospectus - LFP RENDEMENT GLOBAL september

9 Deelbewijs I EUR Plaats van bekendmaking van de inventariswaarde: Kantoren van de beheermaatschappij en de volgende website: Kosten en vergoedingen: Inschrijvings- en terugkoopvergoedingen: Inschrijvings- en terugkoopvergoedingen zorgen voor een stijging van de door de belegger betaalde inschrijvingsprijs of een daling van de terugbetalingsprijs. Verworven vergoedingen die worden toegekend aan de icbe zijn ter compensatie van de door de icbe opgelopen kosten om het toevertrouwde vermogen te investeren of desinvesteren. Niet-toegekende vergoedingen komen toe aan de beheermaatschappij, de verkoper enz. Kosten ten laste van de belegger, aangerekend tijdens inschrijvingen en Basis Tarief/barema terugkoop Inschrijvingsvergoeding die niet is toegekend aan de icbe Inschrijvingsvergoeding die is toegekend aan de icbe Terugkoopvergoeding die niet is toegekend aan de icbe Terugkoopvergoeding die is toegekend aan de icbe Inventariswaarde x aantal deelbewijzen Inventariswaarde x aantal deelbewijzen Inventariswaarde x aantal deelbewijzen Inventariswaarde x aantal deelbewijzen Deelbewijs R Maximaal 3,00% Deelbewijs D Maximaal 3,00% Deelbewijs F Deelbewijs I Maximaal 3,00% Deelbewijs R Deelbewijs D Deelbewijs F Deelbewijs I Deelbewijs R Deelbewijs D Deelbewijs F Deelbewijs I Deelbewijs R Deelbewijs D Deelbewijs F Deelbewijs I Werkings- en beheerkosten: Deze kosten behelzen alle kosten die rechtstreeks aan de icbe worden aangerekend, met uitzondering van de transactiekosten. De transactiekosten omvatten de bemiddelingskosten (makelaar, beurstaksen enz.) en in voorkomend geval de transactievergoeding die met name kan worden geïnd door de bewaarder en de beheermaatschappij. Bij de werkings- en beheerkosten kan het volgende nog bovenop komen: - vergoedingen voor outperformance. Deze belonen de beheermaatschappij vanaf het ogenblik dat de icbe haar doelstellingen heeft overschreden. Zij worden dus aan de icbe aangerekend; - aan de icbe aangerekende transactievergoedingen. Aan de icbe aangerekende kosten Basis Tarief/barema Beheerkosten eigen aan de beheermaatschappij en beheerkosten niet eigen aan de beheermaatschappij (Cac, bewaarder, uitkering enz.) Maximale onrechtstreekse kosten (beheervergoeding en -kosten) Nettovermogen Nettovermogen Deelbewijs R & D: 1,20% all-in Maximumtarief Deelbewijs I: 0,60% all-in Maximumtarief Deelbewijs F: 0,05% all-in Maximumtarief Prospectus - LFP RENDEMENT GLOBAL september

10 Transactievergoedingen Dienstverleners die transactievergoedingen ontvangen: - Beheermaatschappij Afhouding bij elke transactie Vergoeding voor outperformance Nettovermogen Aandelen: 0,40% (met een minimum van 120 EUR) Converteerbare obligaties < 5 jaar: 0,06% Converteerbare obligaties > 5 jaar: 0,24% Andere obligaties: 0,024% (met een minimum van 100 EUR) Geldmarktinstrumenten: 0,012% (met een minimum van 100 EUR) Swaps: 300 EUR Termijnwissels: 150 EUR Contante wissels: 50 EUR Icbe: 15 EUR Futures: 6 EUR/opties: 2,5 EUR 3. Commerciële informatie 1. De uitkering van de deelbewijzen van het FCP wordt uitgevoerd door La Française AM Finance Services, Caisses du Crédit Mutuel Nord, Banque Coopérative en Mutuelle Nord Europe. 2. Verzoeken tot inschrijving/terugkoop worden verzameld bij La Française AM Finance Services, 173, boulevard Haussmann PARIJS 3. Informatie over het FCP "LFP RENDEMENT GLOBAL 2022" kan worden verkregen in de kantoren van de beheermaatschappij of op de volgende website: 4. Informatie waaruit blijkt dat het beleggingsbeleid rekening houdt met de criteria inzake milieu, maatschappij en bestuurskwaliteit kan worden verkregen op de website van de beheermaatschappij: en wordt vermeld in het jaarverslag. 4. Beleggingsregels Het fonds respecteert de door de Code Monétaire et Financier uitgevaardigde beleggingsregels. 5. Methode van het algemene risico Het fonds past de methode voor de berekening van de verbintenis toe. 6. Regels voor evaluatie en boeking van de activa Het FCP is in overeenstemming met de door de geldende wetgeving voorgeschreven boekhoudregels en met name het boekhoudplan van de icb's. Alle effecten waaruit de portefeuille bestaat, zijn geboekt op basis van de historische prijs, exclusief kosten. De portefeuille wordt geëvalueerd bij elke inventariswaarde en bij afsluiting van de balans volgens: Effecten verhandeld op een gereglementeerde markt: - Op de beurs genoteerde effecten: op basis van de beurswaarde - vervallen coupons uitgezonderd voor obligaties - slotkoers. Buitenlandse koersen worden in EUR omgezet op basis van de slotkoers van de valuta's op de dag van de evaluatie. De effecten waarvan de koers niet is vastgesteld op de dag van de evaluatie worden geëvalueerd op basis van de laatste officieel gepubliceerde koers of op basis van hun waarschijnlijke onderhandelingswaarde onder verantwoordelijkheid van de beheermaatschappij. - Icb's: op basis van de laatst gekende inventariswaarde. Geraamde inventariswaarden worden gebruikt voor icb's die maandelijks worden gewaardeerd. - Verhandelbare schuldbewijzen en swaps met een looptijd van meer dan drie maanden: op basis van de marktwaarde. Indien de levensduur gelijk wordt aan drie maanden, worden verhandelbare schuldbewijzen tot aan de vervaldag gewaardeerd op basis van de laatste koers. Als zij voor een looptijd van minder dan drie maanden zijn verworven, is de rente lineair. Prospectus - LFP RENDEMENT GLOBAL september

