Vereenvoudigd prospectus December Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vereenvoudigd prospectus December 2011. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht"

Transcriptie

1 Vereenvoudigd prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht

2 De SICAV is een Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal met meerdere compartimenten, naar Luxemburgs recht, opgericht voor onbepaalde tijd te Luxemburg op 10 november 2009 en met het hoofdkantoor op 11, rue Aldringen, L-1118 Luxemburg. De SICAV is onderworpen aan het toezicht van de 'Commission de Surveillance du Secteur Financier' (Luxemburgse Commissie van Toezicht voor de Financiële Sector). Dit toezicht kan niet worden geïnterpreteerd als een positieve waardering door deze toezichtautoriteit van de inhoud van dit vereenvoudigd prospectus of van de kwaliteit van de door de SICAV aangeboden en aangehouden effecten; elke tegenovergestelde bewering zou niet toegestaan of illegaal zijn. Dit vereenvoudigd prospectus bevat essentiële informatie over de SICAV en de verschillende compartimenten ervan. Indien u aanvullende informatie wenst te verkrijgen alvorens over te gaan tot een beleggingsbesluit, gelieve het volledig prospectus van de SICAV te raadplegen.

3 ALGEMENE INFORMATIE OVER DE SICAV Beleggingsdoelstelling Beleggingsbeleid Compartimenten en aandelenklassen Belastingstelsel De SICAV heeft als doelstelling de beleggers een gamma aan compartimenten te bieden dat wordt beheerd door professionele beheerders die zich een waardevermeerdering van de netto-activa te doel stellen. De SICAV is samengesteld uit portefeuilles van activa (de compartimenten) die voornamelijk beleggen in effecten, geldmarktinstrumenten, deelbewijzen van toegelaten instellingen voor collectieve beleggingen en deposito's bij kredietinstellingen. De SICAV mag bijkomend ook liquide middelen aanhouden. De bovengenoemde in aanmerking komende activa worden uitvoerig beschreven in het volledig prospectus. De activa van elk compartiment zullen worden belegd overeenkomstig het respectieve beleggingsbeleid, zoals hierna geformuleerd, en de algemene beleggingsbeperkingen die nader zijn uiteengezet in het volledige prospectus van de SICAV. De bestuurders van de SICAV zullen elk compartiment toestaan om gebruik te maken van afgeleide financiële instrumenten voor dekkingsdoeleinden tegen markt-, krediet, wisselkoers- en renterisico De beschikbare compartimenten en aandelenklassen, alsmede de respectievelijke kenmerken hiervan, staan aangegeven in de compartimentenfiches hierna. Het staat de SICAV volledig vrij om te besluiten of een belegger toestemming heeft om al dan niet te beleggen in een compartiment of specifieke klasse. De SICAV is geenszins onderworpen aan belasting over inkomsten of meerwaarde, noch aan bronheffing. De SICAV dient echter de jaarlijkse Abonnementstaks van 0,05% te voldoen, die wordt berekend op basis van de waarde van het nettoactief van de aandelen. Indien in bepaalde compartimenten een aandelenklasse is voorbehouden aan institutionele beleggers wordt het tarief van de Abonnementstaks ('Taxe d Abonnement') voor deze aan voor deze beleggers bestemde aandelenklasse verlaagd tot 0,01%. Door een belegging in de SICAV kan de fiscale situatie van de belegger veranderen, afhankelijk van de wetgeving die op hem van toepassing is. Het is dan ook raadzaam om een fiscaal adviseur te raadplegen. De aandeelhouders zijn op geen enkele wijze onderworpen aan Luxemburgse belasting over meerwaarden, inkomsten, giften, successies, erfenis, noch aan bronbelasting of enige andere vorm van belasting op de aandelen die zij bezitten, behalve als deze aandeelhouders gedomicilieerd of woonachtig zijn in Luxemburg, of dit in het verleden waren, of indien zij er over een vaste inrichting beschikken. De Richtlijn 2003/48/EG van de Raad met betrekking tot de belastingheffing op inkomsten uit spaargelden, is op 1 juli 2005 in werking getreden. Krachtens deze Richtlijn, kunnen uitbetalende instanties, in bepaalde gevallen, de vereiste informatie verstrekken aan de bevoegde fiscale autoriteiten of een bronheffing toepassen over de betalingen van dividenden of inzake terugkoop van aandelen van bepaalde beleggingsfondsen. Het wordt aangeraden om een fiscaal adviseur of de distributeur te raadplegen teneinde meer informatie hieromtrent te verkrijgen

