Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus"

Transcriptie

1 Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2012 Threadneedle (Lux) Een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal opgericht onder de wetten van het Groothertogdom Luxemburg, onder Deel I van de Wet van 17 december 2010 (de Vennootschap ) 69, Route D Esch, L-1470 Luxemburg De informatie in deze bijlage bij het prospectus, moet samen worden gelezen met de informatie in het uitgifteprospectus. 1. Bemiddelaar die in België instaat voor de financiële dienst JP Morgan Chase Bank Brussels Boulevard du Roi Albert II, 1 B-1210 Brussel, België Tel. : 32(0) Fax: 32(0) Verdelers in België Deutsche Bank S.A. Avenue Marnix B-1000 Brussel, België Tel. : 32(0) Fax: 32(0) Compartimenten die in België openbaar spaargelden mogen aantrekken De aandelen ( Aandelen ) van klasse 1 van de volgende compartimenten van de Vennootschap worden openbaar aangeboden in België: Portfolio Threadneedle (Lux) American Absolute Alpha Threadneedle (Lux) Enhanced Commodities Threadneedle (Lux) European Absolute Alpha Threadneedle (Lux) European Smaller Companies Absolute Alpha Threadneedle (Lux) Global Opportunities Bond Threadneedle (Lux) US Contrarian Core Equities Basismunt AE AE Deze Aandelen zijn beschikbaar voor particuliere en institutionele investeerders (zoals gedefinieerd in de richtlijnen of aanbevelingen die van tijd tot tijd uitgegeven worden door de Luxemburgse Commissie voor Bewaking van de Financiële Sector). De Vennootschap biedt Aandelenklassen geschikt voor detailhandel en institutionele investeerders. Klasse AEH, AFH, AGH, ASH, DU, DE, DUH, DEH, IU, IE, IG, IUH, IEH, IFH, IGH en ISH aandelen worden niet openbaar aangeboden in België, maar enkel via private plaatsingen. 4. Gebruik van een handelsnaam Afgezien van de volledige benaming van de Vennootschap en, eventueel, zijn afkorting T(Lux), wordt geen andere handelsnaam gebruikt door de Vennootschap of haar verdelers, die haar Aandelen in België verhandelen. 1

2 5. Niet-recurrente provisies en kosten gedragen door de belegger in België 1 (in valuta van het compartiment of in percentage van het belegde bedrag.) Vergoedingstabel: Inschrijving Beurs Verkoopscommissie Maximum 5% Maximum 0,75% Verkoopkosten zijn maxima, waarvan het distributiekantoor of de subdistributiekantoren geheel of gedeeltelijk mogen afzien, afhankelijk van de grootte van de inschrijving of door overwegingen in verband met de lokale markt. 6. Beschikbare informatie in België De volgende documenten zijn voor het publiek kosteloos beschikbaar bij de bemiddelaar die instaat voor de financiële dienst van de Vennootschap evenals van de Belgische verdelers of op het kantoor van Threadneedle (Lux), dat zich bevindt te 69, route d Esch, L-1470 Luxemburg. het prospectus en het Key Investor Information Document van de ICBE; de statuten of het beheerreglement van de ICBE; de jaarverslagen en de halfjaarlijkse verslagen. Alle documenten behalve het document Essentiële beleggersinformatie (Key Investor Information Document) kunnen in het Engels bezorgd worden. Het document Essentiële beleggersinformatie zal beschikbaar zijn in het Frans en/of Nederlands. De Aandelenprijs van de Portfolio s zal beschikbaar zijn op 7. Voorwaarden voor de inschrijving op Bedrijfsaandelen Aanvragen voor een inschrijving op aandelen moeten worden ontvangen door de registerhouder en transferagent of door de Beheerder, of indien wordt belegd via een subdistributiekantoor, op het kantoor van het subdistributiekantoor vóór uur (Luxemburgse tijd) op de desbetreffende waarderingsdatum, met de bijkomende voorwaarde dat de registerhouder en transferagent die orders binnen een redelijke termijn daarna ontvangt van het distributiekantoor. Alle orders die daarna worden ontvangen of die door het distributiekantoor niet binnen een redelijke termijn aan de registerhouder en transferagent worden overgemaakt, zullen op de volgende waardedatum worden behandeld. Er kunnen verschillende inschrijvingsprocedures en vroegere tijdslimieten gelden als aandelen worden aangevraagd via een subdistributiekantoor. In dat geval zullen de subdistributiekantoren de aanvrager op de hoogte brengen van de relevante procedure, samen met de tijdlimieten waarbinnen de aanvraag moet worden ontvangen. Geen enkel subdistributiekantoor mag inschrijvingsorders achterhouden om te profiteren van een prijsverandering, voor zichzelf noch voor zijn klanten. De geldende inschrijvingsprijs van elke aandelenklasse zal normaal verschuldigd zijn binnen drie werkdagen na de desbetreffende waarderingsdatum. Conform de voorwaarden van het Prospectus zullen de aandeelhouders van een Portefeuille op elke waarderingsdatum het recht hebben om hun aandelen te converteren in: (i) aandelen van dezelfde klasse van een andere Portefeuille of (ii) aandelen van een verschillende klasse van dezelfde of van een andere Portefeuille op voorwaarde dat (i) beide klassen dezelfde kostenstructuur hebben en (ii) de gevraagde klasse beschikbaar is in het rechtsgebied waarin de aandeelhouder inschrijft. Om het recht uit te oefenen om aandelen om te wisselen, moet de aandeelhouder een conversieorder afleveren aan de registerhouder en transferagent van de SICAV, hetzij rechtstreeks via de Beheerder of een subdistributiekantoor. 8. Details met betrekking tot de toelating tot het verhandelen van Bedrijfsaandelen op een georganiseerde Belgische markt n.v.t. 1 De opgesomde vergoedingen kunnen mogelijk verschillen van deze vermeld in het prospectus. 2

