WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE"

Transcriptie

1 DELTA LLOYD INDEXFONDS STAATSOBLIGATIES VERKORT PROSPECTUS IN EURO LUIDENDE OBLIGATIES EN SCHULDINSTRUMENTEN ICBE IN OVEREENSTEMMING MET DE EU- NORMEN KORTE PRESENTATIE WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE ISIN-CODE FR NAAM DELTA LLOYD INDEXFONDS STAATSOBLIGATIES RECHTSVORM In Frankrijk geregistreerd Fonds Commun de Placement (FCP, beleggingsfonds zonder rechtspersoonlijkheid). SUBFONDSEN/FEEDERFONDS Geen. BEHEERDER LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT. GEPLANDE DUUR Dit Fonds werd op 27 mei 2009 opgericht voor een periode van 99 jaar. BEWAARBANK SOCIETE GENERALE. ACCOUNTANT Ernst & Young en andere DISTRIBUTEUR DELTA LLOYD. Gedelegeerd accountingmanager SGSS-NAV levert portefeuille-accountingdiensten voor het Fonds. REGISTERHOUDER SOCIETE GENERALE.

2 INFORMATIE OVER DE BELEGGINGEN EN HET BEHEER CLASSIFICATIE In euro luidende obligaties en andere schuldinstrumenten. GARANTIE Dit Fonds biedt geen kapitaalgarantie. ICBE VAN ICBE'S Minder dan 10% van de intrinsieke waarde. BELEGGINGSDOELSTELLING De beleggingsdoelstelling van het Fonds bestaat erin de participatiehouders een blootstelling te bieden aan de markt voor in euro noterende staatsobligaties door de prestaties van de hieronder beschreven EUROMTS GLOBAL Index (de "benchmark") te repliceren, ongeacht of die index stijgt of daalt, en de tracking error tussen de intrinsieke waarde van het Fonds en de benchmark tot een minimum te beperken. Er wordt gestreefd naar een tracking error van minder dan 2% over een periode van 52 weken. Mocht de tracking error hoger dan 2% zijn, wordt ernaar gestreefd om onder 10% van de volatiliteit van de EUROMTS GLOBAL Index te blijven. Het Fonds zal geen coupon of dividend uitkeren. De looptijd van de obligaties die in de EuroMTS Global Index zijn opgenomen, varieert van 1 tot meer dan 15 jaar. BENCHMARK De benchmark is de EuroMTS Global Index, uitgedrukt in euro (EUR). Deze index wordt berekend op basis van het totaalrendement (d.w.z. alle door de componenten van de index uitgekeerde coupons worden in de index herbelegd). Het is een index met een weging per land, die bestaat uit obligaties die zijn uitgegeven door overheden van lidstaten van de eurozone. De benchmark, voorheen bekend onder de naam CNO ETRIX Global, wordt sinds mei 2003 in real-time berekend door EuroMTS1. De obligaties die in aanmerking komen voor opname in EuroMTS-indices zijn obligaties die: (i) in euro luiden en zijn uitgegeven door de overheid van een lidstaat van de Europese Monetaire Unie; (ii) coupons uitkeren en een looptijd van minimaal 1 jaar hebben; (iii) deel uitmaken van een emissie van minimaal EUR 2 miljard; (iv) genoteerd staan op MTS-markten. De in de EuroMTS Global Index opgenomen obligaties worden op basis van hun looptijd onderverdeeld in zes looptijdklassen: 1 tot 3 jaar; 3 tot 5 jaar, 5 tot 7 jaar, 7 tot 10 jaar, 10 tot 15 jaar en meer dan 15 jaar. Binnen een bepaalde looptijdklasse wordt het gewicht van elke soevereine emittent bepaald op basis van de omvang van zijn emissies binnen die klasse. Elke soevereine emittent wordt vertegenwoordigd door maximaal twee obligaties binnen een looptijdklasse. Als een emittent meer dan twee obligaties binnen een bepaalde looptijdklasse heeft, worden die obligaties gekozen die het product van (i) de omvang van hun emissie en (ii) hun resterende looptijd in de looptijdklasse maximaliseren. De componenten van de EuroMTS Global Index stemmen overeen met alle in de zes looptijdklassen geselecteerde obligaties, d.w.z. een theoretisch maximum van 138 obligaties op 27 februari In de praktijk is het aantal componenten van de EuroMTS Global Index kleiner dan dat theoretische maximum, aangezien niet alle emittenten in elk van de zes looptijdklassen ten minste twee obligaties hebben op hetzelfde moment. EuroMTS Limited is een besloten vennootschap die gevestigd is in Londen en onder toezicht staat van de Financial Services Authority (FSA). EuroMTS Limited beheert het Europese elektronische MTS-platform voor de verhandeling van referentie-obligaties uit de eurozone. Het staat ook in voor de berekening en publicatie van de waarde van de EuroMTS-indices. BELEGGINGSSTRATEGIE Het Fonds zal de beleggingsregels naleven zoals vastgesteld in Richtlijn 85/611/EEG van de Raad van 20 december 1985, gewijzigd door de Richtlijnen 2001/107/EG en 2001/108/EG van de Raad. Om de hoogst mogelijke correlatie met de prestaties van de benchmark te bereiken, zal het Fonds een mandje schuldinstrumenten (het "mandje") kopen en zal het voor maximaal 10% van zijn vermogen een onderhands verhandeld swapcontract op schuldinstrumenten en indices aangaan teneinde de blootstelling van het Fonds aan het mandje te ruilen voor een blootstelling aan de benchmark. Het mandje zal worden samengesteld uit obligaties die in de benchmark zijn opgenomen en uit andere schuldinstrumenten. Page 1

