Degroof Global. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Global ISIS Low BEWAARDER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Degroof Global. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Global ISIS Low BEWAARDER"

Transcriptie

1 Degroof Global Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEWAARDER Compartiment Degroof Global ISIS Low VEREENVOUDIGD PROSPECTUS JANUARI

2 2

3 Degroof Global Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal H.R. Luxemburg Nr. B Raad van bestuur Voorzitter De heer Eric NOLS Bestuurder en Voorzitter van het Directiecomité DEGROOF FUND MANAGEMENT COMPANY N.V. Bestuurders De heer Vincent PLANCHE Bestuurder, lid van het Directiecomité DEGROOF FUND MANAGEMENT COMPANY N.V. De heer Benoît DEHEM Bestuurder lid van het Directiecomité DEGROOF FUND MANAGEMENT COMPANY N.V. De heer Patrick WAGENAAR Directeur BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A. De heer Olivier MASSE Directeur BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A. De heer Eric LOBET Directeur BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A. Promotor GROEP DEGROOF Maatschappelijke zetel 12, Rue Eugène Ruppert L 2453 Luxemburg Beheervennootschap DEGROOF GESTION INSTITUTIONNELLE LUXEMBOURG 12, Rue Eugène Ruppert L 2453 Luxemburg Beheerder DEGROOF FUND MANAGEMENT COMPANY N.V , Guimardstraat B 1040 Brussel Distributeurs BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A. 12, Rue Eugène Ruppert L 2453 Luxemburg BANK DEGROOF N.V. Nijverheidsstraat 44 B 1040 Brussel 3

4 en elke andere vennootschap die met de Beheervennootschap een distributieovereenkomst heeft gesloten. De actuele lijst van de Distributeurs wordt in de jaar en halfjaarverslagen van de BEVEK vermeld. Bewaarder BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A. 12, Rue Eugène Ruppert L 2453 Luxemburg Centraal beheer BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A. 12, Rue Eugène Ruppert L 2453 Luxemburg Bedrijfsrevisor KPMG AUDIT S.À R.L. 31, Allée Scheffer L 2520 Luxemburg Toezichthoudende autoriteit COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER 110, Route d Arlon L 1150 Luxemburg BELANGRIJKE INLICHTINGEN Dit Vereenvoudigd prospectus bevat de hoofdkenmerken van het compartiment Degroof Global ISIS Low. Dit Vereenvoudigd prospectus wordt uitgegeven naast een Volledig prospectus dat gedetailleerde gegevens over de BEVEK bevat. Exemplaren van dit Vereenvoudigd prospectus, van het Volledig prospectus en van de jaar en halfjaarverslagen van de BEVEK zijn gratis verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de BEVEK, op de maatschappelijke zetel van de Beheervennootschap en bij de Distributeurs. Overigens kan elke potentiële inschrijver of bestaande aandeelhouder voor meer informatie indien nodig contact opnemen met de maatschappelijke zetel van de BEVEK op elke werkdag van de week tijdens de kantooruren. 4

5 DE BEVEK Degroof Global is een Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal ("BEVEK"), op 26 september 1986 in Luxemburg opgericht voor onbepaalde duur onder de naam ISIS in de vorm van een naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht. Zij is onderworpen aan de gewijzigde wet van 10 augustus 1915 op de handelsvennootschappen, alsook aan de gewijzigde wet van 20 december 2002 betreffende de instellingen voor collectieve belegging en ressorteert onder Deel I van deze laatstgenoemde. De aandelen behoren tot verschillende compartimenten van het maatschappelijk vermogen. Voor elk compartiment wordt een afzonderlijk bedrag vastgesteld en belegd volgens de beleggingsdoeleinden van het betrokken compartiment. De BEVEK is dus opgevat als een ICB met meerdere compartimenten zodat de beleggers uit verschillende beleggingsdoelstellingen kunnen kiezen en bijgevolg in een of meer compartimenten van het maatschappelijk vermogen beleggen. Het compartiment biedt twee klassen aan die zich van elkaar onderscheiden volgens het type belegger: - de aandelen van klasse A bestemd voor de institutionele beleggers; - de aandelen van klasse B bestemd voor de particuliere beleggers. De activa van deze twee klassen worden gezamenlijk belegd volgens het beleggingsbeleid eigen aan het compartiment. De aandelen kunnen, naar keuze van de aandeelhouder, als distributieaandelen of als kapitalisatieaandelen worden uitgegeven. De aandelen van het compartiment Degroof Global ISIS Low zijn opgenomen op de officiële koerslijst van de Beurs van Luxemburg. DOELSTELLINGEN EN BELEGGINGSBELEID Beleggingsbeleid De beheerdoelstelling van dit compartiment stemt overeen met een matig risiconiveau in vergelijking met de beurs en obligatiemarkten. De activa van dit compartiment kunnen worden geïnvesteerd in allerlei soorten in aanmerking komende financiële activa met inachtneming van de toepasselijke voorwaarden en beperkingen. Zo kan de verhouding van de netto activa van het compartiment belegd in rechten van deelneming in ICBE s en/of ICB s nu en dan het totaal van de netto activa vertegenwoordigen. Let wel dat de activiteit van een ICB of van een compartiment die/dat in andere ICB s belegt, een overtolligheid van bepaalde kosten met zich kan meebrengen. Behalve de kosten van het compartiment voor zijn dagelijks beheer worden via de doel ICB s die het compartiment houdt de beheersprovisies indirect op zijn activa geboekt. De gecumuleerde beheersprovisies mogen de 5% niet overschrijden. De term beheersprovisies omvat de prestatie en adviesprovisies. Wanneer het compartiment in ICB s van dezelfde promotor belegt, zal het compartiment geen enkele instap of uitstapprovisie worden aangerekend verbonden aan de ICB waarvan het compartiment de rechten van deelneming heeft verworven. Het compartiment kan een beroep doen op financiële instrumenten, met name om een obligatie of geldrendement te reproduceren in ruil voor een aandelenrendement. De netto inventariswaarde wordt uitgedrukt in euro. 5

6 Risicoprofiel De activa van het compartiment zijn onderhevig aan marktschommelingen en aan risico's die inherent zijn aan elke belegging in obligaties en aandelen. Beleggersprofiel Het compartiment richt zich tot beleggers die een zekere bescherming wensen gekoppeld aan de obligatie inhoud van de aangewende beleggingen en tegelijkertijd voor het gedeelte van de portefeuille belegd in aandelen het verloop van de aandelenmarkten wensen te benutten. Het compartiment richt zich zowel tot de particuliere als de institutionele beleggers. De aanbevolen beleggingshorizon bedraagt ongeveer 2 jaar. Voor een meer gedetailleerde beschrijving van de risico s verbonden aan de beleggingen van de BEVEK en de beleggingsbeperkingen worden potentiële inschrijvers en aandeelhouders verzocht het Volledig prospectus te raadplegen. UITGIFTE VAN AANDELEN De inschrijvingsprijs bestaat uit de netto inventariswaarde van een aandeel vermeerderd met een front end load (instapkosten) die niet meer mag bedragen dan 3% van de netto inventariswaarde van een aandeel en die geheel of gedeeltelijk aan erkende bemiddelaars kan worden geristorneerd. De inschrijvingsaanvragen die de Transferagent uiterlijk om uur (Luxemburgse tijd) ontvangt op de Luxemburgse bankwerkdag voorafgaande aan een Waarderingsdag worden, mits aanvaard, behandeld tegen de inschrijvingsprijs die op die Waarderingsdag wordt berekend. Op straffe van annulering van de inschrijving moet de inschrijvingsprijs aan de BEVEK worden betaald uiterlijk binnen twee Luxemburgse bankwerkdagen volgend op de datum van vaststelling van de netto inventariswaarde die op de inschrijving van toepassing is. De inschrijvingsprijs van de aandelen wordt uitgedrukt in euro. TERUGKOOP VAN AANDELEN Aandeelhouders die hun aandelen geheel of gedeeltelijk door de BEVEK wensen te laten terugkopen, moeten hiertoe hun onherroepelijke aanvraag per fax of per brief aan de Transferagent zenden. De aanvragen tot terugkoop die de Transferagent uiterlijk om uur (Luxemburgse tijd) ontvangt op de Luxemburgse bankwerkdag voorafgaande aan een Waarderingsdag worden, mits aanvaard, behandeld tegen een prijs (de Terugkoopprijs ) die gelijk is aan de netto inventariswaarde van dit aandeel zoals berekend op deze Waarderingsdag. De Terugkoopprijs van elk aandeel zal in principe worden betaald binnen uiterlijk twee bankwerkdagen in Luxemburg na de datum waarop de netto inventariswaarde, die als basis dient voor de berekening van de terugkoopprijs, werd bepaald, ofwel op de datum waarop de aandelencertificaten en de transferdocumenten door de Transferagent werden ontvangen, indien deze datum later valt. 6

7 De betaling gebeurt hetzij via een cheque gezonden aan het door de aandeelhouder opgegeven adres en op zijn risico en kosten, hetzij via een bankoverschrijving op een door de betrokken aandeelhouder opgegeven bankrekening. In principe wordt de Terugkoopprijs van de aandelen in euro uitgedrukt. De terugkoopwaarde kan hoger of lager zijn dan de oorspronkelijke aankoop of inschrijvingsprijs. CONVERSIE VAN AANDELEN Elke aandeelhouder heeft het recht om van een compartiment naar een ander over te stappen en de conversie te vragen van de aandelen van een gegeven compartiment in aandelen van een ander compartiment. De houder van distributieaandelen heeft eveneens het recht om zijn aandelen geheel of gedeeltelijk om te zetten in kapitalisatieaandelen en omgekeerd. De conversie gebeurt op basis van de respectieve netto inventariswaarde van de betrokken aandelen zoals berekend op de Waarderingsdag. Het aantal aandelen dat in het nieuwe compartiment wordt toegekend, wordt berekend op basis van de volgende formule: B x C x E A = D waarbij: A gelijk is aan het aantal aandelen dat wordt toegewezen als gevolg van de conversie, B gelijk is aan het aantal te converteren aandelen, C gelijk is aan de netto inventariswaarde van de te converteren aandelen op de desbetreffende Waarderingsdag, D gelijk is aan de netto inventariswaarde van de aandelen die worden toegewezen als gevolg van de conversie op de desbetreffende Waarderingsdag. E gelijk is aan de wisselkoers van de betrokken Waarderingsdag tussen de munt van het oorspronkelijke compartiment en de munt van het nieuwe compartiment. De conversie van aandelen kan gebeuren op elke gemeenschappelijke Waarderingsdag van de netto inventariswaarde in het betrokken of het (de) betrokken compartiment(en). De aandeelhouder moet een schriftelijke aanvraag tot conversie aan de Transferagent zenden. De voorwaarden en termijn voor de terugkoop van aandelen gelden ook voor de conversie van aandelen. In geen geval zullen fracties van aandelen, die voortkomen uit de conversie, worden toegewezen en de aandeelhouder wordt geacht er een aanvraag tot terugkoop voor te hebben ingediend. Het eventuele verschil tussen de nettoinventariswaarde van de omgeruilde aandelen zal aan de aandeelhouder worden terugbetaald. 7

8 BEREKENING EN PUBLICATIE VAN DE NETTO INVENTARISWAARDE VAN DE AANDELEN, VAN DE UITGIFTE, TERUGKOOP EN CONVERSIEPRIJS VAN DE AANDELEN De netto inventariswaarde per aandeel wordt elke dinsdag die een werkdag is in Luxemburg (een «Waarderingsdag») bepaald op basis van de op deze Waarderingsdag bekende koersen, zoals gepubliceerd door de betrokken effectenbeurzen en op basis van de waarde van de activa in bezit voor rekening van het betrokken compartiment. De laatste netto inventariswaarde per aandeel distributieaandeel of kapitalisatieaandeel en hun uitgifte, terugkoop en conversieprijzen kunnen tijdens de kantooruren worden verkregen op de maatschappelijke zetel van de BEVEK, op de maatschappelijke zetel van de Beheervennootschap en bij de Distributeurs. UITKERINGEN Tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering stellen de aandeelhouders van de BEVEK, op voorstel van de Raad van Bestuur, het bedrag vast van de contante uitkering aan de distributieaandelen van de diverse betrokken compartimenten, rekening houdend met de wettelijke en statutaire beperkingen. Voor de aandelen op naam gebeurt de betaling van de dividenden op het adres vermeld in het register van de aandelen op naam en, voor de aandelen aan toonder, op voorlegging van de dividendcoupon aan de daartoe door de BEVEK aangewezen agent(en), of op de rekening van de aandeelhouder. De dividenden kunnen in enige door de Raad van bestuur gekozen munt, te gelegener tijd en plaats, en tegen de wisselkoers die de Raad van bestuur vaststelt, worden uitbetaald. De berichten van betaalbaarstelling van het dividend worden in het Luxemburger Wort en in alle andere door de Raad van Bestuur te bepalen dagbladen gepubliceerd. FISCAAL STATUUT VAN DE BEVEK EN HAAR AANDEELHOUDERS Fiscaal statuut van de BEVEK Overeenkomstig de van kracht zijnde Luxemburgse wetgeving en de geldende praktijk is de BEVEK aan geen enkele Luxemburgse inkomstenbelasting onderworpen. De dividenden die de BEVEK uitkeert, zijn in Luxemburg aan geen enkele bronbelasting onderworpen. Niettemin is de BEVEK in Luxemburg onderworpen aan een jaarlijkse belasting van 0,05% van haar netto actief. Deze belasting wordt verminderd tot 0,01% per jaar van het netto actief toewijsbaar aan de aandelenklasse A bestemd voor de institutionele beleggers. Deze belasting is driemaandelijks betaalbaar op basis van de netto activa van de BEVEK aan het einde van het betrokken kwartaal. De registratiebelasting ("taxe d abonnement") is niet verschuldigd op het gedeelte van de activa belegd in ICB s die reeds aan deze belasting onderworpen zijn. De uitgifte van de aandelen van de BEVEK is in Luxemburg aan geen enkel zegelrecht noch belasting onderworpen, met uitzondering van een eenmalige belasting van 1.250, euro die bij de oprichting wordt betaald. In het Groothertogdom Luxemburg wordt geen enkele belasting geheven op de al dan niet gerealiseerde meerwaarden op de activa van de BEVEK. Inkomsten van de BEVEK uit beleggingen kunnen in de betrokken landen aan verschillende belastingtarieven onderworpen zijn. In principe kunnen deze heffingen niet worden teruggewonnen. De 8

9 hierboven vermelde aanwijzingen zijn gebaseerd op de huidige wetgeving en gangbare gebruiken en kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn. Fiscaal statuut van de aandeelhouders De Raad van Europa heeft de Richtlijn 2003/48/EG betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling ( Spaarrichtlijn ) aangenomen. De wet van 21 juni 2005 heeft deze richtlijn in Luxemburgs recht omgezet. Dividenden die de BEVEK eventueel zou uitkeren, zouden onder het toepassingsgebied van voornoemde wet kunnen vallen. Dit betekent dat deze dividenden voor natuurlijke personen die hun woonplaats in een lidstaat van de EU, anders dan Luxemburg, hebben, aan een bronbelasting van 15% onderhevig kunnen zijn indien de inkomsten van het betrokken compartiment voortvloeien uit activa die rechtstreeks of onrechtstreeks voor meer dan 15% in enigerlei soort schuldinstrumenten belegd zijn. De terugkoopprijs van de aandelen van de BEVEK zou eveneens onderhevig zijn aan een bronbelasting van 15% op de meerwaarde die voortvloeit uit activa die rechtstreeks of onrechtstreeks voor meer dan 25% van de netto activa van het compartiment in enigerlei soort schuldinstrumenten belegd zijn. Gedurende de eerste drie jaar vanaf de inwerkingtreding van de wet van 1 juli 2005, bedraagt de belastingheffing 15% en wordt in de volgende drie jaar tot 20% en vervolgens tot 35% verhoogd. De aandeelhouders natuurlijke personen die erom verzoeken kunnen kiezen voor het stelsel van de uitwisseling van informatie of voor dat van de fiscale woonplaatsverklaring (deze verklaring wordt afgegeven door de belastingadministratie van de aandeelhouder en moet worden gezonden aan BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A. als Transferagent). In deze beide gevallen zal in Luxemburg geen enkele bronbelasting worden geheven. De hierboven vermelde aanwijzingen zijn gebaseerd op de huidige wetgeving en gangbare gebruiken en kunnen wijzigingen ondergaan. Potentiële aandeelhouders dienen zelf informatie en het nodige advies in te winnen over de wetten en reglementeringen betreffende de fiscaliteit en de wisselcontrole die van toepassing zijn op de inschrijving, het bezit, de terugkoop, de conversie en het te gelde maken van de aandelen van de BEVEK in hun land van oorsprong of in het land waar zij woonachtig, ingezeten of gevestigd zijn. LASTEN EN KOSTEN Beheerprovisie Als vergoeding voor haar prestaties van beheerder bij volmacht, ontvangt DEGROOF FUND MANAGEMENT COMPANY N.V. van de Beheervennootschap, aan het einde van elk kwartaal, de volgende provisie berekend op de gemiddelde nettoactivawaarde van het compartiment in de loop van het beschouwde kwartaal: een provisie van 0,20% op jaarbasis met een minimum van , euro. Distributieprovisie Als vergoeding voor hun prestaties betaalt de Beheervennootschap aan de Distributeurs een distributieprovisie van 0,70% op jaarbasis voor klasse A en B. De aan elke distributeur verschuldigde provisie is driemaandelijks betaalbaar en wordt berekend op basis van de gemiddelde netto activawaarde van het compartiment en de betrokken klasse in de loop van het beschouwde kwartaal en naar rata van het aantal aandelen (uitstaand bedrag) ingeschreven op naam van de betrokken distributeur in de boeken van de BEVEK gehouden door de Transferagent. Provisie van de Bewaarder 9

10 De BEVEK betaalt de Bewaarder een provisie op jaarbasis tegen onderstaand tarief, driemaandelijks betaalbaar en berekend op de gemiddelde netto activawaarde van het compartiment in de loop van het beschouwde kwartaal: een provisie tegen een degressief tarief per schijf van gemiddelde netto activa van * 0,040% op de schijf van de gemiddelde netto activa tussen 0 en 35 miljoen euro; * 0,030% op de schijf van de gemiddelde netto activa tussen 35 en 125 miljoen euro; * 0,020% op de gemiddelde netto activa boven 125 miljoen euro; met een minimum van , euro. Deze vergoeding dekt de aan BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A. verschuldigde provisie voor haar dienstverlening als Transferagent. Provisie van het Centraal beheer De Beheervennootschap betaalt BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A. ten laste van de BEVEK een vergoeding bestaande uit een provisie van Administratief agent tegen de hieronder beschreven percentages op jaarbasis, driemaandelijks betaalbaar en berekend op basis van de gemiddelde netto activawaarde van elk compartiment in de loop van het beschouwde kwartaal, en een provisie van Domiciliëringsagent: Administratief agent * 0,135% op de schijf van de gemiddelde netto activa tussen 0 en 125 miljoen euro; * 0,105% op de gemiddelde netto activa boven 125 miljoen euro; plus een jaarlijks forfait van , euro met een minimum van , euro. Domiciliëringsagent een jaarlijks forfait van 7.500, euro De potentiële inschrijvers en aandeelhouders worden verzocht het Volledig prospectus te raadplegen voor een meer gedetailleerde beschrijving van de kosten en provisies die de BEVEK en haar aandeelhouders ten laste vallen. HISTORISCHE PERFORMANCE VAN HET COMPARTIMENT De onderstaande schema s geven het rendement van het compartiment weer: 10

11 Degroof Global Isis Low - Klasse A Kapitalisatie Historische performance 31/03/06-30/09/10 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% -10% -12% -14% 17,94% 4.88% 0,88% -4,57% 31/03/06-31/03/07 31/03/07-31/03/08 31/03/08-31/03/09 31/03/09-31/03/10 31/03/10-30/09/10-12,94% Degroof Global Isis Low - Klasse A Distributie Historische performance 31/03/06-30/09/10 20% 15% 15,68% 10% 5% 0% -5% -10% 1.73% 0,18% 31/03/06-31/03/07 31/03/07-31/03/08 31/03/08-31/03/09 31/03/09-31/03/10 31/03/10-30/09/10-7,71% -15% -15,33% -20% 11

12 Degroof Global Isis Low - Klasse B Kapitalisatie Historische performance 31/03/06-30/09/10 20% 15% 17,87% 10% 5% 0% -5% 4,84% 0,89% 31/03/06-31/03/07 31/03/07-31/03/08 31/03/08-31/03/09 31/03/09-31/03/10 31/03/10-30/09/10-4,61% -10% -12,97% -15% Degroof Global Isis Low - Klasse B Distributie Historische performance 31/03/06-30/09/10 20% 15% 15,66% 10% 5% 0% -5% 1,46% 0,15% 31/03/06-31/03/07 31/03/07-31/03/08 31/03/08-31/03/09 31/03/09-31/03/10 31/03/10-30/09/10-7,74% -10% -15% -15,38% -20% De hierboven afgebeelde gegevens kunnen geenszins worden beschouwd als een indicator voor de toekomstige performance van het compartiment. 12

Degroof Global. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Global ISIS Medium BEWAARDER

Degroof Global. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Global ISIS Medium BEWAARDER Degroof Global Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEWAARDER Compartiment Degroof Global ISIS Medium VEREENVOUDIGD PROSPECTUS JANUARI 2011 1 Degroof Global Beleggingsvennootschap met veranderlijk

Nadere informatie

Degroof Bonds. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Bonds Corporate EUR BEWAARDER

Degroof Bonds. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Bonds Corporate EUR BEWAARDER Degroof Bonds Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEWAARDER Compartiment Degroof Bonds Corporate EUR VEREENVOUDIGD PROSPECTUS AUGUSTUS 2010 2 Degroof Bonds Beleggingsvennootschap met veranderlijk

Nadere informatie

Degroof Bonds. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Bonds Corporate EUR BEWAARDER

Degroof Bonds. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Bonds Corporate EUR BEWAARDER Degroof Bonds Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEWAARDER Compartiment Degroof Bonds Corporate EUR VEREENVOUDIGD PROSPECTUS MEI 2007 Degroof Bonds Beleggingsvennootschap met veranderlijk

Nadere informatie

SHARE. Compartiment SHARE ENERGY

SHARE. Compartiment SHARE ENERGY SHARE Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (BEVEK naar Luxemburgs recht) met compartimenten van activa die meerwaarden nastreven, verdeeld per geografische zones of economische sectoren Compartiment

Nadere informatie

Degroof Bonds. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Bonds EUR 2017 BEWAARDER

Degroof Bonds. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Bonds EUR 2017 BEWAARDER Degroof Bonds Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEWAARDER Compartiment Degroof Bonds EUR 2017 VEREENVOUDIGD PROSPECTUS AUGUSTUS 2010 2 Degroof Bonds Beleggingsvennootschap met veranderlijk

Nadere informatie

HECTOR SICAV. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment HECTOR SICAV - EURO STRATEGIC BEWAARDER

HECTOR SICAV. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment HECTOR SICAV - EURO STRATEGIC BEWAARDER HECTOR SICAV Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEWAARDER Compartiment HECTOR SICAV - EURO STRATEGIC VEREENVOUDIGD PROSPECTUS Mei 2008 1 Raad van bestuur HECTOR SICAV Beleggingsvennootschap

