PROSPECTUS. Voor het permanent aanbod. van aandelen SHARE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROSPECTUS. Voor het permanent aanbod. van aandelen SHARE"

Transcriptie

1 PROSPECTUS Voor het permanent aanbod van aandelen SHARE Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (BEVEK naar Luxemburgs recht) met compartimenten van activa die meerwaarden nastreven, verdeeld per geografische zones of economische sectoren De SHARE-aandelen zijn genoteerd op de Beurs van Luxemburg. Juli 2012

2 INHOUDSOPGAVE Pag. 1. Beschrijving van de BEVEK Beschrijving van de Beheervennootschap Beheer van de BEVEK Beleggings- en distributiebeleid Uitgifte en terugkoop van aandelen Conversie van aandelen Netto-inventariswaarde Bewaarder Centraal beheer Distributie Fiscaliteit Jaarvergaderingen van aandeelhouders Kosten ten laste van de BEVEK Maatschappelijk boekjaar en bedrijfsrevisor Ontbinding en vereffening van de BEVEK Ontbinding, fusie en inbreng van compartimenten Informatie Beschikbare documenten Bijlage 1 In aanmerking komende financiële activa, beleggingen en beleggingsbeperkingen Bijlage 2 Netto-inventariswaarde (uittreksels van artikel 12 van de Statuten)

3 SHARE Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal H.R. Luxemburg Nr. B Maatschappelijke zetel: 12, Rue Eugène Ruppert L-2453 LUXEMBURG Raad van Bestuur: Jean- Michel GELHAY Bestuurder Degroof Gestion Institutionnelle - Luxembourg 12, Rue Eugène Ruppert L-2453 LUXEMBURG Voorzitter Eric LOBET Directeur Degroof Gestion Institutionnelle - Luxembourg 12, Rue Eugène Ruppert L-2453 LUXEMBURG Bestuurder Alexander SCHOEN Senior Asset Manager BANK DEGROOF N.V. Nijverheidsstraat 44 B-1040 BRUSSEL Bestuurder Vincent PLANCHE Bestuurder lid van het Directiecomité DEGROOF FUND MANAGEMENT COMPANY N.V , Guimardstraat B-1040 BRUSSEL Bestuurder Beheervennootschap: Degroof Gestion Institutionnelle - Luxembourg 12, Rue Eugène Ruppert L-2453 LUXEMBURG 3

4 Distributeurs: BANQUE DEGROOF FRANCE S.A. 1, Rond-Point des Champs-Elysées F PARIJS BANK DEGROOF N.V. Nijverheidsstraat 44 B-1040 BRUSSEL BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A. 12, Rue Eugène Ruppert L-2453 LUXEMBURG Beheerders: COMGEST S.A. 17, Square Edouard VII F PARIJS voor het compartiment SHARE EUROPE SELECTION DEGROOF BANQUE PRIVÉE S.A. 18, Avenue Louis-Casaï CH GENÈVE voor het compartiment SHARE GOLD Beleggingsadviseurs: BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A. 12, Rue Eugène Ruppert L-2453 LUXEMBURG voor het compartiment SHARE ENERGY DEGROOF BANQUE PRIVÉE S.A. 18, Avenue Louis-Casaï CH-1209 GENÈVE voor het compartiment SHARE ENERGY URAM S.A. 14, Avenue de Miremont CH-1206 GENEVE voor het compartiment SHARE GOLD en voor de Beheerder 4

5 Beheerder van het wisselkoersrisico: DEGROOF GESTION INSTITUTIONNELLE LUXEMBOURG 12, Rue Eugène Ruppert L-2453 Luxemburg voor het compartiment SHARE GOLD Bewaarder: BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A. 12, Rue Eugène Ruppert L-2453 LUXEMBURG Centraal beheer: BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A. 12, Rue Eugène Ruppert L-2453 LUXEMBURG Bedrijfsrevisor: KPMG Luxembourg S.à r.l. 9, Allée Scheffer L-2520 LUXEMBURG 5

6 1. BESCHRIJVING VAN DE BEVEK A. Inleiding SHARE (hierna de BEVEK ) is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht, opgericht overeenkomstig de wet van 10 augustus 1915 op de handelsvennootschappen en haar wijzigingswetten (hierna de Wet van 1915 ), en de wet van 17 december 2010 betreffende de instellingen voor collectieve belegging ( ICB ) (hierna de Wet van 2010 ). SHARE werd op 31 augustus 1988, op initiatief van DEGROOF BANQUE PRIVEE S.A., voor onbepaalde duur opgericht. De BEVEK is ingeschreven op de officiële lijst van de ICB s overeenkomstig de Wet van 2010 en is meer bepaald onderworpen aan de bepalingen van Deel I van deze wet, deel dat de bepalingen overneemt van de Europese richtlijn van 13 juli 2009 (2009/65/EEG). In geen geval en in welke vorm dan ook kan deze inschrijving worden gezien als een positieve beoordeling door de Commission de Surveillance du Secteur Financier (de CSSF ) van de inhoud van dit Prospectus of van de kwaliteit van de door de BEVEK aangeboden of gehouden effecten. Elke andersluidende bevestiging is niet toegestaan en onwettig. De Raad van Bestuur van de BEVEK (hierna de Raad van Bestuur ) heeft alle nodige voorzorgsmaatregelen genomen om te verzekeren dat de feiten vermeld in dit Prospectus juist en nauwkeurig zijn en dat geen enkel belangrijk feit wordt vergeten waardoor enige verklaring opgenomen in dit Prospectus verkeerd zou kunnen worden geïnterpreteerd. De Raad van Bestuur neemt de verantwoordelijkheid op voor de juistheid van de informatie in dit Prospectus op de datum van publicatie. Bijgevolg moet alle informatie of elke verklaring die niet vermeld is in het prospectus, in voorkomend geval in de bijlagen bij het Prospectus, in het/de DEBI(s) of in de jaar- en halfjaarverslagen die er een wezenlijk onderdeel van uitmaken, beschouwd worden als niet toegestaan. Dit Prospectus kan worden bijgewerkt om rekening te houden met belangrijke wijzigingen in dit Prospectus. Daarom is het aangewezen dat iedere potentiële inschrijver zich bij de BEVEK inlicht over de eventuele publicatie van een recentere versie van het Prospectus. Het Prospectus mag niet worden gebruikt in het kader van een openbaar aanbod van aandelen of om aandelen te verkopen in een rechtsgebied of onder omstandigheden waar een dergelijk aanbod of verkoop niet is toegestaan. Elke potentiële belegger die een exemplaar van het Prospectus of van het inschrijvingsformulier in een grondgebied buiten het Groothertogdom Luxemburg ontvangt, mag deze documenten niet beschouwen als een aanbod om de aandelen te kopen of erop in te schrijven, uitgezonderd indien dergelijk aanbod in dergelijk grondgebied, zonder registratievereisten of andere, volledig wettelijk kan worden gedaan. Vóór elke inschrijving is het aangewezen dat de belegger controleert in welk(e) land(en) de BEVEK geregistreerd is, en meer bepaald welke compartimenten en aandelenklassen voor commercialisering zijn toegestaan, alsook de eventuele juridische verplichtingen en wisselkoersbeperkingen verbonden aan de inschrijving, de aankoop, het bezit of de verkoop van aandelen van de BEVEK. De commercialisatie van de BEVEK is toegestaan in Luxemburg, België, Frankrijk, Duitsland en Spanje. 6

