TwinStar Beheersreglement van de beleggingsfondsen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TwinStar Beheersreglement van de beleggingsfondsen"

Transcriptie

1 OMSCHRIJVING De interne beleggingsfondsen van TwinStar (zie bijlage 1) worden door AXA Belgium, hierna de verzekeringsmaatschappij genoemd, beheerd in het uitsluitend belang van de intekenaars en van de begunstigden van de aan deze fondsen verbonden verzekeringscontracten TwinStar Today en TwinStar Tomorrow. De verzekeringen TwinStar Today en TwinStar Tomorrow zijn tak 23 producten van de verzekeringsmaatschappij. De interne beleggingsfondsen van TwinStar zijn eigendom van AXA Belgium. De stortingen, door de intekenaars gedaan in het kader van hun verzekeringscontract TwinStar Today of TwinStar Tomorrow worden, na aftrek van de taks, instaptoeslagen en een kost verbonden aan de in het contract voorziene waarborgen, belegd in de gekozen interne beleggingsfondsen. Minimaal 20 % van de gestorte bedragen moet in elk gekozen fonds worden belegd. Deze stortingen worden omgezet in een aantal deelbewijzen van de gekozen fondsen, eenheden genoemd. Met uitzondering van het risico verbonden aan de waarborgen voorzien in het contract wordt het financiële risico van de verrichting door de intekenaar gedragen. LOOPTIJD VAN DE INTERNE BELEGGINGSFONDSEN De fondsen zijn opgericht voor onbepaalde tijd. BEHEERDER VAN DE INTERNE BELEGGINGSFONDSEN AXA Belgium, Vorstlaan 25, 1170 Brussel KENMERKEN VAN DE INTERNE BELEGGINGSFONDSEN Beleggingspolitiek en -doelstellingen De beleggingspolitiek van elk intern fonds van TwinStar is beschreven in bijlage 1. Met het oog op de realisatie van deze beleggingspolitiek beleggen de interne beleggingsfondsen hun activa (voor 100%) in de deelfondsen van het gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Luxemburgs recht AXA Private Selection, waarvan het prospectus ter beschikking is in alle verkooppunten van AXA Belgium. De deelfondsen worden beheerd door AXA Private Management, Vorstlaan 25, 1170 Brussel, lastens een delegatie voor financieel beheer van de beheersvennootschap AXA Open Fund Management S.A. Vaststelling en bestemming van de inkomsten De inkomsten worden herbelegd in het beleggingsfonds en verhogen zijn inventariswaarde. Waardering van de activa De waardering is gebaseerd op de waarde van de samenstellende delen van de portefeuille. Elk deel wordt gewaardeerd aan zijn marktwaarde. 1/5 EENHEIDSWAARDE Munt waarin de waarde van de eenheid wordt uitgedrukt en berekeningsmethode van de eenheidswaarde De eenheden worden genoteerd in euro. De eenheidswaarde wordt berekend door de waarde van het fonds te delen door het aantal eenheden dat het fonds bevat. Het aantal eenheden van een fonds zal toenemen naar aanleiding van stortingen uitgevoerd door de intekenaars. Eenheden worden slechts geannuleerd ingeval van opzegging van een contract, bij opneming door een intekenaar, naar aanleiding van de uitkering van de levenslange uitbetalingen en levenslange periodieke rente, ingeval van overlijden van een verze-

2 kerde en naar aanleiding van de verrekening van de kost van de waarborgen voorzien in het contract. Frequentie van de berekening van de eenheidswaarde Behoudens uitzonderlijke omstandigheden, onafhankelijk aan de wil van de verzekeringsmaatschappij, worden de deelfondsen geëvalueerd en de eenheidswaarden van de interne beleggingsfondsen berekend op elke Luxemburgse werkdag. Plaats en frequentie van de publicatie De waarde van een eenheid wordt, behoudens uitzonderlijke omstandigheden, dagelijks bekendgemaakt via de Belgische financiële pers en via de website Schorsing van de bepaling van de waarde van de eenheid, schorsing van de stortingen en opnemingen De bepaling van de waarde van de eenheid kan enkel opgeschort worden: 1. wanneer een beurs of een markt waar een aanzienlijk deel van de activa van het beleggingsfonds is genoteerd of wordt verhandeld of een belangrijke wisselmarkt waar de deviezen waarin de waarde van de netto-activa is uitgedrukt, worden genoteerd of verhandeld, gesloten is om een andere reden dan wettelijke vakantie of wanneer de transacties er geschorst zijn of aan beperkingen onderworpen; 2. wanneer de toestand zo ernstig is dat de verzekeringsmaatschappij de tegoeden en/of verplichtingen niet correct kan waarderen, er niet normaal kan over beschikken of dit niet kan doen zonder de belangen van de intekenaars of begunstigden van het beleggingsfonds ernstig te schaden; 3. wanneer de verzekeringsmaatschappij niet in staat is haar fondsen te transfereren of transacties te verwezenlijken tegen een normale prijs of wisselkoers of wanneer beperkingen zijn opgelegd aan de wisselmarkten of aan de financiële markten; 4. bij een substantiële opneming van een fonds die meer dan 80% van de waarde van het fonds bedraagt of hoger is dan euro (geïndexeerd volgens de gezondheidsindex van de consumptieprijzen basis 1988 = 100). Ingeval van schorsing van de bepaling van de waarde van de eenheid worden de stortingen, de door de intekenaars aangevraagde opnemingen en de levenslange uitbetalingen/ periodieke renten evenals de uitbetaling van de uitkeringen bij overlijden eveneens geschorst in diezelfde periode. De intekenaars kunnen de terugbetaling eisen van hun tijdens die periode uitgevoerde stortingen, verminderd met het bedrag dat gebruikt werd ter dekking van de waarborg en voorzien in het contract. 2/5 REGELS EN VOORWAARDEN VOOR OPNEMING EN OVERDRACHT VAN EENHEDEN Opneming De intekenaar kan op gelijk welk moment de eenheden van zijn verzekeringscontract volledig opnemen en na de 8ste verjaardag zijn gedeeltelijke opnemingen van eenheden ook mogelijk, behalve in geval van schorsing van de bepaling van de waarde van de eenheid. De aanvraag tot opneming moet gebeuren per gedateerd en ondertekend schrijven, vergezeld van de door de verzekeringsmaatschappij gevraagde bewijsdocumenten. De opneming is effectief op de in dit schrijven vermelde datum maar ten vroegste op de datum waarop de waarde van de eenheid voor de eerste keer wordt bepaald, voor alle betrokken fondsen, vanaf de tweede werkdag van de verzekeringsmaatschappij na die waarop zij de nodige stukken voor de uitbetaling heeft ontvangen. De opgenomen eenheden worden omgezet in euro op basis van de eenheidswaarde op die datum. Als de intekenaar een gedeeltelijke opneming wenst, moet die minstens 125 euro bedragen en moet er een minimumreserve van euro op het contract blijven staan voor elk van de aan het contract verbonden fondsen. De berekeningsbasis voor de levenslange uitbetalingen / levenslange periodieke rente van zijn contract mag bovendien niet lager worden dan euro. Tenzij de intekenaar andere instructies geeft, zal de opneming worden gespreid over de verschillende fondsen in dezelfde verhouding als de reserve van zijn contract.