4 Intekeningen, terugkopen en conversies van aandelen Bestemming van de resultaten Afsluitingsdatum van de rekeningen Tussenkomende partijen De beleggingsvennootschappen met veranderlijk kapitaal hebben als kenmerk dat de beleggers er vrij in en uit kunnen stappen. De verzoeken tot inschrijving, conversie in aandelen van een ander compartiment (of, in voorkomende geval, van een andere klasse) of tot terugkoop geschieden op basis van de netto-inventariswaarde (de' NIW,(' die ten minste twee maal per maand berekend dient te worden. Deze vloeit voort uit de evaluatie, in principe tegen de marktwaarde, van de portefeuille, na aftrek van de verplichtingen. De bezoldigingen, commissies en kosten die voor rekening komen van de SICAV of van de belegger, worden nader aangeduid in de beschrijving van elk compartiment hierna. De aandelen en/of aandelenklassen van de verschillende compartimenten van de SICAV kunnen tevens worden uitgegeven als tegenprestatie voor een inbreng in effecten, op voorwaarde dat deze effecten voldoen aan de voorwaarden die zijn beschreven in het volledige prospectus. De Algemene Vergadering van aandeelhouders van de SICAV zal zich elk jaar, op voorstel van de Raad van Bestuur van de SICAV, binnen de door de wet vastgestelde grenzen, op dit gebied uitspreken. Voor de uitkeringsaandelen zal de Raad van Bestuur voorstellen alle ontvangen renteinkomsten uit te keren, na aftrek van de vergoedingen, commissies en kosten die hier betrekking op hebben. Voor wat betreft de kapitalisatie-aandelen,zal de Raad van Bestuur de kapitalisatie van het betroffen resultaat voorstellen. De Raad van Bestuur kan, indien zij dit gepast acht, overgaan tot de uitkering van interimdividend. Ieder jaar op 31 december. Promotor: KBL European Private Bankers S.A., 43, Boulevard Royal, L-2955 Luxemburg Raad van Bestuur: Voorzitter: Rafik FISCHER Directeur, KBL European Private Bankers S.A., 43, boulevard Royal, L-2955 Luxemburg Bestuurders Serge D ORAZIO Onderdirecteur KBL European Private Bankers S.A., 43, boulevard Royal, L-2955 Luxemburg Wouter GESQUIERE Bestuurder Kredietrust Luxembourg S.A., 11, rue Aldringen, L-2960 Luxemburg - 4 -

5 Tussenkomende partijen (vervolg) Toezichthoudende autoriteit: Commission de Surveillance du Secteur Financier Financiële Sector (www.cssf.lu) Commissie van Toezicht voor de Beheersmaatschappij: KREDIETRUST Luxembourg S.A., 11, rue Aldringen, L Luxemburg Depositobank: KBL European Private Bankers S.A., 43, boulevard Royal, L-2955 Luxemburg Distributeur : KBL European Private Bankers S.A., 43, boulevard Royal, L-2955 Luxemburg Bedrijfsrevisor: Deloitte S.A., 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxemburg Beschikbare informatie Functionerings- en beheerskosten Beleggingsrisico's Contact De onderstaande documenten kunnen kosteloos verkregen worden op het hoofdkantoor van de SICAV: - het volledige en het vereenvoudigde uitgifteprospectus; - de jaarverslagen en halfjaarlijkse verslagen. De NIW per aandeel van iedere klasse van ieder compartiment, de inteken-, de terugkoopen de conversiekoers zullen iedere evaluatiedag bekend gemaakt worden op het hoofdkantoor van de SICAV. Ieder compartiment van de SICAV zal de functionerings- en beheerskosten volledig dragen. Deze kosten omvatten: - de vergoedingen voor de Beheersmaatschappij, de bedrijfsrevisor en de bestuurders, waarvan de eventuele hoogte zal worden vastgesteld door de Algemene Vergadering van aandeelhouders; - de vergoedingen voor de Depothoudende Bank, de Administratief Agent, de Domiciliërings-, Overdrachts- en Registratieagent, de gebruikelijke provisies voor de met de distributie belaste tussenpersonen en de bewaarkosten die door de correspondenten - effectencentra, banken en financiële instellingen - in rekening worden gebracht; - alle eventueel over het vermogen van de SICAV verschuldigde belastingen, rechten en heffingen, met inbegrip van de 'abonnementstax; - de kosten van het drukken en distribueren van de aandelen, het prospectus en het vereenvoudigd prospectus, de jaar- en halfjaarverslagen en alle andere bij de geldende wet en regelgeving vereiste verslagen en documenten; - de kosten van de publicatie van koersen en alle andere voor de aandeelhouders bestemde informatie, alsmede alle overige exploitatiekosten; - de kosten van de registratie van de SICAV in het buitenland en van de handhaving van deze registratie, alsmede alle andere kosten die aansluiten op hetgeen op de Luxemburgse beurs gebruikelijk is; - advies-, reclame- en marketingdiensten. Gelieve u te refereren aan hoofdstuk 6 "BESCHRIJVING VAN DE BELEGGINGSRISICO'S" van het volledige prospectus Voor bijkomende informatie kunt u contact opnemen met de SICAV op het volgende adres: 11, rue Aldringen, L-1118 Luxemburg. Tel.: (+352) Fax: (+352)