7 In het bijzonder werd geen enkele formaliteit ondernomen voor de registratie van de BEVEK of haar aandelen bij de "US Securities and Exchange Commission" onder de "Investment Company Act" van 1940 (de Amerikaanse wet op beleggingsvennootschappen), haar wijzigingen of enige andere effectenwet. In de Verenigde Staten van Amerika, in hun gebieden of gebiedsdelen, mag dit Prospectus bijgevolg niet worden ingeleid, aangeboden of verdeeld en mag het niet aan een US person worden overhandigd, zoals bepaald door Regulation S van de effectenwet van 1933 (Regulation S of the US Securities Act of 1933, as amended), uitgezonderd voor transacties die volgens de effectenwet van 1933 vrijgesteld zijn van registratie. Elke niet-naleving van deze beperkingen kan een inbreuk vertegenwoordigen op de Amerikaanse effectenwetten. Elke verwijzing in het Prospectus naar: euro, EUR of, heeft betrekking op de munteenheid van de landen van de Europese Unie die deelnemen aan de eenheidsmunt. USD, US Dollar of $, heeft betrekking op de munteenheid van de Verenigde Staten van Amerika. Werkdag, heeft betrekking op een dag waarop de banken in Luxemburg open zijn (uitgezonderd op zaterdag en op wettelijke en bankfeestdagen). Exemplaren van het Prospectus zijn onder de hierboven vermelde voorwaarden beschikbaar op de maatschappelijke zetel van de BEVEK, bij de Beheervennootschap alsook bij de Distributeurs. Er wordt alleen op de aandelen van de verschillende compartimenten ingeschreven op basis van de informatie in het document met essentiële beleggersinformatie (het DEBI ). Het DBIB is een precontractueel document dat belangrijke informatie bevat voor beleggers. Het bevat passende informatie over de essentiële kenmerken van elk klasse/categorie van aandelen van een bepaald compartiment. Indien u overweegt om in te schrijven op aandelen, dan moet u eerst zorgvuldig het DEBI lezen samen met het Prospectus en, in voorkomend geval, zijn bijlagen, die specifieke informatie bevatten over het beleggingsbeleid van de verschillende compartimenten, en de recentst gepubliceerde jaar- en halfjaarverslagen van de BEVEK raadplegen, waarvan exemplaren beschikbaar zijn op de website bij lokale agenten of, in voorkomend geval, bij entiteiten die de aandelen van de Vennootschap verhandelen en op verzoek gratis verkregen kunnen worden op de zetel van de Vennootschap. B. Maatschappelijke zetel De BEVEK heeft haar maatschappelijke zetel te Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg, 12 Rue Eugène Ruppert en is ingeschreven in het Handelsregister van en te Luxemburg onder het nummer B C. Statuten De Statuten van de BEVEK (hierna de Statuten ) werden in het Mémorial, Recueil des 7

8 Sociétés et Associations du Luxembourg van 13 oktober 1988 gepubliceerd en de statutenwijzigingen werden in het Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations du Luxembourg van 13 juni 1990, 24 juni 1993, 29 juli 1993, 1 april 1998, 21 juni 2000, 14 augustus 2001 en 22 maart 2006 gepubliceerd. De gecoördineerde statuten werden bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank van en te Luxemburg neergelegd, waar tegen betaling van de griffiekosten kopieën verkrijgbaar zijn. U kunt ze ook elektronisch raadplegen op de website van het handelsregister Registre de Commerce et des Sociétés du Grand-Duché de Luxembourg (www.rcsl.lu) tegen betaling van de kosten van raadpleging. 8

9 D. Kapitaal Overeenkomstig artikel 5 en 12 van de Statuten is het kapitaal van de BEVEK op elk moment gelijk aan de nettoactivawaarde van alle compartimenten. Oorspronkelijk werd de BEVEK opgericht met een startkapitaal van US dollar, vertegenwoordigd door aandelen zonder nominale waarde. Momenteel wordt het kapitaal van de BEVEK uitgedrukt in euro. Het wettelijke minimumkapitaal bedraagt euro. De kapitaalwijzigingen gebeuren van rechtswege zonder de voorwaarden van bekendmaking en inschrijving in het "Registre de Commerce van en te Luxemburg die voorzien zijn voor de kapitaalverhogingen en -verlagingen van de naamloze vennootschappen. E. Verwerking van persoonsgegevens De BEVEK, de Beheervennootschap, de Administratief Agent, de Bewaarder, de Transferagent en elke andere persoon die diensten aan de Vennootschap verleent, alsook de financiële tussenpersonen van de beleggers, kunnen sommige persoonsgegevens over de beleggers (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de naam, het adres en het belegde bedrag) verzamelen, registreren, opslaan, aanpassen, overdragen of verwerken en gebruiken. Dergelijke gegevens kunnen onder meer worden gebruikt in het kader van de boeking en administratie van de vergoedingen van de distributeurs, van de identificatieplicht vereist door de wetgeving ter bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, van het bijhouden van het aandeelhoudersregister, van de verwerking van orders voor de inschrijving, terugkoop en conversie van aandelen, van dividenduitkeringen aan de aandeelhouders en van gerichte klantendiensten. Dergelijke gegevens zullen niet aan onbevoegde derden worden meegedeeld. De BEVEK kan de verwerking van de persoonsgegevens aan een andere entiteit delegeren ("de Gemachtigde") (zoals de Administratief Agent, de Transferagent en Registerhouder). De BEVEK verbindt zich ertoe de persoonsgegevens niet aan onbevoegde derden, zijnde derden andere dan de Gemachtigde, mee te delen, uitgezonderd indien bij wet verplicht of met de voorafgaande toestemming van de beleggers. Elke belegger heeft recht van toegang tot zijn persoonsgegevens en kan deze, indien ze fout of onvolledig zijn, laten corrigeren. Door de inschrijving op aandelen van de Vennootschap stemt elke belegger in met dergelijke verwerking van zijn persoonsgegevens. 9

