DORVAL MANAGEURS EUROPE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DORVAL MANAGEURS EUROPE"

Transcriptie

1 DORVAL MANAGEURS EUROPE PROSPECTUS GBF conform de Europese normen Pagina 1

2 DORVAL MANAGEURS EUROPE I. ALGEMENE KENMERKEN Vorm van de icbe Naam: Dorval Manageurs Europe Rechtsvorm en lidstaat waar de icbe is opgericht: Gemeenschappelijk Beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht. Oprichtingsdatum en voorziene bestaansduur: GBF opgericht op 30 juni Voorziene bestaansduur: 99 jaar Samenvatting van het beheeraanbod: ISIN-code Deelbewij s C FR Deelbewij s I FR Initiële intrinsieke waarde Uitkering van de inkomsten De laatste jaarlijkse en periodieke documenten worden verstuurd binnen een termijn van één week na eenvoudige schriftelijke aanvraag door de houder aan: Dorval Finance 1, Rue de Gramont Parijs Tel.: II. PARTIJEN Beheermaatschappij: Dorval Finance 1 Rue de Gramont PARIJS. Bewaarder en centralisatiekantoor: Uitdrukkingsvalut a 100 euro Kapitalisatie Euro euro Kapitalisatie Euro Beheermaatschappij erkend door de AMF onder nummer Doelgroep Alle inschrijvers Alle inschrijvers Bewaarder: CACEIS BANK France, 1-3 Place Valhubert, Parijs Instelling belast met de centralisatie van de inschrijvings- en terugkooporders op delegatie van de beheermaatschappij: CACEIS BANK France Instelling belast met het bijhouden van de registers van de deelbewijzen of aandelen (verplichtingen van de icbe): CACEIS BANK France Commissaris-revisor: KPMG vertegenwoordigd door dhr. G. Gaultry 1, cours Valmy Paris la Défense Cedex Distributeur: Dorval Finance Adviseurs: nihil Boekhoudkundig beheer gedelegeerd aan: CACEIS Fund Administration Minimuminle g Een duizendste van een deelbewijs euro Minimale vervolgbelegging Een duizendste van een deelbewijs Een duizendste van een deelbewijs Plaats waar het recentste jaarverslag en het laatste periodieke verslag kunnen worden verkregen: Pagina 2

3 III. WERKING EN BEHEER III-1 Algemene kenmerken: Classificatie: Icbe 'Aandelen van de Europese Gemeenschap' Kenmerken van de deelbewijzen: ISIN-code: FR (deelbewijzen C); FR (deelbewijzen I) Aard van het recht verbonden aan de categorie van deelbewijzen: elke houder van deelbewijzen beschikt over een mede-eigendomsrecht op de activa van het gemeenschappelijke beleggingsfonds in verhouding tot het aantal deelbewijzen in zijn bezit; Inschrijving in een register of verduidelijking van het beheer van de verplichtingen: Het beheer van de verplichtingen wordt verzekerd door de bewaarder, CACEIS BANK France. Het administratieve beheer van de deelbewijzen wordt uitgevoerd bij Euroclear France. Stemrechten: aangezien het een GBF betreft, zijn er aan de deelbewijzen geen stemrechten verbonden en worden de beslissingen genomen door de beheermaatschappij; de houders worden al naargelang het geval ofwel individueel, ofwel via de pers, ofwel via periodieke documenten of via een ander middel conform de instructies van de AMF, geïnformeerd over de werking van het GBF. Vorm van de deelbewijzen: aan toonder; De deelbewijzen worden uitgegeven in fracties van duizendsten. Inschrijvingen en terugkopen zijn mogelijk vanaf één duizendste. Sluitingsdatum: laatste beursdag van de maand december. Informatie over het belastingstelsel: Het GBF is niet onderworpen aan de vennootschapsbelasting. Voor de houder geldt een systeem van fiscale transparantie. Het belastingstelsel dat van toepassing is op de sommen die door de icbe worden uitgekeerd of op de latente of gerealiseerde meer- of minderwaarden van de icbe hangt af van de fiscale bepalingen die van toepassing zijn op de specifieke situatie van de belegger en/of van het rechtsgebied waarin het fonds belegt. Omdat het fonds volgens het belastingstelsel voor Franse beleggers in aanmerking komt voor het Franse aandelenspaarplan (PEA), wordt de beleggingsratio van 75% in effecten van de Europese Gemeenschap die in aanmerking komen voor het PEA nageleefd. Het fonds kan in aanmerking komen voor levensverzekeringscontracten die zijn uitgedrukt in rekeneenheden. III-2 Bijzondere bepalingen Beheerdoelstelling: Zijn doelstelling bestaat erin om over een periode van meer dan vijf jaar, via een fundamentele analyse van beursgenoteerde ondernemingen, een hoger rendement te verwezenlijken dan dat van de MSCI Pan Euro-index met herbelegde nettodividenden over de aanbevolen beleggingstermijn.(bloomberg-code: MSDEPEUN). Referentie-index: MSCI PAN EURO NR De MSCI Pan Europe-index is een referentie-index die wordt berekend als het gewogen rekenkundige gemiddelde van de aan de free float aangepaste kapitalisaties van een staal van 200 aandelen die representatief zijn voor de pan- Europese markt. De aandelen waaruit de index is samengesteld, worden geselecteerd op basis van hun kapitalisatie en hun liquiditeit. De MSCI Pan Europe-index wordt berekend en gepubliceerd door MSCI Barra. Bij de berekening van de index worden de herbelegde nettodividenden in aanmerking genomen. (Bloomberg-code: MSDEPEUN). Link: Beleggingsstrategie: 1 Gebruikte strategieën: Het GBF berust op een actief beheer dat streeft naar een hoger rendement dan zijn referentie-index, zonder dat er beperkingen moeten worden nageleefd. De MSCI Pan Europe-index telt circa 200 effecten. Er kan worden belegd in alle kapitalisaties. Deze selectie wordt alleen uitgevoerd op basis van een individuele en grondige analyse van de bedrijven en het is niet de bedoeling de referentie-index te kopiëren. De portefeuille wordt beheerd volgens een methode op basis van het 'GARP'-concept (groei tegen een redelijke prijs).de selectiemethode voor aandelen berust op een kwantitatieve screening op basis van de groeivooruitzichten van de winsten en de waarderingsniveaus. Dat betekent dat de beheerders vooral zullen beleggen in effecten waarvan de beurskoers de groeivooruitzichten en de reële waarde van het bedrijf volgens hen niet weerspiegelt. Met GARP-beleggingen streven beheerders in het bijzonder naar een positie in een beperkt aantal sectoren die bovengemiddelde groeivooruitzichten bieden. Ze beleggen echter alleen in bijzondere omstandigheden waarin de markt, ondanks het feit dat de fundamentals niet zijn veranderd, de overeenstemmende bedrijven aanzienlijk lager waardeert dan de waardering die blijkt uit hun analyses. Pagina 3

