Gestructureerd Fonds PEL Continuo

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gestructureerd Fonds PEL Continuo"

Transcriptie

1 Gestructureerd Fonds PEL Continuo Kies het veiligste pad! Informatienota Een beleggingshorizon van 6 jaar Een kapitaalgarantie op de eindvervaldag Een eenvoudig en transparant mechanisme Jaar 1 tot 5: een vaste coupon van 3% Op de eindvervaldag: een terugbetaling tussen 103% en 104,5% van de nominale beleggingswaarde Intekenperiode: van 07/03/2011 tot 25/04/2011 (behoudens vervroegde sluiting) Uiterste ontvangstdatum van de stortingen: 25/04/2011 Tijdens de intekenperiode worden de nettostortingen, onder voorbehoud van aanvaarding van de verzekeraar, belegd in een monetair fonds vooraleer gearbitreerd te worden in het PEL Continuo. De fiscaliteit van het contract is in principe die van de woonstaat van de intekenaar.

2 Gestructureerd Fonds PEL Continuo Algemene gegevens Naam Type Beheerder PEL Continuo Intern collectief verzekeringsfonds van het type N gebaseerd op een gestructureerd product Private Estate Life Lanceringsdatum 04/05/2011 Looptijd / Eindvervaldag 6 jaar / 04/05/2017 Valuta Intekenperiode Belegging tijdens de intekenperiode Beschikbaar intekenbedrag Type deelbewijzen Nominale waarde van de RE Afkoopwaarde en afkoopmodaliteit van de RE Beheerkosten van het fonds Publicatie van de NIW EUR Van 07/03/2011 tot 25/04/2011. Ontvangstdatum van de betaling en de schriftelijke beleggingsinstructies (intekenvoorstel, formulier voor aanvullende storting, arbitrage ) ten laatste op 25/04/2011 voor 12u. Private Estate Life behoudt zich het recht voor om: het fonds voortijdig te sluiten voor nieuwe intekeningen; beleggingen tegen marktwaarde toe te staan na de intekenperiode. Onder voorbehoud van de verzekeraar zal tijdens de intekenperiode het fonds in een monetair fonds belegd worden alvorens gearbitreerd te worden in het PEL Continuo EUR Rekeneenheden (RE) EUR De NIW (netto-inventariswaarde) van het fonds zal onderhevig zijn aan de marktschommelingen en kan zowel in stijgende als in dalende lijn evolueren. De NIW zal bij elke wekelijkse verwerking (of de eerstvolgende werkdag) vastgesteld worden. De afkoop van deelbewijzen gebeurt overeenkomstig de voorwaarden van het referentiecontract. 1% per jaar De NIW kan geraadpleegd worden op onze website Technische gegevens Samenstelling van het actief Emittent van de EMTN Rekenagent Notering Euro Medium Term Notes (EMTN) Geen belegging in deelbewijzen van alternatieve fondsen Abbey National Treasury Services plc, met als borg Santander UK plc (Moody s Aa3, S&P AA, Fitch: AA-) Abbey National Treasury Services plc Beurs van Londen Eindvervaldag 04/05/2017 Referencie-actief Euribor-rente 3 maanden Eindvaststellingsdatum 29/04/2016 Kapitaal op eindvervaldag Jaarlijkse coupon Uitbetalingsdata van de coupons Minimum 103% van de nominale beleggingswaarde Een vaste coupon wordt op het einde van elk van de 5 eerste beleggingsjaren uitbetaald. 04/05/2012, 06/05/2013, 05/05/2014, 04/05/2015, 04/05/2016

3 Beschrijving van de belegging Het fonds is een intern collectief verzekeringsfonds zonder rendementwaarborg vanwege de verzekeraar, uitgedrukt in rekeneenheden en geregeld door de bepalingen van artikel 5.5 van de omzendbrief 08/1 van de Commissariat aux Assurances van Luxemburg. Het fonds is uitsluitend belegd in Euro Medium Term Notes (EMTN) met een looptijd van 6 jaar, uitgegeven en gewaarborgd door Abbey National Treasury Services plc, met als borg Santander UK plc en waarvan de verbintenissen niet gewaarborgd zijn door Private Estate Life. Het fonds is geïndexeerd op de Euribor-rente 3 maanden, zoals vastgesteld op 29/04/2016 om 11.00u (Brussels uur) op Reuters pagina EURIBOR01. Vanaf de lanceringsdatum van het fonds is de beleggingshorizon 6 jaar. Tijdens de volledige looptijd is de nettoinventariswaarde (NIW) van het fonds onderworpen aan de beursschommelingen, zowel opwaarts als neerwaarts, en dus niet gewaarborgd. Het financiële risico wordt volledig gedragen door de intekenaar. Het fonds biedt de belegger de betaling van een vaste jaarlijkse coupon van 3% van de nominale beleggingswaarde op het einde van elk van de 5 eerste beleggingsjaren. Op de eindvervaldag, na 6 jaar, betaalt het fonds 100% van de nominale beleggingswaarde terug vermeerderd met de Euribor-rente 3 maanden + 1% met een terugbetaling van minimum 103% en maximum 104,5% van de nominale beleggingswaarde. De verzekeraar wijst de intekenaar erop dat het op de eindvervaldag terugbetaalde kapitaal kleiner kan zijn dan het initieel belegde kapitaal. De hierboven beschreven waarden van de uitbetaling van de coupon en het kapitaal worden berekend op basis van de nominale beleggingswaarde. De nominale waarde van een belegging komt overeen met de nominale tegenwaarde in euro van de rekeneenheden van het contract op een bepaalde datum. De nominale waarde van de R.E. wordt vastgesteld op EUR gedurende de hele looptijd van het fonds. Bij vermindering van het aantal R.E. van het contract, zal de nominale beleggingswaarde proportioneel afnemen. De nominale beleggingswaarde vermindert: bij een vermindering van het aantal R.E. van het contract door een verrichting op het contract (afkoop, arbitrage) als gevolg van een intrinsieke werking van het contract (met name door heffing van kosten en indien van toepassing, de premies voor de overlijdensdekking). Het bedrag van de uitbetaling zal dus evenredig afnemen. Informatie bestemd voor de intekenaar Overeenkomstig de bepalingen van artikel van de gewijzigde omzendbrief 08/1 van het Luxemburgse Commissariat aux Assurances heeft de intekenaar, die zijn spaargeld in een intern fonds belegt, recht op de volgende informatie: de naam van het interne fonds de identiteit van de beheerder van het interne fonds het interne fondsentype met betrekking tot de classificatie van punt het beleggingsbeleid, de eventuele specialisatie in bepaalde geografische of economische sectoren inbegrepen de aanduiding of het fonds in alternatieve fondsen kan beleggen de aanwijzingen betreffende het type van beleggersprofiel of de beleggingshorizon de lanceringsdatum van het fonds en indien van toepassing de eindvervaldag de historische jaarrendementen van het fonds voor elk van de laatste vijf boekjaren of bij gebrek hieraan sinds de aanvangsdatum de benchmark die het fonds geacht is te halen, of bij gebrek aan zo n uitdrukkelijk vastgelegde referentie, één of meerdere benchmarks waartegen de rendementen van het fonds kunnen worden gemeten de plaats waar gegevens kunnen worden verkregen of geraadpleegd over de gescheiden boekhouding van het fonds de evaluatiemodaliteiten en indien van toepassing de publicatie van de netto-inventariswaarde van een fonds de modaliteiten van de afkoop van de deelbewijzen Deze informatie bevindt zich in deze informatienota (met uitzondering van het historische rendement dat pas gedurende de looptijd van het fonds beschikbaar zal zijn). Ze kan kosteloos bij de verzekeraar worden aangevraagd op het moment van de belegging in het fonds. De intekenaar heeft bovendien het recht om jaarlijks kosteloos en op zijn verzoek een bijgewerkte versie van deze informatie te ontvangen. De intekenaar kan in het bijzonder vragen geïnformeerd te worden over het laatste jaarrendement van het fonds. Private Estate Life houdt de gegevens betreffende de gescheiden boekhouding van dit interne gestructureerde fonds ter beschikking van de intekenaars die erom zouden vragen. Private Estate Life zal eveneens op aanvraag van de intekenaars gedetailleerde rechtvaardigingen leveren betreffende de berekening van de waarde op eindvervaldag van de gestructureerde activa die aan hun contract verbonden zouden zijn.

4 Bijlage 1. Aanhangsel tot de algemene en speciale voorwaarden van de Ducat-contracten De jaarlijkse terugbetaling van 1,20% in de vorm van bijkomende rekeneenheden is niet van toepassing. Dit fonds is niet toegankelijk voor nieuwe intekeningen en bijkomende stortingen. Het is uitsluitend toegankelijk in geval van arbitrage van het spaartegoed belegd in het contract, behoudens afwijking toegestaan door de verzekeraar. 2. Aanhangsel tot de algemene en speciale voorwaarden van de Wylymac-contracten De terugbetaling van 30% van de geïnde bedragen gedurende het jaar in de vorm van beheerskosten is niet van toepassing. 3. Aanhangsel tot de algemene en speciale voorwaarden van de Pharos-contracten 4. Aanhangsel tot de algemene en speciale voorwaarden van de SpreadWinx-contracten De teruggave door de verzekeraar vanaf het 6de jaar van een deel van de ingehouden beheerskosten in het geval van contracten die worden geregeld door de algemene en bijzondere voorwaarden van kracht vóór 15/04/2006 is niet van toepassing voor het in dit fonds belegde spaarbedrag. De belegging in dit fonds in contracten die worden geregeld door de algemene voorwaarden van kracht vóór 01/06/2004 annuleert de overlijdensdekking binnen het contract. 5. Aanhangsel tot de Kaderpolis Camelea De beheerskosten van het contract worden op 0% gebracht voor de beleggingen in dit fonds alleen wanneer de structuur 2 gekozen wordt voor de beheerskosten. 6. Uitbetaling van de coupon De waarde van de aan de intekenaar uitbetaalde coupon wordt berekend over de nominale beleggingswaarde vastgesteld op elke uitbetalingsdatum (zie uitbetalingsdata van de coupon op p. 2). In geval van een daling van de nominale beleggingswaarde zal de jaarlijkse coupon proportioneel in waarde dalen. Indien aan de voorwaarden van uitbetaling wordt voldaan, zal de coupon in een monetair fonds in EUR belegd worden dat op die datum beschikbaar is binnen het referentiecontract (of in voorkomend geval in een fonds met een gewaarborgde minimumrentevoet indien er geen monetair fonds beschikbaar is). De intekenaar behoudt vervolgens de mogelijkheid om ofwel de hele of een deel van de coupon via een gedeeltelijke afkoop op te nemen, ofwel de hele of een deel van de coupon te heroriënteren via een arbitrage naar een of meerdere andere fondsen die beschikbaar zijn binnen zijn contract. 7. Eindvervaldag van het fonds Op de eindvervaldag en behoudens andersluidende instructies van de intekenaar die vooraf aan Private Estate Life zijn doorgegeven, wordt het verworven spaartegoed automatisch en kosteloos belegd in een monetair fonds in EUR dat op die datum binnen het referentiecontract beschikbaar is (of in voorkomend geval in een fonds met een gewaarborgde minimumrentevoet indien er geen monetair fonds beschikbaar is).

5 Mechanisme Op het einde van elk van de eerste 5 beleggingsjaren stort het fonds een vaste coupon van 3% 1 van de nominale beleggingswaarde 2. Terugbetaling op de eindvervaldag Op de eindvervaldag, na 6 jaar, betaalt het fonds 100% van de nominale beleggingswaarde terug + [Euribor-rente 3 maanden + 1%] met een minimum terugbetaling van 103% en een maximun van 104,5%. Illustratie van het mechanisme Coupons (%) 5 4,5% 4 3 3% 3% 3% 3% 3% 3% Jaren Voor- en nadelen Voordelen Een jaarlijkse coupon van minimum 3% De terugbetaling van de nominale beleggingswaarde op de eindvervaldag Een eenvoudig en transparant mechanisme Nadelen Een rentestijging kan leiden tot een waardedaling van het fonds voor de eindvervaldag. Kredietrisico op de emittent van de EMTN 1 Buiten fiscaliteit van toepassing op en/of kosten gekoppeld aan het contract. 2 De nominale beleggingswaarde daalt wanneer verrichtingen worden uitgevoerd op het contract of ingevolge de intrinsieke werking van het contract.

6 Stempel van de financiële adviseur PEL/B/B/MISC/0609/MC/001/NL/0311 Wij raden u aan deze informatienota aandachtig te lezen, voordat u beslist in dit fonds te beleggen. Deze nota bevat afwijkingen op de algemene voorwaarden van onze contracten. De netto-inventariswaarde van het fonds kan onderhevig zijn aan zowel stijgende als dalende beursschommelingen en de wisselkoersen. Het financiële risico wordt anderzijds volledig door de intekenaar gedragen. Private Estate Life S.A. 38, Parc d activités de Capellen B.P. 110 L-8303 Capellen Tel. (+352) Fax (+352) Een vennootschap van de groep NPG Wealth Management R.C.S. Luxembourg B Luxemburgse levensverzekeringsmaatschappij onder controle van het Commissariat aux Assurances, 7, bd Royal, L-2449 Luxembourg

SpreadWinx Intekenvoorstel Algemene voorwaarden Speciale voorwaarden Belastinginformatie

SpreadWinx Intekenvoorstel Algemene voorwaarden Speciale voorwaarden Belastinginformatie SpreadWinx Intekenvoorstel Algemene voorwaarden Speciale voorwaarden Belastinginformatie NL SpreadWinx Inhoud Algemene voorwaarden voor alle contracten uitgegeven door Private Estate Life... 3 Speciale