6 KBL EPB EQUITY FUND BEST DIVIDEND EURO Kenmerken van het compartiment Referentiemunt Lancering van het compartiment Beleggingsdoelstelling Beleggingsbeleid Profiel van de belegger Aandelen Evaluatiedag Euro (EUR) De munt van het compartiment is de EUR. Het compartiment werd op 30 november 2009 gelanceerd tegen een intekenprijs per aandeel van EUR. 500 Van 16 november 2009 tot 27 november 2009 vóór uur zullen de inschrijvingen tegen een prijs van EUR 500 per aandeel worden aanvaard.de initiële intekenprijs zal uiterlijk voor 27 november 2009 dienen te worden voldaan. Het beoogde doel is de maximale waardevermeerdering van de belegde activa. Het vermogen van dit compartiment wordt voornamelijk belegd in een gediversifieerde portefeuille van aandelen uit de DJ EuroStoxx index, waarop vanouds een hoog dividend wordt uitgekeerd. In het kader van dit beleid zal dit compartiment doorlopend belegd zijn in ten minste 25 van dergelijke aandelen, die worden geselecteerd op basis van een kwantitatieve analyse. Het compartiment mag niet meer dan 25% van de nettoactiva beleggen in effecten waarvan het rendement geldt als "rente-inkomsten" in de zin van richtlijn 2003/48/EG van de raad van 3 juni 2003 betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden Voorts kan het compartiment ten hoogste 10% van de nettoactiva beleggen in aandelen of deelbewijzen van ICB's en in indexfondsen (Exchange Traded Funds) die voldoen aan de criteria van artikel 41 (1) e) van de Wet. In het kader van een efficiënt beheer kan dit compartiment ook in bijkomende mate gebruik maken van afgeleide producten, binnen de in de investeringsbeperkingen voorziene grenzen. De portefeuille is onderworpen aan marktschommelingen en aan de met alle beleggingen samenhangende risico's.als gevolg hiervan kan de prijs van de aandelen variëren. Het compartiment is bestemd voor beleggers die een deel van hun roerend vermogen wensen te beleggen in een gediversifieerde portefeuille van aandelen uit de DJ EuroStoxx index, waarop vanouds een hoog dividend wordt uitgekeerd binnen de in de beleggingsbeperkingen gestelde grenzen. De aanbevolen beleggingshorizon bedraagt minimaal 5 jaar. De aandelen zijn op naam en kunnen tevens worden aangehouden en overgedragen via rekeningen bij Clearingcentra (Clearstream, Euroclear, ). De door dit compartiment uitgegeven aandelen zijn van type "kapitalisatie" (zie het punt "Bestemming van de Resultaten" hierboven betreffende de notie van kapitalisatie). De NIW van het compartiment wordt dagelijks berekend, maar niet op bankfeestdagen in Luxemburg, ook niet wanneer de referentiebeurs (-beurzen) op deze dagen wel geopend is (zijn). In dat geval wordt de NIW berekend op de eerstvolgende werkdag

