AXA SPREAD PLUS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A - STATUTAIR

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AXA SPREAD PLUS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A - STATUTAIR"

Transcriptie

1 AXA SPREAD PLUS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS Conform de Europese normen DEEL A - STATUTAIR Beknopte voorstelling: ISIN-codes: Aandelen van de klasse "A": FR (kapitalisatie) Aandelen van de klasse "NL": FR (kapitalisatie) Naam: AXA SPREAD PLUS Juridische vorm: GBF naar Frans recht Compartiment/paraplufonds: NEE/NEE Beheersmaatschappij: AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS Financieel, administratief en boekhoudkundig beheerder: AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS Boekhoudkundig beheerder en middle-office bij volmacht: STATE STREET BANQUE SA Bewaarder: BNP - PARIBAS SECURITIES SERVICES Financieel Commissaris: MAZARS & GUERARD Verdeler: AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS Informatie betreffende de beleggingen en het beheer: Classificatie: geldmarkt-icbe in euro Beheerdoelstelling: De doelstelling van het GBF bestaat erin om over zijn aanbevolen beleggingsduur (beleggingshorizon van ten minste 6 maanden) een beter rendement te behalen dan de EURIBOR-index gekapitaliseerd op 3 maanden plus 30bp. Referentie-index: De referentie-index van het GBF is de EURIBOR gekapitaliseerd op 3 maanden. De EURIBOR of Euro Interbank Offered Rate is het interbancaire tarief dat geboden wordt tussen vooraanstaande banken voor de vergoeding van deposito's in de eurozone. Aangezien de ICBE geen indexbeheer hanteert, kunnen de prestaties van de ICBE aanzienlijk afwijken van de referentie-index. Beleggingsstrategie: 1. Gebruikte strategieën: Het beheer bestaat er voornamelijk in om verschillende beleggingsstrategieën en/of arbitragetechnieken toe te passen op de belangrijkste rente- en kredietmarkten van de lidstaten van de OESO, uitgedrukt in euro of in een andere valuta. In geval van een positie in effecten die in een andere valuta zijn uitgedrukt dan de euro, wordt het wisselkoersrisico afgedekt. 1

2 De strategie van het GBF is - met inachtneming van een minimum en maximum van 0 tot 0,5 voor wat de gevoeligheid ten aanzien van het renterisico betreft - i) het dynamische beheer, hetzij direct, hetzij via financiële termijninstrumenten (in het bijzonder kredietderivaten), van een portefeuille van kredieteffecten (Euro Medium Term Notes, effecten die het resultaat zijn van effectisering, obligaties, geldmarktinstrumenten,...) van vooraanstaande emittenten die voor aankoop over een Investment Grade - rating beschikken (d.w.z. waarvoor het risico dat de emittent in gebreke blijft gering is) of die naar het oordeel van de beheermaatschappij vergelijkbare kenmerken vertonen, ii) en gebruik te maken van arbitragemogelijkheden toegespitst op het kredietrisico van de emittenten. Het beheerteam bepaalt volledig naar eigen goeddunken en al naargelang zijn eigen verwachtingen de spreiding van het GBF tussen de verschillende bovenvermelde strategieën. Ook de positie in emittenten wordt bepaald volgens de micro- en macro-economische vooruitzichten van de beheermaatschappij (groeiniveau, niveau van de schuldenlast, niveau van de inflatie...) en op basis van de resultaten van het kredietonderzoek naar emittenten (analyse op basis van kwantitatieve gegevens zoals omzet, schuldenlast etc., of kwalitatieve gegevens zoals notering, kwaliteit van het management van de emittenten). Financiële termijninstrumenten worden gebruikt binnen de limiet van één maal de nettoactiva. Deze instrumenten kunnen worden ingeschakeld om de portefeuille een positie of overwogen positie te bezorgen ten aanzien van het kredietrisico of te beschermen tegen het risico dat bepaalde emittenten in gebreke blijven (contracten voor de aankoop of verkoop van beschermingen via kredietderivaten op een of meerdere emittenten, of op indices), om de gevoeligheid van de portefeuille ten aanzien van het renterisico in de hand te houden, ofwel als dekking voor de risico's die gepaard gaan met de rentevoeten of om een positie of een overwogen positie in te nemen ten aanzien van de renterisico's en/of bepaalde van hun parameters of onderdelen. Financiële termijninstrumenten kunnen eveneens worden gebruikt om te profiteren van de kenmerken (in het bijzonder qua liquiditeit en prijs) van deze instrumenten ten opzichte van de financiële instrumenten waarin het GBF direct belegt, of om aanpassingen door te voeren als gevolg van inschrijvingen en terugkopen zodat de positie of de dekking in overeenstemming met de hierboven vermelde gevallen kan worden gehandhaafd. De ICBE kan tot 1 van zijn activa houden in deelbewijzen of aandelen van Franse of Europese gecoördineerde ICBE's met als doel een positie te verkrijgen in verscheidene aandelenklassen, gebruikmakend van de expertise van gespecialiseerde beheerteams, en de liquide middelen te beleggen via geldmarkt-icbe's. De ICBE kan eveneens beleggen in deelbewijzen of aandelen van ICBE's, ICB's of beleggingsfondsen. Alle gebruikte instrumenten worden vermeld in de gedetailleerde nota. Overigens worden de liquide middelen van het GBF belegd met het oog op liquiditeit, veiligheid en rendement. Ze worden enerzijds beheerd door de aankoop van Franse geldmarktinstrumenten en van effecten uitgegeven op buitenlandse geldmarkten en uitgedrukt in euro of in een andere valuta, die al dan niet op een gereglementeerde markt worden verhandeld, en anderzijds door de tijdelijke verkoop of aankoop van effecten. Alle gebruikte activa worden vermeld in de gedetailleerde nota. Risicoprofiel: Uw geld zal hoofdzakelijk worden belegd in financiële instrumenten geselecteerd door de beheermaatschappij. Deze instrumenten ondergaan de ontwikkelingen en wisselvalligheden van de markt. Algemene opmerking: Het risicoprofiel van het GBP is afgestemd op een beleggingshorizon van meer dan 6 maanden. Net als bij elke andere financiële belegging moeten potentiële beleggers zich bewust zijn van het feit dat de waarde van de activa van de ICBE afhankelijk is van de marktschommelingen en bijgevolg sterk kan variëren (naargelang de politieke, economische en beurssituatie of de specifieke situatie van de emittenten). Blootstelling aan het aandelenrisico is verboden. 2

3 De vereffeningswaarde van deze ICBE zou regelmatig moeten stijgen aangezien de ICBE een geldmarktfonds is. De Beheermaatschappij garandeert de inschrijvers echter niet dat zij geen verliezen zullen lijden door hun belegging in deze ICBE. Beleggers krijgen het belegde kapitaal mogelijk niet volledig terug. Door een belegging in het GBF wordt de houder voornamelijk blootgesteld aan de hieronder beschreven risico's. De onderstaande opsomming is niet volledig: de beleggers moeten het risico van elke belegging analyseren en zich een eigen oordeel vormen. 1 Het renterisico: Het renterisico is het risico op een schommeling van de rentevoeten, wat een invloed heeft op de obligatiemarkten. De prijs van een obligatie evolueert bijvoorbeeld doorgaans omgekeerd evenredig met de rentevoeten. De ICBE is voornamelijk belegd in geldmarktinstrumenten. In geval van een stijging van de rentevoeten kan de waarde van de belegde vastrentende activa dalen. 2 - Kredietrisico: Indien de emittenten van bedrijfsobligaties in gebreke blijven of indien hun kwaliteit achteruitgaat (bijvoorbeeld een daling van hun notering), kan de waarde van de schuldeffecten waarin de ICBE is belegd, dalen. 3 Risico's in verband met kredietderivaten: Indien er gebruik wordt gemaakt van kredietderivaten, zijn de prestaties van het GBF direct gekoppeld aan het voorkomen van kredietgebeurtenissen met een invloed op de onderliggende instrumenten bij transacties die over-the-counter worden verricht. Het GBF kan, zowel via directe beleggingen als via beleggingen in financiële termijninstrumenten met de kenmerken van kredietderivaten, tot 20 van zijn activa blootstellen aan het kredietrisico. Dit brengt het risico met zich mee dat de vereffeningswaarde van de ICBE aanzienlijker en sneller daalt dan die van de markten waarin de ICBE is belegd. 4 Risico's in verband met het discretionaire beheer: De discretionaire beheerstijl is gebaseerd op de verwachte ontwikkeling van de rentemarkten. De prestaties van de ICBE zijn dus afhankelijk van de verwachtingen ten aanzien van de ontwikkeling van de rentecurve door de beheerder. Aangezien het een discretionair beheer betreft, bestaat het risico dat de beheerder deze ontwikkeling slecht inschat. Het is mogelijk dat het rendement van de ICBE niet overeenkomt met de doelstellingen. 5 - Risico gekoppeld aan de activa die het resultaat zijn van effectisering: De aandacht van de inschrijver wordt gevestigd op het feit dat de ICBE kan gebruikmaken van effecten die het resultaat zijn van effectisering (ABS, MBS, CDO ). Wat dit type actief betreft, loopt de ICBE een risico dat samengaat met de economische situatie van een geografisch gebied en/of een sector. Raadpleeg de gedetailleerde nota voor meer informatie over de risico's. Betrokken inschrijvers en profiel van de gemiddelde belegger: Aandelen van de klasse "A": elke inschrijver, en vooral de beleggers, die willen deelnemen aan de ontwikkeling van de monetaire markten en die tegelijk hun belegging veilig willen stellen. Aandelen van de klasse "NL": voorbehouden voor AXA NL voor de commercialisering in zijn netwerk en via contracten in rekeneenheden. Het bedrag dat redelijkerwijs kan belegd worden in dit fonds is afhankelijk van de persoonlijke situatie van elke houder. Om dit bedrag te bepalen moet elke belegger rekening houden met zijn persoonlijke vermogen, de geldende reglementering en zijn huidige behoeften over een beleggingshorizon van ten minste 6 maanden, maar ook met de mate waarin hij risico's wil nemen of integendeel een voorzichtige belegging wil 3

4 verzekeren. Er wordt ook sterk aanbevolen om de beleggingen voldoende te diversifiëren, zodat ze niet alleen worden blootgesteld aan de risico's van deze ICBE. De aanbevolen minimale beleggingsduur bedraagt meer dan 6 maanden. Informatie over kosten, provisies en belastingen: Kosten en provisies: Instap- en uitstapprovisies: De instap- en uitstapprovisies komen bovenop de inschrijvingsprijs die wordt betaald door de belegger of worden afgehouden van de terugbetalingsprijs. De provisies voor de ICBE moeten de kosten compenseren die de ICBE draagt om de toevertrouwde activa te beleggen of te verkopen. De niet-verworven provisies komen toe aan de beheermaatschappij, de verdeler, enz. Kosten ten laste van de belegger bij inschrijvingen en terugkopen (houders van aandelen van de klasse "A" of "NL") Grondslag Barema Instapprovisie niet verworven voor de ICBE Instapprovisie verworven voor de ICBE Uitstapprovisie niet verworven voor de ICBE Uitstapprovisie verworven voor de ICBE Operationele kosten en beheerkosten: Vereffeningswaarde x aantal deelbewijzen Vereffeningswaarde x aantal deelbewijzen Vereffeningswaarde x aantal deelbewijzen Vereffeningswaarde x aantal deelbewijzen Maximumtarief: 1% Nihil Nihil Nihil Hiertoe behoren alle kosten die rechtstreeks aan de ICBE worden gefactureerd, met uitzondering van de transactiekosten. De transactiekosten omvatten de kosten voor tussenpersonen (makelaardij, beursbelasting enz.) en in voorkomend geval de transactieprovisie, die met name kan worden ontvangen door de bewaarder en de beheermaatschappij. De operationele kosten en beheerkosten kunnen worden vermeerderd met: resultaatsprovisies. Deze worden als beloning toegekend aan de beheermaatschappij als de ICBE haar doelstellingen heeft overtroffen. Ze worden gefactureerd aan de ICBE; transactieprovisies gefactureerd aan de ICBE; een deel van de inkomsten uit tijdelijke aankopen en verkopen van effecten. Voor meer details over de daadwerkelijk aan de ICBE gefactureerde kosten kunt u terecht in deel B van het vereenvoudigd prospectus. 4

5 AANDELEN VAN DE KLASSE "A" Kosten gefactureerd aan de ICBE Operationele en beheerkosten, taksen en belastingen inbegrepen (inclusief alle kosten behalve transactiekosten, resultaatsprovisie en kosten gekoppeld aan beleggingen in ICBE's of beleggingsfondsen) Resultaatsprovisie Variabele kosten Van toepassing vanaf de oprichtingsdatum van het fonds Referentieperiode: De eerste referentieperiode begint op de dag waarop het fonds is opgericht en eindigt op de laatste beursdag van de maand december Elke volgende referentieperiode stemt overeen met het boekjaar. Dienstverleners transactieprovisies ontvangen: die Grondslag Nettoactiva Positief verschil tussen het rendement van de ICBE en de referentie-index van ten minste 30 basispunten Berekeningsmethode: Het verschuldigde bedrag van de variabele beheerkosten wordt berekend op elke vereffeningswaarde.. Barema Maximumtarief: 0,5 Deze kosten worden rechtstreeks geboekt op de resultatenrekening van het fonds Verdelingspercentage: 25% Er wordt een verdeling van het gerealiseerde rendement boven dat van de referentie-index van het fonds voorzien ten gunste van de beheermaatschappij, volgens de voorwaarden beschreven in de gedetailleerde nota. Bedrag: Bewaarder Afhouding bij elke transactie maximaal 50 all-in. De beheermaatschappij maximaal 3,5 basispunten 5

6 AANDELEN VAN DE KLASSE "NL" Kosten gefactureerd aan de ICBE Operationele en beheerkosten, taksen en belastingen inbegrepen (inclusief alle kosten behalve transactiekosten, resultaatsprovisie en kosten gekoppeld aan beleggingen in ICBE's of beleggingsfondsen) Resultaatsprovisie Variabele kosten Van toepassing vanaf de oprichtingsdatum van het fonds Referentieperiode: De eerste referentieperiode begint op de dag van de creatie van het nieuwe aandeel en eindigt op de laatste beursdag van de maand december Elke volgende referentieperiode stemt overeen met het boekjaar. Dienstverleners transactieprovisies ontvangen: die Grondslag Nettoactiva Positief verschil tussen het rendement van de ICBE en de referentie-index van ten minste 30 basispunten Berekeningsmethod Het verschuldigde bedrag van de variabele beheerkosten wordt berekend op elke vereffeningswaarde.. Barema Maximumtarief: 0,5 Deze kosten worden rechtstreeks geboekt op de resultatenrekening van het fonds Bedrag: Bewaarder Afhouding bij elke transactie maximaal 50 all-in. De beheermaatschappij maximaal 3,5 basispunten Tijdelijke aankoop en verkoop van effecten: Voor repotransacties en voor effectenleningen kan de vergoeding verdeeld worden tussen de ICBE en de beheermaatschappij. Provisies in natura: De beheermaatschappij heeft soft-commissieakkoorden afgesloten met enkele Franse en buitenlandse makelaars. Overeenkomstig deze akkoorden hanteren de makelaars informatiehulpmiddelen die ook door de beheerders worden gebruikt bij het uitoefenen van hun vak. Meer informatie vindt u in het jaarverslag van de ICBE. Belastingen: belastingstelsel van de ICBE's Als de inschrijving op de deelbewijzen van het GBF gebeurt op basis van de inschrijving op een levensverzekeringscontract, is het belastingstelsel van de levensverzekeringscontracten van toepassing op de inschrijvers. 6

7 Deze informatie is geen vervanging voor informatie die wordt verkregen in het kader van een individueel fiscaal advies. Waarschuwing: Het belastingstelsel dat van toepassing is op de door de ICBE uitgekeerde sommen of op de latente of gerealiseerde meer- of minderwaarden van de ICBE, hangt af van de fiscale bepalingen die van toepassing zijn op de specifieke situatie van de belegger en/of van het rechtsgebied waarin de fondsen beleggen. Houders die twijfels hebben over hun fiscale situatie, raden we aan een fiscaal adviseur te raadplegen. Commerciële informatie: Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop: De bewaarder neemt dagelijks tot 12 uur inschrijvings- en terugkooporders aan die worden uitgevoerd op basis van de volgende vereffeningswaarde (dus tegen een onbekende koers). De inschrijvings- en terugkoopaanvragen worden gecentraliseerd bij BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (BPSS), op het volgende adres: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (BPSS), 66 rue de la Victoire F Parijs Initiële vereffeningswaarde van de aandelen van de klasse "A": Initiële vereffeningswaarde van de aandelen van de klasse "NL": 100 Minimumbedrag van de eerste inschrijving voor de houders van aandelen van de klasse "A": Nihil. Minimumbedrag van de eerste inschrijving voor de houders van aandelen van de klasse "NL": Nihil. Modaliteiten voor de overgang van één aandelenklasse naar een andere: de nieuwe aandelenklasse is uitsluitend voorbehouden voor AXA NL. Decimalisering: Aandelen van de klasse "A": aandelen deelbaar tot een tienduizendste, uitgedrukt in euro. Aandelen van de klasse "NL": aandelen volledig uitgedrukt in euro. Afsluitingsdatum van het boekjaar: laatste beursdag van Parijs in december. Afsluitingsdatum van het eerste boekjaar: laatste beursdag van Parijs in december Bestemmingen van het resultaat: Aandelen van de klasse "A": kapitalisatie Aandelen van de klasse "NL": kapitalisatie Datum en periodiciteit voor de berekening van de vereffeningswaarde: dagelijks De vereffeningswaarde zal niet worden bepaald of gepubliceerd op beursdagen die op wettelijke feestdagen vallen. De referentiebeurskalender is die van Euronext Parijs. Plaats en voorwaarden voor publicatie of communicatie van de vereffeningswaarde: kantoren van de beheermaatschappij en de verdeler. 7

8 Munteenheid van de deelbewijzen: ISIN-codes Categorieën Bestemming Betrokken Initiële Munteenheid Minimumbedrag Decimalisering voor rechten van van de inschrijvers vereffeningswaarde de eerste deelneming inkomsten inschrijving FR A Kapitalisatie Alle inschrijvers Euro Euro Nihil Tienduizendsten FR NL commercialisering in zijn netwerk en via contracten in rekeneenheden. Kapitalisatie Voorbehouden voor AXA NL voor de 100 Euro Euro Nihil Volledige aandelen Oprichtingsdatum: Dit GBF werd erkend door de Autorité des Marchés Financiers op 19 april Het werd opgericht op 12 mei Bijkomende informatie: Het volledige prospectus van de ICBE en de laatste jaarlijkse en periodieke documenten worden verstuurd binnen een termijn van één week na eenvoudige schriftelijke aanvraag door de houder aan (postadres): AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS Cœur Défense Tour B - La Défense 4 100, Esplanade du Général de Gaulle F PARIS LA DEFENSE CEDEX Tel.: +33 (0) Deze documenten zijn eveneens beschikbaar op de website Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS Cœur Défense Tour B - La Défense 4 100, Esplanade du Général de Gaulle F Courbevoie of surfen naar de website: Publicatiedatum van het prospectus: 2 juni 2008 De website van de A.M.F. (www.amf-france.org) bevat aanvullende informatie over de lijst van de reglementaire documenten en alle bepalingen betreffende de bescherming van de beleggers. Dit vereenvoudigd prospectus moet vóór de inschrijving aan de inschrijvers worden overhandigd. 8

9 DEEL B STATISTIEKEN Rendement van de ICBE op 31 december 2007: Aandeel NL GBF 31/12/2007 Rendement van Axa Spread Plus van 2006 tot ,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0-1, PERF NETTE 3,14% -0,96% Rendement op jaarbasis 1 jaar 3 jaar 5 jaar AXA Spread Plus -0.96% Euribor 3 mois capi De prestatieberekening gebeurt netto van de beheersvergoeding rekening houden met de herbelegging van de nettocoupons (indien van toepassing) WAARSCHUWING EN EVENTUELE OPMERKINGEN Prestaties uit het verleden voorspellen dan ook geen toekomstige prestaties Prestaties zijn niet constant in de tijd.. De referentie indicatoren van deel A en deel B van het prospectus kunnen verschillend zijn indien er een wijziging van deze referentie indicator heeft plaatsgevonden tijdens het jaar van publicatie van de prestaties. 9