3 9. Minimaal inschrijvingsbedrag Aandelenklasse Minimale startinvestering per Portfolio US $2.500 AE EUR Het minimale startbedrag van de inschrijving kan worden opgeheven naar de discretie van de Raad van Bestuur van het Managementbedrijf, op voorwaarde dat het principe van rechtvaardige en gelijke behandeling tussen Aandeelhouders in acht wordt genomen. Voor Aandelen aangekocht via een subverdeler, kunnen mogelijk verschillende startbedragen voor inschrijving van toepassing zijn zoals bepaald door de subverdelers waarbij de Aandelen zijn ingetekend. 10. Fiscaal regime voor natuurlijke personen 10.1 Belasting op meerwaarden Zonder afbreuk te doen aan het fiscaal regime beschreven in punt 10.2 hieronder, zijn in beginsel de meerwaarden die bij wederinkoop of verkoop van de rechten van deelneming in de ICB of bij gehele of gedeeltelijke verdeling van het eigen vermogen van de ICB worden verwezenlijkt, vrijgesteld van personenbelasting op voorwaarde dat de belegger handelt in het kader van het normale beheer van zijn privévermogen. Kapitaalwinsten gerealiseerd op de uitbetaling van Aandelen in het bedrijf of bij volledige of gedeeltelijke liquidatie van het Bedrijf zijn echter onderworpen aan een belasting van 21% (25% naargelang het geval, zie 10.4) wanneer, op de openbare aanbieding in België, verplichtingen zijn aangegaan met betrekking tot het bedrag aan uitbetalingswinsten of prestatietarieven en waarbij dergelijke verplichtingen betrekking hebben op een periode van maximum acht jaar Belasting op de rentecomponent van de obligatie van de activa van UCITS bij het opnieuw aankopen of bij volledige of gedeeltelijke liquidatie van de UCITS (kapitalisatie-eenheden in variabele kapitaalinvesteringsfondsen [sicavs/beveks] en in gewone fondsen) Het onderstaande belastingsregime is eveneens toepasbaar op de verdeling van aandelen uitgegeven door het Bedrijf Heraankopen of volledige of gedeeltelijke liquidaties Naargelang het geval, kan het belastingsregime beschreven in dit punt mogelijk toepasbaar zijn zelfs wanneer de investeerder geen enkele kapitaalwinst realiseert. Het regime maakt onderscheid volgens dat: de UCITS direct of indirect minder dan 40% van zijn activa in obligaties investeert. De investeerder wordt niet belast op voorwaarde dat de investeerder handelt binnen de context van normaal beheer van zijn persoonlijke bezittingen (zie 10.1) de UCITS direct of indirect meer dan 40% van zijn activa in obligaties investeert. De investeerder zal een belasting van 21% (25% naargelang het geval, zie 10.4) ten laste worden gelegd op de totale inkomsten in de vorm van rentes, kapitaalwinsten en -verliezen, winsten op vermogen geïnvesteerd in obligaties (de rentecomponent van de obligatie); indien de rentecomponent van de obligatie niet bepaald kan worden, zal de investeerder een belasting van 21% (25% naargelang het geval, zie 10.4) ten laste worden gelegd in de mate van gerealiseerde kapitaalwinst op een pro-rata basis, met het oog op het deel van vermogen van UCITS geïnvesteerd in obligaties; wanneer de investeerder na uitbetaling of bijdrage van winsten buiten België zonder interventie van een gekwalificeerd financiële tussenpersoon niet is onderworpen aan belasting, zijn punten 10.4 en 10.5 van toepassing Opmerking De belegger kan contact opnemen met JP Morgan Chase om informatie te verkrijgen over het fiscaal regime bedoeld in punt 10.2 dat op hem van toepassing is, rekening houdend met de belegging die de belegger wil doen, en, in voorkomend geval, met het compartiment van de Vennootschap waarin hij wil beleggen Belasting op dividenden De dividenden die door een [sicav/bevek] ICBE worden uitgekeerd aan Belgische beleggers-natuurlijke personen, zijn aan de Belgische roerende voorheffing van 21% onderworpen wanneer ze worden uitgekeerd door een in België gevestigde financiële instelling of bemiddelaar. 3

4 10.4 Bijkomende bijdrage van 4% Investeerders die een inkomen van interesten en dividenden verdienen van meer dan EUR (toepasbare drempelwaarde voor het inkomstenjaar 2012) op jaarbasis, zullen een bijkomende bijdrage van 4% op de dividenden uitgegeven door het bedrijf alsook op de rentecomponent van obligaties onder , ten laste worden gelegd, wat neerkomt op een werkelijk belastingstarief van 25%. De eerste EUR aan inkomsten (toepasbare drempelwaarde voor het inkomstenjaar 2012) zijn vrijgesteld van bijkomende bijdrage. De investeerder kan ofwel een financieel instituut of een gekwalificeerd financiële tussenpersoon verzoeken om deze bijkomende bijdrage van 4% samen met de gewone belasting te weerhouden, in welk geval de ingehouden belasting en bijdrage een kwijtend effect hebben (zie 10.5). Indien de bijkomende bijdrage niet wordt ingehouden, zullen de inkomsten dienen te worden gerapporteerd in de jaarlijkse belastingsaangifte van de investeerder en zal de bijkomende bijdrage van 4% van toepassing zijn, rekening houdend met de drempelwaarde van EUR (toepasbaar voor het inkomstenjaar 2012) Bevrijdend karakter van de roerende voorheffing Investeerders die natuurlijke personen zijn en waarvan al de belastingen en de bijkomende bijdrage van 4% zijn ingehouden, dienen niet langer de inkomsten waarnaar wordt verwezen in bovenstaande punten 10.2 en 10.3 te vermelden op hun jaarlijkse belastingsaangifte (deze belasting heeft zogezegd een kwijtend effect). Echter, indien de investeerders deze genoemde inkomsten hebben ontvangen zonder de belasting en/of de bijkomende bijdrage van 4% te hebben betaald, zullen zij verplicht zijn deze inkomsten op hun jaarlijkse belastingaangifte te vermelden Richtlijn 2003/48/EG over de belastingsheffing op spaargelden Elke natuurlijke persoon die zijn woonplaats in een lidstaat van de EU heeft en die inkomsten ontvangt (interesten, dividenden, meerwaarden, etc.) van de Vennootschap via een betalingsagent die in een andere lidstaat van de EU is gevestigd, moet inlichtingen inwinnen over de wettelijke en reglementaire bepalingen die op hem van toepassing zijn Andere belastingen Beurstaks (TOB): De beurstaks wordt onder meer geheven op de wederinkoop en de conversie van kapitalisatie-aandelen wanneer die verrichtingen in België worden aangegaan of uitgevoerd via een Belgische financiële instelling. Zowel bij de wederinkoop als bij de conversie van kapitalisatieaandelen bedraagt de beurstaks 0,65% (met een maximum van EUR 975 per verrichting). 11. Bezit van Aandelen (op naam) via een tussenpersoon ( gevolmachtigde ) 11.1 Algemene inlichting: Het Managementbedrijf zal zorgen voor een gevolmachtigde dienst en kan mogelijk bijkomende gevolmachtigden aanstellen (elk een gevolmachtigde ) voor de investeerders die Aandelen van eender welk Portfolio aankopen. Investeerders in een Portfolio kunnen mogelijk verkiezen om van dergelijke gevolmachtigde dienst gebruik te maken waarop de gevolmachtigde de aandelen van dergelijk Portfolio in naam van de investeerders (de gevolmachtigde-investeerders ) zal houden, die op eender welk moment recht zullen hebben om rechtstreeks de titel van de Aandelen op te eisen en die de gevolmachtigde specifieke of algemene steminstructies voor dit doel zal bezorgen om de gevolmachtigde te machtigen voor de Aandelen te stemmen op een Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Enkel geregistreerde Aandeelhouders mogen uitbetalingsorders rechtstreeks naar de SICAV doorsturen. Investeerders waarvan de Aandelen worden bijgehouden in naam van een gevolmachtigde moeten een order via de gevolmachtigde doorsturen, gezien de gevolmachtigde erkend is door het Managementbedrijf als de geregistreerde eigenaar van de Aandelen. Gerechtigde eigenaars van aandelen beheerd door een gevolmachtigde kunnen op eender welk moment de SICAV verzoeken om dergelijke Aandelen op hun eigen naam te registreren, op voorwaarde van voorafgaande kennisgeving aan de gevolmachtigde en het afleveren van identiteitsdocumenten van dergelijke eigenaars aan de Griffier en Transferagent. De gevolmachtigde moet niet alleen toezicht houden op de inschrijvingen in het aandeelhoudersregister maar moet er ook voor zorgen dat de rechten van de gevolmachtigde-beleggers correct geregistreerd worden of op een andere manier geboekt worden in hun individuele effectenrekeningen geopend bij de gevolmachtigde. Alle gevolmachtigde-diensten worden onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de gevolmachtigde aangeboden en beheerd en de Vennootschap kan in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld worden voor en niets van wat hier vermeld is mag geïnterpreteerd of beschouwd worden als zijnde een advies of een aanbeveling van de Vennootschap om de gevolmachtigde-diensten te gebruiken of te verkiezen. 4

5 11.2 Toepasselijk recht op de relaties en op de bescherming van de beleggers die de Aandelen via een gevolmachtigde bezitten: In de mate dat de effectenrekeningen van de gevolmachtigde-beleggers in België aangehouden worden, zal het Belgisch recht de relaties tussen de gevolmachtigde-beleggers en de gevolmachtigde beheersen. Op voorwaarde dat het gecoördineerd Koninklijk Besluit nr. 62 van 10 november 1967 betreffende de bewaargeving van vervangbare financiële instrumenten en de vereffening van transacties op deze instrumenten van toepassing is, zullen de gevolmachtigde-beleggers een recht van mede-eigendom krijgen op de universaliteit van Aandelen gehouden door de gevolmachtigde voor hun rekening. Terwijl dit recht enkel tegen de gevolmachtigde uitgeoefend kan worden en niet tegen de Vennootschap, verstrekt het aan de gevolmachtigde-belegger een terugvorderingsrecht op de Aandelen, tegenstelbaar aan derden, eveneens in geval van faillissement, gerechtelijk akkoord of een andere situatie van samenloop tussen de schuldeisers van de gevolmachtigde. Bijgevolg zullen de Aandelen gehouden door de gevolmachtigde-beleggers in hun effectenrekeningen geopend bij de gevolmachtigde niet in het vermogen van de gevolmachtigde vallen indien deze laatste failliet gaat. 5

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Oktober 2012 Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal en beperkte aansprakelijkheid conform de Richtlijn

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Oktober 2012 Threadneedle Investment Funds ICVC Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal en beperkte aansprakelijkheid (de Vennootschap ) 60 St Mary

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Oktober 2008 Threadneedle Focus Investment Funds ICVC Beleggingsvennootschap met een veranderlijk kapitaal en een beperkte aansprakelijkheid conform de Richtlijn

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 TRIODOS SICAV I sicav naar Luxemburgse recht conform Richtlijn 85/611/EEG Route D Esch, 69, 1470 Luxemburg LUXEMBURG De informatie die in deze bijlage

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs

Nadere informatie

Schroder International Selection Fund. Prospectus. (een in Luxemburg gevestigde open-end beleggingsmaatschappij) Januari 2009.

Schroder International Selection Fund. Prospectus. (een in Luxemburg gevestigde open-end beleggingsmaatschappij) Januari 2009. Schroder International Selection Fund Prospectus (een in Luxemburg gevestigde open-end beleggingsmaatschappij) Januari 2009 België Schroder International Selection Fund (een in Luxemburg gevestigde open-end

Nadere informatie

SAINT-HONORE US VALUE & YIELD

SAINT-HONORE US VALUE & YIELD SAINTHONORE US VALUE & YIELD (vroeger AMERIQUE RENDEMENT) GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS EmA 28 januari 2010 SAINTHONORE US VALUE & YIELD Conform

Nadere informatie

EUROPE RENDEMENT GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN

EUROPE RENDEMENT GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ByD 8 februari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR BEKNOPTE VOORSTELLING

Nadere informatie

SAINT-HONORE BRESIL GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

SAINT-HONORE BRESIL GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS SAINTHONORE BRESIL GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS EmA 28 januari 2010 SAINTHONORE BRESIL ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

Nadere informatie

GOLDSPHERE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

GOLDSPHERE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ByD 23 februari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR BEKNOPTE VOORSTELLING

Nadere informatie

ECOSPHERE WORLD GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

ECOSPHERE WORLD GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ByD 28 januari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR BEKNOPTE VOORSTELLING

Nadere informatie

SAINT-HONORE INDE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

SAINT-HONORE INDE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ByD 28 januari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR BEKNOPTE VOORSTELLING

Nadere informatie

NN (L) Patrimonial PROSPECTUS

NN (L) Patrimonial PROSPECTUS NN (L) Patrimonial PROSPECTUS Prospectusdatum 7 april 2015 Inhoud Inhoud... 2 Opmerking... Error! Bookmark not defined. Verklarende woordenlijst... 4 DEEL I: BELANGRIJKE INFORMATIE OVER DE VENNOOTSCHAP...

Nadere informatie

SAINT-HONORE GLOBAL CONVERTIBLES GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

SAINT-HONORE GLOBAL CONVERTIBLES GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS SAINT-HONORE GLOBAL CONVERTIBLES GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS PaL 04 januari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL

Nadere informatie

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus van mei 2011

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus van mei 2011 Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus van mei 2011 Mei 2011 Amundi Funds Beleggingsvennootschap overeenkomstig de richtlijn 85/611/EEG p/o Amundi Luxembourg sa 5 Allée Scheffer L-2520 Luxembourg

Nadere informatie

Invesco Funds, SICAV Prospectus

Invesco Funds, SICAV Prospectus Invesco Funds, SICAV Prospectus 27 juni 2012 Een open-end beleggingsvennootschap opgericht krachtens de Luxemburgse wetgeving en geharmoniseerd volgens de EU-richtlijn van de Raad 2009/65/EG zoals gewijzigd.

Nadere informatie

Threadneedle Focus Investment Funds

Threadneedle Focus Investment Funds Threadneedle Focus Investment Funds Verkort prospectus van april 2009 Threadneedle Focus Investment Funds 1 Inhoud De roosters Achtergrondinformatie 2 Beleggingsinformatie voor het Fonds 4 Bijlage 1 Target

Nadere informatie

Verkort prospectus van mei 2010. Threadneedle Focus Investment Funds

Verkort prospectus van mei 2010. Threadneedle Focus Investment Funds Verkort prospectus van mei 2010 Threadneedle Focus Investment Funds Threadneedle Focus Investment Funds 1 Inhoud Bijlage Achtergrondinformatie 3 Beleggingsinformatie voor het Fonds 5 Bijlage 1 - Target

Nadere informatie

Fidelity Funds II. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg. Prospectus

Fidelity Funds II. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg. Prospectus Fidelity Funds II Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg Prospectus Inhoud Prospectus Deel I: Fondsgegevens Deel II: Kerninformatie Landspecifieke gegevens Deel III: Belangrijke

Nadere informatie

PROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO. Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) naar Luxemburgs recht

PROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO. Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) naar Luxemburgs recht PROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) naar Luxemburgs recht Conform de Eurese Richtlijn betreffende de ICBE's Inschrijvingen de aandelen van CARMIGNAC PORTFOLIO

Nadere informatie

PROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO. Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) naar Luxemburgs recht

PROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO. Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) naar Luxemburgs recht PROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) naar Luxemburgs recht Conform de Eurese Richtlijn betreffende de ICBE's Inschrijvingen de aandelen van CARMIGNAC PORTFOLIO

Nadere informatie

SHARE. Compartiment SHARE ENERGY

SHARE. Compartiment SHARE ENERGY SHARE Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (BEVEK naar Luxemburgs recht) met compartimenten van activa die meerwaarden nastreven, verdeeld per geografische zones of economische sectoren Compartiment

Nadere informatie

Openbaar aanbod in België van obligaties voor een minimum bedrag van EUR 50.000.000 en voor een totaal bedrag van maximum EUR75.000.

Openbaar aanbod in België van obligaties voor een minimum bedrag van EUR 50.000.000 en voor een totaal bedrag van maximum EUR75.000. Commanditaire vennootschap op aandelen, openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te 1070 Anderlecht, Lenniksebaan 451 (België), ingeschreven in het rechtspersonenregister te

Nadere informatie

173,3 MILJOEN 3,125 % CONVERTEERBARE OBLIGATIES 2016 Uitgifteprijs: 100%

173,3 MILJOEN 3,125 % CONVERTEERBARE OBLIGATIES 2016 Uitgifteprijs: 100% Woluwelaan 58 1200 Brussel BE 0426.184.049 RRP Brussel Naamloze Vennootschap en Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal (vastgoedbevak) naar Belgisch recht 173,3 MILJOEN 3,125 % CONVERTEERBARE

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS

SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS dd 23 september 2005 met betrekking tot de publieke uitgifte voor een bedrag van minimum 10.000.000 en maximum 250.000.000, van Callable Fixed then Cumulatieve Reverse Floating

Nadere informatie

N.V. LS Value BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL INSTELLING VOOR COLLECTIEVE BELEGGINGEN IN EFFEKTEN EN LIQUIDE MIDDELEN

N.V. LS Value BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL INSTELLING VOOR COLLECTIEVE BELEGGINGEN IN EFFEKTEN EN LIQUIDE MIDDELEN N.V. LS Value BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL NAAR BELGISCH RECHT INSTELLING VOOR COLLECTIEVE BELEGGINGEN IN EFFEKTEN EN LIQUIDE MIDDELEN PROSPECTUS JANUARI 2015 Infoblad Prospectus: Bevek

Nadere informatie

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal Luxemburg R.C.S.: Nr. B 63.616 ; BTW-nr.: Nr. 21642162

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal Luxemburg R.C.S.: Nr. B 63.616 ; BTW-nr.: Nr. 21642162 Volledig Prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal Luxemburg R.C.S.: Nr. B 63.616 ; BTW-nr.: Nr. 21642162 De Nederlandse versie is een nauwgezette vertaling van de Franse

Nadere informatie

BEHEERREGLEMENT VAN. Belfius Pension Fund Balanced Plus. Pensioenspaarfonds in de zin van artikel 227 van het K.B. van 12 november 2012

BEHEERREGLEMENT VAN. Belfius Pension Fund Balanced Plus. Pensioenspaarfonds in de zin van artikel 227 van het K.B. van 12 november 2012 BEHEERREGLEMENT VAN Belfius Pension Fund Balanced Plus Pensioenspaarfonds in de zin van artikel 227 van het K.B. van 12 november 2012 Openbaar gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht met

Nadere informatie

DELTA LLOYD L Bevek met meerdere compartimenten naar Luxemburgs recht

DELTA LLOYD L Bevek met meerdere compartimenten naar Luxemburgs recht naar Luxemburgs recht P R OSPECTUS & S T AT U T E N 16 JANUARI 2015 Er kan alleen worden ingetekend op basis van dit prospectus ( Prospectus"), inclusief de statuten en de beschrijvende fiches van elk

Nadere informatie

DECEMBER. Vereenvoudigd Prospectus. Morgan Stanley Investment Management. Morgan Stanley Investment Funds

DECEMBER. Vereenvoudigd Prospectus. Morgan Stanley Investment Management. Morgan Stanley Investment Funds Morgan Stanley Investment Management 11 Vereenvoudigd Prospectus Morgan Stanley Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable Luxembourg ( SICAV ) 2 - Beleggingsdoelstelling en -beleid 2

Nadere informatie