11 - Transacties inzake tijdelijke verwerving en overdracht van effecten worden gewaardeerd volgens de in het contract vermelde voorwaarden. Bepaalde vastrentende transacties waarvan de levensduur langer is dan drie maanden kunnen worden geëvalueerd op basis van de marktprijs. Financiële termijninstrumenten Franse en Europese markten: koers van de waarderingsdag bij slotfixing. Markt van de zone Amerika: slotfixingkoers van de vorige dag. Markt van de zone Azië: slotkoers van de dag. De voorwaardelijke verplichtingen inzake termijnmarkten worden berekend door opties om te zetten in een onderliggend equivalent. De verplichtingen inzake wisselkoerscontracten worden geëvalueerd op basis van de marktwaarde. Termijnwissels worden geëvalueerd op basis van de slotkoers van de valuta op de dag van de evaluatie, rekening houdend met de aftrekking van het report/deport. Methode voor boeking van de rente Rente op obligaties en schuldbewijzen wordt geregistreerd volgens de methode van de ontvangen rente. Prospectus - LFP RENDEMENT GLOBAL september

12 REGLEMENT VAN HET GEMEENSCHAPPELIJKE BELEGGINGSFONDS LFP RENDEMENT GLOBAL 2022 TITEL 1: ACTIVA EN DEELBEWIJZEN Artikel 1: Mede-eigendomsdeelbewijzen De rechten van de mede-eigenaars zijn uitgedrukt in deelbewijzen waarbij elk deelbewijs overeenstemt met eenzelfde fractie van het vermogen van het fonds. Elke houder van deelbewijzen beschikt over een mede-eigendomsrecht over de activa van het fonds naar rato van het aantal deelbewijzen die hij bezit. De looptijd van het fonds bedraagt 99 jaar te rekenen vanaf de oprichting ervan behalve in geval van vroegtijdige ontbinding of verlenging zoals beoogd in onderhavig reglement. Deelbewijzen mogen op besluit van de Directie van de Beheermaatschappij worden verdeeld, samengevoegd of opgesplitst (in tienden, honderdsten, duizendsten of tienduizendsten) in wat fracties van deelbewijzen worden genoemd. De kenmerken van de verschillende deelbewijscategorieën en de toegangsvoorwaarden ervan worden in het prospectus van het FCP vermeld. De verschillende aandelencategorieën kunnen: - vallen onder verschillende stelsels voor uitkering van de inkomsten (uitkering of kapitalisatie); - zijn uitgedrukt in verschillende valuta's; - gepaard gaan met verschillende beheerkosten; - gepaard gaan met verschillende inschrijvings- en terugkoopvergoedingen; - een verschillende nominale waarde hebben; - beschikken over een gedeeltelijke of volledige automatische risicodekking zoals omschreven in het prospectus. Deze dekking wordt gewaarborgd met behulp van financiële instrumenten die het effect van de dekkingsactiviteiten op de andere deelbewijzen van de icbe tot een minimum herleiden; - zijn voorbehouden aan één of meerdere commercialisatienetwerken. De bepalingen van het reglement tot regeling van de uitgifte en terugkoop van de deelbewijzen gelden voor de fracties van deelbewijzen waarvan de waarde steeds naar rato is van het deelbewijs dat zij vertegenwoordigen. Tenzij anders bepaald, gelden alle andere bepalingen van het reglement die betrekking hebben op de deelbewijzen ook voor de fracties van deelbewijzen zonder dat het nodig is om deze te specificeren. Tot slot kan de Directie van de beheermaatschappij op basis van haar eigen beslissingen overgaan tot de verdeling van deelbewijzen door de oprichting van nieuwe deelbewijzen die in ruil voor de oude deelbewijzen aan de houders worden toegekend. Artikel 2: Minimumbedrag van het vermogen Er kan slechts worden overgegaan tot de terugkoop van de deelbewijzen als het vermogen minder dan EUR bedraagt; indien het vermogen gedurende dertig dagen onder dit bedrag blijft, treft de beheermaatschappij de noodzakelijke maatregelen om over te gaan tot liquidatie van de betrokken icbe of tot één van de activiteiten vermeld in artikel van het algemeen reglement van de AMF (omzetting van de icbe). Artikel 3: Uitgifte en terugkoop van de deelbewijzen De deelbewijzen worden op eender welk ogenblik uitgegeven op vraag van de houders van deelbewijzen op basis van de inventariswaarde, eventueel vermeerderd met de inschrijvingsvergoedingen. Prospectus - LFP RENDEMENT GLOBAL september

13 Terugkooptransacties en inschrijvingen worden uitgevoerd in de door het prospectus vastgelegde omstandigheden en voorwaarden. Deelbewijzen van fondsen voor gemeenschappelijke belegging kunnen worden toegelaten tot de beurs overeenkomstig de geldende regelgeving. Inschrijvingen moeten volledig zijn gestort op de dag van berekening van de inventariswaarde. Zij kunnen worden uitgevoerd met contant geld en/of via inbreng van effecten. De beheermaatschappij heeft het recht om de voorgestelde waarden te weigeren en beschikt hiertoe over een termijn van zeven dagen na storting ervan om haar besluit kenbaar te maken. In het geval van aanvaarding worden de ingebrachte waarden geëvalueerd volgens de in artikel 4 vastgelegde regels en wordt de inschrijving uitgevoerd op basis van de eerste inventariswaarde die volgt op aanvaarding van de betrokken waarden. Terugkooptransacties worden uitsluitend met contant geld uitgevoerd, behalve in het geval van liquidatie van het fonds en indien de houders van de deelbewijzen hun akkoord hebben gegeven om in effecten te worden terugbetaald. Zij worden betaald door de rekeninghouder binnen een termijn van maximaal vijf dagen na de termijn voor evaluatie van het deelbewijs. Indien in uitzonderlijke omstandigheden de terugbetaling de voorafgaande liquidatie van activa in het fonds vereist, kan deze termijn worden verlengd tot maximaal 30 dagen. Behalve in het geval van een erfenis of ouderlijke boedelscheiding bij notariële akte wordt de cessie/overdracht van deelbewijzen tussen houders of van houders aan een derde gelijkgesteld aan een terugkoop gevolgd door een inschrijving; indien het gaat om een derde, moet het bedrag van de cessie/overdracht in voorkomend geval door de begunstigde worden aangevuld om minstens gelijk te zijn aan het minimumbedrag van de door het prospectus vereiste minimuminschrijving. In toepassing van artikel L van de Code Monétaire et Financier kunnen zowel de terugkoop door het FCP van zijn deelbewijzen als de uitgifte van nieuwe deelbewijzen tijdelijk worden opgeschort door de beheermaatschappij wanneer dit wordt vereist door uitzonderlijke omstandigheden en indien dit nodig is in het belang van de houders. Indien het nettovermogen van het FCP lager is dan het door de regelgeving vastgelegde bedrag, mag geen enkele terugkoop van deelbewijzen worden uitgevoerd. Voorwaarden voor minimuminschrijving zijn mogelijk overeenkomstig de in het prospectus beoogde voorwaarden. In toepassing van artikel L van de Code Monétaire et Financier kan het FCP de uitgifte van deelbewijzen stopzetten in objectieve situaties die leiden tot de sluiting van inschrijvingen zoals een maximumaantal uitgegeven deelbewijzen of aandelen, het bereiken van een maximumbedrag voor het vermogen of de afloop van een vastgelegde inschrijvingsperiode. Deze objectieve situaties worden omschreven in het prospectus van de icbe. Artikel 4: Berekening van de inventariswaarde De berekening van de inventariswaarde van de deelbewijzen wordt uitgevoerd rekening houdend met de in het prospectus vermelde evaluatieregels. Inbreng in natura mag enkel bestaan uit effecten, waarden of contracten die zijn toegelaten om het vermogen van de icbe's te vormen; zij worden geëvalueerd overeenkomstig de evaluatieregels die gelden voor de berekening van de inventariswaarde. TITEL 2: WERKING VAN HET FONDS Artikel 5: De beheermaatschappij Het beheer van het fonds wordt gewaarborgd door de beheermaatschappij overeenkomstig de voor het fonds vastgelegde oriëntatie. De beheermaatschappij handelt in alle omstandigheden in het exclusieve belang van de houders van deelbewijzen en kan als enige de stemrechten die gepaard gaan met de in het fonds opgenomen effecten uitoefenen. Prospectus - LFP RENDEMENT GLOBAL september

14 Artikel 5 bis: Werkingsregels De instrumenten en deposito's die in aanmerking komen voor het vermogen van de icbe's en de beleggingsregels worden beschreven in het prospectus. Artikel 6: De bewaarder De bewaarder staat in voor de opdrachten waarvoor hij verantwoordelijk is overeenkomstig de geldende wetten en regelgevingen en die op basis van contracten aan hem worden toevertrouwd door de beheermaatschappij. Hij moet zich met name vergewissen van de rechtmatigheid van de beslissingen van de beheermaatschappij van de portefeuille. Hij moet in voorkomend geval alle voorzorgsmaatregelen treffen die hij nuttig acht. In het geval van geschillen met de beheermaatschappij brengt hij de Autorité des marchés financiers op de hoogte. Artikel 7: De accountant Na toestemming van de Autorité des marchés financiers stelt het bestuursorgaan van de beheermaatschappij een accountant aan voor zes boekjaren. Hij waarborgt de rechtmatigheid en de authenticiteit van de rekeningen. Zijn contract kan worden verlengd. De accountant moet de Autorité des marchés financiers zo snel mogelijk op de hoogte stellen van alle gebeurtenissen en beslissingen met betrekking tot de instelling voor collectieve belegging in effecten die hij tijdens de uitoefening van zijn opdracht te weten komt en die 1. Een schending kunnen vormen van de wettelijke of regelgevende bepalingen van toepassing op deze instelling en mogelijk aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor de financiële situatie, het resultaat of het vermogen. 2. Afbreuk kunnen doen aan de voorwaarden of de continuïteit van de exploitatie ervan. 3. Tot een uitgifte van reserves of een weigering tot certificering van de rekeningen kunnen leiden. De evaluaties van de activa en de bepaling van de wisselpariteiten in het kader van transformatie-, fusie- of scheidingsactiviteiten worden uitgevoerd onder controle van de accountant. Hij waardeert elke inbreng in natura onder zijn verantwoordelijkheid. Hij controleert de samenstelling van het vermogen en de andere elementen vóór publicatie. De honoraria van de accountant worden vastgelegd bij onderling akkoord tussen hem en de directie van de beheermaatschappij met het oog op een werkprogramma waarin de geraamde noodzakelijke inspanningen worden vermeld. Hij bevestigt de situaties die als basis dienen voor de uitkering van voorschotten. Zijn honoraria zijn inbegrepen in de beheerkosten. Artikel 8: Rekeningen en beheerverslag Aan het eind van elk boekjaar stelt de beheermaatschappij samenvattende documenten op, evenals een verslag over het beheer van het fonds tijdens het afgelopen boekjaar. De beheermaatschappij stelt minstens om het half jaar en onder controle van de bewaarder de inventaris van de activa van de icb op. De beheermaatschappij houdt deze documenten ter beschikking van de houders van deelbewijzen gedurende de vier maanden die volgen op de afsluiting van het boekjaar en brengt hen op de hoogte van het bedrag van de inkomsten waarop zij recht hebben: deze documenten worden per post verzonden op uitdrukkelijk verzoek van de houders van deelbewijzen of tot hun beschikking gesteld bij de beheermaatschappij. TITEL 3: VOORWAARDEN VOOR DE BESTEMMING VAN DE UITKEERBARE SOMMEN Artikel 9: Voorwaarden voor de bestemming van het resultaat en uitkeerbare sommen De uitkeerbare sommen bestaan uit: Prospectus - LFP RENDEMENT GLOBAL september

