Degroof Monetary. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEWAARDER. Compartiment Degroof Monetary USD Compartiment Degroof Monetary EUR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Degroof Monetary. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEWAARDER. Compartiment Degroof Monetary USD Compartiment Degroof Monetary EUR"

Transcriptie

1 Degroof Monetary Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEWAARDER Compartiment Degroof Monetary USD Compartiment Degroof Monetary EUR PROSPECTUS April 2012 Inschrijvingen mogen slechts worden aanvaard op grond van dit prospectus (het "Prospectus") dat enkel geldig is als het vergezeld is van het laatste beschikbare jaarverslag en eventueel het laatste beschikbare halfjaarverslag als dat recenter is. Deze documenten maken integraal deel uit van het Prospectus. Inschrijvingen worden eveneens op basis van het Vereenvoudigd prospectus aanvaard. Het Prospectus bevat een gedateerd los blad met het profiel van de BEVEK en de beleggers alsook met een lijst van de beschikbare open compartimenten. 1

2 (los blad dat volgt na het omslagblad van het Prospectus) BELANGRIJKE INLICHTINGEN 1. Profiel Het risicoprofiel van de BEVEK is van het louter monetaire type. De BEVEK richt zich tot beleggers die een beleggingsinstrument op korte termijn t wensen, van het monetaire type en met een heel lage volatiliteit. De BEVEK beoogt een bestendige vermogensgroei. Ze maximaliseert het rendement door de gemiddelde looptijd van de tegoeden te beheren. 2. Beschikbare compartimenten De Buitengewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders van 24 mei 1994 heeft beslist om het compartiment AQUA B-JAPON TE SLUITEN. Met ingang van 1 april 2003 werd de naam van het compartiment AQUA A-AMERIQUE gewijzigd in AQUA MONETARY USD. Gezien de naamsverandering van de BEVEK van 3 mei 2007 in Degroof Monetary, is de nieuwe naam van het compartiment AQUA MONETARY USD met ingang van 4 mei 2007 Degroof Monetary USD. Met ingang van 1 april 2003 werd de naam van het compartiment AQUA G-EUROPE gewijzigd in AQUA MONETARY EUR. Gezien de naamsverandering van de BEVEK van 3 mei 2007 in Degroof Monetary, is de nieuwe naam van het compartiment AQUA MONETARY EUR met ingang van 4 mei 2007 Degroof Monetary EUR. De Raad van Bestuur van de BEVEK heeft beslist om met ingang van 7 juli 2004 het compartiment AQUA J-CANADA te sluiten door fusie met het compartiment AQUA MONETARY USD (nieuwe naam Degroof Monetary USD sinds 4 mei 2007). De Raad van Bestuur van de BEVEK heeft beslist om met ingang van 17 november 2004 het compartiment AQUA F-FRANCE te sluiten door fusie met het compartiment AQUA MONETARY EUR. Dit Prospectus wordt gepubliceerd in het kader van het aanbod van de aandelen van de volgende compartimenten: - Degroof Monetary USD - Degroof Monetary EUR April 2012 N.B.: Dit losse blad maakt integraal deel uit van dit Prospectus (versie december 2011). 2

3 Degroof Monetary Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal H.R. Luxemburg Nr. B Raad van Bestuur Voorzitter Bestuurders De heer Eric NOLS Bestuurder en Voorzitter van het Directiecomité DEGROOF FUND MANAGEMENT COMPANY N.V. De heer Vincent PLANCHE Bestuurder lid van het Directiecomité DEGROOF FUND MANAGEMENT COMPANY N.V. Mevrouw Anne-Marie GOFFINET Onderdirecteur BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A. De heer Eric LOBET Directeur BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A. Maatschappelijke zetel 12, Rue Eugène Ruppert L-2453 Luxemburg Beheervennootschap DEGROOF GESTION INSTITUTIONNELLE - LUXEMBOURG 12, Rue Eugène Ruppert L-2453 Luxemburg Distributeurs BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A. 12, Rue Eugène Ruppert L-2453 Luxemburg BANK DEGROOF N.V. Nijverheidsstraat 44 B-1040 Brussel en elke andere vennootschap die een distributieovereenkomst heeft gesloten met de Beheervennootschap. De huidige lijst van de Distributeurs wordt vermeld in de jaar- en halfjaarverslagen van de BEVEK. Bewaarder BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A. 12, Rue Eugène Ruppert L-2453 Luxemburg Centraal beheer BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A. 12, Rue Eugène Ruppert L-2453 Luxemburg Bedrijfsrevisor KPMG LUXEMBOURG S. À.R.L. 9, Allée Scheffer L-2520 Luxemburg 3

4 Het Prospectus wordt uitgegeven in het kader van een doorlopend aanbod van aandelen van de Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal Degroof Monetary (hierna de BEVEK ). De BEVEK is een Instelling voor collectieve belegging ( ICB ) onderworpen aan Deel I van de wet van 17 december 2010 betreffende de instellingen voor collectieve belegging. Het Prospectus mag niet worden gebruikt om aandelen te koop aan te bieden of te verkopen op een grondgebied of onder omstandigheden waarin zo n aanbod of verkoop niet is toegestaan. Elke potentiële inschrijver op aandelen die buiten het grondgebied van het Groothertogdom Luxemburg een exemplaar van het Prospectus of van het inschrijvingsformulier ontvangt, mag deze documenten niet beschouwen als een aanbod om aandelen te kopen of erop in te schrijven, tenzij in het desbetreffende grondgebied dergelijk aanbod volledig wettelijk is toegestaan, zonder registratieof andere modaliteiten, of tenzij deze persoon zich houdt aan de in het betrokken grondgebied van kracht zijnde wetgeving, door er alle overheidstoestemmingen en andere vereisten te verkrijgen, en zich in voorkomend geval aan alle geldende formaliteiten te onderwerpen. De Raad van Bestuur van de BEVEK heeft alle nodige voorzorgen genomen om op de datum van het Prospectus de juistheid en nauwkeurigheid te waarborgen van de inhoud van alle belangrijke punten die in het Prospectus worden behandeld. Alle bestuurders aanvaarden hun verantwoordelijkheid in dit opzicht. Potentiële inschrijvers op aandelen wordt verzocht zich persoonlijk te informeren en de hulp in te roepen van hun bankier, wisselagent, juridisch of fiscaal adviseur of boekhouder, om volledig op de hoogte te zijn van de mogelijke juridische of fiscale gevolgen, of van eventuele gevolgen met betrekking tot wisselbeperkingen en wisselcontrole waartoe de verrichtingen van inschrijving, bezit, terugkoop, conversie of overdracht van aandelen aanleiding kunnen geven uit hoofde van de geldende wetten in het land waar deze personen verblijven, wonen of zich vestigen. Niemand mag andere inlichtingen meedelen buiten die opgenomen in het Prospectus en in de daarin vermelde documenten. Alle inlichtingen verstrekt door niet in dit Prospectus vermelde personen moeten als niet-toegestaan worden beschouwd. De inlichtingen in dit Prospectus worden geacht relevant te zijn op de datum van publicatie; zij kunnen, wanneer nodig, worden bijgewerkt om rekening te houden met belangrijke wijzigingen sindsdien. Daarom is het aangewezen dat enige potentiële inschrijver zich bij de BEVEK inlicht over de publicatie van een recentere versie van het Prospectus. Elke verwijzing in het Prospectus naar de euro heeft betrekking op de munteenheid van de EUlidstaten die aan de eenheidsmunt deelnemen. Elke verwijzing in het Prospectus naar de USD heeft betrekking op de wettelijke munteenheid in de Verenigde Staten van Amerika. Exemplaren van het Prospectus zijn onder de hierboven vermelde voorwaarden beschikbaar op de maatschappelijke zetel van de BEVEK, op de maatschappelijke zetel van de Beheervennootschap alsook bij de Distributeurs. 4

5 INHOUDSOPGAVE Pag. De BEVEK 6 De Beheervennootschap 7 Beheer van de BEVEK 7 Distributeurs 8 Bewaarder en Betaalagent 8 Centraal beheer 9 Doelstellingen en beleggingsbeleid 9 Beleggingsbeperkingen 15 De aandelen 17 Uitgifte van de aandelen 18 Terugkoop van aandelen 18 Conversie van de aandelen 19 Strijd tegen Late Trading en Market Timing 20 Strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme 21 Berekening en publicatie van de netto-inventariswaarde van de aandelen, van de uitgifte-, terugkoop- en conversieprijs van de aandelen 21 Opschorting van de berekening van de netto-inventariswaarde van de aandelen, van de uitgifte, terugkoop en conversie van de aandelen 23 Inlichtingen voor de aandeelhouders 23 Uitkeringen 24 Fiscaal statuut van de BEVEK en van haar aandeelhouders 24 Lasten en kosten 25 Vereffening van de BEVEK Vereffening en fusie van compartimenten 25 Bijlage I: Uittreksels uit de Statuten 26 Bijlage II: Diversen 31 5

6 DE BEVEK Degroof Monetary is een Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal ("BEVEK"), op 7 juli 1987 in Luxemburg opgericht voor onbepaalde duur onder de naam AQUA in de vorm van een naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht. De BEVEK is onderworpen aan de gewijzigde wet van 10 augustus 1915 op de handelsvennootschappen en aan de wet van 17 december 2010 betreffende de instellingen voor collectieve belegging. De maatschappelijke zetel is gevestigd te L-2453 Luxemburg, 12, Rue Eugène Ruppert. De BEVEK is ingeschreven in het handels- en vennootschappenregister van Luxemburg onder het nummer B De Statuten werden gepubliceerd in het Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations ( Mémorial ) van 5 oktober 1987 en neergelegd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank van en te Luxemburg samen met een wettelijke kennisgeving inzake de uitgifte en verkoop van aandelen. De Statuten werden achtereenvolgens door de Bijzondere Algemene Vergaderingen van 2 maart 1990, 14 oktober 1996, 29 januari 1999, 12 maart 2004 en 3 mei 2007 gewijzigd. De statutenwijzigingen werden achtereenvolgens in het Mémorial van 9 mei 1990, 16 januari 1997, 2 maart 2001, 27 maart 2004 en 1 juni 2007 gepubliceerd. Elke belangstellende kan op de maatschappelijke zetel van de BEVEK of bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank van en te Luxemburg een kopie van de gecoördineerde Statuten inzien en verkrijgen. Het centraal beheer van de BEVEK is gevestigd in Luxemburg. Het minimumkapitaal van de BEVEK bedraagt euro. Het maatschappelijk kapitaal van de BEVEK zal te allen tijde gelijk zijn aan de nettoactivawaarde van alle compartimenten samen; de consolidatiemunt van alle compartimenten samen is de euro. Het maatschappelijk kapitaal wordt vertegenwoordigd door volledig volgestorte aandelen zonder nominale waarde. Als Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal kan de BEVEK haar aandelen uitgeven en terugkopen tegen prijzen gebaseerd op de geldende netto-inventariswaarde. Overeenkomstig de Statuten kunnen, naar keuze van de Raad van Bestuur, de aandelen worden uitgegeven als verschillende compartimenten van het maatschappelijk actief. Voor elk compartiment wordt een afzonderlijk bedrag vastgesteld en belegd volgens de beleggingsdoeleinden van het betrokken compartiment. De BEVEK is dus opgevat als een ICB met meerdere compartimenten zodat de beleggers uit verschillende beleggingsdoelstellingen kunnen kiezen en bijgevolg in een of meer compartimenten van het maatschappelijk vermogen beleggen. De Raad van Bestuur kan te allen tijde beslissen dat de BEVEK aandelen uitgeeft die tot andere compartimenten behoren waarvan de beleggingsdoeleinden verschillen van die van de thans reeds open compartimenten. Bij de oprichting van nieuwe compartimenten zal het Prospectus de nodige aanpassingen ondergaan met gedetailleerde inlichtingen over de nieuwe compartimenten. Elk aandeel kan, ongeacht het compartiment waartoe het behoort, naar keuze van de aandeelhouder worden uitgegeven als distributieaandeel of als kapitalisatieaandeel. De rechten eigen aan de distributieaandelen en aan de kapitalisatieaandelen worden hierna beschreven onder de rubriek "De aandelen". Elke aandeelhouder die distributieaandelen van een willekeurig compartiment bezit, kan ze, binnen een gegeven compartiment, omzetten in kapitalisatieaandelen, of omgekeerd. Overigens heeft elke aandeelhouder het recht om van het ene compartiment naar het andere over te stappen en de conversie te vragen van de aandelen die hij binnen een bepaald compartiment bezit naar aandelen van een ander compartiment. De conversievoorwaarden en -modaliteiten van de aandelen worden hierna beschreven onder de rubriek Conversie van aandelen. Overeenkomstig de voorwaarden en modaliteiten die hierna onder de rubriek Terugkoop van de Aandelen worden beschreven, kan elke aandeelhouder de BEVEK verzoeken om zijn aandelen terug te kopen. De aandelen van de BEVEK zijn niet op de Beurs genoteerd. Bij het Prospectus is een inschrijvingsformulier gevoegd. 6

7 DE BEHEERVENNOOTSCHAP De Raad van Bestuur van de BEVEK beschikt over de ruimste bevoegdheden om onder alle omstandigheden in naam van de BEVEK op te treden, onder voorbehoud van de bevoegdheden die de wet uitdrukkelijk aan de Algemene Vergadering van aandeelhouders toekent. De Raad van Bestuur van de BEVEK is verantwoordelijk voor het beheer van de BEVEK en ook voor het uitstippelen van het beleggingsbeleid dat door elk compartiment wordt toegepast. Voor het beheer en de uitvoering van dit beleggingsbeleid en voor de administratie en commercialisering van de BEVEK, heeft de Raad van Bestuur overeenkomstig hoofdstuk 15 van de wet van 17 december 2010 betreffende instellingen voor collectieve belegging ( de Beheermaatschappij ), een beheermaatschappij aangesteld. DEGROOF GESTION INSTITUTIONNELLE - LUXEMBOURG werd als Beheervennootschap van de BEVEK aangesteld. In dit opzicht werd op 1 februari 2005 tussen DEGROOF GESTION INSTITUTIONNELLE - LUXEMBOURG en de BEVEK een raamovereenkomst van onbepaalde duur gesloten, die werd aangepast op 4 mei Krachtens deze overeenkomst verzorgt de Beheervennootschap het afzonderlijk beheer van de specifieke portefeuille van elk compartiment van de BEVEK, de taken verbonden aan het centraal beheer van de BEVEK, alsook de commercialisering van de BEVEK. De Beheermaatschappij heeft, onder haar verantwoordelijkheid, het centraal beheer van de BEVEK toevertrouwd aan BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A. en de commercialisering van de BEVEK aan de Distributeurs vermeld onder de rubriek Distributeurs. DEGROOF GESTION INSTITUTIONNELLE - LUXEMBOURG is een naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht, op 20 december 2004 in Luxemburg opgericht voor onbepaalde duur. Haar ingeschreven en volgestort maatschappelijk kapitaal bedraagt ,- euro. Haar hoofddoel bestaat in het collectief portefeuillebeheer van conform de richtlijn 2009/65/EG erkende ICBE s en van andere ICB s, en in het beheer en de commercialisering van erkende ICBE s en van andere ICB s. Overigens biedt zij diensten aan voor het discretionair beheer van andere beleggingsportefeuilles voor een institutioneel klantenbestand. De Raad van Bestuur is samengesteld uit de volgende personen: - De heer Geert De Bruyne, Voorzitter van de Raad van Bestuur - De heer Jean-Luc Neyens, Bestuurder - De heer Alain Devresse, Gedelegeerd bestuurder - De heer Patrick Wagenaar, Bestuurder - De heer Vincent Planche, Bestuurder - De heer Benoît Daenen, Bestuurder - De heer Jean-Michel Gelhay, Bestuurder BEHEER VAN DE BEVEK De Beheervennootschap verzorgt het afzonderlijk dagelijks beheer van de specifieke portefeuille van elk compartiment van de BEVEK met inachtneming van de voor elk compartiment bijzondere beheervoorwaarden. Als vergoeding voor deze dienstverleningen ontvangt de Beheervennootschap aan het einde van elk kwartaal een beheerprovisie volgens onderstaande tabel, uitgedrukt in een percentage op jaarbasis van de gemiddelde nettoactivawaarde van elk compartiment over het afgelopen kwartaal: COMPARTIMENT PROVISIE Degroof Monetary USD 0,05 % Degroof Monetary EUR 0,05 % DISTRIBUTEURS 7

8 De Beheervennootschap kan te allen tijde beslissen om distributeurs en/of Nominees (hierna een Distributeur ) aan te stellen om haar te helpen bij de distributie en plaatsing van de aandelen van de BEVEK. BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A. heeft de functies van Distributeur en Nominee aanvaard. Hiertoe werd op 1 februari 2005 tussen de Beheermaatschappij en BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A. een distributieovereenkomst van onbepaalde duur gesloten, die werd aangepast op 4 mei BANK DEGROOF N.V. heeft ook de functie van Distributeur aanvaard. Hiertoe werd op 1 februari 2005 tussen de Beheervennootschap en BANK DEGROOF N.V. een distributieovereenkomst van onbepaalde duur gesloten, die werd aangepast op 4 mei De aldus benoemde Distributeurs oefenen op actieve wijze een activiteit uit die zich toespitst op de commercialisering, de plaatsing en de verkoop van de aandelen van de BEVEK. Zij treden op als bemiddelaar tussen de beleggers en de BEVEK voor de inschrijving op aandelen van de BEVEK. Zij zijn dus gemachtigd om voor rekening van de BEVEK inschrijvings-, terugkoop- en conversieorders van beleggers en aandeelhouders te ontvangen, en aandelen aan te bieden tegen een prijs die gebaseerd is op de respectieve netto-inventariswaarde van deze aandelen. De Distributeurs overhandigen de ontvangen inschrijvings-, terugkoop- en conversieorders aan de Transferagent. De Distributeurs zijn ook gemachtigd om betalingen in verband met de ontvangen inschrijvings- en terugkooporders te ontvangen en uit te voeren. Overeenkomstig de bovenvermelde distributieovereenkomst met BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A. en in het kader van de nomineeservice die deze Distributeur de beleggers kan aanbieden, wordt in het register van de aandelen op naam van de BEVEK de Distributeur ingeschreven en niet de cliëntbelegger die de aandelen verwerft. De bepalingen en voorwaarden van de distributieovereenkomst bepalen onder meer dat een cliënt die door bemiddeling van de Distributeur in de BEVEK heeft belegd, te allen tijde de overdracht op zijn naam kan eisen van de aandelen waarop hij via de Distributeur heeft ingeschreven. Na ontvangst van de instructie tot overdracht van de Distributeur wordt de cliënt in eigen naam ingeschreven in het register van de aandelen op naam van de BEVEK. De beleggers behouden niettemin de mogelijkheid om rechtstreeks, zonder bemiddeling van een Distributeur, in de BEVEK te beleggen. Als vergoeding voor de hierboven beschreven dienstverleningen betaalt de Beheervennootschap aan de Distributeurs voor de compartimenten Degroof Monetary USD en Degroof Monetary EUR een distributieprovisie op jaarbasis van 0,25%. De aan elke Distributeur verschuldigde provisie is driemaandelijks betaalbaar en wordt berekend op basis van de gemiddelde nettoactivawaarde van elk betrokken compartiment over het afgelopen kwartaal. De Beheervennootschap kan met andere vennootschappen distributieovereenkomsten sluiten. De huidige lijst van de Distributeurs wordt vermeld in de jaar- en halfjaarverslagen van de BEVEK. BEWAARDER EN BETALEND AGENT De activa van de BEVEK worden door BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A. (de Bewaarder ) in bewaring gehouden. Algemeen gezien en zonder enige beperking voert de Bewaarder de gebruikelijke taken uit inzake gelddeposito's en bewaarneming van effecten. Hij voert onder meer allerlei financiële en bankverrichtingen uit in opdracht van de BEVEK. Overeenkomstig de gewijzigde wet van betreffende de instellingen voor collectieve belegging moet de Bewaarder bovendien: a) zich ervan vergewissen dat de verkoop, de uitgifte, de terugkoop, de conversie en de annulering van aandelen door of voor rekening van de BEVEK overeenkomstig de wet of de Statuten worden uitgevoerd; b) zich ervan vergewissen dat voor verrichtingen op de activa van de BEVEK de tegenwaarde binnen de gebruikelijke termijnen aan hem wordt overgemaakt; 8

9 c) zich ervan vergewissen dat de bestemming van de opbrengsten van de BEVEK in overeenkomst is met de Statuten. De Bewaarder is gemachtigd om, op eigen verantwoordelijkheid, de materiële bewaring van de effecten, en in het bijzonder van deze die in het buitenland worden verhandeld of op een buitenlandse beurs zijn toegelaten of door erkende clearingmaatschappijen als CLEARSTREAM of EUROCLEAR worden verhandeld, aan dergelijke maatschappijen of aan een of meer correspondentbanken toe te vertrouwen. Als vergoeding voor zijn dienstverlening van depothouder int de Bewaarder de in Luxemburg gebruikelijke bankkosten voor geld- en effectendeposito s. De BEVEK betaalt de Bewaarder een vergoeding bestaande uit een provisie van maximum 0,25% op jaarbasis die driemaandelijks betaalbaar is en wordt berekend op basis van de gemiddelde nettoactivawaarde van elk compartiment over het beschouwde kwartaal. De Bewaarder vervult zijn functie van depothouder krachtens de bepalingen van een depotovereenkomst van onbepaalde duur gesloten op 1 februari 2005 en aangepast op 4 mei 2007 tussen BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A. en de BEVEK. Krachtens dezelfde overeenkomst treedt BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A. ook op als Betaalagent voor de financiële dienst van de aandelen van de BEVEK. Elke partij kan deze overeenkomst beëindigen mits inachtneming van een opzeggingstermijn van drie maanden, met dien verstande dat de Bewaarder overeenkomstig de wet verplicht zal zijn om zijn functie van depothouder te blijven uitoefenen tot een andere Bewaarder wordt aangesteld en alle activa van de BEVEK aan deze Bewaarder zijn overgemaakt. BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A. is een naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht, opgericht in Luxemburg op 29 januari 1987 voor onbepaalde duur. Zij heeft haar maatschappelijke zetel te L Luxemburg, 12, rue Eugène Ruppert, en oefent sinds haar oprichting bankactiviteiten uit. Op 30 september 2011 bedroeg haar eigen vermogen ,- euro. CENTRAAL BEHEER De Beheervennootschap heeft de taken van het centraal beheer van de BEVEK toevertrouwd aan BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A. Hiertoe werd op 1 februari 2005 tussen DEGROOF GESTION INSTITUTIONNELLE - LUXEMBOURG en BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A. een ICB-dienstverleningsovereenkomst van onbepaalde duur gesloten, die werd aangepast op 4 mei Krachtens deze overeenkomst vervult BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A. de functies van Domiciliëringsagent, Administratief Agent en Transferagent van de BEVEK. In dit kader vervult zij ook de administratieve functies die de Luxemburgse wetgeving vereist, zoals de boekhouding en het bijhouden van de maatschappelijke boeken, met inbegrip van het register van de aandelen op naam. Zij verzorgt eveneens de periodieke berekening van de nettoinventariswaarde per aandeel in elk compartiment. De Beheervennootschap betaalt BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A. een vergoeding bestaande uit een provisie op jaarbasis van maximum 1% van de gemiddelde nettoactiva van de BEVEK, alle diensten samengenomen. DOELSTELLINGEN EN BELEGGINGSBELEID Risicoprofiel van de BEVEK en Risicobeheer Het risicoprofiel van de BEVEK is van het louter monetaire type. De activa van elk compartiment zijn onderhevig aan marktschommelingen en aan de risico's die inherent zijn aan elke belegging in effecten en geldmarktinstrumenten. Daarom kan de verwezenlijking van de beleggingsdoelstellingen niet worden gewaarborgd. 9

10 De Beheervennootschap zal een beheermethode toepassen voor de risico's verbonden aan de beleggingen van de diverse compartimenten van de BEVEK. De beheervennootschap zal te allen tijde de risico's verbonden aan de in de portefeuille van de compartimenten gehouden posities kunnen meten en controleren. De Beheervennootschap zal eveneens een methode toepassen waarbij een nauwkeurige en onafhankelijke waardering van de onderhandse derivaten mogelijk is. Overigens zal de Beheervennootschap regelmatig de resultaten van de beleggingen van de diverse compartimenten controleren. Elk compartiment van de BEVEK moet ervoor zorgen dat zijn globale blootstelling aan financiële derivaten niet hoger ligt dan de totale nettoactivawaarde van zijn portefeuille. De globale blootstelling is een maatregel die werd ingevoerd om het hefboomeffect te beperken dat het gebruik van afgeleide financiële instrumenten op niveau van elk compartiment doet ontstaan. De methode die wordt toegepast om de globale blootstelling van elk compartiment van de BEVEK te berekenen, zal die zijn van de verplichtingen. De methode van de verplichtingen bestaat erin de posities in afgeleide financiële instrumenten om te zetten in equivalente posities op de onderliggende activa en de totale marktwaarde van deze equivalente posities te berekenen. Het maximale hefboomniveau in verband met afgeleide financiële instrumenten met inachtneming van de verbintenissenmethodologie bedraagt 100%. Doelstellingen van de BEVEK De BEVEK beoogt een bestendige vermogensgroei. Ze maximaliseert het rendement door de gemiddelde looptijd van de tegoeden te beheren. De beleggers die de historische performance van de BEVEK wensen te kennen kunnen het Vereenvoudigde Prospectus raadplegen waarin de gegevens van de laatste drie maatschappelijke boekjaren worden opgenomen. De beleggers worden erop gewezen dat deze gegevens geenszins kunnen worden opgevat als een indicator voor de toekomstige prestaties van de verschillende compartimenten van de BEVEK. De BEVEK belegt haar activa uitsluitend bij kredietinstellingen in depots die op verzoek terugbetaalbaar zijn of kunnen worden teruggetrokken, met een looptijd die kleiner is dan of gelijk is aan twaalf maanden, en in liquide geldmarktinstrumenten waarvan de waarde op elke Waarderingsdag nauwkeurig kan worden vastgesteld en waarvan de begin- of resterende looptijd op het ogenblik van hun verwerving door het compartiment niet meer dan twaalf maanden bedraagt, of op voorwaarde dat overeenkomstig de uitgiftevoorwaarden van deze effecten hun rentevoet ten minste jaarlijks in functie van de marktvoorwaarden wordt aangepast. De deposito s worden geplaatst bij kredietinstellingen waarvan de maatschappelijke zetel in een lidstaat van de EU gevestigd is of in enig ander land waar zij onderworpen zijn aan prudentiële toezichtregels die door de Commission de surveillance du secteur financier ( CSSF ) (Commissie van Toezicht op de Financiële Sector) als gelijkwaardig worden beschouwd aan deze van de communautaire wetgeving. De beleggingen van de BEVEK in effecten en geldmarktinstrumenten bestaan uitsluitend uit: (a) effecten en geldmarktinstrumenten die zijn opgenomen in de officiële notering van een effectenbeurs of die worden verhandeld op een andere gereglementeerde, regelmatig werkende en erkende markt die toegankelijk is voor het publiek, (een Gereglementeerde Markt ) van een lidstaat van de Europese Unie ( EU ); (b) effecten en geldmarktinstrumenten die zijn opgenomen in de officiële notering van een effectenbeurs of die worden verhandeld op een gereglementeerde markt van een andere staat van Europa, Azië, Oceanië, Amerika of Afrika; (c) nieuw uitgegeven effecten en geldmarktinstrumenten, onder voorbehoud dat de uitgiftevoorwaarden de verplichting bevatten van de aanvraag tot opname in de officiële notering van een effectenbeurs of van een andere Gereglementeerde Markt zoals hierboven bedoeld in (a) en (b), en dat deze opname ten laatste vóór het verstrijken van een periode van één jaar na de uitgifte wordt verkregen. De BEVEK kan in andere geldmarktinstrumenten beleggen dan die verhandeld op een Gereglementeerde Markt en zoals bedoeld in voorgaande alinea, voor zover de uitgifte of de emittent van deze instrumenten onderworpen zijn aan een reglementering ter bescherming van de belegger en de spaargelden, en voor zover deze instrumenten: - worden uitgegeven of gewaarborgd door een centrale, regionale of lokale overheid, door een centrale bank van een lidstaat van de EU, door de Europese Centrale Bank, door de Europese Unie of door de Europese Investeringsbank, door een derde Staat of, voor een bondsstaat, door een van de leden van de bondsstaat, of door een internationale publiekrechtelijke instelling waartoe een of meer lidstaten behoren, of 10

11 - worden uitgegeven door een vennootschap waarvan de aandelen worden genoteerd of verhandeld op een Gereglementeerde Markt; worden verhandeld op een andere gereglementeerde, regelmatig werkende, erkende en voor het publiek toegankelijke markt van een Lidstaat van de EU; opgenomen zijn in de officiële notering van een effectenbeurs van een land dat niet tot de EU behoort, of worden verhandeld op een andere gereglementeerde, regelmatig werkende, erkende en voor het publiek toegankelijke markt in een ander Europees land, in Azië, in Oceanië, op de Amerikaanse en Afrikaanse continenten, of - worden uitgegeven of gewaarborgd door een instelling die onderworpen is aan een prudentieel toezicht overeenkomstig de criteria van het gemeenschapsrecht, of door een instelling die onderworpen is en voldoet aan prudentiële regels die door de Commission de surveillance du secteur financier ( CSSF ) (Commissie van Toezicht op de Financiële Sector) als gelijkwaardig worden beschouwd aan deze van de communautaire wetgeving, of - worden uitgegeven door andere entiteiten die behoren tot de door de CSSF erkende categorieën, voor zover deze instrumenten onderworpen zijn aan een regelgeving ter bescherming van de belegger gelijkwaardig aan deze zoals hierboven beschreven, en voor zover de emittent (i) een vennootschap is waarvan het kapitaal en de reserves ten minste tien miljoen euro bedragen en die haar jaarrekening indient en bekendmaakt overeenkomstig de vierde richtlijn 78/660/EEG, (ii) een entiteit is die zich, binnen een vennootschapsgroep waarvan een of meer beursgenoteerde vennootschappen, aan de financiering van de groep wijdt, of (iii) een entiteit is die zich wijdt aan de financiering van effectiseringsinstrumenten die van een bankfinanciering genieten. De BEVEK kan eveneens investeren in derivaten, met inbegrip van vergelijkbare instrumenten met betaling in contanten, die verhandeld worden op een gereglementeerde markt van het type bedoeld onder de voornoemde punten, en/of derivaten die onderhands worden verhandeld ("OTC-derivaten"), voor zover: - de onderliggende waarde bestaat uit de onder voornoemde punten beschreven instrumenten, financiële indexen, rentevoeten, wisselkoersen of uit valuta's waarin de BEVEK overeenkomstig haar beleggingsdoelstellingen kan beleggen; - de tegenpartijen van de verrichtingen in OTC-derivaten kredietinstellingen zijn die aan een prudentieel toezicht zijn onderworpen en tot de door de CSSF erkende categorieën behoort, en - de OTC-derivaten die onderworpen zijn aan een betrouwbare en controleerbare dagelijkse waardering, en te allen tijde en tegen hun waarde in het economisch verkeer, op initiatief van de BEVEK door een compenserende verrichting kunnen worden verkocht, afgewikkeld of gesloten. Beleggingsbeleid van de diverse compartimenten Teneinde haar doelstellingen te bereiken stelt de BEVEK een keuze van twee compartimenten voor die afzonderlijke portefeuilles samenstellen. Alle compartimenten passen hetzelfde beleggingsbeleid toe zoals hierboven beschreven en onderscheiden zich hoofdzakelijk in hun keuze van de emittenten die in verschillende landen gevestigd zijn. De BEVEK richt zich tot beleggers die een beleggingsinstrument op korte termijn wensen, van het monetaire type en met een heel lage volatiliteit. COMPARTIMENT MUNT TEGOEDEN Degroof Monetary USD Uitgedrukt in USD Voornamelijk belegd in USD Degroof Monetary EUR Uitgedrukt in EUR Voornamelijk belegd in EUR Technieken en instrumenten die effecten en geldmarktinstrumenten betreffen Bij de aankoop van obligaties kan de BEVEK met de tegenpartij van de aankoop repo's ( repurchase agreement ) sluiten. De looptijd van deze contracten mag niet langer zijn dan drie maanden. De BEVEK kan gebruik maken van financiële technieken en instrumenten die effecten en geldmarktinstrumenten betreffen, op voorwaarde dat deze verrichtingen binnen de hierna gestelde beperkingen een doeltreffend beheer van de portefeuille beogen, en voor zover deze instrumenten op gereglementeerde, regelmatig werkende, erkende en voor het publiek toegankelijke markten worden verhandeld. De BEVEK mag beleggen in derivaten met inachtneming van de beleggingsbeperkingen hierna beschreven onder de rubriek Beleggingsbeperkingen. 1. De BEVEK kan op effecten en geldmarktinstrumenten zowel call- als putopties kopen en schrijven (verkopen), op voorwaarde dat deze opties op een gereglementeerde, regelmatig werkende, erkende en voor het publiek toegankelijke markt worden verhandeld. 11

12 De som van de premies betaald voor de verwerving van de hier bedoelde lopende call- en putopties, samen met de som van de premies betaald voor de verwerving van de lopende call- en putopties waarvan sprake in punt 3 hierna, mag niet meer bedragen dan 15% van de nettoactivawaarde van elk compartiment. Bij het sluiten van contracten voor het schrijven van callopties moet de BEVEK hetzij de onderliggende effecten of instrumenten bezitten, hetzij gelijkwaardige callopties of andere instrumenten zoals warrants bezitten die een gepaste dekking kunnen waarborgen voor de verbintenissen die uit de betrokken contracten voortvloeien. De onderliggend effecten of instrumenten van de geschreven callopties kunnen niet te gelde worden gemaakt zolang deze opties lopen, tenzij zij worden gedekt door tegengestelde opties of door andere instrumenten die met dit doel kunnen worden gebruikt. Hetzelfde geldt voor gelijkwaardige callopties of andere instrumenten die de BEVEK moet bezitten wanneer zij de onderliggende effecten of instrumenten op het ogenblik van het schrijven van de bijbehorende opties niet bezit. De BEVEK kan callopties schrijven op effecten of instrumenten die zij op het ogenblik dat het optiecontract wordt gesloten niet bezit mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: - de uitoefenprijs van de aldus verkochte aankoopopties mag niet meer bedragen dan 25% van de waarde van het nettoactief van elk compartiment. - de BEVEK moet te allen tijde in staat zijn de dekking te waarborgen van de posities die zij in het kader van deze geschreven optiecontracten heeft ingenomen. Bij het schrijven van putopties moet de BEVEK tijdens de hele looptijd van het optiecontract gedekt zijn door liquiditeiten die zij kan nodig hebben ter betaling van de effecten of instrumenten die haar geleverd worden wanneer de tegenpartij de opties uitoefent. De som van de verbintenissen die voortvloeien uit het schrijven van call- en putopties (met uitzondering van het schrijven van callopties waarvoor de BEVEK over een gepaste dekking beschikt), en de som van de verbintenissen die voortvloeien uit de verrichtingen bedoeld in punt 3 hierna, mogen op geen enkel moment meer bedragen dan de nettoactivawaarde van elk compartiment. Een calloptie (putoptie) is een contract waarbij de optieschrijver in ruil voor een premie zich verplicht te verkopen (te kopen), en de optiekoper het recht verwerft maar niet de verplichting heeft de onderliggende effecten of andere geldmarktinstrumenten waarop het optiecontract betrekking heeft te kopen (verkopen) tegen een overeengekomen uitoefenprijs en dit tot de vervaldatum van de optie. De optiemarkt houdt bepaalde risico's in. De betaalde premie bij de aankoop van een call- of putoptie kan volledig verloren gaan indien tijdens de looptijd van de optie de koers van de onderliggende effecten of instrumenten zich in tegengestelde richting van het verwachte koersverloop ontwikkelt. Omgekeerd kan de premie die bij de verkoop van een aankoopoptie werd ontvangen, lager zijn dan de meerwaarde die kon worden gerealiseerd indien de opties niet waren verkocht. 2. De BEVEK kan verrichtingen uitvoeren op de markten van de Financial Futures op voorwaarde dat het gaat om gereglementeerde, regelmatig werkende, erkende en voor het publiek toegankelijke markten. Om zich globaal in te dekken tegen het risico van een ongunstige ontwikkeling van de beursmarkten, kan de BEVEK termijncontracten op beursindexen verkopen. Hiertoe zal zij ook aankoopopties kunnen verkopen of verkoopopties op beursindexen kunnen kopen. Er dient een voldoende nauwe correlatie te bestaan tussen de samenstelling van de gebruikte index en die van de overeenkomstige portefeuille. In principe zal het totaal van de verbintenissen die betrekking hebben op de termijncontracten en optiecontracten op beursindexen niet meer bedragen dan de totale waarderingswaarde van de effecten die elk compartiment bezit in de markt die overeenstemt met deze index. 3. Behalve de optiecontracten op effecten of op geldmarktinstrumenten en de valutacontracten, mag de BEVEK voor een ander doeleinde dan voor dekking, op alle soorten financiële instrumenten termijn- en optiecontracten kopen en verkopen, op voorwaarde dat de som van de verbintenissen die voortvloeien uit deze aankoop- en verkoopverrichtingen, samen met de som 12

13 van de verplichtingen die voortvloeien uit het schrijven van call- en putopties op effecten en geldmarktwaarden, op geen enkel moment meer bedraagt dan de nettoactivawaarde van elk compartiment. Het schrijven van callopties op effecten of geldmarktinstrumenten waarvoor de BEVEK over een gepaste dekking beschikt, wordt niet in aanmerking genomen bij de berekening van de som van de hierboven bedoelde verbintenissen. In deze context worden de verbintenissen die voortvloeien uit verrichtingen die geen opties op effecten of geldmarktinstrumenten betreffen, als volgt gedefinieerd: - de verbintenis die voortvloeit uit de termijncontracten is gelijk aan de vereffeningswaarde van de netto-positie van de contracten die betrekking hebben op identieke financiële instrumenten (na verrekening tussen de koop- en verkoopposities), zonder dat rekening dient te worden gehouden met de respectieve vervaldagen; - de verbintenis die voortvloeit uit gekochte en geschreven optiecontracten is gelijk aan het bedrag van de uitoefenprijzen van de opties die de geschreven netto-posities samenstellen die op een zelfde onderliggend actief betrekking hebben, zonder dat met de respectieve looptijden rekening moet worden gehouden. De som van de betaalde premies voor de verwerving van de hier bedoelde lopende call- en putopties, samen met de som van de betaalde premies voor de verwerving van de call- en putopties op effecten of geldmarktinstrumenten waarvan sprake in punt 1 hierboven, mag niet meer bedragen dan 15% van de nettoactivawaarde van elk compartiment. 4. Om zich globaal tegen de risico's van renteschommelingen in te dekken, kan de BEVEK eveneens termijncontracten op rentevoeten verkopen. Evenzo kan de BEVEK callopties schrijven of putopties kopen op rentevoeten of tot renteswaps overgaan in het kader van onderhandse verrichtingen met eersteklas financiële instellingen die in dit soort verrichtingen gespecialiseerd zijn. In principe mag het totaal van de verbintenissen die voortvloeien uit de termijncontracten, de optiecontracten en de renteswapcontracten niet meer bedragen dan de totale waarderingswaarde van de te dekken activa die in het bezit zijn van de BEVEK in de munteenheid die met die van de betrokken contracten overeenstemt. 5. Om haar activa tegen wisselkoersschommelingen te beschermen, kan de BEVEK verrichtingen uitvoeren die de verkoop van termijncontracten op valuta's alsook het schrijven van callopties of de aankoop van putopties op valuta's tot voorwerp hebben. De hier bedoelde verrichtingen mogen enkel contracten betreffen die worden verhandeld op een gereglementeerde, regelmatig werkende, erkende en voor het publiek toegankelijke markt. Met dezelfde bedoeling kan de BEVEK ook valuta's op termijn verkopen of omwisselen in het kader van onderhandse transacties met eersteklas financiële instellingen die gespecialiseerd zijn in dit soort verrichtingen. De dekkingsdoeleinden van de voornoemde verrichtingen veronderstellen het bestaan van een rechtstreeks verband tussen deze verrichtingen en de in te dekken activa. Dit betekent dat de verrichtingen in een bepaalde valuta in principe de waarderingswaarde van alle activa uitgedrukt in dezelfde valuta in volume niet mogen overschrijden, noch in de duur dat deze activa worden gehouden. 6. De BEVEK kan tegen de volgende voorwaarden en binnen de volgende beperkingen een effectenlening verstrekken en opnemen: De BEVEK kan de effecten in haar bezit gebruiken om een effectenlening te verstrekken via een gestandaardiseerd systeem van effectenleningen, georganiseerd door een erkend effectenclearingorganisme of door een financiële instelling die onder prudentieel toezicht staat dat door de toezichthoudende autoriteit als gelijkwaardig wordt beschouwd aan dat van het gemeenschapsrecht, en die gespecialiseerd is in dit soort verrichtingen. De opnemer van de effectenlening moet eveneens onder prudentieel toezicht staan dat door de toezichthoudende autoriteit als gelijkwaardig wordt beschouwd aan dat van het gemeenschapsrecht. Wanneer de voormelde financiële instelling voor eigen rekening optreedt, moet ze worden beschouwd als tegenpartij bij de effectenleningsovereenkomst. Aangezien de BEVEK voor terugkoop beschikbaar is, moet ze de effectenleningovereenkomst te allen tijde kunnen opzeggen en de geleende effecten kunnen terugvorderen. In het tegenovergestelde geval moet de BEVEK erop toezien de omvang van de verstrekte 13

14 effectenleningen op een zodanig niveau te handhaven dat het te allen tijde aan zijn terugkoopverplichting van aandelen kan tegemoetkomen. Bij een effectenlening moet de BEVEK, voorafgaandelijk of gelijktijdig met de overdracht van de geleende effecten, een zakelijke zekerheid ontvangen conform de vereisten zoals hierna geformuleerd in sectie 8. Na afloop van de effectenleningsovereenkomst, wordt de zekerheid gelijktijdig met of na de afgifte van de geleende effecten teruggegeven. De BEVEK kan slechts een effectenlening opnemen in de volgende bijzondere gevallen verbonden aan de vereffening van verkoopverrichtingen van effecten: (i) wanneer de effecten in registratie zijn; (ii) wanneer de effecten van een verstrekte effectenlening niet tijdig werden teruggegeven en (iii) om een achterstand in de vereffening te vermijden wanneer de bewaarder de verkochte effecten niet kan leveren. 7. De BEVEK kan repoverrichtingen ( repurchase agreement ) uitvoeren die bestaan in de aankoop en verkoop van effecten waarbij de bepalingen van het contract de verkoper het recht verlenen de verkochte effecten van de koper terug te kopen tegen een prijs en met een looptijd die tussen beide partijen bij het sluiten van het contract worden vastgesteld. De BEVEK kan retrocessie- of omgekeerde retrocessieovereenkomsten sluiten die bestaan in de aankoop en verkoop van effecten en krachtens welke de verkoper de verplichting heeft de effecten waarop de retrocessie betrekking heeft, terug te kopen tegen een prijs en op een tijdstip die tussen de partijen bij het sluiten van de overeenkomst worden bedongen. Bij repoverrichtingen en retrocessie- en omgekeerde retrocessieovereenkomsten kan de BEVEK in de hoedanigheid van zowel koper als verkoper optreden. De BEVEK kan slechts verrichtingen uitvoeren met tegenpartijen die onder prudentieel toezicht staan dat door de toezichthoudende autoriteit als gelijkwaardig wordt beschouwd aan dat van het gemeenschapsrecht. Effecten die het voorwerp zijn van een repoverrichting of van een retrocessie- of een omgekeerde retrocessieovereenkomst kunnen dit enkel zijn in de vorm van: - kortlopende bankcertificaten of geldmarktinstrumenten vermeld in sectie 3 In aanmerking komende financiële activa a) tot e) hierboven, of - obligaties uitgegeven en/of gewaarborgd door OESO-lidstaten, door hun territoriale publiekrechtelijke instanties of door supranationale instellingen en organisaties met een communautair, regionaal of mondiaal karakter, of - obligaties uitgegeven door emittenten andere dan overheidsemittenten die voldoende liquiditeit bieden, of - aandelen of rechten van deelneming uitgegeven door ICB s van het monetaire type die dagelijks een netto-inventariswaarde berekenen en een AAA-rating of enige andere vorm van equivalente rating genieten, of - aandelen genoteerd of verhandeld op een gereglementeerde markt van een EU-lidstaat of op een beurs van een OESO-lidstaat en opgenomen in een belangrijke index. Tijdens de looptijd van een aankoopcontract met reporecht of een omgekeerde retrocessieovereenkomst mag elk compartiment de onderliggende effecten van dit contract niet verkopen of in pand geven/als waarborg stellen zolang de tegenpartij zijn terugkooprecht op de effecten niet heeft uitgeoefend of de terugkooptermijn niet is verstreken, tenzij het compartiment over andere middelen tot dekking beschikt. Aangezien de BEVEK openstaat voor terugkoop, moet ze erop toezien de omvang van de repoverrichtingen en (omgekeerde) retrocessieovereenkomsten op een zodanig niveau te handhaven dat ze te allen tijde aan haar terugkoopverplichting van aandelen kan tegemoetkomen. De effecten die de BEVEK ontvangt in het kader van een aankoopcontract met reporecht, of een retrocessie- of omgekeerde retrocessieovereenkomst, moeten overeenkomstig het hierboven bepaalde beleggingsbeleid tot de in aanmerking komende activa behoren. De BEVEK zal rekening houden met posities die rechtstreeks of onrechtstreeks worden aangehouden via repotransacties of retrocessie- of omgekeerde retrocessietransacties. 8. In het kader van verstrekte effectenleningen, repoverrichtingen en retrocessie- en omgekeerde retrocessieovereenkomsten, moet de BEVEK in principe een zakelijke zekerheid ontvangen in voldoende hoeveelheid en waarvan de waarde bij het sluiten en tijdens de duur van deze 14

15 verrichtingen minstens gelijk is aan 90 % van de waarde van de geleende effecten en van het tegenpartijrisico. De zakelijke zekerheid moet ten gunste van de BEVEK geblokkeerd zijn, in principe in de vorm van: (a) contanten, andere aanvaardbare vormen van liquide middelen en geldmarktinstrumenten vermeld in sectie 3 In aanmerking komende financiële activa a) tot e) hierboven, of (b) obligaties uitgegeven en/of gewaarborgd door OESO-lidstaten, door hun territoriale publiekrechtelijke instanties of door supranationale instellingen en organisaties met een communautair, regionaal of mondiaal karakter, of (c) obligaties uitgegeven of gewaarborgd door eersterangs emittenten die voldoende liquiditeit bieden, of (d) aandelen genoteerd of verhandeld op een gereglementeerde markt van een EU-lidstaat of op een beurs van een OESO-lidstaat en opgenomen in een belangrijke index, of (e) aandelen of rechten van deelneming uitgegeven door ICB s van het monetaire type die dagelijks een netto-inventariswaarde berekenen en een AAA-rating of enige andere vorm van equivalente rating genieten, of (f) aandelen of rechten van deelneming uitgegeven door ICBE s die hoofdzakelijk in obligaties beleggen en/of in aandelen bedoeld in voormelde punten (c) en (d). De nettoblootstellingen (dit zijn de blootstellingen van de BEVEK min de zekerheden die de BEVEK jegens een tegenpartij ontvangt voortvloeiend uit transacties inzake effectenleningen, repoverrichtingen of retrocessie- of omgekeerde retrocessieovereenkomsten moeten in aanmerking genomen worden binnen de grens van 20% van artikel 43(2) van de wet van 2010 in overeenstemming met punt 2 van kader 27 van de gedragslijnen van de ESMA De tegoeden van elk compartiment zijn onderhevig aan marktschommelingen en aan de risico's inherent aan elke belegging in effecten en geldwaarden; derhalve kan de verwezenlijking van de doelstellingen niet worden gewaarborgd. BELEGGINGSBEPERKINGEN Bij het uitoefenen van haar activiteiten verplicht de BEVEK zich ertoe om voor elk compartiment de volgende beleggingsgrenzen niet te overschrijden. (1) (a) Een compartiment mag niet meer dan 20% van zijn nettoactiva beleggen in depots bij een zelfde kredietinstelling. (1) (b) Een compartiment mag niet meer dan 10% van zijn nettoactiva beleggen in geldmarktinstrumenten of effecten uitgegeven door dezelfde entiteit. (1) (c) Het risico van de tegenpartij van elk compartiment in een onderhandse verrichting in derivaten mag niet meer bedragen dan 10% van zijn nettoactiva wanneer de tegenpartij een kredietinstelling is zoals bedoeld in de vierde alinea onder de rubriek Doelstellingen en Beleggingsbeleid, Doelstellingen van de BEVEK, of 5% van zijn nettoactiva in de andere gevallen. (2) De totale waarde van de geldmarktinstrumenten en effecten die een compartiment bezit bij emittenten waarin het bij elk meer dan 5% van zijn nettoactiva belegt, mag niet meer bedragen dan 40% van zijn nettoactivawaarde. Deze beperking is niet van toepassing op depots bij kredietinstellingen die onder prudentieel toezicht staan noch op onderhandse verrichtingen in derivaten bij deze instellingen. Niettegenstaande de individuele beleggingsbeperkingen vastgesteld onder paragraaf (1) mag een compartiment de hierna vermelde beleggingen niet combineren mocht dat tot gevolg hebben dat het compartiment meer dan 20% van zijn activa in eenzelfde entiteit zou beleggen: - beleggingen in geldmarktinstrumenten of effecten uitgegeven door de genoemde entiteit - deposito's bij de genoemde entiteit en/of - risico's voortvloeiend uit onderhandse transacties in derivaten met de genoemde entiteit (3) De beperking van paragraaf (1) (b) wordt op een maximum van 35% gesteld indien de geldmarktinstrumenten of de effecten uitgegeven of gewaarborgd zijn door een lidstaat van de EU, door zijn territoriale publiekrechtelijke instellingen, door een derde Staat of door internationale publiekrechtelijke instellingen waartoe een of meer lidstaten behoren. 15

16 (4) De geldmarktinstrumenten en effecten vermeld in paragraaf (3) komen niet in aanmerking voor de toepassing van de in paragraaf (2) vermelde beperking van 40%. De beperkingen van paragrafen (1), (2) en (3) mogen niet worden gecombineerd; derhalve mogen de beleggingen in geldmarktinstrumenten en effecten uitgegeven door dezelfde entiteit, in depots of derivaten bij deze entiteit overeenkomstig de paragrafen (1), (2) en (3), in totaal niet meer bedragen dan 35% van de nettoactiva van een compartiment. Vennootschappen die gegroepeerd zijn met het oog op de consolidatie van hun rekeningen, worden voor de berekening van de beperkingen vermeld in deze rubriek als één enkele entiteit beschouwd. Eenzelfde compartiment mag cumulatief tot 20% van zijn nettoactiva beleggen in geldmarktinstrumenten en effecten van een zelfde groep. (5) In afwijking van de hierboven gestelde beperkingen erkingen kan de Vennootschap, overeenkomstig het principe van de risicospreiding, tot 100% van de nettoactiva van elk compartiment beleggen in verschillende uitgiften van geldmarktinstrumenten en effecten uitgegeven of gewaarborgd door een lidstaat van de EU, door zijn territoriale publiekrechtelijke instellingen, door een lidstaat van de OESO of door internationale publiekrechtelijke instellingen waartoe een of meer lidstaten van de EU behoren, op voorwaarde dat deze geldmarktinstrumenten en effecten tot minsten 6 verschillende uitgiften behoren zonder dat de geldmarktinstrumenten en effecten die tot eenzelfde uitgifte behoren meer dan 30% van de totale nettoactiva van het compartiment bedragen. (6) Een compartiment mag rechten van deelneming in ICBE s en/of in andere ICB s verwerven op voorwaarde niet meer dan 10% van zijn nettoactiva in dergelijke beleggingen te beleggen. (7) (a) De BEVEK mag geen aandelen met stemrecht verwerven waardoor zij een grote invloed op het beheer van een emittent kan uitoefenen. 7) (b) Overigens kan de BEVEK, alle compartimenten samengenomen, niet meer verwerven dan: 10% aandelen zonder stemrecht van eenzelfde emittent; - 10% obligaties van eenzelfde emittent; - 25% rechten van deelneming in eenzelfde ICBE en/of andere ICB; - 10% geldmarktinstrumenten van eenzelfde emittent. (7) (c) Het kan gebeuren dat de beperkingen van het tweede en het derde streepje van paragraaf (7) (b) op het ogenblik van de verwerving niet worden nageleefd wanneer op dat ogenblik het brutobedrag van de obligaties of de geldmarktinstrumenten of het nettobedrag van de uitgegeven effecten niet kan worden berekend. (7) (d) De paragrafen (7) (a) en (7) (b) zijn niet van toepassing op: - de geldmarktinstrumenten en effecten uitgegeven of gewaarborgd door een lidstaat van de EU of zijn territoriale openbare instanties; - de geldmarktinstrumenten en effecten uitgegeven of gewaarborgd door een land dat niet tot de EU behoort; - de geldmarktinstrumenten en effecten uitgegeven door internationale instellingen met openbaar karakter waarvan één of meer lidstaten van de EU deel uitmaken; - de aandelen die de BEVEK bezit in het kapitaal van een vennootschap van een derde Staat die niet tot de EU behoort, die haar activa hoofdzakelijk belegt in effecten van emittenten van deze Staat, wanneer krachtens de wetgeving van deze Staat een dergelijke participatie de enige mogelijkheid is voor de BEVEK om in effecten van emittenten van deze Staat te beleggen. Deze afwijking is slechts van toepassing op voorwaarde dat deze vennootschap in haar beleggingsbeleid de hierboven gestelde beperkingen naleeft. (8) (a) Bij de uitoefening van de inschrijvingsrechten die betrekking hebben op geldmarktinstrumenten en effecten die tot haar activa behoren, moet de Vennootschap zich niet noodzakelijkerwijs aan de beperkingen van deze rubriek houden. (8) (b) Wanneer de BEVEK buiten haar wil om of als gevolg van de uitoefening van de inschrijvingsrechten, de in deze rubriek vermelde beperkingen overschrijdt, dan moet zij zich bij haar verkoopverrichtingen tot hoofddoel stellen deze situatie te regulariseren, hierbij rekening houdend met de belangen van de aandeelhouders. (9) (a) De BEVEK kan tot 10% van de nettoactiva van elk compartiment ontlenen, voor zover het tijdelijke leningen betreft. (9) (b) De BEVEK kan evenwel door middel van een back-to-backlening valuta's verwerven. face. 16

17 (10) (a) De BEVEK mag geen kredieten toekennen noch zich voor rekening van derden borgstellen. (10) (b) De BEVEK kan evenwel niet volledig volgestorte geldmarktinstrumenten of effecten verwerven. (11) De BEVEK mag geen ongedekte verkopen van geldmarktinstrumenten of effecten uitvoeren. (12) Een compartiment mag tot een maximum van 10% van zijn nettoactiva in andere geldmarktinstrumenten en effecten beleggen dan die bedoeld in zijn beleggingsbeleid. (13) De BEVEK kan roerende en onroerende goederen verwerven die noodzakelijk zijn voor de directe uitoefening van haar activiteit. (14) De Vennootschap mag geen edele metalen verwerven noch aandeelbewijzen die edele metalen vertegenwoordigen. DE AANDELEN In elk compartiment kunnen de aandelen worden uitgegeven als distributieaandelen of als kapitalisatieaandelen, naar keuze van de aandeelhouder. In principe geven de distributieaandelen hun eigenaars het recht om dividenden in contanten te ontvangen die worden afgehouden van dat deel van het nettoactief van het compartiment dat toewijsbaar is aan de distributieaandelen van dit compartiment (lees in dit verband de rubriek Uitkeringen ). De kapitalisatieaandelen geven geen recht op dividenduitkeringen. Bij iedere jaarlijkse of tussentijdse dividenduitkering in contanten aan de distributieaandelen zal het totaal van de nettoactiva van het compartiment toewijsbaar aan de distributieaandelen dalen met een bedrag dat gelijk is aan de uitgekeerde dividenden; dit leidt tot een verlaging van het percentage van het totale nettoactief van het compartiment dat toewijsbaar is aan het geheel van de distributieaandelen. Terwijl het totaal van de nettoactiva van het compartiment dat toewijsbaar is aan het geheel van de kapitalisatieaandelen, constant blijft, leidt dit aldus tot een stijging van het percentage van de nettoactiva van het compartiment dat toewijsbaar is aan het geheel van de kapitalisatieaandelen. De verdeling van de nettowaarde van het actief van een gegeven compartiment tussen het geheel van de distributieaandelen enerzijds en het geheel van de kapitalisatieaandelen anderzijds wordt beschreven onder IV in artikel 12 van de Statuten, waarvan de inhoud is weergegeven in bijlage I van het Prospectus. De netto-inventariswaarde van een aandeel is derhalve afhankelijk van de waarde van de nettoactiva van het compartiment waarin het aandeel is uitgegeven en kan, binnen eenzelfde compartiment, verschillen naargelang het om een distributie- of kapitalisatieaandeel gaat. De Raad van Bestuur zal voor elk compartiment gescheiden nettoactiva opstellen. In de onderlinge aandeelhoudersverhouding wordt dit bedrag uitsluitend toegekend aan de aandelen uitgegeven door het betrokken compartiment, zo nodig rekening houdend met de verdeling van dit bedrag tussen de distributie- en de kapitalisatieaandelen van dit compartiment. De BEVEK vertegenwoordigt één en dezelfde rechtspersoonlijkheid. De activa van een bepaald compartiment stemmen evenwel slechts overeen met de schulden en verbintenissen die betrekking hebben op dit compartiment. In de betrekkingen tussen de aandeelhouders onderling wordt elk compartiment behandeld als een aparte eenheid. Elk aandeel, ongeacht het compartiment waartoe het behoort, kan worden uitgegeven in de vorm van een aandeel op naam. De aandelen op naam worden ingeschreven in het register van de aandelen op naam van de BEVEK. De aandeelhouder ontvangt een bevestiging van de inschrijving. De aandelen kunnen ook op een effectenrekening van de begunstigde worden gedeponeerd, wat zal gebeuren bij gebrek aan specifieke instructies. Aandelenfracties kunnen tot drie decimalen worden uitgegeven. Aandelenfracties hebben geen stemrecht in de Algemene Vergadering. Aandelenfracties hebben evenwel recht op de betaling van dividenden en andere eventuele uitkeringen. Alle aandelen moeten volledig volgestort zijn, zonder waardevermelding, en zij genieten geen enkel voorkeur- of voorkooprecht. Overeenkomstig de wet en de Statuten geeft elk aandeel van de BEVEK recht op één stem in elke Algemene Vergadering van aandeelhouders. 17

18 UITGIFTE VAN AANDELEN De BEVEK vestigt de aandacht van de belegger op het feit dat iedere belegger zijn rechten als belegger, met name het recht om deel te nemen aan de Algemene Vergaderingen van aandeelhouders, ten aanzien van de BEVEK slechts ten volle rechtstreeks kan uitoefenen indien de belegger zelf en in zijn naam vermeld staat in het aandeelhoudersregister van de BEVEK. Indien een belegger in de BEVEK belegt via een tussenpersoon die in zijn naam maar voor rekening van de belegger in de BEVEK belegt, dan is het mogelijk dat bepaalde rechten verbonden aan de hoedanigheid van aandeelhouder niet noodzakelijk rechtstreeks door de belegger uitgeoefend kunnen worden ten aanzien van de BEVEK. Het is raadzaam dat de belegger informatie inwint over zijn rechten. DE BEVEK kan in elk compartiment aandelen uitgeven tegen de inschrijvingsprijs die op elke Waarderingsdag op basis van de netto-inventariswaarde van de aandelen wordt berekend (de Waarderingsdag - zie in dit verband de rubriek Berekening en Publicatie van de nettoinventariswaarde van de aandelen en van de uitgifte, terugkoop- en conversieprijzen van de aandelen ). In elk compartiment bestaat de inschrijvingsprijs uit: (i) de netto-inventariswaarde van een aandeel vermeerderd met (ii) een front-end load (instapkosten) die niet meer mag bedragen dan 3% van de nettoinventariswaarde van een aandeel en die geheel of gedeeltelijk aan erkende bemiddelaars kan worden geristorneerd. De inschrijvingsaanvragen die de Transferagent uiterlijk om uur (Luxemburgse tijd) ontvangt op de Luxemburgse bankwerkdag voorafgaande aan een Waarderingsdag worden, mits aanvaard, behandeld tegen de inschrijvingsprijs die op die Waarderingsdag wordt berekend. De inschrijvingsaanvragen die de Transferagent na deze limiettijd ontvangt, worden op de volgende Waarderingsdag in aanmerking genomen. Op straffe van annulering van de inschrijving, moet de inschrijvingsprijs van elk aandeel aan de BEVEK worden betaald uiterlijk binnen twee Luxemburgse werkdagen volgend op de datum van vaststelling van de netto-inventariswaarde die op de inschrijving van toepassing is. De BEVEK laat geen praktijken van Market timing toe, een arbitragetechniek waarbij een belegger over een korte tijdsspanne systematisch op de aandelen van de BEVEK inschrijvings-, terugkoop- en conversieverrichtingen uitvoert. De aandelen zullen de eerste werkdag na de ontvangst van de inschrijvingsprijs worden toegekend. De aandeelbewijzen worden uiterlijk binnen 15 werkdagen na de toekenning van de aandelen aan de loketten van de Transferagent ter beschikking van de aandeelhouder gesteld. De inschrijvingsprijs van de aandelen wordt toegepast in de berekeningsmunt van de nettoinventariswaarde van het betrokken compartiment. De BEVEK behoudt zich het recht voor om elke aanvraag tot inschrijving te verwerpen of slechts gedeeltelijk te aanvaarden. Bovendien behoudt de Raad van Bestuur zich het recht voor om te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving de uitgifte en de verkoop van aandelen, in één, verscheidene of alle compartimenten stop te zetten. Er zal geen enkele uitgifte plaatsvinden van de aandelen van een gegeven compartiment tijdens een periode waarin de BEVEK de berekening van de netto-inventariswaarde van de aandelen van dit compartiment tijdelijk heeft opgeschort op grond van de bevoegdheden die haar in Artikel 13 van de Statuten worden toegekend en waarvan de inhoud in Bijlage I van het Prospectus wordt weergegeven. TERUGKOOP VAN AANDELEN 18

19 Krachtens de Statuten en onder voorbehoud van de hierna volgende bepalingen heeft elke aandeelhouder het recht om de BEVEK te allen tijde te verzoeken zijn aandelen geheel of gedeeltelijk terug te kopen. Aandeelhouders die hun aandelen geheel of gedeeltelijk wensen te laten terugkopen moeten hiertoe hun onherroepelijke aanvraag per fax of per brief aan de Transferagent zenden. Deze aanvraag moet de volgende inlichtingen bevatten: identiteit en juiste adres van de aanvrager van de terugkoop met vermelding van een faxnummer, het aantal terug te kopen aandelen, het compartiment van deze aandelen, de vermelding of het gaat om aandelen op naam of aan toonder, distributie- of kapitalisatieaandelen, of er certificaten bestaan, de naam waarop de aandelen zijn ingeschreven en de naam en bankreferenties van de persoon die de betaling zal ontvangen. De aanvraag tot terugkoop moet vergezeld zijn van het certificaat van aandeel (of de certificaten) in hun voorgeschreven vorm en van de nodige documenten voor hun overdracht, vooraleer de terugkoopprijs kan worden betaald. De aandelen aan toonder moeten voorzien zijn van alle nog niet vervallen coupons; de aandelen op naam moeten vergezeld zijn van het op de keerzijde correct ingevulde transferformulier. De verzending van de aandeelbewijzen gebeurt op risico van de aandeelhouders die alle voorzorgsmaatregelen moeten treffen opdat de terug te kopen aandelen bij de Transferagent zouden aankomen. De aanvragen tot terugkoop die de Transferagent uiterlijk om uur (Luxemburgse tijd) ontvangt op de Luxemburgse bankwerkdag voorafgaande aan een Waarderingsdag worden, mits aanvaard, behandeld tegen een prijs (de Terugkoopprijs ) die gelijk is aan de netto-inventariswaarde van dit aandeel zoals berekend op deze Waarderingsdag (de Terugkoopdag ). De aanvragen tot terugkoop die de Transferagent na deze limiettijd ontvangt, worden op de volgende Waarderingsdag in aanmerking genomen. Er wordt geen enkele provisie afgehouden voor de terugkoop door de BEVEK van haar eigen aandelen. In principe wordt de betaling van de Terugkoopprijs uiterlijk uitgevoerd binnen twee Luxemburgse werkdagen volgend op de Terugkoopdatum, zo niet op de datum waarop de Transferagent de aandeelbewijzen en de overdrachtsdocumenten ontvangt indien deze datum later is. De BEVEK laat geen praktijken van Market timing toe, een arbitragetechniek waarbij een belegger over een korte tijdsspanne systematisch op de aandelen van de BEVEK inschrijvings-, terugkoop- en conversieverrichtingen uitvoert. De betaling gebeurt hetzij via een cheque gezonden aan het door de aandeelhouder opgegeven adres en op zijn risico en kosten, hetzij via een bankoverschrijving op een door de betrokken aandeelhouder opgegeven bankrekening. In principe wordt de Terugkoopprijs toegepast in de berekeningsmunt van de netto-inventariswaarde van het betrokken compartiment. De terugkoopwaarde kan hoger of lager zijn dan de oorspronkelijke aankoop- of inschrijvingsprijs. Er zal geen enkele terugkoop plaatsvinden van de aandelen van een gegeven compartiment tijdens een periode waarin de BEVEK de berekening van de netto-inventariswaarde van de aandelen van dit compartiment tijdelijk heeft opgeschort op grond van de bevoegdheden die haar in Artikel 13 van de Statuten worden toegekend. Overeenkomstig Artikel 13 van de Statuten behoudt de BEVEK zich het recht voor om bij aanzienlijke aanvragen tot terugkoop die meer dan 10% van de nettoactiva van een compartiment vertegenwoordigen, de aandelen slechts terug te kopen tegen de Terugkoopprijs zoals vastgesteld nadat de BEVEK, rekening houdend met de belangen van alle aandeelhouders van het compartiment, zo spoedig mogelijk de nodige effecten heeft kunnen verkopen en over de opbrengst van deze verkopen kan beschikken. In dergelijk geval zal één enkele prijs worden berekend voor alle aanvragen tot terugkoop, inschrijving en conversie die op hetzelfde moment voor dit compartiment worden ingediend. CONVERSIE VAN AANDELEN Krachtens de Statuten en onder voorbehoud van de hierna volgende bepalingen heeft elke aandeelhouder het recht om van een compartiment naar een ander over te stappen en de conversie te vragen van de aandelen van een gegeven compartiment in aandelen van een ander compartiment. 19

20 De houder van distributieaandelen heeft eveneens het recht om zijn aandelen geheel of gedeeltelijk om te zetten in kapitalisatieaandelen en omgekeerd. De verhouding waarin de aandelen worden omgezet, wordt bepaald op basis van de respectieve netto-inventariswaarde van de betrokken aandelen, vastgesteld op dezelfde Waarderingsdag, en met volgende formule: waarbij: B x C x D A = E A B gelijk is aan het aantal toe te kennen aandelen ingevolge de conversie, gelijk is aan het aantal om te zetten aandelen, C gelijk is aan de netto-inventariswaarde van de om te zetten aandelen op de geldende Waarderingsdag, D E indien van toepassing, gelijk is aan de gemiddelde wisselkoers van de berekeningsmunten van de netto-inventariswaarde van de twee betrokken compartimenten op de geldende Waarderingsdag, gelijk is aan de netto-inventariswaarde op de desbetreffende Waarderingsdag van de aandelen die worden toegewezen als gevolg van de conversie. De conversie van aandelen kan gebeuren op elke gemeenschappelijke Waarderingsdag van de nettoinventariswaarde van de aandelen in het betrokken of de betrokken compartimenten. De aandeelhouder moet per fax of per brief een aanvraag tot conversie aan de Transferagent zenden. De voorwaarden en termijn voor de terugkoop van aandelen gelden ook voor de conversie van aandelen. De BEVEK laat geen praktijken van Market timing toe, een arbitragetechniek waarbij een belegger over een korte tijdsspanne systematisch op de aandelen van de BEVEK inschrijvings-, terugkoop- en conversieverrichtingen uitvoert. Zolang de volgende formaliteiten niet vervuld zijn, zal geen enkele aanvraag tot conversie worden uitgevoerd: - de ontvangst door de Transferagent van een naar behoren ingevulde en getekende aanvraag tot conversie; - de ontvangst door de Transferagent, naargelang het geval, van de aandeelbewijzen op naam of de aandeelbewijzen aan toonder voorzien van de nog niet vervallen coupons waarvoor de conversie wordt aangevraagd. In geen geval zullen fracties van aandelen, die voortkomen uit de conversie, worden toegewezen en de aandeelhouder wordt geacht er een aanvraag tot terugkoop voor te hebben ingediend. Het eventuele verschil tussen de netto-inventariswaarde van de omgeruilde aandelen zal aan de aandeelhouder worden terugbetaald. Er zal geen enkele aandelenconversie plaatsvinden tijdens een periode waarin de BEVEK de berekening van de netto-inventariswaarde van de betrokken aandelen tijdelijk heeft opgeschort op grond van de bevoegdheden die haar in Artikel 13 van de Statuten worden toegekend. Overeenkomstig Artikel 13 van de Statuten behoudt de BEVEK zich het recht voor om bij aanzienlijke aanvragen tot conversies die meer dan 10% van de nettoactiva van een compartiment vertegenwoordigen, de aandelen slechts om te zetten tegen de prijs vastgesteld nadat de BEVEK, rekening houdend met de belangen van alle aandeelhouders van het compartiment, zo spoedig mogelijk de nodige effecten heeft kunnen verkopen en over de opbrengst van deze verkopen kan beschikken. In dergelijk geval zal één enkele prijs worden berekend voor alle aanvragen tot terugkoop, inschrijving en conversie die op hetzelfde moment voor dit compartiment worden ingediend. Er worden geen kosten of provisie geheven op de conversie van aandelen. 20

Degroof Bonds. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Bonds Corporate EUR BEWAARDER

Degroof Bonds. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Bonds Corporate EUR BEWAARDER Degroof Bonds Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEWAARDER Compartiment Degroof Bonds Corporate EUR VEREENVOUDIGD PROSPECTUS AUGUSTUS 2010 2 Degroof Bonds Beleggingsvennootschap met veranderlijk

Nadere informatie

P R O S P E C T U S VOOR HET DOORLOPEND AANBOD VAN AANDELEN VAN DE BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL - BEVEK.

P R O S P E C T U S VOOR HET DOORLOPEND AANBOD VAN AANDELEN VAN DE BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL - BEVEK. P R O S P E C T U S VOOR HET DOORLOPEND AANBOD VAN AANDELEN VAN DE BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL - BEVEK Degroof Equities DE AANDELEN VAN SOMMIGE COMPARTIMENTEN VAN DE BEVEK ZIJN OP

Nadere informatie

SHARE. Compartiment SHARE ENERGY

SHARE. Compartiment SHARE ENERGY SHARE Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (BEVEK naar Luxemburgs recht) met compartimenten van activa die meerwaarden nastreven, verdeeld per geografische zones of economische sectoren Compartiment

Nadere informatie

Degroof Bonds. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Bonds EUR 2017 BEWAARDER

Degroof Bonds. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Bonds EUR 2017 BEWAARDER Degroof Bonds Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEWAARDER Compartiment Degroof Bonds EUR 2017 VEREENVOUDIGD PROSPECTUS AUGUSTUS 2010 2 Degroof Bonds Beleggingsvennootschap met veranderlijk

Nadere informatie

Degroof Global. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEWAARDER

Degroof Global. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEWAARDER Degroof Global Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEWAARDER Compartiment Degroof Global ISIS Low Compartiment Degroof Global ISIS Medium Low Compartiment Degroof Global ISIS Medium Compartiment

Nadere informatie

Degroof Bonds. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Bonds Corporate EUR BEWAARDER

Degroof Bonds. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Bonds Corporate EUR BEWAARDER Degroof Bonds Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEWAARDER Compartiment Degroof Bonds Corporate EUR VEREENVOUDIGD PROSPECTUS MEI 2007 Degroof Bonds Beleggingsvennootschap met veranderlijk

Nadere informatie

Degroof Global. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Global ISIS Low BEWAARDER

Degroof Global. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Global ISIS Low BEWAARDER Degroof Global Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEWAARDER Compartiment Degroof Global ISIS Low VEREENVOUDIGD PROSPECTUS JANUARI 2011 1 2 Degroof Global Beleggingsvennootschap met veranderlijk

Nadere informatie

Degroof Global. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Global ISIS Medium BEWAARDER

Degroof Global. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Global ISIS Medium BEWAARDER Degroof Global Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEWAARDER Compartiment Degroof Global ISIS Medium VEREENVOUDIGD PROSPECTUS JANUARI 2011 1 Degroof Global Beleggingsvennootschap met veranderlijk

Nadere informatie

HECTOR SICAV. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment HECTOR SICAV - EURO STRATEGIC BEWAARDER

HECTOR SICAV. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment HECTOR SICAV - EURO STRATEGIC BEWAARDER HECTOR SICAV Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEWAARDER Compartiment HECTOR SICAV - EURO STRATEGIC VEREENVOUDIGD PROSPECTUS Mei 2008 1 Raad van bestuur HECTOR SICAV Beleggingsvennootschap

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 TRIODOS SICAV I sicav naar Luxemburgse recht conform Richtlijn 85/611/EEG Route D Esch, 69, 1470 Luxemburg LUXEMBURG De informatie die in deze bijlage

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs

Nadere informatie

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CORPORATES EURO i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap Equity USA Small Cap Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Februari 2011 ARGENTA FUND OF FUNDS. 27, Boulevard du Prince Henri. L - 1724 Luxembourg PROSPECTUS BETREFFENDE HET PERMANENTE AANBOD VAN AANDELEN

Februari 2011 ARGENTA FUND OF FUNDS. 27, Boulevard du Prince Henri. L - 1724 Luxembourg PROSPECTUS BETREFFENDE HET PERMANENTE AANBOD VAN AANDELEN Februari 2011 ARGENTA FUND OF FUNDS 27, Boulevard du Prince Henri L - 1724 Luxembourg PROSPECTUS BETREFFENDE HET PERMANENTE AANBOD VAN AANDELEN VAN DE BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL MET

Nadere informatie

P R O S P E C T U S VOOR HET DOORLOPEND AANBOD VAN AANDELEN VAN DE BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL - BEVEK.

P R O S P E C T U S VOOR HET DOORLOPEND AANBOD VAN AANDELEN VAN DE BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL - BEVEK. P R O S P E C T U S VOOR HET DOORLOPEND AANBOD VAN AANDELEN VAN DE BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL - BEVEK Degroof Equities DE AANDELEN VAN SOMMIGE COMPARTIMENTEN VAN DE BEVEK ZIJN OP

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Vereenvoudigd prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Dit vereenvoudigd prospectus bevat de belangrijkste informatie

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate Bond World Emerging Corporate Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

PROSPECTUS. Voor het permanent aanbod. van aandelen SHARE

PROSPECTUS. Voor het permanent aanbod. van aandelen SHARE PROSPECTUS Voor het permanent aanbod van aandelen SHARE Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (BEVEK naar Luxemburgs recht) met compartimenten van activa die meerwaarden nastreven, verdeeld

Nadere informatie

TreeTop Convertible SICAV

TreeTop Convertible SICAV v T REET OP ASSET MANAGEMENT S.A. TreeTop Convertible SICAV Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht Prospectus September 2011 Het inschrijvingsformulier is op eenvoudig verzoek

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document geeft u essentiële beleggersinformatie over dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u

Nadere informatie

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 UITGIFTE VAN 250.000.000 EUR CONVERTEERBARE OBLIGATIES TERUGBETAALBAAR IN 2009 MET OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

P R O S P E C T U S BKCP FUND

P R O S P E C T U S BKCP FUND P R O S P E C T U S Betreffende het permanente aandelenaanbod van de beleggingsmaatschappij met variabel kapitaal (sicav) en met meerdere subfondsen naar Luxemburgs recht BKCP FUND Op de aandelen van de

Nadere informatie

V EREENVOUDIGD PROSPECTUS J UNI 2009

V EREENVOUDIGD PROSPECTUS J UNI 2009 T REET OP CONVERTIBLE INTERNATIONAL V EREENVOUDIGD PROSPECTUS J UNI 2009 Dit Vereenvoudigd prospectus bevat de hoofdkenmerken van het compartiment TreeTop Convertible International, een compartiment van

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus December 2011. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht

Vereenvoudigd prospectus December 2011. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht Vereenvoudigd prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht De SICAV is een Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal met meerdere compartimenten,

Nadere informatie

Effectenleningen en cessies-retrocessies van effecten

Effectenleningen en cessies-retrocessies van effecten Circulaire _2009_29 dd. 30 september 2009 Effectenleningen en cessies-retrocessies van effecten Toepassingsveld: Verzekeringsondernemingen onderworpen aan de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle

Nadere informatie

Asia Pacific Performance

Asia Pacific Performance Essentiële Beleggersinformatie 26 juni 2015 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

PARVEST JAPAN. Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009

PARVEST JAPAN. Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal Luxemburg R.C.S.: Nr. B 63.616 ; BTW-nr.: Nr. 21642162

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal Luxemburg R.C.S.: Nr. B 63.616 ; BTW-nr.: Nr. 21642162 Volledig Prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal Luxemburg R.C.S.: Nr. B 63.616 ; BTW-nr.: Nr. 21642162 De Nederlandse versie is een nauwgezette vertaling van de Franse

Nadere informatie

DELTA LLOYD L Bevek met meerdere compartimenten naar Luxemburgs recht

DELTA LLOYD L Bevek met meerdere compartimenten naar Luxemburgs recht naar Luxemburgs recht P R OSPECTUS & S T AT U T E N 16 JANUARI 2015 Er kan alleen worden ingetekend op basis van dit prospectus ( Prospectus"), inclusief de statuten en de beschrijvende fiches van elk

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010 Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010 ARGENTA FUND OF FUNDS De vennootschap ARGENTA FUND OF FUNDS (hierna de vennootschap genoemd) is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

Beleid voor het doorgeven en uitvoeren van orders voor DFMC Goedgekeurd door het directiecomité van 25 september 2014

Beleid voor het doorgeven en uitvoeren van orders voor DFMC Goedgekeurd door het directiecomité van 25 september 2014 Beleid voor het doorgeven en uitvoeren van orders voor DFMC Goedgekeurd door het directiecomité van 25 september 2014 1 OVEREENGEKOMEN TERMINOLOGIE In de tekst van dit beleid voor het doorgeven en uitvoeren

Nadere informatie

KBL EPB Bond Fund. Vereenvoudigd Prospectus December 2011. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs Recht

KBL EPB Bond Fund. Vereenvoudigd Prospectus December 2011. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs Recht KBL EPB Bond Fund Vereenvoudigd Prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs Recht De SICAV is een Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal met meerdere

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus December 2009 DB PLATINUM Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG Route d Esch 69, L-1470 Luxembourg De informatie die in deze bijlage bij het prospectus

Nadere informatie

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht overeenkomstig de Richtlijn 85/611/EEG 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Parijs,

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS VOOR HET DOORLOPEND AANBOD VAN AANDELEN VAN HET COMPARTIMENT Degroof Equities - International Selection (hierna International Selection ) VAN DE BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK

Nadere informatie

Kenmerken financiële instrumenten en risico s

Kenmerken financiële instrumenten en risico s Kenmerken financiële instrumenten en risico s Inleiding Aan alle vormen van beleggen zijn risico s verbonden. De risico s zijn afhankelijk van de belegging. Een belegging kan in meer of mindere mate speculatief

Nadere informatie

Beslissing tot het verlenen van een voorafgaand akkoord Statuut van openbare instelling voor collectieve belegging in schuldvorderingen

Beslissing tot het verlenen van een voorafgaand akkoord Statuut van openbare instelling voor collectieve belegging in schuldvorderingen Beslissing tot het verlenen van een voorafgaand akkoord Statuut van openbare instelling voor collectieve belegging in schuldvorderingen Mei en september 2006 Conform artikel 11 van het koninklijk besluit

Nadere informatie

PETERCAM L FUND. BEVEK met meerdere compartimenten naar Luxemburgs recht PROSPECTUS. met betrekking tot de uitgifte. van de aandelen.

PETERCAM L FUND. BEVEK met meerdere compartimenten naar Luxemburgs recht PROSPECTUS. met betrekking tot de uitgifte. van de aandelen. PROSPECTUS met betrekking tot de uitgifte van de aandelen van de BEVEK AUGUSTUS 2011 Dit prospectus (het Prospectus ) alsook de aanvullende Beschrijvende fiches van de Compartimenten (de Beschrijvende

Nadere informatie

MercLin SICAV. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal

MercLin SICAV. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal MercLin SICAV Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal PROSPECTUS Juni 2016 MercLin SICAV Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal H.R. Luxemburg Nr. B 139 911 Maatschappelijke zetel 12,

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG JUNI 2015

HALFJAARVERSLAG JUNI 2015 Generali Belgium HALFJAARVERSLAG JUNI 2015 US Equities generali.com INHOUD 1 Inleiding... 3 2 Beleggingsbeleid... 4 2.1 Globale aanpak 4 2.2 De activa 4 3 Evolutie van de portefeuille... 5 3.1 Waardering

Nadere informatie

GECOÖRDINEERDE STATUTEN. Naam Duur Doel Zetel. Artikel 2. De maatschappij is opgericht voor onbepaalde duur.

GECOÖRDINEERDE STATUTEN. Naam Duur Doel Zetel. Artikel 2. De maatschappij is opgericht voor onbepaalde duur. CARMIGNAC PORTFOLIO Société d Investissement à Capital Variable, sicav 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg Handelsregister Luxemburg B 70.409 GECOÖRDINEERDE STATUTEN Naam Duur Doel Zetel Artikel 1. De

Nadere informatie

Ondernemingsnummer 0860.409.202

Ondernemingsnummer 0860.409.202 EXMAR naamloze vennootschap De Gerlachekaai 20 2000 Antwerpen Rechtspersonenregister : Antwerpen BTW-nummer BE 860.409.202. Ondernemingsnummer 0860.409.202 KAPITAALVERHOGING STATUTENWIJZIGINGEN Er blijkt

Nadere informatie

PETERCAM L FUND Bevek met meerdere compartimenten naar Luxemburgs recht

PETERCAM L FUND Bevek met meerdere compartimenten naar Luxemburgs recht PETERCAM L FUND Bevek met meerdere compartimenten naar Luxemburgs recht PROSPECTUS OKTOBER 2015 Er mag alleen worden ingeschreven op basis van dit prospectus (hierna 'Prospectus' genoemd) met inbegrip

Nadere informatie

Dexia NV/SA Naamloze vennootschap naar Belgisch recht

Dexia NV/SA Naamloze vennootschap naar Belgisch recht Dexia NV/SA Naamloze vennootschap naar Belgisch recht Rogierplein 11 1210 Brussel RPR Brussel BTW BE 0458.548.296 Rekening 068-2113620-17 BIJZO NDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR - 14 mei 2008 - O pgesteld

Nadere informatie

PARVEST BOND EURO SHORT TERM

PARVEST BOND EURO SHORT TERM Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus september 00 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

April 2014 ARGENTA-FUND. 27, Boulevard du Prince Henri. L - 1724 Luxembourg PROSPECTUS BETREFFENDE HET PERMANENTE AANBOD VAN AANDELEN

April 2014 ARGENTA-FUND. 27, Boulevard du Prince Henri. L - 1724 Luxembourg PROSPECTUS BETREFFENDE HET PERMANENTE AANBOD VAN AANDELEN April 2014 ARGENTA-FUND 27, Boulevard du Prince Henri L - 1724 Luxembourg PROSPECTUS BETREFFENDE HET PERMANENTE AANBOD VAN AANDELEN VAN DE BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL MET MEERDERE

Nadere informatie

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus CapitalatWork Umbrella Fund SICAV Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht overeenkomstig richtlijn 85/611/EEG 69, route d'esch, L -1014 Luxembourg De informatie

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

3. Informatie ten aanzien van Petercam B Fund en Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V

3. Informatie ten aanzien van Petercam B Fund en Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V SUBFONDS KENMERKEN EURO GELDMARKTFONDS Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Euro Geldmarktfonds Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Euro Geldmarktfonds. Het

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 ARGENTA-FUND De vennootschap ARGENTA-FUND (hierna "de vennootschap" genoemd) is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal ("SICAV") met

Nadere informatie

UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen De Gerlachekaai 20 te 2000 Antwerpen BTW BE 0860 409 202 RPR Antwerpen UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal

AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal Maatschappelijke zetel: 49, avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxemburg Handelsregister: Luxemburg, B-63.116 KENNISGEVING AAN

Nadere informatie

DELTA LLOYD L Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen naar Luxemburgs recht

DELTA LLOYD L Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen naar Luxemburgs recht Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen VEREENVOUDIGD P R O S P E C T U S JULI 2007 Inschrijven is alleen mogelijk op basis van het prospectus of dit vereenvoudigde

Nadere informatie

DELTA LLOYD L Bevek met meerdere compartimenten naar Luxemburgs recht

DELTA LLOYD L Bevek met meerdere compartimenten naar Luxemburgs recht naar Luxemburgs recht P R OSPECTUS & S T AT U T E N DECEMBER 2013 Er kan alleen worden ingetekend op basis van dit prospectus ( Prospectus"), inclusief de statuten en de beschrijvende fiches van elk van

Nadere informatie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 26 februari

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Total Return II Gemeenschappelijk Beleggingsfonds conform Richtlijn 85/611/EEG 136, route d Arlon, L 1150 Luxemburg Gemeenschappelijk Beleggingsfonds

Nadere informatie

KBL EPB Equity Fund II

KBL EPB Equity Fund II KBL EPB Equity Fund II Volledig Prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten R.C.S. Luxemburg nr. B 43.091 BTW-Nr.: 1993

Nadere informatie

Volledig Prospectus December 2011

Volledig Prospectus December 2011 Volledig Prospectus December 2011 R.C.S.: Nr. B 57.138 BTW-nr.: LU21661073 Vennootschap met Veranderlijk Kapitaal Luxemburg De inschrijvingen zijn enkel geldig wanneer ze gedaan worden op basis van de

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie

Nadere informatie

Aandelenopties en warrants

Aandelenopties en warrants CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 info@claeysengels.be www.claeysengels.be Aandelenopties en warrants www.iuslaboris.com Deze wijze van winstdeelneming

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE (Verrichtingen van het op 30 juni 2015 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme 75001 Paris

Nadere informatie

TreeTop Convertible SICAV

TreeTop Convertible SICAV Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht Prospectus Februari 2015 De beleggers worden erop gewezen dat naar aanleiding van een beslissing van de Raad van Bestuur van de BEVEK,

Nadere informatie

Ondernemingsnummer: 0458.430.512 BTW nr BE 458.430.512. (de "Vennootschap") OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Ondernemingsnummer: 0458.430.512 BTW nr BE 458.430.512. (de Vennootschap) OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS KEYWARE TECHNOLOGIES Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan Ikaros Business Park Ikaroslaan 24 1930 Zaventem Ondernemingsnummer: 0458.430.512 BTW nr BE 458.430.512

Nadere informatie

CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN. Levensverzekeringsverrichtingen verbonden met beleggingsfondsen.

CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN. Levensverzekeringsverrichtingen verbonden met beleggingsfondsen. CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN Brussel, 10 juni 2002 Omzendbrief aan de Algemene Directie van de verzekeringsondernemingen. O. ref. : Financiële Dienst E. DEGADT - 02/737.07.66 Betreft : Levensverzekeringsverrichtingen

Nadere informatie

REGLEMENT VAN HET GEMEENSCHAPPELIJKE BELEGGINGSFONDS DEEL I ACTIVA EN DEELBEWIJZEN

REGLEMENT VAN HET GEMEENSCHAPPELIJKE BELEGGINGSFONDS DEEL I ACTIVA EN DEELBEWIJZEN REGLEMENT VAN HET GEMEENSCHAPPELIJKE BELEGGINGSFONDS DEEL I ACTIVA EN DEELBEWIJZEN ARTIKEL 1 DEELBEWIJZEN IN MEDE-EIGENDOM De rechten van de mede-eigenaars worden uitgedrukt in deelbewijzen, waarbij elk

Nadere informatie

LUX INTERNATIONAL STRATEGY BELGISCHE BIJLAGE VAN JUNI 2005 AAN HET PROSPECTUS VAN JULI 2004 EN ZIJN AANHANGSEL VAN AUGUSTUS 2004

LUX INTERNATIONAL STRATEGY BELGISCHE BIJLAGE VAN JUNI 2005 AAN HET PROSPECTUS VAN JULI 2004 EN ZIJN AANHANGSEL VAN AUGUSTUS 2004 LUX INTERNATIONAL STRATEGY BELGISCHE BIJLAGE VAN JUNI 2005 AAN HET PROSPECTUS VAN JULI 2004 EN ZIJN AANHANGSEL VAN AUGUSTUS 2004 BIJKOMENDE INLICHTINGEN VOOR BELGISCHE INWONERS Belangrijke opmerking :

Nadere informatie

PARVEST EUROPE DIVIDEND

PARVEST EUROPE DIVIDEND Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

ANHEUSER-BUSCH INBEV LONG TERM INCENTIVE PLAN

ANHEUSER-BUSCH INBEV LONG TERM INCENTIVE PLAN Pagina 1 ANHEUSER-BUSCH INBEV LONG TERM INCENTIVE PLAN UITGIFTEVOORWAARDEN VAN DE WARRANTS VAN 28 APRIL 2009 A. Warrants 1. Warrants Elke kent het recht toe om in te schrijven op één nieuw gewoon aandeel

Nadere informatie

Risico- en. compartiment. een zo hoog. het belegdee. beleggen in. 20- index samenstellen. Aanbeveling Dit die nemen. België hebben.

Risico- en. compartiment. een zo hoog. het belegdee. beleggen in. 20- index samenstellen. Aanbeveling Dit die nemen. België hebben. Essentiële beleggersinformatie Dit document geeft u essentiële beleggersinformatie over dit fonds. Het is geen marketingmatem eriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld omm

Nadere informatie

I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds. 1. Belangrijkste kenmerken van het geabsorbeerde en het absorberende subfonds

I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds. 1. Belangrijkste kenmerken van het geabsorbeerde en het absorberende subfonds Funds Société d investissement à capital variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 8 september

Nadere informatie

KBC BANK Naamloze Vennootschap Havenlaan Brussel. BTW BE (RPR Brussel)

KBC BANK Naamloze Vennootschap Havenlaan Brussel. BTW BE (RPR Brussel) KBC BANK Naamloze Vennootschap Havenlaan 2-1080 Brussel BTW BE 0462.920.226 (RPR Brussel) Oproeping tot de Jaarvergadering en de Buitengewone Algemene Vergadering van KBC Bank NV die zullen plaatsvinden

Nadere informatie

PROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO. Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) naar Luxemburgs recht

PROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO. Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) naar Luxemburgs recht PROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) naar Luxemburgs recht Conform de Eurese Richtlijn betreffende de ICBE's Inschrijvingen de aandelen van CARMIGNAC PORTFOLIO

Nadere informatie

DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare

DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare Ondernemingsnummer: 0405.548.486 RPR Kortrijk (de 'Vennootschap') Bijzonder

Nadere informatie

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage.

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage. Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Te stellen vragen bij het opzetten van een crowdfundingproject

Te stellen vragen bij het opzetten van een crowdfundingproject FSMA_2012_15-1 dd. 12/07/2012 Te stellen vragen bij het opzetten van een crowdfundingproject Indien u promotor bent van een crowdfundingproject, dient u na te gaan of een aantal financiële reglementeringen

Nadere informatie

REGLEMENT BELEGGINGEN VAN BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN VAN Ctac N.V.

REGLEMENT BELEGGINGEN VAN BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN VAN Ctac N.V. REGLEMENT BELEGGINGEN VAN BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN VAN Ctac N.V. De Raad van Commissarissen heeft in overleg met de Raad van Bestuur het volgende Reglement vastgesteld I INLEIDING 1.1 Dit reglement

Nadere informatie

ageas SA/NV Naamloze Vennootschap Markiesstraat 1 1000 Brussel RPR Brussel 0.451.406.524

ageas SA/NV Naamloze Vennootschap Markiesstraat 1 1000 Brussel RPR Brussel 0.451.406.524 ageas SA/NV Naamloze Vennootschap Markiesstraat 1 1000 Brussel RPR Brussel 0.451.406.524 BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS betreffende het gebruik en de doeleinden van het

Nadere informatie

GBF METROPOLE Sélection A (ISIN: FR0007078811) Deze ICBE wordt beheerd door METROPOLE GESTION

GBF METROPOLE Sélection A (ISIN: FR0007078811) Deze ICBE wordt beheerd door METROPOLE GESTION Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Modelverslagen met betrekking tot de statistieken

Modelverslagen met betrekking tot de statistieken Bijlage 6 Circulaire _2011_06-6 dd. 14 februari 2011 Modelverslagen met betrekking tot de statistieken Toepassingsveld: Openbare instellingen voor collectieve belegging naar Belgisch recht met een veranderlijk

Nadere informatie

Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486. (de Vennootschap )

Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486. (de Vennootschap ) Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486 (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKELEN

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2013/5 - De aandeelhoudersstructuur van ondernemingen: opname in de toelichting van de jaarrekening

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2013/5 - De aandeelhoudersstructuur van ondernemingen: opname in de toelichting van de jaarrekening COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/5 - De aandeelhoudersstructuur van ondernemingen: opname in de toelichting van de jaarrekening I. Inleiding Advies van 4 maart 2013 1. Zowel het volledig

Nadere informatie

Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV van 30 maart 2011

Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV van 30 maart 2011 Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV van 30 maart 2011 Dit document bevat een toelichting bij de belangrijkste punten van de agenda van

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. WIN BIJ TWIJFEL PROFESSIONEEL ADVIES IN.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. WIN BIJ TWIJFEL PROFESSIONEEL ADVIES IN. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. WIN BIJ TWIJFEL PROFESSIONEEL ADVIES IN. De Bestuurders aanvaarden de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid van de inhoud van dit

Nadere informatie

DOORLOPENDE TEKST VAN DE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR PROPERTUNITY NL. Concept d.d.

DOORLOPENDE TEKST VAN DE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR PROPERTUNITY NL. Concept d.d. DOORLOPENDE TEKST VAN DE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR PROPERTUNITY NL Concept d.d. 17 oktober 2011 - 2 - ADMINISTRATIEVOORWAARDEN: Begripsbepalingen. In deze administratievoorwaarden

Nadere informatie

BELEID INZAKE BESTE UITVOERING

BELEID INZAKE BESTE UITVOERING BELEID INZAKE BESTE UITVOERING BELEID INZAKE BESTE UITVOERING Voor een beter begrip van het onderhavige document worden de termen «wij» of «Indosuez Europe gebruikt om te verwijzen naar CA Indosuez Wealth

Nadere informatie

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT PE-CONS 3667/01

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT PE-CONS 3667/01 EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT DE RAAD Brussel, 21 januari 2002 (OR. en) 1998/0243 (COD) LEX 319 PE-CONS 3667/01 EF 134 ECOFIN 390 CODEC 1344 RICHTLIJN 2001/108/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus. Maart 2010 DELTA LLOYD L

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus. Maart 2010 DELTA LLOYD L elgische bijlage bij het uitgifteprospectus Maart 2010 DELT LLOYD L eleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal met meerdere compartimenten naar Luxemburgs recht conform Richtlijn 85/611/EEG (Société

Nadere informatie

ten bijkomende titel, onroerende goederen, met of zonder koopoptie, in leasing geven overeenkomstig artikel 47 van het Koninklijk Besluit van lien

ten bijkomende titel, onroerende goederen, met of zonder koopoptie, in leasing geven overeenkomstig artikel 47 van het Koninklijk Besluit van lien 5 ten bijkomende titel, onroerende goederen, met of zonder koopoptie, in leasing geven overeenkomstig artikel 47 van het Koninklijk Besluit van lien april negentienhonderd vijfennegentig met betrekking

Nadere informatie

VERSOEPELING VAN DE VOORWAARDEN VOOR HET AANHOUDEN VAN HET SOLVAC-AANDEEL

VERSOEPELING VAN DE VOORWAARDEN VOOR HET AANHOUDEN VAN HET SOLVAC-AANDEEL Brussel, 1 oktober 2015 VERSOEPELING VAN DE VOORWAARDEN VOOR HET AANHOUDEN VAN HET SOLVAC-AANDEEL Er wordt aan herinnerd dat krachtens de artikelen 6 tot 8 van de statuten alle Solvacaandelen op naam zijn

Nadere informatie