De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen"

Transcriptie

1 De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen Eind 2011 werd het begrotingsakkoord door de regering Di Rupo goedgekeurd. Een aantal van deze maatregelen hebben rechtstreeks gevolg voor uw beleggingen. Wij zetten hierna 1 de belangrijkste wijzigingen voor u op een rijtje. Voor meer informatie kunt u steeds terecht bij uw Landbouwkrediet-agent. 1. Tarief van de roerende voorheffing Het verlaagd tarief roerende voorheffing van 15% stijgt voor de meeste beleggingen naar 21%. Deze verhoging geldt voor intresten en sommige dividenden die toegekend of betaalbaar worden gesteld vanaf 1 januari De intresten van kapitaliserende effecten die na 1/1/2012 worden uitgekeerd zijn voor het volledige bedrag onderworpen aan 21% RV. Sommige beleggingen worden niet getroffen door deze verhoging: Gereglementeerde spaarrekeningen of spaarboekjes De 1 e schijf van euro (inkomstenjaar 2012) blijft vrijgesteld. De vrijstelling in de personenbelasting geldt per belastingplichtige. Indien u te veel vrijstelling hebt genoten, bijvoorbeeld omdat u meerdere spaarrekeningen hebt, dan moet u de intresten waarop u de vrijstelling ten onrechte genoten hebt vermelden op uw belastingaangifte. De intresten boven euro blijven onderworpen aan 15% RV. 1 Deze tekst werd met de grootste zorg opgemaakt. Sommige elementen moeten echter nog door de wetgever verder verduidelijkt worden, waardoor we voorbehoud maken bij de inhoud. 1

2 De staatsbon uitgegeven tussen 24/11/2011 en 2/12/2011 Deze staatsbon, beter bekend als de Leterme -staatsbon blijft onderworpen aan 15% RV. 2

3 Wat betekent dit nu concreet voor uw roerende inkomsten? Hierna vindt u een overzicht voor de meest voorkomende beleggingen: Intresten Intresten van bijv. zichtrekening, termijnrekening, 15% 21% obligaties, kasbons, en staatsbons Uitzonderingen: intresten van gereglementeerde spaarrekeningen (1 e schijf blijft vrijgesteld) 15% 15% intresten van de Leterme staatsbon n.v.t. 15% Dividenden op aandelen Dividend aandelen verlaagd tarief 15% 21% Dividend aandelen gewoon tarief 25% 25% Dividenden en meerwaarden van fondsen Dividenden van Belgische Beveks 15% 21% Dividenden van Belgische gemeenschappelijke - - beleggingsfondsen (GBF) Dividenden van Luxemburgse Sicavs opgericht na 01/01/ % 21% opgericht vóór 01/01/1994 met Europees paspoort 15% 21% opgericht vóór 01/01/1994 zonder Europees paspoort 25% 25% Meerwaarden op kapitaliserende Beveks of Sicavs fondsen die < 40% in obligaties beleggen - - fondsen die 40% in obligaties beleggen 15% 21% 2. Bijkomende heffing 4% Wanneer u als natuurlijk persoon meer dan euro aan intresten en dividenden ontvangt (2012, geïndexeerd) dan moet u vanaf 2012 een bijkomende heffing van 4% betalen. De regels van het vermogensrecht bepalen aan wie de inkomsten toebehoren. 3

4 Indien u gehuwd bent onder het wettelijk stelsel dan komen de intresten en dividenden van uw beleggingen toe aan het gemeenschappelijk vermogen, ongeacht of het beleggingen betreft uit het gemeenschappelijk vermogen (zoals bijv. spaargeld opgebouwd tijdens huwelijk) of uit het eigen vermogen (zoals bijv. een belegging ingevolge een erfenis of schenking) 2. De roerende inkomsten van minderjarige kinderen worden bijgeteld bij die van de ouders. Voor uw beleggingen zijn twee vragen belangrijk: 1. Welke roerende inkomsten zijn onderworpen aan de bijkomende heffing van 4%? 2. Welke roerende inkomsten tellen mee voor de bepaling van de grens van euro? Welke roerende inkomsten zijn onderworpen aan de bijkomende heffing van 4%? De bijkomende heffing van 4% moet betaald worden op intresten en dividenden die onderworpen zijn aan 21% RV. Bijgevolg zijn o.a. uw kasbons, obligaties en termijnbeleggingen mogelijk onderworpen aan deze heffing. De huidige wetteksten hebben tot gevolg dat de bijkomende heffing tevens van toepassing is op inkomsten die vrijgesteld zijn van RV (0% RV). Het betreft hier o.a. inkomsten van Belgische gemeenschappelijke beleggingsfondsen en coupons van woningvastgoedbevaks. De bijkomende heffing is niet van toepassing op o.a. intresten van spaarrekeningen, ook niet op de intresten boven euro; intresten van de Leterme staatsbons; Dividenden en intresten onderworpen aan 25% RV. 2 tenzij andere bepalingen 4

5 Welke roerende inkomsten tellen mee voor de beoordeling van de grens van euro? De grens van euro geldt per belastingplichtige en betreft het nettobedrag. Onder netto bedrag moet begrepen worden: het bedrag voor aftrek van innings- en bewaringskosten, verhoogd met de roerende voorheffing, woonstaatheffing en het bedrag van de bijkomende heffing zelf. Voor de berekening van de grens van euro moet o.a. rekening gehouden worden met: intresten van spaarrekeningen boven de vrijgestelde schijf van euro (optelsom van alle spaarboekjes, eventueel bij meerdere banken aangehouden); dividenden en intresten onderworpen aan 21% of 25% RV; Voor de berekening van de grens van euro moet o.a. geen rekening worden gehouden met: de 1 e schijf van euro intresten op de gereglementeerde spaarrekening; de belastingvrije schijf van 180 euro dividenden van coöperatieve aandelen; intresten van Leterme staatsbons; liquidatieboni;... Voor de beoordeling van het grensbedrag van euro moet men eerst rekening houden met de intresten en dividenden waarop de bijkomende heffing van 4% niet op van toepassing is (intresten en dividenden onderworpen aan 10%, 15% of 25% RV) zodat de berekeningsgrondslag voor de bijkomende heffing wordt gemaximaliseerd. Hierna vindt u enkele voorbeelden ter verduidelijking. 5

6 Voorbeelden Hierna vindt u vier voorbeelden van hoe de bijkomende heffing berekend wordt. We gaan daarbij uit van iemand die zowel intresten heeft van een gereglementeerde spaarrekening (die vrijgesteld zijn van roerende voorheffing) als van beleggingen die aan 15%, 25%, of 21% belast worden. Vb. intresten van een spaarrekening, vrij van RV intresten 15% of 25% RV intresten 21% RV Totale roerende inkomsten de 4% bijkomende heffing wordt berekend op verklaring Het totaal roerend inkomen ( euro) is kleiner dan euro, dus de bijkomende heffing is niet verschuldigd Het totaal roerend inkomen ( euro) is hoger dan euro. Met de vrijgestelde schijf van euro op de gereglementeerde spaarrekening moet echter geen rekening gehouden worden voor de bepaling van de grens van euro. De bijkomende heffing is dus enkel verschuldigd op ( ) = 980 euro Het totaal roerend inkomen ( euro) is hoger dan euro. Met de vrijgestelde schijf van euro op de gereglementeerde spaarrekening moet echter geen rekening gehouden worden voor de bepaling van de grens van euro. De bijkomende heffing is dus niet verschuldigd, want ( ) < euro Het totaal roerend inkomen ( euro) is hoger dan euro. Met de vrijgestelde schijf van euro op de gereglementeerde spaarrekening moet echter geen rekening gehouden worden voor de 6

7 bepaling van de grens van euro. De bijkomende heffing is verschuldigd op euro ( euro euro), maar te beperken tot euro vermits men slechts euro roerende inkomsten heeft genoten die onderwor-pen zijn aan 21% RV, en bijgevolg aan de bijkomende heffing. 7

