aandelen aandelen aandelen aandelen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "aandelen aandelen aandelen aandelen"

Transcriptie

1 SPDR AEX Index ETF VEREENVOUDIGD PROSPECTUS 17 juni 2010 DEEL A - STATUTAIRE BEPALINGEN ICBE conform de Europese normen AEXT (Code Euronext) ISIN-code: FR Classificatie: Aandelen uit de landen van de eurozone. Voordat u belegt in SPDR AEX Index ETF (het Fonds ) adviseren wij u de gedetailleerde toelichting van het Fonds te raadplegen waarin meer gegevens over het Fonds en de risico s van beleggen in dit product vermeld staan. De gedetailleerde toelichting van het Fonds dd. 17 juni 2010 dient in samenhang met dit vereenvoudigd prospectus te worden gelezen. Online vindt u de gedetailleerde toelichting en andere informatie over het Fonds waaronder de jaaren halfjaarverslagen op Wij zenden u deze gegevens binnen een week kosteloos toe na uw verzoek daartoe: telefonisch via nr. +33 (0) , via of per post: Société de Gestion du Fonds, State Street Global Advisors France S.A., Défense Plaza, rue Delarivière-LeFoullon, Paris La Défense Cedex, Frankrijk. Aanvullende informatie over toepasselijke regelgeving en beschermingsinstrumenten voor beleggers staan vermeld op de website van de Franse Autoriteit Financiële Markten: BELEGGINGSDOELSTELLING Doelstelling van het Fonds SPDR AEX Index ETF is het zo goed mogelijk repliceren (met minder dan 1% rendementverschil), van het rendement van de index AEX Index (de index ). KOSTEN EN COMMISSIES Deze tabel beschrijft enerzijds de kosten en commissies die voor uw rekening komen als u belegt in de van het Fonds en anderzijds de aan- en verkoopkosten voor de van het Fonds, de transactiekosten en de kosten in verband met beleggen in andere ICBE s. In deel B van het vereenvoudigd prospectus staan aanvullende gegevens vermeld. JAARLIJKSE ADMINISTRATIEKOSTEN VAN HET FONDS (de kosten die jaarlijks voor uw rekening komen in een percentage van de liquidatiewaarde van het Fonds, exclusief deelbewijzen of van andere ICBE s): WERKINGS- EN BEHEERSKOSTEN (exclusief transactiekosten voor alle beleggingen in andere ICBE s) maximaal 0,30% incl. belastingen KOSTEN EN COMMISSIES (voor rekening van deelnemende institutionele beleggers bij inschrijving en verkoop) Inschrijvingskosten betaald aan derden Inschrijvingskosten voor het Fonds Terugkoopkosten betaald aan derden Terugkoopkosten voor het Fonds Grondslag Barema maximaal 2,25% 0,03% maximaal 2,25% 0,03% BELEGGINGSSTRATEGIE VAN HET FONDS Om de resultaten van de index te repliceren maakt het Fonds gebruik van de zogeheten replicatiemethode, wat betekent dat het Fonds probeert te beleggen in vrijwel alle die deel uitmaken van de index, met inachtneming van een zo goed mogelijk gehandhaafde weging. Het Fonds streeft naar een rendementverschil tussen de index en de liquidatiewaarde van het Fonds van minder dan 1%.

2 De referentie-index, de AEX Index, is een naar vlottende beurskapitalisatie gewogen index. De index meet de resultaten van de effectenmarkt in Nederland, met uitzondering van dividenden. Exacte gegevens met betrekking tot de index staan vermeld op de website van het Fonds: In normale marktomstandigheden belegt het Fonds over het algemeen voor minstens 90% en zo mogelijk 100% van zijn nettovermogen in die deel uitmaken van de index (waaronder minstens 90% in van de Europese Unie). Om de index zo goed mogelijk te repliceren kan het Fonds in beperkte mate (tot maximaal 10% van het nettovermogen) beleggen in indextermijncontracten en andere derivaten op basis van en indexen verhandeld op gereglementeerde Franse en buitenlandse markten en parallelmarkten. In uitzonderlijke gevallen kan het Fonds ook beleggen in niet-beursgenoteerde derivaten als swaps op indexen, swaps, geldmarktinstrumenten en al dan niet beursgenoteerde renteobligaties en -derivaten. Gezien zijn status als indexfonds kan het Fonds, conform artikel R van de Franse Code monétaire et financier, tot 35% van het nettovermogen beleggen in effecten van één emittent. Daarnaast kan het Fonds beleggen in geldmarktinstrumenten en schuldbrieven van lidstaten van de OESO met een rating boven AA en een looptijd van minder dan 2 jaar, in en deelbewijzen van Franse en buitenlandse ICBE s beheerd door de Beheermaatschappij, en in deposito s die niet meer dan 10% van het nettovermogen van het Fonds uitmaken. Het Fonds kan ook tot een beperkt bedrag (niet meer dan 10% van het nettovermogen) contante gelden lenen. Het Fonds kan tot 100% van de van de portefeuille uitlenen. Informatie over de vergoedingen voor leentransacties met betrekking tot de effecten staat vermeld in de gedetailleerde toelichting van het Fonds. PROFIEL VAN DE GEMIDDELDE BELEGGER Het Fonds richt zich op alle beleggers, zowel institutionele als particuliere beleggers, die de risico s in verband met beleggen in een dergelijke ICBE onderkennen. De aanbevolen beleggingsduur is 5 jaar of langer. RISICOPROFIEL Zoals bij elke belegging brengt beleggen in het Fonds bepaalde risico s met zich mee. U kunt ook kapitaalverlies lijden. Het risicoprofiel benadert dat van de gerepliceerde index. Uw kapitaal wordt voornamelijk belegd in financiële instrumenten zoals geselecteerd door de Beheermaatschappij op basis van de referentie-index. Het Fonds is voornamelijk blootgesteld aan de risico s van de markten in Nederland en het nettovermogen van het Fonds ondergaat de schommelingen van deze markt in zowel op- als neerwaartse zin. U dient zich vooral bewust te zijn van de volgende risico s: RISICO MET BETREKKING TOT PASSIEVE STRATEGIE/INDEXATIE: Het Fonds wordt beheerd op basis van een passieve strategie gericht op het repliceren van de resultaten van een index. Een dergelijke passieve strategie verschilt van een actieve strategie die de resultaten van een referentie-index probeert te overtreffen. Om die reden kan het Fonds de effecten zoals opgenomen in die index aanhouden ongeacht het actuele of voorziene rendement van een bepaald effect, sector of markt. Het aanhouden van effectenbeleggingen ongeacht marktomstandigheden en resultaten van individuele effecten kan leiden tot een lagere return dan mogelijk is op basis van actief beheer. RISICO MET BETREKKING TOT INDEXREPLICATIE: Hoewel de Beheermaatschappij het indexrendement zo goed mogelijk probeert te repliceren, kan het ICBE-rendement mogelijk daarmee niet overeenstemmen of daarvan aanzienlijk afwijken gezien de beheers- en transactiekosten, kasstromen en operationele onkosten. De Beheermaatschappij gaat er, in normale marktomstandigheden, bijvoorbeeld van uit dat aanpassingen in de Fondssamenstelling ter afspiegeling van wijzigingen in de index tot vijf werkdagen in beslag kunnen nemen. Ook zal het Fonds het rendement van de index niet perfect kunnen repliceren, in het bijzonder wegens het tijdelijk niet beschikbaar zijn van bepaalde effecten die deel uitmaken van de index, of wegens uitzonderlijke omstandigheden die kunnen leiden tot verschillen in de wegingen van de index. Als de notering van de effecten waaruit de gebruikte index is samengesteld wordt opgeschort of tijdelijk wordt onderbroken, of in geval van een verstoring van de markt, kan het bovendien onmogelijk blijken om de effectenportefeuille van het Fonds opnieuw samen te stellen. RISICO MET BETREKKING TOT ONDERNEMINGEN MET STERKE BEURSKAPITALISATIE: Beleggen in van ondernemingen met een sterke beurskapitalisatie kan leiden tot een geringer rendement dan beleggen in van kleine of middelgrote ondernemingen. RISICO MET BETREKKING TOT BELEGGEN IN AANDELEN: Beleggen in het Fonds leidt tot risico s die vergelijkbaar zijn met beleggen in ICBE s in het algemeen zoals opwaartse en neerwaartse marktschommelingen, de ontwikkeling van de rentevoeten en de waarneming van trends in noteringen. 2 van 5