10 2. BESCHRIJVING VAN DE BEHEERVENNOOTSCHAP De Raad van Bestuur van de BEVEK beschikt over de ruimste bevoegdheden om onder alle omstandigheden in naam van de BEVEK op te treden, onder voorbehoud van de bevoegdheden die de wet uitdrukkelijk aan de Algemene Vergadering van aandeelhouders toekent. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het beheer van de BEVEK en voor het uitstippelen van het beleggingsbeleid dat door elk compartiment toegepast dient te worden. Voor het beheer en de uitvoering van dit beleggingsbeleid en voor de administratie en commercialisering van de BEVEK, heeft de Raad van Bestuur overeenkomstig hoofdstuk 15 van de wet van 2010, een beheervennootschap aangesteld, DEGROOF GESTION INSTITUTIONNELLE - LUXEMBOURG (de Beheervennootschap ). DEGROOF GESTION INSTITUTIONNELLE LUXEMBURG is een naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht, op 20 december 2004 in Luxemburg opgericht voor onbepaalde duur. Ze heeft haar maatschappelijke zetel te Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg, 12, Rue Eugène Ruppert. Haar onderschreven en volgestort maatschappelijk kapitaal bedraagt 2 miljoen euro. Haar hoofddoel bestaat in het collectief beheer van ICBE s erkend conform de richtlijn 85/611/EEG en eveneens het beheer van andere ICB s. Het collectieve beheer van ICBE s en ICB s omvat het portefeuillebeheer, het administratief beheer en de commercialisering. Bovendien kan ze diensten aanbieden voor het discretionaire beheer van andere beleggingsportefeuilles voor een institutioneel klantenbestand. Tussen DEGROOF GESTION INSTITUTIONNELLE - LUXEMBOURG en de BEVEK werd een raamovereenkomst van onbepaalde duur voor collectief portefeuillebeheer gesloten. Krachtens deze overeenkomst verzorgt de Beheervennootschap het afzonderlijk beheer van de specifieke portefeuille van elk compartiment van de BEVEK, de taken verbonden aan het centraal beheer van de BEVEK, alsook de commercialisering van de BEVEK. Onder haar verantwoordelijkheid heeft de Beursvennootschap het beheer van bepaalde compartimenten overgedragen aan de Beheerders beschreven in hoofdstuk 3 Beheer van de BEVEK, het centrale bestuur van de BEVEK aan BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A. en de commercialisering van de aandelen van de BEVEK aan de Distributeurs beschreven in hoofdstuk 10 Distributie. De Raad van Bestuur is samengesteld uit de volgende personen: - De heer Geert De Bruyne, voorzitter - De heer Jean-Luc Neyens, bestuurder - De heer Alain Devresse, bestuurder; - De heer Patrick Wagenaar, bestuurder - De heer Vincent Planche, bestuurder - De heer Benoît Daenen, bestuurder - De heer Jean-Michel Gelhay, bestuurder Als vergoeding voor haar prestaties ontvangt de Beheervennootschap van de BEVEK een provisie op jaarbasis van 0,50%, betaalbaar per kwartaal en berekend op de gemiddelde nettoactivawaarde van de compartimenten SHARE ENERGY en SHARE GOLD in de loop 10

11 van het beschouwde kwartaal. Voor het compartiment SHARE EUROPE SELECTION bedraagt deze provisie jaarlijks 0,75%. 3. BEHEER VAN DE BEVEK De Beheervennootschap is belast met het beheer van de compartimenten van de BEVEK en kan dit beheer aan een erkende beheerder delegeren. De Beheervennootschap heeft het beheer van het compartiment SHARE EUROPE SELECTION aan COMGEST S.A., Parijs gedelegeerd (hierna een Beheerder ). Hiertoe werd tussen de Beheervennootschap en COMGEST S.A. een beheerovereenkomst van onbepaalde duur gesloten. Krachtens deze overeenkomst verzorgt COMGEST S.A. het dagelijks portefeuillebeheer eigen aan het compartiment SHARE EUROPE SELECTION waarvan haar het beheer werd toevertrouwd, met inachtneming van zijn specifieke beheermodaliteiten. Als vergoeding voor haar dienstverlening ontvangt COMGEST S.A. van de Beheervennootschap een provisie op jaarbasis van: - 0,50% op de schijf van de gemiddelde nettoactiva onder 102 miljoen euro; - 0,75% op de schijf van de gemiddelde nettoactiva boven 102 miljoen euro. De Beheervennootschap heeft het beheer van het compartiment SHARE GOLD aan DEGROOF BANQUE PRIVEE S.A., Genève gedelegeerd (hierna een Beheerder ). Hiertoe werd tussen de Beheervennootschap en DEGROOF BANQUE PRIVEE S.A. een beheerovereenkomst van onbepaalde duur gesloten. Krachtens deze overeenkomst verzorgt DEGROOF BANQUE PRIVEE S.A. het dagelijks portefeuillebeheer eigen aan het compartiment SHARE GOLD waarvan haar het beheer werd toevertrouwd, met inachtneming van zijn specifieke beheermodaliteiten. Als vergoeding voor haar dienstverlening ontvangt DEGROOF BANQUE PRIVEE S.A. van de Beheervennootschap een provisie op jaarbasis van 0,50%. Wat het wisselkoersrisico van het compartiment SHARE GOLD betreft, heeft de Raad van Bestuur besloten om Degroof Gestion Institutionnelle - Luxembourg als Beheerder van het wisselkoersrisico aan te stellen (hierna de Beheerder van het wisselkoersrisico ). Daartoe werd tussen de BEVEK, de Beheerder en de Beheerder van het wisselkoersrisico, een beheerovereenkomst wisselkoersrisico van onbepaalde duur gesloten. Krachtens deze overeenkomst past de Beheerder van het wisselkoersrisico een beheertechniek toe die beoogt de zogenaamde «EUR»-klasse van het compartiment SHARE GOLD de beste dekking te bieden tegen het wisselkoersrisico verbonden aan de in portefeuille gehouden valuta s. Als vergoeding voor zijn dienstverlening, ontvangt de Beheerder van het wisselkoersrisico van de zogenoemde EUR -klasse van het compartiment SHARE GOLD, een provisie op jaarbasis van 0,12%, berekend op de gemiddelde nettoactivawaarde van de zogenoemde EUR -klasse van het compartiment SHARE GOLD in de loop van het beschouwde kwartaal. De Beheerder DEGROOF BANQUE PRIVEE S.A heeft een Beleggingsadviseur aangesteld, de vennootschap URAM S.A., Genève. 11

