ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS"

Transcriptie

1 ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS Société d'investissement à capital variable of SICAV Een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht Verzamelde Financiële Bijsluiters FEBRUARI 2012

2 Dit document bevat de volgende financiële bijsluiters, die elk afzonderlijk verkrijgbaar zijn voor de beleggers: - ABN AMRO Multi-Manager Funds Euro Bonds - ABN AMRO Multi-Manager Funds Euro Corporate Bonds - ABN AMRO Multi-Manager Funds World Equities - ABN AMRO Multi-Manager Funds Fund of Mandates Asia-Pacific Equities - ABN AMRO Multi-Manager Funds Fund of Mandates Euro Government Bonds - ABN AMRO Multi-Manager Funds Fund of Mandates European Equities - ABN AMRO Multi-Manager Funds Fund of Mandates North American Equities - ABN AMRO Multi-Manager Funds Lifecycle ABN AMRO Multi-Manager Funds Lifecycle ABN AMRO Multi-Manager Funds Lifecycle ABN AMRO Multi-Manager Funds Lifecycle ABN AMRO Multi-Manager Funds Lifecycle ABN AMRO Multi-Manager Funds Lifecycle ABN AMRO Multi-Manager Funds Lifecycle ABN AMRO Multi-Manager Funds Lifecycle ABN AMRO Multi-Manager Funds Profile 1 - ABN AMRO Multi-Manager Funds Profile 2 - ABN AMRO Multi-Manager Funds Profile 3 - ABN AMRO Multi-Manager Funds Profile 4 - ABN AMRO Multi-Manager Funds Profile 5 - ABN AMRO Multi-Manager Funds Profile 6 - ABN AMRO Multi-Manager Funds Verzekeringen Profile 1 - ABN AMRO Multi-Manager Funds Verzekeringen Profile 2 - ABN AMRO Multi-Manager Funds Verzekeringen Profile 3 - ABN AMRO Multi-Manager Funds Verzekeringen Profile 4 - ABN AMRO Multi-Manager Funds Verzekeringen Profile 5 - ABN AMRO Multi-Manager Funds Verzekeringen Profile 6

3

4 ABN AMRO Multi-Manager Funds Euro Bonds De Vennootschap ABN AMRO Multi-Manager Funds werd opgericht in Luxemburg op 17 november 2000 voor onbeperkte duur als beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (société d'investissement à capital variable afgekort tot SICAV) met meerdere subfondsen in overeenstemming met de bepalingen van Deel I van de Wet van 30 maart 1988 betreffende de instellingen voor collectieve belegging. De SICAV valt momenteel onder de bepalingen van Deel I van de Wet van 17 december 2010 betreffende de instellingen voor collectieve belegging ingevolge de algemene aandeelhoudersvergadering van 26 oktober 2011, en onder de Richtlijn 2009/65. Beleggingsdoelstelling Vermogensgroei op lange termijn en een hoger rendement dan dat van zijn benchmark realiseren Beleggingsbeleid Het subfonds streeft naar vermogensgroei op middellange termijn. De activaspreiding in ICBE's en/of andere ICB's die als voornaamste doel hebben te beleggen in in euro luidende overdraagbare schuldeffecten van internationale emittenten, bedraagt in principe 100%. Hoe dan ook zal, op geconsolideerde basis (directe en indirecte beleggingen), minimaal twee derde van het nettovermogen van het subfonds (na aftrek van de contanten van het subfonds) worden belegd in in euro luidende overdraagbare schuldeffecten zoals obligaties met vaste en vlottende rente (met uitsluiting van converteerbare obligaties) van internationale emittenten. Naast de hoger vermelde beperkingen zal het subfonds binnen het overblijvende derde van zijn totale vermogen en op geconsolideerde basis alle onderstaande beperkingen voor beleggingen in de hiernavolgende effecten/instrumenten, die samengenomen niet meer mogen bedragen dan één derde van zijn totale vermogen, in acht nemen: (i) maximaal 25% van het totale vermogen van het subfonds mag worden belegd in converteerbare obligaties en andere aandelengekoppelde schuldeffecten; (ii) maximaal één derde van het totale vermogen van het subfonds mag worden belegd in geldmarktinstrumenten; (iii) maximaal 10% van het totale vermogen van het subfonds mag worden belegd in overdraagbare aandeleneffecten. Het subfonds kan in ondergeschikte mate ook contanten en contantequivalenten houden, met inbegrip van depositocertificaten en kortlopende deposito s. De benchmark van het subfonds is: JP Morgan Global Government Bond EMU Index in euro. Het subfonds zal beleggen in fondsen die zijn geselecteerd in overeenstemming met diverse kwalitatieve en kwantitatieve criteria. De kwalitatieve analyse evalueert de stabiliteit en soliditeit van de beheermaatschappij van het beleggingsfonds, naast het beleggingsproces en de beleggingsfilosofie. Het kwantitatieve selectieproces is erop gericht slechts de fondsen te selecteren die kunnen bogen op een bewezen, voor risico bijgestuurd rendement. Het subfonds tracht de blootstelling aan valutaschommelingen te beperken aan de hand van valuta-afdekking en andere financiële instrumenten zoals uiteengezet in Bijlage 2 van het volledige prospectus. Risicoprofiel Specifieke risico's van het subfonds: - Tegenpartijrisico - Derivatenrisico Raadpleeg Bijlage 3 van Deel I van het volledige prospectus voor een overzicht van de generieke risico's. Jaarlijks rendement ABN AMRO Multi-Manager Funds (afgekort tot AAMMF) Euro Bonds - Financiële Bijsluiter - Versie van Februari / 4

5 ABN AMRO Multi-Manager Funds Euro Bonds Klasse A NVT NVT NVT NVT 4,04% -0,97% -0,36% 8,05% 2,90% -0,24% Klasse I NVT NVT NVT NVT NVT NVT -0,16% 8,29% 3,21% 0,00% Deze rendementsgegevens gelden voor de kapitalisatieaandelenklassen, waarvan de intrinsieke waarde continu berekend is tijdens de periode van 1 januari tot 31 december. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggersprofiel Aandelen van het subfonds zijn beschikbaar voor zowel particuliere als institutionele beleggers die de beleggingsdoelstelling nastreven. Institutionele beleggers komen in aanmerking voor een bijzondere aandelencategorie wanneer hun beleggingen een vooraf vastgestelde drempel overschrijden. Aandelencategorieën Categori e Klasse A Klasse I Klasse ISIN-code Op naam Aan toonder Dividend Beleggers CAP CAP LU LU Ja Nee Nee Alle Ja Nee Nee Institutionele beleggers Beheerders ICB's Minimumpartic ipatie (1) 100,- EUR 100,- USD 1 miljoen EUR 1 miljoen USD (1) Naar keuze van de Raad van Bestuur. Vergoedingen en kosten Maximale recurrente vergoedingen en kosten die moeten worden betaald door het subfonds Beheervergoedin g (1) Prestatievergo eding Distributievergo eding Overige kosten Taxe d abonnement (2) Klasse A 1,00% Zie hierna - 0,10% 0,05% 1,09% Klasse I 0,80% - - 0,07% 0,01% 0,88% (1) Voor zover de Vennootschap belegt in ICBE's en andere ICB's van dezelfde promotor, zullen de subfondsen van de Vennootschap geen dubbele beheervergoedingen in rekening brengen. (2) Daarnaast is de Vennootschap mogelijk buitenlandse ICB-belasting verschuldigd in het land waar het subfonds geregistreerd is voor distributie. Toelichtingen bij de prestatievergoeding: 'Klasse A': 20% van het positieve verschil tussen het jaarlijkse rendement van het subfonds (dus over het boekjaar) en dat van de benchmark (JP Morgan Global Government Bond EMU Index in euro). Deze provisie wordt gereserveerd bij elke berekening van de IW volgens de 'high water mark with hurdle rate'. Maximum van eenmalige vergoedingen en kosten die de belegger moet betalen aan de plaatsingsagenten Inschrijvingsvergo eding Omzettingsvergoe ding (1) Terugkoopvergoed ing Klasse A 5,25% 1,00% 1,00% TER ABN AMRO Multi-Manager Funds (afgekort tot AAMMF) Euro Bonds - Financiële Bijsluiter - Versie van Februari / 4