8 3. Keuze door de belastingplichtige U hebt de keuze om de bijkomende heffing van 4% te verrekenen via de aangifte personenbelasting of de 4% bijkomende heffing aan de bron (o.a. door Landbouwkrediet) te laten inhouden. Optie 1 verrekening bronheffing via aangifte personenbelasting De bank houdt aan de bron de toepasselijke tarieven 15%, 21% of 25% RV in. De verrekening van de bijkomende heffing van 4% gevestigd op het bedrag boven euro gebeurt via de aanslag in de personenbelasting op basis van de gegevens in uw aangifte en bij het centraal aanspreekpunt, die door de schuldenaar van de RV / marktdeelnemer (o.a. de bank) worden doorgegeven. Optie 2 - afhouding aan de bron van de bijkomende heffing Aan de bron wordt op de inkomsten onderworpen aan 21% RV bijkomend 4% ingehouden. Deze inhouding gebeurt vanaf de 1 e euro. U kunt de te veel betaalde bijkomende heffing recupereren via de aangifte personenbelasting. De bank moet de roerende inkomsten waarop de bronheffing werd ingehouden niet doorgeven aan het centraal meldpunt. 4. De roerende voorheffing is niet meer bevrijdend Vanaf aanslagjaar 2013 (inkomsten 2012) zijn roerende inkomsten verplicht aan te geven. De RV die werd afgehouden is m.a.w. niet meer bevrijdend. M.b.t. de intresten van gereglementeerde spaarrekeningen en de dividenden van coöperatieve aandelen wijzigt de aangifteverplichting niet: de vrijgestelde schijf van respectievelijk euro en 180 euro geldt per belastingplichtige. Indien u dus meer intresten of dividenden genoten hebt dan het bedrag van de vrijstelling, dan moet u deze bedragen opnemen in uw aangifte personenbelasting. U moet dus in de aangifte personenbelasting alle inkomsten van roerende goederen vermelden (dus ook de intresten en dividenden waarop 10%, 15% of 25% RV is 8

9 afgehouden), met uitzondering van de intresten en dividenden waar aan de bron de 4% bijkomende heffing werd ingehouden. De administratie kan aan de hand van de aangifte en de gegevens bij het centraal aanspreekpunt nagaan of de grens van euro overschreden is en de bijkomende heffing bijgevolg dient ingehouden te worden. Indien u hebt gekozen voor inhouding aan de bron van de bijkomende heffing dan kunt u de te veel ingehouden bijkomende heffing enkel recupereren via de aangifte personenbelasting. 5. Globaal voorbeeld Hierna vindt u een voorbeeld dat alle fiscale wijzigingen weergeeft. Mevrouw Janssens, weduwe, heeft in 2012 volgende intresten en dividenden ontvangen 3 : Landbouwkrediet Spaarrekening: euro intresten Landbouwkrediet Kasbon Super 5: euro intresten Landbouwkrediet Gewone Kasbons: euro intresten Coöperatieve aandelen (25% RV): 150 euro dividenden Aandelen (25% RV): euro dividenden Totaal euro De intresten op de spaarrekening zijn vrijgesteld van RV tot euro. De intresten tot euro tellen niet mee om de grens van euro te bepalen en zijn evenmin onderhevig aan de 4% bijkomende heffing. De intresten boven euro (170 euro) tellen wel mee voor de bepaling van de grens van euro. Op de intresten van de kasbons wordt 21% RV geheven. Zij zijn bijgevolg 3 Alle intresten en dividenden werden bij Landbouwkrediet geïncasseerd. 9

