BNP Paribas Portfolio Fund Balanced afgekort BNPP PF Balanced

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BNP Paribas Portfolio Fund Balanced afgekort BNPP PF Balanced"

Transcriptie

1 BNP Paribas Portfolio Fund Balanced afgekort BNPP PF Balanced Balanced Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas Portfolio Fund is op 14 maart 1990 in Luxemburg voor onbepaalde duur opgericht onder de naam "GAMMAFUND" als beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal en meerdere compartimenten in overeenstemming met de bepalingen van Deel I van de wet van 30 maart 1988 betreffende de instellingen voor collectieve belegging, gewijzigd in "FORTIS PERSONAL PORTFOLIO FUND" door de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering van 28 februari 2002 en op 1 oktober 2010 in "BNP Paribas Portfolio Fund" door de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering van 13 september De volledige naam "BNP Paribas Portfolio Fund" en de afkorting "BNPP PF" kunnen zonder onderscheid worden gebruikt in alle officiële en commerciële documenten van de Vennootschap. De Vennootschap is onderworpen aan de bepalingen van Deel I van de wet van 20 december 2002 betreffende de instellingen voor collectieve belegging en aan de Europese Richtlijn 85/611/EEG zoals gewijzigd door de richtlijnen 2001/107/EG en 2001/108/EG. Beleggingsdoelstelling De waarde van zijn vermogen op middellange termijn laten aangroeien Beleggingsbeleid Dit compartiment belegt in de obligatie- en aandelenmarkten, in geldmarktinstrumenten, in instellingen voor collectieve belegging die op hun beurt voornamelijk beleggen in de bovengenoemde activaklassen, en in ondergeschikte mate in liquiditeiten, met als doel een maximaal rendement te behalen, rekening houdend met het genomen risico. Hierbij wordt de nadruk gelegd op een internationale diversificatie van de beleggingen. Het risico hangt nauw samen met de percentages die belegd worden in de verschillende activaklassen. In normale omstandigheden zal de portefeuille samengesteld worden naar analogie van Smart Benchmark Balanced (zie Deel I van het volledige prospectus). In het kader van een actief portefeuillebeheer zal de beheerder op grond van de marktomstandigheden en zijn vooruitzichten kunnen afwijken van deze samenstelling. Het compartiment kan in ruime mate gebruik maken van financiële derivaten en/of een beroep doen op complexere strategieën of instrumenten, zowel met het oog op afdekking (hedging) als voor beleggingsdoeleinden (trading). Risicoprofiel Er zijn zeven risicoklassen gedefinieerd. De klasse 0 vertegenwoordigt het laagste risico, de klasse 6 het hoogste risico. Klasse 3 Jaarlijks rendement ,19% -31,23% 4,83% De in het verleden behaalde rendementen vormen geen aanwijzing voor de toekomstige rendementen. Profiel van de typische belegger Er zijn vijf beleggersprofielen gedefinieerd: conservatief, defensief, neutraal, dynamisch en agressief. Dit compartiment beantwoordt aan het profiel neutraal. Aanbevolen beleggingstermijn : 6 jaar Deze informatie wordt louter ter indicatie gegeven en brengt geen verbintenissen met zich mee voor de Vennootschap. Aandelen "Capitalisation" en "Distribution", op naam of aan toonder, niet materieel leverbaar. ISIN-code LU "Capitalisation" LU "Distribution"