Nadere informatie

V EREENVOUDIGD PROSPECTUS J UNI 2009

V EREENVOUDIGD PROSPECTUS J UNI 2009 T REET OP CONVERTIBLE INTERNATIONAL V EREENVOUDIGD PROSPECTUS J UNI 2009 Dit Vereenvoudigd prospectus bevat de hoofdkenmerken van het compartiment TreeTop Convertible International, een compartiment van

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS VOOR HET DOORLOPEND AANBOD VAN AANDELEN VAN HET COMPARTIMENT Degroof Equities - International Selection (hierna International Selection ) VAN DE BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK

Nadere informatie

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CORPORATES EURO i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Degroof Global. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEWAARDER

Degroof Global. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEWAARDER Degroof Global Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEWAARDER Compartiment Degroof Global ISIS Low Compartiment Degroof Global ISIS Medium Low Compartiment Degroof Global ISIS Medium Compartiment

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Vereenvoudigd prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Dit vereenvoudigd prospectus bevat de belangrijkste informatie

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus December 2009 DB PLATINUM Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG Route d Esch 69, L-1470 Luxembourg De informatie die in deze bijlage bij het prospectus

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 TRIODOS SICAV I sicav naar Luxemburgse recht conform Richtlijn 85/611/EEG Route D Esch, 69, 1470 Luxemburg LUXEMBURG De informatie die in deze bijlage

Nadere informatie

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht overeenkomstig de Richtlijn 85/611/EEG 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Parijs,

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Total Return II Gemeenschappelijk Beleggingsfonds conform Richtlijn 85/611/EEG 136, route d Arlon, L 1150 Luxemburg Gemeenschappelijk Beleggingsfonds

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap Equity USA Small Cap Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus December 2011. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht

Vereenvoudigd prospectus December 2011. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht Vereenvoudigd prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht De SICAV is een Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal met meerdere compartimenten,

Nadere informatie

VIVIUM DYNAMIC FUND. FACT SHEET 31 maart 2016 Beleggingsbeleid. Risicoklasse. Algemene kenmerken

VIVIUM DYNAMIC FUND. FACT SHEET 31 maart 2016 Beleggingsbeleid. Risicoklasse. Algemene kenmerken FACT SHEET 31 maart 2016 Beleggingsbeleid De beheerdoelstelling van dit compartiment stemt overeen met een hoog risiconiveau in vergelijking met de beurs- en obligatiemarkten. De activa van dit compartiment

Nadere informatie

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus CapitalatWork Umbrella Fund SICAV Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht overeenkomstig richtlijn 85/611/EEG 69, route d'esch, L -1014 Luxembourg De informatie

Nadere informatie

VIVIUM BALANCED FUND FACT SHEET 31 maart 2017

VIVIUM BALANCED FUND FACT SHEET 31 maart 2017 FACT SHEET 31 maart 2017 Beleggingsbeleid De beheerdoelstelling van dit compartiment stemt overeen met een matig risiconiveau in vergelijking met de beurs- en obligatiemarkten. De activa van dit compartiment

Nadere informatie

VIVIUM DYNAMIC FUND FACT SHEET 31 maart 2017

VIVIUM DYNAMIC FUND FACT SHEET 31 maart 2017 FACT SHEET 31 maart 2017 Beleggingsbeleid De beheerdoelstelling van dit compartiment stemt overeen met een hoog risiconiveau in vergelijking met de beurs- en obligatiemarkten. De activa van dit compartiment

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 ARGENTA-FUND De vennootschap ARGENTA-FUND (hierna "de vennootschap" genoemd) is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal ("SICAV") met

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010 Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010 ARGENTA FUND OF FUNDS De vennootschap ARGENTA FUND OF FUNDS (hierna de vennootschap genoemd) is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

ASIA PACIFIC PERFORMANCE

ASIA PACIFIC PERFORMANCE ASIA PACIFIC PERFORMANCE Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal PROMOTOR BEWAARDER VERTEGENWOORDIGER VOOR ZWITSERLAND Banque Cantonale de Genève VERTEGENWOORDIGER VOOR FRANKRIJK Cholet-Dupont

Nadere informatie

Fortis Comfort Equity High Dividend Europe

Fortis Comfort Equity High Dividend Europe Fortis Comfort Equity High Dividend Europe Categorie "Classic" FORTIS COMFORT Fonds Commun de Placement naar Luxemburgs recht Presentatie van het Fonds FORTIS COMFORT (hierna "het Fonds") is op 28 juli

Nadere informatie

LUX INTERNATIONAL STRATEGY BELGISCHE BIJLAGE VAN JUNI 2005 AAN HET PROSPECTUS VAN JULI 2004 EN ZIJN AANHANGSEL VAN AUGUSTUS 2004

LUX INTERNATIONAL STRATEGY BELGISCHE BIJLAGE VAN JUNI 2005 AAN HET PROSPECTUS VAN JULI 2004 EN ZIJN AANHANGSEL VAN AUGUSTUS 2004 LUX INTERNATIONAL STRATEGY BELGISCHE BIJLAGE VAN JUNI 2005 AAN HET PROSPECTUS VAN JULI 2004 EN ZIJN AANHANGSEL VAN AUGUSTUS 2004 BIJKOMENDE INLICHTINGEN VOOR BELGISCHE INWONERS Belangrijke opmerking :

Nadere informatie

BNP Paribas Portfolio Fund Balanced afgekort BNPP PF Balanced

BNP Paribas Portfolio Fund Balanced afgekort BNPP PF Balanced BNP Paribas Portfolio Fund Balanced afgekort BNPP PF Balanced Balanced Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas Portfolio Fund is op 14 maart 1990 in Luxemburg voor onbepaalde duur opgericht onder de

Nadere informatie

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht met verschillende compartimenten in overeenstemming met de richtlijn

Nadere informatie

VIVIUM BALANCED FUND FACT SHEET 31 december 2016

VIVIUM BALANCED FUND FACT SHEET 31 december 2016 FACT SHEET 31 december 2016 Beleggingsbeleid De beheerdoelstelling van dit compartiment stemt overeen met een matig risiconiveau in vergelijking met de beurs- en obligatiemarkten. De activa van dit compartiment

Nadere informatie

DELTA LLOYD L Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen naar Luxemburgs recht

DELTA LLOYD L Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen naar Luxemburgs recht Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen VEREENVOUDIGD P R O S P E C T U S JULI 2007 Inschrijven is alleen mogelijk op basis van het prospectus of dit vereenvoudigde

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate Bond World Emerging Corporate Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk

Nadere informatie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 26 februari

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

TreeTop Convertible SICAV

TreeTop Convertible SICAV v T REET OP ASSET MANAGEMENT S.A. TreeTop Convertible SICAV Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht Prospectus September 2011 Het inschrijvingsformulier is op eenvoudig verzoek

Nadere informatie

VIVIUM DYNAMIC FUND FACT SHEET 31 december 2016

VIVIUM DYNAMIC FUND FACT SHEET 31 december 2016 FACT SHEET 31 december 2016 Beleggingsbeleid De beheerdoelstelling van dit compartiment stemt overeen met een hoog risiconiveau in vergelijking met de beurs- en obligatiemarkten. De activa van dit compartiment

Nadere informatie

Fortis Comfort Bond Fund

Fortis Comfort Bond Fund Fortis Comfort Bond Fund Categorie "Classic" FORTIS COMFORT Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Luxemburgs recht Presentatie van het Fonds FORTIS COMFORT (hierna "het Fonds") is op 28 juli 2005 in Luxemburg

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EMERGING MARKETS

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EMERGING MARKETS Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EMERGING MARKETS i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van

Nadere informatie

FORTIS PERSONAL PORTFOLIO FUND Balanced

FORTIS PERSONAL PORTFOLIO FUND Balanced FORTIS PERSONAL PORTFOLIO FUND Balanced Balanced Presentatie van de Vennootschap FORTIS PERSONAL PORTFOLIO FUND is opgericht in Luxemburg op 14 maart 1990 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus mei 2010 DWS Invest beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG Boulevard Konrad Adenauer 2, L-1115 Luxemburg De informatie die in deze bijlage bij

Nadere informatie

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend Distributie en Kapitaliserend is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van

Nadere informatie

Asia Pacific Performance

Asia Pacific Performance Essentiële Beleggersinformatie 26 juni 2015 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

KBL EPB Bond Fund. Vereenvoudigd Prospectus December 2011. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs Recht

KBL EPB Bond Fund. Vereenvoudigd Prospectus December 2011. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs Recht KBL EPB Bond Fund Vereenvoudigd Prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs Recht De SICAV is een Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal met meerdere

Nadere informatie

PARVEST JAPAN. Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009

PARVEST JAPAN. Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

UNIVERSAL INVEST Bevek met meerdere compartimenten naar Luxemburgs recht

UNIVERSAL INVEST Bevek met meerdere compartimenten naar Luxemburgs recht VEREENVOUDIGDE P R O S P E C T U S AUGUSTUS 2010 Er kan alleen worden ingetekend op basis van dit prospectus, aangevuld met de statuten en de beschrijvende fiches van ieder compartiment zoals vermeld in

Nadere informatie

Distributie en Kapitalisatie. Argenta Fund of Funds

Distributie en Kapitalisatie. Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitalisatie is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van

Nadere informatie

INFORMATIE BETREFFENDE DE BEVEK :

INFORMATIE BETREFFENDE DE BEVEK : Vereenvoudigd prospectus US Equities Compartiment van Ethias Investment RDT-DBI NV Bevek naar belgisch recht in effecten en liquide middelen Rue des Croisiers 24 4000 Luik RPR 0865127063 (Luik) INFORMATIE

Nadere informatie

TreeTop Convertible SICAV

TreeTop Convertible SICAV T REETOP ASSET MANAGEMENT S.A. TreeTop Convertible SICAV Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht Prospectus December 2013 Het inschrijvingsformulier is op eenvoudig verzoek

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus. Maart 2010 DELTA LLOYD L

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus. Maart 2010 DELTA LLOYD L elgische bijlage bij het uitgifteprospectus Maart 2010 DELT LLOYD L eleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal met meerdere compartimenten naar Luxemburgs recht conform Richtlijn 85/611/EEG (Société

Nadere informatie

P R O S P E C T U S VOOR HET DOORLOPEND AANBOD VAN AANDELEN VAN DE BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL - BEVEK.

P R O S P E C T U S VOOR HET DOORLOPEND AANBOD VAN AANDELEN VAN DE BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL - BEVEK. P R O S P E C T U S VOOR HET DOORLOPEND AANBOD VAN AANDELEN VAN DE BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL - BEVEK Degroof Equities DE AANDELEN VAN SOMMIGE COMPARTIMENTEN VAN DE BEVEK ZIJN OP

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

FORTIS QUAM FUND 15/40

FORTIS QUAM FUND 15/40 Presentatie van het Fonds FORTIS QUAM FUND is op 29 november 2005 voor onbepaalde duur opgericht onder de wetgeving van het Groothertogdom Luxemburg als gemeenschappelijk beleggingsfonds conform de bepalingen

Nadere informatie

PROSPECTUS. Voor het permanent aanbod. van aandelen SHARE

PROSPECTUS. Voor het permanent aanbod. van aandelen SHARE PROSPECTUS Voor het permanent aanbod van aandelen SHARE Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (BEVEK naar Luxemburgs recht) met compartimenten van activa die meerwaarden nastreven, verdeeld

Nadere informatie

AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal

AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal Maatschappelijke zetel: 49, avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxemburg Handelsregister: Luxemburg, B-63.116 KENNISGEVING AAN

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EURO CANDIDATES

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EURO CANDIDATES Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EURO CANDIDATES i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

PARVEST EUROPE DIVIDEND

PARVEST EUROPE DIVIDEND Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Augustus 2010 FUND BEVEK naar uxemburgse recht met verschillende compartimenten conform Richtlijn 85/611/EEG 14, Boulevard Royal - 2449 UEMBOURG De informatie

Nadere informatie

Crelan Fund EconoFuture: altijd de juiste richting.

Crelan Fund EconoFuture: altijd de juiste richting. Compartiment van de Belgische bevek Crelan Fund N.V. Crelan Fund EconoFuture: altijd de juiste richting. Crelan Fund EconoFuture heeft een doordachte langetermijnvisie Geert Noels -Bestuurder van Crelan

Nadere informatie

PROSPECTUS BETREFFENDE DE UITGIFTE EN DE NOTERING OP DE BEURS VAN LUXEMBURG VAN DE AANDELEN SHARE

PROSPECTUS BETREFFENDE DE UITGIFTE EN DE NOTERING OP DE BEURS VAN LUXEMBURG VAN DE AANDELEN SHARE PROSPECTUS BETREFFENDE DE UITGIFTE EN DE NOTERING OP DE BEURS VAN LUXEMBURG VAN DE AANDELEN SHARE Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (BEVEK naar Luxemburgs recht) met compartimenten van activa

Nadere informatie

KBC CLICK EXCLUSIVE INTEREST 1

KBC CLICK EXCLUSIVE INTEREST 1 GEDETAILLEERDE VOORSTELLING VAN HET COMPARTIMENT KBC CLICK EXCLUSIVE INTEREST 1 SOORT BELEGGING : Obligatie-ICB met vaste looptijd. FINANCIËLE KENMERKEN BELEGGINGSDOELEINDEN EN BELEID : Het compartiment

Nadere informatie

VERKORT PROSPECTUS DECEMBER 2008 ALGEMENE INLICHTINGEN. Juridische vorm:

VERKORT PROSPECTUS DECEMBER 2008 ALGEMENE INLICHTINGEN. Juridische vorm: PARWORLD TRACK CONTINENTAL EUROPE Subfonds van PARWORLD, Luxemburgse beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (hierna de SICAV genoemd) Opgericht op 11 augustus 2000 VERKORT PROSPECTUS DECEMBER

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

INFORMATIE BETREFFENDE DE BEVEK :

INFORMATIE BETREFFENDE DE BEVEK : Vereenvoudigd prospectus Compartiment van Ethias Investment RDT-DBI NV Bevek naar belgisch recht in effecten en liquide middelen Rue des Croisiers 24 4000 Luik RPR 0865127063 (Luik) INFORMATIE BETREFFENDE

Nadere informatie

P R O S P E C T U S VOOR HET DOORLOPEND AANBOD VAN AANDELEN VAN DE BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL - BEVEK.

P R O S P E C T U S VOOR HET DOORLOPEND AANBOD VAN AANDELEN VAN DE BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL - BEVEK. P R O S P E C T U S VOOR HET DOORLOPEND AANBOD VAN AANDELEN VAN DE BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL - BEVEK Degroof Equities DE AANDELEN VAN SOMMIGE COMPARTIMENTEN VAN DE BEVEK ZIJN OP

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

TreeTop Convertible SICAV

TreeTop Convertible SICAV Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht Prospectus Februari 2015 De beleggers worden erop gewezen dat naar aanleiding van een beslissing van de Raad van Bestuur van de BEVEK,

Nadere informatie

PARVEST BOND EURO SHORT TERM

PARVEST BOND EURO SHORT TERM Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus september 00 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

BKCP INVEST BKCP Europe Trackers

BKCP INVEST BKCP Europe Trackers BKCP INVEST BKCP Europe Trackers Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BKCP INVEST Oprichtingsdatum 2 oktober 2000 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PATRIMOINE

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PATRIMOINE BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PATRIMOINE Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Frans recht in overeenstemming met de richtlijn 85/611/EEG Beheervennootschap Carmignac Gestion

Nadere informatie

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS ADDENDUM VAN AUGUSTUS 2010 BIJ HET PROSPECTUS VAN DECEMBER 2009 INVESCO FUNDS SERIES 15 Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Iers recht conform de Richtlijn

Nadere informatie

HECTOR SICAV. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEWAARDER PROSPECTUS MEI 2010

HECTOR SICAV. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEWAARDER PROSPECTUS MEI 2010 HECTOR SICAV Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEWAARDER PROSPECTUS MEI 2010 Inschrijvingen mogen slechts worden aanvaard op grond van dit prospectus (het "Prospectus") dat maar geldig is

Nadere informatie

Degroof Monetary. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEWAARDER. Compartiment Degroof Monetary USD Compartiment Degroof Monetary EUR

Degroof Monetary. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEWAARDER. Compartiment Degroof Monetary USD Compartiment Degroof Monetary EUR Degroof Monetary Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEWAARDER Compartiment Degroof Monetary USD Compartiment Degroof Monetary EUR PROSPECTUS April 2012 Inschrijvingen mogen slechts worden

Nadere informatie

VERKORT PROSPECTUS MEI 2011

VERKORT PROSPECTUS MEI 2011 BNP PARIBAS INSTICASH EUR Subfonds van BNP Paribas InstiCash, beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (de "SICAV") Opgericht op 30 juni 1998 VERKORT PROSPECTUS MEI 2011 Dit

Nadere informatie

JPMorgan Funds Europe Equity Fund (het Sub-Fonds )

JPMorgan Funds Europe Equity Fund (het Sub-Fonds ) JPMorgan Funds Europe Equity Fund (het Sub-Fonds ) beknopte prospectus september 2005 Een Sub-Fonds van JPMorgan Funds (het Fonds ), een SICAV naar Luxemburgs recht Dit beknopte prospectus bevat belangrijke

Nadere informatie

PETERCAM L FUND. BEVEK met meerdere compartimenten naar Luxemburgs recht PROSPECTUS. met betrekking tot de uitgifte. van de aandelen.

