ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS"

Transcriptie

1 ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS Société d'investissement à capital variable of SICAV Een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht Verzamelde Financiële Bijsluiters FEBRUARI 2012

2 Dit document bevat de volgende financiële bijsluiters, die elk afzonderlijk verkrijgbaar zijn voor de beleggers: - ABN AMRO Multi-Manager Funds Euro Bonds - ABN AMRO Multi-Manager Funds Euro Corporate Bonds - ABN AMRO Multi-Manager Funds World Equities - ABN AMRO Multi-Manager Funds Fund of Mandates Asia-Pacific Equities - ABN AMRO Multi-Manager Funds Fund of Mandates Euro Government Bonds - ABN AMRO Multi-Manager Funds Fund of Mandates European Equities - ABN AMRO Multi-Manager Funds Fund of Mandates North American Equities - ABN AMRO Multi-Manager Funds Lifecycle ABN AMRO Multi-Manager Funds Lifecycle ABN AMRO Multi-Manager Funds Lifecycle ABN AMRO Multi-Manager Funds Lifecycle ABN AMRO Multi-Manager Funds Lifecycle ABN AMRO Multi-Manager Funds Lifecycle ABN AMRO Multi-Manager Funds Lifecycle ABN AMRO Multi-Manager Funds Lifecycle ABN AMRO Multi-Manager Funds Profile 1 - ABN AMRO Multi-Manager Funds Profile 2 - ABN AMRO Multi-Manager Funds Profile 3 - ABN AMRO Multi-Manager Funds Profile 4 - ABN AMRO Multi-Manager Funds Profile 5 - ABN AMRO Multi-Manager Funds Profile 6 - ABN AMRO Multi-Manager Funds Verzekeringen Profile 1 - ABN AMRO Multi-Manager Funds Verzekeringen Profile 2 - ABN AMRO Multi-Manager Funds Verzekeringen Profile 3 - ABN AMRO Multi-Manager Funds Verzekeringen Profile 4 - ABN AMRO Multi-Manager Funds Verzekeringen Profile 5 - ABN AMRO Multi-Manager Funds Verzekeringen Profile 6

3

4 ABN AMRO Multi-Manager Funds Euro Bonds De Vennootschap ABN AMRO Multi-Manager Funds werd opgericht in Luxemburg op 17 november 2000 voor onbeperkte duur als beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (société d'investissement à capital variable afgekort tot SICAV) met meerdere subfondsen in overeenstemming met de bepalingen van Deel I van de Wet van 30 maart 1988 betreffende de instellingen voor collectieve belegging. De SICAV valt momenteel onder de bepalingen van Deel I van de Wet van 17 december 2010 betreffende de instellingen voor collectieve belegging ingevolge de algemene aandeelhoudersvergadering van 26 oktober 2011, en onder de Richtlijn 2009/65. Beleggingsdoelstelling Vermogensgroei op lange termijn en een hoger rendement dan dat van zijn benchmark realiseren Beleggingsbeleid Het subfonds streeft naar vermogensgroei op middellange termijn. De activaspreiding in ICBE's en/of andere ICB's die als voornaamste doel hebben te beleggen in in euro luidende overdraagbare schuldeffecten van internationale emittenten, bedraagt in principe 100%. Hoe dan ook zal, op geconsolideerde basis (directe en indirecte beleggingen), minimaal twee derde van het nettovermogen van het subfonds (na aftrek van de contanten van het subfonds) worden belegd in in euro luidende overdraagbare schuldeffecten zoals obligaties met vaste en vlottende rente (met uitsluiting van converteerbare obligaties) van internationale emittenten. Naast de hoger vermelde beperkingen zal het subfonds binnen het overblijvende derde van zijn totale vermogen en op geconsolideerde basis alle onderstaande beperkingen voor beleggingen in de hiernavolgende effecten/instrumenten, die samengenomen niet meer mogen bedragen dan één derde van zijn totale vermogen, in acht nemen: (i) maximaal 25% van het totale vermogen van het subfonds mag worden belegd in converteerbare obligaties en andere aandelengekoppelde schuldeffecten; (ii) maximaal één derde van het totale vermogen van het subfonds mag worden belegd in geldmarktinstrumenten; (iii) maximaal 10% van het totale vermogen van het subfonds mag worden belegd in overdraagbare aandeleneffecten. Het subfonds kan in ondergeschikte mate ook contanten en contantequivalenten houden, met inbegrip van depositocertificaten en kortlopende deposito s. De benchmark van het subfonds is: JP Morgan Global Government Bond EMU Index in euro. Het subfonds zal beleggen in fondsen die zijn geselecteerd in overeenstemming met diverse kwalitatieve en kwantitatieve criteria. De kwalitatieve analyse evalueert de stabiliteit en soliditeit van de beheermaatschappij van het beleggingsfonds, naast het beleggingsproces en de beleggingsfilosofie. Het kwantitatieve selectieproces is erop gericht slechts de fondsen te selecteren die kunnen bogen op een bewezen, voor risico bijgestuurd rendement. Het subfonds tracht de blootstelling aan valutaschommelingen te beperken aan de hand van valuta-afdekking en andere financiële instrumenten zoals uiteengezet in Bijlage 2 van het volledige prospectus. Risicoprofiel Specifieke risico's van het subfonds: - Tegenpartijrisico - Derivatenrisico Raadpleeg Bijlage 3 van Deel I van het volledige prospectus voor een overzicht van de generieke risico's. Jaarlijks rendement ABN AMRO Multi-Manager Funds (afgekort tot AAMMF) Euro Bonds - Financiële Bijsluiter - Versie van Februari / 4

5 ABN AMRO Multi-Manager Funds Euro Bonds Klasse A NVT NVT NVT NVT 4,04% -0,97% -0,36% 8,05% 2,90% -0,24% Klasse I NVT NVT NVT NVT NVT NVT -0,16% 8,29% 3,21% 0,00% Deze rendementsgegevens gelden voor de kapitalisatieaandelenklassen, waarvan de intrinsieke waarde continu berekend is tijdens de periode van 1 januari tot 31 december. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggersprofiel Aandelen van het subfonds zijn beschikbaar voor zowel particuliere als institutionele beleggers die de beleggingsdoelstelling nastreven. Institutionele beleggers komen in aanmerking voor een bijzondere aandelencategorie wanneer hun beleggingen een vooraf vastgestelde drempel overschrijden. Aandelencategorieën Categori e Klasse A Klasse I Klasse ISIN-code Op naam Aan toonder Dividend Beleggers CAP CAP LU LU Ja Nee Nee Alle Ja Nee Nee Institutionele beleggers Beheerders ICB's Minimumpartic ipatie (1) 100,- EUR 100,- USD 1 miljoen EUR 1 miljoen USD (1) Naar keuze van de Raad van Bestuur. Vergoedingen en kosten Maximale recurrente vergoedingen en kosten die moeten worden betaald door het subfonds Beheervergoedin g (1) Prestatievergo eding Distributievergo eding Overige kosten Taxe d abonnement (2) Klasse A 1,00% Zie hierna - 0,10% 0,05% 1,09% Klasse I 0,80% - - 0,07% 0,01% 0,88% (1) Voor zover de Vennootschap belegt in ICBE's en andere ICB's van dezelfde promotor, zullen de subfondsen van de Vennootschap geen dubbele beheervergoedingen in rekening brengen. (2) Daarnaast is de Vennootschap mogelijk buitenlandse ICB-belasting verschuldigd in het land waar het subfonds geregistreerd is voor distributie. Toelichtingen bij de prestatievergoeding: 'Klasse A': 20% van het positieve verschil tussen het jaarlijkse rendement van het subfonds (dus over het boekjaar) en dat van de benchmark (JP Morgan Global Government Bond EMU Index in euro). Deze provisie wordt gereserveerd bij elke berekening van de IW volgens de 'high water mark with hurdle rate'. Maximum van eenmalige vergoedingen en kosten die de belegger moet betalen aan de plaatsingsagenten Inschrijvingsvergo eding Omzettingsvergoe ding (1) Terugkoopvergoed ing Klasse A 5,25% 1,00% 1,00% TER ABN AMRO Multi-Manager Funds (afgekort tot AAMMF) Euro Bonds - Financiële Bijsluiter - Versie van Februari / 4

