AXA SPREAD PLUS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A - STATUTAIR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AXA SPREAD PLUS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A - STATUTAIR"

Transcriptie

1 AXA SPREAD PLUS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS Conform de Europese normen DEEL A - STATUTAIR Beknopte voorstelling: ISIN-codes: Aandelen van de klasse "A": FR (kapitalisatie) Aandelen van de klasse "NL": FR (kapitalisatie) Naam: AXA SPREAD PLUS Juridische vorm: GBF naar Frans recht Compartiment/paraplufonds: NEE/NEE Beheersmaatschappij: AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS Financieel, administratief en boekhoudkundig beheerder: AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS Boekhoudkundig beheerder en middle-office bij volmacht: STATE STREET BANQUE SA Bewaarder: BNP - PARIBAS SECURITIES SERVICES Financieel Commissaris: MAZARS & GUERARD Verdeler: AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS Informatie betreffende de beleggingen en het beheer: Classificatie: geldmarkt-icbe in euro Beheerdoelstelling: De doelstelling van het GBF bestaat erin om over zijn aanbevolen beleggingsduur (beleggingshorizon van ten minste 6 maanden) een beter rendement te behalen dan de EURIBOR-index gekapitaliseerd op 3 maanden plus 30bp. Referentie-index: De referentie-index van het GBF is de EURIBOR gekapitaliseerd op 3 maanden. De EURIBOR of Euro Interbank Offered Rate is het interbancaire tarief dat geboden wordt tussen vooraanstaande banken voor de vergoeding van deposito's in de eurozone. Aangezien de ICBE geen indexbeheer hanteert, kunnen de prestaties van de ICBE aanzienlijk afwijken van de referentie-index. Beleggingsstrategie: 1. Gebruikte strategieën: Het beheer bestaat er voornamelijk in om verschillende beleggingsstrategieën en/of arbitragetechnieken toe te passen op de belangrijkste rente- en kredietmarkten van de lidstaten van de OESO, uitgedrukt in euro of in een andere valuta. In geval van een positie in effecten die in een andere valuta zijn uitgedrukt dan de euro, wordt het wisselkoersrisico afgedekt. 1

2 De strategie van het GBF is - met inachtneming van een minimum en maximum van 0 tot 0,5 voor wat de gevoeligheid ten aanzien van het renterisico betreft - i) het dynamische beheer, hetzij direct, hetzij via financiële termijninstrumenten (in het bijzonder kredietderivaten), van een portefeuille van kredieteffecten (Euro Medium Term Notes, effecten die het resultaat zijn van effectisering, obligaties, geldmarktinstrumenten,...) van vooraanstaande emittenten die voor aankoop over een Investment Grade - rating beschikken (d.w.z. waarvoor het risico dat de emittent in gebreke blijft gering is) of die naar het oordeel van de beheermaatschappij vergelijkbare kenmerken vertonen, ii) en gebruik te maken van arbitragemogelijkheden toegespitst op het kredietrisico van de emittenten. Het beheerteam bepaalt volledig naar eigen goeddunken en al naargelang zijn eigen verwachtingen de spreiding van het GBF tussen de verschillende bovenvermelde strategieën. Ook de positie in emittenten wordt bepaald volgens de micro- en macro-economische vooruitzichten van de beheermaatschappij (groeiniveau, niveau van de schuldenlast, niveau van de inflatie...) en op basis van de resultaten van het kredietonderzoek naar emittenten (analyse op basis van kwantitatieve gegevens zoals omzet, schuldenlast etc., of kwalitatieve gegevens zoals notering, kwaliteit van het management van de emittenten). Financiële termijninstrumenten worden gebruikt binnen de limiet van één maal de nettoactiva. Deze instrumenten kunnen worden ingeschakeld om de portefeuille een positie of overwogen positie te bezorgen ten aanzien van het kredietrisico of te beschermen tegen het risico dat bepaalde emittenten in gebreke blijven (contracten voor de aankoop of verkoop van beschermingen via kredietderivaten op een of meerdere emittenten, of op indices), om de gevoeligheid van de portefeuille ten aanzien van het renterisico in de hand te houden, ofwel als dekking voor de risico's die gepaard gaan met de rentevoeten of om een positie of een overwogen positie in te nemen ten aanzien van de renterisico's en/of bepaalde van hun parameters of onderdelen. Financiële termijninstrumenten kunnen eveneens worden gebruikt om te profiteren van de kenmerken (in het bijzonder qua liquiditeit en prijs) van deze instrumenten ten opzichte van de financiële instrumenten waarin het GBF direct belegt, of om aanpassingen door te voeren als gevolg van inschrijvingen en terugkopen zodat de positie of de dekking in overeenstemming met de hierboven vermelde gevallen kan worden gehandhaafd. De ICBE kan tot 1 van zijn activa houden in deelbewijzen of aandelen van Franse of Europese gecoördineerde ICBE's met als doel een positie te verkrijgen in verscheidene aandelenklassen, gebruikmakend van de expertise van gespecialiseerde beheerteams, en de liquide middelen te beleggen via geldmarkt-icbe's. De ICBE kan eveneens beleggen in deelbewijzen of aandelen van ICBE's, ICB's of beleggingsfondsen. Alle gebruikte instrumenten worden vermeld in de gedetailleerde nota. Overigens worden de liquide middelen van het GBF belegd met het oog op liquiditeit, veiligheid en rendement. Ze worden enerzijds beheerd door de aankoop van Franse geldmarktinstrumenten en van effecten uitgegeven op buitenlandse geldmarkten en uitgedrukt in euro of in een andere valuta, die al dan niet op een gereglementeerde markt worden verhandeld, en anderzijds door de tijdelijke verkoop of aankoop van effecten. Alle gebruikte activa worden vermeld in de gedetailleerde nota. Risicoprofiel: Uw geld zal hoofdzakelijk worden belegd in financiële instrumenten geselecteerd door de beheermaatschappij. Deze instrumenten ondergaan de ontwikkelingen en wisselvalligheden van de markt. Algemene opmerking: Het risicoprofiel van het GBP is afgestemd op een beleggingshorizon van meer dan 6 maanden. Net als bij elke andere financiële belegging moeten potentiële beleggers zich bewust zijn van het feit dat de waarde van de activa van de ICBE afhankelijk is van de marktschommelingen en bijgevolg sterk kan variëren (naargelang de politieke, economische en beurssituatie of de specifieke situatie van de emittenten). Blootstelling aan het aandelenrisico is verboden. 2

