DORVAL MANAGEURS EUROPE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DORVAL MANAGEURS EUROPE"

Transcriptie

1 DORVAL MANAGEURS EUROPE PROSPECTUS GBF conform de Europese normen Pagina 1

2 DORVAL MANAGEURS EUROPE I. ALGEMENE KENMERKEN Vorm van de icbe Naam: Dorval Manageurs Europe Rechtsvorm en lidstaat waar de icbe is opgericht: Gemeenschappelijk Beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht. Oprichtingsdatum en voorziene bestaansduur: GBF opgericht op 30 juni Voorziene bestaansduur: 99 jaar Samenvatting van het beheeraanbod: ISIN-code Deelbewij s C FR Deelbewij s I FR Initiële intrinsieke waarde Uitkering van de inkomsten De laatste jaarlijkse en periodieke documenten worden verstuurd binnen een termijn van één week na eenvoudige schriftelijke aanvraag door de houder aan: Dorval Finance 1, Rue de Gramont Parijs Tel.: II. PARTIJEN Beheermaatschappij: Dorval Finance 1 Rue de Gramont PARIJS. Bewaarder en centralisatiekantoor: Uitdrukkingsvalut a 100 euro Kapitalisatie Euro euro Kapitalisatie Euro Beheermaatschappij erkend door de AMF onder nummer Doelgroep Alle inschrijvers Alle inschrijvers Bewaarder: CACEIS BANK France, 1-3 Place Valhubert, Parijs Instelling belast met de centralisatie van de inschrijvings- en terugkooporders op delegatie van de beheermaatschappij: CACEIS BANK France Instelling belast met het bijhouden van de registers van de deelbewijzen of aandelen (verplichtingen van de icbe): CACEIS BANK France Commissaris-revisor: KPMG vertegenwoordigd door dhr. G. Gaultry 1, cours Valmy Paris la Défense Cedex Distributeur: Dorval Finance Adviseurs: nihil Boekhoudkundig beheer gedelegeerd aan: CACEIS Fund Administration Minimuminle g Een duizendste van een deelbewijs euro Minimale vervolgbelegging Een duizendste van een deelbewijs Een duizendste van een deelbewijs Plaats waar het recentste jaarverslag en het laatste periodieke verslag kunnen worden verkregen: Pagina 2

3 III. WERKING EN BEHEER III-1 Algemene kenmerken: Classificatie: Icbe 'Aandelen van de Europese Gemeenschap' Kenmerken van de deelbewijzen: ISIN-code: FR (deelbewijzen C); FR (deelbewijzen I) Aard van het recht verbonden aan de categorie van deelbewijzen: elke houder van deelbewijzen beschikt over een mede-eigendomsrecht op de activa van het gemeenschappelijke beleggingsfonds in verhouding tot het aantal deelbewijzen in zijn bezit; Inschrijving in een register of verduidelijking van het beheer van de verplichtingen: Het beheer van de verplichtingen wordt verzekerd door de bewaarder, CACEIS BANK France. Het administratieve beheer van de deelbewijzen wordt uitgevoerd bij Euroclear France. Stemrechten: aangezien het een GBF betreft, zijn er aan de deelbewijzen geen stemrechten verbonden en worden de beslissingen genomen door de beheermaatschappij; de houders worden al naargelang het geval ofwel individueel, ofwel via de pers, ofwel via periodieke documenten of via een ander middel conform de instructies van de AMF, geïnformeerd over de werking van het GBF. Vorm van de deelbewijzen: aan toonder; De deelbewijzen worden uitgegeven in fracties van duizendsten. Inschrijvingen en terugkopen zijn mogelijk vanaf één duizendste. Sluitingsdatum: laatste beursdag van de maand december. Informatie over het belastingstelsel: Het GBF is niet onderworpen aan de vennootschapsbelasting. Voor de houder geldt een systeem van fiscale transparantie. Het belastingstelsel dat van toepassing is op de sommen die door de icbe worden uitgekeerd of op de latente of gerealiseerde meer- of minderwaarden van de icbe hangt af van de fiscale bepalingen die van toepassing zijn op de specifieke situatie van de belegger en/of van het rechtsgebied waarin het fonds belegt. Omdat het fonds volgens het belastingstelsel voor Franse beleggers in aanmerking komt voor het Franse aandelenspaarplan (PEA), wordt de beleggingsratio van 75% in effecten van de Europese Gemeenschap die in aanmerking komen voor het PEA nageleefd. Het fonds kan in aanmerking komen voor levensverzekeringscontracten die zijn uitgedrukt in rekeneenheden. III-2 Bijzondere bepalingen Beheerdoelstelling: Zijn doelstelling bestaat erin om over een periode van meer dan vijf jaar, via een fundamentele analyse van beursgenoteerde ondernemingen, een hoger rendement te verwezenlijken dan dat van de MSCI Pan Euro-index met herbelegde nettodividenden over de aanbevolen beleggingstermijn.(bloomberg-code: MSDEPEUN). Referentie-index: MSCI PAN EURO NR De MSCI Pan Europe-index is een referentie-index die wordt berekend als het gewogen rekenkundige gemiddelde van de aan de free float aangepaste kapitalisaties van een staal van 200 aandelen die representatief zijn voor de pan- Europese markt. De aandelen waaruit de index is samengesteld, worden geselecteerd op basis van hun kapitalisatie en hun liquiditeit. De MSCI Pan Europe-index wordt berekend en gepubliceerd door MSCI Barra. Bij de berekening van de index worden de herbelegde nettodividenden in aanmerking genomen. (Bloomberg-code: MSDEPEUN). Link: Beleggingsstrategie: 1 Gebruikte strategieën: Het GBF berust op een actief beheer dat streeft naar een hoger rendement dan zijn referentie-index, zonder dat er beperkingen moeten worden nageleefd. De MSCI Pan Europe-index telt circa 200 effecten. Er kan worden belegd in alle kapitalisaties. Deze selectie wordt alleen uitgevoerd op basis van een individuele en grondige analyse van de bedrijven en het is niet de bedoeling de referentie-index te kopiëren. De portefeuille wordt beheerd volgens een methode op basis van het 'GARP'-concept (groei tegen een redelijke prijs).de selectiemethode voor aandelen berust op een kwantitatieve screening op basis van de groeivooruitzichten van de winsten en de waarderingsniveaus. Dat betekent dat de beheerders vooral zullen beleggen in effecten waarvan de beurskoers de groeivooruitzichten en de reële waarde van het bedrijf volgens hen niet weerspiegelt. Met GARP-beleggingen streven beheerders in het bijzonder naar een positie in een beperkt aantal sectoren die bovengemiddelde groeivooruitzichten bieden. Ze beleggen echter alleen in bijzondere omstandigheden waarin de markt, ondanks het feit dat de fundamentals niet zijn veranderd, de overeenstemmende bedrijven aanzienlijk lager waardeert dan de waardering die blijkt uit hun analyses. Pagina 3