6 ABN AMRO Multi-Manager Funds Euro Bonds Inschrijvingsvergo eding Omzettingsvergoe ding (1) Terugkoopvergoed ing Klasse I Geen Geen Geen (1) In geval van omzetting naar een subfonds met een hogere inschrijvingsvergoeding, kan het verschil in rekening worden gebracht. Aanvullende informatie Boekhoudkundige en referentievaluta: EUR Intrinsieke waarde (IW): EUR Op iedere volledige bankwerkdag in Luxemburg, op voorwaarde dat de financiële markten waarop een aanzienlijk deel (ongeveer 50%) van de activa van het subfonds wordt verhandeld minstens één dag open zijn geweest na de dag die als basis diende voor de berekening van de vorige IW. Zij is verkrijgbaar op het hoofdkantoor van de Vennootschap, bij de plaatselijke vertegenwoordigers en in de dagbladen die zijn geselecteerd door de Raad van Bestuur. Voorwaarden voor inschrijving / omzetting / terugkoop: Inschrijvings-, terugkoop- en omzettingsorders zullen worden verwerkt tegen een onbekende intrinsieke waarde in overeenstemming met de hierna beschreven regels, alleen op handelsdagen in Luxemburg, en de vermelde tijd is de tijd in Luxemburg. Centralisatie van orders Handelsdatum van orders Berekenings- en publicatiedatum IW Dag na de Waarderingsdag (D+1) Vereffeningsdatum van orders Maximaal drie bankwerkdagen na de Waarderingsdag (D+3) (1) 9.00 u CET op de IW- Waarderingsdag (D) Waarderingsdag (D) (1) Als de vereffeningsdag een officiële feestdag is voor de valutazone, zal de vereffening op de volgende werkdag plaatsvinden. Promotor: NEUFLIZE OBC INVESTISSEMENTS, Parijs Beheermaatschappij en centraal administratiekantoor: BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, Luxemburg Financieel beheerder: NEUFLIZE OBC INVESTISSEMENTS, Parijs IW-berekeningsagent, transferagent en registerhouder: Bewaarder: Accountant: ERNST & YOUNG, Munsbach (Luxemburg) Toezichthouder: Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxemburg Notering: Geen Introductiedatum: Het subfonds is geïntroduceerd in de 'Klasse A' op 20 december De 'Klasse I' is geïntroduceerd op 11 december ABN AMRO Multi-Manager Funds (afgekort tot AAMMF) Euro Bonds - Financiële Bijsluiter - Versie van Februari / 4

7 ABN AMRO Multi-Manager Funds Euro Bonds Informatie over het verleden: Geen Belasting: Potentiële aandeelhouders wordt aanbevolen om in hun plaats van herkomst, verblijf of domicilie grondig te informeren naar de eventuele fiscale gevolgen van hun belegging. Het volledige prospectus, de jaar- en halfjaarverslagen en alle andere informatie zijn kosteloos verkrijgbaar: op het hoofdkantoor van de Vennootschap; bij de financiële dienstverleners: on de website op de website ABN AMRO Multi-Manager Funds (afgekort tot AAMMF) Euro Bonds - Financiële Bijsluiter - Versie van Februari / 4

8 ABN AMRO Multi-Manager Funds Euro Corporate Bonds De Vennootschap ABN AMRO Multi-Manager Funds werd opgericht in Luxemburg op 17 november 2000 voor onbeperkte duur als beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (société d'investissement à capital variable afgekort tot SICAV) met meerdere subfondsen in overeenstemming met de bepalingen van Deel I van de Wet van 30 maart 1988 betreffende de instellingen voor collectieve belegging. De SICAV valt momenteel onder de bepalingen van Deel I van de Wet van 17 december 2010 betreffende de instellingen voor collectieve belegging ingevolge de algemene aandeelhoudersvergadering van 26 oktober 2011, en onder de Richtlijn 2009/65. Beleggingsdoelstelling Vermogensgroei op middellange termijn realiseren Beleggingsbeleid Het subfonds streeft naar vermogensgroei op middellange termijn. Zijn doelstelling is een rendement te genereren dat hoger ligt dan dat van zijn benchmark, de iboxx Euro Corporates. De activaspreiding in ICBE's en/of andere ICB's die als voornaamste doel hebben te beleggen in in euro luidende overdraagbare bedrijfsschuldeffecten van internationale emittenten, bedraagt in principe 100%. Hoe dan ook zal, op geconsolideerde basis (directe en indirecte beleggingen), minimaal twee derde van het nettovermogen van het subfonds (na aftrek van de contanten van het subfonds) worden belegd in in euro luidende overdraagbare bedrijfsschuldeffecten zoals obligaties met vaste en vlottende rente (met uitsluiting van converteerbare obligaties) van internationale emittenten. Naast de hoger vermelde beperkingen zal het subfonds binnen het overblijvende derde van zijn totale vermogen en op geconsolideerde basis alle onderstaande beperkingen voor beleggingen in de hiernavolgende effecten/instrumenten, die samengenomen niet meer mogen bedragen dan één derde van zijn totale vermogen, in acht nemen: (i) maximaal 25% van het totale vermogen van het subfonds mag worden belegd in converteerbare obligaties en andere aandelengekoppelde schuldeffecten; (ii) maximaal één derde van het totale vermogen van het subfonds mag belegd worden in geldmarktinstrumenten; (iii) maximaal 10% van het totale vermogen van het subfonds mag worden belegd in overdraagbare aandeleneffecten. Het subfonds kan in ondergeschikte mate ook contanten en contantequivalenten houden, met inbegrip van depositocertificaten en kortlopende deposito s. Het subfonds tracht de blootstelling aan valutaschommelingen te beperken aan de hand van valuta-afdekking en andere financiële instrumenten zoals uiteengezet in Bijlage 2 van het volledige prospectus. Risicoprofiel Specifieke risico's van het subfonds: - Derivatenrisico - Tegenpartijrisico Raadpleeg Bijlage 3 van Deel I van het Prospectus voor een overzicht van de generieke risico's. Jaarlijks rendement Klasse A NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT 3,30% Klasse C NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT 3,86% Klasse CH DUR NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT Deze rendementsgegevens gelden voor de kapitalisatieaandelenklassen, waarvan de intrinsieke waarde continu berekend is tijdens de periode van 1 januari tot 31 december. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ABN AMRO Multi-Manager Funds (afgekort tot AAMMF) Euro Corporate Bonds - Financiële Bijsluiter - Versie van Februari / 4

9 ABN AMRO Multi-Manager Funds Euro Corporate Bonds Beleggersprofiel Aandelen van het subfonds zijn beschikbaar voor zowel particuliere als institutionele beleggers die de beleggingsdoelstelling nastreven. Institutionele beleggers komen in aanmerking voor een bijzondere aandelencategorie wanneer hun beleggingen een vooraf vastgestelde drempel overschrijden. Aandelencategorieën Categori e Klasse ISIN-code Op naam Aan toonder Dividend Beleggers Klasse A CAP LU Ja Nee Nee Alle Klasse C Klasse CH DUR CAP CAP LU Nog niet toegekend (1) Naar keuze van de Raad van Bestuur. Vergoedingen en kosten Ja Nee Nee Ja Nee Nee Maximale recurrente vergoedingen en kosten die moeten worden betaald door het subfonds Beheervergoeding (1) Prestatievergo eding Distributievergoedi ng Overige kosten Beleggers die cliënten zijn van ABN AMRO Bank of gelieerde ondernemingen van ABN AMRO Group, zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur Beleggers die cliënten zijn van ABN AMRO Bank of gelieerde ondernemingen van ABN AMRO Group, zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur Taxe d abonnement (2) Minimumpartic ipatie (1) 100,- EUR 100,- USD 5.000,- EUR 5.000,- EUR Klasse A 0,85% Geen - 0,185% 0,05% NVT Klasse C 0,30% Geen - 0,185% 0,05% NVT Klasse CH DUR 0,30% Geen - 0,185% 0,05% NVT (1) Voor zover de Vennootschap belegt in ICBE's en andere ICB's van dezelfde promotor, zullen de subfondsen van de Vennootschap geen dubbele beheervergoedingen in rekening brengen. (2) Daarnaast is de Vennootschap mogelijk buitenlandse ICB-belasting verschuldigd in het land waar het subfonds geregistreerd is voor distributie. TER Maximum van eenmalige vergoedingen en kosten die de belegger moet betalen aan de plaatsingsagenten ABN AMRO Multi-Manager Funds (afgekort tot AAMMF) Euro Corporate Bonds - Financiële Bijsluiter - Versie van Februari / 4

10 ABN AMRO Multi-Manager Funds Euro Corporate Bonds Inschrijvingsvergo eding Omzettingsvergoe ding (1) Terugkoopvergoed ing Klasse A 5,25% 1,00% 1,00% Klasse C 5,25% 1,00% 1,00% Klasse CH DUR 5,25% 1,00% 1,00% (1) In geval van omzetting naar een subfonds met een hogere inschrijvingsvergoeding, kan het verschil in rekening worden gebracht. Aanvullende informatie Boekhoudkundige en referentievaluta: EUR Intrinsieke waarde (IW): EUR Op iedere volledige bankwerkdag in Luxemburg, op voorwaarde dat de financiële markten waarop een aanzienlijk deel (ongeveer 50%) van de activa van het subfonds wordt verhandeld minstens één dag open zijn geweest na de dag die als basis diende voor de berekening van de vorige IW. Zij is verkrijgbaar op het hoofdkantoor van de Vennootschap, bij de plaatselijke vertegenwoordigers en in de dagbladen die zijn geselecteerd door de Raad van Bestuur. Voorwaarden voor inschrijving / omzetting / terugkoop: Inschrijvings-, terugkoop- en omzettingsorders zullen worden verwerkt tegen een onbekende intrinsieke waarde in overeenstemming met de hierna beschreven regels, alleen op handelsdagen in Luxemburg, en de vermelde tijd is de tijd in Luxemburg. Centralisatie van orders Handelsdatum van orders Berekenings- en publicatiedatum IW Vereffeningsdatum van orders 9.00 u CET op de IW- Waarderingsdag (D) Waarderingsdag (D) Dag na de Waarderingsdag (D+1) Maximaal drie bankwerkdagen na de Waarderingsdag (D+3) (1) (1) Als de vereffeningsdag een officiële feestdag is voor de valutazone, zal de vereffening op de volgende werkdag plaatsvinden. Promotor: NEUFLIZE OBC INVESTISSEMENTS, Parijs Beheermaatschappij en centraal administratiekantoor: BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, Luxemburg Financieel beheerder: NEUFLIZE OBC INVESTISSEMENTS, Parijs IW-berekeningsagent, transferagent en registerhouder: Bewaarder: Accountant: ERNST & YOUNG, Munsbach (Luxemburg) Toezichthouder: Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxemburg Notering: Geen ABN AMRO Multi-Manager Funds (afgekort tot AAMMF) Euro Corporate Bonds - Financiële Bijsluiter - Versie van Februari / 4

11 ABN AMRO Multi-Manager Funds Euro Corporate Bonds Introductiedatum: Dit subfonds zal geïntroduceerd worden op een datum die nog moet worden vastgesteld door de Raad van Bestuur. Beleggers dienen te informeren naar de introductiedatum van deze klasse alvorens in te schrijven. Informatie over het verleden: Geen Belasting: Potentiële aandeelhouders wordt aanbevolen om in hun plaats van herkomst, verblijf of domicilie grondig te informeren naar de eventuele fiscale gevolgen van hun belegging. Het volledige prospectus, de jaar- en halfjaarverslagen en alle andere informatie zijn kosteloos verkrijgbaar: op het hoofdkantoor van de Vennootschap; bij de financiële dienstverleners: on de website op de website ABN AMRO Multi-Manager Funds (afgekort tot AAMMF) Euro Corporate Bonds - Financiële Bijsluiter - Versie van Februari / 4

12 ABN AMRO Multi-Manager Funds World Equities De Vennootschap ABN AMRO Multi-Manager Funds werd opgericht in Luxemburg op 17 november 2000 voor onbeperkte duur als beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (société d'investissement à capital variable afgekort tot SICAV) met meerdere subfondsen in overeenstemming met de bepalingen van Deel I van de Wet van 30 maart 1988 betreffende de instellingen voor collectieve belegging. De SICAV valt momenteel onder de bepalingen van Deel I van de Wet van 17 december 2010 betreffende de instellingen voor collectieve belegging ingevolge de algemene aandeelhoudersvergadering van 26 oktober 2011, en onder de Richtlijn 2009/65.. Beleggingsdoelstelling Vermogensgroei op lange termijn en een hoger rendement dan dat van zijn benchmark realiseren Beleggingsbeleid Het subfonds streeft naar vermogensgroei op lange termijn. De activaspreiding in ICBE's en/of andere ICB's die als voornaamste doel hebben te beleggen in overdraagbare aandeleneffecten van wereldwijd gevestigde bedrijven, bedraagt in principe 100%. Hoe dan ook zal, op geconsolideerde basis (directe en indirecte beleggingen), minimaal twee derde van het nettovermogen van het subfonds (na aftrek van de contanten van het subfonds) worden belegd in overdraagbare aandeleneffecten zoals aandelen, andere aandelen zoals coöperatieaandelen en winstdelingscertificaten uitgegeven door, of warrants op overdraagbare aandeleneffecten van bedrijven die gevestigd zijn in de hele wereld. Het subfonds kan in ondergeschikte mate ook contanten en contantequivalenten houden, met inbegrip van depositocertificaten en kortlopende deposito s. Directe en indirecte beleggingen in schuldbewijzen bedragen maximaal 15% van het vermogen. De benchmark van het subfonds is: MSCI World Index - Total Return in euro. Het subfonds zal beleggen in fondsen die zijn geselecteerd in overeenstemming met diverse kwalitatieve en kwantitatieve criteria. De kwalitatieve analyse evalueert de stabiliteit en soliditeit van de beheermaatschappij van het beleggingsfonds, naast het beleggingsproces en de beleggingsfilosofie. Het kwantitatieve selectieproces is erop gericht slechts de fondsen te selecteren die kunnen bogen op een bewezen, voor risico bijgestuurd rendement. Het subfonds tracht de blootstelling aan valutaschommelingen te beperken aan de hand van valuta-afdekking en andere financiële instrumenten zoals uiteengezet in Bijlage 2 van het volledige prospectus. Risicoprofiel Specifieke risico's van het subfonds: - Transactierisico en bewaarrisico - Risico's van opkomende markten en kleine beurskapitalisaties - Aziatische beleggingsrisico's - Risico in verband met warrants Raadpleeg Bijlage 3 van Deel I van het Prospectus voor een overzicht van de generieke risico's. Jaarlijks rendement Klasse A NVT NVT NVT NVT 27,45% 2,35% 2,98% -43,76% 25,35% 17,99% Klasse B NVT NVT NVT NVT 27,30% 2,26% 3,03% -43,72% 25,27% 17,99% Klasse I NVT NVT NVT NVT NVT 2,62% 4,71% -43,51% 25,60% 18,48% ABN AMRO Multi-Manager Funds (afgekort tot AAMMF) World Equities - Financiële Bijsluiter - Versie van Februari / 4