6 ABN AMRO Multi-Manager Funds Euro Bonds Inschrijvingsvergo eding Omzettingsvergoe ding (1) Terugkoopvergoed ing Klasse I Geen Geen Geen (1) In geval van omzetting naar een subfonds met een hogere inschrijvingsvergoeding, kan het verschil in rekening worden gebracht. Aanvullende informatie Boekhoudkundige en referentievaluta: EUR Intrinsieke waarde (IW): EUR Op iedere volledige bankwerkdag in Luxemburg, op voorwaarde dat de financiële markten waarop een aanzienlijk deel (ongeveer 50%) van de activa van het subfonds wordt verhandeld minstens één dag open zijn geweest na de dag die als basis diende voor de berekening van de vorige IW. Zij is verkrijgbaar op het hoofdkantoor van de Vennootschap, bij de plaatselijke vertegenwoordigers en in de dagbladen die zijn geselecteerd door de Raad van Bestuur. Voorwaarden voor inschrijving / omzetting / terugkoop: Inschrijvings-, terugkoop- en omzettingsorders zullen worden verwerkt tegen een onbekende intrinsieke waarde in overeenstemming met de hierna beschreven regels, alleen op handelsdagen in Luxemburg, en de vermelde tijd is de tijd in Luxemburg. Centralisatie van orders Handelsdatum van orders Berekenings- en publicatiedatum IW Dag na de Waarderingsdag (D+1) Vereffeningsdatum van orders Maximaal drie bankwerkdagen na de Waarderingsdag (D+3) (1) 9.00 u CET op de IW- Waarderingsdag (D) Waarderingsdag (D) (1) Als de vereffeningsdag een officiële feestdag is voor de valutazone, zal de vereffening op de volgende werkdag plaatsvinden. Promotor: NEUFLIZE OBC INVESTISSEMENTS, Parijs Beheermaatschappij en centraal administratiekantoor: BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, Luxemburg Financieel beheerder: NEUFLIZE OBC INVESTISSEMENTS, Parijs IW-berekeningsagent, transferagent en registerhouder: Bewaarder: Accountant: ERNST & YOUNG, Munsbach (Luxemburg) Toezichthouder: Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxemburg Notering: Geen Introductiedatum: Het subfonds is geïntroduceerd in de 'Klasse A' op 20 december De 'Klasse I' is geïntroduceerd op 11 december ABN AMRO Multi-Manager Funds (afgekort tot AAMMF) Euro Bonds - Financiële Bijsluiter - Versie van Februari / 4

7 ABN AMRO Multi-Manager Funds Euro Bonds Informatie over het verleden: Geen Belasting: Potentiële aandeelhouders wordt aanbevolen om in hun plaats van herkomst, verblijf of domicilie grondig te informeren naar de eventuele fiscale gevolgen van hun belegging. Het volledige prospectus, de jaar- en halfjaarverslagen en alle andere informatie zijn kosteloos verkrijgbaar: op het hoofdkantoor van de Vennootschap; bij de financiële dienstverleners: on de website op de website ABN AMRO Multi-Manager Funds (afgekort tot AAMMF) Euro Bonds - Financiële Bijsluiter - Versie van Februari / 4

8 ABN AMRO Multi-Manager Funds Euro Corporate Bonds De Vennootschap ABN AMRO Multi-Manager Funds werd opgericht in Luxemburg op 17 november 2000 voor onbeperkte duur als beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (société d'investissement à capital variable afgekort tot SICAV) met meerdere subfondsen in overeenstemming met de bepalingen van Deel I van de Wet van 30 maart 1988 betreffende de instellingen voor collectieve belegging. De SICAV valt momenteel onder de bepalingen van Deel I van de Wet van 17 december 2010 betreffende de instellingen voor collectieve belegging ingevolge de algemene aandeelhoudersvergadering van 26 oktober 2011, en onder de Richtlijn 2009/65. Beleggingsdoelstelling Vermogensgroei op middellange termijn realiseren Beleggingsbeleid Het subfonds streeft naar vermogensgroei op middellange termijn. Zijn doelstelling is een rendement te genereren dat hoger ligt dan dat van zijn benchmark, de iboxx Euro Corporates. De activaspreiding in ICBE's en/of andere ICB's die als voornaamste doel hebben te beleggen in in euro luidende overdraagbare bedrijfsschuldeffecten van internationale emittenten, bedraagt in principe 100%. Hoe dan ook zal, op geconsolideerde basis (directe en indirecte beleggingen), minimaal twee derde van het nettovermogen van het subfonds (na aftrek van de contanten van het subfonds) worden belegd in in euro luidende overdraagbare bedrijfsschuldeffecten zoals obligaties met vaste en vlottende rente (met uitsluiting van converteerbare obligaties) van internationale emittenten. Naast de hoger vermelde beperkingen zal het subfonds binnen het overblijvende derde van zijn totale vermogen en op geconsolideerde basis alle onderstaande beperkingen voor beleggingen in de hiernavolgende effecten/instrumenten, die samengenomen niet meer mogen bedragen dan één derde van zijn totale vermogen, in acht nemen: (i) maximaal 25% van het totale vermogen van het subfonds mag worden belegd in converteerbare obligaties en andere aandelengekoppelde schuldeffecten; (ii) maximaal één derde van het totale vermogen van het subfonds mag belegd worden in geldmarktinstrumenten; (iii) maximaal 10% van het totale vermogen van het subfonds mag worden belegd in overdraagbare aandeleneffecten. Het subfonds kan in ondergeschikte mate ook contanten en contantequivalenten houden, met inbegrip van depositocertificaten en kortlopende deposito s. Het subfonds tracht de blootstelling aan valutaschommelingen te beperken aan de hand van valuta-afdekking en andere financiële instrumenten zoals uiteengezet in Bijlage 2 van het volledige prospectus. Risicoprofiel Specifieke risico's van het subfonds: - Derivatenrisico - Tegenpartijrisico Raadpleeg Bijlage 3 van Deel I van het Prospectus voor een overzicht van de generieke risico's. Jaarlijks rendement Klasse A NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT 3,30% Klasse C NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT 3,86% Klasse CH DUR NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT Deze rendementsgegevens gelden voor de kapitalisatieaandelenklassen, waarvan de intrinsieke waarde continu berekend is tijdens de periode van 1 januari tot 31 december. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ABN AMRO Multi-Manager Funds (afgekort tot AAMMF) Euro Corporate Bonds - Financiële Bijsluiter - Versie van Februari / 4

9 ABN AMRO Multi-Manager Funds Euro Corporate Bonds Beleggersprofiel Aandelen van het subfonds zijn beschikbaar voor zowel particuliere als institutionele beleggers die de beleggingsdoelstelling nastreven. Institutionele beleggers komen in aanmerking voor een bijzondere aandelencategorie wanneer hun beleggingen een vooraf vastgestelde drempel overschrijden. Aandelencategorieën Categori e Klasse ISIN-code Op naam Aan toonder Dividend Beleggers Klasse A CAP LU Ja Nee Nee Alle Klasse C Klasse CH DUR CAP CAP LU Nog niet toegekend (1) Naar keuze van de Raad van Bestuur. Vergoedingen en kosten Ja Nee Nee Ja Nee Nee Maximale recurrente vergoedingen en kosten die moeten worden betaald door het subfonds Beheervergoeding (1) Prestatievergo eding Distributievergoedi ng Overige kosten Beleggers die cliënten zijn van ABN AMRO Bank of gelieerde ondernemingen van ABN AMRO Group, zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur Beleggers die cliënten zijn van ABN AMRO Bank of gelieerde ondernemingen van ABN AMRO Group, zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur Taxe d abonnement (2) Minimumpartic ipatie (1) 100,- EUR 100,- USD 5.000,- EUR 5.000,- EUR Klasse A 0,85% Geen - 0,185% 0,05% NVT Klasse C 0,30% Geen - 0,185% 0,05% NVT Klasse CH DUR 0,30% Geen - 0,185% 0,05% NVT (1) Voor zover de Vennootschap belegt in ICBE's en andere ICB's van dezelfde promotor, zullen de subfondsen van de Vennootschap geen dubbele beheervergoedingen in rekening brengen. (2) Daarnaast is de Vennootschap mogelijk buitenlandse ICB-belasting verschuldigd in het land waar het subfonds geregistreerd is voor distributie. TER Maximum van eenmalige vergoedingen en kosten die de belegger moet betalen aan de plaatsingsagenten ABN AMRO Multi-Manager Funds (afgekort tot AAMMF) Euro Corporate Bonds - Financiële Bijsluiter - Versie van Februari / 4

10 ABN AMRO Multi-Manager Funds Euro Corporate Bonds Inschrijvingsvergo eding Omzettingsvergoe ding (1) Terugkoopvergoed ing Klasse A 5,25% 1,00% 1,00% Klasse C 5,25% 1,00% 1,00% Klasse CH DUR 5,25% 1,00% 1,00% (1) In geval van omzetting naar een subfonds met een hogere inschrijvingsvergoeding, kan het verschil in rekening worden gebracht. Aanvullende informatie Boekhoudkundige en referentievaluta: EUR Intrinsieke waarde (IW): EUR Op iedere volledige bankwerkdag in Luxemburg, op voorwaarde dat de financiële markten waarop een aanzienlijk deel (ongeveer 50%) van de activa van het subfonds wordt verhandeld minstens één dag open zijn geweest na de dag die als basis diende voor de berekening van de vorige IW. Zij is verkrijgbaar op het hoofdkantoor van de Vennootschap, bij de plaatselijke vertegenwoordigers en in de dagbladen die zijn geselecteerd door de Raad van Bestuur. Voorwaarden voor inschrijving / omzetting / terugkoop: Inschrijvings-, terugkoop- en omzettingsorders zullen worden verwerkt tegen een onbekende intrinsieke waarde in overeenstemming met de hierna beschreven regels, alleen op handelsdagen in Luxemburg, en de vermelde tijd is de tijd in Luxemburg. Centralisatie van orders Handelsdatum van orders Berekenings- en publicatiedatum IW Vereffeningsdatum van orders 9.00 u CET op de IW- Waarderingsdag (D) Waarderingsdag (D) Dag na de Waarderingsdag (D+1) Maximaal drie bankwerkdagen na de Waarderingsdag (D+3) (1) (1) Als de vereffeningsdag een officiële feestdag is voor de valutazone, zal de vereffening op de volgende werkdag plaatsvinden. Promotor: NEUFLIZE OBC INVESTISSEMENTS, Parijs Beheermaatschappij en centraal administratiekantoor: BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, Luxemburg Financieel beheerder: NEUFLIZE OBC INVESTISSEMENTS, Parijs IW-berekeningsagent, transferagent en registerhouder: Bewaarder: Accountant: ERNST & YOUNG, Munsbach (Luxemburg) Toezichthouder: Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxemburg Notering: Geen ABN AMRO Multi-Manager Funds (afgekort tot AAMMF) Euro Corporate Bonds - Financiële Bijsluiter - Versie van Februari / 4