3 Het mandje zal worden gekozen om de kosten voor het repliceren van de benchmark te beperken. Het Fonds zal voor minimaal 75% worden belegd in en/of blootgesteld aan een of meer markten voor schuldpapier uit de eurozone en zal worden blootgesteld aan de benchmark. Door een mandje aandelen te beheren, zal het Fonds profiteren van afwijkende ratio's van het trackerfonds. Het Fonds zal maximaal 20% van zijn vermogen beleggen in een en dezelfde emittent. Deze limiet kan worden opgetrokken tot maximaal 35% van het vermogen van het Fonds voor een en dezelfde emittent. GEBRUIKTE ACTIVA Het mandje, dat is samengesteld uit effecten waarin het Fonds zal beleggen, zal tot 100% van het vermogen van het Fonds vertegenwoordigen. In het kader van de optimalisatie van het beheer van het Fonds behoudt de beheerder zich namens het Fonds het recht voor om andere in de gedetailleerde nota beschreven instrumenten te gebruiken in overeenstemming met de van toepassing zijnde voorschriften teneinde haar beleggingsdoelstelling te realiseren, zoals aan aandelen gekoppelde swaps (equity-linked swaps), onderhands verhandelde wisselkoersswaps, effecten met in contracten besloten derivaten, deposito's, geldleningen en/of tijdelijke aankopen en verkopen van effecten. In dat verband kan het Fonds ook maximaal 10% van zijn vermogen beleggen in ICBE's die in overeenstemming zijn met de Europese richtlijn. Het Fonds kan voor maximaal 10% van zijn vermogen een onderhands verhandeld swapcontract op schuldinstrumenten en indices aangaan. Voor de volledige lijst van door het Fonds gebruikte activa verwijzen we naar het gedetailleerde prospectus van het Fonds. RISICOPROFIEL Het geld van de participatiehouders zal hoofdzakelijk worden belegd in financiële instrumenten die door de beheerder worden gekozen. De waarde van deze instrumenten zal schommelen in lijn met de markten. Tijdens de looptijd van het Fonds zijn de participatiehouders blootgesteld aan de volgende belangrijkste risico's: 1. Alle marktrisico's die verbonden zijn aan schommelingen van de EUROMTS GLOBAL Index. De participatiehouders zijn met name blootgesteld aan een daling van de EUROMTS GLOBAL Index. Het Fonds heeft dus een hoog risicoprofiel. 2. Kredietrisico Kredietrisico is het risico dat emittenten van schuldinstrumenten niet in staat of bereid zijn om rente op tijd te betalen en/of kapitaal op tijd af te lossen of om anderszins hun verplichtingen na te komen, en/of het risico dat de kredietrating van een emittent van schuldinstrumenten wordt verlaagd, waardoor de waarde van de obligaties en dus ook de intrinsieke waarde van het Fonds zouden dalen. 3. Het risico dat de beleggingsdoelstelling van het Fonds niet wordt gerealiseerd. Er is geen enkele garantie dat de beleggingsdoelstelling van het Fonds zal worden gerealiseerd. Het is inderdaad met geen enkel actief of financieel instrument mogelijk om de benchmark automatisch en continu te repliceren. Elke herweging van de benchmark kan resulteren in diverse transactie- of frictiekosten. Evenzo is het mogelijk dat het Fonds niet in staat is de prestaties van de benchmark perfect te repliceren, bijvoorbeeld omdat bepaalde aandelen die in benchmark zijn opgenomen tijdelijk niet beschikbaar zijn, of omdat uitzonderlijke omstandigheden aanleiding geven tot verstoringen in de wegingen van de benchmark, of met name omdat de handel in bepaalde aandelen die in de benchmark zijn opgenomen wordt opgeschort of tijdelijk wordt onderbroken. 4. Het risico dat de belegger zijn belegde kapitaal volledig verliest, aangezien er geen enkele garantie is dat hij zijn belegde kapitaal terugkrijgt. De prestaties van de benchmark kunnen negatief zijn. 5. Het tegenpartijrisico verbonden aan schommelingen van de valuta waarin de in de benchmark opgenomen aandelen noteren Het Fonds zal blootgesteld zijn aan het tegenpartijrisico voortvloeiend uit het gebruik van onderhands verhandelde financiële instrumenten die zijn uitgegeven door een kredietinstelling. Het Fonds is derhalve blootgesteld aan het risico dat de kredietinstelling niet in staat zal zijn om haar verplichtingen met betrekking tot deze instrumenten na te komen. Het tegenpartijrisico voortvloeiend uit het gebruik van onderhands verhandelde financiële instrumenten zal te allen tijde beperkt zijn tot 5% van de intrinsieke waarde van het Fonds. 6. Wisselkoersrisico EUR/USD: de waarde van een participatie wordt in EUR berekend, terwijl de replicatie van de benchmark in USD gebeurt. De waarde van de participatie kan elke dag veranderen als gevolg van schommelingen in de EUR/USD-wisselkoers, zelfs als de benchmark in dezelfde periode ongewijzigd blijft. De participatiehouders zijn dus blootgesteld aan een stijging van de EUR/USD-wisselkoers. 7. Renterisico Page 2

