Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal Luxemburg R.C.S.: Nr. B ; BTW-nr.: Nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal Luxemburg R.C.S.: Nr. B 63.616 ; BTW-nr.: Nr. 21642162"

Transcriptie

1 Volledig Prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal Luxemburg R.C.S.: Nr. B ; BTW-nr.: Nr De Nederlandse versie is een nauwgezette vertaling van de Franse versie. Bij verschil tussen de Franse en de Nederlandse versie geldt de Franse versie. Inschrijvingen zijn enkel geldig indien ze geschieden op basis van het geldende prospectus, vergezeld van het intekenformulier, het laatste beschikbare jaarverslag en het laatste halfjaarbericht, indien dit recenter is dan het recentste jaarverslag. Het is niet toegestaan mededelingen te doen over de beleggingsvennootschap die niet in dit prospectus vermeld staan.

2 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 4 BELEGGINGSBELEID EN DOELSTELLINGEN... 5 INVESTERINGSBEPERKINGEN FINANCIËLE TECHNIEKEN EN INSTRUMENTEN UITKERINGSBELEID BEHEERSMAATSCHAPPIJ INTELLECTUEEL BEHEER DISTRIBUTEUR UITGIFTE VAN AANDELEN EN PROCEDURE VOOR INSCHRIJVING EN BETALING WEDERINKOOP VAN AANDELEN CONVERSIE VAN AANDELEN BELASTING BELASTING VAN DE SICAV BELASTING VAN DE IN LUXEMBURG WONENDE AANDEELHOUDERS BELASTING VAN DE NIET IN LUXEMBURG WONENDE AANDEELHOUDERS KOSTEN EN LASTEN ALGEMENE INLICHTINGEN DE SICAV DE AANDELEN NETTO-INVENTARISWAARDE TIJDELIJKE OPSCHORTING VAN DE WAARDEBEREKENING VAN HET NETTOVERMOGEN ALGEMENE VERGADERINGEN BEHEERSVERSLAG, JAARLIJKSE EN HALFJAARLIJKSE REKENINGEN DEPOTBANK EN BETAALINSTELLING BESCHIKBARE DOCUMENTEN EN BESCHIKBARE INFORMATIE

3 KBL KEY FUND Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal RAAD VAN BESTUUR De Heer R. FISCHER Voorzitter De Heer S. D ORAZIO De Heer W. GESQUIERE KBL European Private Bankers S.A. 43, boulevard Royal, L-2955 Luxemburg KBL European Private Bankers S.A. 43, boulevard Royal, L-2955 Luxemburg Kredietrust Luxembourg S.A. 11, rue Aldringen, L-2960 Luxemburg MAATSCHAPPELIJKE ZETEL 11, rue Aldringen, L-1118 Luxemburg PROMOTOR KBL European Private Bankers S.A., 43, boulevard Royal, L-2955 Luxemburg DOMICILIERINGS-, ADMINISTRATIEF, OVERDRACHTSAGENT EN REGISTRATOR KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A., 11, rue Aldringen, L-2960 Luxemburg DEPOTBANK EN HOOFDBETAALAGENT EN DISTRIBUTEUR KBL European Private Bankers S.A., 43, boulevard Royal, L-2955 Luxemburg BEHEERSMAATSCHAPPIJ KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A., 11, rue Aldringen, L-2960 Luxemburg BEDRIJFSREVISOR DELOITTE S.A., 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxemburg - 3 -

4 INLEIDING KBL KEY FUND (de SICAV ) is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal, opgericht overeenkomstig deel I van de wet van 17 december 2010 (de Wet ) betreffende de Instellingen voor Collectieve Belegging (ICB s) waarvan in het investeringsbeleid voorzien is dat er netto-activa belegd worden in andere Instellingen voor Collectieve Belegging in Effecten (ICBE s). De doelstelling van de SICAV is haar aandeelhouders de mogelijkheid te bieden te investeren in een beleggingsinstrument dat gericht is op de valorisatie van de kapitalen die in ICBE s en andere roerende waarden investeren. De SICAV biedt de investeerders de keus tussen verschillende compartimenten, die elk een ander beleggingsdoel hebben. Elk compartiment vormt een gescheiden vermogen. De SICAV is derhalve een vennootschap met meerdere compartimenten. De SICAV vormt een enkele rechtsconstructie. In afwijking van artikel 2093 van het Burgerlijk Wetboek en overeenkomstig artikel 181 van de Wet, staan de activa van het compartiment slechts borg voor de schulden, de verbintenissen en de verplichtingen die het compartiment betreffen. In de betrekkingen tussen aandeelhouders onderling wordt elk compartiment als een aparte entiteit behandeld. De SICAV bevat op dit moment de volgende compartimenten: KBL KEY FUND - FAR EAST KBL KEY FUND - EUROPE KBL KEY FUND - EUROPEAN SMALL COMPANIES KBL KEY FUND - EASTERN EUROPE KBL KEY FUND - MAJOR EMERGING MARKETS KBL KEY FUND - NATURAL RESOURCES EQUITIES KBL KEY FUND - NORTH AMERICA KBL KEY FUND - INDIA De Raad van Bestuur mag, overeenkomstig de statuten, altijd beslissen nieuwe compartimenten te creëren, waarvan de beleggingsdoelstellingen anders zijn dan die van de reeds bestaande compartimenten. Wanneer aldus nieuwe compartimenten gecreëerd zijn, zal de prospectus bijgewerkt moeten worden met gedetailleerde informatie over deze nieuwe compartimenten. Het kapitaal van de SICAV is op elk ogenblik gelijk aan het totaal van de netto-activa van alle compartimenten samen. De persoonlijke gegevens van de inschrijver en/of de distributeur worden behandeld door KBL European Private Bankers S.A., KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A. en door EUROPEAN FUND ADMINISTRATION S.A. ( EFA ) zodat deze belast kunnen worden met het administratieve en commerciële beheer van de SICAV, zorg kunnen dragen voor de correcte verwerking van de verrichtingen overeenkomstig de voorschriften in het prospectus en de contracten van dienstverleners, de ontvangen betalingen correct kunnen boeken, de correcte betaling van de overeengekomen commissies kunnen verzorgen, zorg kunnen dragen voor het goede verloop van de algemene vergaderingen en, in voorkomend geval, de aandeelhouderscertificaten kunnen opstellen. De inschrijver of de distributeur genieten van een toegangsrecht tot de gegevens die hem betreffen teneinde deze te kunnen wijzigen, rectificeren of bijwerken

5 BELEGGINGSBELEID EN DOELSTELLINGEN De historische prestaties van de verschillende compartimenten kunnen worden geraadpleegd in het vereenvoudigd prospectus. Het hoofddoel van de SICAV is het nastreven van het behoud van kapitaal in reële termen en de groei op lange termijn van de activa van de SICAV. Er kan uiteraard geen garantie worden gegeven dat deze doelstelling wordt bereikt. Gezien het beleggingsbeleid van de verschillende compartimenten, is de portefeuille van deze compartimenten onderhevig aan de schommelingen van de effectenmarkt en de risico s die zijn verbonden aan elke belegging. WAARSCHUWING: De beleggingen zullen worden verricht in zorgvuldig geselecteerde instellingen voor collectieve belegging en vennootschappen die in het verleden uitstekende resultaten hebben laten zien en die worden beheerd of geadviseerd door beheerders of adviseurs met een goede reputatie en die gebruik maken van de diensten van een eersteklas depothoudende bank en bedrijfsrevisor. Ondanks de strikte procedure die wordt toegepast bij de selectie van of het toezicht op de fondsen waarin de activa van de SICAV worden belegd, kan er in geen enkel geval gegarandeerd worden dat de informatie omtrent de prestaties in het verleden een indicatie zullen zijn voor de wijze waarop de beleggingen zich in de toekomst zullen ontwikkelen (in termen van rentabiliteit en correlatie). Ieder compartiment kan financiële technieken en instrumenten gebruiken binnen de grenzen beschreven in het hoofdstuk Financiële Technieken en Instrumenten. De verplichtingen die uit deze verrichtingen voortkomen mogen op geen enkel moment de waarde van het netto-actief van het betreffende compartiment overtreffen. In de optiek van een regelmatig beheer van de activa van de betroffen compartimenten kan ieder compartiment futures op roerende waarden en op beursindexen verhandelen, alsmede warrants op indexen of aandelenmandjes die verhandeld worden op een gereglementeerde markt die regelmatig functioneert, erkend en geopend is voor het publiek of op onderhandse markten. Bovendien is het mogelijk, met de koop en/of verkoop van call- of put-opties op roerende waarden en indexen, die verhandeld worden op een gereglementeerde, regelmatig functionerende, erkende en voor het publiek opengestelde beurs of op onderhandse markten, de exposure aan de overeenkomstige roerende waarde of op de overeenkomstige beurs de vergroten. De SICAV kan tevens termijncontracten, swaps en valuta-opties kopen of verkopen met als doel de posities in valuta anders dan de referentiemunt van het betreffende compartiment te verhogen. Het gebruik van afgeleide producten kan gunstig zijn. De SICAV zal er altijd gebruik van maken vanuit het principe van een voorzichtig en efficiënt beheer van de compartimenten. De afgeleide producten kunnen daarentegen ook risico s met zich meebrengen die van een andere aard zijn, en in bepaalde gevallen zelfs groter zijn dan de risico s die aan traditionele beleggingen verbonden zijn. Het betreft hierbij: - het marktrisico dat op alle soorten beleggingen van toepassing is, aangezien voor het gebruik van afgeleide producten niet alleen een goed begrip van de basisinstrumenten noodzakelijk is, maar ook van de afgeleide producten zelf, zonder dat daarom meteen de mogelijkheid biedt om de prestatie van de afgeleide producten onder alle mogelijke marktomstandigheden te kunnen onderzoeken

6 - het kredietrisico, als een andere ontvangende partij van het afgeleide product niet de bepalingen uit het contract van het afgeleide product in achting neemt. Het kredietrisico van de afgeleide producten die op een beurs verhandeld worden is over het algemeen kleiner dan het risico dat betrekking heeft op afgeleide producten die onderhands (over-the-counter) verhandeld worden, aangezien het office de compensation (vereffeningskantoor), dat optreedt in zijn hoedanigheid van emittent of tegenpartij, voor elk op de beurs verhandeld afgeleid product de prestatiewaarborg op zich neemt. Om het globale risico op verlies te beperken, wordt deze waarborg ondersteunt door een systeem van dagelijkse betaling [d.w.z. dekkingseisen], dat wordt onderhouden door het vereffingskantoor. Er bestaat geen enkele vergelijkbare waarborg van het office de compensation (vereffeningskantoor) voor onderhands verhandelde afgeleide producten en de SICAV dient de solvabiliteit van elke tegenpartij van een onderhands verhandeld afgeleid product in aanmerking te nemen bij de afweging van het potentiële kredietrisico. - liquiditeitsrisico s, aangezien bepaalde instrumenten moeilijk te kopen of verkopen zijn. Als de transacties van afgeleide producten bijzonder omvangrijk zijn, of als de overeenkomstige markt illiquide is (zoals het geval is voor veel afgeleide producten die onderhands verhandeld worden), kunnen de transacties niet plaatsvinden of kan er geen positie ingenomen worden tegen een gunstige koers; - het risico van vaststelling van de koers of de waardering van de afgeleide producten, evenals: - het risico dat voortkomt uit de onvolledige correlatie tussen de afgeleide producten en hun onderliggende activa, rentevoeten en indexen. Een groot aantal afgeleide producten zijn complex en worden vaak subjectief beoordeeld. Onjuiste waarderingen kunnen hogere stortingen van margin calls aan de tegenpartijen of een waardeverlies voor de SICAV met zich meebrengen. De afgeleide producten verhouden zich niet altijd direct met of parallel aan de waarde van de activa, de rentevoeten of de indexen waarvan ze zijn afgeleid. Daarom is het gebruik van afgeleide producten niet altijd een efficiënte manier om de doelstelling op beleggingsgebied van de maatschappij te bereiken en kan het soms zelfs het tegenovergestelde effect hebben. - het risico van de tegenpartij Dit risico van de tegenpartij kan, voor elk compartiment, niet meer dan 10% van de netto-activa bedragen indien de tegenpartij een kredietinstelling is zoals omschreven in Sectie I, punt 2) van het hoofdstuk Gemeenschappelijke bepalingen voor alle bestaande en toekomstige compartimenten hierna of 5% van de netto-activa in de andere gevallen

7 KBL KEY FUND - FAR EAST belegt hoofdzakelijk, met name via aandelen of rechten van deelneming van ICBE's, in roerende waarden van emittenten die gevestigd zijn of het overgrote deel van hun economische activiteit uitoefenen in de landen in het Verre Oosten, zonder voorbehoud of beperking voor wat betreft de industriële of sectorale spreiding. Het compartiment zal waarborgen dat ten minste 2/3 van het totale vermogen in dergelijke waarden wordt belegd, op geconsolideerde basis. Het compartiment zal kunnen beleggen in andere ICB s, in overeenstemming met artikel 41 (e) van de wet van 17 december 2010 inzake de instellingen voor collectieve belegging. De referentiemunt van het compartiment is de USD. Profiel van de standaardbelegger en van het risico van dit compartiment Een dynamische belegger die zich ten doel heeft gesteld een waardevermeerdering van zijn kapitaal op de lange termijn te realiseren dankzij het economische groeipotentieel dat wordt geboden door de economieën in het Verre Oosten (excl. Japan). Het risiconiveau waaraan men is blootgesteld is groter dan bij andere beleggingen, maar de rendementsvooruitzichten op de lange termijn zijn zeer hoog. Dankzij de fund-of-fundstructuur is een betere beheersing mogelijk van de volatiliteit die kenmerkend is voor de opkomende markten. Dit compartiment biedt een hoog risiconiveau en impliceert dientengevolge een beleggingshorizon van minimaal 7 jaar. KBL KEY FUND - EUROPE belegt hoofdzakelijk, met name via aandelen of rechten van deelneming van ICBE's, in roerende waarden van emittenten die gevestigd zijn of het overgrote deel van hun economische activiteit uitoefenen in de landen van de Europese Unie, zonder voorbehoud of beperking voor wat betreft de industriële of sectorale spreiding. Het compartiment zal waarborgen dat ten minste 2/3 van het totale vermogen in dergelijke waarden wordt belegd, op geconsolideerde basis. Het compartiment zal kunnen beleggen in andere ICB s in overeenstemming met artikel 41 (e) van de wet van 17 december 2010 inzake de instellingen voor collectieve belegging. De referentiemunt van het compartiment is de EUR. Profiel van de standaardbelegger en van het risico van dit compartiment Een dynamische belegger die zich een aangroei van zijn kapitaal op de lange termijn ten doel heeft gesteld, dankzij het economische groeipotentieel van de Europese roerende waarden. Het risiconiveau waaraan men is blootgesteld, is groter dan bij andere beleggingen, maar de rendementsvooruitzichten op de lange termijn zijn zeer hoog. Dankzij de fund-of-fund-structuur is echter een betere beheersing mogelijk van de volatiliteit die kenmerkend is voor de aandelenmarkten. Dit compartiment biedt een hoog risiconiveau en impliceert dientengevolge een beleggingshorizon van minimaal 5 à 7 jaar

8 KBL KEY FUND - EUROPEAN SMALL COMPANIES belegt hoofdzakelijk, met name via aandelen of rechten van deelneming van ICBE's, in roerende waarden van emittenten met een lage beurskapitalisatie (maximaal 5 miljard EUR) die gevestigd zijn of het overgrote deel van hun economische activiteit in Europa uitoefenen, zonder voorbehoud of beperking voor wat betreft de industriële of sectorale spreiding. Het compartiment zal waarborgen dat ten minste 2/3 van het totale vermogen in dergelijke waarden wordt belegd, op geconsolideerde basis. Het compartiment zal kunnen beleggen in andere ICB s in overeenstemming met artikel 41 (e) van de wet van 17 december 2010 inzake de instellingen voor collectieve belegging. De referentiemunt van het compartiment is de EUR. Profiel van de standaardbelegger en van het risico van dit compartiment Een dynamische belegger die zich ten doel heeft gesteld een waardevermeerdering van zijn kapitaal op de lange termijn te realiseren dankzij het economische groeipotentieel dat wordt geboden door de Europese bedrijven met een kleine marktkapitalisatie. Het risiconiveau waaraan men is blootgesteld, is groter dan bij andere beleggingen, maar de rendementsvooruitzichten op de lange termijn zijn zeer hoog. Dankzij de fundof-fund-structuur is echter een betere beheersing mogelijk van de volatiliteit die kenmerkend is voor de markten van de kleine kapitalisaties. Dit compartiment biedt een hoog risiconiveau en impliceert dientengevolge een beleggingshorizon van minimaal 7 jaar. KBL KEY FUND - EASTERN EUROPE belegt hoofdzakelijk, met name via aandelen of rechten van deelneming van ICBE's, in roerende waarden van emittenten die gevestigd zijn of het overgrote deel van hun economische activiteit uitoefenen in Oost-Europa, zonder beperking voor wat betreft de industriële of sectorale spreiding. Het compartiment zal waarborgen dat ten minste 2/3 van het totale vermogen in dergelijke waarden wordt belegd, op geconsolideerde basis. Het compartiment zal kunnen beleggen in andere ICB s in overeenstemming met artikel 41 (e) van de wet van 17 december 2010 inzake de instellingen voor collectieve belegging. De referentiemunt van het compartiment is de EUR. Profiel van de standaardbelegger en van het risico van dit compartiment De dynamische belegger die zich ten doel heeft gesteld een waardevermeerdering van zijn kapitaal op de lange termijn te realiseren dankzij het economische groeipotentieel dat wordt geboden door de Oost- Europese economieën, met name in het kader van hun integratie in de E.U. Het risiconiveau waaraan men is blootgesteld, is groter dan bij andere beleggingen, maar de rendementsvooruitzichten op de lange termijn zijn zeer hoog. Dankzij de fund-of-fund-structuur is een betere beheersing mogelijk van de volatiliteit die kenmerkend is voor de opkomende markten. Dit compartiment biedt een hoog risiconiveau en impliceert dientengevolge een beleggingshorizon van minimaal 7 jaar

9 KBL KEY FUND - MAJOR EMERGING MARKETS belegt hoofdzakelijk, via aandelen of rechten van deelneming van ICBE's, in roerende waarden van emittenten die gevestigd zijn of het overgrote deel van hun economische activiteit uitoefenen in de belangrijkste opkomende landen, zonder voorbehoud of beperking voor wat betreft de industriële of sectorale spreiding. Het compartiment zal waarborgen dat ten minste 2/3 van het totale vermogen wordt belegd in waarden van emittenten die gevestigd zijn of het grootste deel van hun economische activiteit uitoefenen in de belangrijkste opkomende markten (hetzij Brazilië, Rusland, India, China, Zuid-Korea, Taiwan, Zuid-Afrika, Turkijke en Mexico), op een geconsolideerde basis. Het compartiment zal kunnen beleggen in andere ICB s overeenkomstig artikel 41 (e) van de wet van 17 december 2010 inzake de instellingen voor collectieve belegging. De referentiemunt van het compartiment is de USD. Profiel van de standaardbelegger en van het risico van dit compartiment Een dynamische belegger die zich ten doel heeft gesteld een waardevermeerdering van zijn kapitaal op de lange termijn te realiseren dankzij het economische groeipotentieel dat wordt geboden door de opkomende economieën en in het bijzonder door de toekomstige grote economische, politieke en demografische machten, te weten: Brazilië, Rusland, India en China, Zuid-Korea, Taiwan, Zuid-Afrika, Turkije en Mexico. De belegger dient zich ervan bewust te zijn dat het risiconiveau hoger is dan bij andere investeringen, maar dat de rendementsvooruitzichten op de lange termijn zeer hoog zijn. Dankzij de fundof-fund-structuur is een betere beheersing mogelijk van de volatiliteit die kenmerkend is voor de opkomende markten. Samengevat, biedt deze belegging een zeer hoog risiconiveau op basis van een beleggingshorizon van minimaal 7 jaar. KBL KEY FUND - NATURAL RESOURCES EQUITIES belegt hoofdzakelijk, via aandelen of rechten van deelneming van ICBE s in roerende waarden van emittenten die hun inkomsten, of het overgrote deel ervan, realiseren in de natuurlijke hulpbronnen. Het compartiment zal waarborgen dat ten minste 2/3 van het totale vermogen wordt belegd in aandelen of andere effecten en rechten van deelnemingen uitgegeven door maatschappijen die actief zijn op het gebied van de natuurlijke hulpbronnen, op geconsolideerde basis. Er wordt vanuit gegaan dat de term natuurlijke hulpbronnen de utilities omvat (metalen, edelmetalen, olie en aardgas, water en alternatieve energie). Het compartiment zal kunnen beleggen in aandelen of bewijzen van deelneming in andere ICB s in overeenstemming met artikel 41 (e) van de wet van 17 december 2010 inzake de instellingen voor collectieve belegging. De referentiemunt van het compartiment is de EUR. Risicoprofiel van de doorsnee belegger: De dynamische belegger die zich ten doel heeft gesteld een waardevermeerdering van zijn kapitaal op de lange termijn te realiseren dankzij het sterke groeipotentieel dat wordt geboden door de internationale maatschappijen die actief zijn op het gebied van de exploratie, de ontwikkeling, de productie of de exploitatie van natuurlijke hulpbronnen. Deze groei zal in de toekomst met name worden ondersteund door de sterke vraag uit de ontwikkelingslanden. Het risiconiveau waaraan men is blootgesteld, is groter dan bij andere beleggingen, maar daarentegen zijn de rendementsvooruitzichten op de lange termijn zeer hoog. Bovendien is dankzij de fund-of-fund-structuur een betere beheersing mogelijk van de volatiliteit die kenmerkend is voor de aandelenmarkten. Dit compartiment biedt een hoog risiconiveau en impliceert dientengevolge een beleggingshorizon van minimaal 5 à 7 jaar

