Degroof Bonds. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Bonds EUR 2017 BEWAARDER

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Degroof Bonds. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Bonds EUR 2017 BEWAARDER"

Transcriptie

1 Degroof Bonds Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEWAARDER Compartiment Degroof Bonds EUR 2017 VEREENVOUDIGD PROSPECTUS AUGUSTUS 2010

2 2

3 Degroof Bonds Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal H.R. Luxemburg Nr. B Raad van bestuur Voorzitter De heer Eric NOLS Bestuurder en Voorzitter van het Directiecomité DEGROOF FUND MANAGEMENT COMPANY N.V. Bestuurders De heer Vincent PLANCHE Bestuurder, lid van het Directiecomité DEGROOF FUND MANAGEMENT COMPANY N.V. De heer Rudy GLORIEUX Onderdirecteur DEGROOF FUND MANAGEMENT COMPANY N.V. De heer Marc André BECHET Directeur BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A. De heer Eric LOBET Directeur DEGROOF GESTION INSTITUTIONNELLE LUXEMBOURG Promotor GROEP čegroof Maatschappelijke zetel 12, Rue Eugène Ruppert L 2453 Luxemburg Beheervennootschap DEGROOF GESTION INSTITUTIONNELLE LUXEMBOURG 12, Rue Eugène Ruppert L 2453 Luxemburg Beheerder DEGROOF FUND MANAGEMENT COMPANY N.V. Guimardstraat B 1040 Brussel Distributeurs BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A. 12, Rue Eugène Ruppert L 2453 Luxemburg BANK DEGROOF N.V. Nijverheidsstraat 44 B 1040 Brussel en elke andere vennootschap die met de Beheervennootschap een distributieovereenkomst heeft gesloten. De actuele lijst van de 3

4 Distributeurs wordt in de jaar en halfjaarverslagen van de BEVEK vermeld. Bewaarder BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A. 12, Rue Eugène Ruppert L 2453 Luxemburg Centraal beheer BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A. 12, Rue Eugène Ruppert L 2453 Luxemburg Bedrijfsrevisor KPMG AUDIT S.À R.L. 9, Allée Scheffer L 2520 Luxemburg Toezichthoudende autoriteit COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER 110, Route d Arlon L 1150 Luxemburg BELANGRIJKE INLICHTINGEN Dit Vereenvoudigd prospectus bevat de hoofdkenmerken van het compartiment Degroof Bonds EUR Dit Vereenvoudigd prospectus wordt uitgegeven naast een Volledig prospectus dat gedetailleerde gegevens over de BEVEK bevat. Exemplaren van dit Vereenvoudigd prospectus, van het Volledig prospectus en van de jaar en halfjaarverslagen van de BEVEK zijn gratis verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de BEVEK, op de maatschappelijke zetel van de Beheervennootschap en bij de Distributeurs. Overigens kan elke potentiële inschrijver of bestaande aandeelhouder voor meer informatie indien nodig contact opnemen met de maatschappelijke zetel van de BEVEK op elke werkdag van de week tijdens de kantooruren. 4

5 DE BEVEK Degroof Bonds is een Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal ("BEVEK"), op in Luxemburg opgericht voor onbepaalde duur onder de naam DEMETER in de vorm van een naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht. Zij is onderworpen aan de gewijzigde wet van 10 augustus 1915 op de handelsvennootschappen, alsook aan de gewijzigde wet van 20 december 2002 betreffende de instellingen voor collectieve belegging en ressorteert onder Deel I van deze laatstgenoemde. De aandelen behoren tot verschillende compartimenten van het maatschappelijk vermogen. Voor elk compartiment wordt een afzonderlijk bedrag vastgesteld en belegd volgens de beleggingsdoeleinden van het betrokken compartiment. De BEVEK is dus opgevat als een ICB met meerdere compartimenten zodat de beleggers uit verschillende beleggingsdoelstellingen kunnen kiezen en bijgevolg in een of meer compartimenten van het maatschappelijk vermogen beleggen. De Raad van Bestuur kan voor elk compartiment op elk moment beslissen verschillende aandelenklassen uit te geven, waarvan de tegoeden gemeenschappelijk worden belegd volgens een beleggingsbeleid eigen aan elk compartiment, maar waar een eigen kostenstructuur, een bijzonder dekkingsbeleid of andere bijzonderheden voor elke klasse afzonderlijk worden toegepast. Het compartiment biedt twee klassen aan die zich van elkaar onderscheiden volgens het type van belegger: - de aandelen van klasse A bestemd voor de institutionele beleggers; - de aandelen van klasse B bestemd voor de particuliere beleggers. De activa van deze twee aandelenklassen worden gemeenschappelijk belegd volgens het beleggingsbeleid eigen aan het compartiment. De aandelen kunnen, naar keuze van de aandeelhouder, als distributieaandelen of als kapitalisatieaandelen worden uitgegeven. DOELSTELLINGEN EN BELEGGINGSBELEID Het compartiment Degroof Bonds EUR 2017 is een compartiment van beperkte duur waarvan de vervaldag op 18 juin 2017 is vastgesteld. De doelstelling van het compartiment is op de vervaldag een meerwaarde te bereiken. Uiterlijk één maand vóór 18 juni 2017 zal de Raad van Bestuur van de BEVEK besluiten het compartiment te vereffenen en de aandeelhouders onmiddellijk voorstellen om in een nieuw compartiment met een looptijd van 11 jaar en met een gelijksoortige beleggingsdoelstelling en gelijksoortig beleggingsbeleid te beleggen. De aandeelhouders zullen van dit besluit in kennis worden gesteld en het Prospectus zal worden aangepast. De aandeelhouders die niet geïnteresseerd mochten zijn in een belegging in het nieuwe compartiment, zullen worden terugbetaald tegen de op laatst toepasselijke netto inventariswaarde van het compartiment. Beleggingsbeleid Het compartiment Degroof Bonds EUR 2017 belegt in obligaties uitgedrukt in euro met een investment grade rating of gelijksoortig. Het compartiment kan eveneens in bedrijfsobligaties beleggen. Het compartiment Degroof Bonds EUR 2017 belegt in staatsobligaties, quasistaatsobligaties of ermee gelijkgestelde obligaties en in geëffectiseerde roerende waarden zoals Asset Backed Securities (met inbegrip van Residential 5