4 Als de rente stijgt, zullen de door het Fonds aangehouden vastrentende waarden waarschijnlijk in waarde dalen. Effecten met een langere looptijd zijn doorgaans gevoeliger voor rentewijzigingen, waardoor ze gewoonlijk volatieler zijn dan effecten met een kortere looptijd. In zoverre het Fonds een aanzienlijk deel van zijn vermogen belegt in vastrentende effecten met een langere looptijd, kunnen rentestijgingen de waarde van de beleggingen van het Fonds aanzienlijk doen dalen. WIE KAN INTEKENEN EN WAT IS HET PROFIEL VAN DE GEMIDDELDE BELEGGER? Het Fonds staat open voor alle beleggers. Het Fonds is hoofdzakelijk bedoeld voor klanten en fondsen van Delta Lloyd, met DELTA LLOYD als distributeur. Het Fonds is op basis van zijn risicoprofiel geschikt voor beleggers die een blootstelling aan de markt voor in euro luidende staatsobligaties wensen. Het bedrag dat redelijkerwijs in het Fonds kan worden belegd, is afhankelijk van de persoonlijke situatie van elke belegger. Beleggers moeten bij het bepalen van dat bedrag rekening houden met hun persoonlijke vermogen en/of bezit, hun behoefte aan liquide middelen op dat moment en tijdens de aanbevolen beleggingstermijn, en de vraag of ze risico's willen nemen dan wel de voorkeur geven aan een voorzichtige beleggingsbenadering. Beleggers wordt geadviseerd om hun beleggingen voldoende te diversifiëren, zodat ze niet uitsluitend aan de risico's van het Fonds zijn blootgesteld. Alle beleggers worden daarom verzocht om samen met hun beleggingsadviseur na te gaan wat hun specifieke situatie is. De aanbevolen beleggingstermijn is 5 jaar. Page 3