12 URAM S.A. heeft de functie van Beleggingsadviseur voor het compartiment SHARE GOLD aanvaard. Daartoe werd tussen de Beheerder en URAM S.A. een overeenkomst van beleggingsadviseur van onbepaalde duur gesloten. Krachtens deze overeenkomst geeft de Beleggingsadviseur de Beheerder de nodige koop- en verkoopaanbevelingen voor het beheer van het compartiment SHARE GOLD. Als vergoeding voor haar dienstverlening ontvangt URAM S.A. van de Beheerder een provisie op jaarbasis van 0,50%. In het kader van het beheer van het compartiment SHARE ENERGY, wordt de Beheervennootschap door twee Beleggingsadviseurs bijgestaan. BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A. heeft de functie van Beleggingsadviseur voor het compartiment SHARE ENERGY aanvaard. Hiertoe werd tussen de Beheervennootschap en BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A. een overeenkomst van beleggingsadviseur van onbepaalde duur gesloten. Krachtens deze overeenkomst geeft de Beleggingsadviseur de Beheervennootschap aanbevelingen, raad en advies bij de selectie van aan de portefeuille van het compartiment SHARE ENERGY toe te voegen of eruit te verwijderen effecten. Als vergoeding voor haar dienstverlening ontvangt BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A van de Beheervennootschap een provisie op jaarbasis van 0,20%. DEGROOF BANQUE PRIVEE S.A. heeft eveneens de functie van Beleggingsadviseur voor het compartiment SHARE ENERGY aanvaard. Hiertoe werd tussen de Beheervennootschap en DEGROOF BANQUE PRIVEE S.A. een overeenkomst van beleggingsadviseur van onbepaalde duur gesloten. Krachtens deze overeenkomst geeft de Beleggingsadviseur de Beheervennootschap macro-economisch advies over de energiesector. Als vergoeding voor haar dienstverlening ontvangt DEGROOF BANQUE PRIVEE S.A. van de Beheervennootschap een provisie op jaarbasis van 0,15%. Deze provisies zijn driemaandelijks betaalbaar en worden berekend op de waarde van de gemiddelde nettoactiva van elk compartiment in de loop van het beschouwde kwartaal. A. Doelstelling 4. BELEGGINGS- EN UITKERINGSBELEID De BEVEK biedt haar aandeelhouders een gemakkelijke toegang tot de aandelenmarkten, gespecialiseerd per land of economische sector en met een professioneel beheer. De BEVEK bevat verschillende compartimenten waarvan elk in effecten met variabel rendement belegt. De aandeelhouder kan, afhankelijk van zijn behoeften of van zijn eigen marktvooruitzichten, het niveau kiezen van de beleggingen die hij in elk van deze geografische of economische compartimenten wenst uit te voeren. 12

13 B. Compartimenten Aandelenklassen De BEVEK biedt de beleggers de keuze uit verschillende compartimenten. Binnen elk compartiment kunnen aparte aandelenklassen bestaan waarvan de activa volgens het specifiek beleggingsbeleid van het compartiment gemeenschappelijk worden belegd, maar waarbij voor elke klasse apart een specifieke kostenstructuur, een verschillende rekenmunt, een speciaal dekkingsbeleid of andere bijzonderheden worden toegepast. De opbrengst van elke inschrijving wordt belegd in een compartiment van onderscheiden activa, samengesteld uit effecten of beleggingen zoals hierna beschreven. Op de datum van het Prospectus zijn de volgende compartimenten beschikbaar voor de beleggers: SHARE ENERGY SHARE EUROPE SELECTION SHARE GOLD In overeenstemming met artikel 5 van de statuten kan de Raad van Bestuur later andere compartimenten creëren. Het Prospectus zal derhalve de passende wijzigingen ondergaan en de gedetailleerde informatie over de nieuwe compartimenten bevatten, waaronder het beleggingsbeleid en de verkoopmodaliteiten. Het compartiment SHARE GOLD biedt twee aandelenklassen aan die zich volgens de rekenmunt en het dekkingsbeleid van elkaar onderscheiden: - de aandelen van de zogenoemde USD -klasse uitgedrukt in USD - de aandelen van de zogenoemde EUR -klasse uitgedrukt in euro De zogenoemde EUR -klasse, uitgedrukt in euro, zal een beheertechniek genieten die beoogt de beste dekking te bieden tegen het wisselkoersrisico verbonden aan de in portefeuille gehouden valuta s. De aangewende dekkingstechniek van het wisselkoersrisico bestaat in een periodieke roll-over van valutatermijncontracten. De activa van deze twee klassen worden gemeenschappelijk belegd volgens het specifiek beleggingsbeleid van het compartiment SHARE GOLD, waarbij voor de zogenaamde EUR - klasse een specifiek dekkingsbeleid wordt toegepast. Het compartiment SHARE GOLD heeft als doel om minstens 2/3 van zijn nettoactiva te beleggen in aandelen van beursgenoteerde vennootschappen die actief zijn in de winning, de exploratie, de verwerking en de verhandeling van goud. Het compartiment kan eveneens aandelen bezitten van vennootschappen die actief zijn in de andere edele metalen. Het compartiment SHARE EUROPE SELECTION heeft als doel minstens 2/3 van zijn nettoactiva te beleggen in aandelen van beursgenoteerde vennootschappen die in West-Europa gevestigd zijn. Het compartiment SHARE ENERGY heeft als doel minstens 2/3 van zijn nettoactiva wereldwijd te beleggen in aandelen van vennootschappen die actief zijn in de exploratie, de productie, de verwerking, het vervoer en de distributie van energieproducten (olie, gas, elektriciteit, steenkool, enz.) alsook in aandelen van vennootschappen die diensten en 13

14 uitrusting aan de olie-industrie leveren. Het compartiment zal niet meer dan 10% van zijn nettoactiva in ICBE s en ICB s beleggen. C. Samenstelling van de portefeuilles De beleggingen van elk compartiment van de BEVEK beogen meerwaarden en betreffen uitsluitend effecten en, in voorkomend geval, andere in aanmerking komende activa zoals bepaald in Bijlage 1. Elk compartiment stemt met een specifieke geografische zone overeen en is meer bepaald samengesteld uit aandelen van vennootschappen die in deze geografische zone gevestigd zijn. De BEVEK kan echter aandelen verwerven in andere geografische zones dan in die van het compartiment zelf, voor zover het aandelen betreft van multinationale concerns die hun hoofdactiviteit uitoefenen in de geografische zone van het compartiment. Wanneer de Raad van Bestuur besluit om compartimenten op te richten die met een specifieke economische sector vereenstemmen, beleggen deze compartimenten uitsluitend in aandelen van vennootschappen die in deze sector actief zijn. In bijkomende orde kan de BEVEK liquiditeiten bezitten. Elk compartiment kan (a) in derivaten beleggen, zowel met het oog op het bereiken van de beleggingsdoelstellingen, voor hedgingdoeleinden of met het oog op een doeltreffend portefeuillebeheer, en (b) een beroep doen op technieken en instrumenten die betrekking hebben op effecten en geldmarktinstrumenten, met het oog op een doeltreffend portefeuillebeheer, tegen de voorwaarden en binnen de grenzen bepaald door de wet, de reglementen en de administratieve praktijk en met inachtneming van de beperkingen vermeld in bijlagen 1, In aanmerking komende financiële activa en beleggingen en beleggingsbeperkingen, punt h) Afgeleide financiële instrumenten, 3 Afgeleide financiële instrumenten, 17 Beleggingstechnieken en instrumenten hieronder. Elk compartiment van de BEVEK moet ervoor zorgen dat zijn globale blootstelling aan financiële derivaten niet hoger ligt dan de totale nettoactivawaarde van zijn portefeuille. Het totaalrisico is een maatregel die werd ingevoerd om het hefboomeffect te beperken dat het gebruik van afgeleide financiële instrumenten op niveau van elk compartiment doet ontstaan. De methode die wordt toegepast om dit risico op niveau van elk compartiment van de BEVEK te berekenen, zal die zijn van de verplichtingen. Deze methode bestaat erin de posities in afgeleide financiële instrumenten om te zetten in equivalente posities op de onderliggende activa en de totale marktwaarde van deze equivalente posities te berekenen. D. Risicoprofiel en profiel van de beleggers De portefeuilles van de BEVEK zijn onderhevig aan marktschommelingen en aan de risico's inherent aan elke belegging in effecten; derhalve kan de verwezenlijking van de doelstellingen van de BEVEK niet voor elk compartiment worden gewaarborgd. De in Bijlage 1 beschreven voorwaarden en beperkingen beogen evenwel een diversificatie van de portefeuilles te waarborgen om deze risico's te beperken. 14

