TwinStar Beheersreglement van de beleggingsfondsen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TwinStar Beheersreglement van de beleggingsfondsen"

Transcriptie

1 OMSCHRIJVING De interne beleggingsfondsen van TwinStar (zie bijlage 1) worden door AXA Belgium, hierna de verzekeringsmaatschappij genoemd, beheerd in het uitsluitend belang van de intekenaars en van de begunstigden van de aan deze fondsen verbonden verzekeringscontracten TwinStar Today en TwinStar Tomorrow. De verzekeringen TwinStar Today en TwinStar Tomorrow zijn tak 23 producten van de verzekeringsmaatschappij. De interne beleggingsfondsen van TwinStar zijn eigendom van AXA Belgium. De stortingen, door de intekenaars gedaan in het kader van hun verzekeringscontract TwinStar Today of TwinStar Tomorrow worden, na aftrek van de taks, instaptoeslagen en een kost verbonden aan de in het contract voorziene waarborgen, belegd in de gekozen interne beleggingsfondsen. Minimaal 20 % van de gestorte bedragen moet in elk gekozen fonds worden belegd. Deze stortingen worden omgezet in een aantal deelbewijzen van de gekozen fondsen, eenheden genoemd. Met uitzondering van het risico verbonden aan de waarborgen voorzien in het contract wordt het financiële risico van de verrichting door de intekenaar gedragen. LOOPTIJD VAN DE INTERNE BELEGGINGSFONDSEN De fondsen zijn opgericht voor onbepaalde tijd. BEHEERDER VAN DE INTERNE BELEGGINGSFONDSEN AXA Belgium, Vorstlaan 25, 1170 Brussel KENMERKEN VAN DE INTERNE BELEGGINGSFONDSEN Beleggingspolitiek en -doelstellingen De beleggingspolitiek van elk intern fonds van TwinStar is beschreven in bijlage 1. Met het oog op de realisatie van deze beleggingspolitiek beleggen de interne beleggingsfondsen hun activa (voor 100%) in de deelfondsen van het gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Luxemburgs recht AXA Private Selection, waarvan het prospectus ter beschikking is in alle verkooppunten van AXA Belgium. De deelfondsen worden beheerd door AXA Private Management, Vorstlaan 25, 1170 Brussel, lastens een delegatie voor financieel beheer van de beheersvennootschap AXA Open Fund Management S.A. Vaststelling en bestemming van de inkomsten De inkomsten worden herbelegd in het beleggingsfonds en verhogen zijn inventariswaarde. Waardering van de activa De waardering is gebaseerd op de waarde van de samenstellende delen van de portefeuille. Elk deel wordt gewaardeerd aan zijn marktwaarde. 1/5 EENHEIDSWAARDE Munt waarin de waarde van de eenheid wordt uitgedrukt en berekeningsmethode van de eenheidswaarde De eenheden worden genoteerd in euro. De eenheidswaarde wordt berekend door de waarde van het fonds te delen door het aantal eenheden dat het fonds bevat. Het aantal eenheden van een fonds zal toenemen naar aanleiding van stortingen uitgevoerd door de intekenaars. Eenheden worden slechts geannuleerd ingeval van opzegging van een contract, bij opneming door een intekenaar, naar aanleiding van de uitkering van de levenslange uitbetalingen en levenslange periodieke rente, ingeval van overlijden van een verze-

