KBL EPB Bond Fund. Vereenvoudigd Prospectus December Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs Recht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KBL EPB Bond Fund. Vereenvoudigd Prospectus December 2011. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs Recht"

Transcriptie

1 KBL EPB Bond Fund Vereenvoudigd Prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs Recht

2 De SICAV is een Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal met meerdere compartimenten, naar Luxemburgs recht, opgericht voor onbepaalde tijd te Luxemburg op 9 november 2009 en met het hoofdkantoor op 11, rue Aldringen, L-1118 Luxemburg. De SICAV is onderworpen aan het toezicht van de 'Commission de Surveillance du Secteur Financier' (Luxemburgse Commissie van Toezicht voor de Financiële Sector). Dit toezicht kan niet worden geïnterpreteerd als een positieve waardering door deze toezichtautoriteit van de inhoud van dit vereenvoudigd prospectus of van de kwaliteit van de door de SICAV aangeboden en aangehouden effecten; elke tegenovergestelde bewering zou niet toegestaan of illegaal zijn. Dit vereenvoudigd prospectus bevat essentiële informatie over de SICAV en de verschillende compartimenten ervan. Indien u aanvullende informatie wenst te verkrijgen alvorens over te gaan tot een beleggingsbesluit, gelieve het volledig prospectus van de SICAV te raadplegen

3 ALGEMENE INFORMATIE OVER DE SICAV Beleggingsdoelstelling Beleggingsbeleid Compartimenten en aandelenklassen Belastingstelsel De SICAV heeft als doelstelling de beleggers een gamma aan compartimenten te bieden dat wordt beheerd door professionele beheerders die zich een waardevermeerdering van de netto-activa te doel stellen. De SICAV is samengesteld uit portefeuilles van activa (de compartimenten) die voornamelijk beleggen in effecten, geldmarktinstrumenten, deelbewijzen van toegelaten instellingen voor collectieve beleggingen en deposito's bij kredietinstellingen. De SICAV mag bijkomend ook liquide middelen aanhouden. De bovengenoemde in aanmerking komende activa worden uitvoerig beschreven in het volledig prospectus. De activa van elk compartiment zullen worden belegd overeenkomstig het respectieve beleggingsbeleid, zoals hierna geformuleerd, en de algemene beleggingsbeperkingen die nader zijn uiteengezet in het volledige prospectus van de SICAV. De bestuurders van de SICAV zullen elk compartiment toestaan om gebruik te maken van afgeleide financiële instrumenten voor dekkingsdoeleinden tegen markt-, krediet, wisselkoers- en renterisico De beschikbare compartimenten en aandelenklassen, alsmede de respectievelijke kenmerken hiervan, staan aangegeven in de compartimentenfiches hierna. Het staat de SICAV volledig vrij om te besluiten of een belegger toestemming heeft om al dan niet te beleggen in een compartiment of specifieke klasse. De SICAV is geenszins onderworpen aan belasting over inkomsten of meerwaarde, noch aan bronheffing. De SICAV dient echter de jaarlijkse Abonnementstaks van 0,05% te voldoen, die wordt berekend op basis van de waarde van het nettoactief van de aandelen.. Indien in bepaalde compartimenten een aandelenklasse is voorbehouden aan institutionele beleggers wordt het tarief van de Abonnementstaks ('Taxe d Abonnement') voor deze aandelenklasse verlaagd tot 0,01%. Door een belegging in de SICAV kan de fiscale situatie van de belegger veranderen, afhankelijk van de wetgeving die op hem van toepassing is. Het is dan ook raadzaam om een fiscaal adviseur te raadplegen. De aandeelhouders zijn op geen enkele wijze onderworpen aan Luxemburgse belasting over meerwaarden, inkomsten, giften, successies, erfenis, noch aan bronbelasting of enige andere vorm van belasting op de aandelen die zij bezitten, behalve als deze aandeelhouders gedomicilieerd of woonachtig zijn in Luxemburg, of dit in het verleden waren, of indien zij er over een vaste inrichting beschikken. De Richtlijn 2003/48/EG van de Raad met betrekking tot de belastingheffing op inkomsten uit spaargelden, is op 1 juli 2005 in werking getreden. Krachtens deze Richtlijn, kunnen uitbetalende instanties, in bepaalde gevallen, de vereiste informatie verstrekken aan de bevoegde fiscale autoriteiten of een bronheffing toepassen over de betalingen van dividenden of inzake terugkoop van aandelen van bepaalde beleggingsfondsen. Het wordt aangeraden om een fiscaal adviseur of de distributeur te raadplegen teneinde meer informatie hieromtrent te verkrijgen

4 Intekeningen, terugkopen en conversies van aandelen Bestemming van de resultaten Afsluitingsdatum van de rekeningen Tussenkomende partijen De beleggingsvennootschappen met veranderlijk kapitaal hebben als kenmerk dat de beleggers er vrij in en uit kunnen stappen. De verzoeken tot inschrijving, conversie in aandelen van een ander compartiment (of, in voorkomend geval, van een andere klasse) of tot terugkoop geschieden op basis van de netto-inventariswaarde (de 'NIW'), die ten minste twee maal per maand berekend dient te worden. Deze vloeit voort uit de evaluatie, in principe tegen de marktwaarde, van de portefeuille, na aftrek van de verplichtingen. De bezoldigingen, commissies en kosten die voor rekening komen van de SICAV of van de belegger, worden nader aangeduid in de beschrijving van elk compartiment hierna. De aandelen en/of aandelenklassen van de verschillende compartimenten van de SICAV kunnen tevens worden uitgegeven als tegenprestatie voor een inbreng in effecten, op voorwaarde dat deze effecten voldoen aan de voorwaarden die zijn beschreven in het volledige prospectus. De Algemene Vergadering van aandeelhouders van de SICAV zal zich elk jaar, op voorstel van de Raad van Bestuur van de SICAV, binnen de door de wet vastgestelde grenzen, op dit gebied uitspreken. Voor de uitkeringsaandelen zal de Raad van Bestuur voorstellen alle ontvangen renteinkomsten uit te keren, na aftrek van de vergoedingen, commissies en kosten die hier betrekking op hebben. Voor wat betreft de kapitalisatie-aandelen, zal de Raad van Bestuur de kapitalisatie van het betroffen resultaat voorstellen. De Raad van Bestuur kan, indien zij dit gepast acht, overgaan tot de uitkering van interimdividend. Ieder jaar op 31 december Promotor: KBL European Private Bankers S.A., 43, Boulevard Royal, L-2955 Luxemburg Raad van Bestuur: Voorzitter: Rafik FISCHER Directeur, KBL European Private Bankers S.A., 43, boulevard Royal, L-2955 Luxemburg Bestuurders: Serge D ORAZIO Sous-Directeur, KBL European Private Bankers S.A., 43, boulevard Royal, L-2955 Luxemburg Wouter GESQUIERE Administrateur, Kredietrust Luxembourg S.A., 11, rue Aldringen, L-2960 Luxemburg Toezichthoudende autoriteit: Commission de Surveillance du Secteur Financier Commissie van Toezicht voor de Financiële Sector (www.cssf.lu) - 4 -

5 Beheersmaatschappij: KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A., 11, rue Aldringen, L-2960 Luxemburg Depositobank: KBL European Private Bankers S.A., 43, Boulevard Royal, L-2955 Luxemburg Distributeur: KBL European Private Bankers S.A., 43, Boulevard Royal, L-2955 Luxemburg Bedrijfsrevisor: Deloitte S.A., 560, rue de Neudorf L-2220 Luxemburg Beschikbare informatie Functionerings- en beheerskosten Beleggingsrisico's Contact De onderstaande documenten kunnen kosteloos verkregen worden op het hoofdkantoor van de SICAV: - het volledige en het vereenvoudigde uitgifteprospectus; - de jaarverslagen en halfjaarlijkse verslagen. De NIW per aandeel van iedere klasse van ieder compartiment, de inteken-, de terugkoop- en de conversiekoers zullen iedere evaluatiedag bekend gemaakt worden op het hoofdkantoor van de SICAV. Ieder compartiment van de SICAV zal de functionerings- en beheerskosten volledig dragen. Deze kosten omvatten: - de vergoedingen voor de Beheersmaatschappij, de bedrijfsrevisor en de bestuurders, waarvan de eventuele hoogte zal worden vastgesteld door de algemene vergadering van aandeelhouders; - de vergoedingen voor de Depothoudende Bank, de Administratief Agent, de Domiciliërings-, Overdrachts- en Registratieagent, de gebruikelijke provisies voor de met de distributie belaste tussenpersonen en de bewaarkosten die door de correspondenten - effectencentra, banken en financiële instellingen - in rekening worden gebracht; - alle eventueel over het vermogen van de SICAV verschuldigde belastingen, rechten en heffingen, met inbegrip van de 'Abonnementstax'; - de kosten van het drukken en distribueren van de aandelen, het prospectus en het vereenvoudigd prospectus, de jaar- en halfjaarverslagen en alle andere bij de geldende wet en regelgeving vereiste verslagen en documenten; - de kosten van de publicatie van koersen en alle andere voor de aandeelhouders bestemde informatie, alsmede alle overige exploitatiekosten; - de kosten van de registratie van de SICAV in het buitenland en van de handhaving van deze registratie, alsmede alle andere kosten die aansluiten op hetgeen op de Luxemburgse beurs gebruikelijk is. - advies-, reclame- en marketingdiensten. Gelieve u te refereren aan hoofdstuk 6 "BESCHRIJVING VAN DE BELEGGINGSRISICO'S" van het volledige prospectus. Voor bijkomende informatie kunt u contact opnemen met de SICAV op het volgende adres: 11, rue Aldringen, L-1118 Luxemburg Tel: (+352) Fax: (+352)

6 KBL EPB BOND FUND SELECTED INVESTMENT GRADE CORPORATE EURO Kenmerken van het compartiment Referentiemunt Lancering van het compartiment Beleggingsdoelstelling Beleggingsbeleid Profiel van de belegger Aandelen Evaluatiedag Euro (EUR) Het compartiment werd op 16 november 2009 gelanceerd tegen een intekenprijs per aandeel van EUR 500. Van 10 november tot 13 november 2009 voor uur zullen de inschrijvingen tegen een prijs van EUR 500 per aandeel worden aanvaard. De initiële intekenprijs zal uiterlijk voor 13 november 2009 dienen te worden betaald. Het beoogde doel is de maximale waardevermeerdering van de belegde activa. Dit compartiment belegt ten minste tweederde van de nettoactiva, zonder geografische beperking, in een gediversifieerde obligatieportefeuille uitgegeven door vennootschappen naar privaat recht, binnen de in de investeringsbeperkingen toegelaten grenzen. De effecten genieten op het moment van aankoop een notering die ligt tussen Baa3 en Baa1 volgens Moody's, of een vergelijkbare notering bij Standard & Poor s, ofwel zijn ze van gelijke kwaliteit volgens de analyse van de Beheersmaatschappij. Het compartiment zal overigens tot aan 10% van de nettoactiva kunnen beleggen in aandelen of deelbewijzen van ICB's. Het compartiment zal tevens tot maximaal eenderde van de activa kunnen beleggen in geldmarktinstrumenten die zijn uitgegeven door emittenten die op het moment van de beleggingsbeslissing als eersteklas getypeerd kunnen worden. Het geheel aan investeringen zal worden uitgedrukt in EUR. In het kader van een efficiënt beheer kan dit compartiment ook gebruik maken van afgeleide producten, binnen de in de investeringsbeperkingen voorziene grenzen. Het compartiment is bestemd voor beleggers die wensen dat een deel van hun roerend vermogen wordt belegd in een gediversifieerde portefeuille van obligaties en andere in euro uitgedrukte schuldbewijzen, voornamelijk uitgegeven door ondernemingen. Deze laatste hebben op het moment van de selectie, een notering tussen Baa3 en Baa1 volgens Moody's, of een hieraan gelijkwaardige rating bij Standard & Poor s. De aanbevolen beleggingshorizon ligt minimaal tussen de 4 en 5 jaar. De aandelen zijn op naam en kunnen tevens worden aangehouden en overgedragen via rekeningen bij Clearingcentra (Clearstream, Euroclear, ). De door dit compartiment uitgegeven aandelen zijn van type "kapitalisatie" ( zie het punt "Bestemming van de Resultaten" hierboven betreffende de notie van kapitalisatie). De NIW van het compartiment wordt dagelijks berekend, maar niet op bankfeestdagen in Luxemburg, ook niet wanneer de referentiebeurs (-beurzen) op deze dagen wel geopend is (zijn). In dat geval wordt de NIW berekend op de eerstvolgende werkdag

7 Inteken-, terugkoop en conversiemechanismen Commissies / lasten Inschrijvings-, terugkoop- of conversieverzoeken die op dag D vóór uur (Luxemburgse tijd) binnenkomen bij de Transfer- en Registratieagent worden in principe afgehandeld tegen de netto-inventariswaarde op dag D, berekend op D+1, vermeerderd met de eventueel verschuldigde heffingen, belastingen en leges, alsmede met de hierna genoemde commissies. De aandelen waarop is ingeschreven dienen uiterlijk vier werkdagen na de datum waarop de Netto-Inventariswaarde is vastgesteld, te zijn volgestort. De terugbetalingen dienen uiterlijk vier werkdagen volgend op de datum van vaststelling van de Netto-Inventariswaarde betaald te zijn. [D]: dag van ontvangst van het verzoek tot intekening, terugkoop of conversie door de Transfer- en Registratie-Agent, voor uur (Luxemburgse tijd) [D+1]: dag van berekening van de NIW op basis van de beurskoers van D, NIW gedateerd op D [D+4]: uiterste betaaldatum van het bedrag voor de intekening of de terugkoop Commissies in verband met inschrijvingen, terugkopen en conversies Intekencommissie: Terugkoopcommissie: Conversiecommissie: Vergoedingen voor rekening van het compartiment Max. 5% van de NIW per aandeel ten gunste van de professionele tussenpersoon Max. 2% van de NIW per aandeel ten gunste van de professionele tussenpersoon Max. 1% van de NIW per aandeel ten gunste van de professionele tussenpersoon Commissies voor de betrokken partijen Beheerscommissie Depositobank Administratief Agent Maximum bedrag/percentage van de commissie Max. 0,75 % per jaar over het gemiddelde van de nettoactiva van het compartiment en per kwartaal betaalbaar Max. 0,05% per jaar, met een jaarlijks minimum van EUR 6.200,00 plus een vaste commissie die wordt vastgesteld per verrichting, alsmede operationele kosten voor correspondenten, brokers en de hierop betrekking hebbende belastingen. Deze commissie wordt berekend op basis van de gemiddelde waarde van de nettoactiva van elk compartiment van de SICAV en is maandelijks betaalbaar. Max. Maximaal 0,15% per jaar van de nettoactiva van elk compartiment, maandelijks betaalbaar, met een jaarlijks minimum van EUR ,00 per compartiment. Deze commissie wordt berekend op basis van de gemiddelde waarde van de nettoactiva van elk compartiment van de SICAV en is maandelijks betaalbaar. Historische prestatie Overdrachtsagent en Registerhouder Als vergoeding voor de functie van Transfer- en Registratieagent betaalt de SICAV een provisie van EUR 3.000,00 per compartiment, per jaar. Aangezien het compartiment is gelanceerd in november 2009, is er tot op heden nog geen historische prestatie berekend. De in het verleden behaalde prestaties zijn geen garantie voor de toekomstige prestaties - 7 -

8 KBL EPB BOND FUND GOVERNMENT BONDS USD Kenmerken van het compartiment Referentiemunt Lancering van het compartiment Beleggingsdoelstelling Beleggingsbeleid Profiel van de belegger Aandelen Evaluatiedag Amerikaanse Dollar (USD) De munt van het compartiment is de USD. Het compartiment werd op 1 februari 2010 gelanceerd tegen een intekenprijs per aandeel van USD 504,68. Het beoogde doel is de maximale waardevermeerdering van de belegde activa. Dit compartiment belegt ten minste tweederde van de activa in een gediversifieerde portefeuille van obligaties uitgegeven door nationale of regionale overheden of die gewaarborgd worden door deze overheden of door supranationale organisaties, binnen de in de investeringsbeperkingen toegestane grenzen. Het compartiment zal overigens tot aan 10% van de nettoactiva kunnen beleggen in aandelen of deelbewijzen van ICB's. Het geheel aan investeringen zal worden uitgedrukt in USD. In het kader van een efficiënt beheer kan dit compartiment ook in bijkomende mate gebruik maken van afgeleide producten, binnen de in de investeringsbeperkingen voorziene grenzen. De referentiemunt van het compartiment is uitgedrukt in USD. Het compartiment is bestemd voor beleggers die een deel van hun roerend vermogen wensen te beleggen in een gediversifieerde obligatieportefeuille en andere in Amerikaanse dollar uitgedrukte schuldbewijzen die voornamelijk zijn uitgegeven door nationale of locale overheden of die worden gewaarborgd door deze overheden, of door supranationale organisaties, binnen de in de investeringsbeperkingen voorziene grenzen. De aanbevolen beleggingshorizon bedraagt minimaal 3 jaar. De aandelen zijn op naam en kunnen tevens worden aangehouden en overgedragen via rekeningen bij Clearingcentra (Clearstream, Euroclear, ). Alle door dit compartiment uitgegeven aandelen zijn van type "kapitalisatie" (zie het punt "Bestemming van de Resultaten" hierboven betreffende de notie van kapitalisatie). De NIW van het compartiment wordt dagelijks berekend, maar niet op bankfeestdagen in Luxemburg, ook niet wanneer de referentiebeurs (-beurzen) op deze dagen wel geopend is (zijn). In dat geval wordt de NIW berekend op de eerstvolgende werkdag

9 Inteken-, terugkoop en conversiemechanismen Commissies / lasten Inschrijvings-, terugkoop- of conversieverzoeken die op dag D vóór uur (Luxemburgse tijd) binnenkomen bij de Transfer- en Registratieagent worden in principe afgehandeld tegen de netto-inventariswaarde op dag D, berekend op D+1, vermeerderd met de eventueel verschuldigde heffingen, belastingen en leges, alsmede met de hierna genoemde commissies. De aandelen waarop is ingeschreven dienen uiterlijk vier werkdagen na de datum waarop de Netto-Inventariswaarde is vastgesteld, te zijn volgestort. De terugbetalingen dienen uiterlijk vier werkdagen volgend op de datum van vaststelling van de Netto-Inventariswaarde betaald te zijn. [D]: dag van ontvangst van het verzoek tot intekening, terugkoop of conversie door de Transfer- en Registratie-Agent, voor uur (Luxemburgse tijd) [D+1]: dag van berekening van de NIW op basis van de beurskoers van D, NIW gedateerd op D [D+4]: uiterste betaaldatum van het bedrag voor de intekening of de terugkoop Commissies in verband met inschrijvingen, terugkopen en conversies Intekencommissie Terugkoopcommissie Conversiecommissie Max. 5% ten gunste van de professionele tussenpersoon Max. 2% ten gunste van de professionele tussenpersoon Max. 1% ten gunste van de professionele tussenpersoon Vergoedingen voor rekening van het compartiment Commissies voor de betrokken partijen Beheerscommissie Depositobank Administratief Agent Overdrachtsagent en Registar Maximum bedrag/percentage van de commissie Max. 0,50% per jaar over het gemiddelde van de nettoactiva van het compartiment en per kwartaal betaalbaar Max. 0,05% per jaar, met een jaarlijks minimum van EUR 6.200,00 plus een vaste commissie die wordt vastgesteld per verrichting, alsmede operationele kosten voor correspondenten, brokers en de hierop betrekking hebbende belastingen. Deze commissie wordt berekend op basis van de gemiddelde waarde van de nettoactiva van elk compartiment van de SICAV en is maandelijks betaalbaar. Max. Maximaal 0,15% per jaar van de nettoactiva van elk compartiment, maandelijks betaalbaar, met een jaarlijks minimum van EUR ,00 per compartiment. Deze commissie wordt berekend op basis van de gemiddelde waarde van de nettoactiva van elk compartiment van de SICAV en is maandelijks betaalbaar. Als vergoeding voor de functie van Transfer- en Registratieagent betaalt de SICAV een provisie van EUR 3.000,00 per compartiment, per jaar. Historische prestatie Aangezien het compartiment is gelanceerd in februari 2010, is er tot op heden nog geen historische prestatie berekend. De in het verleden behaalde prestaties zijn geen garantie voor de toekomstige prestaties

10 KBL EPB BOND FUND GOVERNMENT BONDS EURO Kenmerken van het compartiment Referentiemunt Lancering van het compartiment Beleggingsdoelstelling Beleggingsbeleid Profiel van de belegger Aandelen Evaluatiedag Euro (EUR) De munt van het compartiment is de EUR. Het compartiment werd op 1 februari 2010 gelanceerd tegen een intekenprijs per aandeel van EUR 512,32. Het beoogde doel is de maximale waardevermeerdering van de belegde activa. Dit compartiment belegt ten minste tweederde van de activa in een gediversifieerde portefeuille van obligaties uitgegeven door nationale of regionale overheden of die gewaarborgd worden door deze overheden of door supranationale organisaties, binnen de in de investeringsbeperkingen toegestane grenzen. Het compartiment zal overigens tot aan 10% van de nettoactiva kunnen beleggen in aandelen of deelbewijzen van ICB's. Het geheel aan investeringen zal worden uitgedrukt in EUR. In het kader van een efficiënt beheer kan dit compartiment ook in bijkomende mate gebruik maken van afgeleide producten, binnen de in de investeringsbeperkingen voorziene grenzen. De referentiemunt van het compartiment is uitgedrukt in EUR. Het compartiment is bestemd voor beleggers die een deel van hun roerend vermogen wensen te beleggen in een gediversifieerde obligatieportefeuille en andere in euro uitgedrukte schuldbewijzen die voornamelijk zijn uitgegeven door nationale of locale overheden of die worden gewaarborgd door deze overheden, of door supranationale organisaties, binnen de in de investeringsbeperkingen voorziene grenzen. De aanbevolen beleggingshorizon bedraagt minimaal 3 jaar. De aandelen zijn op naam en kunnen tevens worden aangehouden en overgedragen via rekeningen bij Clearingcentra (Clearstream, Euroclear, ). Alle door dit compartiment uitgegeven aandelen zijn van type "kapitalisatie" (zie het punt "Bestemming van de Resultaten" hierboven betreffende de notie van kapitalisatie). De NIW van het compartiment wordt dagelijks berekend, maar niet op bankfeestdagen in Luxemburg, ook niet wanneer de referentiebeurs (-beurzen) op deze dagen wel geopend is (zijn). In dat geval wordt de NIW berekend op de eerstvolgende werkdag