11 ABN AMRO Multi-Manager Funds Euro Corporate Bonds Introductiedatum: Dit subfonds zal geïntroduceerd worden op een datum die nog moet worden vastgesteld door de Raad van Bestuur. Beleggers dienen te informeren naar de introductiedatum van deze klasse alvorens in te schrijven. Informatie over het verleden: Geen Belasting: Potentiële aandeelhouders wordt aanbevolen om in hun plaats van herkomst, verblijf of domicilie grondig te informeren naar de eventuele fiscale gevolgen van hun belegging. Het volledige prospectus, de jaar- en halfjaarverslagen en alle andere informatie zijn kosteloos verkrijgbaar: op het hoofdkantoor van de Vennootschap; bij de financiële dienstverleners: on de website op de website ABN AMRO Multi-Manager Funds (afgekort tot AAMMF) Euro Corporate Bonds - Financiële Bijsluiter - Versie van Februari / 4

12 ABN AMRO Multi-Manager Funds World Equities De Vennootschap ABN AMRO Multi-Manager Funds werd opgericht in Luxemburg op 17 november 2000 voor onbeperkte duur als beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (société d'investissement à capital variable afgekort tot SICAV) met meerdere subfondsen in overeenstemming met de bepalingen van Deel I van de Wet van 30 maart 1988 betreffende de instellingen voor collectieve belegging. De SICAV valt momenteel onder de bepalingen van Deel I van de Wet van 17 december 2010 betreffende de instellingen voor collectieve belegging ingevolge de algemene aandeelhoudersvergadering van 26 oktober 2011, en onder de Richtlijn 2009/65.. Beleggingsdoelstelling Vermogensgroei op lange termijn en een hoger rendement dan dat van zijn benchmark realiseren Beleggingsbeleid Het subfonds streeft naar vermogensgroei op lange termijn. De activaspreiding in ICBE's en/of andere ICB's die als voornaamste doel hebben te beleggen in overdraagbare aandeleneffecten van wereldwijd gevestigde bedrijven, bedraagt in principe 100%. Hoe dan ook zal, op geconsolideerde basis (directe en indirecte beleggingen), minimaal twee derde van het nettovermogen van het subfonds (na aftrek van de contanten van het subfonds) worden belegd in overdraagbare aandeleneffecten zoals aandelen, andere aandelen zoals coöperatieaandelen en winstdelingscertificaten uitgegeven door, of warrants op overdraagbare aandeleneffecten van bedrijven die gevestigd zijn in de hele wereld. Het subfonds kan in ondergeschikte mate ook contanten en contantequivalenten houden, met inbegrip van depositocertificaten en kortlopende deposito s. Directe en indirecte beleggingen in schuldbewijzen bedragen maximaal 15% van het vermogen. De benchmark van het subfonds is: MSCI World Index - Total Return in euro. Het subfonds zal beleggen in fondsen die zijn geselecteerd in overeenstemming met diverse kwalitatieve en kwantitatieve criteria. De kwalitatieve analyse evalueert de stabiliteit en soliditeit van de beheermaatschappij van het beleggingsfonds, naast het beleggingsproces en de beleggingsfilosofie. Het kwantitatieve selectieproces is erop gericht slechts de fondsen te selecteren die kunnen bogen op een bewezen, voor risico bijgestuurd rendement. Het subfonds tracht de blootstelling aan valutaschommelingen te beperken aan de hand van valuta-afdekking en andere financiële instrumenten zoals uiteengezet in Bijlage 2 van het volledige prospectus. Risicoprofiel Specifieke risico's van het subfonds: - Transactierisico en bewaarrisico - Risico's van opkomende markten en kleine beurskapitalisaties - Aziatische beleggingsrisico's - Risico in verband met warrants Raadpleeg Bijlage 3 van Deel I van het Prospectus voor een overzicht van de generieke risico's. Jaarlijks rendement Klasse A NVT NVT NVT NVT 27,45% 2,35% 2,98% -43,76% 25,35% 17,99% Klasse B NVT NVT NVT NVT 27,30% 2,26% 3,03% -43,72% 25,27% 17,99% Klasse I NVT NVT NVT NVT NVT 2,62% 4,71% -43,51% 25,60% 18,48% ABN AMRO Multi-Manager Funds (afgekort tot AAMMF) World Equities - Financiële Bijsluiter - Versie van Februari / 4

13 ABN AMRO Multi-Manager Funds World Equities Deze rendementsgegevens gelden voor de kapitalisatieaandelenklassen, waarvan de intrinsieke waarde continu berekend is tijdens de periode van 1 januari tot 31 december. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggersprofiel Aandelen van het subfonds zijn beschikbaar voor zowel particuliere als institutionele beleggers die de beleggingsdoelstelling nastreven. Institutionele beleggers komen in aanmerking voor een bijzondere aandelencategorie wanneer hun beleggingen een vooraf vastgestelde drempel overschrijden. Aandelencategorieën Categori e Klasse A Klasse B Klasse I Klasse ISIN-code Op naam Aan toonder Dividend Beleggers CAP DIS CAP LU LU LU Ja Nee Nee Alle Ja Nee Ja Alle Ja Nee Nee Institutionele beleggers Beheerders ICB's Minimumpartic ipatie (1) 100,- EUR 100,- USD 100,- EUR 100,- USD 1 miljoen EUR 1 miljoen USD (1) Naar keuze van de Raad van Bestuur. Vergoedingen en kosten Maximale recurrente vergoedingen en kosten die moeten worden betaald door het subfonds Beheervergoeding (1) Prestatievergoedi ng Distributiever goeding Overige kosten Taxe d abonnement (2) Klasse A 1,50% Zie hierna - 0,185% 0,05% 1,67% Klasse B 1,50% Zie hierna - 0,185% 0,05% 1,67% Klasse I 1,20% Geen - 0,155% 0,01% 1,37% (1) Voor zover de Vennootschap belegt in ICBE's en andere ICB's van dezelfde promotor, zullen de subfondsen van de Vennootschap geen dubbele beheervergoedingen in rekening brengen. (2) Daarnaast is de Vennootschap mogelijk buitenlandse ICB-belasting verschuldigd in het land waar het subfonds geregistreerd is voor distributie. Toelichtingen bij de prestatievergoeding: 'Klasse A': 20% van het positieve verschil tussen het jaarlijkse rendement van het subfonds (dus over het boekjaar) en dat van de benchmark (MSCI World Index - Total Return in euro). Deze provisie wordt gereserveerd bij elke berekening van de IW volgens de 'high water mark with hurdle rate'. 'Klasse B': 20% van het positieve verschil tussen het jaarlijkse rendement van het subfonds (dus over het boekjaar) en dat van de benchmark (MSCI World Index - Total Return in euro). Deze provisie wordt gereserveerd bij elke berekening van de IW volgens de 'high water mark with hurdle rate'. TER Maximum van eenmalige vergoedingen en kosten die de belegger moet betalen aan de plaatsingsagenten Inschrijvingsvergo eding Omzettingsvergoe ding (1) Terugkoopvergoed ing Klasse A 5,25% 1,00% 1,00% Klasse B 5,25% 1,00% 1,00% ABN AMRO Multi-Manager Funds (afgekort tot AAMMF) World Equities - Financiële Bijsluiter - Versie van Februari / 4

14 ABN AMRO Multi-Manager Funds World Equities Inschrijvingsvergo eding Omzettingsvergoe ding (1) Terugkoopvergoed ing Klasse I Geen Geen Geen (1) In geval van omzetting naar een subfonds met een hogere inschrijvingsvergoeding, kan het verschil in rekening worden gebracht. Aanvullende informatie Boekhoudkundige en referentievaluta: EUR Intrinsieke waarde (IW): EUR Op iedere volledige bankwerkdag in Luxemburg, op voorwaarde dat de financiële markten waarop een aanzienlijk deel (ongeveer 50%) van de activa van het subfonds wordt verhandeld minstens één dag open zijn geweest na de dag die als basis diende voor de berekening van de vorige IW. Zij is verkrijgbaar op het hoofdkantoor van de Vennootschap, bij de plaatselijke vertegenwoordigers en in de dagbladen die zijn geselecteerd door de Raad van Bestuur. In de 'Klasse A' wordt zij ook berekend in USD en in SEK. Voorwaarden voor inschrijving / omzetting / terugkoop: Inschrijvings-, terugkoop- en omzettingsorders zullen worden verwerkt tegen een onbekende intrinsieke waarde in overeenstemming met de hierna beschreven regels, alleen op handelsdagen in Luxemburg, en de vermelde tijd is de tijd in Luxemburg. Centralisatie van orders Handelsdatum van orders Berekenings- en publicatiedatum IW Dag na de Waarderingsdag (D+1) Vereffeningsdatum van orders Maximaal drie bankwerkdagen na de Waarderingsdag (D+3) (1) 9.00 u CET op de IW- Waarderingsdag (D) Waarderingsdag (D) (1) Als de vereffeningsdag een officiële feestdag is voor de valutazone, zal de vereffening op de volgende werkdag plaatsvinden.. Promotor: NEUFLIZE OBC INVESTISSEMENTS, Parijs Beheermaatschappij en centraal administratiekantoor: BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, Luxemburg Financieel beheerder: NEUFLIZE OBC INVESTISSEMENTS, Parijs IW-berekeningsagent, transferagent en registerhouder: Bewaarder: Accountant: ERNST & YOUNG, Munsbach (Luxemburg) Toezichthouder: Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxemburg Notering: Geen Introductiedatum: Het subfonds is geïntroduceerd in de 'Klasse A' op 20 december ABN AMRO Multi-Manager Funds (afgekort tot AAMMF) World Equities - Financiële Bijsluiter - Versie van Februari / 4

