PROSPECTUS. Voor het permanent aanbod. van aandelen SHARE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROSPECTUS. Voor het permanent aanbod. van aandelen SHARE"

Transcriptie

1 PROSPECTUS Voor het permanent aanbod van aandelen SHARE Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (BEVEK naar Luxemburgs recht) met compartimenten van activa die meerwaarden nastreven, verdeeld per geografische zones of economische sectoren De SHARE-aandelen zijn genoteerd op de Beurs van Luxemburg. Juli 2012

2 INHOUDSOPGAVE Pag. 1. Beschrijving van de BEVEK Beschrijving van de Beheervennootschap Beheer van de BEVEK Beleggings- en distributiebeleid Uitgifte en terugkoop van aandelen Conversie van aandelen Netto-inventariswaarde Bewaarder Centraal beheer Distributie Fiscaliteit Jaarvergaderingen van aandeelhouders Kosten ten laste van de BEVEK Maatschappelijk boekjaar en bedrijfsrevisor Ontbinding en vereffening van de BEVEK Ontbinding, fusie en inbreng van compartimenten Informatie Beschikbare documenten Bijlage 1 In aanmerking komende financiële activa, beleggingen en beleggingsbeperkingen Bijlage 2 Netto-inventariswaarde (uittreksels van artikel 12 van de Statuten)

3 SHARE Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal H.R. Luxemburg Nr. B Maatschappelijke zetel: 12, Rue Eugène Ruppert L-2453 LUXEMBURG Raad van Bestuur: Jean- Michel GELHAY Bestuurder Degroof Gestion Institutionnelle - Luxembourg 12, Rue Eugène Ruppert L-2453 LUXEMBURG Voorzitter Eric LOBET Directeur Degroof Gestion Institutionnelle - Luxembourg 12, Rue Eugène Ruppert L-2453 LUXEMBURG Bestuurder Alexander SCHOEN Senior Asset Manager BANK DEGROOF N.V. Nijverheidsstraat 44 B-1040 BRUSSEL Bestuurder Vincent PLANCHE Bestuurder lid van het Directiecomité DEGROOF FUND MANAGEMENT COMPANY N.V , Guimardstraat B-1040 BRUSSEL Bestuurder Beheervennootschap: Degroof Gestion Institutionnelle - Luxembourg 12, Rue Eugène Ruppert L-2453 LUXEMBURG 3

4 Distributeurs: BANQUE DEGROOF FRANCE S.A. 1, Rond-Point des Champs-Elysées F PARIJS BANK DEGROOF N.V. Nijverheidsstraat 44 B-1040 BRUSSEL BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A. 12, Rue Eugène Ruppert L-2453 LUXEMBURG Beheerders: COMGEST S.A. 17, Square Edouard VII F PARIJS voor het compartiment SHARE EUROPE SELECTION DEGROOF BANQUE PRIVÉE S.A. 18, Avenue Louis-Casaï CH GENÈVE voor het compartiment SHARE GOLD Beleggingsadviseurs: BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A. 12, Rue Eugène Ruppert L-2453 LUXEMBURG voor het compartiment SHARE ENERGY DEGROOF BANQUE PRIVÉE S.A. 18, Avenue Louis-Casaï CH-1209 GENÈVE voor het compartiment SHARE ENERGY URAM S.A. 14, Avenue de Miremont CH-1206 GENEVE voor het compartiment SHARE GOLD en voor de Beheerder 4

5 Beheerder van het wisselkoersrisico: DEGROOF GESTION INSTITUTIONNELLE LUXEMBOURG 12, Rue Eugène Ruppert L-2453 Luxemburg voor het compartiment SHARE GOLD Bewaarder: BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A. 12, Rue Eugène Ruppert L-2453 LUXEMBURG Centraal beheer: BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A. 12, Rue Eugène Ruppert L-2453 LUXEMBURG Bedrijfsrevisor: KPMG Luxembourg S.à r.l. 9, Allée Scheffer L-2520 LUXEMBURG 5

6 1. BESCHRIJVING VAN DE BEVEK A. Inleiding SHARE (hierna de BEVEK ) is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht, opgericht overeenkomstig de wet van 10 augustus 1915 op de handelsvennootschappen en haar wijzigingswetten (hierna de Wet van 1915 ), en de wet van 17 december 2010 betreffende de instellingen voor collectieve belegging ( ICB ) (hierna de Wet van 2010 ). SHARE werd op 31 augustus 1988, op initiatief van DEGROOF BANQUE PRIVEE S.A., voor onbepaalde duur opgericht. De BEVEK is ingeschreven op de officiële lijst van de ICB s overeenkomstig de Wet van 2010 en is meer bepaald onderworpen aan de bepalingen van Deel I van deze wet, deel dat de bepalingen overneemt van de Europese richtlijn van 13 juli 2009 (2009/65/EEG). In geen geval en in welke vorm dan ook kan deze inschrijving worden gezien als een positieve beoordeling door de Commission de Surveillance du Secteur Financier (de CSSF ) van de inhoud van dit Prospectus of van de kwaliteit van de door de BEVEK aangeboden of gehouden effecten. Elke andersluidende bevestiging is niet toegestaan en onwettig. De Raad van Bestuur van de BEVEK (hierna de Raad van Bestuur ) heeft alle nodige voorzorgsmaatregelen genomen om te verzekeren dat de feiten vermeld in dit Prospectus juist en nauwkeurig zijn en dat geen enkel belangrijk feit wordt vergeten waardoor enige verklaring opgenomen in dit Prospectus verkeerd zou kunnen worden geïnterpreteerd. De Raad van Bestuur neemt de verantwoordelijkheid op voor de juistheid van de informatie in dit Prospectus op de datum van publicatie. Bijgevolg moet alle informatie of elke verklaring die niet vermeld is in het prospectus, in voorkomend geval in de bijlagen bij het Prospectus, in het/de DEBI(s) of in de jaar- en halfjaarverslagen die er een wezenlijk onderdeel van uitmaken, beschouwd worden als niet toegestaan. Dit Prospectus kan worden bijgewerkt om rekening te houden met belangrijke wijzigingen in dit Prospectus. Daarom is het aangewezen dat iedere potentiële inschrijver zich bij de BEVEK inlicht over de eventuele publicatie van een recentere versie van het Prospectus. Het Prospectus mag niet worden gebruikt in het kader van een openbaar aanbod van aandelen of om aandelen te verkopen in een rechtsgebied of onder omstandigheden waar een dergelijk aanbod of verkoop niet is toegestaan. Elke potentiële belegger die een exemplaar van het Prospectus of van het inschrijvingsformulier in een grondgebied buiten het Groothertogdom Luxemburg ontvangt, mag deze documenten niet beschouwen als een aanbod om de aandelen te kopen of erop in te schrijven, uitgezonderd indien dergelijk aanbod in dergelijk grondgebied, zonder registratievereisten of andere, volledig wettelijk kan worden gedaan. Vóór elke inschrijving is het aangewezen dat de belegger controleert in welk(e) land(en) de BEVEK geregistreerd is, en meer bepaald welke compartimenten en aandelenklassen voor commercialisering zijn toegestaan, alsook de eventuele juridische verplichtingen en wisselkoersbeperkingen verbonden aan de inschrijving, de aankoop, het bezit of de verkoop van aandelen van de BEVEK. De commercialisatie van de BEVEK is toegestaan in Luxemburg, België, Frankrijk, Duitsland en Spanje. 6

