P R O S P E C T U S VOOR HET DOORLOPEND AANBOD VAN AANDELEN VAN DE BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL - BEVEK.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "P R O S P E C T U S VOOR HET DOORLOPEND AANBOD VAN AANDELEN VAN DE BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL - BEVEK."

Transcriptie

1 P R O S P E C T U S VOOR HET DOORLOPEND AANBOD VAN AANDELEN VAN DE BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL - BEVEK Degroof Equities DE AANDELEN VAN SOMMIGE COMPARTIMENTEN VAN DE BEVEK ZIJN OP DE BEURS VAN LUXEMBURG GENOTEERD. MOCHT U TWIJFELS HEBBEN OVER DE INHOUD VAN DIT PROSPECTUS, DAN RADEN WIJ AAN DAT U ZICH TOT UW MAKELAAR, UW BANKIER, UW ADVOCAAT, UW BOEKHOUDER OF TOT ENIGE ANDERE FINANCIEEL ADVISEUR WENDT. DE INSCHRIJVINGEN WORDEN SLECHTS AANVAARD OP BASIS VAN DIT PROSPECTUS, VERGEZELD VAN HET LAATST BESCHIKBARE JAARVERSLAG EN DE LAATST BESCHIKBARE JAARREKENING, EVENALS VAN HET LAATST BESCHIKBARE HALFJAARVERSLAG INDIEN DIT RECENTER IS. INSCHRIJVINGEN WORDEN EVENEENS OP BASIS VAN DE VEREENVOUDIGDE PROSPECTUSSEN AANVAARD. DE AANDELEN DIE HET VOORWERP ZIJN VAN DIT PROSPECTUS, WORDEN UITSLUITEND AANGEBODEN OP BASIS VAN DE INFORMATIE DIE ERIN IS VERVAT. WAT HET EIGENLIJKE AANBOD BETREFT, MAG NIEMAND INFORMATIE GEVEN OF VERKLARINGEN AFLEGGEN DIE AFWIJKEN VAN DE INFORMATIE EN VERKLARINGEN IN DIT PROSPECTUS EN IN DE DOCUMENTEN DIE ERIN WORDEN VERMELD. INSCHRIJVINGEN OP BASIS VAN VERKLARINGEN OF BEWERINGEN DIE NIET IN DIT PROSPECTUS ZIJN VERVAT OF DIE STRIJDIG ZIJN MET DE INFORMATIE VAN DIT PROSPECTUS, ZIJN NIET TOEGESTAAN EN ZULLEN SLECHTS OP EIGEN RISICO VAN DE INSCHRIJVER WORDEN UITGEVOERD. DE INSCHRIJVINGSAANVRAGEN OP AANDELEN MOETEN AAN DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL VAN DE BEVEK WORDEN GEZONDEN. DE INSCHRIJVER NEEMT ER NOTA VAN DAT DE PRIJS VAN DE AANDELEN VAN DEGROOF EQUITIES ZOWEL KAN STIJGEN ALS KAN DALEN. Januari

2 INHOUDSOPGAVE DEFINITIES BESTUURDERS, BESTUUR EN PARTIJEN DIE BIJ DE UITGIFTE BETROKKEN ZIJN... 6 BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A BANK DEGROOF N.V HOOFDKENMERKEN VAN DE BEVEK STRUCTUUR EN MAATSCHAPPELIJK DOEL DOELSTELLINGEN EN BELEGGINGSBELEID BELEGGINGSBEPERKINGEN FINANCIËLE TECHNIEKEN EN INSTRUMENTEN DE BEHEERVENNOOTSCHAP BEHEER BEWAARDER ADMINISTRATIEF BEHEER DISTRIBUTEURS EN/OF NOMINEES AANDELEN NETTO-INVENTARISWAARDE TIJDELIJKE OPSCHORTING VAN DE NETTO-INVENTARISWAARDEN, EN VAN DE UITGIFTE, TERUGKOOP EN CONVERSIE VAN AANDELEN UITGIFTE VAN AANDELEN, EN INSCHRIJVINGS- EN BETALINGSPROCEDURE TERUGKOOP VAN AANDELEN TRANSFER EN CONVERSIE VAN AANDELEN

3 18. DIVIDENDENBELEID BELASTINGEN LASTEN EN KOSTEN VERGADERINGEN EN VERSLAGEN VEREFFENING DOCUMENTEN TER BESCHIKKING VAN HET PUBLIEK Bijlage I: UITTREKSEL UIT DE STATUTEN

4 DEFINITIES De termen die in dit prospectus worden gebruikt, hebben de volgende betekenis: Aandeel: Aandeelhouder: aandeel uitgegeven in om het even welke subklasse, klasse of in om het even welk compartiment in het kapitaal van de BEVEK. de houder van een of meerdere aandelen in het kapitaal van de BEVEK. Inschrijvingsformulier: het bij dit prospectus gevoegde inschrijvingsformulier op aandelen. Klassen: Compartimenten: Raad van Bestuur of Bestuurders: Bewaarder: Euro: Beheerder: Waarderingsdag: Terugkoopprijs: Inschrijvingsprijs: BEVEK: de twee aandelentypes die in elk compartiment volgens de status van de belegger beschikbaar zijn: Klasse A bestemd voor de institutionele beleggers en Klasse B bestemd voor de particuliere beleggers. compartimenten van de BEVEK. de raad van bestuur van de BEVEK. Banque Degroof Luxembourg S.A. de munteenheid van de Europese Unie. DEGROOF FUND MANAGEMENT COMPANY N.V. de Luxemburgse bankwerkdag op welke de netto-inventariswaarde van de aandelen wordt berekend. de netto-inventariswaarde per aandeel van een compartiment of van een klasse van een compartiment op een gegeven waarderingsdag. de netto-inventariswaarde per aandeel van een compartiment of van een klasse van een compartiment op een gegeven waarderingsdag, in voorkomend geval vermeerderd met een verkoopprovisie. Degroof Equities en haar compartimenten. 4

5 Beheervennootschap: Subklassen: Statuten: EU: USD: DEGROOF GESTION INSTITUTIONNELLE - LUXEMBOURG de twee aandelentypes die in elke klasse of in elk compartiment beschikbaar kunnen zijn: distributieaandelen en kapitalisatieaandelen. de statuten van de BEVEK die op de datum van dit prospectus van kracht zijn. de Europese Unie. de munteenheid van de Verenigde Staten van Amerika.. 5

6 1. BESTUURDERS, BESTUUR EN PARTIJEN DIE BIJ DE UITGIFTE BETROKKEN ZIJN RAAD VAN BESTUUR Voorzitter Vincent Planche Bestuurder lid van het Directiecomité DEGROOF FUND MANAGEMENT COMPANY N.V., Brussel Bestuurders Eric Lobet Directeur BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A. Eric Nols Bestuurder en Voorzitter van het Directiecomité DEGROOF FUND MANAGEMENT COMPANY N.V., Brussel Anne-Marie GOFFINET Onderdirecteur BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A. Philippe Denef Gedelegeerd bestuurder DEGROOF FUND MANAGEMENT COMPANY N.V., Brussel MAATSCHAPPELIJKE ZETEL 12, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxemburg BEDRIJFSREVISOR DELOITTE S.A. 560, rue de Neudorf L-2220 Luxemburg BEWAARDER, DOMICILIËRINGSAGENT, REGISTER- EN TRANSFERAGENT, BETAALAGENT EN ADMINISTRATIEF AGENT BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A. 12, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxemburg 6

7 BEHEERVENNOOTSCHAP DEGROOF GESTION INSTITUTIONNELLE - LUXEMBOURG 12, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxemburg BEHEERDER DEGROOF FUND MANAGEMENT COMPANY N.V. Guimardstraat B-1040 Brussel DISTRIBUTEURS EN/OF NOMINEES BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A. 12, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxemburg BANK DEGROOF N.V. Nijverheidsstraat, 44 B-1040 Brussel 7

8 2. HOOFDKENMERKEN VAN DE BEVEK Degroof Equities (de BEVEK ) is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal, van het open-end-type, opgericht te Luxemburg op 5 mei 1986 voor onbepaalde duur onder de naam ESPRIT (European Partners Investment Trust), overeenkomstig de bepalingen van Deel I van de wet van 17 december 2010 betreffende de instellingen voor collectieve belegging, zoals gewijzigd (de Wet van 2010 ), evenals de bepalingen van de wet van 10 augustus 1915 betreffende de handelsvennootschappen, zoals gewijzigd. In de volgende compartimenten kan op aandelen worden ingeschreven: Degroof Equities Europe Behavioral Value (hierna Europe Behavioral Value ), referentiemunt: euro Degroof Equities Small Cap Europe Active (hierna Small Cap Europe Active ), referentiemunt: euro Degroof Equities EMU High Dividend Yield (hierna EMU High Dividend Yield ), referentiemunt: euro Degroof Equities World Flexible (hierna World Flexible ), referentiemunt: euro Het compartiment Degroof Equities International Selection heeft op 24 januari 2012 zijn naam gewijzigd in Degroof Equities EMU High Dividend Yield. De raad van bestuur kan beslissen om andere compartimenten uit te geven, in welk geval het beleggingsbeleid en de verkoopvoorwaarden te gelegener tijd zullen worden meegedeeld en dit prospectus zal worden bijgewerkt. De raad van betuur kan te allen tijde beslissen om in enig compartiment verschillende aandelenklassen ( aandelenklassen of klassen ) uit te geven waarvan de activa, overeenkomstig het specifiek beleggingsbeleid van het betrokken compartiment, gemeenschappelijk worden belegd, maar met een specifieke provisiestructuur of met andere onderscheidende kenmerken die eigen zijn aan elke klasse. In de compartimenten Europe Behavioral Value, Small Cap Europe Active en World Flexible, zijn twee aandelenklassen beschikbaar die zich volgens het type van belegger en in voorkomend geval volgens de toepasselijke distributieprovisie van elkaar onderscheiden: Klasse A bestemd voor de institutionele beleggers (hierna klasse A ) Klasse B bestemd voor de particuliere beleggers (hierna klasse B ) De activa van deze twee aandelenklassen worden gemeenschappelijk belegd volgens het beleggingsbeleid eigen aan het compartiment. In de compartimenten Europe Behavioral Value en Small Cap Europe Active, wordt echter voor elke aandelenklasse een verschillende distributieprovisie toegepast (zie hoofdstuk 11 Distributeurs en/of Nominees ). Overigens kan de raad van bestuur te allen tijde beslissen om in enig compartiment en/of aandelenklasse twee subaandelenklassen ( subaandelenklassen of subklassen ) uit te geven die zich volgens hun distributiebeleid van elkaar onderscheiden: De subaandelenklasse dis, overeenstemmend met distributieaandelen die recht geven op een dividend 8

9 De subaandelenklasse kap, overeenstemmend met kapitalisatieaandelen die geen recht geven op de uitkering van een dividend De aandeelhouders van het compartiment Small Cap Europe Active kunnen voor de twee volgende aandelentypes opteren: distributieaandelen ( subaandelenklasse dis ) en kapitalisatieaandelen ( subaandelenklasse kap ), terwijl het compartiment Europe Behavioral Value geen verschillende aandelentypes zoals distributieaandelen en kapitalisatieaandelen aanbiedt. Op de datum van dit prospectus bieden de compartimenten EMU High Dividend Yield en World Flexible enkel kapitalisatieaandelen aan. De BEVEK geeft aandelen uit en koopt aandelen terug op verzoek waarbij de prijzen gebaseerd zijn op de netto-inventariswaarden van haar compartimenten (zie hoofdstuk 13 Netto-inventariswaarde ). De bestuurders van de BEVEK zijn verantwoordelijk voor de informatie die in dit prospectus is vervat. De bestuurders bevestigen te goeder trouw dat, naar hun weten, de informatie in dit prospectus de feiten getrouw weergeven en geen enkel element weglaten waardoor de geldigheid van deze informatie in twijfel kan worden getrokken. De bestuurders, die overigens alle redelijke maatregelen hebben genomen om zich hiervan te vergewissen, aanvaarden er bijgevolg de verantwoordelijkheid van. De aandelen die het voorwerp zijn van dit prospectus, worden uitsluitend aangeboden op basis van de informatie die erin is vervat. Wat het eigenlijke aanbod betreft, mag niemand informatie geven of verklaringen afleggen die afwijken van de informatie en verklaringen in dit prospectus. Inschrijvingen op basis van verklaringen of beweringen die niet in dit prospectus zijn vervat of die strijdig zijn met de informatie van dit prospectus, zijn niet toegestaan en zullen uitsluitend op eigen risico van de inschrijver worden uitgevoerd. Dit prospectus vertegenwoordigt geenszins een aanbod of een verzoek tot inschrijving in een rechtsgebied waar dergelijk aanbod of verzoek niet wettelijk zou zijn of waar de aanbieder of verzoeker hiertoe niet bevoegd zou zijn, en richt zich evenmin tot personen ten opzichte van welke dergelijk aanbod of verzoek door de wet verboden zou zijn. De inschrijvingen worden uitgevoerd op basis van dit prospectus, van het geauditeerde laatste jaarverslag en van het daaropvolgend halfjaarverslag. De inschrijvingen kunnen eveneens op basis van het vereenvoudigd prospectus van het overeenstemmend compartiment worden uitgevoerd. De omloop en verdeling van dit prospectus en/of het inschrijvingsformulier en de verkoop van aandelen, kunnen in bepaalde rechtsgebieden aan beperkingen onderhevig zijn. Personen die in het bezit zijn van dit prospectus en/of het inschrijvingsformulier en personen die overeenkomstig dit prospectus en/of het inschrijvingsformulier op aandelen wensen in te schrijven, moeten persoonlijk informatie inwinnen over de in de betrokken rechtsgebieden toepasselijke wetten en reglementen, met inbegrip van de toepasselijke reglementen inzake wisselcontrole, en moeten deze wetten en reglementen naleven. Daarnaast moeten zij informatie inwinnen over de fiscale gevolgen in de respectieve landen waarvan zij onderdaan zijn, waar zij ingezeten zijn of waar zij hun woonplaats hebben. Aandelen die na de datum van dit prospectus zullen worden verkocht, worden op basis van de informatie en de verklaringen in dit prospectus en van de bijgevoegde financiële informatie 9

10 verkocht. De verschaffing van dit prospectus, evenmin als de toewijzing of de uitgifte van aandelen, laten in geen geval toe te veronderstellen dat sinds de datum van dit prospectus de activiteiten van de BEVEK geen wijzigingen hebben ondergaan. De BEVEK, de Beheervennootschap, het Centraal beheer en de distributeurs/nominees kunnen sommige persoonsgegevens van de beleggers verzamelen, registreren, meedelen, verwerken en gebruiken. Dergelijke gegevens kunnen onder meer worden gebruikt in het kader van de identificatieplicht zoals vereist door de wetgeving in de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Dergelijke gegevens zullen niet aan onbevoegde derden worden meegedeeld. Door de inschrijving op aandelen van de BEVEK stemt elke belegger in met dergelijke verwerking van zijn persoonsgegevens. Uitgezonderd andersluidende bepaling, betreffen alle uurvermeldingen in dit prospectus de Luxemburgse tijd. De activa van de BEVEK zijn aan marktschommelingen onderhevig. Bijgevolg dient erop gewezen te worden dat de prijs van de aandelen evenals de winst erop, zowel kunnen stijgen als dalen. De BEVEK richt zich tot particuliere en institutionele beleggers, met een beleggingshorizon van minstens 11 jaar voor het compartiment Small Cap Europe Active, van minstens 8 jaar voor het compartiment Europe Behavioral Value, van minstens 10 jaar voor het compartiment EMU High Dividend Yield en van minstens 3 jaar voor het compartiment World Flexible. Afhankelijk van de marktomstandigheden, moeten de beleggers in de BEVEK bereid zijn om over een significante periode latente verliezen op hun oorspronkelijke belegging te dragen, of een effectief verlies indien ze zouden beslissen om hun aandelen in ongunstige marktomstandigheden te verkopen. Zij moeten zich bewust zijn van de risico s die inherent zijn aan aandelenbeleggingen. Behalve het risico dat gewoonlijk aan aandelenbeleggingen is verbonden, is Small Cap Europe Active onderhevig aan liquiditeitsproblemen die eigen zijn aan aandelen met een kleine kapitalisatie. Elk compartiment van de BEVEK moet ervoor zorgen dat zijn globale blootstelling aan financiële derivaten niet hoger ligt dan de totale nettoactivawaarde van zijn portefeuille. De globale blootstelling is een maatregel die werd ingevoerd om het hefboomeffect te beperken dat het gebruik van afgeleide financiële instrumenten op niveau van elk compartiment doet ontstaan. De methode die wordt toegepast om de globale blootstelling van elk compartiment van de BEVEK te berekenen, zal die zijn van de verplichtingen. De methode van de verplichtingen bestaat erin de posities in afgeleide financiële instrumenten om te zetten in equivalente posities op de onderliggende activa en de totale marktwaarde van deze equivalente posities te berekenen. Het maximale hefboomniveau in verband met financiële derivaten met inachtneming van de verbintenissenmethodologie bedraagt 100 %. De voornaamste kenmerken van de compartimenten zijn de volgende: 1. Europe Behavioral Value De aandelenportefeuille van Europe Behavioral Value zal hoofdzakelijk samengesteld zijn uit aandelen van Europese landen binnen de Europese Unie en erbuiten. 10

11 2. Small Cap Europe Active De effectenportefeuille van Small Cap Europe Active zal worden samengesteld uit effecten, hoofdzakelijk aandelen, uitgegeven door bedrijven met een beurskapitalisatie van minder dan 5 miljard euro. 3. EMU High Dividend Yield EMU High Dividend Yield zal hoofdzakelijk beleggen in aandelen van vennootschappen die gevestigd zijn in de landen die deelnemen aan de Europese Monetaire Unie ("EMU") en/of genoteerd zijn op de officiële beurzen en de gereglementeerde markten van de EMU-zone. 4. World Flexible De effectenportefeuille van World Flexible zal worden samengesteld uit effecten van wereldbedrijven. De aandelen van elk compartiment, klasse en subklasse, zullen tegen de nettoinventariswaarde per aandeel van het betrokken compartiment, klasse of subklasse worden uitgegeven, vermeerderd met een verkoopprovisie vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk 15 Uitgifte van aandelen, inschrijvings- en betalingsprocedure. De aandelen van elk compartiment, klasse en subklasse zullen tegen hun respectieve nettoinventariswaarde worden teruggekocht, overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk 16 Terugkoop van aandelen. Het kapitaal van de BEVEK wordt uitgedrukt in euro. Voor het compartiment Europe Behavioral Value en voor de klasse A van de compartimenten Small Cap Europe Behavioral Value en World Flexible worden de aandelen uitsluitend in de vorm van aandelen op naam uitgegeven, en voor de klasse B van de compartimenten Small Cap Europe Behavioral Value en World Flexible en voor het compartiment EMU High Dividend Yield worden de aandelen in de vorm van aandelen op naam en/of aan toonder uitgegeven. Bij gebrek aan specifieke instructies kunnen de aandelen ook worden uitgegeven als gedematerialiseerde aandelen; ze worden vertegenwoordigd door een inschrijving op een effectenrekening, op naam van de begunstigde, bij een erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling, Enkel de aandelen uitgegeven in de compartimenten Europe Behavioral Value en Small Cap Europe Active, zijn op de Beurs van Luxemburg genoteerd. De laatste inschrijvings- en terugkoopprijzen zijn beschikbaar op de maatschappelijke zetel van de BEVEK en van de beheervennootschap te Luxemburg, evenals op de zetel van elke Bestuurder. De BEVEK is in België bij de toezichthoudende autoriteit geregistreerd. 3. STRUCTUUR EN MAATSCHAPPELIJK DOEL De BEVEK werd op 5 mei 1986 onder de naam ESPRIT (European Partners Investment Trust) voor onbepaalde duur opgericht. 11