3 RISICO MET BETREKKING TOT NIET-SPREIDING: De portefeuille van het Fonds is niet gespreid en kan een groter deel van het nettovermogen beleggen in een beperkt aantal emittenten of zelfs één emittent dan het geval zou zijn bij een gespreid Fonds. Daarom kan het rendement van het Fonds disproportioneel de invloed ondergaan van het rendement van een beperkt aantal financiële instrumenten. RISICO MET BETREKKING TOT KREDIETEN EN BETALING: Het Fonds is blootgesteld aan risico s met betrekking tot kredieten van tegenpartijen waarmee het werkt en kan tevens van wanbetalingen lijden. In de gedetailleerde toelichting van het Fonds staan details vermeld met betrekking tot andere risico s (zoals het risico verbonden aan het gebruikmaken van derivaten en het beleggen in verbonden ICBE s). BEHEERMAATSCHAPPIJ Beheermaatschappij van het Fonds is State Street Global Advisors France S.A. INFORMATIE OVER AAN- EN VERKOOPTRANSACTIES Het Fonds geeft uit aan (en koopt deze terug van) bepaalde belangrijke institutionele beleggers (met name marktpartijen en andere belangrijke makelaars) uitsluitend in kavels van ICBE-. Deze transacties geschieden normaal gesproken tegen betaling in natura dan wel levering van financiële instrumenten en/of contanten die de financiële instrumenten zoals vertegenwoordigd in de referentieindex repliceren of vertegenwoordigen. Voor deze transacties met institutionele beleggers voor kavels van ICBE- geldt dat, voor uitvoering tegen de liquidatiewaarde van de betreffende dag, inschrijvingen en verzoeken tot terugkoop door middel van inbreng/levering door de depothoudende bank moeten zijn ontvangen vóór uur (tijd van Parijs) en dat de inschrijvingen en verzoeken tot terugkoop door middel van contanten door de depothoudende bank moeten zijn ontvangen vóór uur (tijd van Parijs). De van het Fonds kunnen, tegen hun noteringswaarde, per stuk worden gekocht en verkocht op NSYE Euronext (code: AEXT) via uw financiële tussenpersoon. Voor zover de van het Fonds worden verhandeld tegen hun noteringswaarde in plaats van hun liquidatiewaarde kan hun beurskoers hoger of lager zijn dan de liquidatiewaarde. De marktpartijen zorgen ervoor dat de noteringswaarde van de niet meer dan 1,5% afwijkt van de liquidatiewaarde op enig moment zoals voortdurend berekend door NSYE Euronext. FISCALE BEPALINGEN Het Fonds is een ICBE met kapitalisatie- en uitkerings. Het Fonds valt onder het Franse Plan d Epargne en Actions (PEA) [Aandelenspaarplan]. Naargelang uw belastingstelsel kunnen de eventuele meerwaarden en opbrengsten in verband met uw in het Fonds belastbaar zijn. Wij adviseren u hierover contact op te nemen met een financieel of fiscaal adviseur. JURIDISCHE EN BOEKHOUDKUNDIGE INFORMATIE WETTELIJKE STATUS: SPDR AEX Index ETF is een compartiment van het in subfondsen onderverdeelde Fonds SPDR ETFs, een beleggingsonderneming met variabel kapitaal naar Frans recht. DELEGATIE: De boekhoudkundige administratie van het Fonds is opgedragen aan State Street Banque S.A. BEWAARDER: State Street Banque S.A. ACCOUNTANT: Ernst & Young Audit. VERKOPER: State Street Global Advisors France S.A. AFSLUITINGSDATUM VAN HET BOEKJAAR: Laatste beursdag van december van de NYSE Euronext in Parijs. DIVIDENDBELEID: Kapitalisatie en/of uitkering. VASTSTELLING VAN DE LIQUIDATIEWAARDE: Elke beursdag van de NYSE Euronext in Amsterdam. Daarnaast berekent NYSE Euronext op elk moment een indicatieve liquidatiewaarde. PUBLICATIE VAN DE LIQUIDATIEWAARDE: Dagelijks via Reuters <.VLAEX>, Bloomberg <AEXT NA > en op VALUTA: euro. DAG VAN OPRICHTING, GOEDKEURING EN NOTERING: Het Fonds werd door de Franse Autoriteit Financiële Markten (AMF) op 15 maart 2001 goedgekeurd. De oprichting vond plaats op 19 april 2001 en de toelating tot de beursnotering van Euronext op 30 mei Het noteringsprospectus van het Fonds kan worden opgevraagd bij State Street Banque S.A. en bij State Street Global Advisors France S.A. STEMRECHTEN: Het beleid inzake stemrechten van de Beheermaatschappij en het verslag over de uitoefening van stemrechten kan worden ingezien in het hoofdkantoor van de Beheermaatschappij. Tenzij de Beheermaatschappij binnen een maand na uw desbetreffende verzoek om informatie anders antwoordt mag u ervan uitgaan dat zij het stemrecht heeft uitgeoefend conform de uitgangspunten zoals beschreven in het beleid inzake stemrechten. 3 van 5