7 In het bijzonder werd geen enkele formaliteit ondernomen voor de registratie van de BEVEK of haar aandelen bij de "US Securities and Exchange Commission" onder de "Investment Company Act" van 1940 (de Amerikaanse wet op beleggingsvennootschappen), haar wijzigingen of enige andere effectenwet. In de Verenigde Staten van Amerika, in hun gebieden of gebiedsdelen, mag dit Prospectus bijgevolg niet worden ingeleid, aangeboden of verdeeld en mag het niet aan een US person worden overhandigd, zoals bepaald door Regulation S van de effectenwet van 1933 (Regulation S of the US Securities Act of 1933, as amended), uitgezonderd voor transacties die volgens de effectenwet van 1933 vrijgesteld zijn van registratie. Elke niet-naleving van deze beperkingen kan een inbreuk vertegenwoordigen op de Amerikaanse effectenwetten. Elke verwijzing in het Prospectus naar: euro, EUR of, heeft betrekking op de munteenheid van de landen van de Europese Unie die deelnemen aan de eenheidsmunt. USD, US Dollar of $, heeft betrekking op de munteenheid van de Verenigde Staten van Amerika. Werkdag, heeft betrekking op een dag waarop de banken in Luxemburg open zijn (uitgezonderd op zaterdag en op wettelijke en bankfeestdagen). Exemplaren van het Prospectus zijn onder de hierboven vermelde voorwaarden beschikbaar op de maatschappelijke zetel van de BEVEK, bij de Beheervennootschap alsook bij de Distributeurs. Er wordt alleen op de aandelen van de verschillende compartimenten ingeschreven op basis van de informatie in het document met essentiële beleggersinformatie (het DEBI ). Het DBIB is een precontractueel document dat belangrijke informatie bevat voor beleggers. Het bevat passende informatie over de essentiële kenmerken van elk klasse/categorie van aandelen van een bepaald compartiment. Indien u overweegt om in te schrijven op aandelen, dan moet u eerst zorgvuldig het DEBI lezen samen met het Prospectus en, in voorkomend geval, zijn bijlagen, die specifieke informatie bevatten over het beleggingsbeleid van de verschillende compartimenten, en de recentst gepubliceerde jaar- en halfjaarverslagen van de BEVEK raadplegen, waarvan exemplaren beschikbaar zijn op de website bij lokale agenten of, in voorkomend geval, bij entiteiten die de aandelen van de Vennootschap verhandelen en op verzoek gratis verkregen kunnen worden op de zetel van de Vennootschap. B. Maatschappelijke zetel De BEVEK heeft haar maatschappelijke zetel te Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg, 12 Rue Eugène Ruppert en is ingeschreven in het Handelsregister van en te Luxemburg onder het nummer B C. Statuten De Statuten van de BEVEK (hierna de Statuten ) werden in het Mémorial, Recueil des 7

8 Sociétés et Associations du Luxembourg van 13 oktober 1988 gepubliceerd en de statutenwijzigingen werden in het Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations du Luxembourg van 13 juni 1990, 24 juni 1993, 29 juli 1993, 1 april 1998, 21 juni 2000, 14 augustus 2001 en 22 maart 2006 gepubliceerd. De gecoördineerde statuten werden bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank van en te Luxemburg neergelegd, waar tegen betaling van de griffiekosten kopieën verkrijgbaar zijn. U kunt ze ook elektronisch raadplegen op de website van het handelsregister Registre de Commerce et des Sociétés du Grand-Duché de Luxembourg (www.rcsl.lu) tegen betaling van de kosten van raadpleging. 8

9 D. Kapitaal Overeenkomstig artikel 5 en 12 van de Statuten is het kapitaal van de BEVEK op elk moment gelijk aan de nettoactivawaarde van alle compartimenten. Oorspronkelijk werd de BEVEK opgericht met een startkapitaal van US dollar, vertegenwoordigd door aandelen zonder nominale waarde. Momenteel wordt het kapitaal van de BEVEK uitgedrukt in euro. Het wettelijke minimumkapitaal bedraagt euro. De kapitaalwijzigingen gebeuren van rechtswege zonder de voorwaarden van bekendmaking en inschrijving in het "Registre de Commerce van en te Luxemburg die voorzien zijn voor de kapitaalverhogingen en -verlagingen van de naamloze vennootschappen. E. Verwerking van persoonsgegevens De BEVEK, de Beheervennootschap, de Administratief Agent, de Bewaarder, de Transferagent en elke andere persoon die diensten aan de Vennootschap verleent, alsook de financiële tussenpersonen van de beleggers, kunnen sommige persoonsgegevens over de beleggers (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de naam, het adres en het belegde bedrag) verzamelen, registreren, opslaan, aanpassen, overdragen of verwerken en gebruiken. Dergelijke gegevens kunnen onder meer worden gebruikt in het kader van de boeking en administratie van de vergoedingen van de distributeurs, van de identificatieplicht vereist door de wetgeving ter bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, van het bijhouden van het aandeelhoudersregister, van de verwerking van orders voor de inschrijving, terugkoop en conversie van aandelen, van dividenduitkeringen aan de aandeelhouders en van gerichte klantendiensten. Dergelijke gegevens zullen niet aan onbevoegde derden worden meegedeeld. De BEVEK kan de verwerking van de persoonsgegevens aan een andere entiteit delegeren ("de Gemachtigde") (zoals de Administratief Agent, de Transferagent en Registerhouder). De BEVEK verbindt zich ertoe de persoonsgegevens niet aan onbevoegde derden, zijnde derden andere dan de Gemachtigde, mee te delen, uitgezonderd indien bij wet verplicht of met de voorafgaande toestemming van de beleggers. Elke belegger heeft recht van toegang tot zijn persoonsgegevens en kan deze, indien ze fout of onvolledig zijn, laten corrigeren. Door de inschrijving op aandelen van de Vennootschap stemt elke belegger in met dergelijke verwerking van zijn persoonsgegevens. 9

10 2. BESCHRIJVING VAN DE BEHEERVENNOOTSCHAP De Raad van Bestuur van de BEVEK beschikt over de ruimste bevoegdheden om onder alle omstandigheden in naam van de BEVEK op te treden, onder voorbehoud van de bevoegdheden die de wet uitdrukkelijk aan de Algemene Vergadering van aandeelhouders toekent. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het beheer van de BEVEK en voor het uitstippelen van het beleggingsbeleid dat door elk compartiment toegepast dient te worden. Voor het beheer en de uitvoering van dit beleggingsbeleid en voor de administratie en commercialisering van de BEVEK, heeft de Raad van Bestuur overeenkomstig hoofdstuk 15 van de wet van 2010, een beheervennootschap aangesteld, DEGROOF GESTION INSTITUTIONNELLE - LUXEMBOURG (de Beheervennootschap ). DEGROOF GESTION INSTITUTIONNELLE LUXEMBURG is een naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht, op 20 december 2004 in Luxemburg opgericht voor onbepaalde duur. Ze heeft haar maatschappelijke zetel te Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg, 12, Rue Eugène Ruppert. Haar onderschreven en volgestort maatschappelijk kapitaal bedraagt 2 miljoen euro. Haar hoofddoel bestaat in het collectief beheer van ICBE s erkend conform de richtlijn 85/611/EEG en eveneens het beheer van andere ICB s. Het collectieve beheer van ICBE s en ICB s omvat het portefeuillebeheer, het administratief beheer en de commercialisering. Bovendien kan ze diensten aanbieden voor het discretionaire beheer van andere beleggingsportefeuilles voor een institutioneel klantenbestand. Tussen DEGROOF GESTION INSTITUTIONNELLE - LUXEMBOURG en de BEVEK werd een raamovereenkomst van onbepaalde duur voor collectief portefeuillebeheer gesloten. Krachtens deze overeenkomst verzorgt de Beheervennootschap het afzonderlijk beheer van de specifieke portefeuille van elk compartiment van de BEVEK, de taken verbonden aan het centraal beheer van de BEVEK, alsook de commercialisering van de BEVEK. Onder haar verantwoordelijkheid heeft de Beursvennootschap het beheer van bepaalde compartimenten overgedragen aan de Beheerders beschreven in hoofdstuk 3 Beheer van de BEVEK, het centrale bestuur van de BEVEK aan BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A. en de commercialisering van de aandelen van de BEVEK aan de Distributeurs beschreven in hoofdstuk 10 Distributie. De Raad van Bestuur is samengesteld uit de volgende personen: - De heer Geert De Bruyne, voorzitter - De heer Jean-Luc Neyens, bestuurder - De heer Alain Devresse, bestuurder; - De heer Patrick Wagenaar, bestuurder - De heer Vincent Planche, bestuurder - De heer Benoît Daenen, bestuurder - De heer Jean-Michel Gelhay, bestuurder Als vergoeding voor haar prestaties ontvangt de Beheervennootschap van de BEVEK een provisie op jaarbasis van 0,50%, betaalbaar per kwartaal en berekend op de gemiddelde nettoactivawaarde van de compartimenten SHARE ENERGY en SHARE GOLD in de loop 10

