METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH"

Transcriptie

1 METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH Vereenvoudigd prospectus Naam METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH Oprichtingsdatum 9 februari 1987 Bestaansduur onbeperkt Presentatie van het gemeenschappelijk beleggingsfonds Lidstaat waar de beheervennootschap van het gemeenschappelijk beleggingsfonds haar statutaire zetel heeft België Statuut Gemeenschappelijk beleggingsfonds die geopteerd heeft voor beleggingen die niet voldoen aan de voorwaarden van de richtlijn 85/611/EEG en die, wat zijn werking en beleggingen betreft, wordt beheerst door de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles. Beheervennootschap Naam: BNP Paribas Investment Partners Belgium Maatschappelijke zetel: Vooruitgangstraat 55, 1210 Brussel Delegatie van de administratie Fastnet Belgium NV, Havenlaan 86C b Brussel Beheer van de beleggingsportefeuille BNP Paribas Asset Management SAS, 14 rue Bergère F Paris (Bond Corporate Euro, Equity Belgium, Equity Microcaps) BNP Paribas Investment Partners UK Limited, 5 Aldermanbury Square, London, EC2V 7BP, United Kingdom (Bond Euro, Equity Euro) Fortis Investment Management USA Inc., 75, State Street, Suite 2700, Boston Massachussetts (USA) (Equity World ex Euro) Overlay Asset Management S.A., 1 Boulevard Haussmann F Paris (Forex) De aangeduide beheermaatschappij blijft belast met de spreiding van de activa en met het beheer van de niet gedelegeerde activa. Financiële dienst Distributienetwerk "Fintro", Fortis Bank NV, Warandeberg Brussel Distributeur(s) Landbouwkrediet NV, Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel Beroepskrediet NV,Waterloolaan 16, 1000 Brussel Europabank NV, de Burgstraat 170, 9000 Gent Bewaarder Fortis Bank NV, Warandeberg Brussel Commissaris PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren BCVBA, Woluwedal Sint-Stevens-Woluwe vertegenwoordigd door Damien Walgrave METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH - Vereenvoudigd prospectus - versie APRIL / 7

2 Promotor Distributienetwerk "Fintro", Fortis Bank NV Belastingstelsel Voor het pensioenspaarfonds: - Vrijstelling van Belgische bronheffing op de ontvangen intresten en dividenden. - Geen terugwinning van buitenlandse bronheffingen op de uit het buitenland ontvangen inkomsten (geen toepassing van de internationale verdragen tot voorkoming van dubbele belastingheffing). Voor de belegger: Inschrijving op deelbewijzen Wettelijk toegelaten maximumbedrag per belastingplichtige (1) en per belastbaar tijdperk Het huidige bedrag dat in aanmerking wordt genomen voor een belastingvermindering in het kader van het langetermijnsparen bedraagt 870 EUR voor het belastingjaar 2010 (inkomsten 2009). Bij eenzelfde instelling mag slechts één rekening (of één verzekering) gehouden worden per belastingplichtige (2). De rekening moet een minimumduur van 10 jaar hebben. (1) De belastingplichtige moet een "inwoner van het rijk zijn", dus een natuurlijke persoon met woonplaats of zetel van zijn vermogen in België, met een leeftijd van minimum 18 jaar en maximum 64 jaar op de 31ste december van de belastingperiode waarin de rekening geopend wordt. (2) Elke echtgenoot/-note heeft recht op de vermindering als hij of zij persoonlijk houder is van de rekening. In de loop van eenzelfde belastingperiode kunnen de stortingen daarnaast slechts voor één rekening (of één verzekering) uitgevoerd worden. Bovendien kan de belastingvermindering voor het pensioensparen niet gecumuleerd worden met de belastingvermindering die bepaald wordt in artikel 145-1, 4, WIB 92 ten gunste van werknemers in geval van vrijgave van aandelen van de werkgever-vennootschap. Belastingvermindering Er wordt een belastingvermindering toegekend voor de toegelaten jaarlijkse stortingen voor pensioensparen, die wordt berekend tegen de bijzondere gemiddelde aanslagvoet, met een minimum van 30% en een maximum van 40%. Terugbetaling van het opgebouwde kapitaal Voorwaarden die moeten worden nageleefd om een aparte gunstige belastingregeling te genieten Het kapitaal dat is opgebouwd via de stortingen aan het Fonds is onderworpen aan het hierna beschreven belastingstelsel als het aan de begunstigde wordt uitgekeerd ten vroegste bij: pensionering op de normale datum of tijdens een van de 5 jaren die hieraan voorafgaan; brugpensionering; het overlijden van de persoon waarvan hij de rechtverkrijgende is. Behoudens het geval van overlijden zijn de volgende bijkomende voorwaarden van toepassing in geval van vereffening vóór 60 jaar: de minimumduur van 10 jaar moet verstreken zijn; er moeten 5 stortingen uitgevoerd zijn (behalve voor rekeningen die zijn geopend vóór 04/08/1992); elke storting moet gedurende minimum 5 jaar belegd zijn gebleven. Aparte belastingheffing In geval van vereffening vóór de leeftijd van 60 jaar zal het kapitaal op een andere manier belast worden bij de inkomstenbelasting (+ eventuele aanvullende crisisbijdrage + bijkomende gemeentebelasting) tegen: 16,5% voor de stortingen gedaan vóór 01/01/1993; 10% voor de stortingen gedaan vanaf 01/01/1993. In geval van terugbetaling van het kapitaal op een ander tijdstip dan hierboven bedoeld of ingeval de hierboven vermelde voorwaarden niet nageleefd worden, is de aanslagvoet ofwel de marginale aanslagvoet, ofwel de aanslagvoet van 33%. In de praktijk zullen de terugbetaalde bedragen onderworpen zijn aan de bedrijfsvoorheffing. In geval van vereffening na de leeftijd van 60 jaar zal het kapitaal belast worden via de indirecte belasting op het langetermijnsparen. In principe zal de heffing automatisch plaatsvinden wanneer de houder van de rekening de leeftijd van 60 jaar bereikt. Wanneer de rekening geopend wordt op de leeftijd van 55 jaar of ouder, zal de heffing ofwel automatisch op de 10de verjaardag van de opening van de rekening gebeuren, ofwel bij de vereffening van het kapitaal vóór die datum. De belasting zal geïnd worden tegen een aanslagvoet van: 16,5% voor de stortingen gedaan vóór 01/01/ % voor de stortingen gedaan vanaf 01/01/1993(3) (3) De aanslagvoet kan 33% bedragen in geval van vereffening van het kapitaal vóór de 10de verjaardag van de opening van de rekening (rekening geopend vanaf de leeftijd van 55 jaar) in andere omstandigheden dan hierboven vermeld. Belastbare grondslag METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH - Vereenvoudigd prospectus - versie APRIL / 7