4 AANVULLENDE INFORMATIE AEX Index is een gedeponeerd handelsmerk van Euronext N.V en zijn dochterondernemingen ter aanduiding van de index die zij berekent en publiceert. Euronext N.V. en haar dochterondernemingen sponsoren noch garanderen de emissies en aanbiedingen van SPDR AEX Index ETF en zijn daarbij op geen enkele manier betrokken. Euronext N.V. en haar dochterondernemingen doen afstand van enige aansprakelijkheid voor enige onjuistheid in de gegevens waarop de AEX Index gebaseerd is, voor enige fout of weglating in de berekening en/of verspreiding van de AEX Index en voor de wijze waarop hiervan is gebruikgemaakt in het kader van de uitgifte of het aanbod van SPDR AEX Index ETF. SPDR is een gedeponeerd handelsmerk van Standard & Poor s Financial Services LLC ( S&P ) en mag op basis van een licentie worden gebruikt door State Street Corporation. S&P en haar verbonden ondernemingen sponsoren, garanderen noch verkopen de financiële producten van State Street Corporation en haar verbonden ondernemingen en voorzien deze niet van advies; S&P en haar verbonden ondernemingen doen geen uitspraken en bieden geen garanties ten aanzien van de geschiktheid van het verwerven, verkopen of houden van deelbewijzen/ van dergelijke producten. Standard & Poor s, S&P, SPDR en S&P 500 zijn gedeponeerde handelsmerken van Standard & Poor s Financial Services LLC ( S&P ) en mogen op basis van een licentie worden gebruikt door State Street Corporation. 4 van 5

5 DEEL B - STATISTIEKEN Jaarlijks rendement RENDEMENT VAN HET FONDS Het hier vermelde staafdiagram en de tabellen geven een indicatie van de risico s in verband met een belegging in het Fonds op basis van de ontwikkeling van het ICBE-rendement van jaar op jaar en het geannualiseerde rendement van het Fonds, voor bepaalde periodes, ten opzichte van het geannualiseerde rendement van de index. De in het verleden door het Fonds behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomst. Informatie over het door het Fonds verwezenlijkte rendement is beschikbaar op de website GEANNUALISEERD RENDEMENT PER De rendementberekening vindt plaats op basis van netto herbelegde coupons. 1 JAAR 3 JAAR 5 JAAR RENDEMENT SPDR AEX Index ETF 35,19% -11,98% -6,10% INDEX AEX Index (excl. dividenden en voor aftrek van commissies, kosten en belastingen) 36,35% -13,37% -7,51% KOSTEN BEREKEND AAN HET FONDS IN DE LOOP VAN HET BOEKJAAR DAT WERD AFGESLOTEN OP WERKINGS- EN BEHEERKOSTEN 0,30% incl. belastingen KOSTEN IN VERBAND MET BELEGGINGEN IN ANDERE ICBE S Deze kosten bestaan uit: kosten in verband met aankoop van effecten van andere ICBE s na aftrek van terugbetalingen die door de Beheermaatschappij van het Fonds zijn onderhandeld OVERIGE AAN HET FONDS IN REKENING GEBRACHTE KOSTEN Deze andere kosten bestaan uit: prestatieprovisies transactieprovisies (in%) 0,00% 0,00% 0,01% TOTALE KOSTEN AAN HET FONDS IN REKENING GEBRACHT OVER HET LAATSTE BOEKJAAR 0,31% TRANSACTIEKOSTEN IN VERBAND MET ROTATIE VAN DE PORTEFEUILLE PER Over het laatste boekjaar bedroegen de transactiekosten van het Fonds 0,02% van de gemiddelde activa van de portefeuille; het rotatiepercentage was 27,31%. Het rotatiepercentage is negatief wanneer het gecumuleerde bedrag van de inschrijvingen en terugkopen hoger ligt dan het gecumuleerde bedrag van de aankopen en verkopen van. Dit resultaat is gedeeltelijk afkomstig uit transacties met afgeleide producten die niet worden opgenomen in het bedrag van de aankopen en verkopen. Het rotatiepercentage van de portefeuille, zonder rekening te houden met inschrijvingen en terugkopen, bedroeg 101,42% van de gemiddelde activa van de portefeuille. Over dezelfde periode beliepen de transacties tussen de Beheersmaatschappij voor rekening van het Fonds en de met de Beheersmaatschappij verbonden ondernemingen maximaal 25% van het totaal van de transacties in dit boekjaar. SPDR ETFs Défense Plaza rue Delarivière-LeFoullon Paris La Défense Cedex -- Frankrijk 5 van 5

ING Sprinters BEST. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koers stijging of -daling @

ING Sprinters BEST. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koers stijging of -daling @ ING Sprinters BEST Met een nog grotere hefboom inspelen 2op een koers stijging of -daling @ ING Sprinters BEST Eind 2008 heeft de ING Sprinters geïntroduceerd. Hiermee kunt u inspelen op wereldwijde marktontwikkelingen.

Nadere informatie

Aanvullende prospectus All Star Clone. Aanvulling op het Prospectus van het Paraplufonds Caesar Capital Paraplufonds

Aanvullende prospectus All Star Clone. Aanvulling op het Prospectus van het Paraplufonds Caesar Capital Paraplufonds Aanvullende prospectus All Star Clone Aanvulling op het Prospectus van het Paraplufonds Caesar Capital Paraplufonds Beheerder: Caesar Capital Fondsbeheer B.V. Datum: 23 juni 2014 Aanvullende Prospectus

Nadere informatie

AMUNDI FUNDS PROSPECTUS. betreffende de doorlopende aanbieding van aandelen van AMUNDI FUNDS société d'investissement à Capital Variable

AMUNDI FUNDS PROSPECTUS. betreffende de doorlopende aanbieding van aandelen van AMUNDI FUNDS société d'investissement à Capital Variable 1 AMUNDI FUNDS PROSPECTUS betreffende de doorlopende aanbieding van aandelen van AMUNDI FUNDS société d'investissement à Capital Variable December 2014 2 BELANGRIJKE INFORMATIE Als u vragen hebt over de

Nadere informatie

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS Afgekort tot AAMMF Een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal opgericht naar Luxemburgs recht Prospectus februari 2015 VERZOEKEN OM INFORMATIE ABN AMRO MULTI-MANAGER

Nadere informatie

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P.

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P. ING (A+ / Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 ING - is een afgeleid instrument uitgegeven door ING Bank N.V. Dit product geeft u jaarlijks recht op een vaste coupon van 6,25% bruto voor de volledige looptijd

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V.