11 van het beschouwde kwartaal. Voor het compartiment SHARE EUROPE SELECTION bedraagt deze provisie jaarlijks 0,75%. 3. BEHEER VAN DE BEVEK De Beheervennootschap is belast met het beheer van de compartimenten van de BEVEK en kan dit beheer aan een erkende beheerder delegeren. De Beheervennootschap heeft het beheer van het compartiment SHARE EUROPE SELECTION aan COMGEST S.A., Parijs gedelegeerd (hierna een Beheerder ). Hiertoe werd tussen de Beheervennootschap en COMGEST S.A. een beheerovereenkomst van onbepaalde duur gesloten. Krachtens deze overeenkomst verzorgt COMGEST S.A. het dagelijks portefeuillebeheer eigen aan het compartiment SHARE EUROPE SELECTION waarvan haar het beheer werd toevertrouwd, met inachtneming van zijn specifieke beheermodaliteiten. Als vergoeding voor haar dienstverlening ontvangt COMGEST S.A. van de Beheervennootschap een provisie op jaarbasis van: - 0,50% op de schijf van de gemiddelde nettoactiva onder 102 miljoen euro; - 0,75% op de schijf van de gemiddelde nettoactiva boven 102 miljoen euro. De Beheervennootschap heeft het beheer van het compartiment SHARE GOLD aan DEGROOF BANQUE PRIVEE S.A., Genève gedelegeerd (hierna een Beheerder ). Hiertoe werd tussen de Beheervennootschap en DEGROOF BANQUE PRIVEE S.A. een beheerovereenkomst van onbepaalde duur gesloten. Krachtens deze overeenkomst verzorgt DEGROOF BANQUE PRIVEE S.A. het dagelijks portefeuillebeheer eigen aan het compartiment SHARE GOLD waarvan haar het beheer werd toevertrouwd, met inachtneming van zijn specifieke beheermodaliteiten. Als vergoeding voor haar dienstverlening ontvangt DEGROOF BANQUE PRIVEE S.A. van de Beheervennootschap een provisie op jaarbasis van 0,50%. Wat het wisselkoersrisico van het compartiment SHARE GOLD betreft, heeft de Raad van Bestuur besloten om Degroof Gestion Institutionnelle - Luxembourg als Beheerder van het wisselkoersrisico aan te stellen (hierna de Beheerder van het wisselkoersrisico ). Daartoe werd tussen de BEVEK, de Beheerder en de Beheerder van het wisselkoersrisico, een beheerovereenkomst wisselkoersrisico van onbepaalde duur gesloten. Krachtens deze overeenkomst past de Beheerder van het wisselkoersrisico een beheertechniek toe die beoogt de zogenaamde «EUR»-klasse van het compartiment SHARE GOLD de beste dekking te bieden tegen het wisselkoersrisico verbonden aan de in portefeuille gehouden valuta s. Als vergoeding voor zijn dienstverlening, ontvangt de Beheerder van het wisselkoersrisico van de zogenoemde EUR -klasse van het compartiment SHARE GOLD, een provisie op jaarbasis van 0,12%, berekend op de gemiddelde nettoactivawaarde van de zogenoemde EUR -klasse van het compartiment SHARE GOLD in de loop van het beschouwde kwartaal. De Beheerder DEGROOF BANQUE PRIVEE S.A heeft een Beleggingsadviseur aangesteld, de vennootschap URAM S.A., Genève. 11

12 URAM S.A. heeft de functie van Beleggingsadviseur voor het compartiment SHARE GOLD aanvaard. Daartoe werd tussen de Beheerder en URAM S.A. een overeenkomst van beleggingsadviseur van onbepaalde duur gesloten. Krachtens deze overeenkomst geeft de Beleggingsadviseur de Beheerder de nodige koop- en verkoopaanbevelingen voor het beheer van het compartiment SHARE GOLD. Als vergoeding voor haar dienstverlening ontvangt URAM S.A. van de Beheerder een provisie op jaarbasis van 0,50%. In het kader van het beheer van het compartiment SHARE ENERGY, wordt de Beheervennootschap door twee Beleggingsadviseurs bijgestaan. BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A. heeft de functie van Beleggingsadviseur voor het compartiment SHARE ENERGY aanvaard. Hiertoe werd tussen de Beheervennootschap en BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A. een overeenkomst van beleggingsadviseur van onbepaalde duur gesloten. Krachtens deze overeenkomst geeft de Beleggingsadviseur de Beheervennootschap aanbevelingen, raad en advies bij de selectie van aan de portefeuille van het compartiment SHARE ENERGY toe te voegen of eruit te verwijderen effecten. Als vergoeding voor haar dienstverlening ontvangt BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A van de Beheervennootschap een provisie op jaarbasis van 0,20%. DEGROOF BANQUE PRIVEE S.A. heeft eveneens de functie van Beleggingsadviseur voor het compartiment SHARE ENERGY aanvaard. Hiertoe werd tussen de Beheervennootschap en DEGROOF BANQUE PRIVEE S.A. een overeenkomst van beleggingsadviseur van onbepaalde duur gesloten. Krachtens deze overeenkomst geeft de Beleggingsadviseur de Beheervennootschap macro-economisch advies over de energiesector. Als vergoeding voor haar dienstverlening ontvangt DEGROOF BANQUE PRIVEE S.A. van de Beheervennootschap een provisie op jaarbasis van 0,15%. Deze provisies zijn driemaandelijks betaalbaar en worden berekend op de waarde van de gemiddelde nettoactiva van elk compartiment in de loop van het beschouwde kwartaal. A. Doelstelling 4. BELEGGINGS- EN UITKERINGSBELEID De BEVEK biedt haar aandeelhouders een gemakkelijke toegang tot de aandelenmarkten, gespecialiseerd per land of economische sector en met een professioneel beheer. De BEVEK bevat verschillende compartimenten waarvan elk in effecten met variabel rendement belegt. De aandeelhouder kan, afhankelijk van zijn behoeften of van zijn eigen marktvooruitzichten, het niveau kiezen van de beleggingen die hij in elk van deze geografische of economische compartimenten wenst uit te voeren. 12

13 B. Compartimenten Aandelenklassen De BEVEK biedt de beleggers de keuze uit verschillende compartimenten. Binnen elk compartiment kunnen aparte aandelenklassen bestaan waarvan de activa volgens het specifiek beleggingsbeleid van het compartiment gemeenschappelijk worden belegd, maar waarbij voor elke klasse apart een specifieke kostenstructuur, een verschillende rekenmunt, een speciaal dekkingsbeleid of andere bijzonderheden worden toegepast. De opbrengst van elke inschrijving wordt belegd in een compartiment van onderscheiden activa, samengesteld uit effecten of beleggingen zoals hierna beschreven. Op de datum van het Prospectus zijn de volgende compartimenten beschikbaar voor de beleggers: SHARE ENERGY SHARE EUROPE SELECTION SHARE GOLD In overeenstemming met artikel 5 van de statuten kan de Raad van Bestuur later andere compartimenten creëren. Het Prospectus zal derhalve de passende wijzigingen ondergaan en de gedetailleerde informatie over de nieuwe compartimenten bevatten, waaronder het beleggingsbeleid en de verkoopmodaliteiten. Het compartiment SHARE GOLD biedt twee aandelenklassen aan die zich volgens de rekenmunt en het dekkingsbeleid van elkaar onderscheiden: - de aandelen van de zogenoemde USD -klasse uitgedrukt in USD - de aandelen van de zogenoemde EUR -klasse uitgedrukt in euro De zogenoemde EUR -klasse, uitgedrukt in euro, zal een beheertechniek genieten die beoogt de beste dekking te bieden tegen het wisselkoersrisico verbonden aan de in portefeuille gehouden valuta s. De aangewende dekkingstechniek van het wisselkoersrisico bestaat in een periodieke roll-over van valutatermijncontracten. De activa van deze twee klassen worden gemeenschappelijk belegd volgens het specifiek beleggingsbeleid van het compartiment SHARE GOLD, waarbij voor de zogenaamde EUR - klasse een specifiek dekkingsbeleid wordt toegepast. Het compartiment SHARE GOLD heeft als doel om minstens 2/3 van zijn nettoactiva te beleggen in aandelen van beursgenoteerde vennootschappen die actief zijn in de winning, de exploratie, de verwerking en de verhandeling van goud. Het compartiment kan eveneens aandelen bezitten van vennootschappen die actief zijn in de andere edele metalen. Het compartiment SHARE EUROPE SELECTION heeft als doel minstens 2/3 van zijn nettoactiva te beleggen in aandelen van beursgenoteerde vennootschappen die in West-Europa gevestigd zijn. Het compartiment SHARE ENERGY heeft als doel minstens 2/3 van zijn nettoactiva wereldwijd te beleggen in aandelen van vennootschappen die actief zijn in de exploratie, de productie, de verwerking, het vervoer en de distributie van energieproducten (olie, gas, elektriciteit, steenkool, enz.) alsook in aandelen van vennootschappen die diensten en 13

14 uitrusting aan de olie-industrie leveren. Het compartiment zal niet meer dan 10% van zijn nettoactiva in ICBE s en ICB s beleggen. C. Samenstelling van de portefeuilles De beleggingen van elk compartiment van de BEVEK beogen meerwaarden en betreffen uitsluitend effecten en, in voorkomend geval, andere in aanmerking komende activa zoals bepaald in Bijlage 1. Elk compartiment stemt met een specifieke geografische zone overeen en is meer bepaald samengesteld uit aandelen van vennootschappen die in deze geografische zone gevestigd zijn. De BEVEK kan echter aandelen verwerven in andere geografische zones dan in die van het compartiment zelf, voor zover het aandelen betreft van multinationale concerns die hun hoofdactiviteit uitoefenen in de geografische zone van het compartiment. Wanneer de Raad van Bestuur besluit om compartimenten op te richten die met een specifieke economische sector vereenstemmen, beleggen deze compartimenten uitsluitend in aandelen van vennootschappen die in deze sector actief zijn. In bijkomende orde kan de BEVEK liquiditeiten bezitten. Elk compartiment kan (a) in derivaten beleggen, zowel met het oog op het bereiken van de beleggingsdoelstellingen, voor hedgingdoeleinden of met het oog op een doeltreffend portefeuillebeheer, en (b) een beroep doen op technieken en instrumenten die betrekking hebben op effecten en geldmarktinstrumenten, met het oog op een doeltreffend portefeuillebeheer, tegen de voorwaarden en binnen de grenzen bepaald door de wet, de reglementen en de administratieve praktijk en met inachtneming van de beperkingen vermeld in bijlagen 1, In aanmerking komende financiële activa en beleggingen en beleggingsbeperkingen, punt h) Afgeleide financiële instrumenten, 3 Afgeleide financiële instrumenten, 17 Beleggingstechnieken en instrumenten hieronder. Elk compartiment van de BEVEK moet ervoor zorgen dat zijn globale blootstelling aan financiële derivaten niet hoger ligt dan de totale nettoactivawaarde van zijn portefeuille. Het totaalrisico is een maatregel die werd ingevoerd om het hefboomeffect te beperken dat het gebruik van afgeleide financiële instrumenten op niveau van elk compartiment doet ontstaan. De methode die wordt toegepast om dit risico op niveau van elk compartiment van de BEVEK te berekenen, zal die zijn van de verplichtingen. Deze methode bestaat erin de posities in afgeleide financiële instrumenten om te zetten in equivalente posities op de onderliggende activa en de totale marktwaarde van deze equivalente posities te berekenen. D. Risicoprofiel en profiel van de beleggers De portefeuilles van de BEVEK zijn onderhevig aan marktschommelingen en aan de risico's inherent aan elke belegging in effecten; derhalve kan de verwezenlijking van de doelstellingen van de BEVEK niet voor elk compartiment worden gewaarborgd. De in Bijlage 1 beschreven voorwaarden en beperkingen beogen evenwel een diversificatie van de portefeuilles te waarborgen om deze risico's te beperken. 14

15 De BEVEK richt zich tot beleggers die het verloop van de aandelenmarkten wensen te benutten. De BEVEK richt zich zowel tot de particuliere als de institutionele beleggers. Beleggers die de historische resultaten van de compartimenten wensen te kennen, kunnen het DEBI van het desbetreffende compartiment raadplegen dat in principe gegevens bevat over de drie laatste maatschappelijke boekjaren. De beleggers worden erop gewezen dat deze gegevens geenszins kunnen worden opgevat als een indicator voor de toekomstige prestaties van de verschillende compartimenten van de BEVEK. E. Beleggingsbeperkingen De beleggingen van elk compartiment van de BEVEK moeten de regels in acht nemen waarvan het detail bij dit Prospectus is gevoegd (zie Bijlage 1). F. Distributiebeleid De meerwaarden in kapitaal en de andere door de BEVEK ontvangen inkomsten, worden in principe voor elk compartiment herbelegd en geen enkel dividend wordt aan de aandeelhouders uitgekeerd. De Raad van Bestuur behoudt zich echter de mogelijkheid voor om aan de Algemene Vergadering van een of meer compartimenten de uitkering van een dividend voor te stellen, mocht dit voor de aandeelhouders van dit of deze compartiment(en) voordeliger worden geacht. In dergelijk geval kan binnen de beperkingen van de Wet van 2010, in de valuta van het of de betrokken compartiment(en) en klasse(n), een dividend worden uitgekeerd. Met inachtneming van de wettelijke voorschriften kan de Raad van Bestuur besluiten om voor het afgelopen of het lopende boekjaar een interim-dividend uit te keren. Op voorstel van de Raad van Bestuur, kan de Algemene Vergadering eveneens besluiten tot de gratis toekenning, aan de bestaande aandeelhouders, van nieuwe aandelen van het betrokken compartiment of de betrokken klasse. 5. UITGIFTE EN TERUGKOOP VAN AANDELEN A. Beschrijving van de aandelen, rechten van de aandeelhouders De aandelen van elk compartiment en van elke klasse zijn vrij overdraagbaar en delen van bij hun uitgifte op gelijke basis in de winsten en eventuele dividenden van het compartiment waarop ze betrekking hebben alsook, in voorkomend geval, in de opbrengst van de vereffening. De aandelen van elk compartiment en van elke klasse genieten geen enkel voorkeurrecht of recht van voorkoop. Elk aandeel krijgt op de Vergaderingen van aandeelhouders een stem toegekend. De aandelen van elk compartiment en van elke klasse worden uitgegeven in de vorm van aandelen aan toonder of aandelen op naam, zonder nominale waarde en volledig volgestort. Elk aandeel, ongeacht het compartiment en de klasse waartoe het behoort, kan worden uitgegeven in de vorm van een aandeel op naam of aan toonder. De aandelen op naam worden ingeschreven in het register van de aandelen op naam van de BEVEK. De aandeelhouder ontvangt een bevestiging van de inschrijving. In alle compartimenten en in alle klassen 15

16 worden de aandelen aan toonder uitgegeven in certificaten die 1, 10 of 100 aandelen vertegenwoordigen. De aandelen kunnen eveneens in gedematerialiseerde vorm worden uitgegeven: ze zijn vertegenwoordigd door een inschrijving op een effectenrekening, op naam van hun eigenaar of houder, bij een erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling. Als een eigenaar van aandelen aan toonder deze aandelen wil omzetten in aandelen op naam, of omgekeerd, of indien hij de certificaten van de verschillende coupures wil omruilen, zullen de kosten van dergelijke omruiling te zijnen laste zijn. De vereiste formulieren voor de overdracht van aandelen zijn verkrijgbaar bij de Transferagent. De aandelen kunnen ook op een effectenrekening van de begunstigde worden gedeponeerd, wat zal gebeuren bij gebrek aan specifieke instructies. Aandelenfracties op naam en gedematerialiseerde aandelenfracties kunnen tot drie decimalen worden uitgegeven. Aandelenfracties hebben geen stemrecht in de Algemene vergadering. Aandelenfracties hebben evenwel recht op de betaling van dividenden en andere eventuele uitkeringen. BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A. is belast met de functie van Transferagent. De teruggekochte aandelen worden geannuleerd. Elk aandeel, ongeacht het compartiment of de klasse waartoe het behoort, en ongeacht de netto-inventariswaarde per aandeel in dit compartiment of deze klasse, geeft recht op een stem. B. ISIN-codes Compartiment Aandelenklasse ISIN-code SHARE ENERGY - LU SHARE EUROPE SELECTION - LU SHARE GOLD USD-klasse EUR-klasse LU LU C. Instellingen die bevoegd zijn om de inschrijvingen, terugkopen en conversies van aandelen te ontvangen BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A., Bewaarder en Transferagent, is bevoegd om de inschrijvings-, terugkoop- en conversieorders te ontvangen. De Raad van Bestuur kan andere instellingen aanstellen die bevoegd zijn om de inschrijvings-, terugkoop- en conversieorders te ontvangen. De inschrijvings-, terugkoop- en conversieorders worden tot uiterlijk uur (Luxemburgse tijd) aanvaard op de Werkdag die voorafgaat aan de berekeningsdag van de netto-inventariswaarde waarop de inschrijvingsprijs wordt gebaseerd. D. Inschrijvingen De BEVEK vestigt de aandacht van de belegger op het feit dat iedere belegger zijn rechten als belegger, met name het recht om deel te nemen aan de Algemene Vergaderingen van aandeelhouders, ten aanzien van de BEVEK slechts ten volle rechtstreeks kan uitoefenen indien de belegger zelf en in zijn naam vermeld staat in het aandeelhoudersregister van de BEVEK. Indien een belegger in de BEVEK belegt via een tussenpersoon die in zijn naam maar voor rekening van de belegger in de BEVEK belegt, dan is het mogelijk dat bepaalde rechten verbonden aan de hoedanigheid van aandeelhouder niet noodzakelijk rechtstreeks door de belegger uitgeoefend kunnen worden ten aanzien van de BEVEK. Het is raadzaam dat de belegger informatie inwint over zijn rechten. 16

17 De Raad van Bestuur kan te allen tijde zonder beperking aandelen uitgeven. De inschrijvingen worden aanvaard op basis van de netto-inventariswaarde van de eerste berekeningsdag na de datum van ontvangst van de inschrijvingsorder, voor zover de Transferagent die vóór uur (Luxemburgse tijd) ontvangt, vermeerderd met de instapkosten van maximaal 3% waarvan 0,50% ten gunste van de BEVEK en de rest ten gunste van de plaatsingsagenten. De orders die de Transferagent na uur ontvangt (Luxemburgse tijd), worden naar de volgende Werkdag verschoven; de orders worden op basis van onbekende netto-inventariswaarden behandeld. Elke inschrijving op nieuwe aandelen moet volledig worden volgestort. De prijs is betaalbaar in de valuta van het compartiment en respectievelijk van de klasse, uiterlijk twee werkdagen na de berekeningsdag van de netto-inventariswaarde. De BEVEK kan eveneens inschrijvingen aanvaarden in ruil voor de inbreng van een bestaande portefeuille, op voorwaarde dat de effecten en de activa van deze portefeuille compatibel zijn met het beleggingsbeleid en de beleggingsbeperkingen die op het betrokken compartiment van toepassing zijn. Voor alle effecten en activa die de Vennootschap ter betaling van een inschrijving aanvaardt, stelt de Bedrijfsrevisor van de BEVEK een verslag op overeenkomstig de bepalingen van Artikel 26-1 van de Wet van De kosten van dit verslag zullen door de belegger in kwestie gedragen worden. Met voorbehoud van de ontvangst van de volledige inschrijvingsprijs, wordt de levering van de aandelen normaliter binnen 15 dagen uitgevoerd. De BEVEK behoudt zich het recht voor elke aanvraag tot aankoop te weigeren, alsook op elk moment de aandelen terug te kopen van aandeelhouders die zich in een onwettige situatie bevinden en daardoor niet toegelaten zijn om aandelen van de BEVEK te kopen of te bezitten. De BEVEK laat geen praktijken van Market timing toe, een arbitragetechniek waarbij een belegger over een korte tijdsspanne systematisch op de aandelen van de BEVEK inschrijvings-, terugkoop- en conversieverrichtingen uitvoert. E. Strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme In het kader van de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme zal de BEVEK de relevante nationale en internationale maatregelen toepassen die de inschrijvers verplichten het bewijs van hun identiteit te leveren. Daarom, opdat de BEVEK een inschrijving als geldig en aanvaardbaar kan beschouwen, moet de inschrijver als volgt bij het inschrijvingsformulier voegen: - voor een natuurlijke persoon: een kopie van een identiteitsbewijs (paspoort of identiteitskaart), of, - voor een rechtspersoon, een kopie van de vennootschapsdocumenten (i.e. de gecoördineerde Statuten, neergelegde balansen, uittreksel van het handelsregister, lijst van de geautoriseerde handtekeningen, lijst van de aandeelhouders die direct of indirect 25% of meer van het kapitaal of van de stemrechten in handen hebben, lijst van de bestuurders,...) en van de identiteitsbewijzen (paspoort of identiteitskaart) van zijn economisch rechthebbenden en van de personen bevoegd om instructies te geven aan de Transferagent en Registerhouder. 17

18 Deze documenten moeten naar behoren door een openbaar gezag (bijvoorbeeld een notaris, een politiecommissaris, een consul, een ambassadeur) van het land van verblijf worden gewaarmerkt. 18

19 Deze verplichting is dwingend, tenzij: a) het inschrijvingsformulier aan de BEVEK wordt overgemaakt door een van haar agenten-distributeurs gevestigd in een lidstaat van de Europese Unie, van de Europese Economische Ruimte of een derde land dat in de zin van de gewijzigde wet van 12 november 2004 betreffende de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, equivalente verplichtingen voorschrijft, of door een filiaal of dochterbedrijf van haar distributeurs gevestigd in een ander land, voor zover het moederbedrijf van dit filiaal of dochterbedrijf in een van deze landen gevestigd is en indien hetzij de wetgeving van dit land hetzij de interne regels van het moederbedrijf ten opzichte van dit filiaal of dochterbedrijf de toepassing verzekeren van de regels betreffende de preventie van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, of b) het inschrijvingsformulier rechtstreeks aan de BEVEK wordt gezonden en de inschrijving wordt geregeld via: 1) hetzij een bankoverschrijving via een financiële instelling gevestigd in een van deze landen, 2) hetzij een cheque getrokken op de persoonlijke rekening van de inschrijver bij een bank gevestigd in een van deze landen of een bankcheque uitgegeven door een bank gevestigd in een van deze landen. In beide gevallen moet de Raad van Bestuur evenwel van zijn agenten-distributeurs of rechtstreeks van de belegger op eerste verzoek een kopie van de hierboven beschreven legitimatiebewijzen ontvangen. Alvorens een inschrijving te aanvaarden, kan de BEVEK bijkomend onderzoek uitvoeren overeenkomstig de van kracht zijnde nationale en internationale maatregelen betreffende het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. F. Terugkopen De aandeelhouder die zijn aandelen geheel of gedeeltelijk wenst te laten terugkopen, kan zijn schriftelijk verzoek op elk moment aan een van de bevoegde instellingen richten en moet hierbij de naam van de inschrijver, het compartiment, de klasse (in voorkomend geval) en het aantal terug te kopen aandelen vermelden. De aandeelhouder moet de betrokken aandelen onmiddellijk aan de BEVEK overmaken, vergezeld van een onherroepelijke brief met het verzoek tot terugkoop en met vermelding van het adres waaraan de betaling moet worden gezonden. Een verzoek tot terugkoop van aandelen aan toonder, kan slechts worden uitgevoerd na ontvangst van het of de certificaten van aandeel samen met alle niet-vervallen coupons. De terugbetaling wordt uitgevoerd in de valuta van het betrokken compartiment of respectievelijk van de betrokken klasse, en is gebaseerd op de netto-inventariswaarde per aandeel van het compartiment of respectievelijk van de klasse berekend op de eerste berekeningsdag van de netto-inventariswaarde na ontvangst van het verzoek tot terugkoop en van de certificaten van aandeel, voor zover de Transferagent dit verzoek en de eventuele certificaten vóór uur ontvangt (Luxemburgse tijd). De orders die de Transferagent na uur ontvangt (Luxemburgse tijd), worden naar de volgende dag verschoven; de orders 19

20 worden op basis van onbekende netto-inventariswaarden behandeld. Op het bedrag van de terugbetaling worden uitstapkosten van 0,50% afgehouden ten gunste van het uitstapcompartiment om de desinvesteringskosten te dekken. De terugbetaling wordt uitgevoerd uiterlijk twee werkdagen na de berekeningsdatum van de netto-inventariswaarde die voor de terugkoop in aanmerking werd genomen. De BEVEK laat geen praktijken van Market timing toe, een arbitragetechniek waarbij een belegger over een korte tijdsspanne systematisch op de aandelen van de BEVEK inschrijvings-, terugkoop- en conversieverrichtingen uitvoert. In de hierna vermelde gevallen en onverminderd de wettelijke redenen van opschorting, kan de BEVEK de berekening van de nettoactivawaarde, de uitgifte, de terugkoop en de conversie van haar aandelen van een of meer compartimenten tijdelijk opschorten: a) wanneer de netto-inventariswaarde van de onderliggende aandelen of rechten van deelneming in ICB s die een aanzienlijk gedeelte van de beleggingen van het compartiment vertegenwoordigen, niet kan worden vastgesteld; b) tijdens de hele of gedeeltelijke duur van de periode waarin een van de belangrijkste effectenbeurzen of een van de belangrijkste gereglementeerde markten waarop een aanzienlijk deel van de portefeuille van één of meer compartimenten genoteerd is of wordt verhandeld, gesloten is om een andere reden dan de normale vakantie, of waarin de verrichtingen er beperkt of opgeschort zijn; c) wanneer de BEVEK niet normaal over de beleggingen van een of meer compartimenten kan beschikken, of deze niet normaal kan waarderen, of wanneer zij dit niet kan doen zonder de belangen van haar aandeelhouders ernstig te schaden; d) wanneer de nodige communicatiemiddelen voor de vaststelling van de prijs of de waarde van de activa van een of meer compartimenten buiten werking zijn, of wanneer om welke reden dan ook de activawaarde van een of meer compartimenten niet kan worden vastgesteld; e) wanneer de tegeldemaking van beleggingen of de overdracht van fondsen die dergelijke tegeldemaking inhouden, niet tegen normale prijzen of wisselkoersen kunnen worden uitgevoerd, of wanneer de BEVEK de nodige fondsen niet kan repatriëren om de betalingen op de terugkoop van aandelen uit te voeren; f) f) bij aanzienlijke aanvragen tot terugkoop en/of conversie die meer dan 10% van de nettoactiva van een compartiment vertegenwoordigen, behoudt de BEVEK zich het recht voor om de aandelen slechts terug te kopen tegen de terugkoopprijs zoals vastgesteld nadat de BEVEK, rekening houdend met de belangen van alle aandeelhouders van het compartiment, zo spoedig mogelijk de nodige effecten heeft kunnen verkopen en over de opbrengst van deze verkopen kan beschikken. In dergelijk geval zal één enkele prijs worden berekend voor alle aanvragen tot terugkoop, inschrijving en conversie die op hetzelfde moment voor dit compartiment worden ingediend; g) vanaf de publicatie van het bericht van convocatie voor een Algemene Vergadering van 20