13 ABN AMRO Multi-Manager Funds World Equities Deze rendementsgegevens gelden voor de kapitalisatieaandelenklassen, waarvan de intrinsieke waarde continu berekend is tijdens de periode van 1 januari tot 31 december. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggersprofiel Aandelen van het subfonds zijn beschikbaar voor zowel particuliere als institutionele beleggers die de beleggingsdoelstelling nastreven. Institutionele beleggers komen in aanmerking voor een bijzondere aandelencategorie wanneer hun beleggingen een vooraf vastgestelde drempel overschrijden. Aandelencategorieën Categori e Klasse A Klasse B Klasse I Klasse ISIN-code Op naam Aan toonder Dividend Beleggers CAP DIS CAP LU LU LU Ja Nee Nee Alle Ja Nee Ja Alle Ja Nee Nee Institutionele beleggers Beheerders ICB's Minimumpartic ipatie (1) 100,- EUR 100,- USD 100,- EUR 100,- USD 1 miljoen EUR 1 miljoen USD (1) Naar keuze van de Raad van Bestuur. Vergoedingen en kosten Maximale recurrente vergoedingen en kosten die moeten worden betaald door het subfonds Beheervergoeding (1) Prestatievergoedi ng Distributiever goeding Overige kosten Taxe d abonnement (2) Klasse A 1,50% Zie hierna - 0,185% 0,05% 1,67% Klasse B 1,50% Zie hierna - 0,185% 0,05% 1,67% Klasse I 1,20% Geen - 0,155% 0,01% 1,37% (1) Voor zover de Vennootschap belegt in ICBE's en andere ICB's van dezelfde promotor, zullen de subfondsen van de Vennootschap geen dubbele beheervergoedingen in rekening brengen. (2) Daarnaast is de Vennootschap mogelijk buitenlandse ICB-belasting verschuldigd in het land waar het subfonds geregistreerd is voor distributie. Toelichtingen bij de prestatievergoeding: 'Klasse A': 20% van het positieve verschil tussen het jaarlijkse rendement van het subfonds (dus over het boekjaar) en dat van de benchmark (MSCI World Index - Total Return in euro). Deze provisie wordt gereserveerd bij elke berekening van de IW volgens de 'high water mark with hurdle rate'. 'Klasse B': 20% van het positieve verschil tussen het jaarlijkse rendement van het subfonds (dus over het boekjaar) en dat van de benchmark (MSCI World Index - Total Return in euro). Deze provisie wordt gereserveerd bij elke berekening van de IW volgens de 'high water mark with hurdle rate'. TER Maximum van eenmalige vergoedingen en kosten die de belegger moet betalen aan de plaatsingsagenten Inschrijvingsvergo eding Omzettingsvergoe ding (1) Terugkoopvergoed ing Klasse A 5,25% 1,00% 1,00% Klasse B 5,25% 1,00% 1,00% ABN AMRO Multi-Manager Funds (afgekort tot AAMMF) World Equities - Financiële Bijsluiter - Versie van Februari / 4

14 ABN AMRO Multi-Manager Funds World Equities Inschrijvingsvergo eding Omzettingsvergoe ding (1) Terugkoopvergoed ing Klasse I Geen Geen Geen (1) In geval van omzetting naar een subfonds met een hogere inschrijvingsvergoeding, kan het verschil in rekening worden gebracht. Aanvullende informatie Boekhoudkundige en referentievaluta: EUR Intrinsieke waarde (IW): EUR Op iedere volledige bankwerkdag in Luxemburg, op voorwaarde dat de financiële markten waarop een aanzienlijk deel (ongeveer 50%) van de activa van het subfonds wordt verhandeld minstens één dag open zijn geweest na de dag die als basis diende voor de berekening van de vorige IW. Zij is verkrijgbaar op het hoofdkantoor van de Vennootschap, bij de plaatselijke vertegenwoordigers en in de dagbladen die zijn geselecteerd door de Raad van Bestuur. In de 'Klasse A' wordt zij ook berekend in USD en in SEK. Voorwaarden voor inschrijving / omzetting / terugkoop: Inschrijvings-, terugkoop- en omzettingsorders zullen worden verwerkt tegen een onbekende intrinsieke waarde in overeenstemming met de hierna beschreven regels, alleen op handelsdagen in Luxemburg, en de vermelde tijd is de tijd in Luxemburg. Centralisatie van orders Handelsdatum van orders Berekenings- en publicatiedatum IW Dag na de Waarderingsdag (D+1) Vereffeningsdatum van orders Maximaal drie bankwerkdagen na de Waarderingsdag (D+3) (1) 9.00 u CET op de IW- Waarderingsdag (D) Waarderingsdag (D) (1) Als de vereffeningsdag een officiële feestdag is voor de valutazone, zal de vereffening op de volgende werkdag plaatsvinden.. Promotor: NEUFLIZE OBC INVESTISSEMENTS, Parijs Beheermaatschappij en centraal administratiekantoor: BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, Luxemburg Financieel beheerder: NEUFLIZE OBC INVESTISSEMENTS, Parijs IW-berekeningsagent, transferagent en registerhouder: Bewaarder: Accountant: ERNST & YOUNG, Munsbach (Luxemburg) Toezichthouder: Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxemburg Notering: Geen Introductiedatum: Het subfonds is geïntroduceerd in de 'Klasse A' op 20 december ABN AMRO Multi-Manager Funds (afgekort tot AAMMF) World Equities - Financiële Bijsluiter - Versie van Februari / 4

15 ABN AMRO Multi-Manager Funds World Equities De 'Klasse B' is geïntroduceerd op 2 juli De 'Klasse I' is geïntroduceerd op 3 januari Informatie over het verleden: Absorptie op 15 juni 2007 van het subfonds 'American Equities' van de SICAV Absorptie op 20 december 2010 van de subfondsen 'Global Sectors' en 'Emerging Markets Equities' van de SICAV Belasting: Potentiële aandeelhouders wordt aanbevolen om in hun plaats van herkomst, verblijf of domicilie grondig te informeren naar de eventuele fiscale gevolgen van hun belegging. Het volledige prospectus, de jaar- en halfjaarverslagen en alle andere informatie zijn kosteloos verkrijgbaar: op het hoofdkantoor van de Vennootschap; bij de financiële dienstverleners: on de website op de website ABN AMRO Multi-Manager Funds (afgekort tot AAMMF) World Equities - Financiële Bijsluiter - Versie van Februari / 4

16 ABN AMRO Multi-Manager Funds Fund of Mandates Asia-Pacific Equities afgekort tot MMF FoM Asia Pacific Equities De Vennootschap ABN AMRO Multi-Manager Funds werd opgericht in Luxemburg op 17 november 2000 voor onbeperkte duur als beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (société d'investissement à capital variable afgekort tot SICAV) met meerdere subfondsen in overeenstemming met de bepalingen van Deel I van de Wet van 30 maart 1988 betreffende de instellingen voor collectieve belegging. De SICAV valt momenteel onder de bepalingen van Deel I van de Wet van 17 december 2010 betreffende de instellingen voor collectieve belegging ingevolge de algemene aandeelhoudersvergadering van 26 oktober 2011, en onder de Richtlijn 2009/65. Beleggingsdoelstelling Vermogensgroei op lange termijn en een hoger rendement dan dat van zijn benchmark realiseren Beleggingsbeleid Het subfonds streeft naar vermogensgroei op lange termijn. Het subfonds belegt hoofdzakelijk in overdraagbare aandeleneffecten zoals aandelen, andere aandelen zoals coöperatieaandelen en winstdelingscertificaten uitgegeven door, of warrants op overdraagbare aandeleneffecten van bedrijven die gevestigd zijn in of het merendeel van hun economische activiteiten uitoefenen in de regio Azië-Pacific. De minimale weging in dergelijke effecten op geconsolideerde basis (directe en indirecte beleggingen) zal 60% van het nettovermogen van het subfonds bedragen (na aftrek van de contanten van het subfonds). Het subfonds kan in ondergeschikte mate ook contanten en contantequivalenten houden, met inbegrip van depositocertificaten en kortlopende deposito s. Het subfonds kan voor maximaal 10% van zijn vermogen beleggen in fondsen die zijn geselecteerd in overeenstemming met diverse kwalitatieve en kwantitatieve criteria. De kwalitatieve analyse evalueert de stabiliteit en soliditeit van de Externe Beleggingsbeheerder, naast het beleggingsproces en de beleggingsfilosofie. Het kwantitatieve selectieproces is erop gericht slechts de Externe Beleggingsbeheerders te selecteren die kunnen bogen op een bewezen, voor risico bijgestuurd rendement. De beleggingen in schuldeffecten zullen niet meer dan 15% van zijn vermogen uitmaken. Risicoprofiel Specifieke risico's van het subfonds: - Transactierisico en bewaarrisico - Risico's van opkomende markten en kleine beurskapitalisaties - Aziatische beleggingsrisico's - Risico in verband met warrants Raadpleeg Bijlage 3 van Deel I van het Prospectus voor een overzicht van de generieke risico's. Jaarlijks rendement Klasse A NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT -47,81% 42,23% 17,90% Klasse C NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT Klasse CH EUR NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT Klasse I NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT -47,27% 43,83% 19,33% Deze rendementsgegevens gelden voor de kapitalisatieaandelenklassen, waarvan de intrinsieke waarde continu berekend is tijdens de periode van 1 januari tot 31 december. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ABN AMRO Multi-Manager Funds (afgekort tot AAMMF) Fund of Mandates Asia-Pacific Equities - Financiële Bijsluiter - Versie van Februari / 4

17 ABN AMRO Multi-Manager Funds Fund of Mandates Asia-Pacific Equities afgekort tot MMF FoM Asia Pacific Equities Beleggersprofiel Aandelen van het subfonds zijn beschikbaar voor zowel particuliere als institutionele beleggers die de beleggingsdoelstelling nastreven. Institutionele beleggers komen in aanmerking voor een bijzondere aandelencategorie wanneer hun beleggingen een vooraf vastgestelde drempel overschrijden. Aandelencategorieën Categori e Klasse A Klasse ISIN-code Op naam Aan toonder Dividend Beleggers CAP LU 'Klasse A-USD' LU 'Klasse A-EUR' Ja Nee Nee Alle Klasse C CAP Ja Nee Nee Klasse CH EUR Klasse I CAP Ja Nee Nee CAP LU (1) Naar keuze van de Raad van Bestuur. Ja Nee Nee Beleggers die cliënten zijn van ABN AMRO Bank of gelieerde ondernemingen van ABN AMRO Group, zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur Beleggers die cliënten zijn van ABN AMRO Bank of gelieerde ondernemingen van ABN AMRO Group, zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur Institutionele beleggers Beheerders ICB's Minimumpartic ipatie (1) 100,- EUR 100,- USD 5.000,- EUR 5.000,- EUR 1 miljoen EUR 1 miljoen USD Vergoedingen en kosten Maximale recurrente vergoedingen en kosten die moeten worden betaald door het subfonds Beheervergoeding Prestatievergoed ing Distributievergoedi ng Overige kosten Taxe d abonnement (1) Klasse A 2,00% Geen - 0,250% 0,05% 2,23% Klasse C 1,10% Geen - 0,250% 0,05% NVT Klasse CH EUR 1,10% Geen - 0,250% 0,05% NVT TER ABN AMRO Multi-Manager Funds (afgekort tot AAMMF) Fund of Mandates Asia-Pacific Equities - Financiële Bijsluiter - Versie van Februari / 4

18 ABN AMRO Multi-Manager Funds Fund of Mandates Asia-Pacific Equities afgekort tot MMF FoM Asia Pacific Equities Beheervergoeding Prestatievergoed ing Distributievergoedi ng Overige kosten Taxe d abonnement (1) Klasse I 1,00% Geen - 0,155% 0,01% 0,00% (1) Daarnaast is de Vennootschap mogelijk buitenlandse ICB-belasting verschuldigd in het land waar het subfonds geregistreerd is voor distributie. TER Maximum van eenmalige vergoedingen en kosten die de belegger moet betalen aan de plaatsingsagenten Inschrijvingsvergo eding Omzettingsvergoe ding (1) Terugkoopvergoed ing Klasse A 5,25% 1,00% 1,00% Klasse C 5,25% 1,00% 1,00% Klasse CH EUR 5,25% 1,00% 1,00% Klasse I Geen Geen Geen (1) In geval van omzetting naar een subfonds met een hogere inschrijvingsvergoeding, kan het verschil in rekening worden gebracht. Aanvullende informatie Boekhoudkundige en referentievaluta: USD, uitdrukkingsvaluta van het subfonds EUR, referentievaluta van 'Klasse A-EUR', 'Klasse C', 'Klasse CH EUR' Intrinsieke waarde (IW): USD Op iedere volledige bankwerkdag in Luxemburg, op voorwaarde dat de financiële markten waarop een aanzienlijk deel (ongeveer 50%) van de activa van het subfonds wordt verhandeld minstens één dag open zijn geweest na de dag die als basis diende voor de berekening van de vorige IW. Zij is verkrijgbaar op het hoofdkantoor van de Vennootschap, bij de plaatselijke vertegenwoordigers en in de dagbladen die zijn geselecteerd door de Raad van Bestuur. In 'Klasse A-EUR', 'Klasse C' en 'Klasse CH EUR' wordt zij berekend in EUR. Voorwaarden voor inschrijving / omzetting / terugkoop: Inschrijvings-, terugkoop- en omzettingsorders zullen worden verwerkt tegen een onbekende intrinsieke waarde in overeenstemming met de hierna beschreven regels, alleen op handelsdagen in Luxemburg, en de vermelde tijd is de tijd in Luxemburg. Centralisatie van orders Handelsdatum van orders Berekenings- en publicatiedatum IW Vereffeningsdatum van orders 9.00 u CET op de IW- Waarderingsdag (D) Waarderingsdag (D) Dag na de Waarderingsdag (D+1) Maximaal drie bankwerkdagen na de Waarderingsdag (D+3) (1) (1) Als de vereffeningsdag een officiële feestdag is voor de valutazone, zal de vereffening op de volgende werkdag plaatsvinden.. Promotor: NEUFLIZE OBC INVESTISSEMENTS, Parijs Beheermaatschappij en centraal administratiekantoor: BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, Luxemburg ABN AMRO Multi-Manager Funds (afgekort tot AAMMF) Fund of Mandates Asia-Pacific Equities - Financiële Bijsluiter - Versie van Februari / 4

19 ABN AMRO Multi-Manager Funds Fund of Mandates Asia-Pacific Equities afgekort tot MMF FoM Asia Pacific Equities Financieel beheerder: NEUFLIZE OBC INVESTISSEMENTS, Paris Alliance Bernstein L.P., New York Alliance Bernstein L.P. FIL Pensions Management Los Angeles Capital Management and Equity Research Matthews International Capital Management LLC Principal Global Investors LLC Reyl Asset Management SA Value Partners Group Limited IW-berekeningsagent, transferagent en registerhouder: Bewaarder: Accountant: ERNST & YOUNG, Munsbach (Luxemburg) Toezichthouder: Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxemburg Notering: Geen Introductiedatum: Het subfonds is op 2 november 2007 geïntroduceerd in de 'Klasse A en I'. De 'Klasse C en CH EUR' zal worden geïntroduceerd op een datum die nog moet worden vastgesteld door de Raad van Bestuur. Beleggers dienen te informeren naar de introductiedatum van deze klasse alvorens in te schrijven. Informatie over het verleden: Geen Belasting: Potentiële aandeelhouders wordt aanbevolen om in hun plaats van herkomst, verblijf of domicilie grondig te informeren naar de eventuele fiscale gevolgen van hun belegging. Het volledige prospectus, de jaar- en halfjaarverslagen en alle andere informatie zijn kosteloos verkrijgbaar: op het hoofdkantoor van de Vennootschap; bij de financiële dienstverleners: on de website op de website ABN AMRO Multi-Manager Funds (afgekort tot AAMMF) Fund of Mandates Asia-Pacific Equities - Financiële Bijsluiter - Versie van Februari / 4

20 ABN AMRO Multi-Manager Funds Fund of Mandates Euro Government Bonds afgekort tot MMF FoM Euro Government Bonds De Vennootschap ABN AMRO Multi-Manager Funds werd opgericht in Luxemburg op 17 november 2000 voor onbeperkte duur als beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (société d'investissement à capital variable afgekort tot SICAV) met meerdere subfondsen in overeenstemming met de bepalingen van Deel I van de Wet van 30 maart 1988 betreffende de instellingen voor collectieve belegging. De SICAV valt momenteel onder de bepalingen van Deel I van de Wet van 17 december 2010 betreffende de instellingen voor collectieve belegging ingevolge de algemene aandeelhoudersvergadering van 26 oktober 2011, en onder de Richtlijn 2009/65. Beleggingsdoelstelling Vermogensgroei op middellange termijn realiseren Beleggingsbeleid Het subfonds streeft naar vermogensgroei op middellange termijn. Het subfonds belegt hoofdzakelijk in obligaties en met obligaties vergelijkbare effecten die in euro luiden en zijn uitgegeven of gewaarborgd door een lidstaat van de Europese Unie die deel uitmaakt van de eurozone, zoals obligaties met vaste en vlottende rente, en in derivaten op dit type activa. De minimale weging in dergelijke effecten zal 60% van het nettovermogen van het subfonds bedragen (na aftrek van de contanten van het subfonds). Naast de hoger vermelde beperkingen zal het subfonds binnen de overblijvende 40% van zijn totale vermogen en op geconsolideerde basis alle onderstaande beperkingen voor beleggingen in de hiernavolgende effecten/instrumenten, die samengenomen niet meer mogen bedragen dan één derde van zijn totale vermogen, in acht nemen: (i) maximaal 25% van het totale vermogen van het subfonds mag belegd worden in in euro luidende obligaties die zijn uitgegeven door overheden buiten de eurozone; (ii) maximaal één derde van het totale vermogen van het subfonds mag belegd worden in geldmarktinstrumenten; (iii) maximaal 10% van het totale vermogen van het subfonds mag belegd worden in andere ICBE's of ICB's. Het gebruik van financiële derivaten is beperkt tot genoteerde instrumenten, conform het beleggingsbeleid (met inbegrip van, zonder beperking, rentefutures, obligatiefutures, swap note futures) en het gebruik van OTCinstrumenten is verboden (met inbegrip van, zonder beperking, OTC-derivaten en CDS- en CDO-contracten). Risicoprofiel Specifieke risico's van het subfonds: - Derivatenrisico Raadpleeg Bijlage 3 van Deel I van het Prospectus voor een overzicht van de generieke risico's. Jaarlijks rendement Klasse A NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT 0,40% Klasse C NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT 0,77% Deze rendementsgegevens gelden voor de kapitalisatieaandelenklassen, waarvan de intrinsieke waarde continu berekend is tijdens de periode van 1 januari tot 31 december. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ABN AMRO Multi-Manager Funds (afgekort tot AAMMF) Fund of Mandates Euro Government Bonds - Financiële Bijsluiter - Versie van Februari / 4