2 Bestemming van de inkomsten BNP Paribas Portfolio Fund Balanced afgekort BNPP PF Balanced Uitkeringsaandelen: er kan jaarlijks een dividend worden uitgekeerd naargelang van het rendement. Kapitalisatieaandelen: de inkomsten worden herbelegd. Provisies en kosten Terugkerende maximum provisies en kosten die door het compartiment worden betaald Beheerprovisie Rendementsprovisie Distributieprovisie Overige kosten Taxe d abonnement TER op 31/12/09 1,50% geen geen 0,295% 0,05% 1,87% De Vennootschap is in België overigens onderworpen aan een jaarlijkse heffing op de ICB's die 0,08% bedraagt van de nettobedragen die door de Vennootschap in België worden belegd, vanaf haar inschrijving bij de CBFA. Maximale eenmalige provisies en kosten voor rekening van de belegger ten gunste van de plaatsingsagent Instapkosten Conversiekosten Uitstapkosten 2,50% 1% (1) geen (1) en in geval van conversie naar een compartiment waarvoor hogere instapkosten gelden, kan het verschil worden geïnd Aanvullende informatie Uitdrukkingsvaluta: EUR Valuta's voor de berekening van de netto-inventariswaarde (NIW): Wordt elke bankwerkdag in Luxemburg berekend in EUR, op voorwaarde dat de financiële markten die overeenstemmen met een significant deel (ongeveer 50%) van de activa van het compartiment minstens een dag open zijn geweest na de dag die als basis diende voor de berekening van de vorige NIW. Ze kan worden verkregen op de zetel van de Vennootschap, bij de plaatselijke vertegenwoordigers en in elk dagblad dat door de raad van bestuur is aangeduid. Voorwaarden voor inschrijving / omzetting / terugkoop: Om op basis van een bepaalde netto-inventariswaarde verwerkt te worden, moeten orders voor inschrijving, omzetting en terugkoop gericht worden aan de plaatselijk agent, de distributeur of rechtstreeks aan het transferkantoor vóór uur te Luxemburg op de dag vóór de waarderingsdag van die netto-inventariswaarde. Orders die via fax verstuurd worden en orders die via enig ander communicatiemiddel verstuurd worden en manueel verwerkt moeten worden, moeten ontvangen zijn op het transferkantoor vóór uur te Luxemburg op de dag vóór de waarderingsdag. De betaling zal gebeuren in een van de uitdrukkingsvaluta s van de betreffende aandelen en binnen twee werkdagen na de waarderingsdag voor de uitdrukkingsvaluta op de wisselmarkt. Promotor: BNP Paribas S.A., Paris, Frankrijk Beheermaatschappij en Centraal Administratiekantoor: BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, Howald-Hesperange, Groothertogdom Luxemburg Financieel Beheerder: BNP Paribas Investment Partners Agent belast met de berekening van de NIW, transferagent en registerhouder: Berekening NIW: Fastnet Luxembourg S.A., Luxemburg tot 4 april 2011; BNP Paribas Securities Services, Luxemburgs filiaal vanaf 4 april 2011 Transferagent en registerhouder: Fastnet Luxembourg S.A., Luxemburg tot 1 februari 2011; BNP Paribas Securities Services, Luxemburgs filiaal vanaf 1 februari 2011 Bewaarder: BNP Paribas Securities Services, Luxemburgs filiaal Accountant: PricewaterhouseCoopers S.à r.l., Luxemburg Toezichthoudende instantie: Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxemburg Notering: geen Introductiedatum: op 4 maart 2002 onder de naam "P50"

3 BNP Paribas Portfolio Fund Balanced afgekort BNPP PF Balanced Informatie uit het verleden: huidige naam op 1 januari Belasting: Potentiële aandeelhouders wordt aanbevolen om in hun plaats van herkomst, verblijf of domicilie grondig te informeren naar de eventuele fiscale gevolgen van hun belegging. Specifieke informatie: De plaatselijke aanbiedingsdocumenten van de sicav kunnen de volgende mogelijkheden omvatten: (i) de mogelijkheid om in te schrijven op regelmatige spaarplannen; en (ii) de mogelijkheid voor de beleggers om een distributeur of lokaal betaalkantoor aan te stellen om orders uit zijn naam maar voor rekening van de beleggers in te dienen en zich als houder van de aandelen te registreren voor rekening van de onderliggende aandeelhouder (de zichtbare eigenaar, en (iii) de mogelijkheid voor de plaatselijke betaalkantoren om voor hun dienstverlening kosten te factureren aan de beleggers. Het volledige Prospectus, het jaarverslag, het halfjaarverslag en alle overige informatie zijn op verzoek kosteloos verkrijgbaar: bij het hoofdkantoor van de Vennootschap; bij de agenten belast met de financiële dienstverlening; op de website

