3. Informatie ten aanzien van Petercam B Fund en Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "3. Informatie ten aanzien van Petercam B Fund en Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V"
  • Ida Kok
  • 1 jaren geleden
  • Aantal bezoeken:

Transcriptie

1 SUBFONDS KENMERKEN EURO GELDMARKTFONDS Oprichtingsdatum: 18 juni Subfonds Kenmerken Euro Geldmarktfonds Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Euro Geldmarktfonds. Het Subfonds Euro Geldmarktfonds is een Subfonds van het Legal & General Paraplufonds. Deze Kenmerken zijn vastgesteld op 18 juni 2010 door de Beheerder en de Bewaarder van het Legal & General Paraplufonds overeenkomstig het in het Prospectus bepaalde en voor het laatst geactualiseerd op 8 april De Kenmerken van het Euro Geldmarktfonds dienen te worden gelezen in combinatie met het Prospectus en de Fondsvoorwaarden van het Legal & General Paraplufonds. 2. Beleggingsbeleid Euro Geldmarktfonds Het Euro Geldmarktfonds belegt direct en voor 100% in het subfonds (compartiment) Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V van de beleggingsmaatschappij met paraplustructuur (beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal) Petercam B Fund. 3. Informatie ten aanzien van Petercam B Fund en Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V Peterdam B Fund Het Petercam B Fund is een instelling voor collectieve belegging in effecten ( icbe ), opgericht in België en heeft een vergunning verkregen van de Belgische Toezichthouder Financiële Markten ( CBFA ). Het Petercam B Fund staat onder toezicht in België en niet onder Nederlands toezicht. Het Petercam B Fund is wel genotificeerd in Nederland en is opgenomen in het register van de AFM. Dit betekent dat deelnemingsrechten in het Petercam B Fund aangeboden mogen worden aan Nederlandse beleggers. Voor het prospectus en het vereenvoudigd prospectus van het subfonds Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V van de beleggingsmaatschappij met paraplustructuur Petercam B Fund wordt verwezen naar Het Petercam B Fund is een zogenaamde zelfbeheerde beleggingsmaatschappij (zelfbeheerde beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal). Het beheer van de beleggingsportefeuille is gedelegeerd aan Petercam NV.

2 Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V Uit het prospectus en vereenvoudigd prospectus van het Petercam B Fund en van het subfonds Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V volgt dat het beleggingsdoel van Petercam Bonds Eur Short term 1 Year V is het nastreven van een beleggingsbeleid dat de return op korte termijn optimaliseert met rendementsvoorwaarden en risico s die met beleggingen op de geldmarkt vergelijkbaar zijn. De netto tegoeden van Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V worden belegd in effecten die schuldvorderingen vertegenwoordigen die voornamelijk zijn uitgegeven door emittenten met een kwaliteit hoger dan of gelijk aan investment grade, voornamelijk in Euro, op voorwaarden dat zij aan één van de volgende voorwaarden voldoen: - op het ogenblik van de verwerving door Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V bedraagt de initiële of resterende looptijd, rekening houdend met de financiële instrumenten die erop betrekking hebben, niet meer dan twaalf maanden; - op grond van de uitgiftevoorwaarden wordt de interestvoet minstens eenmaal per jaar aan de marktvoorwaarden aangepast. Minstens twee derde van de beleggingen van Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V zijn in Euro. Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V mag tot 100% van haar activa beleggen in verschillende effecten die zijn uitgegeven of gewaarborgd door een lidstaat van de Europese Unie, haar plaatselijke besturen, een lidstaat van de O.E.S.O. of internationale publiekrechtelijke instellingen waarin één of meer lidstaten van de Europese Unie deelnemen. Deze beleggingsinstellingen moeten effecten houden uit tenminste zes verschillende uitgiften, zonder dat de effecten die tot eenzelfde uitgifte behoren meer dan 30% mogen bedragen van het totaal bedrag. Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V kan afgeleide producten gebruiken, voor zover aan de beperkingen van de Belgische wetgeving en reglementering wordt voldaan. Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V kan tevens liquiditeiten in bijkomende mate onder de vorm van lopende rekeningen, deposito s of effecten aanhouden. Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V belegt voor maximaal 10% van haar activa in open instellingen voor collectieve belegging. De binnen het beleggingsbeleid van Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V categorieën van toegelaten activa betreffen effecten en geldmarktinstrumenten die zijn toegelaten op een gereglementeerde markt, zowel binnen de Europese Economische Ruimte als daarbuiten, nieuw uitgegeven effecten, effecten van instellingen voor collectieve belegging, die al dan niet aan de voorwaarden van de richtlijn 85/611/EEG beantwoorden en die zich al dan niet in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte bevinden, financiële derivaten met inbegrip van gelijkaardige instrumenten die aanleiding geven tot afwikkeling in contanten, OTC-derivaten, andere effecten en 2