2 kerde en naar aanleiding van de verrekening van de kost van de waarborgen voorzien in het contract. Frequentie van de berekening van de eenheidswaarde Behoudens uitzonderlijke omstandigheden, onafhankelijk aan de wil van de verzekeringsmaatschappij, worden de deelfondsen geëvalueerd en de eenheidswaarden van de interne beleggingsfondsen berekend op elke Luxemburgse werkdag. Plaats en frequentie van de publicatie De waarde van een eenheid wordt, behoudens uitzonderlijke omstandigheden, dagelijks bekendgemaakt via de Belgische financiële pers en via de website Schorsing van de bepaling van de waarde van de eenheid, schorsing van de stortingen en opnemingen De bepaling van de waarde van de eenheid kan enkel opgeschort worden: 1. wanneer een beurs of een markt waar een aanzienlijk deel van de activa van het beleggingsfonds is genoteerd of wordt verhandeld of een belangrijke wisselmarkt waar de deviezen waarin de waarde van de netto-activa is uitgedrukt, worden genoteerd of verhandeld, gesloten is om een andere reden dan wettelijke vakantie of wanneer de transacties er geschorst zijn of aan beperkingen onderworpen; 2. wanneer de toestand zo ernstig is dat de verzekeringsmaatschappij de tegoeden en/of verplichtingen niet correct kan waarderen, er niet normaal kan over beschikken of dit niet kan doen zonder de belangen van de intekenaars of begunstigden van het beleggingsfonds ernstig te schaden; 3. wanneer de verzekeringsmaatschappij niet in staat is haar fondsen te transfereren of transacties te verwezenlijken tegen een normale prijs of wisselkoers of wanneer beperkingen zijn opgelegd aan de wisselmarkten of aan de financiële markten; 4. bij een substantiële opneming van een fonds die meer dan 80% van de waarde van het fonds bedraagt of hoger is dan euro (geïndexeerd volgens de gezondheidsindex van de consumptieprijzen basis 1988 = 100). Ingeval van schorsing van de bepaling van de waarde van de eenheid worden de stortingen, de door de intekenaars aangevraagde opnemingen en de levenslange uitbetalingen/ periodieke renten evenals de uitbetaling van de uitkeringen bij overlijden eveneens geschorst in diezelfde periode. De intekenaars kunnen de terugbetaling eisen van hun tijdens die periode uitgevoerde stortingen, verminderd met het bedrag dat gebruikt werd ter dekking van de waarborg en voorzien in het contract. 2/5 REGELS EN VOORWAARDEN VOOR OPNEMING EN OVERDRACHT VAN EENHEDEN Opneming De intekenaar kan op gelijk welk moment de eenheden van zijn verzekeringscontract volledig opnemen en na de 8ste verjaardag zijn gedeeltelijke opnemingen van eenheden ook mogelijk, behalve in geval van schorsing van de bepaling van de waarde van de eenheid. De aanvraag tot opneming moet gebeuren per gedateerd en ondertekend schrijven, vergezeld van de door de verzekeringsmaatschappij gevraagde bewijsdocumenten. De opneming is effectief op de in dit schrijven vermelde datum maar ten vroegste op de datum waarop de waarde van de eenheid voor de eerste keer wordt bepaald, voor alle betrokken fondsen, vanaf de tweede werkdag van de verzekeringsmaatschappij na die waarop zij de nodige stukken voor de uitbetaling heeft ontvangen. De opgenomen eenheden worden omgezet in euro op basis van de eenheidswaarde op die datum. Als de intekenaar een gedeeltelijke opneming wenst, moet die minstens 125 euro bedragen en moet er een minimumreserve van euro op het contract blijven staan voor elk van de aan het contract verbonden fondsen. De berekeningsbasis voor de levenslange uitbetalingen / levenslange periodieke rente van zijn contract mag bovendien niet lager worden dan euro. Tenzij de intekenaar andere instructies geeft, zal de opneming worden gespreid over de verschillende fondsen in dezelfde verhouding als de reserve van zijn contract.

3 Levenslange uitbetalingen en levenslange periodieke rente Vanaf de in het verzekeringscontract bepaalde datum, geniet de intekenaar van levenslange uitbetalingen in een contract TwinStar Tomorrow en van een levenslange periodieke rente in een contract TwinStar Today, volgens de modaliteiten die in de algemene en bijzondere voorwaarden van het contract bepaald zijn. Deze levenslange uitbetalingen / levenslange periodieke rente worden door AXA Belgium gewaarborgd. Ze worden beëindigd op moment van een totale opneming door de intekenaar of ingeval van overlijden van de verzekerde. Het aantal eenheden dat via de reserve van het contract verrekend wordt, naar aanleiding van elke uitbetaling, wordt berekend op basis van de waarde van de eenheid bepaald op de datum waarop die waarde voor de eerste keer wordt bepaald, voor alle betrokken fondsen, vanaf de derde werkdag van de verzekeringsmaatschappij die de in het contract bepaalde datum van uitbetaling voorafgaat. Deze verrekeningen worden verdeeld over de verschillende aan het contract verbonden fondsen in dezelfde verhouding als de reserve van het contract. Kost van de waarborgen De kost van de in het contract voorziene waarborgen wordt ingehouden op elke storting van de intekenaar en daarna maandelijks op de reserve van het contract door de verkoop van eenheden. Deze kost varieert naargelang het fonds en wordt vermeld in de bijlage van de financiële infofiches TwinStar Today en TwinStar Tomorrow alsook in de trimestriële opvolgingsfiches van de interne fondsen. Overdracht van eenheden (arbitrage) De overdracht van de totale of een deel van de reserve van een TwinStar Today of een TwinStar Tomorrow contract, van één intern fonds van TwinStar naar een ander, is niet toegelaten behalve in geval van vereffening of fusie van de desbetreffende interne fondsen (zie volgend punt). REGELS EN VOORWAARDEN VOOR DE VEREFFENING EN FUSIE VAN EEN INTERN BELEGGINGSFONDS EN VOOR DE SLUITING VAN EEN INTERN BELEGGINGSFONDS Vereffening en fusie van een intern beleggingsfonds De verzekeringsmaatschappij behoudt zich het recht voor om het interne fonds te vereffenen of te fusioneren met een ander intern fonds als: 1. de waarde van de activa van het interne fonds onder de liquidatiedrempel van euro zakt 2. het beleggingsbeleid van één of meerdere onderliggende fondsen om welke reden dan ook wijzigt, waardoor dit fonds na deze wijziging afwijkt van de beleggingspolitiek of het risicoprofiel van het interne beleggingsfonds; 3. één of meerdere onderliggende fondsen vereffend worden of gefusioneerd worden. 4. het financieel beheer van één of meerdere onderliggende fondsen niet meer in handen is van de oorspronkelijke beheerder 5. voor één of meerdere onderliggende fondsen beperkingen aan de transacties worden opgelegd die het onmogelijk maken om de doelstellingen van het interne beleggingsfonds nog te vrijwaren. In geval van vereffening van een fonds behoudt de verzekeringsmaatschappij zich het recht voor om de in dit fonds belegde reserve zonder kosten over te dragen naar een ander fonds met gelijkaardige kenmerken; in geval van een fusie van fondsen behoudt de verzekeringsmaatschappij zich ook het recht voor om de belegde reserve zonder kosten over te dragen naar het fonds ontstaan uit deze fusie, indien dit fonds gelijkaardige kenmerken heeft als het oorspronkelijke fonds. Indien de intekenaar deze overdracht niet zou aanvaarden en in de veronderstelling dat er geen fonds bestaat met gelijkaardige kenmerken, zal de intekenaar de mogelijkheid hebben om een volledige opneming van de eenheden van zijn contract of een interne overdracht naar fondsen die de verzekeringsmaatschappij hem zal voorstellen, te doen, zonder kosten, onder de voorwaarden die de verzekeringsmaatschappij hem op dat ogenblik zal meedelen. 3/5