PETERCAM L FUND. BEVEK met meerdere compartimenten naar Luxemburgs recht PROSPECTUS. met betrekking tot de uitgifte. van de aandelen. PETERCAM L FUND BEVEK met meerdere compartimenten naar Luxemburgs recht PROSPECTUS met betrekking tot de uitgifte van de aandelen van de BEVEK SEPTEMBER 2010 Dit prospectus (het Prospectus ) alsook de

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document geeft u essentiële beleggersinformatie over dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u

Nadere informatie

AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal

AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal Maatschappelijke zetel: 49, avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxemburg Handelsregister: Luxemburg, B-63.116 KENNISGEVING AAN

Nadere informatie

AXA LUXEMBOURG FUND SICAV

AXA LUXEMBOURG FUND SICAV AXA LUXEMBOURG FUND SICAV afgekort AXA L FUND Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal samengesteld uit de compartimenten Bonds Europe Equity Europe Equity Immo Europe Global Assets Defensive Global

Nadere informatie

PROSPECTUS VOOR HET PERMANENT AANBOD VAN AANDELEN SHARE

PROSPECTUS VOOR HET PERMANENT AANBOD VAN AANDELEN SHARE PROSPECTUS VOOR HET PERMANENT AANBOD VAN AANDELEN SHARE Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (BEVEK naar Luxemburgs recht) met compartimenten van activa die meerwaarden nastreven, verdeeld

Nadere informatie

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG.

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG. Aanvullende informatie bij de Essentiële Beleggersinformatie in het kader van de distributie in België van aandelen van instellingen voor collectieve belegging in effecten vallend onder het recht van een

Nadere informatie

Nasdaq - Technology - World - Euro Non Cyclicals - Euro Technology - Media

Nasdaq - Technology - World - Euro Non Cyclicals - Euro Technology - Media Nasdaq - Technology - World - Euro Non Cyclicals - Euro Technology - Media Compartimenten van KBC EQUITY FUND Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht Naamloze Vennootschap

Nadere informatie

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus de dato januari 2009 PARWORLD Bevek met meerdere subfondsen naar Luxemburgs recht conform de Richtlijn 85/611/CEE 33 rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange

Nadere informatie

Crelan Fund EconoStocks: investeer in de opportuniteiten van de aandelenmarkten.

Crelan Fund EconoStocks: investeer in de opportuniteiten van de aandelenmarkten. Compartiment van de Belgische bevek Crelan Fund N.V. Crelan Fund EconoStocks: investeer in de opportuniteiten van de aandelenmarkten. Bankieren met gezond verstand Crelan Fund EconoStocks: uw aandeel in

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG JUNI 2015

HALFJAARVERSLAG JUNI 2015 Generali Belgium HALFJAARVERSLAG JUNI 2015 US Equities generali.com INHOUD 1 Inleiding... 3 2 Beleggingsbeleid... 4 2.1 Globale aanpak 4 2.2 De activa 4 3 Evolutie van de portefeuille... 5 3.1 Waardering

Nadere informatie

Informatie aan de aandeelhouders van de compartimenten Belgium, Small & Mid Cap Europe, Dollar Bonds en Euro Prime Bonds

Informatie aan de aandeelhouders van de compartimenten Belgium, Small & Mid Cap Europe, Dollar Bonds en Euro Prime Bonds PUILAETCO DEWAAY FUND Bevek naar Belgisch recht categorie I.C.B.E. Maatschappelijke zetel : Herrmann-Debrouxlaan 46 te 1160 Brussel Ondernemingsnummer : 0444.073.819 Informatie aan de aandeelhouders van

Nadere informatie

BNP Paribas B Institutional I Equity EMU D

BNP Paribas B Institutional I Equity EMU D BNP Paribas B Institutional I Equity EMU D Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BNP Paribas B Institutional I Oprichtingsdatum 26 april 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar

Nadere informatie

MercLin SICAV. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal

MercLin SICAV. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal MercLin SICAV Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal PROSPECTUS Juni 2016 MercLin SICAV Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal H.R. Luxemburg Nr. B 139 911 Maatschappelijke zetel 12,

Nadere informatie

Bericht van de Raad van bestuur van uw Fonds

Bericht van de Raad van bestuur van uw Fonds JPMORGAN FUNDS 27 SEPTEMBER 2017 Bericht van de Raad van bestuur van uw Fonds Geachte Aandeelhouder, Hierbij delen wij u mee dat u de gelegenheid krijgt om te stemmen over wijzigingen van de statuten (de

Nadere informatie

Euro Distribution - Euro Telecom - Retail - Scandinavia - High Dividend Belgium - Belgium - High Dividend Netherlands - Netherlands

Euro Distribution - Euro Telecom - Retail - Scandinavia - High Dividend Belgium - Belgium - High Dividend Netherlands - Netherlands Euro Distribution - Euro Telecom - Retail - Scandinavia - High Dividend Belgium - Belgium - High Dividend Netherlands - Netherlands Compartimenten van KBC MULTI TRACK Beleggingsvennootschap met veranderlijk

Nadere informatie

Hermes Pensioenfonds BELGISCH PENSIOENSPAARFONDS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

Hermes Pensioenfonds BELGISCH PENSIOENSPAARFONDS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS Hermes Pensioenfonds BELGISCH PENSIOENSPAARFONDS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS MAART 2011 Infoblad Vereenvoudigd Prospectus : Hermes Pensioenfonds Het vereenvoudigd prospectus van het Hermes Pensioenfonds bestaat

Nadere informatie

DEGROOF N.V. Openbare bevek naar Belgisch recht Maatschappelijke zetel: Guimardstraat Brussel RPR

DEGROOF N.V. Openbare bevek naar Belgisch recht Maatschappelijke zetel: Guimardstraat Brussel RPR DEGROOF N.V. Openbare bevek naar Belgisch recht Maatschappelijke zetel: Guimardstraat 18 1040 Brussel RPR 0444.047.885 Bijeenroeping van de buitengewone algemene vergaderingen van de compartimenten Equities

Nadere informatie

BNP PARIBAS B FUND II BEST OF BONDS 8 DIS

BNP PARIBAS B FUND II BEST OF BONDS 8 DIS BNP PARIBAS B FUND II BEST OF BONDS 8 DIS Vereenvoudigd prospectus Naam BNP PARIBAS B FUND II Oprichtingsdatum 28 februari 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire zetel heeft

Nadere informatie