6 Mortgage Backed Securities, Commercial Mortgage Backed Securities, Collateralised Loan Obligations, Collateralised Bond Obligations, Public Sector Debt Asset Backed Securities). Asset Backed Securities zijn geëffectiseerde schuldvorderingen; zij ontstaan doordat een vennootschap een geheel van schuldvorderingen verkoopt aan een rechtspersoonlijkheid die hiertoe werd opgericht. Deze rechtspersoonlijkheid geeft zelf obligaties uit om de mand schuldvorderingen te kunnen kopen; de interesten die deze obligaties opbrengen worden gefinancierd door de interesten van de oorspronkelijke schuldvorderingen. Het tegenpartijrisico gaat dus van een enkele emittent over naar een groep van schuldvorderingen, zodat het risico gespreid wordt. Het compartiment zal niet meer dan 10% van zijn netto activa in ICBE s en ICB s beleggen. Het compartiment mag op korte termijn ook liquiditeiten en rente instrumenten houden, met name in de periode voorafgaand aan de vervaldag van het compartiment. De netto inventariswaarde wordt uitgedrukt in euro. Risicoprofiel De activa van het compartiment zijn onderhevig aan marktschommelingen en aan risico's die inherent zijn aan elke belegging in obligaties. Beleggersprofiel Het compartiment richt zich tot beleggers die een zekere bescherming wensen gekoppeld aan de obligatie inhoud van de aangewende beleggingen. Het compartiment richt zich zowel tot de particuliere als de institutionele beleggers. De aanbevolen beleggingshorizon bedraagt ongeveer 3 jaar. Voor een meer gedetailleerde beschrijving van de risico s verbonden aan de beleggingen van de BEVEK en de beleggingsbeperkingen worden potentiële inschrijvers en aandeelhouders verzocht het Volledig prospectus te raadplegen. UITGIFTE VAN AANDELEN De inschrijvingsprijs bestaat uit de netto inventariswaarde van een aandeel vermeerderd met een front end load (instapkosten) die niet meer mag bedragen dan 3 % van de netto inventariswaarde van een aandeel en die geheel of gedeeltelijk aan erkende bemiddelaars kan worden geristorneerd. De inschrijvingsaanvragen die de Transferagent uiterlijk om uur (Luxemburgse tijd) ontvangt op de Luxemburgse bankwerkdag voorafgaande aan een Waarderingsdag worden, mits aanvaard, behandeld tegen de inschrijvingsprijs die op die Waarderingsdag wordt berekend. Op straffe van annulering van de inschrijving moet de inschrijvingsprijs aan de BEVEK worden betaald uiterlijk binnen twee Luxemburgse bankwerkdagen volgend op de datum van vaststelling van de netto inventariswaarde die op de inschrijving van toepassing is. De inschrijvingsprijs van de aandelen wordt uitgedrukt in euro. TERUGKOOP VAN AANDELEN 6

7 Aandeelhouders die hun aandelen geheel of gedeeltelijk door de BEVEK wensen te laten terugkopen, moeten hiertoe hun onherroepelijke aanvraag per fax of per brief aan de Transferagent zenden. De aanvragen tot terugkoop die de Transferagent uiterlijk om uur (Luxemburgse tijd) ontvangt op de Luxemburgse bankwerkdag voorafgaande aan een Waarderingsdag worden, mits aanvaard, behandeld tegen een prijs (de Terugkoopprijs ) die gelijk is aan de netto inventariswaarde van dit aandeel zoals berekend op deze Waarderingsdag. De Terugkoopprijs van elk aandeel zal in principe worden betaald binnen uiterlijk twee bankwerkdagen in Luxemburg na de datum waarop de netto inventariswaarde, die als basis dient voor de berekening van de terugkoopprijs, werd bepaald, ofwel op de datum waarop de aandelencertificaten en de transferdocumenten door de Transferagent werden ontvangen, indien deze datum later valt. De betaling gebeurt hetzij via een cheque gezonden aan het door de aandeelhouder opgegeven adres en op zijn risico en kosten, hetzij via een bankoverschrijving op een door de betrokken aandeelhouder opgegeven bankrekening. In principe wordt de Terugkoopprijs van de aandelen in euro uitgedrukt. De terugkoopwaarde kan hoger of lager zijn dan de oorspronkelijke aankoop of inschrijvingsprijs. CONVERSIE VAN AANDELEN Elke aandeelhouder heeft het recht om van een compartiment naar een ander over te stappen en de conversie te vragen van de aandelen van een gegeven compartiment in aandelen van een ander compartiment. Elke aandeelhouder kan ook vragen om zijn aandelen van een bepaalde aandelenklasse geheel of gedeeltelijk om te zetten in aandelen van dezelfde klasse van een ander compartiment. De houder van distributieaandelen heeft eveneens het recht om zijn aandelen geheel of gedeeltelijk om te zetten in kapitalisatieaandelen en omgekeerd. De conversie gebeurt op basis van de respectieve netto inventariswaarde van de betrokken aandelen zoals berekend op de Waarderingsdag. Het aantal aandelen dat in het nieuwe compartiment of de nieuwe aandelenklasse wordt toegekend, wordt berekend op basis van de volgende formule: B x C x E A = (D) waarbij: A gelijk is aan het aantal aandelen dat wordt toegewezen als gevolg van de conversie, B gelijk is aan het aantal te converteren aandelen, C gelijk is aan de netto inventariswaarde van de te converteren aandelen op de desbetreffende Waarderingsdag, D gelijk is aan de netto inventariswaarde van de aandelen die worden toegewezen als gevolg van de conversie op de desbetreffende Waarderingsdag. E gelijk is aan de wisselkoers op de desbetreffende Waarderingsdag tussen de munt van het oorspronkelijk compartiment en de munt van het nieuw compartiment of de nieuwe klasse. 7

