EUROPE RENDEMENT GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EUROPE RENDEMENT GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN"

Transcriptie

1 GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ByD 8 februari 2010

2 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR BEKNOPTE VOORSTELLING Benaming Juridische vorm Beheermaatschappij Administratief beheer gedelegeerd aan Boekhoudkundig beheer gedelegeerd aan Voorziene looptijd Depothoudende bank Financieel commissaris Verdeler : EUROPE RENDEMENT : Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht : EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT : EDMOND DE ROTHSCHILD INVESTORS ASSISTANCE : CACEIS FASTNET : 99 jaar vanaf de creatie van het GBF LA COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DE ROTHSCHILD : BANQUE : CABINET DIDIER KLING & ASSOCIES : EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT INFORMATIE BETREFFENDE DE BELEGGINGEN EN HET BEHEER Classificatie: Aandelen van de Europese Gemeenschap Beheersdoelstelling: De beheersdoelstelling van het GBF is de prestaties te optimaliseren, over een aanbevolen beleggingshorizon van meer dan 5 jaar, via de selectie van Europese waarden die een onderwaardering ten opzichte van hun activiteitensector of de markt waar ze zijn genoteerd, kunnen inlopen. Referentieindicator: De beheersdoelstelling wordt niet geformuleerd in samenhang met een referentieindicator. Ter informatie kunnen de prestaties van het GBF echter a posteriori worden vergeleken met de MSCI Europeindex, die representatief is voor ongeveer zeshonderd Europese waarden, uitgedrukt in EUR voor de in EUR uitgegeven deelnemingsrechten en in USD voor de in USD uitgegeven deelnemingsrechten, en berekend met nietherbelegde nettodividenden. Beleggingsstrategie: Het GBF hanteert een actief beheer van effectenselectie ("stockpicking") in een universum van waarden, overwegend in de eurozone, die ten minste 75% van de nettoactiva zullen uitmaken. De aandelen worden geselecteerd volgens de hierna beschreven strategie: De selectie van het beleggingsuniversum steunt op kwantitatieve filters waarmee de Europese waarden worden geselecteerd die voor belegging in aanmerking komen en die verder worden geanalyseerd. Op basis van deze filters kan het universum worden bepaald van ondergewaardeerde waarden met grote beurskapitalisatie (meer dan 2,5 miljard euro), zonder beperkingen op het vlak van sector of geografische regio. Het gebruik van externe analyses is bedoeld om de beheerder te helpen zijn eigen onderzoek te oriënteren op een kleiner aantal effecten binnen het beleggingsuniversum. De keuze van de externe analisten verloopt eveneens volgens een selectieproces dat wordt gedefinieerd door de beheermaatschappij. De aldus geselecteerde effecten worden vervolgens kwantitatief en daarna kwalitatief geanalyseerd. De beheerder zal dan de effecten met het beste groei en rendementspotentieel selecteren om een portefeuille samen te stellen die is geconcentreerd rond een vijftigtal waarden. 1 Vereenvoudigd prospectus

3 Naargelang de verwachtingen van de beheerder voor de evolutie van de aandelenmarkten kan het GBF: beleggen in obligaties in euro, die worden verhandeld op een Europese gereglementeerde markt, binnen een limiet van 0% tot 25% van de nettoactiva. Deze obligaties, met een rating van ten minste investment grade, maar zonder beperking op de duration, worden geselecteerd op basis van hun verwacht rendement, gebruikmaken van futures of opties die worden verhandeld op georganiseerde of gereglementeerde markten, om de aandelenblootstelling te sturen zonder een verhoogde blootstelling na te streven (binnen de limiet van één keer de nettoactiva). optiecontracten op aandelen die worden verhandeld op georganiseerde of gereglementeerde markten, binnen de limiet van 25% van de nettoactiva, zowel om de volatiliteit van de aandelen te verminderen als om de blootstelling van het GBF aan een beperkt aantal aandelen te verhogen, zonder evenwel een verhoogde blootstelling na te streven. De verhoging van deze blootstelling per aandeel is beperkt tot één keer de daadwerkelijk belegde bedragen in de portefeuille in dat specifieke effect. Overigens kan het GBF, tot maximum 10%, beleggen in deelnemingsrechten of aandelen van: Franse of Europese gecoördineerde, beursgenoteerde trackers, om de blootstelling aan de aandelenmarkten te verhogen of om de blootstelling te diversifiëren naar andere activaklassen (bijv. fondsen die beleggen in effecten van ondernemingen in de vastgoed of grondstoffensector), Franse of Europese ICBE's, al dan niet gecoördineerd, van elke classificatie, om de diversificatie te verhogen door middel van blootstelling aan andere activaklassen en te profiteren van de deskundigheid van gespecialiseerde beheerteams. Deze ICBE's kunnen worden beheerd door de beheermaatschappij of een daaraan verbonden onderneming. Voor het beheer van zijn kaspositie kan het fonds binnen de limiet van 10% van de nettoactiva gebruikmaken van leningen in contanten, repocontracten of schuldinstrumenten of obligaties uitgedrukt in euro, evenals van ICBE s, meer bepaald obligatie of geldmarkticbe s. Risicoprofiel: Uw geld wordt hoofdzakelijk belegd in financiële instrumenten die door de beheermaatschappij worden geselecteerd. Deze instrumenten ondergaan de ontwikkelingen en wisselvalligheden van de markten. De onderstaande risicofactoren zijn niet exhaustief. Elke belegger dient het risico te analyseren dat aan een dergelijke belegging verbonden is, en zijn eigen mening te vormen, onafhankelijk van de groep EDMOND DE ROTHSCHILD. Indien nodig dient de belegger advies in te winnen bij een of meer gespecialiseerde adviseurs, meer bepaald om zich er van te vergewissen dat deze belegging met zijn financiële situatie overeenstemt. Belangrijkste risico's:. Aandelenrisico: De variaties van de aandelenmarkten kunnen belangrijke variaties van de nettoactiva veroorzaken, wat een negatieve impact kan hebben op de prestaties van het GBF. Als de aandelenmarkten dalen, kan de intrinsieke waarde van het GBF dus ook dalen. Het risicoprofiel en de volatiliteit van de koersschommelingen van het fonds kunnen hoger zijn dan die van de globale aandelenmarkt. De blootstelling aan aandelen kan gaan tot 100% van de nettoactiva (en tijdelijk tot 110% van de nettoactiva, vooral in geval van grote variatie van de inschrijvingen/terugkopen). Overigens zal de prestatie van het fonds afhangen van de ondernemingen die de beheermaatschappij heeft uitgekozen. Er bestaat een risico dat de beheermaatschappij niet de best presterende ondernemingen selecteert.. Risico van kapitaalverlies: Het GBF geniet geen enkele garantie of bescherming van het belegde kapitaal.. Discretionair beheersrisico: De discretionaire beheerstijl berust op het anticiperen op de ontwikkeling van de verschillende markten (aandelen, obligaties). Er bestaat een risico dat het fonds niet op elk ogenblik belegt op de best renderende markten.. Valutarisico: Het kapitaal kan worden blootgesteld aan valutarisico's indien de effecten of beleggingen waaruit het bestaat, zijn uitgedrukt in een andere valuta dan die van het GBF. 2 Vereenvoudigd prospectus