7 Inschrijf-, terugkoop- en conversiemechanismen: Commissies en lasten De inschrijvings-, terugkoop- of conversieverzoeken die op dag D vóór uur (Luxemburgse tijd) binnenkomen bij de Transfer- en Registratieagent worden in principe afgehandeld tegen de netto-inventariswaarde op dag D, berekend op D+1, vermeerderd met de eventueel verschuldigde heffingen, belastingen en leges, alsmede met de hierna genoemde commissies. De aandelen waarop is ingeschreven dienen uiterlijk vier werkdagen na de datum waarop de Netto-Inventariswaarde is vastgesteld, te zijn volgestort. De terugbetalingen dienen uiterlijk vier werkdagen volgend op de datum van vaststelling van de Netto-Inventariswaarde betaald te zijn. [D]: dag van ontvangst van het verzoek tot intekening, terugkoop of conversie door de Transfer- en Registratie-Agent, voor uur (Luxemburgse tijd); [D+1]: dag van berekening van de NIW op basis van de beurskoers van D, NIW gedateerd op D; [D+4]: uiterste betaaldatum van het bedrag voor de intekening of de terugkoop. Commissies in verband met inschrijvingen, terugkopen en conversies Intekencommissie Max. 5% van de NIW per aandeel ten gunste van de Terugkoopcommissie Conversiecommissie Vergoedingen voor rekening van het compartiment Max. 2% van de NIW per aandeel ten gunste van de Max. 1% van de NIW per aandeel ten gunste van de Commissies voor de betrokken partijen Beheerscommissie Depositobank Administratief Agent Bedrag/Maximum percentage van de commissie Max. 1,5% per jaar over het gemiddelde van de nettoactiva van het compartiment. en per kwartaal betaalbaar. Max. 0,05% per jaar, met een jaarlijks minimum van EUR 6.200,00, plus een vaste commissie die wordt vastgesteld per verrichting, alsmede operationele kosten voor correspondenten, brokers en de hierop betrekking hebbende belastingen. Deze commissie wordt berekend op basis van de gemiddelde waarde van de nettoactiva van elk compartiment van de SICAV en is maandelijks betaalbaar. Max. 0,12% per jaar van de nettoactiva van elk compartiment, maandelijks betaalbaar, met een jaarlijks minimum van EUR ,00 per compartiment. Deze commissie wordt berekend op basis van de gemiddelde waarde van de nettoactiva van elk compartiment van de SICAV en is maandelijks betaalbaar

8 Commissies en lasten (vervolg) Overdrachtsagent en Registar Als vergoeding voor de functie van Transfer- en Registratieagent betaalt de SICAV een provisie van EUR 3.000,00 per compartiment, per jaar. Historische prestatie Aangezien het compartiment is gelanceerd in november 2009, is er tot op heden nog geen historische prestatie berekend. De in het verleden behaalde prestaties zijn geen garantie voor de toekomstige prestaties

9 KBL EPB EQUITY FUND SELECTED EQUITIES EUROPE Kenmerken van het compartiment Referentiemunt Lancering van het compartiment Beleggingsdoelstelling Beleggingsbeleid Profiel van de belegger Aandelen Evaluatiedag Euro (EUR) De munt van het compartiment is de EUR. Het compartiment werd op 30 november 2009 gelanceerd tegen een intekenprijs per aandeel van EUR 500. Van 16 november 2009 tot 27 november 2009 vóór uur zullen de inschrijvingen tegen een prijs van EUR 500 per aandeel worden aanvaard. De initiële intekenprijs zal uiterlijk voor 27 november 2009 dienen te worden voldaan. Het beoogde doel is de maximale waardevermeerdering van de belegde activa. Dit compartiment belegt de activa voornamelijk in een gediversifieerde portefeuille van Europese aandelen (ten minste 51% van de totale activa zullen worden belegd in aandelen die zijn uitgedrukt in Euro), die middels een fundamentele analyse worden aanbevolen door de analisten van Kredietrust Luxembourg S.A., die deze hebben geselecteerd uit de aandelen van de DJ Stoxx 600-index. Het compartiment zal overigens tot aan 10% van de nettoactiva kunnen beleggen in aandelen of deelbewijzen van ICB's, alsmede in indexfondsen (Exchange Traded Funds). In het kader van een efficiënt beheer kan dit compartiment ook in bijkomende mate gebruik maken van afgeleide producten, binnen de in de investeringsbeperkingen voorziene grenzen. Het compartiment mag niet meer dan 25% van de nettoactiva beleggen in effecten waarvan het rendement geldt als "rente-inkomsten" in de zin van richtlijn 2003/48/EG van de raad van 3 juni 2003 betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden De portefeuille is onderworpen aan marktschommelingen en aan de met alle beleggingen samenhangende risico's. Als gevolg hiervan kan de prijs van de aandelen variëren. De referentiemunt van het compartiment is uitgedrukt in EUR. Het compartiment is bestemd voor beleggers die een deel van hun roerend vermogen binnen de in de beleggingsbeperkingen gestelde grenzen wensen te beleggen in een gediversifieerde portefeuille van Europese aandelen. De aanbevolen beleggingshorizon bedraagt minimaal 5 jaar. De aandelen zijn op naam en kunnen tevens worden aangehouden en overgedragen via rekeningen bij Clearingcentra (Clearstream, Euroclear, ). De door dit compartiment uitgegeven aandelen zijn van type "kapitalisatie" (zie het punt "Bestemming van de Resultaten" hierboven betreffende de notie van kapitalisatie). De NIW van het compartiment wordt dagelijks berekend, maar niet op bankfeestdagen in Luxemburg, ook niet wanneer de referentiebeurs (-beurzen) op deze dagen wel geopend is (zijn). In dat geval wordt de NIW berekend op de eerstvolgende werkdag

