FORTIS B FIX Bond Plus 36

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FORTIS B FIX Bond Plus 36"

Transcriptie

1 FORTIS B FIX Bond Plus 36 Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam FORTIS B FIX Oprichtingsdatum 11 oktober 1996 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire zetel heeft België Statuut Bevek met verschillende compartimenten die geopteerd heeft voor beleggingen die voldoen niet aan de voorwaarden van de richtlijn 85/611/EEG en die, wat haar werking en beleggingen betreft, wordt beheerst door de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles (In toepassing van artikel 236, 2, alinea 2 van deze wet blijven alle compartimenten behalve de compartimenten Wereld III en Wereld IV evenwel tot hun vervaldag onderworpen aan de beperkingen en voorwaarden opgelegd door de wet van 4 december 1990 en de uitvoeringsbesluiten en -reglementen). Beheertype Bevek die een vennootschap voor beheer van instellingen voor collectieve belegging heeft benoemd. Beheervennootschap Naam: Fortis Investment Management Belgium Maatschappelijke zetel: Sterrenkundelaan Brussel Delegatie van de administratie Fastnet Belgium N.V., Havenlaan 86C b Brussel Beheer van de beleggingsportefeuille De aangeduide beheermaatschappij is belast met het beheer van de activa. Financiële dienst Fortis Bank N.V., Warandeberg, Brussel Distributeur(s) In Belgïe ABN Amro Bank Axa Bank Belgium Bank J. Van Breda Citibank Belgium Fortis Bank Distributienet "Fintro" van Fortis Bank N.V. Fortis Investment Management Belgium J. Quatannens & Co. KBC Securities Petercam SG Private Banking FORTIS B FIX Bond Plus 36 - Vereenvoudigd prospectus - versie SEPTEMBER / 8

2 Van Lanschot Bankiers België In Nederland Fortis Bank Nederland N.V. Bewaarder Fortis Bank N.V., Warandeberg, Brussel Commissaris PricewaterhouseCoopers Reviseurs d'entreprises S.C.C.R.L., Woluwedal, Sint-Stevens-Woluwe vertegenwoordigd door Emmanuèle Attout Promotor Fortis Bank N.V. Belastingstelsel Voor de bevek: - Jaarlijkse belasting van 0,08%, geheven op basis van de in België op 31 december van het voorafgaande jaar netto uitstaande bedragen. - Terugwinning van inhoudingen aan de bron op Belgische dividenden en buitenlandse inkomsten, geïnd door de bevek (overeenkomstig de overeenkomsten tot voorkoming van dubbele belastingheffing). Het belastingstelsel van de inkomsten en meerwaarden die door een belegger zijn ontvangen, is afhankelijk van het specifieke statuut dat van toepassing is op die belegger in het land van ontvangst. In geval van twijfel over het toepasselijk fiscaal stelsel, dient de belegger zich persoonlijk te informeren bij professionelen of bevoegde raadgevers. Aanvullende informatie 1. Informatiebronnen Op verzoek kunnen het prospectus, de statuten, de jaar- en halfjaarlijkse verslagen en de volledige informatie over de andere compartimenten, voor of na de inschrijving op de rechten van deelneming, gratis bekomen worden op het hoofdkantoor van de vennootschap en bij de distributeurs. Het totale-kostenpercentage en de omloopsnelheden van de portefeuille voor de voorafgaande perioden zijn verkrijgbaar op het hoofdkantoor van de vennootschap en aan de loketten van de instelling die de financiële dienstverlening verzorgt. Het prospectus kan geraadpleegd worden op de internetsite 2. Bevoegde autoriteit Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA), Congresstraat Brussel. Het vereenvoudigd prospectus wordt gepubliceerd na goedkeuring door de CBFA, overeenkomstig artikel 53, 1 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles. Deze goedkeuring houdt geen beoordeling in van de opportuniteit en de kwaliteit van het aanbod, noch van de toestand van de persoon die ze verwezenlijkt. 3. Contactpunt waar, indien nodig, aanvullende inlichtingen kunnen worden ingewonnen Fortis Investment Management Belgium N.V., Sterrenkundelaan Brussel Tel: 02/ (Client Service) tussen 9 en 17u. 4. Perso(o)n(en) verantwoordelijk voor de inhoud van het prospectus en het vereenvoudigd prospectus Fortis Investment Management Belgium N.V., Sterrenkundelaan Brussel De voor het prospectus verantwoordelijke persoon verklaart dat, voor zover hem bekend, de gegevens in het prospectus en in het vereenvoudigde prospectus in overeenstemming zijn met de werkelijkheid en dat geen gegevens zijn weggelaten waarvan de vermelding de strekking van het prospectus en van het vereenvoudigde prospectus zou wijzigen. FORTIS B FIX Bond Plus 36 - Vereenvoudigd prospectus - versie SEPTEMBER / 8