5 INFORMATIE OVER KOSTEN, VERGOEDINGEN, PROVISIES EN BELASTINGEN KOSTEN EN PROVISIES INSTAP- EN UITSTAPKOSTEN De door de belegger betaalde inschrijvingsprijs wordt verhoogd met instapkosten, en op de door de belegger ontvangen aflossingsprijs worden uitstapkosten in mindering gebracht. De aan het Fonds betaalde provisies zijn bedoeld ter compensatie van de kosten die door het Fonds worden gemaakt bij de aankoop en verkoop van activa. Alle andere provisies gaan naar de beheerder, de marketingagent, enz. Door de belegger verschuldigde kosten die bij inschrijving of aflossing worden aangerekend Basis Tarief Instapkosten die niet aan het Fonds worden toegerekend Intrinsieke waarde aantal participaties Geen Instapkosten die aan het Fonds worden toegerekend Intrinsieke waarde aantal participaties Geen Uitstapkosten die niet aan het Fonds worden toegerekend Intrinsieke waarde aantal participaties Geen Uitstapkosten die aan het Fonds worden toegerekend Intrinsieke waarde aantal participaties Geen EXPLOITATIEKOSTEN EN BEHEERSPROVISIES Deze vergoedingen dekken alle kosten die direct aan het Fonds worden aangerekend, met uitzondering van transactiekosten. Transactiekosten omvatten bemiddelingskosten (makelaardij, beurstaksen, enz.) en eventuele transferprovisies, die door de bewaarder en de beheerder kunnen worden aangerekend. Naast de exploitatiekosten en beheersprovisies kunnen ook de volgende vergoedingen en kosten worden aangerekend: - prestatievergoedingen. Deze vergoedingen worden aan de beheerder betaald als het Fonds zijn doelstellingen overtreft. Ze worden dus aangerekend aan het Fonds; - transactiekosten die aan het Fonds worden aangerekend; - een deel van de inkomsten uit de verkoop en tijdelijke verwerving van effecten. Voor meer informatie over de vergoedingen en kosten die aan het Fonds worden aangerekend, verwijzen we naar deel B van het verkorte prospectus. Vergoedingen/kosten ten laste van het Fonds Basis Tarief Exploitatiekosten en beheersprovisies, inclusief taksen/belastingen (1) Intrinsieke waarde Maximaal 0,43% Prestatievergoedingen Intrinsieke waarde Geen (1) inclusief alle vergoedingen/kosten, met uitzondering van transactiekosten, prestatievergoedingen en vergoedingen/kosten die verband houden met beleggingen in ICBE's of beleggingsfondsen. Het Fonds behoudt zich het recht voor om te beleggen in ICBE's waarvan de jaarlijkse beheersprovisies niet meer bedragen dan 1,50% (exclusief belastingen) van het nettovermogen en die geen instap- of uitstapkosten aanrekenen. ZACHTE COMMISSIE Lyxor International Asset Management ontvangt geen zachte commissie voor eigen rekening of voor rekening van derden. BELASTINGREGIME Afhankelijk van het belastingregime waaronder de participatiehouders vallen, is het mogelijk dat belastingen verschuldigd zijn over eventuele vermogenswinsten en inkomsten die voortvloeien uit het bezit van participaties in het Fonds. Beleggers wordt geadviseerd om de marketingagent van het Fonds te raadplegen voor meer informatie over dit onderwerp. Page 4