12 De BEVEK is in het Handels- en Vennootschappenregister van de Arrondissementsrechtbank van en te Luxemburg ingeschreven onder het nummer B , waar haar gecoördineerde statuten kunnen worden ingezien en een exemplaar ervan op verzoek kan worden verkregen. De statuten van de BEVEK werden meermaals gewijzigd en voor het laatst op 3 mei De laatste wijziging werd op 1 juni 2007 in het Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations gepubliceerd. De laatste geconsolideerde versie van de statuten werd neergelegd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank van en te Luxemburg. Iedere belangstellende kan bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank van en te Luxemburg dit document inzien en er een kopie van verkrijgen. Het bedrag van het kapitaal van de BEVEK zal, te allen tijde, gelijk zijn aan de totale nettoactivawaarde van de BEVEK. Ingeval extra aandelen worden uitgegeven of in omloop zijnde aandelen worden teruggekocht, zal het kapitaal van de BEVEK automatisch worden aangepast, zonder dat dit noodzakelijkerwijs moet worden meegedeeld of bekendgemaakt. De BEVEK wordt door een raad van bestuur beheerd, samengesteld uit minstens drie leden, die aandeelhouder van de BEVEK mogen maar niet noodzakelijkerwijs moeten zijn. De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een maximale duur van één jaar benoemd en kunnen te allen tijde bij besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders worden vervangen. De bestuurders zijn herkiesbaar. 4. DOELSTELLINGEN EN BELEGGINGSBELEID 1. Algemene bepalingen Doelstellingen van de BEVEK De BEVEK heeft tot doel haar aandeelhouders beleggingen aan te bieden binnen een selectie effecten en andere in aanmerking komende financiële activa met het oog op het verkrijgen van een zo hoog mogelijke waardering van haar activa samen, gecombineerd met een hoge liquiditeitsgraad. Behalve de toepasselijke beleggingsbeperkingen wordt de keuze van de activa niet beperkt, noch op geografisch vlak, noch wat betreft het type van effecten en andere in aanmerking komende financiële activa, noch wat betreft de valuta waarin zij zijn uitgedrukt. Het beleggingsbeleid, en meer bepaald de looptijd van de beleggingen, is afhankelijk van de politieke, economische, financiële en monetaire omstandigheden van het moment. Beleggingsbeleid van de BEVEK De BEVEK beoogt deze doelstelling te bereiken door een hoofdzakelijk actief beheer van portefeuilles van in aanmerking komende financiële activa. Met inachtneming van de in hoofdstukken 5 tot 6 vermelde beperkingen en overeenkomstig het hierna omschreven beleggingsbeleid van elk compartiment, kunnen de in aanmerking komende financiële activa met name bestaan uit effecten, geldmarktinstrumenten, rechten van deelneming in ICBE s en/of ICB s, in bankdeposito's en/of derivaten. 12

13 Wanneer de netto-inventariswaarde van een compartiment in EURO is uitgedrukt, dan geeft deze waarderingsmunt alleen maar de waarde weer van de onderliggende activa. De activa die niet in effecten belegd zijn, worden niet systematisch als deposito s in EURO belegd. Behoudens andersluidende bepaling kan elk compartiment (a) in derivaten beleggen, zowel met het oog op het bereiken van de beleggingsdoelstellingen, voor hedging-doeleinden of met het oog op een doeltreffend portefeuillebeheer, en (b) een beroep doen op technieken en instrumenten die betrekking hebben op effecten en geldmarktinstrumenten, met het oog op een doeltreffend portefeuillebeheer, tegen de voorwaarden en binnen de grenzen bepaald door de wet, de reglementen en de administratieve praktijk en met inachtneming van de beperkingen vermeld in hoofdstukken 5 Beleggingsbeperkingen, en 6 Financiële technieken en instrumenten. Elk compartiment van de BEVEK vertegenwoordigt een onderscheiden beleggingsbeleid qua type en verhouding van de in aanmerking komende financiële activa en/of qua geografische, industriële of sectorale diversificatie, en/of qua looptijd. 2. Beleggingsdoelstellingen en beleggingsbeleid van de verschillende compartimenten Beleggingsbeleid van Europe Behavioral Value Europe Behavioral Value beoogt een kapitaalgroei op lange termijn door hoofdzakelijk te beleggen in aandelen van Europese landen, al dan niet lidstaten van de Europese Unie. Het compartiment zal niet meer dan 10 % van zijn nettoactiva beleggen in aandelen of rechten van deelneming in andere ICBE s en andere ICB s. De verhouding van de nettoactiva van het compartiment die rechtstreeks of onrechtstreeks (via een ICB) in schuldinstrumenten in elke vorm in de zin van Artikel 6.1.a. zijn belegd) van de richtlijn 2003/48/EG van 3 juni 2003 van de Raad van de Europese Unie betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm van terugbetaling, mag niet meer bedragen dan 24 %. Het compartiment wordt uitgedrukt in euro. Beleggingsbeleid van Small Cap Europe Active Small Cap Europe Active beoogt een kapitaalgroei op lange termijn door hoofdzakelijk te beleggen in effecten die deel uitmaken van de referentiebenchmark (MSCI Small Cap Europe) evenals in effecten buiten deze benchmark voor zover de beurskapitalisatie van deze effecten kleiner is dan 5 miljard euro. Het compartiment zal niet meer dan 10 % van zijn nettoactiva beleggen in aandelen of rechten van deelneming in andere ICBE s en andere ICB s. De verhouding van de nettoactiva van het compartiment die rechtstreeks of onrechtstreeks (via een ICB) in schuldinstrumenten in elke vorm in de zin van Artikel 6.1.a. zijn belegd) van de richtlijn 2003/48/EG van 3 juni 2003 van de Raad van de Europese Unie betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm van terugbetaling, mag niet meer bedragen dan 15 %. Het compartiment wordt uitgedrukt in euro. 13

14 Beleggingsbeleid van EMU High Dividend Yield Het doel van EMU High Dividend Yield is de aandeelhouders een zo hoog mogelijk algemeen rendement bieden. Het compartiment zal hoofdzakelijk beleggen in aandelen van vennootschappen die gevestigd zijn in de landen die deelnemen aan de Europese Monetaire Unie ("EMU" en/of genoteerd zijn op de officiële beurzen of de gereglementeerde markten van de EMU-zone. De door de aandeelhouders geselecteerde aandelen kunnen met name: - hoge rendementen op dividenden bieden; en/of - het dividend in een nabije toekomst verhogen; en/of - op korte of middellange termijn kapitaal terugbetalen aan de aandeelhouders. Deze lijst met criteria is niet exhaustief en de beheerder kan op basis van verwachtingen en marktomstandigheden aandelen selecteren die niet aan deze drie criteria beantwoorden. Het compartiment zal niet meer dan 10 % van zijn nettoactiva beleggen in aandelen of rechten van deelneming in andere ICBE s en andere ICB s. De verhouding van de nettoactiva van het compartiment die rechtstreeks of onrechtstreeks (via een ICB) in schuldinstrumenten in elke vorm in de zin van Artikel 6.1.a. zijn belegd) van de richtlijn 2003/48/EG van 3 juni 2003 van de Raad van de Europese Unie betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm van terugbetaling, mag niet meer bedragen dan 24 %. Het compartiment wordt uitgedrukt in euro. Beleggingsbeleid van World Flexible De activa van dit compartiment worden in aandelen van internationale ondernemingen belegd. Binnen de beperkingen hierna beschreven in hoofdstuk 6 Financiële technieken en instrumenten en met het oog op een goed portefeuillebeheer, is het compartiment van plan gebruik te maken van financiële technieken en instrumenten. Binnen de beperkingen beschreven in hoofdstuk 5 Beleggingsbeperkingen, zou het compartiment in het bijzonder verrichtingen kunnen uitvoeren in OTC-opties (over-the-counter) met eersteklas financiële instellingen die in dit soort verrichtingen gespecialiseerd zijn. Het gebruik van deze financiële technieken en instrumenten beoogt de volatiliteit van de portefeuille in zijn geheel te beperken en/of op synthetische wijze het gedrag van financiële activa weer te geven. Het compartiment zal niet meer dan 10 % van zijn nettoactiva beleggen in aandelen of rechten van deelneming in andere ICBE s en andere ICB s. De verhouding van de nettoactiva van het compartiment die rechtstreeks of onrechtstreeks (via een ICB) in schuldinstrumenten in elke vorm in de zin van Artikel 6.1.a. zijn belegd) van de richtlijn 2003/48/EG van 3 juni 2003 van de Raad van de Europese Unie betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm van terugbetaling, mag niet meer bedragen dan 24 %. 14

15 Het compartiment wordt uitgedrukt in euro. 5. BELEGGINGSBEPERKINGEN Op grond van het principe van de risicospreiding, is de raad van bestuur bevoegd om het beleggingsbeleid en de leiding van het beheer en de verrichtingen van de BEVEK te bepalen. Hoewel de statuten de BEVEK bij de keuze van het type van beleggingen dat zij kan uitvoeren en van de beleggingsmethoden die zij kan toepassen, ruime prerogatieven verleent, heeft de raad van bestuur de hierna gepreciseerde beleggingsbeperkingen aangenomen. Bovendien heeft de raad van bestuur het gebruik door de BEVEK goedgekeurd van de technieken en instrumenten die worden omschreven in hoofdstuk 6 Financiële technieken en instrumenten. De beleggingen van elk compartiment van de BEVEK zullen voor minstens 2/3 van hun activa uit aandelen bestaan. I. IN AANMERKING KOMENDE FINANCIËLE ACTIVA De beleggingen van elk compartiment van de BEVEK bestaan uitsluitend uit: Effecten en geldmarktinstrumenten (a) effecten en geldmarktinstrumenten die zijn genoteerd of worden verhandeld op een gereglementeerde markt zoals erkend door haar lidstaat van oorsprong en ingeschreven op de lijst van de gereglementeerde markten gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie ( EU ) of op de officiële EU-website (hierna Gereglementeerde Markt ); (b) effecten en geldmarktinstrumenten die worden verhandeld op een andere gereglementeerde, regelmatig werkende, erkende en voor het publiek toegankelijke markt van een EU-lidstaat; (c) effecten en geldmarktinstrumenten die zijn opgenomen in de officiële notering van een effectenbeurs van een land dat niet tot de EU behoort, of worden verhandeld op een andere gereglementeerde, regelmatig werkende, erkende en voor het publiek toegankelijke markt van een land dat niet tot de EU behoort; (d) nieuw uitgegeven effecten en geldmarktinstrumenten voor zover dat (i) de uitgiftevoorwaarden de verplichting bevatten dat de aanvraag tot opname in de officiële notering van een effectenbeurs of van een andere gereglementeerde, regelmatig werkende, erkende en voor het publiek toegankelijke markt wordt ingediend, en dat (ii) de opname ten laatste één jaar na de uitgifte wordt verkregen; (e) andere geldmarktinstrumenten dan die verhandeld op een gereglementeerde markt, voor zover de uitgifte of de emittent van deze instrumenten zelf zijn onderworpen aan een reglementering ter bescherming van de belegger en de spaargelden, en voor zover deze instrumenten: 15