3 Informatie betreffende het compartiment 1. VOORSTELLING Naam Bond Plus 36 Oprichtingsdatum 10 oktober 2004 Vervaldag 1 augustus BELEGGINGSGEGEVENS Doel van het compartiment Aan de aandeelhouders de mogelijkheid bieden om op de eindvervaldag van de oorspronkelijke beleggingshorizon(1), vastgesteld op 1 augustus 2017, een meerwaarde van minimum 3,75% (voor aftrek van kosten en taksen) te realiseren op elk van de twaalf observatiedagen. (1) Ten laatste twee weken vóór de vervaldag kan de raad van bestuur een nieuwe beleggingshorizon en -beleid voor het compartiment definiëren. Bestaan van een kapitaalbescherming : Indexcompartiment met een bescherming van 100% van het kapitaal. Geen formele waarborg is verleend aan het compartiment, noch aan zijn deelnemers. Om zijn doelstelling te bereiken, concentreert het compartiment zich op beleggingen in EUR. Alle beleggingsvormen, zoals termijndeposito s en geldbeleggingen, kunnen gebruikt worden. De uitgevoerde bankdeposito s vallen echter niet onder de waarborg van het systeem van bescherming van de deposito s. In plaats van de hoger vermelde beleggingen kunnen beleggingen in staatsleningen of andere obligaties van goede kwaliteit gekozen worden. De BEVEK kan overeenkomsten afsluiten voor swaps, opties, futures en andere financiële derivaten, met vooraanstaande instellingen. Hoewel de verwezenlijking van de doelstelling de eerste prioriteit blijft, vormt dit geen vaste verbintenis voor het compartiment en geldt dit niet voor de aandeelhouder die zijn aandelen verkoopt vóór het verstrijken van de vastgelegde beleggingstermijn. Beleggingsbeleid van het compartiment De werkelijke verkregen meerwaarde per observatiedagis afhankelijk van de evolutie van de 10-jaars EUR-swaprente ten opzichte van de 2-jaars EUR-swaprente (1) : op elke observatiedag wordt het verschil tussen de 10-jaars en de 2- jaars EUR-swaprente vermenigvuldig met twee en een half [2,5 x (rente op 10 jaar rente op 2 jaar)]. De bekomen meerwaarde voor die periode zal gelijk zijn aan het verkregen percentage en kan in elk geval nooit minder zijn dan 3,75 % of meer zijn dan 10 % (voor aftrek van kosten en taksen). Deze meerwaarde wordt via een klikstructuur beveiligd tot op de vervaldag. Bij het bereiken van de initiële beleggingshorizon, op 1 augustus 2017 ontvangt de aandeelhouder minimaal per aandeel de som van de meerwaarden bovenop het bedrag dat overeenkomt (voor aftrek van kosten en taksen) met de initieel vastgelegde netto-inventariswaarde van EUR. Het bedrag van de meerwaarden wordt bepaald op de volgende observatiedagen : 31 januari 2006, 31 januari 2007, 31 januari 2008, 30 januari 2009, 29 januari 2010, 31 januari 2011, 31 januari 2012, 31 januari 2013, 31 januari 2014, 30 januari 2015, 29 januari 2016 en 21 juli (1) De 10-jaars EUR-swaprente staat voor EUR 10 YR Constant Maturity Swap waarvan de fixing bepaald wordt als het gemiddelde van de biedprijs en vraagprijs van de 10-jaars EUR-swaprente vs. de 6-maandse Euribor rente zoals bepaald op de Reuters pagina ISDAFIX2 om 11:00AM C.E.T. De 2-jaars EUR-swaprente staat voor EUR 2 YR Constant Maturity Swap waarvan de fixing bepaald wordt als het gemiddelde van de biedprijs en vraagprijs van de 2-jaars EURswaprente vs. de 6-maandse Euribor rente zoals bepaald op de Reuters pagina ISDAFIX2 om 11:00AM C.E.T. Categorieën van toegelaten activa: overdraagbare effecten, deposito's bij een kredietinstelling, financiële derivaten, geldmarktinstrumenten, liquiditeiten. Toegelaten derivatentransacties: het compartiment kan gebruik maken van financiële derivaten, zowel als dekking als met het oog op het verwezenlijken van de beleggingsdoelstellingen. De gebruikte financiële derivaten kunnen een brede waaier van onderliggende activa omvatten zoals aandelen, aandelenindexen of met aandelen vergelijkbare effecten (opties, termijncontracten, swaps, ), obligaties of obligatie-indexen (renteswaps, termijncontracten, credit default swaps,...) liquiditeiten in diverse deviezen. Deze lijst is niet exhaustief en wordt bepaald in funktie van de beleggingsdoelstellingen van het compartiment. Doorgaans worden deze instrumenten gebruikt om de inherente risico's van beleggingen in de onderliggende effecten op gerichtere en flexibelere wijze na te bootsen of te neutraliseren. Hun gebruik op zich verhoogt de risico s niet. FORTIS B FIX Bond Plus 36 - Vereenvoudigd prospectus - versie SEPTEMBER / 8

4 Bij elke berekening van de inventariswarde moeten deze OTC afgeleide produkten (niet verhandelbaar op een gereguleerde markt) op een betrouwbare en controleerbare wijze worden gewaardeerd. Bovendien moeten deze instrumenten ten allen tijde en op initiatief van het compartiment kunnen worden verkocht of geliquideerd tegen hun werkelijke waarde. Bepaalde strategie: Het compartiment belegt voornamelijk in een deposito en een optie op swaps. Kenmerken van de obligaties en schuldinstrumenten: de obligaties en schuldvorderingen waarin het compartiment belegt, worden uitgegeven door alle types emittenten, waaronder staten, territoriale overheidsinstanties, internationale openbare organismen en bedrijven. Deze obligaties en schuldvorderingen beschikken minimaal over een "investment grade" rating. Voorbeelden: Zie bijlage 2 Risicoprofiel van het compartiment De inschatting van het risicoprofiel van de ICB en/of van het type belegger is gebaseerd op een aanbeveling van de Belgische Vereniging van Asset Managers die geconsulteerd kan worden op de internetsite De waarde van een recht van deelneming kan stijgen of dalen en de belegger kan minder terugkrijgen dan hij heeft ingelegd. Nadere bijzonderheden omtrent alle risico s zijn te vinden in het prospectus. Samenvattende tabel van de relevante en betekenisvolle risico s zoals ingeschat door het compartiment: Risicotype Bondige definitie van het risico Middel Hoog Marktrisico Risico dat de hele markt van een categorie van activa daalt, waardoor de prijs en de waarde van de activa in portefeuille kunnen worden beïnvloed X Rendementsrisico Risico voor het rendement X Risicoprofiel van het type belegger Aanbevolen beleggingstermijn: 12 jaar en 6 maanden Dit compartiment is vooral gericht op beleggers met een conservatief risicoprofiel. Deze informatie wordt louter ter indicatie gegeven en brengt geen verbintenissen met zich mee voor de Vennootschap. FORTIS B FIX Bond Plus 36 - Vereenvoudigd prospectus - versie SEPTEMBER / 8