3 De vereffeningswaarde van deze ICBE zou regelmatig moeten stijgen aangezien de ICBE een geldmarktfonds is. De Beheermaatschappij garandeert de inschrijvers echter niet dat zij geen verliezen zullen lijden door hun belegging in deze ICBE. Beleggers krijgen het belegde kapitaal mogelijk niet volledig terug. Door een belegging in het GBF wordt de houder voornamelijk blootgesteld aan de hieronder beschreven risico's. De onderstaande opsomming is niet volledig: de beleggers moeten het risico van elke belegging analyseren en zich een eigen oordeel vormen. 1 Het renterisico: Het renterisico is het risico op een schommeling van de rentevoeten, wat een invloed heeft op de obligatiemarkten. De prijs van een obligatie evolueert bijvoorbeeld doorgaans omgekeerd evenredig met de rentevoeten. De ICBE is voornamelijk belegd in geldmarktinstrumenten. In geval van een stijging van de rentevoeten kan de waarde van de belegde vastrentende activa dalen. 2 - Kredietrisico: Indien de emittenten van bedrijfsobligaties in gebreke blijven of indien hun kwaliteit achteruitgaat (bijvoorbeeld een daling van hun notering), kan de waarde van de schuldeffecten waarin de ICBE is belegd, dalen. 3 Risico's in verband met kredietderivaten: Indien er gebruik wordt gemaakt van kredietderivaten, zijn de prestaties van het GBF direct gekoppeld aan het voorkomen van kredietgebeurtenissen met een invloed op de onderliggende instrumenten bij transacties die over-the-counter worden verricht. Het GBF kan, zowel via directe beleggingen als via beleggingen in financiële termijninstrumenten met de kenmerken van kredietderivaten, tot 20 van zijn activa blootstellen aan het kredietrisico. Dit brengt het risico met zich mee dat de vereffeningswaarde van de ICBE aanzienlijker en sneller daalt dan die van de markten waarin de ICBE is belegd. 4 Risico's in verband met het discretionaire beheer: De discretionaire beheerstijl is gebaseerd op de verwachte ontwikkeling van de rentemarkten. De prestaties van de ICBE zijn dus afhankelijk van de verwachtingen ten aanzien van de ontwikkeling van de rentecurve door de beheerder. Aangezien het een discretionair beheer betreft, bestaat het risico dat de beheerder deze ontwikkeling slecht inschat. Het is mogelijk dat het rendement van de ICBE niet overeenkomt met de doelstellingen. 5 - Risico gekoppeld aan de activa die het resultaat zijn van effectisering: De aandacht van de inschrijver wordt gevestigd op het feit dat de ICBE kan gebruikmaken van effecten die het resultaat zijn van effectisering (ABS, MBS, CDO ). Wat dit type actief betreft, loopt de ICBE een risico dat samengaat met de economische situatie van een geografisch gebied en/of een sector. Raadpleeg de gedetailleerde nota voor meer informatie over de risico's. Betrokken inschrijvers en profiel van de gemiddelde belegger: Aandelen van de klasse "A": elke inschrijver, en vooral de beleggers, die willen deelnemen aan de ontwikkeling van de monetaire markten en die tegelijk hun belegging veilig willen stellen. Aandelen van de klasse "NL": voorbehouden voor AXA NL voor de commercialisering in zijn netwerk en via contracten in rekeneenheden. Het bedrag dat redelijkerwijs kan belegd worden in dit fonds is afhankelijk van de persoonlijke situatie van elke houder. Om dit bedrag te bepalen moet elke belegger rekening houden met zijn persoonlijke vermogen, de geldende reglementering en zijn huidige behoeften over een beleggingshorizon van ten minste 6 maanden, maar ook met de mate waarin hij risico's wil nemen of integendeel een voorzichtige belegging wil 3

4 verzekeren. Er wordt ook sterk aanbevolen om de beleggingen voldoende te diversifiëren, zodat ze niet alleen worden blootgesteld aan de risico's van deze ICBE. De aanbevolen minimale beleggingsduur bedraagt meer dan 6 maanden. Informatie over kosten, provisies en belastingen: Kosten en provisies: Instap- en uitstapprovisies: De instap- en uitstapprovisies komen bovenop de inschrijvingsprijs die wordt betaald door de belegger of worden afgehouden van de terugbetalingsprijs. De provisies voor de ICBE moeten de kosten compenseren die de ICBE draagt om de toevertrouwde activa te beleggen of te verkopen. De niet-verworven provisies komen toe aan de beheermaatschappij, de verdeler, enz. Kosten ten laste van de belegger bij inschrijvingen en terugkopen (houders van aandelen van de klasse "A" of "NL") Grondslag Barema Instapprovisie niet verworven voor de ICBE Instapprovisie verworven voor de ICBE Uitstapprovisie niet verworven voor de ICBE Uitstapprovisie verworven voor de ICBE Operationele kosten en beheerkosten: Vereffeningswaarde x aantal deelbewijzen Vereffeningswaarde x aantal deelbewijzen Vereffeningswaarde x aantal deelbewijzen Vereffeningswaarde x aantal deelbewijzen Maximumtarief: 1% Nihil Nihil Nihil Hiertoe behoren alle kosten die rechtstreeks aan de ICBE worden gefactureerd, met uitzondering van de transactiekosten. De transactiekosten omvatten de kosten voor tussenpersonen (makelaardij, beursbelasting enz.) en in voorkomend geval de transactieprovisie, die met name kan worden ontvangen door de bewaarder en de beheermaatschappij. De operationele kosten en beheerkosten kunnen worden vermeerderd met: resultaatsprovisies. Deze worden als beloning toegekend aan de beheermaatschappij als de ICBE haar doelstellingen heeft overtroffen. Ze worden gefactureerd aan de ICBE; transactieprovisies gefactureerd aan de ICBE; een deel van de inkomsten uit tijdelijke aankopen en verkopen van effecten. Voor meer details over de daadwerkelijk aan de ICBE gefactureerde kosten kunt u terecht in deel B van het vereenvoudigd prospectus. 4

5 AANDELEN VAN DE KLASSE "A" Kosten gefactureerd aan de ICBE Operationele en beheerkosten, taksen en belastingen inbegrepen (inclusief alle kosten behalve transactiekosten, resultaatsprovisie en kosten gekoppeld aan beleggingen in ICBE's of beleggingsfondsen) Resultaatsprovisie Variabele kosten Van toepassing vanaf de oprichtingsdatum van het fonds Referentieperiode: De eerste referentieperiode begint op de dag waarop het fonds is opgericht en eindigt op de laatste beursdag van de maand december Elke volgende referentieperiode stemt overeen met het boekjaar. Dienstverleners transactieprovisies ontvangen: die Grondslag Nettoactiva Positief verschil tussen het rendement van de ICBE en de referentie-index van ten minste 30 basispunten Berekeningsmethode: Het verschuldigde bedrag van de variabele beheerkosten wordt berekend op elke vereffeningswaarde.. Barema Maximumtarief: 0,5 Deze kosten worden rechtstreeks geboekt op de resultatenrekening van het fonds Verdelingspercentage: 25% Er wordt een verdeling van het gerealiseerde rendement boven dat van de referentie-index van het fonds voorzien ten gunste van de beheermaatschappij, volgens de voorwaarden beschreven in de gedetailleerde nota. Bedrag: Bewaarder Afhouding bij elke transactie maximaal 50 all-in. De beheermaatschappij maximaal 3,5 basispunten 5

6 AANDELEN VAN DE KLASSE "NL" Kosten gefactureerd aan de ICBE Operationele en beheerkosten, taksen en belastingen inbegrepen (inclusief alle kosten behalve transactiekosten, resultaatsprovisie en kosten gekoppeld aan beleggingen in ICBE's of beleggingsfondsen) Resultaatsprovisie Variabele kosten Van toepassing vanaf de oprichtingsdatum van het fonds Referentieperiode: De eerste referentieperiode begint op de dag van de creatie van het nieuwe aandeel en eindigt op de laatste beursdag van de maand december Elke volgende referentieperiode stemt overeen met het boekjaar. Dienstverleners transactieprovisies ontvangen: die Grondslag Nettoactiva Positief verschil tussen het rendement van de ICBE en de referentie-index van ten minste 30 basispunten Berekeningsmethod Het verschuldigde bedrag van de variabele beheerkosten wordt berekend op elke vereffeningswaarde.. Barema Maximumtarief: 0,5 Deze kosten worden rechtstreeks geboekt op de resultatenrekening van het fonds Bedrag: Bewaarder Afhouding bij elke transactie maximaal 50 all-in. De beheermaatschappij maximaal 3,5 basispunten Tijdelijke aankoop en verkoop van effecten: Voor repotransacties en voor effectenleningen kan de vergoeding verdeeld worden tussen de ICBE en de beheermaatschappij. Provisies in natura: De beheermaatschappij heeft soft-commissieakkoorden afgesloten met enkele Franse en buitenlandse makelaars. Overeenkomstig deze akkoorden hanteren de makelaars informatiehulpmiddelen die ook door de beheerders worden gebruikt bij het uitoefenen van hun vak. Meer informatie vindt u in het jaarverslag van de ICBE. Belastingen: belastingstelsel van de ICBE's Als de inschrijving op de deelbewijzen van het GBF gebeurt op basis van de inschrijving op een levensverzekeringscontract, is het belastingstelsel van de levensverzekeringscontracten van toepassing op de inschrijvers. 6

7 Deze informatie is geen vervanging voor informatie die wordt verkregen in het kader van een individueel fiscaal advies. Waarschuwing: Het belastingstelsel dat van toepassing is op de door de ICBE uitgekeerde sommen of op de latente of gerealiseerde meer- of minderwaarden van de ICBE, hangt af van de fiscale bepalingen die van toepassing zijn op de specifieke situatie van de belegger en/of van het rechtsgebied waarin de fondsen beleggen. Houders die twijfels hebben over hun fiscale situatie, raden we aan een fiscaal adviseur te raadplegen. Commerciële informatie: Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop: De bewaarder neemt dagelijks tot 12 uur inschrijvings- en terugkooporders aan die worden uitgevoerd op basis van de volgende vereffeningswaarde (dus tegen een onbekende koers). De inschrijvings- en terugkoopaanvragen worden gecentraliseerd bij BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (BPSS), op het volgende adres: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (BPSS), 66 rue de la Victoire F Parijs Initiële vereffeningswaarde van de aandelen van de klasse "A": Initiële vereffeningswaarde van de aandelen van de klasse "NL": 100 Minimumbedrag van de eerste inschrijving voor de houders van aandelen van de klasse "A": Nihil. Minimumbedrag van de eerste inschrijving voor de houders van aandelen van de klasse "NL": Nihil. Modaliteiten voor de overgang van één aandelenklasse naar een andere: de nieuwe aandelenklasse is uitsluitend voorbehouden voor AXA NL. Decimalisering: Aandelen van de klasse "A": aandelen deelbaar tot een tienduizendste, uitgedrukt in euro. Aandelen van de klasse "NL": aandelen volledig uitgedrukt in euro. Afsluitingsdatum van het boekjaar: laatste beursdag van Parijs in december. Afsluitingsdatum van het eerste boekjaar: laatste beursdag van Parijs in december Bestemmingen van het resultaat: Aandelen van de klasse "A": kapitalisatie Aandelen van de klasse "NL": kapitalisatie Datum en periodiciteit voor de berekening van de vereffeningswaarde: dagelijks De vereffeningswaarde zal niet worden bepaald of gepubliceerd op beursdagen die op wettelijke feestdagen vallen. De referentiebeurskalender is die van Euronext Parijs. Plaats en voorwaarden voor publicatie of communicatie van de vereffeningswaarde: kantoren van de beheermaatschappij en de verdeler. 7