16 worden uitgegeven of gewaarborgd door een centrale, regionale of lokale overheid, door een centrale bank van een EU-lidstaat, door de Europese Centrale Bank, door de Europese Unie of door de Europese Investeringsbank, door een derde Staat of, voor een bondsstaat, door een van de leden die de bondsstaat samenstellen, of door een internationale publiekrechtelijke instelling waartoe een of meer EU-lidstaten behoren; of worden uitgegeven door een vennootschap waarvan de aandelen worden verhandeld op gereglementeerde markten zoals bedoeld onder voornoemde punten (b), (c) en (d), of * worden uitgegeven of gewaarborgd door een instelling die onderworpen is aan een prudentieel toezicht overeenkomstig de criteria van het gemeenschapsrecht, of door een instelling die onderworpen is en voldoet aan prudentiële regels die de Commission de surveillance du secteur financier ( CSSF ) (Commissie van Toezicht op de Financiële Sector) als gelijkwaardig beschouwt aan de regels zoals voorgeschreven door het gemeenschapsrecht, of * worden uitgegeven door andere entiteiten die behoren tot de door de CSSF erkende categorieën, voor zover de beleggingen in deze instrumenten zijn onderworpen aan een regelgeving ter bescherming van de beleggers gelijkwaardig aan deze beschreven onder het eerste, tweede en derde sterretje, en voor zover de emittent (i) een vennootschap is waarvan het kapitaal en de reserves ten minste tien miljoen euro ( ,- EUR) bedragen en die haar jaarrekening indient en bekendmaakt overeenkomstig de vierde richtlijn 78/660/EEG, (ii) een entiteit is die zich, binnen een vennootschapsgroep waarvan een of meer beursgenoteerde vennootschappen, aan de financiering van de groep wijdt, of (iii) een entiteit is die zich wijdt aan de financiering van effectiseringsinstrumenten die van een bankfinanciering genieten. Alle onder de voormelde punten (a), (b), (c) en (d) beschreven effecten, worden gedefinieerd als zijnde in aanmerking komende effecten en geldmarktinstrumenten. De BEVEK kan eveneens in andere dan de voornoemde effecten en geldmarktinstrumenten beleggen, met dien verstande dat het totaalbedrag van deze beleggingen niet meer bedraagt dan 10 % van de nettoactiva van het compartiment. Rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging (f) rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging in effecten ( ICBE ), erkend overeenkomstig de richtlijn 2009/65/EEG zoals gewijzigd en/of in andere instellingen voor collectieve belegging ( ICB ), ongeacht ze al dan niet in een EU-lidstaat gevestigd zijn, op voorwaarde dat: deze andere ICB s erkend zijn overeenkomstig een wetgeving die bepaalt dat deze instellingen onderworpen zijn aan een toezicht dat de CSSF als gelijkwaardig beschouwt aan het toezicht voorgeschreven door het gemeenschapsrecht, en dat de samenwerking tussen de overheden voldoende gewaarborgd is (thans de EU-lidstaten, Zwitserland, de Verenigde Staten van Amerika, Canada, Japan en Hongkong); * het niveau van de gewaarborgde bescherming aan de houders van rechten van deelneming in deze andere ICB s gelijkwaardig is aan dat voorzien voor de houders van rechten van deelneming in een ICBE en, in het bijzonder, voor zover de regels 16

17 betreffende de verdeling van de activa, leningen, ongedekte verkopen van effecten en geldmarktinstrumenten, gelijkwaardig zijn aan de regels van de richtlijn 2009/65/EEG zoals gewijzigd; * de activiteiten van deze andere ICB s het voorwerp zijn van halfjaar- en jaarverslagen die een waardering van de activa, de passiva, de winsten en de verrichtingen over de beschouwde periode toelaten; * de verhouding van de activa van de ICBE s of deze andere ICB s waarvan de aankoop wordt overwogen, die, overeenkomstig de oprichtingsdocumenten van deze ICBE s en ICB s, geheel in rechten van deelneming in andere ICBE s of andere ICB s kan worden belegd, niet meer dan 10 % bedraagt. Deposito's bij een kredietinstelling (g) deposito's bij een kredietinstelling die op verzoek terugbetaalbaar zijn of kunnen worden opgenomen en met een looptijd die kleiner of gelijk is aan twaalf maanden, voor zover de maatschappelijke zetel van de kredietinstelling in een EU-lidstaat is gevestigd of, indien de maatschappelijke zetel van de kredietinstelling niet in een EUlidstaat is gevestigd, de kredietinstelling onderworpen is aan prudentiële regels die de CSSF als gelijkwaardig beschouwt aan de regels zoals voorgeschreven door het gemeenschapsrecht. Derivaten (h) op een gereglementeerde markt verhandelde financiële derivaten, met inbegrip van vergelijkbare instrumenten die aanleiding geven tot een afwikkeling in contanten, en/of financiële derivaten die onderhands worden verhandeld ( OTC-derivaten ), op voorwaarde dat: * de onderliggende waarde bestaat uit de onder voornoemde punten beschreven instrumenten, financiële indexen, rentevoeten, wisselkoersen of uit valuta's waarin de BEVEK overeenkomstig de beleggingsdoelstellingen en het beleggingsbeleid die op het betrokken compartiment toepasselijk zijn, kan beleggen; * de tegenpartijen van de verrichtingen in OTC-derivaten eersteklas kredietinstellingen gespecialiseerd in dit type verrichtingen zijn die aan een prudentieel toezicht zijn onderworpen en tot de door de CSSF erkende categorieën behoort; en * de OTC-derivaten onderworpen zijn aan een betrouwbare en controleerbare dagelijkse waardering, en te allen tijde en tegen hun waarde in het economisch verkeer, op initiatief van de BEVEK door een compenserende verrichting kunnen worden verkocht, afgewikkeld of gesloten. In bijkomende orde kan de BEVEK liquiditeiten houden. II. BELEGGINGSBEPERKINGEN Rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging 17

18 1. a) de BEVEK mag niet meer dan 20 % van de nettoactiva van elk compartiment beleggen in rechten van deelneming van eenzelfde ICBE of van een andere ICB van het open-end-type zoals bedoeld in voornoemde paragraaf I. punt (f). b) Beleggingen in rechten van deelneming in ICB s andere dan ICBE s mogen in totaal niet meer bedragen dan 30 % van de nettoactiva van een compartiment. Wanneer een compartiment rechten van deelneming in ICBE s en/of andere ICB s verwerft, dan worden de activa van deze ICBE s of andere ICB s niet opgeteld voor de toepassing van de hierna vermelde beperkingen onder punten 2. a) tot e). c) Wanneer de BEVEK belegt in rechten van deelneming in andere ICBE s en/of andere ICB s die, rechtstreeks of via delegatie, door dezelfde beheervennootschap worden beheerd of door enige andere vennootschap waarmee de beheervennootschap in het kader van een gemeenschappelijk beheer of controle, of door een directe of indirecte aanzienlijke participatie verbonden is, dan mag de beheervennootschap of de andere vennootschap de BEVEK voor de belegging in rechten van deelneming in andere ICBE s en/of andere ICB s geen inschrijvings- of verkoopprovisies aanrekenen. d) Het maximumniveau van de beheerprovisies die tegelijkertijd aan de BEVEK en aan de ICBE s en/of andere ICB s gefactureerd kunnen worden waarin de BEVEK van plan is te beleggen, is dat zoals bepaald in het specifieke beleggingsbeleid van het betrokken compartiment. Voor zover deze ICBE of ICB een juridische entiteit is met meerdere compartimenten waarbij de activa van een compartiment uitsluitend de rechten waarborgen van de beleggers van dit compartiment en van de schuldeisers wier schuldvordering is ontstaan als gevolg van de oprichting, de werking of de vereffening van dit compartiment, moet voor de toepassing van de voornoemde regels voor risicospreiding, elk compartiment als een aparte emittent worden beschouwd. Effecten en geldmarktinstrumenten 2. De BEVEK verbindt zich ertoe om haar netto activa niet te beleggen in effecten en geldmarktinstrumenten van eenzelfde emittent in een verhouding die de hierna gestelde beperkingen overschrijdt, met dien verstande dat (i) deze beperkingen voor elk compartiment gelden, (ii) de vennootschappen die met het oog op de consolidatie van hun rekeningen zijn gegroepeerd, voor de berekening van de hierna onder de punten a) tot e) beschreven beperkingen als één enkele entiteit worden beschouwd. a) Een compartiment mag niet meer dan 10 % van zijn nettoactiva beleggen in effecten of geldmarktinstrumenten uitgegeven door eenzelfde entiteit. Overigens mag de totale waarde van de effecten en geldmarktinstrumenten die een compartiment bezit bij emittenten waarin het meer dan 5 % van zijn nettoactiva belegt, niet meer bedragen dan 40 % van zijn nettoactivawaarde. Deze beperking is niet van toepassing op deposito's en verrichtingen in OTCderivaten bij financiële instellingen die onder prudentieel toezicht staan. 18

19 b) Eenzelfde compartiment mag cumulatief tot 20 % van zijn nettoactiva beleggen in effecten en geldmarktinstrumenten van eenzelfde groep. c) De in punt a) supra bedoelde beperking van 10 % kan verhoogd worden tot een maximum van 35 % wanneer de effecten en geldmarktinstrumenten uitgegeven of gewaarborgd worden door een EU-lidstaat, door zijn territoriale publiekrechtelijke instanties, door een land dat niet tot de EU behoort of door internationale publiekrechtelijke instellingen waartoe een of meer EU-lidstaten behoren. d) De in punt a) supra bedoelde beperking van 10 % kan verhoogd worden tot een maximum van 25 % voor bepaalde obligaties, voor zover zij uitgegeven zijn door een kredietinstelling waarvan de maatschappelijke zetel in een EUlidstaat gevestigd is en die wettelijk onderworpen is aan een bijzondere overheidscontrole ter bescherming van de obligatiehouders. In het bijzonder moeten de sommen, afkomstig van de uitgifte van deze obligaties, overeenkomstig de wet van betreffende de instellingen voor collectieve belegging worden belegd in activa die tijdens de hele looptijd van deze obligaties de verbintenissen die eruit voortvloeien voldoende dekken, en die ingeval van in gebreke blijven van de emittent, bij voorrang worden toegewezen aan de terugbetaling van het kapitaal en aan de betaling van de opgelopen interesten. Wanneer een compartiment meer dan 5 % van zijn nettoactiva in voornoemde obligaties belegt die door eenzelfde emittent zijn uitgegeven, mag de totale waarde van deze beleggingen niet meer dan 80 % van zijn nettoactiva bedragen. e) De in de punten c) en d) supra beschreven effecten en geldmarktinstrumenten worden niet in aanmerking genomen voor de toepassing van de in punt a) supra bedoelde beperking van 40 %. f) In afwijking mag elk compartiment, overeenkomstig het principe van de risicospreiding, tot 100 % van zijn nettoactiva beleggen in verschillende uitgiften van effecten en geldmarktinstrumenten uitgegeven of gewaarborgd door een EU-lidstaat, door zijn territoriale publiekrechtelijke instanties, door een OESO-lidstaat of door internationale publiekrechtelijke instellingen waartoe een of meer EUlidstaten behoren. Indien een compartiment deze laatste mogelijkheid benut, moeten deze waarden tot minstens 6 verschillende uitgiften behoren, waarbij de waarden die tot eenzelfde uitgifte behoren niet meer dan 30 % van de totale nettoactiva mogen bedragen. g) Onverminderd de in punt 7. infra gestelde beperkingen, wordt de in punt a) supra bedoelde beperking van 10 % tot een maximum van 20 % verhoogd voor aandelenbeleggingen en/of obligaties uitgegeven door eenzelfde entiteit, wanneer het beleggingsbeleid van het compartiment de reproductie beoogt van de samenstelling van een specifieke door de CSSF erkende aandelen- of obligatie-index op de volgende basis: - de samenstelling van de index is voldoende gediversifieerd 19

20 - de index vertegenwoordigt een representatieve maatstaf van de markt waarop hij betrekking heeft - de index wordt naar behoren gepubliceerd De beperking van 20 % wordt tot 35 % verhoogd wanneer gemotiveerd door uitzonderlijke marktomstandigheden, onder meer op gereglementeerde markten waar bepaalde effecten of bepaalde geldmarktinstrumenten een sterk overheersende positie innemen. De belegging binnen deze beperking is slechts voor één enkele emittent toegestaan. Deposito's bij een kredietinstelling 3. DE BEVEK mag niet meer dan 20 % van de nettoactiva van elk compartiment beleggen in deposito's bij eenzelfde kredietinstelling. De vennootschappen die met het oog op de consolidatie van hun rekeningen gegroepeerd zijn, dienen voor de berekening van deze beperking als één enkele entiteit te worden beschouwd. Afgeleide financiële instrumenten 4. a) Bij een verrichting in OTC-derivaten mag het tegenpartijrisico niet meer dan 10 % van de nettoactiva van het compartiment bedragen wanneer de tegenpartij een kredietinstelling is zoals bedoeld onder bovenvermelde paragraaf I punt (g), of 5 % van zijn nettoactiva in de andere gevallen. b) Beleggingen in afgeleide financiële instrumenten zijn toegestaan voor zover de totale risico's waaraan de onderliggende activa zijn blootgesteld de beleggingsbeperkingen vastgesteld onder de voornoemde punten 2. a) tot e), 3., 4. a) en de hierna volgende punten 5. en 6. niet overschrijden. Wanneer de BEVEK belegt in derivaten op basis van een index zijn deze beleggingen niet noodzakelijkerwijs gekoppeld aan de beleggingsbeperkingen vastgesteld onder de voornoemde punten 2. a) tot e), 3., 4. a) en de hierna volgende punten 5. en 6. c) Wanneer een effect of een geldmarktinstrument een afgeleid financieel instrument bevat, moet dit laatste in aanmerking worden genomen bij de toepassing van de bepalingen vermeld in de punten 4. d) en 6. infra, en eveneens bij de beoordeling van de risico's verbonden aan verrichtingen in afgeleide financiële instrumenten, zodat het totaalrisico verbonden aan de afgeleide financiële instrumenten niet meer bedraagt dan de totale nettoactivawaarde. d) Elk compartiment zorgt ervoor dat het totaalrisico verbonden aan de afgeleide financiële instrumenten niet meer bedraagt dan de totale nettoactivawaarde van zijn portefeuille. Bij de berekening van de risico's wordt rekening gehouden met de dagwaarde van de onderliggende activa, met het tegenpartijrisico, met het verwachte marktverloop en met de beschikbare tijd om de posities te vereffenen. Gecombineerde beperkingen 20

21 5. Niettegenstaande de individuele beperkingen vastgesteld onder de bovenstaande punten 2. a), 3. en 4. a) mag een compartiment niet het volgende combineren: - beleggingen in effecten of geldmarktinstrumenten uitgegeven door eenzelfde entiteit, - deposito's bij eenzelfde entiteit, en/of - risico's voortvloeiend uit verrichtingen in OTC-derivaten met eenzelfde entiteit, die meer dan 20 % van zijn nettoactiva bedragen. 6. De beperkingen vastgesteld onder de punten 2. a), 2. c), 2. d), 3., 4. a) en 5. kunnen niet worden gecumuleerd. Daarom mogen de beleggingen in effecten en in geldmarktinstrumenten van eenzelfde emittent en uitgevoerd overeenkomstig de punten 2. a), 2. c), 2. d), 3., 4. a) en 5. in totaal geenszins 35 % van de nettoactiva van het betrokken compartiment overschrijden. Beperkingen betreffende zeggenschap 7. a) De BEVEK mag geen aandelen met stemrecht verwerven die haar een aanzienlijke invloed verlenen op het beheer van een emittent. b) De BEVEK verbindt zich ertoe om niet meer dan 10 % aandelen zonder stemrecht van eenzelfde emittent te verwerven. c) De BEVEK verbindt zich ertoe om niet meer dan 10 % obligaties van eenzelfde emittent te verwerven. d) De BEVEK verbindt zich ertoe om niet meer dan 10 % geldmarktinstrumenten van eenzelfde emittent te verwerven. e) De BEVEK verbindt zich ertoe om niet meer dan 25 % rechten van deelneming in eenzelfde ICBE en/of andere ICB te verwerven. Het kan gebeuren dat de beperkingen bedoeld in de punten 7. c) tot e) supra op het moment van de verwerving niet worden nageleefd wanneer op dat moment het brutobedrag van de obligaties of van de geldmarktinstrumenten of het nettobedrag van de uitgegeven effecten niet berekend kan worden. De beperkingen bedoeld in de punten 7. a) tot e) supra zijn niet van toepassing op: - de effecten en geldmarktinstrumenten uitgegeven of gewaarborgd door een EU-lidstaat of door zijn territoriale publiekrechtelijke instanties; - de effecten en geldmarktinstrumenten uitgegeven of gewaarborgd door een land dat niet tot de EU behoort; - de effecten en geldmarktinstrumenten uitgegeven door internationale publiekrechtelijke instellingen waartoe een of meer EU-lidstaten behoren; 21

22 Leningen - de aandelen die de BEVEK bezit in het kapitaal van een vennootschap van een derde Staat die niet tot de EU behoort, voor zover (i) deze vennootschap haar activa hoofdzakelijk belegt in effecten van emittenten die onder deze Staat ressorteren, wanneer (ii) krachtens de wetgeving van deze Staat een dergelijke participatie de enige mogelijkheid is voor de BEVEK om in effecten van emittenten van deze Staat te beleggen, en (iii) deze vennootschap in haar beleggingsbeleid de regels naleeft betreffende de risicospreiding, het tegenpartijrisico en de beperking van zeggenschap zoals bedoeld in voornoemde punten 1. a) en b), 2. a) 2. c), 2. d), 3., 4. a), 5., 6. en 7. a) tot e); - aandelen in het kapitaal van dochterondernemingen die in het land waar zij zijn gevestigd uitsluitend ten bate van de BEVEK beheer-, advies- en handelsactiviteiten uitoefenen met betrekking tot de terugkoop van rechten van deelneming op verzoek van de aandeelhouders. 8. Elk compartiment mag tot 10 % van zijn nettoactiva ontlenen voor zover het tijdelijke leningen betreft. Elk compartiment kan eveneens door middel van een back-to-backlening valuta's verwerven. De verplichtingen die voortvloeien uit optiecontracten en uit de aan- en verkoop van futures, worden bij de berekening van deze beleggingsbeperking niet als leningen beschouwd. Tot slot waarborgt de BEVEK dat de beleggingen van elk compartiment de volgende regels in acht nemen: 9. De BEVEK mag geen kredieten toekennen, noch zich voor rekening van derden borg stellen. Deze beperking belet echter niet dat de BEVEK niet volledig volgestorte effecten, geldmarktinstrumenten of andere financiële instrumenten verwerft. 10. De BEVEK mag geen ongedekte verkopen uitvoeren van effecten, geldmarktinstrumenten of andere financiële instrumenten zoals vermeld onder voornoemde paragraaf I., punten e), f) en h). 11. De BEVEK mag geen onroerende goederen verwerven, behalve indien deze noodzakelijk zijn voor de directe uitoefening van haar activiteit. 12. De BEVEK mag geen grondstoffen, edele metalen of aandeelbewijzen verwerven die deze vertegenwoordigen. 13. De BEVEK mag haar activa niet aanwenden om effecten te waarborgen. 14. De BEVEK mag geen warrants of andere instrumenten uitgeven die het recht verlenen aandelen van de BEVEK te verwerven. Niettegenstaande alle voornoemde bepalingen: 22

23 15. Mag van de hierboven bepaalde beperkingen worden afgeweken bij de uitoefening van inschrijvingsrechten die betrekking hebben op effecten of geldmarktinstrumenten die tot de activa van het betrokken compartiment behoren. 16. Wanneer de voornoemde maximumpercentages worden overschreden, buiten de wil van de BEVEK of als gevolg van de uitoefening van aan de aandelen in portefeuille verbonden rechten, dan moet de BEVEK zich bij haar verkoopverrichtingen als prioriteit stellen deze situatie te regulariseren, hierbij rekening houdend met de belangen van de aandeelhouders. De BEVEK behoudt zich het recht voor om op elk moment andere beleggingsbeperkingen op te leggen, voor zover die nodig zijn om zich in regel te stellen met de wetten en reglementen die gelden in bepaalde landen waar de aandelen van de BEVEK kunnen worden aangeboden en verkocht. 6. FINANCIËLE TECHNIEKEN EN INSTRUMENTEN Onverminderd de bijzondere bepalingen vermeld in hoofdstuk 4 Beleggingsdoelstellingen en beleggingsbeleid en met betrekking tot elk compartiment, kan de BEVEK een beroep doen op technieken en instrumenten die betrekking hebben op effecten en geldmarktinstrumenten, zoals het verstrekken en opnemen van effectenleningen, repoverrichtingen en retrocessie- en omgekeerde retrocessieovereenkomsten, met het oog op een doeltreffend portefeuillebeheer, tegen de voorwaarden en binnen de beperkingen van de wet, de reglementen, de administratieve praktijken en zoals hierna beschreven. De nettoblootstellingen (dit zijn de blootstellingen van de BEVEK min de door de BEVEK ontvangen zekerheden) jegens een tegenpartij voortvloeiend uit transacties inzake verstrekte en opgenomen effectenleningen, repoverrichtingen en retrocessie- en omgekeerde retrocessieovereenkomsten moeten in aanmerking worden genomen binnen de grens van 20 % van artikel 43(2) van de Wet van 2010 in overeenstemming met punt 2 van kader 27 van de gedragslijnen van de ESMA Het is de BEVEK toegestaan om een zekerheid in aanmerking te nemen in overeenstemming met de vereisten zoals hierna geformuleerd in het deel "Beheer van de zakelijke zekerheid" om het tegenpartijrisico bij transacties inzake verstrekte en opgenomen effectenleningen, repoverrichtingen en retrocessie- en omgekeerde retrocessieovereenkomsten te beperken. Verstrekte en opgenomen effectenleningen Elk compartiment kan tegen de volgende voorwaarden en binnen de volgende beperkingen een effectenlening verstrekken en opnemen: - Elk compartiment kan de effecten in zijn bezit gebruiken om een effectenlening te verstrekken via een gestandaardiseerd systeem van effectenleningen, georganiseerd door een erkend effectenclearingorganisme of door een financiële instelling die onder prudentieel toezicht staat dat door de toezichthoudende autoriteit als gelijkwaardig wordt beschouwd aan dat van het gemeenschapsrecht, en in dit soort verrichtingen gespecialiseerd is. - De opnemer van de effectenlening moet eveneens onder prudentieel toezicht staan dat door de toezichthoudende autoriteit als gelijkwaardig wordt beschouwd aan dat van het 23

P R O S P E C T U S VOOR HET DOORLOPEND AANBOD VAN AANDELEN VAN DE BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL - BEVEK.

P R O S P E C T U S VOOR HET DOORLOPEND AANBOD VAN AANDELEN VAN DE BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL - BEVEK. P R O S P E C T U S VOOR HET DOORLOPEND AANBOD VAN AANDELEN VAN DE BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL - BEVEK Degroof Equities DE AANDELEN VAN SOMMIGE COMPARTIMENTEN VAN DE BEVEK ZIJN OP

Nadere informatie

Degroof Bonds. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Bonds Corporate EUR BEWAARDER

Degroof Bonds. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Bonds Corporate EUR BEWAARDER Degroof Bonds Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEWAARDER Compartiment Degroof Bonds Corporate EUR VEREENVOUDIGD PROSPECTUS AUGUSTUS 2010 2 Degroof Bonds Beleggingsvennootschap met veranderlijk

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS VOOR HET DOORLOPEND AANBOD VAN AANDELEN VAN HET COMPARTIMENT Degroof Equities - International Selection (hierna International Selection ) VAN DE BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK

Nadere informatie

Degroof Monetary. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEWAARDER. Compartiment Degroof Monetary USD Compartiment Degroof Monetary EUR

Degroof Monetary. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEWAARDER. Compartiment Degroof Monetary USD Compartiment Degroof Monetary EUR Degroof Monetary Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEWAARDER Compartiment Degroof Monetary USD Compartiment Degroof Monetary EUR PROSPECTUS April 2012 Inschrijvingen mogen slechts worden

Nadere informatie

SHARE. Compartiment SHARE ENERGY

SHARE. Compartiment SHARE ENERGY SHARE Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (BEVEK naar Luxemburgs recht) met compartimenten van activa die meerwaarden nastreven, verdeeld per geografische zones of economische sectoren Compartiment

Nadere informatie

Degroof Bonds. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Bonds EUR 2017 BEWAARDER

Degroof Bonds. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Bonds EUR 2017 BEWAARDER Degroof Bonds Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEWAARDER Compartiment Degroof Bonds EUR 2017 VEREENVOUDIGD PROSPECTUS AUGUSTUS 2010 2 Degroof Bonds Beleggingsvennootschap met veranderlijk

Nadere informatie

Degroof Bonds. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Bonds Corporate EUR BEWAARDER

Degroof Bonds. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Bonds Corporate EUR BEWAARDER Degroof Bonds Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEWAARDER Compartiment Degroof Bonds Corporate EUR VEREENVOUDIGD PROSPECTUS MEI 2007 Degroof Bonds Beleggingsvennootschap met veranderlijk

Nadere informatie

Degroof Global. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Global ISIS Low BEWAARDER

Degroof Global. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Global ISIS Low BEWAARDER Degroof Global Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEWAARDER Compartiment Degroof Global ISIS Low VEREENVOUDIGD PROSPECTUS JANUARI 2011 1 2 Degroof Global Beleggingsvennootschap met veranderlijk

Nadere informatie

Degroof Global. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Global ISIS Medium BEWAARDER

Degroof Global. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Global ISIS Medium BEWAARDER Degroof Global Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEWAARDER Compartiment Degroof Global ISIS Medium VEREENVOUDIGD PROSPECTUS JANUARI 2011 1 Degroof Global Beleggingsvennootschap met veranderlijk

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs

Nadere informatie

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Vereenvoudigd prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Dit vereenvoudigd prospectus bevat de belangrijkste informatie

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 TRIODOS SICAV I sicav naar Luxemburgse recht conform Richtlijn 85/611/EEG Route D Esch, 69, 1470 Luxemburg LUXEMBURG De informatie die in deze bijlage

Nadere informatie

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CORPORATES EURO i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap Equity USA Small Cap Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

Asia Pacific Performance

Asia Pacific Performance Essentiële Beleggersinformatie 26 juni 2015 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Beleid voor het doorgeven en uitvoeren van orders voor DFMC Goedgekeurd door het directiecomité van 25 september 2014

Beleid voor het doorgeven en uitvoeren van orders voor DFMC Goedgekeurd door het directiecomité van 25 september 2014 Beleid voor het doorgeven en uitvoeren van orders voor DFMC Goedgekeurd door het directiecomité van 25 september 2014 1 OVEREENGEKOMEN TERMINOLOGIE In de tekst van dit beleid voor het doorgeven en uitvoeren

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

TreeTop Convertible SICAV

TreeTop Convertible SICAV v T REET OP ASSET MANAGEMENT S.A. TreeTop Convertible SICAV Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht Prospectus September 2011 Het inschrijvingsformulier is op eenvoudig verzoek

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

HECTOR SICAV. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment HECTOR SICAV - EURO STRATEGIC BEWAARDER

HECTOR SICAV. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment HECTOR SICAV - EURO STRATEGIC BEWAARDER HECTOR SICAV Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEWAARDER Compartiment HECTOR SICAV - EURO STRATEGIC VEREENVOUDIGD PROSPECTUS Mei 2008 1 Raad van bestuur HECTOR SICAV Beleggingsvennootschap

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate Bond World Emerging Corporate Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus December 2009 DB PLATINUM Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG Route d Esch 69, L-1470 Luxembourg De informatie die in deze bijlage bij het prospectus

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus December 2011. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht

Vereenvoudigd prospectus December 2011. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht Vereenvoudigd prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht De SICAV is een Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal met meerdere compartimenten,

Nadere informatie

Degroof Global. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEWAARDER

Degroof Global. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEWAARDER Degroof Global Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEWAARDER Compartiment Degroof Global ISIS Low Compartiment Degroof Global ISIS Medium Low Compartiment Degroof Global ISIS Medium Compartiment

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

V EREENVOUDIGD PROSPECTUS J UNI 2009

V EREENVOUDIGD PROSPECTUS J UNI 2009 T REET OP CONVERTIBLE INTERNATIONAL V EREENVOUDIGD PROSPECTUS J UNI 2009 Dit Vereenvoudigd prospectus bevat de hoofdkenmerken van het compartiment TreeTop Convertible International, een compartiment van

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Total Return II Gemeenschappelijk Beleggingsfonds conform Richtlijn 85/611/EEG 136, route d Arlon, L 1150 Luxemburg Gemeenschappelijk Beleggingsfonds

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE

BI CARMIGNAC PATRIMOINE BI CARMIGNAC PATRIMOINE Beleggingsdoelstelling Het compartiment belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A (acc) EUR (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd en heeft als

Nadere informatie

DELTA LLOYD L Bevek met meerdere compartimenten naar Luxemburgs recht

DELTA LLOYD L Bevek met meerdere compartimenten naar Luxemburgs recht naar Luxemburgs recht P R OSPECTUS & S T AT U T E N 16 JANUARI 2015 Er kan alleen worden ingetekend op basis van dit prospectus ( Prospectus"), inclusief de statuten en de beschrijvende fiches van elk

Nadere informatie

PROSPECTUS. Voor het permanent aanbod. van aandelen SHARE

PROSPECTUS. Voor het permanent aanbod. van aandelen SHARE PROSPECTUS Voor het permanent aanbod van aandelen SHARE Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (BEVEK naar Luxemburgs recht) met compartimenten van activa die meerwaarden nastreven, verdeeld

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 UITGIFTE VAN 250.000.000 EUR CONVERTEERBARE OBLIGATIES TERUGBETAALBAAR IN 2009 MET OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht overeenkomstig de Richtlijn 85/611/EEG 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Parijs,

Nadere informatie

AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal

AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal Maatschappelijke zetel: 49, avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxemburg Handelsregister: Luxemburg, B-63.116 KENNISGEVING AAN

Nadere informatie

Februari 2011 ARGENTA FUND OF FUNDS. 27, Boulevard du Prince Henri. L - 1724 Luxembourg PROSPECTUS BETREFFENDE HET PERMANENTE AANBOD VAN AANDELEN

Februari 2011 ARGENTA FUND OF FUNDS. 27, Boulevard du Prince Henri. L - 1724 Luxembourg PROSPECTUS BETREFFENDE HET PERMANENTE AANBOD VAN AANDELEN Februari 2011 ARGENTA FUND OF FUNDS 27, Boulevard du Prince Henri L - 1724 Luxembourg PROSPECTUS BETREFFENDE HET PERMANENTE AANBOD VAN AANDELEN VAN DE BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL MET

Nadere informatie

INFORMATIE BETREFFENDE DE BEVEK :

INFORMATIE BETREFFENDE DE BEVEK : Vereenvoudigd prospectus US Equities Compartiment van Ethias Investment RDT-DBI NV Bevek naar belgisch recht in effecten en liquide middelen Rue des Croisiers 24 4000 Luik RPR 0865127063 (Luik) INFORMATIE

Nadere informatie

GECOÖRDINEERDE STATUTEN. Naam Duur Doel Zetel. Artikel 2. De maatschappij is opgericht voor onbepaalde duur.

GECOÖRDINEERDE STATUTEN. Naam Duur Doel Zetel. Artikel 2. De maatschappij is opgericht voor onbepaalde duur. CARMIGNAC PORTFOLIO Société d Investissement à Capital Variable, sicav 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg Handelsregister Luxemburg B 70.409 GECOÖRDINEERDE STATUTEN Naam Duur Doel Zetel Artikel 1. De

Nadere informatie

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT PE-CONS 3667/01

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT PE-CONS 3667/01 EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT DE RAAD Brussel, 21 januari 2002 (OR. en) 1998/0243 (COD) LEX 319 PE-CONS 3667/01 EF 134 ECOFIN 390 CODEC 1344 RICHTLIJN 2001/108/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE

Nadere informatie

PETERCAM L FUND Bevek met meerdere compartimenten naar Luxemburgs recht

PETERCAM L FUND Bevek met meerdere compartimenten naar Luxemburgs recht PETERCAM L FUND Bevek met meerdere compartimenten naar Luxemburgs recht PROSPECTUS OKTOBER 2015 Er mag alleen worden ingeschreven op basis van dit prospectus (hierna 'Prospectus' genoemd) met inbegrip

Nadere informatie

Richtsnoeren. Richtsnoeren met betrekking tot centrale begrippen van de AIFMD 13.08.2013 ESMA/2013/611

Richtsnoeren. Richtsnoeren met betrekking tot centrale begrippen van de AIFMD 13.08.2013 ESMA/2013/611 Richtsnoeren Richtsnoeren met betrekking tot centrale begrippen van de AIFMD 13.08.2013 ESMA/2013/611 Datum: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Inhoud I. Toepassingsgebied 3 II. Definities 3 III. Doel 4 IV. Naleving

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010 Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010 ARGENTA FUND OF FUNDS De vennootschap ARGENTA FUND OF FUNDS (hierna de vennootschap genoemd) is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

PARVEST JAPAN. Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009

PARVEST JAPAN. Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

TreeTop Convertible SICAV

TreeTop Convertible SICAV Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht Prospectus Februari 2015 De beleggers worden erop gewezen dat naar aanleiding van een beslissing van de Raad van Bestuur van de BEVEK,

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Augustus 2010 FUND BEVEK naar uxemburgse recht met verschillende compartimenten conform Richtlijn 85/611/EEG 14, Boulevard Royal - 2449 UEMBOURG De informatie

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 ARGENTA-FUND De vennootschap ARGENTA-FUND (hierna "de vennootschap" genoemd) is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal ("SICAV") met

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG JUNI 2015

HALFJAARVERSLAG JUNI 2015 Generali Belgium HALFJAARVERSLAG JUNI 2015 US Equities generali.com INHOUD 1 Inleiding... 3 2 Beleggingsbeleid... 4 2.1 Globale aanpak 4 2.2 De activa 4 3 Evolutie van de portefeuille... 5 3.1 Waardering

Nadere informatie

PROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO. Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) naar Luxemburgs recht

PROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO. Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) naar Luxemburgs recht PROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) naar Luxemburgs recht Conform de Eurese Richtlijn betreffende de ICBE's Inschrijvingen de aandelen van CARMIGNAC PORTFOLIO

Nadere informatie

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal Luxemburg R.C.S.: Nr. B 63.616 ; BTW-nr.: Nr. 21642162

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal Luxemburg R.C.S.: Nr. B 63.616 ; BTW-nr.: Nr. 21642162 Volledig Prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal Luxemburg R.C.S.: Nr. B 63.616 ; BTW-nr.: Nr. 21642162 De Nederlandse versie is een nauwgezette vertaling van de Franse

Nadere informatie

PETERCAM L FUND. BEVEK met meerdere compartimenten naar Luxemburgs recht PROSPECTUS. met betrekking tot de uitgifte. van de aandelen.

PETERCAM L FUND. BEVEK met meerdere compartimenten naar Luxemburgs recht PROSPECTUS. met betrekking tot de uitgifte. van de aandelen. PROSPECTUS met betrekking tot de uitgifte van de aandelen van de BEVEK AUGUSTUS 2011 Dit prospectus (het Prospectus ) alsook de aanvullende Beschrijvende fiches van de Compartimenten (de Beschrijvende

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus. Maart 2010 DELTA LLOYD L

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus. Maart 2010 DELTA LLOYD L elgische bijlage bij het uitgifteprospectus Maart 2010 DELT LLOYD L eleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal met meerdere compartimenten naar Luxemburgs recht conform Richtlijn 85/611/EEG (Société

Nadere informatie

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus CapitalatWork Umbrella Fund SICAV Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht overeenkomstig richtlijn 85/611/EEG 69, route d'esch, L -1014 Luxembourg De informatie

Nadere informatie

DELTA LLOYD L Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen naar Luxemburgs recht

DELTA LLOYD L Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen naar Luxemburgs recht Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen VEREENVOUDIGD P R O S P E C T U S JULI 2007 Inschrijven is alleen mogelijk op basis van het prospectus of dit vereenvoudigde

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus mei 2010 DWS Invest beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG Boulevard Konrad Adenauer 2, L-1115 Luxemburg De informatie die in deze bijlage bij

Nadere informatie

Verslag van de raad van bestuur in het kader van de bepalingen van de artikelen 583, 596 juncto 603 en 598 van het wetboek vennootschappen

Verslag van de raad van bestuur in het kader van de bepalingen van de artikelen 583, 596 juncto 603 en 598 van het wetboek vennootschappen Verslag van de raad van bestuur in het kader van de bepalingen van de artikelen 583, 596 juncto 603 en 598 van het wetboek vennootschappen Gebruik makend van haar prerogatieven in het kader van het toegestane

Nadere informatie

ARGENTA LIFE WERELD AANDELEN * (INTERN COLLECTIEF FONDS IN EURO)

ARGENTA LIFE WERELD AANDELEN * (INTERN COLLECTIEF FONDS IN EURO) ARGENTA LIFE WERELD AANDELEN * (INTERN COLLECTIEF FONDS IN EURO) * Voorheen Argenta Life Japanse Aandelen. Continuum_Wereld_v20110527NL 1/6 1. ORGANISATIE VAN DE MAATSCHAPPIJ... 3 2. DOELSTELLING, BELEGGINGSBELEID

Nadere informatie

DELTA LLOYD L Bevek met meerdere compartimenten naar Luxemburgs recht

DELTA LLOYD L Bevek met meerdere compartimenten naar Luxemburgs recht naar Luxemburgs recht P R OSPECTUS & S T AT U T E N DECEMBER 2013 Er kan alleen worden ingetekend op basis van dit prospectus ( Prospectus"), inclusief de statuten en de beschrijvende fiches van elk van

Nadere informatie

KBL EPB Bond Fund. Vereenvoudigd Prospectus December 2011. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs Recht

KBL EPB Bond Fund. Vereenvoudigd Prospectus December 2011. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs Recht KBL EPB Bond Fund Vereenvoudigd Prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs Recht De SICAV is een Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal met meerdere

Nadere informatie

REGLEMENT VAN HET GEMEENSCHAPPELIJKE BELEGGINGSFONDS DEEL I ACTIVA EN DEELBEWIJZEN

REGLEMENT VAN HET GEMEENSCHAPPELIJKE BELEGGINGSFONDS DEEL I ACTIVA EN DEELBEWIJZEN REGLEMENT VAN HET GEMEENSCHAPPELIJKE BELEGGINGSFONDS DEEL I ACTIVA EN DEELBEWIJZEN ARTIKEL 1 DEELBEWIJZEN IN MEDE-EIGENDOM De rechten van de mede-eigenaars worden uitgedrukt in deelbewijzen, waarbij elk

Nadere informatie

PARVEST EUROPE DIVIDEND

PARVEST EUROPE DIVIDEND Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

Identiteit van de uiteindelijk begunstigden van een vennootschap

Identiteit van de uiteindelijk begunstigden van een vennootschap Identiteit van de uiteindelijk begunstigden van een vennootschap Argenta Spaarbank nv Dienst Personenbeheer Belgiëlei 49-53, 2018 ANTWERPEN FSMA 27316 RPR Antwerpen btw BE 0404.453.574 Kenmerk: PBUBOA

Nadere informatie

GBF METROPOLE Sélection A (ISIN: FR0007078811) Deze ICBE wordt beheerd door METROPOLE GESTION

GBF METROPOLE Sélection A (ISIN: FR0007078811) Deze ICBE wordt beheerd door METROPOLE GESTION Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal

AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal Maatschappelijke zetel: 49, avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxemburg Handelsregister: Luxemburg, B-63.116 KENNISGEVING AAN

Nadere informatie

BNP Paribas Portfolio Fund Balanced afgekort BNPP PF Balanced

BNP Paribas Portfolio Fund Balanced afgekort BNPP PF Balanced BNP Paribas Portfolio Fund Balanced afgekort BNPP PF Balanced Balanced Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas Portfolio Fund is op 14 maart 1990 in Luxemburg voor onbepaalde duur opgericht onder de

Nadere informatie

VERSOEPELING VAN DE VOORWAARDEN VOOR HET AANHOUDEN VAN HET SOLVAC-AANDEEL

VERSOEPELING VAN DE VOORWAARDEN VOOR HET AANHOUDEN VAN HET SOLVAC-AANDEEL Brussel, 1 oktober 2015 VERSOEPELING VAN DE VOORWAARDEN VOOR HET AANHOUDEN VAN HET SOLVAC-AANDEEL Er wordt aan herinnerd dat krachtens de artikelen 6 tot 8 van de statuten alle Solvacaandelen op naam zijn

Nadere informatie

VIVIUM DYNAMIC FUND FACT SHEET 31 maart 2017

VIVIUM DYNAMIC FUND FACT SHEET 31 maart 2017 FACT SHEET 31 maart 2017 Beleggingsbeleid De beheerdoelstelling van dit compartiment stemt overeen met een hoog risiconiveau in vergelijking met de beurs- en obligatiemarkten. De activa van dit compartiment

Nadere informatie

Volledig Prospectus December 2011

Volledig Prospectus December 2011 Volledig Prospectus December 2011 R.C.S.: Nr. B 57.138 BTW-nr.: LU21661073 Vennootschap met Veranderlijk Kapitaal Luxemburg De inschrijvingen zijn enkel geldig wanneer ze gedaan worden op basis van de

Nadere informatie

ARGENTA LIFE EUROPESE AANDELEN HIGH VALUE (INTERN COLLECTIEF FONDS IN EURO)

ARGENTA LIFE EUROPESE AANDELEN HIGH VALUE (INTERN COLLECTIEF FONDS IN EURO) ARGENTA LIFE EUROPESE AANDELEN HIGH VALUE (INTERN COLLECTIEF FONDS IN EURO) 1. ORGANISATIE VAN DE MAATSCHAPPIJ... 3 2. DOELSTELLING, BELEGGINGSBELEID EN RISICOPROFIEL... 4 2.1. Algemene bepaling van het

Nadere informatie

3. Informatie ten aanzien van Petercam B Fund en Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V

3. Informatie ten aanzien van Petercam B Fund en Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V SUBFONDS KENMERKEN EURO GELDMARKTFONDS Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Euro Geldmarktfonds Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Euro Geldmarktfonds. Het

Nadere informatie

Beslissing tot het verlenen van een voorafgaand akkoord Statuut van openbare instelling voor collectieve belegging in schuldvorderingen

Beslissing tot het verlenen van een voorafgaand akkoord Statuut van openbare instelling voor collectieve belegging in schuldvorderingen Beslissing tot het verlenen van een voorafgaand akkoord Statuut van openbare instelling voor collectieve belegging in schuldvorderingen Mei en september 2006 Conform artikel 11 van het koninklijk besluit

Nadere informatie

Woordenlijst KBC ASSET MANAGEMENT N.V. Achtergestelde obligaties

Woordenlijst KBC ASSET MANAGEMENT N.V. Achtergestelde obligaties Woordenlijst Achtergestelde obligaties Achtergestelde obligaties zijn obligaties die bij een faillissement of liquidatie van de desbetreffende onderneming pas terugbetaald worden na de andere schuldeisers

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie

Nadere informatie

PARVEST BOND EURO SHORT TERM

PARVEST BOND EURO SHORT TERM Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus september 00 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

VIVIUM BALANCED FUND FACT SHEET 31 maart 2017

VIVIUM BALANCED FUND FACT SHEET 31 maart 2017 FACT SHEET 31 maart 2017 Beleggingsbeleid De beheerdoelstelling van dit compartiment stemt overeen met een matig risiconiveau in vergelijking met de beurs- en obligatiemarkten. De activa van dit compartiment

Nadere informatie

VIVIUM DYNAMIC FUND. FACT SHEET 31 maart 2016 Beleggingsbeleid. Risicoklasse. Algemene kenmerken

VIVIUM DYNAMIC FUND. FACT SHEET 31 maart 2016 Beleggingsbeleid. Risicoklasse. Algemene kenmerken FACT SHEET 31 maart 2016 Beleggingsbeleid De beheerdoelstelling van dit compartiment stemt overeen met een hoog risiconiveau in vergelijking met de beurs- en obligatiemarkten. De activa van dit compartiment

Nadere informatie

P R O S P E C T U S BKCP FUND

P R O S P E C T U S BKCP FUND P R O S P E C T U S Betreffende het permanente aandelenaanbod van de beleggingsmaatschappij met variabel kapitaal (sicav) en met meerdere subfondsen naar Luxemburgs recht BKCP FUND Op de aandelen van de

Nadere informatie

CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN. Levensverzekeringsverrichtingen verbonden met beleggingsfondsen.

CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN. Levensverzekeringsverrichtingen verbonden met beleggingsfondsen. CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN Brussel, 10 juni 2002 Omzendbrief aan de Algemene Directie van de verzekeringsondernemingen. O. ref. : Financiële Dienst E. DEGADT - 02/737.07.66 Betreft : Levensverzekeringsverrichtingen

Nadere informatie

MercLin SICAV. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal

MercLin SICAV. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal MercLin SICAV Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal PROSPECTUS Juni 2016 MercLin SICAV Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal H.R. Luxemburg Nr. B 139 911 Maatschappelijke zetel 12,

Nadere informatie

TreeTop Convertible SICAV

TreeTop Convertible SICAV T REETOP ASSET MANAGEMENT S.A. TreeTop Convertible SICAV Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht Prospectus December 2013 Het inschrijvingsformulier is op eenvoudig verzoek

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC Beleggingsdoelstelling Het interne beleggingsfonds belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A EUR acc (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd

Nadere informatie

ten bijkomende titel, onroerende goederen, met of zonder koopoptie, in leasing geven overeenkomstig artikel 47 van het Koninklijk Besluit van lien

ten bijkomende titel, onroerende goederen, met of zonder koopoptie, in leasing geven overeenkomstig artikel 47 van het Koninklijk Besluit van lien 5 ten bijkomende titel, onroerende goederen, met of zonder koopoptie, in leasing geven overeenkomstig artikel 47 van het Koninklijk Besluit van lien april negentienhonderd vijfennegentig met betrekking

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EMERGING MARKETS

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EMERGING MARKETS Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EMERGING MARKETS i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE FLEXIBLE (EdR Europe Flexible)

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE FLEXIBLE (EdR Europe Flexible) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE (Verrichtingen van het op 30 juni 2015 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme 75001 Paris

Nadere informatie

Richtsnoeren voor de behandeling van verbonden ondernemingen, waaronder deelnemingen

Richtsnoeren voor de behandeling van verbonden ondernemingen, waaronder deelnemingen EIOPA-BoS-14/170 NL Richtsnoeren voor de behandeling van verbonden ondernemingen, waaronder deelnemingen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. +

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten

Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten Bron : Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten

Nadere informatie

Resultatenrekening. B. Andere

Resultatenrekening. B. Andere Resultatenrekening I. Waardeverminderingen, minderwaarden en meerwaarden A. Obligaties en andere schuldinstrumenten a) Obligaties C. Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren a)

Nadere informatie

Candriam Quant. Prospectus. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (bevek) Luxemburg

Candriam Quant. Prospectus. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (bevek) Luxemburg Candriam Quant Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (bevek) Luxemburg Prospectus Inschrijvingen worden uitsluitend aanvaard op basis van het onderhavige prospectus dat uitsluitend geldig is

Nadere informatie

Fortis Comfort Equity High Dividend Europe

Fortis Comfort Equity High Dividend Europe Fortis Comfort Equity High Dividend Europe Categorie "Classic" FORTIS COMFORT Fonds Commun de Placement naar Luxemburgs recht Presentatie van het Fonds FORTIS COMFORT (hierna "het Fonds") is op 28 juli

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC COURT TERME

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC COURT TERME HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC COURT TERME (Verrichtingen van het op 30 juni 2015 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme 75001 Paris - Tel.: 01

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document geeft u essentiële beleggersinformatie over dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u

Nadere informatie

INFORMATIE BETREFFENDE DE BEVEK :

INFORMATIE BETREFFENDE DE BEVEK : Vereenvoudigd prospectus Compartiment van Ethias Investment RDT-DBI NV Bevek naar belgisch recht in effecten en liquide middelen Rue des Croisiers 24 4000 Luik RPR 0865127063 (Luik) INFORMATIE BETREFFENDE

Nadere informatie

UNIVERSAL INVEST Bevek met meerdere compartimenten naar Luxemburgs recht

UNIVERSAL INVEST Bevek met meerdere compartimenten naar Luxemburgs recht P R O S P E C T U S & S T A T U T E N DECEMBER 2009 Er kan alleen worden ingetekend op basis van dit prospectus, aangevuld met de statuten en de beschrijvende fiches van ieder compartiment zoals vermeld

Nadere informatie

LUX INTERNATIONAL STRATEGY BELGISCHE BIJLAGE VAN JUNI 2005 AAN HET PROSPECTUS VAN JULI 2004 EN ZIJN AANHANGSEL VAN AUGUSTUS 2004

LUX INTERNATIONAL STRATEGY BELGISCHE BIJLAGE VAN JUNI 2005 AAN HET PROSPECTUS VAN JULI 2004 EN ZIJN AANHANGSEL VAN AUGUSTUS 2004 LUX INTERNATIONAL STRATEGY BELGISCHE BIJLAGE VAN JUNI 2005 AAN HET PROSPECTUS VAN JULI 2004 EN ZIJN AANHANGSEL VAN AUGUSTUS 2004 BIJKOMENDE INLICHTINGEN VOOR BELGISCHE INWONERS Belangrijke opmerking :

Nadere informatie

FORTIS QUAM FUND 15/40

FORTIS QUAM FUND 15/40 Presentatie van het Fonds FORTIS QUAM FUND is op 29 november 2005 voor onbepaalde duur opgericht onder de wetgeving van het Groothertogdom Luxemburg als gemeenschappelijk beleggingsfonds conform de bepalingen

Nadere informatie