15 ABN AMRO Multi-Manager Funds World Equities De 'Klasse B' is geïntroduceerd op 2 juli De 'Klasse I' is geïntroduceerd op 3 januari Informatie over het verleden: Absorptie op 15 juni 2007 van het subfonds 'American Equities' van de SICAV Absorptie op 20 december 2010 van de subfondsen 'Global Sectors' en 'Emerging Markets Equities' van de SICAV Belasting: Potentiële aandeelhouders wordt aanbevolen om in hun plaats van herkomst, verblijf of domicilie grondig te informeren naar de eventuele fiscale gevolgen van hun belegging. Het volledige prospectus, de jaar- en halfjaarverslagen en alle andere informatie zijn kosteloos verkrijgbaar: op het hoofdkantoor van de Vennootschap; bij de financiële dienstverleners: on de website op de website ABN AMRO Multi-Manager Funds (afgekort tot AAMMF) World Equities - Financiële Bijsluiter - Versie van Februari / 4

16 ABN AMRO Multi-Manager Funds Fund of Mandates Asia-Pacific Equities afgekort tot MMF FoM Asia Pacific Equities De Vennootschap ABN AMRO Multi-Manager Funds werd opgericht in Luxemburg op 17 november 2000 voor onbeperkte duur als beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (société d'investissement à capital variable afgekort tot SICAV) met meerdere subfondsen in overeenstemming met de bepalingen van Deel I van de Wet van 30 maart 1988 betreffende de instellingen voor collectieve belegging. De SICAV valt momenteel onder de bepalingen van Deel I van de Wet van 17 december 2010 betreffende de instellingen voor collectieve belegging ingevolge de algemene aandeelhoudersvergadering van 26 oktober 2011, en onder de Richtlijn 2009/65. Beleggingsdoelstelling Vermogensgroei op lange termijn en een hoger rendement dan dat van zijn benchmark realiseren Beleggingsbeleid Het subfonds streeft naar vermogensgroei op lange termijn. Het subfonds belegt hoofdzakelijk in overdraagbare aandeleneffecten zoals aandelen, andere aandelen zoals coöperatieaandelen en winstdelingscertificaten uitgegeven door, of warrants op overdraagbare aandeleneffecten van bedrijven die gevestigd zijn in of het merendeel van hun economische activiteiten uitoefenen in de regio Azië-Pacific. De minimale weging in dergelijke effecten op geconsolideerde basis (directe en indirecte beleggingen) zal 60% van het nettovermogen van het subfonds bedragen (na aftrek van de contanten van het subfonds). Het subfonds kan in ondergeschikte mate ook contanten en contantequivalenten houden, met inbegrip van depositocertificaten en kortlopende deposito s. Het subfonds kan voor maximaal 10% van zijn vermogen beleggen in fondsen die zijn geselecteerd in overeenstemming met diverse kwalitatieve en kwantitatieve criteria. De kwalitatieve analyse evalueert de stabiliteit en soliditeit van de Externe Beleggingsbeheerder, naast het beleggingsproces en de beleggingsfilosofie. Het kwantitatieve selectieproces is erop gericht slechts de Externe Beleggingsbeheerders te selecteren die kunnen bogen op een bewezen, voor risico bijgestuurd rendement. De beleggingen in schuldeffecten zullen niet meer dan 15% van zijn vermogen uitmaken. Risicoprofiel Specifieke risico's van het subfonds: - Transactierisico en bewaarrisico - Risico's van opkomende markten en kleine beurskapitalisaties - Aziatische beleggingsrisico's - Risico in verband met warrants Raadpleeg Bijlage 3 van Deel I van het Prospectus voor een overzicht van de generieke risico's. Jaarlijks rendement Klasse A NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT -47,81% 42,23% 17,90% Klasse C NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT Klasse CH EUR NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT Klasse I NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT -47,27% 43,83% 19,33% Deze rendementsgegevens gelden voor de kapitalisatieaandelenklassen, waarvan de intrinsieke waarde continu berekend is tijdens de periode van 1 januari tot 31 december. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ABN AMRO Multi-Manager Funds (afgekort tot AAMMF) Fund of Mandates Asia-Pacific Equities - Financiële Bijsluiter - Versie van Februari / 4

17 ABN AMRO Multi-Manager Funds Fund of Mandates Asia-Pacific Equities afgekort tot MMF FoM Asia Pacific Equities Beleggersprofiel Aandelen van het subfonds zijn beschikbaar voor zowel particuliere als institutionele beleggers die de beleggingsdoelstelling nastreven. Institutionele beleggers komen in aanmerking voor een bijzondere aandelencategorie wanneer hun beleggingen een vooraf vastgestelde drempel overschrijden. Aandelencategorieën Categori e Klasse A Klasse ISIN-code Op naam Aan toonder Dividend Beleggers CAP LU 'Klasse A-USD' LU 'Klasse A-EUR' Ja Nee Nee Alle Klasse C CAP Ja Nee Nee Klasse CH EUR Klasse I CAP Ja Nee Nee CAP LU (1) Naar keuze van de Raad van Bestuur. Ja Nee Nee Beleggers die cliënten zijn van ABN AMRO Bank of gelieerde ondernemingen van ABN AMRO Group, zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur Beleggers die cliënten zijn van ABN AMRO Bank of gelieerde ondernemingen van ABN AMRO Group, zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur Institutionele beleggers Beheerders ICB's Minimumpartic ipatie (1) 100,- EUR 100,- USD 5.000,- EUR 5.000,- EUR 1 miljoen EUR 1 miljoen USD Vergoedingen en kosten Maximale recurrente vergoedingen en kosten die moeten worden betaald door het subfonds Beheervergoeding Prestatievergoed ing Distributievergoedi ng Overige kosten Taxe d abonnement (1) Klasse A 2,00% Geen - 0,250% 0,05% 2,23% Klasse C 1,10% Geen - 0,250% 0,05% NVT Klasse CH EUR 1,10% Geen - 0,250% 0,05% NVT TER ABN AMRO Multi-Manager Funds (afgekort tot AAMMF) Fund of Mandates Asia-Pacific Equities - Financiële Bijsluiter - Versie van Februari / 4

18 ABN AMRO Multi-Manager Funds Fund of Mandates Asia-Pacific Equities afgekort tot MMF FoM Asia Pacific Equities Beheervergoeding Prestatievergoed ing Distributievergoedi ng Overige kosten Taxe d abonnement (1) Klasse I 1,00% Geen - 0,155% 0,01% 0,00% (1) Daarnaast is de Vennootschap mogelijk buitenlandse ICB-belasting verschuldigd in het land waar het subfonds geregistreerd is voor distributie. TER Maximum van eenmalige vergoedingen en kosten die de belegger moet betalen aan de plaatsingsagenten Inschrijvingsvergo eding Omzettingsvergoe ding (1) Terugkoopvergoed ing Klasse A 5,25% 1,00% 1,00% Klasse C 5,25% 1,00% 1,00% Klasse CH EUR 5,25% 1,00% 1,00% Klasse I Geen Geen Geen (1) In geval van omzetting naar een subfonds met een hogere inschrijvingsvergoeding, kan het verschil in rekening worden gebracht. Aanvullende informatie Boekhoudkundige en referentievaluta: USD, uitdrukkingsvaluta van het subfonds EUR, referentievaluta van 'Klasse A-EUR', 'Klasse C', 'Klasse CH EUR' Intrinsieke waarde (IW): USD Op iedere volledige bankwerkdag in Luxemburg, op voorwaarde dat de financiële markten waarop een aanzienlijk deel (ongeveer 50%) van de activa van het subfonds wordt verhandeld minstens één dag open zijn geweest na de dag die als basis diende voor de berekening van de vorige IW. Zij is verkrijgbaar op het hoofdkantoor van de Vennootschap, bij de plaatselijke vertegenwoordigers en in de dagbladen die zijn geselecteerd door de Raad van Bestuur. In 'Klasse A-EUR', 'Klasse C' en 'Klasse CH EUR' wordt zij berekend in EUR. Voorwaarden voor inschrijving / omzetting / terugkoop: Inschrijvings-, terugkoop- en omzettingsorders zullen worden verwerkt tegen een onbekende intrinsieke waarde in overeenstemming met de hierna beschreven regels, alleen op handelsdagen in Luxemburg, en de vermelde tijd is de tijd in Luxemburg. Centralisatie van orders Handelsdatum van orders Berekenings- en publicatiedatum IW Vereffeningsdatum van orders 9.00 u CET op de IW- Waarderingsdag (D) Waarderingsdag (D) Dag na de Waarderingsdag (D+1) Maximaal drie bankwerkdagen na de Waarderingsdag (D+3) (1) (1) Als de vereffeningsdag een officiële feestdag is voor de valutazone, zal de vereffening op de volgende werkdag plaatsvinden.. Promotor: NEUFLIZE OBC INVESTISSEMENTS, Parijs Beheermaatschappij en centraal administratiekantoor: BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, Luxemburg ABN AMRO Multi-Manager Funds (afgekort tot AAMMF) Fund of Mandates Asia-Pacific Equities - Financiële Bijsluiter - Versie van Februari / 4