10 Inschrijf-, terugkoop- en conversiemechanismen Commissies en lasten De inschrijvings-, terugkoop- of conversieverzoeken die op dag D vóór uur (Luxemburgse tijd) binnenkomen bij de Transfer- en Registratieagent worden in principe afgehandeld tegen de netto-inventariswaarde op dag D, berekend op D+1, vermeerderd met de eventueel verschuldigde heffingen, belastingen en leges, alsmede met de hierna genoemde commissies. De aandelen waarop is ingeschreven dienen uiterlijk vier werkdagen na de datum waarop de Netto-Inventariswaarde is vastgesteld, te zijn volgestort. De terugbetalingen dienen uiterlijk vier werkdagen volgend op de datum van vaststelling van de Netto-Inventariswaarde betaald te zijn. [D]: dag van ontvangst van het verzoek tot intekening, terugkoop of conversie door de Transfer- en Registratie-Agent, voor uur (Luxemburgse tijd); [D+1]: dag van berekening van de NIW op basis van de beurskoers van D, NIW gedateerd op D; [D+4]: uiterste betaaldatum van het bedrag voor de intekening of de terugkoop. Commissies in verband met inschrijvingen, terugkopen en conversies Intekencommissie Terugkoopcommissie Conversiecommissie Max. 5% van de NIW per aandeel ten gunste van de Max. 2% van de NIW per aandeel ten gunste van de Max. 1% van de NIW per aandeel ten gunste van de Vergoedingen voor rekening van het compartiment Commissies voor de betrokken partijen Beheerscommissie Depositobank Bedrag / Maximum percentage van de commissie Max. 1,5% per jaar over het gemiddelde van de nettoactiva van het compartiment. en per kwartaal betaalbaar. Max. 0,05% per jaar, met een jaarlijks minimum van EUR 6.200,00, plus een vaste commissie die wordt vastgesteld per verrichting, alsmede operationele kosten voor correspondenten, brokers en de hierop betrekking hebbende belastingen. Deze commissie wordt berekend op basis van de gemiddelde waarde van de nettoactiva van elk compartiment van de SICAV en is maandelijks betaalbaar

11 Administratief Agent Max. 0,12% per jaar van de nettoactiva van elk compartiment, maandelijks betaalbaar, met een jaarlijks minimum van EUR ,00 per compartiment. Deze commissie wordt berekend op basis van de gemiddelde waarde van de nettoactiva van elk compartiment van de SICAV en is maandelijks betaalbaar. Commissies en lasten (vervolg) Overdrachtsagent en Registar Als vergoeding voor de functie van Transfer- en Registrar betaalt de SICAV een provisie van EUR 3.000,00 per compartiment, per jaar. Historische prestatie Aangezien het compartiment is gelanceerd in november 2009, is er tot op heden nog geen historische prestatie berekend. De in het verleden behaalde prestaties zijn geen garantie voor de toekomstige prestaties

12 KBL EPB EQUITY FUND LUXINVEST Kenmerken van het compartiment Referentiemunt Lancering van het compartiment Beleggingsdoelstelling Beleggingsbeleid Profiel van de belegger Aandelen Evaluatiedag Euro (EUR) De munt van het compartiment is de EUR. Het compartiment is gelanceerd op 1 april 2010 tegen een inschrijfkoers die gelijk is aan een verhouding van 1 op 1 met de nettoinventariswaarde van het kapitalisatie-aandeel van de SICAV KB LUX - LUXINVEST. Het beoogde doel is de maximale waardevermeerdering van de belegde activa. Dit compartiment belegt de activa voornamelijk in een gediversifieerde portefeuille van aandelen, uitgegeven door Luxemburgse en/of Europese maatschappijen (ten minste 15% van de totale nettoactiva zal belegd worden in aandelen uitgegeven door Luxemburgse maatschappijen), uitgedrukt in alle valuta en, op basis van een fundamentele analyse, geselecteerd door de analisten van Kredietrust Luxembourg S.A. Voorts kan het compartiment ten hoogste 10% van de nettoactiva beleggen in aandelen of deelbewijzen van ICB's en in indexfondsen (Exchange Traded Funds) die voldoen aan de criteria van artikel 41 (1) e) van de Wet. In het kader van een efficiënt beheer kan dit compartiment ook in bijkomende mate gebruik maken van afgeleide producten, binnen de in de investeringsbeperkingen voorziene grenzen. Het compartiment mag niet meer dan 25% van de nettoactiva beleggen in effecten waarvan het rendement geldt als "rente-inkomsten" in de zin van richtlijn 2003/48/EG van de raad van 3 juni 2003 betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden. De portefeuille is onderworpen aan marktschommelingen en aan de met alle beleggingen samenhangende risico's. Als gevolg hiervan kan de prijs van de aandelen variëren. Het compartiment is bestemd voor beleggers die een deel van hun roerend vermogen binnen de in de beleggingsbeperkingen gestelde grenzen wensen te beleggen in een gediversifieerde portefeuille van aandelen. De aanbevolen beleggingshorizon bedraagt minimaal 5 jaar. De aandelen zijn op naam en kunnen tevens worden aangehouden en overgedragen via rekeningen bij Clearingcentra (Clearstream, Euroclear, ). De door dit compartiment uitgegeven aandelen zijn van type "kapitalisatie" (zie het punt "Bestemming van de Resultaten" hierboven betreffende de notie van kapitalisatie). De NIW van het compartiment wordt dagelijks berekend, maar niet op bankfeestdagen in Luxemburg, ook niet wanneer de referentiebeurs (-beurzen) op deze dagen wel geopend is (zijn). In dat geval wordt de NIW berekend op de eerstvolgende werkdag