15 1 Het nettoresultaat waar de overgedragen winst wordt bijgeteld, vermeerderd of verminderd met het saldo van de overlopende kosten van de inkomsten. 2 De gerealiseerde meerwaarde (exclusief kosten), verminderd met de minderwaarde (exclusief kosten) die tijdens het boekjaar is opgetekend, vermeerderd met de nettomeerwaarde van dezelfde aard die is opgetekend tijdens de vorige boekjaren en die niet is uitgekeerd of herbelegd, en verminderd of vermeerderd met het saldo van de overlopende kosten van de meerwaarde. De onder 1 en 2 vermelde sommen mogen onafhankelijk van elkaar volledig of gedeeltelijk worden uitgekeerd. De uitkeerbare sommen worden voor betaling ter beschikking gesteld binnen uiterlijk 5 maanden na afsluiting van het boekjaar. Het nettoresultaat van het fonds is gelijk aan het bedrag van de rente, achterstallen, premies en exploitaties, dividenden, presentiepenningen, alsook alle producten die betrekking hebben op de effecten die de portefeuille van het fonds vormen, vermeerderd met het product van de sommen die op het ogenblik beschikbaar zijn en verminderd met het bedrag van de beheerkosten en de kost van de leningen. De beheermaatschappij beslist over de verdeling van de uitkeerbare sommen. Voor elke deelbewijscategorie kan het fonds in voorkomend geval voor elk van de onder 1 en 2 vermelde sommen kiezen voor één van de volgende formules: Zuivere kapitalisatie: de uitkeerbare sommen worden volledig herbelegd, met uitzondering van de sommen die het voorwerp vormen van een door de wet verplichte uitkering. Zuivere uitkering: de uitkeerbare sommen worden volledig en nauwkeurig afgerond uitgekeerd. Voor fondsen die de vrijheid willen bewaren om te herbeleggen of/en uit te keren en/of de uitkeerbare sommen over te dragen, beslist de beheermaatschappij elk jaar over de bestemming van alle onder 1 en 2 vermelde sommen. In voorkomend geval kan de beheermaatschappij tijdens het boekjaar beslissen om één of meerdere voorschotten uit te keren binnen de perken van de netto-inkomsten van alle onder 1 en 2 vermelde sommen die op de datum van beslissing in de boeken zijn opgenomen. De exacte voorwaarden voor bestemming van de inkomsten worden beschreven in het prospectus. Artikel 10: Fusie - Scheiding De beheermaatschappij kan in het fonds opgenomen activa volledig of gedeeltelijk inbrengen in een andere icbe die zij beheert, of het fonds scheiden in twee of meerdere andere gemeenschappelijke fondsen die onder haar beheer vallen. Deze fusie- of scheidingsactiviteiten mogen slechts plaatsvinden nadat de houders hiervan op de hoogte zijn gebracht. Zij geven aanleiding tot de afgifte van een nieuw attest waarin het aantal deelbewijzen in het bezit van elke houder wordt vermeld. Artikel 11: Ontbinding - Verlenging Indien de activa van het fonds gedurende dertig dagen onder het in artikel 2 hiervoor vastgelegde bedrag blijven, stelt de beheermaatschappij de Autorité des marchés financiers hiervan op de hoogte en gaat zij, behalve in het geval van fusie met een ander gemeenschappelijk beleggingsfonds, over tot ontbinding van het fonds. De beheermaatschappij kan het fonds van tevoren ontbinden; zij brengt de houders van aandelen op de hoogte van haar beslissing en vanaf deze datum worden verzoeken tot inschrijving of terugkoop niet langer aanvaard. De beheermaatschappij gaat tevens over tot de ontbinding van het fonds in het geval van verzoek tot terugkoop van alle deelbewijzen, stopzetting van de functie van de bewaarder, indien geen enkele andere bewaarder is aangesteld of na afloop van de looptijd van het fonds indien deze niet is verlengd. De beheermaatschappij brengt de Autorité des marchés financiers per post op de hoogte van de gekozen datum en ontbindingsprocedure. Vervolgens maakt zij het verslag van de accountant over aan de Autorité des marchés. De beheermaatschappij kan met akkoord van de bewaarder beslissen om een fonds te verlengen. Haar beslissing moet minstens 3 maanden vóór afloop van de voor het fonds beoogde looptijd worden genomen en kenbaar worden gemaakt aan de houders van deelbewijzen en de Autorité des marchés financiers. Artikel 12: Liquidatie In het geval van ontbinding neemt de maatschappij of de bewaarder de functies van vereffenaar op zich; bij gebrek hieraan wordt de vereffenaar rechterlijk aangesteld op verzoek van elke belanghebbende persoon. In het kader hiervan worden aan hen alle bevoegdheden toegekend om de activa te liquideren, eventuele schuldeisers te betalen en het beschikbare saldo in contant geld of in effecten te verdelen onder de houders van deelbewijzen. Prospectus - LFP RENDEMENT GLOBAL september

16 De accountant en de bewaarder blijven hun functies verder uitoefenen tot de liquidatie ten einde is. Artikel 13: Bevoegdheid - Domiciliekeuze Alle geschillen betreffende het fonds die zich kunnen voordoen tijdens de werking ervan of tijdens de liquidatie ervan hetzij tussen houders van deelbewijzen, hetzij tussen hen en de beheermaatschappij of de bewaarder, vallen onder de jurisdictie van de bevoegde rechtbanken. Prospectus - LFP RENDEMENT GLOBAL september

REGLEMENT VAN HET GEMEENSCHAPPELIJKE BELEGGINGSFONDS DEEL I ACTIVA EN DEELBEWIJZEN

REGLEMENT VAN HET GEMEENSCHAPPELIJKE BELEGGINGSFONDS DEEL I ACTIVA EN DEELBEWIJZEN REGLEMENT VAN HET GEMEENSCHAPPELIJKE BELEGGINGSFONDS DEEL I ACTIVA EN DEELBEWIJZEN ARTIKEL 1 DEELBEWIJZEN IN MEDE-EIGENDOM De rechten van de mede-eigenaars worden uitgedrukt in deelbewijzen, waarbij elk

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE FLEXIBLE (EdR Europe Flexible)

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE FLEXIBLE (EdR Europe Flexible) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD US VALUE & YIELD (EdR US Value & Yield)

EDMOND DE ROTHSCHILD US VALUE & YIELD (EdR US Value & Yield) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA (EdR India) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA (EdR India) ICBE naar Frans recht (EdR India) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD ASIA LEADERS (EdR Asia Leaders)

EDMOND DE ROTHSCHILD ASIA LEADERS (EdR Asia Leaders) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD EMERGING CONVERTIBLES (EdR Emerging Convertibles) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD EMERGING CONVERTIBLES (EdR Emerging Convertibles) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD LATIN AMERICA (EdR Latin America) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD LATIN AMERICA (EdR Latin America) ICBE naar Frans recht (EdR Latin America) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie

Nadere informatie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 26 februari

Nadere informatie

DORVAL MANAGEURS EUROPE

DORVAL MANAGEURS EUROPE DORVAL MANAGEURS EUROPE PROSPECTUS GBF conform de Europese normen Pagina 1 DORVAL MANAGEURS EUROPE I. ALGEMENE KENMERKEN Vorm van de icbe Naam: Dorval Manageurs Europe Rechtsvorm en lidstaat waar de icbe

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. Beheersreglement (ref. : RG PFL + / N / 09-2010) V834NL 2

INHOUDSTAFEL. Beheersreglement (ref. : RG PFL + / N / 09-2010) V834NL 2 - V834NL INHOUDSTAFEL 1. BESCHRIJVING VAN DE BELEGGINGSFONDSEN... 3 1.1 Capital Secure... 3 1.2 Capital Balanced... 3 1.3 Capital Dynamic... 3 1.4 Capital Growth... 4 1.5 Capital Focus... 4 2. GEMEENSCHAPPELIJKE

Nadere informatie

EasyETF STOXX EUROPE 600

EasyETF STOXX EUROPE 600 EasyETF STOXX EUROPE 600 VEREENVOUDIGD PROSPECTUS SAMENVATTING VEREENVOUDIGD PROSPECTUS van EasyETF STOXX EUROPE 600 GEDETAILLEERDE NOTA van EasyETF STOXX EUROPE 600 REGLEMENT VAN HET FONDS van EasyETF

Nadere informatie

DORVAL CONVICTIONS. PROSPECTUS GBF conform de Europese normen

DORVAL CONVICTIONS. PROSPECTUS GBF conform de Europese normen DORVAL CONVICTIONS PROSPECTUS GBF conform de Europese normen Pagina 1 DORVAL CONVICTIONS Vorm van de icbe: Naam Rechtsvorm Oprichtingsdatum I. ALGEMENE KENMERKEN DORVAL CONVICTIONS Gemeenschappelijk beleggingsfonds

Nadere informatie

HOOFDSTUK I - BEHEERSREGLEMENT VAN HET INTERNE BELEGGINGSFONDS ALLIANZ RENDEMENT 2017

HOOFDSTUK I - BEHEERSREGLEMENT VAN HET INTERNE BELEGGINGSFONDS ALLIANZ RENDEMENT 2017 Inhoudstafel HOOFDSTUK I - BEHEERSREGLEMENT VAN HET INTERNE BELEGGINGSFONDS ALLIANZ RENDEMENT 2017... 3 HOOFDSTUK II - ANDERE BEPALINGEN VOOR HET INTERNE GELEGGINGSFONDSEN 6 2. Regels voor de evaluatie

Nadere informatie

WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE DELTA LLOYD INDEXFONDS STAATSOBLIGATIES VERKORT PROSPECTUS IN EURO LUIDENDE OBLIGATIES EN SCHULDINSTRUMENTEN ICBE IN OVEREENSTEMMING MET DE EU- NORMEN KORTE PRESENTATIE WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Inhoudstafel. Beheersreglement van het interne beleggingsfonds Allianz Global Megatrends 2027 V979 NL 03/2017 2

Inhoudstafel. Beheersreglement van het interne beleggingsfonds Allianz Global Megatrends 2027 V979 NL 03/2017 2 Inhoudstafel 1. Intekenperiode... 3 2. Premie... 3 3. Betaaldatum... 3 4. Investeringsdatum... 3 5. Samenstelling en evaluatie van het fonds... 3 6. Waarde van de eenheid... 4 7. Prestaties... 4 8. Risico

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD SELECTIVE JAPAN (EdR Selective Japan)

EDMOND DE ROTHSCHILD SELECTIVE JAPAN (EdR Selective Japan) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

ABN AMRO Multi-Manager Funds

ABN AMRO Multi-Manager Funds ABN AMRO Multi-Manager Funds Société d Investissement à Capital Variable Hoofdkantoor: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg: B78762 (het Fonds ) BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN

Nadere informatie

AXA Life Protected Millesimo RS

AXA Life Protected Millesimo RS AXA Life Protected Millesimo RS - Jaarverslag 31.12.2013-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2013 AXA Life Protected Millesimo RS Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van ALP Millesimo RS 1... 2

Nadere informatie

HOOFDSTUK I - BEHEERSREGLEMENT VAN HET INTERNE BELEGGINGSFONDS ALLIANZ RENDEMENT 2017.

HOOFDSTUK I - BEHEERSREGLEMENT VAN HET INTERNE BELEGGINGSFONDS ALLIANZ RENDEMENT 2017. Inhoudstafel HOOFDSTUK I - BEHEERSREGLEMENT VAN HET INTERNE BELEGGINGSFONDS ALLIANZ RENDEMENT 2017... 3 HOOFDSTUK II ANDERE BEPALINGEN VOOR HET INTERNE BELEGGINGSFONDS... 6 1. Beheer van het fonds... 6

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD CHINA (EdR China) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD CHINA (EdR China) ICBE naar Frans recht (EdR China) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is

Nadere informatie

PARVEST BOND EURO SHORT TERM

PARVEST BOND EURO SHORT TERM Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus september 00 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate Bond World Emerging Corporate Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk

Nadere informatie

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht overeenkomstig de Richtlijn 85/611/EEG 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Parijs,

Nadere informatie

Primavera Force Talents 1

Primavera Force Talents 1 Primavera Force Talents - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Primavera Force Talents 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van Primavera Force Talents 1... 2 3. Samenstelling

Nadere informatie

PARVEST JAPAN. Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009

PARVEST JAPAN. Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

HAPPY LIFE. Beheersreglement van het interne beleggingsfonds happy life AB Global Strategy 60/40

HAPPY LIFE. Beheersreglement van het interne beleggingsfonds happy life AB Global Strategy 60/40 BESCHRIJVING Het interne beleggingsfonds happy life AB Global Strategy (zie bijlage 1) wordt beheerd door AXA Belgium, hierna 'de verzekeringsmaatschappij' genoemd, in het exclusieve belang van de intekenaars

Nadere informatie

TwinStar Beheersreglement van de beleggingsfondsen

TwinStar Beheersreglement van de beleggingsfondsen OMSCHRIJVING De interne beleggingsfondsen van TwinStar (zie bijlage 1) worden door AXA Belgium, hierna de verzekeringsmaatschappij genoemd, beheerd in het uitsluitend belang van de intekenaars en van de

Nadere informatie

aandelen aandelen aandelen aandelen

aandelen aandelen aandelen aandelen SPDR AEX Index ETF VEREENVOUDIGD PROSPECTUS 17 juni 2010 DEEL A - STATUTAIRE BEPALINGEN ICBE conform de Europese normen AEXT (Code Euronext) ISIN-code: FR000001893 Classificatie: Aandelen uit de landen

Nadere informatie

GBF METROPOLE Sélection A (ISIN: FR0007078811) Deze ICBE wordt beheerd door METROPOLE GESTION

GBF METROPOLE Sélection A (ISIN: FR0007078811) Deze ICBE wordt beheerd door METROPOLE GESTION Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG JUNI 2015

HALFJAARVERSLAG JUNI 2015 Generali Belgium HALFJAARVERSLAG JUNI 2015 US Equities generali.com INHOUD 1 Inleiding... 3 2 Beleggingsbeleid... 4 2.1 Globale aanpak 4 2.2 De activa 4 3 Evolutie van de portefeuille... 5 3.1 Waardering

Nadere informatie

Asia Pacific Performance

Asia Pacific Performance Essentiële Beleggersinformatie 26 juni 2015 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Total Return II Gemeenschappelijk Beleggingsfonds conform Richtlijn 85/611/EEG 136, route d Arlon, L 1150 Luxemburg Gemeenschappelijk Beleggingsfonds

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE (Verrichtingen van het op 30 juni 2015 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme 75001 Paris

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE

BI CARMIGNAC PATRIMOINE BI CARMIGNAC PATRIMOINE Beleggingsdoelstelling Het compartiment belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A (acc) EUR (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd en heeft als

Nadere informatie

WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE DELTA LLOYD INDEXFONDS BEDRIJFSOBLIGATIES VERKORT PROSPECTUS IN EURO LUIDENDE OBLIGATIES EN ANDERE SCHULDINSTRUMENTEN ICBE IN OVEREENSTEMMING MET DE EU- NORMEN KORTE PRESENTATIE WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

Nadere informatie

Beheersreglement van het beleggingsfonds Generali R Valor F

Beheersreglement van het beleggingsfonds Generali R Valor F Beheersreglement van het beleggingsfonds Generali R Valor F Beleggingsobjectief van het Fonds Het interne fonds.generali R Valor F (het "Fonds") heeft de bedoeling om een rendement te genereren dat in

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Inhoudstafel. Beheersreglement van de interne beleggingsfondsen Allianz Invest V873 NL Ed. 09/12 2

Inhoudstafel. Beheersreglement van de interne beleggingsfondsen Allianz Invest V873 NL Ed. 09/12 2 Inhoudstafel HOOFDSTUK I - BEHEERSREGLEMENT VAN DE INTERNE BELEGGINGSFONDSEN... 3 1. AI Europe... 3 2. AI Court Terme... 3 3. AI Patrimoine... 4 4. AI Emergents... 5 HOOFDSTUK II - GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN

Nadere informatie

Fund Life Opportunity Selection 2 Dynamic

Fund Life Opportunity Selection 2 Dynamic - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van dynamic... 2 3. Samenstelling van AXA Life Opportunity Selection 2 dynamic in bedragen en

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

HAPPY LIFE AXA BELGIUM NV. 1

HAPPY LIFE AXA BELGIUM NV. 1 HAPPY LIFE AXA BELGIUM NV. 1 SOORT LEVENSVERZEKERING Happy life AXA Belgium nv, hierna happy life, is een levensverzekering tak 23 van AXA Belgium die bepaalde dekkingen biedt (een gewaarborgde periodieke

Nadere informatie

Beheersreglement van het beleggingsfonds Generali - N1 Stable Return

Beheersreglement van het beleggingsfonds Generali - N1 Stable Return Beheersreglement van het beleggingsfonds Generali - N1 Stable Return BENAMING, OBJECTIEF, BELEGGINGSPOLITIEK EN INVESTERINGSMECHANISME VAN HET FONDS Het interne fonds Generali - N1 Stable Return (het "Fonds")

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

aandelen aandelen aandelen aandelen

aandelen aandelen aandelen aandelen ICBE conform de Europese normen SPDR MSCI Europe Consumer Staples SM ETF VEREENVOUDIGD PROSPECTUS 17 juni 2010 STS (Code Euronext) ISIN-code: FR0000001745 Classificatie: Internationale DEEL A - STATUTAIRE

Nadere informatie

Wij informeren u dat Amundi Asset Management (de beheermaatschappij ) besloten heeft vanaf 1 maart 2017 de referentie-index te wijzigen.

Wij informeren u dat Amundi Asset Management (de beheermaatschappij ) besloten heeft vanaf 1 maart 2017 de referentie-index te wijzigen. Parijs, 23 januari 2017 Mevrouw, Mijnheer, U bent houder van deelbewijzen in het Gemeenschappelijk Beleggingsfonds (GBF) AMUNDI ETF EURO CORPORATES UCITS ETF (AMUNDI ETF EURO CORPORATES UCITS ETF - EUR

Nadere informatie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 19

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC COURT TERME

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC COURT TERME HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC COURT TERME (Verrichtingen van het op 30 juni 2015 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme 75001 Paris - Tel.: 01

Nadere informatie

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Vereenvoudigd prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Dit vereenvoudigd prospectus bevat de belangrijkste informatie

Nadere informatie

Millesimo Tocqueville Dividend 1

Millesimo Tocqueville Dividend 1 - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van... 2 3. Samenstelling van in bedragen en in percentages op 31 december 2014... 3 4. Beheerders...

Nadere informatie

AXA SPREAD PLUS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A - STATUTAIR

AXA SPREAD PLUS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A - STATUTAIR AXA SPREAD PLUS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS Conform de Europese normen DEEL A - STATUTAIR Beknopte voorstelling: ISIN-codes: Aandelen van de klasse "A": FR0010202671 (kapitalisatie) Aandelen van de klasse

Nadere informatie

I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds. 1. Belangrijkste kenmerken van het geabsorbeerde en het absorberende subfonds

I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds. 1. Belangrijkste kenmerken van het geabsorbeerde en het absorberende subfonds Funds Société d investissement à capital variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 8 september

Nadere informatie

CARMIGNAC EMERGENTS ICBE

CARMIGNAC EMERGENTS ICBE Deze ICBE valt onder Europese richtlijn 2009/65/EG ICBE naar Frans recht Prospectus Juli 2014 1 1. ALGEMENE KENMERKEN Vorm van de ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming Rechtsvorm en lidstaat

Nadere informatie

CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100

CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 GBF conform de Europese normen CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 Geharmoniseerd gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Frans recht ( Fonds commun de placement ) Volledig prospectus CARMIGNAC PROFIL REACTIF

Nadere informatie

1. Beleggingspolitiek van de fondsen

1. Beleggingspolitiek van de fondsen 1. Beleggingspolitiek van de fondsen De hieronder beschreven beleggingspolitiek is gebaseerd op de essentiële beleggersinformatie die op 1 januari 2017 beschikbaar was op de website van de beheerders BlackRock

Nadere informatie

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CORPORATES EURO i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE DELTA LLOYD INDEXFONDS AANDELEN WERELD VERKORT PROSPECTUS INTERNATIONALE AANDELEN ICBE IN OVEREENSTEMMING MET DE EU- NORMEN KORTE PRESENTATIE WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE ISIN-CODE FR0010752915 NAAM

Nadere informatie

PARVEST EUROPE DIVIDEND

PARVEST EUROPE DIVIDEND Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

Millesimo Tocqueville Dividend 1

Millesimo Tocqueville Dividend 1 Millesimo Tocqueville Dividend 1 - Halfjaarverslag 30.06.2011-1 / 5 Halfjaarverslag 30.06.2011 Millesimo Tocqueville Dividend 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving...2 2. Beleggingsbeleid van Millesimo Tocqueville

Nadere informatie

Hoge toppen scheren met uw beleggingen

Hoge toppen scheren met uw beleggingen Hoge toppen scheren met uw beleggingen September 2013 Amundi Uitsluitend bestemd voor Belgische beleggers Amundi is een gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht (fonds commun de placement).

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap Equity USA Small Cap Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Luxemburg, 3 september 207. Geachte aandeelhouder,

Nadere informatie

Inhoudstafel. Beheersreglement van het beleggingsfonds Allianz Rendement 2021 V937 NL 09/2015 2

Inhoudstafel. Beheersreglement van het beleggingsfonds Allianz Rendement 2021 V937 NL 09/2015 2 Inhoudstafel 1. Intekenperiode... 3 2. Premie... 3 3. Betaaldatum... 3 4. Investeringdatum... 3 5. Investeringsperiode... 3 6. Beschrijving van het interne beleggingsfonds... 3 Oprichtingsdatum van het

Nadere informatie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte houder, Luxemburg, 12 februari

Nadere informatie

Jaarverslag Millesimo Carmignac

Jaarverslag Millesimo Carmignac Millesimo Carmignac - Jaarverslag 31.12.2013-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2013 Millesimo Carmignac Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van Millesimo Carmignac... 2 3. Samenstelling van Millesimo

Nadere informatie

EASYETF EURO STOXX 50 VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

EASYETF EURO STOXX 50 VEREENVOUDIGD PROSPECTUS EASYETF EURO STOXX 50 VEREENVOUDIGD PROSPECTUS GBF CONFORM DE EUROPESE NORMEN TER BESCHIKKING GESTELD VAN HET PUBLIEK TER GELEGENHEID VAN DE TOELATING OP DE MARKT VAN EURONEXT PARIS SA VAN MAXIMAAL TWEEHONDERD

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

Managed Funds Balanced Fund 1

Managed Funds Balanced Fund 1 Managed Funds Balanced Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen

Nadere informatie

Woordenlijst Active Return: Verschil tussen het rendement van het fonds en van de referte-index. Alpha: Indicator die de bijdrage van de beheerder tegenover de referte-index aangeeft, rekening houdend

Nadere informatie

Millesimo Richelieu 1

Millesimo Richelieu 1 - jaarverslag 31.12.2016-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2016 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van... 2 3. Samenstelling van in bedragen en in percentages op 31 december 2016.... 3 4. Beheerders...