19 ABN AMRO Multi-Manager Funds Fund of Mandates Asia-Pacific Equities afgekort tot MMF FoM Asia Pacific Equities Financieel beheerder: NEUFLIZE OBC INVESTISSEMENTS, Paris Alliance Bernstein L.P., New York Alliance Bernstein L.P. FIL Pensions Management Los Angeles Capital Management and Equity Research Matthews International Capital Management LLC Principal Global Investors LLC Reyl Asset Management SA Value Partners Group Limited IW-berekeningsagent, transferagent en registerhouder: Bewaarder: Accountant: ERNST & YOUNG, Munsbach (Luxemburg) Toezichthouder: Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxemburg Notering: Geen Introductiedatum: Het subfonds is op 2 november 2007 geïntroduceerd in de 'Klasse A en I'. De 'Klasse C en CH EUR' zal worden geïntroduceerd op een datum die nog moet worden vastgesteld door de Raad van Bestuur. Beleggers dienen te informeren naar de introductiedatum van deze klasse alvorens in te schrijven. Informatie over het verleden: Geen Belasting: Potentiële aandeelhouders wordt aanbevolen om in hun plaats van herkomst, verblijf of domicilie grondig te informeren naar de eventuele fiscale gevolgen van hun belegging. Het volledige prospectus, de jaar- en halfjaarverslagen en alle andere informatie zijn kosteloos verkrijgbaar: op het hoofdkantoor van de Vennootschap; bij de financiële dienstverleners: on de website op de website ABN AMRO Multi-Manager Funds (afgekort tot AAMMF) Fund of Mandates Asia-Pacific Equities - Financiële Bijsluiter - Versie van Februari / 4

20 ABN AMRO Multi-Manager Funds Fund of Mandates Euro Government Bonds afgekort tot MMF FoM Euro Government Bonds De Vennootschap ABN AMRO Multi-Manager Funds werd opgericht in Luxemburg op 17 november 2000 voor onbeperkte duur als beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (société d'investissement à capital variable afgekort tot SICAV) met meerdere subfondsen in overeenstemming met de bepalingen van Deel I van de Wet van 30 maart 1988 betreffende de instellingen voor collectieve belegging. De SICAV valt momenteel onder de bepalingen van Deel I van de Wet van 17 december 2010 betreffende de instellingen voor collectieve belegging ingevolge de algemene aandeelhoudersvergadering van 26 oktober 2011, en onder de Richtlijn 2009/65. Beleggingsdoelstelling Vermogensgroei op middellange termijn realiseren Beleggingsbeleid Het subfonds streeft naar vermogensgroei op middellange termijn. Het subfonds belegt hoofdzakelijk in obligaties en met obligaties vergelijkbare effecten die in euro luiden en zijn uitgegeven of gewaarborgd door een lidstaat van de Europese Unie die deel uitmaakt van de eurozone, zoals obligaties met vaste en vlottende rente, en in derivaten op dit type activa. De minimale weging in dergelijke effecten zal 60% van het nettovermogen van het subfonds bedragen (na aftrek van de contanten van het subfonds). Naast de hoger vermelde beperkingen zal het subfonds binnen de overblijvende 40% van zijn totale vermogen en op geconsolideerde basis alle onderstaande beperkingen voor beleggingen in de hiernavolgende effecten/instrumenten, die samengenomen niet meer mogen bedragen dan één derde van zijn totale vermogen, in acht nemen: (i) maximaal 25% van het totale vermogen van het subfonds mag belegd worden in in euro luidende obligaties die zijn uitgegeven door overheden buiten de eurozone; (ii) maximaal één derde van het totale vermogen van het subfonds mag belegd worden in geldmarktinstrumenten; (iii) maximaal 10% van het totale vermogen van het subfonds mag belegd worden in andere ICBE's of ICB's. Het gebruik van financiële derivaten is beperkt tot genoteerde instrumenten, conform het beleggingsbeleid (met inbegrip van, zonder beperking, rentefutures, obligatiefutures, swap note futures) en het gebruik van OTCinstrumenten is verboden (met inbegrip van, zonder beperking, OTC-derivaten en CDS- en CDO-contracten). Risicoprofiel Specifieke risico's van het subfonds: - Derivatenrisico Raadpleeg Bijlage 3 van Deel I van het Prospectus voor een overzicht van de generieke risico's. Jaarlijks rendement Klasse A NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT 0,40% Klasse C NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT 0,77% Deze rendementsgegevens gelden voor de kapitalisatieaandelenklassen, waarvan de intrinsieke waarde continu berekend is tijdens de periode van 1 januari tot 31 december. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ABN AMRO Multi-Manager Funds (afgekort tot AAMMF) Fund of Mandates Euro Government Bonds - Financiële Bijsluiter - Versie van Februari / 4

21 ABN AMRO Multi-Manager Funds Fund of Mandates Euro Government Bonds afgekort tot MMF FoM Euro Government Bonds Beleggersprofiel Aandelen van het subfonds zijn beschikbaar voor zowel particuliere als institutionele beleggers die de beleggingsdoelstelling nastreven. Institutionele beleggers komen in aanmerking voor een bijzondere aandelencategorie wanneer hun beleggingen een vooraf vastgestelde drempel overschrijden. Aandelencategorieën Categori e Klasse A Klasse C Klasse ISIN-code Op naam Aan toonder Dividend Beleggers CAP CAP LU LU Ja Nee Nee Alle Ja Nee Nee Beleggers die cliënten zijn van ABN AMRO Bank of gelieerde ondernemingen van ABN AMRO Group, zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur Minimumpartic ipatie (1) 100,- EUR 100,- USD 5.000,- EUR (1) Naar keuze van de Raad van Bestuur. Vergoedingen en kosten Maximale recurrente vergoedingen en kosten die moeten worden betaald door het subfonds Beheervergoeding Prestatievergoed ing Distributieverg oeding Overige kosten Taxe d abonnement (1) Klasse A 0,85% Geen - 0,185% 0,05% 1,08% Klasse C 0,50% Geen - 0,185% 0,05% 0,73% (1) Daarnaast is de Vennootschap mogelijk buitenlandse ICB-belasting verschuldigd in het land waar het subfonds geregistreerd is voor distributie. TER Maximum van eenmalige vergoedingen en kosten die de belegger moet betalen aan de plaatsingsagenten Inschrijvingsvergo eding Omzettingsvergoe ding (1) Terugkoopvergoed ing Klasse A 5,25% 1,00% 1,00% Klasse C 5,25% 1,00% 1,00% (1) In geval van omzetting naar een subfonds met een hogere inschrijvingsvergoeding, kan het verschil in rekening worden gebracht. Aanvullende informatie Boekhoudkundige en referentievaluta: EUR Intrinsieke waarde (IW): EUR Op iedere volledige bankwerkdag in Luxemburg, op voorwaarde dat de financiële markten waarop een aanzienlijk deel (ongeveer 50%) van de activa van het subfonds wordt verhandeld minstens één dag open zijn geweest na de dag die als basis diende voor de berekening van de vorige IW. Zij is verkrijgbaar op het hoofdkantoor van de ABN AMRO Multi-Manager Funds (afgekort tot AAMMF) Fund of Mandates Euro Government Bonds - Financiële Bijsluiter - Versie van Februari / 4

22 ABN AMRO Multi-Manager Funds Fund of Mandates Euro Government Bonds afgekort tot MMF FoM Euro Government Bonds Vennootschap, bij de plaatselijke vertegenwoordigers en in de dagbladen die zijn geselecteerd door de Raad van Bestuur. Voorwaarden voor inschrijving / omzetting / terugkoop: Inschrijvings-, terugkoop- en omzettingsorders zullen worden verwerkt tegen een onbekende intrinsieke waarde in overeenstemming met de hierna beschreven regels, alleen op handelsdagen in Luxemburg, en de vermelde tijd is de tijd in Luxemburg. Centralisatie van orders Handelsdatum van orders Berekenings- en publicatiedatum IW Dag na de Waarderingsdag (D+1) Vereffeningsdatum van orders Maximaal drie bankwerkdagen na de Waarderingsdag (D+3) (1) 9.00 u CET op de IW- Waarderingsdag (D) Waarderingsdag (D) (1) Als de vereffeningsdag een officiële feestdag is voor de valutazone, zal de vereffening op de volgende werkdag plaatsvinden. Promotor: NEUFLIZE OBC INVESTISSEMENTS, Parijs Beheermaatschappij en centraal administratiekantoor: BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, Luxemburg Financieel beheerder: NEUFLIZE OBC INVESTISSEMENTS, Paris Blackrock Investment Management Blackrock Investment Management BNP Paribas Asset Management HSBC Global Asset Management JP Morgan Asset Management (UK) Ltd Natixis AM Paris Petercam Pictet Asset Management SA Pictet Asset Management Ltd Pioneer Investments Robeco Institutional Asset Management B.V. IW-berekeningsagent, transferagent en registerhouder: Bewaarder: Accountant: ERNST & YOUNG, Munsbach (Luxemburg) Toezichthouder: Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxemburg Notering: Geen Introductiedatum: Op 25 november 2009 Informatie over het verleden: Absorptie op 20 december 2010 van het subfonds 'World Bonds' van de SICAV Belasting: Potentiële aandeelhouders wordt aanbevolen om in hun plaats van herkomst, verblijf of domicilie grondig te informeren naar de eventuele fiscale gevolgen van hun belegging. ABN AMRO Multi-Manager Funds (afgekort tot AAMMF) Fund of Mandates Euro Government Bonds - Financiële Bijsluiter - Versie van Februari / 4