Nadere informatie

Een waaier van mogelijkheden Een uniek contract

Een waaier van mogelijkheden Een uniek contract Een waaier van mogelijkheden Een uniek contract Camelea Waarom Camelea? All-in oplossing op 3 niveaus Camelea, meer details Waarom in Luxembourg? Waarom bij Private Estate Life? 10 redenen om in Camelea

Nadere informatie

Beheersreglement trendshare

Beheersreglement trendshare Beheersreglement trendshare Naam van het interne beleggingsfonds Fund trendshare A is een intern beleggingsfonds verbonden aan het verzekeringsproduct trendshare, uitgegeven door AXA Belgium, hierna 'de

Nadere informatie

Beobank Invest 4Life

Beobank Invest 4Life Beobank Invest 4Life TYPE LEVENSVERZEKERING Levensverzekering die een, door de verzekeringsmaatschappij, gewaarborgd rendement (Tak 21) en een rendement gekoppeld aan beleggingsfondsen (Tak 23) combineert.

Nadere informatie

ik streef naar rendementsvooruitzichten door het potentieel van gerenommeerde fondsen te benutten

ik streef naar rendementsvooruitzichten door het potentieel van gerenommeerde fondsen te benutten beleggingsverzekering ik streef naar rendementsvooruitzichten door het potentieel van gerenommeerde fondsen te benutten life opportunity selection 5 dynamic AXA Bank Europe N.V. In de huidige economische

Nadere informatie

EURO EQUITY 90 LCL EMISSIONS (FR) AUTO CALLABLE

EURO EQUITY 90 LCL EMISSIONS (FR) AUTO CALLABLE LCL EMISSIONS (FR) AUTO CALLABLE EURO EQUITY 90 Een beleggingstermijn van maximaal 6 jaar, indien er geen vervroegde terugbetaling plaatsvindt; Recht op een minimale terugbetaling van 90% van het belegd

Nadere informatie

ProFolio Verzekeringsvoorstel. Editie B NL 2014 04

ProFolio Verzekeringsvoorstel. Editie B NL 2014 04 ProFolio Verzekeringsvoorstel Editie B NL 2014 04 2 44 Editie B NL 2014 04 ProFolio VERZEKERINGSVOORSTEL Voorstelformulier Nr.: Naam Bemiddelaar:..................................................... Bemiddelaar

Nadere informatie

ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het Europese marktpotentieel te profiteren

ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het Europese marktpotentieel te profiteren beleggingsverzekering ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het Europese marktpotentieel te profiteren life opportunity index 2 AXA Belgium Finance (NL) U bent op zoek naar een belegging

Nadere informatie

Allianz Invest 1. Doelgroep. Rendement

Allianz Invest 1. Doelgroep. Rendement Financiële infofiche Levensverzekering en 23 Allianz Invest 1 Type levensverzekering Allianz Invest is een levensverzekering die volgende kenmerken combineert: Een door de verzekeringsonderneming gewaarborgd

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. Top Rendement 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. Top Rendement 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Rendement 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling

Nadere informatie

Junior Plan 1. Type levensverzekering

Junior Plan 1. Type levensverzekering Junior Plan 1 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Levensverzekering waarvan de nettopremies (dit zijn de premies exclusief premietaksen, instapkosten en eventuele premies voor aanvullende waarborgen)

Nadere informatie

Top Rendement Invest 1

Top Rendement Invest 1 Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Rendement Invest 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat

Nadere informatie

PTISELECT EURO EQUITY SECTORS OPTISELECT AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) JUNE 2022

PTISELECT EURO EQUITY SECTORS OPTISELECT AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) JUNE 2022 PTISELECT AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) EURO EQUITY SECTORS OPTISELECT JUNE 2022 Inschrijvingsperiode: van 22 mei tot en met 19 juni 2014, tot 12 uur (behoudens vervroegde afsluiting); Een beleggingstermijn

Nadere informatie

Top Rendement Invest 1

Top Rendement Invest 1 Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Rendement Invest 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat

Nadere informatie

Top Rendement Invest 1

Top Rendement Invest 1 Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Rendement Invest 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden

Nadere informatie

Tak 23: Noch de omvang van het kapitaal, noch het rendement zijn gewaarborgd.

Tak 23: Noch de omvang van het kapitaal, noch het rendement zijn gewaarborgd. AG Ascento Free Financiële informatiefiche levensverzekering* Type levensverzekering Waarborgen - In geval van leven AG Ascento Free is een individueel levensverzekeringscontract dat toelaat te investeren

Nadere informatie

PENSIOENSPAARFONDS NAAR BELGISCH RECHT

PENSIOENSPAARFONDS NAAR BELGISCH RECHT BEHEERREGLEMENT PRICOS DEFENSIVE BEHEERREGLEMENT PRICOS DEFENSIVE PENSIOENSPAARFONDS NAAR BELGISCH RECHT Openbaar Gemeenschappelijk Beleggingsfonds naar Belgisch recht met veranderlijk aantal rechten van

Nadere informatie

Beheersreglement van het fonds Post OPTIMA SELECTION geldig op 1/09/2008

Beheersreglement van het fonds Post OPTIMA SELECTION geldig op 1/09/2008 Fortis Insurance Belgium nv E. Jacqmainlaan 53 B-1000 Brussel Onderneming toegelaten onder codenummer 0079 om de tak 23 Levensverzekeringen verbonden met beleggingsfondsen (KB 30.03.1993 BS 07.05.1993)

Nadere informatie

Benaming van het fonds Het fonds heeft als naam «Smart Invest Bon Comfort Bond 1».

Benaming van het fonds Het fonds heeft als naam «Smart Invest Bon Comfort Bond 1». SMART INVEST BON COMFORT BOND 1 BEHEERSREGLEMENT VAN HET FONDS Blootstelling van 100% van de netto geïnvesteerde premie via depot bij BNP Paribas Fortis Dit beheersreglement is van toepassing op het fonds

Nadere informatie

Beheersreglement van het beleggingsfonds

Beheersreglement van het beleggingsfonds Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar Beheersreglement van het beleggingsfonds Top Protect Financials 08/2018 1 Benaming van het fonds : Top Protect Financials 08/2018 01/06/2008 Oprichtingsdatum

Nadere informatie

SAINT-HONORE GLOBAL CONVERTIBLES GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

SAINT-HONORE GLOBAL CONVERTIBLES GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS SAINT-HONORE GLOBAL CONVERTIBLES GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS PaL 04 januari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL

Nadere informatie

Blootstelling van 100 % van de geïnvesteerde nettopremie via depot bij BNP Paribas Fortis

Blootstelling van 100 % van de geïnvesteerde nettopremie via depot bij BNP Paribas Fortis AG Protect+ Best Performance 2 Blootstelling van 100 % van de geïnvesteerde nettopremie via depot bij BNP Paribas Fortis Wat is op dit moment de beste strategie om succesvol te beleggen? Eerder voorzichtig

Nadere informatie

Société Générale (France)

Société Générale (France) Société Générale (France) Global Equity Auto-Callable Note 2 Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Een beleggingstermijn van maximaal 8 jaar. Recht op terugbetaling van uw

Nadere informatie

Toegankelijke beleggingsfondsen 10 Dakfondsen 10 Obligatiefondsen 12 Aandelenfondsen 13

Toegankelijke beleggingsfondsen 10 Dakfondsen 10 Obligatiefondsen 12 Aandelenfondsen 13 Future Invest Plan Inhoud Een beleggingsplan voor de projecten 5 die u na aan het hart liggen Optimaal gediversifieerd 5 Op uw eigen ritme 5 Vanaf 50 EUR 5 Eenvoudig 5 Voor u of uw naasten 5 Bepaalde

Nadere informatie

Société Générale (France) Optimal Income Note

Société Générale (France) Optimal Income Note Société Générale (France) Optimal Income Note Commercialiseringsperiode: van 16 september 2013 tot 08 november 2013 (behoudens vervroegde afsluiting). Schuldbewijs uitgegeven door Société Générale [Standard

Nadere informatie

F I N A N C I E L E I N F O F I C H E L E V E N S V E R Z E K E R I N G

F I N A N C I E L E I N F O F I C H E L E V E N S V E R Z E K E R I N G F I N A N C I E L E I N F O F I C H E L E V E N S V E R Z E K E R I N G Argenta Life Plan Deze financiële infofiche maakt integraal deel uit van de verzekeringsvoorwaarden T Y P E L E V E N S V E R Z E

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor tak 23. Top Profit 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor tak 23. Top Profit 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor tak 23 Top Profit 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Waarborgen

Nadere informatie

ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019. Deutsche Bank. Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR).

ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019. Deutsche Bank. Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR). Deutsche Bank Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR). Wat mag u verwachten? Type belegging ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019 Dit product is een gestructureerd schuldinstrument.

Nadere informatie

Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering

Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering (richtlijn betreffende de markten voor financiële instrumenten) Juni 2014 Inhoud Deel I. De financiële

Nadere informatie