8 De conversie van aandelen kan gebeuren op elke gemeenschappelijke Waarderingsdag van de netto inventariswaarde in het betrokken of de betrokken compartimenten, aandelenklassen en categorieën. De aandeelhouder moet een schriftelijke aanvraag tot conversie aan de Transferagent zenden. De voorwaarden en termijn voor de terugkoop van aandelen gelden ook voor de conversie van aandelen. BEREKENING EN PUBLICATIE VAN DE NETTO INVENTARISWAARDE VAN DE AANDELEN, VAN DE UITGIFTE, TERUGKOOP EN CONVERSIEPRIJS VAN DE AANDELEN De netto inventariswaarde per aandeel wordt elke dinsdag in Luxemburg (een Waarderingsdag ) bepaald op basis van de op deze Waarderingsdag bekende koersen, zoals gepubliceerd door de betrokken effectenbeurzen en op basis van de waarde van de activa in bezit voor rekening van het betrokken compartiment. Indien een Waarderingsdag op een Luxemburgse wettelijke of bankfeestdag valt, wordt deze naar de eerstvolgende werkdag verschoven. De laatste netto inventariswaarde per aandeel distributieaandeel of kapitalisatieaandeel en hun uitgifte, terugkoop en conversieprijzen kunnen tijdens de kantooruren worden verkregen op de maatschappelijke zetel van de BEVEK, op de maatschappelijke zetel van de Beheervennootschap en bij de Distributeurs. UITKERINGEN Tijdens de jaarlijkse Algemene vergadering stellen de aandeelhouders van de BEVEK, op voorstel van de Raad van Bestuur, het bedrag vast van de contante uitkering aan de distributieaandelen van de diverse betrokken compartimenten of aandelenklassen, rekening houdend met de wettelijke en statutaire beperkingen. Voor de aandelen op naam gebeurt de betaling van de dividenden op het adres vermeld in het register van de aandelen op naam en, voor de aandelen aan toonder, op voorlegging van de dividendcoupon aan de daartoe door de BEVEK aangewezen agent(en), of op de rekening van de aandeelhouder. De dividenden kunnen in enige door de Raad van bestuur gekozen munt, te gelegener tijd en plaats, en tegen de wisselkoers die de Raad van bestuur vaststelt, worden uitbetaald. De berichten van betaalbaarstelling van het dividend worden in het Luxemburger Wort en in alle andere door de Raad van Bestuur te bepalen dagbladen gepubliceerd. FISCAAL STATUUT VAN DE BEVEK EN HAAR AANDEELHOUDERS 8

9 Fiscaal statuut van de BEVEK Overeenkomstig de van kracht zijnde Luxemburgse wetgeving en de geldende praktijk is de BEVEK aan geen enkele Luxemburgse inkomstenbelasting onderworpen. De dividenden die de BEVEK uitkeert, zijn in Luxemburg aan geen enkele bronbelasting onderworpen. Niettemin is de BEVEK in Luxemburg onderworpen aan een jaarlijkse belasting van 0,05% van haar netto actief. Deze belasting wordt verminderd tot 0,01% per jaar van het netto actief toewijsbaar aan aandelenklasse A bestemd voor de institutionele beleggers. Deze belasting is driemaandelijks betaalbaar op basis van de netto activa van de BEVEK aan het einde van het betrokken kwartaal. De registratiebelasting ("taxe d abonnement") is niet verschuldigd op het gedeelte van de activa belegd in ICB s die reeds aan deze belasting onderworpen zijn. De uitgifte van de aandelen van de BEVEK is in Luxemburg aan geen enkel zegelrecht noch belasting onderworpen, met uitzondering van een eenmalige belasting van 1.250, euro die bij de oprichting wordt betaald. In het Groothertogdom Luxemburg wordt geen enkele belasting geheven op de al dan niet gerealiseerde meerwaarden op de activa van de BEVEK. Inkomsten van de BEVEK uit beleggingen kunnen in de betrokken landen aan verschillende belastingtarieven onderworpen zijn. In principe kunnen deze heffingen niet worden teruggewonnen. De hierboven vermelde aanwijzingen zijn gebaseerd op de huidige wetgeving en gangbare gebruiken en kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn. Fiscaal statuut van de aandeelhouders De Raad van Europa heeft de Richtlijn 2003/48/EG betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling ( Spaarrichtlijn ) aangenomen. De wet van 21 juni 2005 heeft deze richtlijn in Luxemburgs recht omgezet. De Richtlijn bepaalt dat, vanaf 1 juli 2005, de uitbetalende instanties (in de zin van de Richtlijn), gevestigd in een lidstaat van de Europese Unie (of in bepaalde van de lidstaten afhankelijke of geassocieerde gebieden), die rentebetalingen verrichten aan in een andere lidstaat ingezeten natuurlijke personen (of aan residuele entiteiten in de zin van de Richtlijn), verplicht zijn om, afhankelijk van hun land van vestiging, informatie over de rentebetaling en over de gerechtigde aan de belastingautoriteiten te verstrekken of een bronbelasting te heffen. Mocht dergelijke betaling aan de bronbelasting onderworpen zijn, dan heeft de gerechtigde de mogelijkheid deze bronbelasting te vermijden door de overlegging van een verklaring van vrijstelling of van een machtiging tot informatie uitwisseling, volgens de mogelijkheden geboden door de uitbetalende instantie en door haar land van vestiging. Overeenkomstig de bepalingen van de Richtlijn vallen de door een compartiment van de BEVEK uitgevoerde dividendbetalingen onder de toepassing van de Richtlijn wanneer meer dan 15% van de netto activa van het compartiment belegd is in schuldvorderingen zoals bedoeld in de Richtlijn. De door een compartiment van de BEVEK uitgevoerde betalingen bij de terugkoop van aandelen van een compartiment (of enige daarmee gelijkgestelde verrichting) vallen onder de toepassing van de Richtlijn wanneer meer dan 40% van de netto activa van het compartiment in dergelijke schuldvorderingen belegd is. Wanneer de betaling aan een bronbelasting onderworpen is, dan heeft deze heffing in principe, en voor zover de uitbetalende instantie over deze informatie beschikt, betrekking op het gedeelte van de betaling dat met een rentebetaling in de zin van de Richtlijn overeenstemt. De bronbelasting bedraagt 20% tot 30 juni 2011 en 35% tot aan het einde van de overgangsperiode (zoals door de Richtlijn bepaald) voor zover de uitbetalende instantie over de informatie beschikt betreffende het rentegedeelte van de dividenduitkering of terugkoop. De richtlijn werd door de wet van 21 juni 2005 in Luxemburgs recht omgezet. De voornoemde bepalingen zijn gebaseerd op de huidige wetgeving en praktijk en zijn aan wijzigingen onderhevig. De BEVEK beveelt potentiële aandeelhouders aan zich in te lichten en eventueel advies in te winnen over de toepasselijke wetten en reglementeringen betreffende de inschrijving, de aankoop, het bezit, de terugbetaling en de verkoop van aandelen in hun land van oorsprong, hun verblijfplaats of hun woonplaats. LASTEN EN KOSTEN 9

10 Beheerprovisie Als vergoeding voor haar prestaties van beheerder, ontvangt de Beheerder van de Beheervennootschap, aan het einde van elk kwartaal, een degressieve provisie op jaarbasis berekend op de gemiddelde netto activawaarde van het compartiment in de loop van het afgelopen kwartaal: - 0,075% op de eerste 125 miljoen euro - 0,050% op de activa boven de 125 miljoen euro met een minimum van , euro Provisie van de Bewaarder De BEVEK betaalt de Bewaarder een provisie op jaarbasis tegen onderstaand tarief, driemaandelijks betaalbaar en berekend op de gemiddelde netto activawaarde van het compartiment in de loop van het beschouwde kwartaal: een provisie tegen een degressief tarief per schijf van gemiddelde netto activa van * 0,030 % op de schijf van de gemiddelde netto activa tussen 0 en 35 miljoen euro; * 0,020 % op de schijf van de gemiddelde netto activa tussen 35 en 125 miljoen euro; * 0 % op de gemiddelde netto activa boven 125 miljoen euro; met een minimum van 7.500, euro. Deze vergoeding dekt de aan BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A. verschuldigde provisie voor haar dienstverlening als Transferagent. Provisie van het Centraal beheer De Beheervennootschap betaalt BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A. ten laste van de BEVEK een vergoeding bestaande uit een provisie van Administratief agent tegen de hieronder beschreven percentages op jaarbasis, driemaandelijks betaalbaar en berekend op basis van de gemiddelde netto activawaarde van elk compartiment in de loop van het beschouwde kwartaal, en een provisie van Domiciliëringsagent: Administratief agent * 0,105 % op de schijf van de gemiddelde netto activa tussen 0 en 125 miljoen euro; * 0,080 % op de gemiddelde netto activa boven 125 miljoen euro; met een minimum van , euro. plus een jaarlijks forfait van , euro Domiciliëringsagent een forfait van 3.500, euro De potentiële inschrijvers en aandeelhouders worden verzocht het Volledig prospectus te raadplegen voor een meer gedetailleerde beschrijving van de kosten en provisies die de BEVEK en haar aandeelhouders ten laste vallen. 10

11 HISTORISCHE PERFORMANCE VAN HET COMPARTIMENT De onderstaande schema s beelden het verloop af van het rendement van het compartiment voor de maatschappelijke boekjaren 2007 tot en met 2009: Historische performance Degroof Bonds EUR 2017 klasse A kapitalisatie van 18/06/2007 tot 31/12/ ,00% 9,00% 8,73% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 5,14% 4,00% 4,83% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00%

12 Historische performance Degroof Bonds EUR 2017 klasse B kapitalisatie van 18/06/2007 tot 31/12/ ,00% 9,00% 8,69% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 5,10% 4,00% 4,77% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% De hierboven afgebeelde gegevens kunnen geenszins worden beschouwd als een indicator voor de toekomstige performance van het compartiment. 12

Degroof Bonds. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Bonds Corporate EUR BEWAARDER

Degroof Bonds. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Bonds Corporate EUR BEWAARDER Degroof Bonds Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEWAARDER Compartiment Degroof Bonds Corporate EUR VEREENVOUDIGD PROSPECTUS AUGUSTUS 2010 2 Degroof Bonds Beleggingsvennootschap met veranderlijk

Nadere informatie

Degroof Bonds. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Bonds Corporate EUR BEWAARDER

Degroof Bonds. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Bonds Corporate EUR BEWAARDER Degroof Bonds Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEWAARDER Compartiment Degroof Bonds Corporate EUR VEREENVOUDIGD PROSPECTUS MEI 2007 Degroof Bonds Beleggingsvennootschap met veranderlijk

Nadere informatie

Degroof Global. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Global ISIS Low BEWAARDER

Degroof Global. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Global ISIS Low BEWAARDER Degroof Global Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEWAARDER Compartiment Degroof Global ISIS Low VEREENVOUDIGD PROSPECTUS JANUARI 2011 1 2 Degroof Global Beleggingsvennootschap met veranderlijk

Nadere informatie

Degroof Global. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Global ISIS Medium BEWAARDER

Degroof Global. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Global ISIS Medium BEWAARDER Degroof Global Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEWAARDER Compartiment Degroof Global ISIS Medium VEREENVOUDIGD PROSPECTUS JANUARI 2011 1 Degroof Global Beleggingsvennootschap met veranderlijk

Nadere informatie

SHARE. Compartiment SHARE ENERGY

SHARE. Compartiment SHARE ENERGY SHARE Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (BEVEK naar Luxemburgs recht) met compartimenten van activa die meerwaarden nastreven, verdeeld per geografische zones of economische sectoren Compartiment

Nadere informatie

HECTOR SICAV. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment HECTOR SICAV - EURO STRATEGIC BEWAARDER

HECTOR SICAV. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment HECTOR SICAV - EURO STRATEGIC BEWAARDER HECTOR SICAV Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEWAARDER Compartiment HECTOR SICAV - EURO STRATEGIC VEREENVOUDIGD PROSPECTUS Mei 2008 1 Raad van bestuur HECTOR SICAV Beleggingsvennootschap

Nadere informatie

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CORPORATES EURO i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS VOOR HET DOORLOPEND AANBOD VAN AANDELEN VAN HET COMPARTIMENT Degroof Equities - International Selection (hierna International Selection ) VAN DE BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht overeenkomstig de Richtlijn 85/611/EEG 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Parijs,

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 TRIODOS SICAV I sicav naar Luxemburgse recht conform Richtlijn 85/611/EEG Route D Esch, 69, 1470 Luxemburg LUXEMBURG De informatie die in deze bijlage

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus December 2009 DB PLATINUM Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG Route d Esch 69, L-1470 Luxembourg De informatie die in deze bijlage bij het prospectus

Nadere informatie

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Vereenvoudigd prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Dit vereenvoudigd prospectus bevat de belangrijkste informatie

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Total Return II Gemeenschappelijk Beleggingsfonds conform Richtlijn 85/611/EEG 136, route d Arlon, L 1150 Luxemburg Gemeenschappelijk Beleggingsfonds

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap Equity USA Small Cap Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

Fortis Comfort Equity High Dividend Europe

Fortis Comfort Equity High Dividend Europe Fortis Comfort Equity High Dividend Europe Categorie "Classic" FORTIS COMFORT Fonds Commun de Placement naar Luxemburgs recht Presentatie van het Fonds FORTIS COMFORT (hierna "het Fonds") is op 28 juli

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus December 2011. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht

Vereenvoudigd prospectus December 2011. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht Vereenvoudigd prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht De SICAV is een Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal met meerdere compartimenten,

Nadere informatie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 26 februari

Nadere informatie

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus CapitalatWork Umbrella Fund SICAV Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht overeenkomstig richtlijn 85/611/EEG 69, route d'esch, L -1014 Luxembourg De informatie

Nadere informatie

DELTA LLOYD L Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen naar Luxemburgs recht

DELTA LLOYD L Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen naar Luxemburgs recht Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen VEREENVOUDIGD P R O S P E C T U S JULI 2007 Inschrijven is alleen mogelijk op basis van het prospectus of dit vereenvoudigde

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010 Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010 ARGENTA FUND OF FUNDS De vennootschap ARGENTA FUND OF FUNDS (hierna de vennootschap genoemd) is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

ASIA PACIFIC PERFORMANCE

ASIA PACIFIC PERFORMANCE ASIA PACIFIC PERFORMANCE Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal PROMOTOR BEWAARDER VERTEGENWOORDIGER VOOR ZWITSERLAND Banque Cantonale de Genève VERTEGENWOORDIGER VOOR FRANKRIJK Cholet-Dupont

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Fortis Comfort Bond Fund

Fortis Comfort Bond Fund Fortis Comfort Bond Fund Categorie "Classic" FORTIS COMFORT Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Luxemburgs recht Presentatie van het Fonds FORTIS COMFORT (hierna "het Fonds") is op 28 juli 2005 in Luxemburg

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 ARGENTA-FUND De vennootschap ARGENTA-FUND (hierna "de vennootschap" genoemd) is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal ("SICAV") met

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate Bond World Emerging Corporate Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EMERGING MARKETS

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EMERGING MARKETS Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EMERGING MARKETS i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van

Nadere informatie

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht met verschillende compartimenten in overeenstemming met de richtlijn

Nadere informatie

Degroof Global. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEWAARDER

Degroof Global. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEWAARDER Degroof Global Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEWAARDER Compartiment Degroof Global ISIS Low Compartiment Degroof Global ISIS Medium Low Compartiment Degroof Global ISIS Medium Compartiment

Nadere informatie

BNP Paribas Portfolio Fund Balanced afgekort BNPP PF Balanced

BNP Paribas Portfolio Fund Balanced afgekort BNPP PF Balanced BNP Paribas Portfolio Fund Balanced afgekort BNPP PF Balanced Balanced Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas Portfolio Fund is op 14 maart 1990 in Luxemburg voor onbepaalde duur opgericht onder de

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

LUX INTERNATIONAL STRATEGY BELGISCHE BIJLAGE VAN JUNI 2005 AAN HET PROSPECTUS VAN JULI 2004 EN ZIJN AANHANGSEL VAN AUGUSTUS 2004

LUX INTERNATIONAL STRATEGY BELGISCHE BIJLAGE VAN JUNI 2005 AAN HET PROSPECTUS VAN JULI 2004 EN ZIJN AANHANGSEL VAN AUGUSTUS 2004 LUX INTERNATIONAL STRATEGY BELGISCHE BIJLAGE VAN JUNI 2005 AAN HET PROSPECTUS VAN JULI 2004 EN ZIJN AANHANGSEL VAN AUGUSTUS 2004 BIJKOMENDE INLICHTINGEN VOOR BELGISCHE INWONERS Belangrijke opmerking :

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

KBL EPB Bond Fund. Vereenvoudigd Prospectus December 2011. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs Recht

KBL EPB Bond Fund. Vereenvoudigd Prospectus December 2011. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs Recht KBL EPB Bond Fund Vereenvoudigd Prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs Recht De SICAV is een Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal met meerdere

Nadere informatie

TreeTop Convertible SICAV

TreeTop Convertible SICAV v T REET OP ASSET MANAGEMENT S.A. TreeTop Convertible SICAV Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht Prospectus September 2011 Het inschrijvingsformulier is op eenvoudig verzoek

Nadere informatie

PARVEST JAPAN. Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009

PARVEST JAPAN. Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

PARVEST BOND EURO SHORT TERM

PARVEST BOND EURO SHORT TERM Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus september 00 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

Asia Pacific Performance

Asia Pacific Performance Essentiële Beleggersinformatie 26 juni 2015 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EURO CANDIDATES

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EURO CANDIDATES Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EURO CANDIDATES i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

PARVEST EUROPE DIVIDEND

PARVEST EUROPE DIVIDEND Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

VERKORT PROSPECTUS MEI 2011

VERKORT PROSPECTUS MEI 2011 BNP PARIBAS INSTICASH EUR Subfonds van BNP Paribas InstiCash, beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (de "SICAV") Opgericht op 30 juni 1998 VERKORT PROSPECTUS MEI 2011 Dit

Nadere informatie

Distributie en Kapitalisatie. Argenta Fund of Funds

Distributie en Kapitalisatie. Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitalisatie is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus. Maart 2010 DELTA LLOYD L

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus. Maart 2010 DELTA LLOYD L elgische bijlage bij het uitgifteprospectus Maart 2010 DELT LLOYD L eleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal met meerdere compartimenten naar Luxemburgs recht conform Richtlijn 85/611/EEG (Société

Nadere informatie

P R O S P E C T U S VOOR HET DOORLOPEND AANBOD VAN AANDELEN VAN DE BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL - BEVEK.

P R O S P E C T U S VOOR HET DOORLOPEND AANBOD VAN AANDELEN VAN DE BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL - BEVEK. P R O S P E C T U S VOOR HET DOORLOPEND AANBOD VAN AANDELEN VAN DE BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL - BEVEK Degroof Equities DE AANDELEN VAN SOMMIGE COMPARTIMENTEN VAN DE BEVEK ZIJN OP

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Augustus 2010 FUND BEVEK naar uxemburgse recht met verschillende compartimenten conform Richtlijn 85/611/EEG 14, Boulevard Royal - 2449 UEMBOURG De informatie

Nadere informatie

INFORMATIE BETREFFENDE DE BEVEK :

INFORMATIE BETREFFENDE DE BEVEK : Vereenvoudigd prospectus US Equities Compartiment van Ethias Investment RDT-DBI NV Bevek naar belgisch recht in effecten en liquide middelen Rue des Croisiers 24 4000 Luik RPR 0865127063 (Luik) INFORMATIE

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus mei 2010 DWS Invest beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG Boulevard Konrad Adenauer 2, L-1115 Luxemburg De informatie die in deze bijlage bij

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

FORTIS PERSONAL PORTFOLIO FUND Balanced

FORTIS PERSONAL PORTFOLIO FUND Balanced FORTIS PERSONAL PORTFOLIO FUND Balanced Balanced Presentatie van de Vennootschap FORTIS PERSONAL PORTFOLIO FUND is opgericht in Luxemburg op 14 maart 1990 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij

Nadere informatie

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PATRIMOINE

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PATRIMOINE BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PATRIMOINE Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Frans recht in overeenstemming met de richtlijn 85/611/EEG Beheervennootschap Carmignac Gestion

Nadere informatie

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG.

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG. Aanvullende informatie bij de Essentiële Beleggersinformatie in het kader van de distributie in België van aandelen van instellingen voor collectieve belegging in effecten vallend onder het recht van een

Nadere informatie

TreeTop Convertible SICAV

TreeTop Convertible SICAV T REETOP ASSET MANAGEMENT S.A. TreeTop Convertible SICAV Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht Prospectus December 2013 Het inschrijvingsformulier is op eenvoudig verzoek

Nadere informatie

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend Distributie en Kapitaliserend is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van

Nadere informatie

AXA LUXEMBOURG FUND SICAV

AXA LUXEMBOURG FUND SICAV AXA LUXEMBOURG FUND SICAV afgekort AXA L FUND Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal samengesteld uit de compartimenten Bonds Europe Equity Europe Equity Immo Europe Global Assets Defensive Global

Nadere informatie

BKCP INVEST BKCP Europe Trackers

BKCP INVEST BKCP Europe Trackers BKCP INVEST BKCP Europe Trackers Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BKCP INVEST Oprichtingsdatum 2 oktober 2000 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

FORTIS QUAM FUND 15/40

FORTIS QUAM FUND 15/40 Presentatie van het Fonds FORTIS QUAM FUND is op 29 november 2005 voor onbepaalde duur opgericht onder de wetgeving van het Groothertogdom Luxemburg als gemeenschappelijk beleggingsfonds conform de bepalingen

Nadere informatie

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS ADDENDUM VAN AUGUSTUS 2010 BIJ HET PROSPECTUS VAN DECEMBER 2009 INVESCO FUNDS SERIES 15 Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Iers recht conform de Richtlijn

Nadere informatie

AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal

AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal Maatschappelijke zetel: 49, avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxemburg Handelsregister: Luxemburg, B-63.116 KENNISGEVING AAN

Nadere informatie

VERKORT PROSPECTUS DECEMBER 2008 ALGEMENE INLICHTINGEN. Juridische vorm:

VERKORT PROSPECTUS DECEMBER 2008 ALGEMENE INLICHTINGEN. Juridische vorm: PARWORLD TRACK CONTINENTAL EUROPE Subfonds van PARWORLD, Luxemburgse beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (hierna de SICAV genoemd) Opgericht op 11 augustus 2000 VERKORT PROSPECTUS DECEMBER

Nadere informatie

PROSPECTUS. Voor het permanent aanbod. van aandelen SHARE

PROSPECTUS. Voor het permanent aanbod. van aandelen SHARE PROSPECTUS Voor het permanent aanbod van aandelen SHARE Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (BEVEK naar Luxemburgs recht) met compartimenten van activa die meerwaarden nastreven, verdeeld

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

UNIVERSAL INVEST Bevek met meerdere compartimenten naar Luxemburgs recht

UNIVERSAL INVEST Bevek met meerdere compartimenten naar Luxemburgs recht VEREENVOUDIGDE P R O S P E C T U S AUGUSTUS 2010 Er kan alleen worden ingetekend op basis van dit prospectus, aangevuld met de statuten en de beschrijvende fiches van ieder compartiment zoals vermeld in

Nadere informatie

BNP PARIBAS B FUND II BEST OF BONDS 8 DIS

BNP PARIBAS B FUND II BEST OF BONDS 8 DIS BNP PARIBAS B FUND II BEST OF BONDS 8 DIS Vereenvoudigd prospectus Naam BNP PARIBAS B FUND II Oprichtingsdatum 28 februari 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire zetel heeft

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Degroof Monetary. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEWAARDER. Compartiment Degroof Monetary USD Compartiment Degroof Monetary EUR

Degroof Monetary. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEWAARDER. Compartiment Degroof Monetary USD Compartiment Degroof Monetary EUR Degroof Monetary Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEWAARDER Compartiment Degroof Monetary USD Compartiment Degroof Monetary EUR PROSPECTUS April 2012 Inschrijvingen mogen slechts worden

Nadere informatie

INFORMATIE BETREFFENDE DE BEVEK :

INFORMATIE BETREFFENDE DE BEVEK : Vereenvoudigd prospectus Compartiment van Ethias Investment RDT-DBI NV Bevek naar belgisch recht in effecten en liquide middelen Rue des Croisiers 24 4000 Luik RPR 0865127063 (Luik) INFORMATIE BETREFFENDE

Nadere informatie

Crelan Fund EconoFuture: altijd de juiste richting.

Crelan Fund EconoFuture: altijd de juiste richting. Compartiment van de Belgische bevek Crelan Fund N.V. Crelan Fund EconoFuture: altijd de juiste richting. Crelan Fund EconoFuture heeft een doordachte langetermijnvisie Geert Noels -Bestuurder van Crelan

Nadere informatie

BNP Paribas B Institutional I Equity EMU D

BNP Paribas B Institutional I Equity EMU D BNP Paribas B Institutional I Equity EMU D Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BNP Paribas B Institutional I Oprichtingsdatum 26 april 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar

Nadere informatie

Informatie aan de aandeelhouders van de compartimenten Belgium, Small & Mid Cap Europe, Dollar Bonds en Euro Prime Bonds

Informatie aan de aandeelhouders van de compartimenten Belgium, Small & Mid Cap Europe, Dollar Bonds en Euro Prime Bonds PUILAETCO DEWAAY FUND Bevek naar Belgisch recht categorie I.C.B.E. Maatschappelijke zetel : Herrmann-Debrouxlaan 46 te 1160 Brussel Ondernemingsnummer : 0444.073.819 Informatie aan de aandeelhouders van

Nadere informatie

European Real Estate Securities Fund

European Real Estate Securities Fund C o h e n & S t e e r s S I C A V European Real Estate Securities Fund Vereenvoudigd Prospectus september 0 Belangrijke Informatie In dit vereenvoudigd Prospectus worden uitsluitend de kerngegevens beschreven

Nadere informatie

TreeTop Convertible SICAV

TreeTop Convertible SICAV Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht Prospectus Februari 2015 De beleggers worden erop gewezen dat naar aanleiding van een beslissing van de Raad van Bestuur van de BEVEK,

Nadere informatie

Het subfonds werd in gelanceerd door inwerkingstelling van de categorie L tegen de initiële prijs van EUR 100,- per aandeel.

Het subfonds werd in gelanceerd door inwerkingstelling van de categorie L tegen de initiële prijs van EUR 100,- per aandeel. Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal PARVEST Agriculture werd in werking gesteld op 2 april 2008. Het subfonds werd in gelanceerd door inwerkingstelling van de

Nadere informatie

JPMorgan Funds Europe Equity Fund (het Sub-Fonds )

JPMorgan Funds Europe Equity Fund (het Sub-Fonds ) JPMorgan Funds Europe Equity Fund (het Sub-Fonds ) beknopte prospectus september 2005 Een Sub-Fonds van JPMorgan Funds (het Fonds ), een SICAV naar Luxemburgs recht Dit beknopte prospectus bevat belangrijke

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document geeft u essentiële beleggersinformatie over dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u

Nadere informatie

Global Real Estate Securities Fund

Global Real Estate Securities Fund C o h e n & S t e e r s S I C A V Global Real Estate Securities Fund Vereenvoudigd Prospectus september 0 Belangrijke informatie In dit vereenvoudigd Prospectus worden uitsluitend de kerngegevens beschreven

Nadere informatie

AXA Life Protected Millesimo RS

AXA Life Protected Millesimo RS AXA Life Protected Millesimo RS - Jaarverslag 31.12.2013-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2013 AXA Life Protected Millesimo RS Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van ALP Millesimo RS 1... 2

Nadere informatie

Beleid voor het doorgeven en uitvoeren van orders voor DFMC Goedgekeurd door het directiecomité van 25 september 2014