3 instrumenten van de geldmarkt en liquiditeiten, voor zover de effecten en geldmarktinstrumenten met het beleggingsdoel van PetercamBonds Eur Short Term 1 Year V verenigbaar zijn. De binnen het beleggingsbeleid van Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V toegelaten derivatentransacties betreffen transacties die worden uitgevoerd als dekking (bijvoorbeeld aankoop van een put of verkoop van een call op onderliggende posities die in de portefeuille worden aangehouden) of worden uitgevoerd met het oog op het bereiken van de beleggingsdoelstellingen (bijvoorbeeld aankoop van een call of verkoop van een put op onderliggende posities die niet in de portefeuille worden aangehouden). Deze transacties hebben geen werkelijke weerslag op het risicoprofiel van PetercamBonds Eur Short Term 1 Year V. Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V kan ook effectenleningen toestaan in de mate toegelaten door de wettelijke en reglementaire bepalingen met betrekking tot instellingen voor collectieve belegging. Verder kan Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V beleggen in rechten van deelneming van een andere instelling voor icbe of een ander fonds dat direct of indirect beheerd wordt door Petercam NV of door een vennootschap waarmee Petercam NV is verbonden via gemeenschappelijke bedrijfsvoering of gemeenschappelijke zeggenschapsuitoefening of door een directe of indirecte deelneming van meer dan 10% van het kapitaal of van de stemmen. Met betrekking tot dergelijke beleggingen mag geen enkele toe- of uittredingsprovisie van de doelfondsen, noch een beheervergoeding worden aangerekend aan de activa van Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V. De toetredingskosten voor de subfondsen van het Petercam B Fund bedragen maximaal 3% van de intrinsieke waarde (netto-inventariswaarde) per aandeel met een maximum van EUR 12,50. Het Petercam B Fund brengt geen uittredingskosten in rekening. De kosten voor het omzetten van aandelen in het ene subfonds van het Petercam B Fund naar aandelen in een ander subfonds van het Petercam B Fund kunnen maximaal 3% van de intrinsieke waarde (netto-inventariswaarde) per aandeel bedragen. De lopende kosten van Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V bedragen 0,41% per jaar. Transactie- en financiële kosten zijn niet in de lopende kosten opgenomen. Voor een volledig overzicht van de kosten zij verwezen naar het prospectus en het vereenvoudigd prospectus van het Petercam B Fund en het subfonds Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V. Ten aanzien van het dividendbeleid is in het prospectus van het Petercam B Fund en het subfonds Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V opgenomen dat een dividend in principe betaald zal worden aan de distributie-aandelen na de beslissing van de gewone algemene vergadering, voor zover de uitkeerbare resultaten dit toelaten. Verder is opgenomen dat de statuten van het Petercam B Fund bepalen dat onder andere voor Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V het geheel van inkomsten uit interesten die werden verkregen, na aftrek van de proportioneel daarmee verband houdende bezoldigingen, commissies en kosten, wordt uitgekeerd. 3

4 PetercamBonds Eur Short Term 1 Year is genoteerd aan Euronext Brussel. 4. Risicoprofiel Euro Geldmarktfonds De waardeontwikkeling van het Euro Geldmarktfonds is afhankelijk van ontwikkelingen op kapitaal-, effecten-, valuta- en goederenmarkten. Een en ander betekent dat de mogelijkheid bestaat dat: - het Euro Geldmarktfonds weinig of geen inkomsten zal opleveren; - bij een ongunstig koersverloop de waarde geheel of ten dele verloren kan gaan. Beleggen in het Euro Geldmarktfonds brengt economische winstperspectieven, maar ook risico s met zich mee. De waarde van de beleggingen van het Euro Geldmarktfonds kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het onderstaande overzicht staan de risico s opgenomen die zich bij het Euro Geldmarktfonds voor kunnen doen. Daarbij zijn de risico s gerangschikt naar omvang en relevantie. Onder (i) zijn de risico s opgenomen die zich veelvuldig, of in hogere mate, kunnen voordoen. Onder (ii) zijn de risico s opgenomen die zich minder, of in mindere mate, kunnen voordoen. Onder (iii) zijn de risico s opgenomen die zich nauwelijks kunnen voordoen. (i) (ii) (iii) Koersrisico. Macro-economisch risico (illiquiditeitsrisico), marktrisico, inflatierisico. Valutarisico, concentratierisico beleggingen / markten, renterisico, rendementsrisico, tegenpartijrisico, afwikkelingsrisico, verhandelbaarheidsrisico, wijzigingen wet- en regelgeving, bewaarnemingsrisico, beleggen met geleend geld, fiscale gevolgen Participaties, risico ongedeeld Fondsvermogen, kwalificatierisico fonds voor gemene rekening. De hierboven weergegeven opsomming van de risico s betreft geen limitatieve opsomming. Er kunnen zich additionele risico s voordoen in het Euro Geldmarktfonds. Een beschrijving van de risico s is opgenomen in het Prospectus van het Legal & General Paraplufonds. Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V In het prospectus en het vereenvoudigd prospectus van het Petercam B Fund en het subfonds Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V is een overzicht opgenomen van de risico s die van betekenis en relevant worden geacht, zoals ingeschat door Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V. Het inflatierisico wordt gemiddeld ingeschat. Het marktrisico, het kredietrisico, het afwikkelingsrisico, het liquiditeitsrisico en het concentratierisico wordt door Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V laag ingeschat. Het wisselkoers- of valutarisico, het rendementsrisico, kapitaalrisico en het 4

5 flexibiliteitsrisico wordt door Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V als zijnde niet van toepassing ingeschat. De hiervoor weergegeven risico s kunnen in hoge mate doorwerken in het Euro Geldmarktfonds. Immers, het Euro Geldmarktfonds belegt direct en voor 100% in het subfonds Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V van de beleggingsmaatschappij met paraplustructuur Petercam B Fund. Hierna worden de risico s weergegeven zoals omschreven in het prospectus van Petercam B Fund, voor zover relevant voor (het beleggingsbeleid van) het subfonds Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V. De Beheerder van het Euro Geldmarktfonds (Legal & General Nederland Beleggingen B.V.) is afhankelijk van de informatieverschaffing door de beheerder van het subfonds Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V (Petercam NV). De Beheerder van het Euro Geldmarktfonds (Legal & General Nederland Beleggingen B.V.) is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud, juistheid en volledigheid van het prospectus van het Petercam B Fund. Verder geldt dat hiernavolgende weergave van de risico s die relevant zijn voor (het beleggingsbeleid van) het subfonds Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V geen officiële vertaling betreft van de weergave van de risico s zoals opgenomen in het prospectus van het Petercam B Fund. De hiernavolgende weergave betreft ook geen limitatieve opsomming. De Beheerder van het Euro Geldmarktfonds (Legal & General Nederland Beleggingen B.V.) kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor tekstuele verschillen of interpretatieverschillen tussen de hiernavolgende weergave van de risico s en de weergave van de risico s zoals opgenomen in het prospectus van het Petercam B Fund. Evenmin staat zij in voor de volledigheid van de hiernavolgende weergave van de risico s en voor de volgorde (mate van waarschijnlijkheid) waarin deze risico s zich binnen het subfonds Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V voor kunnen doen. Voor een volledig overzicht van de risico s zij verwezen naar het prospectus en het vereenvoudigd prospectus van het Petercam B Fund en het subfonds Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V, te downloaden via bereikbaar via de Website van de Beheerder (www.landg.nl) Algemeen De waarde van een recht van deelneming kan stijgen of dalen en de belegger kan minder terugkrijgen dan hij heeft ingelegd. Marktrisico (risico dat de hele markt of een categorie van activa daalt, waardoor de prijs en de waarde van de activa in portefeuille kunnen worden beïnvloed) laag, want Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V belegt in instrumenten met kenmerken eigen aan de monetaire markt Kredietrisico (risico dat een uitgevende instelling of een tegenpartij in gebreke blijft) laag, want PetercamBonds Eur Short term 1 Year V belegt in 5

6 Afwikkelingsrisico (risico dat een afwikkeling via een betalingssysteem niet plaatsvindt zoals verwacht, omdat de betaling of de levering door een tegenpartij niet of niet in overeenstemming met de initiële voorwaarden plaatsvindt) instrumenten met kenmerken eigen aan de monetaire markt laag vanwege het type van afwikkeling van transacties: betaling tegen levering Liquiditeitsrisico (risico dat een positie niet tijdig tegen een redelijke prijs kan worden geliquideerd) laag want Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V belegt in instrumenten met kenmerken eigen aan de monetaire markt Wisselkoers- of valutarisico (risico dat de waarde van een belegging wordt beïnvloed door wisselkoersschommelingen) geen ten gevolge van het beleggingsbeleid Concentratierisico (risico s die verband houden met een grote concentratie van de beleggingen in bepaalde activa of op bepaalde markten) laag omdat de beleggingen voornamelijk in Europa zijn gedaan Rendementsrisico (risico drukkend op het rendement, met inbegrip van het feit dat het risico kan variëren naargelang de keuzes van elke instelling voor collectieve belegging, alsmede het bestaan of ontbreken van, dan wel beperkingen op eventuele waarborgen van derden) Kapitaalrisico (risico s voor het kapitaal, met inbegrip van het potentiële risico van erosie als gevolg van inkopen van rechten van deelneming en winstuitkeringen die hoger zijn dan het beleggingsrendement) niet van toepassing, want het beleggingsbeleid legt niet op dat de samenstelling van een index, die de markt weerspiegelt, wordt gevolgd en er is geen enkele rendementsprovisie voorzien Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V geniet niet van een kapitaalgarantie of -bescherming Flexibiliteitsrisico (risico van inflexibiliteit dat aan het product zelf te wijten is, met inbegrip van het risico van voortijdige afkoop en beperkingen op het overschakelen op andere aanbieders) geen 6