4 Sluiting van een intern beleggingsfonds In het kader van een strikt beheer van de risico s verbonden aan de levenslange waarborgen die de intekenaars van de contracten TwinStar genieten, behoudt de verzekeringsmaatschappij zich het recht voor om op uitzonderlijke marktomstandigheden te reageren door nieuwe stortingen in bestaande fondsen al dan niet tijdelijk te schorsen. Dit zou ondermeer het geval kunnen zijn bij een sterke terugval van de aandelenmarkt, een grote volatiliteit van deze markt, in geval van een blijvende daling van de langetermijnrentevoeten en andere objectief vaststelbare marktevoluties die een negatieve invloed hebben op de waarborg. Wanneer de verzekeringsmaatschappij een intern beleggingsfonds definitief of voorlopig sluit, zal zij de intekenaars via de meest geschikte kanalen informatie ter beschikking stellen. Elke storting die daarna nog in een gesloten intern beleggingsfonds zou worden gedaan, zal worden geweigerd. KOSTEN EN VERGOEDINGEN Instap Op elke storting van de intekenaar op zijn verzekeringscontract wordt een instaptoeslag van maximum 3% ingehouden, na aftrek van de taks van 1,1%. Beheer De beheerstoeslagen van het interne fonds verschillen per fonds en worden bijgevolg per fonds vermeld in bijlage 1. Deze kosten worden bepaald voor een periode van een jaar en kunnen bij het begin van het tweede kalenderkwartaal telkens voor een nieuwe periode van een jaar worden herzien. Buiten de beheerstoeslag mag de verzekeringsmaatschappij de externe financiële lasten van het beleggingsfonds inhouden waarin ondermeer zijn begrepen: de transactiekosten, de bewaarkosten van effecten en de publicatiekosten van de financiële pers. Deze kosten worden eveneens verrekend via de inventariswaarde van het intern fonds. De kosten voor het afsluiten van de contracten voor het financieel beheer en de jaarlijkse taks op de collectieve beleggingsinstellingen, op de kredietinstellingen en op de verzekeringsondernemingen worden in mindering gebracht van de inventariswaarde van het fonds. Opneming Een totale opneming die in de loop van de eerste vier jaar van het contract door de intekenaar gedaan wordt, wordt verminderd met een vergoeding gelijk aan 0,1% per nog te lopen maand (maand van de opneming inbegrepen) tot het einde van deze periode. WIJZIGING VAN HET BEHEERSREGLEMENT Als het beheersreglement gewijzigd wordt, dan worden alle intekenaars hiervan minstens 15 dagen voorafgaand aan de datum van invoegetreding in kennis gesteld. Intekenaars die niet akkoord gaan met deze wijziging en vóór de invoegetreding ervan reageren, kunnen hun eenheden zonder kosten opnemen. Na de datum van invoegetreding van de wijziging worden alle intekenaars geacht akkoord te gaan met het gewijzigd beheersreglement. 4/5