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V. De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document is niet bedoeld

Nadere informatie

Mijn persoonlijke bankier

Mijn persoonlijke bankier CORPORATE INCOME u i t g e g e v e n do o r SGA N.V. De kans om gedurende 0 jaar elk jaar een coupon van min. 0% en max. 5,70% te ontvangen, en op de vervaldag het recht om het initieel belegde kapitaal

Nadere informatie

Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen

Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen r Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen 1 Productkenmerken en informatie over ToekomstSparen 2 Productkenmerken en informatie over ToekomstBeleggen 3 Algemene voorwaarden voor Rabo ToekomstSparen 2007

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Rabobank Nederland

Jaarrekening 2013. Rabobank Nederland Jaarrekening 2013 Rabobank Nederland Inhoudsopgave Jaarcijfers 2 Toelichting op de jaarrekening Rabobank Nederland 5 1 Algemeen 5 2 Grondslagen voor financiële verslaggeving 5 3 Solvabiliteit en kapitaalbeheer

Nadere informatie

Fountain SA. Fountain SA. Fountain SA

Fountain SA. Fountain SA. Fountain SA (Naamloze vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Avenue de l Artisanat, 17, Aanbieding Het document dat verschijnt na d verantwoordelijkheid van de Vennootschap. Fountain SA (de

Nadere informatie

Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening. Bevindingen en aanbevelingen

Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening. Bevindingen en aanbevelingen Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening Bevindingen en aanbevelingen Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

KAPITAALVERHOGING IN SPECIËN MET VOORKEURRECHT VOOR EEN BEDRAG VAN 95 PER NIEUW AANDEEL TEGEN DE RATIO VAN 1 NIEUW AANDEEL PER 6 VOORKEURRECHTEN

KAPITAALVERHOGING IN SPECIËN MET VOORKEURRECHT VOOR EEN BEDRAG VAN 95 PER NIEUW AANDEEL TEGEN DE RATIO VAN 1 NIEUW AANDEEL PER 6 VOORKEURRECHTEN NIET BESTEMD VOOR DIRECTE NOCH INDIRECTE VERSPREIDING, PUBLICATIE OF VRIJGAVE IN DE VERENIGDE STATEN, CANADA, AUSTRALIË, JAPAN, ZUID-AFRIKA OF IN ENIGE ANDERE STAAT OF JURISDICTIE WAAR DE VERSPREIDING

Nadere informatie

ALS BIJLAGE BIJ TE VOEGEN BIJ DE VERSLAGEN VAN DE RADEN VAN BESTUUR VAN GAZ DE FRANCE EN SUEZ

ALS BIJLAGE BIJ TE VOEGEN BIJ DE VERSLAGEN VAN DE RADEN VAN BESTUUR VAN GAZ DE FRANCE EN SUEZ PROSPECTUS OPGESTELD NAAR AANLEIDING VAN DE UITGIFTE VAN EN TOELATING TOT NOTERING VAN DE AANDELEN GDF SUEZ ALS GEVOLG VAN DE FUSIE DOOR OVERNAME VAN SUEZ DOOR GAZ DE FRANCE ALS BIJLAGE BIJ TE VOEGEN BIJ

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2014 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

SMART INVEST BON SRI Europe 10

SMART INVEST BON SRI Europe 10 SMART INVEST BON SRI Europe 10 in Smart Invest Portfolio van AG Insurance Blootstelling van 100% van het netto geïnvesteerde bedrag via depot bij BNP Paribas Fortis FLASH INVEST Januari 2015 Promotioneel

Nadere informatie

ten aanzien van vermogensbeheer nauwelijks toepasbaar in de praktijk

ten aanzien van vermogensbeheer nauwelijks toepasbaar in de praktijk 58 Tom Loonen en Dennis Weewer Dr. A.J.C.C.M. Loonen is werkzaam als directeur Private Planning bij Bank Insinger de Beaufort NV en is als associate professor verbonden aan de postgraduate opleiding Investment

Nadere informatie

Zakelijk Krediet. Algemene Bepalingen van Kredietverlening Algemene Bepalingen van Pandrecht Algemene Voorwaarden van de Bank