4 Er wordt eveneens gestreefd naar een evenwichtige sectorale en geografische spreiding van de beleggingen, maar die wordt pas achteraf gecontroleerd. Als er geen beleggingen worden geïdentificeerd die met deze criteria overeenstemmen, beleggen de beheerders niet in aandelen en kunnen ze bijgevolg schuldbewijzen en/of liquiditeiten houden tot maximaal 25% van het vermogen. Het fonds belegt niet in effecten die zijn uitgegeven op beurzen van opkomende markten. 2 Activa (zonder besloten derivaten): De beleggingen worden gespreid over: o aandelen van de Europese Gemeenschap: tussen 75% en 130%, met een minimale blootstelling aan aandelen van de Europese Gemeenschap van minimaal 60%; o geldmarkt-icbe's en schuldbewijzen: tussen 0% en 25%. Aandelen: Omdat het fonds in aanmerking komt voor het Franse aandelenspaarplan (PEA), wordt het permanent voor minimaal 75% belegd in aandelen die in aanmerking komen voor het PEA of in Franse icbe's die minstens 75% van hun vermogen beleggen in effecten die in aanmerking komen voor het PEA. Het fonds verbindt zich ertoe om minstens 60% van zijn vermogen te beleggen in aandelen van de Europese Gemeenschap. De portefeuille is mogelijk blootgesteld aan het valutarisico op andere valuta's van de Europese Gemeenschap dan de euro. Boven de drempel van 75% kan het fonds beleggen in andere valuta's dan die van de Europese Gemeenschap, maar wordt de blootstelling aan het valutarisico voor valuta's buiten de Europese Gemeenschap afgedekt zodat die nooit meer dan 10% bedraagt. Schuldbewijzen: Op voorwaarde dat emittenten beschikken over een minimumrating voor langlopende schuld van BBB volgens Standard and Poor's, kan het fonds beleggen in alle categorieën van obligaties, en in het bijzonder: - leningen uitgegeven of gewaarborgd door een lidstaat van de OESO, door territoriale gemeenschappen van een lidstaat van de Europese Gemeenschap of een partij die deel uitmaakt van de Europese Economische Ruimte, of door een internationaal organisme met openbaar karakter waarvan een of meer lidstaten van de Europese Gemeenschap of partijen die deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte, deel uitmaken, of effecten die zijn uitgegeven door de CADES; - vastgoedobligaties; - leningen uit de openbare of semiopenbare sector; - leningen uit de privésector. Als de rating van een emittent daalt tot onder BBB, dan wordt de positie verkocht. Aandelen of deelbewijzen van andere icbe's of beleggingsfondsen: De icbe is een gecoördineerd fonds. Het kan tot 10% van zijn vermogen beleggen in Franse icbe's, Europese icbe's conform de richtlijn nr. 2009/65/EG en icb's die zijn toegelaten tot de verkoop in Frankrijk. Beleggingen in aandelenicbe's worden uitgevoerd in icbe's die beleggen in effecten van beursgenoteerde bedrijven van alle kapitalisaties, in het bijzonder buiten de landen van de Europese Gemeenschap. Het betreft zogenaamde 'aandelen-icbe's' of 'gediversifieerde icbe's' of 'icbe's die beleggen in obligaties en andere schuldbewijzen die zijn uitgedrukt in euro' of 'euro-geldmarkt-icbe's'.de beheerder zal gebruikmaken van deze icbe's om de occasionele beleggingsbehoeften te vervullen waarvoor hij niet over voldoende expertise en vaardigheden beschikt (specifieke sector of regio, renteproducten,...). Deze icbe's worden geselecteerd op basis van hun in het verleden behaalde rendementen en de rating die eraan is toegekend. Beleggingen in door Dorval beheerde icb s zijn toegestaan. 3 Financiële derivaten: Al naargelang de verwachtingen van de beheerder over de evolutie van de aandelenmarkten, kan het GBF om het rendement te beschermen of te optimaliseren, gebruikmaken van futures- of optiecontracten die worden verhandeld op gereglementeerde of georganiseerde markten. Het fonds kan tot 130% van zijn vermogen beleggen in financiële derivaten. Het fonds is niet onderworpen aan het tegenpartijrisico. 4 Effecten met besloten derivaten en strategie voor het gebruik daarvan (certificaten, warrants, ): Uitsluitend en tijdelijk indien de gehouden effecten dit type instrumenten uitgeven. 5 Deposito's: Het GBF kan binnen de limiet van 20% van zijn vermogen beleggen in deposito s bij eenzelfde kredietinstelling om aan de houders van deelbewijzen van het GBF een zekere liquiditeit te garanderen en om te kunnen profiteren van kansen op de markt. 6 Ontlening van contanten: Leningen in contanten mogen niet meer bedragen dan 10% van het vermogen en zijn occasioneel bedoeld om een zekere liquiditeit te verzekeren voor de houders die hun deelbewijzen wensen te laten terugkopen zonder dat dit een ongunstige invloed heeft op het globale beheer van de activa. Pagina 4

5 7 Tijdelijke aankopen en verkopen van effecten: - Aard van de gehanteerde transacties: repotransacties en omgekeerde repotransacties op basis van de Franse Code monétaire et financier; effectenleningen op basis van de Franse Code monétaire et financier. - Aard van de beleggingen: al deze transacties mogen alleen worden uitgevoerd met het oog op de verwezenlijking van de beheerdoelstelling, dus ofwel om het beheer van de kaspositie te optimaliseren, ofwel om de inkomsten van de icbe te optimaliseren. - Gebruiksniveau: Tijdelijke verkopen van financiële instrumenten kunnen tot 100% van het vermogen vertegenwoordigen. Tijdelijke aankopen van financiële instrumenten kunnen niet meer dan 10% van het vermogen vertegenwoordigen. - Vergoeding: bijkomende informatie vindt u in de rubriek 'Kosten en provisies'. Risicoprofiel: Uw geld zal hoofdzakelijk worden belegd in financiële instrumenten die zijn geselecteerd door de beheermaatschappij. Deze instrumenten volgen de ontwikkelingen en wisselvalligheden van de aandelenmarkten. Het risicoprofiel van het GBF is aangepast aan een beleggingshorizon van meer dan vijf jaar. Uw geld zal hoofdzakelijk worden belegd in financiële instrumenten die zijn geselecteerd door de beheermaatschappij. Deze instrumenten volgen de ontwikkelingen en wisselvalligheden van de aandelenmarkten van de eurozone. De voornaamste risico's waaraan houders via het GBF zijn blootgesteld, zijn de volgende: Risico van kapitaalverlies: Kapitaalverlies vindt plaats wanneer een deelbewijs wordt verkocht tegen een lagere prijs dan degene die werd betaald bij de aankoop. Het fonds geniet geen kapitaalbescherming of kapitaalwaarborg. Aandelenrisico: Het fonds wordt permanent voor minimaal 75% van zijn vermogen belegd in aandelen van de Europese Gemeenschap en verbindt zich ertoe om een minimale blootstelling van 60% aan aandelen van de Europese Gemeenschap te handhaven. Bovendien is het fonds in het kader van zijn beleggingsbeleid blootgesteld aan kleine en middelgrote kapitalisaties, die wegens hun specifieke kenmerken een liquiditeitsrisico kunnen inhouden vanwege het beperkte handelsvolume van hun markt, en die in moeilijke perioden meer kunnen dalen dan grote kapitalisaties. Aangezien een groot deel van de portefeuille is belegd op de aandelenmarkten, kan de intrinsieke waarde van het GBF zowel stijgen als dalen. Valutarisico: De portefeuille is blootgesteld aan het valutarisico op beleggingen die worden uitgevoerd in andere valuta's dan de euro, beperkt tot 10% voor valuta's buiten de Europese Gemeenschap. Het betreft het risico van een waardedaling van de gehouden effecten ten opzichte van de referentievaluta van de portefeuille: de euro. Renterisico: Een deel van de portefeuille kan worden belegd in renteproducten. Als de rente stijgt, kan de waarde van vastrentende producten dalen. Kredietrisico: Een deel van de portefeuille kan worden belegd in icbe's die bedrijfsobligaties omvatten. Indien de kwaliteit van de bedrijfsemittenten daalt, bijvoorbeeld indien hun rating door ratingbureaus neerwaarts wordt herzien, kan de waarde van bedrijfsobligaties dalen. Doelgroep en standaardprofiel van de belegger: Alle inschrijvers, in het bijzonder beleggers die willen beleggen in Franse aandelen, eventueel in het kader van het PEA. Het bedrag dat redelijk is om te beleggen in dit fonds hangt af van de persoonlijke situatie van elke belegger. Om dat te bepalen, moet hij rekening houden met zijn persoonlijke vermogen, zijn huidige behoeften en de beleggingsduur, maar ook met zijn bereidheid om risico's te nemen of zijn voorkeur voor een voorzichtige belegging. Er wordt ook sterk aanbevolen om de beleggingen voldoende te diversifiëren, zodat ze niet alleen worden blootgesteld aan de risico's van één icbe. Aanbevolen minimale beleggingstermijn: meer dan vijf jaar. Vaststelling en bestemming van de inkomsten: Het nettoresultaat van het boekjaar is gelijk aan het bedrag van de interesten, achterstallen, dividenden, premies en loten, presentiegelden evenals alle producten in verband met de effecten die de portefeuille van het fonds vormen, vermeerderd met de opbrengsten van de op dat moment beschikbare sommen en verminderd met de beheerkosten en de leningen. De uit te keren bedragen zijn gelijk aan het nettoresultaat van het boekjaar, vermeerderd met de overdrachten en verhoogd of verlaagd met het saldo van de overlopende rekeningen van de inkomsten die behoren tot het afgesloten boekjaar. Kapitalisatie: De uitkeerbare sommen worden elk jaar integraal gekapitaliseerd, met uitzondering van de sommen die krachtens de wet verplicht moeten worden uitgekeerd. Pagina 5

6 Kenmerken van de deelbewijzen: Initiële intrinsieke waarde: Deelbewijzen C: 100 euro Deelbewijzen I: euro De hoeveelheid effecten wordt uitgedrukt in duizendsten. Procedure voor inschrijving en terugkoop: Minimuminleg: Deelbewijzen C: een duizendste Deelbewijzen I: Minimumbedrag voor vervolgbeleggingen: een duizendste van een deelbewijs Datum en frequentie van de berekening van de intrinsieke waarde: Inschrijvings- en terugkoopaanvragen worden elke dag (D) tot uur gecentraliseerd bij de bewaarder en worden uitgevoerd op basis van de intrinsieke waarde berekend op basis van de slotkoersen (D) en gepubliceerd op D+1. Elk deelbewijs kan worden gesplitst in duizendsten. De aanvragen worden uitgevoerd op basis van de volgende intrinsieke waarde. De intrinsieke waarde wordt op elke dag vastgesteld behalve op feestdagen, zelfs als de beurs waarop het effect genoteerd is, open is. In dat geval vindt de berekening plaats op de eerstvolgende werkdag. Ze wordt berekend op basis van de laatste gekende intrinsieke waarde voor icbe's, en voor andere effecten, op basis van de laatste noteringskoers. Ze kan op de werkdag na de dag waarop ze werd berekend worden verkregen bij de beheermaatschappij en de bewaarder. Kosten en provisies: Inschrijvings- en terugkoopprovisies De inschrijvings- en terugkoopprovisies komen bovenop de inschrijvingsprijs die wordt betaald door de belegger of worden afgehouden van de terugbetalingsprijs. De provisies voor de icbe moeten de kosten compenseren die de icbe draagt om de toevertrouwde activa te beleggen of te verkopen. De niet-verworven provisies komen ten goede aan de beheermaatschappij. Opgelet: indien orders worden overgemaakt aan andere distributeurs dan de hierboven vermelde instellingen, dienen de houders rekening te houden met het feit dat het uiterste tijdstip voor de centralisatie van de orders geldt voor deze distributeurs ten opzichte van CACEIS BANK France. Bijgevolg kunnen deze distributeurs hun eigen uiterste tijdstip bepalen, dat mogelijk vroeger valt dan het bovenvermelde tijdstip, om rekening te houden met de tijd die zij nodig hebben om orders over te maken aan CACEIS BANK France. Kosten ten laste van de belegger bij inschrijvingen en terugkopen Inschrijvingsprovisie die niet toekomt aan de icbe Inschrijvingsprovisie die toekomt aan de icbe Terugkoopprovisie die niet toekomt aan de icbe Terugkoopprovisie die toekomt aan de icbe Grondslag Deelbewijzen C Tarief Maximaal 2% all-in Deelbewijzen I Tarief Maximaal 2% all-in Intrinsieke waarde X aantal deelbewijzen Intrinsieke waarde X aantal deelbewijzen Nul Nul Intrinsieke waarde X aantal deelbewijzen Nul Nul Intrinsieke waarde X aantal deelbewijzen Nul Nul Operationele en beheerkosten Deze kosten dekken alle kosten die rechtstreeks aan de icbe worden gefactureerd, met uitzondering van de transactiekosten. De transactiekosten omvatten de bemiddelingskosten (makelaarskosten, beursbelasting, enz.) en in voorkomend geval de transactieprovisie, die in het bijzonder door de bewaarder en door de beheermaatschappij kan worden geïnd. De operationele en beheerkosten kunnen worden vermeerderd met: Prestatievergoedingen. Deze belonen de beheermaatschappij als de icbe haar doelstellingen heeft overtroffen. Ze worden dus gefactureerd aan de icbe; transactieprovisies gefactureerd aan de icbe; Een deel van de opbrengsten uit tijdelijke aankoop- en verkooptransacties van effecten. Pagina 6

7 Kosten gefactureerd aan de icbe: Grondslag Deelbewijzen C Tarief Deelbewijzen I Tarief Operationele en beheerkosten all-in Nettovermogen 1,80% all-in 0,90% all-in Prestatievergoeding Nettovermogen 20% van het positieve rendement boven dat van zijn referentieindex: MSCI PAN EURO NRindex berekend met herbelegde dividenden (Bloomberg-code: MSDEPEUN). 20% van het positieve rendement boven dat van zijn referentie-index: MSCI PAN EURO NR-index berekend met herbelegde dividenden (Bloomberg-code: MSDEPEUN). Dienstverleners die transactieprovisies ontvangen: - Beheermaatschappij: maximaal 0,30% all-in Inhouding op elke transactie - Euronext Paris: maximaal 0,50% all-in - Buitenland: maximaal 0,55% all-in - Bewaarkosten: Euronext Paris: minimaal 9 Buitenland: minimaal 32 Andere dienstverleners Nihil Nihil Er wordt jaarlijks op de laatste beursdag van de maand december een prestatievergoeding ingehouden van 20% van het positieve rendement boven dat van de MSCI Pan Euro-index met herbelegde dividenden, na aftrek van de vaste beheerkosten. Ze wordt dagelijks berekend op basis van het relatieve rendement van het fonds ten opzichte van zijn index, en geeft aanleiding tot de aanleg van een voorziening. Als het relatieve rendement ten opzichte van de index lager ligt, wordt er een terugneming op de voorziening verricht. Datum van de eerste eventuele inhouding van deze vergoeding: 22/03/2013. Meer informatie vindt u in het jaarverslag van de icbe. De vergoedingen die worden geïnd op tijdelijke aankopen en verkopen van effecten en op equivalente transacties naar buitenlands recht, komen integraal ten goede van het GBF. Belastingstelsel: Het fonds komt in aanmerking voor het PEA en kan in aanmerking komen voor levensverzekeringscontracten in rekeneenheden. Al naargelang uw belastingstelsel kunnen er belastingen verschuldigd zijn over de eventuele meerwaarden en inkomsten uit het bezit van deelbewijzen van de icbe. Wij adviseren u hierover inlichtingen in te winnen bij de distributeur van de icbe. Pagina 7

8 IV. COMMERCIËLE INFORMATIE MSG-criteria in ons beleggingsbeleid: DORVAL FINANCE beheert geen MSG-fondsen. Daardoor zijn de criteria met betrekking tot milieu, sociale doelstellingen en governance (MSG) niet stelselmatig en gelijkmatig in ons beleggingsbeleid opgenomen. Niettemin houden wij bij de analyse van de effecten waarin wij beleggen naast de traditionele financiële criteria ook rekening met bepaalde criteria inzake governance, milieu en sociale doelstellingen. Alle informatie over het GBF kan worden verkregen door direct contact op te nemen met: Dorval Finance 1, rue de Gramont Parijs Fax: Cliënten externe verkoop en particulieren: Mw. Gaëlle GUILLOUX Tel.: Institutionele cliënten: Dhr. Denis LAVAL Tel.: Alle inschrijvings- en terugkoopaanvragen met betrekking tot het GBF worden gecentraliseerd bij de bewaarder: CACEIS BANK France Publicatiedatum van het prospectus: 18/05/2015 V BELEGGINGSREGELS Het GBF is onderworpen aan de wettelijke beleggingsregels die gelden voor gecoördineerde icbe's die ten hoogste 100% van hun vermogen beleggen in deelbewijzen of aandelen van icbe's. VI GLOBAAL RISICO De berekeningswijze van de ratio van het globale risico van de icbe is de methode van de aangegane verplichtingen ('commitment approach'). Naamloze vennootschap met een kapitaal van RCS Paris B APE-code 6630 Z Erkenning AMF GP Pagina 8

9 VII REGELS VOOR DE WAARDERING EN ADMINISTRATIEVE VERWERKING VAN DE ACTIVA ADMINISTRATIEVE VERWERKING VAN DE INKOMSTEN: De inkomsten van het GBF worden administratief verwerkt volgens de methode van de geïnde coupon. ADMINISTRATIEVE VERWERKING VAN AANKOPEN EN VERKOPEN VAN PORTEFEUILLEPOSITIES: De aankopen en verkopen van portefeuilleposities van het GBF worden administratief verwerkt zonder verhandelingskosten. WAARDERINGSMETHODEN: Bij elke waardering worden de activa van het GBF gewaardeerd volgens de volgende principes: Aandelen, obligaties en gelijkgestelde genoteerde effecten (Franse en buitenlandse effecten): De waardering vindt plaats tegen de beurskoers: De beurskoers die in aanmerking wordt genomen, is afhankelijk van de markt waar het effect genoteerd is: Europese noteringsmarkten: laatste beurskoers van de dag. Aziatische noteringsmarkten: laatste beurskoers van de dag. Australische noteringsmarkten: laatste beurskoers van de dag. Noord-Amerikaanse noteringsmarkten: laatste beurskoers van de vorige dag. Zuid-Amerikaanse noteringsmarkten: laatste beurskoers van de vorige dag. Als een effect rond uur niet genoteerd is, wordt de laatste beurskoers van de vorige dag gebruikt. Effecten van icbe's in de portefeuille: Waardering op basis van de laatste bekende intrinsieke waarde. Tijdelijke aankopen van effecten: *Repotransacties bij de aankoop: *Verkoop-terugkooptransacties bij de aankoop: *Effectenleningen: waardering volgens het contract. Waardering volgens het contract, omdat de terugkoop van de effecten door de verkoper met voldoende zekerheid wordt voorzien. Waardering van de uitgeleende effecten tegen de beurskoers van het onderliggende effect. De effecten worden na afloop van de leenovereenkomst door de icbe gerecupereerd. Tijdelijke verkopen van effecten: *Geleverde effecten in het kader van repotransacties: Geleverde effecten in het kader van repotransacties worden gewaardeerd tegen marktprijs, en de schulden die de geleverde effecten in het kader van repotransacties vertegenwoordigen, worden gewaardeerd tegen de waarde die is vastgesteld in het contract. Niet-beursgenoteerde effecten: Waardering met behulp van methoden op basis van de vermogenswaarde en het rendement, rekening houdend met de prijzen die bij recente significante transacties in aanmerking zijn genomen. Verhandelbare schuldbewijzen: 1) Verhandelbare schuldbewijzen die bij de aankoop een resterende looptijd hebben van minder dan drie maanden, worden gewaardeerd volgens de lineaire methode. 2) Verhandelbare schuldbewijzen die bij de aankoop een resterende looptijd hebben van meer dan drie maanden, worden als volgt gewaardeerd: Tegen hun marktwaarde tot drie maanden en één dag vóór de eindvervaldatum. Het verschil tussen de marktwaarde drie maanden en één dag vóór de eindvervaldatum en de terugbetalingswaarde wordt lineair gewaardeerd over de drie laatste maanden. Naamloze vennootschap met een kapitaal van RCS Paris B APE-code 6630 Z Erkenning AMF GP Pagina 9

10 Uitzondering: verhandelbare schatkistpromessen worden tot de eindvervaldatum gewaardeerd tegen marktprijs. In aanmerking genomen marktwaarde: *Verhandelbare schatkistpromessen (BTAN): actuarieel rendement of koers van de dag gepubliceerd door de Banque de France. *Andere verhandelbare schuldbewijzen: a) Effecten met een looptijd tussen 3 maanden en 1 jaar: - Verhandelbare schuldbewijzen die het voorwerp uitmaken van aanzienlijke transacties: toepassing van een actuariële methode, waarbij het gebruikte rendement het tarief is dat elke dag op de markt wordt vastgesteld. - Andere verhandelbare schuldbewijzen: toepassing van een proportionele methode, waarbij het gebruikte rendement de EURIBOR is met een gelijke duur, eventueel gecorrigeerd met een marge die representatief is voor de intrinsieke kenmerken van de emittent. b) Effecten met een looptijd van meer dan 1 jaar: Toepassing van een actuariële methode. - Voor verhandelbare schuldbewijzen die het voorwerp uitmaken van aanzienlijke transacties is het gebruikte rendement het tarief dat elke dag op de markt wordt vastgesteld. - Voor andere verhandelbare schuldbewijzen is het gebruikte rendement de EURIBOR met een gelijke looptijd, eventueel gecorrigeerd met een marge die representatief is voor de intrinsieke kenmerken van de emittent. Vaste en voorwaardelijke termijnverrichtingen: Vaste termijncontracten: Vaste termijncontracten worden gewaardeerd tegen hun marktwaarde. De marktkoersen die in aanmerking worden genomen voor de waardering van vaste termijncontracten stemmen overeen met die van de onderliggende effecten. Ze variëren al naargelang de markt waar de contracten genoteerd zijn: Vaste termijncontracten genoteerd op Europese markten : eerste koers van de dag. Vaste termijncontracten genoteerd op Noord-Amerikaanse markten : verrekeningskoers van de vorige dag. Opties: De opties in de portefeuille worden gewaardeerd: tegen marktwaarde, indien ze genoteerd zijn; tegen hun intrinsieke waarde indien er geen notering kon worden vastgesteld. Als ze genoteerd zijn, volgen de in aanmerking genomen marktkoersen hetzelfde principe als degene die gelden voor de onderliggende contracten of effecten: Opties genoteerd op Europese markten : eerste koers van de dag. Opties genoteerd op Noord-Amerikaanse markten : laatste koers van de vorige dag. Swaptransacties (swaps): *Swaps met een looptijd van minder dan 3 maanden worden niet gewaardeerd. *Swaps met een looptijd van meer dan 3 maanden worden gewaardeerd tegen marktprijs. *Als het swapcontract gekoppeld is aan duidelijk geïdentificeerde effecten (kwaliteit en duur), worden deze twee elementen globaal gewaardeerd. Valutatermijncontracten: *Het betreft afdekkingstransacties voor effecten in portefeuille die zijn uitgedrukt in een andere valuta dan de boekhoudkundige valuta van de icbe, door een lening van een valuta in dezelfde valuta en voor hetzelfde bedrag. Valutatermijntransacties worden gewaardeerd volgens de curve van de rente voor leninggevers/leningnemers van de valuta. Waarderingsmethode voor buitenbalansposten: *Vaste termijncontracten worden berekend tegen marktwaarde. De waarde is gelijk aan de koers (of de schatting, indien de transactie over-the-counter plaatsvindt) vermenigvuldigd met het aantal contracten, vermenigvuldigd met de hoofdsom. *Voorwaardelijke transacties worden berekend tegen marktwaarde, die de omzetting in het onderliggende equivalent van de optie vertegenwoordigt. Deze omzetting vindt plaats door het aantal opties te vermenigvuldigen met een delta. De delta wordt berekend Naamloze vennootschap met een kapitaal van RCS Paris B APE-code 6630 Z Erkenning AMF GP Pagina 10

11 door een wiskundig model (van het type Black-Scholes) met als parameters: de koers van het onderliggende actief, de looptijd tot de vervaldatum, de kortlopende rente, de uitoefeningsprijs van de optie en de volatiliteit van het onderliggende actief. *Dividendswaps als bescherming tegen de evolutie van het rendement worden opgenomen tegen nominale waarde plus het waarderingsverschil bij de afsluiting van het boekjaar. *Als buitenbalansposities worden al dan niet gekoppelde swaps als volgt opgenomen: Swaps met een looptijd van minder dan 3 maanden: tegen nominale waarde plus of min het renteverschil. Swaps met een looptijd van meer dan 3 maanden: Vaste rentevoet tegen variabele rentevoet: waardering van het vastrentende deel tegen de marktprijs. Variabele rentevoet tegen vaste rentevoet: waardering van het deel met variabele rente tegen de marktprijs. Naamloze vennootschap met een kapitaal van RCS Paris B APE-code 6630 Z Erkenning AMF GP Pagina 11

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS Afgekort tot AAMMF Een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal opgericht naar Luxemburgs recht Prospectus februari 2015 VERZOEKEN OM INFORMATIE ABN AMRO MULTI-MANAGER

Nadere informatie

AMUNDI FUNDS PROSPECTUS. betreffende de doorlopende aanbieding van aandelen van AMUNDI FUNDS société d'investissement à Capital Variable

AMUNDI FUNDS PROSPECTUS. betreffende de doorlopende aanbieding van aandelen van AMUNDI FUNDS société d'investissement à Capital Variable 1 AMUNDI FUNDS PROSPECTUS betreffende de doorlopende aanbieding van aandelen van AMUNDI FUNDS société d'investissement à Capital Variable December 2014 2 BELANGRIJKE INFORMATIE Als u vragen hebt over de

Nadere informatie

Mijn persoonlijke bankier

Mijn persoonlijke bankier CORPORATE INCOME u i t g e g e v e n do o r SGA N.V. De kans om gedurende 0 jaar elk jaar een coupon van min. 0% en max. 5,70% te ontvangen, en op de vervaldag het recht om het initieel belegde kapitaal

Nadere informatie

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave Rekeningenstelsel Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave INHOUD 1. INLEIDING 3 1.1. GEBRUIK VAN DE REKENINGEN 5 1.2. SCHEMA VAN DE JAARREKENING 6 1.3. NEGENDE UITGAVE 7 2. HANDLEIDING VOOR

Nadere informatie

BE0 426 184 049. Resultaatsverwerking - Wijziging 2013 2012. A. Netto resultaat 57.180 96.035

BE0 426 184 049. Resultaatsverwerking - Wijziging 2013 2012. A. Netto resultaat 57.180 96.035 BE0 426 184 049 RESULTATENREKENING Bijlagen 2013 2012 A. NETTO RESULTAAT Huurinkomsten 5 124.654 136.353 Terugneming van overgedragen en verdisconteerde huren 5 25.276 22.994 Met verhuur verbonden kosten

Nadere informatie

ING Sprinters BEST. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koers stijging of -daling @

ING Sprinters BEST. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koers stijging of -daling @ ING Sprinters BEST Met een nog grotere hefboom inspelen 2op een koers stijging of -daling @ ING Sprinters BEST Eind 2008 heeft de ING Sprinters geïntroduceerd. Hiermee kunt u inspelen op wereldwijde marktontwikkelingen.

Nadere informatie

Aanvullende prospectus All Star Clone. Aanvulling op het Prospectus van het Paraplufonds Caesar Capital Paraplufonds

Aanvullende prospectus All Star Clone. Aanvulling op het Prospectus van het Paraplufonds Caesar Capital Paraplufonds Aanvullende prospectus All Star Clone Aanvulling op het Prospectus van het Paraplufonds Caesar Capital Paraplufonds Beheerder: Caesar Capital Fondsbeheer B.V. Datum: 23 juni 2014 Aanvullende Prospectus

Nadere informatie

IAS 17 LEASE-OVEREENKOMSTEN

IAS 17 LEASE-OVEREENKOMSTEN IAS 17 LEASE-OVEREENKOMSTEN Jan VERHOEYE Docent Hogeschool Gent Gastprofessor Universiteit Gent Lid Commissie voor Boekhoudkundige Normen Lid Supervisory Board EFRAG BELGISCH BOEKHOUDRECHT Onroerende lease

Nadere informatie

ALS BIJLAGE BIJ TE VOEGEN BIJ DE VERSLAGEN VAN DE RADEN VAN BESTUUR VAN GAZ DE FRANCE EN SUEZ

ALS BIJLAGE BIJ TE VOEGEN BIJ DE VERSLAGEN VAN DE RADEN VAN BESTUUR VAN GAZ DE FRANCE EN SUEZ PROSPECTUS OPGESTELD NAAR AANLEIDING VAN DE UITGIFTE VAN EN TOELATING TOT NOTERING VAN DE AANDELEN GDF SUEZ ALS GEVOLG VAN DE FUSIE DOOR OVERNAME VAN SUEZ DOOR GAZ DE FRANCE ALS BIJLAGE BIJ TE VOEGEN BIJ

Nadere informatie

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P.

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P. ING (A+ / Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 ING - is een afgeleid instrument uitgegeven door ING Bank N.V. Dit product geeft u jaarlijks recht op een vaste coupon van 6,25% bruto voor de volledige looptijd

Nadere informatie

SMART INVEST BON SRI Europe 10

SMART INVEST BON SRI Europe 10 SMART INVEST BON SRI Europe 10 in Smart Invest Portfolio van AG Insurance Blootstelling van 100% van het netto geïnvesteerde bedrag via depot bij BNP Paribas Fortis FLASH INVEST Januari 2015 Promotioneel

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Rabobank Nederland

Jaarrekening 2013. Rabobank Nederland Jaarrekening 2013 Rabobank Nederland Inhoudsopgave Jaarcijfers 2 Toelichting op de jaarrekening Rabobank Nederland 5 1 Algemeen 5 2 Grondslagen voor financiële verslaggeving 5 3 Solvabiliteit en kapitaalbeheer

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen

Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen Officieuze coördinatie op 3 oktober 2012 Deze officieuze coördinatie houdt rekening met de wijzigingen die werden

Nadere informatie

SPREKEN DE FINANCIËLE PAGINA S VOOR ZICH?

SPREKEN DE FINANCIËLE PAGINA S VOOR ZICH? SPREKEN DE FINANCIËLE PAGINA S VOOR ZICH? Martijn J. van den Assem en Nico L. van der Sar * Erasmus Universiteit Rotterdam Versie: december 2003 ** In vrijwel elke editie publiceren de Nederlandse dagbladen

Nadere informatie

INTEGRATIE VAN STATISTISCHE TABELLEN DIE VOORHEEN DOOR DE COMMISSIE VOOR HET BANK-, FINANCIE- EN ASSURANTIEWEZEN WERDEN GEPUBLICEERD

INTEGRATIE VAN STATISTISCHE TABELLEN DIE VOORHEEN DOOR DE COMMISSIE VOOR HET BANK-, FINANCIE- EN ASSURANTIEWEZEN WERDEN GEPUBLICEERD Integrale versie INTEGRATIE VAN STATISTISCHE TABELLEN DIE VOORHEEN DOOR DE COMMISSIE VOOR HET BANK-, FINANCIE- EN ASSURANTIEWEZEN WERDEN GEPUBLICEERD INLEIDING Vanaf deze editie van het Statistisch Tijdschrift

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie. (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

Publicatieblad van de Europese Unie. (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 21.1.2015 L 14/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/79 VAN DE COMMISSIE van 18 december 2014 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 680/2014 tot vaststelling

Nadere informatie

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. Rechtsvorm - Naam De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen (hierna

Nadere informatie

IAS 18 IAS 18 OPBRENGSTEN

IAS 18 IAS 18 OPBRENGSTEN IAS 18 OPBRENGSTEN Jan VERHOEYE Docent Hogeschool Gent Gastprofessor Universiteit Gent Lid Commissie voor Boekhoudkundige Normen Lid Supervisory Board EFRAG BELGISCH BOEKHOUDRECHT Art. 33, tweede lid K.B.

Nadere informatie

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap?

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat

Nadere informatie

Fountain SA. Fountain SA. Fountain SA

Fountain SA. Fountain SA. Fountain SA (Naamloze vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Avenue de l Artisanat, 17, Aanbieding Het document dat verschijnt na d verantwoordelijkheid van de Vennootschap. Fountain SA (de

Nadere informatie

Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen

Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen r Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen 1 Productkenmerken en informatie over ToekomstSparen 2 Productkenmerken en informatie over ToekomstBeleggen 3 Algemene voorwaarden voor Rabo ToekomstSparen 2007

Nadere informatie

MiFID in de praktijk Of wat verandert voor de wholesale

MiFID in de praktijk Of wat verandert voor de wholesale MiFID in de praktijk Of wat verandert voor de wholesale Inleiding De door de Europese Commissie in 1999 uitgewerkte Lissabon Agenda formuleert de ambitieuze doelstelling om tegen 2010 de Europese Unie

Nadere informatie

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING 1. BALANS NA RESULTAATVERDELING ACTIVA Vaste activa PRAKTISCHE GIDS Codes I. Oprichtingskosten II. Immateriële Vaste Activa III. Materiële Vaste Activa voor de ANALYSE A. Terreinen en gebouwen B. Installaties,

Nadere informatie

Waarom en hoe investeren in private equity. Informatie voor beleggers

Waarom en hoe investeren in private equity. Informatie voor beleggers Waarom en hoe investeren in private equity Informatie voor beleggers november 2005 Deze brochure is een geactualiseerde en uit het Engels vertaalde versie van de publicatie Why and How to Invest in Private

Nadere informatie

GIDS INZAKE CONSUMENTENKREDIET IN VIJF EUROPESE LANDEN: DUITSLAND, BELGIË, SPANJE, FRANKRIJK EN HET VERENIGD KONINKRIJK

GIDS INZAKE CONSUMENTENKREDIET IN VIJF EUROPESE LANDEN: DUITSLAND, BELGIË, SPANJE, FRANKRIJK EN HET VERENIGD KONINKRIJK GIDS INZAKE CONSUMENTENKREDIET IN VIJF EUROPESE LANDEN: DUITSLAND, BELGIË, SPANJE, FRANKRIJK EN HET VERENIGD KONINKRIJK Deze gids werd gerealiseerd door Science Pratique SA ( Frankrijk ) dankzij : de Europese

Nadere informatie

introductie valutamanagement

introductie valutamanagement introductie valutamanagement valutamanagement Valutamanagement 1 Inhoudsopgave Inleiding 1 Macro-economische factoren 1.1. Valutamarkten 1.2. Wisselkoersen 1.3. Wat bepaalt de wisselkoers? 1.4. Valutamanagement

Nadere informatie

Handel met voorwetenschap

Handel met voorwetenschap Handel met voorwetenschap Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedrags toezichthouder op de markten van sparen, lenen,

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2014 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

Fiscale aspecten van beleggen in aandelen via een vennootschap

Fiscale aspecten van beleggen in aandelen via een vennootschap BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p. 1/ Fiscale aspecten van beleggen in aandelen via een vennootschap p. 6/ De overdracht van aandelen van een BVBA, het niet-gestorte

Nadere informatie