4 BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS BNP Paribas Portfolio Fund Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht conform Richtlijn 85/611/EEG 33, Rue de Gasperich L 5826 HOWALD-HESPERANGE De informatie die in deze bijlage bij het prospectus wordt verstrekt, moet samen worden gelezen met de informatie in het uitgifteprospectus. De bijlage bij het prospectus moet samen met het prospectus worden bezorgd aan elke belegger die in België inschrijft in het kader van de Belgische wetgeving op het openbaar aantrekken van spaargelden. Deze bijlage bij het prospectus wordt openbaar gemaakt na goedkeuring door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, conform artikel 119 van het koninklijk besluit van 4 maart 2005 met betrekking tot bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging en artikel 131 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles. Deze goedkeuring houdt geen beoordeling in van de opportuniteit of van de kwaliteit van de verrichting evenmin als van de positie van de vennootschap die ze verwezenlijkt. Bemiddelaar die in België instaat voor de financiële dienst BNP Paribas Fortis (officiële benaming Fortis Bank NV), Warandeberg 3, 1000 Brussel Verdelers in België (1) Distributienet Fintro, BNP Paribas Fortis (officiële benaming Fortis Bank NV), Warandeberg 3, 1000 Brussel (1) Tot op heden werd er in België geen nominee aangesteld. Compartimenten die in België openbaar spaargelden mogen aantrekken Alle compartimenten en aandelencategorieën die werden gecreëerd binnen de versie januari 2011 van het prospectus van de Bevek worden publiek verhandeld in België. Gebruik van een handelsnaam De bevek wordt in België aangeboden onder de afgekorte naam BNPP PF. De naam van de compartimenten wordt niet gewijzigd. Niet-recurrente provisies en kosten gedragen door de belegger in België (in valuta van het compartiment of in percentage berekend op de netto-inventariswaarde per aandeel) Tarieflijst : Intrede Uittreding Compartimentswijziging Verhandelingsprovisie 2,50 % (2) -- Eventueel verschil tussen de verhandelingsprovisie van de respectieve compartimenten Administratieve kosten Compartimentswijziging (3) EUR BTW niet inbegr. (maximum) Bedrag tot dekking van de kosten voor de verwerving/realisatie van de activa Bedrag tot ontmoediging van een uittreding die volgt binnen de periode van een maand na intrede -- Beurstaks (enkel te vermelden voor beleggingsvennootschappen) (4) -- Terugkoop van kapitalisatieaandelen: 0,5% met een maximum van 750 EUR (2) Korting van 20% op de plaatsingsprovisie voor elke inschrijving via PC banking of Phone banking Kap. Kap./Dis: 0,5% met een maximum van 750 EUR (3) In geval van omzetting van aandelen (Kap Dis of Dis Kap) binnen eenzelfde compartiment zijn de kosten van maximaal 25 EUR BTW niet inbegr. eveneens van toepassing.

5 (4) Berekend op de netto-inventariswaarde, eventueel verminderd met de roerende voorheffing weerhouden volgens artikel 19bis van het WIB 92. Beschikbare informatie in België De volgende documenten zijn voor het publiek beschikbaar bij de bemiddelaar die instaat voor de financiële dienst van de ICBE: het volledige prospectus en het vereenvoudigd prospectus van de ICBE ; de statuten of het beheerreglement van de ICBE; de jaarverslagen en de halfjaarlijkse verslagen. Alle informatie die in het land van herkomst van de ICBE gepubliceerd wordt, zal ook gepubliceerd worden in de volgende Belgische nationale dagbladen: Echo en De Tijd. Het kan met name maar niet exclusief gaan om de publicatie van de nettoinventariswaarde, de oproepingsberichten voor de algemene vergadering, de betaalbaarstelling van dividenden, de beslissing tot en de modaliteiten van de vereffening, fusie of splitsing en de schorsing van de berekening van de netto-inventariswaarde. Voorwaarden voor inschrijving op en inkoop van rechten van deelneming in de ICBE De modaliteiten inzake de uitgifte of de terugkoop van aandelen of inzake de wijzigingen van compartimenten worden eveneens per compartiment beschreven in Boek II van het prospectus. Fiscaal stelsel voor natuurlijke personen 1. Belasting op meerwaarden Zonder afbreuk te doen aan het fiscaal stelsel beschreven in punt 2 hieronder, zijn in beginsel de meerwaarden die bij inkoop of verkoop van de rechten van deelneming in de ICB of bij gehele of gedeeltelijke verdeling van het eigen vermogen van de ICB worden verwezenlijkt, vrijgesteld van personenbelasting op voorwaarde dat de belegger handelt in het kader van het normale beheer van zijn privé-vermogen. 2. Belasting bij inkoop of bij verdeling van het eigen vermogen van een ICBE (kapitalisatie- en distributiedeelbewijzen) 2.1. Inkoop of verdeling We onderscheiden de volgende drie gevallen betreffende het in dit punt beschreven fiscaal stelsel: o de ICBE of het compartiment belegt rechtstreeks of onrechtstreeks minder dan 40% van zijn/haar kapitaal in schuldvorderingen zoals bedoeld in de wet van 17 mei De belegger is geen roerende voorheffing van 15% verschuldigd; o de ICBE of het compartiment belegt rechtstreeks of onrechtstreeks meer dan 40% van zijn/haar kapitaal in schuldvorderingen zoals bedoeld in de wet van 17 mei De belegger is een roerende voorheffing van 15% verschuldigd op alle inkomsten die rechtstreeks of onrechtstreeks afkomstig zijn van in schuldvorderingen belegde activa in de vorm van intresten, meerwaarden of minderwaarden. Dit bedrag waarop de belegger kan worden belast wordt ook 'Belgische TIS' genoemd. Als de Belgische TIS niet gekend is of niet kan worden bepaald, is het bedrag waarop de belegger kan worden belast gelijk aan het verschil tussen het bij de verrichting ontvangen bedrag en de aanschaffings- of beleggingswaarde van de aandelen, vermenigvuldigd met het percentage van de in schuldvorderingen belegde activa van het compartiment. Indien de belegger de deelbewijzen verworven heeft vóór 1 juli 2005 of indien hij de aankoopdatum van de deelbewijzen niet kan bewijzen, wordt hij geacht houder te zijn van deze stukken sinds 1 juli o de ICBE of het compartiment zou meer dan 40% van zijn/haar kapitaal rechtstreeks of onrechtstreeks in schuldvorderingen zoals bedoeld in de wet van 17 mei 2004 kunnen beleggen. Afhangend van de samenstelling van het patrimonium van de ICBE of het compartiment tijdens de referentieperiode, zou de belegger een roerende voorheffing van 15% verschuldigd kunnen zijn op alle inkomsten die rechtstreeks of onrechtstreeks afkomstig zijn van in schuldvorderingen belegde activa in de vorm van intresten, meerwaarden of minderwaarden. Dit bedrag waarop de belegger kan worden belast wordt ook 'Belgische TIS' genoemd. Als de Belgische TIS niet gekend is of niet kan worden bepaald, is het bedrag waarop de belegger kan worden belast gelijk aan het verschil tussen het bij de verrichting ontvangen bedrag en de aanschaffings- of beleggingswaarde van de aandelen, vermenigvuldigd met het percentage van de in schuldvorderingen belegde activa van het compartiment. Indien de belegger de deelbewijzen verworven heeft vóór 1 juli 2005 of indien hij de aankoopdatum van de deelbewijzen niet kan bewijzen, wordt hij geacht houder te zijn van deze stukken sinds 1 juli Opmerking De belegger kan contact opnemen met BNP Paribas Investment Partners Belgium NV, Sterrenkundelaan Brussel, Tel.: 02/ (Client Service) tussen en u om informatie te verkrijgen over het fiscaal stelsel bedoeld in punt 2 dat op hem van toepassing is, rekening houdend met de belegging die hij wil doen, en, in voorkomend geval, met het bevekcompartiment waarin hij wil beleggen. Die informatie is ook beschikbaar op de website onder de rubriek Wettelijke informatie.

6 3. Belasting op dividenden (enkel in te voegen voor beleggingsvennootschappen) De dividenden die door een bevek worden uitgekeerd aan Belgische beleggers-natuurlijke personen, zijn aan de Belgische roerende voorheffing van 15% onderworpen wanneer ze worden uitgekeerd door een in België gevestigde financiële instelling of bemiddelaar. 4. Bevrijdend karakter van de roerende voorheffing Beleggers-natuurlijke personen die roerende voorheffing hebben betaald, zijn niet meer verplicht de inkomsten bedoeld in de punten 2 en 3 hierboven, op te nemen in hun jaarlijkse belastingaangifte (de voorheffing is bevrijdend ). Indien die beleggers voor de ontvangen inkomsten echter geen roerende voorheffing hebben betaald, moeten zij die inkomsten wel aangeven in hun jaarlijkse belastingaangifte. 5. Richtlijn 2003/48/EG over de belastingheffing op spaargelden Elke natuurlijke persoon die zijn woonplaats in een lidstaat van de EU heeft en die inkomsten ontvangt (interesten, dividenden, meerwaarden, ) van de bevek via een uitbetalende instantie die in een andere lidstaat van de EU is gevestigd, moet inlichtingen inwinnen over de wettelijke en reglementaire bepalingen die op hem van toepassing zijn. 6. Andere belastingen Beurstaks (TOB) (enkel in te voegen voor beleggingsvennootschappen): De beurstaks wordt onder meer geheven op de inkoop en de conversie van kapitalisatie aandelen wanneer die verrichtingen in België worden gesloten of uitgevoerd via een Belgische financiële instelling. Zowel bij de inkoop als bij de conversie van kapitalisatieaandelen bedraagt de beurstaks 0,5% (met een maximum van 750 EUR per verrichting).

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 TRIODOS SICAV I sicav naar Luxemburgse recht conform Richtlijn 85/611/EEG Route D Esch, 69, 1470 Luxemburg LUXEMBURG De informatie die in deze bijlage

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Oktober 2008 Threadneedle Focus Investment Funds ICVC Beleggingsvennootschap met een veranderlijk kapitaal en een beperkte aansprakelijkheid conform de Richtlijn

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Oktober 2012 Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal en beperkte aansprakelijkheid conform de Richtlijn

Nadere informatie

SAINT-HONORE INDE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

SAINT-HONORE INDE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ByD 28 januari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR BEKNOPTE VOORSTELLING

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Oktober 2012 Threadneedle Investment Funds ICVC Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal en beperkte aansprakelijkheid (de Vennootschap ) 60 St Mary

Nadere informatie

GOLDSPHERE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

GOLDSPHERE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ByD 23 februari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR BEKNOPTE VOORSTELLING

Nadere informatie

SAINT-HONORE US VALUE & YIELD

SAINT-HONORE US VALUE & YIELD SAINTHONORE US VALUE & YIELD (vroeger AMERIQUE RENDEMENT) GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS EmA 28 januari 2010 SAINTHONORE US VALUE & YIELD Conform

Nadere informatie

EUROPE RENDEMENT GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN

EUROPE RENDEMENT GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ByD 8 februari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR BEKNOPTE VOORSTELLING

Nadere informatie

SAINT-HONORE BRESIL GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

SAINT-HONORE BRESIL GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS SAINTHONORE BRESIL GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS EmA 28 januari 2010 SAINTHONORE BRESIL ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

Nadere informatie

METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH

METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH Vereenvoudigd prospectus Naam METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH Oprichtingsdatum 9 februari 1987 Bestaansduur onbeperkt Presentatie van het gemeenschappelijk beleggingsfonds Lidstaat

Nadere informatie

BNP PARIBAS B PENSION BALANCED

BNP PARIBAS B PENSION BALANCED BNP PARIBAS B PENSION BALANCED Vereenvoudigd prospectus Naam BNP PARIBAS B PENSION BALANCED Oprichtingsdatum 1 februari 1987 Bestaansduur Onbeperkt Presentatie van het gemeenschappelijk beleggingsfonds

Nadere informatie

ECOSPHERE WORLD GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

ECOSPHERE WORLD GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ByD 28 januari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR BEKNOPTE VOORSTELLING

Nadere informatie

SAINT-HONORE GLOBAL CONVERTIBLES GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

SAINT-HONORE GLOBAL CONVERTIBLES GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS SAINT-HONORE GLOBAL CONVERTIBLES GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS PaL 04 januari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL

Nadere informatie

AXA B PENSION FUND GROWTH*

AXA B PENSION FUND GROWTH* AXA B PENSION FUND GROWTH* *handelsnaam van BNP Paribas B Pension Growth Pensioenspaarfonds naar Belgisch Recht Gemeenschappelijk beleggingsfonds Vooruitgangstraat 55-1210 Brussel BNP PARIBAS B PENSION

Nadere informatie

FORTIS B FIX 2006 Bond 8 Spread Click

FORTIS B FIX 2006 Bond 8 Spread Click FORTIS B FIX 2006 Bond 8 Spread Click Vereenvoudigd prospectus Naam FORTIS B FIX 2006 Informatie betreffende de bevek Ook verhandeld onder de handelsnamen «MAESTRO» en «J.VAN BREDA B FIX 2006» voor bepaalde

Nadere informatie

Schroder International Selection Fund. Prospectus. (een in Luxemburg gevestigde open-end beleggingsmaatschappij) Januari 2009.

Schroder International Selection Fund. Prospectus. (een in Luxemburg gevestigde open-end beleggingsmaatschappij) Januari 2009. Schroder International Selection Fund Prospectus (een in Luxemburg gevestigde open-end beleggingsmaatschappij) Januari 2009 België Schroder International Selection Fund (een in Luxemburg gevestigde open-end

Nadere informatie

BNP PARIBAS B PENSION GROWTH

BNP PARIBAS B PENSION GROWTH BNP PARIBAS B PENSION GROWTH Vereenvoudigd prospectus Naam BNP PARIBAS B PENSION GROWTH Oprichtingsdatum 25 september 2006 Bestaansduur onbeperkt Presentatie van het gemeenschappelijk beleggingsfonds Lidstaat

Nadere informatie

SHARE. Compartiment SHARE ENERGY

SHARE. Compartiment SHARE ENERGY SHARE Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (BEVEK naar Luxemburgs recht) met compartimenten van activa die meerwaarden nastreven, verdeeld per geografische zones of economische sectoren Compartiment

Nadere informatie

FORTIS B FIX. BEVEK naar Belgisch recht ICB in effecten en liquide middelen. Warandeberg 3-1000 Brussel

FORTIS B FIX. BEVEK naar Belgisch recht ICB in effecten en liquide middelen. Warandeberg 3-1000 Brussel FORTIS B FIX NOTA MET BETREKKING TOT HET COMPARTIMENT FORTIS B FIX «EQUITY 143» ADDENDUM VOOR DE NEDERLANDSE BELEGGER Voor de Nederlandse belegger is een addendum beschikbaar gesteld. Dit addendum is opvraagbaar

Nadere informatie

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus van mei 2011

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus van mei 2011 Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus van mei 2011 Mei 2011 Amundi Funds Beleggingsvennootschap overeenkomstig de richtlijn 85/611/EEG p/o Amundi Luxembourg sa 5 Allée Scheffer L-2520 Luxembourg

Nadere informatie

NN (L) Patrimonial PROSPECTUS

NN (L) Patrimonial PROSPECTUS NN (L) Patrimonial PROSPECTUS Prospectusdatum 7 april 2015 Inhoud Inhoud... 2 Opmerking... Error! Bookmark not defined. Verklarende woordenlijst... 4 DEEL I: BELANGRIJKE INFORMATIE OVER DE VENNOOTSCHAP...

Nadere informatie

ALGEMENE VOORSTELLING VAN DE BEVEK

ALGEMENE VOORSTELLING VAN DE BEVEK ALGEMENE VOORSTELLING VAN DE BEVEK Het uitgifteprospectus werd gepubliceerd na goedkeuring door de Commissie voor het Bank-, Financie-, en Assurantiewezen overeenkomstig artikel 129, 1, tweede lid van

Nadere informatie

APHILION Q² VEREENVOUDIGD PROSPECTUS OPENBARE BEVEK NAAR BELGISCH RECHT MET EEN VERANDERLIJK AANTAL HAVENLAAN 86 C B320, 1000 BRUSSEL

APHILION Q² VEREENVOUDIGD PROSPECTUS OPENBARE BEVEK NAAR BELGISCH RECHT MET EEN VERANDERLIJK AANTAL HAVENLAAN 86 C B320, 1000 BRUSSEL PAGINA 1 APHILION Q² BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL NAAR BELGISCH RECHT OPENBARE BEVEK NAAR BELGISCH RECHT MET EEN VERANDERLIJK AANTAL RECHTEN VAN DEELNEMING OPTEREND VOOR BELEGGINGEN

Nadere informatie

BEHEERREGLEMENT VAN. Belfius Pension Fund Balanced Plus. Pensioenspaarfonds in de zin van artikel 227 van het K.B. van 12 november 2012

BEHEERREGLEMENT VAN. Belfius Pension Fund Balanced Plus. Pensioenspaarfonds in de zin van artikel 227 van het K.B. van 12 november 2012 BEHEERREGLEMENT VAN Belfius Pension Fund Balanced Plus Pensioenspaarfonds in de zin van artikel 227 van het K.B. van 12 november 2012 Openbaar gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht met

Nadere informatie

PROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO. Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) naar Luxemburgs recht

PROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO. Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) naar Luxemburgs recht PROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) naar Luxemburgs recht Conform de Eurese Richtlijn betreffende de ICBE's Inschrijvingen de aandelen van CARMIGNAC PORTFOLIO

Nadere informatie

PROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO. Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) naar Luxemburgs recht

PROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO. Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) naar Luxemburgs recht PROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) naar Luxemburgs recht Conform de Eurese Richtlijn betreffende de ICBE's Inschrijvingen de aandelen van CARMIGNAC PORTFOLIO

Nadere informatie

PENSIOENSPAARFONDS NAAR BELGISCH RECHT

PENSIOENSPAARFONDS NAAR BELGISCH RECHT BEHEERREGLEMENT PRICOS DEFENSIVE BEHEERREGLEMENT PRICOS DEFENSIVE PENSIOENSPAARFONDS NAAR BELGISCH RECHT Openbaar Gemeenschappelijk Beleggingsfonds naar Belgisch recht met veranderlijk aantal rechten van

Nadere informatie

N.V. LS Value BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL INSTELLING VOOR COLLECTIEVE BELEGGINGEN IN EFFEKTEN EN LIQUIDE MIDDELEN

N.V. LS Value BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL INSTELLING VOOR COLLECTIEVE BELEGGINGEN IN EFFEKTEN EN LIQUIDE MIDDELEN N.V. LS Value BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL NAAR BELGISCH RECHT INSTELLING VOOR COLLECTIEVE BELEGGINGEN IN EFFEKTEN EN LIQUIDE MIDDELEN PROSPECTUS JANUARI 2015 Infoblad Prospectus: Bevek

Nadere informatie

European Income Portfolio

European Income Portfolio AllianceBernstein European Income Portfolio Vereenvoudigd prospectus september 2008 Aandelen van categorie A, B, C, A2, B2, C2, I, I2, AT, BT, S en S1 Belangrijke informatie European Income Portfolio (de

Nadere informatie