SHARE. Compartiment SHARE ENERGY

SHARE. Compartiment SHARE ENERGY SHARE Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (BEVEK naar Luxemburgs recht) met compartimenten van activa die meerwaarden nastreven, verdeeld per geografische zones of economische sectoren Compartiment

Nadere informatie

Degroof Bonds. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Bonds Corporate EUR BEWAARDER

Degroof Bonds. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Bonds Corporate EUR BEWAARDER Degroof Bonds Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEWAARDER Compartiment Degroof Bonds Corporate EUR VEREENVOUDIGD PROSPECTUS AUGUSTUS 2010 2 Degroof Bonds Beleggingsvennootschap met veranderlijk

Nadere informatie

PROSPECTUS VOOR HET PERMANENT AANBOD VAN AANDELEN SHARE

PROSPECTUS VOOR HET PERMANENT AANBOD VAN AANDELEN SHARE PROSPECTUS VOOR HET PERMANENT AANBOD VAN AANDELEN SHARE Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (BEVEK naar Luxemburgs recht) met compartimenten van activa die meerwaarden nastreven, verdeeld

Nadere informatie

Degroof Bonds. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Bonds Corporate EUR BEWAARDER

Degroof Bonds. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Bonds Corporate EUR BEWAARDER Degroof Bonds Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEWAARDER Compartiment Degroof Bonds Corporate EUR VEREENVOUDIGD PROSPECTUS MEI 2007 Degroof Bonds Beleggingsvennootschap met veranderlijk

Nadere informatie

Degroof Bonds. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Bonds EUR 2017 BEWAARDER

Degroof Bonds. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Bonds EUR 2017 BEWAARDER Degroof Bonds Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEWAARDER Compartiment Degroof Bonds EUR 2017 VEREENVOUDIGD PROSPECTUS AUGUSTUS 2010 2 Degroof Bonds Beleggingsvennootschap met veranderlijk

Nadere informatie

Degroof Global. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Global ISIS Low BEWAARDER

Degroof Global. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Global ISIS Low BEWAARDER Degroof Global Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEWAARDER Compartiment Degroof Global ISIS Low VEREENVOUDIGD PROSPECTUS JANUARI 2011 1 2 Degroof Global Beleggingsvennootschap met veranderlijk

Nadere informatie

PROSPECTUS BETREFFENDE DE UITGIFTE EN DE NOTERING OP DE BEURS VAN LUXEMBURG VAN DE AANDELEN SHARE

PROSPECTUS BETREFFENDE DE UITGIFTE EN DE NOTERING OP DE BEURS VAN LUXEMBURG VAN DE AANDELEN SHARE PROSPECTUS BETREFFENDE DE UITGIFTE EN DE NOTERING OP DE BEURS VAN LUXEMBURG VAN DE AANDELEN SHARE Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (BEVEK naar Luxemburgs recht) met compartimenten van activa

Nadere informatie

Degroof Global. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Global ISIS Medium BEWAARDER

Degroof Global. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Global ISIS Medium BEWAARDER Degroof Global Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEWAARDER Compartiment Degroof Global ISIS Medium VEREENVOUDIGD PROSPECTUS JANUARI 2011 1 Degroof Global Beleggingsvennootschap met veranderlijk

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap Equity USA Small Cap Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

Degroof Global. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEWAARDER

Degroof Global. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEWAARDER Degroof Global Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEWAARDER Compartiment Degroof Global ISIS Low Compartiment Degroof Global ISIS Medium Low Compartiment Degroof Global ISIS Medium Compartiment

Nadere informatie

HECTOR SICAV. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment HECTOR SICAV - EURO STRATEGIC BEWAARDER

HECTOR SICAV. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment HECTOR SICAV - EURO STRATEGIC BEWAARDER HECTOR SICAV Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEWAARDER Compartiment HECTOR SICAV - EURO STRATEGIC VEREENVOUDIGD PROSPECTUS Mei 2008 1 Raad van bestuur HECTOR SICAV Beleggingsvennootschap

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CORPORATES EURO i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 TRIODOS SICAV I sicav naar Luxemburgse recht conform Richtlijn 85/611/EEG Route D Esch, 69, 1470 Luxemburg LUXEMBURG De informatie die in deze bijlage

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV die in Brussel zal worden gehouden op 30 maart 2011 MODEL VAN VOLMACHT

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV die in Brussel zal worden gehouden op 30 maart 2011 MODEL VAN VOLMACHT Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV die in Brussel zal worden gehouden op 30 maart 2011 MODEL VAN VOLMACHT Indien u zich op deze Vergadering wenst te laten vertegenwoordigen,

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

V EREENVOUDIGD PROSPECTUS J UNI 2009

V EREENVOUDIGD PROSPECTUS J UNI 2009 T REET OP CONVERTIBLE INTERNATIONAL V EREENVOUDIGD PROSPECTUS J UNI 2009 Dit Vereenvoudigd prospectus bevat de hoofdkenmerken van het compartiment TreeTop Convertible International, een compartiment van

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs

Nadere informatie

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht overeenkomstig de Richtlijn 85/611/EEG 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Parijs,

Nadere informatie

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Vereenvoudigd prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Dit vereenvoudigd prospectus bevat de belangrijkste informatie

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate Bond World Emerging Corporate Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk

Nadere informatie

ZETES INDUSTRIES. Naamloze Vennootschap. Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel. Ondernemingsnummer Register van de rechtspersonen (Brussel)

ZETES INDUSTRIES. Naamloze Vennootschap. Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel. Ondernemingsnummer Register van de rechtspersonen (Brussel) ZETES INDUSTRIES Naamloze Vennootschap Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel Ondernemingsnummer 0425.609.373 Register van de rechtspersonen (Brussel) GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS OPROEPING

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS VOOR HET DOORLOPEND AANBOD VAN AANDELEN VAN HET COMPARTIMENT Degroof Equities - International Selection (hierna International Selection ) VAN DE BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Asia Pacific Performance

Asia Pacific Performance Essentiële Beleggersinformatie 26 juni 2015 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS naamloze vennootschap Researchdreef 60, 1070 Brussel Ondernemingsnr. 0403.053.608 (RPR Brussel) ("UCB NV") OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS De aandeelhouders worden

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE FLEXIBLE (EdR Europe Flexible)

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE FLEXIBLE (EdR Europe Flexible) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 1 JUNI 2017

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 1 JUNI 2017 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal

AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal Maatschappelijke zetel: 49, avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxemburg Handelsregister: Luxemburg, B-63.116 KENNISGEVING AAN

Nadere informatie

Extracten van het wetboek van vennootschappen

Extracten van het wetboek van vennootschappen Extracten van het wetboek van vennootschappen Art. 533bis. [ 1 1. De oproepingen tot de algemene vergadering van een vennootschap waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een markt als

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010 Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010 ARGENTA FUND OF FUNDS De vennootschap ARGENTA FUND OF FUNDS (hierna de vennootschap genoemd) is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 12 AUGUSTUS 2014

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 12 AUGUSTUS 2014 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document geeft u essentiële beleggersinformatie over dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus December 2011. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht

Vereenvoudigd prospectus December 2011. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht Vereenvoudigd prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht De SICAV is een Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal met meerdere compartimenten,