13 Inschrijf-, terugkoop- en conversiemechanismen Commissies en lasten De inschrijvings-, terugkoop- of conversieverzoeken die op dag D vóór uur (Luxemburgse tijd) binnenkomen bij de Transfer- en Registratieagent worden in principe afgehandeld tegen de netto-inventariswaarde op dag D, berekend op D+1, vermeerderd met de eventueel verschuldigde heffingen, belastingen en leges, alsmede met de hierna genoemde commissies. De aandelen waarop is ingeschreven dienen uiterlijk vier werkdagen na de datum waarop de Netto-Inventariswaarde is vastgesteld, te zijn volgestort. De terugbetalingen dienen uiterlijk vier werkdagen volgend op de datum van vaststelling van de Netto-Inventariswaarde betaald te zijn. [D]: dag van ontvangst van het verzoek tot intekening, terugkoop of conversie door de Transferen Registratie-Agent, voor uur (Luxemburgse tijd); [D+1]: dag van berekening van de NIW op basis van de beurskoers van D, NIW gedateerd op D; [D+4]: uiterste betaaldatum van het bedrag voor de intekening of de terugkoop. Commissies in verband met inschrijvingen, terugkopen en conversies Intekencommissie Terugkoopcommissie Conversiecommissie Max. 5% van de NIW per aandeel ten gunste van de Max. 2% van de NIW per aandeel ten gunste van de Max. 1% van de NIW per aandeel ten gunste van de Vergoedingen voor rekening van het compartiment Commissies voor de betrokken partijen Beheerscommissie Depositobank Administratief Agent Bedrag / Maximum percentage van de commissie Max. 1% per jaar over het gemiddelde van de nettoactiva van het compartiment. en per kwartaal betaalbaar. Max. 0,05% per jaar, met een jaarlijks minimum van EUR 6.200,00, plus een vaste commissie die wordt vastgesteld per verrichting, alsmede operationele kosten voor correspondenten, brokers en de hierop betrekking hebbende belastingen. Deze commissie wordt berekend op basis van de gemiddelde waarde van de nettoactiva van elk compartiment van de SICAV en is maandelijks betaalbaar. Max. 0,12% per jaar van de nettoactiva van elk compartiment, maandelijks betaalbaar, met een jaarlijks minimum van EUR ,00 per compartiment. Deze commissie wordt berekend op basis van de gemiddelde waarde van de nettoactiva van elk compartiment van de SICAV en is maandelijks betaalbaar

14 Commissies en lasten (vervolg) Overdrachtsagent en Registrar Als vergoeding voor de functie van Transfer- en Registrar betaalt de SICAV een provisie van EUR 3.000,00 per compartiment, per jaar. Historische prestatie Aangezien het compartiment is gelanceerd in april 2010, is er tot op heden nog geen historische prestatie berekend. De in het verleden behaalde prestaties zijn geen garantie voor de toekomstige prestaties

SHARE. Compartiment SHARE ENERGY

SHARE. Compartiment SHARE ENERGY SHARE Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (BEVEK naar Luxemburgs recht) met compartimenten van activa die meerwaarden nastreven, verdeeld per geografische zones of economische sectoren Compartiment

Nadere informatie

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal Luxemburg R.C.S.: Nr. B 63.616 ; BTW-nr.: Nr. 21642162

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal Luxemburg R.C.S.: Nr. B 63.616 ; BTW-nr.: Nr. 21642162 Volledig Prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal Luxemburg R.C.S.: Nr. B 63.616 ; BTW-nr.: Nr. 21642162 De Nederlandse versie is een nauwgezette vertaling van de Franse

Nadere informatie

NN (L) Patrimonial PROSPECTUS

NN (L) Patrimonial PROSPECTUS NN (L) Patrimonial PROSPECTUS Prospectusdatum 7 april 2015 Inhoud Inhoud... 2 Opmerking... Error! Bookmark not defined. Verklarende woordenlijst... 4 DEEL I: BELANGRIJKE INFORMATIE OVER DE VENNOOTSCHAP...