5 3. BEDRIJFSINFORMATIE Provisies en kosten Niet-recurrente provisies en kosten gedragen door de belegger (in EUR of in percentage berekend op de netto-inventariswaarde per aandeel) Intrede Uittreding Wijziging Verhandelingprovisie 2% (maximum) -- indien hoger, inning van het saldo Administratieve kosten Compartimentswijziging EUR (maximum) Wijziging van een nominee-inschrijving naar een directe inschrijving Bedrag tot dekking van de kosten voor de verwerving/realisatie van de activa % (enkel na de initiële inschrijvingsperiode) 1% (enkel bij vervroegde uittreding), verlaagd tot 0,5%(0,25% voor orders met waarde van meer dan EUR) voor orders ingediend tussen 18 en 31/01/2011. Beurstaks -- 0,50 % (maximum 750 EUR) enkel bij vervroegde uittreding Recurrente provisies en kosten gedragen door het compartiment (in EUR of in percentage berekend op de netto-inventariswaarde van de activa) Tarieven van toepassing bij intrede en uittreding. Kap. -> Kap./Uitk. : 0,50% met een maximum van 750 EUR Vergoeding voor het beheer van de beleggingsportefeuille 15 EUR maximum per jaar per uitstaand aandeel (met een maximum van 2,45% van de gemiddelde waarde van de netto-activa tijdens de periode) Prestatieprovisie -- Vergoeding voor de administratie 0,50 EUR per jaar (per uitstaand aandeel) Verhandelingsvergoeding -- Vergoeding voor de financiële dienst -- Vergoeding van de bewaarder 0,50 EUR per jaar (per uitstaand aandeel) Jaarlijkse belasting Andere kosten (schatting) 0,08% van de in België op 31 december van het voorafgaande jaar netto uitstaande bedragen 0,15% per jaar (vergoeding van de toezichtsautoriteit, belastingen, publicaties en andere, met inbegrip van de vergoeding voor de commissaris). Bestaan van soft commissions Voor nadere informatie over dit punt, zie het prospectus. Bestaan van fee-sharing agreements Voor nadere informatie over dit punt, zie het prospectus. 4. INFORMATIE AANGAANDE DE VERHANDELING VAN DE RECHTEN VAN DEELNEMING Types van aan het publiek aangeboden rechten van deelneming Kapitalisatieaandelen op naam of gedematerialiseerd. ISIN code BE Munteenheid voor de berekening van de netto-inventariswaarde EUR Initiële inschrijvingsperiode van 27 december 2004 tot en emt 28 januari 2005, met betalingsdatum op le 4 februari 2005 FORTIS B FIX Bond Plus 36 - Vereenvoudigd prospectus - versie SEPTEMBER / 8

6 Initiële inschrijvingsprijs EUR Berekening van de netto-inventariswaarde Oorspronkelijk vastgesteld per 4 februari 2005, laatste waarde berekend per 27 juli De netto-inventariswaarde wordt berekend op de eerste werkdag van elke maand en op de tweede werkdag na de 14de van elke maand, op basis van de laatste koersen die bekend zijn op het moment van de waardering, op voorwaarde dat de financiële markten die overeenstemmen met 80% van de activa van het compartiment minstens een dag open zijn geweest na de dag die als basis diende voor de berekening van de vorige netto-inventariswaarde. Publicatie van de netto-inventariswaarde De netto-inventariswaarde wordt elke dag gepubliceerd in de Belgische financiële pers en is eveneens beschikbaar aan de loketten van de instelling die de financiële dienstverlening verzorgt. Wijze waarop de rechten van deelneming kunnen worden teruggekocht De aanvragen tot terugkoop die door de instelling belast met de financiële dienstverlening uiterlijk de werkdag vóór een dag van berekening van de netto-inventariswaarde worden ontvangen vóór 16 uur, zullen worden verwerkt op basis van de eerste inventariswaarde die wordt berekend na de datum van ontvangst van de aanvraag. Deze nettoinventariswaarde zal berekend worden zoals hierboven vermeld. Zij zullen betaald worden met valutadatum drie werkdagen op de wisselmarkt van het betalingsdevies, na de dag van berekening van de netto-inventariswaarde. FORTIS B FIX Bond Plus 36 - Vereenvoudigd prospectus - versie SEPTEMBER / 8

7 Bijlage 1: jaarlijks herzienbare informatie voor de periode van 01/04/2006 tot 31/03/2007 Synthetische risico-indicator II op een schaal van (laagste risico) tot VI (hoogste risico). De risicoklasse geeft een aanduiding van het risico dat verbonden is aan de belegging in een ICB of in een ICBcompartiment met vaste looptijd en kapitaalbescherming bij uittreding voor de vervaldag. De risicoklasse wordt toegekend aan de hand van de gemiddelde standaardafwijking van categorieën van gelijkaardige producten. Het nieuwe ICB-compartiment neemt initieel de risicoklasse over van de categorie waartoe het behoort. Van zodra het ICBcompartiment een inventariswaarden-historiek van meer dan 1 jaar heeft, wordt de risicoklasse toegekend op basis van de berekening van de standaardafwijking op jaarbasis van de returns in EUR. De eventuele wijziging van risicoklasse zal in de prospectus worden opgenomen. Elke latere wijziging van risicoklasse zal in de (half)jaarverslagen van de ICB worden opgenomen. Historisch rendement per categorie van rechten van deelneming Het gaat om cijfers van het verleden die geen indicator van toekomstige rendementen zijn. Deze cijfers houden geen rekening met eventuele herstructureringen. Tabel met de historische rendementen 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar Sinds 28/01/2005 Compartiment (EUR) 0,60% -0,07% De bovenstaande rendementscijfers houden geen rekening met de provisies en kosten voor de uitgifte en terugkoop van rechten van deelneming. Zij gelden voor de rechten van deelneming van kapitalisatie en vertegenwoordigen de evolutie van de netto-inventariswaarde op jaarbasis en exclusief kosten (voor inschrijving en terugbetaling). Totale-kostenpercentage (TKP) 0,79% De volgende kosten zijn niet in de TKP opgenomen: de transactiekosten, rentebetalingen op aangegane leningen, betalingen uit hoofde van financiële derivaten, provisies en kosten die rechtstreeks door de belegger worden betaald, soft commissions. FORTIS B FIX Bond Plus 36 - Vereenvoudigd prospectus - versie SEPTEMBER / 8