3 Levenslange uitbetalingen en levenslange periodieke rente Vanaf de in het verzekeringscontract bepaalde datum, geniet de intekenaar van levenslange uitbetalingen in een contract TwinStar Tomorrow en van een levenslange periodieke rente in een contract TwinStar Today, volgens de modaliteiten die in de algemene en bijzondere voorwaarden van het contract bepaald zijn. Deze levenslange uitbetalingen / levenslange periodieke rente worden door AXA Belgium gewaarborgd. Ze worden beëindigd op moment van een totale opneming door de intekenaar of ingeval van overlijden van de verzekerde. Het aantal eenheden dat via de reserve van het contract verrekend wordt, naar aanleiding van elke uitbetaling, wordt berekend op basis van de waarde van de eenheid bepaald op de datum waarop die waarde voor de eerste keer wordt bepaald, voor alle betrokken fondsen, vanaf de derde werkdag van de verzekeringsmaatschappij die de in het contract bepaalde datum van uitbetaling voorafgaat. Deze verrekeningen worden verdeeld over de verschillende aan het contract verbonden fondsen in dezelfde verhouding als de reserve van het contract. Kost van de waarborgen De kost van de in het contract voorziene waarborgen wordt ingehouden op elke storting van de intekenaar en daarna maandelijks op de reserve van het contract door de verkoop van eenheden. Deze kost varieert naargelang het fonds en wordt vermeld in de bijlage van de financiële infofiches TwinStar Today en TwinStar Tomorrow alsook in de trimestriële opvolgingsfiches van de interne fondsen. Overdracht van eenheden (arbitrage) De overdracht van de totale of een deel van de reserve van een TwinStar Today of een TwinStar Tomorrow contract, van één intern fonds van TwinStar naar een ander, is niet toegelaten behalve in geval van vereffening of fusie van de desbetreffende interne fondsen (zie volgend punt). REGELS EN VOORWAARDEN VOOR DE VEREFFENING EN FUSIE VAN EEN INTERN BELEGGINGSFONDS EN VOOR DE SLUITING VAN EEN INTERN BELEGGINGSFONDS Vereffening en fusie van een intern beleggingsfonds De verzekeringsmaatschappij behoudt zich het recht voor om het interne fonds te vereffenen of te fusioneren met een ander intern fonds als: 1. de waarde van de activa van het interne fonds onder de liquidatiedrempel van euro zakt 2. het beleggingsbeleid van één of meerdere onderliggende fondsen om welke reden dan ook wijzigt, waardoor dit fonds na deze wijziging afwijkt van de beleggingspolitiek of het risicoprofiel van het interne beleggingsfonds; 3. één of meerdere onderliggende fondsen vereffend worden of gefusioneerd worden. 4. het financieel beheer van één of meerdere onderliggende fondsen niet meer in handen is van de oorspronkelijke beheerder 5. voor één of meerdere onderliggende fondsen beperkingen aan de transacties worden opgelegd die het onmogelijk maken om de doelstellingen van het interne beleggingsfonds nog te vrijwaren. In geval van vereffening van een fonds behoudt de verzekeringsmaatschappij zich het recht voor om de in dit fonds belegde reserve zonder kosten over te dragen naar een ander fonds met gelijkaardige kenmerken; in geval van een fusie van fondsen behoudt de verzekeringsmaatschappij zich ook het recht voor om de belegde reserve zonder kosten over te dragen naar het fonds ontstaan uit deze fusie, indien dit fonds gelijkaardige kenmerken heeft als het oorspronkelijke fonds. Indien de intekenaar deze overdracht niet zou aanvaarden en in de veronderstelling dat er geen fonds bestaat met gelijkaardige kenmerken, zal de intekenaar de mogelijkheid hebben om een volledige opneming van de eenheden van zijn contract of een interne overdracht naar fondsen die de verzekeringsmaatschappij hem zal voorstellen, te doen, zonder kosten, onder de voorwaarden die de verzekeringsmaatschappij hem op dat ogenblik zal meedelen. 3/5

4 Sluiting van een intern beleggingsfonds In het kader van een strikt beheer van de risico s verbonden aan de levenslange waarborgen die de intekenaars van de contracten TwinStar genieten, behoudt de verzekeringsmaatschappij zich het recht voor om op uitzonderlijke marktomstandigheden te reageren door nieuwe stortingen in bestaande fondsen al dan niet tijdelijk te schorsen. Dit zou ondermeer het geval kunnen zijn bij een sterke terugval van de aandelenmarkt, een grote volatiliteit van deze markt, in geval van een blijvende daling van de langetermijnrentevoeten en andere objectief vaststelbare marktevoluties die een negatieve invloed hebben op de waarborg. Wanneer de verzekeringsmaatschappij een intern beleggingsfonds definitief of voorlopig sluit, zal zij de intekenaars via de meest geschikte kanalen informatie ter beschikking stellen. Elke storting die daarna nog in een gesloten intern beleggingsfonds zou worden gedaan, zal worden geweigerd. KOSTEN EN VERGOEDINGEN Instap Op elke storting van de intekenaar op zijn verzekeringscontract wordt een instaptoeslag van maximum 3% ingehouden, na aftrek van de taks van 1,1%. Beheer De beheerstoeslagen van het interne fonds verschillen per fonds en worden bijgevolg per fonds vermeld in bijlage 1. Deze kosten worden bepaald voor een periode van een jaar en kunnen bij het begin van het tweede kalenderkwartaal telkens voor een nieuwe periode van een jaar worden herzien. Buiten de beheerstoeslag mag de verzekeringsmaatschappij de externe financiële lasten van het beleggingsfonds inhouden waarin ondermeer zijn begrepen: de transactiekosten, de bewaarkosten van effecten en de publicatiekosten van de financiële pers. Deze kosten worden eveneens verrekend via de inventariswaarde van het intern fonds. De kosten voor het afsluiten van de contracten voor het financieel beheer en de jaarlijkse taks op de collectieve beleggingsinstellingen, op de kredietinstellingen en op de verzekeringsondernemingen worden in mindering gebracht van de inventariswaarde van het fonds. Opneming Een totale opneming die in de loop van de eerste vier jaar van het contract door de intekenaar gedaan wordt, wordt verminderd met een vergoeding gelijk aan 0,1% per nog te lopen maand (maand van de opneming inbegrepen) tot het einde van deze periode. WIJZIGING VAN HET BEHEERSREGLEMENT Als het beheersreglement gewijzigd wordt, dan worden alle intekenaars hiervan minstens 15 dagen voorafgaand aan de datum van invoegetreding in kennis gesteld. Intekenaars die niet akkoord gaan met deze wijziging en vóór de invoegetreding ervan reageren, kunnen hun eenheden zonder kosten opnemen. Na de datum van invoegetreding van de wijziging worden alle intekenaars geacht akkoord te gaan met het gewijzigd beheersreglement. 4/5

5 BIJLAGE 1 : OVERZICHT VAN DE BELEGGINGSFONDSEN DIE KUNNEN WORDEN GEKOZEN IN HET KADER VAN DE CONTRACTEN TWINSTAR TODAY EN TWINSTAR TOMORROW. Deze bijlage geeft een overzicht van de interne beleggingsfondsen beschikbaar op 12/01/2009. Daar de verzekeringsmaatschappij zich het recht voorbehoudt om interne beleggingsfondsen te vereffenen, te fusioneren of te sluiten en ook nieuwe beleggingsfondsen kan openen, worden de intekenaars uitgenodigd om voor elke storting het op dat ogenblik geldende Beheersreglement in te kijken of bij hun adviseur navraag te doen over de beschikbare fondsen. Informatie is ook beschikbaar op De risicoklasse van een intern fonds kan in de loop van de tijd evolueren. De risicoklasse is terug te vinden in de financiële infofiche van de levensverzekeringen TwinStar Today en TwinStar Tomorrow alsook in de trimestriële opvolgingsfiches van de interne fondsen die geconsulteerd kunnen worden op de website van de verzekeringsmaatschappij, De evolutie van de risicoklasse van een intern fonds wordt ook vermeld in de periodieke verslagen. Equity 35 Dit fonds is voorbehouden voor stortingen uitgevoerd op de contracten TwinStar Today en TwinStar Tomorrow waarvan de datum van invoegetreding valt na Oprichtingsdatum : 30/12/ Beleggingspolitiek : het interne beleggingsfonds Equity 35 streeft ernaar de belegger, via de tussenkomst van collectieve beleggingsinstellingen, een participatie te bieden in het geheel van de mondiale aandelenbeurzen, alsook het geheel van de mondiale obligatiemarkten. De participatie in de mondiale aandelenbeurzen bedraagt op elk ogenblik maximum 35 %. - Het interne fonds Equity 35 belegt zijn activa in het GMX Benefit Defensive compartiment van de Luxemburgse FCP AXA Private Selection. - AXA Private Selection GMX Benefit Defensive wordt beheerd door AXA Private Management. - Beheerskosten : 0,60% op jaarbasis, dagelijks verrekend in de inventariswaarde van het interne fonds. Equity 50 - Oprichtingsdatum : 03/09/ Beleggingspolitiek : het interne beleggingsfonds Equity 50 streeft ernaar de belegger, via de tussenkomst van collectieve beleggingsinstellingen, een participatie te bieden in het geheel van de mondiale aandelenbeurzen, alsook het geheel van de mondiale obligatiemarkten. - Het interne fonds Equity 50 belegt zijn activa in het GMX Benefit Neutral compartiment van de Luxemburgse FCP AXA Private Selection. - AXA Private Selection GMX Benefit Neutral wordt beheerd door AXA Private Management. - Beheerskosten : 0,60% op jaarbasis, dagelijks verrekend in de inventariswaarde van het interne fonds. Equity 100 Dit fonds is bestemd voor de stortingen uitgevoerd op de contracten TwinStar Today & TwinStar Tomorrow waarvan de datum van invoegetreding valt voor Oprichtingsdatum : 03/09/ Beleggingspolitiek: het interne beleggingsfonds Equity 100 streeft ernaar de belegger, via de tussenkomst van collectieve beleggingsinstellingen, een participatie te bieden in het geheel van de mondiale aandelenbeurzen. - Het interne fonds Equity 100 belegt zijn activa in het GMX Benefit Aggressive compartiment van de Luxemburgse FCP AXA Private Selection. Dit compartiment is op elk moment voor minstens 80% in aandelen-icb s belegd. In mindere mate kan eveneens belegd worden in obligatie-icb s zonder vaste looptijd, in euro of in vreemde munt en in monetaire icb s. - AXA Private Selection GMX Benefit Aggressive wordt beheerd door AXA Private Management. - Beheerskosten: 0,70% op jaarbasis, dagelijks verrekend in de inventariswaarde van het interne fonds.. 5/ V.U.: Mieke Debeerst, AXA Belgium, Vorstlaan 25, 1170 Brussel

HAPPY LIFE. Beheersreglement van het interne beleggingsfonds happy life AB Global Strategy 60/40

HAPPY LIFE. Beheersreglement van het interne beleggingsfonds happy life AB Global Strategy 60/40 BESCHRIJVING Het interne beleggingsfonds happy life AB Global Strategy (zie bijlage 1) wordt beheerd door AXA Belgium, hierna 'de verzekeringsmaatschappij' genoemd, in het exclusieve belang van de intekenaars

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering van tak 23 TwinStar Today 1

Financiële infofiche levensverzekering van tak 23 TwinStar Today 1 Financiële infofiche levensverzekering van tak 23 TwinStar Today 1 TYPE LEVENSVERZEKERING TwinStar Today is een levensverzekeringsproduct (tak 23) van AXA Belgium, waaraan verschillende interne beleggingsfondsen

Nadere informatie

Beheersreglement life opportunity 3

Beheersreglement life opportunity 3 Beheersreglement life opportunity 3 Naam van het interne beleggingsfonds Fund life opportunity 3 is een intern beleggingsfonds verbonden aan het verzekeringsproduct life opportunity 3, uitgegeven door

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2011 van de interne fondsen

Halfjaarverslag 2011 van de interne fondsen TwinStar Halfjaarverslag 30/06/2011-1 / 6 Halfjaarverslag 2011 van de interne fondsen TwinStar Inhoudsopgave 1 Omschrijving...2 2 Beleggingsbeleid van de interne fondsen...2 2.1 Equity 50...2 2.2 Equity

Nadere informatie

Millesimo Carmignac-1 Beheersreglement

Millesimo Carmignac-1 Beheersreglement Benaming van het interne beleggingsfonds is een intern beleggingsfonds verbonden met het verzekeringsproduct "Millesimo Carmignac", uitgegeven door AXA Belgium, hierna "verzekeringsonderneming" genoemd.

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 van de interne fondsen

Jaarverslag 2011 van de interne fondsen TwinStar Jaarverslag 31/12/2011-1 / 6 Jaarverslag 2011 van de interne fondsen twinstar Inhoudsopgave 1 Omschrijving...2 2 Beleggingsbeleid van de interne fondsen...2 2.1 Equity 50...2 2.2 Equity 100...2

Nadere informatie

Beheersreglement Oxylife opportunity 1 AXA Belgium Finance (nl) bv

Beheersreglement Oxylife opportunity 1 AXA Belgium Finance (nl) bv I. OMSCHRIJVING Beheersreglement Oxylife opportunity 1 AXA Belgium Finance (nl) bv Oxylife is een levensverzekeringsproduct uitgegeven door AXA Belgium, dat bestaat uit een levensverzekering tak 21 (oxylife

Nadere informatie

Beheersreglement life opportunity index AXA Belgium Finance nl

Beheersreglement life opportunity index AXA Belgium Finance nl Beheersreglement life opportunity index AXA Belgium Finance nl I. Naam van het interne beleggingsfonds 'Fund Life Opportunity Index 1' is een intern beleggingsfonds gekoppeld aan het verzekeringsproduct

Nadere informatie

Tak 23 pension plan pro IPT Beheersreglement

Tak 23 pension plan pro IPT Beheersreglement Tak 23 pension plan pro IPT Beheersreglement 30/10//2017 I. OMSCHRIJVING Pension plan pro IPT zijn door AXA Belgium uitgegeven levensverzekeringscontracten, die intekenaars de mogelijkheid bieden om een

Nadere informatie

Beheersreglement Millesimo click - 2

Beheersreglement Millesimo click - 2 Beheersreglement Millesimo click - 2 Naam van het interne beleggingsfonds 'Millesimo click - 2' is een intern beleggingsfonds verbonden aan het verzekeringsproduct 'Millesimo Click 2', uitgegeven door

Nadere informatie

Beheersreglement 1 MANAGED FUNDS (Tak 23) BEHEERSREGLEMENT

Beheersreglement 1 MANAGED FUNDS (Tak 23) BEHEERSREGLEMENT 1 / 12 Beheersreglement 1 MANAGED FUNDS (Tak 23) BEHEERSREGLEMENT Editie 10/07/2015 INHOUD I. OMSCHRIJVING... 2 II. BEHEERDER VAN DE INTERNE BELEGGINGSFONDSEN... 2 III. KENMERKEN VAN DE INTERNE BELEGGINGSFONDSEN...

Nadere informatie

Beheersreglement Life opportunity selection 5 dynamic AXA Bank Europe nv

Beheersreglement Life opportunity selection 5 dynamic AXA Bank Europe nv Beheersreglement Life opportunity selection 5 dynamic AXA Bank Europe nv I. Naam van het interne beleggingsfonds Fund Life opportunity selection 5 dynamic is een intern beleggingsfonds verbonden aan het

Nadere informatie

Beheersreglement 1 BVB Universal Invest High Cap G (Tak 23) BEHEERSREGLEMENT

Beheersreglement 1 BVB Universal Invest High Cap G (Tak 23) BEHEERSREGLEMENT 1 / 11 Beheersreglement 1 BVB Universal Invest High Cap G (Tak 23) BEHEERSREGLEMENT Editie 20/11/2018 INHOUD I. OMSCHRIJVING... 2 II. BEHEERDER VAN DE INTERNE BELEGGINGSFONDSEN... 2 III. KENMERKEN VAN

Nadere informatie

Beheersreglement life opportunity selection 3 AXA Belgium Finance nl

Beheersreglement life opportunity selection 3 AXA Belgium Finance nl Beheersreglement life opportunity selection 3 AXA Belgium Finance nl Naam van het interne beleggingsfonds Fund Life Opportunity Selection 3 is een intern beleggingsfonds verbonden aan het verzekeringsproduct

Nadere informatie

Beheersreglement trendshare

Beheersreglement trendshare Beheersreglement trendshare Naam van het interne beleggingsfonds Fund trendshare A is een intern beleggingsfonds verbonden aan het verzekeringsproduct trendshare, uitgegeven door AXA Belgium, hierna 'de

Nadere informatie

HAPPY LIFE AXA BELGIUM NV. 1

HAPPY LIFE AXA BELGIUM NV. 1 HAPPY LIFE AXA BELGIUM NV. 1 SOORT LEVENSVERZEKERING Happy life AXA Belgium nv, hierna happy life, is een levensverzekering tak 23 van AXA Belgium die bepaalde dekkingen biedt (een gewaarborgde periodieke

Nadere informatie

Beheersreglement life opportunity selection 2 dynamic AXA Belgium Finance nl

Beheersreglement life opportunity selection 2 dynamic AXA Belgium Finance nl Beheersreglement life opportunity selection 2 dynamic AXA Belgium Finance nl Naam van het interne beleggingsfonds Fund Life Opportunity Selection 2 Dynamic is een intern beleggingsfonds verbonden aan het

Nadere informatie

Beheersreglement life opportunity Index 2 Shortened AXA Belgium Finance (NL)

Beheersreglement life opportunity Index 2 Shortened AXA Belgium Finance (NL) Beheersreglement life opportunity Index 2 Shortened AXA Belgium Finance (NL) I. Naam van het interne beleggingsfonds Fund Life Opportunity Index 2 Shortened is een intern beleggingsfonds verbonden aan

Nadere informatie

HOOFDSTUK I - BEHEERSREGLEMENT VAN DE INTERNE BELEGGINGSFONDSEN... 3 HOOFDSTUK II - GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN VOOR DE BELEGGINGSFONDSEN...

HOOFDSTUK I - BEHEERSREGLEMENT VAN DE INTERNE BELEGGINGSFONDSEN... 3 HOOFDSTUK II - GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN VOOR DE BELEGGINGSFONDSEN... Inhoudstafel HOOFDSTUK I - BEHEERSREGLEMENT VAN DE INTERNE BELEGGINGSFONDSEN... 3 HOOFDSTUK II - GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN VOOR DE BELEGGINGSFONDSEN... 3 1. Beheer van de fondsen... 3 2. Regels voor

Nadere informatie

Beheersreglement van de interne fondsen WinSave Invest op 01/12/2009.