21 ABN AMRO Multi-Manager Funds Fund of Mandates Euro Government Bonds afgekort tot MMF FoM Euro Government Bonds Beleggersprofiel Aandelen van het subfonds zijn beschikbaar voor zowel particuliere als institutionele beleggers die de beleggingsdoelstelling nastreven. Institutionele beleggers komen in aanmerking voor een bijzondere aandelencategorie wanneer hun beleggingen een vooraf vastgestelde drempel overschrijden. Aandelencategorieën Categori e Klasse A Klasse C Klasse ISIN-code Op naam Aan toonder Dividend Beleggers CAP CAP LU LU Ja Nee Nee Alle Ja Nee Nee Beleggers die cliënten zijn van ABN AMRO Bank of gelieerde ondernemingen van ABN AMRO Group, zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur Minimumpartic ipatie (1) 100,- EUR 100,- USD 5.000,- EUR (1) Naar keuze van de Raad van Bestuur. Vergoedingen en kosten Maximale recurrente vergoedingen en kosten die moeten worden betaald door het subfonds Beheervergoeding Prestatievergoed ing Distributieverg oeding Overige kosten Taxe d abonnement (1) Klasse A 0,85% Geen - 0,185% 0,05% 1,08% Klasse C 0,50% Geen - 0,185% 0,05% 0,73% (1) Daarnaast is de Vennootschap mogelijk buitenlandse ICB-belasting verschuldigd in het land waar het subfonds geregistreerd is voor distributie. TER Maximum van eenmalige vergoedingen en kosten die de belegger moet betalen aan de plaatsingsagenten Inschrijvingsvergo eding Omzettingsvergoe ding (1) Terugkoopvergoed ing Klasse A 5,25% 1,00% 1,00% Klasse C 5,25% 1,00% 1,00% (1) In geval van omzetting naar een subfonds met een hogere inschrijvingsvergoeding, kan het verschil in rekening worden gebracht. Aanvullende informatie Boekhoudkundige en referentievaluta: EUR Intrinsieke waarde (IW): EUR Op iedere volledige bankwerkdag in Luxemburg, op voorwaarde dat de financiële markten waarop een aanzienlijk deel (ongeveer 50%) van de activa van het subfonds wordt verhandeld minstens één dag open zijn geweest na de dag die als basis diende voor de berekening van de vorige IW. Zij is verkrijgbaar op het hoofdkantoor van de ABN AMRO Multi-Manager Funds (afgekort tot AAMMF) Fund of Mandates Euro Government Bonds - Financiële Bijsluiter - Versie van Februari / 4

22 ABN AMRO Multi-Manager Funds Fund of Mandates Euro Government Bonds afgekort tot MMF FoM Euro Government Bonds Vennootschap, bij de plaatselijke vertegenwoordigers en in de dagbladen die zijn geselecteerd door de Raad van Bestuur. Voorwaarden voor inschrijving / omzetting / terugkoop: Inschrijvings-, terugkoop- en omzettingsorders zullen worden verwerkt tegen een onbekende intrinsieke waarde in overeenstemming met de hierna beschreven regels, alleen op handelsdagen in Luxemburg, en de vermelde tijd is de tijd in Luxemburg. Centralisatie van orders Handelsdatum van orders Berekenings- en publicatiedatum IW Dag na de Waarderingsdag (D+1) Vereffeningsdatum van orders Maximaal drie bankwerkdagen na de Waarderingsdag (D+3) (1) 9.00 u CET op de IW- Waarderingsdag (D) Waarderingsdag (D) (1) Als de vereffeningsdag een officiële feestdag is voor de valutazone, zal de vereffening op de volgende werkdag plaatsvinden. Promotor: NEUFLIZE OBC INVESTISSEMENTS, Parijs Beheermaatschappij en centraal administratiekantoor: BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, Luxemburg Financieel beheerder: NEUFLIZE OBC INVESTISSEMENTS, Paris Blackrock Investment Management Blackrock Investment Management BNP Paribas Asset Management HSBC Global Asset Management JP Morgan Asset Management (UK) Ltd Natixis AM Paris Petercam Pictet Asset Management SA Pictet Asset Management Ltd Pioneer Investments Robeco Institutional Asset Management B.V. IW-berekeningsagent, transferagent en registerhouder: Bewaarder: Accountant: ERNST & YOUNG, Munsbach (Luxemburg) Toezichthouder: Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxemburg Notering: Geen Introductiedatum: Op 25 november 2009 Informatie over het verleden: Absorptie op 20 december 2010 van het subfonds 'World Bonds' van de SICAV Belasting: Potentiële aandeelhouders wordt aanbevolen om in hun plaats van herkomst, verblijf of domicilie grondig te informeren naar de eventuele fiscale gevolgen van hun belegging. ABN AMRO Multi-Manager Funds (afgekort tot AAMMF) Fund of Mandates Euro Government Bonds - Financiële Bijsluiter - Versie van Februari / 4

23 ABN AMRO Multi-Manager Funds Fund of Mandates Euro Government Bonds afgekort tot MMF FoM Euro Government Bonds Het volledige prospectus, de jaar- en halfjaarverslagen en alle andere informatie zijn kosteloos verkrijgbaar: op het hoofdkantoor van de Vennootschap; bij de financiële dienstverleners: on de website op de website ABN AMRO Multi-Manager Funds (afgekort tot AAMMF) Fund of Mandates Euro Government Bonds - Financiële Bijsluiter - Versie van Februari / 4