Nadere informatie

LUX INTERNATIONAL STRATEGY BELGISCHE BIJLAGE VAN JUNI 2005 AAN HET PROSPECTUS VAN JULI 2004 EN ZIJN AANHANGSEL VAN AUGUSTUS 2004

LUX INTERNATIONAL STRATEGY BELGISCHE BIJLAGE VAN JUNI 2005 AAN HET PROSPECTUS VAN JULI 2004 EN ZIJN AANHANGSEL VAN AUGUSTUS 2004 LUX INTERNATIONAL STRATEGY BELGISCHE BIJLAGE VAN JUNI 2005 AAN HET PROSPECTUS VAN JULI 2004 EN ZIJN AANHANGSEL VAN AUGUSTUS 2004 BIJKOMENDE INLICHTINGEN VOOR BELGISCHE INWONERS Belangrijke opmerking :

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA (EdR India) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA (EdR India) ICBE naar Frans recht (EdR India) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is

Nadere informatie

TESSENDERLO CHEMIE Naamloze vennootschap Troonstraat 130, 1050 Brussel 0412.101.728 RPR Brussel (de Vennootschap)

TESSENDERLO CHEMIE Naamloze vennootschap Troonstraat 130, 1050 Brussel 0412.101.728 RPR Brussel (de Vennootschap) TESSENDERLO CHEMIE Naamloze vennootschap Troonstraat 130, 1050 Brussel 0412.101.728 RPR Brussel (de Vennootschap) OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 29 JANUARI

Nadere informatie

OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap)

OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap) 1 OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap) TUSSEN : De naamloze vennootschap naar Belgisch recht,, met maatschappelijke zetel te, en ingeschreven bij de Kruispuntbank der Ondernemingen

Nadere informatie

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG.

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG. Aanvullende informatie bij de Essentiële Beleggersinformatie in het kader van de distributie in België van aandelen van instellingen voor collectieve belegging in effecten vallend onder het recht van een

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 ARGENTA-FUND De vennootschap ARGENTA-FUND (hierna "de vennootschap" genoemd) is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal ("SICAV") met

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 22 APRIL 2014

OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 22 APRIL 2014 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus December 2009 DB PLATINUM Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG Route d Esch 69, L-1470 Luxembourg De informatie die in deze bijlage bij het prospectus

Nadere informatie

V O L M A C H T. Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)..... met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel)...

V O L M A C H T. Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)..... met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel)... V O L M A C H T Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)...... of met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel).... en ter zake overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Ondernemingsnummer: 0458.430.512 BTW nr BE 458.430.512. (de "Vennootschap") OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Ondernemingsnummer: 0458.430.512 BTW nr BE 458.430.512. (de Vennootschap) OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS KEYWARE TECHNOLOGIES Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan Ikaros Business Park Ikaroslaan 24 1930 Zaventem Ondernemingsnummer: 0458.430.512 BTW nr BE 458.430.512

Nadere informatie

P R O S P E C T U S VOOR HET DOORLOPEND AANBOD VAN AANDELEN VAN DE BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL - BEVEK.

P R O S P E C T U S VOOR HET DOORLOPEND AANBOD VAN AANDELEN VAN DE BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL - BEVEK. P R O S P E C T U S VOOR HET DOORLOPEND AANBOD VAN AANDELEN VAN DE BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL - BEVEK Degroof Equities DE AANDELEN VAN SOMMIGE COMPARTIMENTEN VAN DE BEVEK ZIJN OP

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER

INSCHRIJVINGSFORMULIER APHILION Q² Beleggingsvennootschap met veranderlijk naar Belgisch recht Havenlaan 86C, bus 320, te 1000 Brussel Ondernemingsnummer: 0475805685 Inschrijvingsformulier Aphilion Q² 1/5 INSCHRIJVINGSFORMULIER

Nadere informatie

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht met verschillende compartimenten in overeenstemming met de richtlijn

Nadere informatie

bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV )

bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV ) bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV ) OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 13 MEI

Nadere informatie

FORMULIER 29 augustus 2014 vóór opening van de markten Onder embargo tot 08u00

FORMULIER 29 augustus 2014 vóór opening van de markten Onder embargo tot 08u00 FORMULIER 29 augustus 2014 vóór opening van de markten Onder embargo tot 08u00 AEDIFICA Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Maatschappelijke zetel: Louizalaan 331-333, 1050

Nadere informatie

FORMULIER AFGIFTE VAN AANDELEN EN INSCHRIJVING IN AANDEELHOUDERSREGISTER

FORMULIER AFGIFTE VAN AANDELEN EN INSCHRIJVING IN AANDEELHOUDERSREGISTER FORMULIER AFGIFTE VAN AANDELEN EN INSCHRIJVING IN AANDEELHOUDERSREGISTER AMONIS BEVEK NV BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL NAAR BELGISCH AMONIS BEVEK NV is een beleggingsvennootschap met

Nadere informatie

ASIA PACIFIC PERFORMANCE

ASIA PACIFIC PERFORMANCE ASIA PACIFIC PERFORMANCE Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal PROMOTOR BEWAARDER VERTEGENWOORDIGER VOOR ZWITSERLAND Banque Cantonale de Genève VERTEGENWOORDIGER VOOR FRANKRIJK Cholet-Dupont

Nadere informatie

DELTA LLOYD L Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen naar Luxemburgs recht

DELTA LLOYD L Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen naar Luxemburgs recht Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen VEREENVOUDIGD P R O S P E C T U S JULI 2007 Inschrijven is alleen mogelijk op basis van het prospectus of dit vereenvoudigde

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 22 APRIL 2014

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 22 APRIL 2014 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

KBL EPB Bond Fund. Vereenvoudigd Prospectus December 2011. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs Recht

KBL EPB Bond Fund. Vereenvoudigd Prospectus December 2011. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs Recht KBL EPB Bond Fund Vereenvoudigd Prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs Recht De SICAV is een Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal met meerdere

Nadere informatie

BNP Paribas Portfolio Fund Balanced afgekort BNPP PF Balanced

BNP Paribas Portfolio Fund Balanced afgekort BNPP PF Balanced BNP Paribas Portfolio Fund Balanced afgekort BNPP PF Balanced Balanced Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas Portfolio Fund is op 14 maart 1990 in Luxemburg voor onbepaalde duur opgericht onder de

Nadere informatie

Beleid voor het doorgeven en uitvoeren van orders voor DFMC Goedgekeurd door het directiecomité van 25 september 2014

Beleid voor het doorgeven en uitvoeren van orders voor DFMC Goedgekeurd door het directiecomité van 25 september 2014 Beleid voor het doorgeven en uitvoeren van orders voor DFMC Goedgekeurd door het directiecomité van 25 september 2014 1 OVEREENGEKOMEN TERMINOLOGIE In de tekst van dit beleid voor het doorgeven en uitvoeren

Nadere informatie

1 Retail Estates / GVV Formulier voor de uitoefening van het recht van uittreding Vertrouwelijk

1 Retail Estates / GVV Formulier voor de uitoefening van het recht van uittreding Vertrouwelijk 1 Naamloze Vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Maatschappelijke zetel te Industrielaan 6, 1740 Ternat (België) Ondernemingsnummer: 0434.797.847 (RPR Brussel) FORMULIER VOOR DE UITOEFENING

Nadere informatie

TreeTop Convertible SICAV

TreeTop Convertible SICAV v T REET OP ASSET MANAGEMENT S.A. TreeTop Convertible SICAV Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht Prospectus September 2011 Het inschrijvingsformulier is op eenvoudig verzoek

Nadere informatie

Het recht van uittreding kan slechts worden uitgeoefend voor zover het om aandelen gaat waarmee de aandeelhouder tegen het voorstel van

Het recht van uittreding kan slechts worden uitgeoefend voor zover het om aandelen gaat waarmee de aandeelhouder tegen het voorstel van 1 CARE PROPERTY INVEST Naamloze Vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Die een openbaar beroep op het spaarwezen heeft gedaan Maatschappelijke zetel: Plantin en Moretuslei 220, 2018 Antwerpen

Nadere informatie

Degroof Monetary. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEWAARDER. Compartiment Degroof Monetary USD Compartiment Degroof Monetary EUR

Degroof Monetary. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEWAARDER. Compartiment Degroof Monetary USD Compartiment Degroof Monetary EUR Degroof Monetary Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEWAARDER Compartiment Degroof Monetary USD Compartiment Degroof Monetary EUR PROSPECTUS April 2012 Inschrijvingen mogen slechts worden

Nadere informatie

Fortis Comfort Equity High Dividend Europe

Fortis Comfort Equity High Dividend Europe Fortis Comfort Equity High Dividend Europe Categorie "Classic" FORTIS COMFORT Fonds Commun de Placement naar Luxemburgs recht Presentatie van het Fonds FORTIS COMFORT (hierna "het Fonds") is op 28 juli

Nadere informatie

INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES NV

INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES NV INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES NV Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Uitbreidingstraat 18 2600 Berchem-Antwerpen Ondernemingsnummer 0458.623.918 FORMULIER VOOR DE UITOEFENING

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AANGAANDE DE INBRENG IN NATURA IN HET KADER VAN EEN KEUZEDIVIDEND (ARTIKEL 602 W.VENN.)

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AANGAANDE DE INBRENG IN NATURA IN HET KADER VAN EEN KEUZEDIVIDEND (ARTIKEL 602 W.VENN.) Tessenderlo Chemie Naamloze Vennootschap (de "Vennootschap") Zetel: Troonstraat 130, 1050 Brussel (België) RPR 0412.101.728 Rechtsgebied Brussel BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AANGAANDE DE INBRENG

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

LEASINVEST REAL ESTATE

LEASINVEST REAL ESTATE 1 LEASINVEST REAL ESTATE Commanditaire vennootschap op aandelen Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht die een publiek beroep op het spaarwezen heeft gedaan Maatschappelijke zetel: Lenniksebaan 451,

Nadere informatie

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus CapitalatWork Umbrella Fund SICAV Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht overeenkomstig richtlijn 85/611/EEG 69, route d'esch, L -1014 Luxembourg De informatie

Nadere informatie

Naamloze Vennootschap Calesbergdreef 5 te 2900 Schoten RPR ANTWERPEN 0404.491.285 ----------------

Naamloze Vennootschap Calesbergdreef 5 te 2900 Schoten RPR ANTWERPEN 0404.491.285 ---------------- Naamloze Vennootschap Calesbergdreef 5 te 2900 Schoten RPR ANTWERPEN 0404.491.285 ---------------- BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING De aandeelhouders worden vriendelijk uitgenodigd tot het bijwonen op

Nadere informatie

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS ADDENDUM VAN AUGUSTUS 2010 BIJ HET PROSPECTUS VAN DECEMBER 2009 INVESCO FUNDS SERIES 15 Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Iers recht conform de Richtlijn

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD ASIA LEADERS (EdR Asia Leaders)

EDMOND DE ROTHSCHILD ASIA LEADERS (EdR Asia Leaders) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012

INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012 Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012 Deze nota tracht de belangrijkste

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 9 DECEMBER 2013

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 9 DECEMBER 2013 RETAIL ESTATES Naamloze Vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch Recht Zetel: Industrielaan 6, 1740 Ternat Ondernemingsnummer: 0434.797.847 (Brussel) (de Vennootschap ) OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE

Nadere informatie

Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486. (de Vennootschap )

Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486. (de Vennootschap ) Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486 (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKELEN

Nadere informatie

Eckert & Ziegler BEBIG NV Industriezone C, 7180 Seneffe BTW 457.288.682 (Charleroi) Rechtspersonenregister 0457.288.682 www.bebig.

Eckert & Ziegler BEBIG NV Industriezone C, 7180 Seneffe BTW 457.288.682 (Charleroi) Rechtspersonenregister 0457.288.682 www.bebig. Eckert & Ziegler BEBIG NV Industriezone C, 7180 Seneffe BTW 457.288.682 (Charleroi) Rechtspersonenregister 0457.288.682 www.bebig.eu (de "Vennootschap") AANKONDIGING VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

4ENERGY INVEST. naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE

4ENERGY INVEST. naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 4ENERGY INVEST naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) Uitnodiging voor de gewone en buitengewone algemene vergadering van

Nadere informatie

Aanbevelingen in verband met de oproepingen tot de algemene vergadering

Aanbevelingen in verband met de oproepingen tot de algemene vergadering Mededeling FSMA_2013_06 dd. 27 februari 2013 Aanbevelingen in verband met de oproepingen tot de algemene vergadering Toepassingsveld: De Belgische emittenten waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de

Nadere informatie

AGENDA EN VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

AGENDA EN VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING Econocom Group SE Europese vennootschap die publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: 5 Marsveldplein, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel) OPROEPING

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT 27 2640 MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727 OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT 27 2640 MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727 OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING AGFA-GEVAERT NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT 27 2640 MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727 OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING De Raad van Bestuur nodigt de aandeelhouders en de houders

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VGP NV Spinnerijstraat 12 9240 Zele Ondernemingsnummer 0887.216.042 (RPR Gent, afdeling Dendermonde) BTW BE 0887.216.042 www. vgpparks.eu (de Vennootschap ) OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV van 30 maart 2011

Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV van 30 maart 2011 Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV van 30 maart 2011 Dit document bevat een toelichting bij de belangrijkste punten van de agenda van

Nadere informatie

AGENDA. 1. Wijziging van artikel 20 van de statuten m.b.t. de vertegenwoordiging van de vennootschap

AGENDA. 1. Wijziging van artikel 20 van de statuten m.b.t. de vertegenwoordiging van de vennootschap Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen te 8830 Hooglede-Gits, Bruggesteenweg 360 BTW BE 0405.548.486 - RPR Gent, afdeling Kortrijk: 0405.548.486 www.deceuninck.com

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. WIN BIJ TWIJFEL PROFESSIONEEL ADVIES IN.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. WIN BIJ TWIJFEL PROFESSIONEEL ADVIES IN. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. WIN BIJ TWIJFEL PROFESSIONEEL ADVIES IN. De Bestuurders aanvaarden de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid van de inhoud van dit

Nadere informatie

Risico- en. compartiment. een zo hoog. het belegdee. beleggen in. 20- index samenstellen. Aanbeveling Dit die nemen. België hebben.

Risico- en. compartiment. een zo hoog. het belegdee. beleggen in. 20- index samenstellen. Aanbeveling Dit die nemen. België hebben. Essentiële beleggersinformatie Dit document geeft u essentiële beleggersinformatie over dit fonds. Het is geen marketingmatem eriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld omm

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Total Return II Gemeenschappelijk Beleggingsfonds conform Richtlijn 85/611/EEG 136, route d Arlon, L 1150 Luxemburg Gemeenschappelijk Beleggingsfonds

Nadere informatie

VOLMACHT. Ondergetekende,.. wonende te... houder van... aandelen van NV Ter Beke, met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Beke 1

VOLMACHT. Ondergetekende,.. wonende te... houder van... aandelen van NV Ter Beke, met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Beke 1 VOLMACHT Ondergetekende,.. wonende te... houder van... aandelen van NV Ter Beke, met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Beke 1 geeft volmacht aan met recht van indeplaatsstelling, om hem/haar te

Nadere informatie

SOLVAY NV Maatschappelijke zetel : Ransbeekstraat 310,1120 Brussel RPR Brussel 0403.091.220 VERDUIDELIJKENDE NOTA

SOLVAY NV Maatschappelijke zetel : Ransbeekstraat 310,1120 Brussel RPR Brussel 0403.091.220 VERDUIDELIJKENDE NOTA SOLVAY NV Maatschappelijke zetel : Ransbeekstraat 310,1120 Brussel RPR Brussel 0403.091.220 VERDUIDELIJKENDE NOTA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 13 MEI 2014 Deze nota werd opgesteld in toepassing

Nadere informatie

TreeTop Convertible SICAV

TreeTop Convertible SICAV Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht Prospectus Februari 2015 De beleggers worden erop gewezen dat naar aanleiding van een beslissing van de Raad van Bestuur van de BEVEK,

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD LATIN AMERICA (EdR Latin America) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD LATIN AMERICA (EdR Latin America) ICBE naar Frans recht (EdR Latin America) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie

Nadere informatie

UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen De Gerlachekaai 20 te 2000 Antwerpen BTW BE 0860 409 202 RPR Antwerpen UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO Woluwedal 58 1200 Brussel BE 0 426 184 049 RPR Brussel Naamloze vennootschap en Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE

Nadere informatie

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO Woluwedal 58 1200 Brussel BE 0 426 184 049 RPR Brussel Naamloze vennootschap en Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE

Nadere informatie

TreeTop Convertible SICAV

TreeTop Convertible SICAV T REETOP ASSET MANAGEMENT S.A. TreeTop Convertible SICAV Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht Prospectus December 2013 Het inschrijvingsformulier is op eenvoudig verzoek

Nadere informatie

bpost Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr (RPR Brussel) ( bpost NV )

bpost Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr (RPR Brussel) ( bpost NV ) bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV ) OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 14 MEI

Nadere informatie