Beheersreglement van de interne fondsen WinSave Invest op 01/12/2009. 1/17 Beheersreglement van de interne fondsen WinSave Invest op 01/12/2009. 1. Specifieke bepalingen per intern fonds WFS Active Protection Fund - Benaming van het fonds: WFS Active Protection Fund - Datum

Nadere informatie

AXA Life Protected Primavera OIT

AXA Life Protected Primavera OIT AXA Life Protected Primavera OIT - Jaarverslag 31.12.2013-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2013 AXA Life Protected Primavera OIT Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van ALP

Nadere informatie

<Millesimo Tocqueville Dividend>

<Millesimo Tocqueville Dividend> FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING (TAK 23) Type levensverzekering Millesimo Tocqueville Dividend is een levensverzekeringscontract van AXA Belgium, verbonden met een

Nadere informatie

b. Criteria inzake spreiding van de activa en grenzen van de beleggingspolitiek

b. Criteria inzake spreiding van de activa en grenzen van de beleggingspolitiek Het beheersreglement van elk intern beleggingsfonds, dat volledig of gedeeltelijk met een individuele levensverzekeringsovereenkomst tak 23 BEOBANK PATRIMONIAL kan verbonden zijn, vult de algemene en bijzondere

Nadere informatie

Beheersreglement 1 MANAGED FUNDS (Tak 23) BEHEERSREGLEMENT

Beheersreglement 1 MANAGED FUNDS (Tak 23) BEHEERSREGLEMENT 1 / 15 Beheersreglement 1 MANAGED FUNDS (Tak 23) BEHEERSREGLEMENT Editie 21/02/2018 INHOUD I. OMSCHRIJVING... 2 II. BEHEERDER VAN DE INTERNE BELEGGINGSFONDSEN... 2 III. KENMERKEN VAN DE INTERNE BELEGGINGSFONDSEN...

Nadere informatie

Tak 23 pension plan fisc, pension plan free, pension plan focus beheersreglement

Tak 23 pension plan fisc, pension plan free, pension plan focus beheersreglement Tak 23 pension plan fisc, pension plan free, pension plan focus beheersreglement 01/07/2014 I. OMSCHRIJVING Pension plan fisc, pension plan free en pension plan focus zijn door AXA Belgium uitgegeven levensverzekeringscontracten

Nadere informatie

life opportunity selection AXA Belgium Finance nl

life opportunity selection AXA Belgium Finance nl life opportunity selection AXA Belgium Finance nl TYPE LEVENSVERZEKERING Life opportunity selection AXA Belgium Finance (Nl) is een levensverzekeringsproduct van het type 'tak 23' dat wordt uitgegeven

Nadere informatie

BEHEERSREGLEMENT VAN DE BELEGGINGSFONDSEN TAK 23 INTEGRALE PERSPECTIVE

BEHEERSREGLEMENT VAN DE BELEGGINGSFONDSEN TAK 23 INTEGRALE PERSPECTIVE BEHEERSREGLEMENT VAN DE BELEGGINGSFONDSEN TAK 23 Integrale Geldig vanaf V 01/06/2017 www.integrale.be 2/6 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMENE BESCHRIJVING EN BELEGGINGSBELEID VAN DE FONDSEN...3 2. WAARDE VAN DE

Nadere informatie

AXA Life Protected Millesimo RS

AXA Life Protected Millesimo RS AXA Life Protected Millesimo RS - Jaarverslag 31.12.2013-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2013 AXA Life Protected Millesimo RS Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van ALP Millesimo RS 1... 2

Nadere informatie

Jaarverslag Millesimo Carmignac

Jaarverslag Millesimo Carmignac Millesimo Carmignac - Jaarverslag 31.12.2013-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2013 Millesimo Carmignac Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van Millesimo Carmignac... 2 3. Samenstelling van Millesimo

Nadere informatie

STRATEGIC BOND HEDGED

STRATEGIC BOND HEDGED Het beheersreglement van elk intern beleggingsfonds, dat volledig of gedeeltelijk met een individuele levensverzekeringsovereenkomst tak 23 BEOBANK PATRIMONIAL kan verbonden zijn, vult de algemene en bijzondere

Nadere informatie

Fund Oxylife Opportunity 6

Fund Oxylife Opportunity 6 - Jaarverslag 31.12.2018-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2018 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van... 2 3. Samenstelling van in bedragen en in percentages op 31 december 2018... 3 4. Beheerders...

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. Beheersreglement (ref. : RG PFL + / N / 09-2010) V834NL 2

INHOUDSTAFEL. Beheersreglement (ref. : RG PFL + / N / 09-2010) V834NL 2 - V834NL INHOUDSTAFEL 1. BESCHRIJVING VAN DE BELEGGINGSFONDSEN... 3 1.1 Capital Secure... 3 1.2 Capital Balanced... 3 1.3 Capital Dynamic... 3 1.4 Capital Growth... 4 1.5 Capital Focus... 4 2. GEMEENSCHAPPELIJKE

Nadere informatie

life opportunity index AXA Belgium Finance nl

life opportunity index AXA Belgium Finance nl life opportunity index AXA Belgium Finance nl I. TYPE LEVENSVERZEKERING Life opportunity index AXA Belgium Finance (Nl) is een levensverzekeringsproduct van het type 'tak 23' dat wordt uitgegeven door

Nadere informatie

AXA Life Protected Millesimo ML

AXA Life Protected Millesimo ML AXA Life Protected Millesimo ML - Jaarverslag 31.12.2013-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2013 AXA Life Protected Millesimo ML Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van ALP Millesimo ML 1... 2

Nadere informatie

Primavera Force Talents 1

Primavera Force Talents 1 Primavera Force Talents - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Primavera Force Talents 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van Primavera Force Talents 1... 2 3. Samenstelling

Nadere informatie

AXA Life Protected Millesimo

AXA Life Protected Millesimo AXA Life Protected Millesimo - jaarverslag 31.12.2010-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2010 AXA Life Protected Millesimo Inhoudsopgave 1. Omschrijving...2 2. Beleggingsbeleid van ALP Millesimo 1...2 3. Samenstelling

Nadere informatie

Millesimo Tocqueville Dividend 1

Millesimo Tocqueville Dividend 1 Millesimo Tocqueville Dividend 1 - Halfjaarverslag 30.06.2011-1 / 5 Halfjaarverslag 30.06.2011 Millesimo Tocqueville Dividend 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving...2 2. Beleggingsbeleid van Millesimo Tocqueville

Nadere informatie

2 1 TYPE LEVENSVERZEKERING

2 1 TYPE LEVENSVERZEKERING Millesimo click 2 1 TYPE LEVENSVERZEKERING Millesimo click 2 is een levensverzekeringsproduct van tak 23, uitgegeven door AXA Belgium en gekoppeld aan een intern beleggingsfonds van AXA Belgium. De door

Nadere informatie

life opportunity selection 3 dynamic AXA Belgium Finance nl

life opportunity selection 3 dynamic AXA Belgium Finance nl life opportunity selection 3 dynamic AXA Belgium Finance nl TYPE LEVENSVERZEKERING Life opportunity selection 3 dynamic AXA Belgium Finance (NL) is een levensverzekeringsproduct van het type 'tak 23' dat

Nadere informatie

Millesimo Tocqueville Dividend 1

Millesimo Tocqueville Dividend 1 Millesimo Tocqueville Dividend 1 - Jaarverslag 31.12.2013-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2013 Millesimo Tocqueville Dividend 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van Millesimo Tocqueville

Nadere informatie

millesimo click 1 FONDSEN Het intern beleggingsfonds «Millesimo Click 1» streeft ernaar :

millesimo click 1 FONDSEN Het intern beleggingsfonds «Millesimo Click 1» streeft ernaar : 1/5 millesimo click 1 TYPE LEVENSVERZEKERING Millesimo click is een verzekeringsproduct van de tak 23, uitgegeven door AXA Belgium en verbonden met een intern beleggingsfonds van AXA Belgium. De storting

Nadere informatie

BEHEERSREGLEMENT VAN HET BELEGGINGSFONDS TAK 23 Integrale Perspective Test Aankoop

BEHEERSREGLEMENT VAN HET BELEGGINGSFONDS TAK 23 Integrale Perspective Test Aankoop BEHEERSREGLEMENT VAN HET BELEGGINGSFONDS TAK 23 Integrale Perspective Test Aankoop Integrale Geldig vanaf V 01/09/2018 www.integrale.be 2/6 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMENE BESCHRIJVING...3 2. DOELSTELLINGEN

Nadere informatie

UNIEK IN BELGIË. TWINSTAR Tomorrow. Vandaag investeren in een LEVENSLANG extra inkomen voor later.

UNIEK IN BELGIË. TWINSTAR Tomorrow. Vandaag investeren in een LEVENSLANG extra inkomen voor later. UNIEK IN BELGIË TWINSTAR Tomorrow Vandaag investeren in een LEVENSLANG extra inkomen voor later. 1 2 Levenslang een gegarandeerd extra maandelijks inkomen. Een innovatief product voor een inventieve generatie.

Nadere informatie

CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN. Levensverzekeringsverrichtingen verbonden met beleggingsfondsen.

CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN. Levensverzekeringsverrichtingen verbonden met beleggingsfondsen. CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN Brussel, 10 juni 2002 Omzendbrief aan de Algemene Directie van de verzekeringsondernemingen. O. ref. : Financiële Dienst E. DEGADT - 02/737.07.66 Betreft : Levensverzekeringsverrichtingen

Nadere informatie

Informatiefiche. life opportunity selection 4 AXA Belgium Finance (Nl)

Informatiefiche. life opportunity selection 4 AXA Belgium Finance (Nl) Informatiefiche life opportunity selection 4 AXA Belgium Finance (Nl) TYPE LEVENSVERZEKERING Life Opportunity Selection 4 AXA BelgiumFinance (NL) is een levensverzekeringsproduct van het type 'tak 23'

Nadere informatie

AXA Life Protected Millesimo US

AXA Life Protected Millesimo US AXA Life Protected Millesimo US - Jaarverslag 31.12.2012-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2012 AXA Life Protected Millesimo US Inhoudsopgave 1. Omschrijving...2 2. Beleggingsbeleid van ALP Millesimo US 1...2 3.

Nadere informatie

Managed Funds Aggressive Fund 1

Managed Funds Aggressive Fund 1 Managed Funds Aggressive Fund 1 LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Waarborgen Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Er kunnen

Nadere informatie

Millesimo BlackRock 1

Millesimo BlackRock 1 Millesimo BlackRock - Jaarverslag 31.12.2013-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2013 Millesimo BlackRock 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van de Millesimo BlackRock 1.... 2 3. Samenstelling

Nadere informatie

Millesimo Carmignac. Halfjaarverslag Inhoudsopgave. 1. Omschrijving Beleggingsbeleid van Millesimo Carmignac...

Millesimo Carmignac. Halfjaarverslag Inhoudsopgave. 1. Omschrijving Beleggingsbeleid van Millesimo Carmignac... - Halfjaarverslag 30.06.2018-1 / 6 Halfjaarverslag 30.06.2018 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van... 2 3. Samenstelling van in bedragen en in percentages op 30 juni 2018... 3 4.

Nadere informatie

Fund Life Opportunity Selection 5 Dynamic

Fund Life Opportunity Selection 5 Dynamic Fund Life Opportunity Selection 5 - jaarverslag 31.12.2017-1 / 6 Jaarverslag 31.12.2017 Fund Life Opportunity Selection 5 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van Fund Life Opportunity

Nadere informatie

Beheersreglement van het beleggingsfonds Generali CPR SILVER AGE

Beheersreglement van het beleggingsfonds Generali CPR SILVER AGE Beheersreglement van het beleggingsfonds Generali CPR SILVER AGE BENAMING, OBJECTIEF, BELEGGINGSPOLITIEK EN INVESTERINGSMECHANISME VAN HET FONDS Het interne fonds Generali CPR SILVER AGE (het "Fonds")

Nadere informatie

Tak 23 oxylife invest fonds beheersreglement

Tak 23 oxylife invest fonds beheersreglement Tak 23 oxylife invest fonds beheersreglement 19/01/2015 I. OMSCHRIJVING Oxylife is een levensverzekeringscontract dat intekenaars de mogelijkheid biedt om te beleggen in een levensverzekering van het type

Nadere informatie

Fund Life Opportunity Index

Fund Life Opportunity Index - Jaarverslag 31.12.2018-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2018 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van... 2 3. Samenstelling van AXA Life Opportunity Index in bedragen en in percentages op 31

Nadere informatie

AXA Life Protected Millesimo FT

AXA Life Protected Millesimo FT AXA Life Protected Millesimo FT - Jaarverslag 31.12.2013-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2013 AXA Life Protected Millesimo FT Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van ALP Millesimo FT 1... 2

Nadere informatie

Beheersreglement van het beleggingsfonds

Beheersreglement van het beleggingsfonds Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar Beheersreglement van het beleggingsfonds Top Protect Financials 08/2018 1 Benaming van het fonds : Top Protect Financials 08/2018 01/06/2008 Oprichtingsdatum

Nadere informatie

Fund Life Opportunity Index 2

Fund Life Opportunity Index 2 - jaarverslag 31.12.2017-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2017 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van... 2 3. Samenstelling van AXA Life Opportunity Index 2 in bedragen en in percentages op

Nadere informatie

Beheersreglement van het beleggingsfonds Generali - Amiral Sextant Grand Large

Beheersreglement van het beleggingsfonds Generali - Amiral Sextant Grand Large Beheersreglement van het beleggingsfonds Generali - Amiral Sextant Grand Large BENAMING, OBJECTIEF, BELEGGINGSPOLITIEK EN INVESTERINGSMECHANISME VAN HET FONDS Het interne fonds Generali - Amiral Sextant

Nadere informatie

pension plan fisc 1 TYPE LEVENSVERZEKERING WAARBORGEN

pension plan fisc 1 TYPE LEVENSVERZEKERING WAARBORGEN pension plan fisc 1 TYPE LEVENSVERZEKERING Pension plan fisc is een levensverzekeringsproduct uitgegeven door AXA Belgium, dat bestaat uit een levensverzekering tak 21 (luik secure) met een rentevoet gewaarborgd

Nadere informatie

Jaarverslag Millesimo Carmignac. 1. Omschrijving Beleggingsbeleid van Millesimo Carmignac... 2

Jaarverslag Millesimo Carmignac. 1. Omschrijving Beleggingsbeleid van Millesimo Carmignac... 2 - jaarverslag 31.12.2017-1 / 6 Jaarverslag 31.12.2017 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van... 2 3. Samenstelling van in bedragen en in percentages op 31 december 2017... 3 4. Beheerders...

Nadere informatie

Managed Funds Balanced Fund 1

Managed Funds Balanced Fund 1 Managed Funds Balanced Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen

Nadere informatie

BELFIUS INVEST BELGIAN ECONOMY

BELFIUS INVEST BELGIAN ECONOMY BELFIUS INVEST BELGIAN ECONOMY Beheersreglement van het intern verzekeringsfonds Belfius Invest Belgian Economy In dit reglement verstaat men onder: De Maatschappij: Belfius Insurance N.V. Het agentschap:

Nadere informatie

Millesimo Richelieu 1

Millesimo Richelieu 1 - jaarverslag 31.12.2016-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2016 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van... 2 3. Samenstelling van in bedragen en in percentages op 31 december 2016.... 3 4. Beheerders...

Nadere informatie

Elk fonds wordt geïndividualiseerd in de rekeningen van AG Insurance en verdeeld in eenheden. Er worden slechts nieuwe eenheden gecreëerd in een fonds

Elk fonds wordt geïndividualiseerd in de rekeningen van AG Insurance en verdeeld in eenheden. Er worden slechts nieuwe eenheden gecreëerd in een fonds ALGEMEEN BEHEERSREGLEMENT VAN DE BELEGGINGSFONDSEN ZONDER VASTE EINDDATUM - GELDIG OP 12/06/2015 AG Insurance biedt verscheidene beleggingsfondsen zonder vaste einddatum aan. Het volledige beheersreglement

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Aggressive Fund 1

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Aggressive Fund 1 Top-Hat Plus Plan Managed Funds Aggressive Fund 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 23) Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Er

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 _ FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 KBC-Life Privileged Portfolio KBC-Life Privileged Portfolio 1 is een tak23-levensverzekering zonder gewaarborgd rendement, waarvan het rendement verbonden

Nadere informatie

Inhoudstafel. Beheersreglement van het interne beleggingsfonds Allianz Global Megatrends 2027 V979 NL 03/2017 2

Inhoudstafel. Beheersreglement van het interne beleggingsfonds Allianz Global Megatrends 2027 V979 NL 03/2017 2 Inhoudstafel 1. Intekenperiode... 3 2. Premie... 3 3. Betaaldatum... 3 4. Investeringsdatum... 3 5. Samenstelling en evaluatie van het fonds... 3 6. Waarde van de eenheid... 4 7. Prestaties... 4 8. Risico

Nadere informatie

Primavera Optimal Active 1

Primavera Optimal Active 1 Primavera Optimal Active 1 - Jaarverslag 31.12.2012-1 / 6 Jaarverslag 31.12.2012 Primavera Optimal Active 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving...2 2. Beleggingsbeleid van de Primaver Optimal Active 1...2 3.

Nadere informatie

Millesimo Tocqueville Dividend 1

Millesimo Tocqueville Dividend 1 - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van... 2 3. Samenstelling van in bedragen en in percentages op 31 december 2014... 3 4. Beheerders...

Nadere informatie

Fund Life Opportunity Selection 5 Dynamic

Fund Life Opportunity Selection 5 Dynamic - Halfjaarverslag 30.06.2018-1 / 5 Halfjaarverslag 30.06.2018 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van... 2 3. Samenstelling van AXA Life Opportunity Selection 5 in bedragen en in percentages

Nadere informatie

Managed Funds FFG Architect Strategy Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET- FISCAAL SPAREN

Managed Funds FFG Architect Strategy Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET- FISCAAL SPAREN Managed Funds FFG Architect Strategy Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET- FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen

Nadere informatie

Beheersreglement van het beleggingsfonds Generali Universal Invest High

Beheersreglement van het beleggingsfonds Generali Universal Invest High Beheersreglement van het beleggingsfonds Generali Universal Invest High Beleggingsobjectief van het Fonds Het interne fonds Generali Universal Invest High (het "Fonds") heeft de bedoeling om een rendement

Nadere informatie

Beheersreglement van het beleggingsfonds Generali - N1 Stable Return

Beheersreglement van het beleggingsfonds Generali - N1 Stable Return Beheersreglement van het beleggingsfonds Generali - N1 Stable Return BENAMING, OBJECTIEF, BELEGGINGSPOLITIEK EN INVESTERINGSMECHANISME VAN HET FONDS Het interne fonds Generali - N1 Stable Return (het "Fonds")

Nadere informatie

Fund Life Opportunity Selection 2 Dynamic

Fund Life Opportunity Selection 2 Dynamic - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van dynamic... 2 3. Samenstelling van AXA Life Opportunity Selection 2 dynamic in bedragen en

Nadere informatie

Het Fonds wordt volledig belegd in het onderliggende beleggingsfonds CARMIGNAC PATRIMOINE, beheerd door Carmignac Gestion.