15 De BEVEK richt zich tot beleggers die het verloop van de aandelenmarkten wensen te benutten. De BEVEK richt zich zowel tot de particuliere als de institutionele beleggers. Beleggers die de historische resultaten van de compartimenten wensen te kennen, kunnen het DEBI van het desbetreffende compartiment raadplegen dat in principe gegevens bevat over de drie laatste maatschappelijke boekjaren. De beleggers worden erop gewezen dat deze gegevens geenszins kunnen worden opgevat als een indicator voor de toekomstige prestaties van de verschillende compartimenten van de BEVEK. E. Beleggingsbeperkingen De beleggingen van elk compartiment van de BEVEK moeten de regels in acht nemen waarvan het detail bij dit Prospectus is gevoegd (zie Bijlage 1). F. Distributiebeleid De meerwaarden in kapitaal en de andere door de BEVEK ontvangen inkomsten, worden in principe voor elk compartiment herbelegd en geen enkel dividend wordt aan de aandeelhouders uitgekeerd. De Raad van Bestuur behoudt zich echter de mogelijkheid voor om aan de Algemene Vergadering van een of meer compartimenten de uitkering van een dividend voor te stellen, mocht dit voor de aandeelhouders van dit of deze compartiment(en) voordeliger worden geacht. In dergelijk geval kan binnen de beperkingen van de Wet van 2010, in de valuta van het of de betrokken compartiment(en) en klasse(n), een dividend worden uitgekeerd. Met inachtneming van de wettelijke voorschriften kan de Raad van Bestuur besluiten om voor het afgelopen of het lopende boekjaar een interim-dividend uit te keren. Op voorstel van de Raad van Bestuur, kan de Algemene Vergadering eveneens besluiten tot de gratis toekenning, aan de bestaande aandeelhouders, van nieuwe aandelen van het betrokken compartiment of de betrokken klasse. 5. UITGIFTE EN TERUGKOOP VAN AANDELEN A. Beschrijving van de aandelen, rechten van de aandeelhouders De aandelen van elk compartiment en van elke klasse zijn vrij overdraagbaar en delen van bij hun uitgifte op gelijke basis in de winsten en eventuele dividenden van het compartiment waarop ze betrekking hebben alsook, in voorkomend geval, in de opbrengst van de vereffening. De aandelen van elk compartiment en van elke klasse genieten geen enkel voorkeurrecht of recht van voorkoop. Elk aandeel krijgt op de Vergaderingen van aandeelhouders een stem toegekend. De aandelen van elk compartiment en van elke klasse worden uitgegeven in de vorm van aandelen aan toonder of aandelen op naam, zonder nominale waarde en volledig volgestort. Elk aandeel, ongeacht het compartiment en de klasse waartoe het behoort, kan worden uitgegeven in de vorm van een aandeel op naam of aan toonder. De aandelen op naam worden ingeschreven in het register van de aandelen op naam van de BEVEK. De aandeelhouder ontvangt een bevestiging van de inschrijving. In alle compartimenten en in alle klassen 15

16 worden de aandelen aan toonder uitgegeven in certificaten die 1, 10 of 100 aandelen vertegenwoordigen. De aandelen kunnen eveneens in gedematerialiseerde vorm worden uitgegeven: ze zijn vertegenwoordigd door een inschrijving op een effectenrekening, op naam van hun eigenaar of houder, bij een erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling. Als een eigenaar van aandelen aan toonder deze aandelen wil omzetten in aandelen op naam, of omgekeerd, of indien hij de certificaten van de verschillende coupures wil omruilen, zullen de kosten van dergelijke omruiling te zijnen laste zijn. De vereiste formulieren voor de overdracht van aandelen zijn verkrijgbaar bij de Transferagent. De aandelen kunnen ook op een effectenrekening van de begunstigde worden gedeponeerd, wat zal gebeuren bij gebrek aan specifieke instructies. Aandelenfracties op naam en gedematerialiseerde aandelenfracties kunnen tot drie decimalen worden uitgegeven. Aandelenfracties hebben geen stemrecht in de Algemene vergadering. Aandelenfracties hebben evenwel recht op de betaling van dividenden en andere eventuele uitkeringen. BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A. is belast met de functie van Transferagent. De teruggekochte aandelen worden geannuleerd. Elk aandeel, ongeacht het compartiment of de klasse waartoe het behoort, en ongeacht de netto-inventariswaarde per aandeel in dit compartiment of deze klasse, geeft recht op een stem. B. ISIN-codes Compartiment Aandelenklasse ISIN-code SHARE ENERGY - LU SHARE EUROPE SELECTION - LU SHARE GOLD USD-klasse EUR-klasse LU LU C. Instellingen die bevoegd zijn om de inschrijvingen, terugkopen en conversies van aandelen te ontvangen BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A., Bewaarder en Transferagent, is bevoegd om de inschrijvings-, terugkoop- en conversieorders te ontvangen. De Raad van Bestuur kan andere instellingen aanstellen die bevoegd zijn om de inschrijvings-, terugkoop- en conversieorders te ontvangen. De inschrijvings-, terugkoop- en conversieorders worden tot uiterlijk uur (Luxemburgse tijd) aanvaard op de Werkdag die voorafgaat aan de berekeningsdag van de netto-inventariswaarde waarop de inschrijvingsprijs wordt gebaseerd. D. Inschrijvingen De BEVEK vestigt de aandacht van de belegger op het feit dat iedere belegger zijn rechten als belegger, met name het recht om deel te nemen aan de Algemene Vergaderingen van aandeelhouders, ten aanzien van de BEVEK slechts ten volle rechtstreeks kan uitoefenen indien de belegger zelf en in zijn naam vermeld staat in het aandeelhoudersregister van de BEVEK. Indien een belegger in de BEVEK belegt via een tussenpersoon die in zijn naam maar voor rekening van de belegger in de BEVEK belegt, dan is het mogelijk dat bepaalde rechten verbonden aan de hoedanigheid van aandeelhouder niet noodzakelijk rechtstreeks door de belegger uitgeoefend kunnen worden ten aanzien van de BEVEK. Het is raadzaam dat de belegger informatie inwint over zijn rechten. 16

17 De Raad van Bestuur kan te allen tijde zonder beperking aandelen uitgeven. De inschrijvingen worden aanvaard op basis van de netto-inventariswaarde van de eerste berekeningsdag na de datum van ontvangst van de inschrijvingsorder, voor zover de Transferagent die vóór uur (Luxemburgse tijd) ontvangt, vermeerderd met de instapkosten van maximaal 3% waarvan 0,50% ten gunste van de BEVEK en de rest ten gunste van de plaatsingsagenten. De orders die de Transferagent na uur ontvangt (Luxemburgse tijd), worden naar de volgende Werkdag verschoven; de orders worden op basis van onbekende netto-inventariswaarden behandeld. Elke inschrijving op nieuwe aandelen moet volledig worden volgestort. De prijs is betaalbaar in de valuta van het compartiment en respectievelijk van de klasse, uiterlijk twee werkdagen na de berekeningsdag van de netto-inventariswaarde. De BEVEK kan eveneens inschrijvingen aanvaarden in ruil voor de inbreng van een bestaande portefeuille, op voorwaarde dat de effecten en de activa van deze portefeuille compatibel zijn met het beleggingsbeleid en de beleggingsbeperkingen die op het betrokken compartiment van toepassing zijn. Voor alle effecten en activa die de Vennootschap ter betaling van een inschrijving aanvaardt, stelt de Bedrijfsrevisor van de BEVEK een verslag op overeenkomstig de bepalingen van Artikel 26-1 van de Wet van De kosten van dit verslag zullen door de belegger in kwestie gedragen worden. Met voorbehoud van de ontvangst van de volledige inschrijvingsprijs, wordt de levering van de aandelen normaliter binnen 15 dagen uitgevoerd. De BEVEK behoudt zich het recht voor elke aanvraag tot aankoop te weigeren, alsook op elk moment de aandelen terug te kopen van aandeelhouders die zich in een onwettige situatie bevinden en daardoor niet toegelaten zijn om aandelen van de BEVEK te kopen of te bezitten. De BEVEK laat geen praktijken van Market timing toe, een arbitragetechniek waarbij een belegger over een korte tijdsspanne systematisch op de aandelen van de BEVEK inschrijvings-, terugkoop- en conversieverrichtingen uitvoert. E. Strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme In het kader van de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme zal de BEVEK de relevante nationale en internationale maatregelen toepassen die de inschrijvers verplichten het bewijs van hun identiteit te leveren. Daarom, opdat de BEVEK een inschrijving als geldig en aanvaardbaar kan beschouwen, moet de inschrijver als volgt bij het inschrijvingsformulier voegen: - voor een natuurlijke persoon: een kopie van een identiteitsbewijs (paspoort of identiteitskaart), of, - voor een rechtspersoon, een kopie van de vennootschapsdocumenten (i.e. de gecoördineerde Statuten, neergelegde balansen, uittreksel van het handelsregister, lijst van de geautoriseerde handtekeningen, lijst van de aandeelhouders die direct of indirect 25% of meer van het kapitaal of van de stemrechten in handen hebben, lijst van de bestuurders,...) en van de identiteitsbewijzen (paspoort of identiteitskaart) van zijn economisch rechthebbenden en van de personen bevoegd om instructies te geven aan de Transferagent en Registerhouder. 17

18 Deze documenten moeten naar behoren door een openbaar gezag (bijvoorbeeld een notaris, een politiecommissaris, een consul, een ambassadeur) van het land van verblijf worden gewaarmerkt. 18

19 Deze verplichting is dwingend, tenzij: a) het inschrijvingsformulier aan de BEVEK wordt overgemaakt door een van haar agenten-distributeurs gevestigd in een lidstaat van de Europese Unie, van de Europese Economische Ruimte of een derde land dat in de zin van de gewijzigde wet van 12 november 2004 betreffende de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, equivalente verplichtingen voorschrijft, of door een filiaal of dochterbedrijf van haar distributeurs gevestigd in een ander land, voor zover het moederbedrijf van dit filiaal of dochterbedrijf in een van deze landen gevestigd is en indien hetzij de wetgeving van dit land hetzij de interne regels van het moederbedrijf ten opzichte van dit filiaal of dochterbedrijf de toepassing verzekeren van de regels betreffende de preventie van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, of b) het inschrijvingsformulier rechtstreeks aan de BEVEK wordt gezonden en de inschrijving wordt geregeld via: 1) hetzij een bankoverschrijving via een financiële instelling gevestigd in een van deze landen, 2) hetzij een cheque getrokken op de persoonlijke rekening van de inschrijver bij een bank gevestigd in een van deze landen of een bankcheque uitgegeven door een bank gevestigd in een van deze landen. In beide gevallen moet de Raad van Bestuur evenwel van zijn agenten-distributeurs of rechtstreeks van de belegger op eerste verzoek een kopie van de hierboven beschreven legitimatiebewijzen ontvangen. Alvorens een inschrijving te aanvaarden, kan de BEVEK bijkomend onderzoek uitvoeren overeenkomstig de van kracht zijnde nationale en internationale maatregelen betreffende het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. F. Terugkopen De aandeelhouder die zijn aandelen geheel of gedeeltelijk wenst te laten terugkopen, kan zijn schriftelijk verzoek op elk moment aan een van de bevoegde instellingen richten en moet hierbij de naam van de inschrijver, het compartiment, de klasse (in voorkomend geval) en het aantal terug te kopen aandelen vermelden. De aandeelhouder moet de betrokken aandelen onmiddellijk aan de BEVEK overmaken, vergezeld van een onherroepelijke brief met het verzoek tot terugkoop en met vermelding van het adres waaraan de betaling moet worden gezonden. Een verzoek tot terugkoop van aandelen aan toonder, kan slechts worden uitgevoerd na ontvangst van het of de certificaten van aandeel samen met alle niet-vervallen coupons. De terugbetaling wordt uitgevoerd in de valuta van het betrokken compartiment of respectievelijk van de betrokken klasse, en is gebaseerd op de netto-inventariswaarde per aandeel van het compartiment of respectievelijk van de klasse berekend op de eerste berekeningsdag van de netto-inventariswaarde na ontvangst van het verzoek tot terugkoop en van de certificaten van aandeel, voor zover de Transferagent dit verzoek en de eventuele certificaten vóór uur ontvangt (Luxemburgse tijd). De orders die de Transferagent na uur ontvangt (Luxemburgse tijd), worden naar de volgende dag verschoven; de orders 19

20 worden op basis van onbekende netto-inventariswaarden behandeld. Op het bedrag van de terugbetaling worden uitstapkosten van 0,50% afgehouden ten gunste van het uitstapcompartiment om de desinvesteringskosten te dekken. De terugbetaling wordt uitgevoerd uiterlijk twee werkdagen na de berekeningsdatum van de netto-inventariswaarde die voor de terugkoop in aanmerking werd genomen. De BEVEK laat geen praktijken van Market timing toe, een arbitragetechniek waarbij een belegger over een korte tijdsspanne systematisch op de aandelen van de BEVEK inschrijvings-, terugkoop- en conversieverrichtingen uitvoert. In de hierna vermelde gevallen en onverminderd de wettelijke redenen van opschorting, kan de BEVEK de berekening van de nettoactivawaarde, de uitgifte, de terugkoop en de conversie van haar aandelen van een of meer compartimenten tijdelijk opschorten: a) wanneer de netto-inventariswaarde van de onderliggende aandelen of rechten van deelneming in ICB s die een aanzienlijk gedeelte van de beleggingen van het compartiment vertegenwoordigen, niet kan worden vastgesteld; b) tijdens de hele of gedeeltelijke duur van de periode waarin een van de belangrijkste effectenbeurzen of een van de belangrijkste gereglementeerde markten waarop een aanzienlijk deel van de portefeuille van één of meer compartimenten genoteerd is of wordt verhandeld, gesloten is om een andere reden dan de normale vakantie, of waarin de verrichtingen er beperkt of opgeschort zijn; c) wanneer de BEVEK niet normaal over de beleggingen van een of meer compartimenten kan beschikken, of deze niet normaal kan waarderen, of wanneer zij dit niet kan doen zonder de belangen van haar aandeelhouders ernstig te schaden; d) wanneer de nodige communicatiemiddelen voor de vaststelling van de prijs of de waarde van de activa van een of meer compartimenten buiten werking zijn, of wanneer om welke reden dan ook de activawaarde van een of meer compartimenten niet kan worden vastgesteld; e) wanneer de tegeldemaking van beleggingen of de overdracht van fondsen die dergelijke tegeldemaking inhouden, niet tegen normale prijzen of wisselkoersen kunnen worden uitgevoerd, of wanneer de BEVEK de nodige fondsen niet kan repatriëren om de betalingen op de terugkoop van aandelen uit te voeren; f) f) bij aanzienlijke aanvragen tot terugkoop en/of conversie die meer dan 10% van de nettoactiva van een compartiment vertegenwoordigen, behoudt de BEVEK zich het recht voor om de aandelen slechts terug te kopen tegen de terugkoopprijs zoals vastgesteld nadat de BEVEK, rekening houdend met de belangen van alle aandeelhouders van het compartiment, zo spoedig mogelijk de nodige effecten heeft kunnen verkopen en over de opbrengst van deze verkopen kan beschikken. In dergelijk geval zal één enkele prijs worden berekend voor alle aanvragen tot terugkoop, inschrijving en conversie die op hetzelfde moment voor dit compartiment worden ingediend; g) vanaf de publicatie van het bericht van convocatie voor een Algemene Vergadering van 20

SHARE. Compartiment SHARE ENERGY

SHARE. Compartiment SHARE ENERGY SHARE Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (BEVEK naar Luxemburgs recht) met compartimenten van activa die meerwaarden nastreven, verdeeld per geografische zones of economische sectoren Compartiment

Nadere informatie

NN (L) Patrimonial PROSPECTUS

NN (L) Patrimonial PROSPECTUS NN (L) Patrimonial PROSPECTUS Prospectusdatum 7 april 2015 Inhoud Inhoud... 2 Opmerking... Error! Bookmark not defined. Verklarende woordenlijst... 4 DEEL I: BELANGRIJKE INFORMATIE OVER DE VENNOOTSCHAP...

Nadere informatie

PROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO. Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) naar Luxemburgs recht

PROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO. Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) naar Luxemburgs recht PROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) naar Luxemburgs recht Conform de Eurese Richtlijn betreffende de ICBE's Inschrijvingen de aandelen van CARMIGNAC PORTFOLIO

Nadere informatie

PROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO. Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) naar Luxemburgs recht

PROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO. Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) naar Luxemburgs recht PROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) naar Luxemburgs recht Conform de Eurese Richtlijn betreffende de ICBE's Inschrijvingen de aandelen van CARMIGNAC PORTFOLIO

Nadere informatie

Schroder International Selection Fund. Prospectus. (een in Luxemburg gevestigde open-end beleggingsmaatschappij) Januari 2009.

Schroder International Selection Fund. Prospectus. (een in Luxemburg gevestigde open-end beleggingsmaatschappij) Januari 2009. Schroder International Selection Fund Prospectus (een in Luxemburg gevestigde open-end beleggingsmaatschappij) Januari 2009 België Schroder International Selection Fund (een in Luxemburg gevestigde open-end

Nadere informatie

CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS

CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS Deze ICBE valt onder Europese richtlijn 2009/65/EG CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS ICBE naar Frans recht Prospectus Maart 2015 1. ALGEMENE KENMERKEN Vorm van de ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF)

Nadere informatie

Invesco Funds, SICAV Prospectus

Invesco Funds, SICAV Prospectus Invesco Funds, SICAV Prospectus 27 juni 2012 Een open-end beleggingsvennootschap opgericht krachtens de Luxemburgse wetgeving en geharmoniseerd volgens de EU-richtlijn van de Raad 2009/65/EG zoals gewijzigd.

Nadere informatie

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS Afgekort tot AAMMF Een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal opgericht naar Luxemburgs recht Prospectus maart 2014 VERZOEKEN OM INFORMATIE ABN AMRO MULTI-MANAGER

Nadere informatie

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS Afgekort tot AAMMF Een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal opgericht naar Luxemburgs recht Prospectus juni 2014 VERZOEKEN OM INFORMATIE ABN AMRO MULTI-MANAGER

Nadere informatie

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS Afgekort tot AAMMF Een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal opgericht naar Luxemburgs recht Prospectus februari 2015 VERZOEKEN OM INFORMATIE ABN AMRO MULTI-MANAGER

Nadere informatie

Fidelity Funds II. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg. Prospectus

Fidelity Funds II. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg. Prospectus Fidelity Funds II Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg Prospectus Inhoud Prospectus Deel I: Fondsgegevens Deel II: Kerninformatie Landspecifieke gegevens Deel III: Belangrijke

Nadere informatie

CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE

CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE Alternatief beleggingsfonds naar Frans recht Prospectus Juli 2014 1 1. GEDETAILLEERDE KENMERKEN VORM VAN DE ICB Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE Rechtsvorm

Nadere informatie

CARMIGNAC COURT TERME

CARMIGNAC COURT TERME Deze ICBE valt onder Europese richtlijn 2009/65/EG CARMIGNAC COURT TERME ICBE naar Frans recht Prospectus Maart 2015 1 1. ALGEMENE KENMERKEN Vorm van de ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming

Nadere informatie

Cocoon Verrichtingsnota

Cocoon Verrichtingsnota Naamloze Vennootschap, openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Horstebaan 3, 2900 Schoten (België) Ondernemingsnummer 0456.378.070 (RPR Antwerpen)

Nadere informatie

CARMIGNAC PATRIMOINE

CARMIGNAC PATRIMOINE GBF conform de Europese normen CARMIGNAC PATRIMOINE Geharmoniseerd gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Frans recht ( Fonds commun de placement ) Prospectus December 2011 1 Categorieen van deelnemingsrechten

Nadere informatie

SpreadWinx Intekenvoorstel Algemene voorwaarden Speciale voorwaarden Belastinginformatie

SpreadWinx Intekenvoorstel Algemene voorwaarden Speciale voorwaarden Belastinginformatie SpreadWinx Intekenvoorstel Algemene voorwaarden Speciale voorwaarden Belastinginformatie NL SpreadWinx Inhoud Algemene voorwaarden voor alle contracten uitgegeven door Private Estate Life... 3 Speciale

Nadere informatie

BEHEERREGLEMENT VAN. Belfius Pension Fund Balanced Plus. Pensioenspaarfonds in de zin van artikel 227 van het K.B. van 12 november 2012

BEHEERREGLEMENT VAN. Belfius Pension Fund Balanced Plus. Pensioenspaarfonds in de zin van artikel 227 van het K.B. van 12 november 2012 BEHEERREGLEMENT VAN Belfius Pension Fund Balanced Plus Pensioenspaarfonds in de zin van artikel 227 van het K.B. van 12 november 2012 Openbaar gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht met

Nadere informatie

CARMIGNAC PATRIMOINE

CARMIGNAC PATRIMOINE Deze ICBE valt onder Europese richtlijn 2009/65/EG CARMIGNAC PATRIMOINE ICBE naar Frans recht Prospectus juli 2014 1 1. ALGEMENE KENMERKEN VORM VAN DE ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming

Nadere informatie

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus van mei 2011

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus van mei 2011 Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus van mei 2011 Mei 2011 Amundi Funds Beleggingsvennootschap overeenkomstig de richtlijn 85/611/EEG p/o Amundi Luxembourg sa 5 Allée Scheffer L-2520 Luxembourg

Nadere informatie

VERKOOPPROSPECTUS (met bijlage en beheersreglement) Ethna-DYNAMISCH. Beheersmaatschappij: ETHENEA Independent Investors S.A.

VERKOOPPROSPECTUS (met bijlage en beheersreglement) Ethna-DYNAMISCH. Beheersmaatschappij: ETHENEA Independent Investors S.A. VERKOOPPROSPECTUS (met bijlage en beheersreglement) Ethna-DYNAMISCH Beheersmaatschappij: ETHENEA Independent Investors S.A. Depotbank: DZ PRIVATBANK S.A. Versie: 23 maart 2015 1 Inhoud BEHEER, VERKOOP

Nadere informatie

GOLDSPHERE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

GOLDSPHERE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ByD 23 februari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR BEKNOPTE VOORSTELLING

Nadere informatie

VERKOOPPROSPECTUS (met bijlage en beheersreglement) Ethna-AKTIV. Beheersmaatschappij: ETHENEA Independent Investors S.A. Depotbank: DZ PRIVATBANK S.A.

VERKOOPPROSPECTUS (met bijlage en beheersreglement) Ethna-AKTIV. Beheersmaatschappij: ETHENEA Independent Investors S.A. Depotbank: DZ PRIVATBANK S.A. VERKOOPPROSPECTUS (met bijlage en beheersreglement) Ethna-AKTIV Beheersmaatschappij: ETHENEA Independent Investors S.A. Depotbank: DZ PRIVATBANK S.A. Versie: 23 maart 2015 1 Inhoud BEHEER, VERKOOP EN ADVISERING...3

Nadere informatie

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. Rechtsvorm - Naam De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen (hierna

Nadere informatie

" MONTEA " Lijst van de publicatiedata, opgesteld overeenkomstig artikel 75, 2 van het Wetboek van Vennootschappen.

 MONTEA  Lijst van de publicatiedata, opgesteld overeenkomstig artikel 75, 2 van het Wetboek van Vennootschappen. 1 " MONTEA " Commanditaire Vennootschap op Aandelen Vastgoedbevak naar Belgisch recht Zetel te B-9320 Erembodegem, Industrielaan, 27 BTW BE 0417.186.211 RPR Dendermonde Lijst van de publicatiedata, opgesteld

Nadere informatie

PENSIOENSPAARFONDS NAAR BELGISCH RECHT

PENSIOENSPAARFONDS NAAR BELGISCH RECHT BEHEERREGLEMENT PRICOS DEFENSIVE BEHEERREGLEMENT PRICOS DEFENSIVE PENSIOENSPAARFONDS NAAR BELGISCH RECHT Openbaar Gemeenschappelijk Beleggingsfonds naar Belgisch recht met veranderlijk aantal rechten van

Nadere informatie

BASIS PROSPECTUS. Allianz Paraplufonds N.V.

BASIS PROSPECTUS. Allianz Paraplufonds N.V. BASIS PROSPECTUS Allianz Paraplufonds N.V. 27 maart 2015 Inhoudsopgave Allianz Paraplufonds N.V. Belangrijke informatie 3 Algemeen 5 Inleiding 5 Doelstelling 6 Beleggingsbeleid 6 Risicoprofiel 7 Beleggersprofiel

Nadere informatie

ProFolio Verzekeringsvoorstel. Editie B NL 2014 04

ProFolio Verzekeringsvoorstel. Editie B NL 2014 04 ProFolio Verzekeringsvoorstel Editie B NL 2014 04 2 44 Editie B NL 2014 04 ProFolio VERZEKERINGSVOORSTEL Voorstelformulier Nr.: Naam Bemiddelaar:..................................................... Bemiddelaar

Nadere informatie

SAXO BANK (belgium) VOORWAARDEN SERIOUS TRADING. WORLDWIDE.

SAXO BANK (belgium) VOORWAARDEN SERIOUS TRADING. WORLDWIDE. SAXO BANK (belgium) ALGEMENE VOORWAARDEN SERIOUS TRADING. WORLDWIDE. Saxo Bank (Belgium) Bijkantoor van Saxo Banque (France) SAS Vereenvoudigde aandelenvennootschap met een kapitaal van 5.497.240 EUR Ingeschreven

Nadere informatie

SAINT-HONORE US VALUE & YIELD

SAINT-HONORE US VALUE & YIELD SAINTHONORE US VALUE & YIELD (vroeger AMERIQUE RENDEMENT) GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS EmA 28 januari 2010 SAINTHONORE US VALUE & YIELD Conform

Nadere informatie

SAINT-HONORE BRESIL GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

SAINT-HONORE BRESIL GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS SAINTHONORE BRESIL GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS EmA 28 januari 2010 SAINTHONORE BRESIL ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

Nadere informatie