4 Er wordt eveneens gestreefd naar een evenwichtige sectorale en geografische spreiding van de beleggingen, maar die wordt pas achteraf gecontroleerd. Als er geen beleggingen worden geïdentificeerd die met deze criteria overeenstemmen, beleggen de beheerders niet in aandelen en kunnen ze bijgevolg schuldbewijzen en/of liquiditeiten houden tot maximaal 25% van het vermogen. Het fonds belegt niet in effecten die zijn uitgegeven op beurzen van opkomende markten. 2 Activa (zonder besloten derivaten): De beleggingen worden gespreid over: o aandelen van de Europese Gemeenschap: tussen 75% en 130%, met een minimale blootstelling aan aandelen van de Europese Gemeenschap van minimaal 60%; o geldmarkt-icbe's en schuldbewijzen: tussen 0% en 25%. Aandelen: Omdat het fonds in aanmerking komt voor het Franse aandelenspaarplan (PEA), wordt het permanent voor minimaal 75% belegd in aandelen die in aanmerking komen voor het PEA of in Franse icbe's die minstens 75% van hun vermogen beleggen in effecten die in aanmerking komen voor het PEA. Het fonds verbindt zich ertoe om minstens 60% van zijn vermogen te beleggen in aandelen van de Europese Gemeenschap. De portefeuille is mogelijk blootgesteld aan het valutarisico op andere valuta's van de Europese Gemeenschap dan de euro. Boven de drempel van 75% kan het fonds beleggen in andere valuta's dan die van de Europese Gemeenschap, maar wordt de blootstelling aan het valutarisico voor valuta's buiten de Europese Gemeenschap afgedekt zodat die nooit meer dan 10% bedraagt. Schuldbewijzen: Op voorwaarde dat emittenten beschikken over een minimumrating voor langlopende schuld van BBB volgens Standard and Poor's, kan het fonds beleggen in alle categorieën van obligaties, en in het bijzonder: - leningen uitgegeven of gewaarborgd door een lidstaat van de OESO, door territoriale gemeenschappen van een lidstaat van de Europese Gemeenschap of een partij die deel uitmaakt van de Europese Economische Ruimte, of door een internationaal organisme met openbaar karakter waarvan een of meer lidstaten van de Europese Gemeenschap of partijen die deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte, deel uitmaken, of effecten die zijn uitgegeven door de CADES; - vastgoedobligaties; - leningen uit de openbare of semiopenbare sector; - leningen uit de privésector. Als de rating van een emittent daalt tot onder BBB, dan wordt de positie verkocht. Aandelen of deelbewijzen van andere icbe's of beleggingsfondsen: De icbe is een gecoördineerd fonds. Het kan tot 10% van zijn vermogen beleggen in Franse icbe's, Europese icbe's conform de richtlijn nr. 2009/65/EG en icb's die zijn toegelaten tot de verkoop in Frankrijk. Beleggingen in aandelenicbe's worden uitgevoerd in icbe's die beleggen in effecten van beursgenoteerde bedrijven van alle kapitalisaties, in het bijzonder buiten de landen van de Europese Gemeenschap. Het betreft zogenaamde 'aandelen-icbe's' of 'gediversifieerde icbe's' of 'icbe's die beleggen in obligaties en andere schuldbewijzen die zijn uitgedrukt in euro' of 'euro-geldmarkt-icbe's'.de beheerder zal gebruikmaken van deze icbe's om de occasionele beleggingsbehoeften te vervullen waarvoor hij niet over voldoende expertise en vaardigheden beschikt (specifieke sector of regio, renteproducten,...). Deze icbe's worden geselecteerd op basis van hun in het verleden behaalde rendementen en de rating die eraan is toegekend. Beleggingen in door Dorval beheerde icb s zijn toegestaan. 3 Financiële derivaten: Al naargelang de verwachtingen van de beheerder over de evolutie van de aandelenmarkten, kan het GBF om het rendement te beschermen of te optimaliseren, gebruikmaken van futures- of optiecontracten die worden verhandeld op gereglementeerde of georganiseerde markten. Het fonds kan tot 130% van zijn vermogen beleggen in financiële derivaten. Het fonds is niet onderworpen aan het tegenpartijrisico. 4 Effecten met besloten derivaten en strategie voor het gebruik daarvan (certificaten, warrants, ): Uitsluitend en tijdelijk indien de gehouden effecten dit type instrumenten uitgeven. 5 Deposito's: Het GBF kan binnen de limiet van 20% van zijn vermogen beleggen in deposito s bij eenzelfde kredietinstelling om aan de houders van deelbewijzen van het GBF een zekere liquiditeit te garanderen en om te kunnen profiteren van kansen op de markt. 6 Ontlening van contanten: Leningen in contanten mogen niet meer bedragen dan 10% van het vermogen en zijn occasioneel bedoeld om een zekere liquiditeit te verzekeren voor de houders die hun deelbewijzen wensen te laten terugkopen zonder dat dit een ongunstige invloed heeft op het globale beheer van de activa. Pagina 4

5 7 Tijdelijke aankopen en verkopen van effecten: - Aard van de gehanteerde transacties: repotransacties en omgekeerde repotransacties op basis van de Franse Code monétaire et financier; effectenleningen op basis van de Franse Code monétaire et financier. - Aard van de beleggingen: al deze transacties mogen alleen worden uitgevoerd met het oog op de verwezenlijking van de beheerdoelstelling, dus ofwel om het beheer van de kaspositie te optimaliseren, ofwel om de inkomsten van de icbe te optimaliseren. - Gebruiksniveau: Tijdelijke verkopen van financiële instrumenten kunnen tot 100% van het vermogen vertegenwoordigen. Tijdelijke aankopen van financiële instrumenten kunnen niet meer dan 10% van het vermogen vertegenwoordigen. - Vergoeding: bijkomende informatie vindt u in de rubriek 'Kosten en provisies'. Risicoprofiel: Uw geld zal hoofdzakelijk worden belegd in financiële instrumenten die zijn geselecteerd door de beheermaatschappij. Deze instrumenten volgen de ontwikkelingen en wisselvalligheden van de aandelenmarkten. Het risicoprofiel van het GBF is aangepast aan een beleggingshorizon van meer dan vijf jaar. Uw geld zal hoofdzakelijk worden belegd in financiële instrumenten die zijn geselecteerd door de beheermaatschappij. Deze instrumenten volgen de ontwikkelingen en wisselvalligheden van de aandelenmarkten van de eurozone. De voornaamste risico's waaraan houders via het GBF zijn blootgesteld, zijn de volgende: Risico van kapitaalverlies: Kapitaalverlies vindt plaats wanneer een deelbewijs wordt verkocht tegen een lagere prijs dan degene die werd betaald bij de aankoop. Het fonds geniet geen kapitaalbescherming of kapitaalwaarborg. Aandelenrisico: Het fonds wordt permanent voor minimaal 75% van zijn vermogen belegd in aandelen van de Europese Gemeenschap en verbindt zich ertoe om een minimale blootstelling van 60% aan aandelen van de Europese Gemeenschap te handhaven. Bovendien is het fonds in het kader van zijn beleggingsbeleid blootgesteld aan kleine en middelgrote kapitalisaties, die wegens hun specifieke kenmerken een liquiditeitsrisico kunnen inhouden vanwege het beperkte handelsvolume van hun markt, en die in moeilijke perioden meer kunnen dalen dan grote kapitalisaties. Aangezien een groot deel van de portefeuille is belegd op de aandelenmarkten, kan de intrinsieke waarde van het GBF zowel stijgen als dalen. Valutarisico: De portefeuille is blootgesteld aan het valutarisico op beleggingen die worden uitgevoerd in andere valuta's dan de euro, beperkt tot 10% voor valuta's buiten de Europese Gemeenschap. Het betreft het risico van een waardedaling van de gehouden effecten ten opzichte van de referentievaluta van de portefeuille: de euro. Renterisico: Een deel van de portefeuille kan worden belegd in renteproducten. Als de rente stijgt, kan de waarde van vastrentende producten dalen. Kredietrisico: Een deel van de portefeuille kan worden belegd in icbe's die bedrijfsobligaties omvatten. Indien de kwaliteit van de bedrijfsemittenten daalt, bijvoorbeeld indien hun rating door ratingbureaus neerwaarts wordt herzien, kan de waarde van bedrijfsobligaties dalen. Doelgroep en standaardprofiel van de belegger: Alle inschrijvers, in het bijzonder beleggers die willen beleggen in Franse aandelen, eventueel in het kader van het PEA. Het bedrag dat redelijk is om te beleggen in dit fonds hangt af van de persoonlijke situatie van elke belegger. Om dat te bepalen, moet hij rekening houden met zijn persoonlijke vermogen, zijn huidige behoeften en de beleggingsduur, maar ook met zijn bereidheid om risico's te nemen of zijn voorkeur voor een voorzichtige belegging. Er wordt ook sterk aanbevolen om de beleggingen voldoende te diversifiëren, zodat ze niet alleen worden blootgesteld aan de risico's van één icbe. Aanbevolen minimale beleggingstermijn: meer dan vijf jaar. Vaststelling en bestemming van de inkomsten: Het nettoresultaat van het boekjaar is gelijk aan het bedrag van de interesten, achterstallen, dividenden, premies en loten, presentiegelden evenals alle producten in verband met de effecten die de portefeuille van het fonds vormen, vermeerderd met de opbrengsten van de op dat moment beschikbare sommen en verminderd met de beheerkosten en de leningen. De uit te keren bedragen zijn gelijk aan het nettoresultaat van het boekjaar, vermeerderd met de overdrachten en verhoogd of verlaagd met het saldo van de overlopende rekeningen van de inkomsten die behoren tot het afgesloten boekjaar. Kapitalisatie: De uitkeerbare sommen worden elk jaar integraal gekapitaliseerd, met uitzondering van de sommen die krachtens de wet verplicht moeten worden uitgekeerd. Pagina 5

