Hoge toppen scheren met uw beleggingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoge toppen scheren met uw beleggingen"

Transcriptie

1 Hoge toppen scheren met uw beleggingen September 2013 Amundi Uitsluitend bestemd voor Belgische beleggers Amundi is een gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht (fonds commun de placement). Amundi biedt geen rendementsgarantie en houdt een risico op kapitaalverlies in.

2 Amundi Hoge toppen scheren met uw beleggingen Meerdere bronnen van waarde in een beleggingsuniversum zonder geografische of sectorale beperkingen Een flexibele beleggingsaanpak met een beoogd rendement op jaarbasis van 5% boven de gekapitaliseerde Eonia over een aanbevolen minimale beleggingstermijn van 5 jaar 1 Effectenselectie op basis van sterke overtuigingen 1 Openstaan voor alle bronnen van rendement Amundi kiest zorgvuldig uit een zeer breed en gediversifieerd beleggingsuniversum, zonder enige beperking qua beleggingscategorie, sector of regio. Dit kunnen onder meer aandelen uit Europa of de opkomende landen zijn, bedrijfsobligaties, hoogrentende of inflatie-geïndexeerde obligaties en vreemde valuta's. Het fonds spoort voor de belegger de marktkansen op met het grootste winstpotentieel van het moment. 2 Focus op sterke overtuigingen maar toch flexibel Om het rendement te optimaliseren, concentreert het fonds zich op een beperkte selectie van activa, die een afspiegeling vormt van zijn sterkste overtuigingen en verwachtingen. Het is volledig vrij om de beleggingsportefeuille te wijzigen en bij te sturen, zonder beperkingen qua beheermethode of referentie-index. Deze flexibiliteit zorgt ervoor dat het fonds zich voortdurend kan aanpassen aan de markten. Amundi biedt geen rendementsgarantie en houdt een risico op kapitaalverlies in. 1. Nadere bijzonderheden vindt u in het prospectus en het document met essentiële beleggersinformatie (KIID) van het fonds. - Gekapitaliseerde Eonia-index (Euro OverNight Index Average): eendaagse referentierente voor de geldmarkt van de eurozone.

3 Wat de marktomstandigheden ook zijn, er zijn altijd beleggingscategorieën, technieken, sectoren of landen die potentieel rendement kunnen opleveren. Belangrijkste risico's Belangrijkste voordelen Het fonds biedt geen garantie noch bescherming van het oorspronkelijk belegde kapitaal; de belegger loopt het risico kapitaal te verliezen. De activaverdeling wordt opgebouwd op basis van de verwachtingen per markt en de risico's die aan de onderscheiden beleggingscategorieën verbonden zijn: aandelenrisico, renterisico, kredietrisico, valutarisico. Elk van deze risico's kan leiden tot een daling van de netto-inventariswaarde van het fonds. Nadere bijzonderheden over de risico's vindt u in het prospectus en het document met essentiële beleggersinformatie (KIID). Streven naar een duurzaam rendement dat zo weinig mogelijk blootgesteld is aan de schommelingen van de markt Een flexibele beleggingsstrategie, zonder beperkingen qua beleggingscategorie, regio of referentie-index Permanente opvolging via regelmatige verslaggeving over Amundi 3 Een voortdurende opvolging van de risico's De beleggingsaanpak van Amundi combineert grote reactiesnelheid en voortdurende monitoring van de risico's. De prioriteit: beleggingssegmenten met een te hoog risico of een beperkte zichtbaarheid vermijden, om beter stand te houden in een dalende markt en de belegging te beschermen tegen nog sterkere dalingen. Als de marktomstandigheden gunstig zijn, geeft het fonds bijvoorbeeld de voorkeur aan activa met een hoog risico- en opbrengstpotentieel zoals aandelen of hoogrentende bedrijfsobligaties. In periodes van onzekerheid of spanningen op de markten daarentegen, tracht het fonds de impact van een eventuele daling te verzachten. Daarom is het fonds volledig vrij om over te schakelen op geldmarktinstrumenten, die weinig risico inhouden maar ook minder rendementspotentieel bieden. Amundi Amundi biedt geen rendementsgarantie en houdt een risico op kapitaalverlies in.

4 Amundi Voor welke belegger? Voor een belegger die zich wil blootstellen aan 1 : een beleggingsuniversum met diverse mogelijkheden een effectenselectie zonder geografische of sectorale beperkingen de kansen die elke beleggingscategorie biedt op basis van de huidige verwachtingen in de markt Beleggingsbeleid De activaverdeling gebeurt op basis van de verwachtingen van het team voor elke markt en het risiconiveau dat aan elke beleggingscategorie verbonden is. De invulling hiervan gebeurt via een actieve selectie van ICBE's en/of rechtstreekse aankoop van effecten, waarbij allerhande producten in aanmerking komen: aandelen, obligaties met om het even welke rating, geldmarktinstrumenten en valuta's. Het fonds kan tijdelijke koop- of verkooptransacties van effecten verrichten. Ook kunnen er, ter afdekking en/of blootstelling en/of arbitrage, financiële termijninstrumenten worden gebruikt. 1 In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige prestaties. Voor meer informatie over dit fonds (in het verleden behaalde resultaten, risico- en opbrengstprofiel, activaverdeling e.d.), kunt u rechtstreeks contact opnemen met onze financiële diensten en distributeurs in België. Voordat u beslist om in het compartiment te beleggen, dient u het document met essentiële beleggersinformatie (beschikbaar op de site te lezen. Voorgeschreven informatie voor beleggers in of uit België Risico- en opbrengstprofiel (SRRI) Lager risico, potentieel lager rendement Hoger risico, potentieel hoger rendement Belangrijkste kenmerken Minimuminleg: geen Maximale inschrijvingsprovisie: 2,50% Maximale inkoopprovisie: geen rente-inkomsten uit schuldbewijzen bij inkoop of bij de verdeling van het maatschappelijk vermogen van een ICBE (kapitalisatiedeelbewijzen van een BEVEK). - Roerende voorheffing: 25% op basis van de individuele situatie van de belegger, niet van toepassing op dit fonds. - Fonds dat voor meer dan 25% in schuldbewijzen kan beleggen: ja - Fonds dat daadwerkelijk voor meer dan 25% in schuldbewijzen belegt: neen. - Voor meer informatie bovendien af van de persoonlijke situatie van elke belegger. De belegger wordt daarom verzocht om bij zijn fiscaal adviseur advies in te winnen over beleggersinformatie (KIID). De laagste categorie betekent niet "risicoloos". De SRRI is niet gegarandeerd en kan in de loop der tijd veranderen. Amundi (hierna 'het Fonds') is een gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Frans recht en is goedgekeurd als instelling voor collectieve belegging in effecten (ICBE) door de Autorité des Marchés Financiers ( AMF ), de Franse toezichthouder. Beleggers worden eraan herinnerd dat in het verleden behaalde resultaten geen garantie voor toekomstige resultaten bieden en dat zij het oorspronkelijk belegde bedrag eventueel kunnen verliezen. Een belegging kan in waarde stijgen of dalen als gevolg van marktfluctuaties en wisselkoersschommelingen van de valuta waarin het Fonds belegt indien deze verschilt van de valuta van de deelbewijshouder. Dit document is een openbaar aanbod en mag niet als beleggingsadvies worden beschouwd. De informatie in dit document is niet bedoeld om te worden verstrekt aan, of te worden gebruikt door, natuurlijke of rechtspersonen die ingezetene zijn van een land of behoren tot een rechtsgebied waar dat wettelijk of reglementair verboden is, of die Amundi of de bedrijven van de groep Amundi opleggen om in die rechtsgebieden erkend te zijn. De toegang tot deze informatie moet worden ontzegd aan alle personen die aan beperkende voorschriften onderworpen zijn, zoals de onderdanen van de Verenigde Staten. Het Fonds wordt niet stelselmatig geregistreerd en is niet voor verkoop goedgekeurd of voor alle cliënten beschikbaar in alle rechtsgebieden. Beleggers wordt aangeraden om, voordat ze een beleggingsbeslissing nemen, na te gaan of deze belegging geschikt is, meer bepaald in het licht van hun financiële kennis en ervaring, hun beleggingsdoelstellingen en hun financiële situatie. Elke belegging in het Fonds moet plaatsvinden conform de actuele juridische documentatie ter zake (document met essentiële beleggersinformatie - beschikbaar in het Frans en het Nederlands, prospectus beschikbaar in het Frans en het Engels), en, in voorkomend geval, de tarievenlijst van de distributeur en het beheerreglement en de (half-)jaarverslagen, die op verzoek kosteloos in het Frans verkrijgbaar zijn bij AMUNDI, bij de tussenpersoon die in België belast is met de financiële dienstverlening, CACEIS Belgium, Havenlaan 86C bus 320, 1000 Brussel, en bij de distributeur. De netto-inventariswaarde (NIW) wordt gepubliceerd op de site van BEAMA. Dit document mag zonder voorafgaande toestemming van Amundi noch geheel, noch gedeeltelijk worden gekopieerd, gereproduceerd of verspreid. Gegevens en informatie per september 2013 (tenzij anders vermeld). Uitgegeven door Amundi, naamloze vennootschap met een kapitaal van Vennootschap voor portefeuillebeheer, erkend door de AMF nr. GP Maatschappelijke zetel: 90 boulevard Pasteur Paris - Frankrijk RCS Paris.

5 Amundi (FR ): Belangrijke fiscale aspecten Amundi (FR ) is een gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht. Het fonds heeft geen rechtspersoonlijkheid en is bijgevolg fiscaal transparant. De investeerder wordt geacht rechtstreeks eigenaar te zijn van een deel van de activa waarin het fonds investeert en ontvangt een bruto-uitkering waarop geen Roerende Voorheffing wordt ingehouden. De Fiscale transparantie impliceert dat elke investeerder belastbaar is op het moment dat het fonds zijn inkomsten verwerft, ongeacht of deze inkomsten door het fonds onmiddellijk worden doorgestort of niet. U dient deze inkomsten (interesten en dividenden) dus op te nemen in uw belastingsaangifte in het jaar dat het fonds deze inkomsten genoot, en niet op het moment dat u uw deelbewijzen verkoopt of uittreedt uit het fonds. Als hulp bij de aangifte stelt Amundi een calculator ter beschikking, waarmee u uw deel in de belastbare inkomsten van het fonds kunt berekenen. Deze interesten en dividenden dient u mee op te nemen in uw jaarlijkse belastingsaangifte. De calculator is momenteel nog in ontwikkeling maar zal vanaf maart 2014 beschikbaar zijn via De calculator vormt geen fiscaal advies en dient slechts als hulp bij het voorbereiden van uw aangifte. Crelan N.V. aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de juistheid van de via de calculator berekende bedragen. De houder van deelbewijzen van het fonds is verplicht de inkomsten jaarlijks in de belastingsaangifte aan te geven. Crelan N.V. kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor het niet naleven van deze verplichting. Op het fonds kan niet ingetekend worden door ingezetenen van de VS of "US Persons" volgens de definities van "Regulation S". Deze nota moet steeds samen met de brochure overhandigd worden. Wij danken u voor uw vertrouwen in Crelan, Departement Beleggen en Betalen Crelan N.V. Crelan Departement Beleggen en Betalen

SAINT-HONORE GLOBAL CONVERTIBLES GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

SAINT-HONORE GLOBAL CONVERTIBLES GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS SAINT-HONORE GLOBAL CONVERTIBLES GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS PaL 04 januari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL

Nadere informatie

ECOSPHERE WORLD GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

ECOSPHERE WORLD GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ByD 28 januari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR BEKNOPTE VOORSTELLING

Nadere informatie

EUROPE RENDEMENT GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN

EUROPE RENDEMENT GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ByD 8 februari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR BEKNOPTE VOORSTELLING

Nadere informatie

GOLDSPHERE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

GOLDSPHERE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ByD 23 februari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR BEKNOPTE VOORSTELLING

Nadere informatie

SAINT-HONORE BRESIL GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

SAINT-HONORE BRESIL GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS SAINTHONORE BRESIL GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS EmA 28 januari 2010 SAINTHONORE BRESIL ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

Nadere informatie

SAINT-HONORE US VALUE & YIELD

SAINT-HONORE US VALUE & YIELD SAINTHONORE US VALUE & YIELD (vroeger AMERIQUE RENDEMENT) GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS EmA 28 januari 2010 SAINTHONORE US VALUE & YIELD Conform

Nadere informatie

EURO EQUITY 90 LCL EMISSIONS (FR) AUTO CALLABLE

EURO EQUITY 90 LCL EMISSIONS (FR) AUTO CALLABLE LCL EMISSIONS (FR) AUTO CALLABLE EURO EQUITY 90 Een beleggingstermijn van maximaal 6 jaar, indien er geen vervroegde terugbetaling plaatsvindt; Recht op een minimale terugbetaling van 90% van het belegd

Nadere informatie

SAINT-HONORE INDE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

SAINT-HONORE INDE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ByD 28 januari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR BEKNOPTE VOORSTELLING

Nadere informatie

PROSPECTUS CRELAN INVEST

PROSPECTUS CRELAN INVEST PROSPECTUS CRELAN INVEST Openbare beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (BEVEK) van Belgisch recht met verschillende compartimenten Naamloze Vennootschap ICB die geopteerd heeft voor beleggingen

Nadere informatie

EURO SELECT COUPON 90

EURO SELECT COUPON 90 LCL EMISSIONS (FR) EURO SELECT COUPON 90 Een beleggingstermijn van 8 jaar; Recht op een mogelijke jaarlijkse variabele coupon van 100% van de positieve prestatie van de EURO STOXX SELECT DIVIDEND 30 (Price)

Nadere informatie

PROSPECTUS CRELAN INVEST. Informatie over de BEVEK

PROSPECTUS CRELAN INVEST. Informatie over de BEVEK PROSPECTUS CRELAN INVEST Informatie over de BEVEK Benaming CRELAN INVEST. Juridische vorm Naamloze vennootschap. Oprichtingsdatum 12 oktober 2011. Looptijd Onbeperkt. Maatschappelijke zetel Havenlaan,

Nadere informatie

CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100

CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 GBF conform de Europese normen CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 Geharmoniseerd gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Frans recht ( Fonds commun de placement ) Volledig prospectus CARMIGNAC PROFIL REACTIF

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE FLEXIBLE (EdR Europe Flexible)

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE FLEXIBLE (EdR Europe Flexible) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

De mogelijke rente is niet gegarandeerd maar afhankelijk van de stand van de AEX op de peildatum

De mogelijke rente is niet gegarandeerd maar afhankelijk van de stand van de AEX op de peildatum AEX Obligaties Wanneer koopt u een AEX Obligatie? De AEX Obligaties zijn hét beleggingsalternatief voor uw geld: ze zijn kansrijk en bieden bovendien 10 terugbetaling van de hoofdsom op de afloopdatum.

Nadere informatie

ABN AMRO Profielfondsen voor wie beleggen eenvoudig wil houden

ABN AMRO Profielfondsen voor wie beleggen eenvoudig wil houden ABN AMRO Profielfondsen voor wie beleggen eenvoudig wil houden Op eenvoudige wijze beleggen Altijd in lijn met uw risicoprofiel Actief beheer door experts 2 < De Profielfondsen van ABN AMRO > 3 U wilt

Nadere informatie

CARMIGNAC PATRIMOINE

CARMIGNAC PATRIMOINE GBF conform de Europese normen CARMIGNAC PATRIMOINE Geharmoniseerd gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Frans recht ( Fonds commun de placement ) Prospectus December 2011 1 Categorieen van deelnemingsrechten

Nadere informatie

CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS

CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS Deze ICBE valt onder Europese richtlijn 2009/65/EG CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS ICBE naar Frans recht Prospectus Maart 2015 1. ALGEMENE KENMERKEN Vorm van de ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF)

Nadere informatie

PTISELECT EURO EQUITY SECTORS OPTISELECT AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) JUNE 2022

PTISELECT EURO EQUITY SECTORS OPTISELECT AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) JUNE 2022 PTISELECT AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) EURO EQUITY SECTORS OPTISELECT JUNE 2022 Inschrijvingsperiode: van 22 mei tot en met 19 juni 2014, tot 12 uur (behoudens vervroegde afsluiting); Een beleggingstermijn

Nadere informatie

Belfius Fullinvest (Low, Medium, High)

Belfius Fullinvest (Low, Medium, High) Flash Belfius Fullinvest (Low, Medium, High) Juli 2014 Belfius Fullinvest Investeer in een zeer gespreide portefeuille via één belegging dankzij de bevek naar Belgisch recht Belfius Fullinvest. U hebt