3 Het belastbare spaarbedrag is gelijk aan de som van de jaarlijkse stortingen, gekapitaliseerd tegen een rentevoet van: 6,25% voor alle stortingen gedaan vóór 01/01/1992 4,75% voor alle stortingen gedaan vanaf 01/01/1992 Het Fonds valt niet onder de wet van 17 mei 2004 die de Europese richtlijn 2003/48/CE betreffende de belasting van spaarinkomsten omzet in Belgisch recht, noch onder de programmawet van 27 december 2005 die een heffing invoert op de deelbewijzen van het kapitalisatietype van ICB s die meer dan 40% in vastrentende effecten beleggen. Het belastingstelsel van de inkomsten en meerwaarden die door een belegger zijn ontvangen, is afhankelijk van het specifieke statuut dat van toepassing is op die belegger in het land van ontvangst. In geval van twijfel over het toepasselijk fiscaal stelsel, dient de belegger zich persoonlijk te informeren bij professionelen of bevoegde raadgevers. Aanvullende informatie 1. Informatiebronnen Op verzoek kunnen het prospectus, het beheerreglement alsook de jaar- en halfjaarlijkse verslagen, voor of na de inschrijving op de rechten van deelneming, gratis bekomen worden op het hoofdkantoor van de beheervennootschap of bij de distributeurs. Het totale-kostenpercentage en de omloopsnelheden van de portefeuille voor de voorafgaande perioden zijn verkrijgbaar op het hoofdkantoor van de beheermaatschappij of aan de loketten van de instelling die de financiële dienstverlening verzorgt. Het prospectus kan geraadpleegd worden op de internetsite 2. Bevoegde autoriteit Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA), Congresstraat Brussel. Het vereenvoudigd prospectus wordt gepubliceerd na goedkeuring door de CBFA, overeenkomstig artikel 53, 1 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles. Deze goedkeuring houdt geen beoordeling in van de opportuniteit en de kwaliteit van het aanbod, noch van de toestand van de persoon die ze verwezenlijkt. 3. Contactpunt waar, indien nodig, aanvullende inlichtingen kunnen worden ingewonnen BNP Paribas Investment Partners Belgium NV, Vooruitgangstraat 55, 1210 Brussel Tel: 02/ (Client Service) tussen 9 en 17 uur 4. Perso(o)n(en) verantwoordelijk voor de inhoud van het prospectus en het vereenvoudigd prospectus BNP Paribas Investment Partners Belgium NV, Vooruitgangstraat 55, 1210 Brussel De voor het prospectus verantwoordelijke persoon verklaart dat, voor zover hem bekend, de gegevens in het prospectus en in het vereenvoudigde prospectus in overeenstemming zijn met de werkelijkheid en dat geen gegevens zijn weggelaten waarvan de vermelding de strekking van het prospectus en van het vereenvoudigde prospectus zou wijzigen. Gezamenlijk beheer Om de operationele en administratieve kosten te verlagen en tegelijk een grotere spreiding van de beleggingen mogelijk te maken, kan de raad van bestuur van de beheermaatschappij van het Fonds besluiten dat alle activa van het Fonds of een deel ervan gezamenlijk zullen worden beheerd met activa die toebehoren aan andere entiteiten. De toelichting betreffende het gezamenlijk beheer is in het prospectus opgenomen. METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH - Vereenvoudigd prospectus - versie APRIL / 7

4 Beleggingsgegevens Doel van het Fonds De deelnemers een zo hoog mogelijke waardestijging van het belegde kapitaal te bieden, en hen tegelijk te laten profiteren van een brede spreiding van het risico. Bij de samenstelling van de activa van het fonds dient rekening te worden gehouden met de voorwaarden voor pensioenspaarfondsen vastgelegd in artikel , WIB 1992, zodat de deelnemers de fiscale voordelen kunnen genieten die daarin zijn opgenomen, met naleving van de wetgeving op de beleggingsfondsen die van kracht is in België. Beleggingsbeleid van het Fonds Metropolitan-Rentastro Growth zal voornamelijk beleggen in aandelen van bedrijven uit de Europese Economische Ruimte en, in mindere mate, in obligaties en andere schuldbewijzen die zijn uitgedrukt in euro of in de valuta van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte. In ondergeschikte mate kan het Fonds ook in andere activa beleggen. Wat de aandelen betreft, wordt rekening gehouden met het economische belang en de beurskapitalisatie van de verschillende sectoren en met de vooruitzichten en specifieke omstandigheden van de individuele effecten. Wat de obligaties betreft, wordt voor de samenstelling van de portefeuille rekening gehouden met de voorspellingen inzake de rentevoeten die leiden tot een verkorting of een verlenging van de resterende levensduur van de obligaties in de portefeuille. Categorieën van toegelaten activa: effecten, deposito's bij een kredietinstelling, geldmarktinstrumenten, liquiditeiten Kenmerken van de obligaties en schuldinstrumenten: De obligaties en schuldbewijzen waarin het Fonds belegt, worden uitgegeven door alle types emittenten: staten, territoriale overheidsinstanties, internationale openbare organismen, bedrijven,. De duration zal doorgaans in lijn met de markt zijn. De beheerder beschikt echter over de mogelijkheid om hiervan af te wijken naargelang zijn mening over de toekomstige evolutie van de rentevoeten. De grote meerderheid van de obligaties beschikt als minimum over een "investment grade" rating. Risicoprofiel van het Fonds De inschatting van het risicoprofiel van de ICB en/of van het type belegger is gebaseerd op een aanbeveling van de Belgische Vereniging van Asset Managers die geconsulteerd kan worden op de internetsite De waarde van een recht van deelneming kan stijgen of dalen en de belegger kan minder terugkrijgen dan hij heeft ingelegd. Nadere bijzonderheden omtrent alle risico s zijn te vinden in het prospectus. Samenvattende tabel van de relevante en betekenisvolle risico s zoals ingeschat door het Fonds: Risicotype Bondige definitie van het risico Middel Hoog Marktrisico Risico dat de hele markt van een categorie van activa daalt, waardoor de prijs en de waarde van de activa in portefeuille kunnen worden beïnvloed Rendementsrisico Risico voor het rendement X Kapitaalrisico Risico voor het kapitaal X Inflatierisico Risico afhankelijk van de inflatie X Risicoprofiel van het type belegger Aanbevolen beleggingstermijn: 10 jaar (zie ook het belastingstelsel) Dit Fonds is vooral gericht op beleggers met een dynamisch risicoprofiel. Deze informatie wordt louter ter indicatie gegeven en brengt geen verbintenissen met zich mee voor de Beheervennootschap. X METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH - Vereenvoudigd prospectus - versie APRIL / 7

5 Bedrijfsinformatie Provisies en kosten Niet-recurrente provisies en kosten gedragen door de belegger (in EUR of in percentage berekend op de netto-inventariswaarde per recht van deelneming) Intrede Verhandelingprovisie 3% (maximaal) -- Administratieve kosten Uittreding Fondswijziging -- 0% (behoudens in geval van volledige omzetting naar een pensioenspaarfonds buiten de BNP Paribas groep: 25 EUR + BTW) Kosten voor de materiële levering van de effecten Beurstaks Recurrente provisies en kosten gedragen door het Fonds (in EUR of in percentage berekend op de netto-inventariswaarde van de activa) Vergoeding voor het beheer van de beleggingsportefeuille 1,00% per jaar Prestatieprovisie -- Vergoeding voor de administratie 0,05% per jaar Verhandelingsvergoeding -- Vergoeding voor de financiële dienst -- Vergoeding van de bewaarder 0,05% per jaar Jaarlijkse belasting (1) 0,08% van de in België op 31 december van het voorafgaande jaar netto uitstaande bedragen Andere kosten (schatting) 0,05% per jaar (1) Taks te betalen door de beheervennootschap en ten laste gelegd van van het Fonds. Bestaan van soft commissions Voor nadere informatie over dit punt, zie het prospectus. Bestaan van fee-sharing agreements Voor nadere informatie over dit punt, zie het prospectus. -- METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH - Vereenvoudigd prospectus - versie APRIL / 7

6 Informatie aangaande de verhandeling van de rechten van deelneming Types van aan het publiek aangeboden rechten van deelneming Uitsluitend deelbewijzen van het kapitalisatietype, opgesplitst in duizendsten ervan en niet materieel leverbaar. ISIN code BE Munteenheid voor de berekening van de netto-inventariswaarde EUR Initiële inschrijvingsperiode van 1 tot en met 28 februari 1987 Initiële inschrijvingsprijs BEF (24,79 EUR) Berekening van de netto-inventariswaarde De netto-inventariswaarde wordt elke werkdag waarop de banken open zijn in België berekend, op voorwaarde dat de financiële markten die overeenstemmen met 80% van de activa van het Fonds minstens een dag open zijn geweest na de dag die als basis diende voor de berekening van de vorige netto-inventariswaarde. Publicatie van de netto-inventariswaarde De netto-inventariswaarde wordt elke dag gepubliceerd in de Belgische financiële pers en is eveneens beschikbaar aan de loketten van de instelling die de financiële dienstverlening verzorgt. Wijze waarop op de rechten van deelneming kan worden ingeschreven en wijze waarop deze kunnen worden teruggekocht De bedragen in pensioenspaarrekening worden omgezet in deelbewijzen op basis van de eerste inventariswaarde berekend na de deponering in de spaarrekening. De aanvragen tot terugbetaling en overdracht die door de instelling belast met de financiële dienstverlening worden ontvangen, zullen worden verwerkt op basis van de eerste inventariswaarde die volgt op de datum van ontvangst van de aanvraag en zullen worden betaald met valutadatum drie werkdagen op de wisselmarkt van de betalingsvaluta na de dag van berekening van de netto-inventariswaarde. METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH - Vereenvoudigd prospectus - versie APRIL / 7

7 Bijlage 1: jaarlijks herzienbare informatie voor de periode van 01/01/2010 tot 31/12/2010 Synthetische risico-indicator 3 op een schaal van 0 (laagste risico) tot 6 (hoogste risico). Historisch rendement per categorie van rechten van deelneming Het gaat om cijfers van het verleden die geen indicator van toekomstige rendementen zijn. Deze cijfers houden geen rekening met eventuele herstructureringen. Tabel met de historische rendementen 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar Fonds (EUR) 11,12% -3,10% 1,04% 3,79% De bovenstaande rendementscijfers houden geen rekening met de provisies en kosten voor de uitgifte en terugkoop van rechten van deelneming. Zij gelden voor de rechten van deelneming van kapitalisatie en vertegenwoordigen de evolutie van de netto-inventariswaarde op jaarbasis en exclusief kosten (voor inschrijving en terugbetaling). Totale-kostenpercentage (TKP) 1,22% De volgende kosten zijn niet in de TKP opgenomen: de transactiekosten, rentebetalingen op aangegane leningen, betalingen uit hoofde van financiële derivaten, provisies en kosten die rechtstreeks door de belegger worden betaald, soft commissions. Omloopsnelheid Omloopsnelheid van de portefeuille: 91,73% Gecorrigeerde omloopsnelheid van de portefeuille: 102,16% METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH - Vereenvoudigd prospectus - versie APRIL / 7

FORTIS B FIX 2006 Bond 8 Spread Click

FORTIS B FIX 2006 Bond 8 Spread Click FORTIS B FIX 2006 Bond 8 Spread Click Vereenvoudigd prospectus Naam FORTIS B FIX 2006 Informatie betreffende de bevek Ook verhandeld onder de handelsnamen «MAESTRO» en «J.VAN BREDA B FIX 2006» voor bepaalde

Nadere informatie

PROSPECTUS KBC EQUIMAX

PROSPECTUS KBC EQUIMAX PROSPECTUS van de openbare Bevek naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming opterend voor Beleggingen die niet voldoen aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/65/EG ICB KBC

Nadere informatie

Informatie betreffende het compartiment Buyback 2

Informatie betreffende het compartiment Buyback 2 Informatie betreffende het compartiment Buyback 2 In dit compartiment zijn, in toepassing van art. 305, 4, van de wet van 3 augustus 2012 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

SAINT-HONORE INDE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

SAINT-HONORE INDE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ByD 28 januari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR BEKNOPTE VOORSTELLING

Nadere informatie

METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH

METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH JAARVERSLAG 31.12.11 METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH PENSIOENSPAARFONDS Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht Geen enkele inschrijving mag worden aanvaard op basis van dit verslag. Inschrijvingen

Nadere informatie

FORTIS B FIX. BEVEK naar Belgisch recht ICB in effecten en liquide middelen. Warandeberg 3-1000 Brussel

FORTIS B FIX. BEVEK naar Belgisch recht ICB in effecten en liquide middelen. Warandeberg 3-1000 Brussel FORTIS B FIX NOTA MET BETREKKING TOT HET COMPARTIMENT FORTIS B FIX «EQUITY 143» ADDENDUM VOOR DE NEDERLANDSE BELEGGER Voor de Nederlandse belegger is een addendum beschikbaar gesteld. Dit addendum is opvraagbaar

Nadere informatie

ALGEMENE VOORSTELLING VAN DE BEVEK

ALGEMENE VOORSTELLING VAN DE BEVEK ALGEMENE VOORSTELLING VAN DE BEVEK Het uitgifteprospectus werd gepubliceerd na goedkeuring door de Commissie voor het Bank-, Financie-, en Assurantiewezen overeenkomstig artikel 129, 1, tweede lid van