6 Kenmerken van de deelbewijzen: Initiële intrinsieke waarde: Deelbewijzen C: 100 euro Deelbewijzen I: euro De hoeveelheid effecten wordt uitgedrukt in duizendsten. Procedure voor inschrijving en terugkoop: Minimuminleg: Deelbewijzen C: een duizendste Deelbewijzen I: Minimumbedrag voor vervolgbeleggingen: een duizendste van een deelbewijs Datum en frequentie van de berekening van de intrinsieke waarde: Inschrijvings- en terugkoopaanvragen worden elke dag (D) tot uur gecentraliseerd bij de bewaarder en worden uitgevoerd op basis van de intrinsieke waarde berekend op basis van de slotkoersen (D) en gepubliceerd op D+1. Elk deelbewijs kan worden gesplitst in duizendsten. De aanvragen worden uitgevoerd op basis van de volgende intrinsieke waarde. De intrinsieke waarde wordt op elke dag vastgesteld behalve op feestdagen, zelfs als de beurs waarop het effect genoteerd is, open is. In dat geval vindt de berekening plaats op de eerstvolgende werkdag. Ze wordt berekend op basis van de laatste gekende intrinsieke waarde voor icbe's, en voor andere effecten, op basis van de laatste noteringskoers. Ze kan op de werkdag na de dag waarop ze werd berekend worden verkregen bij de beheermaatschappij en de bewaarder. Kosten en provisies: Inschrijvings- en terugkoopprovisies De inschrijvings- en terugkoopprovisies komen bovenop de inschrijvingsprijs die wordt betaald door de belegger of worden afgehouden van de terugbetalingsprijs. De provisies voor de icbe moeten de kosten compenseren die de icbe draagt om de toevertrouwde activa te beleggen of te verkopen. De niet-verworven provisies komen ten goede aan de beheermaatschappij. Opgelet: indien orders worden overgemaakt aan andere distributeurs dan de hierboven vermelde instellingen, dienen de houders rekening te houden met het feit dat het uiterste tijdstip voor de centralisatie van de orders geldt voor deze distributeurs ten opzichte van CACEIS BANK France. Bijgevolg kunnen deze distributeurs hun eigen uiterste tijdstip bepalen, dat mogelijk vroeger valt dan het bovenvermelde tijdstip, om rekening te houden met de tijd die zij nodig hebben om orders over te maken aan CACEIS BANK France. Kosten ten laste van de belegger bij inschrijvingen en terugkopen Inschrijvingsprovisie die niet toekomt aan de icbe Inschrijvingsprovisie die toekomt aan de icbe Terugkoopprovisie die niet toekomt aan de icbe Terugkoopprovisie die toekomt aan de icbe Grondslag Deelbewijzen C Tarief Maximaal 2% all-in Deelbewijzen I Tarief Maximaal 2% all-in Intrinsieke waarde X aantal deelbewijzen Intrinsieke waarde X aantal deelbewijzen Nul Nul Intrinsieke waarde X aantal deelbewijzen Nul Nul Intrinsieke waarde X aantal deelbewijzen Nul Nul Operationele en beheerkosten Deze kosten dekken alle kosten die rechtstreeks aan de icbe worden gefactureerd, met uitzondering van de transactiekosten. De transactiekosten omvatten de bemiddelingskosten (makelaarskosten, beursbelasting, enz.) en in voorkomend geval de transactieprovisie, die in het bijzonder door de bewaarder en door de beheermaatschappij kan worden geïnd. De operationele en beheerkosten kunnen worden vermeerderd met: Prestatievergoedingen. Deze belonen de beheermaatschappij als de icbe haar doelstellingen heeft overtroffen. Ze worden dus gefactureerd aan de icbe; transactieprovisies gefactureerd aan de icbe; Een deel van de opbrengsten uit tijdelijke aankoop- en verkooptransacties van effecten. Pagina 6

7 Kosten gefactureerd aan de icbe: Grondslag Deelbewijzen C Tarief Deelbewijzen I Tarief Operationele en beheerkosten all-in Nettovermogen 1,80% all-in 0,90% all-in Prestatievergoeding Nettovermogen 20% van het positieve rendement boven dat van zijn referentieindex: MSCI PAN EURO NRindex berekend met herbelegde dividenden (Bloomberg-code: MSDEPEUN). 20% van het positieve rendement boven dat van zijn referentie-index: MSCI PAN EURO NR-index berekend met herbelegde dividenden (Bloomberg-code: MSDEPEUN). Dienstverleners die transactieprovisies ontvangen: - Beheermaatschappij: maximaal 0,30% all-in Inhouding op elke transactie - Euronext Paris: maximaal 0,50% all-in - Buitenland: maximaal 0,55% all-in - Bewaarkosten: Euronext Paris: minimaal 9 Buitenland: minimaal 32 Andere dienstverleners Nihil Nihil Er wordt jaarlijks op de laatste beursdag van de maand december een prestatievergoeding ingehouden van 20% van het positieve rendement boven dat van de MSCI Pan Euro-index met herbelegde dividenden, na aftrek van de vaste beheerkosten. Ze wordt dagelijks berekend op basis van het relatieve rendement van het fonds ten opzichte van zijn index, en geeft aanleiding tot de aanleg van een voorziening. Als het relatieve rendement ten opzichte van de index lager ligt, wordt er een terugneming op de voorziening verricht. Datum van de eerste eventuele inhouding van deze vergoeding: 22/03/2013. Meer informatie vindt u in het jaarverslag van de icbe. De vergoedingen die worden geïnd op tijdelijke aankopen en verkopen van effecten en op equivalente transacties naar buitenlands recht, komen integraal ten goede van het GBF. Belastingstelsel: Het fonds komt in aanmerking voor het PEA en kan in aanmerking komen voor levensverzekeringscontracten in rekeneenheden. Al naargelang uw belastingstelsel kunnen er belastingen verschuldigd zijn over de eventuele meerwaarden en inkomsten uit het bezit van deelbewijzen van de icbe. Wij adviseren u hierover inlichtingen in te winnen bij de distributeur van de icbe. Pagina 7

8 IV. COMMERCIËLE INFORMATIE MSG-criteria in ons beleggingsbeleid: DORVAL FINANCE beheert geen MSG-fondsen. Daardoor zijn de criteria met betrekking tot milieu, sociale doelstellingen en governance (MSG) niet stelselmatig en gelijkmatig in ons beleggingsbeleid opgenomen. Niettemin houden wij bij de analyse van de effecten waarin wij beleggen naast de traditionele financiële criteria ook rekening met bepaalde criteria inzake governance, milieu en sociale doelstellingen. Alle informatie over het GBF kan worden verkregen door direct contact op te nemen met: Dorval Finance 1, rue de Gramont Parijs Fax: Cliënten externe verkoop en particulieren: Mw. Gaëlle GUILLOUX Tel.: Institutionele cliënten: Dhr. Denis LAVAL Tel.: Alle inschrijvings- en terugkoopaanvragen met betrekking tot het GBF worden gecentraliseerd bij de bewaarder: CACEIS BANK France Publicatiedatum van het prospectus: 18/05/2015 V BELEGGINGSREGELS Het GBF is onderworpen aan de wettelijke beleggingsregels die gelden voor gecoördineerde icbe's die ten hoogste 100% van hun vermogen beleggen in deelbewijzen of aandelen van icbe's. VI GLOBAAL RISICO De berekeningswijze van de ratio van het globale risico van de icbe is de methode van de aangegane verplichtingen ('commitment approach'). Naamloze vennootschap met een kapitaal van RCS Paris B APE-code 6630 Z Erkenning AMF GP Pagina 8

9 VII REGELS VOOR DE WAARDERING EN ADMINISTRATIEVE VERWERKING VAN DE ACTIVA ADMINISTRATIEVE VERWERKING VAN DE INKOMSTEN: De inkomsten van het GBF worden administratief verwerkt volgens de methode van de geïnde coupon. ADMINISTRATIEVE VERWERKING VAN AANKOPEN EN VERKOPEN VAN PORTEFEUILLEPOSITIES: De aankopen en verkopen van portefeuilleposities van het GBF worden administratief verwerkt zonder verhandelingskosten. WAARDERINGSMETHODEN: Bij elke waardering worden de activa van het GBF gewaardeerd volgens de volgende principes: Aandelen, obligaties en gelijkgestelde genoteerde effecten (Franse en buitenlandse effecten): De waardering vindt plaats tegen de beurskoers: De beurskoers die in aanmerking wordt genomen, is afhankelijk van de markt waar het effect genoteerd is: Europese noteringsmarkten: laatste beurskoers van de dag. Aziatische noteringsmarkten: laatste beurskoers van de dag. Australische noteringsmarkten: laatste beurskoers van de dag. Noord-Amerikaanse noteringsmarkten: laatste beurskoers van de vorige dag. Zuid-Amerikaanse noteringsmarkten: laatste beurskoers van de vorige dag. Als een effect rond uur niet genoteerd is, wordt de laatste beurskoers van de vorige dag gebruikt. Effecten van icbe's in de portefeuille: Waardering op basis van de laatste bekende intrinsieke waarde. Tijdelijke aankopen van effecten: *Repotransacties bij de aankoop: *Verkoop-terugkooptransacties bij de aankoop: *Effectenleningen: waardering volgens het contract. Waardering volgens het contract, omdat de terugkoop van de effecten door de verkoper met voldoende zekerheid wordt voorzien. Waardering van de uitgeleende effecten tegen de beurskoers van het onderliggende effect. De effecten worden na afloop van de leenovereenkomst door de icbe gerecupereerd. Tijdelijke verkopen van effecten: *Geleverde effecten in het kader van repotransacties: Geleverde effecten in het kader van repotransacties worden gewaardeerd tegen marktprijs, en de schulden die de geleverde effecten in het kader van repotransacties vertegenwoordigen, worden gewaardeerd tegen de waarde die is vastgesteld in het contract. Niet-beursgenoteerde effecten: Waardering met behulp van methoden op basis van de vermogenswaarde en het rendement, rekening houdend met de prijzen die bij recente significante transacties in aanmerking zijn genomen. Verhandelbare schuldbewijzen: 1) Verhandelbare schuldbewijzen die bij de aankoop een resterende looptijd hebben van minder dan drie maanden, worden gewaardeerd volgens de lineaire methode. 2) Verhandelbare schuldbewijzen die bij de aankoop een resterende looptijd hebben van meer dan drie maanden, worden als volgt gewaardeerd: Tegen hun marktwaarde tot drie maanden en één dag vóór de eindvervaldatum. Het verschil tussen de marktwaarde drie maanden en één dag vóór de eindvervaldatum en de terugbetalingswaarde wordt lineair gewaardeerd over de drie laatste maanden. Naamloze vennootschap met een kapitaal van RCS Paris B APE-code 6630 Z Erkenning AMF GP Pagina 9

10 Uitzondering: verhandelbare schatkistpromessen worden tot de eindvervaldatum gewaardeerd tegen marktprijs. In aanmerking genomen marktwaarde: *Verhandelbare schatkistpromessen (BTAN): actuarieel rendement of koers van de dag gepubliceerd door de Banque de France. *Andere verhandelbare schuldbewijzen: a) Effecten met een looptijd tussen 3 maanden en 1 jaar: - Verhandelbare schuldbewijzen die het voorwerp uitmaken van aanzienlijke transacties: toepassing van een actuariële methode, waarbij het gebruikte rendement het tarief is dat elke dag op de markt wordt vastgesteld. - Andere verhandelbare schuldbewijzen: toepassing van een proportionele methode, waarbij het gebruikte rendement de EURIBOR is met een gelijke duur, eventueel gecorrigeerd met een marge die representatief is voor de intrinsieke kenmerken van de emittent. b) Effecten met een looptijd van meer dan 1 jaar: Toepassing van een actuariële methode. - Voor verhandelbare schuldbewijzen die het voorwerp uitmaken van aanzienlijke transacties is het gebruikte rendement het tarief dat elke dag op de markt wordt vastgesteld. - Voor andere verhandelbare schuldbewijzen is het gebruikte rendement de EURIBOR met een gelijke looptijd, eventueel gecorrigeerd met een marge die representatief is voor de intrinsieke kenmerken van de emittent. Vaste en voorwaardelijke termijnverrichtingen: Vaste termijncontracten: Vaste termijncontracten worden gewaardeerd tegen hun marktwaarde. De marktkoersen die in aanmerking worden genomen voor de waardering van vaste termijncontracten stemmen overeen met die van de onderliggende effecten. Ze variëren al naargelang de markt waar de contracten genoteerd zijn: Vaste termijncontracten genoteerd op Europese markten : eerste koers van de dag. Vaste termijncontracten genoteerd op Noord-Amerikaanse markten : verrekeningskoers van de vorige dag. Opties: De opties in de portefeuille worden gewaardeerd: tegen marktwaarde, indien ze genoteerd zijn; tegen hun intrinsieke waarde indien er geen notering kon worden vastgesteld. Als ze genoteerd zijn, volgen de in aanmerking genomen marktkoersen hetzelfde principe als degene die gelden voor de onderliggende contracten of effecten: Opties genoteerd op Europese markten : eerste koers van de dag. Opties genoteerd op Noord-Amerikaanse markten : laatste koers van de vorige dag. Swaptransacties (swaps): *Swaps met een looptijd van minder dan 3 maanden worden niet gewaardeerd. *Swaps met een looptijd van meer dan 3 maanden worden gewaardeerd tegen marktprijs. *Als het swapcontract gekoppeld is aan duidelijk geïdentificeerde effecten (kwaliteit en duur), worden deze twee elementen globaal gewaardeerd. Valutatermijncontracten: *Het betreft afdekkingstransacties voor effecten in portefeuille die zijn uitgedrukt in een andere valuta dan de boekhoudkundige valuta van de icbe, door een lening van een valuta in dezelfde valuta en voor hetzelfde bedrag. Valutatermijntransacties worden gewaardeerd volgens de curve van de rente voor leninggevers/leningnemers van de valuta. Waarderingsmethode voor buitenbalansposten: *Vaste termijncontracten worden berekend tegen marktwaarde. De waarde is gelijk aan de koers (of de schatting, indien de transactie over-the-counter plaatsvindt) vermenigvuldigd met het aantal contracten, vermenigvuldigd met de hoofdsom. *Voorwaardelijke transacties worden berekend tegen marktwaarde, die de omzetting in het onderliggende equivalent van de optie vertegenwoordigt. Deze omzetting vindt plaats door het aantal opties te vermenigvuldigen met een delta. De delta wordt berekend Naamloze vennootschap met een kapitaal van RCS Paris B APE-code 6630 Z Erkenning AMF GP Pagina 10

11 door een wiskundig model (van het type Black-Scholes) met als parameters: de koers van het onderliggende actief, de looptijd tot de vervaldatum, de kortlopende rente, de uitoefeningsprijs van de optie en de volatiliteit van het onderliggende actief. *Dividendswaps als bescherming tegen de evolutie van het rendement worden opgenomen tegen nominale waarde plus het waarderingsverschil bij de afsluiting van het boekjaar. *Als buitenbalansposities worden al dan niet gekoppelde swaps als volgt opgenomen: Swaps met een looptijd van minder dan 3 maanden: tegen nominale waarde plus of min het renteverschil. Swaps met een looptijd van meer dan 3 maanden: Vaste rentevoet tegen variabele rentevoet: waardering van het vastrentende deel tegen de marktprijs. Variabele rentevoet tegen vaste rentevoet: waardering van het deel met variabele rente tegen de marktprijs. Naamloze vennootschap met een kapitaal van RCS Paris B APE-code 6630 Z Erkenning AMF GP Pagina 11

DORVAL CONVICTIONS. PROSPECTUS GBF conform de Europese normen

DORVAL CONVICTIONS. PROSPECTUS GBF conform de Europese normen DORVAL CONVICTIONS PROSPECTUS GBF conform de Europese normen Pagina 1 DORVAL CONVICTIONS Vorm van de icbe: Naam Rechtsvorm Oprichtingsdatum I. ALGEMENE KENMERKEN DORVAL CONVICTIONS Gemeenschappelijk beleggingsfonds

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD ASIA LEADERS (EdR Asia Leaders)

EDMOND DE ROTHSCHILD ASIA LEADERS (EdR Asia Leaders) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD LATIN AMERICA (EdR Latin America) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD LATIN AMERICA (EdR Latin America) ICBE naar Frans recht (EdR Latin America) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE FLEXIBLE (EdR Europe Flexible)

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE FLEXIBLE (EdR Europe Flexible) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD US VALUE & YIELD (EdR US Value & Yield)

EDMOND DE ROTHSCHILD US VALUE & YIELD (EdR US Value & Yield) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA (EdR India) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA (EdR India) ICBE naar Frans recht (EdR India) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is

Nadere informatie

REGLEMENT VAN HET GEMEENSCHAPPELIJKE BELEGGINGSFONDS DEEL I ACTIVA EN DEELBEWIJZEN

REGLEMENT VAN HET GEMEENSCHAPPELIJKE BELEGGINGSFONDS DEEL I ACTIVA EN DEELBEWIJZEN REGLEMENT VAN HET GEMEENSCHAPPELIJKE BELEGGINGSFONDS DEEL I ACTIVA EN DEELBEWIJZEN ARTIKEL 1 DEELBEWIJZEN IN MEDE-EIGENDOM De rechten van de mede-eigenaars worden uitgedrukt in deelbewijzen, waarbij elk

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD EMERGING CONVERTIBLES (EdR Emerging Convertibles) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD EMERGING CONVERTIBLES (EdR Emerging Convertibles) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

SAINT-HONORE EUROPE SYNERGIE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

SAINT-HONORE EUROPE SYNERGIE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS SAINT-HONORE EUROPE SYNERGIE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS EmA 28 januari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR

Nadere informatie

GBF METROPOLE Sélection A (ISIN: FR0007078811) Deze ICBE wordt beheerd door METROPOLE GESTION

GBF METROPOLE Sélection A (ISIN: FR0007078811) Deze ICBE wordt beheerd door METROPOLE GESTION Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

aandelen aandelen aandelen aandelen

aandelen aandelen aandelen aandelen SPDR AEX Index ETF VEREENVOUDIGD PROSPECTUS 17 juni 2010 DEEL A - STATUTAIRE BEPALINGEN ICBE conform de Europese normen AEXT (Code Euronext) ISIN-code: FR000001893 Classificatie: Aandelen uit de landen

Nadere informatie

aandelen aandelen aandelen aandelen

aandelen aandelen aandelen aandelen ICBE conform de Europese normen SPDR MSCI Europe Consumer Staples SM ETF VEREENVOUDIGD PROSPECTUS 17 juni 2010 STS (Code Euronext) ISIN-code: FR0000001745 Classificatie: Internationale DEEL A - STATUTAIRE

Nadere informatie

WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE DELTA LLOYD INDEXFONDS STAATSOBLIGATIES VERKORT PROSPECTUS IN EURO LUIDENDE OBLIGATIES EN SCHULDINSTRUMENTEN ICBE IN OVEREENSTEMMING MET DE EU- NORMEN KORTE PRESENTATIE WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD SELECTIVE JAPAN (EdR Selective Japan)

EDMOND DE ROTHSCHILD SELECTIVE JAPAN (EdR Selective Japan) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE DELTA LLOYD INDEXFONDS BEDRIJFSOBLIGATIES VERKORT PROSPECTUS IN EURO LUIDENDE OBLIGATIES EN ANDERE SCHULDINSTRUMENTEN ICBE IN OVEREENSTEMMING MET DE EU- NORMEN KORTE PRESENTATIE WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD CHINA (EdR China) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD CHINA (EdR China) ICBE naar Frans recht (EdR China) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is

Nadere informatie

EasyETF STOXX EUROPE 600

EasyETF STOXX EUROPE 600 EasyETF STOXX EUROPE 600 VEREENVOUDIGD PROSPECTUS SAMENVATTING VEREENVOUDIGD PROSPECTUS van EasyETF STOXX EUROPE 600 GEDETAILLEERDE NOTA van EasyETF STOXX EUROPE 600 REGLEMENT VAN HET FONDS van EasyETF

Nadere informatie

Asia Pacific Performance

Asia Pacific Performance Essentiële Beleggersinformatie 26 juni 2015 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

CARMIGNAC EMERGENTS ICBE

CARMIGNAC EMERGENTS ICBE Deze ICBE valt onder Europese richtlijn 2009/65/EG ICBE naar Frans recht Prospectus Juli 2014 1 1. ALGEMENE KENMERKEN Vorm van de ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming Rechtsvorm en lidstaat

Nadere informatie

WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE DELTA LLOYD INDEXFONDS AANDELEN WERELD VERKORT PROSPECTUS INTERNATIONALE AANDELEN ICBE IN OVEREENSTEMMING MET DE EU- NORMEN KORTE PRESENTATIE WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE ISIN-CODE FR0010752915 NAAM

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD COMMOSPHERE (EdR Commosphere)

EDMOND DE ROTHSCHILD COMMOSPHERE (EdR Commosphere) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

CARMIGNAC EURO-INVESTISSEMENT

CARMIGNAC EURO-INVESTISSEMENT GBF conform de Europese normen CARMIGNAC EURO-INVESTISSEMENT Geharmoniseerd gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Frans recht (fonds commun de placement) Vereevoudigd prospectus CARMIGNAC EURO-INVESTISSEMENT

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

EASYETF EURO STOXX 50 VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

EASYETF EURO STOXX 50 VEREENVOUDIGD PROSPECTUS EASYETF EURO STOXX 50 VEREENVOUDIGD PROSPECTUS GBF CONFORM DE EUROPESE NORMEN TER BESCHIKKING GESTELD VAN HET PUBLIEK TER GELEGENHEID VAN DE TOELATING OP DE MARKT VAN EURONEXT PARIS SA VAN MAXIMAAL TWEEHONDERD

Nadere informatie

EUROPE RENDEMENT GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN

EUROPE RENDEMENT GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ByD 8 februari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR BEKNOPTE VOORSTELLING

Nadere informatie

SAINT-HONORE CHINE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

SAINT-HONORE CHINE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS SAINTHONORE CHINE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ByD 8 februari 2010 SAINTHONORE CHINE ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL

Nadere informatie

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht overeenkomstig de Richtlijn 85/611/EEG 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Parijs,

Nadere informatie

CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE

CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE Alternatief beleggingsfonds naar Frans recht Prospectus Juli 2014 1 1. GEDETAILLEERDE KENMERKEN VORM VAN DE ICB Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE Rechtsvorm

Nadere informatie

HOOFDSTUK I - BEHEERSREGLEMENT VAN HET INTERNE BELEGGINGSFONDS ALLIANZ RENDEMENT 2017.

HOOFDSTUK I - BEHEERSREGLEMENT VAN HET INTERNE BELEGGINGSFONDS ALLIANZ RENDEMENT 2017. Inhoudstafel HOOFDSTUK I - BEHEERSREGLEMENT VAN HET INTERNE BELEGGINGSFONDS ALLIANZ RENDEMENT 2017... 3 HOOFDSTUK II ANDERE BEPALINGEN VOOR HET INTERNE BELEGGINGSFONDS... 6 1. Beheer van het fonds... 6

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Hoge toppen scheren met uw beleggingen

Hoge toppen scheren met uw beleggingen Hoge toppen scheren met uw beleggingen September 2013 Amundi Uitsluitend bestemd voor Belgische beleggers Amundi is een gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht (fonds commun de placement).

Nadere informatie

AXA SPREAD PLUS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A - STATUTAIR

AXA SPREAD PLUS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A - STATUTAIR AXA SPREAD PLUS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS Conform de Europese normen DEEL A - STATUTAIR Beknopte voorstelling: ISIN-codes: Aandelen van de klasse "A": FR0010202671 (kapitalisatie) Aandelen van de klasse

Nadere informatie

SAINT-HONORE US VALUE & YIELD

SAINT-HONORE US VALUE & YIELD SAINTHONORE US VALUE & YIELD (vroeger AMERIQUE RENDEMENT) GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS EmA 28 januari 2010 SAINTHONORE US VALUE & YIELD Conform

Nadere informatie

WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE DELTA LLOYD INDEXFONDS ONROEREND GOED VERKORT PROSPECTUS INTERNATIONALE AANDELEN ICBE IN OVEREENSTEMMING MET DE EU- NORMEN KORTE PRESENTATIE WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE ISIN-CODE FR0010752907 NAAM

Nadere informatie

DORVAL CONVICTIONS. PROSPECTUS ICBE conform Richtlijn 2009/65/EG. Pagina 1

DORVAL CONVICTIONS. PROSPECTUS ICBE conform Richtlijn 2009/65/EG. Pagina 1 DORVAL CONVICTIONS PROSPECTUS ICBE conform Richtlijn 2009/65/EG Pagina 1 DORVAL CONVICTIONS Vorm van de icbe: Naam Rechtsvorm Oprichtingsdatum I. ALGEMENE KENMERKEN DORVAL CONVICTIONS Gemeenschappelijk

Nadere informatie

CARMIGNAC INVESTISSEMENT

CARMIGNAC INVESTISSEMENT Deze ICBE valt onder Europese richtlijn 2009/65/EG CARMIGNAC INVESTISSEMENT ICBE naar Frans recht Prospectus Juli 2014 1 1. ALGEMENE KENMERKEN Vorm van de ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming

Nadere informatie

CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS

CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS Deze ICBE valt onder Europese richtlijn 2009/65/EG CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS ICBE naar Frans recht Prospectus Maart 2015 1. ALGEMENE KENMERKEN Vorm van de ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF)

Nadere informatie

SAINT-HONORE GLOBAL HEALTHCARE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

SAINT-HONORE GLOBAL HEALTHCARE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS SAINT-HONORE GLOBAL HEALTHCARE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS MeM 1 april 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR

Nadere informatie

SAINT-HONORE VIE ET SANTE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN

SAINT-HONORE VIE ET SANTE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN SAINTHONORE VIE ET SANTE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ByD 28 januari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR

Nadere informatie

CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100

CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 GBF conform de Europese normen CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 Geharmoniseerd gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Frans recht ( Fonds commun de placement ) Volledig prospectus CARMIGNAC PROFIL REACTIF

Nadere informatie

Edmond de Rothschild Infrasphere

Edmond de Rothschild Infrasphere Edmond de Rothschild Infrasphere (EdR Infrasphere) Vroeger Infrasphere GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS MeM 18 juli 2011 ICBE conform de Europese normen

Nadere informatie

De datum van inwerkingtreding is voorzien voor 15 november I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds

De datum van inwerkingtreding is voorzien voor 15 november I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds Amundi Funds Société d Investissement à Capital Variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 10

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE

BI CARMIGNAC PATRIMOINE BI CARMIGNAC PATRIMOINE Beleggingsdoelstelling Het compartiment belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A (acc) EUR (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd en heeft als

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. Beheersreglement (ref. : RG PFL + / N / 09-2010) V834NL 2

INHOUDSTAFEL. Beheersreglement (ref. : RG PFL + / N / 09-2010) V834NL 2 - V834NL INHOUDSTAFEL 1. BESCHRIJVING VAN DE BELEGGINGSFONDSEN... 3 1.1 Capital Secure... 3 1.2 Capital Balanced... 3 1.3 Capital Dynamic... 3 1.4 Capital Growth... 4 1.5 Capital Focus... 4 2. GEMEENSCHAPPELIJKE

Nadere informatie

Informatie over de beleggingen en het beheer:

Informatie over de beleggingen en het beheer: HOOFDSTUK II VEREENVOUDIGD PROSPECTUS: VEREENVOUDIGD PROSPECTUS Conform de Europese normen EasyETF GLOBAL TITANS 50 DEEL A - STATUTAIR GEDEELTE Beknopte presentatie: ISIN-code: FR0000973596 EasyETF Global

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE

CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE Deze ICBE valt onder Europese richtlijn 2009/65/EG CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE ICBE naar Frans recht Prospectus Maart 2015 CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE 1. ALGEMENE KENMERKEN Vorm van de ICBE Gemeenschappelijk

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

CARMIGNAC PATRIMOINE

CARMIGNAC PATRIMOINE Deze ICBE valt onder Europese richtlijn 2009/65/EG CARMIGNAC PATRIMOINE ICBE naar Frans recht Prospectus juli 2014 1 1. ALGEMENE KENMERKEN VORM VAN DE ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming

Nadere informatie

SAINT-HONORE BRESIL GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

SAINT-HONORE BRESIL GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS SAINTHONORE BRESIL GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS EmA 28 januari 2010 SAINTHONORE BRESIL ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

Nadere informatie

Flexibele fondsen 3 Een airbag in uw portefeuille!

Flexibele fondsen 3 Een airbag in uw portefeuille! Flexibele fondsen Inhoud Flexibele fondsen 3 Een airbag in uw portefeuille! De voordelen van flexibele fondsen 4 Gediversifieerde gemengde fondsen 4 Een zeer flexibel actief beheer 4 Expertise en onafhankelijkheid

Nadere informatie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 26 februari

Nadere informatie

DELTA LLOYD L Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen naar Luxemburgs recht

DELTA LLOYD L Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen naar Luxemburgs recht Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen VEREENVOUDIGD P R O S P E C T U S JULI 2007 Inschrijven is alleen mogelijk op basis van het prospectus of dit vereenvoudigde

Nadere informatie

CARMIGNAC PROFIL RÉACTIF 50

CARMIGNAC PROFIL RÉACTIF 50 Deze ICBE valt onder Europese richtlijn 2009/65/EG CARMIGNAC PROFIL RÉACTIF 50 ICBE naar Frans recht Prospectus Maart 2015 1. ALGEMENE KENMERKEN Vorm van de ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF)

Nadere informatie

Overeenstemming met de Europese normen

Overeenstemming met de Europese normen FEDERAL EUROPE ISR VOLLEDIG PROSPECTUS Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Federal Europe ISR Gemeenschappelijk Beleggingsfonds conform Richtlijn 85/611/EEG 232, rue Général Paulet, F 29200 Brest

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

HOOFDSTUK I - BEHEERSREGLEMENT VAN HET INTERNE BELEGGINGSFONDS ALLIANZ RENDEMENT 2017

HOOFDSTUK I - BEHEERSREGLEMENT VAN HET INTERNE BELEGGINGSFONDS ALLIANZ RENDEMENT 2017 Inhoudstafel HOOFDSTUK I - BEHEERSREGLEMENT VAN HET INTERNE BELEGGINGSFONDS ALLIANZ RENDEMENT 2017... 3 HOOFDSTUK II - ANDERE BEPALINGEN VOOR HET INTERNE GELEGGINGSFONDSEN 6 2. Regels voor de evaluatie

Nadere informatie

CARMIGNAC PATRIMOINE

CARMIGNAC PATRIMOINE Deze ICBE valt onder Europese richtlijn 2009/65/EG CARMIGNAC PATRIMOINE ICBE naar Frans recht Prospectus Maart 2015 1. ALGEMENE KENMERKEN VORM VAN DE ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate Bond World Emerging Corporate Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk

Nadere informatie

ABN AMRO Multi-Manager Funds

ABN AMRO Multi-Manager Funds ABN AMRO Multi-Manager Funds Société d Investissement à Capital Variable Hoofdkantoor: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg: B78762 (het Fonds ) BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN

Nadere informatie

CARMIGNAC COURT TERME. PROSPECTUS November 2015. Vrije vertaling. ICBE naar Frans recht. 1 Vrije vertaling

CARMIGNAC COURT TERME. PROSPECTUS November 2015. Vrije vertaling. ICBE naar Frans recht. 1 Vrije vertaling CARMIGNAC COURT TERME ICBE naar Frans recht PROSPECTUS November 2015 1 1. ALGEMENE KENMERKEN Vorm van de ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming CARMIGNAC COURT TERME Rechtsvorm en lidstaat

Nadere informatie

Inhoudstafel. Beheersreglement van de interne beleggingsfondsen Allianz Invest V873 NL Ed. 09/12 2

Inhoudstafel. Beheersreglement van de interne beleggingsfondsen Allianz Invest V873 NL Ed. 09/12 2 Inhoudstafel HOOFDSTUK I - BEHEERSREGLEMENT VAN DE INTERNE BELEGGINGSFONDSEN... 3 1. AI Europe... 3 2. AI Court Terme... 3 3. AI Patrimoine... 4 4. AI Emergents... 5 HOOFDSTUK II - GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN

Nadere informatie

Wij informeren u dat Amundi Asset Management (de beheermaatschappij ) besloten heeft vanaf 1 maart 2017 de referentie-index te wijzigen.

Wij informeren u dat Amundi Asset Management (de beheermaatschappij ) besloten heeft vanaf 1 maart 2017 de referentie-index te wijzigen. Parijs, 23 januari 2017 Mevrouw, Mijnheer, U bent houder van deelbewijzen in het Gemeenschappelijk Beleggingsfonds (GBF) AMUNDI ETF EURO CORPORATES UCITS ETF (AMUNDI ETF EURO CORPORATES UCITS ETF - EUR

Nadere informatie

GOLDSPHERE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

GOLDSPHERE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ByD 23 februari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR BEKNOPTE VOORSTELLING

Nadere informatie

ECOSPHERE EUROPE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

ECOSPHERE EUROPE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS EmA 28 januari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR BEKNOPTE VOORSTELLING

Nadere informatie

ECOSPHERE WORLD GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

ECOSPHERE WORLD GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ByD 28 januari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR BEKNOPTE VOORSTELLING

Nadere informatie

SAINT-HONORE EUROPE SRI GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

SAINT-HONORE EUROPE SRI GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ByD 28 januari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR BEKNOPTE VOORSTELLING

Nadere informatie

GOLDSPHERE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

GOLDSPHERE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ByD 23 februari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR BEKNOPTE VOORSTELLING

Nadere informatie

PROSPECTUS LFP RENDEMENT GLOBAL 2022

PROSPECTUS LFP RENDEMENT GLOBAL 2022 ICBE overeenkomstig Richtlijn 2009/65/EG PROSPECTUS LFP RENDEMENT GLOBAL 2022 Gemeenschappelijk beleggingsfonds 1. Algemene kenmerken 1.1 Vorm van de icbe Naam: LFP RENDEMENT GLOBAL 2022 Rechtsvorm en

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE (Verrichtingen van het op 30 juni 2015 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme 75001 Paris

Nadere informatie

PARVEST BOND EURO SHORT TERM

PARVEST BOND EURO SHORT TERM Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus september 00 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Per 1 augustus 2016 voert de beheerder van de Aegon Funds, de AEAM Funds en de Aegon Paraplu 1 Funds, Aegon Investment

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Total Return II Gemeenschappelijk Beleggingsfonds conform Richtlijn 85/611/EEG 136, route d Arlon, L 1150 Luxemburg Gemeenschappelijk Beleggingsfonds

Nadere informatie

Woordenlijst KBC ASSET MANAGEMENT N.V. Achtergestelde obligaties

Woordenlijst KBC ASSET MANAGEMENT N.V. Achtergestelde obligaties Woordenlijst Achtergestelde obligaties Achtergestelde obligaties zijn obligaties die bij een faillissement of liquidatie van de desbetreffende onderneming pas terugbetaald worden na de andere schuldeisers

Nadere informatie

SAINT-HONORE GLOBAL CONVERTIBLES GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

SAINT-HONORE GLOBAL CONVERTIBLES GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS SAINT-HONORE GLOBAL CONVERTIBLES GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS PaL 04 januari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL

Nadere informatie

KBC CLICK EXCLUSIVE INTEREST 1

KBC CLICK EXCLUSIVE INTEREST 1 GEDETAILLEERDE VOORSTELLING VAN HET COMPARTIMENT KBC CLICK EXCLUSIVE INTEREST 1 SOORT BELEGGING : Obligatie-ICB met vaste looptijd. FINANCIËLE KENMERKEN BELEGGINGSDOELEINDEN EN BELEID : Het compartiment

Nadere informatie

Millesimo Tocqueville Dividend 1

Millesimo Tocqueville Dividend 1 Millesimo Tocqueville Dividend 1 - Halfjaarverslag 30.06.2011-1 / 5 Halfjaarverslag 30.06.2011 Millesimo Tocqueville Dividend 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving...2 2. Beleggingsbeleid van Millesimo Tocqueville

Nadere informatie

Inhoudstafel. Beheersreglement van het beleggingsfonds Allianz Rendement 2021 V937 NL 09/2015 2

Inhoudstafel. Beheersreglement van het beleggingsfonds Allianz Rendement 2021 V937 NL 09/2015 2 Inhoudstafel 1. Intekenperiode... 3 2. Premie... 3 3. Betaaldatum... 3 4. Investeringdatum... 3 5. Investeringsperiode... 3 6. Beschrijving van het interne beleggingsfonds... 3 Oprichtingsdatum van het

Nadere informatie

ABN AMRO Multi-Manager Funds

ABN AMRO Multi-Manager Funds ABN AMRO Multi-Manager Funds Société d Investissement à Capital Variable Hoofdkantoor: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg: B78762 (het Fonds ) BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN

Nadere informatie

Woordenlijst Active Return: Verschil tussen het rendement van het fonds en van de referte-index. Alpha: Indicator die de bijdrage van de beheerder tegenover de referte-index aangeeft, rekening houdend

Nadere informatie

CARMIGNAC COURT TERME

CARMIGNAC COURT TERME Deze ICBE valt onder Europese richtlijn 2009/65/EG CARMIGNAC COURT TERME ICBE naar Frans recht Prospectus Maart 2015 1 1. ALGEMENE KENMERKEN Vorm van de ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap Equity USA Small Cap Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

Fund Life Opportunity Selection 2 Dynamic

Fund Life Opportunity Selection 2 Dynamic - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van dynamic... 2 3. Samenstelling van AXA Life Opportunity Selection 2 dynamic in bedragen en

Nadere informatie

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments...

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments... Page 1 of 5 Home > Résultats de la recherche > Circulaires > Circulaire nr. Ci.RH.231/532.259 (AAFisc Nr. 3/2013) dd. 25.01.2013 Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Personenbelasting

Nadere informatie

Securex Life Select One. Halfjaarlijks verslag op 30/06/2015

Securex Life Select One. Halfjaarlijks verslag op 30/06/2015 Securex Life Select One Halfjaarlijks verslag op 30/06/2015 Verzekeringsprod uct Samenstelling van het fonds Nettoinventariswaarde van het fonds Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan

Nadere informatie

Wij informeren u dat Amundi Asset Management (de beheermaatschappij ) besloten heeft vanaf 1 maart 2017 de referentie-index te wijzigen.

Wij informeren u dat Amundi Asset Management (de beheermaatschappij ) besloten heeft vanaf 1 maart 2017 de referentie-index te wijzigen. Parijs, 23 januari 2017 Mevrouw, Mijnheer, U bent houder van deelbewijzen in het Gemeenschappelijk Beleggingsfonds (GBF) AMUNDI ETF EURO CORPORATE FINANCIALS IBOXX UCITS ETF (FR0011020957) waar wij u hartelijk

Nadere informatie

AXA Life Protected Millesimo RS

AXA Life Protected Millesimo RS AXA Life Protected Millesimo RS - Jaarverslag 31.12.2013-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2013 AXA Life Protected Millesimo RS Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van ALP Millesimo RS 1... 2

Nadere informatie

CARMIGNAC SÉCURITÉ ICBE

CARMIGNAC SÉCURITÉ ICBE Deze ICBE valt onder Europese richtlijn 2009/65/EG CARMIGNAC SÉCURITÉ ICBE naar Frans recht Prospectus Juli 2014 1 1. ALGEMENE KENMERKEN Vorm van de ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC COURT TERME

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC COURT TERME HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC COURT TERME (Verrichtingen van het op 30 juni 2015 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme 75001 Paris - Tel.: 01

Nadere informatie

SAINT-HONORE INDE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

SAINT-HONORE INDE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ByD 28 januari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR BEKNOPTE VOORSTELLING

Nadere informatie

Risico s en kenmerken van beleggen

Risico s en kenmerken van beleggen Risico s en kenmerken van beleggen 1. Risico s en kenmerken in het algemeen Beleggen brengt risico s met zich mee. Vaak geldt: hoe hoger het verwachte rendement, hoe meer risico s. Ook geldt dat in het

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document geeft u essentiële beleggersinformatie over dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u

Nadere informatie

ABN AMRO Multi-Manager Funds

ABN AMRO Multi-Manager Funds ABN AMRO Multi-Manager Funds Société d Investissement à Capital Variable Hoofdkantoor: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg: B78762 (het Fonds ) BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN

Nadere informatie

PARVEST JAPAN. Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009

PARVEST JAPAN. Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie