Fortis Comfort Equity High Dividend Europe

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Fortis Comfort Equity High Dividend Europe"

Transcriptie

1 Fortis Comfort Equity High Dividend Europe Categorie "Classic" FORTIS COMFORT Fonds Commun de Placement naar Luxemburgs recht Presentatie van het Fonds FORTIS COMFORT (hierna "het Fonds") is op 28 juli 2005 in Luxemburg opgericht voor onbepaalde duur in de vorm van een gemeenschappelijk beleggingsfonds met meerdere compartimenten door de beheermaatschappij FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., met statutaire zetel te Luxemburg, 46 Avenue J-F Kennedy. Het Fonds valt onder de bepalingen van deel I van de wet van 20 december 2002 betreffende de instellingen voor collectieve belegging. Het is onderworpen aan de Europese Richtlijn 85/611/EEG zoals gewijzigd door de richtlijnen 2001/107/EG en 2001/108/EG. Beleggingsdoelstelling De beleggers een zo hoog mogelijke waardestijging van het belegde kapitaal te kunnen bieden, en hen tegelijk te laten profiteren van een brede risicospreiding. Beleggingsbeleid Dit compartiment wordt beheerd volgens een strikt beleggingsproces dat streeft naar een regelmatig rendement door voornamelijk te beleggen in kapitalisatieaandelen van aandelensicavs. De in ondergeschikte mate en tijdelijk gehouden liquiditeiten zullen niet vergoed worden. De geselecteerde sicavs beleggen voornamelijk op de Europese effectenbeurzen, in aandelen die een hoog rendement bieden door de uitkering van hogere dividenden dan het marktgemiddelde. Dit compartiment zal niet meer dan 15% van zijn nettovermogen beleggen in vorderingen van alle aard. De uitkeringsdoelstelling van het compartiment is aan de houders van uitkeringsdeelbewijzen een relatief hoge nettocoupon te betalen van 1% boven de dividend yield van de MSCI Europe index. Het bedrag van de jaarlijkse coupon zal door de raad van bestuur van de Beheermaatschappij vastgelegd worden aan het einde van elk boekjaar van het Fonds. De betaling van de jaarlijkse coupons vindt plaats op 20 november na elk boekjaar van het Fonds (of de eerste bankwerkdag na 20 november indien 20 november geen bankwerkdag in Luxemburg is). Risicoprofiel Er zijn zeven risicoklassen gedefinieerd. De klasse 0 vertegenwoordigt het laagste risico, de klasse 6 het hoogste risico. Klasse 4 Jaarlijks rendement "Classic" ,69% ,95% 2006 NVT Het rendement in het verleden vormt geen aanwijzing voor toekomstige rendementen. Profiel van de typische belegger Er zijn vijf beleggersprofielen gedefinieerd: conservatief, defensief, neutraal, dynamisch en agressief. Dit compartiment beantwoordt aan het neutraal profiel. Aanbevolen beleggingstermijn: 8 jaar Deze informatie wordt louter ter indicatie gegeven en brengt geen verbintenissen met zich mee voor de Beheermaatschappij. Deelbewijzen "Classic-Capitalisation" en "Classic-Distribution" op naam of aan toonder. 1 / 6

2 De certificaten aan toonder zijn verkrijgbaar in coupures van 1, 10 en 50 deelbewijzen. De coupures van 1 deelbewijs worden slechts ter aanvulling uitgegeven. Dit vereenvoudigde prospectus handelt alleen over de categorie van deelbewijzen die in de titel is vermeld. Bestemming van de inkomsten Uitkeringsdeelbewijzen: een dividend kan jaarlijks uitgekeerd worden, overeenkomstig het rendement. Kapitalisatiedeelbewijzen: de inkomsten worden herbelegd. Provisies en kosten Ten laste van de houder van deelbewijzen: Uitgifte: maximaal 2,5% ten gunste van de plaatsingsagent Omzetting: maximaal 10 EUR en in geval van omzetting naar een compartiment met een hogere uitgifteprovisie kan het verschil geïnd worden. Deze provisie komt toe aan de plaatsingsagent. Terugkoop: nihil Ten laste van het compartiment: Beheer: 1,25% per jaar te verdelen tussen de beheerder en de distributeur Rendement: nihil Bewaarder: 0,06% per jaar Administratie: 0,10% per jaar Total Expense Ratio: NVT Belastingstelsel Taxe d abonnement: 0,05% per jaar Het Fonds is daarnaast in België onderworpen aan een jaarlijkse belasting op de ICB s ten belope van 0,08% van de door het Fonds in België belegde nettobedragen, vanaf de inschrijving bij de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen. De houders van deelbewijzen wordt aanbevolen om in hun plaats van herkomst, verblijf of domicilie te informeren naar de eventuele fiscale gevolgen van hun belegging. Uitdrukkingsvaluta EUR Netto-inventariswaarde (NIW) Wordt elke werkdag waarop de banken open zijn in Luxemburg berekend in EUR, op voorwaarde dat de financiële markten die overeenstemmen met een significant deel (ongeveer 50%) van de activa van het compartiment minstens een dag open zijn geweest na de dag die als basis diende voor de berekening van de vorige NIW. Ze kan worden verkregen op de statutaire zetel van de Vennootschap, bij de plaatselijke vertegenwoordigers en in elk dagblad dat door de raad van bestuur is aangeduid. Voorwaarden voor inschrijving / omzetting / terugkoop Om op basis van een bepaalde netto-inventariswaarde te worden verwerkt, moeten de aanvragen tot inschrijving, omzetting en terugkoop ontvangen zijn bij een plaatselijk vertegenwoordiger, een distributeur of rechtstreeks bij de transferagent vóór uur twee dagen voor de waarderingsdag. De aanvragen tot inschrijving, omzetting en terugkoop die verstuurd worden per fax, of een andere manier die een handmatige verwerking vereist, moeten twee dagen voor de waarderingsdag toekomen bij de transferagent vóór uur. Voor de andere overdrachtmethoden blijft het uiterste tijdstip uur. De aanvragen die na deze uiterste tijdstippen aanvaard worden, zullen verwerkt worden op basis van de nettoinventariswaarde van de waarderingsdag die volgt op de gegeven waarderingsdag. Zij zullen betaald worden in de waarderingsvaluta van de betrokken deelbewijzen, binnen twee werkdagen op de markt van de uitdrukkingsvaluta na de waarderingsdag. Aanvullende informatie Promotor: Fortis Investments Vennootschap belast met het beheer en de centrale administratie: Fortis Investment Management Luxembourg S.A., Luxemburg Financieel beheerder: Fortis Investments Agent NIW-berekening, transferagent en registerhouder:fastnet Luxembourg S.A., Luxemburg Bewaarder: BGL BNP Paribas, Luxemburg Accountant: PricewaterhouseCoopers S.à r.l., Luxemburg Toezichthouder: Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxemburg 2 / 6

3 Plaatselijke vertegenwoordigers: Groothertogdom Luxemburg: BGL BNP PARIBAS België: BNP Paribas Fortis, België Notering: nihil Introductiedatum: De categorie "Classic" van het compartiment is geïntroduceerd op 4 november 2005 tegen de prijs van 100,00 EUR per deelbewijs. Geschiedenis: nihil Op verzoek zijn het volledige prospectus, de jaar- en halfjaarverslagen en andere informatie kosteloos verkrijgbaar: op de statutaire zetel; bij de agenten die belast zijn met de financiële dienstverlening; op de internetsite 3 / 6

4 BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS FORTIS COMFORT Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Luxemburgs recht conform Richtlijn 85/611/EEG 46, Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg De informatie die in deze bijlage bij het prospectus wordt verstrekt, moet samen worden gelezen met de informatie in het uitgifteprospectus. De bijlage bij het prospectus moet samen met het prospectus worden bezorgd aan elke belegger die in België inschrijft in het kader van de Belgische wetgeving op het openbaar aantrekken van spaargelden. Deze bijlage bij het prospectus wordt openbaar gemaakt na goedkeuring door de Commissie voor het Bank-, Financieen Assurantiewezen, conform artikel 119 van het koninklijk besluit van 4 maart 2005 met betrekking tot bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging en artikel 131 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles. Deze goedkeuring houdt geen beoordeling in van de opportuniteit of van de kwaliteit van de verrichting evenmin als van de positie van de vennootschap die ze verwezenlijkt. Bemiddelaar die in België instaat voor de financiële dienst BNP Paribas Fortis, Warandeberg 3, 1000 Brussel Verdelers in België (1) Distributienet «Fintro», Fortis Bank NV, Warandeberg 3, 1000 Brussel (1) Tot op heden werd er in België geen nominee aangesteld. Compartimenten die in België openbaar spaargelden mogen aantrekken Onderstaande compartimenten mogen openbaar beroep doen op het spaarwezen in België via de voor elk compartiment tussen haakjes vermelde aandelenklasse: Fortis Comfort Bond Fund (Classic) Fortis Comfort Equity High Dividend Europe (Classic) Niet-recurrente provisies en kosten gedragen door de belegger in België (in valuta van het compartiment of in percentage berekend op de netto-inventariswaarde per aandeel) Tarieflijst : Intrede Uittreding Compartimentswijziging Verhandelingsprovisie 2,50% (1) -- Eventueel verschil tussen de verhandelingsprovisie van de respectieve compartimenten Administratieve kosten Compartimentswijziging (2) EUR BTW inbegrepen (maximum) Kosten voor de materiële levering van de effecten Bedrag tot dekking van de kosten voor de verwerving/realisatie van de activa Bedrag tot ontmoediging van een uittreding die volgt binnen de periode van een maand na intrede (1) In het distributienetwerk van BNP Paribas en Fintro, vermindering van 20% op de provisie voor iedere inschrijving via PC banking of Phone banking.. (2) In geval van omzetting van aandelen (Kap Dis of Dis Kap) binnen eenzelfde compartiment zijn de kosten van maximaal 25 EUR eveneens van toepassing. Beschikbare informatie in België De volgende documenten zijn voor het publiek beschikbaar bij de bemiddelaar die instaat voor de financiële dienst van de ICBE: het volledige prospectus en het vereenvoudigd prospectus van de ICBE; het beheerreglement van de ICBE; de jaarverslagen en de halfjaarlijkse verslagen / 6

5 Alle informatie die in het land van herkomst van de ICBE gepubliceerd wordt, zal ook gepubliceerd worden in de volgende Belgische nationale dagbladen: De Tijd en L Echo. Het kan met name maar niet exclusief gaan om de publicatie van de netto-inventariswaarde, de oproepingsberichten voor de algemene vergadering, de betaalbaarstelling van dividenden, de beslissing tot en de modaliteiten van de vereffening, fusie of splitsing en de schorsing van de berekening van de netto-inventariswaarde. Voorwaarden voor inschrijving op en inkoop van rechten van deelneming in de ICBE De modaliteiten inzake de uitgifte of de terugkoop van aandelen of inzake de wijzigingen van compartimenten worden per compartiment in Deel II van het huidige prospectus opgesomd. Belastingstelsel A. Belastingstelsel voor natuurlijke personen die fiscaal ingezetene van België zijn. 1. Belasting van meerwaarden Onverminderd de bepalingen van het belastingstelsel in onderstaand punt 2. zijn de meerwaarden die gerealiseerd worden bij de terugkoop of verkoop van ICB-deelbewijzen of de volledige of gedeeltelijke verdeling van het maatschappelijk tegoed van de ICB in principe niet onderworpen aan de personenbelasting als de belegger handelt in het kader van het normale beheer van zijn privévermogen. 2. Belasting bij de terugkoop of de verdeling van het maatschappelijk tegoed van de ICBE of belasting van de uitkeringen door de ICBE 2.1.Terugkoop of verdeling Het in dit punt beschreven belastingstelsel maakt een onderscheid tussen: o ICBE s of compartimenten die direct of indirect minder dan 40% van hun tegoeden beleggen in schuldvorderingen zoals bedoeld in de wet van 17 mei Er zal geen roerende voorheffing worden ingehouden door de Belgische bemiddelaar die instaat voor de financiële dienstverlening (en natuurlijke personen zullen geen belasting verschuldigd zijn bij uitbetaling door een niet in België gevestigde bemiddelaar die instaat voor de financiële dienstverlening); o ICBE s of compartimenten die direct of indirect meer dan 40% van hun tegoeden beleggen in schuldvorderingen zoals bedoeld in de wet van 17 mei Er zal een roerende voorheffing van 15% worden ingehouden door de Belgische bemiddelaar die instaat voor de financiële dienstverlening (of er zal een personenbelasting van 15% vermeerderd met gemeentelijke opcentiemen verschuldigd zijn bij uitbetaling aan de belegger door een niet in België gevestigde bemiddelaar die instaat voor de financiële dienstverlening) over het geheel van de inkomsten die direct of indirect voortvloeien, in de vorm van intresten, meerwaarden of minderwaarden, uit het rendement van de activa die zijn belegd in de hierboven bedoelde schuldvorderingen. Het uit hoofde van de belegger belastbare bedrag (ook de Belgische TIS, Taxable Income per Share, genoemd) wordt evenwel beperkt tot de door de belegger gerealiseerde meerwaarde. Als de Belgische TIS niet bekend is of niet kan worden vastgesteld, zal het uit hoofde van de belegger belastbare bedrag gelijkgesteld worden aan het verschil tussen het bedrag dat bij de transactie is ontvangen enerzijds en de aankoopprijs of de beleggingswaarde van de aandelen anderzijds, vermenigvuldigd met het percentage van de activa van het compartiment dat belegd is in schuldvorderingen. Als de belegger de deelbewijzen heeft verworven vóór 1 juli 2005 of niet kan bewijzen op welke datum hij de deelbewijzen heeft verworven, zal hij beschouwd worden als houder van de deelbewijzen sinds 1 juli o ICBE s of compartimenten die de mogelijkheid hebben om direct of indirect meer dan 40% van hun tegoeden te beleggen in schuldvorderingen zoals bedoeld in de wet van 17 mei Afhankelijk van de samenstelling van het vermogen van de ICBE tijdens de referentieperiode, kan er mogelijk een roerende voorheffing van 15% worden ingehouden door de Belgische bemiddelaar die instaat voor de financiële dienstverlening (of zou er mogelijk een personenbelasting van 15% vermeerderd met gemeentelijke opcentiemen verschuldigd zijn bij uitbetaling aan de belegger door een niet in België gevestigde bemiddelaar die instaat voor de financiële dienstverlening) over het geheel van de inkomsten die direct of indirect voortvloeien, in de vorm van intresten, meerwaarden of minderwaarden, uit het rendement van de activa die zijn belegd in de hierboven bedoelde schuldvorderingen. Het uit hoofde van de belegger belastbare bedrag (ook de Belgische TIS, Taxable Income per Share, genoemd) wordt evenwel beperkt tot de door de belegger gerealiseerde meerwaarde. Als de Belgische TIS niet bekend is of niet kan worden vastgesteld, zal het uit hoofde van de belegger belastbare bedrag gelijkgesteld worden aan het verschil tussen het bedrag dat bij de transactie is ontvangen enerzijds en de aankoopprijs of de beleggingswaarde van de aandelen anderzijds, vermenigvuldigd met het percentage van de activa van het compartiment dat belegd is in schuldvorderingen. Als de belegger de deelbewijzen heeft verworven vóór 1 juli 2005 of niet kan bewijzen op welke datum hij de deelbewijzen heeft verworven zal hij beschouwd worden als houder van de deelbewijzen sinds 1 juli / 6

6 2.2 Uitkeringen door de ICBE Onverminderd de toepassing van de hierboven in punt 2.1 vermelde bepalingen, zijn de bedragen die door de ICBE aan de belegger worden toegekend, met uitzondering van de bedragen die worden toegekend bij terugkoop van deelbewijzen of verdeling van het maatschappelijke tegoed van de ICBE, onderworpen aan de inhouding van een roerende voorheffing van 15% (of de personenbelasting van 15% + gemeentelijke opcentiemen bij uitbetaling door een niet in België gevestigde bemiddelaar die instaat voor de financiële dienstverlening) over het deel van deze bedragen dat deel uitmaakt van de belastbare inkomsten waarvan sprake in 2.1. Deze heffing zal alleen worden toegepast als de beheermaatschappij van de ICBE een uitsplitsing (naar inkomstencategorie) maakt van de door de ICBE aan de belegger toegekende of betaalbaar gestelde bedragen met uitzondering van de bedragen die toegekend zijn bij terugkoop van deelbewijzen of verdeling van het maatschappelijk tegoed van de ICBE Als de ICBE geen uitsplitsing maakt zoals bedoeld in punt 2.2.1, zijn de door de ICBE aan de belegger toegekende bedragen, met uitzondering van de bedragen die toegekend zijn bij terugkoop van deelbewijzen of verdeling van het maatschappelijk tegoed van de ICBE, onderworpen aan de inhouding van een roerende voorheffing van 25% (of personenbelasting van 25% vermeerderd met gemeentelijke opcentiemen bij uitbetaling aan de belegger door een niet in België gevestigde bemiddelaar die instaat voor de financiële dienstverlening). B. Belastingstelsel voor andere beleggers 1. Roerende voorheffing. Er is roerende voorheffing van 25% verschuldigd over de inkomsten zoals hierboven in punt bedoeld. Deze inkomsten kunnen echter worden vrijgesteld van deze inhouding van de roerende voorheffing van 25% uit hoofde van niet-ingezeten belastingplichtige beleggers die de formaliteiten voor fiscale identificatie vervullen bij de Belgische bemiddelaar die instaat voor de financiële dienstverlening. Voor het overige wordt elke belegger aangeraden informatie in te winnen inzake de fiscale bepalingen die voor hem gelden met betrekking tot het type inkomsten dat hij ontvangt van de ICBE. 2. Spaarrichtlijn 2003/48/EG Alle natuurlijke personen die ingezetene zijn van een lidstaat van de EU of van bepaalde territoria of derde landen en die inkomsten (intresten, dividenden, meerwaarden ) van de ICBE ontvangen via een betaalkantoor dat gevestigd is in een andere lidstaat van de EU of bepaalde territoria of derde landen moeten advies inwinnen inzake de wettelijke en reglementaire bepalingen die voor hen van toepassing zijn. C. Opmerking De belegger wordt verzocht contact op te nemen met Fortis Investment Management Belgium N.V., Sterrenkundelaan Brussel, Tel.: 02/ (Client Service) om te informeren onder welk belastingstelsel hij zal vallen voor de belegging die hij wil realiseren en, in voorkomend geval, voor het compartiment van de ICB waarin hij wil beleggen. Deze informatie is ook terug te vinden op de internetsite in de rubriek Wettelijke informatie. 6 / 6

BNP Paribas Portfolio Fund Balanced afgekort BNPP PF Balanced

BNP Paribas Portfolio Fund Balanced afgekort BNPP PF Balanced BNP Paribas Portfolio Fund Balanced afgekort BNPP PF Balanced Balanced Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas Portfolio Fund is op 14 maart 1990 in Luxemburg voor onbepaalde duur opgericht onder de

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 TRIODOS SICAV I sicav naar Luxemburgse recht conform Richtlijn 85/611/EEG Route D Esch, 69, 1470 Luxemburg LUXEMBURG De informatie die in deze bijlage

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Augustus 2010 FUND BEVEK naar uxemburgse recht met verschillende compartimenten conform Richtlijn 85/611/EEG 14, Boulevard Royal - 2449 UEMBOURG De informatie

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Oktober 2008 Threadneedle Focus Investment Funds ICVC Beleggingsvennootschap met een veranderlijk kapitaal en een beperkte aansprakelijkheid conform de Richtlijn

Nadere informatie

SAINT-HONORE US VALUE & YIELD

SAINT-HONORE US VALUE & YIELD SAINTHONORE US VALUE & YIELD (vroeger AMERIQUE RENDEMENT) GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS EmA 28 januari 2010 SAINTHONORE US VALUE & YIELD Conform

Nadere informatie

SAINT-HONORE INDE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

SAINT-HONORE INDE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ByD 28 januari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR BEKNOPTE VOORSTELLING

Nadere informatie

METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH

METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH Vereenvoudigd prospectus Naam METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH Oprichtingsdatum 9 februari 1987 Bestaansduur onbeperkt Presentatie van het gemeenschappelijk beleggingsfonds Lidstaat

Nadere informatie

EUROPE RENDEMENT GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN

EUROPE RENDEMENT GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ByD 8 februari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR BEKNOPTE VOORSTELLING

Nadere informatie

SAINT-HONORE GLOBAL CONVERTIBLES GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

SAINT-HONORE GLOBAL CONVERTIBLES GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS SAINT-HONORE GLOBAL CONVERTIBLES GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS PaL 04 januari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL

Nadere informatie

SAINT-HONORE BRESIL GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

SAINT-HONORE BRESIL GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS SAINTHONORE BRESIL GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS EmA 28 januari 2010 SAINTHONORE BRESIL ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

Nadere informatie

GOLDSPHERE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

GOLDSPHERE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ByD 23 februari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR BEKNOPTE VOORSTELLING

Nadere informatie

BNP PARIBAS B PENSION BALANCED

BNP PARIBAS B PENSION BALANCED BNP PARIBAS B PENSION BALANCED Vereenvoudigd prospectus Naam BNP PARIBAS B PENSION BALANCED Oprichtingsdatum 1 februari 1987 Bestaansduur Onbeperkt Presentatie van het gemeenschappelijk beleggingsfonds

Nadere informatie

ECOSPHERE WORLD GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

ECOSPHERE WORLD GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ByD 28 januari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR BEKNOPTE VOORSTELLING

Nadere informatie

AXA B PENSION FUND GROWTH*

AXA B PENSION FUND GROWTH* AXA B PENSION FUND GROWTH* *handelsnaam van BNP Paribas B Pension Growth Pensioenspaarfonds naar Belgisch Recht Gemeenschappelijk beleggingsfonds Vooruitgangstraat 55-1210 Brussel BNP PARIBAS B PENSION

Nadere informatie

BNP PARIBAS B PENSION GROWTH

BNP PARIBAS B PENSION GROWTH BNP PARIBAS B PENSION GROWTH Vereenvoudigd prospectus Naam BNP PARIBAS B PENSION GROWTH Oprichtingsdatum 25 september 2006 Bestaansduur onbeperkt Presentatie van het gemeenschappelijk beleggingsfonds Lidstaat

Nadere informatie

Schroder International Selection Fund. Prospectus. (een in Luxemburg gevestigde open-end beleggingsmaatschappij) Januari 2009.

Schroder International Selection Fund. Prospectus. (een in Luxemburg gevestigde open-end beleggingsmaatschappij) Januari 2009. Schroder International Selection Fund Prospectus (een in Luxemburg gevestigde open-end beleggingsmaatschappij) Januari 2009 België Schroder International Selection Fund (een in Luxemburg gevestigde open-end

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Oktober 2012 Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal en beperkte aansprakelijkheid conform de Richtlijn

Nadere informatie

BNP PARIBAS B PENSION BALANCED

BNP PARIBAS B PENSION BALANCED BNP PARIBAS B PENSION BALANCED Naam BNP PARIBAS B PENSION BALANCED Oprichtingsdatum 1 februari 1987 Bestaansduur Onbeperkt Statuut Presentatie van het gemeenschappelijk beleggingsfonds Gemeenschappelijk

Nadere informatie

BNP Paribas B Institutional I Balanced

BNP Paribas B Institutional I Balanced BNP Paribas B Institutional I Balanced Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BNP Paribas B Institutional I Oprichtingsdatum 26 april 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Oktober 2012 Threadneedle Investment Funds ICVC Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal en beperkte aansprakelijkheid (de Vennootschap ) 60 St Mary

Nadere informatie

BNP Paribas B Institutional I Equity EMU D

BNP Paribas B Institutional I Equity EMU D BNP Paribas B Institutional I Equity EMU D Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BNP Paribas B Institutional I Oprichtingsdatum 26 april 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar

Nadere informatie

BNP PARIBAS B PENSION STABILITY

BNP PARIBAS B PENSION STABILITY BNP PARIBAS B PENSION STABILITY Naam BNP PARIBAS B PENSION STABILITY Oprichtingsdatum 25 september 2006 Bestaansduur onbeperkt Statuut Presentatie van het gemeenschappelijk beleggingsfonds Gemeenschappelijk

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT PROFIL PLUS DYNAMIQUE

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT PROFIL PLUS DYNAMIQUE VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT PROFIL PLUS DYNAMIQUE van de openbare Bevek naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming opterend voor Beleggingen die niet voldoen aan de

Nadere informatie

PROSPECTUS CRELAN INVEST

PROSPECTUS CRELAN INVEST PROSPECTUS CRELAN INVEST Openbare beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (BEVEK) van Belgisch recht met verschillende compartimenten Naamloze Vennootschap ICB die geopteerd heeft voor beleggingen

Nadere informatie

FORTIS B FIX Bond Plus 36

FORTIS B FIX Bond Plus 36 FORTIS B FIX Bond Plus 36 Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam FORTIS B FIX Oprichtingsdatum 11 oktober 1996 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire zetel

Nadere informatie

FORTIS B FIX 2006 Bond 8 Spread Click

FORTIS B FIX 2006 Bond 8 Spread Click FORTIS B FIX 2006 Bond 8 Spread Click Vereenvoudigd prospectus Naam FORTIS B FIX 2006 Informatie betreffende de bevek Ook verhandeld onder de handelsnamen «MAESTRO» en «J.VAN BREDA B FIX 2006» voor bepaalde

Nadere informatie

PROSPECTUS CRELAN INVEST. Informatie over de BEVEK

PROSPECTUS CRELAN INVEST. Informatie over de BEVEK PROSPECTUS CRELAN INVEST Informatie over de BEVEK Benaming CRELAN INVEST. Juridische vorm Naamloze vennootschap. Oprichtingsdatum 12 oktober 2011. Looptijd Onbeperkt. Maatschappelijke zetel Havenlaan,

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS van het openbaar gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming opterend voor Beleggingen die niet voldoen aan de voorwaarden

Nadere informatie

FORTIS B FIX. BEVEK naar Belgisch recht ICB in effecten en liquide middelen. Warandeberg 3-1000 Brussel

FORTIS B FIX. BEVEK naar Belgisch recht ICB in effecten en liquide middelen. Warandeberg 3-1000 Brussel FORTIS B FIX NOTA MET BETREKKING TOT HET COMPARTIMENT FORTIS B FIX «EQUITY 143» ADDENDUM VOOR DE NEDERLANDSE BELEGGER Voor de Nederlandse belegger is een addendum beschikbaar gesteld. Dit addendum is opvraagbaar

Nadere informatie