10 Voorstelling van de kosten ten laste van de ICBE gedurende het boekjaar afgesloten op 31/12/2006: Operationele kosten en beheerkosten Kosten van beleggingen in andere ICBE's of beleggingsfondsen Deze kosten worden bepaald: - op basis van de kosten in verband met de aankoop van ICBE's en beleggingsfondsen - na aftrek van de retrocessie door de beheermaatschappij van de beleggende ICBE Overige kosten gefactureerd aan de ICBE Deze kosten omvatten: - resultaatsprovisies - transactieprovisies Totaal gefactureerd aan de ICBE in de loop van het laatste afgesloten boekjaar De operationele kosten en beheerkosten: Deze kosten dekken alle kosten die rechtstreeks aan de ICBE zijn gefactureerd, met uitzondering van de transactiekosten en eventueel de resultaatsprovisie. De transactiekosten omvatten de bemiddelingskosten (makelaardij, beursbelastingen ) en de transactieprovisie (zie verder). De operationele kosten en beheerkosten omvatten meer bepaald de kosten voor het financiële beheer en het administratieve en boekhoudkundige beheer, de bewaarkosten, de depotkosten en de controlekosten. Kosten voor de aankoop van ICBE's en/of beleggingsfondsen: Bepaalde ICBE's beleggen in andere ICBE's of in beleggingsfondsen naar buitenlands recht (doel-icbe's). Door de aankoop en het houden van een doel-icbe (of van een beleggingsfonds) is de kopende ICBE onderworpen aan de volgende twee types kosten: - de inschrijvings-/terugkoopprovisies. Het deel van deze provisies verworven voor de doel-icbe wordt bij de transactiekosten gevoegd en is hier dus niet meegerekend; - rechtstreeks aan de doel-icbe gefactureerde kosten, die indirecte kosten vormen voor de kopende ICBE. In sommige gevallen kan de kopende ICBE retrocessies onderhandelen, dat wil zeggen kortingen op bepaalde van deze kosten. Deze kortingen verminderen het kostentotaal dat de kopende ICBE daadwerkelijk draagt. Andere kosten gefactureerd aan de ICBE: andere kosten die kunnen worden gefactureerd aan de ICBE zijn: - transactieprovisies. De transactieprovisie wordt de ICBE aangerekend bij elke portefeuilleverrichting. Het volledige prospectus verschaft meer details over deze provisie. De beheermaatschappij kan deze provisie ontvangen volgens de voorwaarden vermeld in deel A van het vereenvoudigde prospectus. We vestigen de aandacht van de belegger op het feit dat deze andere kosten sterk kunnen variëren van jaar tot jaar en dat de hierin voorgestelde cijfers die van het vorige boekjaar zijn. 10

11 Informatie over de transacties in de loop van het boekjaar afgesloten op 31/12/2006: Niet van toepassing De transacties tussen de beheermaatschappij voor rekening van de ICBE's die ze beheert en de verbonden ondernemingen vertegenwoordigden op het totaal van de transacties van dit boekjaar: Activaklassen Aandelen Schuldbewijzen Transacties NVT NVT WAARSCHUWING EN EVENTUELE OPMERKINGEN Deel B van het vereenvoudigde prospectus wordt elk jaar bijgewerkt, acht werkdagen na de algemene vergadering voor SICAV's, of binnen 3 en een halve maand na de afsluiting van het boekjaar voor GBF's. Met uitzondering van de cijfergegevens over de rendementen zijn de cijfers gecontroleerd door de financiële controleur. AXA Spread Plus I General characteristics: I - 1 Form of the UCITS: DETAILED MEMORANDUM Name: AXA Spread Plus Legal status and member-state in which the UCITS has been established: FCP governed by French law Date formed and stipulated term: 12 May 2005, for a term of 99 years. Fund overview: ISIN Codes Unit classes Allocation of income Target Subscribers Initial net asset value Base currency Minimum initial subscription amount Decimalisation FR A Accumulation All subscribers Euro None ten thousandths of units FR AXA NL Accumulation Reserved for AXA NL for distribution within its network and via unitlinked contracts 100 Euro None Whole units Address for obtaining the latest annual report and semi-annual statement: The latest annual and semi-annual documents will be issued within one week of a simple written request to this effect submitted by the holder to the following (postal address): AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS Cœur Défense Tour B - La Défense 4 100, Esplanade du Général de Gaulle F PARIS LA DEFENSE CEDEX Tel.: + 33 (0)

SAINT-HONORE INDE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

SAINT-HONORE INDE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ByD 28 januari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR BEKNOPTE VOORSTELLING

Nadere informatie

DORVAL MANAGEURS EUROPE

DORVAL MANAGEURS EUROPE DORVAL MANAGEURS EUROPE PROSPECTUS GBF conform de Europese normen Pagina 1 DORVAL MANAGEURS EUROPE I. ALGEMENE KENMERKEN Vorm van de icbe Naam: Dorval Manageurs Europe Rechtsvorm en lidstaat waar de icbe

Nadere informatie

CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE

CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE Alternatief beleggingsfonds naar Frans recht Prospectus Juli 2014 1 1. GEDETAILLEERDE KENMERKEN VORM VAN DE ICB Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE Rechtsvorm

Nadere informatie

aandelen aandelen aandelen aandelen

aandelen aandelen aandelen aandelen SPDR AEX Index ETF VEREENVOUDIGD PROSPECTUS 17 juni 2010 DEEL A - STATUTAIRE BEPALINGEN ICBE conform de Europese normen AEXT (Code Euronext) ISIN-code: FR000001893 Classificatie: Aandelen uit de landen

Nadere informatie

Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Emerging Market Debt Fund

Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Emerging Market Debt Fund Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Emerging Market Debt Fund Dit Supplement bevat specifieke informatie over het Absolute Insight

Nadere informatie

Tak23-fondsen Baloise Insurance

Tak23-fondsen Baloise Insurance Tak23-fondsen Baloise Insurance Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Tak23-fondsen Baloise Insurance Inhoud Inleiding... 3 Betrokken verzekeringsproducten... 3 Beleggingsstrategie... 3 European Equity

Nadere informatie

OPENWORLD PLC. Paraplufonds met afzonderlijke aansprakelijkheid voor de subfondsen Vereenvoudigd prospectus. 28 maart 2012

OPENWORLD PLC. Paraplufonds met afzonderlijke aansprakelijkheid voor de subfondsen Vereenvoudigd prospectus. 28 maart 2012 OPENWORLD PLC Paraplufonds met afzonderlijke aansprakelijkheid voor de subfondsen Vereenvoudigd prospectus 28 maart 2012 Dit vereenvoudigd prospectus bevat belangrijke informatie over OpenWorld plc (de

Nadere informatie

Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering

Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering (richtlijn betreffende de markten voor financiële instrumenten) Juni 2014 Inhoud Deel I. De financiële

Nadere informatie

MiFID : Een klare kijk op beleggingen

MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID, in het belang van belegger Sinds 1 november 2007 zijn specifieke regels van toepassing op beleggingen in financiële instrumenten. Die regels vloeien voort uit

Nadere informatie

Fidelity Funds II. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg. Prospectus

Fidelity Funds II. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg. Prospectus Fidelity Funds II Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg Prospectus Inhoud Prospectus Deel I: Fondsgegevens Deel II: Kerninformatie Landspecifieke gegevens Deel III: Belangrijke

Nadere informatie

Financiële Instrumenten

Financiële Instrumenten Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering (richtlijn betreffende de markten voor financiële instrumenten) Januari 2010 Inhoud Deel I. De financiële

Nadere informatie

JPMorgan Funds Europe Equity Fund (het Sub-Fonds )

JPMorgan Funds Europe Equity Fund (het Sub-Fonds ) JPMorgan Funds Europe Equity Fund (het Sub-Fonds ) beknopte prospectus september 2005 Een Sub-Fonds van JPMorgan Funds (het Fonds ), een SICAV naar Luxemburgs recht Dit beknopte prospectus bevat belangrijke

Nadere informatie

Informatie betreffende het compartiment Buyback 2

Informatie betreffende het compartiment Buyback 2 Informatie betreffende het compartiment Buyback 2 In dit compartiment zijn, in toepassing van art. 305, 4, van de wet van 3 augustus 2012 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten

Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten Inhoud Inleiding: Hoe bouwt u een beleggingsportefeuille op?...4 I Deposito s en effecten met een korte looptijd...7 1.1 Wettelijk gereglementeerde spaarrekeningen................

Nadere informatie

Putnam World Trust. 17 april 2012. Vereenvoudigd Prospectus

Putnam World Trust. 17 april 2012. Vereenvoudigd Prospectus Putnam World Trust 17 april 2012 Vereenvoudigd Prospectus Een overkoepelend beleggingsfonds, opgericht als een instelling voor collectieve belegging in overdraagbare effecten krachtens de Reglementen van

Nadere informatie

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen Deutsche Bank MiFID : Een klare kijk op beleggingen Inhoud Inleiding 3 MiFID: belangen van de belegger beter gediend 4 In 15 minuten bepaalt u uw beleggersprofiel 4 Waaruit bestaat de vragenlijst Mijn

Nadere informatie

ProFolio Verzekeringsvoorstel. Editie B NL 2014 04

ProFolio Verzekeringsvoorstel. Editie B NL 2014 04 ProFolio Verzekeringsvoorstel Editie B NL 2014 04 2 44 Editie B NL 2014 04 ProFolio VERZEKERINGSVOORSTEL Voorstelformulier Nr.: Naam Bemiddelaar:..................................................... Bemiddelaar

Nadere informatie

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS Afgekort tot AAMMF Een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal opgericht naar Luxemburgs recht Prospectus februari 2015 VERZOEKEN OM INFORMATIE ABN AMRO MULTI-MANAGER

Nadere informatie

AMUNDI FUNDS PROSPECTUS. betreffende de doorlopende aanbieding van aandelen van AMUNDI FUNDS société d'investissement à Capital Variable