10 KBL KEY FUND - NORTH AMERICA belegt hoofdzakelijk, via aandelen of rechten van deelneming van ICBE's, in waarden van emittenten die gevestigd zijn of het overgrote deel van hun economische activiteit uitoefenen in de Verenigde Staten, zonder voorbehoud of beperking voor wat betreft de industriële of sectorale spreiding. Het compartiment zal waarborgen dat ten minste 2/3 van het totale vermogen wordt belegd in roerende waarden uitgegeven door emittenten die gevestigd zijn of het overgrote deel van hun economische activiteit uitoefenen in de Verenigde Staten, op geconsolideerde basis. Het compartiment zal kunnen beleggen in aandelen of bewijzen van deelneming in andere ICB s in overeenstemming met artikel 41 (e) van de wet van 17 december 2010 inzake de instellingen voor collectieve belegging. De referentiemunt van het compartiment is de USD. Risicoprofiel van de doorsnee belegger: Een dynamische belegger die zich een aangroei van zijn kapitaal op de lange termijn ten doel heeft gesteld, dankzij het economische groeipotentieel van de Amerikaanse roerende waarden. Het risiconiveau waaraan men is blootgesteld, is groter dan bij andere beleggingen, maar daarentegen zijn de rendementsvooruitzichten op de lange termijn zeer hoog. Bovendien is dankzij de fund-of-fund-structuur een betere beheersing mogelijk van de volatiliteit die kenmerkend is voor de aandelenmarkten. Dit compartiment biedt een hoog risiconiveau en impliceert dientengevolge een beleggingshorizon van minimaal 5 à 7 jaar. KBL KEY FUND INDIA belegt hoofdzakelijk, via aandelen of rechten van deelneming van ICBE's, in waarden van emittenten die gevestigd zijn of het overgrote deel van hun economische activiteit uitoefenen in India, zonder voorbehoud of beperking voor wat betreft de industriële of sectorale spreiding. Het compartiment zal waarborgen dat ten minste 2/3 van het totale vermogen wordt belegd in roerende waarden uitgegeven door emittenten die gevestigd zijn of het overgrote deel van hun economische activiteit uitoefenen op de Indiase markt, op geconsolideerde basis. Het compartiment zal kunnen beleggen in aandelen of deelbewijzen van andere ICB s overeenkomstig artikel 41 (e) van de wet van 17 december 2010 inzake de instellingen voor collectieve belegging. De referentiemunt van het compartiment is uitgedrukt in USD. Profiel van de standaardbelegger en van het risico van dit compartiment Een zeer dynamische belegger die zich ten doel heeft gesteld een waardevermeerdering van zijn kapitaal op de lange termijn te realiseren dankzij het grote economische groeipotentieel dat wordt geboden door de opkomende economieën en India in het bijzonder. De belegger dient zich ervan bewust te zijn dat het risiconiveau hoger is dan bij andere investeringen, maar dat de rendementsvooruitzichten op de lange termijn zeer hoog zijn. Dankzij de fund-of-funds-structuur is een betere beheersing mogelijk van de volatiliteit die kenmerkend is voor de opkomende markten. Samengevat, biedt deze belegging een zeer hoog risiconiveau op basis van een beleggingshorizon van minimaal 7 jaar. Algemeen risicoprofiel voor de compartimenten die investeren in opkomende en de Oost-Europese markten: De potentiële beleggers worden erop gewezen dat de beleggingen van ICBE s die investeren in de opkomende en de Oost-Europese markten risico s met zich mee brengen die van een andere aard en omvang zijn dan die men over het algemeen vindt op de meeste West-Europese of Noord- Amerikaanse of andere ontwikkelde markten. Deze risico s zijn van de volgende aard:

11 politiek: o.a. instabiele en onvoorspelbare context en politieke situatie; economisch: o.a. hoog inflatiepercentage, risico s in verband met investeringen in onlangs geprivatiseerde ondernemingen, met waardevermindering van munten; beperking van de investeringen van niet-ingezetenen, een gebrek aan ontwikkeling van de financiële markten en/of het ontbreken van toezicht op de beurzen of de markten; monetair: er bestaat een risico van devaluatie van de lokale munten vanwege bepaalde instabiele politieke en economische factoren in de betreffende Staten; juridisch: juridische onzekerheid en, in het algemeen, de moeilijkheid om erkend te worden en/of rechten te bekrachtigen; fiscaal: in sommige van de bovengenoemde Staten, kunnen de fiscale lasten erg zwaar zijn en bestaat er geen enkele garantie van een uniforme en coherente interpretatie van de wettelijke teksten. De lokale autoriteiten hebben vaak een onbeperkte volmacht om nieuwe taxen te creëren, soms met terugwerkende kracht. Hieruit vloeit een verhoogde volatiliteit en gebrek aan liquiditeit van de beleggingen voort terwijl daarentegen de beurskapitalisatie in deze staten kleiner is dan die in de ontwikkelde markten. Een belegging in een dergelijk product mag dan ook geen belangrijk deel van de portefeuille van een belegger vertegenwoordigen. Het dient te worden beschouwd als een diversificatie op de lange termijn voor geavanceerde beleggers die op de hoogte zijn van de risico's die ze lopen. Het begrip totale vermogen, dat wordt gebruikt in het beleggingsbeleid van de compartimenten, wordt gedefinieerd als de totale nettoactiva plus de opvorderbare passiva van de betreffende compartimenten (na aftrek van de technische liquiditeiten). Noot: Alle hierboven vermelde vormen van beleggingsbeleid worden, onder toepassing van artikel 41 (2) a) van de wet van 17 december 2010, aangevuld met de mogelijkheid te beleggen in open hedge funds, funds-of-funds, open Onroerendgoedfondsen, alsmede in Private Equity fondsen en in beursgenoteerde gesloten hedge funds die in hun beleggingsbeleid niet het voorgeschreven artikel 41 (1) a-d van de wet van 17 december 2010 in acht nemen, op voorwaarde dat: deze andere ICB s zijn erkend in overeenstemming met een wetgeving waarin is voorzien dat deze instellingen zijn onderworpen aan een toezicht dat de CSSF als gelijkwaardig beschouwd aan die die was voorzien in de gemeenschapswetgeving en dat de samenwerking tussen de autoriteiten voldoende gewaarborgd is; het gegarandeerde beschermingsniveau van de houders van rechten van deelneming / aandelen in deze andere ICB s gelijk is aan dat wat is voorzien voor de houders van rechten van deelneming / aandelen van een ICBE's, en in het bijzonder dat de regels met betrekking tot de verdeling van de activa, leningen, ongedekte verkopen van roerende waarden en geldmarktinstrumenten conform zijn aan de eisen in de richtlijn 2009/65/EG; er van de activiteiten van de andere ICB s halfjaar- en jaarverslagen worden opgesteld waardoor een evaluatie van de activa en de passiva, de winst en de verrichtingen over de beschouwde periode mogelijk wordt. Deze beleggingen zijn uitsluitend toegestaan binnen de limiet van de 10% die is voorzien in het hoofdstuk INVESTERINGSBEPERKINGEN, SECTIE II, Punt