Zakelijk Krediet. Algemene Bepalingen van Kredietverlening Algemene Bepalingen van Pandrecht Algemene Voorwaarden van de Bank Zakelijk Krediet Algemene Bepalingen van Kredietverlening Algemene Bepalingen van Pandrecht Algemene Voorwaarden van de Bank ING Bank N.V. (ING) is één van de grootste aanbieders van financiële diensten

Nadere informatie

INTEGRATIE VAN STATISTISCHE TABELLEN DIE VOORHEEN DOOR DE COMMISSIE VOOR HET BANK-, FINANCIE- EN ASSURANTIEWEZEN WERDEN GEPUBLICEERD

INTEGRATIE VAN STATISTISCHE TABELLEN DIE VOORHEEN DOOR DE COMMISSIE VOOR HET BANK-, FINANCIE- EN ASSURANTIEWEZEN WERDEN GEPUBLICEERD Integrale versie INTEGRATIE VAN STATISTISCHE TABELLEN DIE VOORHEEN DOOR DE COMMISSIE VOOR HET BANK-, FINANCIE- EN ASSURANTIEWEZEN WERDEN GEPUBLICEERD INLEIDING Vanaf deze editie van het Statistisch Tijdschrift

Nadere informatie

Beleggen bij de Rabobank

Beleggen bij de Rabobank Beleggen bij de Rabobank Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren. Voordat u bij de Rabobank gaat beleggen, vinden wij het belangrijk dat u weet hoe wij tegen beleggen aankijken, wat we

Nadere informatie

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening Autoriteit Financiële Markten 28 februari 2014 De Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

STATUTEN IMCD N.V. 1 / 20

STATUTEN IMCD N.V. 1 / 20 STATUTEN IMCD N.V. Naam. Artikel 1. De vennootschap draagt de naam IMCD N.V. Zetel. Artikel 2. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam. Doel. Artikel 3. De vennootschap heeft ten doel: a. het oprichten

Nadere informatie

De Nederlandse corporate governance code

De Nederlandse corporate governance code De Nederlandse corporate governance code Beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice bepalingen Monitoring Commissie Corporate Governance Code 1 2 Inhoud DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE

Nadere informatie

IAS 18 IAS 18 OPBRENGSTEN

IAS 18 IAS 18 OPBRENGSTEN IAS 18 OPBRENGSTEN Jan VERHOEYE Docent Hogeschool Gent Gastprofessor Universiteit Gent Lid Commissie voor Boekhoudkundige Normen Lid Supervisory Board EFRAG BELGISCH BOEKHOUDRECHT Art. 33, tweede lid K.B.

Nadere informatie

De wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (Flex-bv wet)

De wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (Flex-bv wet) OKTOBER 2012 De wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (Flex-bv wet) 1. Inleiding De wettelijke regels voor besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (bv s), zoals beschreven in

Nadere informatie

Pensionering om gezondheidsredenen in de overheidssector. Regeling van het statutair personeel

Pensionering om gezondheidsredenen in de overheidssector. Regeling van het statutair personeel REKENHOF Pensionering om gezondheidsredenen in de overheidssector Regeling van het statutair personeel Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers Brussel, december 2009 REKENHOF

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2012 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen

Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen Deze toelichting maakt integraal onderdeel uit van het aanvraag/opdracht- en wijzigingsformulier c.q. de overeenkomst Rabo LevensloopSparen/Beleggen. Bewaar

Nadere informatie

RISICO'S VERBONDEN AAN VALUTAHANDEL EN IB MULTI- CURRENCY ACCOUNTS

RISICO'S VERBONDEN AAN VALUTAHANDEL EN IB MULTI- CURRENCY ACCOUNTS RISICO'S VERBONDEN AAN VALUTAHANDEL EN IB MULTI- CURRENCY ACCOUNTS De regels van de "U.S. National Futures Association (NFA") vereisen dat Interactive Brokers ("IB") u wijzen op de volgende risico's: WAARSCHUWING

Nadere informatie