10 onderhevig aan de 4% bijkomende heffing en tellen ook mee om de grens van euro te bepalen. De dividenden van de coöperatieve aandelen zijn vrijgesteld van RV tot een bedrag van 180 euro. Zij tellen niet mee om de grens van euro te bepalen, en zijn evenmin onderhevig aan de bijkomende heffing van 4%. Op de dividenden van de aandelen wordt 25% RV geheven. Zij tellen mee om de grens van euro te bepalen, maar zijn niet onderhevig aan de bijkomende heffing van 4%. In totaal heeft mevrouw Janssens euro aan roerende inkomsten. De 1 e schijf van euro op de gereglementeerde spaarrekening en de 150 euro dividenden van de coöperatieve aandelen tellen echter niet mee om de grens te bepalen. Bijgevolg moeten we rekening houden met euro aan intresten en dividenden. Besluit: De 4% bijkomende heffing is verschuldigd op euro (= euro euro). Mevrouw Janssens moet de volgende keuze maken: Optie 1: Mevrouw Janssens betaalt de 4% bijkomende heffing via haar aangifte PB (aangifte 2013). In deze situatie zal Landbouwkrediet geen 4% bijkomende heffing inhouden. Mevrouw Janssens zal via haar aangifte PB 4% op euro betalen (126 euro). Landbouwkrediet geeft alle intresten en dividenden, behalve de 1 e schijf van euro op de spaarrekening, door aan het Centraal Aanspreekpunt. Optie 2: Mevrouw Janssens vraagt aan Landbouwkrediet om de 4% bijkomende heffing in te houden. In deze situatie zal Landbouwkrediet 4% vanaf de 1 e euro inhouden. Concreet wordt dus 4% ingehouden op de intresten van de kasbon super 5 en gewone kasbons. Mevrouw Janssens betaalt dus 4% op euro, in totaal 800 euro. Landbouwkrediet zal de intresten op de kasbon super 5 en de gewone kasbons niet doorgeven aan 10

11 het Centraal Aanspreekpunt. De overige intresten, met name de intresten op de spaarrekening boven de 1 e schijf van euro en de dividenden op de aandelen worden wel doorgegeven aan het Centraal Aanspreekpunt. Mevrouw Janssens kan het teveel aan betaalde bijkomende heffing recupereren via haar aangifte PB. Zij zal dan de intresten van kasbon super 5 en gewone kasbons moeten aangeven. 11

12 6. Wat moet u als cliënt van Landbouwkrediet doen? Ofwel doet u niets, en dat is optie 1 van toepassing. Landbouwkrediet zal op uw intresten en dividenden de RV (10%, 15%, 21% en 25%) inhouden en zal deze melden aan het Centraal Aanspreekpunt. U geeft deze intresten en dividenden volgend jaar (2013) aan via de aangifte personenbelasting. Indien u meer dan euro aan intresten en dividenden ontvangt dan zal u op deze waarop u 21% RV betaalt een bijkomende heffing van 4% betalen. Ofwel (= optie 2) vraagt u aan Landbouwkrediet om op de intresten en dividenden belast aan 21% RV de 4% bijkomende heffing aan de bron in te houden. Landbouwkrediet zal deze intresten en dividenden niet doorgeven aan het Centraal Aanspreekpunt. U moet deze niet opnemen in uw aangifte personenbelasting. Opgelet: Landbouwkrediet houdt deze 4% in vanaf de 1 e euro. U zult in deze situatie dan ook te veel bijkomende heffing betalen (maximaal 800,80 euro). Deze kunt u eventueel terugvorderen via de aangifte personenbelasting. U moet de intresten en dividenden waarop de 4% niet werd ingehouden opnemen in uw aangifte PB. Landbouwkrediet is tevens verplicht om deze door te geven aan het Centraal Aanspreekpunt. U geniet m.a.w. slechts van een beperkte anonimiteit. 12

Toelichting bij het jaaroverzicht van dividenden en interesten

Toelichting bij het jaaroverzicht van dividenden en interesten Toelichting bij het jaaroverzicht van dividenden en interesten U ontvangt/ontving in de loop van de maand april/mei van KBC een jaaroverzicht van dividenden en interesten, eventueel samen met de eigenlijke

Nadere informatie

1 Tariefwijzigingen inzake roerende voorheffing

1 Tariefwijzigingen inzake roerende voorheffing 1 Tariefwijzigingen inzake roerende voorheffing Algemene regel: de interesten toegekend vanaf 1 januari 2012 worden onderworpen aan 21 % (i.p.v. 15 %) roerende voorheffing. Voorbeelden: interesten van

Nadere informatie

FAQ - TAX REFORM. 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt?

FAQ - TAX REFORM. 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt? FAQ - TAX REFORM 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt? Hiervoor moet men in twee stappen te werk gaan. In eerste instantie moeten de intresten op «staatsbons

Nadere informatie

BKCP Bank - Verzekeringen - Beleggingen

BKCP Bank - Verzekeringen - Beleggingen BKCP Bank - Verzekeringen - Beleggingen WELKOM! Salons Cortina, Wevelgem dinsdag 1 Uiteenzetting thema-avond Inleiding door dhr. Van Wijnendaele, Hubrecht Deel1 : - Wijziging aangifte personenbelasting

Nadere informatie

Fiscale maatregelen Stand van zaken op 20 januari 2012

Fiscale maatregelen Stand van zaken op 20 januari 2012 Fiscale maatregelen Stand van zaken op 20 januari 2012 Inleiding Op 22 december 2011 werd de wet houdende diverse bepalingen (document kamer nr. 1952/018) aangenomen in de plenaire vergadering van het

Nadere informatie

Advocaat Ferenc Ballegeer

Advocaat Ferenc Ballegeer November 2012 - Nieuwsbrief nr. 2 Advocaat Ferenc Ballegeer Vermogensplanning fiscaal recht Beste Lezer, Dit is het tweede nummer van mijn nieuwsbrief, gewijd aan de nieuwe belastingmaatregelen die de

Nadere informatie

DE TAXSHIFT: EEN FEIT!

DE TAXSHIFT: EEN FEIT! 1 DE TAXSHIFT: EEN FEIT! WAT IS DE IMPACT? Zaterdag 12 oktober bereikte de federale regering een consensus over de uitwerking van de taxshift. Heel wat maatregelen worden uitgewerkt zoals deze zomer gecommuniceerd,

Nadere informatie

INKOMSTEN VAN ROERENDE OORSPRONG VOOR EEN PRIVÉ PERSOON WOONACHTIG IN BELGIË INKOMSTEN 2014

INKOMSTEN VAN ROERENDE OORSPRONG VOOR EEN PRIVÉ PERSOON WOONACHTIG IN BELGIË INKOMSTEN 2014 INKOMSTEN VAN ROERENDE OORSPRONG VOOR EEN PRIVÉ PERSOON WOONACHTIG IN BELGIË INKOMSTEN 2014 Hierbij vindt U een korte beschrijving van de fiscale behandeling in België van roerende inkomsten (o.a. dividenden

Nadere informatie

Flash Uw beleggingen Beleggingsgamma voor vennootschappen vanuit fiscaal oogpunt

Flash Uw beleggingen Beleggingsgamma voor vennootschappen vanuit fiscaal oogpunt Flash Uw beleggingen Beleggingsgamma voor vennootschappen vanuit fiscaal oogpunt Maart 2015 1. Fiscaal sparen eerst benutten voor een bedrijfsleider 2. Business-gamma bij Belfius 3. Hoe worden beleggingen

Nadere informatie

De fiscale bepalingen in de programmawet van 27 december 2012

De fiscale bepalingen in de programmawet van 27 december 2012 BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p. 1/ De fiscale bepalingen in de programmawet van 27 december 2012 p. 6/ Btw Nieuwe facturatieregels sinds 1 januari 2013 De fiscale

Nadere informatie

De Europese Spaarrichtlijn Wat betekent dat voor u?

De Europese Spaarrichtlijn Wat betekent dat voor u? De Europese Spaarrichtlijn Wat betekent dat voor u? 1. Wat houdt de Europese Spaarrichtlijn in? Algemeen In Europa is er vrij verkeer van kapitaal. Een goede zaak. Maar de keerzijde van de medaille is

Nadere informatie

De strik van Di Rupo of de strop van Rajoy

De strik van Di Rupo of de strop van Rajoy De strik van Di Rupo of de strop van Rajoy Dany De Decker Francisco Javier Cócera Vlaamse dag 24 november 2012 1 (c) 2012 Baker Tilly Belgium Agenda Inleiding (wat maakt onze situatie zo speciaal?) Waar

Nadere informatie

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting Voordelen alle aard Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting 1. Kosteloze terbeschikkingstelling woonst KI 745 EUR geïndexeerd KI

Nadere informatie

FISCAAL MEMENTO. Nr. 25 2013. Studie- en Documentatiedienst Stafdienst Beleidsexpertise en -Ondersteuning. Federale Overheidsdienst FINANCIEN

FISCAAL MEMENTO. Nr. 25 2013. Studie- en Documentatiedienst Stafdienst Beleidsexpertise en -Ondersteuning. Federale Overheidsdienst FINANCIEN EEND RAC HT MAA KT MACH T Federale Overheidsdienst FINANCIEN FISCAAL MEMENTO Nr. 25 2013 Studie- en Documentatiedienst Stafdienst Beleidsexpertise en -Ondersteuning Fiscaal Memento, nr. 25, 2013 Federale

Nadere informatie

Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig. Bij co-ouderschap; bij wie zijn de kinderen gedomicilieerd?.

Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig. Bij co-ouderschap; bij wie zijn de kinderen gedomicilieerd?. Checklist aangifte personenbelasting aanslagjaar 2013 - inkomstenjaar 2012 Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig DEEL 1 Bijlagen: I ingevulde checklist aangifte personenbelasting

Nadere informatie

FISCALE WIJZIGINGEN ANTI-RECHTSMISBRUIKBEPALING

FISCALE WIJZIGINGEN ANTI-RECHTSMISBRUIKBEPALING 1 Bijgewerkt tot en met 04.01.2013 FISCALE WIJZIGINGEN Naar aanleiding van de begrotingsakkoorden over 2012 en 2013 werden er in de wet houdende diverse bepalingen d.d. 28 december 2011, de programmawet

Nadere informatie

Fiscale aspecten van beleggingen in vennootschap

Fiscale aspecten van beleggingen in vennootschap Fiscale aspecten van beleggingen in vennootschap Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Fiscaal sparen eerst benutten 2.1. Individuele Pensioen Toezegging via externe verzekering (IPT) 2.2. Vrijwillig Aanvullend

Nadere informatie

Commentaar op de fiscale bepalingen van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 30/12/2011

Commentaar op de fiscale bepalingen van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 30/12/2011 Commentaar op de fiscale bepalingen van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 30/12/2011 Inhoudstafel Inleiding... 4 I. Strijd tegen de fiscale

Nadere informatie

XI. Opheffing maatregel voor milieuvriendelijke wagens... 51 XII. Wijzigingen aandelenopties... 53

XI. Opheffing maatregel voor milieuvriendelijke wagens... 51 XII. Wijzigingen aandelenopties... 53 Commentaar op de fiscale bepalingen van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 30/12/2011 Inhoudstabel Inleiding... 5 I. Strijd tegen de fiscale

Nadere informatie

Fiscaal stelset spaarboekjes strijdig met vrij dienstenverkeer (bis)

Fiscaal stelset spaarboekjes strijdig met vrij dienstenverkeer (bis) Fiscaal stelset spaarboekjes strijdig met vrij dienstenverkeer (bis) Auteur(s): Bart De Cock/Koen Van Duyse Editie: Fiscoloog 137I p. I Publicatiedatum: 29 januari 2014 Rechtbank/Hof: G rondwettelijk Hof

Nadere informatie

FISCAAL INFORMATIEF. Praktijkgerichte, thematische informatie op fiscaal, vennootschapsrechtelijk, boekhoudrechtelijk en bedrijfseconomisch vlak

FISCAAL INFORMATIEF. Praktijkgerichte, thematische informatie op fiscaal, vennootschapsrechtelijk, boekhoudrechtelijk en bedrijfseconomisch vlak FISCAAL INFORMATIEF FISCAAL INFORMATIEF Praktijkgerichte, thematische informatie op fiscaal, vennootschapsrechtelijk, boekhoudrechtelijk en bedrijfseconomisch vlak Jaargang 11 I nr 3 Juni 2012 Verschijnt

Nadere informatie

FISCAAL INFORMATIEF. Praktijkgerichte, thematische informatie op fiscaal, vennootschapsrechtelijk, boekhoudrechtelijk en bedrijfseconomisch vlak