8 Munteenheid van de deelbewijzen: ISIN-codes Categorieën Bestemming Betrokken Initiële Munteenheid Minimumbedrag Decimalisering voor rechten van van de inschrijvers vereffeningswaarde de eerste deelneming inkomsten inschrijving FR A Kapitalisatie Alle inschrijvers Euro Euro Nihil Tienduizendsten FR NL commercialisering in zijn netwerk en via contracten in rekeneenheden. Kapitalisatie Voorbehouden voor AXA NL voor de 100 Euro Euro Nihil Volledige aandelen Oprichtingsdatum: Dit GBF werd erkend door de Autorité des Marchés Financiers op 19 april Het werd opgericht op 12 mei Bijkomende informatie: Het volledige prospectus van de ICBE en de laatste jaarlijkse en periodieke documenten worden verstuurd binnen een termijn van één week na eenvoudige schriftelijke aanvraag door de houder aan (postadres): AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS Cœur Défense Tour B - La Défense 4 100, Esplanade du Général de Gaulle F PARIS LA DEFENSE CEDEX Tel.: +33 (0) Deze documenten zijn eveneens beschikbaar op de website Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS Cœur Défense Tour B - La Défense 4 100, Esplanade du Général de Gaulle F Courbevoie of surfen naar de website: Publicatiedatum van het prospectus: 2 juni 2008 De website van de A.M.F. (www.amf-france.org) bevat aanvullende informatie over de lijst van de reglementaire documenten en alle bepalingen betreffende de bescherming van de beleggers. Dit vereenvoudigd prospectus moet vóór de inschrijving aan de inschrijvers worden overhandigd. 8

9 DEEL B STATISTIEKEN Rendement van de ICBE op 31 december 2007: Aandeel NL GBF 31/12/2007 Rendement van Axa Spread Plus van 2006 tot ,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0-1, PERF NETTE 3,14% -0,96% Rendement op jaarbasis 1 jaar 3 jaar 5 jaar AXA Spread Plus -0.96% Euribor 3 mois capi De prestatieberekening gebeurt netto van de beheersvergoeding rekening houden met de herbelegging van de nettocoupons (indien van toepassing) WAARSCHUWING EN EVENTUELE OPMERKINGEN Prestaties uit het verleden voorspellen dan ook geen toekomstige prestaties Prestaties zijn niet constant in de tijd.. De referentie indicatoren van deel A en deel B van het prospectus kunnen verschillend zijn indien er een wijziging van deze referentie indicator heeft plaatsgevonden tijdens het jaar van publicatie van de prestaties. 9

10 Voorstelling van de kosten ten laste van de ICBE gedurende het boekjaar afgesloten op 31/12/2006: Operationele kosten en beheerkosten Kosten van beleggingen in andere ICBE's of beleggingsfondsen Deze kosten worden bepaald: - op basis van de kosten in verband met de aankoop van ICBE's en beleggingsfondsen - na aftrek van de retrocessie door de beheermaatschappij van de beleggende ICBE Overige kosten gefactureerd aan de ICBE Deze kosten omvatten: - resultaatsprovisies - transactieprovisies Totaal gefactureerd aan de ICBE in de loop van het laatste afgesloten boekjaar De operationele kosten en beheerkosten: Deze kosten dekken alle kosten die rechtstreeks aan de ICBE zijn gefactureerd, met uitzondering van de transactiekosten en eventueel de resultaatsprovisie. De transactiekosten omvatten de bemiddelingskosten (makelaardij, beursbelastingen ) en de transactieprovisie (zie verder). De operationele kosten en beheerkosten omvatten meer bepaald de kosten voor het financiële beheer en het administratieve en boekhoudkundige beheer, de bewaarkosten, de depotkosten en de controlekosten. Kosten voor de aankoop van ICBE's en/of beleggingsfondsen: Bepaalde ICBE's beleggen in andere ICBE's of in beleggingsfondsen naar buitenlands recht (doel-icbe's). Door de aankoop en het houden van een doel-icbe (of van een beleggingsfonds) is de kopende ICBE onderworpen aan de volgende twee types kosten: - de inschrijvings-/terugkoopprovisies. Het deel van deze provisies verworven voor de doel-icbe wordt bij de transactiekosten gevoegd en is hier dus niet meegerekend; - rechtstreeks aan de doel-icbe gefactureerde kosten, die indirecte kosten vormen voor de kopende ICBE. In sommige gevallen kan de kopende ICBE retrocessies onderhandelen, dat wil zeggen kortingen op bepaalde van deze kosten. Deze kortingen verminderen het kostentotaal dat de kopende ICBE daadwerkelijk draagt. Andere kosten gefactureerd aan de ICBE: andere kosten die kunnen worden gefactureerd aan de ICBE zijn: - transactieprovisies. De transactieprovisie wordt de ICBE aangerekend bij elke portefeuilleverrichting. Het volledige prospectus verschaft meer details over deze provisie. De beheermaatschappij kan deze provisie ontvangen volgens de voorwaarden vermeld in deel A van het vereenvoudigde prospectus. We vestigen de aandacht van de belegger op het feit dat deze andere kosten sterk kunnen variëren van jaar tot jaar en dat de hierin voorgestelde cijfers die van het vorige boekjaar zijn. 10