4 Het valutarisico komt overeen met het risico van een daling van de intrinsieke waarde van het GBF en kapitaalverlies als er wordt belegd in een andere valuta dan de euro en als die valuta op de wisselmarkt daalt tegenover de euro. Aangezien het fonds gericht is op beleggingen in effecten in de Europese Gemeenschap, kunnen de waarden in een andere valuta dan de euro, in theorie tot 100% van de nettoactiva uitmaken. Het GBF kan vooral worden blootgesteld aan de schommelingen van het Britse pond en de Zwitserse frank.. Valutarisico in verband met de deelnemingsrechten in een andere valuta dan die van het GBF: Houders die inschrijven in een andere valuta dan de referentievaluta van het GBF (EUR) zijn ten belope van 100% van de activa aan valutarisico blootgesteld. De waarde van de activa van de ICBE kan dalen als de wisselkoersen fluctueren, wat kan leiden tot een daling van de intrinsieke waarde van het fonds. Secundaire risico's:. Renterisico: Het renterisico is beperkt tot de schuldinstrumenten en geldmarktinstrumenten, die maximaal 25 % van de activa mogen uitmaken. Het renterisico vertaalt zich in een eventuele daling van de intrinsieke waarde van het GBF en van het kapitaal als er sterke variaties op de rentecurve optreden. Het GBF zoekt naar instrumenten met variabele of vaste rente met een resterende looptijd van doorgaans minder dan drie maanden in het kader van zijn kasbeheer, of nog converteerbare obligaties in het kader van zijn beleggingsstrategie.. Kredietrisico: Het kredietrisico is beperkt tot de schuldinstrumenten en geldmarktinstrumenten die maximaal 25% van de activa mogen uitmaken. Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent van een obligatie of geldmarkteffect zijn verbintenissen niet nakomt. In het kader van het kasbeheer wordt het kredietrisico beperkt dankzij het gebruik van effecten die zijn uitgegeven door entiteiten met een rating op korte termijn van BBB of A2 of hoger, toegekend door Standard & Poor's of met een gelijkwaardige rating toegekend door een ander onafhankelijk agentschap. De details van alle belangrijke risico's die het fonds loopt, vindt u in de gedetailleerde mededeling. Garantie of bescherming: Nihil Betrokken inschrijvers en profiel van de gemiddelde belegger: De deelnemingsrechten C, D en E zijn bestemd voor alle beleggers die in EUR wensen in te schrijven. De deelnemingsrechten E worden meer bepaald op de markt gebracht door verdelers die door de beheermaatschappij uitgekozen zijn. De deelnemingsrechten B zijn bestemd voor alle beleggers die in USD wensen in te schrijven. De deelnemingsrechten I zijn bestemd voor rechtspersonen die bij de eerste inschrijving in staat zijn EUR in te schrijven. Minimuminleg voor eerste inschrijving: Deelnemingsrechten B, C, D en E: 1 deelnemingsrecht Deelnemingsrechten I: Dit GBF richt zich in het bijzonder tot beleggers die hun spaargeld een extra impuls wensen te geven via de Europese aandelenmarkten, voornamelijk in de Europese Gemeenschap. Welk bedrag redelijkerwijze in dit GBF belegd kan worden, hangt af van uw persoonlijke situatie. Om dat te bepalen, is het raadzaam dat de houder advies inwint bij een professionele adviseur om zijn beleggingen te diversifiëren en te bepalen welk gedeelte van zijn financiële portefeuille of van zijn vermogen zal worden belegd in het GBF, in het bijzonder ten aanzien van de aanbevolen beleggingsduur en de blootstelling aan de voormelde risico's, en van het persoonlijke vermogen, de behoeften en de eigen doelstellingen van de belegger. In elk geval is het absoluut noodzakelijk dat elke houder zijn portefeuille voldoende diversifieert om niet enkel te worden blootgesteld aan de risico's van dit GBF.. Aanbevolen minimale beleggingsduur: > 5 jaar. 3 Vereenvoudigd prospectus