11 Inteken-, terugkoop en conversiemechanismen Commissies en lasten Inschrijvings-, terugkoop- of conversieverzoeken die op dag D vóór uur (Luxemburgse tijd) binnenkomen bij de Transfer- en Registratieagent worden in principe afgehandeld tegen de netto-inventariswaarde op dag D, berekend op D+1, vermeerderd met de eventueel verschuldigde heffingen, belastingen en leges, alsmede met de hierna genoemde commissies. De aandelen waarop is ingeschreven dienen uiterlijk vier werkdagen na de datum waarop de Netto-Inventariswaarde is vastgesteld, te zijn volgestort. De terugbetalingen dienen uiterlijk vier werkdagen volgend op de datum van vaststelling van de Netto-Inventariswaarde betaald te zijn. [D]: dag van ontvangst van het verzoek tot intekening, terugkoop of conversie door de Transfer- en Registratie-Agent, voor uur (Luxemburgse tijd) [D+1]: dag van berekening van de NIW op basis van de beurskoers van D, NIW gedateerd op D [D+4]: uiterste betaaldatum van het bedrag voor de intekening of de terugkoop Commissies in verband met inschrijvingen, terugkopen en conversies Intekencommissie Terugkoopcommissie Conversiecommissie Max. 5% ten gunste van de professionele tussenpersoon Max. 2% ten gunste van de professionele tussenpersoon Max. 1% ten gunste van de professionele tussenpersoon Vergoedingen voor rekening van het compartiment Commissies voor de betrokken partijen Beheerscommissie Depositobank Administratief Agent Overdrachtsagent en Registerhouder Maximum bedrag/percentage van de commissie Max. 0,50% per jaar over het gemiddelde van de nettoactiva van het compartiment en per kwartaal betaalbaar Max. 0,05% per jaar, met een jaarlijks minimum van EUR 6.200,00 plus een vaste commissie die wordt vastgesteld per verrichting, alsmede operationele kosten voor correspondenten, brokers en de hierop betrekking hebbende belastingen. Deze commissie wordt berekend op basis van de gemiddelde waarde van de nettoactiva van elk compartiment van de SICAV en is maandelijks betaalbaar. Max. 0,15% per jaar van de nettoactiva van elk compartiment, maandelijks betaalbaar, met een jaarlijks minimum van EUR ,00 per compartiment. Deze commissie wordt berekend op basis van de gemiddelde waarde van de nettoactiva van elk compartiment van de SICAV en is maandelijks betaalbaar. Als vergoeding voor de functie van Transfer- en Registratieagent betaalt de SICAV een provisie van EUR 3.000,00 per compartiment, per jaar. Historische prestatie Aangezien het compartiment is gelanceerd in februari 2010, is er tot op heden nog geen historische prestatie berekend. De in het verleden behaalde prestaties zijn geen garantie voor de toekomstige prestaties

12 KBL EPB BOND FUND UPPER INVESTMENT GRADE CORPORATE EURO Kenmerken van het compartiment Referentiemunt Lancering van het compartiment Beleggingsdoelstelling Beleggingsbeleid Profiel van de belegger Aandelen Evaluatiedag Euro (EUR) De munt van het compartiment is de EUR. Het compartiment werd op 1 februari 2010 gelanceerd tegen een intekenprijs per aandeel van EUR 535,81. Het beoogde doel is de maximale waardevermeerdering van de belegde activa. Dit compartiment belegt ten minste tweederde van de nettoactiva, zonder geografische beperking, in een gediversifieerde obligatieportefeuille uitgegeven door vennootschappen naar privaat recht, binnen de in de investeringsbeperkingen toegelaten grenzen. De effecten hebben op het moment van aankoop een notering van minimaal Baa3 volgens Moody s, BBB- volgens Standard & Poor s of een gelijkwaardige beoordeling volgens de analyse van de beheerder. Het compartiment zal overigens tot aan 10% van de nettoactiva kunnen beleggen in aandelen of deelbewijzen van ICB's. Het compartiment zal tevens tot maximaal eenderde van de activa kunnen beleggen in geldmarktinstrumenten die zijn uitgegeven door emittenten die op het moment van de beleggingsbeslissing als eersteklas getypeerd kunnen worden. Het geheel aan investeringen zal worden uitgedrukt in EUR. In het kader van een efficiënt beheer kan dit compartiment ook gebruik maken van afgeleide producten, binnen de in de investeringsbeperkingen voorziene grenzen. Het compartiment is bestemd voor beleggers die wensen dat een deel van hun roerend vermogen wordt belegd in een gediversifieerde portefeuille van obligaties en andere in euro uitgedrukte schuldbewijzen, voornamelijk uitgegeven door ondernemingen. Deze laatste kunnen al dan niet, op het moment dat ze worden geselecteerd, een 'investment grade'- rating hebben bij Standard & Poor's, of een hieraan gelijkaardige rating bij Moody's of Fitch. De aanbevolen beleggingshorizon bedraagt minimaal 3 jaar. De aandelen zijn op naam en kunnen tevens worden aangehouden en overgedragen via rekeningen bij Clearingcentra (Clearstream, Euroclear, ). Alle door dit compartiment uitgegeven aandelen zijn van type "kapitalisatie" (zie het punt "Bestemming van de Resultaten" hierboven betreffende de notie van kapitalisatie). De NIW van het compartiment wordt dagelijks berekend, maar niet op bankfeestdagen in Luxemburg, ook niet wanneer de referentiebeurs (-beurzen) op deze dagen wel geopend is (zijn). In dat geval wordt de NIW berekend op de eerstvolgende werkdag

13 Inteken-, terugkoop en conversiemechanismen Commissies / lasten Inschrijvings-, terugkoop- of conversieverzoeken die op dag D vóór uur (Luxemburgse tijd) binnenkomen bij de Transfer- en Registratieagent worden in principe afgehandeld tegen de netto-inventariswaarde op dag D, berekend op D+1, vermeerderd met de eventueel verschuldigde heffingen, belastingen en leges, alsmede met de hierna genoemde commissies. De aandelen waarop is ingeschreven dienen uiterlijk vier werkdagen na de datum waarop de Netto-Inventariswaarde is vastgesteld, te zijn volgestort. De terugbetalingen dienen uiterlijk vier werkdagen volgend op de datum van vaststelling van de Netto-Inventariswaarde betaald te zijn. [D]: dag van ontvangst van het verzoek tot intekening, terugkoop of conversie door de Transfer- en Registratie-Agent, voor uur (Luxemburgse tijd) [D+1]: dag van berekening van de NIW op basis van de beurskoers van D, NIW gedateerd op D [D+4]: uiterste betaaldatum van het bedrag voor de intekening of de terugkoop Commissies in verband met inschrijvingen, terugkopen en conversies Intekencommissie Terugkoopcommissie Conversiecommissie Max. 5% ten gunste van de professionele tussenpersoon Max. 2% ten gunste van de professionele tussenpersoon Max. 1% ten gunste van de professionele tussenpersoon Vergoedingen voor rekening van het compartiment Commissies voor de betrokken partijen Beheerscommissie Bedrag/Maximum percentage van de commissie Max. 0,75% per jaar over het gemiddelde van de nettoactiva van het compartiment en per kwartaal betaalbaar Historische prestatie Depositobank Administratief Agent Overdrachtsagent Registerhouder en Max. 0,05% per jaar, met een jaarlijks minimum van EUR 6.200,00 plus een vaste commissie die wordt vastgesteld per verrichting, alsmede operationele kosten voor correspondenten, brokers en de hierop betrekking hebbende belastingen. Deze commissie wordt berekend op basis van de gemiddelde waarde van de nettoactiva van elk compartiment van de SICAV en is maandelijks betaalbaar. Max. 0,15% per jaar van de nettoactiva van elk compartiment, maandelijks betaalbaar, met een jaarlijks minimum van EUR ,00 per compartiment. Deze commissie wordt berekend op basis van de gemiddelde waarde van de nettoactiva van elk compartiment van de SICAV en is maandelijks betaalbaar. Als vergoeding voor de functie van Transfer- en Registratieagent betaalt de SICAV een provisie van EUR 3.000,00 per compartiment, per jaar. Aangezien het compartiment is gelanceerd in februari 2010, is er tot op heden nog geen historische prestatie berekend. De in het verleden behaalde prestaties zijn geen garantie voor de toekomstige prestaties

14 KBL EPB BOND FUND INVESTMENT GRADE CORPORATE USD Kenmerken van het compartiment Referentiemunt Lancering van het compartiment Beleggingsdoelstelling Beleggingsbeleid Profiel van de belegger Aandelen Evaluatiedag Amerikaanse Dollar (USD) Het compartiment werd op 31 mei 2011 gelanceerd tegen een intekenprijs per aandeel van USD 500. Van 23 mei 2011 tot en met 31 mei 2011 vóór uur, zullen de inschrijvingen tegen een prijs van USD 500 per aandeel worden aanvaard. De initiële intekenprijs zal uiterlijk vóór 31 mei 2011dienen te worden betaald. Het beoogde doel is de maximale waardevermeerdering van de belegde activa. Dit compartiment belegt ten minste tweederde van de nettoactiva, zonder geografische beperking, in een gediversifieerde obligatieportefeuille uitgegeven door vennootschappen naar privaat recht, binnen de in de investeringsbeperkingen toegelaten grenzen. De effecten genieten op het moment van aankoop een notering van ten minste Baa3 volgens Moody's, of een vergelijkbare notering bij Standard & Poor s, ofwel zijn ze van gelijke kwaliteit volgens de analyse van de Beheersmaatschappij. Het compartiment zal overigens tot aan 10% van de nettoactiva kunnen beleggen in aandelen of deelbewijzen van ICB's. Het compartiment zal tevens tot maximaal eenderde van de activa kunnen beleggen in geldmarktinstrumenten die zijn uitgegeven door emittenten die op het moment van de beleggingsbeslissing als eersteklas getypeerd kunnen worden. Het geheel aan investeringen zal worden uitgedrukt in USD. In het kader van een efficiënt beheer kan dit compartiment ook gebruik maken van afgeleide producten, binnen de in de investeringsbeperkingen voorziene grenzen. Het compartiment is bestemd voor beleggers die wensen dat een deel van hun roerend vermogen wordt belegd in een gediversifieerde portefeuille van obligaties en andere in USD uitgedrukte schuldbewijzen, voornamelijk uitgegeven door ondernemingen. Deze laatste hebben op het moment van de selectie, een notering van ten minste Baa3 volgens Moody's, of een hieraan gelijkwaardige rating bij Standard & Poor s of Fitch. De aanbevolen beleggingshorizon ligt minimaal tussen de 4 en 5 jaar. De aandelen zijn op naam en kunnen tevens worden aangehouden en overgedragen via rekeningen bij Clearingcentra (Clearstream, Euroclear, ). De door dit compartiment uitgegeven aandelen zijn van type "kapitalisatie" ( zie het punt "Bestemming van de Resultaten" hierboven betreffende de notie van kapitalisatie). De NIW van het compartiment wordt dagelijks berekend, maar niet op bankfeestdagen in Luxemburg, ook niet wanneer de referentiebeurs (-beurzen) op deze dagen wel geopend is (zijn). In dat geval wordt de NIW berekend op de eerstvolgende werkdag

15 Inschrijf-, terugkoop- en conversiemechanismen Commissies / lasten Historische prestatie De inschrijvings-, terugkoop- of conversieverzoeken die op dag D vóór uur (Luxemburgse tijd) binnenkomen bij de Transfer- en Registratieagent worden in principe afgehandeld tegen de netto-inventariswaarde op dag D, berekend op D+1, vermeerderd met de eventueel verschuldigde heffingen, belastingen en leges, alsmede met de hierna genoemde commissies. De aandelen waarop is ingeschreven dienen uiterlijk vier werkdagen na de datum waarop de Netto-Inventariswaarde is vastgesteld, te zijn volgestort. De terugbetalingen dienen uiterlijk vier werkdagen volgend op de datum van vaststelling van de Netto-Inventariswaarde betaald te zijn. [D]: dag van ontvangst van het verzoek tot intekening, terugkoop of conversie door de Transfer- en Registratie-Agent, voor uur (Luxemburgse tijd); [D+1]: dag van berekening van de NIW op basis van de beurskoers van D, NIW gedateerd op D; [D+4]: uiterste betaaldatum van het bedrag voor de intekening of de terugkoop. Commissies in verband met inschrijvingen, terugkopen en conversies Intekencommissie Terugkoopcommissie Conversiecommissie Vergoedingen voor rekening van het compartiment Commissies voor de betrokken partijen Beheerscommissie Depositobank Administratief Agent Max. 5% van de NIW per aandeel ten gunste van de professionele tussenpersoon. Max. 2% van de NIW per aandeel ten gunste van de professionele tussenpersoon. Max. 1% van de NIW per aandeel ten gunste van de professionele tussenpersoon. Bedrag / Maximum percentage van de commissie Max. 0,75% per jaar over het gemiddelde van de nettoactiva van het compartiment en per kwartaal betaalbaar Max. 0,05% per jaar, met een jaarlijks minimum van EUR 6.200,00 plus een vaste commissie die wordt vastgesteld per verrichting, alsmede operationele kosten voor correspondenten, brokers en de hierop betrekking hebbende belastingen. Deze commissie wordt berekend op basis van de gemiddelde waarde van de nettoactiva van elk compartiment van de SICAV en is maandelijks betaalbaar. Max. Maximaal 0,15% per jaar van de nettoactiva van elk compartiment, maandelijks betaalbaar, met een jaarlijks minimum van EUR ,00 per compartiment. Deze commissie wordt berekend op basis van de gemiddelde waarde van de nettoactiva van elk compartiment van de SICAV en is maandelijks betaalbaar. Overdrachtsagent en Registar Als vergoeding voor de functie van Transfer- en Registratieagent betaalt de SICAV een provisie van EUR 3.000,00 per compartiment, per jaar. Aangezien het compartiment is gelanceerd in mei 2011, is er tot op heden nog geen historische prestatie berekend. De in het verleden behaalde prestaties zijn geen garantie voor de toekomstige prestaties

Vereenvoudigd prospectus December 2011. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht

Vereenvoudigd prospectus December 2011. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht Vereenvoudigd prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht De SICAV is een Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal met meerdere compartimenten,

Nadere informatie

KBL EPB Equity Fund II

KBL EPB Equity Fund II KBL EPB Equity Fund II Volledig Prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten R.C.S. Luxemburg nr. B 43.091 BTW-Nr.: 1993

Nadere informatie

PARVEST EUROPE DIVIDEND

PARVEST EUROPE DIVIDEND Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

Degroof Monetary. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEWAARDER. Compartiment Degroof Monetary USD Compartiment Degroof Monetary EUR

Degroof Monetary. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEWAARDER. Compartiment Degroof Monetary USD Compartiment Degroof Monetary EUR Degroof Monetary Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEWAARDER Compartiment Degroof Monetary USD Compartiment Degroof Monetary EUR PROSPECTUS April 2012 Inschrijvingen mogen slechts worden

Nadere informatie

SHARE. Compartiment SHARE ENERGY

SHARE. Compartiment SHARE ENERGY SHARE Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (BEVEK naar Luxemburgs recht) met compartimenten van activa die meerwaarden nastreven, verdeeld per geografische zones of economische sectoren Compartiment

Nadere informatie

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal Luxemburg R.C.S.: Nr. B 63.616 ; BTW-nr.: Nr. 21642162

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal Luxemburg R.C.S.: Nr. B 63.616 ; BTW-nr.: Nr. 21642162 Volledig Prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal Luxemburg R.C.S.: Nr. B 63.616 ; BTW-nr.: Nr. 21642162 De Nederlandse versie is een nauwgezette vertaling van de Franse

Nadere informatie

PROSPECTUS CRELAN INVEST

PROSPECTUS CRELAN INVEST PROSPECTUS CRELAN INVEST Openbare beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (BEVEK) van Belgisch recht met verschillende compartimenten Naamloze Vennootschap ICB die geopteerd heeft voor beleggingen

Nadere informatie

BNP Paribas Portfolio Fund Balanced afgekort BNPP PF Balanced

BNP Paribas Portfolio Fund Balanced afgekort BNPP PF Balanced BNP Paribas Portfolio Fund Balanced afgekort BNPP PF Balanced Balanced Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas Portfolio Fund is op 14 maart 1990 in Luxemburg voor onbepaalde duur opgericht onder de

Nadere informatie

PROSPECTUS. Voor het permanent aanbod. van aandelen SHARE

PROSPECTUS. Voor het permanent aanbod. van aandelen SHARE PROSPECTUS Voor het permanent aanbod van aandelen SHARE Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (BEVEK naar Luxemburgs recht) met compartimenten van activa die meerwaarden nastreven, verdeeld

Nadere informatie

PROSPECTUS CRELAN INVEST. Informatie over de BEVEK

PROSPECTUS CRELAN INVEST. Informatie over de BEVEK PROSPECTUS CRELAN INVEST Informatie over de BEVEK Benaming CRELAN INVEST. Juridische vorm Naamloze vennootschap. Oprichtingsdatum 12 oktober 2011. Looptijd Onbeperkt. Maatschappelijke zetel Havenlaan,

Nadere informatie

NN (L) Patrimonial PROSPECTUS

NN (L) Patrimonial PROSPECTUS NN (L) Patrimonial PROSPECTUS Prospectusdatum 7 april 2015 Inhoud Inhoud... 2 Opmerking... Error! Bookmark not defined. Verklarende woordenlijst... 4 DEEL I: BELANGRIJKE INFORMATIE OVER DE VENNOOTSCHAP...

Nadere informatie

N.V. LS Value BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL INSTELLING VOOR COLLECTIEVE BELEGGINGEN IN EFFEKTEN EN LIQUIDE MIDDELEN

N.V. LS Value BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL INSTELLING VOOR COLLECTIEVE BELEGGINGEN IN EFFEKTEN EN LIQUIDE MIDDELEN N.V. LS Value BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL NAAR BELGISCH RECHT INSTELLING VOOR COLLECTIEVE BELEGGINGEN IN EFFEKTEN EN LIQUIDE MIDDELEN PROSPECTUS JANUARI 2015 Infoblad Prospectus: Bevek

Nadere informatie

Fortis Comfort Equity High Dividend Europe

Fortis Comfort Equity High Dividend Europe Fortis Comfort Equity High Dividend Europe Categorie "Classic" FORTIS COMFORT Fonds Commun de Placement naar Luxemburgs recht Presentatie van het Fonds FORTIS COMFORT (hierna "het Fonds") is op 28 juli

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS van het openbaar gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming opterend voor Beleggingen die niet voldoen aan de voorwaarden

Nadere informatie

Threadneedle (Lux) SICAV. Vereenvoudigd Prospectus. van juli 2011. Threadneedle. Vereenvoudigd Prospectus

Threadneedle (Lux) SICAV. Vereenvoudigd Prospectus. van juli 2011. Threadneedle. Vereenvoudigd Prospectus Threadneedle (Lux) SICAV Vereenvoudigd Prospectus van juli 2011 Threadneedle Vereenvoudigd Prospectus Threadneedle (Lux) Vereenvoudigd Prospectus van juli 2011 SICAV opgericht naar Luxemburgs recht Dit

Nadere informatie

NN (L) PROSPECT Prospectusdatum

NN (L) PROSPECT Prospectusdatum NN (L) PROSPECTUS Prospectusdatum juni 2015 Inhoud Inhoud... 2 Opmerking... 4 Verklarende woordenlijst... 5 DEEL I: BELANGRIJKE INFORMATIE OVER DE VENNOOTSCHAP... 7 I. Beknopte voorstelling van de vennootschap...

Nadere informatie

Candriam Quant. Prospectus. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (bevek) Luxemburg

Candriam Quant. Prospectus. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (bevek) Luxemburg Candriam Quant Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (bevek) Luxemburg Prospectus Inschrijvingen worden uitsluitend aanvaard op basis van het onderhavige prospectus dat uitsluitend geldig is

Nadere informatie

GOLDSPHERE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

GOLDSPHERE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ByD 23 februari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR BEKNOPTE VOORSTELLING

Nadere informatie

CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS

CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS Deze ICBE valt onder Europese richtlijn 2009/65/EG CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS ICBE naar Frans recht Prospectus Maart 2015 1. ALGEMENE KENMERKEN Vorm van de ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF)

Nadere informatie

ING (L) Open beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (bevek) VOLLEDIG PROSPECTUS INVESTMENT MANAGEMENT

ING (L) Open beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (bevek) VOLLEDIG PROSPECTUS INVESTMENT MANAGEMENT ING (L) Open beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (bevek) VOLLEDIG PROSPECTUS NL LUXEMBURG februari 2012 INVESTMENT MANAGEMENT Inhoud Inhoud...2 Opmerking...4 Verklarende woordenlijst...5 DEEL

Nadere informatie

EUROPE RENDEMENT GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN

EUROPE RENDEMENT GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ByD 8 februari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR BEKNOPTE VOORSTELLING

Nadere informatie

SAINT-HONORE US VALUE & YIELD

SAINT-HONORE US VALUE & YIELD SAINTHONORE US VALUE & YIELD (vroeger AMERIQUE RENDEMENT) GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS EmA 28 januari 2010 SAINTHONORE US VALUE & YIELD Conform

Nadere informatie

Prospectus van de BEVEK AXA BELGIUM FUND

Prospectus van de BEVEK AXA BELGIUM FUND Prospectus van de BEVEK AXA BELGIUM FUND WAARSCHUWING De lezer wordt gewezen op het feit dat deze Prospectus twee delen bevat. Het algemene deel beschrijft de aard van AXA Belgium Fund en de huidige algemene

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT PROFIL PLUS DYNAMIQUE

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT PROFIL PLUS DYNAMIQUE VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT PROFIL PLUS DYNAMIQUE van de openbare Bevek naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming opterend voor Beleggingen die niet voldoen aan de

Nadere informatie

Lijst van de (wettelijke) mededelingen van de jongste 30 dagen door ICB's(-compartimenten) die openbaar op de Belgische markt worden verdeeld.

Lijst van de (wettelijke) mededelingen van de jongste 30 dagen door ICB's(-compartimenten) die openbaar op de Belgische markt worden verdeeld. Belgian Asset Managers Association ICB Mededelingen Lijst van de (wettelijke) mededelingen van de jongste 30 dagen door ICB's(-compartimenten) die openbaar op de Belgische markt worden verdeeld. Inhoud

Nadere informatie

SAINT-HONORE GLOBAL CONVERTIBLES GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

SAINT-HONORE GLOBAL CONVERTIBLES GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS SAINT-HONORE GLOBAL CONVERTIBLES GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS PaL 04 januari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL

Nadere informatie

SAINT-HONORE INDE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

SAINT-HONORE INDE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ByD 28 januari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR BEKNOPTE VOORSTELLING

Nadere informatie

CARMIGNAC COURT TERME

CARMIGNAC COURT TERME Deze ICBE valt onder Europese richtlijn 2009/65/EG CARMIGNAC COURT TERME ICBE naar Frans recht Prospectus Maart 2015 1 1. ALGEMENE KENMERKEN Vorm van de ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming

Nadere informatie

AMUNDI FUNDS Euro Inflation Bond 1

AMUNDI FUNDS Euro Inflation Bond 1 AMUNDI FUNDS Euro Inflation Bond 1 Vereenvoudigd Prospectus - Mei 2011 Dit vereenvoudigde prospectus bevat informatie over Amundi Funds Euro Inflation Bond, een subfonds (het "subfonds") van Amundi Funds

Nadere informatie

P R O S P E C T U S AMUNDI INTERNATIONAL SICAV. Een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal, opgericht onder de Luxemburgse wetgeving

P R O S P E C T U S AMUNDI INTERNATIONAL SICAV. Een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal, opgericht onder de Luxemburgse wetgeving P R O S P E C T U S AMUNDI INTERNATIONAL SICAV Een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal, opgericht onder de Luxemburgse wetgeving LUXEMBURG Dit Prospectus (als gedefinieerd hierna) is slechts

Nadere informatie