Beleid voor het doorgeven en uitvoeren van orders voor DFMC Goedgekeurd door het directiecomité van 25 september 2014 Beleid voor het doorgeven en uitvoeren van orders voor DFMC Goedgekeurd door het directiecomité van 25 september 2014 1 OVEREENGEKOMEN TERMINOLOGIE In de tekst van dit beleid voor het doorgeven en uitvoeren

Nadere informatie

AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal

AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal Maatschappelijke zetel: 49, avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxemburg Handelsregister: Luxemburg, B-63.116 KENNISGEVING AAN

Nadere informatie

Hermes Pensioenfonds BELGISCH PENSIOENSPAARFONDS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

Hermes Pensioenfonds BELGISCH PENSIOENSPAARFONDS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS Hermes Pensioenfonds BELGISCH PENSIOENSPAARFONDS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS MAART 2011 Infoblad Vereenvoudigd Prospectus : Hermes Pensioenfonds Het vereenvoudigd prospectus van het Hermes Pensioenfonds bestaat

Nadere informatie

VIVIUM DYNAMIC FUND. FACT SHEET 31 maart 2016 Beleggingsbeleid. Risicoklasse. Algemene kenmerken

VIVIUM DYNAMIC FUND. FACT SHEET 31 maart 2016 Beleggingsbeleid. Risicoklasse. Algemene kenmerken FACT SHEET 31 maart 2016 Beleggingsbeleid De beheerdoelstelling van dit compartiment stemt overeen met een hoog risiconiveau in vergelijking met de beurs- en obligatiemarkten. De activa van dit compartiment

Nadere informatie

Sicav naar Luxemburgs recht

Sicav naar Luxemburgs recht Sicav naar Luxemburgs recht Best Choice Best Choice is een selectie van fondsen die spe ciaal werd samengesteld voor wie vandaag flexibel en verstandig wil beleggen. Best Choice werd opgericht onder de

Nadere informatie

Primavera Force Talents 1

Primavera Force Talents 1 Primavera Force Talents - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Primavera Force Talents 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van Primavera Force Talents 1... 2 3. Samenstelling

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG JUNI 2015

HALFJAARVERSLAG JUNI 2015 Generali Belgium HALFJAARVERSLAG JUNI 2015 US Equities generali.com INHOUD 1 Inleiding... 3 2 Beleggingsbeleid... 4 2.1 Globale aanpak 4 2.2 De activa 4 3 Evolutie van de portefeuille... 5 3.1 Waardering

Nadere informatie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte houder, Luxemburg, 12 februari

Nadere informatie

FORTIS B FUND Equity Telecom Europe

FORTIS B FUND Equity Telecom Europe FORTIS B FUND Equity Telecom Europe Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam FORTIS B FUND Oprichtingsdatum 15 mei 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

VIVIUM BALANCED FUND FACT SHEET 31 maart 2017

VIVIUM BALANCED FUND FACT SHEET 31 maart 2017 FACT SHEET 31 maart 2017 Beleggingsbeleid De beheerdoelstelling van dit compartiment stemt overeen met een matig risiconiveau in vergelijking met de beurs- en obligatiemarkten. De activa van dit compartiment

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT PROFIL PLUS DYNAMIQUE

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT PROFIL PLUS DYNAMIQUE VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT PROFIL PLUS DYNAMIQUE van de openbare Bevek naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming opterend voor Beleggingen die niet voldoen aan de

Nadere informatie

BNP PARIBAS B FUND II BEST OF SUSTAINABLE BONDS 2 DIS

BNP PARIBAS B FUND II BEST OF SUSTAINABLE BONDS 2 DIS BNP PARIBAS B FUND II BEST OF SUSTAINABLE BONDS 2 DIS Vereenvoudigd prospectus Naam BNP PARIBAS B FUND II Oprichtingsdatum 28 februari 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

Informatiefiche Argenta Fund of Funds

Informatiefiche Argenta Fund of Funds Informatiefiche Argenta Fund of Funds Zeer Defensief Kapitalisatie 29-06-2017 Argenta Fund of Funds Zeer Defensief is een compartiment van 'Argenta Fund of Funds', een SICAV naar Luxemburgs recht (beleggingsvennootschap

Nadere informatie

Hoe investeert u in duurzame beleggingsfondsen? (Voorbehouden aan Belgische ingezetenen)

Hoe investeert u in duurzame beleggingsfondsen? (Voorbehouden aan Belgische ingezetenen) Hoe investeert u in duurzame beleggingsfondsen? (Voorbehouden aan Belgische ingezetenen) U wenst te beleggen op een manier die past bij uw eigen waarden. U bent bovendien bereid risico te nemen en uw belegging

Nadere informatie

Vereenvoudigd Prospectus December 2011. KBL EPB Fund

Vereenvoudigd Prospectus December 2011. KBL EPB Fund Vereenvoudigd Prospectus December 2011 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de belangrijkste informatie met betrekking tot de SICAV KBL EPB FUND. Voor alle aanvullende informatie dient de belegger, alvorens

Nadere informatie

Omschrijving. ING Bank NV (NL) 5Y EUR Collared Floater. Voordelen. Nadeel. Euribor 3 maand sinds november 2003

Omschrijving. ING Bank NV (NL) 5Y EUR Collared Floater. Voordelen. Nadeel. Euribor 3 maand sinds november 2003 ING Bank NV (NL) Trimestriële coupon Looptijd van het product: 5 jaar MiFID-profiel: zie pagina 3 Kapitaalbescherming op de eindvervaldatum door de Emittent Omschrijving Note is een beleggingsproduct :

Nadere informatie

Jaarverslag Millesimo Carmignac

Jaarverslag Millesimo Carmignac Millesimo Carmignac - Jaarverslag 31.12.2013-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2013 Millesimo Carmignac Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van Millesimo Carmignac... 2 3. Samenstelling van Millesimo

Nadere informatie