Nadere informatie

JPMorgan Funds Europe Equity Fund (het Sub-Fonds )

JPMorgan Funds Europe Equity Fund (het Sub-Fonds ) JPMorgan Funds Europe Equity Fund (het Sub-Fonds ) beknopte prospectus september 2005 Een Sub-Fonds van JPMorgan Funds (het Fonds ), een SICAV naar Luxemburgs recht Dit beknopte prospectus bevat belangrijke

Nadere informatie

CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS

CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS Deze ICBE valt onder Europese richtlijn 2009/65/EG CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS ICBE naar Frans recht Prospectus Maart 2015 1. ALGEMENE KENMERKEN Vorm van de ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF)

Nadere informatie

SAINT-HONORE INDE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

SAINT-HONORE INDE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ByD 28 januari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR BEKNOPTE VOORSTELLING

Nadere informatie

SAINT-HONORE US VALUE & YIELD

SAINT-HONORE US VALUE & YIELD SAINTHONORE US VALUE & YIELD (vroeger AMERIQUE RENDEMENT) GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS EmA 28 januari 2010 SAINTHONORE US VALUE & YIELD Conform

Nadere informatie

CARMIGNAC COURT TERME

CARMIGNAC COURT TERME Deze ICBE valt onder Europese richtlijn 2009/65/EG CARMIGNAC COURT TERME ICBE naar Frans recht Prospectus Maart 2015 1 1. ALGEMENE KENMERKEN Vorm van de ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming

Nadere informatie

EUROPE RENDEMENT GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN

EUROPE RENDEMENT GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ByD 8 februari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR BEKNOPTE VOORSTELLING

Nadere informatie

FORTIS B FIX. BEVEK naar Belgisch recht ICB in effecten en liquide middelen. Warandeberg 3-1000 Brussel

FORTIS B FIX. BEVEK naar Belgisch recht ICB in effecten en liquide middelen. Warandeberg 3-1000 Brussel FORTIS B FIX NOTA MET BETREKKING TOT HET COMPARTIMENT FORTIS B FIX «EQUITY 143» ADDENDUM VOOR DE NEDERLANDSE BELEGGER Voor de Nederlandse belegger is een addendum beschikbaar gesteld. Dit addendum is opvraagbaar

Nadere informatie

PROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO. Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) naar Luxemburgs recht

PROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO. Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) naar Luxemburgs recht PROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) naar Luxemburgs recht Conform de Eurese Richtlijn betreffende de ICBE's Inschrijvingen de aandelen van CARMIGNAC PORTFOLIO

Nadere informatie

PROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO. Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) naar Luxemburgs recht

PROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO. Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) naar Luxemburgs recht PROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) naar Luxemburgs recht Conform de Eurese Richtlijn betreffende de ICBE's Inschrijvingen de aandelen van CARMIGNAC PORTFOLIO

Nadere informatie

SAINT-HONORE GLOBAL CONVERTIBLES GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

SAINT-HONORE GLOBAL CONVERTIBLES GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS SAINT-HONORE GLOBAL CONVERTIBLES GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS PaL 04 januari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL

Nadere informatie

GOLDSPHERE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

GOLDSPHERE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ByD 23 februari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR BEKNOPTE VOORSTELLING

Nadere informatie

ALGEMENE VOORSTELLING VAN DE BEVEK

ALGEMENE VOORSTELLING VAN DE BEVEK ALGEMENE VOORSTELLING VAN DE BEVEK Het uitgifteprospectus werd gepubliceerd na goedkeuring door de Commissie voor het Bank-, Financie-, en Assurantiewezen overeenkomstig artikel 129, 1, tweede lid van

Nadere informatie

ECOSPHERE WORLD GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

ECOSPHERE WORLD GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ByD 28 januari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR BEKNOPTE VOORSTELLING

Nadere informatie

CARMIGNAC PATRIMOINE

CARMIGNAC PATRIMOINE Deze ICBE valt onder Europese richtlijn 2009/65/EG CARMIGNAC PATRIMOINE ICBE naar Frans recht Prospectus juli 2014 1 1. ALGEMENE KENMERKEN VORM VAN DE ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming

Nadere informatie

CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE

CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE Alternatief beleggingsfonds naar Frans recht Prospectus Juli 2014 1 1. GEDETAILLEERDE KENMERKEN VORM VAN DE ICB Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE Rechtsvorm