11 Informatie over de transacties in de loop van het boekjaar afgesloten op 31/12/2006: Niet van toepassing De transacties tussen de beheermaatschappij voor rekening van de ICBE's die ze beheert en de verbonden ondernemingen vertegenwoordigden op het totaal van de transacties van dit boekjaar: Activaklassen Aandelen Schuldbewijzen Transacties NVT NVT WAARSCHUWING EN EVENTUELE OPMERKINGEN Deel B van het vereenvoudigde prospectus wordt elk jaar bijgewerkt, acht werkdagen na de algemene vergadering voor SICAV's, of binnen 3 en een halve maand na de afsluiting van het boekjaar voor GBF's. Met uitzondering van de cijfergegevens over de rendementen zijn de cijfers gecontroleerd door de financiële controleur. AXA Spread Plus I General characteristics: I - 1 Form of the UCITS: DETAILED MEMORANDUM Name: AXA Spread Plus Legal status and member-state in which the UCITS has been established: FCP governed by French law Date formed and stipulated term: 12 May 2005, for a term of 99 years. Fund overview: ISIN Codes Unit classes Allocation of income Target Subscribers Initial net asset value Base currency Minimum initial subscription amount Decimalisation FR A Accumulation All subscribers Euro None ten thousandths of units FR AXA NL Accumulation Reserved for AXA NL for distribution within its network and via unitlinked contracts 100 Euro None Whole units Address for obtaining the latest annual report and semi-annual statement: The latest annual and semi-annual documents will be issued within one week of a simple written request to this effect submitted by the holder to the following (postal address): AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS Cœur Défense Tour B - La Défense 4 100, Esplanade du Général de Gaulle F PARIS LA DEFENSE CEDEX Tel.: + 33 (0)

SAINT-HONORE EUROPE SYNERGIE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

SAINT-HONORE EUROPE SYNERGIE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS SAINT-HONORE EUROPE SYNERGIE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS EmA 28 januari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD ASIA LEADERS (EdR Asia Leaders)

EDMOND DE ROTHSCHILD ASIA LEADERS (EdR Asia Leaders) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD LATIN AMERICA (EdR Latin America) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD LATIN AMERICA (EdR Latin America) ICBE naar Frans recht (EdR Latin America) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie

Nadere informatie

SAINT-HONORE VIE ET SANTE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN

SAINT-HONORE VIE ET SANTE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN SAINTHONORE VIE ET SANTE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ByD 28 januari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA (EdR India) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA (EdR India) ICBE naar Frans recht (EdR India) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE FLEXIBLE (EdR Europe Flexible)

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE FLEXIBLE (EdR Europe Flexible) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Edmond de Rothschild Infrasphere

Edmond de Rothschild Infrasphere Edmond de Rothschild Infrasphere (EdR Infrasphere) Vroeger Infrasphere GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS MeM 18 juli 2011 ICBE conform de Europese normen

Nadere informatie

CARMIGNAC EURO-INVESTISSEMENT

CARMIGNAC EURO-INVESTISSEMENT GBF conform de Europese normen CARMIGNAC EURO-INVESTISSEMENT Geharmoniseerd gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Frans recht (fonds commun de placement) Vereevoudigd prospectus CARMIGNAC EURO-INVESTISSEMENT

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD US VALUE & YIELD (EdR US Value & Yield)

EDMOND DE ROTHSCHILD US VALUE & YIELD (EdR US Value & Yield) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

SAINT-HONORE CHINE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

SAINT-HONORE CHINE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS SAINTHONORE CHINE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ByD 8 februari 2010 SAINTHONORE CHINE ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL

Nadere informatie

Primavera Force Talents 1

Primavera Force Talents 1 Primavera Force Talents - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Primavera Force Talents 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van Primavera Force Talents 1... 2 3. Samenstelling

Nadere informatie

SAINT-HONORE GLOBAL HEALTHCARE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

SAINT-HONORE GLOBAL HEALTHCARE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS SAINT-HONORE GLOBAL HEALTHCARE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS MeM 1 april 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

EUROPE RENDEMENT GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN

EUROPE RENDEMENT GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ByD 8 februari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR BEKNOPTE VOORSTELLING

Nadere informatie

EasyETF STOXX EUROPE 600

EasyETF STOXX EUROPE 600 EasyETF STOXX EUROPE 600 VEREENVOUDIGD PROSPECTUS SAMENVATTING VEREENVOUDIGD PROSPECTUS van EasyETF STOXX EUROPE 600 GEDETAILLEERDE NOTA van EasyETF STOXX EUROPE 600 REGLEMENT VAN HET FONDS van EasyETF

Nadere informatie

DORVAL MANAGEURS EUROPE

DORVAL MANAGEURS EUROPE DORVAL MANAGEURS EUROPE PROSPECTUS GBF conform de Europese normen Pagina 1 DORVAL MANAGEURS EUROPE I. ALGEMENE KENMERKEN Vorm van de icbe Naam: Dorval Manageurs Europe Rechtsvorm en lidstaat waar de icbe

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

EASYETF EURO STOXX 50 VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

EASYETF EURO STOXX 50 VEREENVOUDIGD PROSPECTUS EASYETF EURO STOXX 50 VEREENVOUDIGD PROSPECTUS GBF CONFORM DE EUROPESE NORMEN TER BESCHIKKING GESTELD VAN HET PUBLIEK TER GELEGENHEID VAN DE TOELATING OP DE MARKT VAN EURONEXT PARIS SA VAN MAXIMAAL TWEEHONDERD

Nadere informatie

WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE DELTA LLOYD INDEXFONDS BEDRIJFSOBLIGATIES VERKORT PROSPECTUS IN EURO LUIDENDE OBLIGATIES EN ANDERE SCHULDINSTRUMENTEN ICBE IN OVEREENSTEMMING MET DE EU- NORMEN KORTE PRESENTATIE WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

Nadere informatie

SAINT-HONORE US VALUE & YIELD

SAINT-HONORE US VALUE & YIELD SAINTHONORE US VALUE & YIELD (vroeger AMERIQUE RENDEMENT) GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS EmA 28 januari 2010 SAINTHONORE US VALUE & YIELD Conform

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD COMMOSPHERE (EdR Commosphere)

EDMOND DE ROTHSCHILD COMMOSPHERE (EdR Commosphere) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

GOLDSPHERE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

GOLDSPHERE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ByD 23 februari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR BEKNOPTE VOORSTELLING

Nadere informatie

SAINT-HONORE BRESIL GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

SAINT-HONORE BRESIL GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS SAINTHONORE BRESIL GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS EmA 28 januari 2010 SAINTHONORE BRESIL ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

Nadere informatie

AXA Life Protected Millesimo RS

AXA Life Protected Millesimo RS AXA Life Protected Millesimo RS - Jaarverslag 31.12.2013-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2013 AXA Life Protected Millesimo RS Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van ALP Millesimo RS 1... 2