8 Bijlage 2 : Voorbeeld (dat louter ter indicatie wordt verschaft) Scenario 1 Observatiedagen Toegekende 10-jaars EUR-swaprente 2-jaars EUR-swaprente Berekening meerwaarde (1) 31/01/2006 4,50% 2,30% 2,5*(4,5%-2,3%)=5,50% 5,50% 31/01/2007 4,70% 2,40% 2,5*(4,7%-2,4%)=5,75% 5,75% 31/01/2008 5,00% 2,50% 2,5*(5%-2,5%)=6,25% 6,25% 30/01/2009 5,30% 3,00% 2,5*(5,3%-3%)=5,75% 5,75% 29/01/2010 5,10% 3,20% 2,5*(5,1%-3,2%)=4,75% 4,75% 31/01/2011 5,60% 3,10% 2,5*(5,6%-3,1%)=6,25% 6,25% 31/01/2012 6,00% 3,45% 2,5*(6%-3,45%)=6,37% 6,37% 31/01/2013 5,70% 3,50% 2,5*(5,7%-3,5%)=5,50% 5,50% 31/01/2014 6,50% 2,45% 2,5*(6,5%-2,45%)=10,12% 10,00% 30/01/2015 6,40% 2,20% 2,5*(6,4%-2,2%)=10,50% 10,00% 29/01/2016 5,20% 2,60% 2,5*(5,2%-2,6%)=6,50% 6,50% 21/07/2017 4,70% 2,30% 2,5*(4,7%-2,3%)=6% 6,00% Som van de meerwaarden 78,62% NIW op vervaldag (1) 1.786,20 EUR Actuarieel rendement 4,75% Scenario 2 Observatiedagen Toegekende 10-jaars EUR-swaprente 2-jaars EUR-swaprente Berekening meerwaarde (1) 31/01/2006 4,50% 2,90% 2,5*(4,5%-2,9%)=4,00% 4,00% 31/01/2007 4,70% 3,40% 2,5*(4,7%-3,4%)=3,25% 3,75% 31/01/2008 4,90% 3,80% 2,5*(4,9%-3,8%)=2,75% 3,75% 30/01/2009 4,50% 3,85% 2,5*(4,5%-3,85%)=1,62% 3,75% 29/01/2010 4,25% 3,20% 2,5*(4,25%-3,2%)=2,62% 3,75% 31/01/2011 4,60% 4,00% 2,5*(4,6%-4%)=1,50% 3,75% 31/01/2012 5,00% 4,20% 2,5*(5%-4,2%)=2,00% 3,75% 31/01/2013 4,30% 3,50% 2,5*(4,3%-3,5%)=2,00% 3,75% 31/01/2014 4,20% 3,75% 2,5*(4,2%-3,75%)=1,12% 3,75% 30/01/2015 3,90% 2,80% 2,5*(3,9%-2,8%)=2,75% 3,75% 29/01/2016 3,50% 2,60% 2,5*(3,5%-2,6%)=2,25% 3,75% 21/07/2017 3,20% 2,30% 2,5*(3,2%-2,3%)=2,25% 3,75% Som van de meerwaarden 45,25% NIW op de vervaldag (1) 1.452,50 EUR Actuarieel rendement 3,03% Scenario 3 Observatiedagen Toegekende 10-jaars EUR-swaprente 2-jaars EUR-swaprente Berekening meerwaarde (1) 31/01/2006 4,50% 3,00% 2,5*(4,5%-3%)=3,75% 3,75% 31/01/2007 4,70% 3,40% 2,5*(4,7%-3,4%)=3,25% 3,75% 31/01/2008 4,90% 3,80% 2,5*(4,9%-3,8%)=2,75% 3,75% 30/01/2009 5,00% 3,50% 2,5*(5%-3,5%)=3,75% 3,75% 29/01/2010 6,95% 2,90% 2,5*(6,95%-2,9%)=10,12% 10,00% 31/01/2011 5,50% 4,00% 2,5*(5,5%-4%)=3,75% 3,75% 31/01/2012 5,50% 4,10% 2,5*(5,5%-4,1%)=3,5% 3,75% 31/01/2013 4,30% 3,50% 2,5*(4,3%-3,5%)=2,00% 3,75% 31/01/2014 6,00% 3,75% 2,5*(6%-3,75%)=5,62% 5,62% 30/01/2015 3,90% 2,80% 2,5*(3,9%-2,8%)=2,75% 3,75% 29/01/2016 4,00% 2,60% 2,5*(4%-2,6%)=3,5% 3,75% 21/07/2017 3,90% 2,30% 2,5*(3,9%-2,3%)=4% 4,00% (1) Voor aftrek van kosten en taksen Som van de meerwaarden 53,37% NIW op vervaldag (1) 1.533,70 EUR Actuarieel rendement 3,48% FORTIS B FIX Bond Plus 36 - Vereenvoudigd prospectus - versie SEPTEMBER / 8

FORTIS B FIX 2006 Bond 8 Spread Click

FORTIS B FIX 2006 Bond 8 Spread Click FORTIS B FIX 2006 Bond 8 Spread Click Vereenvoudigd prospectus Naam FORTIS B FIX 2006 Informatie betreffende de bevek Ook verhandeld onder de handelsnamen «MAESTRO» en «J.VAN BREDA B FIX 2006» voor bepaalde

Nadere informatie

METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH

METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH Vereenvoudigd prospectus Naam METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH Oprichtingsdatum 9 februari 1987 Bestaansduur onbeperkt Presentatie van het gemeenschappelijk beleggingsfonds Lidstaat

Nadere informatie

BNP PARIBAS B PENSION BALANCED

BNP PARIBAS B PENSION BALANCED BNP PARIBAS B PENSION BALANCED Vereenvoudigd prospectus Naam BNP PARIBAS B PENSION BALANCED Oprichtingsdatum 1 februari 1987 Bestaansduur Onbeperkt Presentatie van het gemeenschappelijk beleggingsfonds

Nadere informatie

BNP PARIBAS B PENSION GROWTH

BNP PARIBAS B PENSION GROWTH BNP PARIBAS B PENSION GROWTH Vereenvoudigd prospectus Naam BNP PARIBAS B PENSION GROWTH Oprichtingsdatum 25 september 2006 Bestaansduur onbeperkt Presentatie van het gemeenschappelijk beleggingsfonds Lidstaat

Nadere informatie

AXA B PENSION FUND GROWTH*

AXA B PENSION FUND GROWTH* AXA B PENSION FUND GROWTH* *handelsnaam van BNP Paribas B Pension Growth Pensioenspaarfonds naar Belgisch Recht Gemeenschappelijk beleggingsfonds Vooruitgangstraat 55-1210 Brussel BNP PARIBAS B PENSION

Nadere informatie

APHILION Q² VEREENVOUDIGD PROSPECTUS OPENBARE BEVEK NAAR BELGISCH RECHT MET EEN VERANDERLIJK AANTAL HAVENLAAN 86 C B320, 1000 BRUSSEL

APHILION Q² VEREENVOUDIGD PROSPECTUS OPENBARE BEVEK NAAR BELGISCH RECHT MET EEN VERANDERLIJK AANTAL HAVENLAAN 86 C B320, 1000 BRUSSEL PAGINA 1 APHILION Q² BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL NAAR BELGISCH RECHT OPENBARE BEVEK NAAR BELGISCH RECHT MET EEN VERANDERLIJK AANTAL RECHTEN VAN DEELNEMING OPTEREND VOOR BELEGGINGEN

Nadere informatie

N.V. LS Value BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL INSTELLING VOOR COLLECTIEVE BELEGGINGEN IN EFFEKTEN EN LIQUIDE MIDDELEN

N.V. LS Value BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL INSTELLING VOOR COLLECTIEVE BELEGGINGEN IN EFFEKTEN EN LIQUIDE MIDDELEN N.V. LS Value BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL NAAR BELGISCH RECHT INSTELLING VOOR COLLECTIEVE BELEGGINGEN IN EFFEKTEN EN LIQUIDE MIDDELEN PROSPECTUS JANUARI 2015 Infoblad Prospectus: Bevek

Nadere informatie

ALGEMENE VOORSTELLING VAN DE BEVEK

ALGEMENE VOORSTELLING VAN DE BEVEK ALGEMENE VOORSTELLING VAN DE BEVEK Het uitgifteprospectus werd gepubliceerd na goedkeuring door de Commissie voor het Bank-, Financie-, en Assurantiewezen overeenkomstig artikel 129, 1, tweede lid van

Nadere informatie

PROSPECTUS KBC EQUIMAX

PROSPECTUS KBC EQUIMAX PROSPECTUS van de openbare Bevek naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming opterend voor Beleggingen die niet voldoen aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/65/EG ICB KBC

Nadere informatie

FORTIS B FIX. BEVEK naar Belgisch recht ICB in effecten en liquide middelen. Warandeberg 3-1000 Brussel

FORTIS B FIX. BEVEK naar Belgisch recht ICB in effecten en liquide middelen. Warandeberg 3-1000 Brussel FORTIS B FIX NOTA MET BETREKKING TOT HET COMPARTIMENT FORTIS B FIX «EQUITY 143» ADDENDUM VOOR DE NEDERLANDSE BELEGGER Voor de Nederlandse belegger is een addendum beschikbaar gesteld. Dit addendum is opvraagbaar

Nadere informatie

Informatie betreffende het compartiment Buyback 2

Informatie betreffende het compartiment Buyback 2 Informatie betreffende het compartiment Buyback 2 In dit compartiment zijn, in toepassing van art. 305, 4, van de wet van 3 augustus 2012 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

GOLDSPHERE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

GOLDSPHERE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ByD 23 februari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR BEKNOPTE VOORSTELLING

Nadere informatie

EUROPE RENDEMENT GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN

EUROPE RENDEMENT GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ByD 8 februari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR BEKNOPTE VOORSTELLING

Nadere informatie

SAINT-HONORE INDE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

SAINT-HONORE INDE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ByD 28 januari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR BEKNOPTE VOORSTELLING

Nadere informatie

SAINT-HONORE US VALUE & YIELD

SAINT-HONORE US VALUE & YIELD SAINTHONORE US VALUE & YIELD (vroeger AMERIQUE RENDEMENT) GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS EmA 28 januari 2010 SAINTHONORE US VALUE & YIELD Conform

Nadere informatie

SAINT-HONORE GLOBAL CONVERTIBLES GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

SAINT-HONORE GLOBAL CONVERTIBLES GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS SAINT-HONORE GLOBAL CONVERTIBLES GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS PaL 04 januari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ROLINCO N.V. (hierna Rolinco N.V. of de Beleggingsinstelling)

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ROLINCO N.V. (hierna Rolinco N.V. of de Beleggingsinstelling) VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ROLINCO N.V. (hierna Rolinco N.V. of de Beleggingsinstelling) INSCHRIJVINGEN KUNNEN SLECHTS GESCHIEDEN OP GROND VAN HET PROSPECTUS, IN COMBINATIE MET DE LAATSTE DRIE JAARVERSLAGEN

Nadere informatie

SAINT-HONORE BRESIL GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

SAINT-HONORE BRESIL GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS SAINTHONORE BRESIL GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS EmA 28 januari 2010 SAINTHONORE BRESIL ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

Nadere informatie

ECOSPHERE WORLD GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

ECOSPHERE WORLD GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ByD 28 januari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR BEKNOPTE VOORSTELLING

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Oktober 2008 Threadneedle Focus Investment Funds ICVC Beleggingsvennootschap met een veranderlijk kapitaal en een beperkte aansprakelijkheid conform de Richtlijn

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 TRIODOS SICAV I sicav naar Luxemburgse recht conform Richtlijn 85/611/EEG Route D Esch, 69, 1470 Luxemburg LUXEMBURG De informatie die in deze bijlage

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS RORENTO N.V. (hierna Rorento N.V. of het fonds)

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS RORENTO N.V. (hierna Rorento N.V. of het fonds) VEREENVOUDIGD PROSPECTUS RORENTO N.V. (hierna Rorento N.V. of het fonds) INSCHRIJVINGEN KUNNEN SLECHTS GESCHIEDEN OP GROND VAN HET PROSPECTUS, IN COMBINATIE MET DE LAATSTE DRIE JAARVERSLAGEN EN DE LAATSTE

Nadere informatie

BEHEERREGLEMENT VAN. Belfius Pension Fund Balanced Plus. Pensioenspaarfonds in de zin van artikel 227 van het K.B. van 12 november 2012

BEHEERREGLEMENT VAN. Belfius Pension Fund Balanced Plus. Pensioenspaarfonds in de zin van artikel 227 van het K.B. van 12 november 2012 BEHEERREGLEMENT VAN Belfius Pension Fund Balanced Plus Pensioenspaarfonds in de zin van artikel 227 van het K.B. van 12 november 2012 Openbaar gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht met

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Oktober 2012 Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal en beperkte aansprakelijkheid conform de Richtlijn

Nadere informatie

CARMIGNAC PATRIMOINE

CARMIGNAC PATRIMOINE GBF conform de Europese normen CARMIGNAC PATRIMOINE Geharmoniseerd gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Frans recht ( Fonds commun de placement ) Prospectus December 2011 1 Categorieen van deelnemingsrechten

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS

SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS dd 23 september 2005 met betrekking tot de publieke uitgifte voor een bedrag van minimum 10.000.000 en maximum 250.000.000, van Callable Fixed then Cumulatieve Reverse Floating

Nadere informatie

PROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO. Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) naar Luxemburgs recht

PROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO. Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) naar Luxemburgs recht PROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) naar Luxemburgs recht Conform de Eurese Richtlijn betreffende de ICBE's Inschrijvingen de aandelen van CARMIGNAC PORTFOLIO

Nadere informatie

CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100

CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 GBF conform de Europese normen CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 Geharmoniseerd gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Frans recht ( Fonds commun de placement ) Volledig prospectus CARMIGNAC PROFIL REACTIF

Nadere informatie

PROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO. Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) naar Luxemburgs recht

PROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO. Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) naar Luxemburgs recht PROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) naar Luxemburgs recht Conform de Eurese Richtlijn betreffende de ICBE's Inschrijvingen de aandelen van CARMIGNAC PORTFOLIO

Nadere informatie