Nadere informatie

SAINT-HONORE BRESIL GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

SAINT-HONORE BRESIL GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS SAINTHONORE BRESIL GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS EmA 28 januari 2010 SAINTHONORE BRESIL ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

Nadere informatie

N.V. LS Value BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL INSTELLING VOOR COLLECTIEVE BELEGGINGEN IN EFFEKTEN EN LIQUIDE MIDDELEN

N.V. LS Value BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL INSTELLING VOOR COLLECTIEVE BELEGGINGEN IN EFFEKTEN EN LIQUIDE MIDDELEN N.V. LS Value BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL NAAR BELGISCH RECHT INSTELLING VOOR COLLECTIEVE BELEGGINGEN IN EFFEKTEN EN LIQUIDE MIDDELEN PROSPECTUS JANUARI 2015 Infoblad Prospectus: Bevek

Nadere informatie

DELTA LLOYD L Bevek met meerdere compartimenten naar Luxemburgs recht

DELTA LLOYD L Bevek met meerdere compartimenten naar Luxemburgs recht naar Luxemburgs recht P R OSPECTUS & S T AT U T E N 16 JANUARI 2015 Er kan alleen worden ingetekend op basis van dit prospectus ( Prospectus"), inclusief de statuten en de beschrijvende fiches van elk

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs

Nadere informatie

BEHEERREGLEMENT VAN. Belfius Pension Fund Balanced Plus. Pensioenspaarfonds in de zin van artikel 227 van het K.B. van 12 november 2012

BEHEERREGLEMENT VAN. Belfius Pension Fund Balanced Plus. Pensioenspaarfonds in de zin van artikel 227 van het K.B. van 12 november 2012 BEHEERREGLEMENT VAN Belfius Pension Fund Balanced Plus Pensioenspaarfonds in de zin van artikel 227 van het K.B. van 12 november 2012 Openbaar gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht met

Nadere informatie

CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100

CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 GBF conform de Europese normen CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 Geharmoniseerd gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Frans recht ( Fonds commun de placement ) Volledig prospectus CARMIGNAC PROFIL REACTIF

Nadere informatie

European Income Portfolio

European Income Portfolio AllianceBernstein European Income Portfolio Vereenvoudigd prospectus september 2008 Aandelen van categorie A, B, C, A2, B2, C2, I, I2, AT, BT, S en S1 Belangrijke informatie European Income Portfolio (de

Nadere informatie

PENSIOENSPAARFONDS NAAR BELGISCH RECHT

PENSIOENSPAARFONDS NAAR BELGISCH RECHT BEHEERREGLEMENT PRICOS DEFENSIVE BEHEERREGLEMENT PRICOS DEFENSIVE PENSIOENSPAARFONDS NAAR BELGISCH RECHT Openbaar Gemeenschappelijk Beleggingsfonds naar Belgisch recht met veranderlijk aantal rechten van

Nadere informatie

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht R.C.S. Luxembourg B 57 138

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht R.C.S. Luxembourg B 57 138 Halfjaarverslag (niet gereviseerd) per 30 juni 2013 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht R.C.S. Luxembourg B 57 138 De Nederlandse versie is een nauwgezette vertaling

Nadere informatie

APHILION Q² VEREENVOUDIGD PROSPECTUS OPENBARE BEVEK NAAR BELGISCH RECHT MET EEN VERANDERLIJK AANTAL HAVENLAAN 86 C B320, 1000 BRUSSEL

APHILION Q² VEREENVOUDIGD PROSPECTUS OPENBARE BEVEK NAAR BELGISCH RECHT MET EEN VERANDERLIJK AANTAL HAVENLAAN 86 C B320, 1000 BRUSSEL PAGINA 1 APHILION Q² BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL NAAR BELGISCH RECHT OPENBARE BEVEK NAAR BELGISCH RECHT MET EEN VERANDERLIJK AANTAL RECHTEN VAN DEELNEMING OPTEREND VOOR BELEGGINGEN

Nadere informatie

METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH

METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH Vereenvoudigd prospectus Naam METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH Oprichtingsdatum 9 februari 1987 Bestaansduur onbeperkt Presentatie van het gemeenschappelijk beleggingsfonds Lidstaat

Nadere informatie

OKTOBER 2009 ALGEMENE INFORMATIE OVER HET FONDS

OKTOBER 2009 ALGEMENE INFORMATIE OVER HET FONDS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS met betrekking to QUEST MANAGEMENT SICAV een SICAV (een beleggingsmaatschappij met een veranderlijk kapitaal) voor een onbepaalde tijd opgericht d.d. 16 juni 2000 volgens de Luxemburgse

Nadere informatie