Nadere informatie

SAINT-HONORE EUROPE SRI GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

SAINT-HONORE EUROPE SRI GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ByD 28 januari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR BEKNOPTE VOORSTELLING

Nadere informatie

GOLDSPHERE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

GOLDSPHERE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ByD 23 februari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR BEKNOPTE VOORSTELLING

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate Bond World Emerging Corporate Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD EMERGING CONVERTIBLES (EdR Emerging Convertibles) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD EMERGING CONVERTIBLES (EdR Emerging Convertibles) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

DORVAL CONVICTIONS. PROSPECTUS GBF conform de Europese normen

DORVAL CONVICTIONS. PROSPECTUS GBF conform de Europese normen DORVAL CONVICTIONS PROSPECTUS GBF conform de Europese normen Pagina 1 DORVAL CONVICTIONS Vorm van de icbe: Naam Rechtsvorm Oprichtingsdatum I. ALGEMENE KENMERKEN DORVAL CONVICTIONS Gemeenschappelijk beleggingsfonds

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Informatie over de beleggingen en het beheer:

Informatie over de beleggingen en het beheer: HOOFDSTUK II VEREENVOUDIGD PROSPECTUS: VEREENVOUDIGD PROSPECTUS Conform de Europese normen EasyETF GLOBAL TITANS 50 DEEL A - STATUTAIR GEDEELTE Beknopte presentatie: ISIN-code: FR0000973596 EasyETF Global

Nadere informatie

ECOSPHERE EUROPE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

ECOSPHERE EUROPE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS EmA 28 januari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR BEKNOPTE VOORSTELLING

Nadere informatie

REGLEMENT VAN HET GEMEENSCHAPPELIJKE BELEGGINGSFONDS DEEL I ACTIVA EN DEELBEWIJZEN

REGLEMENT VAN HET GEMEENSCHAPPELIJKE BELEGGINGSFONDS DEEL I ACTIVA EN DEELBEWIJZEN REGLEMENT VAN HET GEMEENSCHAPPELIJKE BELEGGINGSFONDS DEEL I ACTIVA EN DEELBEWIJZEN ARTIKEL 1 DEELBEWIJZEN IN MEDE-EIGENDOM De rechten van de mede-eigenaars worden uitgedrukt in deelbewijzen, waarbij elk

Nadere informatie

GBF METROPOLE Sélection A (ISIN: FR0007078811) Deze ICBE wordt beheerd door METROPOLE GESTION

GBF METROPOLE Sélection A (ISIN: FR0007078811) Deze ICBE wordt beheerd door METROPOLE GESTION Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

SAINT-HONORE INDE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

SAINT-HONORE INDE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ByD 28 januari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR BEKNOPTE VOORSTELLING

Nadere informatie

aandelen aandelen aandelen aandelen

aandelen aandelen aandelen aandelen SPDR AEX Index ETF VEREENVOUDIGD PROSPECTUS 17 juni 2010 DEEL A - STATUTAIRE BEPALINGEN ICBE conform de Europese normen AEXT (Code Euronext) ISIN-code: FR000001893 Classificatie: Aandelen uit de landen

Nadere informatie

WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE DELTA LLOYD INDEXFONDS STAATSOBLIGATIES VERKORT PROSPECTUS IN EURO LUIDENDE OBLIGATIES EN SCHULDINSTRUMENTEN ICBE IN OVEREENSTEMMING MET DE EU- NORMEN KORTE PRESENTATIE WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

Nadere informatie

ECOSPHERE WORLD GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

ECOSPHERE WORLD GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ByD 28 januari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR BEKNOPTE VOORSTELLING

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD CHINA (EdR China) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD CHINA (EdR China) ICBE naar Frans recht (EdR China) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD SELECTIVE JAPAN (EdR Selective Japan)

EDMOND DE ROTHSCHILD SELECTIVE JAPAN (EdR Selective Japan) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100

CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 GBF conform de Europese normen CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 Geharmoniseerd gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Frans recht ( Fonds commun de placement ) Volledig prospectus CARMIGNAC PROFIL REACTIF

Nadere informatie

Millesimo Tocqueville Dividend 1

Millesimo Tocqueville Dividend 1 Millesimo Tocqueville Dividend 1 - Halfjaarverslag 30.06.2011-1 / 5 Halfjaarverslag 30.06.2011 Millesimo Tocqueville Dividend 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving...2 2. Beleggingsbeleid van Millesimo Tocqueville

Nadere informatie

Jaarverslag Millesimo Carmignac

Jaarverslag Millesimo Carmignac Millesimo Carmignac - Jaarverslag 31.12.2013-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2013 Millesimo Carmignac Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van Millesimo Carmignac... 2 3. Samenstelling van Millesimo

Nadere informatie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 26 februari

Nadere informatie

aandelen aandelen aandelen aandelen

aandelen aandelen aandelen aandelen ICBE conform de Europese normen SPDR MSCI Europe Consumer Staples SM ETF VEREENVOUDIGD PROSPECTUS 17 juni 2010 STS (Code Euronext) ISIN-code: FR0000001745 Classificatie: Internationale DEEL A - STATUTAIRE

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

PARVEST BOND EURO SHORT TERM

PARVEST BOND EURO SHORT TERM Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus september 00 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

Wij informeren u dat Amundi Asset Management (de beheermaatschappij ) besloten heeft vanaf 1 maart 2017 de referentie-index te wijzigen.

Wij informeren u dat Amundi Asset Management (de beheermaatschappij ) besloten heeft vanaf 1 maart 2017 de referentie-index te wijzigen. Parijs, 23 januari 2017 Mevrouw, Mijnheer, U bent houder van deelbewijzen in het Gemeenschappelijk Beleggingsfonds (GBF) AMUNDI ETF EURO CORPORATES UCITS ETF (AMUNDI ETF EURO CORPORATES UCITS ETF - EUR

Nadere informatie

SAINT-HONORE GLOBAL CONVERTIBLES GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

SAINT-HONORE GLOBAL CONVERTIBLES GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS SAINT-HONORE GLOBAL CONVERTIBLES GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS PaL 04 januari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL

Nadere informatie

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht overeenkomstig de Richtlijn 85/611/EEG 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Parijs,

Nadere informatie

Millesimo Tocqueville Dividend 1

Millesimo Tocqueville Dividend 1 - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van... 2 3. Samenstelling van in bedragen en in percentages op 31 december 2014... 3 4. Beheerders...

Nadere informatie

COMMOSPHERE WORLD GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

COMMOSPHERE WORLD GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMMOSPHERE WORLD GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS EmA 28 januari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR BEKNOPTE

Nadere informatie

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend Distributie en Kapitaliserend is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap Equity USA Small Cap Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document geeft u essentiële beleggersinformatie over dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG JUNI 2015

HALFJAARVERSLAG JUNI 2015 Generali Belgium HALFJAARVERSLAG JUNI 2015 US Equities generali.com INHOUD 1 Inleiding... 3 2 Beleggingsbeleid... 4 2.1 Globale aanpak 4 2.2 De activa 4 3 Evolutie van de portefeuille... 5 3.1 Waardering

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE

BI CARMIGNAC PATRIMOINE BI CARMIGNAC PATRIMOINE Beleggingsdoelstelling Het compartiment belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A (acc) EUR (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd en heeft als

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

PROSPECTUS LFP RENDEMENT GLOBAL 2022

PROSPECTUS LFP RENDEMENT GLOBAL 2022 ICBE overeenkomstig Richtlijn 2009/65/EG PROSPECTUS LFP RENDEMENT GLOBAL 2022 Gemeenschappelijk beleggingsfonds 1. Algemene kenmerken 1.1 Vorm van de icbe Naam: LFP RENDEMENT GLOBAL 2022 Rechtsvorm en

Nadere informatie

Wij informeren u dat Amundi Asset Management (de beheermaatschappij ) besloten heeft vanaf 1 maart 2017 de referentie-index te wijzigen.

Wij informeren u dat Amundi Asset Management (de beheermaatschappij ) besloten heeft vanaf 1 maart 2017 de referentie-index te wijzigen. Parijs, 23 januari 2017 Mevrouw, Mijnheer, U bent houder van deelbewijzen in het Gemeenschappelijk Beleggingsfonds (GBF) AMUNDI ETF EURO CORPORATE EX FINANCIALS IBOXX UCITS ETF (FR0011020940) waar wij

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Total Return II Gemeenschappelijk Beleggingsfonds conform Richtlijn 85/611/EEG 136, route d Arlon, L 1150 Luxemburg Gemeenschappelijk Beleggingsfonds

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Millesimo Richelieu 1

Millesimo Richelieu 1 - jaarverslag 31.12.2016-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2016 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van... 2 3. Samenstelling van in bedragen en in percentages op 31 december 2016.... 3 4. Beheerders...

Nadere informatie

HOOFDSTUK I - BEHEERSREGLEMENT VAN HET INTERNE BELEGGINGSFONDS ALLIANZ RENDEMENT 2017.

HOOFDSTUK I - BEHEERSREGLEMENT VAN HET INTERNE BELEGGINGSFONDS ALLIANZ RENDEMENT 2017. Inhoudstafel HOOFDSTUK I - BEHEERSREGLEMENT VAN HET INTERNE BELEGGINGSFONDS ALLIANZ RENDEMENT 2017... 3 HOOFDSTUK II ANDERE BEPALINGEN VOOR HET INTERNE BELEGGINGSFONDS... 6 1. Beheer van het fonds... 6

Nadere informatie

Fund Life Opportunity Selection 2 Dynamic

Fund Life Opportunity Selection 2 Dynamic - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van dynamic... 2 3. Samenstelling van AXA Life Opportunity Selection 2 dynamic in bedragen en

Nadere informatie

Overeenstemming met de Europese normen

Overeenstemming met de Europese normen FEDERAL EUROPE ISR VOLLEDIG PROSPECTUS Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Federal Europe ISR Gemeenschappelijk Beleggingsfonds conform Richtlijn 85/611/EEG 232, rue Général Paulet, F 29200 Brest

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Wij informeren u dat Amundi Asset Management (de beheermaatschappij ) besloten heeft vanaf 1 maart 2017 de referentie-index te wijzigen.

Wij informeren u dat Amundi Asset Management (de beheermaatschappij ) besloten heeft vanaf 1 maart 2017 de referentie-index te wijzigen. Parijs, 23 januari 2017 Mevrouw, Mijnheer, U bent houder van deelbewijzen in het Gemeenschappelijk Beleggingsfonds (GBF) AMUNDI ETF EURO CORPORATE FINANCIALS IBOXX UCITS ETF (FR0011020957) waar wij u hartelijk

Nadere informatie

CARMIGNAC EMERGENTS ICBE

CARMIGNAC EMERGENTS ICBE Deze ICBE valt onder Europese richtlijn 2009/65/EG ICBE naar Frans recht Prospectus Juli 2014 1 1. ALGEMENE KENMERKEN Vorm van de ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming Rechtsvorm en lidstaat

Nadere informatie

Inhoudstafel. Winstdelingsreglement Allianz Invest V896 NL Ed. 04/13 2

Inhoudstafel. Winstdelingsreglement Allianz Invest V896 NL Ed. 04/13 2 Inhoudstafel HOOFDSTUK I WINSTDELINGSREGLEMENT...3 1. Doel van het reglement...3 2. Quotiteit van de verzekerde prestaties gebonden aan elk van de gekantonneerde fondsen...3 3. Bepaling van het globaal

Nadere informatie

PARVEST JAPAN. Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009

PARVEST JAPAN. Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CORPORATES EURO i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Primavera Optimal Active 1

Primavera Optimal Active 1 Primavera Optimal Active 1 - Jaarverslag 31.12.2012-1 / 6 Jaarverslag 31.12.2012 Primavera Optimal Active 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving...2 2. Beleggingsbeleid van de Primaver Optimal Active 1...2 3.