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC Beleggingsdoelstelling Het interne beleggingsfonds belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A EUR acc (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs

Nadere informatie

CARMIGNAC COURT TERME

CARMIGNAC COURT TERME Deze ICBE valt onder Europese richtlijn 2009/65/EG CARMIGNAC COURT TERME ICBE naar Frans recht Prospectus Maart 2015 1 1. ALGEMENE KENMERKEN Vorm van de ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document geeft u essentiële beleggersinformatie over dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u

Nadere informatie

CARMIGNAC COURT TERME. PROSPECTUS November 2015. Vrije vertaling. ICBE naar Frans recht. 1 Vrije vertaling

CARMIGNAC COURT TERME. PROSPECTUS November 2015. Vrije vertaling. ICBE naar Frans recht. 1 Vrije vertaling CARMIGNAC COURT TERME ICBE naar Frans recht PROSPECTUS November 2015 1 1. ALGEMENE KENMERKEN Vorm van de ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming CARMIGNAC COURT TERME Rechtsvorm en lidstaat

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Beheersreglement van het beleggingsfonds Generali Global Value

Beheersreglement van het beleggingsfonds Generali Global Value Beheersreglement van het beleggingsfonds Generali Global Value BENAMING, OBJECTIEF, BELEGGINGSPOLITIEK EN INVESTERINGSMECHANISME VAN HET FONDS Het interne fonds Generali Global Value (het "Fonds") heeft

Nadere informatie

CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS

CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS Deze ICBE valt onder Europese richtlijn 2009/65/EG CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS ICBE naar Frans recht Prospectus Maart 2015 1. ALGEMENE KENMERKEN Vorm van de ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF)

Nadere informatie

KBC-Life Alternative Selector

KBC-Life Alternative Selector KBC-Life Alternative Investments KBC-Life Alternative Selector KBC-Life Alternative Investments 1 is een tak23-levensverzekering, waarvan het rendement verbonden is met beleggingsfondsen. Type levensverzekering

Nadere informatie

SAINT-HONORE EUROPE SYNERGIE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

SAINT-HONORE EUROPE SYNERGIE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS SAINT-HONORE EUROPE SYNERGIE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS EmA 28 januari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR

Nadere informatie

Het subfonds werd in gelanceerd door inwerkingstelling van de categorie L tegen de initiële prijs van EUR 100,- per aandeel.

Het subfonds werd in gelanceerd door inwerkingstelling van de categorie L tegen de initiële prijs van EUR 100,- per aandeel. Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal PARVEST Agriculture werd in werking gesteld op 2 april 2008. Het subfonds werd in gelanceerd door inwerkingstelling van de

Nadere informatie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 27

Nadere informatie

De datum van inwerkingtreding is voorzien voor 15 november I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds

De datum van inwerkingtreding is voorzien voor 15 november I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds Amundi Funds Société d Investissement à Capital Variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 10

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 (Verrichtingen van het op 30 juni 2015 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme 75001 Parijs -

Nadere informatie

CARMIGNAC SÉCURITÉ Geharmoniseerd gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Frans recht ( Fonds commun de placement ) Prospectus

CARMIGNAC SÉCURITÉ Geharmoniseerd gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Frans recht ( Fonds commun de placement ) Prospectus GBF conform de Europese normen CARMIGNAC SÉCURITÉ Geharmoniseerd gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Frans recht ( Fonds commun de placement ) Prospectus Januari 2013 Vrije vertaling 1. ALGEMENE KENMERKEN

Nadere informatie

ABN AMRO Multi-Manager Funds

ABN AMRO Multi-Manager Funds ABN AMRO Multi-Manager Funds Société d Investissement à Capital Variable Hoofdkantoor: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg: B78762 (het Fonds ) BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN

Nadere informatie

CARMIGNAC INVESTISSEMENT

CARMIGNAC INVESTISSEMENT Deze ICBE valt onder Europese richtlijn 2009/65/EG CARMIGNAC INVESTISSEMENT ICBE naar Frans recht Prospectus Juli 2014 1 1. ALGEMENE KENMERKEN Vorm van de ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming

Nadere informatie

CARMIGNAC SÉCURITÉ ICBE

CARMIGNAC SÉCURITÉ ICBE Deze ICBE valt onder Europese richtlijn 2009/65/EG CARMIGNAC SÉCURITÉ ICBE naar Frans recht Prospectus Juli 2014 1 1. ALGEMENE KENMERKEN Vorm van de ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD COMMOSPHERE (EdR Commosphere)

EDMOND DE ROTHSCHILD COMMOSPHERE (EdR Commosphere) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

VERKORT PROSPECTUS MEI 2011

VERKORT PROSPECTUS MEI 2011 BNP PARIBAS INSTICASH EUR Subfonds van BNP Paribas InstiCash, beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (de "SICAV") Opgericht op 30 juni 1998 VERKORT PROSPECTUS MEI 2011 Dit

Nadere informatie

Wij informeren u dat Amundi Asset Management (de beheermaatschappij ) besloten heeft vanaf 1 maart 2017 de referentie-index te wijzigen.

Wij informeren u dat Amundi Asset Management (de beheermaatschappij ) besloten heeft vanaf 1 maart 2017 de referentie-index te wijzigen. Parijs, 23 januari 2017 Mevrouw, Mijnheer, U bent houder van deelbewijzen in het Gemeenschappelijk Beleggingsfonds (GBF) AMUNDI ETF EURO CORPORATE FINANCIALS IBOXX UCITS ETF (FR0011020957) waar wij u hartelijk

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

<Millesimo Tocqueville Dividend> FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING (TAK 23) Type levensverzekering Millesimo Tocqueville Dividend is een levensverzekeringscontract van AXA Belgium, verbonden met een

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

ABN AMRO Multi-Manager Funds

ABN AMRO Multi-Manager Funds ABN AMRO Multi-Manager Funds Société d Investissement à Capital Variable Hoofdkantoor: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg: B78762 (het Fonds ) BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN

Nadere informatie

Wij informeren u dat Amundi Asset Management (de beheermaatschappij ) besloten heeft vanaf 1 maart 2017 de referentie-index te wijzigen.

Wij informeren u dat Amundi Asset Management (de beheermaatschappij ) besloten heeft vanaf 1 maart 2017 de referentie-index te wijzigen. Parijs, 23 januari 2017 Mevrouw, Mijnheer, U bent houder van deelbewijzen in het Gemeenschappelijk Beleggingsfonds (GBF) AMUNDI ETF EURO CORPORATE EX FINANCIALS IBOXX UCITS ETF (FR0011020940) waar wij

Nadere informatie