23 ABN AMRO Multi-Manager Funds Fund of Mandates Euro Government Bonds afgekort tot MMF FoM Euro Government Bonds Het volledige prospectus, de jaar- en halfjaarverslagen en alle andere informatie zijn kosteloos verkrijgbaar: op het hoofdkantoor van de Vennootschap; bij de financiële dienstverleners: on de website op de website ABN AMRO Multi-Manager Funds (afgekort tot AAMMF) Fund of Mandates Euro Government Bonds - Financiële Bijsluiter - Versie van Februari / 4

24 ABN AMRO Multi-Manager Funds Fund of Mandates European Equities afgekort tot AAMMF FoM European Equities De Vennootschap ABN AMRO Multi-Manager Funds werd opgericht in Luxemburg op 17 november 2000 voor onbeperkte duur als beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (société d'investissement à capital variable afgekort tot SICAV) met meerdere subfondsen in overeenstemming met de bepalingen van Deel I van de Wet van 30 maart 1988 betreffende de instellingen voor collectieve belegging. De SICAV valt momenteel onder de bepalingen van Deel I van de Wet van 17 december 2010 betreffende de instellingen voor collectieve belegging ingevolge de algemene aandeelhoudersvergadering van 26 oktober 2011, en onder de Richtlijn 2009/65. Beleggingsdoelstelling Vermogensgroei op lange termijn en een hoger rendement dan dat van zijn benchmark realiseren Beleggingsbeleid Het subfonds streeft naar vermogensgroei op lange termijn. Het subfonds belegt hoofdzakelijk in overdraagbare aandeleneffecten zoals aandelen, andere aandelen zoals coöperatieaandelen en winstdelingscertificaten uitgegeven door, of warrants op overdraagbare aandeleneffecten van bedrijven die gevestigd zijn in of het merendeel van hun economische activiteiten uitoefenen in Europa. De minimale weging in dergelijke effecten op geconsolideerde basis (directe en indirecte beleggingen) zal 60% van het nettovermogen van het subfonds bedragen (na aftrek van de contanten van het subfonds). Het subfonds kan in ondergeschikte mate ook contanten en contantequivalenten houden, met inbegrip van depositocertificaten en kortlopende deposito s. Het subfonds kan voor maximaal 10% van zijn vermogen beleggen in fondsen die zijn geselecteerd in overeenstemming met diverse kwalitatieve en kwantitatieve criteria. De kwalitatieve analyse evalueert de stabiliteit en soliditeit van de Externe Beleggingsbeheerder, naast het beleggingsproces en de beleggingsfilosofie. Het kwantitatieve selectieproces is erop gericht slechts de Externe Beleggingsbeheerders te selecteren die kunnen bogen op een bewezen, voor risico bijgestuurd rendement. De beleggingen in schuldeffecten zullen niet meer dan 15% van zijn vermogen uitmaken. Risicoprofiel Specifieke risico's van het subfonds: - Transactierisico en bewaarrisico - Risico's van opkomende markten en kleine beurskapitalisaties - Risico in verband met warrants Raadpleeg Bijlage 3 van Deel I van het Prospectus voor een overzicht van de generieke risico's. Jaarlijks rendement Klasse A NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT -48,83% 36,45% 4,55% Klasse C NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT Klasse I NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT -46,34% 34,82% 13,71% Deze rendementsgegevens gelden voor de kapitalisatieaandelenklassen, waarvan de intrinsieke waarde continu berekend is tijdens de periode van 1 januari tot 31 december. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggersprofiel Aandelen van het subfonds zijn beschikbaar voor zowel particuliere als institutionele beleggers die de beleggingsdoelstelling nastreven. Institutionele beleggers komen in aanmerking voor een bijzondere aandelencategorie wanneer hun beleggingen een vooraf vastgestelde drempel overschrijden. Aandelencategorieën Categori e Klasse A Klasse ISIN-code Op naam Aan toonder Dividend Beleggers CAP LU 'Klasse A-EUR' LU Ja Nee Nee Alle Minimumpartic ipatie (1) 100,- EUR 100,- USD ABN AMRO Multi-Manager Funds (afgekort tot AAMMF) Fund of Mandates European Equities - Financiële Bijsluiter - Versie van Februari / 4

25 ABN AMRO Multi-Manager Funds Fund of Mandates European Equities afgekort tot AAMMF FoM European Equities Categori e Klasse ISIN-code Op naam Aan toonder Dividend Beleggers 'Klasse A-USD' Klasse C CAP Ja Nee Nee Klasse I CAP LU Ja Nee Nee Beleggers die cliënten zijn van ABN AMRO Bank of gelieerde ondernemingen van ABN AMRO Group, zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur Institutionele beleggers Beheerders ICB's Minimumpartic ipatie (1) 5.000,- EUR 1 miljoen EUR 1 miljoen USD (1) Naar keuze van de Raad van Bestuur. Vergoedingen en kosten Maximale recurrente vergoedingen en kosten die moeten worden betaald door het subfonds Beheervergoeding Prestatievergo eding Distributievergoedi ng Overige kosten Taxe d abonnement (1) Klasse A 1,75% Geen - 0,185% 0,05% 1,98% Klasse C 0,95% Geen - 0,185% 0,05% NVT Klasse I 0,85% Geen - 0,155% 0,01% 0,00% (1) Daarnaast is de Vennootschap mogelijk buitenlandse ICB-belasting verschuldigd in het land waar het subfonds geregistreerd is voor distributie. TER Maximum van eenmalige vergoedingen en kosten die de belegger moet betalen aan de plaatsingsagenten Inschrijvingsvergo eding Omzettingsvergoe ding (1) Terugkoopvergoed ing Klasse A 5,25% 1,00% 1,00% Klasse C 5,25% 1,00% 1,00% Klasse I Geen Geen Geen (1) In geval van omzetting naar een subfonds met een hogere inschrijvingsvergoeding, kan het verschil in rekening worden gebracht. Aanvullende informatie Boekhoudkundige en referentievaluta: EUR, uitdrukkingsvaluta van het subfonds USD, referentievaluta van de 'Klasse A-USD' Intrinsieke waarde (IW): EUR Op iedere volledige bankwerkdag in Luxemburg, op voorwaarde dat de financiële markten waarop een aanzienlijk deel (ongeveer 50%) van de activa van het subfonds wordt verhandeld minstens één dag open zijn geweest na de dag die als basis diende voor de berekening van de vorige IW. Zij is verkrijgbaar op het hoofdkantoor van de Vennootschap, bij de plaatselijke vertegenwoordigers en in de dagbladen die zijn geselecteerd door de Raad van Bestuur. In de 'Klasse A-USD' wordt zij berekend in USD. Voorwaarden voor inschrijving / omzetting / terugkoop: Inschrijvings-, terugkoop- en omzettingsorders zullen worden verwerkt tegen een onbekende intrinsieke waarde in overeenstemming met de hierna beschreven regels, alleen op handelsdagen in Luxemburg, en de vermelde tijd is de tijd in Luxemburg. ABN AMRO Multi-Manager Funds (afgekort tot AAMMF) Fund of Mandates European Equities - Financiële Bijsluiter - Versie van Februari / 4

ABN AMRO Multi-Manager Funds

ABN AMRO Multi-Manager Funds ABN AMRO Multi-Manager Funds Société d Investissement à Capital Variable Hoofdkantoor: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg: B78762 (het Fonds ) BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN

Nadere informatie

ABN AMRO Multi-Manager Funds

ABN AMRO Multi-Manager Funds ABN AMRO Multi-Manager Funds Société d Investissement à Capital Variable Hoofdkantoor: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg: B78762 (het Fonds ) BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN

Nadere informatie

ABN AMRO Multi-Manager Funds

ABN AMRO Multi-Manager Funds ABN AMRO Multi-Manager Funds Société d Investissement à Capital Variable Hoofdkantoor: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg: B78762 (het Fonds ) BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap Equity USA Small Cap Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate Bond World Emerging Corporate Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk

Nadere informatie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 26 februari

Nadere informatie

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CORPORATES EURO i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

DELTA LLOYD L Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen naar Luxemburgs recht

DELTA LLOYD L Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen naar Luxemburgs recht Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen VEREENVOUDIGD P R O S P E C T U S JULI 2007 Inschrijven is alleen mogelijk op basis van het prospectus of dit vereenvoudigde

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte houder, Luxemburg, 12 februari