5 BIJLAGE 1 : OVERZICHT VAN DE BELEGGINGSFONDSEN DIE KUNNEN WORDEN GEKOZEN IN HET KADER VAN DE CONTRACTEN TWINSTAR TODAY EN TWINSTAR TOMORROW. Deze bijlage geeft een overzicht van de interne beleggingsfondsen beschikbaar op 12/01/2009. Daar de verzekeringsmaatschappij zich het recht voorbehoudt om interne beleggingsfondsen te vereffenen, te fusioneren of te sluiten en ook nieuwe beleggingsfondsen kan openen, worden de intekenaars uitgenodigd om voor elke storting het op dat ogenblik geldende Beheersreglement in te kijken of bij hun adviseur navraag te doen over de beschikbare fondsen. Informatie is ook beschikbaar op De risicoklasse van een intern fonds kan in de loop van de tijd evolueren. De risicoklasse is terug te vinden in de financiële infofiche van de levensverzekeringen TwinStar Today en TwinStar Tomorrow alsook in de trimestriële opvolgingsfiches van de interne fondsen die geconsulteerd kunnen worden op de website van de verzekeringsmaatschappij, De evolutie van de risicoklasse van een intern fonds wordt ook vermeld in de periodieke verslagen. Equity 35 Dit fonds is voorbehouden voor stortingen uitgevoerd op de contracten TwinStar Today en TwinStar Tomorrow waarvan de datum van invoegetreding valt na Oprichtingsdatum : 30/12/ Beleggingspolitiek : het interne beleggingsfonds Equity 35 streeft ernaar de belegger, via de tussenkomst van collectieve beleggingsinstellingen, een participatie te bieden in het geheel van de mondiale aandelenbeurzen, alsook het geheel van de mondiale obligatiemarkten. De participatie in de mondiale aandelenbeurzen bedraagt op elk ogenblik maximum 35 %. - Het interne fonds Equity 35 belegt zijn activa in het GMX Benefit Defensive compartiment van de Luxemburgse FCP AXA Private Selection. - AXA Private Selection GMX Benefit Defensive wordt beheerd door AXA Private Management. - Beheerskosten : 0,60% op jaarbasis, dagelijks verrekend in de inventariswaarde van het interne fonds. Equity 50 - Oprichtingsdatum : 03/09/ Beleggingspolitiek : het interne beleggingsfonds Equity 50 streeft ernaar de belegger, via de tussenkomst van collectieve beleggingsinstellingen, een participatie te bieden in het geheel van de mondiale aandelenbeurzen, alsook het geheel van de mondiale obligatiemarkten. - Het interne fonds Equity 50 belegt zijn activa in het GMX Benefit Neutral compartiment van de Luxemburgse FCP AXA Private Selection. - AXA Private Selection GMX Benefit Neutral wordt beheerd door AXA Private Management. - Beheerskosten : 0,60% op jaarbasis, dagelijks verrekend in de inventariswaarde van het interne fonds. Equity 100 Dit fonds is bestemd voor de stortingen uitgevoerd op de contracten TwinStar Today & TwinStar Tomorrow waarvan de datum van invoegetreding valt voor Oprichtingsdatum : 03/09/ Beleggingspolitiek: het interne beleggingsfonds Equity 100 streeft ernaar de belegger, via de tussenkomst van collectieve beleggingsinstellingen, een participatie te bieden in het geheel van de mondiale aandelenbeurzen. - Het interne fonds Equity 100 belegt zijn activa in het GMX Benefit Aggressive compartiment van de Luxemburgse FCP AXA Private Selection. Dit compartiment is op elk moment voor minstens 80% in aandelen-icb s belegd. In mindere mate kan eveneens belegd worden in obligatie-icb s zonder vaste looptijd, in euro of in vreemde munt en in monetaire icb s. - AXA Private Selection GMX Benefit Aggressive wordt beheerd door AXA Private Management. - Beheerskosten: 0,70% op jaarbasis, dagelijks verrekend in de inventariswaarde van het interne fonds.. 5/ V.U.: Mieke Debeerst, AXA Belgium, Vorstlaan 25, 1170 Brussel

Beheersreglement trendshare

Beheersreglement trendshare Beheersreglement trendshare Naam van het interne beleggingsfonds Fund trendshare A is een intern beleggingsfonds verbonden aan het verzekeringsproduct trendshare, uitgegeven door AXA Belgium, hierna 'de

Nadere informatie

Beheersreglement van het beleggingsfonds

Beheersreglement van het beleggingsfonds Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar Beheersreglement van het beleggingsfonds Top Protect Financials 08/2018 1 Benaming van het fonds : Top Protect Financials 08/2018 01/06/2008 Oprichtingsdatum

Nadere informatie

Benaming van het fonds Het fonds heeft als naam «Smart Invest Bon Comfort Bond 1».

Benaming van het fonds Het fonds heeft als naam «Smart Invest Bon Comfort Bond 1». SMART INVEST BON COMFORT BOND 1 BEHEERSREGLEMENT VAN HET FONDS Blootstelling van 100% van de netto geïnvesteerde premie via depot bij BNP Paribas Fortis Dit beheersreglement is van toepassing op het fonds

Nadere informatie

CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN. Levensverzekeringsverrichtingen verbonden met beleggingsfondsen.

CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN. Levensverzekeringsverrichtingen verbonden met beleggingsfondsen. CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN Brussel, 10 juni 2002 Omzendbrief aan de Algemene Directie van de verzekeringsondernemingen. O. ref. : Financiële Dienst E. DEGADT - 02/737.07.66 Betreft : Levensverzekeringsverrichtingen

Nadere informatie

Beheersreglement van het fonds Post OPTIMA SELECTION geldig op 1/09/2008

Beheersreglement van het fonds Post OPTIMA SELECTION geldig op 1/09/2008 Fortis Insurance Belgium nv E. Jacqmainlaan 53 B-1000 Brussel Onderneming toegelaten onder codenummer 0079 om de tak 23 Levensverzekeringen verbonden met beleggingsfondsen (KB 30.03.1993 BS 07.05.1993)

Nadere informatie

beleggingsfonds boost ethico

beleggingsfonds boost ethico beleggingsfonds boost ethico Beheersreglement van de beleggingsfondsen Samenvatting van de Prospectus van het Ethias Life Fund Ethias nv rue des Croisiers 24 4000 Luik www.ethias.be info@ethias.be Verzekeringsonderneming

Nadere informatie

Beheersreglement belegginsfondsen

Beheersreglement belegginsfondsen Beheersreglement belegginsfondsen Tak 23 van Delta Lloyd Strategy DL Strategy -10/10/2013 toekenningen en van de onttrekkingen.... 4 1.6.1.1. Instapkosten... 6 1.6.1.2. Uitstapkosten... 6 1.6.1.3. Beheerskosten...

Nadere informatie

Inhoudstafel. Beheersreglement van de interne beleggingsfondsen Multi-Invest V932 NL Ed. 12/14 2

Inhoudstafel. Beheersreglement van de interne beleggingsfondsen Multi-Invest V932 NL Ed. 12/14 2 - V834NL Inhoudstafel HOOFDSTUK I - BEHEERSREGLEMENT VAN DE INTERNE BELEGGINGSFONDSEN... 3 1. Multi-Invest Balanced... 3 2. Multi-Invest Dynamic... 5 Oprichtingsdatum... 5 HOOFDSTUK II - GEMEENSCHAPPELIJKE

Nadere informatie

Beheersreglement van de Tak 23 beleggingsfondsen

Beheersreglement van de Tak 23 beleggingsfondsen Beheersreglement van de Tak 23 beleggingsfondsen 30/04/2014 Delta Lloyd Strategy en Investeringsplan INHOUDSOPGAVE 1. Algemene beschrijving van de fondsen... 3 2. Beleggingspolitiek van de fondsen... 3

Nadere informatie

beleggingsfonds boost invest

beleggingsfonds boost invest beleggingsfonds boost invest Beheersreglement van de beleggingsfondsen Samenvatting van de Prospectus van het Ethias Life Fund Ethias nv rue des Croisiers 24 4000 Luik www.ethias.be info@ethias.be Verzekeringsonderneming

Nadere informatie

Reglement. Scala. Beheersreglement van de Tak 23 beleggingsfondsen

Reglement. Scala. Beheersreglement van de Tak 23 beleggingsfondsen Reglement Scala Beheersreglement van de Tak 23 beleggingsen Beleggingsen van de Tak 23 Inhoudsopgave Deel 1 1.1. Algemene beschrijving van de en 3 1.2. van de en 3 1.3. Eenheidswaarde 3 1.3.1. Verwerking

Nadere informatie

Tak23-fondsen Baloise Insurance

Tak23-fondsen Baloise Insurance Tak23-fondsen Baloise Insurance Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Tak23-fondsen Baloise Insurance Inhoud Inleiding... 3 Betrokken verzekeringsproducten... 3 Beleggingsstrategie... 3 European Equity

Nadere informatie

beleggingsfonds boost invest

beleggingsfonds boost invest beleggingsfonds boost invest Beheersreglement van de beleggingsfondsen Samenvatting van de Prospectus van het Ethias Life Fund Ethias Leven - Onderlinge verzekeringsvereniging, toegelaten onder nr. 0662,

Nadere informatie

Inhoudstafel. Beheersreglement van de interne beleggingsfondsen Allianz Invest V873 NL Ed. 09/12 2

Inhoudstafel. Beheersreglement van de interne beleggingsfondsen Allianz Invest V873 NL Ed. 09/12 2 Inhoudstafel HOOFDSTUK I - BEHEERSREGLEMENT VAN DE INTERNE BELEGGINGSFONDSEN... 3 1. AI Europe... 3 2. AI Court Terme... 3 3. AI Patrimoine... 4 4. AI Emergents... 5 HOOFDSTUK II - GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden

Nadere informatie

SpreadWinx Intekenvoorstel Algemene voorwaarden Speciale voorwaarden Belastinginformatie

SpreadWinx Intekenvoorstel Algemene voorwaarden Speciale voorwaarden Belastinginformatie SpreadWinx Intekenvoorstel Algemene voorwaarden Speciale voorwaarden Belastinginformatie NL SpreadWinx Inhoud Algemene voorwaarden voor alle contracten uitgegeven door Private Estate Life... 3 Speciale

Nadere informatie

BIF TARGET 2019. BIF TARGET 2019 is een fonds dat investeert in obligaties en vastrentende producten met een eindvervaldag ten laatste in 2019.

BIF TARGET 2019. BIF TARGET 2019 is een fonds dat investeert in obligaties en vastrentende producten met een eindvervaldag ten laatste in 2019. BIF TARGET 2019 BIF TARGET 2019 is een fonds dat investeert in obligaties en vastrentende producten met een eindvervaldag ten laatste in 2019. BIF TARGET 2019 is een collectief Intern verzekeringsfonds

Nadere informatie

Top Rendement Invest 1

Top Rendement Invest 1 Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Rendement Invest 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. Top Rendement 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. Top Rendement 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Rendement 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling

Nadere informatie

Top Rendement Invest 1

Top Rendement Invest 1 Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Rendement Invest 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat

Nadere informatie

PENSIOENSPAARFONDS NAAR BELGISCH RECHT

PENSIOENSPAARFONDS NAAR BELGISCH RECHT BEHEERREGLEMENT PRICOS DEFENSIVE BEHEERREGLEMENT PRICOS DEFENSIVE PENSIOENSPAARFONDS NAAR BELGISCH RECHT Openbaar Gemeenschappelijk Beleggingsfonds naar Belgisch recht met veranderlijk aantal rechten van

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor tak 23. Top Profit 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor tak 23. Top Profit 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor tak 23 Top Profit 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Waarborgen

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. For Kids 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. For Kids 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 For Kids 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling

Nadere informatie

Financiële informatiefiche levensverzekering voor tak 23 1 INORA INVEST 2

Financiële informatiefiche levensverzekering voor tak 23 1 INORA INVEST 2 Financiële informatiefiche levensverzekering voor tak 23 1 INORA INVEST 2 Type levensverzekering Levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23) Waarborgen - In geval

Nadere informatie

ik streef naar rendementsvooruitzichten door het potentieel van gerenommeerde fondsen te benutten

ik streef naar rendementsvooruitzichten door het potentieel van gerenommeerde fondsen te benutten beleggingsverzekering ik streef naar rendementsvooruitzichten door het potentieel van gerenommeerde fondsen te benutten life opportunity selection 5 dynamic AXA Bank Europe N.V. In de huidige economische

Nadere informatie

Top Rendement Invest 1

Top Rendement Invest 1 Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Rendement Invest 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat

Nadere informatie

Adiameris. Algemene voorwaarden

Adiameris. Algemene voorwaarden Adiameris Algemene voorwaarden B Inhoud Inleiding... 1 Artikel 1 Afsluiten van het contract.... 1 Artikel 2 Aanvangsdatum van het contract... 1 Artikel 3 Type en duur van het contract... 1 Artikel 4 Hoofdkenmerken

Nadere informatie

BEHEERREGLEMENT VAN. Belfius Pension Fund Balanced Plus. Pensioenspaarfonds in de zin van artikel 227 van het K.B. van 12 november 2012

BEHEERREGLEMENT VAN. Belfius Pension Fund Balanced Plus. Pensioenspaarfonds in de zin van artikel 227 van het K.B. van 12 november 2012 BEHEERREGLEMENT VAN Belfius Pension Fund Balanced Plus Pensioenspaarfonds in de zin van artikel 227 van het K.B. van 12 november 2012 Openbaar gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht met

Nadere informatie