KBL EPB Equity Fund II

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KBL EPB Equity Fund II"

Transcriptie

1 KBL EPB Equity Fund II Volledig Prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten R.C.S. Luxemburg nr. B BTW-Nr.: De inschrijvingen zijn enkel geldig wanneer ze gedaan worden op basis van het van kracht zijnde prospectus vergezeld van het laatste jaarverslag alsook van het laatste halfjaarlijks verslag, indien dit van recentere datum is. Over de beleggingsvennootschap mogen geen inlichtingen worden verstrekt die niet in het prospectus zijn opgenomen. -1-

2 KBL EPB EQUITY FUND II (hierna genoemd de "SICAV") staat ingeschreven op de lijst van instellingen voor collectieve belegging, in overeenstemming met Deel I van de wet van 17 december 2010 betreffende de instellingen voor collectieve belegging (de wet ). Deze inschrijving vereist evenwel niet dat een Luxemburgse overheidsinstelling de geschiktheid of de juistheid van deze prospectus, noch de door de SICAV beheerde effectenportefeuille goedkeurt of afkeurt. Iedere tegengestelde verklaring zal als niet toegelaten of onwettelijk worden beschouwd. De Raad van Bestuur neemt de verantwoordelijkheid op zich voor de juistheid van de informatie die in dit Prospectus wordt verstrekt. Elke informatie of verklaring die niet in dit Prospectus of in de verslagen, die er een integrerend deel van uitmaken, vermeld wordt, moet als niet toegelaten en bijgevolg als onbetrouwbaar beschouwd worden. Noch de overhandiging van dit Prospectus, noch de aanbieding, de uitgifte of de verkoop van aandelen van de SICAV houden de bevestiging in dat de informatie die in dit Prospectus verstrekt wordt, te allen tijde na de verschijningsdatum van dit Prospectus juist zal zijn. Om rekening te houden met belangrijke veranderingen, met name wanneer er andere compartimenten worden toegevoegd, zal dit Prospectus te gepasten tijde bijgewerkt worden. Daarom wordt mogelijke inschrijvers aangeraden, bij de SICAV na te vragen of deze nog een recenter Prospectus gepubliceerd heeft. Men raadt de mogelijke inschrijvers en kopers van de SICAV aan, persoonlijk inlichtingen in te winnen over mogelijke juridische en fiscale gevolgen en over elke beperking of controlebepaling inzake deviezen, waartoe de inschrijvingen, de aankoop, het bezit, de wederinkoop, de omzetting of de overdracht van aandelen van de SICAV aanleiding kunnen geven, krachtens de geldende wetten in het land van herkomst van deze personen of in het land waar ze hun verblijfplaats of domicilie hebben. Elke verwijzing in dit prospectus: naar de term USD komt overeen met de munt van de Verenigde Staten van Amerika; naar de term JPY komt overeen met de munt van Japan; naar de term EUR betreft de euro. De persoonlijke gegevens van de inschrijver en/of de distributeur worden behandeld door KBL European Private Bankers S.A., KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A. en door EUROPEAN FUND ADMINISTRATION S.A. ( EFA ) zodat deze belast kunnen worden met het administratieve en commerciële beheer van de SICAV, zorg kunnen dragen voor de correcte verwerking van de verrichtingen overeenkomstig de voorschriften in het prospectus en de contracten van dienstverleners, de ontvangen betalingen correct kunnen boeken, de correcte betaling van de overeengekomen commissies kunnen verzorgen, zorg kunnen dragen voor het goede verloop van de algemene vergaderingen en, in voorkomend geval, de aandeelhouderscertificaten kunnen opstellen. De inschrijver of de distributeur geniet van een toegangsrecht tot de gegevens die hem betreffen teneinde deze te kunnen wijzigen, rectificeren of bijwerken

3 INHOUDSOPGAVE INLEIDING...5 BELEGGINGSBELEID EN DOELSTELLINGEN...6 KBL EPB EQUITY FUND II - North America... 7 KBL EPB EQUITY FUND II - Japan... 7 KBL EPB EQUITY FUND II - Europe... 8 INVESTERINGSBEPERKINGEN...9 FINANCIËLE TECHNIEKEN EN INSTRUMENTEN...14 UITKERINGSBELEID...18 BEHEERSMAATSCHAPPIJ...19 DISTRIBUTIE-AGENT...21 UITGIFTE VAN AANDELEN EN DE PROCEDURE VOOR INSCHRIJVING EN BETALING...22 WEDERINKOOP VAN AANDELEN...24 CONVERSIE VAN AANDELEN...26 BELASTING...28 Belasting van de SICAV Belasting van de aandeelhouders Belasting van de in Luxemburg wonende aandeelhouders Belasting van de niet in Luxemburg wonende aandeelhouders KOSTEN EN LASTEN...30 ALGEMENE INLICHTINGEN...31 De SICAV De aandelen Netto-inventariswaarde Tijdelijke Opschorting van de Waardeberekening van het Nettovermogen Algemene Vergaderingen Beheersverslag, Jaarlijkse en Halfjaarlijkse Rekeningen Depothoudende Bank en Uitbetalende Instelling Beschikbare documenten INSCHRIJFFORMULIER...38 INSCHRIJFFORMULIER

4 KBL EPB EQUITY FUND II Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal RAAD VAN BESTUUR De heer Rafik FISCHER Voorzitter De heer Serge D ORAZIO De heer Wouter GESQUIERE Directeur, KBL European Private Bankers S.A. 43, boulevard Royal, L-2955 LUXEMBURG Bestuurder, KBL European Private Bankers S.A. 43, boulevard Royal, L-2955 Luxemburg Bestuurder, Kredietrust Luxembourg S.A. 11, rue Aldringen, L-2960 Luxemburg MAATSCHAPPELIJKE ZETEL 11, rue Aldringen, L-1118 Luxemburg PROMOTOR KBL European Private Bankers S.A., 43, Boulevard Royal, L-2955 Luxemburg DOMICILIËRINGSAGENT, REGISTRATIE- EN OVERDRACHTSAGENT EN ADMINISTRATIEF AGENT KREDIETRUST LUXEMBOURG SA, 11, rue Aldringen, L-2960 Luxemburg DEPOTHOUDENDE BANK EN UITBETALENDE INSTELLING KBL European Private Bankers S.A., 43, Boulevard Royal, L-2955 Luxemburg BEHEERSMAATSCHAPPIJ KREDIETRUST LUXEMBOURG SA, 11, rue Aldringen, L-2960 Luxemburg BEDRIJFSREVISOR DELOITTE S.A., 560, rue de Neudorf L-2220 Luxemburg - 4 -

5 INLEIDING KBL EPB EQUITY FUND II (hierna genoemd de "SICAV") is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal, opgericht overeenkomstig de wetgeving in het Groothertogdom Luxemburg betreffende de "Instellingen voor Collectieve Belegging". De doelstelling van de SICAV is haar aandeelhouders de mogelijkheid te bieden te investeren in een beleggingsinstrument dat gericht is op de valorisatie van de geïnvesteerde kapitalen die belegd worden in verschillende roerende waarden en andere waarden. De SICAV biedt de beleggers de keus tussen verschillende compartimenten, die elk een ander beleggingsdoel hebben. Elk compartiment vormt een gescheiden vermogen, vertegenwoordigd door een ander compartiment. De SICAV is derhalve een vennootschap met meerdere compartimenten. De compartimenten die momenteel worden aangeboden zijn: KBL EPB EQUITY FUND II - NORTH AMERICA KBL EPB EQUITY FUND II - JAPAN KBL EPB EQUITY FUND II - EUROPE De Raad van Bestuur kan op ieder moment besluiten, overeenkomstig de statuten, aandelen uit te geven die behoren tot nieuwe compartimenten, met andere beleggingsdoeleinden dan die van de reeds bestaande compartimenten. Wanneer aldus nieuwe compartimenten gecreëerd zijn, zal dit prospectus bijgewerkt moeten worden met gedetailleerde informatie over deze nieuwe compartimenten. Het kapitaal van de SICAV zal op elk ogenblik gelijk zijn aan het totaal van de netto-activa van alle compartimenten samen. Daar de SICAV optreedt als een beleggingsvennootschap van het "open" type, kunnen haar aandelen uitgegeven, wederingekocht en omgezet worden tegen een prijs die gebaseerd is op de respectieve nettowaarden van deze aandelen

6 BELEGGINGSBELEID EN DOELSTELLINGEN In de statuten wordt aan de Raad van Bestuur de bevoegdheid verleend om voor ieder compartiment het beleggingsbeleid vast te stellen. De voornaamste doelstelling van de SICAV is een zo hoog mogelijk rendement van de geïnvesteerde kapitalen na te streven, waarbij zij het principe van de risicospreiding respecteert. WAARSCHUWING: Aangezien de portefeuille van elk compartiment van de SICAV onderhevig is aan de marktschommelingen en aan de risico's die eigen zijn aan elke investering, kan de prijs van de aandelen dientengevolge schommelen en de SICAV kan niet instaan voor het halen van deze doelstellingen. Ieder compartiment kan bijkomend financiële technieken en instrumenten gebruiken binnen de grenzen beschreven in het hoofdstuk Financiële Technieken en Instrumenten. De totale blootstelling die uit deze verrichtingen voortkomt dient op geen enkel moment de waarde van het netto-actief van het betreffende compartiment te overtreffen. In de optiek van een regelmatig beheer van de activa van de betroffen compartimenten kan ieder compartiment futures en opties op roerende waarden en op rente-instrumenten afsluiten, die verhandeld worden op een gereglementeerde markt die regelmatig functioneert, erkend en geopend is voor het publiek of op onderhandse markten. Ieder compartiment van de SICAV kan tevens termijncontracten, swaps en opties op deviezen, alsmede over het algemeen elk type deviezeninstrument kopen of verkopen, hetzij als dekkingsmiddel, hetzij om de blootstelling aan een bepaalde munt te verhogen. Het gebruik van afgeleide producten kan gunstig zijn. De SICAV zal er altijd gebruik van maken vanuit het principe van een voorzichtig en efficiënt beheer van de compartimenten. De afgeleide producten kunnen daarentegen ook risico s met zich meebrengen die van een andere aard zijn, en in bepaalde gevallen zelfs groter zijn dan de risico s die aan traditionele beleggingen verbonden zijn. Het betreft hierbij: marktrisico dat op alle soorten beleggingen van toepassing is, aangezien voor het gebruik van afgeleide producten niet alleen een goed begrip van de basisinstrumenten noodzakelijk is, maar ook van de afgeleide producten zelf, zonder dat daarom meteen de mogelijkheid biedt om de prestatie van de afgeleide producten onder alle mogelijke marktomstandigheden te kunnen onderzoeken. kredietrisico, als een andere ontvangende partij van het afgeleide product niet de bepalingen uit het contract van het afgeleide product in acht neemt. Het kredietrisico van de afgeleide producten die op een beurs verhandeld worden is over het algemeen kleiner dan het risico dat betrekking heeft op afgeleide producten die onderhands (over-the-counter) verhandeld worden, aangezien het office de compensation (vereffeningskantoor), dat optreedt in zijn hoedanigheid van emittent of tegenpartij, voor elk op de beurs verhandeld afgeleid product de prestatiewaarborg op zich neemt. Om het globale risico op verlies te beperken, wordt deze waarborg ondersteund door een systeem van dagelijkse betaling [d.w.z. van de dekkingseisen], dat wordt onderhouden door het vereffingskantoor. Er bestaat geen enkele vergelijkbare waarborg van het office de compensation (vereffeningskantoor) voor onderhands verhandelde afgeleide producten en de SICAV dient de solvabiliteit van elke tegenpartij van een onderhands verhandeld afgeleid product in aanmerking te nemen bij de afweging van het potentiële kredietrisico; - 6 -

7 liquiditeitsrisico s, aangezien bepaalde instrumenten moeilijk te kopen of verkopen zijn. Als de transacties van afgeleide producten bijzonder omvangrijk zijn, of als de overeenkomstige markt illiquide is (zoals het geval is voor veel afgeleide producten die onderhands verhandeld worden), kunnen de transacties niet plaatsvinden of kan er geen positie ingenomen worden tegen een gunstige koers. het risico van vaststelling van de koers of de waardering van de afgeleide producten, evenals: Het risico dat voortkomt uit de onvolledige correlatie tussen de afgeleide producten en hun activa, rentevoeten en onderliggende indexen. Een groot aantal afgeleide producten zijn complex en worden vaak subjectief beoordeeld. Onjuiste waarderingen kunnen hogere stortingen van margin calls aan de tegenpartijen of een waardeverlies voor de SICAV met zich meebrengen. De afgeleide producten verhouden zich niet altijd direct met of parallel aan de waarde van de activa, de rentevoeten of de indexen waarvan ze zijn afgeleid. Daarom is het gebruik van afgeleide producten niet altijd een efficiënte manier om de doelstelling op beleggingsgebied van de maatschappij te bereiken en kan het soms zelfs het tegenovergestelde effect hebben. risico van de tegenpartij. Dit risico van de tegenpartij kan, voor elk compartiment, niet meer dan 10% van de netto-activa bedragen indien de tegenpartij een kredietinstelling is zoals omschreven in Sectie I, punt 2) van het hoofdstuk Gemeenschappelijke bepalingen voor alle bestaande en toekomstige compartimenten hierna of 5% van de netto-activa in de andere gevallen. KBL EPB EQUITY FUND II - North America is een compartiment waarvan tenminste 75% van het totale vermogen is belegd in aandelen of andere deelnemingscertificaten van ondernemingen waarvan de zetel zich bevindt in Noord-Amerika of die het grootste deel van hun economische activiteiten in deze regio uitoefenen, en die hoofdzakelijk in Noord- Amerika staan genoteerd, hetzij rechtstreeks, hetzij via warrants op aandelen. Dit compartiment kan, in het kader van de wet en de CSSF circulaires 07/308 en 11/512, futures op beursindexen kopen. De referentiemunt van dit compartiment is de USD. Profiel van de belegger type en risico: Dit compartiment is bestemd voor beleggers die wensen te profiteren van de groei in de belangrijkste economische zone ter wereld, door te beleggen in de aldaar gevestigde bedrijven. Deze belegging kan echter over een korte periode risico's met zich meebrengen. De aanbevolen minimale beleggingsperiode is dan ook langer dan 5 jaar. KBL EPB EQUITY FUND II - Japan Is een compartiment dat voor tenminste 75% van het totale vermogen is belegd in aandelen of andere deelnemingscertificaten van ondernemingen die gevestigd zijn in Japan, of die het grootste deel van hun inkomsten in dit land realiseren, en die worden genoteerd aan de 1 e en 2 e Afdeling van de Japanse beurzen, hetzij rechtstreeks, hetzij via warrants op aandelen. Dit compartiment kan, in het kader van de wet en de CSSF circulaires 07/308 en 11/512, futures op beursindexen kopen. De referentiemunt van dit compartiment is de JPY

8 Profiel van de belegger type en risico: Dit compartiment is bestemd voor beleggers die wensen te profiteren van de groeivooruitzichten die worden geboden door de tweede economie ter wereld en die hun portefeuille wensen te spreiden door te profiteren van de hernieuwde groei van de Japanse economie. Deze investering kan echter over een korte periode risico's met zich meebrengen en kan tevens onderworpen worden aan de invloed van de referentiemunt van het compartiment. De aanbevolen minimale beleggingsperiode is dan ook langer dan 5 jaar. KBL EPB EQUITY FUND II - Europe is een compartiment dat voor tenminste 75% van het totale kapitaal is belegd in aandelen of andere deelnemingsbewijzen van ondernemingen die hun hoofdzetel hebben in Europa, hetzij rechtstreeks, hetzij via warrants op aandelen. Dit compartiment kan, in het kader van de wet en de CSSF circulaires 07/308 en 11/512, futures op beursindexen kopen. De referentiemunt van dit compartiment is de EUR. Met dit compartiment wordt, middels een optimale spreiding van de portefeuille, een evenwichtige verhouding tussen risico en globaal rendement gegarandeerd. Profiel van de belegger type en risico: Dit compartiment is bestemd voor beleggers die wensen te profiteren van het sterke groeipotentieel dat wordt geboden door de Europese maatschappijen die toonaangevend zijn in hun respectieve sectoren. Deze belegging kan echter over een korte periode risico's met zich meebrengen. De aanbevolen minimale beleggingsperiode is dan ook langer dan 5 jaar. Het begrip totale vermogen, dat wordt gebruikt in het beleggingsbeleid van de compartimenten, wordt gedefinieerd als de totale nettoactiva plus de opvorderbare passiva van de betreffende compartimenten (na aftrek van de technische liquiditeiten)

9 INVESTERINGSBEPERKINGEN Gemeenschappelijke bepalingen voor alle bestaande en toekomstige compartimenten. Alle roerende waarden en geldmarktinstrumenten moeten voornamelijk op een officiële effectenbeurs toegelaten zijn of worden verhandeld op een gereglementeerde, regelmatig werkende, erkende en voor het publiek toegankelijke markt (de "gereglementeerde markt") in een Europees, Aziatisch, Afrikaans, Amerikaans of één van de landen in Oceanië. SECTIE I De beleggingen van de SICAV kunnen, behalve uit roerende waarden en geldmarktinstrumenten, bestaan uit: 1) aandelen/deelbewijzen in ICBE's die zijn erkend overeenkomstig de Richtlijn 2009/65/EG en/of andere ICB s in de zin van artikel 1, paragraaf (2), punten a) en b), van de Richtlijn 2009/65/EG, ongeacht of deze zich wel of niet bevinden in een Lidstaat van de Europese Unie, op voorwaarde dat: deze andere instellingen voor collectieve belegging zijn toegelaten overeenkomstig wetten waardoor deze instellingen worden onderworpen aan een toezicht dat, naar het oordeel van de Luxemburgse toezichthouder CSSF, gelijkwaardig is aan het toezicht waarin het gemeenschapsrecht voorziet, en mits de samenwerking tussen de autoriteiten genoegzaam is gewaarborgd; het gegarandeerde beschermingsniveau van de houders van aandelen in deze andere ICB s gelijk is aan dat wat is voorzien voor de houders van aandelen van een ICBE's, en in het bijzonder dat de regels met betrekking tot de verdeling van de activa, de leningen, de ongedekte verkopen van roerende waarden en geldmarktinstrumenten conform zijn aan de eisen in de richtlijn 2009/65/EG; over de activiteiten van de andere instellingen voor collectieve belegging halfjaarlijks en jaarlijks wordt gerapporteerd, zodat een evaluatie kan worden gemaakt van activa en passiva, inkomsten en bedrijfsvoering tijdens de verslagperiode; het aandeel van de activa van de ICBE's of van de andere ICB s waarvan de koop wordt overwogen dat, overeenkomstig hun oprichtingsdocumenten, in totaal kan worden belegd in aandelen van andere ICBE's of in andere ICB s, niet meer dan 10% bedraagt. 2) deposito s bij een kredietinstelling die op aanvraag terugbetaalbaar zijn of die op verzoek opgenomen kunnen worden en waarvan de looptijd korter of gelijk is aan twaalf maanden, op voorwaarde dat de kredietinstelling zijn statutaire zetel in een Lidstaat van de EU heeft of, indien de statutaire zetel in een derde land is gesitueerd, onderworpen is aan de prudentiële regels die door de CSSF worden beschouwd als gelijkwaardig aan de regels die zijn voorzien in de communautaire wetgeving. 3) afgeleide financiële instrumenten, waarbij inbegrepen gelijkgestelde instrumenten die recht geven op een betaling in speciën inbegrepen, die worden verhandeld op een gereglementeerde markt en/of afgeleide financiële instrumenten die onderhands worden verhandeld ( onderhandse afgeleide instrumenten ), op voorwaarde dat: de onderliggende waarde bestaat uit instrumenten die betrekking hebben op de hierboven beschreven investeringen, in financiële indexen, in rentevoeten, in wisselkoersen of in deviezen, waarin de SICAV beleggingen kan doen overeenkomstig haar beleggingsdoelstellingen, zoals beschreven in de statuten van de SICAV of in dit prospectus, de tegenpartijen bij transacties op onderhandse afgeleide instrumenten instellingen zijn die die onderworpen zijn aan een prudentieel toezicht en die behoren tot de door de CSSF toegelaten categorieën en - 9 -

10 de onderhandse afgeleide instrumenten het voorwerp zijn van een betrouwbare en verifieerbare dagelijkse evaluatie en ze, op initiatief van de SICAV op elk moment en tegen de juiste waarde, kunnen worden verkocht, opgeheven of afgesloten middels een compenserende transactie. De beheerder van de SICAV gebruikt een methode voor het beheer van de risico s waarmee hij op elk moment het risico met betrekking tot de posities kan controleren en meten, alsmede de bijdrage hiervan aan het algemene risicoprofiel van het compartiment. Voor de onderhandse afgeleide instrumenten gebruikt hij een methode waarmee een exacte en onafhankelijke evaluatie mogelijk wordt. De globale blootstelling van ieder compartiment van de SICAV aan de afgeleide financiële instrumenten wordt berekend volgens de methode van de verbintenissen die is gedefinieerd in de circulaires CSSF 07/308 en 11/512. De totale netto-verbintenis van elk compartiment van de SICAV op afgeleide financiële instrumenten is beperkt tot 100% van de totale nettowaarde van de portefeuille van het betreffende compartiment. 4) andere geldmarktinstrumenten dan die die worden verhandeld op een gereglementeerde markt en bedoeld in artikel 1 van de wet, voor zover de emissie of de emittent van deze instrumenten zelf zijn onderworpen aan een reglementering die ten doel heeft de beleggers en het spaargeld te beschermen, en deze instrumenten zijn: uitgegeven of worden gegarandeerd door een centrale, regionale of lokale overheid, door een centrale bank van een Lidstaat, de Europese Centrale Bank, de Europese Unie of de Europese Investeringsbank, door een derde Staat of, in het geval van een Federale Staat, door een van de leden die deel uitmaken van de federatie, of door een internationaal openbaar orgaan waarvan een of meerdere Lidstaten van deel uitmaken, of uitgegeven door een onderneming waarvan de aandelen worden verhandeld op een gereglementeerde markt, of uitgegeven of gegarandeerd door een instelling die is onderworpen aan een prudentieel toezicht volgens de criteria die zijn gedefinieerd in het gemeenschapsrecht, of door een instelling die onderworpen is en zich conformeert aan prudentiële regels die door de CSSF worden beschouwd als ten minste even strikt als de regels die zijn voorzien in de communautaire wetgeving, of uitgegeven door andere entiteiten die behoren tot de door de CSSF goedgekeurde categorieën, voorzover de beleggingen in deze instrumenten zijn onderworpen aan regels ter bescherming van de beleggers die gelijk zijn aan de regels die zijn voorzien bij de eerste, tweede en derde gedachtestreep, en dat de emittent een maatschappij is waarvan het kapitaal en de reserves ten minste tien miljoen euro ( euro) bedragen en die zijn jaarrekening publiceert overeenkomstig de vierde richtlijn 78/660/EEG, hetzij een entiteit die, binnen een groep maatschappijen, waaronder een of meerdere beursgenoteerde ondernemingen, zich toelegt op de financiering van de groep of hetzij een entiteit die zich toelegt op de financiering van securitisatieinstrumenten die het voordeel genieten van een bank-financieringslijn

11 SECTIE II In het kader van haar activiteiten ziet de SICAV ervan af: 1. Meer dan 10% van de netto-activa van ieder compartiment te beleggen in roerende waarden en geldmarktinstrumenten, andere dan a) roerende waarden en geldmarktinstrumenten die op een officiële Effectenbeurs genoteerd zijn of die op een andere gereglementeerde markt, zoals hierboven omschreven, verhandeld worden; b) roerende waarden en geldmarktinstrumenten die nieuw zijn uitgegeven, op voorwaarde dat: de uitgiftevoorwaarden een verzoek tot opneming voorzien in de officiële notering van een Effectenbeurs of in een andere gereglementeerde markt, zoals hierboven omschreven; de toelating ten laatste voor het verstrijken van één jaar na de emissie wordt bekomen. De hiervoor bedoelde beleggingen mogen in geen geval gezamenlijk samen meer dan 10% van de activa van ieder compartiment van de SICAV overschrijden. 2. Liquide middelen te houden, tenzij bijkomstig. 3. (a) Meer dan 10% van de netto-activa van ieder compartiment in roerende waarden of geldmarktinstrumenten van dezelfde emittent te beleggen. De inleg bij een en dezelfde entiteit mag niet meer dan 20% bedragen van de netto-activa van ieder compartiment. Het tegenpartijrisico van ieder compartiment kan bij een transactie van onderhandse afgeleide instrumenten niet meer dan 10% van de activa bedragen indien de tegenpartij een van de instellingen is als bedoeld onder punt 2 van Sectie I of 5% van de activa in de andere gevallen. Bovendien mag de totale waarde van de roerende waarden en de geldmarktinstrumenten die het compartiment aanhoudt in emittenten waarin ze meer dan 5% van de netto-activa van ieder compartiment belegt, niet meer dan 40% van de waarde van de netto-activa bedragen. Deze limiet is niet van toepassing op inleggingen bij financiële instellingen die het voorwerp zijn van een prudentieel toezicht, alsmede op transacties van onderhandse afgeleide instrumenten met deze instellingen. Niettegenstaande de individuele limieten die zijn vastgesteld in paragraaf (a) kan ieder compartiment de volgende zaken niet combineren: - effecten of geldmarktinstrumenten die door één enkele instelling zijn uitgegeven, - deposito's bij één enkele instelling en/of - risico s die voortkomen uit transacties met onderhandse afgeleide instrumenten met een enkele entiteit, die meer dan 20% van de activa bedragen. (b) Het hierboven onder (a) vermelde percentage van 10% mag maximaal 35% bedragen voor ieder compartiment, indien de roerende waarden of de geldmarktinstrumenten uitgegeven of gegarandeerd worden door een Lidstaat van de EU, door een openbare instantie uit een Lidstaat, door een niet EU- Lidstaat of door internationale openbare instellingen waarvan één of meer Lidstaten van de Europese Unie deel uitmaken

12 (c) Het hierboven onder (a) vermelde percentage van 10% mag voor sommige obligaties maximaal 25% van ieder compartiment bedragen, als deze obligaties uitgegeven worden door een kredietinstelling die haar maatschappelijke zetel in een Lidstaat van de Europese Unie heeft en ze krachtens een wet aan een bijzonder openbare controle onderworpen zijn, die de houders van deze obligaties wil beschermen. Wanneer de SICAV meer dan 5% van haar netto-activa in dergelijke obligaties belegt, die door één en dezelfde emittent uitgegeven worden, mag de totale waarde van deze beleggingen geen 80% van de waarde der netto-activa van het compartiment overschrijden. (d) Met de in de paragrafen (b) en (c) bedoelde roerende waarden en geldmarktinstrumenten wordt geen rekening gehouden bij de toepassing van de limiet van 40% die onder 3. (a) vastgelegd werd. De onder (a), (b) en (c) voorziene limieten mogen niet gecumuleerd worden en zodoende mogen de beleggingen in roerende waarden en geldmarktinstrumenten van een emittent die overeenkomstig de paragrafen (a), (b) en (c) gedaan werden in geen geval gezamenlijk 35% van de netto-activa van ieder compartiment van de SICAV overschrijden. (e) De Raad van Bestuur kan, overeenkomstig het principe van risicospreiding, tot 100% van de netto-activa van elk compartiment beleggen in verschillende emissies van roerende waarden en geldmarktinstrumenten die zijn uitgegeven of gewaarborgd door een Lidstaat van de Europese Unie, door diens territoriale openbare instanties, door een Staat die lid is van de OESO of door internationale organisaties van openbare aard waarin één of meerdere lidstaten van de Europese Unie zetelen, op voorwaarde dat deze waarden gespreid zijn over ten minste zes verschillende emissies, waarbij de waarden van één en dezelfde emissie niet meer dan 30% van het totale bedrag mogen vertegenwoordigen. 4. Meer dan 10% van de netto-activa van ieder compartiment te beleggen in aandelen/deelbewijzen van Instellingen voor Collectieve Belegging in Effecten (ICBE) of van ICB s zoals hierboven omschreven (en in artikel 41 (1) e) van de wet). Er kan geen enkele provisie voor uitgifte, verwerving, terugbetaling of wederinkoop aan de SICAV in rekening worden gebracht indien deze belegt in aandelen/deelbewijzen van een andere ICB die rechtstreeks of indirect wordt beheerd door de Beheersmaatschappij of die wordt beheerd door een vennootschap waarmee de Beheersmaatschappij is verbonden in het kader van een gemeenschappelijke bedrijfsvoering of controle of van een rechtstreekse of onrechtstreekse deelneming van meer dan 10% van het kapitaal of van de stemmen. Verder kan er geen enkele beheers- of adviescommissie worden aangerekend over dat gedeelte van de tegoeden dat is belegd in dergelijke ICB's. 5. Aandelen met stemrecht te verwerven die haar in staat stellen een aanzienlijke invloed uit te oefenen op het beheer van een emittent. 6. Meer dan: 10% van de aandelen zonder stemrecht van één en dezelfde emittent te verwerven; 10% van de obligaties van één en dezelfde emittent te verwerven; 25% van de aandelen of de deelbewijzen uitgegeven door een en dezelfde ICBE en/of andere ICB te verwerven, 10% van de geldmarktinstrumenten die zijn uitgegeven door een en dezelfde emittent, te verwerven

13 De in paragrafen 5. en 6. voorziene limieten zijn niet van toepassing voor wat betreft: a) de roerende waarden en de geldmarktinstrumenten die zijn uitgegeven of worden gegarandeerd door een Lidstaat van de Europese Unie of de openbare instanties van deze Lidstaat; b) de roerende waarden en de geldmarktinstrumenten die zijn uitgegeven of worden gegarandeerd door een Staat die geen deel uitmaakt van de Europese Unie; c) de roerende waarden en de geldmarktinstrumenten die door internationale openbare instellingen, waarvan één of meerdere Lidstaten van de Europese Unie deel uitmaken, uitgegeven worden; d) de aandelen die de SICAV houdt in het kapitaal van een maatschappij van een niet EU-Lidstaat, die haar activa vooral in effecten investeert van emittenten die staatsburgers van deze Staat zijn, wanneer krachtens de wetgeving in deze Staat dit de enige mogelijkheid is voor de SICAV om te investeren in emittenten van deze Staat. Deze afwijking is slechts van toepassing als de maatschappij van de niet EU-Lidstaat, in haar beleggingsbeleid de percentages respecteert die vermeld worden in de paragrafen 3., 4. en 6.; e) de aandelen die de SICAV aanhoudt in het kapitaal van dochtermaatschappijen, die exclusief voor haar bepaalde beheers-, advies- of commercialisatie-activiteiten uitoefenen. 7. Meer dan 10% van de netto-activa van ieder compartiment te lenen voor leningen, anders dan tijdelijk. De SICAV mag bovendien ten belope van 10% van de netto-activa van ieder compartiment lenen om onroerende goederen te kunnen kopen, die onontbeerlijk zijn voor de onmiddellijke voortzetting van haar activiteiten. De cumulatie van de twee leningen mag in geen geval 15% van de netto-activa van ieder compartiment van de SICAV overschrijden. 8. Kredieten toe te kennen of zich garant te stellen voor derden en ongedekte verkopen van roerende waarden uit te voeren van roerende waarden, instrumenten van de geldmarkt of van andere financiële instrumenten, zoals beoogd in Sectie I, paragrafen 1., 3.en 4. Als de hierboven vermelde limieten overschreden worden buiten de wil van de SICAV om, of door de uitoefening van voorkeurrechten, heeft de SICAV bij haar verkoopverrichtingen als prioritaire doelstelling de situatie te regulariseren, rekening houdend met het belang van de aandeelhouders

14 FINANCIËLE TECHNIEKEN EN INSTRUMENTEN De SICAV kan voor ieder compartiment gebruik maken van de hierna genoemde technieken en instrumenten onder voorwaarde dat deze beleggingstechnieken en financiële instrumenten worden ingezet met het oog op een correct beheer. 1. Optietransacties op effecten Met inachtneming van de hierna vermelde regels kan de SICAV, voor een compartiment, met betrekking tot de toelaatbare beleggingen zowel callopties als putopties kopen en verkopen, voor zover deze aan een gereguleerde markt worden verhandeld die is geopend voor het publiek en die correct functioneert, of onderhands verhandelde opties ("over the counter" ofwel "OTC-opties) kopen en verkopen onder voorwaarde dat de contractpartners bij dergelijke transacties eersteklas financiële instellingen zijn die zijn gespecialiseerd in dergelijke transacties. a) Aankoop van opties De som van de premies die worden betaald voor het verwerven van lopende call- en putopties, mag tezamen met de som van de premies die worden betaald voor het verwerven van lopende call- en putopties uit transacties die zijn gedaan met een ander doel dan de dekking, de 15% van het nettovermogen van het compartiment niet overschrijden. b) Verkoop van opties Op het tijdstip van de verkoop van callopties moet het compartiment de onderliggende effecten of gelijkwaardige callopties of andere instrumenten (bijv. optiecertificaten) die geschikt zijn voor een passende dekking van zijn verplichting voortkomend uit de contractuele overeenkomsten in portefeuille hebben. De onderliggende effecten mogen gedurende de looptijd van de opties niet worden verkocht, tenzij deze gedekt zijn door tegenopties of andere instrumenten die zich in het nettovermogen bevinden; de laatstgenoemden mogen eveneens niet worden verkocht. Tegen deze regel in mag het compartiment callopties op effecten die het niet bezit bij afsluiting van de overeenkomsten verkopen als aan de volgende voorwaarden is voldaan: de basiskoers van de verkochte callopties mag de 25% van het nettovermogen van het compartiment niet overschrijden; het compartiment moet te allen tijde in staat zijn te zorgen voor de vereffening van de posities die in het kader van deze verkopen zijn opgebouwd; bij het verkopen van putopties moet de tegenwaarde van de aangegane verplichtingen over de gehele looptijd van de optie zijn gedekt oor liquide middelen; de som van de verplichtingen die voortvloeien uit verkopen van call- en putopties (onder uitsluiting van de verkopen van callopties waarvoor het compartiment beschikt over een passende dekking) mag tezamen met de verplichtingen die voortkomen uit transacties die met een ander doel dan de dekking zijn aangegaan op geen enkel tijdstip het nettovermogen van het compartiment te boven gaan. In dit verband komen de verplichtingen die voortkomen uit de verkoop van call- en putopties overeen met het totaalbedrag van de koersen die gelden bij uitoefening van deze optie ("strike")

15 2. Termijntransacties, ruiltransacties en opties op financiële instrumenten en/of wisselinstrumenten Met uitzondering van de ruiltransacties (swaps) en de onderhandse transacties ter dekking van het risico bij renteschommelingen, mogen termijntransacties en opties op financiële instrumenten slechts betrekking hebben op overeenkomsten die aan een gereguleerde markt worden verhandeld. Onderhands verhandelde opties ("over the counter" ofwel "OTC-opties") worden slechts toegelaten onder voorwaarde dat de contractpartners bij dergelijke transacties eersteklas financiële instellingen zijn die zijn gespecialiseerd in dergelijke transacties. a) Transacties ter dekking van de risico's in verband met de ontwikkeling aan de beurzen Ter dekking van een ongunstige koersontwikkeling aan de beurzen kan de SICAV voor een compartiment termijnscontracten en callopties op beursindices verkopen en putopties op beursindices kopen. Aangezien deze aan- en verkopen worden uitgevoerd om risico's te dekken, dient er voldoende overeenkomst te zijn tussen de samenstelling van de te dekken effectenportefeuille en de in aanmerking genomen beursindex. De verplichtingen die uit deze transacties voortvloeien mogen de beurswaarde van de te dekken effecten niet te boven gaan. b) Transacties ter dekking van het risico bij renteschommelingen De SICAV kan voor ieder compartiment termijncontracten en callopties op renten verkopen of putopties op renten kopen, alsmede in het kader van onderhandse transacties, renteswaps en rentetermijncontracten (Forward Rate Agreements) en opties op renteswaps (swaptions) afsluiten met eersteklas financiële instellingen die zijn gespecialiseerd in dit type transacties. De som van de hieruit ontstane verplichtingen mag de waarde van het te dekken vermogen in de valuta overeenkomstig de contracten niet te boven gaan. c) Transacties ter dekking van het wisselrisico Ter dekking van de valutarisico's kan de SICAV voor ieder fonds aan een beurs of aan een andere gereguleerde markt of in het kader van onderhandse transacties, deviezentermijncontracten verkopen, deviezencallopties verkopen of deviezenputopties kopen. De SICAV kan ook in het kader van onderhandse transacties met eersteklas financiële instellingen die zijn gespecialiseerd in dit type transacties, termijndeviezen verkopen resp. ruilen (valutaswaps). De in een bepaalde valuta afgesloten transacties mogen in beginsel noch de waarde van het in deze valuta gestelde vermogen van het betreffende compartiment overstijgen, noch de bezittingsduur/resterende looptijd van dat vermogen indien deze valuta niet voldoende correlatie vertoont met andere valuta van het compartiment. Als er een dergelijke correlatie bestaat, kan het valutarisico ook worden gedekt middels de verkoop van een valuta die een nauwe correlatie vertoont met de valuta van het vermogen indien dit vanuit kostenoogpunt voordeliger blijkt te zijn voor het fonds en/of indien de transacties in de gecorreleerde valuta makkelijker zijn te verhandelen. In dat geval kunnen het volume en de duur van deze transacties in een bepaalde valuta de totale waarde van het vermogen in alle valuta van het compartiment die een nauwe correlatie vertonen met deze valuta niet overschrijden, noch de verblijftijd in het compartiment. d) Transacties die met een ander doel dan dekking worden gedaan De SICAV kan, voor ieder compartiment, termijncontracten en opties op alle soorten financiële instrumenten kopen en verkopen, onder voorwaarde dat de hieruit voortvloeiende verplichtingen tezamen met de verplichtingen die ontstaan uit ruiltransacties en uit de verkoop van call- en putopties op effecten het nettovermogen van het betreffende compartiment niet overstijgen

16 Verkopen van callopties op effecten waarvoor een passende dekking bestaat, worden voor de berekening niet in aanmerking genomen. In dit verband worden de verplichtingen die voortvloeien uit transacties die geen opties op effecten betreffen als volgt gedefinieerd: de verplichtingen die ontstaan uit termijncontracten komen overeen met de marktwaarde van de nettoposities van de contracten (nadat de koop- en verkoopposities zijn verrekend) die betrekking hebben op identieke financiële instrumenten, zonder dat de betreffende vervaldata in aanmerking moeten worden genomen, en de verplichtingen ontstaan uit gekochte en verkochte opties komen overeen met de som van de basiskoersen van de opties die de nettoverkoopposities vormen en die betrekking hebben op dezelfde onderliggende vermogenswaarde, zonder dat de betreffende vervaldata in aanmerking moeten worden genomen. Bovendien kan de Sicav bijkomend swaptransacties onderschrijven, onder voorwaarde dat de medecontractant een eersteklas financiële instelling is die gespecialiseerd is in dergelijke transacties. Deze swaptransacties mogen echter op geen enkel ogenblik aangewend worden om de beleggingsstrategie van het fonds te wijzigen. De SICAV kan tevens termijncontracten, swaps en opties op deviezen, alsmede over het algemeen elk type deviezeninstrument kopen of verkopen om de blootstelling aan een bepaalde munt te verhogen. 3. Verbruiklening ("securities lending") Het fonds mag eveneens delen van de effectenportefeuille uitlenen aan derden. In het algemeen mogen uitleningen slechts plaatsvinden via erkende clearinginstituten, zoals Clearstream International of Euroclear, of via eersteklas financiële instellingen die zijn gespecialiseerd in deze activiteit binnen door hen vastgestelde randvoorwaarden. Dergelijke operaties mogen echter slechts voor maximaal 30 dagen worden uitgevoerd. Overstijgt de uitlening de 50% van de effectenportefeuille van het compartiment, dan mag de uitlening slechts plaatsvinden onder voorwaarde dat de uitleenovereenkomst per direct kan worden opgezegd. Bij een uitleentransactie dient het fonds in principe een garantie te ontvangen, waarvan de waarde bij afsluiting van de overeenkomst ten minste overeenkomt met de totale waardering van de uitgeleende effecten en de eventueel opgelopen renten. Deze garantie dient te worden verstrekt in de vorm van liquide middelen en/of in de vorm van effecten die worden uitgegeven of gegarandeerd door een lidstaat van de OESO of diens territoriale publiekrechtelijke lichamen of door internationale instellingen die tot en met de afloop van de betreffende overeenkomst zijn geblokkeerd in naam van het fonds tot aan de afloop van het betreffende contract. Een dergelijke garantie is niet noodzakelijk indien de uitlening van effecten plaatsvindt via Clearstream International of d Euroclear of een andere instelling, waardoor het fonds ervan is verzekerd dat de waarde van de uitgeleende effecten zal worden vergoed. 4. Repurchase agreements Het fonds kan voor een compartiment op bijkomende basis deelnemen aan repurchase agreements die bestaan uit het kopen en verkopen van effecten, waarbij de overeenkomsten de verkoper het recht of de plicht geven de verkochte effecten terug te kopen van de koper tegen een koers en binnen een termijn die tussen de beide partijen is overeengekomen bij het afsluiten van de overeenkomst. In het kader van repurchase agreements kan het fonds hetzij als koper, hetzij als verkoper optreden

17 Een deelname aan dergelijke transacties is evenwel gebonden aan de volgende richtlijnen: Effecten mogen slechts via een repurchase agreement worden gekocht of verkocht, indien de tegenpartij qua solvabiliteit een eersteklas financiële instelling is, die is gespecialiseerd in deze vorm van transacties. gedurende de looptijd van een repurchase agreement mogen de gekochte effecten niet worden verkocht voordat het recht op terugkoop van deze effecten is uitgeoefend of voor afloop van de terugkooptermijn; aanvullend moet worden zekergesteld dat de omvang van de verplichtingen bij repurchase agreements zo is vormgegeven, dat het betreffende compartiment zijn verplichtingen met betrekking tot de terugkoop van aandelen te allen tijde kan nakomen

18 UITKERINGSBELEID De Algemene Vergadering van de aandeelhouders besluit ieder jaar voor elk compartiment, op voorstel van de Raad van Bestuur, over de aanwending van het saldo van de jaarlijkse netto-opbrengsten van de beleggingen. De uitkering van een dividend zal onafhankelijk kunnen geschieden van de gerealiseerde of niet gerealiseerde kapitaalwinsten of -verliezen. Daarenboven kunnen de dividenden een kapitaaluitkering inhouden, op voorwaarde dat na de uitkering het netto vermogen van de SICAV meer dan EUR ,- bedraagt. Elk besluit van de Algemene Vergadering der aandeelhouders over de uitkering van dividenden aan de aandelen van een compartiment, moet vooraf goedgekeurd worden door de aandeelhouders van dit compartiment die stemmen bij gewone meerderheid van de aanwezige en stemmende aandeelhouders. Er kunnen ook interim-dividenden uitbetaald worden over de aandelen van een compartiment, als de Raad van Bestuur dit beslist. De dividenden kunnen worden uitbetaald in de referentiemunt van het betrokken compartiment of in elke andere door de Raad van Bestuur gekozen munt en zullen worden uitbetaald op het tijdstip en de plaats die door de Raad van Bestuur bepaald worden. De Raad van Bestuur kan de toe te passen wisselkoers voor de omzetting van dividenden in de munt waarin zal worden betaald, vrij bepalen. De aankondiging van dividenden alsook de naam van de Uitbetalende Instelling zullen worden gepubliceerd in Luxemburgse krant met een brede verspreiding, alsook in alle andere kranten die door de Raad van Bestuur aangeduid worden. Elk gedeclareerd dividend dat niet door de begunstigde opgeëist wordt binnen de vijf jaar na zijn toekenning, kan niet meer opgeëist worden en komt aan de SICAV toe. Er wordt geen rente betaald op een door de SICAV gedeclareerd dividend dat door haar ter beschikking gehouden wordt van de begunstigde

19 BEHEERSMAATSCHAPPIJ Middels een aanstellingsovereenkomst, gedateerd op 30 april 2006, heeft de Raad van Bestuur van de SICAV KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A. aangewezen als Beheersmaatschappij (hierna de Beheersmaatschappij ) voor het leveren van beheersdiensten, alsmede administratieve en commerciële diensten. De vennootschap is officieel erkend als Beheersmaatschappij volgens de bepalingen in Hoofdstuk 15 van de wet betreffende de instellingen voor collectieve belegging, overeenkomstig de richtlijn 2009/65/EG. De Beheersmaatschappij is, middels een besluit van de Buitengewone Algemene Vergadering van 27/04/2006, op rechtsgeldige wijze omgevormd in een Beheersmaatschappij onder hoofdstuk 15 van de wet met betrekking tot instellingen voor collectieve belegging 27/04/2006. Zij is opgericht voor onbepaalde duur. De Beheersmaatschappij is aangewezen als Domiciliëringsagent, Overdrachts- en Registratieagent, en Administratief Agent op grond van de overeenkomsten gesloten op 28 april De verleende diensten als Domiciliëringsagent, Overdrachts- en Registratieagent, en Administratief Agent in overweging nemende, ontvangt de Beheersmaatschappij een maandelijkse vergoeding van maximaal 0,15% van de nettoactiva per jaar en per compartiment (met een minimum van EUR ,-). Bovendien kan de SICAV alle extra kosten gemaakt in het kader van haar functie terugbetalen aan de Beheersmaatschappij. De beheersmaatschappij behoudt de mogelijkheid om subbeheerders te machtigen aan wie zij, onder haar verantwoordelijkheid, het dagelijks beheer van de compartimenten van de SICAV kan uitbesteden. Voor zijn diensten ontvangt de beheersmaatschappij een beheerscommissie, die per kwartaal wordt uitbetaald en berekend wordt over de gemiddelde waarde van de netto-activa van de gedurende het kwartaal betroffen compartimenten. Deze beheerscommissie bedraagt 1,25% van de netto-activa van de compartimenten van de SICAV. De Beheersmaatschappij delegeert, onder haar verantwoordelijkheid en toezicht, de functie van Administratief Agent en van Registratie- EN overdrachtsagent aan European Fund Administration ("EFA"), Naamloze Vennootschap, gevestigd op 2, rue d'alsace, L-1017 Luxemburg. De Beheersmaatschappij delegeert de verspreiding van de aandelen aan KBL European Private Bankers S.A., uit hoofde van het op 01 oktober 2011 afgesloten contract. Voornoemde contracten werden voor onbepaalde duur gesloten en kunnen door elke partij opgezegd worden met inachtneming van een termijn voor schriftelijke opzegging van drie maanden. De Raad van Bestuur van de Beheersmaatschappij is als volgt samengesteld: - Dhr. Olivier DE JAMBLINNE DE MEUX, Voorzitter van de Raad van Bestuur - Dhr. Rafik FISCHER, Bestuurder - Dhr. Franck SARRE, Bestuurder - Dhr. Wouter GESQUIERE, Bestuurder

20 De bewindvoerders, benoemd door de Raad van Bestuur van de Beheersmaatschappij, zijn: - Dhr. Jean Philippe VANDER BORGHT - Dhr. Wouter GESQUIERE. Dhr. Olivier DE JAMBLINNE DE MEUX is tevens lid van het Directiecomité van KBL European Private Bankers S.A. Dhr. Rafik FISCHER is Chief Operating Officer bij de KBL European Private Bankers S.A.. Het bedrag van het geplaatste, alsmede dat van het gestorte kapitaal van de Beheersmaatschappij bedraagt EUR KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A. is een dochteronderneming van KBL European Private Bankers S.A

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Vereenvoudigd prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Dit vereenvoudigd prospectus bevat de belangrijkste informatie

Nadere informatie

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal Luxemburg R.C.S.: Nr. B 63.616 ; BTW-nr.: Nr. 21642162

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal Luxemburg R.C.S.: Nr. B 63.616 ; BTW-nr.: Nr. 21642162 Volledig Prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal Luxemburg R.C.S.: Nr. B 63.616 ; BTW-nr.: Nr. 21642162 De Nederlandse versie is een nauwgezette vertaling van de Franse

Nadere informatie

Volledig Prospectus December 2011

Volledig Prospectus December 2011 Volledig Prospectus December 2011 R.C.S.: Nr. B 57.138 BTW-nr.: LU21661073 Vennootschap met Veranderlijk Kapitaal Luxemburg De inschrijvingen zijn enkel geldig wanneer ze gedaan worden op basis van de

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus December 2011. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht

Vereenvoudigd prospectus December 2011. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht Vereenvoudigd prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht De SICAV is een Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal met meerdere compartimenten,

Nadere informatie

KBL EPB Bond Fund. Vereenvoudigd Prospectus December 2011. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs Recht

KBL EPB Bond Fund. Vereenvoudigd Prospectus December 2011. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs Recht KBL EPB Bond Fund Vereenvoudigd Prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs Recht De SICAV is een Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal met meerdere

Nadere informatie

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CORPORATES EURO i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap Equity USA Small Cap Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate Bond World Emerging Corporate Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG JUNI 2015

HALFJAARVERSLAG JUNI 2015 Generali Belgium HALFJAARVERSLAG JUNI 2015 US Equities generali.com INHOUD 1 Inleiding... 3 2 Beleggingsbeleid... 4 2.1 Globale aanpak 4 2.2 De activa 4 3 Evolutie van de portefeuille... 5 3.1 Waardering

Nadere informatie

Vereenvoudigd Prospectus December 2011. KBL EPB Fund

Vereenvoudigd Prospectus December 2011. KBL EPB Fund Vereenvoudigd Prospectus December 2011 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de belangrijkste informatie met betrekking tot de SICAV KBL EPB FUND. Voor alle aanvullende informatie dient de belegger, alvorens

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

DELTA LLOYD L Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen naar Luxemburgs recht

DELTA LLOYD L Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen naar Luxemburgs recht Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen VEREENVOUDIGD P R O S P E C T U S JULI 2007 Inschrijven is alleen mogelijk op basis van het prospectus of dit vereenvoudigde

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 TRIODOS SICAV I sicav naar Luxemburgse recht conform Richtlijn 85/611/EEG Route D Esch, 69, 1470 Luxemburg LUXEMBURG De informatie die in deze bijlage

Nadere informatie

Februari 2011 ARGENTA FUND OF FUNDS. 27, Boulevard du Prince Henri. L - 1724 Luxembourg PROSPECTUS BETREFFENDE HET PERMANENTE AANBOD VAN AANDELEN

Februari 2011 ARGENTA FUND OF FUNDS. 27, Boulevard du Prince Henri. L - 1724 Luxembourg PROSPECTUS BETREFFENDE HET PERMANENTE AANBOD VAN AANDELEN Februari 2011 ARGENTA FUND OF FUNDS 27, Boulevard du Prince Henri L - 1724 Luxembourg PROSPECTUS BETREFFENDE HET PERMANENTE AANBOD VAN AANDELEN VAN DE BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL MET

Nadere informatie

PARVEST JAPAN. Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009

PARVEST JAPAN. Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

HAPPY LIFE. Beheersreglement van het interne beleggingsfonds happy life AB Global Strategy 60/40

HAPPY LIFE. Beheersreglement van het interne beleggingsfonds happy life AB Global Strategy 60/40 BESCHRIJVING Het interne beleggingsfonds happy life AB Global Strategy (zie bijlage 1) wordt beheerd door AXA Belgium, hierna 'de verzekeringsmaatschappij' genoemd, in het exclusieve belang van de intekenaars

Nadere informatie

CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN. Levensverzekeringsverrichtingen verbonden met beleggingsfondsen.

CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN. Levensverzekeringsverrichtingen verbonden met beleggingsfondsen. CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN Brussel, 10 juni 2002 Omzendbrief aan de Algemene Directie van de verzekeringsondernemingen. O. ref. : Financiële Dienst E. DEGADT - 02/737.07.66 Betreft : Levensverzekeringsverrichtingen

Nadere informatie

Verslag van de raad van bestuur in het kader van de bepalingen van de artikelen 583, 596 juncto 603 en 598 van het wetboek vennootschappen

Verslag van de raad van bestuur in het kader van de bepalingen van de artikelen 583, 596 juncto 603 en 598 van het wetboek vennootschappen Verslag van de raad van bestuur in het kader van de bepalingen van de artikelen 583, 596 juncto 603 en 598 van het wetboek vennootschappen Gebruik makend van haar prerogatieven in het kader van het toegestane

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus December 2009 DB PLATINUM Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG Route d Esch 69, L-1470 Luxembourg De informatie die in deze bijlage bij het prospectus

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Total Return II Gemeenschappelijk Beleggingsfonds conform Richtlijn 85/611/EEG 136, route d Arlon, L 1150 Luxemburg Gemeenschappelijk Beleggingsfonds

Nadere informatie

Jaarverslag Millesimo Carmignac

Jaarverslag Millesimo Carmignac Millesimo Carmignac - Jaarverslag 31.12.2013-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2013 Millesimo Carmignac Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van Millesimo Carmignac... 2 3. Samenstelling van Millesimo

Nadere informatie

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht overeenkomstig de Richtlijn 85/611/EEG 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Parijs,

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. Beheersreglement (ref. : RG PFL + / N / 09-2010) V834NL 2

INHOUDSTAFEL. Beheersreglement (ref. : RG PFL + / N / 09-2010) V834NL 2 - V834NL INHOUDSTAFEL 1. BESCHRIJVING VAN DE BELEGGINGSFONDSEN... 3 1.1 Capital Secure... 3 1.2 Capital Balanced... 3 1.3 Capital Dynamic... 3 1.4 Capital Growth... 4 1.5 Capital Focus... 4 2. GEMEENSCHAPPELIJKE

Nadere informatie

VERSOEPELING VAN DE VOORWAARDEN VOOR HET AANHOUDEN VAN HET SOLVAC-AANDEEL

VERSOEPELING VAN DE VOORWAARDEN VOOR HET AANHOUDEN VAN HET SOLVAC-AANDEEL Brussel, 1 oktober 2015 VERSOEPELING VAN DE VOORWAARDEN VOOR HET AANHOUDEN VAN HET SOLVAC-AANDEEL Er wordt aan herinnerd dat krachtens de artikelen 6 tot 8 van de statuten alle Solvacaandelen op naam zijn

Nadere informatie

Primavera Force Talents 1

Primavera Force Talents 1 Primavera Force Talents - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Primavera Force Talents 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van Primavera Force Talents 1... 2 3. Samenstelling

Nadere informatie

SAMENVATTING. Toepasselijk recht. Op het aanbod is Nederlands recht van toepassing. Rechten verbonden aan de certificaten van aandelen

SAMENVATTING. Toepasselijk recht. Op het aanbod is Nederlands recht van toepassing. Rechten verbonden aan de certificaten van aandelen SAMENVATTING Dit hoofdstuk is een samenvatting (de Samenvatting) van de essentiële kenmerken en risico s met betrekking tot de Uitgevende instelling(stichting administratie kantoor aandelen Triodos Bank),

Nadere informatie

Beslissing tot het verlenen van een voorafgaand akkoord Statuut van openbare instelling voor collectieve belegging in schuldvorderingen

Beslissing tot het verlenen van een voorafgaand akkoord Statuut van openbare instelling voor collectieve belegging in schuldvorderingen Beslissing tot het verlenen van een voorafgaand akkoord Statuut van openbare instelling voor collectieve belegging in schuldvorderingen Mei en september 2006 Conform artikel 11 van het koninklijk besluit

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010 Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010 ARGENTA FUND OF FUNDS De vennootschap ARGENTA FUND OF FUNDS (hierna de vennootschap genoemd) is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

Degroof Monetary. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEWAARDER. Compartiment Degroof Monetary USD Compartiment Degroof Monetary EUR

Degroof Monetary. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEWAARDER. Compartiment Degroof Monetary USD Compartiment Degroof Monetary EUR Degroof Monetary Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEWAARDER Compartiment Degroof Monetary USD Compartiment Degroof Monetary EUR PROSPECTUS April 2012 Inschrijvingen mogen slechts worden

Nadere informatie

P R O S P E C T U S VOOR HET DOORLOPEND AANBOD VAN AANDELEN VAN DE BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL - BEVEK.

P R O S P E C T U S VOOR HET DOORLOPEND AANBOD VAN AANDELEN VAN DE BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL - BEVEK. P R O S P E C T U S VOOR HET DOORLOPEND AANBOD VAN AANDELEN VAN DE BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL - BEVEK Degroof Equities DE AANDELEN VAN SOMMIGE COMPARTIMENTEN VAN DE BEVEK ZIJN OP

Nadere informatie

Financiële Infofiche. Deze Financiële Infofiche beschrijft de modaliteiten van het product in voege op 1 april 2015.

Financiële Infofiche. Deze Financiële Infofiche beschrijft de modaliteiten van het product in voege op 1 april 2015. NN Life Opti Choice Financiële Infofiche Deze Financiële Infofiche beschrijft de modaliteiten van het product in voege op 1 april 2015. Type levensverzekering Levensverzekering van tak 23 waarvan het rendement

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document geeft u essentiële beleggersinformatie over dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u

Nadere informatie

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO Woluwedal 58 1200 Brussel BE 0 426 184 049 RPR Brussel Naamloze vennootschap en Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE

Nadere informatie

Managed Funds Balanced Fund 1

Managed Funds Balanced Fund 1 Managed Funds Balanced Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen

Nadere informatie

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus CapitalatWork Umbrella Fund SICAV Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht overeenkomstig richtlijn 85/611/EEG 69, route d'esch, L -1014 Luxembourg De informatie

Nadere informatie

PARVEST BOND EURO SHORT TERM

PARVEST BOND EURO SHORT TERM Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus september 00 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

Kenmerken financiële instrumenten en risico s

Kenmerken financiële instrumenten en risico s Kenmerken financiële instrumenten en risico s Aan alle vormen van beleggen zijn risico s verbonden. De risico s zijn afhankelijk van de belegging. Een belegging kan in meer of mindere mate speculatief

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

De datum van inwerkingtreding is voorzien voor 15 november I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds

De datum van inwerkingtreding is voorzien voor 15 november I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds Amundi Funds Société d Investissement à Capital Variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 10

Nadere informatie

PARVEST EUROPE DIVIDEND

PARVEST EUROPE DIVIDEND Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS UCB NV - Researchdreef 60, 1070 Brussel - Ondernemingsnr. 0403.053.608 (RPR Brussel) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS over het gebruik en de nagestreefde doeleinden van het

Nadere informatie

Managed Funds Aggressive Fund 1

Managed Funds Aggressive Fund 1 Managed Funds Aggressive Fund 1 LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Waarborgen Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Er kunnen

Nadere informatie

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend Distributie en Kapitaliserend is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van

Nadere informatie

GECOÖRDINEERDE STATUTEN. Naam Duur Doel Zetel. Artikel 2. De maatschappij is opgericht voor onbepaalde duur.

GECOÖRDINEERDE STATUTEN. Naam Duur Doel Zetel. Artikel 2. De maatschappij is opgericht voor onbepaalde duur. CARMIGNAC PORTFOLIO Société d Investissement à Capital Variable, sicav 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg Handelsregister Luxemburg B 70.409 GECOÖRDINEERDE STATUTEN Naam Duur Doel Zetel Artikel 1. De

Nadere informatie

Distributie en Kapitalisatie. Argenta Fund of Funds

Distributie en Kapitalisatie. Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitalisatie is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van

Nadere informatie

UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen De Gerlachekaai 20 te 2000 Antwerpen BTW BE 0860 409 202 RPR Antwerpen UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

TwinStar Beheersreglement van de beleggingsfondsen

TwinStar Beheersreglement van de beleggingsfondsen OMSCHRIJVING De interne beleggingsfondsen van TwinStar (zie bijlage 1) worden door AXA Belgium, hierna de verzekeringsmaatschappij genoemd, beheerd in het uitsluitend belang van de intekenaars en van de

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. van 23 maart 2011

Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. van 23 maart 2011 Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. van 23 maart 2011 Dit document bevat een toelichting bij punt 2 van de agenda van de Buitengewone Algemene

Nadere informatie

Managed Funds FFG Architect Strategy Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET- FISCAAL SPAREN

Managed Funds FFG Architect Strategy Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET- FISCAAL SPAREN Managed Funds FFG Architect Strategy Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET- FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen

Nadere informatie

Beheersreglement van het beleggingsfonds Generali - N1 Stable Return

Beheersreglement van het beleggingsfonds Generali - N1 Stable Return Beheersreglement van het beleggingsfonds Generali - N1 Stable Return BENAMING, OBJECTIEF, BELEGGINGSPOLITIEK EN INVESTERINGSMECHANISME VAN HET FONDS Het interne fonds Generali - N1 Stable Return (het "Fonds")

Nadere informatie

Kenmerken financiële instrumenten en risico s

Kenmerken financiële instrumenten en risico s Kenmerken financiële instrumenten en risico s Inleiding Aan alle vormen van beleggen zijn risico s verbonden. De risico s zijn afhankelijk van de belegging. Een belegging kan in meer of mindere mate speculatief

Nadere informatie

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956)

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956) 1. profiel Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening, opgericht op 15 april 2008 en gevestigd te Rijswijk. Een fonds voor gemene rekening is geen rechtspersoon

Nadere informatie

SHARE. Compartiment SHARE ENERGY

SHARE. Compartiment SHARE ENERGY SHARE Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (BEVEK naar Luxemburgs recht) met compartimenten van activa die meerwaarden nastreven, verdeeld per geografische zones of economische sectoren Compartiment

Nadere informatie

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO Woluwedal 58 1200 Brussel BE 0 426 184 049 RPR Brussel Naamloze vennootschap en Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE

Nadere informatie

Bijlage bij Agendapunt 7

Bijlage bij Agendapunt 7 Royal Imtech N.V. Bijlage bij Agendapunt 7 Claimemissie -2-1. Aanbeveling De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen zijn van oordeel dat de Uitgifte in het belang is van Royal Imtech N.V., haar

Nadere informatie

Millesimo Tocqueville Dividend 1

Millesimo Tocqueville Dividend 1 Millesimo Tocqueville Dividend 1 - Halfjaarverslag 30.06.2011-1 / 5 Halfjaarverslag 30.06.2011 Millesimo Tocqueville Dividend 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving...2 2. Beleggingsbeleid van Millesimo Tocqueville

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE (Verrichtingen van het op 30 juni 2015 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme 75001 Paris

Nadere informatie

REGLEMENT VAN HET GEMEENSCHAPPELIJKE BELEGGINGSFONDS DEEL I ACTIVA EN DEELBEWIJZEN

REGLEMENT VAN HET GEMEENSCHAPPELIJKE BELEGGINGSFONDS DEEL I ACTIVA EN DEELBEWIJZEN REGLEMENT VAN HET GEMEENSCHAPPELIJKE BELEGGINGSFONDS DEEL I ACTIVA EN DEELBEWIJZEN ARTIKEL 1 DEELBEWIJZEN IN MEDE-EIGENDOM De rechten van de mede-eigenaars worden uitgedrukt in deelbewijzen, waarbij elk

Nadere informatie

Ondernemingsnummer 0860.409.202

Ondernemingsnummer 0860.409.202 EXMAR naamloze vennootschap De Gerlachekaai 20 2000 Antwerpen Rechtspersonenregister : Antwerpen BTW-nummer BE 860.409.202. Ondernemingsnummer 0860.409.202 KAPITAALVERHOGING STATUTENWIJZIGINGEN Er blijkt

Nadere informatie

P R O S P E C T U S BKCP FUND

P R O S P E C T U S BKCP FUND P R O S P E C T U S Betreffende het permanente aandelenaanbod van de beleggingsmaatschappij met variabel kapitaal (sicav) en met meerdere subfondsen naar Luxemburgs recht BKCP FUND Op de aandelen van de

Nadere informatie

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 UITGIFTE VAN 250.000.000 EUR CONVERTEERBARE OBLIGATIES TERUGBETAALBAAR IN 2009 MET OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT

Nadere informatie

Financiële Infofiche. Deze Financiële Infofiche beschrijft de modaliteiten van het product in voege op 1 april 2015.

Financiële Infofiche. Deze Financiële Infofiche beschrijft de modaliteiten van het product in voege op 1 april 2015. NN Life Flexi Pro Financiële Infofiche Deze Financiële Infofiche beschrijft de modaliteiten van het product in voege op 1 april 2015. Type levensverzekering NN Life Flexi-Pro is een levensverzekering van

Nadere informatie

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage.

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage. Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Aggressive Fund 1

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Aggressive Fund 1 Top-Hat Plus Plan Managed Funds Aggressive Fund 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 23) Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Er

Nadere informatie

Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486. (de Vennootschap )

Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486. (de Vennootschap ) Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486 (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKELEN

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA (EdR India) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA (EdR India) ICBE naar Frans recht (EdR India) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is

Nadere informatie

ANHEUSER-BUSCH INBEV LONG TERM INCENTIVE PLAN

ANHEUSER-BUSCH INBEV LONG TERM INCENTIVE PLAN Pagina 1 ANHEUSER-BUSCH INBEV LONG TERM INCENTIVE PLAN UITGIFTEVOORWAARDEN VAN DE WARRANTS VAN 28 APRIL 2009 A. Warrants 1. Warrants Elke kent het recht toe om in te schrijven op één nieuw gewoon aandeel

Nadere informatie

ARGENTA LIFE WERELD AANDELEN * (INTERN COLLECTIEF FONDS IN EURO)

ARGENTA LIFE WERELD AANDELEN * (INTERN COLLECTIEF FONDS IN EURO) ARGENTA LIFE WERELD AANDELEN * (INTERN COLLECTIEF FONDS IN EURO) * Voorheen Argenta Life Japanse Aandelen. Continuum_Wereld_v20110527NL 1/6 1. ORGANISATIE VAN DE MAATSCHAPPIJ... 3 2. DOELSTELLING, BELEGGINGSBELEID

Nadere informatie

Bericht van de Raad van bestuur van uw Fonds

Bericht van de Raad van bestuur van uw Fonds JPMORGAN FUNDS 27 SEPTEMBER 2017 Bericht van de Raad van bestuur van uw Fonds Geachte Aandeelhouder, Hierbij delen wij u mee dat u de gelegenheid krijgt om te stemmen over wijzigingen van de statuten (de

Nadere informatie

DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare

DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare Ondernemingsnummer: 0405.548.486 RPR Kortrijk (de 'Vennootschap') Bijzonder

Nadere informatie

PETERCAM L FUND. BEVEK met meerdere compartimenten naar Luxemburgs recht PROSPECTUS. met betrekking tot de uitgifte. van de aandelen.

PETERCAM L FUND. BEVEK met meerdere compartimenten naar Luxemburgs recht PROSPECTUS. met betrekking tot de uitgifte. van de aandelen. PROSPECTUS met betrekking tot de uitgifte van de aandelen van de BEVEK AUGUSTUS 2011 Dit prospectus (het Prospectus ) alsook de aanvullende Beschrijvende fiches van de Compartimenten (de Beschrijvende

Nadere informatie

Tarieven van de voorn aa mste. verrichtingen. Deutsche Bank. Tarieven geldig vanaf 24/02/2015

Tarieven van de voorn aa mste. verrichtingen. Deutsche Bank. Tarieven geldig vanaf 24/02/2015 Deutsche Bank Tarieven van de voorn aa mste e f f e c t e n- verrichtingen Tarieven geldig vanaf 4/0/05 065 Deze brochure geeft een overzicht van de tarieven van toepassing m.b.t. de voornaamste effectenverrichtingen

Nadere informatie

ageas SA/NV Naamloze Vennootschap Markiesstraat 1 1000 Brussel RPR Brussel 0.451.406.524

ageas SA/NV Naamloze Vennootschap Markiesstraat 1 1000 Brussel RPR Brussel 0.451.406.524 ageas SA/NV Naamloze Vennootschap Markiesstraat 1 1000 Brussel RPR Brussel 0.451.406.524 BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS betreffende het gebruik en de doeleinden van het

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS naamloze vennootschap Researchdreef 60, 1070 Brussel Ondernemingsnr. 0403.053.608 (RPR Brussel) ("UCB NV") OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS De aandeelhouders worden

Nadere informatie

Risico- en. compartiment. een zo hoog. het belegdee. beleggen in. 20- index samenstellen. Aanbeveling Dit die nemen. België hebben.

Risico- en. compartiment. een zo hoog. het belegdee. beleggen in. 20- index samenstellen. Aanbeveling Dit die nemen. België hebben. Essentiële beleggersinformatie Dit document geeft u essentiële beleggersinformatie over dit fonds. Het is geen marketingmatem eriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld omm

Nadere informatie

I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds. 1. Belangrijkste kenmerken van het geabsorbeerde en het absorberende subfonds

I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds. 1. Belangrijkste kenmerken van het geabsorbeerde en het absorberende subfonds Funds Société d investissement à capital variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 8 september

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie

Nadere informatie

European Forward Extra

European Forward Extra European Forward Extra 1Productinformatie! Een valutatransactie is een overeenkomst tussen twee partijen om een afgesproken hoeveelheid van één valuta te ruilen tegen een afgesproken hoeveelheid van één

Nadere informatie

Q&A met betrekking tot een claimemissie. Schiphol, 24 november 2014. 1 Q&A met betrekking tot een claimemissie

Q&A met betrekking tot een claimemissie. Schiphol, 24 november 2014. 1 Q&A met betrekking tot een claimemissie Q&A met betrekking tot een claimemissie Schiphol, 24 november 2014 1 Q&A met betrekking tot een claimemissie Wereldhave Q&A met betrekking tot een claimemissie NIET BESTEMD VOOR PUBLICATIE Of VERSPREIDING

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 ARGENTA-FUND De vennootschap ARGENTA-FUND (hierna "de vennootschap" genoemd) is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal ("SICAV") met

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EMERGING MARKETS

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EMERGING MARKETS Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EMERGING MARKETS i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Fondsen. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group. Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext.

Fondsen. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group. Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Inleiding 3 2. Wat zijn de voordelen van een beleggingsfonds? 4 3. Hoe uw rendement

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

Corporate Governance Charter

Corporate Governance Charter Corporate Governance Charter Dealing Code Hoofdstuk Twee Euronav Corporate Governance Charter December 2005 13 1. Inleiding Op 9 december 2004 werd de Belgische Corporate Governance Code door de Belgische

Nadere informatie

REGLEMENT BELEGGINGEN VAN BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN VAN Ctac N.V.

REGLEMENT BELEGGINGEN VAN BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN VAN Ctac N.V. REGLEMENT BELEGGINGEN VAN BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN VAN Ctac N.V. De Raad van Commissarissen heeft in overleg met de Raad van Bestuur het volgende Reglement vastgesteld I INLEIDING 1.1 Dit reglement

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE FLEXIBLE (EdR Europe Flexible)

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE FLEXIBLE (EdR Europe Flexible) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Degroof Bonds. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Bonds Corporate EUR BEWAARDER

Degroof Bonds. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Bonds Corporate EUR BEWAARDER Degroof Bonds Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEWAARDER Compartiment Degroof Bonds Corporate EUR VEREENVOUDIGD PROSPECTUS AUGUSTUS 2010 2 Degroof Bonds Beleggingsvennootschap met veranderlijk

Nadere informatie

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT1 TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO 10 MEI 2017

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT1 TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO 10 MEI 2017 Woluwedal 58 1200 Brussel BE 0 426 184 049 RPR Brussel Naamloze vennootschap en Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap naar Belgisch Recht KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT1 TER ATTENTIE VAN DE

Nadere informatie

Overeenkomst van beheer

Overeenkomst van beheer Overeenkomst van beheer Tussen Allianz Holland Paraplufonds N.V. En Holland Beleggingsgroep B.V. Gedateerd 20 maart 2006 Inhoud Artikel Pagina 1.1 Definities...4 1.2 Verwijzingen...4 1.3 Kopjes...4 2 Statutair

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 1 JUNI 2017

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 1 JUNI 2017 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

Putoptie. 1Productinformatie!

Putoptie. 1Productinformatie! Putoptie 1Productinformatie! Een valutatransactie is een overeenkomst tussen twee partijen om een afgesproken hoeveelheid van één valuta te ruilen tegen een afgesproken hoeveelheid van één andere valuta.

Nadere informatie