7 Inflatierisico (risico voor het activa van de portefeuille door de inflatie) middel, want Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V belegt in instrumenten met kenmerken eigen aan de monetaire markt 5. Participaties, kosten en vergoedingen Participaties Uitgifte en inkoop van Participaties in het Euro Geldmarktfonds geschiedt op verzoek van een Belegger. De initiële uitgifteprijs van een Participatie in het Euro Geldmarktfonds is gelijk aan de intrinsieke waarde (netto-inventariswaarde) van een participatie van PetercamBonds Eur Short term 1 Year Vbij opening van de Handelsdag volgend op de dag waarop een verzoek tot uitgifte - uiterlijk op het in het orderuitvoeringsbeleid vastgestelde tijdstip - door de Beleggingsonderneming is ontvangen, tenzij Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V op basis van het eigen orderuitvoeringsbeleid een andere waarde hanteert in welk geval de door Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V gehanteerde waarde wordt gevolgd, verhoogd met de kosten die het Euro Geldmarktfonds in geval van toetreding tot Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V verschuldigd zal zijn. Zoals hiervoor aangegeven, kunnen de toetredingskosten voor de subfondsen van het Petercam B Fund maximaal 3% van de intrinsieke waarde (netto-inventariswaarde) per aandeel bedragen met een maximum van EUR 12,50. De inkoopprijs van een Participatie in het Euro Geldmarktfonds is gelijk aan de waarde van zodanige Participatie bij opening van de Handelsdag volgend op de dag waarop een verzoek tot inkoop - uiterlijk op het in het orderuitvoeringsbeleid vastgestelde tijdstip - door de Beleggingsonderneming is ontvangen, tenzij Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V op basis van het eigen orderuitvoeringsbeleid een andere waarde hanteert in welk geval de door Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V gehanteerde waarde wordt gevolgd, verlaagd met de kosten die het Euro Geldmarktfonds verschuldigd zal zijn in geval van uittreding uit Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V. Zoals aangegeven brengt het Petercam B Fund geen uittredingskosten in rekening. Zoals hiervoor aangegeven is PetercamBonds Eur Short Term 1 Year V genoteerd aan Euronext Brussel. De deelnemingsrechten in Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V worden door de Beheerder enkel verhandeld op Euronext Brussel. De Beheerder hanteert voor vaststelling van de NAV (Net Asset Value) van het Euro Geldmarktfonds dan ook de openingskoers zoals tot stand gekomen op Euronext Brussel. 7

8 Kosten en vergoedingen Euro Geldmarktfonds De kosten die het Euro Geldmarktfonds in geval van toetreding in Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V verschuldigd zal zijn, zullen worden voldaan uit de 1% aan- en verkoopkosten die de Beleggingsonderneming in rekening brengt in geval de Belegger Participaties in het Euro Geldmarktfonds wenst aan te kopen respectievelijk in geval de Belegger Participaties in het Euro Geldmarktfonds wenst te verkopen. De 1% aan- en verkoopkosten die de Beleggingsonderneming in rekening brengt, zijn vrij van BTW. Zoals aangegeven in het Prospectus van het Legal & General Paraplufonds, is deelname in het Euro Geldmarktfonds in beginsel uitsluitend mogelijk in combinatie met een door de Beleggingsonderneming aangeboden Beleggersgirorekening. Verder is in het Reglement Beleggersgiro vastgelegd dat de Beleggingsonderneming administratiekosten in rekening brengt. Deze administratiekosten bedragen 0,15% (vrij van BTW) per jaar over de waarde van de Participaties. De administratiekosten worden aan het einde van iedere maand ten laste van de Beleggersgirorekening gebracht. Voor de vergoeding van de administratiekosten door de Belegger aan de Beleggingsonderneming worden Participaties verkocht, waarbij door de Beleggingsonderneming geen verkoopkosten aan de Belegger in rekening worden gebracht. De Beheerder brengt aan het Legal & General Fonds geen vergoeding in rekening voor de kosten gemoeid met de oprichting van (de Subfondsen van) het Legal & General Paraplufonds, het beheer van (de Subfondsen van) het Legal & General Paraplufonds, de bewaring van de activa van (de Subfondsen van) het Legal & General Paraplufonds, de accountant, het toezicht en de marketing. De Beheerder neemt de hiervoor bedoelde kosten voor haar rekening. De totale maximale administratievergoeding van het Euro Geldmarktfonds bedraagt 0,15% (vrij van BTW). Kosten en vergoedingen Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V betaalt één vast bedrag voor alle vergoedingen, kosten en lasten. De lopende kosten van Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V bedragen 0.41% per jaar. Transactie- en financiële kosten zijn niet in de lopende kosten opgenomen. 8

9 6. Rendementen Het Euro Geldmarktfonds belegt direct en voor 100% in het subfonds Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V. Aangezien de kosten niet via het Fondsvermogen zullen lopen en voor wat betreft het dividendbeleid van het Euro Geldmarktfonds volledig aangesloten wordt bij het dividendbeleid van Petercam Liquidity Eur, zal de NAV per Participatie in het Petercam Liquidity Eur gelijk zijn aan de NAV per participatie in Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V. Nu het Euro Geldmarktfonds direct en voor 100% in het subfonds Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V belegt, voor wat betreft het dividendbeleid van het Euro Geldmarktfonds volledig aangesloten zal worden bij het dividendbeleid van Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V en de huidige kosten niet via het Fondsvermogen zullen lopen, wordt bereikt dat de NAV per Participatie in het Euro Geldmarktfonds geheel gelijk zal blijven aan de NAV per participatie van Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V en worden hieronder de rendementen weergegeven van Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V. Rendementen na lopende kosten per op basis van NAV incl. dividend Gemiddeld rendement over: Petercam Liquidity Eur 3 maanden 0,02% 6 maanden 0,14% 1 jaar 0,34% 3 jaar 1,33% 5 jaar 1,49% 9

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ).

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ). SUBFONDS KENMERKEN INDEX AANDELENFONDS NEDERLAND Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Aandelenfonds Nederland Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Index

Nadere informatie

3. Informatie ten aanzien van BlackRock Strategic Funds en BlackRock Fund of ishares Growth

3. Informatie ten aanzien van BlackRock Strategic Funds en BlackRock Fund of ishares Growth SUBFONDS KENMERKEN INDEX MIX FONDS OFFENSIEF Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Mix Fonds Offensief Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Index Mix Fonds

Nadere informatie

3. Informatie ten aanzien van BlackRock Strategic Funds en BlackRock Fund of ishares Dynamic

3. Informatie ten aanzien van BlackRock Strategic Funds en BlackRock Fund of ishares Dynamic SUBFONDS KENMERKEN INDEX MIX FONDS ZEER OFFENSIEF Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Mix Fonds Zeer offensief Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Index

Nadere informatie

3. Informatie ten aanzien van BlackRock Strategic Funds en BlackRock Fund of ishares Moderate

3. Informatie ten aanzien van BlackRock Strategic Funds en BlackRock Fund of ishares Moderate SUBFONDS KENMERKEN INDEX MIX FONDS NEUTRAAL Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Mix Fonds Neutraal Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Index Mix Fonds

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Fund aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 juli 2013 1 / 12 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met,

Nadere informatie

Mn Services Levensloop Fonds

Mn Services Levensloop Fonds Supplement betreffende Mn Services Levensloop Fonds Subfonds: Brons Mn Services Inhoudsopgave 1. Belangrijke informatie 3 1.1 Inleiding 3 1.2. Algemene informatie 4 2. Subfonds: Brons Mn Services 6 2.1

Nadere informatie

AEGON Paraplufonds I. Prospectus

AEGON Paraplufonds I. Prospectus AEGON Paraplufonds I Prospectus Inleiding Het AEGON Paraplufonds I (het AEGON Paraplufonds ), dat op 19 april 2000 tot stand is gekomen, is een initiatief van AEGON Bank. Het beoogt beleggers, Participanten

Nadere informatie

Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund ("Fonds F") (Aandelen serie Fonds F) Aanvullend prospectus. 17 december 2014

Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund (Fonds F) (Aandelen serie Fonds F) Aanvullend prospectus. 17 december 2014 Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund ("Fonds F") (Aandelen serie Fonds F) Aanvullend prospectus 17 december 2014 02 Inhoud pagina I. Belangrijke informatie 3 A. Inleiding 3 B. Algemeen 4 C. Beleggingsdoel

Nadere informatie

Mn Services Levensloop Fonds

Mn Services Levensloop Fonds Supplement betreffende Mn Services Levensloop Fonds Subfonds: Staal Mn Services Inhoudsopgave 1. Belangrijke informatie 3 1.1 Inleiding 3 1.2. Algemene informatie 4 2. Subfonds: Staal Mn Services 6 2.1

Nadere informatie

Mn Services Levensloop Fonds

Mn Services Levensloop Fonds Supplement betreffende Mn Services Levensloop Fonds Subfonds: Platina Metaal & Techniek Inhoudsopgave 1. Belangrijke informatie 3 1.1 Inleiding 3 1.2. Algemene informatie 4 2. Subfonds: Platina Metaal

Nadere informatie

SUPPLEMENT. betreffende. Mn Services Levensloop Fonds. Subfonds: Brons Metaal & Techniek. Versienummer: 3.1.2 (231209)

SUPPLEMENT. betreffende. Mn Services Levensloop Fonds. Subfonds: Brons Metaal & Techniek. Versienummer: 3.1.2 (231209) SUPPLEMENT betreffende Mn Services Levensloop Fonds Subfonds: Brons Metaal & Techniek Versienummer: 3.1.2 (231209) Levensloop Metaal & Techniek (en haar subfondsen) is één van de namen waaronder het Mn

Nadere informatie

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V.

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V. Inlegvel bij het supplement met betrekking tot het ING Industrials Fund dd. 31 juli 2012, behorende bij het prospectus van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V. In het supplement van het Subfonds wordt op

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ROLINCO N.V. (hierna Rolinco N.V. of de Beleggingsinstelling)

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ROLINCO N.V. (hierna Rolinco N.V. of de Beleggingsinstelling) VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ROLINCO N.V. (hierna Rolinco N.V. of de Beleggingsinstelling) INSCHRIJVINGEN KUNNEN SLECHTS GESCHIEDEN OP GROND VAN HET PROSPECTUS, IN COMBINATIE MET DE LAATSTE DRIE JAARVERSLAGEN

Nadere informatie

Financiële bijsluiter Vastgoed Fundament Fonds Aandeel A

Financiële bijsluiter Vastgoed Fundament Fonds Aandeel A Financiële bijsluiter Vastgoed Fundament Fonds Aandeel A Het doel van deze financiële bijsluiter is om u op een vaste bij wet voorgeschreven vorm op hoofdlijnen een beeld te geven van Vastgoed Fundament

Nadere informatie

Star Fund Prospectusdatum

Star Fund Prospectusdatum Star Fund Prospectusdatum 29 april 2015 Pensioenspaarfonds Belgisch gemeenschappelijk beleggingsfonds met veranderlijk aantal rechten van deelneming Erkend in het kader van het derdeleeftijds of pensioensparen

Nadere informatie

Prospectus ASR Beleggingsfondsen

Prospectus ASR Beleggingsfondsen Prospectus ASR Beleggingsfondsen Gevestigd te Utrecht ASR Euro Aandelen Fonds ASR Geldmarkt Fonds ASR Euro Staatsobligatie Fonds ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan

Nadere informatie

PROSPECTUS CELEST 30/03/2015

PROSPECTUS CELEST 30/03/2015 PROSPECTUS van het openbaar gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming opterend voor Beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de Richtlijn

Nadere informatie

Informatie betreffende het compartiment Buyback 2

Informatie betreffende het compartiment Buyback 2 Informatie betreffende het compartiment Buyback 2 In dit compartiment zijn, in toepassing van art. 305, 4, van de wet van 3 augustus 2012 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

Prospectus ASR Mixfondsen

Prospectus ASR Mixfondsen Prospectus ASR Mixfondsen ASR Mixfonds I ASR Mixfonds II ASR Mixfonds III ASR Mixfonds IV ASR Mixfonds V ASR Mixfonds VI ASR Mixfonds VII ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht

Nadere informatie

Aanvullende prospectus All Star Clone. Aanvulling op het Prospectus van het Paraplufonds Caesar Capital Paraplufonds

Aanvullende prospectus All Star Clone. Aanvulling op het Prospectus van het Paraplufonds Caesar Capital Paraplufonds Aanvullende prospectus All Star Clone Aanvulling op het Prospectus van het Paraplufonds Caesar Capital Paraplufonds Beheerder: Caesar Capital Fondsbeheer B.V. Datum: 23 juni 2014 Aanvullende Prospectus

Nadere informatie

Prospectus. van het. GFH Paraplufonds. december 2013. Prospectus van het GHF Paraplufonds

Prospectus. van het. GFH Paraplufonds. december 2013. Prospectus van het GHF Paraplufonds Prospectus van het GFH Paraplufonds december 2013 Prospectus van het GFH Paraplufonds... 0 1. BELANGRIJKE INFORMATIE... 2 2. DEFINITIES... 3 3. FONDS, BEHEERDER EN BEWAARDER... 6 4. BELEGGINGSBELEID...

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Real Estate Equity Fund ( Fonds C ), (Aandelen serie Fonds C) Aanvullend prospectus. 17 december 2014

Insinger de Beaufort Real Estate Equity Fund ( Fonds C ), (Aandelen serie Fonds C) Aanvullend prospectus. 17 december 2014 Insinger de Beaufort Real Estate Equity Fund ( Fonds C ), (Aandelen serie Fonds C) Aanvullend prospectus 17 december 2014 02 Inhoud pagina I. Belangrijke informatie 4 A. Inleiding 4 B. Algemeen 4 C. Beleggingsbeleid

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE

BELANGRIJKE INFORMATIE Prospectus BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Prospectus is vastgesteld te Amsterdam in januari 2013 en is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van het Waardegroeifonds Management B.V. (de Beheerder),

Nadere informatie

BNP Paribas Fund III N.V.

BNP Paribas Fund III N.V. BNP Paribas Fund III N.V. Prospectus 23 november 2012 Belangrijke informatie Beleggers in aandelen van elk Subfonds (zoals hierna gedefinieerd) respectievelijk elke Klasse (zoals hierna gedefinieerd) van

Nadere informatie

Robeco Obligaties DividendFunds N.V.

Robeco Obligaties DividendFunds N.V. Prospectus Robeco Obligaties DividendFunds N.V. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Subfonds(en): Robeco Divirente Robeco Euro Obligaties Dividend Robeco High

Nadere informatie

Beleggingsfondsen. Aanvullend Prospectus. Achmea Beleggingsfondsen N.V.

Beleggingsfondsen. Aanvullend Prospectus. Achmea Beleggingsfondsen N.V. Aanvullend Prospectus Beleggingsfondsen Achmea Beleggingsfondsen N.V. Achmea Adres XX 1234 XX Plaatsnaam Telefoon (030) 123 45 67 Fax (030) 123 45 67 Achmea@achmea.nl Artikelcode Inhoudsopgave Aanvullend

Nadere informatie

Prospectus. Euro Obligatiepool

Prospectus. Euro Obligatiepool Prospectus Euro Obligatiepool d.d. 2 januari 2015 Inleiding Dit prospectus is opgesteld door ACTIAM N.V. ( ACTIAM ) Dit prospectus is per 2 januari 2015 gepubliceerd en treedt vanaf die datum in werking.

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Brand New Day Paraplufonds

Jaarverslag 2013 Brand New Day Paraplufonds Jaarverslag 2013 Brand New Day Paraplufonds Inhoud Verslag van de beheerder 2 Jaarrekening 8 Samengestelde balans, winst & verliesrekening en kasstroomoverzicht 9 Toelichting op de samengestelde balans

Nadere informatie

Financiële bijsluiter

Financiële bijsluiter Himalayan Fund N.V. Himalayan Fund N.V. is een beleggingsmaatschappij met een vergunning op grond van de Wet op het financieel toezicht. Financiële bijsluiter bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie

Nadere informatie

BNP Paribas Fund II N.V.

BNP Paribas Fund II N.V. BNP Paribas Fund II N.V. Prospectus september 2011 BNP Paribas Fund II N.V. Inlegvel gedateerd 31 januari 2012 bij Prospectus gedateerd september 2011 Dit inlegvel is integraal onderdeel van het Prospectus

Nadere informatie