6 COMMERCIËLE INFORMATIE VOORWAARDEN VOOR INSCHRIJVING EN AFLOSSING De intrinsieke waarde wordt voor het eerst berekend op 27 mei Het eerste inschrijvingsorder en het overeenkomstige geldbedrag zullen uiterlijk om 11:00 uur (Parijse tijd) op 26 mei 2009 worden ontvangen en gecentraliseerd door het Département des Titres et de la Bourse van Société Générale. Latere inschrijvings- en aflossingsorders worden door het Département des Titres et de la Bourse van Société Générale ontvangen en gecentraliseerd uiterlijk om 11:00 uur (Parijse tijd) op elke werkdag, en worden uitgevoerd op basis van de op die werkdag vastgestelde intrinsieke waarde en op basis van de slotkoersen van de benchmark op de dag waarop de componenten van de index kunnen worden verhandeld. Inschrijvingen worden uitgevoerd in contanten. Aflossingen worden uitgevoerd in participaties (tot een duizendste van een participatie) of in contanten. DAG WAAROP HET BOEKJAAR EINDIGT Het boekjaar eindigt op de laatste dag van december waarop de intrinsieke waarde wordt berekend. Het eerste boekjaar eindigt op 31 december AANWENDING VAN DE INKOMSTEN Kapitalisatiefonds. De inkomsten worden administratief verwerkt als geïnde coupons. DAGEN WAAROP EN FREQUENTIE WAARMEE DE INTRINSIEKE WAARDE WORDT BEREKEND De intrinsieke waarde wordt elke werkdag berekend en gepubliceerd. Een werkdag is een dag (met uitzondering van een zaterdag of een zondag) waarop commerciële banken, valutamarkten en clearinginstellingen in Parijs en Londen open zijn. Als een of meer effectenbeurzen waarop de in de benchmark opgenomen aandelen worden verhandeld gesloten zijn (op een vrije dag volgend op de vastgestelde doeldag), wordt de intrinsieke waarde niet berekend en wordt de handel in participaties in het Fonds opgeschort. Een dag waarop de componenten van de index kunnen worden verhandeld is een werkdag waarop ten minste 80% van de componenten van de benchmark kan worden verhandeld op hun referentiemarkten en waarop de benchmark door de aanbieder van de benchmark wordt berekend. De intrinsieke waarde zal worden berekend op basis van de slotkoers van de EUROMTS GLOBAL Index. PLAATS EN PROCEDURES VOOR DE PUBLICATIE OF BEKENDMAKING VAN DE INTRINSIEKE WAARDE Op het hoofdkantoor van Lyxor International Asset Management, 17, cours Valmy Puteaux Frankrijk. De intrinsieke waarde zal worden gepubliceerd op de website van Lyxor International Asset Management: NOTERINGSVALUTA VAN DE PARTICIPATIES EUR OPRICHTINGSDATUM Dit fonds werd op 27 mei 2009 opgericht en werd op 25 juni 2009 geregistreerd bij de Autorité des Marchés Financiers (Autoriteit Financiële Markten). De omvorming tot een ICBE-fonds werd op 18 juni 2010 door de Autorité des Marchés Financiers goedgekeurd en werd op 18 juni 2010 gerealiseerd. INITIËLE INTRINSIEKE WAARDE EUR 100. Page 5

7 AANVULLENDE INFORMATIE Het volledige prospectus, het recentste jaarverslag en updates worden verzonden binnen één week na ontvangst van een schriftelijk verzoek van een belegger dat gericht is aan: LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT 17, cours Valmy F Puteaux Frankrijk. Publicatiedatum van het prospectus: 22 mei De website van de Autorité des Marchés Financiers (www.amf-france.org) bevat informatie over de lijst van wettelijke documenten en over alle bepalingen die betrekking hebben op de bescherming van beleggers. Potentiële beleggers moeten een exemplaar van dit prospectus ontvangen voordat ze op het Fonds inschrijven. De verspreiding van het prospectus en het aanbod of de aankoop van participaties in het Fonds kan in bepaalde landen aan beperkingen onderworpen zijn. Het verkorte prospectus vormt geen aanbod of uitnodiging door wie dan ook in een rechtsgebied waar een dergelijk aanbod of een dergelijke uitnodiging onwettig zou zijn of waar de persoon die het aanbod of de uitnodiging doet niet daartoe bevoegd is, of aan enig persoon aan wie het onwettig is een dergelijk aanbod of een dergelijke uitnodiging te doen. Er zijn in de VS geen participaties in het Fonds aangeboden of verkocht namens of ten behoeve van een Amerikaans staatsburger of een inwoner van de VS, en dat zal ook in de toekomst niet gebeuren. Niemand anders dan de personen die in de gedetailleerde nota zijn vermeld, is gemachtigd om informatie over het Fonds te verstrekken. Potentiële beleggers dienen zich te informeren over de wettelijke eisen die voor aanvragen tot inschrijving gelden, en dienen informatie in te winnen over de deviezenvoorschriften en het belastingregime die in hun land van nationaliteit, verblijf of domicilie van toepassing zijn. Participaties in het Fonds mogen door Euroclear France SA worden verhandeld. Inschrijvings- en aflossingsorders worden door financiële tussenpersonen van de beleggers (leden van Euroclear France SA) doorgestuurd naar het Département des Titres et de la Bourse van Société Générale. Page 6

8 FONDSSTATISTIEKEN EN INFORMATIE OVER DE PRESTATIES Dit deel van het verkorte prospectus zal pas beschikbaar zijn na het einde van het eerste boekjaar van het Fonds. Page 7

WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE DELTA LLOYD INDEXFONDS BEDRIJFSOBLIGATIES VERKORT PROSPECTUS IN EURO LUIDENDE OBLIGATIES EN ANDERE SCHULDINSTRUMENTEN ICBE IN OVEREENSTEMMING MET DE EU- NORMEN KORTE PRESENTATIE WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

Nadere informatie

WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE DELTA LLOYD INDEXFONDS AANDELEN WERELD VERKORT PROSPECTUS INTERNATIONALE AANDELEN ICBE IN OVEREENSTEMMING MET DE EU- NORMEN KORTE PRESENTATIE WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE ISIN-CODE FR0010752915 NAAM

Nadere informatie

DORVAL MANAGEURS EUROPE

DORVAL MANAGEURS EUROPE DORVAL MANAGEURS EUROPE PROSPECTUS GBF conform de Europese normen Pagina 1 DORVAL MANAGEURS EUROPE I. ALGEMENE KENMERKEN Vorm van de icbe Naam: Dorval Manageurs Europe Rechtsvorm en lidstaat waar de icbe

Nadere informatie

CARMIGNAC COURT TERME

CARMIGNAC COURT TERME Deze ICBE valt onder Europese richtlijn 2009/65/EG CARMIGNAC COURT TERME ICBE naar Frans recht Prospectus Maart 2015 1 1. ALGEMENE KENMERKEN Vorm van de ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming

Nadere informatie

CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS

CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS Deze ICBE valt onder Europese richtlijn 2009/65/EG CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS ICBE naar Frans recht Prospectus Maart 2015 1. ALGEMENE KENMERKEN Vorm van de ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF)

Nadere informatie

CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE

CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE Alternatief beleggingsfonds naar Frans recht Prospectus Juli 2014 1 1. GEDETAILLEERDE KENMERKEN VORM VAN DE ICB Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE Rechtsvorm

Nadere informatie

SAINT-HONORE US VALUE & YIELD

SAINT-HONORE US VALUE & YIELD SAINTHONORE US VALUE & YIELD (vroeger AMERIQUE RENDEMENT) GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS EmA 28 januari 2010 SAINTHONORE US VALUE & YIELD Conform

Nadere informatie

CARMIGNAC PATRIMOINE

CARMIGNAC PATRIMOINE Deze ICBE valt onder Europese richtlijn 2009/65/EG CARMIGNAC PATRIMOINE ICBE naar Frans recht Prospectus juli 2014 1 1. ALGEMENE KENMERKEN VORM VAN DE ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming

Nadere informatie

EUROPE RENDEMENT GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN

EUROPE RENDEMENT GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ByD 8 februari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR BEKNOPTE VOORSTELLING

Nadere informatie

EASYETF EURO STOXX 50 VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

EASYETF EURO STOXX 50 VEREENVOUDIGD PROSPECTUS EASYETF EURO STOXX 50 VEREENVOUDIGD PROSPECTUS GBF CONFORM DE EUROPESE NORMEN TER BESCHIKKING GESTELD VAN HET PUBLIEK TER GELEGENHEID VAN DE TOELATING OP DE MARKT VAN EURONEXT PARIS SA VAN MAXIMAAL TWEEHONDERD

Nadere informatie

SAINT-HONORE INDE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

SAINT-HONORE INDE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ByD 28 januari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR BEKNOPTE VOORSTELLING

Nadere informatie

GOLDSPHERE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

GOLDSPHERE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ByD 23 februari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR BEKNOPTE VOORSTELLING

Nadere informatie

SAINT-HONORE BRESIL GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

SAINT-HONORE BRESIL GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS SAINTHONORE BRESIL GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS EmA 28 januari 2010 SAINTHONORE BRESIL ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

Nadere informatie

SAINT-HONORE GLOBAL CONVERTIBLES GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

SAINT-HONORE GLOBAL CONVERTIBLES GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS SAINT-HONORE GLOBAL CONVERTIBLES GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS PaL 04 januari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL

Nadere informatie

CARMIGNAC PATRIMOINE

CARMIGNAC PATRIMOINE GBF conform de Europese normen CARMIGNAC PATRIMOINE Geharmoniseerd gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Frans recht ( Fonds commun de placement ) Prospectus December 2011 1 Categorieen van deelnemingsrechten

Nadere informatie

ECOSPHERE WORLD GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

ECOSPHERE WORLD GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ByD 28 januari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR BEKNOPTE VOORSTELLING

Nadere informatie

NN (L) Patrimonial PROSPECTUS

NN (L) Patrimonial PROSPECTUS NN (L) Patrimonial PROSPECTUS Prospectusdatum 7 april 2015 Inhoud Inhoud... 2 Opmerking... Error! Bookmark not defined. Verklarende woordenlijst... 4 DEEL I: BELANGRIJKE INFORMATIE OVER DE VENNOOTSCHAP...

Nadere informatie

CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100

CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 GBF conform de Europese normen CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 Geharmoniseerd gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Frans recht ( Fonds commun de placement ) Volledig prospectus CARMIGNAC PROFIL REACTIF

Nadere informatie

AXA SPREAD PLUS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A - STATUTAIR

AXA SPREAD PLUS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A - STATUTAIR AXA SPREAD PLUS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS Conform de Europese normen DEEL A - STATUTAIR Beknopte voorstelling: ISIN-codes: Aandelen van de klasse "A": FR0010202671 (kapitalisatie) Aandelen van de klasse

Nadere informatie

Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Equity Market Neutral Fund

Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Equity Market Neutral Fund Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Equity Market Neutral Fund Dit Supplement bevat specifieke informatie over het Absolute Insight

Nadere informatie

aandelen aandelen aandelen aandelen

aandelen aandelen aandelen aandelen SPDR AEX Index ETF VEREENVOUDIGD PROSPECTUS 17 juni 2010 DEEL A - STATUTAIRE BEPALINGEN ICBE conform de Europese normen AEXT (Code Euronext) ISIN-code: FR000001893 Classificatie: Aandelen uit de landen

Nadere informatie

Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Emerging Market Debt Fund

Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Emerging Market Debt Fund Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Emerging Market Debt Fund Dit Supplement bevat specifieke informatie over het Absolute Insight

Nadere informatie

Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Currency Fund

Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Currency Fund Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Currency Fund Dit Supplement bevat specifieke informatie over het Absolute Insight Currency Fund

Nadere informatie

aandelen aandelen aandelen aandelen

aandelen aandelen aandelen aandelen ICBE conform de Europese normen SPDR MSCI Europe Consumer Staples SM ETF VEREENVOUDIGD PROSPECTUS 17 juni 2010 STS (Code Euronext) ISIN-code: FR0000001745 Classificatie: Internationale DEEL A - STATUTAIRE

Nadere informatie

PARVEST EUROPE DIVIDEND

PARVEST EUROPE DIVIDEND Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

PROSPECTUS CRELAN INVEST. Informatie over de BEVEK

PROSPECTUS CRELAN INVEST. Informatie over de BEVEK PROSPECTUS CRELAN INVEST Informatie over de BEVEK Benaming CRELAN INVEST. Juridische vorm Naamloze vennootschap. Oprichtingsdatum 12 oktober 2011. Looptijd Onbeperkt. Maatschappelijke zetel Havenlaan,

Nadere informatie

Fidelity Funds II. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg. Prospectus

Fidelity Funds II. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg. Prospectus Fidelity Funds II Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg Prospectus Inhoud Prospectus Deel I: Fondsgegevens Deel II: Kerninformatie Landspecifieke gegevens Deel III: Belangrijke

Nadere informatie

RISICO S MET BETREKKING TOT BELEGGEN IN HET FONDS

RISICO S MET BETREKKING TOT BELEGGEN IN HET FONDS SSgA SPDR ETFs Europe I plc VERKORT PROSPECTUS SPDR BARCLAYS CAPITAL EURO AGGREGATE BOND ETF d.d. 14 september 2011 DEEL A - JURIDISCHE ASPECTEN Dit is het Verkort prospectus voor SPDR Barclays Capital

Nadere informatie

DELTA LLOYD L Bevek met meerdere compartimenten naar Luxemburgs recht

DELTA LLOYD L Bevek met meerdere compartimenten naar Luxemburgs recht naar Luxemburgs recht P R OSPECTUS & S T AT U T E N 16 JANUARI 2015 Er kan alleen worden ingetekend op basis van dit prospectus ( Prospectus"), inclusief de statuten en de beschrijvende fiches van elk

Nadere informatie