FISCAAL INFORMATIEF. Praktijkgerichte, thematische informatie op fiscaal, vennootschapsrechtelijk, boekhoudrechtelijk en bedrijfseconomisch vlak FISCAAL INFORMATIEF FISCAAL INFORMATIEF Praktijkgerichte, thematische informatie op fiscaal, vennootschapsrechtelijk, boekhoudrechtelijk en bedrijfseconomisch vlak Jaargang 11 I nr 2 April 2012 Verschijnt

Nadere informatie

De Europese Spaarfiscaliteit. Wat verandert er voor u?

De Europese Spaarfiscaliteit. Wat verandert er voor u? De Europese Spaarfiscaliteit Wat verandert er voor u? INHOUD DE EUROPESE SPAARFISCALITEIT 3 Wat 3 Wanneer in werking? 3 WANNEER IS DE EUROPESE SPAARFISCALITEIT OP U VAN TOEPASSING? 4 Vier voorwaarden 4

Nadere informatie

DI RUPO 1 BEGROTING 2012. De fiscale (val)strikken op een rijtje

DI RUPO 1 BEGROTING 2012. De fiscale (val)strikken op een rijtje DI RUPO 1 BEGROTING 2012 De fiscale (val)strikken op een rijtje Voorwoord De nieuwe regering Di Rupo I heeft in haar beleidsnota talrijke maatregelen aangekondigd die voor u fiscaal een grote impact kunnen

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2011-3. 2. Roerende voorheffing

Nieuwsbrief 2011-3. 2. Roerende voorheffing 2. Roerende voorheffing Nieuwsbrief 2011-3 Geachte cliënt Dat we binnenkort een nieuwe regering hebben en dat dit gepaard zal gaan met een aantal begrotingsmaatregelen, zal u zeker niet ontgaan zijn. Hieronder

Nadere informatie

Toelichting bij de aangifte in de personenbelasting aanslagjaar 2010, inkomstenjaar 2009

Toelichting bij de aangifte in de personenbelasting aanslagjaar 2010, inkomstenjaar 2009 Toelichting bij de aangifte in de personenbelasting aanslagjaar 2010, inkomstenjaar 2009 Vak VIII Intresten en kapitaalaflossingen van leningen en premies van individuele levensverzekeringen die recht

Nadere informatie

F I S C A AL MEMENT O

F I S C A AL MEMENT O EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN F I S C A AL MEMENT O Nr. 24 2012 Studie- en Documentatiedienst Stafdienst Beleidsexpertise en -Ondersteuning VOORWOORD BIJ DE UITGAVE VAN JANUARI

Nadere informatie

Deutsche Bank. DB TAX LETTER De verhoogde heffing op intrest- en dividendinkomsten. Wat verandert er voor u? Februari 2012

Deutsche Bank. DB TAX LETTER De verhoogde heffing op intrest- en dividendinkomsten. Wat verandert er voor u? Februari 2012 Deutsche Bank DB TAX LETTER De verhoogde heffing op intrest- en dividendinkomsten Februari 2012 Wat verandert er voor u? Voorwoord Dat de budgettaire maatregelen van de nieuwe regering in zekere mate

Nadere informatie

2. Wat is het fiscale voordeel?

2. Wat is het fiscale voordeel? 2. Wat is het fiscale voordeel? 2.1. verlaagd tarief behouden Bij twee van de voorwaarden om recht te hebben op het verlaagd tarief, is het kapitaal van belang. Het bedrag van het kapitaal kan van belang

Nadere informatie

Betreft: Ontwerpregeringsverklaring Di Rupo Hoe kan je hem te snel af zijn?

Betreft: Ontwerpregeringsverklaring Di Rupo Hoe kan je hem te snel af zijn? Antwerpen 6 december 2011 Geachte cliënt Betreft: Ontwerpregeringsverklaring Di Rupo Hoe kan je hem te snel af zijn? Het socialistisch gedachtegoed heeft er in de regeringsverklaring Di Rupo ongetwijfeld

Nadere informatie