5 INFORMATIE OVER DE KOSTEN, COMMISSIES EN DE FISCALITEIT Kosten en commissielonen: Inschrijvings en terugkoopcommissies: De inschrijvings en terugkoopcommissies worden toegevoegd aan de door de belegger betaalde intekenprijs of afgehouden van de terugkoopprijs. De commissies die verworven zijn voor de ICBE, moeten de kosten van de ICBE compenseren voor het beleggen of verkopen van de toevertrouwde activa. De nietverworven commissies komen ten goede aan de beheermaatschappij, de verdeler enz. Kosten ten laste van de belegger, ingehouden bij de inschrijving en terugkoop. Niet voor het GBF verworven inschrijvingscommissie Voor het GBF verworven inschrijvingscommissie Niet voor het GBF verworven terugkoopcommissie Voor het GBF verworven terugkoopcommissie Grondslag Intrinsieke waarde x aantal deelnemingsrechten Intrinsieke waarde x aantal deelnemingsrechten Barema Deelnemingsrechten B, C, D, E en I maximaal 4,50 % Nihil Nihil Operationele en beheerskosten: Deze kosten dekken alle kosten die rechtstreeks worden gefactureerd aan de ICBE, met uitzondering van de transactiekosten. De transactiekosten omvatten de kosten van tussenpersonen (makelaardij, plaatselijke belastingen en heffingen enz.) en desgevallend de transactiecommissie, die met name door de bewaarder en de beheermaatschappij kan worden geïnd. Aan de operationele en beheerskosten kunnen nog worden toegevoegd: prestatiecommissies. Deze belonen de beheermaatschappij als de ICBE haar doelstellingen heeft overtroffen. Ze worden dus gefactureerd aan de ICBE; transactiecommissies gefactureerd aan de ICBE; een deel van de inkomsten uit tijdelijke acquisities en overdrachten van effecten. Meer details over de daadwerkelijk aan de ICBE gefactureerde kosten vindt u in deel B van het vereenvoudigde prospectus. Kosten gefactureerd aan de ICBE Grondslag Deelnemingsrechten B, C en D Operationele en beheerskosten, allin (incl. alle kosten behalve transactiekosten, prestatiecommissie en kosten i.v.m. beleggingen in ICBE's of beleggingsfondsen) Prestatiecommissie Dienstverleners die transactiecommissies ontvangen: De depothoudende bank: 0% tot 50% De beheermaatschappij: 50% tot 100% Nettoactiva van het GBF Nettoactiva van het GBF Op het bedrag van de transactie 2,00% allin** maximum Barema Deelnemingsrechten E 2,40% allin* maximum nihil Op de transacties: 0,35 % O.S.T: 0 % Buitenlandse coupons: 5 % * allin = inclusief alle taksen. In deze activiteit heeft de beheermaatschappij niet geopteerd voor de btw. Deelnemingsrechten I 1,00% allin** maximum Belastingstelsel: Fiscaliteit van de ICBE: Omdat de GBF's collectieve eigendommen zijn, vallen ze van rechtswege buiten de toepassingssfeer van de vennootschapsbelasting en worden ze als fiscaal transparant beschouwd. Toepasbaarheid (P.E.A., D.S.K. enz.): Komt in aanmerking voor het ASP 4 Vereenvoudigd prospectus

6 Naargelang uw belastingstelsel kunnen de eventuele meerwaarden en inkomsten gekoppeld aan het bezit van deelnemingsrechten van de ICBE onderworpen zijn aan belasting. Wij adviseren u hierover inlichtingen in te winnen bij de verdeler van de ICBE. COMMERCIËLE INFORMATIE Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop: Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop: De inschrijvings en terugkoopverzoeken worden dagelijks vóór 11 uur gecentraliseerd bij LA COMPAGNIE FINANCIÈRE EDMOND DE ROTHSCHILD BANQUE en worden uitgevoerd, in deelnemingsrechten of duizendsten van deelnemingsrechten, op basis van de intrinsieke waarde gedateerd op de dag zelf en berekend op de volgende werkdag. De overgang van een categorie van deelnemingsrechten naar een andere wordt fiscaal beschouwd als een terugkoop gevolgd door een nieuwe inschrijving. Bijgevolg hangt het belastingstelsel dat van toepassing is op elke inschrijver, af van de fiscale bepalingen van toepassing op de specifieke situatie van die inschrijver en/of van het rechtsgebied waarin de belegging in het fonds plaatsvindt. In geval van twijfel raden we iedere inschrijver aan om zijn adviseur te raadplegen om te weten welk belastingstelsel op zijn situatie van toepassing is. Minimuminleg bij de eerste inschrijving: Deelnemingsrechten B, C, D en E: 1 deelnemingsrecht Deelnemingsrechten I: Adres van de instelling belast met de ontvangst van de inschrijvingen en de terugkopen: LA COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DE ROTHSCHILD BANQUE 47 rue du Faubourg SaintHonoré PARIS CEDEX 08 Plaats en wijze van publicatie van de intrinsieke waarde: LA COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DE ROTHSCHILD BANQUE 47 rue du Faubourg SaintHonoré PARIS CEDEX 08 Afsluitingsdatum van het boekjaar: Laatste beursdag van de maand september. Bestemming van de inkomsten: Het nettoresultaat wordt over de vijf categorieën van deelnemingsrechten verdeeld in verhouding tot hun aandeel in het totale nettovermogen. De deelnemingsrechten B, C, I en E kapitaliseren het resultaat, de aandelen D keren dividend uit. Datum en periodiciteit voor de berekening van de intrinsieke waarde: Dagelijks, met uitzondering van feestdagen en sluitingsdagen van de Franse markten (officiële kalender van EURONEXT PARIS S.A.). Plaats en wijze van publicatie of communicatie van de intrinsieke waarde: LA COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DE ROTHSCHILD BANQUE 47 rue du Faubourg SaintHonoré PARIS CEDEX 08. Valuta van de deelnemingsrechten: Type ISINcode deelnemingsrechten Bestemming van het resultaat Valuta Deelnemingsrecht B FR Kapitalisatie USD Deelnemingsrechten C FR Kapitalisatie EUR Deelnemingsrechten D FR Uitkering EUR Deelnemingsrechten E FR Kapitalisatie EUR Deelnemingsrechten I FR Kapitalisatie EUR Oprichtingsdatum: Deze ICBE werd goedgekeurd door de AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS op 27/08/99 en opgericht op 2 september Vereenvoudigd prospectus

7 AANVULLENDE INFORMATIE Het volledige prospectus van de ICBE en de laatste jaarlijkse en driemaandelijkse rapporten worden verstuurd binnen een termijn van één week op eenvoudige schriftelijke aanvraag door de houder aan: LA COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DE ROTHSCHILD BANQUE 47 rue du Faubourg SaintHonoré PARIS CEDEX 08. Telefoon: 33 (0) De commerciële teams van EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT staan tot uw beschikking voor meer informatie of vragen over het GBF op de statutaire zetel van de onderneming. Commerciële afdeling EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT Statutaire zetel: 47 rue du Faubourg SaintHonoré PARIS Telefoon: Fax: website: In toepassing van de artikelen , en van het algemeen reglement van de AMF, zijn ook het geldende document "Stembeleid", evenals het verslag over de omstandigheden waarin het stemrecht werd uitgeoefend, beschikbaar op datzelfde adres. Publicatiedatum van het prospectus: 8 februari 2010 De site van de AMF (www.amffrance.org) bevat aanvullende informatie over de lijst van de reglementaire documenten en alle bepalingen betreffende de bescherming van de beleggers. Dit vereenvoudigde prospectus moet vóór de inschrijving aan de inschrijvers worden overhandigd. 6 Vereenvoudigd prospectus

8 DEEL B STATISTIEK Dit deel bevat statistische gegevens over de prestaties van het GBF, over het effectieve niveau van de afgehouden kosten en over de transacties met partijen die banden hebben met de beheermaatschappij. PRESTATIES VAN DE ICBE OP 31 DECEMBER 2009 DEELNEMINGSRECHT C EUR PERFORMANCES JAARLIJKSE PRESTATIES ANNUELLES De prestaties worden berekend met herbelegde nettocoupons De prestaties van de referentieindicator houden echter geen rekening met uitgekeerde inkomsten. Prestaties op jaarbasis 1 jaar 3 jaar 5 jaar ICBE 24,92 % 3,76 % 4,16 % MSCI Europe (EUR)index 27,16 % 11,46 % 0,17 % WAARSCHUWING EN COMMENTAREN Prestaties uit het verleden voorspellen geen toekomstige prestaties. Ze zijn niet constant in de tijd. PRESTATIES VAN DE ICBE OP 31 DECEMBER 2009 DEELNEMINGSRECHT D EUR PERFORMANCES JAARLIJKSE PRESTATIES ANNUELLES De prestaties worden berekend met herbelegde nettocoupons De prestaties van de referentieindicator houden echter geen rekening met uitgekeerde inkomsten. Prestaties op jaarbasis 1 jaar 3 jaar 5 jaar ICBE 24,98 % 3,74 % 4,17 % MSCI Europe (EUR)index 27,16 % 11,46 % 0,17 % WAARSCHUWING EN COMMENTAREN Prestaties uit het verleden voorspellen geen toekomstige prestaties. Ze zijn niet constant in de tijd. 7 Vereenvoudigd prospectus

9 PRESTATIES VAN DE ICBE OP 31 DECEMBER 2009 DEELNEMINGSRECHT I EUR PERFORMANCES ANNUELLES JAARLIJKSE PRESTATIES Prestaties op jaarbasis 1 jaar 3 jaar 5 jaar ICBE 26,20 % MSCI Europe (EUR)index 27,16 % De prestaties worden berekend met herbelegde nettocoupons De prestaties van de referentieindicator houden echter geen rekening met uitgekeerde inkomsten. WAARSCHUWING EN COMMENTAREN Prestaties uit het verleden voorspellen geen toekomstige prestaties. Ze zijn niet constant in de tijd. PRESTATIES VAN DE ICBE OP... DEELNEMINGSRECHTEN B USD Gegevens over de prestaties van de deelnemingsrechten B (gecreëerd op 31 juli 2009) zijn nog niet beschikbaar. PRESTATIES VAN DE ICBE OP... DEELNEMINGSRECHTEN E EUR Gegevens over de prestaties van de deelnemingsrechten E (gecreëerd op 17 februari 2009) zijn nog niet beschikbaar. 8 Vereenvoudigd prospectus

10 VOORSTELLING VAN DE KOSTEN GEFACTUREERD AAN DE ICBE IN DE LOOP VAN HET LAATSTE BOEKJAAR, DAT WERD AFGESLOTEN OP 30 SEPTEMBER 2009 DEELNEMINGSRECHTEN C & D Operationele en beheerskosten 2,00% Kosten i.v.m. beleggingen in andere ICBE's of beleggingsfondsen Deze kosten worden bepaald op basis van:. kosten in verband met de aankoop van ICBE's en beleggingsfondsen. na aftrek van onderhandelde retrocessies voor de beheermaatschappij van de beleggende ICBE Andere kosten gefactureerd aan de ICBE Deze andere kosten zijn als volgt opgesplitst: 0,79%. prestatiecommissie. transactiecommissies 0,79% Totaal gefactureerd aan de ICBE in de loop van het laatste boekjaar 2,79% VOORSTELLING VAN DE KOSTEN GEFACTUREERD AAN DE ICBE IN DE LOOP VAN HET LAATSTE BOEKJAAR, DAT WERD AFGESLOTEN OP 30 SEPTEMBER 2009 DEELNEMINGSRECHTEN I (gecreëerd op 2 april 2008) Operationele en beheerskosten 0,89% Kosten i.v.m. beleggingen in andere ICBE's of beleggingsfondsen Deze kosten worden bepaald op basis van:. kosten in verband met de aankoop van ICBE's en beleggingsfondsen. na aftrek van onderhandelde retrocessies voor de beheermaatschappij van de beleggende ICBE Andere kosten gefactureerd aan de ICBE Deze andere kosten zijn als volgt opgesplitst: 0,79%. prestatiecommissie. transactiecommissies 0,79% Totaal gefactureerd aan de ICBE in de loop van het laatste boekjaar 1,68% VOORSTELLING VAN DE KOSTEN GEFACTUREERD AAN DE ICBE IN DE LOOP VAN HET LAATSTE BOEKJAAR, DAT WERD AFGESLOTEN OP 30 SEPTEMBER 2009 DEELNEMINGSRECHTEN E De deelnemingsrechten werden gecreëerd op 16 februari Alle percentages zijn op jaarbasis. Operationele en beheerskosten 2,39% Kosten i.v.m. beleggingen in andere ICBE's of beleggingsfondsen Deze kosten worden bepaald op basis van:. kosten in verband met de aankoop van ICBE's en beleggingsfondsen. na aftrek van onderhandelde retrocessies voor de beheermaatschappij van de beleggende ICBE Andere kosten gefactureerd aan de ICBE Deze andere kosten zijn als volgt opgesplitst: 0,79%. prestatiecommissie. transactiecommissies 0,79% Totaal gefactureerd aan de ICBE in de loop van het laatste boekjaar 3,18% 9 Vereenvoudigd prospectus

11 VOORSTELLING VAN DE KOSTEN GEFACTUREERD AAN DE ICBE IN DE LOOP VAN HET LAATSTE BOEKJAAR, DAT WERD AFGESLOTEN OP 30 SEPTEMBER 2009 DEELNEMINGSRECHTEN B De deelnemingsrechten werden gecreëerd op 06/08/09. Alle percentages zijn op jaarbasis. Operationele en beheerskosten 2,00% Kosten i.v.m. beleggingen in andere ICBE's of beleggingsfondsen Deze kosten worden bepaald op basis van:. kosten in verband met de aankoop van ICBE's en beleggingsfondsen. na aftrek van onderhandelde retrocessies voor de beheermaatschappij van de beleggende ICBE Andere kosten gefactureerd aan de ICBE Deze andere kosten zijn als volgt opgesplitst: 0,79%. prestatiecommissie. transactiecommissies 0,79% Totaal gefactureerd aan de ICBE in de loop van het laatste boekjaar 2,79% Operationele en beheerskosten: Deze kosten omvatten alle kosten die rechtstreeks worden gefactureerd aan de ICBE, met uitzondering van de transactiekosten en, indien van toepassing, de prestatiecommissie. De transactiekosten omvatten de kosten van tussenpersonen (makelaardij, beursheffingen, enz.) en de transactiecommissie (zie verder). De operationele en beheerskosten omvatten in het bijzonder de financiële beheerskosten, de administratieve en boekhoudkundige beheerskosten, de bewaarkosten, de depotkosten en de controlekosten. Kosten in verband met de aankoop van ICBE's en/of beleggingsfondsen: Bepaalde ICBE's beleggen in andere ICBE's of in beleggingsfondsen naar buitenlands recht (doelicbe's). De aankoop en het bezit van een doelicbe (of van een beleggingsfonds) brengen voor de beleggende ICBE twee soorten kosten met zich mee, als volgt: de inschrijvings/terugkoopcommissies. Het deel van deze commissies dat gefactureerd is door de doel ICBE, wordt beschouwd als transactiekosten en wordt hier dus niet meegerekend. directe kosten, gefactureerd aan de doelicbe, die indirecte kosten vormen voor de beleggende ICBE. In sommige gevallen kan de beleggende ICBE retrocessies onderhandelen, d.w.z. kortingen op bepaalde van deze kosten. Deze kortingen verminderen de totale kosten die de beleggende ICBE daadwerkelijk draagt. Andere kosten gefactureerd aan de ICBE: Er kunnen andere kosten worden gefactureerd aan de ICBE. Het betreft: prestatiecommissies. Deze belonen de beheermaatschappij als de ICBE haar doelstellingen heeft overtroffen. transactiecommissies. De transactiecommissie is een commissie die de ICBE bij elke verrichting op de portefeuille wordt aangerekend. Het volledige prospectus verschaft meer details over deze commissies. De beheermaatschappij kan die commissies innen volgens de voorwaarden voorzien in deel A van het vereenvoudigde prospectus. We vestigen de aandacht van de belegger op het feit dat deze andere kosten sterk kunnen variëren van jaar tot jaar en dat de hierin voorgestelde cijfers de cijfers van het vorige boekjaar zijn. INFORMATIE OVER DE TRANSACTIES IN DE LOOP VAN HET LAATSTE BOEKJAAR DAT WERD AFGESLOTEN OP 30 SEPTEMBER 2009 De transactiekosten op de aandelenportefeuille vertegenwoordigden 0,82% van de gemiddelde activa. De omloopsnelheid van de aandelenportefeuille bedroeg 20,22% van de gemiddelde activa. De transacties tussen de beheermaatschappij voor rekening van de ICBE's die ze beheert en de verbonden ondernemingen: Nihil. 10 Vereenvoudigd prospectus

12 BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS EUROPE RENDEMENT Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht overeenkomstig de Richtlijn 85/611/EEG 47, rue du Faubourg SaintHonoré, Parijs, Frankrijk BIJLAGE VAN AUGUSTUS 2010 BIJ HET PROSPECTUS VAN 8 FEBRUARI 2010 De informatie in deze bijlage moet samen met die van het uitgifteprospectus gelezen worden. Deze bijlage moet samen met het prospectus overhandigd worden aan beleggers die in België inschrijven in het kader van de Belgische wetgeving betreffende het openbaar beroep op het spaarwezen. Onderhavige bijlage is gepubliceerd na goedkeuring door de Commissie voor het Bank, Financie en Assurantiewezen conform artikel 119 van het Koninklijk Besluit van 4 maart 2005 met betrekking tot bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging en artikel 131 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles. Deze goedkeuring houdt geen beoordeling in van de opportuniteit en de kwaliteit van het aanbod, noch van de toestand van de vennootschap die het uitbrengt. 1

13 Informatie voor Belgische inschrijvers: 1 Tussenpersoon belast met de financiële dienstverlening en Distributeur in België De taken van financieel beheer worden waargenomen door: FASTNET BELGIUM NV Havenlaan 86C bus BRUSSEL BELGIË (Tel. 02/ Fax: 02/ ) RPR Brussel: Distributeurs in België FASTNET BELGIUM NV, Havenlaan 86C bus 320, 1000 Brussel; ARGENTA SPAARBANK, 4953 Belgiëlei, 2018 Antwerpen. 3 Compartimenten die de toelating hebben om een openbaar beroep te doen op het spaarwezen in België Deelbewijzen van klasse B, C, D en E op naam of aan toonder en ingeschreven op rekening. Deelbewijzen van klasse B, C en E zijn Kapitalisatiedeelbewijzen; deelbewijzen van klasse D zijn Uitkeringsdeelbewijzen. Deelbewijzen van Categorie I zijn bestemd voor rechtspersonen die bij de initiële inschrijving minstens kunnen beleggen, en zij worden dus niet openbaar verkocht in België. 4 Nietrecurrente vergoedingen en kosten gedragen door de belegger in België In de valuta van het compartiment of als percentage van de nettoinventariswaarde per aandeel Tarieflijst: Instap Uitstap Omzetting Verhandelingsprovisie Maximaal 4,50% Nihil Nihil Administratieve kosten Nihil Nihil Nihil Bedrag tot dekking van verwervings of realisatiekosten Bedrag tot ontmoediging van een uitstap binnen een periode van een maand na intrede Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil De tarieven van de vergoedingen en kosten in de bovenstaande tarieflijst zijn de maximumtarieven die in België worden geheven. Raadpleeg de tarieflijst die als bijlage is bijgevoegd voor de tarieven die in rekening worden gebracht door de tussenpersoon bij wie de inschrijving, de terugbetaling of de compartimentswijziging is uitgevoerd. 2

14 5 Beschikbare informatie in België De volgende documenten kunnen worden aangevraagd bij de tussenpersoon die de financiële dienstverlening van de ICBE verzekert: het volledige prospectus en het verkorte prospectus van de ICBE; het beheerreglement van de ICBE; de jaar en halfjaarverslagen; de nettoinventariswaarde. Alle kennisgevingen die gepubliceerd worden in het oorspronkelijke land van de ICBE worden eveneens gepubliceerd in de Belgische nationale dagbladen L Echo en De Tijd. Het betreft in het bijzonder, doch niet uitsluitend, betaalbaarstellingen van dividenden, de beslissing van en de voorwaarden voor vereffening, fusie of splitsing, en de opschorting van de berekening van de nettoinventariswaarde. De nettoinventariswaarde wordt gepubliceerd op de website van de BEAMA (Belgische Vereniging van Asset Managers): 6 Voorwaarden voor inschrijving op en terugkoop van deelbewijzen van de ICBE D = sluitingsdatum voor de ontvangst van de orders: elke bankwerkdag in België en Frankrijk, vóór 10.00u (tijd in Brussel). De hier vermelde sluitingstijd voor de ontvangst van de orders geldt voor de tussenpersoon die belast is met de financiële dienstverlening. Hier wordt echter expliciet vermeld dat deze dienst door de financiële agent enkel wordt verzekerd tijdens die dagen die zowel in België als in Frankrijk bankwerkdagen zijn. Alle betalingen worden verricht via bankoverschrijving. D publicatie : datum gekoppeld aan de NIW van D bij de publicatie daarvan = D D + 1 bankwerkdag in Frankrijk = datum van berekening van de nettoinventariswaarde D + 3 bankwerkdagen in Frankrijk en in België = betalingsdatum van de inschrijvingen D + 3 bankwerkdagen in Frankrijk en in België = betalingsdatum van de terugkopen 7 Minimaal inschrijvingsbedrag Voor deelbewijzen van Categorie B, C, D en E is het minimale inschrijvingsbedrag vastgesteld op de waarde van één deelbewijs. 8 Belastingstelsel voor natuurlijke personen 8.1 Belasting van meerwaarden Onverminderd de bepalingen van het fiscaal stelsel in onderstaand punt 8.2. zijn de meerwaarden die gerealiseerd worden bij de terugkoop of de verkoop van ICBEdeelbewijzen of de volledige of gedeeltelijke verdeling van het maatschappelijk tegoed van de ICBE niet onderworpen aan de personenbelasting als de belegger handelt in het kader van het normale beheer van zijn privévermogen. 8.2 Belasting van de component Rente op schuldvorderingen die deel uitmaakt van de terugkoopwaarden of bij de verdeling van het maatschappelijk tegoed van een ICBE (kapitalisatiedeelbewijzen van de ICBE). Het hierna beschreven stelsel geldt eveneens voor de uitkeringsdeelbewijzen die door de ICBE worden uitgegeven Terugkopen of verdelingen na 1/1/2008: Het in dit punt beschreven fiscaal stelsel is ook van toepassing wanneer de belegger geen meerwaarde realiseert. 3

15 Het stelsel varieert al naargelang: de ICBE minder dan 40% van haar activa belegt in schuldinstrumenten. De belegger is niet onderworpen aan de roerende voorheffing van 15%; de ICBE meer dan 40% van haar activa belegt in schuldinstrumenten. De belegger is onderworpen aan een roerende voorheffing van 15%, berekend op de inkomsten die in de vorm van interesten, meerwaarden of minderwaarden afkomstig zijn van het rendement van activa belegd in schuldinstrumenten; de ICBE wellicht meer dan 40% van haar activa belegt in schuldinstrumenten. De belegger kan mogelijk onderworpen zijn aan een roerende voorheffing van 15%, berekend op de inkomsten die in de vorm van interesten, meerwaarden of minderwaarden afkomstig zijn van het rendement van activa belegd in schuldinstrumenten Opmerkingen De belegger wordt verzocht contact op te nemen met de makelaar die belast is met de financiële dienstverlening in België, Fastnet Belgium, Havenlaan 86C b320 te 1000 Brussel, voor de informatie over het fiscaal stelsel bedoeld in punt 8.2 dat op hem van toepassing is, rekening houdend met de belegging die hij wil realiseren. 8.3 Bedragen toegekend door een gemeenschappelijk beleggingsfonds Onverminderd de toepassingen van de bepalingen vermeld in punt 8.2 hierboven, zijn de bedragen die door een GBF aan de belegger worden toegekend, met uitzondering van de bedragen die worden toegekend bij een terugkoop van deelbewijzen of een verdeling van het maatschappelijk tegoed van het GBF, onderworpen aan een roerende voorheffing van 25%. Deze inhouding van de roerende voorheffing zal niet plaatsvinden als de beheermaatschappij van het GBF een detail verschaft van de inkomsten volgens categorie (vervat in de toegekende bedragen) die door het GBF aan de belegger zijn toegekend. 8.4 Bevrijdende aard van de ingehouden roerende voorheffing De particuliere beleggers die de roerende voorheffing hebben betaald zijn niet langer verplicht de inkomsten bedoeld onder bovenstaande punten 8.2 en 8.3 aan te geven in hun jaarlijkse belastingaangifte (de voorheffing is 'bevrijdend'). De beleggers die genoemde inkomsten daarentegen hebben ontvangen zonder betaling van de roerende voorheffing moeten deze inkomsten wel vermelden in hun jaarlijkse belastingaangifte. 8.5 Richtlijn 2003/48/EG betreffende de belasting van het spaartegoed Elke natuurlijke persoon die ingezetene is van een lidstaat van de EU en die inkomsten ontvangt (rente, dividenden, meerwaarden ) van het gemeenschappelijk beleggingsfonds door bemiddeling van een betaalkantoor dat gevestigd is in een andere EUlidstaat dient inlichtingen in te winnen inzake de wettelijke en reglementaire bepalingen die op hem van toepassing zijn. 4

16 Bijlage 1 TARIEFLIJST VAN FASTNET BELGIUM NV EUROPE RENDEMENT In de valuta van het compartiment of als percentage van de nettoinventariswaarde per aandeel Tarieflijst: Instap Uitstap Omzetting Verhandelingprovisie 4,50% Nihil NVT Administratieve kosten Nihil Nihil NVT Bedrag tot dekking van verwervings of realisatiekosten Bedrag tot ontmoediging van een uitstap binnen een periode van een maand na intrede Nihil Nihil NVT Nihil Nihil NVT 5

SAINT-HONORE INDE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

SAINT-HONORE INDE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ByD 28 januari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR BEKNOPTE VOORSTELLING

Nadere informatie

SAINT-HONORE GLOBAL CONVERTIBLES GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

SAINT-HONORE GLOBAL CONVERTIBLES GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS SAINT-HONORE GLOBAL CONVERTIBLES GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS PaL 04 januari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL

Nadere informatie

CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100

CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 GBF conform de Europese normen CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 Geharmoniseerd gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Frans recht ( Fonds commun de placement ) Volledig prospectus CARMIGNAC PROFIL REACTIF

Nadere informatie

AXA SPREAD PLUS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A - STATUTAIR

AXA SPREAD PLUS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A - STATUTAIR AXA SPREAD PLUS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS Conform de Europese normen DEEL A - STATUTAIR Beknopte voorstelling: ISIN-codes: Aandelen van de klasse "A": FR0010202671 (kapitalisatie) Aandelen van de klasse

Nadere informatie

EASYETF EURO STOXX 50 VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

EASYETF EURO STOXX 50 VEREENVOUDIGD PROSPECTUS EASYETF EURO STOXX 50 VEREENVOUDIGD PROSPECTUS GBF CONFORM DE EUROPESE NORMEN TER BESCHIKKING GESTELD VAN HET PUBLIEK TER GELEGENHEID VAN DE TOELATING OP DE MARKT VAN EURONEXT PARIS SA VAN MAXIMAAL TWEEHONDERD

Nadere informatie

DORVAL MANAGEURS EUROPE

DORVAL MANAGEURS EUROPE DORVAL MANAGEURS EUROPE PROSPECTUS GBF conform de Europese normen Pagina 1 DORVAL MANAGEURS EUROPE I. ALGEMENE KENMERKEN Vorm van de icbe Naam: Dorval Manageurs Europe Rechtsvorm en lidstaat waar de icbe

Nadere informatie

CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE

CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE Alternatief beleggingsfonds naar Frans recht Prospectus Juli 2014 1 1. GEDETAILLEERDE KENMERKEN VORM VAN DE ICB Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE Rechtsvorm

Nadere informatie

CARMIGNAC PATRIMOINE

CARMIGNAC PATRIMOINE GBF conform de Europese normen CARMIGNAC PATRIMOINE Geharmoniseerd gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Frans recht ( Fonds commun de placement ) Prospectus December 2011 1 Categorieen van deelnemingsrechten

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Oktober 2008 Threadneedle Focus Investment Funds ICVC Beleggingsvennootschap met een veranderlijk kapitaal en een beperkte aansprakelijkheid conform de Richtlijn

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 TRIODOS SICAV I sicav naar Luxemburgse recht conform Richtlijn 85/611/EEG Route D Esch, 69, 1470 Luxemburg LUXEMBURG De informatie die in deze bijlage

Nadere informatie

aandelen aandelen aandelen aandelen

aandelen aandelen aandelen aandelen SPDR AEX Index ETF VEREENVOUDIGD PROSPECTUS 17 juni 2010 DEEL A - STATUTAIRE BEPALINGEN ICBE conform de Europese normen AEXT (Code Euronext) ISIN-code: FR000001893 Classificatie: Aandelen uit de landen

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE FLEXIBLE (EdR Europe Flexible)

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE FLEXIBLE (EdR Europe Flexible) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Schroder International Selection Fund. Prospectus. (een in Luxemburg gevestigde open-end beleggingsmaatschappij) Januari 2009.

Schroder International Selection Fund. Prospectus. (een in Luxemburg gevestigde open-end beleggingsmaatschappij) Januari 2009. Schroder International Selection Fund Prospectus (een in Luxemburg gevestigde open-end beleggingsmaatschappij) Januari 2009 België Schroder International Selection Fund (een in Luxemburg gevestigde open-end

Nadere informatie

NN (L) Patrimonial PROSPECTUS

NN (L) Patrimonial PROSPECTUS NN (L) Patrimonial PROSPECTUS Prospectusdatum 7 april 2015 Inhoud Inhoud... 2 Opmerking... Error! Bookmark not defined. Verklarende woordenlijst... 4 DEEL I: BELANGRIJKE INFORMATIE OVER DE VENNOOTSCHAP...

Nadere informatie

PROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO. Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) naar Luxemburgs recht

PROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO. Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) naar Luxemburgs recht PROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) naar Luxemburgs recht Conform de Eurese Richtlijn betreffende de ICBE's Inschrijvingen de aandelen van CARMIGNAC PORTFOLIO

Nadere informatie

PROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO. Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) naar Luxemburgs recht

PROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO. Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) naar Luxemburgs recht PROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) naar Luxemburgs recht Conform de Eurese Richtlijn betreffende de ICBE's Inschrijvingen de aandelen van CARMIGNAC PORTFOLIO

Nadere informatie

METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH

METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH Vereenvoudigd prospectus Naam METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH Oprichtingsdatum 9 februari 1987 Bestaansduur onbeperkt Presentatie van het gemeenschappelijk beleggingsfonds Lidstaat

Nadere informatie

Tak23-fondsen Baloise Insurance

Tak23-fondsen Baloise Insurance Tak23-fondsen Baloise Insurance Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Tak23-fondsen Baloise Insurance Inhoud Inleiding... 3 Betrokken verzekeringsproducten... 3 Beleggingsstrategie... 3 European Equity

Nadere informatie

N.V. LS Value BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL INSTELLING VOOR COLLECTIEVE BELEGGINGEN IN EFFEKTEN EN LIQUIDE MIDDELEN

N.V. LS Value BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL INSTELLING VOOR COLLECTIEVE BELEGGINGEN IN EFFEKTEN EN LIQUIDE MIDDELEN N.V. LS Value BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL NAAR BELGISCH RECHT INSTELLING VOOR COLLECTIEVE BELEGGINGEN IN EFFEKTEN EN LIQUIDE MIDDELEN PROSPECTUS JANUARI 2015 Infoblad Prospectus: Bevek

Nadere informatie

AXA B PENSION FUND GROWTH*

AXA B PENSION FUND GROWTH* AXA B PENSION FUND GROWTH* *handelsnaam van BNP Paribas B Pension Growth Pensioenspaarfonds naar Belgisch Recht Gemeenschappelijk beleggingsfonds Vooruitgangstraat 55-1210 Brussel BNP PARIBAS B PENSION

Nadere informatie

BNP PARIBAS B PENSION GROWTH

BNP PARIBAS B PENSION GROWTH BNP PARIBAS B PENSION GROWTH Vereenvoudigd prospectus Naam BNP PARIBAS B PENSION GROWTH Oprichtingsdatum 25 september 2006 Bestaansduur onbeperkt Presentatie van het gemeenschappelijk beleggingsfonds Lidstaat

Nadere informatie

BNP PARIBAS B PENSION BALANCED

BNP PARIBAS B PENSION BALANCED BNP PARIBAS B PENSION BALANCED Vereenvoudigd prospectus Naam BNP PARIBAS B PENSION BALANCED Oprichtingsdatum 1 februari 1987 Bestaansduur Onbeperkt Presentatie van het gemeenschappelijk beleggingsfonds

Nadere informatie

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus van mei 2011

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus van mei 2011 Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus van mei 2011 Mei 2011 Amundi Funds Beleggingsvennootschap overeenkomstig de richtlijn 85/611/EEG p/o Amundi Luxembourg sa 5 Allée Scheffer L-2520 Luxembourg

Nadere informatie

BEHEERREGLEMENT VAN. Belfius Pension Fund Balanced Plus. Pensioenspaarfonds in de zin van artikel 227 van het K.B. van 12 november 2012

BEHEERREGLEMENT VAN. Belfius Pension Fund Balanced Plus. Pensioenspaarfonds in de zin van artikel 227 van het K.B. van 12 november 2012 BEHEERREGLEMENT VAN Belfius Pension Fund Balanced Plus Pensioenspaarfonds in de zin van artikel 227 van het K.B. van 12 november 2012 Openbaar gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht met

Nadere informatie

De Beleggersgids BANKING - INSURANCE - LEASING. Let s talk about your future

De Beleggersgids BANKING - INSURANCE - LEASING. Let s talk about your future De Beleggersgids BANKING - INSURANCE - LEASING Let s talk about your future Met deze brochure willen we kort de belangrijkste types van producten voorstellen die verhandelbaar zijn op de financiële markten

Nadere informatie

Cocoon Verrichtingsnota

Cocoon Verrichtingsnota Naamloze Vennootschap, openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Horstebaan 3, 2900 Schoten (België) Ondernemingsnummer 0456.378.070 (RPR Antwerpen)

Nadere informatie

FORTIS B FIX 2006 Bond 8 Spread Click

FORTIS B FIX 2006 Bond 8 Spread Click FORTIS B FIX 2006 Bond 8 Spread Click Vereenvoudigd prospectus Naam FORTIS B FIX 2006 Informatie betreffende de bevek Ook verhandeld onder de handelsnamen «MAESTRO» en «J.VAN BREDA B FIX 2006» voor bepaalde

Nadere informatie

Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Emerging Market Debt Fund

Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Emerging Market Debt Fund Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Emerging Market Debt Fund Dit Supplement bevat specifieke informatie over het Absolute Insight

Nadere informatie

Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Currency Fund

Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Currency Fund Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Currency Fund Dit Supplement bevat specifieke informatie over het Absolute Insight Currency Fund

Nadere informatie