Nadere informatie

SAINT-HONORE GLOBAL CONVERTIBLES GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

SAINT-HONORE GLOBAL CONVERTIBLES GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS SAINT-HONORE GLOBAL CONVERTIBLES GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS PaL 04 januari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL

Nadere informatie

PENSIOENSPAARFONDS NAAR BELGISCH RECHT

PENSIOENSPAARFONDS NAAR BELGISCH RECHT BEHEERREGLEMENT PRICOS DEFENSIVE BEHEERREGLEMENT PRICOS DEFENSIVE PENSIOENSPAARFONDS NAAR BELGISCH RECHT Openbaar Gemeenschappelijk Beleggingsfonds naar Belgisch recht met veranderlijk aantal rechten van

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ROLINCO N.V. (hierna Rolinco N.V. of de Beleggingsinstelling)

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ROLINCO N.V. (hierna Rolinco N.V. of de Beleggingsinstelling) VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ROLINCO N.V. (hierna Rolinco N.V. of de Beleggingsinstelling) INSCHRIJVINGEN KUNNEN SLECHTS GESCHIEDEN OP GROND VAN HET PROSPECTUS, IN COMBINATIE MET DE LAATSTE DRIE JAARVERSLAGEN

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Oktober 2008 Threadneedle Focus Investment Funds ICVC Beleggingsvennootschap met een veranderlijk kapitaal en een beperkte aansprakelijkheid conform de Richtlijn

Nadere informatie

BEHEERREGLEMENT VAN. Belfius Pension Fund Balanced Plus. Pensioenspaarfonds in de zin van artikel 227 van het K.B. van 12 november 2012

BEHEERREGLEMENT VAN. Belfius Pension Fund Balanced Plus. Pensioenspaarfonds in de zin van artikel 227 van het K.B. van 12 november 2012 BEHEERREGLEMENT VAN Belfius Pension Fund Balanced Plus Pensioenspaarfonds in de zin van artikel 227 van het K.B. van 12 november 2012 Openbaar gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht met

Nadere informatie

CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE

CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE Alternatief beleggingsfonds naar Frans recht Prospectus Juli 2014 1 1. GEDETAILLEERDE KENMERKEN VORM VAN DE ICB Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE Rechtsvorm

Nadere informatie

CARMIGNAC PATRIMOINE

CARMIGNAC PATRIMOINE GBF conform de Europese normen CARMIGNAC PATRIMOINE Geharmoniseerd gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Frans recht ( Fonds commun de placement ) Prospectus December 2011 1 Categorieen van deelnemingsrechten

Nadere informatie

CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100

CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 GBF conform de Europese normen CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 Geharmoniseerd gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Frans recht ( Fonds commun de placement ) Volledig prospectus CARMIGNAC PROFIL REACTIF

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS

SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS dd 23 september 2005 met betrekking tot de publieke uitgifte voor een bedrag van minimum 10.000.000 en maximum 250.000.000, van Callable Fixed then Cumulatieve Reverse Floating

Nadere informatie

PROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO. Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) naar Luxemburgs recht

PROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO. Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) naar Luxemburgs recht PROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) naar Luxemburgs recht Conform de Eurese Richtlijn betreffende de ICBE's Inschrijvingen de aandelen van CARMIGNAC PORTFOLIO

Nadere informatie

PROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO. Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) naar Luxemburgs recht

PROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO. Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) naar Luxemburgs recht PROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) naar Luxemburgs recht Conform de Eurese Richtlijn betreffende de ICBE's Inschrijvingen de aandelen van CARMIGNAC PORTFOLIO

Nadere informatie

Schroder International Selection Fund. Prospectus. (een in Luxemburg gevestigde open-end beleggingsmaatschappij) Januari 2009.

Schroder International Selection Fund. Prospectus. (een in Luxemburg gevestigde open-end beleggingsmaatschappij) Januari 2009. Schroder International Selection Fund Prospectus (een in Luxemburg gevestigde open-end beleggingsmaatschappij) Januari 2009 België Schroder International Selection Fund (een in Luxemburg gevestigde open-end

Nadere informatie

Beheersreglement trendshare

Beheersreglement trendshare Beheersreglement trendshare Naam van het interne beleggingsfonds Fund trendshare A is een intern beleggingsfonds verbonden aan het verzekeringsproduct trendshare, uitgegeven door AXA Belgium, hierna 'de

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS RORENTO N.V. (hierna Rorento N.V. of het fonds)

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS RORENTO N.V. (hierna Rorento N.V. of het fonds) VEREENVOUDIGD PROSPECTUS RORENTO N.V. (hierna Rorento N.V. of het fonds) INSCHRIJVINGEN KUNNEN SLECHTS GESCHIEDEN OP GROND VAN HET PROSPECTUS, IN COMBINATIE MET DE LAATSTE DRIE JAARVERSLAGEN EN DE LAATSTE

Nadere informatie

DORVAL MANAGEURS EUROPE

DORVAL MANAGEURS EUROPE DORVAL MANAGEURS EUROPE PROSPECTUS GBF conform de Europese normen Pagina 1 DORVAL MANAGEURS EUROPE I. ALGEMENE KENMERKEN Vorm van de icbe Naam: Dorval Manageurs Europe Rechtsvorm en lidstaat waar de icbe

Nadere informatie

EASYETF EURO STOXX 50 VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

EASYETF EURO STOXX 50 VEREENVOUDIGD PROSPECTUS EASYETF EURO STOXX 50 VEREENVOUDIGD PROSPECTUS GBF CONFORM DE EUROPESE NORMEN TER BESCHIKKING GESTELD VAN HET PUBLIEK TER GELEGENHEID VAN DE TOELATING OP DE MARKT VAN EURONEXT PARIS SA VAN MAXIMAAL TWEEHONDERD

Nadere informatie

Studio 100 NV (naamloze vennootschap/société anonyme) Openbaar aanbod in België. 3,35 % vastrentende obligaties met vervaldatum 23 juni 2022

Studio 100 NV (naamloze vennootschap/société anonyme) Openbaar aanbod in België. 3,35 % vastrentende obligaties met vervaldatum 23 juni 2022 Studio 100 NV (naamloze vennootschap/société anonyme) Openbaar aanbod in België 3,35 % vastrentende obligaties met vervaldatum 23 juni 2022 Uitgifteprijs: 101,875% Aflossingsprijs: 100% Bruto actuarieel

Nadere informatie

Tak23-fondsen Baloise Insurance

Tak23-fondsen Baloise Insurance Tak23-fondsen Baloise Insurance Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Tak23-fondsen Baloise Insurance Inhoud Inleiding... 3 Betrokken verzekeringsproducten... 3 Beleggingsstrategie... 3 European Equity

Nadere informatie

AXA SPREAD PLUS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A - STATUTAIR

AXA SPREAD PLUS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A - STATUTAIR AXA SPREAD PLUS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS Conform de Europese normen DEEL A - STATUTAIR Beknopte voorstelling: ISIN-codes: Aandelen van de klasse "A": FR0010202671 (kapitalisatie) Aandelen van de klasse

Nadere informatie

Benaming van het fonds Het fonds heeft als naam «Smart Invest Bon Comfort Bond 1».

Benaming van het fonds Het fonds heeft als naam «Smart Invest Bon Comfort Bond 1». SMART INVEST BON COMFORT BOND 1 BEHEERSREGLEMENT VAN HET FONDS Blootstelling van 100% van de netto geïnvesteerde premie via depot bij BNP Paribas Fortis Dit beheersreglement is van toepassing op het fonds

Nadere informatie

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS Afgekort tot AAMMF Een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal opgericht naar Luxemburgs recht Prospectus februari 2015 VERZOEKEN OM INFORMATIE ABN AMRO MULTI-MANAGER

Nadere informatie

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus van mei 2011

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus van mei 2011 Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus van mei 2011 Mei 2011 Amundi Funds Beleggingsvennootschap overeenkomstig de richtlijn 85/611/EEG p/o Amundi Luxembourg sa 5 Allée Scheffer L-2520 Luxembourg

Nadere informatie