12 INVESTERINGSBEPERKINGEN Al deze bepalingen zijn gemeenschappelijk voor alle bestaande en toekomstige compartimenten De roerende waarden en geldmarktinstrumenten moeten voornamelijk op een officiële effectenbeurs genoteerd zijn of worden verhandeld op een gereglementeerde, regelmatig werkende, erkende en voor het publiek toegankelijke markt (de gereglementeerde markt ) in een West-Europees, Aziatisch, Afrikaans, Amerikaans of één van de landen in Oceanië. SECTIE I De beleggingen van de SICAV kunnen, behalve uit roerende waarden en geldmarktinstrumenten, bestaan uit: 1) aandelen/deelbewijzen in erkende ICBE s overeenkomstig de Richtlijn 2009/65/EG en/of andere ICB s in de zin van artikel 1, paragraaf (2), eerste en tweede gedachtestreep, van de Richtlijn 2009/65/EG, ongeacht of ze wel of niet plaatsvinden in een Lidstaat van de Europese Unie, op voorwaarde dat: deze andere ICB s zijn erkend overeenkomstig een wetgeving waarin is voorzien dat deze instellingen zijn onderworpen aan een toezicht dat de CSSF als gelijkwaardig beschouwd aan die die was voorzien in de gemeenschapswetgeving en dat de samenwerking tussen de autoriteiten voldoende gewaarborgd is; het gegarandeerde beschermingsniveau van de houders van aandelen in deze andere ICB s gelijk is aan dat wat is voorzien voor de houders van aandelen van een ICBE's, en in het bijzonder dat de regels met betrekking tot de verdeling van de activa, de leningen, de ongedekte verkopen van roerende waarden en geldmarktinstrumenten conform zijn aan de eisen in de richtlijn 2009/65/EG; er van de activiteiten van de andere ICB s halfjaar- en jaarverslagen worden opgesteld waardoor een evaluatie van de activa en de passiva, de winst en de verrichtingen over de beschouwde periode mogelijk wordt; het aandeel van de activa van de ICBE's of van de andere ICB s waarvan de koop wordt overwogen dat, overeenkomstig hun oprichtingsdocumenten, in totaal kan worden belegd in aandelen van andere ICBE's of in andere ICB s, niet meer dan 10% bedraagt. 2) deposito s bij een kredietinstelling die op aanvraag terugbetaalbaar zijn of die op verzoek opgenomen kunnen worden en waarvan de looptijd korter of gelijk is aan twaalf maanden, op voorwaarde dat de kredietinstelling zijn statutaire zetel in een Lidstaat van de EU heeft of, indien de statutaire zetel in een derde land is gesitueerd, onderworpen is aan de prudentiële regels die door de CSSF worden beschouwd als gelijkwaardig aan de regels die zijn voorzien in de gemeenschapswet. 3) afgeleide financiële instrumenten, gelijkgestelde instrumenten die recht geven op een betaling in speciën inbegrepen, die worden verhandeld op een gereglementeerde markt en/of afgeleide financiële instrumenten die onderhands worden verhandeld ( onderhandse afgeleide instrumenten ), op voorwaarde dat: de onderliggende waarde bestaat uit instrumenten die betrekking hebben op de hierboven beschreven investeringen, in financiële indexen, in rentevoeten, in wisselkoersen of in deviezen, waarin de SICAV beleggingen kan doen overeenkomstig haar beleggingsdoelstellingen, zoals beschreven in de statuten van de SICAV of in dit prospectus, de tegenpartijen bij transacties op onderhandse afgeleide instrumenten instellingen zijn die onderworpen zijn aan een prudentieel toezicht en die behoren tot de door de CSSF toegelaten categorieën, en

13 de onderhandse afgeleide instrumenten het voorwerp zijn van een betrouwbare en verifieerbare dagelijkse evaluatie en ze, op initiatief van de SICAV op elk moment en tegen de juiste waarde, kunnen worden verkocht, opgeheven of afgesloten middels een compenserende transactie. De beheerder van de SICAV gebruikt een methode voor het beheer van de risico s waarmee hij op elk moment het risico met betrekking tot de posities kan controleren en meten, alsmede de bijdrage hiervan aan het algemene risicoprofiel van het compartiment. Voor de onderhandse afgeleide instrumenten gebruikt hij een methode waarmee een exacte en onafhankelijke evaluatie mogelijk wordt. De beheerder van de SICAV ziet erop toe dat het globale risico verbonden aan de afgeleide instrumenten de totale netto portefeuillewaarde van elk compartiment niet overschrijdt. Voor de berekening van de risico s worden de dagwaarde van de onderliggende activa, het tegenpartijrisico, toekomstige marktbewegingen en de voor de liquidatie van de posities beschikbare tijd in aanmerking genomen Over het algemeen mogen de risico s waaraan de onderliggende activa zijn blootgesteld de investeringsbeperkingen die zijn voorzien in Sectie II, 3) hierna, niet overschrijden. De totale netto-verbintenis van elk compartiment van de SICAV op afgeleide financiële instrumenten is beperkt tot 100% van de totale nettowaarde van de portefeuille van het betreffende compartiment. De totale netto-verbintenis van elk compartiment van de SICAV op afgeleide financiële instrumenten is beperkt tot 100% van de totale nettowaarde van de portefeuille van het betreffende compartiment. 4) andere geldmarktinstrumenten dan die die worden verhandeld op een gereglementeerde markt en bedoeld in artikel 1 van de Wet, voorzover de emissie of de emittent van deze instrumenten zelf zijn onderworpen aan een reglementering die ten doel heeft de beleggers en het spaargeld te beschermen, en deze instrumenten zijn: uitgegeven of worden gegarandeerd door een centrale, regionale of lokale overheid, door een centrale bank van een Lidstaat, de Europese Centrale Bank, de Europese Unie of de Europese Investeringsbank, door een derde Staat of, in het geval van een Federale Staat, door een van de leden die deel uitmaken van de federatie, of door een internationaal openbaar orgaan waarvan een of meerdere Lidstaten van deel uitmaken, of uitgegeven door een onderneming waarvan de aandelen worden verhandeld op een gereglementeerde markt, of uitgegeven of gegarandeerd door een instelling die is onderworpen aan een prudentieel toezicht volgens de criteria die zijn gedefinieerd in het gemeenschapsrecht, of door een instelling die onderworpen is en zich conformeert aan prudentiële regels die door de CSSF worden beschouwd als ten minste even strikt als de regels die zijn voorzien in de communautaire wetgeving, of uitgegeven door andere entiteiten die behoren tot de door de CSSF goedgekeurde categorieën, voorzover de beleggingen in deze instrumenten zijn onderworpen aan regels ter bescherming van de beleggers die gelijk zijn aan de regels die zijn voorzien bij de eerste, tweede en derde gedachtestreep, en dat de emittent een maatschappij is waarvan het kapitaal en de reserves ten minste tien miljoen euro ( euro) bedragen en die zijn jaarrekening publiceert overeenkomstig de vierde richtlijn 78/660/CEE, hetzij een entiteit die, binnen een groep maatschappijen, waaronder een of meerdere beursgenoteerde ondernemingen, zich toelegt op de financiering van de groep of hetzij een entiteit die zich toelegt op de financiering van securitisatie-instrumenten die het voordeel genieten van een bankfinancieringslijn

14 SECTIE II In het kader van haar activiteiten ziet de SICAV ervan af: 1. Meer dan 10% van de netto-activa van ieder compartiment te beleggen in roerende waarden en geldmarktinstrumenten, andere dan die die zijn genoemd onder Sectie I. 2. Liquide middelen te houden, tenzij bijkomstig. 3. a) Meer dan 10% van de netto-activa van ieder compartiment in roerende waarden of geldmarktinstrumenten van dezelfde emittent te beleggen. De inleg bij een en dezelfde entiteit mag niet meer dan 20% bedragen van de netto-activa van ieder compartiment. Het tegenpartijrisico van ieder compartiment kan bij een transactie van onderhandse afgeleide instrumenten niet meer dan 10% van de activa bedragen indien de tegenpartij een van de instellingen is als bedoeld onder punt 2 van Sectie I of 5% van de activa in de andere gevallen. Bovendien mag de totale waarde van de roerende waarden en de geldmarktinstrumenten die het compartiment aanhoudt in emittenten waarin ze meer dan 5% van de netto-activa van ieder compartiment belegt, niet meer dan 40% van de waarde van de netto-activa bedragen. Deze limiet is niet van toepassing op inleggingen bij financiële instellingen die het voorwerp zijn van een prudentieel toezicht, alsmede op transacties van onderhandse afgeleide instrumenten met deze instellingen. Niettegenstaande de individuele limieten die zijn vastgesteld in paragraaf a) kan ieder compartiment de volgende zaken niet combineren: - beleggingen in roerende waarden of geldmarktinstrumenten die door een enkele entiteit zijn uitgegeven, - inleggingen bij een enkele entiteit, en/of - risico s die voortkomen uit transacties met onderhandse afgeleide instrumenten met een enkele entiteit, die meer dan 20% van de activa bedragen, b) Het hierboven onder a) vermelde percentage van 10% mag maximaal 35% bedragen voor ieder compartiment, indien de roerende waarden of de geldmarktinstrumenten uitgegeven of gegarandeerd worden door een Lidstaat van de EU, door een openbare instantie uit een Lidstaat, door een niet EU-Lidstaat of door internationale openbare instellingen waarvan één of meer Lidstaten van de Europese Unie deel uitmaken. c) Het hierboven onder a) vermelde percentage van 10% mag voor sommige obligaties maximaal 25% van ieder compartiment bedragen, als deze obligaties uitgegeven worden door een kredietinstelling die haar maatschappelijke zetel in een Lidstaat van de Europese Unie heeft en ze krachtens een wet aan een bijzonder openbare controle onderworpen zijn, die de houders van deze obligaties wil beschermen. Wanneer de SICAV meer dan 5% van haar netto-activa in dergelijke obligaties belegt, die door één en dezelfde emittent uitgegeven worden, mag de totale waarde van deze beleggingen geen 80% van de waarde der netto-activa van het compartiment overschrijden. d) Met de onder b) en c) bedoelde roerende waarden en geldmarktinstrumenten wordt geen rekening gehouden bij de toepassing van de limiet van 40% die onder (3) a) vastgelegd werd. De onder a), b) en c) voorziene percentages mogen niet gecumuleerd worden en zodoende mogen de beleggingen in roerende waarden en geldmarktinstrumenten van een emittent die overeenkomstig a), b) en c) gedaan werden in geen geval gezamenlijk 35% van de netto-activa van ieder compartiment van de SICAV overschrijden