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

CARMIGNAC SECURITE. Geharmoniseerd gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Frans recht (fonds commun de placement) Vereenvoudigd prospectus

CARMIGNAC SECURITE. Geharmoniseerd gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Frans recht (fonds commun de placement) Vereenvoudigd prospectus GBF conform de Europese normen CARMIGNAC SECURITE Geharmoniseerd gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Frans recht (fonds commun de placement) Vereenvoudigd prospectus GBF CONFORM DE EUROPESE NORMEN CARMIGNAC

Nadere informatie

Millesimo BlackRock 1

Millesimo BlackRock 1 Millesimo BlackRock - Jaarverslag 31.12.2013-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2013 Millesimo BlackRock 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van de Millesimo BlackRock 1.... 2 3. Samenstelling

Nadere informatie

Distributie en Kapitalisatie. Argenta Fund of Funds

Distributie en Kapitalisatie. Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitalisatie is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van

Nadere informatie

Asia Pacific Performance

Asia Pacific Performance Essentiële Beleggersinformatie 26 juni 2015 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

HOOFDSTUK I - BEHEERSREGLEMENT VAN HET INTERNE BELEGGINGSFONDS ALLIANZ RENDEMENT 2017

HOOFDSTUK I - BEHEERSREGLEMENT VAN HET INTERNE BELEGGINGSFONDS ALLIANZ RENDEMENT 2017 Inhoudstafel HOOFDSTUK I - BEHEERSREGLEMENT VAN HET INTERNE BELEGGINGSFONDS ALLIANZ RENDEMENT 2017... 3 HOOFDSTUK II - ANDERE BEPALINGEN VOOR HET INTERNE GELEGGINGSFONDSEN 6 2. Regels voor de evaluatie

Nadere informatie

VERKORT PROSPECTUS MEI 2011

VERKORT PROSPECTUS MEI 2011 BNP PARIBAS INSTICASH EUR Subfonds van BNP Paribas InstiCash, beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (de "SICAV") Opgericht op 30 juni 1998 VERKORT PROSPECTUS MEI 2011 Dit

Nadere informatie

PARVEST EUROPE DIVIDEND

PARVEST EUROPE DIVIDEND Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

AXA Life Protected Millesimo FT

AXA Life Protected Millesimo FT AXA Life Protected Millesimo FT - Jaarverslag 31.12.2013-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2013 AXA Life Protected Millesimo FT Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van ALP Millesimo FT 1... 2

Nadere informatie

Flexibele fondsen 3 Een airbag in uw portefeuille!

Flexibele fondsen 3 Een airbag in uw portefeuille! Flexibele fondsen Inhoud Flexibele fondsen 3 Een airbag in uw portefeuille! De voordelen van flexibele fondsen 4 Gediversifieerde gemengde fondsen 4 Een zeer flexibel actief beheer 4 Expertise en onafhankelijkheid

Nadere informatie

<Millesimo Tocqueville Dividend> FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING (TAK 23) Type levensverzekering Millesimo Tocqueville Dividend is een levensverzekeringscontract van AXA Belgium, verbonden met een

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus December 2011. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht

Vereenvoudigd prospectus December 2011. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht Vereenvoudigd prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht De SICAV is een Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal met meerdere compartimenten,

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

Hoge toppen scheren met uw beleggingen

Hoge toppen scheren met uw beleggingen Hoge toppen scheren met uw beleggingen September 2013 Amundi Uitsluitend bestemd voor Belgische beleggers Amundi is een gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht (fonds commun de placement).

Nadere informatie

Beheersreglement van het beleggingsfonds Generali - N1 Stable Return

Beheersreglement van het beleggingsfonds Generali - N1 Stable Return Beheersreglement van het beleggingsfonds Generali - N1 Stable Return BENAMING, OBJECTIEF, BELEGGINGSPOLITIEK EN INVESTERINGSMECHANISME VAN HET FONDS Het interne fonds Generali - N1 Stable Return (het "Fonds")

Nadere informatie

CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE

CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE Alternatief beleggingsfonds naar Frans recht Prospectus Juli 2014 1 1. GEDETAILLEERDE KENMERKEN VORM VAN DE ICB Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE Rechtsvorm

Nadere informatie

KBL EPB Bond Fund. Vereenvoudigd Prospectus December 2011. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs Recht

KBL EPB Bond Fund. Vereenvoudigd Prospectus December 2011. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs Recht KBL EPB Bond Fund Vereenvoudigd Prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs Recht De SICAV is een Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal met meerdere

Nadere informatie

Millesimo Click 1. Halfjaarverslag Inhoudsopgave

Millesimo Click 1. Halfjaarverslag Inhoudsopgave Millesimo Click 1 - Halfjaarverslag 30.06.2011-1 / 6 Halfjaarverslag 30.06.2011 Millesimo Click 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving...2 2. Beleggingsbeleid van Millesimo Click 1...2 3. Samenstelling van Millesimo

Nadere informatie

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG.

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG. Aanvullende informatie bij de Essentiële Beleggersinformatie in het kader van de distributie in België van aandelen van instellingen voor collectieve belegging in effecten vallend onder het recht van een

Nadere informatie

WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE DELTA LLOYD INDEXFONDS AANDELEN WERELD VERKORT PROSPECTUS INTERNATIONALE AANDELEN ICBE IN OVEREENSTEMMING MET DE EU- NORMEN KORTE PRESENTATIE WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE ISIN-CODE FR0010752915 NAAM

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Risico- en. compartiment. een zo hoog. het belegdee. beleggen in. 20- index samenstellen. Aanbeveling Dit die nemen. België hebben.

Risico- en. compartiment. een zo hoog. het belegdee. beleggen in. 20- index samenstellen. Aanbeveling Dit die nemen. België hebben. Essentiële beleggersinformatie Dit document geeft u essentiële beleggersinformatie over dit fonds. Het is geen marketingmatem eriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld omm

Nadere informatie

ABN AMRO Multi-Manager Funds

ABN AMRO Multi-Manager Funds ABN AMRO Multi-Manager Funds Société d Investissement à Capital Variable Hoofdkantoor: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg: B78762 (het Fonds ) BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie