Degroof Monetary. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEWAARDER. Compartiment Degroof Monetary USD Compartiment Degroof Monetary EUR

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Degroof Monetary. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEWAARDER. Compartiment Degroof Monetary USD Compartiment Degroof Monetary EUR"

Transcriptie

1 Degroof Monetary Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEWAARDER Compartiment Degroof Monetary USD Compartiment Degroof Monetary EUR PROSPECTUS April 2012 Inschrijvingen mogen slechts worden aanvaard op grond van dit prospectus (het "Prospectus") dat enkel geldig is als het vergezeld is van het laatste beschikbare jaarverslag en eventueel het laatste beschikbare halfjaarverslag als dat recenter is. Deze documenten maken integraal deel uit van het Prospectus. Inschrijvingen worden eveneens op basis van het Vereenvoudigd prospectus aanvaard. Het Prospectus bevat een gedateerd los blad met het profiel van de BEVEK en de beleggers alsook met een lijst van de beschikbare open compartimenten. 1

2 (los blad dat volgt na het omslagblad van het Prospectus) BELANGRIJKE INLICHTINGEN 1. Profiel Het risicoprofiel van de BEVEK is van het louter monetaire type. De BEVEK richt zich tot beleggers die een beleggingsinstrument op korte termijn t wensen, van het monetaire type en met een heel lage volatiliteit. De BEVEK beoogt een bestendige vermogensgroei. Ze maximaliseert het rendement door de gemiddelde looptijd van de tegoeden te beheren. 2. Beschikbare compartimenten De Buitengewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders van 24 mei 1994 heeft beslist om het compartiment AQUA B-JAPON TE SLUITEN. Met ingang van 1 april 2003 werd de naam van het compartiment AQUA A-AMERIQUE gewijzigd in AQUA MONETARY USD. Gezien de naamsverandering van de BEVEK van 3 mei 2007 in Degroof Monetary, is de nieuwe naam van het compartiment AQUA MONETARY USD met ingang van 4 mei 2007 Degroof Monetary USD. Met ingang van 1 april 2003 werd de naam van het compartiment AQUA G-EUROPE gewijzigd in AQUA MONETARY EUR. Gezien de naamsverandering van de BEVEK van 3 mei 2007 in Degroof Monetary, is de nieuwe naam van het compartiment AQUA MONETARY EUR met ingang van 4 mei 2007 Degroof Monetary EUR. De Raad van Bestuur van de BEVEK heeft beslist om met ingang van 7 juli 2004 het compartiment AQUA J-CANADA te sluiten door fusie met het compartiment AQUA MONETARY USD (nieuwe naam Degroof Monetary USD sinds 4 mei 2007). De Raad van Bestuur van de BEVEK heeft beslist om met ingang van 17 november 2004 het compartiment AQUA F-FRANCE te sluiten door fusie met het compartiment AQUA MONETARY EUR. Dit Prospectus wordt gepubliceerd in het kader van het aanbod van de aandelen van de volgende compartimenten: - Degroof Monetary USD - Degroof Monetary EUR April 2012 N.B.: Dit losse blad maakt integraal deel uit van dit Prospectus (versie december 2011). 2

3 Degroof Monetary Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal H.R. Luxemburg Nr. B Raad van Bestuur Voorzitter Bestuurders De heer Eric NOLS Bestuurder en Voorzitter van het Directiecomité DEGROOF FUND MANAGEMENT COMPANY N.V. De heer Vincent PLANCHE Bestuurder lid van het Directiecomité DEGROOF FUND MANAGEMENT COMPANY N.V. Mevrouw Anne-Marie GOFFINET Onderdirecteur BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A. De heer Eric LOBET Directeur BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A. Maatschappelijke zetel 12, Rue Eugène Ruppert L-2453 Luxemburg Beheervennootschap DEGROOF GESTION INSTITUTIONNELLE - LUXEMBOURG 12, Rue Eugène Ruppert L-2453 Luxemburg Distributeurs BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A. 12, Rue Eugène Ruppert L-2453 Luxemburg BANK DEGROOF N.V. Nijverheidsstraat 44 B-1040 Brussel en elke andere vennootschap die een distributieovereenkomst heeft gesloten met de Beheervennootschap. De huidige lijst van de Distributeurs wordt vermeld in de jaar- en halfjaarverslagen van de BEVEK. Bewaarder BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A. 12, Rue Eugène Ruppert L-2453 Luxemburg Centraal beheer BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A. 12, Rue Eugène Ruppert L-2453 Luxemburg Bedrijfsrevisor KPMG LUXEMBOURG S. À.R.L. 9, Allée Scheffer L-2520 Luxemburg 3

4 Het Prospectus wordt uitgegeven in het kader van een doorlopend aanbod van aandelen van de Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal Degroof Monetary (hierna de BEVEK ). De BEVEK is een Instelling voor collectieve belegging ( ICB ) onderworpen aan Deel I van de wet van 17 december 2010 betreffende de instellingen voor collectieve belegging. Het Prospectus mag niet worden gebruikt om aandelen te koop aan te bieden of te verkopen op een grondgebied of onder omstandigheden waarin zo n aanbod of verkoop niet is toegestaan. Elke potentiële inschrijver op aandelen die buiten het grondgebied van het Groothertogdom Luxemburg een exemplaar van het Prospectus of van het inschrijvingsformulier ontvangt, mag deze documenten niet beschouwen als een aanbod om aandelen te kopen of erop in te schrijven, tenzij in het desbetreffende grondgebied dergelijk aanbod volledig wettelijk is toegestaan, zonder registratieof andere modaliteiten, of tenzij deze persoon zich houdt aan de in het betrokken grondgebied van kracht zijnde wetgeving, door er alle overheidstoestemmingen en andere vereisten te verkrijgen, en zich in voorkomend geval aan alle geldende formaliteiten te onderwerpen. De Raad van Bestuur van de BEVEK heeft alle nodige voorzorgen genomen om op de datum van het Prospectus de juistheid en nauwkeurigheid te waarborgen van de inhoud van alle belangrijke punten die in het Prospectus worden behandeld. Alle bestuurders aanvaarden hun verantwoordelijkheid in dit opzicht. Potentiële inschrijvers op aandelen wordt verzocht zich persoonlijk te informeren en de hulp in te roepen van hun bankier, wisselagent, juridisch of fiscaal adviseur of boekhouder, om volledig op de hoogte te zijn van de mogelijke juridische of fiscale gevolgen, of van eventuele gevolgen met betrekking tot wisselbeperkingen en wisselcontrole waartoe de verrichtingen van inschrijving, bezit, terugkoop, conversie of overdracht van aandelen aanleiding kunnen geven uit hoofde van de geldende wetten in het land waar deze personen verblijven, wonen of zich vestigen. Niemand mag andere inlichtingen meedelen buiten die opgenomen in het Prospectus en in de daarin vermelde documenten. Alle inlichtingen verstrekt door niet in dit Prospectus vermelde personen moeten als niet-toegestaan worden beschouwd. De inlichtingen in dit Prospectus worden geacht relevant te zijn op de datum van publicatie; zij kunnen, wanneer nodig, worden bijgewerkt om rekening te houden met belangrijke wijzigingen sindsdien. Daarom is het aangewezen dat enige potentiële inschrijver zich bij de BEVEK inlicht over de publicatie van een recentere versie van het Prospectus. Elke verwijzing in het Prospectus naar de euro heeft betrekking op de munteenheid van de EUlidstaten die aan de eenheidsmunt deelnemen. Elke verwijzing in het Prospectus naar de USD heeft betrekking op de wettelijke munteenheid in de Verenigde Staten van Amerika. Exemplaren van het Prospectus zijn onder de hierboven vermelde voorwaarden beschikbaar op de maatschappelijke zetel van de BEVEK, op de maatschappelijke zetel van de Beheervennootschap alsook bij de Distributeurs. 4

5 INHOUDSOPGAVE Pag. De BEVEK 6 De Beheervennootschap 7 Beheer van de BEVEK 7 Distributeurs 8 Bewaarder en Betaalagent 8 Centraal beheer 9 Doelstellingen en beleggingsbeleid 9 Beleggingsbeperkingen 15 De aandelen 17 Uitgifte van de aandelen 18 Terugkoop van aandelen 18 Conversie van de aandelen 19 Strijd tegen Late Trading en Market Timing 20 Strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme 21 Berekening en publicatie van de netto-inventariswaarde van de aandelen, van de uitgifte-, terugkoop- en conversieprijs van de aandelen 21 Opschorting van de berekening van de netto-inventariswaarde van de aandelen, van de uitgifte, terugkoop en conversie van de aandelen 23 Inlichtingen voor de aandeelhouders 23 Uitkeringen 24 Fiscaal statuut van de BEVEK en van haar aandeelhouders 24 Lasten en kosten 25 Vereffening van de BEVEK Vereffening en fusie van compartimenten 25 Bijlage I: Uittreksels uit de Statuten 26 Bijlage II: Diversen 31 5

6 DE BEVEK Degroof Monetary is een Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal ("BEVEK"), op 7 juli 1987 in Luxemburg opgericht voor onbepaalde duur onder de naam AQUA in de vorm van een naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht. De BEVEK is onderworpen aan de gewijzigde wet van 10 augustus 1915 op de handelsvennootschappen en aan de wet van 17 december 2010 betreffende de instellingen voor collectieve belegging. De maatschappelijke zetel is gevestigd te L-2453 Luxemburg, 12, Rue Eugène Ruppert. De BEVEK is ingeschreven in het handels- en vennootschappenregister van Luxemburg onder het nummer B De Statuten werden gepubliceerd in het Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations ( Mémorial ) van 5 oktober 1987 en neergelegd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank van en te Luxemburg samen met een wettelijke kennisgeving inzake de uitgifte en verkoop van aandelen. De Statuten werden achtereenvolgens door de Bijzondere Algemene Vergaderingen van 2 maart 1990, 14 oktober 1996, 29 januari 1999, 12 maart 2004 en 3 mei 2007 gewijzigd. De statutenwijzigingen werden achtereenvolgens in het Mémorial van 9 mei 1990, 16 januari 1997, 2 maart 2001, 27 maart 2004 en 1 juni 2007 gepubliceerd. Elke belangstellende kan op de maatschappelijke zetel van de BEVEK of bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank van en te Luxemburg een kopie van de gecoördineerde Statuten inzien en verkrijgen. Het centraal beheer van de BEVEK is gevestigd in Luxemburg. Het minimumkapitaal van de BEVEK bedraagt euro. Het maatschappelijk kapitaal van de BEVEK zal te allen tijde gelijk zijn aan de nettoactivawaarde van alle compartimenten samen; de consolidatiemunt van alle compartimenten samen is de euro. Het maatschappelijk kapitaal wordt vertegenwoordigd door volledig volgestorte aandelen zonder nominale waarde. Als Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal kan de BEVEK haar aandelen uitgeven en terugkopen tegen prijzen gebaseerd op de geldende netto-inventariswaarde. Overeenkomstig de Statuten kunnen, naar keuze van de Raad van Bestuur, de aandelen worden uitgegeven als verschillende compartimenten van het maatschappelijk actief. Voor elk compartiment wordt een afzonderlijk bedrag vastgesteld en belegd volgens de beleggingsdoeleinden van het betrokken compartiment. De BEVEK is dus opgevat als een ICB met meerdere compartimenten zodat de beleggers uit verschillende beleggingsdoelstellingen kunnen kiezen en bijgevolg in een of meer compartimenten van het maatschappelijk vermogen beleggen. De Raad van Bestuur kan te allen tijde beslissen dat de BEVEK aandelen uitgeeft die tot andere compartimenten behoren waarvan de beleggingsdoeleinden verschillen van die van de thans reeds open compartimenten. Bij de oprichting van nieuwe compartimenten zal het Prospectus de nodige aanpassingen ondergaan met gedetailleerde inlichtingen over de nieuwe compartimenten. Elk aandeel kan, ongeacht het compartiment waartoe het behoort, naar keuze van de aandeelhouder worden uitgegeven als distributieaandeel of als kapitalisatieaandeel. De rechten eigen aan de distributieaandelen en aan de kapitalisatieaandelen worden hierna beschreven onder de rubriek "De aandelen". Elke aandeelhouder die distributieaandelen van een willekeurig compartiment bezit, kan ze, binnen een gegeven compartiment, omzetten in kapitalisatieaandelen, of omgekeerd. Overigens heeft elke aandeelhouder het recht om van het ene compartiment naar het andere over te stappen en de conversie te vragen van de aandelen die hij binnen een bepaald compartiment bezit naar aandelen van een ander compartiment. De conversievoorwaarden en -modaliteiten van de aandelen worden hierna beschreven onder de rubriek Conversie van aandelen. Overeenkomstig de voorwaarden en modaliteiten die hierna onder de rubriek Terugkoop van de Aandelen worden beschreven, kan elke aandeelhouder de BEVEK verzoeken om zijn aandelen terug te kopen. De aandelen van de BEVEK zijn niet op de Beurs genoteerd. Bij het Prospectus is een inschrijvingsformulier gevoegd. 6

7 DE BEHEERVENNOOTSCHAP De Raad van Bestuur van de BEVEK beschikt over de ruimste bevoegdheden om onder alle omstandigheden in naam van de BEVEK op te treden, onder voorbehoud van de bevoegdheden die de wet uitdrukkelijk aan de Algemene Vergadering van aandeelhouders toekent. De Raad van Bestuur van de BEVEK is verantwoordelijk voor het beheer van de BEVEK en ook voor het uitstippelen van het beleggingsbeleid dat door elk compartiment wordt toegepast. Voor het beheer en de uitvoering van dit beleggingsbeleid en voor de administratie en commercialisering van de BEVEK, heeft de Raad van Bestuur overeenkomstig hoofdstuk 15 van de wet van 17 december 2010 betreffende instellingen voor collectieve belegging ( de Beheermaatschappij ), een beheermaatschappij aangesteld. DEGROOF GESTION INSTITUTIONNELLE - LUXEMBOURG werd als Beheervennootschap van de BEVEK aangesteld. In dit opzicht werd op 1 februari 2005 tussen DEGROOF GESTION INSTITUTIONNELLE - LUXEMBOURG en de BEVEK een raamovereenkomst van onbepaalde duur gesloten, die werd aangepast op 4 mei Krachtens deze overeenkomst verzorgt de Beheervennootschap het afzonderlijk beheer van de specifieke portefeuille van elk compartiment van de BEVEK, de taken verbonden aan het centraal beheer van de BEVEK, alsook de commercialisering van de BEVEK. De Beheermaatschappij heeft, onder haar verantwoordelijkheid, het centraal beheer van de BEVEK toevertrouwd aan BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A. en de commercialisering van de BEVEK aan de Distributeurs vermeld onder de rubriek Distributeurs. DEGROOF GESTION INSTITUTIONNELLE - LUXEMBOURG is een naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht, op 20 december 2004 in Luxemburg opgericht voor onbepaalde duur. Haar ingeschreven en volgestort maatschappelijk kapitaal bedraagt ,- euro. Haar hoofddoel bestaat in het collectief portefeuillebeheer van conform de richtlijn 2009/65/EG erkende ICBE s en van andere ICB s, en in het beheer en de commercialisering van erkende ICBE s en van andere ICB s. Overigens biedt zij diensten aan voor het discretionair beheer van andere beleggingsportefeuilles voor een institutioneel klantenbestand. De Raad van Bestuur is samengesteld uit de volgende personen: - De heer Geert De Bruyne, Voorzitter van de Raad van Bestuur - De heer Jean-Luc Neyens, Bestuurder - De heer Alain Devresse, Gedelegeerd bestuurder - De heer Patrick Wagenaar, Bestuurder - De heer Vincent Planche, Bestuurder - De heer Benoît Daenen, Bestuurder - De heer Jean-Michel Gelhay, Bestuurder BEHEER VAN DE BEVEK De Beheervennootschap verzorgt het afzonderlijk dagelijks beheer van de specifieke portefeuille van elk compartiment van de BEVEK met inachtneming van de voor elk compartiment bijzondere beheervoorwaarden. Als vergoeding voor deze dienstverleningen ontvangt de Beheervennootschap aan het einde van elk kwartaal een beheerprovisie volgens onderstaande tabel, uitgedrukt in een percentage op jaarbasis van de gemiddelde nettoactivawaarde van elk compartiment over het afgelopen kwartaal: COMPARTIMENT PROVISIE Degroof Monetary USD 0,05 % Degroof Monetary EUR 0,05 % DISTRIBUTEURS 7

8 De Beheervennootschap kan te allen tijde beslissen om distributeurs en/of Nominees (hierna een Distributeur ) aan te stellen om haar te helpen bij de distributie en plaatsing van de aandelen van de BEVEK. BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A. heeft de functies van Distributeur en Nominee aanvaard. Hiertoe werd op 1 februari 2005 tussen de Beheermaatschappij en BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A. een distributieovereenkomst van onbepaalde duur gesloten, die werd aangepast op 4 mei BANK DEGROOF N.V. heeft ook de functie van Distributeur aanvaard. Hiertoe werd op 1 februari 2005 tussen de Beheervennootschap en BANK DEGROOF N.V. een distributieovereenkomst van onbepaalde duur gesloten, die werd aangepast op 4 mei De aldus benoemde Distributeurs oefenen op actieve wijze een activiteit uit die zich toespitst op de commercialisering, de plaatsing en de verkoop van de aandelen van de BEVEK. Zij treden op als bemiddelaar tussen de beleggers en de BEVEK voor de inschrijving op aandelen van de BEVEK. Zij zijn dus gemachtigd om voor rekening van de BEVEK inschrijvings-, terugkoop- en conversieorders van beleggers en aandeelhouders te ontvangen, en aandelen aan te bieden tegen een prijs die gebaseerd is op de respectieve netto-inventariswaarde van deze aandelen. De Distributeurs overhandigen de ontvangen inschrijvings-, terugkoop- en conversieorders aan de Transferagent. De Distributeurs zijn ook gemachtigd om betalingen in verband met de ontvangen inschrijvings- en terugkooporders te ontvangen en uit te voeren. Overeenkomstig de bovenvermelde distributieovereenkomst met BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A. en in het kader van de nomineeservice die deze Distributeur de beleggers kan aanbieden, wordt in het register van de aandelen op naam van de BEVEK de Distributeur ingeschreven en niet de cliëntbelegger die de aandelen verwerft. De bepalingen en voorwaarden van de distributieovereenkomst bepalen onder meer dat een cliënt die door bemiddeling van de Distributeur in de BEVEK heeft belegd, te allen tijde de overdracht op zijn naam kan eisen van de aandelen waarop hij via de Distributeur heeft ingeschreven. Na ontvangst van de instructie tot overdracht van de Distributeur wordt de cliënt in eigen naam ingeschreven in het register van de aandelen op naam van de BEVEK. De beleggers behouden niettemin de mogelijkheid om rechtstreeks, zonder bemiddeling van een Distributeur, in de BEVEK te beleggen. Als vergoeding voor de hierboven beschreven dienstverleningen betaalt de Beheervennootschap aan de Distributeurs voor de compartimenten Degroof Monetary USD en Degroof Monetary EUR een distributieprovisie op jaarbasis van 0,25%. De aan elke Distributeur verschuldigde provisie is driemaandelijks betaalbaar en wordt berekend op basis van de gemiddelde nettoactivawaarde van elk betrokken compartiment over het afgelopen kwartaal. De Beheervennootschap kan met andere vennootschappen distributieovereenkomsten sluiten. De huidige lijst van de Distributeurs wordt vermeld in de jaar- en halfjaarverslagen van de BEVEK. BEWAARDER EN BETALEND AGENT De activa van de BEVEK worden door BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A. (de Bewaarder ) in bewaring gehouden. Algemeen gezien en zonder enige beperking voert de Bewaarder de gebruikelijke taken uit inzake gelddeposito's en bewaarneming van effecten. Hij voert onder meer allerlei financiële en bankverrichtingen uit in opdracht van de BEVEK. Overeenkomstig de gewijzigde wet van betreffende de instellingen voor collectieve belegging moet de Bewaarder bovendien: a) zich ervan vergewissen dat de verkoop, de uitgifte, de terugkoop, de conversie en de annulering van aandelen door of voor rekening van de BEVEK overeenkomstig de wet of de Statuten worden uitgevoerd; b) zich ervan vergewissen dat voor verrichtingen op de activa van de BEVEK de tegenwaarde binnen de gebruikelijke termijnen aan hem wordt overgemaakt; 8

9 c) zich ervan vergewissen dat de bestemming van de opbrengsten van de BEVEK in overeenkomst is met de Statuten. De Bewaarder is gemachtigd om, op eigen verantwoordelijkheid, de materiële bewaring van de effecten, en in het bijzonder van deze die in het buitenland worden verhandeld of op een buitenlandse beurs zijn toegelaten of door erkende clearingmaatschappijen als CLEARSTREAM of EUROCLEAR worden verhandeld, aan dergelijke maatschappijen of aan een of meer correspondentbanken toe te vertrouwen. Als vergoeding voor zijn dienstverlening van depothouder int de Bewaarder de in Luxemburg gebruikelijke bankkosten voor geld- en effectendeposito s. De BEVEK betaalt de Bewaarder een vergoeding bestaande uit een provisie van maximum 0,25% op jaarbasis die driemaandelijks betaalbaar is en wordt berekend op basis van de gemiddelde nettoactivawaarde van elk compartiment over het beschouwde kwartaal. De Bewaarder vervult zijn functie van depothouder krachtens de bepalingen van een depotovereenkomst van onbepaalde duur gesloten op 1 februari 2005 en aangepast op 4 mei 2007 tussen BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A. en de BEVEK. Krachtens dezelfde overeenkomst treedt BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A. ook op als Betaalagent voor de financiële dienst van de aandelen van de BEVEK. Elke partij kan deze overeenkomst beëindigen mits inachtneming van een opzeggingstermijn van drie maanden, met dien verstande dat de Bewaarder overeenkomstig de wet verplicht zal zijn om zijn functie van depothouder te blijven uitoefenen tot een andere Bewaarder wordt aangesteld en alle activa van de BEVEK aan deze Bewaarder zijn overgemaakt. BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A. is een naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht, opgericht in Luxemburg op 29 januari 1987 voor onbepaalde duur. Zij heeft haar maatschappelijke zetel te L Luxemburg, 12, rue Eugène Ruppert, en oefent sinds haar oprichting bankactiviteiten uit. Op 30 september 2011 bedroeg haar eigen vermogen ,- euro. CENTRAAL BEHEER De Beheervennootschap heeft de taken van het centraal beheer van de BEVEK toevertrouwd aan BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A. Hiertoe werd op 1 februari 2005 tussen DEGROOF GESTION INSTITUTIONNELLE - LUXEMBOURG en BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A. een ICB-dienstverleningsovereenkomst van onbepaalde duur gesloten, die werd aangepast op 4 mei Krachtens deze overeenkomst vervult BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A. de functies van Domiciliëringsagent, Administratief Agent en Transferagent van de BEVEK. In dit kader vervult zij ook de administratieve functies die de Luxemburgse wetgeving vereist, zoals de boekhouding en het bijhouden van de maatschappelijke boeken, met inbegrip van het register van de aandelen op naam. Zij verzorgt eveneens de periodieke berekening van de nettoinventariswaarde per aandeel in elk compartiment. De Beheervennootschap betaalt BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A. een vergoeding bestaande uit een provisie op jaarbasis van maximum 1% van de gemiddelde nettoactiva van de BEVEK, alle diensten samengenomen. DOELSTELLINGEN EN BELEGGINGSBELEID Risicoprofiel van de BEVEK en Risicobeheer Het risicoprofiel van de BEVEK is van het louter monetaire type. De activa van elk compartiment zijn onderhevig aan marktschommelingen en aan de risico's die inherent zijn aan elke belegging in effecten en geldmarktinstrumenten. Daarom kan de verwezenlijking van de beleggingsdoelstellingen niet worden gewaarborgd. 9

10 De Beheervennootschap zal een beheermethode toepassen voor de risico's verbonden aan de beleggingen van de diverse compartimenten van de BEVEK. De beheervennootschap zal te allen tijde de risico's verbonden aan de in de portefeuille van de compartimenten gehouden posities kunnen meten en controleren. De Beheervennootschap zal eveneens een methode toepassen waarbij een nauwkeurige en onafhankelijke waardering van de onderhandse derivaten mogelijk is. Overigens zal de Beheervennootschap regelmatig de resultaten van de beleggingen van de diverse compartimenten controleren. Elk compartiment van de BEVEK moet ervoor zorgen dat zijn globale blootstelling aan financiële derivaten niet hoger ligt dan de totale nettoactivawaarde van zijn portefeuille. De globale blootstelling is een maatregel die werd ingevoerd om het hefboomeffect te beperken dat het gebruik van afgeleide financiële instrumenten op niveau van elk compartiment doet ontstaan. De methode die wordt toegepast om de globale blootstelling van elk compartiment van de BEVEK te berekenen, zal die zijn van de verplichtingen. De methode van de verplichtingen bestaat erin de posities in afgeleide financiële instrumenten om te zetten in equivalente posities op de onderliggende activa en de totale marktwaarde van deze equivalente posities te berekenen. Het maximale hefboomniveau in verband met afgeleide financiële instrumenten met inachtneming van de verbintenissenmethodologie bedraagt 100%. Doelstellingen van de BEVEK De BEVEK beoogt een bestendige vermogensgroei. Ze maximaliseert het rendement door de gemiddelde looptijd van de tegoeden te beheren. De beleggers die de historische performance van de BEVEK wensen te kennen kunnen het Vereenvoudigde Prospectus raadplegen waarin de gegevens van de laatste drie maatschappelijke boekjaren worden opgenomen. De beleggers worden erop gewezen dat deze gegevens geenszins kunnen worden opgevat als een indicator voor de toekomstige prestaties van de verschillende compartimenten van de BEVEK. De BEVEK belegt haar activa uitsluitend bij kredietinstellingen in depots die op verzoek terugbetaalbaar zijn of kunnen worden teruggetrokken, met een looptijd die kleiner is dan of gelijk is aan twaalf maanden, en in liquide geldmarktinstrumenten waarvan de waarde op elke Waarderingsdag nauwkeurig kan worden vastgesteld en waarvan de begin- of resterende looptijd op het ogenblik van hun verwerving door het compartiment niet meer dan twaalf maanden bedraagt, of op voorwaarde dat overeenkomstig de uitgiftevoorwaarden van deze effecten hun rentevoet ten minste jaarlijks in functie van de marktvoorwaarden wordt aangepast. De deposito s worden geplaatst bij kredietinstellingen waarvan de maatschappelijke zetel in een lidstaat van de EU gevestigd is of in enig ander land waar zij onderworpen zijn aan prudentiële toezichtregels die door de Commission de surveillance du secteur financier ( CSSF ) (Commissie van Toezicht op de Financiële Sector) als gelijkwaardig worden beschouwd aan deze van de communautaire wetgeving. De beleggingen van de BEVEK in effecten en geldmarktinstrumenten bestaan uitsluitend uit: (a) effecten en geldmarktinstrumenten die zijn opgenomen in de officiële notering van een effectenbeurs of die worden verhandeld op een andere gereglementeerde, regelmatig werkende en erkende markt die toegankelijk is voor het publiek, (een Gereglementeerde Markt ) van een lidstaat van de Europese Unie ( EU ); (b) effecten en geldmarktinstrumenten die zijn opgenomen in de officiële notering van een effectenbeurs of die worden verhandeld op een gereglementeerde markt van een andere staat van Europa, Azië, Oceanië, Amerika of Afrika; (c) nieuw uitgegeven effecten en geldmarktinstrumenten, onder voorbehoud dat de uitgiftevoorwaarden de verplichting bevatten van de aanvraag tot opname in de officiële notering van een effectenbeurs of van een andere Gereglementeerde Markt zoals hierboven bedoeld in (a) en (b), en dat deze opname ten laatste vóór het verstrijken van een periode van één jaar na de uitgifte wordt verkregen. De BEVEK kan in andere geldmarktinstrumenten beleggen dan die verhandeld op een Gereglementeerde Markt en zoals bedoeld in voorgaande alinea, voor zover de uitgifte of de emittent van deze instrumenten onderworpen zijn aan een reglementering ter bescherming van de belegger en de spaargelden, en voor zover deze instrumenten: - worden uitgegeven of gewaarborgd door een centrale, regionale of lokale overheid, door een centrale bank van een lidstaat van de EU, door de Europese Centrale Bank, door de Europese Unie of door de Europese Investeringsbank, door een derde Staat of, voor een bondsstaat, door een van de leden van de bondsstaat, of door een internationale publiekrechtelijke instelling waartoe een of meer lidstaten behoren, of 10

11 - worden uitgegeven door een vennootschap waarvan de aandelen worden genoteerd of verhandeld op een Gereglementeerde Markt; worden verhandeld op een andere gereglementeerde, regelmatig werkende, erkende en voor het publiek toegankelijke markt van een Lidstaat van de EU; opgenomen zijn in de officiële notering van een effectenbeurs van een land dat niet tot de EU behoort, of worden verhandeld op een andere gereglementeerde, regelmatig werkende, erkende en voor het publiek toegankelijke markt in een ander Europees land, in Azië, in Oceanië, op de Amerikaanse en Afrikaanse continenten, of - worden uitgegeven of gewaarborgd door een instelling die onderworpen is aan een prudentieel toezicht overeenkomstig de criteria van het gemeenschapsrecht, of door een instelling die onderworpen is en voldoet aan prudentiële regels die door de Commission de surveillance du secteur financier ( CSSF ) (Commissie van Toezicht op de Financiële Sector) als gelijkwaardig worden beschouwd aan deze van de communautaire wetgeving, of - worden uitgegeven door andere entiteiten die behoren tot de door de CSSF erkende categorieën, voor zover deze instrumenten onderworpen zijn aan een regelgeving ter bescherming van de belegger gelijkwaardig aan deze zoals hierboven beschreven, en voor zover de emittent (i) een vennootschap is waarvan het kapitaal en de reserves ten minste tien miljoen euro bedragen en die haar jaarrekening indient en bekendmaakt overeenkomstig de vierde richtlijn 78/660/EEG, (ii) een entiteit is die zich, binnen een vennootschapsgroep waarvan een of meer beursgenoteerde vennootschappen, aan de financiering van de groep wijdt, of (iii) een entiteit is die zich wijdt aan de financiering van effectiseringsinstrumenten die van een bankfinanciering genieten. De BEVEK kan eveneens investeren in derivaten, met inbegrip van vergelijkbare instrumenten met betaling in contanten, die verhandeld worden op een gereglementeerde markt van het type bedoeld onder de voornoemde punten, en/of derivaten die onderhands worden verhandeld ("OTC-derivaten"), voor zover: - de onderliggende waarde bestaat uit de onder voornoemde punten beschreven instrumenten, financiële indexen, rentevoeten, wisselkoersen of uit valuta's waarin de BEVEK overeenkomstig haar beleggingsdoelstellingen kan beleggen; - de tegenpartijen van de verrichtingen in OTC-derivaten kredietinstellingen zijn die aan een prudentieel toezicht zijn onderworpen en tot de door de CSSF erkende categorieën behoort, en - de OTC-derivaten die onderworpen zijn aan een betrouwbare en controleerbare dagelijkse waardering, en te allen tijde en tegen hun waarde in het economisch verkeer, op initiatief van de BEVEK door een compenserende verrichting kunnen worden verkocht, afgewikkeld of gesloten. Beleggingsbeleid van de diverse compartimenten Teneinde haar doelstellingen te bereiken stelt de BEVEK een keuze van twee compartimenten voor die afzonderlijke portefeuilles samenstellen. Alle compartimenten passen hetzelfde beleggingsbeleid toe zoals hierboven beschreven en onderscheiden zich hoofdzakelijk in hun keuze van de emittenten die in verschillende landen gevestigd zijn. De BEVEK richt zich tot beleggers die een beleggingsinstrument op korte termijn wensen, van het monetaire type en met een heel lage volatiliteit. COMPARTIMENT MUNT TEGOEDEN Degroof Monetary USD Uitgedrukt in USD Voornamelijk belegd in USD Degroof Monetary EUR Uitgedrukt in EUR Voornamelijk belegd in EUR Technieken en instrumenten die effecten en geldmarktinstrumenten betreffen Bij de aankoop van obligaties kan de BEVEK met de tegenpartij van de aankoop repo's ( repurchase agreement ) sluiten. De looptijd van deze contracten mag niet langer zijn dan drie maanden. De BEVEK kan gebruik maken van financiële technieken en instrumenten die effecten en geldmarktinstrumenten betreffen, op voorwaarde dat deze verrichtingen binnen de hierna gestelde beperkingen een doeltreffend beheer van de portefeuille beogen, en voor zover deze instrumenten op gereglementeerde, regelmatig werkende, erkende en voor het publiek toegankelijke markten worden verhandeld. De BEVEK mag beleggen in derivaten met inachtneming van de beleggingsbeperkingen hierna beschreven onder de rubriek Beleggingsbeperkingen. 1. De BEVEK kan op effecten en geldmarktinstrumenten zowel call- als putopties kopen en schrijven (verkopen), op voorwaarde dat deze opties op een gereglementeerde, regelmatig werkende, erkende en voor het publiek toegankelijke markt worden verhandeld. 11

PROSPECTUS. Voor het permanent aanbod. van aandelen SHARE

PROSPECTUS. Voor het permanent aanbod. van aandelen SHARE PROSPECTUS Voor het permanent aanbod van aandelen SHARE Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (BEVEK naar Luxemburgs recht) met compartimenten van activa die meerwaarden nastreven, verdeeld

Nadere informatie

DELTA LLOYD L Bevek met meerdere compartimenten naar Luxemburgs recht

DELTA LLOYD L Bevek met meerdere compartimenten naar Luxemburgs recht naar Luxemburgs recht P R OSPECTUS & S T AT U T E N 16 JANUARI 2015 Er kan alleen worden ingetekend op basis van dit prospectus ( Prospectus"), inclusief de statuten en de beschrijvende fiches van elk

Nadere informatie

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal Luxemburg R.C.S.: Nr. B 63.616 ; BTW-nr.: Nr. 21642162

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal Luxemburg R.C.S.: Nr. B 63.616 ; BTW-nr.: Nr. 21642162 Volledig Prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal Luxemburg R.C.S.: Nr. B 63.616 ; BTW-nr.: Nr. 21642162 De Nederlandse versie is een nauwgezette vertaling van de Franse

Nadere informatie

PROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO. Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) naar Luxemburgs recht

PROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO. Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) naar Luxemburgs recht PROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) naar Luxemburgs recht Conform de Eurese Richtlijn betreffende de ICBE's Inschrijvingen de aandelen van CARMIGNAC PORTFOLIO

Nadere informatie

PROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO. Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) naar Luxemburgs recht

PROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO. Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) naar Luxemburgs recht PROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) naar Luxemburgs recht Conform de Eurese Richtlijn betreffende de ICBE's Inschrijvingen de aandelen van CARMIGNAC PORTFOLIO

Nadere informatie

SHARE. Compartiment SHARE ENERGY

SHARE. Compartiment SHARE ENERGY SHARE Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (BEVEK naar Luxemburgs recht) met compartimenten van activa die meerwaarden nastreven, verdeeld per geografische zones of economische sectoren Compartiment

Nadere informatie

Star Fund Prospectusdatum

Star Fund Prospectusdatum Star Fund Prospectusdatum 29 april 2015 Pensioenspaarfonds Belgisch gemeenschappelijk beleggingsfonds met veranderlijk aantal rechten van deelneming Erkend in het kader van het derdeleeftijds of pensioensparen

Nadere informatie

NN (L) Patrimonial PROSPECTUS

NN (L) Patrimonial PROSPECTUS NN (L) Patrimonial PROSPECTUS Prospectusdatum 7 april 2015 Inhoud Inhoud... 2 Opmerking... Error! Bookmark not defined. Verklarende woordenlijst... 4 DEEL I: BELANGRIJKE INFORMATIE OVER DE VENNOOTSCHAP...

Nadere informatie

Prospectus Sustainable

Prospectus Sustainable Candriam Prospectus Sustainable Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (bevek) naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming opterend voor beleggingen die voldoen aan

Nadere informatie

PROSPECTUS CRELAN INVEST

PROSPECTUS CRELAN INVEST PROSPECTUS CRELAN INVEST Openbare beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (BEVEK) van Belgisch recht met verschillende compartimenten Naamloze Vennootschap ICB die geopteerd heeft voor beleggingen

Nadere informatie

PROSPECTUS CRELAN INVEST. Informatie over de BEVEK

PROSPECTUS CRELAN INVEST. Informatie over de BEVEK PROSPECTUS CRELAN INVEST Informatie over de BEVEK Benaming CRELAN INVEST. Juridische vorm Naamloze vennootschap. Oprichtingsdatum 12 oktober 2011. Looptijd Onbeperkt. Maatschappelijke zetel Havenlaan,

Nadere informatie

CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS

CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS Deze ICBE valt onder Europese richtlijn 2009/65/EG CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS ICBE naar Frans recht Prospectus Maart 2015 1. ALGEMENE KENMERKEN Vorm van de ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF)

Nadere informatie

Fidelity Funds II. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg. Prospectus

Fidelity Funds II. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg. Prospectus Fidelity Funds II Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg Prospectus Inhoud Prospectus Deel I: Fondsgegevens Deel II: Kerninformatie Landspecifieke gegevens Deel III: Belangrijke

Nadere informatie

BNP PARIBAS L1. Prospectus J U L I 2 0 1 4. Een beleggingsmaatschappij met open structuur naar Luxemburgs recht

BNP PARIBAS L1. Prospectus J U L I 2 0 1 4. Een beleggingsmaatschappij met open structuur naar Luxemburgs recht BNP PARIBAS L1 korte naam BNPP L1 Een beleggingsmaatschappij met open structuur naar Luxemburgs recht Prospectus J U L I 2 0 1 4 VERZOEKEN OM INFORMATIE BNP Paribas L1 33, rue de Gasperich L-5826 Hesperange

Nadere informatie

CARMIGNAC COURT TERME

CARMIGNAC COURT TERME Deze ICBE valt onder Europese richtlijn 2009/65/EG CARMIGNAC COURT TERME ICBE naar Frans recht Prospectus Maart 2015 1 1. ALGEMENE KENMERKEN Vorm van de ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming

Nadere informatie

CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE

CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE Alternatief beleggingsfonds naar Frans recht Prospectus Juli 2014 1 1. GEDETAILLEERDE KENMERKEN VORM VAN DE ICB Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE Rechtsvorm

Nadere informatie

VERKOOPPROSPECTUS (met bijlage en beheersreglement) Ethna-DYNAMISCH. Beheersmaatschappij: ETHENEA Independent Investors S.A.

VERKOOPPROSPECTUS (met bijlage en beheersreglement) Ethna-DYNAMISCH. Beheersmaatschappij: ETHENEA Independent Investors S.A. VERKOOPPROSPECTUS (met bijlage en beheersreglement) Ethna-DYNAMISCH Beheersmaatschappij: ETHENEA Independent Investors S.A. Depotbank: DZ PRIVATBANK S.A. Versie: 23 maart 2015 1 Inhoud BEHEER, VERKOOP

Nadere informatie

VERKOOPPROSPECTUS (met bijlage en beheersreglement) Ethna-GLOBAL Defensiv. Beheersmaatschappij: ETHENEA Independent Investors S.A.

VERKOOPPROSPECTUS (met bijlage en beheersreglement) Ethna-GLOBAL Defensiv. Beheersmaatschappij: ETHENEA Independent Investors S.A. VERKOOPPROSPECTUS (met bijlage en beheersreglement) Ethna-GLOBAL Defensiv Beheersmaatschappij: ETHENEA Independent Investors S.A. Depotbank: DZ PRIVATBANK S.A. Versie: 1 april 2014 1 Inhoud BEHEER, VERKOOP

Nadere informatie

VERKOOPPROSPECTUS (met bijlage en beheersreglement) Ethna-AKTIV. Beheersmaatschappij: ETHENEA Independent Investors S.A. Depotbank: DZ PRIVATBANK S.A.

VERKOOPPROSPECTUS (met bijlage en beheersreglement) Ethna-AKTIV. Beheersmaatschappij: ETHENEA Independent Investors S.A. Depotbank: DZ PRIVATBANK S.A. VERKOOPPROSPECTUS (met bijlage en beheersreglement) Ethna-AKTIV Beheersmaatschappij: ETHENEA Independent Investors S.A. Depotbank: DZ PRIVATBANK S.A. Versie: 23 maart 2015 1 Inhoud BEHEER, VERKOOP EN ADVISERING...3

Nadere informatie

Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Equity Market Neutral Fund

Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Equity Market Neutral Fund Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Equity Market Neutral Fund Dit Supplement bevat specifieke informatie over het Absolute Insight

Nadere informatie

BNP PARIBAS B STRATEGY

BNP PARIBAS B STRATEGY BNP PARIBAS B STRATEGY Prospectus Het prospectus bevat een algemeen deel over de bevek en afzonderlijke delen per compartiment. De statuten en het recentste jaarverslag zijn als bijlage bij dit prospectus

Nadere informatie

BEHEERREGLEMENT VAN. Belfius Pension Fund Balanced Plus. Pensioenspaarfonds in de zin van artikel 227 van het K.B. van 12 november 2012

BEHEERREGLEMENT VAN. Belfius Pension Fund Balanced Plus. Pensioenspaarfonds in de zin van artikel 227 van het K.B. van 12 november 2012 BEHEERREGLEMENT VAN Belfius Pension Fund Balanced Plus Pensioenspaarfonds in de zin van artikel 227 van het K.B. van 12 november 2012 Openbaar gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht met

Nadere informatie

CARMIGNAC PATRIMOINE

CARMIGNAC PATRIMOINE Deze ICBE valt onder Europese richtlijn 2009/65/EG CARMIGNAC PATRIMOINE ICBE naar Frans recht Prospectus juli 2014 1 1. ALGEMENE KENMERKEN VORM VAN DE ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming

Nadere informatie

PROSPECTUS CELEST 30/03/2015

PROSPECTUS CELEST 30/03/2015 PROSPECTUS van het openbaar gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming opterend voor Beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de Richtlijn

Nadere informatie

P R O S P E C T U S AMUNDI INTERNATIONAL SICAV. Een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal, opgericht onder de Luxemburgse wetgeving

P R O S P E C T U S AMUNDI INTERNATIONAL SICAV. Een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal, opgericht onder de Luxemburgse wetgeving P R O S P E C T U S AMUNDI INTERNATIONAL SICAV Een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal, opgericht onder de Luxemburgse wetgeving LUXEMBURG Dit Prospectus (als gedefinieerd hierna) is slechts

Nadere informatie

Schroder International Selection Fund. Prospectus. (een in Luxemburg gevestigde open-end beleggingsmaatschappij) Januari 2009.

Schroder International Selection Fund. Prospectus. (een in Luxemburg gevestigde open-end beleggingsmaatschappij) Januari 2009. Schroder International Selection Fund Prospectus (een in Luxemburg gevestigde open-end beleggingsmaatschappij) Januari 2009 België Schroder International Selection Fund (een in Luxemburg gevestigde open-end

Nadere informatie

PROSPECTUS KBC OBLI 04/02/2013

PROSPECTUS KBC OBLI 04/02/2013 PROSPECTUS van de openbare Bevek naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming opterend voor Beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/65/EG ICBE KBC OBLI

Nadere informatie

INFORMATIEMEMORANDUM VAN 25 MAART 2010 PLAATSING ZONDER OPENBAAR KARAKTER

INFORMATIEMEMORANDUM VAN 25 MAART 2010 PLAATSING ZONDER OPENBAAR KARAKTER CONNECT GROUP naamloze vennootschap die een publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen Geleenlaan 5 3600 Genk Ondernemingsnummer 0448.332.911 (RPR Tongeren) (de Vennootschap of Emittent ) INFORMATIEMEMORANDUM

Nadere informatie

BNP PARIBAS B PENSION STABILITY

BNP PARIBAS B PENSION STABILITY BNP PARIBAS B PENSION STABILITY Prospectus Het Beheersreglement en het recentste jaarverslag zijn als bijlage bij dit prospectus gevoegd. BNP PARIBAS B PENSION STABILITY - Prospectus - versie OCTOBER 2014

Nadere informatie

BNP PARIBAS B FUND II

BNP PARIBAS B FUND II BNP PARIBAS B FUND II Prospectus H e t p r o s p e c t u s b e v a t e e n a l g e m e e n d e e l o v e r d e S I C A V e n a f z o n d e r l i j k e d e l e n p e r c o m p a r t i m e n t. D e s t a

Nadere informatie