Nadere informatie

CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE

CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE Alternatief beleggingsfonds naar Frans recht Prospectus Juli 2014 1 1. GEDETAILLEERDE KENMERKEN VORM VAN DE ICB Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE Rechtsvorm

Nadere informatie

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Global Dividend Autocallable Note

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Global Dividend Autocallable Note Beleggen Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Global Dividend Autocallable Note Een maximale beleggingsduur van 8 jaar Een recht op terugbetaling op eindvervaldag van het volledige

Nadere informatie

CARMIGNAC PATRIMOINE

CARMIGNAC PATRIMOINE Deze ICBE valt onder Europese richtlijn 2009/65/EG CARMIGNAC PATRIMOINE ICBE naar Frans recht Prospectus juli 2014 1 1. ALGEMENE KENMERKEN VORM VAN DE ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming

Nadere informatie

Profielfonds Beleggen voor wie beleggen eenvoudig wil houden

Profielfonds Beleggen voor wie beleggen eenvoudig wil houden Profielfonds Beleggen voor wie beleggen eenvoudig wil houden Op eenvoudige wijze beleggen Altijd volgens uw risicoprofiel Actief beheer door experts Mei 2015 Ik wil profiteren van de mogelijkheden van

Nadere informatie

*eigen indicator van Centea en Landbouwkrediet. Voor meer informatie over de betekenis van deze productscores gelieve u zich te wenden tot uw agent.

*eigen indicator van Centea en Landbouwkrediet. Voor meer informatie over de betekenis van deze productscores gelieve u zich te wenden tot uw agent. biedt de mogelijkheid om op de einddatum van 29/11/2019 naast kapitaalbescherming (1), een potentiële meerwaarde te realiseren van maximaal 75% (ofwel een rendement op jaarbasis tussen 0% en 7,76% vóór

Nadere informatie

CARMIGNAC COURT TERME

CARMIGNAC COURT TERME Deze ICBE valt onder Europese richtlijn 2009/65/EG CARMIGNAC COURT TERME ICBE naar Frans recht Prospectus Maart 2015 1 1. ALGEMENE KENMERKEN Vorm van de ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming

Nadere informatie

BKCP CORE FUND * EEN UNIEKE OPLOSSING IN BELGIË

BKCP CORE FUND * EEN UNIEKE OPLOSSING IN BELGIË BKCP CORE FUND * EEN UNIEKE OPLOSSING IN BELGIË * BKCP Core Fund is een compartiment van BKCP Fund, een bevek naar Luxemburgs recht. TIJD OM TE BELEGGEN Sparen levert niet meer hetzelfde rendement op als

Nadere informatie

MiFID : Een klare kijk op beleggingen

MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID, in het belang van belegger Sinds 1 november 2007 zijn specifieke regels van toepassing op beleggingen in financiële instrumenten. Die regels vloeien voort uit

Nadere informatie

BNP Paribas Fortis Funding (Lu) USD Bullish Note Flexible Funds 2020

BNP Paribas Fortis Funding (Lu) USD Bullish Note Flexible Funds 2020 BNP Paribas Fortis Funding (Lu) USD Bullish Note Flexible Funds 2020 Complex afgeleid instrument uitgegeven door BNP Paribas Fortis Funding, filiaal van BNP Paribas Fortis NV (A2 / A+ / A+) Dit document

Nadere informatie

BNP PARIBAS B PENSION STABILITY

BNP PARIBAS B PENSION STABILITY BNP PARIBAS B PENSION STABILITY Prospectus Het Beheersreglement en het recentste jaarverslag zijn als bijlage bij dit prospectus gevoegd. BNP PARIBAS B PENSION STABILITY - Prospectus - versie OCTOBER 2014

Nadere informatie

ik streef naar rendementsvooruitzichten door het potentieel van gerenommeerde fondsen te benutten

ik streef naar rendementsvooruitzichten door het potentieel van gerenommeerde fondsen te benutten beleggingsverzekering ik streef naar rendementsvooruitzichten door het potentieel van gerenommeerde fondsen te benutten life opportunity selection 5 dynamic AXA Bank Europe N.V. In de huidige economische

Nadere informatie