Nadere informatie

I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds. 1. Belangrijkste kenmerken van het geabsorbeerde en het absorberende subfonds

I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds. 1. Belangrijkste kenmerken van het geabsorbeerde en het absorberende subfonds Funds Société d investissement à capital variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 8 september

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

De datum van inwerkingtreding is voorzien voor 15 november I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds

De datum van inwerkingtreding is voorzien voor 15 november I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds Amundi Funds Société d Investissement à Capital Variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 10

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

PARVEST BOND EURO SHORT TERM

PARVEST BOND EURO SHORT TERM Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus september 00 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

PARVEST JAPAN. Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009

PARVEST JAPAN. Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

CS Investment Funds 14

CS Investment Funds 14 (de Beleggingsinstelling ), van 1. Hierbij wordt aan de Participatiehouders van Credit Suisse (Lux) Inflation Linked EUR Bond Fund (ten behoeve van dit punt te noemen: het "Subfonds") medegedeeld dat de

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Asia Pacific Performance

Asia Pacific Performance Essentiële Beleggersinformatie 26 juni 2015 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

BNP Paribas Portfolio Fund Balanced afgekort BNPP PF Balanced

BNP Paribas Portfolio Fund Balanced afgekort BNPP PF Balanced BNP Paribas Portfolio Fund Balanced afgekort BNPP PF Balanced Balanced Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas Portfolio Fund is op 14 maart 1990 in Luxemburg voor onbepaalde duur opgericht onder de

Nadere informatie

Kennisgeving aan de Participatiehouders

Kennisgeving aan de Participatiehouders Luxemburg, 3 november 2017 Kennisgeving aan de Participatiehouders CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A. Gevestigd te: 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 72 925 (de "Beheerder") handelend

Nadere informatie

Kennisgeving aan de Participatiehouders

Kennisgeving aan de Participatiehouders Luxemburg, 18 juli 2017 Kennisgeving aan de Participatiehouders CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A. Gevestigd te: 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 72 925 (de "Beheerder") handelend

Nadere informatie

PARVEST EUROPE DIVIDEND

PARVEST EUROPE DIVIDEND Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

Fortis Comfort Equity High Dividend Europe

Fortis Comfort Equity High Dividend Europe Fortis Comfort Equity High Dividend Europe Categorie "Classic" FORTIS COMFORT Fonds Commun de Placement naar Luxemburgs recht Presentatie van het Fonds FORTIS COMFORT (hierna "het Fonds") is op 28 juli

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

VERKORT PROSPECTUS DECEMBER 2008 ALGEMENE INLICHTINGEN. Juridische vorm:

VERKORT PROSPECTUS DECEMBER 2008 ALGEMENE INLICHTINGEN. Juridische vorm: PARWORLD TRACK CONTINENTAL EUROPE Subfonds van PARWORLD, Luxemburgse beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (hierna de SICAV genoemd) Opgericht op 11 augustus 2000 VERKORT PROSPECTUS DECEMBER

Nadere informatie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Luxemburg, 3 september 207. Geachte aandeelhouder,

Nadere informatie

1. JPMorgan Investment Funds Global Capital Preservation Fund (EUR)

1. JPMorgan Investment Funds Global Capital Preservation Fund (EUR) JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "Maatschappij") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Vereenvoudigd prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Dit vereenvoudigd prospectus bevat de belangrijkste informatie

Nadere informatie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 27

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (the "Company") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Nadere informatie

Ruilverhouding fondsen

Ruilverhouding fondsen Ruilverhouding fondsen Dit document dient enkel ter informatie en is 1) geen voorstel of aanbod tot het aankopen of verhandelen van de financiële instrumenten hierin beschreven en 2) geen beleggingsadvies.

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE

BI CARMIGNAC PATRIMOINE BI CARMIGNAC PATRIMOINE Beleggingsdoelstelling Het compartiment belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A (acc) EUR (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd en heeft als

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. 16 april 2014 I N H O U D 1. DOEL TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

Nadere informatie

Kennisgeving aan de Aandeelhouders Kennisgeving van samenvoeging

Kennisgeving aan de Aandeelhouders Kennisgeving van samenvoeging Luxemburg,21 juli 2017 Kennisgeving aan de Aandeelhouders Kennisgeving van samenvoeging CS Investment Funds 2 Beleggingsinstelling naar Luxemburgs recht met variabel kapitaal 5, rue Jean Monnet L-2180

Nadere informatie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 19

Nadere informatie

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS Jaarverslag en gecontroleerde jaarrekening 31-12-2013 Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) R.C.S. Luxemburg Nr. B-78.762 Nederlands ABN AMRO Multi-Manager Funds

Nadere informatie

AMUNDI FUNDS Euro Govies

AMUNDI FUNDS Euro Govies AMUNDI FUNDS Euro Govies Vereenvoudigd Prospectus - Mei 2011 Dit vereenvoudigde prospectus bevat informatie over Amundi Funds Euro Govies, een subfonds (het "subfonds") van Amundi Funds (het "fonds"),

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "SICAV") naar Luxemburgs recht Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of

Nadere informatie

De Raad van Bestuur van de sicav Indosuez Funds heeft de volgende wijzigingen vooropgesteld:

De Raad van Bestuur van de sicav Indosuez Funds heeft de volgende wijzigingen vooropgesteld: Luxemburg, 14 november 2016 Geachte mevrouw, geachte heer, Als depositobank waar uw aandelen van de sicav Indosuez Funds zijn ondergebracht, brengen wij u op de hoogte van de veranderingen waartoe de Raad

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V.

Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V. Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V. Algemeen 1. Waarom wordt Robeco Life Cycle Funds N.V. geliquideerd? 2. Waarheen wordt het geliquideerde vermogen overgebracht?

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,

Nadere informatie

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage.

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage. Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Fusie tussen sub-fondsen en opheffing paraplufonds Vragen & Antwoorden voor tussenpersonen

Fusie tussen sub-fondsen en opheffing paraplufonds Vragen & Antwoorden voor tussenpersonen . Maart 2014 Dit document wordt uitsluitend en als enige bedoeling ter informatie uitgebracht ter hulp bij het informeren naar uw onderliggende klanten. De hierin opgenomen informatie mag dan ook niet

Nadere informatie

JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable ("de Maatschappij") Registered Office: 6 route de Trèves, L-2633

JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable (de Maatschappij) Registered Office: 6 route de Trèves, L-2633 JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable ("de Maatschappij") Registered Office: 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 8478 Telephone:

Nadere informatie

AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal

AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal Maatschappelijke zetel: 49, avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxemburg Handelsregister: Luxemburg, B-63.116 KENNISGEVING AAN

Nadere informatie

JPMorgan Funds Europe Equity Fund (het Sub-Fonds )

JPMorgan Funds Europe Equity Fund (het Sub-Fonds ) JPMorgan Funds Europe Equity Fund (het Sub-Fonds ) beknopte prospectus september 2005 Een Sub-Fonds van JPMorgan Funds (het Fonds ), een SICAV naar Luxemburgs recht Dit beknopte prospectus bevat belangrijke

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Het subfonds werd in gelanceerd door inwerkingstelling van de categorie L tegen de initiële prijs van EUR 100,- per aandeel.

Het subfonds werd in gelanceerd door inwerkingstelling van de categorie L tegen de initiële prijs van EUR 100,- per aandeel. Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal PARVEST Agriculture werd in werking gesteld op 2 april 2008. Het subfonds werd in gelanceerd door inwerkingstelling van de

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EMERGING MARKETS

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EMERGING MARKETS Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EMERGING MARKETS i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "SICAV") naar Luxemburgs recht Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs

Nadere informatie

MAART Samenvoeging van subfondsen. BNP Paribas L1 en Parvest

MAART Samenvoeging van subfondsen. BNP Paribas L1 en Parvest MAART 2011 Samenvoeging van subfondsen en Parvest Samenvoeging van subfondsen - en Parvest I maart 2011 I 2 Sinds het samengaan met Fortis Investments, bestaat het fondsaanbod van BNP Paribas Investment

Nadere informatie

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Per 1 augustus 2016 voert de beheerder van de Aegon Funds, de AEAM Funds en de Aegon Paraplu 1 Funds, Aegon Investment

Nadere informatie

BNP PARIBAS L1 SICAV. HALFJAARVERSLAG per 30/06/2014. R.C.S Luxembourg B 32 327

BNP PARIBAS L1 SICAV. HALFJAARVERSLAG per 30/06/2014. R.C.S Luxembourg B 32 327 BNP PARIBAS L1 SICAV HALFJAARVERSLAG per 30/06/2014 R.C.S Luxembourg B 32 327 BNP Paribas L1 Inhoud Pagina Organisatie 3 Informatie 5 Financiële staten per 30/06/2014 6 Kerncijfers over de laatste 3 jaren

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "SICAV") naar Luxemburgs recht Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand

Nadere informatie

VERKORT PROSPECTUS MEI 2011

VERKORT PROSPECTUS MEI 2011 BNP PARIBAS INSTICASH EUR Subfonds van BNP Paribas InstiCash, beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (de "SICAV") Opgericht op 30 juni 1998 VERKORT PROSPECTUS MEI 2011 Dit

Nadere informatie

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG.

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG. Aanvullende informatie bij de Essentiële Beleggersinformatie in het kader van de distributie in België van aandelen van instellingen voor collectieve belegging in effecten vallend onder het recht van een

Nadere informatie

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht Prospectus FEBRUARI 2011 1 / 82 VERZOEK OM INFORMATIE ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS 33, rue de Gasperich

Nadere informatie

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS afgekort tot AAMMF Een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal opgericht naar Luxemburgs recht Prospectus FEBRUARI 2012 VERZOEKEN OM INFORMATIE ABN AMRO MULTI-MANAGER

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "Maatschappij") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

European Real Estate Securities Fund

European Real Estate Securities Fund C o h e n & S t e e r s S I C A V European Real Estate Securities Fund Vereenvoudigd Prospectus september 0 Belangrijke Informatie In dit vereenvoudigd Prospectus worden uitsluitend de kerngegevens beschreven

Nadere informatie

Alleen bedoeld voor professionele beleggers - Februari 2011. Samenvoeging van subfondsen. BNP Paribas L1 en Parvest

Alleen bedoeld voor professionele beleggers - Februari 2011. Samenvoeging van subfondsen. BNP Paribas L1 en Parvest Alleen bedoeld voor professionele beleggers - Februari 2011 Samenvoeging van subfondsen en Parvest Samenvoeging van subfondsen - en Parvest I februari 2011 I 2 Sinds het samengaan met Fortis Investments,

Nadere informatie

ABN AMRO FUNDS - GLOBAL BOND FUND ALRENTA

ABN AMRO FUNDS - GLOBAL BOND FUND ALRENTA ABN AMRO FUNDS - GLOBAL BOND FUND ALRENTA Fonds van ABN AMRO Funds, een Instelling voor Collectieve Belegging in Effecten naar Luxemburgs Recht. Vereenvoudigd prospectus september 2007 Nederlands Wereldwijd

Nadere informatie

AMUNDI FUNDS Euro Inflation Bond 1

AMUNDI FUNDS Euro Inflation Bond 1 AMUNDI FUNDS Euro Inflation Bond 1 Vereenvoudigd Prospectus - Mei 2011 Dit vereenvoudigde prospectus bevat informatie over Amundi Funds Euro Inflation Bond, een subfonds (het "subfonds") van Amundi Funds

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC Beleggingsdoelstelling Het interne beleggingsfonds belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A EUR acc (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd

Nadere informatie

WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE DELTA LLOYD INDEXFONDS STAATSOBLIGATIES VERKORT PROSPECTUS IN EURO LUIDENDE OBLIGATIES EN SCHULDINSTRUMENTEN ICBE IN OVEREENSTEMMING MET DE EU- NORMEN KORTE PRESENTATIE WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD EMERGING CONVERTIBLES (EdR Emerging Convertibles) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD EMERGING CONVERTIBLES (EdR Emerging Convertibles) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

1. Beleggingspolitiek van de fondsen

1. Beleggingspolitiek van de fondsen 1. Beleggingspolitiek van de fondsen De hieronder beschreven beleggingspolitiek is gebaseerd op de essentiële beleggersinformatie die op 1 januari 2017 beschikbaar was op de website van de beheerders BlackRock

Nadere informatie

Global Real Estate Securities Fund

Global Real Estate Securities Fund C o h e n & S t e e r s S I C A V Global Real Estate Securities Fund Vereenvoudigd Prospectus september 0 Belangrijke informatie In dit vereenvoudigd Prospectus worden uitsluitend de kerngegevens beschreven

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD ASIA LEADERS (EdR Asia Leaders)

EDMOND DE ROTHSCHILD ASIA LEADERS (EdR Asia Leaders) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Lijst van te fuseren Compartimenten van J.P. Morgan Asset Management met ISINs

Lijst van te fuseren Compartimenten van J.P. Morgan Asset Management met ISINs Lijst van te fuseren Compartimenten van J.P. Morgan Asset Management s augustus 2013 Dit document wordt uitsluitend en als enige bedoeling ter informatie uitgebracht ter hulp bij het informeren naar uw

Nadere informatie

EEN PORTEFEUILLE MET EEN SELECTIE VAN FONDSEN VAN BANQUE DE LUXEMBOURG

EEN PORTEFEUILLE MET EEN SELECTIE VAN FONDSEN VAN BANQUE DE LUXEMBOURG BEHEER MET BL-MULTIFONDSEN EEN PORTEFEUILLE MET EEN SELECTIE VAN FONDSEN VAN BANQUE DE LUXEMBOURG Vermogensbeheer met BL-fondsen vormt de kern van onze expertise in vermogensbeheer. Onze beleggingsaanpak

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document geeft u essentiële beleggersinformatie over dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. WIN BIJ TWIJFEL PROFESSIONEEL ADVIES IN.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. WIN BIJ TWIJFEL PROFESSIONEEL ADVIES IN. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. WIN BIJ TWIJFEL PROFESSIONEEL ADVIES IN. De Bestuurders aanvaarden de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid van de inhoud van dit

Nadere informatie

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS Afgekort tot AAMMF Een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal opgericht naar Luxemburgs recht Prospectus J u l i 2 0 1 3 VERZOEKEN OM INFORMATIE ABN AMRO MULTI-MANAGER

Nadere informatie

GBF METROPOLE Sélection A (ISIN: FR0007078811) Deze ICBE wordt beheerd door METROPOLE GESTION

GBF METROPOLE Sélection A (ISIN: FR0007078811) Deze ICBE wordt beheerd door METROPOLE GESTION Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG JUNI 2015

HALFJAARVERSLAG JUNI 2015 Generali Belgium HALFJAARVERSLAG JUNI 2015 US Equities generali.com INHOUD 1 Inleiding... 3 2 Beleggingsbeleid... 4 2.1 Globale aanpak 4 2.2 De activa 4 3 Evolutie van de portefeuille... 5 3.1 Waardering

Nadere informatie

Kennisgeving aan de Aandeelhouders Kennisgeving van samenvoeging

Kennisgeving aan de Aandeelhouders Kennisgeving van samenvoeging Luxemburg, 13 oktober 2017 Kennisgeving aan de Aandeelhouders Kennisgeving van samenvoeging CS Investment Funds 2 Beleggingsinstelling naar Luxemburgs recht met variabel kapitaal 5, rue Jean Monnet L-2180

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,

Nadere informatie

Beleggingsupdate Allianz Pensioen

Beleggingsupdate Allianz Pensioen Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Beleggingsupdate Allianz Pensioen Beleggingsupdate Q3 2017 Rendementen Allianz Pensioen Passieve en Actieve Lifecycles In deze Beleggingsupdate vindt u tabellen

Nadere informatie

AXA LUXEMBOURG FUND SICAV

AXA LUXEMBOURG FUND SICAV AXA LUXEMBOURG FUND SICAV afgekort AXA L FUND Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal samengesteld uit de compartimenten Bonds Europe Equity Europe Equity Immo Europe Global Assets Defensive Global

Nadere informatie

ADDITIONELE INFORMATIE BETREFFENDE DE AANBIEDING VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ING (L) RENTA CASH IN NEDERLAND

ADDITIONELE INFORMATIE BETREFFENDE DE AANBIEDING VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ING (L) RENTA CASH IN NEDERLAND ADDITIONELE INFORMATIE BETREFFENDE DE AANBIEDING VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ING (L) RENTA CASH IN NEDERLAND Dit addendum ( addendum ) bevat additionele informatie bij het prospectus ( prospectus

Nadere informatie

In bijlage 1 vindt u een vergelijking van het Fuserende subfonds en het Ontvangende subfonds.

In bijlage 1 vindt u een vergelijking van het Fuserende subfonds en het Ontvangende subfonds. s Société d Investissement à Capital Variable Registered Office: European Bank and Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 49663 Address_1

Nadere informatie

NAAR MEER EENVOUD VOOR ONZE KLANTEN

NAAR MEER EENVOUD VOOR ONZE KLANTEN Voor professionele beleggers - APrIl 2013 NAAR MEER EENVOUD VOOR ONZE KLANTEN Maak kennis met ons Luxemburgse beleggingsfondsenaanbod Gedetailleerde omschrijving van de wijzigingen in het tweede kwartaal

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA (EdR India) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA (EdR India) ICBE naar Frans recht (EdR India) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is

Nadere informatie

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS Afgekort tot AAMMF Een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal opgericht naar Luxemburgs recht Prospectus maart 2014 VERZOEKEN OM INFORMATIE ABN AMRO MULTI-MANAGER

Nadere informatie

3. Informatie ten aanzien van Petercam B Fund en Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V

3. Informatie ten aanzien van Petercam B Fund en Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V SUBFONDS KENMERKEN EURO GELDMARKTFONDS Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Euro Geldmarktfonds Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Euro Geldmarktfonds. Het

Nadere informatie

ABN AMRO Profielfondsen voor wie beleggen eenvoudig wil houden

ABN AMRO Profielfondsen voor wie beleggen eenvoudig wil houden ABN AMRO Profielfondsen voor wie beleggen eenvoudig wil houden Op eenvoudige wijze beleggen Altijd in lijn met uw risicoprofiel Actief beheer door experts 2 < De Profielfondsen van ABN AMRO > 3 U wilt

Nadere informatie

WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE DELTA LLOYD INDEXFONDS AANDELEN WERELD VERKORT PROSPECTUS INTERNATIONALE AANDELEN ICBE IN OVEREENSTEMMING MET DE EU- NORMEN KORTE PRESENTATIE WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE ISIN-CODE FR0010752915 NAAM

Nadere informatie