15 e) De Raad van Bestuur kan, overeenkomstig het principe van risicospreiding, tot 100% van de nettoactiva van elk compartiment beleggen in verschillende emissies van roerende waarden en geldmarktinstrumenten die zijn uitgegeven of gewaarborgd door een Lidstaat van de Europese Unie, door diens territoriale openbare instanties, door een Staat die lid is van de OESO of door internationale organisaties van openbare aard waarin één of meerdere lidstaten van de Europese Unie zetelen, op voorwaarde dat deze waarden gespreid zijn over ten minste zes verschillende emissies, waarbij de waarden van één en dezelfde emissie niet meer dan 30% van het totale bedrag mogen vertegenwoordigen. 4. Meer dan 20% van de netto-activa van ieder compartiment te beleggen in aandelen/deelbewijzen van een en dezelfde Instelling voor Collectieve Belegging in Effecten (ICBE) of van een en dezelfde ICB zoals hierboven omschreven (en in artikel 41 (e) van de Wet). Ten behoeve van de toepassing van deze beleggingslimiet dient ieder compartiment van een ICB met meerdere compartimenten beschouwd te worden als een afzonderlijke emittent, op voorwaarde dat het principe van de segregatie van de verbintenissen van de verschillende compartimenten ten aanzien van derden gewaarborgd is. De beleggingen in aandelen of deelbewijzen van ICB s anders dan ICBE's mogen in totaal niet meer bedragen dan 30% van de netto-activa van ieder compartiment. Er kan geen enkele uitgifte-, aankoop-, terugbetalings- of terugkoopcommissie ten laste worden gelegd van de SICAV indien de verrichtingen betrekking hebben op aandelen/deelbewijzen van een andere ICB waarmee de SICAV is verbonden in het kader van een gezamenlijk beheer of een gezamenlijke controle. Verder kan er geen enkele beheers- of adviescommissie worden aangerekend over dat gedeelte van de tegoeden dat is belegd in dergelijke ICB's. 5. Aandelen met stemrecht te verwerven die haar in staat stellen een aanzienlijke invloed uit te oefenen op het beheer van een emittent. 6. Meer dan: 10% van de aandelen zonder stemrecht van één en dezelfde emittent te verwerven; 10% van de obligaties van één en dezelfde emittent te verwerven; 25% van de aandelen of de deelbewijzen uitgegeven door een en dezelfde ICBE en/of andere ICB te verwerven; 10% van de geldmarktinstrumenten die zijn uitgegeven door een en dezelfde emittent, te verwerven. De in paragrafen 5. en 6. voorziene limieten zijn niet van toepassing voor wat betreft: a) de roerende waarden en de geldmarktinstrumenten die zijn uitgegeven of worden gegarandeerd door een Lidstaat van de Europese Unie of de openbare instanties van deze Lidstaat; b) de roerende waarden en de geldmarktinstrumenten die zijn uitgegeven of worden gegarandeerd door een Staat die geen deel uitmaakt van de Europese Unie; c) de roerende waarden en de geldmarktinstrumenten die door internationale openbare instellingen, waarvan één of meerdere Lidstaten van de Europese Unie deel uitmaken, uitgegeven worden;

16 d) de aandelen die de SICAV houdt in het kapitaal van een maatschappij van een niet EU-Lidstaat, die haar activa vooral in effecten investeert van emittenten die staatsburgers van deze Staat zijn, wanneer krachtens de wetgeving in deze Staat dit de enige mogelijkheid is voor de SICAV om te investeren in emittenten van deze Staat. Deze afwijking is slechts van toepassing als de maatschappij van de niet EU- Lidstaat, in haar beleggingsbeleid de percentages respecteert die vermeld worden in de paragrafen 3., 4. en 6.; e) de aandelen die de SICAV aanhoudt in het kapitaal van dochtermaatschappijen, die exclusief voor haar bepaalde beheers-, advies- of commercialisatie-activiteiten uitoefenen. 7. Meer dan 10% van de netto-activa van ieder compartiment te lenen voor leningen, anders dan tijdelijk. De SICAV mag bovendien ten belope van 10% van de netto-activa van ieder compartiment lenen om onroerende goederen te kunnen kopen, die onontbeerlijk zijn voor de onmiddellijke voortzetting van haar activiteiten. De cumulatie van de twee leningen mag in geen geval 15% van de netto-activa van ieder compartiment van de SICAV overschrijden. 8. Kredieten toe te kennen of zich garant te stellen voor derden en ongedekte verkopen van roerende waarden uit te voeren van roerende waarden, instrumenten van de geldmarkt of van andere financiële instrumenten, zoals beoogd in Sectie I, paragrafen 1., 3. en 4.. Als de hierboven vermelde limieten overschreden worden buiten de wil van de SICAV om, of door de uitoefening van voorkeurrechten, heeft de SICAV bij haar verkoopverrichtingen als prioritaire doelstelling de situatie te regulariseren, rekening houdend met het belang van de aandeelhouders. Risicowaarschuwing Aangezien de portefeuille van elk compartiment van de SICAV onderhevig is aan de marktschommelingen en aan de risico's die eigen zijn aan elke investering, kan de prijs van de aandelen dientengevolge schommelen en de SICAV kan niet instaan voor het halen van deze doelstellingen

17 FINANCIËLE TECHNIEKEN EN INSTRUMENTEN De SICAV is gemachtigd voor elk compartiment volgens de hierna uiteengezette modaliteiten: gebruik te maken van de technieken en instrumenten die betrekking hebben op effecten, op voorwaarde dat dit gebeurt met het oog op een goed beheer van de portefeuille; gebruik te maken van technieken en instrumenten om zich in te dekken tegen wisselkoersrisico's in het kader van het beheer van hun vermogen. Met het oog op het goede beheer van de portefeuille kan de SICAV optreden bij: transacties met betrekking tot opties, transacties met betrekking tot termijncontracten op financiële instrumenten en op opties op dergelijke contracten, effectenbeleningstransacties, wederinkooptransacties. 1. Verrichtingen betreffende opties op roerende waarden De SICAV mag zowel call-opties als put-opties kopen of verkopen op voorwaarde dat deze verrichtingen betrekking hebben op opties die verhandeld zijn op een gereglementeerde, regelmatig werkende, erkende en voor het publiek toegankelijke markt. De SICAV kan tevens call- of putopties kopen of verkopen die op de OTC-markten verhandeld worden. In dat geval zal de SICAV uitsluitend werken met eersteklas financiële instituten die in dit type verrichtingen gespecialiseerd zijn. In verband met voornoemde verrichtingen dient de SICAV de volgende regels in acht te nemen: 1.1. Regels die op de verwerving van opties toepasselijk zijn De som van de premies die werden betaald voor de verwerving van de hier bedoelde lopende call- en putopties, samen met de som van de premies die werden betaald voor het verwerven van de lopende call- en putopties op de effecten waarvan sprake onder punt 2.3. hierna evenals de verwervingskosten van de warrants op beursindexen, mag niet hoger zijn dan 15% van de waarde van de netto-activa van elk compartiment Regels om de dekking van verbintenissen voortvloeiend uit optieverrichtingen te waarborgen Bij het sluiten van contracten die betrekking hebben op de verkoop van call-opties, dient het betrokken compartiment de onderliggende activa, gelijkwaardige call-opties of andere instrumenten in bezit te hebben, welke een geschikte dekking kunnen vertegenwoordigen voor de verbintenissen die uit betrokken contracten voortvloeien, zoals warrants. De onderliggende effecten van verkochte call-opties kunnen niet worden gerealiseerd zolang deze opties lopen, tenzij ze gedekt zijn door opties in de tegenovergestelde richting of door andere instrumenten die tot dit doel mogen worden aangewend. Dit geldt ook voor gelijkwaardige call-opties of andere instrumenten die het betrokken compartiment in bezit dient te hebben als het niet over de onderliggende activa beschikt op het ogenblik van de verkoop van de betreffende opties

18 Wanneer putopties worden verkocht, dient het betrokken compartiment in de nodige dekking te voorzien gedurende de hele duur van het optiecontract door middel van liquiditeiten die het nodig kan hebben teneinde de geleverde effecten te betalen wanneer door de tegenpartij de opties worden uitgeoefend. Ingeval van verkoop van putopties stelt de SICAV zich bloot aan een risico van verlies indien de koers van de onderliggende effecten onder de uitoefenprijs minus de verworven premie daalt Voorwaarden en beperkingen voor de verkoop van call- en putopties De som van de verbintenissen die voortvloeien uit de verkoop van call-opties en de verkoop van put-opties en de som van de verbintenissen die voortvloeien uit de in punt 2.3. hierna beoogde transacties mogen op geen enkel ogenblik samen hoger zijn dan de waarde van de netto-activa van het betrokken compartiment. In deze context is de verbintenis op de verkochte call- en putoptiecontracten gelijk aan de som van de uitoefenprijzen van de opties. 2. Verrichtingen betreffende termijncontracten en optiecontracten op financiële instrumenten Met uitzondering van de onderhandse transacties waarvan sprake onder punt 2.2. hierna mogen de hier beoogde transacties enkel betrekking hebben op contracten die zijn gesloten op een gereglementeerde, regelmatig werkende, erkende en voor het publiek toegankelijke markt. Onder voorbehoud van de hierna vermelde voorwaarden mogen deze transacties worden gerealiseerd om zich in te dekken of voor een ander doel Transacties tot dekking van de risico's verbonden aan de ontwikkeling van de beursmarkten Om zich globaal in te dekken tegen het risico van een ongunstige ontwikkeling van de beursmarkten mag de SICAV voor elk compartiment termijncontracten op beursindices verkopen. Met hetzelfde doel mag ze ook callopties op beursindices verkopen of putopties hierop kopen. De door voornoemde transacties beoogde dekking veronderstelt dat er een voldoende nauw verband bestaat tussen de samenstelling van de gebruikte index en de samenstelling van de overeenkomstige portefeuille. In principe mag het totaal van de verbintenissen die betrekking hebben op termijncontracten en optiecontracten op beursindices niet hoger zijn dan de globale geschatte waarde van de effecten die het betrokken compartiment beheert in de met deze index overeenstemmende markt Transacties tot dekking van de risico's van renteschommelingen Om zich globaal in te dekken tegen de risico's van renteschommelingen mag de SICAV voor elk compartiment rentetermijncontracten verkopen. Met hetzelfde doel mag ze ook callopties op rentevoeten verkopen of putopties op rentevoeten kopen of renteswaps uitvoeren in het kader van onderhandse transacties die worden afgewikkeld met eersterangs financiële instellingen die in dit soort transacties gespecialiseerd zijn. In principe mag het totaal van de verbintenissen die betrekking hebben op termijncontracten, optiecontracten en wisselcontracten op rentevoeten de globale geschatte waarde van de te dekken activa gehouden per betreffend compartiment in de valuta die overeenstemt met de valuta van de desbetreffende contracten niet overschrijden

19 2.3. Verrichtingen ter dekking van de wisselkoersrisico's De SICAV kan voor elk compartiment transacties realiseren waarbij valutatermijncontracten worden verkocht alsook callopties op valuta worden verkocht of putopties op valuta worden gekocht. De hier bedoelde transacties mogen enkel betrekking hebben op contracten die worden gesloten op een gereglementeerde, regelmatig werkende, erkende en voor het publiek toegankelijke markt. Tevens kan de SICAV valuta op termijn verkopen of ruilen in het kader van onderhandse transacties die worden afgewikkeld met eersterangs financiële instellingen die in dit soort transacties gespecialiseerd zijn. De met voornoemde transacties beoogde dekking veronderstelt het bestaan van een rechtstreeks verband tussen deze transacties en de te dekken activa, wat impliceert dat voor elk van de compartimenten de in een welbepaalde munt gerealiseerde transacties in principe in volume de geschatte waarde van alle in deze munt luidende activa noch de duur van het bezit van deze activa mogen overtreffen. In haar financiële verslagen dient de SICAV voor de verschillende soorten behandelde verrichtingen het totaalbedrag van de verbintenissen die voortvloeien uit de verrichtingen die lopende zijn op de referentiedatum van de betreffende verslagen Transacties met een ander doel dan risicodekking De markten van de termijncontracten en opties zijn bijzonder volatiel en het risico van verliezen is zeer groot. De SICAV kan voor elk compartiment, met een ander doel dan risicodekking, warrants op beursindexen kopen, termijncontracten, optiecontracten en swaps op alle soorten financiële instrumenten en/of deviezen kopen en verkopen op voorwaarde dat de som van de verbintenissen die voortvloeien uit deze koop- en verkoopverrichtingen, gecumuleerd met de som van de verbintenissen die voortvloeien uit verkoop van callopties en de verkoop van putopties op roerende waarden en op de warrants op beursindexen, op geen enkel ogenblik hoger is dan de waarde van de netto-activa van het betrokken compartiment. De verkoop van aankoopopties op roerende waarden waarvoor het betrokken compartiment over een geschikte dekking beschikt, worden niet in aanmerking genomen voor het berekenen van de som van de hierboven bedoelde verbintenissen. In deze context worden de verbintenissen die voortvloeien uit transacties die geen betrekking hebben op opties op roerende waarden, als volgt gedefinieerd: de verbintenis die voortvloeit uit de termijncontracten is gelijk aan de liquidatiewaarde van de nettoposities van de contracten die betrekking hebben op identieke financiële instrumenten (na verrekening tussen koop- en verkoopposities), zonder dat met de respectieve vervaldagen rekening dient te worden gehouden en de verbintenis die voortvloeit uit gekochte en verkochte optiecontracten en warrants op beursindexen is gelijk aan de som van de uitoefenprijzen van de opties en de warrants die de nettoverkoopposities op eenzelfde onderliggend effect vormen, zonder dat met de respectieve vervaldata rekening dient te worden gehouden. Er wordt aan herinnerd dat de som van de premies die werden betaald voor het verwerven van de hier bedoelde lopende call- en putopties, samen met de som van de premies die werden betaald voor het verwerven van de call- en putopties op roerende waarden waarvan sprake onder punt 1.1. hierboven alsmede de verwervingskosten van de warrants op beursindexen, niet hoger mag zijn dan 15% van de waarde van de netto-activa van het betrokken compartiment. 3. Effectenbeleningstransacties De SICAV mag voor elk compartiment effectenbeleningstransacties aangaan op voorwaarde dat de volgende regels in acht genomen worden:

20 3.1. Regels om de goede afloop van beleningstransacties te waarborgen De SICAV mag effecten enkel belenen in het kader van een gestandaardiseerd beleningssysteem dat wordt georganiseerd door een erkende organisatie voor verrekening van effecten of door een eersterangs financiële instelling die in dit soort verrichtingen is gespecialiseerd. In het kader van haar beleningstransacties moet de SICAV voor het betrokken compartiment in principe een waarborg ontvangen waarvan de waarde op het ogenblik van het sluiten van de leenovereenkomst ten minste gelijk is aan de globale geschatte waarde van de beleende effecten. Deze waarborg moet worden verstrekt in de vorm van liquiditeiten en/of effecten uitgegeven of gewaarborgd door Lidstaten van de OESO of door territoriale overheidsinstanties of door supranationale instellingen en organisaties met een communautair regionaal of wereldwijd karakter, geblokkeerd op naam van de SICAV, voor het betreffende compartiment, tot aan het aflopen van het beleningscontract Voorwaarden en beperkingen voor beleningstransacties De beleningstransacties mogen op niet meer dan 50% van de globale geschatte waarde van de effecten in het bezit van het betrokken compartiment betrekking hebben. Deze beperking is niet van toepassing wanneer de SICAV het recht heeft op elk ogenblik de ontbinding van de overeenkomst en de teruggave van de geleende effecten te verkrijgen. De beleningstransacties mogen niet langer dan 30 dagen duren. 4. Terugkooptransacties De SICAV mag occasioneel terugkooptransacties uitvoeren die bestaan in de aankoop of verkoop van effecten waarvan de clausules de verkoper het recht voorbehouden de verkochte effecten van de koper terug te kopen tegen een prijs en op een termijn die bij het sluiten van de overeenkomst tussen beide partijen zijn overeengekomen. De SICAV kan bij terugkooptransacties als koper of als verkoper optreden. Haar deelname aan bedoelde transacties is evenwel aan volgende regels onderworpen: 4.1. Regels om de goede afloop van terugkooptransacties te waarborgen De SICAV mag effecten slechts kopen of verkopen als de tegenpartijen bij deze transacties eersterangs financiële instellingen zijn die in dit soort transacties gespecialiseerd zijn Voorwaarden en beperkingen van terugkooptransacties Tijdens de looptijd van een aankoopovereenkomst met terugkoop mag de SICAV de effecten die het voorwerp van deze overeenkomst vormen niet verkopen vóór de terugkoop van effecten door de tegenpartij is uitgeoefend of de terugkooptermijn verstreken is. De SICAV moet ervoor waken de omvang van de aankooptransacties met terugkoop op zulk peil te houden dat ze te allen tijde in staat is haar terugkoopverplichting na te komen voor het compartiment waarvoor dergelijke transacties zijn gesloten

Volledig Prospectus December 2011

Volledig Prospectus December 2011 Volledig Prospectus December 2011 R.C.S.: Nr. B 57.138 BTW-nr.: LU21661073 Vennootschap met Veranderlijk Kapitaal Luxemburg De inschrijvingen zijn enkel geldig wanneer ze gedaan worden op basis van de

Nadere informatie

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Vereenvoudigd prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Dit vereenvoudigd prospectus bevat de belangrijkste informatie

Nadere informatie

KBL EPB Equity Fund II

KBL EPB Equity Fund II KBL EPB Equity Fund II Volledig Prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten R.C.S. Luxemburg nr. B 43.091 BTW-Nr.: 1993

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus December 2011. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht

Vereenvoudigd prospectus December 2011. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht Vereenvoudigd prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht De SICAV is een Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal met meerdere compartimenten,

Nadere informatie

Februari 2011 ARGENTA FUND OF FUNDS. 27, Boulevard du Prince Henri. L - 1724 Luxembourg PROSPECTUS BETREFFENDE HET PERMANENTE AANBOD VAN AANDELEN

Februari 2011 ARGENTA FUND OF FUNDS. 27, Boulevard du Prince Henri. L - 1724 Luxembourg PROSPECTUS BETREFFENDE HET PERMANENTE AANBOD VAN AANDELEN Februari 2011 ARGENTA FUND OF FUNDS 27, Boulevard du Prince Henri L - 1724 Luxembourg PROSPECTUS BETREFFENDE HET PERMANENTE AANBOD VAN AANDELEN VAN DE BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL MET

Nadere informatie

Vereenvoudigd Prospectus December 2011. KBL EPB Fund

Vereenvoudigd Prospectus December 2011. KBL EPB Fund Vereenvoudigd Prospectus December 2011 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de belangrijkste informatie met betrekking tot de SICAV KBL EPB FUND. Voor alle aanvullende informatie dient de belegger, alvorens

Nadere informatie

KBL EPB Bond Fund. Vereenvoudigd Prospectus December 2011. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs Recht

KBL EPB Bond Fund. Vereenvoudigd Prospectus December 2011. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs Recht KBL EPB Bond Fund Vereenvoudigd Prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs Recht De SICAV is een Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal met meerdere

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG JUNI 2015

HALFJAARVERSLAG JUNI 2015 Generali Belgium HALFJAARVERSLAG JUNI 2015 US Equities generali.com INHOUD 1 Inleiding... 3 2 Beleggingsbeleid... 4 2.1 Globale aanpak 4 2.2 De activa 4 3 Evolutie van de portefeuille... 5 3.1 Waardering

Nadere informatie

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CORPORATES EURO i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate Bond World Emerging Corporate Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

PARVEST JAPAN. Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009

PARVEST JAPAN. Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Degroof Monetary. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEWAARDER. Compartiment Degroof Monetary USD Compartiment Degroof Monetary EUR

Degroof Monetary. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEWAARDER. Compartiment Degroof Monetary USD Compartiment Degroof Monetary EUR Degroof Monetary Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEWAARDER Compartiment Degroof Monetary USD Compartiment Degroof Monetary EUR PROSPECTUS April 2012 Inschrijvingen mogen slechts worden

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap Equity USA Small Cap Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document geeft u essentiële beleggersinformatie over dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Primavera Force Talents 1

Primavera Force Talents 1 Primavera Force Talents - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Primavera Force Talents 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van Primavera Force Talents 1... 2 3. Samenstelling

Nadere informatie

ARGENTA LIFE WERELD AANDELEN * (INTERN COLLECTIEF FONDS IN EURO)

ARGENTA LIFE WERELD AANDELEN * (INTERN COLLECTIEF FONDS IN EURO) ARGENTA LIFE WERELD AANDELEN * (INTERN COLLECTIEF FONDS IN EURO) * Voorheen Argenta Life Japanse Aandelen. Continuum_Wereld_v20110527NL 1/6 1. ORGANISATIE VAN DE MAATSCHAPPIJ... 3 2. DOELSTELLING, BELEGGINGSBELEID

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE

BI CARMIGNAC PATRIMOINE BI CARMIGNAC PATRIMOINE Beleggingsdoelstelling Het compartiment belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A (acc) EUR (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd en heeft als

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs

Nadere informatie

PARVEST EUROPE DIVIDEND

PARVEST EUROPE DIVIDEND Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Asia Pacific Performance

Asia Pacific Performance Essentiële Beleggersinformatie 26 juni 2015 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

April 2014 ARGENTA-FUND. 27, Boulevard du Prince Henri. L - 1724 Luxembourg PROSPECTUS BETREFFENDE HET PERMANENTE AANBOD VAN AANDELEN

April 2014 ARGENTA-FUND. 27, Boulevard du Prince Henri. L - 1724 Luxembourg PROSPECTUS BETREFFENDE HET PERMANENTE AANBOD VAN AANDELEN April 2014 ARGENTA-FUND 27, Boulevard du Prince Henri L - 1724 Luxembourg PROSPECTUS BETREFFENDE HET PERMANENTE AANBOD VAN AANDELEN VAN DE BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL MET MEERDERE

Nadere informatie

PETERCAM L FUND. BEVEK met meerdere compartimenten naar Luxemburgs recht PROSPECTUS. met betrekking tot de uitgifte. van de aandelen.

PETERCAM L FUND. BEVEK met meerdere compartimenten naar Luxemburgs recht PROSPECTUS. met betrekking tot de uitgifte. van de aandelen. PROSPECTUS met betrekking tot de uitgifte van de aandelen van de BEVEK AUGUSTUS 2011 Dit prospectus (het Prospectus ) alsook de aanvullende Beschrijvende fiches van de Compartimenten (de Beschrijvende

Nadere informatie

P R O S P E C T U S VOOR HET DOORLOPEND AANBOD VAN AANDELEN VAN DE BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL - BEVEK.

P R O S P E C T U S VOOR HET DOORLOPEND AANBOD VAN AANDELEN VAN DE BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL - BEVEK. P R O S P E C T U S VOOR HET DOORLOPEND AANBOD VAN AANDELEN VAN DE BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL - BEVEK Degroof Equities DE AANDELEN VAN SOMMIGE COMPARTIMENTEN VAN DE BEVEK ZIJN OP

Nadere informatie

PARVEST BOND EURO SHORT TERM

PARVEST BOND EURO SHORT TERM Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus september 00 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

Risico- en. compartiment. een zo hoog. het belegdee. beleggen in. 20- index samenstellen. Aanbeveling Dit die nemen. België hebben.

Risico- en. compartiment. een zo hoog. het belegdee. beleggen in. 20- index samenstellen. Aanbeveling Dit die nemen. België hebben. Essentiële beleggersinformatie Dit document geeft u essentiële beleggersinformatie over dit fonds. Het is geen marketingmatem eriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld omm

Nadere informatie

Kenmerken financiële instrumenten en risico s

Kenmerken financiële instrumenten en risico s Kenmerken financiële instrumenten en risico s Aan alle vormen van beleggen zijn risico s verbonden. De risico s zijn afhankelijk van de belegging. Een belegging kan in meer of mindere mate speculatief

Nadere informatie

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT PE-CONS 3667/01

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT PE-CONS 3667/01 EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT DE RAAD Brussel, 21 januari 2002 (OR. en) 1998/0243 (COD) LEX 319 PE-CONS 3667/01 EF 134 ECOFIN 390 CODEC 1344 RICHTLIJN 2001/108/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 (Verrichtingen van het op 30 juni 2015 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme 75001 Parijs -

Nadere informatie

Jaarverslag Millesimo Carmignac

Jaarverslag Millesimo Carmignac Millesimo Carmignac - Jaarverslag 31.12.2013-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2013 Millesimo Carmignac Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van Millesimo Carmignac... 2 3. Samenstelling van Millesimo

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EMERGING MARKETS

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EMERGING MARKETS Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EMERGING MARKETS i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van

Nadere informatie

Distributie en Kapitalisatie. Argenta Fund of Funds

Distributie en Kapitalisatie. Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitalisatie is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van

Nadere informatie

Fund Life Opportunity Selection 2 Dynamic

Fund Life Opportunity Selection 2 Dynamic - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van dynamic... 2 3. Samenstelling van AXA Life Opportunity Selection 2 dynamic in bedragen en

Nadere informatie

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage.

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage. Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

ARGENTA LIFE EUROPESE AANDELEN HIGH VALUE (INTERN COLLECTIEF FONDS IN EURO)

ARGENTA LIFE EUROPESE AANDELEN HIGH VALUE (INTERN COLLECTIEF FONDS IN EURO) ARGENTA LIFE EUROPESE AANDELEN HIGH VALUE (INTERN COLLECTIEF FONDS IN EURO) 1. ORGANISATIE VAN DE MAATSCHAPPIJ... 3 2. DOELSTELLING, BELEGGINGSBELEID EN RISICOPROFIEL... 4 2.1. Algemene bepaling van het

Nadere informatie

VERKORT PROSPECTUS DECEMBER 2008 ALGEMENE INLICHTINGEN. Juridische vorm:

VERKORT PROSPECTUS DECEMBER 2008 ALGEMENE INLICHTINGEN. Juridische vorm: PARWORLD TRACK CONTINENTAL EUROPE Subfonds van PARWORLD, Luxemburgse beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (hierna de SICAV genoemd) Opgericht op 11 augustus 2000 VERKORT PROSPECTUS DECEMBER

Nadere informatie

Beheersreglement van het beleggingsfonds Generali - N1 Stable Return

Beheersreglement van het beleggingsfonds Generali - N1 Stable Return Beheersreglement van het beleggingsfonds Generali - N1 Stable Return BENAMING, OBJECTIEF, BELEGGINGSPOLITIEK EN INVESTERINGSMECHANISME VAN HET FONDS Het interne fonds Generali - N1 Stable Return (het "Fonds")

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC Beleggingsdoelstelling Het interne beleggingsfonds belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A EUR acc (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD ASIA LEADERS (EdR Asia Leaders)

EDMOND DE ROTHSCHILD ASIA LEADERS (EdR Asia Leaders) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50 HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50 (Verrichtingen van het op 30 juni 2015 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme 75001 Parijs -

Nadere informatie

GECOÖRDINEERDE STATUTEN. Naam Duur Doel Zetel. Artikel 2. De maatschappij is opgericht voor onbepaalde duur.

GECOÖRDINEERDE STATUTEN. Naam Duur Doel Zetel. Artikel 2. De maatschappij is opgericht voor onbepaalde duur. CARMIGNAC PORTFOLIO Société d Investissement à Capital Variable, sicav 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg Handelsregister Luxemburg B 70.409 GECOÖRDINEERDE STATUTEN Naam Duur Doel Zetel Artikel 1. De

Nadere informatie

P R O S P E C T U S BKCP FUND

P R O S P E C T U S BKCP FUND P R O S P E C T U S Betreffende het permanente aandelenaanbod van de beleggingsmaatschappij met variabel kapitaal (sicav) en met meerdere subfondsen naar Luxemburgs recht BKCP FUND Op de aandelen van de

Nadere informatie

ten bijkomende titel, onroerende goederen, met of zonder koopoptie, in leasing geven overeenkomstig artikel 47 van het Koninklijk Besluit van lien

ten bijkomende titel, onroerende goederen, met of zonder koopoptie, in leasing geven overeenkomstig artikel 47 van het Koninklijk Besluit van lien 5 ten bijkomende titel, onroerende goederen, met of zonder koopoptie, in leasing geven overeenkomstig artikel 47 van het Koninklijk Besluit van lien april negentienhonderd vijfennegentig met betrekking

Nadere informatie

Beheersreglement van het beleggingsfonds Generali Global Value

Beheersreglement van het beleggingsfonds Generali Global Value Beheersreglement van het beleggingsfonds Generali Global Value BENAMING, OBJECTIEF, BELEGGINGSPOLITIEK EN INVESTERINGSMECHANISME VAN HET FONDS Het interne fonds Generali Global Value (het "Fonds") heeft

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE (Verrichtingen van het op 30 juni 2015 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme 75001 Paris

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 TRIODOS SICAV I sicav naar Luxemburgse recht conform Richtlijn 85/611/EEG Route D Esch, 69, 1470 Luxemburg LUXEMBURG De informatie die in deze bijlage

Nadere informatie

Mededeling van de Commissie. van 16.12.2014

Mededeling van de Commissie. van 16.12.2014 EUROPESE COMMISSIE Straatsburg, 16.12.2014 C(2014) 9950 final Mededeling van de Commissie van 16.12.2014 Richtsnoerennota van de Commissie over de tenuitvoerlegging van een aantal bepalingen van Verordening

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Kennisgeving aan de Aandeelhouders Kennisgeving van samenvoeging

Kennisgeving aan de Aandeelhouders Kennisgeving van samenvoeging Luxemburg,21 juli 2017 Kennisgeving aan de Aandeelhouders Kennisgeving van samenvoeging CS Investment Funds 2 Beleggingsinstelling naar Luxemburgs recht met variabel kapitaal 5, rue Jean Monnet L-2180

Nadere informatie

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend Distributie en Kapitaliserend is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van

Nadere informatie

Inhoudstafel. Beheersreglement van de interne beleggingsfondsen Allianz Invest V873 NL Ed. 09/12 2

Inhoudstafel. Beheersreglement van de interne beleggingsfondsen Allianz Invest V873 NL Ed. 09/12 2 Inhoudstafel HOOFDSTUK I - BEHEERSREGLEMENT VAN DE INTERNE BELEGGINGSFONDSEN... 3 1. AI Europe... 3 2. AI Court Terme... 3 3. AI Patrimoine... 4 4. AI Emergents... 5 HOOFDSTUK II - GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN

Nadere informatie

De datum van inwerkingtreding is voorzien voor 15 november I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds

De datum van inwerkingtreding is voorzien voor 15 november I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds Amundi Funds Société d Investissement à Capital Variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 10

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus December 2009 DB PLATINUM Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG Route d Esch 69, L-1470 Luxembourg De informatie die in deze bijlage bij het prospectus

Nadere informatie

DELTA LLOYD L Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen naar Luxemburgs recht

DELTA LLOYD L Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen naar Luxemburgs recht Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen VEREENVOUDIGD P R O S P E C T U S JULI 2007 Inschrijven is alleen mogelijk op basis van het prospectus of dit vereenvoudigde

Nadere informatie

GBF METROPOLE Sélection A (ISIN: FR0007078811) Deze ICBE wordt beheerd door METROPOLE GESTION

GBF METROPOLE Sélection A (ISIN: FR0007078811) Deze ICBE wordt beheerd door METROPOLE GESTION Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Fondsen van De Goudse

Fondsen van De Goudse Fondsen van De Goudse Informatie voor de klant In deze brochure vindt u de verkorte jaarverslagen van de beleggingsfondsen binnen Aktief Sparen en het Flexx Vermogensplan. Als u het volledige jaarverslag

Nadere informatie

Kenmerken financiële instrumenten en risico s

Kenmerken financiële instrumenten en risico s Kenmerken financiële instrumenten en risico s Inleiding Aan alle vormen van beleggen zijn risico s verbonden. De risico s zijn afhankelijk van de belegging. Een belegging kan in meer of mindere mate speculatief

Nadere informatie

Inhoudstafel. Beheersreglement van de interne beleggingsfondsen Multi-Invest V932 NL Ed. 12/14 2

Inhoudstafel. Beheersreglement van de interne beleggingsfondsen Multi-Invest V932 NL Ed. 12/14 2 - V834NL Inhoudstafel HOOFDSTUK I - BEHEERSREGLEMENT VAN DE INTERNE BELEGGINGSFONDSEN... 3 1. Multi-Invest Balanced... 3 2. Multi-Invest Dynamic... 5 Oprichtingsdatum... 5 HOOFDSTUK II - GEMEENSCHAPPELIJKE

Nadere informatie

Millesimo Tocqueville Dividend 1

Millesimo Tocqueville Dividend 1 Millesimo Tocqueville Dividend 1 - Halfjaarverslag 30.06.2011-1 / 5 Halfjaarverslag 30.06.2011 Millesimo Tocqueville Dividend 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving...2 2. Beleggingsbeleid van Millesimo Tocqueville

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. Beheersreglement (ref. : RG PFL + / N / 09-2010) V834NL 2

INHOUDSTAFEL. Beheersreglement (ref. : RG PFL + / N / 09-2010) V834NL 2 - V834NL INHOUDSTAFEL 1. BESCHRIJVING VAN DE BELEGGINGSFONDSEN... 3 1.1 Capital Secure... 3 1.2 Capital Balanced... 3 1.3 Capital Dynamic... 3 1.4 Capital Growth... 4 1.5 Capital Focus... 4 2. GEMEENSCHAPPELIJKE

Nadere informatie

Maart 2012 ARGENTA FUND OF FUNDS. 27, Boulevard du Prince Henri. L Luxembourg PROSPECTUS BETREFFENDE HET PERMANENTE AANBOD VAN AANDELEN

Maart 2012 ARGENTA FUND OF FUNDS. 27, Boulevard du Prince Henri. L Luxembourg PROSPECTUS BETREFFENDE HET PERMANENTE AANBOD VAN AANDELEN Maart 2012 ARGENTA FUND OF FUNDS 27, Boulevard du Prince Henri L - 1724 Luxembourg PROSPECTUS BETREFFENDE HET PERMANENTE AANBOD VAN AANDELEN VAN DE BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL MET

Nadere informatie

VERSOEPELING VAN DE VOORWAARDEN VOOR HET AANHOUDEN VAN HET SOLVAC-AANDEEL

VERSOEPELING VAN DE VOORWAARDEN VOOR HET AANHOUDEN VAN HET SOLVAC-AANDEEL Brussel, 1 oktober 2015 VERSOEPELING VAN DE VOORWAARDEN VOOR HET AANHOUDEN VAN HET SOLVAC-AANDEEL Er wordt aan herinnerd dat krachtens de artikelen 6 tot 8 van de statuten alle Solvacaandelen op naam zijn

Nadere informatie

DELTA LLOYD L Bevek met meerdere compartimenten naar Luxemburgs recht

DELTA LLOYD L Bevek met meerdere compartimenten naar Luxemburgs recht naar Luxemburgs recht P R OSPECTUS & S T AT U T E N 16 JANUARI 2015 Er kan alleen worden ingetekend op basis van dit prospectus ( Prospectus"), inclusief de statuten en de beschrijvende fiches van elk

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE FLEXIBLE (EdR Europe Flexible)

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE FLEXIBLE (EdR Europe Flexible) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN Banque de Luxembourg biedt u haar expertise aan op het gebied van vermogensbeheer. Door ons een

Nadere informatie

Resultatenrekening. B. Andere

Resultatenrekening. B. Andere Resultatenrekening I. Waardeverminderingen, minderwaarden en meerwaarden A. Obligaties en andere schuldinstrumenten a) Obligaties C. Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren a)

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010 Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010 ARGENTA FUND OF FUNDS De vennootschap ARGENTA FUND OF FUNDS (hierna de vennootschap genoemd) is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA (EdR India) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA (EdR India) ICBE naar Frans recht (EdR India) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is

Nadere informatie

Het subfonds werd in gelanceerd door inwerkingstelling van de categorie L tegen de initiële prijs van EUR 100,- per aandeel.

Het subfonds werd in gelanceerd door inwerkingstelling van de categorie L tegen de initiële prijs van EUR 100,- per aandeel. Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal PARVEST Agriculture werd in werking gesteld op 2 april 2008. Het subfonds werd in gelanceerd door inwerkingstelling van de

Nadere informatie

Millesimo Tocqueville Dividend 1

Millesimo Tocqueville Dividend 1 - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van... 2 3. Samenstelling van in bedragen en in percentages op 31 december 2014... 3 4. Beheerders...

Nadere informatie

EEN PORTEFEUILLE MET EEN SELECTIE VAN FONDSEN VAN BANQUE DE LUXEMBOURG

EEN PORTEFEUILLE MET EEN SELECTIE VAN FONDSEN VAN BANQUE DE LUXEMBOURG BEHEER MET BL-MULTIFONDSEN EEN PORTEFEUILLE MET EEN SELECTIE VAN FONDSEN VAN BANQUE DE LUXEMBOURG Vermogensbeheer met BL-fondsen vormt de kern van onze expertise in vermogensbeheer. Onze beleggingsaanpak

Nadere informatie

Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com

Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OPGESTELD IN UITVOERING VAN DE ARTIKELEN

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD US VALUE & YIELD (EdR US Value & Yield)

EDMOND DE ROTHSCHILD US VALUE & YIELD (EdR US Value & Yield) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN. Levensverzekeringsverrichtingen verbonden met beleggingsfondsen.

CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN. Levensverzekeringsverrichtingen verbonden met beleggingsfondsen. CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN Brussel, 10 juni 2002 Omzendbrief aan de Algemene Directie van de verzekeringsondernemingen. O. ref. : Financiële Dienst E. DEGADT - 02/737.07.66 Betreft : Levensverzekeringsverrichtingen

Nadere informatie

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956)

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956) 1. profiel Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening, opgericht op 15 april 2008 en gevestigd te Rijswijk. Een fonds voor gemene rekening is geen rechtspersoon

Nadere informatie

Millesimo Richelieu 1

Millesimo Richelieu 1 - jaarverslag 31.12.2016-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2016 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van... 2 3. Samenstelling van in bedragen en in percentages op 31 december 2016.... 3 4. Beheerders...

Nadere informatie

Sicav naar Luxemburgs recht

Sicav naar Luxemburgs recht Sicav naar Luxemburgs recht Best Choice Best Choice is een selectie van fondsen die spe ciaal werd samengesteld voor wie vandaag flexibel en verstandig wil beleggen. Best Choice werd opgericht onder de

Nadere informatie

AXA LUXEMBOURG FUND SICAV

AXA LUXEMBOURG FUND SICAV AXA LUXEMBOURG FUND SICAV afgekort AXA L FUND Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal samengesteld uit de compartimenten Bonds Europe Equity Europe Equity Immo Europe Global Assets Defensive Global

Nadere informatie

Beheersreglement van het beleggingsfonds Maxima

Beheersreglement van het beleggingsfonds Maxima Beheersreglement van het beleggingsfonds Maxima BENAMING, DOELSTELLING, BELEGGINGSPOLITIEK EN INVESTERINGSMECHANISME VAN HET FONDS Het interne fonds Maxima (het "Fonds") wil een optimaal rendement van

Nadere informatie

Informatiefiche Argenta Fund of Funds

Informatiefiche Argenta Fund of Funds Informatiefiche Argenta Fund of Funds Zeer Defensief Kapitalisatie 29-06-2017 Argenta Fund of Funds Zeer Defensief is een compartiment van 'Argenta Fund of Funds', een SICAV naar Luxemburgs recht (beleggingsvennootschap

Nadere informatie

Samenvattende opgave van de dekkingswaarden van de technische voorzieningen

Samenvattende opgave van de dekkingswaarden van de technische voorzieningen Samenvattende opgave van de dekkingswaarden van de technische voorzieningen Aard van de waarden A. REGLEMENTAIRE ACTIVA 3 Code Boekwaarde 1 Affectatiewaarde 2 EURO EURO 1. Obligaties en andere schuldinstrumenten

Nadere informatie

AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal

AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal Maatschappelijke zetel: 49, avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxemburg Handelsregister: Luxemburg, B-63.116 KENNISGEVING AAN

Nadere informatie

Primavera Optimal Active 1

Primavera Optimal Active 1 Primavera Optimal Active 1 - Jaarverslag 31.12.2012-1 / 6 Jaarverslag 31.12.2012 Primavera Optimal Active 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving...2 2. Beleggingsbeleid van de Primaver Optimal Active 1...2 3.

Nadere informatie

Is er een evolutie op komst in de reglementering op het vlak van AICB s?

Is er een evolutie op komst in de reglementering op het vlak van AICB s? Is er een evolutie op komst in de reglementering op het vlak van AICB s? 1. Inleiding Mrs. Cécile Matton Lawyer cm@tetralaw.com Mr. Jean-Philippe Smeets Partner jps@tetralaw.com In principe zou er binnenkort

Nadere informatie

Crelan Fund EconoFuture: altijd de juiste richting.

Crelan Fund EconoFuture: altijd de juiste richting. Compartiment van de Belgische bevek Crelan Fund N.V. Crelan Fund EconoFuture: altijd de juiste richting. Crelan Fund EconoFuture heeft een doordachte langetermijnvisie Geert Noels -Bestuurder van Crelan

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Total Return II Gemeenschappelijk Beleggingsfonds conform Richtlijn 85/611/EEG 136, route d Arlon, L 1150 Luxemburg Gemeenschappelijk Beleggingsfonds

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

EEN PORTEFEUILLE MET KWALITEITS- EFFECTEN

EEN PORTEFEUILLE MET KWALITEITS- EFFECTEN BEHEER MET DIRECTE BELEGGINGEN EEN PORTEFEUILLE MET KWALITEITS- EFFECTEN De beheersformule met individuele effecten wordt aangeboden voor portefeuilles van meer dan twee miljoen euro. Het vermogen wordt

Nadere informatie