24 ABN AMRO Multi-Manager Funds Fund of Mandates European Equities afgekort tot AAMMF FoM European Equities De Vennootschap ABN AMRO Multi-Manager Funds werd opgericht in Luxemburg op 17 november 2000 voor onbeperkte duur als beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (société d'investissement à capital variable afgekort tot SICAV) met meerdere subfondsen in overeenstemming met de bepalingen van Deel I van de Wet van 30 maart 1988 betreffende de instellingen voor collectieve belegging. De SICAV valt momenteel onder de bepalingen van Deel I van de Wet van 17 december 2010 betreffende de instellingen voor collectieve belegging ingevolge de algemene aandeelhoudersvergadering van 26 oktober 2011, en onder de Richtlijn 2009/65. Beleggingsdoelstelling Vermogensgroei op lange termijn en een hoger rendement dan dat van zijn benchmark realiseren Beleggingsbeleid Het subfonds streeft naar vermogensgroei op lange termijn. Het subfonds belegt hoofdzakelijk in overdraagbare aandeleneffecten zoals aandelen, andere aandelen zoals coöperatieaandelen en winstdelingscertificaten uitgegeven door, of warrants op overdraagbare aandeleneffecten van bedrijven die gevestigd zijn in of het merendeel van hun economische activiteiten uitoefenen in Europa. De minimale weging in dergelijke effecten op geconsolideerde basis (directe en indirecte beleggingen) zal 60% van het nettovermogen van het subfonds bedragen (na aftrek van de contanten van het subfonds). Het subfonds kan in ondergeschikte mate ook contanten en contantequivalenten houden, met inbegrip van depositocertificaten en kortlopende deposito s. Het subfonds kan voor maximaal 10% van zijn vermogen beleggen in fondsen die zijn geselecteerd in overeenstemming met diverse kwalitatieve en kwantitatieve criteria. De kwalitatieve analyse evalueert de stabiliteit en soliditeit van de Externe Beleggingsbeheerder, naast het beleggingsproces en de beleggingsfilosofie. Het kwantitatieve selectieproces is erop gericht slechts de Externe Beleggingsbeheerders te selecteren die kunnen bogen op een bewezen, voor risico bijgestuurd rendement. De beleggingen in schuldeffecten zullen niet meer dan 15% van zijn vermogen uitmaken. Risicoprofiel Specifieke risico's van het subfonds: - Transactierisico en bewaarrisico - Risico's van opkomende markten en kleine beurskapitalisaties - Risico in verband met warrants Raadpleeg Bijlage 3 van Deel I van het Prospectus voor een overzicht van de generieke risico's. Jaarlijks rendement Klasse A NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT -48,83% 36,45% 4,55% Klasse C NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT Klasse I NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT -46,34% 34,82% 13,71% Deze rendementsgegevens gelden voor de kapitalisatieaandelenklassen, waarvan de intrinsieke waarde continu berekend is tijdens de periode van 1 januari tot 31 december. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggersprofiel Aandelen van het subfonds zijn beschikbaar voor zowel particuliere als institutionele beleggers die de beleggingsdoelstelling nastreven. Institutionele beleggers komen in aanmerking voor een bijzondere aandelencategorie wanneer hun beleggingen een vooraf vastgestelde drempel overschrijden. Aandelencategorieën Categori e Klasse A Klasse ISIN-code Op naam Aan toonder Dividend Beleggers CAP LU 'Klasse A-EUR' LU Ja Nee Nee Alle Minimumpartic ipatie (1) 100,- EUR 100,- USD ABN AMRO Multi-Manager Funds (afgekort tot AAMMF) Fund of Mandates European Equities - Financiële Bijsluiter - Versie van Februari / 4

25 ABN AMRO Multi-Manager Funds Fund of Mandates European Equities afgekort tot AAMMF FoM European Equities Categori e Klasse ISIN-code Op naam Aan toonder Dividend Beleggers 'Klasse A-USD' Klasse C CAP Ja Nee Nee Klasse I CAP LU Ja Nee Nee Beleggers die cliënten zijn van ABN AMRO Bank of gelieerde ondernemingen van ABN AMRO Group, zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur Institutionele beleggers Beheerders ICB's Minimumpartic ipatie (1) 5.000,- EUR 1 miljoen EUR 1 miljoen USD (1) Naar keuze van de Raad van Bestuur. Vergoedingen en kosten Maximale recurrente vergoedingen en kosten die moeten worden betaald door het subfonds Beheervergoeding Prestatievergo eding Distributievergoedi ng Overige kosten Taxe d abonnement (1) Klasse A 1,75% Geen - 0,185% 0,05% 1,98% Klasse C 0,95% Geen - 0,185% 0,05% NVT Klasse I 0,85% Geen - 0,155% 0,01% 0,00% (1) Daarnaast is de Vennootschap mogelijk buitenlandse ICB-belasting verschuldigd in het land waar het subfonds geregistreerd is voor distributie. TER Maximum van eenmalige vergoedingen en kosten die de belegger moet betalen aan de plaatsingsagenten Inschrijvingsvergo eding Omzettingsvergoe ding (1) Terugkoopvergoed ing Klasse A 5,25% 1,00% 1,00% Klasse C 5,25% 1,00% 1,00% Klasse I Geen Geen Geen (1) In geval van omzetting naar een subfonds met een hogere inschrijvingsvergoeding, kan het verschil in rekening worden gebracht. Aanvullende informatie Boekhoudkundige en referentievaluta: EUR, uitdrukkingsvaluta van het subfonds USD, referentievaluta van de 'Klasse A-USD' Intrinsieke waarde (IW): EUR Op iedere volledige bankwerkdag in Luxemburg, op voorwaarde dat de financiële markten waarop een aanzienlijk deel (ongeveer 50%) van de activa van het subfonds wordt verhandeld minstens één dag open zijn geweest na de dag die als basis diende voor de berekening van de vorige IW. Zij is verkrijgbaar op het hoofdkantoor van de Vennootschap, bij de plaatselijke vertegenwoordigers en in de dagbladen die zijn geselecteerd door de Raad van Bestuur. In de 'Klasse A-USD' wordt zij berekend in USD. Voorwaarden voor inschrijving / omzetting / terugkoop: Inschrijvings-, terugkoop- en omzettingsorders zullen worden verwerkt tegen een onbekende intrinsieke waarde in overeenstemming met de hierna beschreven regels, alleen op handelsdagen in Luxemburg, en de vermelde tijd is de tijd in Luxemburg. ABN AMRO Multi-Manager Funds (afgekort tot AAMMF) Fund of Mandates European Equities - Financiële Bijsluiter - Versie van Februari / 4

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS Afgekort tot AAMMF Een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal opgericht naar Luxemburgs recht Prospectus J u l i 2 0 1 3 VERZOEKEN OM INFORMATIE ABN AMRO MULTI-MANAGER

Nadere informatie

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS Afgekort tot AAMMF Een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal opgericht naar Luxemburgs recht Prospectus maart 2014 VERZOEKEN OM INFORMATIE ABN AMRO MULTI-MANAGER

Nadere informatie

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht Prospectus FEBRUARI 2011 1 / 82 VERZOEK OM INFORMATIE ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS 33, rue de Gasperich

Nadere informatie

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS Afgekort tot AAMMF Een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal opgericht naar Luxemburgs recht Prospectus September 2015 VERZOEKEN OM INFORMATIE ABN AMRO MULTI-MANAGER

Nadere informatie

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS Afgekort tot AAMMF Een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal opgericht naar Luxemburgs recht Prospectus februari 2015 VERZOEKEN OM INFORMATIE ABN AMRO MULTI-MANAGER

Nadere informatie

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS Afgekort tot AAMMF Een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal opgericht naar Luxemburgs recht Prospectus juni 2014 VERZOEKEN OM INFORMATIE ABN AMRO MULTI-MANAGER

Nadere informatie

BNP Paribas Portfolio Fund Balanced afgekort BNPP PF Balanced

BNP Paribas Portfolio Fund Balanced afgekort BNPP PF Balanced BNP Paribas Portfolio Fund Balanced afgekort BNPP PF Balanced Balanced Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas Portfolio Fund is op 14 maart 1990 in Luxemburg voor onbepaalde duur opgericht onder de

Nadere informatie

Fortis Comfort Equity High Dividend Europe

Fortis Comfort Equity High Dividend Europe Fortis Comfort Equity High Dividend Europe Categorie "Classic" FORTIS COMFORT Fonds Commun de Placement naar Luxemburgs recht Presentatie van het Fonds FORTIS COMFORT (hierna "het Fonds") is op 28 juli

Nadere informatie

PARVEST EUROPE DIVIDEND

PARVEST EUROPE DIVIDEND Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

BNP PARIBAS L1. Prospectus M A A R T 2 0 1 5. Een beleggingsmaatschappij met open structuur naar Luxemburgs recht

BNP PARIBAS L1. Prospectus M A A R T 2 0 1 5. Een beleggingsmaatschappij met open structuur naar Luxemburgs recht BNP PARIBAS L1 korte naam BNPP L1 Een beleggingsmaatschappij met open structuur naar Luxemburgs recht Prospectus M A A R T 2 0 1 5 VERZOEKEN OM INFORMATIE BNP Paribas L1 33, rue de Gasperich L-5826 Hesperange

Nadere informatie

AMUNDI FUNDS Euro Inflation Bond 1

AMUNDI FUNDS Euro Inflation Bond 1 AMUNDI FUNDS Euro Inflation Bond 1 Vereenvoudigd Prospectus - Mei 2011 Dit vereenvoudigde prospectus bevat informatie over Amundi Funds Euro Inflation Bond, een subfonds (het "subfonds") van Amundi Funds

Nadere informatie

BNP PARIBAS L1. Prospectus J U L I 2 0 1 4. Een beleggingsmaatschappij met open structuur naar Luxemburgs recht

BNP PARIBAS L1. Prospectus J U L I 2 0 1 4. Een beleggingsmaatschappij met open structuur naar Luxemburgs recht BNP PARIBAS L1 korte naam BNPP L1 Een beleggingsmaatschappij met open structuur naar Luxemburgs recht Prospectus J U L I 2 0 1 4 VERZOEKEN OM INFORMATIE BNP Paribas L1 33, rue de Gasperich L-5826 Hesperange

Nadere informatie

Global Bond (Euro Hedged) Fund het realiseren van beleggingsinkomsten en vermogensgroei.

Global Bond (Euro Hedged) Fund het realiseren van beleggingsinkomsten en vermogensgroei. RUSSELL INVESTMENT COMPANY II PUBLIC LIMITED COMPANY een paraplufonds met gescheiden aansprakelijkheid tussen Sub-Fondsen Beknopte Prospectus 20 april 2012 Dit Beknopte Prospectus bevat belangrijke informatie

Nadere informatie

ABN AMRO FUNDS - GLOBAL BOND FUND ALRENTA

ABN AMRO FUNDS - GLOBAL BOND FUND ALRENTA ABN AMRO FUNDS - GLOBAL BOND FUND ALRENTA Fonds van ABN AMRO Funds, een Instelling voor Collectieve Belegging in Effecten naar Luxemburgs Recht. Vereenvoudigd prospectus september 2007 Nederlands Wereldwijd

Nadere informatie

NN (L) Patrimonial PROSPECTUS

NN (L) Patrimonial PROSPECTUS NN (L) Patrimonial PROSPECTUS Prospectusdatum 7 april 2015 Inhoud Inhoud... 2 Opmerking... Error! Bookmark not defined. Verklarende woordenlijst... 4 DEEL I: BELANGRIJKE INFORMATIE OVER DE VENNOOTSCHAP...

Nadere informatie

Standard Life Investments Global SICAV Société d investissement à capital variable Vereenvoudigd prospectus Maart 2012

Standard Life Investments Global SICAV Société d investissement à capital variable Vereenvoudigd prospectus Maart 2012 Standard Life Investments Global SICAV Société d investissement à capital variable Vereenvoudigd prospectus Maart 2012 www.standardlifeinvestments.com Vereenvoudigd prospectus Standard Life Investments

Nadere informatie

OPENWORLD PLC. Paraplufonds met afzonderlijke aansprakelijkheid voor de subfondsen Vereenvoudigd prospectus. 28 maart 2012

OPENWORLD PLC. Paraplufonds met afzonderlijke aansprakelijkheid voor de subfondsen Vereenvoudigd prospectus. 28 maart 2012 OPENWORLD PLC Paraplufonds met afzonderlijke aansprakelijkheid voor de subfondsen Vereenvoudigd prospectus 28 maart 2012 Dit vereenvoudigd prospectus bevat belangrijke informatie over OpenWorld plc (de

Nadere informatie

Lijst van de (wettelijke) mededelingen van de jongste 30 dagen door ICB's(-compartimenten) die openbaar op de Belgische markt worden verdeeld.

Lijst van de (wettelijke) mededelingen van de jongste 30 dagen door ICB's(-compartimenten) die openbaar op de Belgische markt worden verdeeld. Belgian Asset Managers Association ICB Mededelingen Lijst van de (wettelijke) mededelingen van de jongste 30 dagen door ICB's(-compartimenten) die openbaar op de Belgische markt worden verdeeld. Inhoud

Nadere informatie

WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE DELTA LLOYD INDEXFONDS STAATSOBLIGATIES VERKORT PROSPECTUS IN EURO LUIDENDE OBLIGATIES EN SCHULDINSTRUMENTEN ICBE IN OVEREENSTEMMING MET DE EU- NORMEN KORTE PRESENTATIE WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

Nadere informatie

NN (L) PROSPECT Prospectusdatum

NN (L) PROSPECT Prospectusdatum NN (L) PROSPECTUS Prospectusdatum juni 2015 Inhoud Inhoud... 2 Opmerking... 4 Verklarende woordenlijst... 5 DEEL I: BELANGRIJKE INFORMATIE OVER DE VENNOOTSCHAP... 7 I. Beknopte voorstelling van de vennootschap...

Nadere informatie

ING (L) Open beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (bevek) VOLLEDIG PROSPECTUS INVESTMENT MANAGEMENT

ING (L) Open beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (bevek) VOLLEDIG PROSPECTUS INVESTMENT MANAGEMENT ING (L) Open beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (bevek) VOLLEDIG PROSPECTUS NL LUXEMBURG februari 2012 INVESTMENT MANAGEMENT Inhoud Inhoud...2 Opmerking...4 Verklarende woordenlijst...5 DEEL

Nadere informatie

WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE DELTA LLOYD INDEXFONDS BEDRIJFSOBLIGATIES VERKORT PROSPECTUS IN EURO LUIDENDE OBLIGATIES EN ANDERE SCHULDINSTRUMENTEN ICBE IN OVEREENSTEMMING MET DE EU- NORMEN KORTE PRESENTATIE WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

Nadere informatie

JPMorgan Funds Europe Equity Fund (het Sub-Fonds )

JPMorgan Funds Europe Equity Fund (het Sub-Fonds ) JPMorgan Funds Europe Equity Fund (het Sub-Fonds ) beknopte prospectus september 2005 Een Sub-Fonds van JPMorgan Funds (het Fonds ), een SICAV naar Luxemburgs recht Dit beknopte prospectus bevat belangrijke

Nadere informatie

Global Real Estate Securities Fund

Global Real Estate Securities Fund C o h e n & S t e e r s S I C A V Global Real Estate Securities Fund Vereenvoudigd Prospectus september 0 Belangrijke informatie In dit vereenvoudigd Prospectus worden uitsluitend de kerngegevens beschreven

Nadere informatie

Threadneedle (Lux) SICAV. Vereenvoudigd Prospectus. van juli 2011. Threadneedle. Vereenvoudigd Prospectus

Threadneedle (Lux) SICAV. Vereenvoudigd Prospectus. van juli 2011. Threadneedle. Vereenvoudigd Prospectus Threadneedle (Lux) SICAV Vereenvoudigd Prospectus van juli 2011 Threadneedle Vereenvoudigd Prospectus Threadneedle (Lux) Vereenvoudigd Prospectus van juli 2011 SICAV opgericht naar Luxemburgs recht Dit

Nadere informatie

International Health Care Portfolio

International Health Care Portfolio AllianceBernstein International Health Care Portfolio Vereenvoudigd Prospectus februari 2008 Aandelen van Categorie A, AX, B, BX, C, I, S en S1. Belangrijke informatie International Health Care Portfolio

Nadere informatie

PROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO. Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) naar Luxemburgs recht

PROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO. Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) naar Luxemburgs recht PROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) naar Luxemburgs recht Conform de Eurese Richtlijn betreffende de ICBE's Inschrijvingen de aandelen van CARMIGNAC PORTFOLIO

Nadere informatie

WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE DELTA LLOYD INDEXFONDS AANDELEN WERELD VERKORT PROSPECTUS INTERNATIONALE AANDELEN ICBE IN OVEREENSTEMMING MET DE EU- NORMEN KORTE PRESENTATIE WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE ISIN-CODE FR0010752915 NAAM

Nadere informatie

ABN AMRO FUNDS. Société d'investissement à Capital Variable. Prospectus april 2006. Nederlands. Prospectus

ABN AMRO FUNDS. Société d'investissement à Capital Variable. Prospectus april 2006. Nederlands. Prospectus N MRO FUNS Société d'investissement à Capital Variable Prospectus april 2006 Nederlands Prospectus Inlegvel bij de Nederlandse vertaling van het prospectus van N MRO Funds van april 2006. Een aantal Fondsen

Nadere informatie

AMUNDI FUNDS PROSPECTUS. Betreffende de doorlopende aanbieding van aandelen van AMUNDI FUNDS société d'investissement à Capital Variable.

AMUNDI FUNDS PROSPECTUS. Betreffende de doorlopende aanbieding van aandelen van AMUNDI FUNDS société d'investissement à Capital Variable. 1 AMUNDI FUNDS PROSPECTUS Betreffende de doorlopende aanbieding van aandelen van AMUNDI FUNDS société d'investissement à Capital Variable Oktober 2012 2 BELANGRIJKE INFORMATIE Als u vragen heeft over de

Nadere informatie