AMUNDI FUNDS PROSPECTUS. betreffende de doorlopende aanbieding van aandelen van AMUNDI FUNDS société d'investissement à Capital Variable 1 AMUNDI FUNDS PROSPECTUS betreffende de doorlopende aanbieding van aandelen van AMUNDI FUNDS société d'investissement à Capital Variable December 2014 2 BELANGRIJKE INFORMATIE Als u vragen hebt over de

Nadere informatie

Inhoudstafel. Beheersreglement van de interne beleggingsfondsen Multi-Invest V932 NL Ed. 12/14 2

Inhoudstafel. Beheersreglement van de interne beleggingsfondsen Multi-Invest V932 NL Ed. 12/14 2 - V834NL Inhoudstafel HOOFDSTUK I - BEHEERSREGLEMENT VAN DE INTERNE BELEGGINGSFONDSEN... 3 1. Multi-Invest Balanced... 3 2. Multi-Invest Dynamic... 5 Oprichtingsdatum... 5 HOOFDSTUK II - GEMEENSCHAPPELIJKE

Nadere informatie

L yxor S trategie ETFs

L yxor S trategie ETFs L yxor S trategie ETFs Lyxor Exchange Traded Funds (ETFs) zijn open-end beleggingsfondsen, ontworpen om een bepaalde benchmark index zo nauwgezet mogelijk te volgen. ETFs volgen zeer transparant de evolutie

Nadere informatie

Prospectus. inzake. (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012

Prospectus. inzake. (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012 Prospectus inzake (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012 INHOUD Pagina Belangrijke informatie 3 1 Alpha High Performance Fund - Algemeen 4 - Structuur 5 - Subfondsen 6 2 Beleggingen

Nadere informatie

Prospectus ASR Mixfondsen

Prospectus ASR Mixfondsen Prospectus ASR Mixfondsen ASR Mixfonds I ASR Mixfonds II ASR Mixfonds III ASR Mixfonds IV ASR Mixfonds V ASR Mixfonds VI ASR Mixfonds VII ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht

Nadere informatie

Invesco Funds, SICAV Prospectus

Invesco Funds, SICAV Prospectus Invesco Funds, SICAV Prospectus 27 juni 2012 Een open-end beleggingsvennootschap opgericht krachtens de Luxemburgse wetgeving en geharmoniseerd volgens de EU-richtlijn van de Raad 2009/65/EG zoals gewijzigd.

Nadere informatie

173,3 MILJOEN 3,125 % CONVERTEERBARE OBLIGATIES 2016 Uitgifteprijs: 100%

173,3 MILJOEN 3,125 % CONVERTEERBARE OBLIGATIES 2016 Uitgifteprijs: 100% Woluwelaan 58 1200 Brussel BE 0426.184.049 RRP Brussel Naamloze Vennootschap en Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal (vastgoedbevak) naar Belgisch recht 173,3 MILJOEN 3,125 % CONVERTEERBARE

Nadere informatie

Mijn persoonlijke bankier

Mijn persoonlijke bankier CORPORATE INCOME u i t g e g e v e n do o r SGA N.V. De kans om gedurende 0 jaar elk jaar een coupon van min. 0% en max. 5,70% te ontvangen, en op de vervaldag het recht om het initieel belegde kapitaal

Nadere informatie

Beheersreglement trendshare

Beheersreglement trendshare Beheersreglement trendshare Naam van het interne beleggingsfonds Fund trendshare A is een intern beleggingsfonds verbonden aan het verzekeringsproduct trendshare, uitgegeven door AXA Belgium, hierna 'de

Nadere informatie

Robeco Obligaties DividendFunds N.V.

Robeco Obligaties DividendFunds N.V. Prospectus Robeco Obligaties DividendFunds N.V. serie A : Robeco Divirente serie B : Robeco Euro Obligaties Dividend serie C : Robeco High Yield Obligaties Gevestigd te Rotterdam Inschrijvingen kunnen

Nadere informatie

RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC een paraplufonds met gesepareerde aansprakelijkheid tussen subfondsen Vereenvoudigd Prospectus 2 december 2011

RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC een paraplufonds met gesepareerde aansprakelijkheid tussen subfondsen Vereenvoudigd Prospectus 2 december 2011 RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC een paraplufonds met gesepareerde aansprakelijkheid tussen subfondsen Vereenvoudigd Prospectus 2 december 2011 Dit Vereenvoudigd Prospectus bevat belangrijke informatie over

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS

SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS dd 23 september 2005 met betrekking tot de publieke uitgifte voor een bedrag van minimum 10.000.000 en maximum 250.000.000, van Callable Fixed then Cumulatieve Reverse Floating

Nadere informatie