Het Fonds wordt volledig belegd in het onderliggende beleggingsfonds CARMIGNAC PATRIMOINE, beheerd door Carmignac Gestion. Het beheersreglement van elk intern beleggingsfonds, dat volledig of gedeeltelijk met een individuele levensverzekeringsovereenkomst tak 23 BEOBANK PATRIMONIAL kan verbonden zijn, vult de algemene en bijzondere

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden

Nadere informatie

Life opportunity selection 5 dynamic AXA Bank Europe nv

Life opportunity selection 5 dynamic AXA Bank Europe nv Life opportunity selection 5 dynamic AXA Bank Europe nv TYPE LEVENSVERZEKERING Life opportunity selection 5 dynamic AXA Bank Europe is een levensverzekeringsproduct van het type 'tak 23' dat wordt uitgegeven

Nadere informatie

Smart Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23).

Smart Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Smart Fund Plan 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden Bij overlijden van de verzekerde, is

Nadere informatie

ING Life Fund 1. Verdeelsleutel: mogelijk

ING Life Fund 1. Verdeelsleutel: mogelijk ING Life Fund 1 Type levensverzekering Levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23) Waarborgen In geval van leven van de verzekerde: Aangezien het een levensverzekeringscontract

Nadere informatie

beheersreglement geldig op 14 mei /9 -

beheersreglement geldig op 14 mei /9 - Inhoudstafel DEEL 1: Beheersreglement van de interne beleggingsfondsen... 2 Fidea BGF Euro Reserve... 2 NM Piano Life... 2 NM Moderato Life... 3 NM Crescendo Life... 3 Overzicht kenmerken interne- en onderliggende

Nadere informatie

ING Life Personal Protected 1

ING Life Personal Protected 1 ING Life Personal Protected 1 Type levensverzekering Levensverzekering (tak 23), behorende tot het productengamma Secure Invest van ING Life Belgium nv waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen.

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 Post Optima SELECTION 1 Type levensverzekering Waarborgen Een individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan het beleggingsfonds Post Optima Invest Post Optima SELECTION (tak 23).

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden

Nadere informatie

Informatie fiche. Life Opportunity Selection 4 dynamic AXA Belgium Finance (NL)

Informatie fiche. Life Opportunity Selection 4 dynamic AXA Belgium Finance (NL) Informatie fiche Life Opportunity Selection 4 dynamic AXA Belgium Finance (NL) TYPE LEVENSVERZEKERING Life Opportunity Selection 4 Dynamic AXA Belgium Finance (NL) is een levensverzekeringsproduct van

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden

Nadere informatie

BEHEERSREGLEMENT VAN HET BELEGGINGSFONDS TAK 23 Integrale Perspective - Immo

BEHEERSREGLEMENT VAN HET BELEGGINGSFONDS TAK 23 Integrale Perspective - Immo BEHEERSREGLEMENT VAN HET BELEGGINGSFONDS TAK 23 Van Integrale toepassing op V 01/06/2017 www.integrale.be 2/6 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMENE BESCHRIJVING...3 2. BELEGGINGSDOELSTELLINGEN EN -BELEID VAN HET FONDS...3

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 KBC-Life Invest Plan KBC-Life Invest Plan 1 is een tak23-levensverzekering zonder gewaarborgd rendement, waarvan het rendement verbonden is met beleggingsfondsen. Type Levensverzekering Meer concreet heeft

Nadere informatie

Managed Funds Stability Fund 1

Managed Funds Stability Fund 1 Managed Funds Stability Fund 1 Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen - Bij leven van de verzekerde: een levensverzekeringscontract

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor tak 23. Top Profit 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor tak 23. Top Profit 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor tak 23 Top Profit 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Waarborgen

Nadere informatie

BEHEERSREGLEMENT ING Lifelong Income Yellow

BEHEERSREGLEMENT ING Lifelong Income Yellow BEHEERSREGLEMENT ING Lifelong Income Yellow Het beheersreglement is van toepassing op het hierboven vermelde product van NN Insurance Belgium nv (hierna NN Insurance Belgium nv), verzekeringsonderneming,

Nadere informatie

Smart Fund Plan Private 1

Smart Fund Plan Private 1 Smart Fund Plan Private 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden Bij overlijden van de verzekerde,

Nadere informatie

Beheersreglement van de interne fondsen AXA Life Invest, AXA Life Ethical, Piazza en Millefiori

Beheersreglement van de interne fondsen AXA Life Invest, AXA Life Ethical, Piazza en Millefiori 1/16 OMSCHRIJVING De interne beleggingsfondsen Piazza et Millefiori (overzicht: zie infra) worden door AXA Belgium, hierna "de verzekeringsmaatschappij" genoemd, beheerd in het uitsluitend belang van de

Nadere informatie

AXA Life Protected Millesimo US

AXA Life Protected Millesimo US AXA Life Protected Millesimo US - Halfjaarverslag 30.06.2011-1 / 5 Halfjaarverslag 30.06.2011 AXA Life Protected Millesimo US Inhoudsopgave 1. Omschrijving...2 2. Beleggingsbeleid van ALP Millesimo US

Nadere informatie

KBC-Life Alternative Selector

KBC-Life Alternative Selector KBC-Life Alternative Investments KBC-Life Alternative Selector KBC-Life Alternative Investments 1 is een tak23-levensverzekering, waarvan het rendement verbonden is met beleggingsfondsen. Type levensverzekering

Nadere informatie

BEHEERSREGLEMENT VAN HET FONDS «EB NEUTRAL PORTFOLIO»

BEHEERSREGLEMENT VAN HET FONDS «EB NEUTRAL PORTFOLIO» BEHEERSREGLEMENT VAN HET FONDS «EB NEUTRAL PORTFOLIO» Geldig op 17/10/2016 Binnen AG Insurance biedt AG Employee Benefits verscheidene beleggingsfondsen zonder vaste einddatum aan. Het volledige beheersreglement

Nadere informatie

JEUGDPLAN Capi Type levensverzekering. Raadpleeg ook de afzonderlijke informatiefiche van het gekozen fonds. Waarborgen

JEUGDPLAN Capi Type levensverzekering. Raadpleeg ook de afzonderlijke informatiefiche van het gekozen fonds. Waarborgen JEUGDPLAN Capi 23 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak 21). De winstdeelname wordt gestort in het tak

Nadere informatie

Easy Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23).

Easy Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Easy Fund Plan 1 Dit betreft een verzekeringsproduct van AG Insurance, aangeboden door BNP Paribas Fortis. AG Insurance nv E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel - RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be

Nadere informatie

Managed Funds Balanced Fund 1

Managed Funds Balanced Fund 1 Managed Funds Balanced Fund 1 Type levensverzekering Levensverzekering met een dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen - Bij leven van de verzekerde: dit is een levensverzekeringscontract

Nadere informatie