PENSIOENSPAARFONDS NAAR BELGISCH RECHT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PENSIOENSPAARFONDS NAAR BELGISCH RECHT"

Transcriptie

1 BEHEERREGLEMENT PRICOS DEFENSIVE BEHEERREGLEMENT PRICOS DEFENSIVE PENSIOENSPAARFONDS NAAR BELGISCH RECHT Openbaar Gemeenschappelijk Beleggingsfonds naar Belgisch recht met veranderlijk aantal rechten van deelneming naar Belgisch recht Financiële instrumenten en liquide middelen ICB Het huidige beheerreglement bevat de bepalingen waarin het doel van het gemeenschappelijk beleggingsfonds is vastgesteld, de bijzondere beheer- of bestuursregels die hierop van toepassing zijn en de respectieve rechten en plichten van de beheervennootschap van instellingen voor collectieve belegging, de bewaarder en de deelnemers.

2 INHOUD 1. HET FONDS, DE DEELNEMERS, DE BEHEERVENNOOTSCHAP, DE BEWAARDER TOEGELATEN CATEGORIEËN ACTIVA EN BELEGGINGSBELEID DE RECHTEN VAN DEELNEMING EN DE NETTO-INVENTARISWAARDE VAN DE RECHTEN VAN DEELNEMING TOETREDING EN UITTREDING VARIA

3 1. HET FONDS, DE DEELNEMERS, DE BEHEERVENNOOTSCHAP, DE BEWAARDER 1.1. Het Fonds PRICOS Defensive, hierna "het Fonds" genoemd, is een gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming en dat behoort tot de categorie "financiële instrumenten en liquide middelen", I.C.B., overeenkomstig artikel 7, alinea 1, 2 van de Wet van 20 juli Het Fonds is het onverdeeld vermogen van alle deelnemers in verhouding tot hun deelneming. De deelnemers zijn tot de schulden van het Fonds slechts gehouden ten belope van het nettoactief van het fonds en pro rata van hun deelneming. De schuldeisers van de Beheervennootschap of van de deelnemers hebben geen verhaal op de activa van het Fonds die slechts tot waarborg strekken voor schulden, verbintenissen en verplichtingen die in overeenstemming met de doelomschrijving in huidig beheerreglement ten laste kunnen worden gebracht van de activa van het Fonds. De rekeningen van het Fonds zijn uitgedrukt in euro De deelnemers De deelnemers zijn de mede-eigenaars van het Fonds. Het aantal deelnemers is onbeperkt. De deelname aan het fonds houdt van rechtswege de aanvaarding in zonder voorbehoud van de bepalingen van dit beheerreglement en van alle wijzigingen die hieraan zouden aangebracht worden De Beheervennootschap KBC Asset Management NV, met maatschappelijk zetel te B-1080 Brussel, Havenlaan 2, hierna de Beheervennootschap, beheert het Fonds binnen het kader van dit Beheerreglement en van de Wet van 20 juli 2004 en van de ter uitvoering ervan genomen besluiten en reglementen, in eigen naam maar voor rekening en in het uitsluitende belang van de deelnemers. De Beheervennootschap vertegenwoordigt het Fonds en zijn deelnemers jegens derden en kan, in de gevallen en onder de voorwaarden bepaald in het huidige beheerreglement, de deelnemers in rechte vertegenwoordigen zonder de identiteit van de deelnemers kenbaar te maken De Bewaarder 1. De Bewaarder staat in voor de taken en opdrachten zoals beschreven in artikel 9 van het K.B. van 4 maart 2005 met betrekking tot bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging. De Bewaarder wordt aangesteld door een overeenkomst tussen de Bewaarder en de Beheervennootschap, voor rekening van het Fonds, waarin ook de vergoeding van de Bewaarder wordt vastgelegd. Deze vergoeding bedraagt 0,08%. De Bewaarder kan, op haar eigen verantwoordelijkheid, de materiële bewaring van het vermogen van het Fonds geheel of gedeeltelijk aan derden toevertrouwen. De Beheervennootschap kan de Bewaarder van zijn functie als bewaarder ontheffen middels een schriftelijke kennisgeving met een opzegtermijn van drie maanden. In het geval dat geen andere bewaarder zou zijn aangesteld binnen deze termijn van drie maanden, zal de Bewaarder zijn functie van bewaarder blijven uitoefenen tot op het ogenblik dat een nieuwe bewaarder is aangesteld. De vervanging van de Bewaarder door een andere bewaarder zal worden

4 bekendgemaakt middels publicatie in één nationaal verspreid blad en zal pas van kracht worden na deze publicatie. De opdracht van de bewaarder kan pas worden beëindigd onder de voorwaarden bepaald in artikel 10 van het K.B. van 4 maart 2005 met betrekking tot bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging.

5 1.5. Financiële dienstverlening Deze ondernemingen die instaan voor de financiële dienstverlening worden aangesteld door een overeenkomst met de Beheervennootschap, voor rekening van het Fonds, waarin ook hun eventuele vergoeding wordt vastgelegd. De Beheervennootschap kan een onderneming van haar functies ontheffen middels een schriftelijke kennisgeving met een opzegtermijn van zes maanden. De beëindiging van een contract van financiële dienstverlening is onderworpen aan de voorwaarde dat ten minste één financiële instelling de verantwoordelijkheid voor en de uitvoering van de taken van de financiële dienstverlening op zich neemt. In afwachting van de aanstelling van een andere onderneming zal de overblijvende onderneming haar verplichtingen blijven uitoefenen zoals beschreven in de overeenkomst met de Beheervennootschap. 2. TOEGELATEN CATEGORIEËN ACTIVA EN BELEGGINGSBELEID 2.1. Toegelaten categorieën activa en beleggingsbeleid In uitvoering van de voorschriften van artikel van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 moeten de activa van het Fonds en de inkomsten van die activa, na aftrek van de kosten, uitsluitend worden belegd in de investeringen vermeld en binnen de grenzen vastgelegd in 1 tot 4 hierna : 1 ten hoogste 20 pct. van de in bezit zijnde investeringen die hierna zijn omschreven in 2 tot 4, mogen in een andere munt dan de euro uitgedrukt zijn; 2 ten hoogste 75 pct. van de in bezit zijnde activa mogen worden geïnvesteerd in obligaties en andere schuldinstrumenten die op de kapitaalmarkt verhandelbaar zijn, in hypothecaire leningen en in gelddeposito's binnen de volgende grenzen en overeenkomstig de volgende modaliteiten : - in obligaties en andere schuldinstrumenten in euro of in de munt van een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte, uitgegeven of onvoorwaardelijk gewaarborgd, in hoofdsom en in interest, door een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte, door een van zijn politieke onderafdelingen, door andere openbare lichamen of instellingen van een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte of door een supranationale organisatie waarvan een of meer leden van de Europese Economische Ruimte deel uitmaken of in hypothecaire leningen in euro of in de munt van een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte; - maximum 40 pct. van het totaal van die obligaties en andere schuldinstrumenten die op de kapitaalmarkt verhandelbaar zijn, van die hypothecaire leningen en van die gelddeposito's mag bestaan uit activa, in euro of in de munt van een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte, uitgegeven door publiek- of privaatrechtelijke vennootschappen uit een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte, of uit gelddeposito's, in euro of in de munt van een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte, met een looptijd van meer dan één jaar bij een kredietinstelling die is erkend en wordt gecontroleerd door een toezichthoudende overheid van deze Lidstaat; - maximum 40 pct. van het totaal van die obligaties en andere schuldinstrumenten die op de kapitaalmarkt verhandelbaar zijn, van die hypothecaire leningen en van die gelddeposito's mag bestaan uit activa, in de munt van een Staat die geen lid is van de Europese Economische Ruimte, uitgegeven of onvoorwaardelijk gewaarborgd, in hoofdsom en in interest, door een Staat die geen lid is van de Europese Economische Ruimte, door andere openbare lichamen of instellingen van een Staat die geen lid is van de Europese Economische Ruimte, of door een supranationale organisatie waarvan geen enkel lid van de Europese Economische Ruimte deel uitmaakt, of uit activa in de munt van een Staat die geen lid is van de Europese Economische Ruimte, met een looptijd van meer dan één jaar, uitgegeven door publiek- of privaatrechtelijke vennootschappen uit diezelfde Staat, of uit

6 gelddeposito's, in de munt van een Staat die geen lid is van de Europese Economische Ruimte, met een looptijd van meer dan één jaar bij een kredietinstelling die is erkend en wordt gecontroleerd door een toezichthoudende overheid van deze Staat;

7 3 ten hoogste 75 pct. van de in bezit zijnde activa mogen rechtstreeks worden geïnvesteerd in de volgende aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waarden binnen de volgende grenzen en overeenkomstig de volgende modaliteiten : - maximum 70 pct. van het totaal van die aandelen en waarden mag rechtstreeks bestaan uit aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waarden van vennootschappen naar het recht van een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte waarvan de beurskapitalisatie meer bedraagt dan EUR of de tegenwaarde daarvan uitgedrukt in de munt van een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte en die genoteerd zijn op een gereglementeerde markt; - maximum 30 pct. van het totaal van die aandelen en waarden mag rechtstreeks bestaan uit aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waarden van vennootschappen naar het recht van een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte en waarvan de beurskapitalisatie minder bedraagt dan EUR of de tegenwaarde daarvan uitgedrukt in de munt van een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte en die genoteerd zijn op een gereglementeerde markt; - maximum 20 pct. van het totaal van die aandelen en waarden mag rechtstreeks bestaan uit aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waarden van vennootschappen naar het recht van een Staat die geen lid is van de Europese Economische Ruimte, die niet in euro of in een munt van een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte zijn uitgedrukt, en die genoteerd zijn op een regelmatig werkende markt, waarop wordt toegezien door overheden die erkend zijn door de publieke overheid van een Lidstaat van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling; 4 ten hoogste 10 pct. van de tegoeden mogen worden geïnvesteerd in contanten op een rekening in euro of in een munt van een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte, bij een kredietinstelling die is erkend en wordt gecontroleerd door een toezichthoudende overheid van een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte. Het Fonds kan tijdelijk leningen afsluiten om kortstondige liquiditeitstekorten te overbruggen binnen de grenzen zoals bepaald in artikel 2.2. De voorgeschreven percentages worden berekend op de dag waarop de beleggingen worden gedaan. Onverminderd de hierboven vermelde voorschriften mogen de beleggingen van het Fonds uitsluitend gebeuren onder de voorwaarden bepaald door artikel 45 van het K.B. van 4 maart 2005 en andere wettelijke en reglementaire bepalingen die deze voorwaarden nog zullen aanvullen. Het beleggingsbeleid van het Fonds wordt nader omschreven in het prospectus Bijzondere toelatingen Het Fonds heeft een afwijking verkregen overeenkomstig artikel 51 van het K.B. van 4 maart 2005, die het toestaat om, volgens het beginsel van de risicospreiding, tot 100 % van hun activa te beleggen in verschillende uitgiften van effecten en geldmarktinstrumenten die worden uitgegeven of gewaarborgd door een lidstaat van de Europese Economische Ruimte, haar plaatselijke besturen, een staat die geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of internationale publiekrechtelijke instellingen waarin één of meer lidstaten van de Europese Economische Ruimte deelnemen. De aandacht van de beleggers wordt gevestigd op de mogelijkheid dat het Fonds tot 100% van zijn nettoactiva mag beleggen (volgens het principe van de risicospreiding) in roerende waarden uitgegeven door Duitsland, Nederland, België, Frankrijk en Spanje. In het geval dat van deze afwijking gebruik wordt gemaakt, zal het Fonds beleggen in effecten en

8 geldmarktinstrumenten uit ten minste zes verschillende uitgiften, desgevallend uitgegeven door dezelfde entiteit, zonder dat de effecten en geldmarktinstrumenten die tot een zelfde uitgifte behoren, meer dan 30 % mogen bedragen van het totaalbedrag van de activa.

9 3. DE RECHTEN VAN DEELNEMING EN DE NETTO-INVENTARISWAARDE VAN DE RECHTEN VAN DEELNEMING 3.1. De rechten van deelneming De deelneming aan het fonds wordt vastgesteld door een inschrijving in een spaarrekening, geopend op de naam van de deelnemer, waarbij het aantal rechten van deelneming wordt bepaald waarop de deelnemer recht heeft. De rechten van deelneming van het fonds dienen volledig te zijn volgestort en worden uitgegeven zonder vermelding van nominale waarde. Er zijn geen voorkeurrechten of rechten van voorkoop aan verbonden. De rechten van deelneming worden niet materieel geleverd. De Beheervennootschap kan, in het belang van de deelnemers, de rechten van deelneming samenvoegen of splitsen. De deelneming aan het fonds mag op fracties van rechten van deelneming betrekking hebben. Er worden enkel kapitalisatiegerechtigde rechten van deelneming uitgegeven De netto-inventariswaarde van de rechten van deelneming De netto-inventariswaarde van de rechten van deelneming wordt voor elke Belgische bankwerkdag ( evaluatiedag ) berekend onder de verantwoordelijkheid van de beheervennootschap. Ze wordt uitgedrukt in euro. De netto-inventariswaarde van de rechten van deelneming wordt vastgesteld op basis van de reële waarde van de activa en de passiva. De reële waarde is gelijk aan: a) voor effecten, geldmarktinstrumenten en financiële derivaten die worden verhandeld op een markt geviseerd in artikel 45, 1, 1, 2,3 en 8 van het K.B. van 4 maart 2005, is de reële waarde gelijk aan de slotkoers van het betrokken effect, tenzij deze koers niet representatief is; b) voor de waarden wier laatste koers niet representatief is en voor de waarden die niet toegelaten zijn tot een officiële notering of op een andere georganiseerde markt: de waarschijnlijke realisatiewaarde, voorzichtig en te goeder trouw geschat; c) voor de liquide activa: de marktwaarde; d) de te ontvangen vorderingen: pro rata temporis, op basis van hun juiste waarde, indien gekend, of indien de juiste waarde niet gekend is, op basis van hun geschatte waarde. Voor ten minste 80 % van de activa wordt een reële waarde in aanmerking genomen die nog niet gekend was bij de afsluiting van de ontvangstperiode van de aanvragen tot uitgifte of inkoop van rechten van deelneming dan wel compartimentwijziging. De waarden uitgedrukt in een andere munt dan de rekeneenheid van het Fonds worden omgezet in de rekeneenheid van het Fonds op basis van de laatst gekende wisselkoersen. De netto-inventariswaarde wordt bepaald door de waarde van de nettoactiva van het Fonds te delen door het totale aantal rechten van deelneming in omloop op de evaluatiedag. Indien er in het Fonds tegelijkertijd kapitalisatie- en dividendgerechtigde rechten van deelneming aanwezig zijn, wordt de netto-inventariswaarde van de dividendgerechtigde rechten van

10 deelneming bepaald door de nettoactiva te delen door het aantal in omloop zijnde dividendgerechtigde rechten van deelneming, vermeerderd met de pariteit vermenigvuldigd met het aantal kapitaliserende rechten van deelneming in omloop.

11 De netto-inventariswaarde van de kapitaliserende rechten van deelneming stemt overeen met de netto-inventariswaarde van de dividendgerechtigde rechten van deelneming, vermenigvuldigd met deze pariteit. Bij de uitgifte of de terugkoop van rechten van deelneming wordt het nettoactief van het Fonds vermeerderd met het ontvangen bedrag of verminderd met het betaalde bedrag. Om het nettoactief van het Fonds te bekomen, wordt van de aldus verkregen waarde van de activa, de waarde van de passiva van het Fonds afgetrokken. De passiva van het Fonds omvatten de eventueel aangegane leningen en schulden, waarbij de niet vervallen schulden pro rata temporis worden bepaald op basis van hun exacte waarde, indien gekend, of, bij gebrek hieraan, op basis van hun geschatte waarde. 4. TOETREDING EN UITTREDING 4.1. Toetreding Onder voorbehoud van de bepalingen van punt 4.5., worden de aanvragen tot toetreding tot het Fonds elke Belgische bankwerkdag ontvangen vóór uur door de door de Beheervennootschap daartoe aangeduide instellingen. De aanvragen tot toetreding kunnen echter worden geweigerd door de Beheervennootschap als het haar door overmacht onmogelijk is een objectieve inventariswaarde te bepalen. De Beheervennootschap heeft het recht de aanvragen tot toetreding te weigeren indien het belang van de deelnemers dit vereist en in geval van bijzondere omstandigheden die dit noodzakelijk maken De uitgifteprijs De rechten van deelneming worden uitgegeven tegen de netto-inventariswaarde per recht van deelneming, vermeerderd met een toetredingscommissie van 2% voor de instellingen die de financiële dienst verzorgen. Het tarief van de toetredingscommissie wordt vastgelegd door de Beheervennootschap voor alle landen waar het Fonds gecommercialiseerd wordt. Dit tarief wordt duidelijk vermeld in het prospectus. Dit tarief kan worden gewijzigd door de Beheervennootschap overeenkomstig de artikels 58 en 60 van het K.B. van 4 maart De aanvragen worden uitgevoerd op basis van de netto-inventariswaarde zoals berekend voor de Belgische bankwerkdag waarop de aanvraag werd ontvangen. De uitgifteprijs moet worden betaald binnen een periode van ten hoogste tien Belgische bankwerkdagen volgend op de datum waarop de inschrijvingsaanvraag is ontvangen door de instellingen aangesteld door de Beheervennootschap. De werkelijke periode die van toepassing is, zal duidelijk worden vermeld in het prospectus. Na goedkeuring door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen kan de valutering worden gewijzigd. De gewijzigde valutering wordt van kracht de dag na de publicatie van de wijziging in een blad met nationale verspreiding in België behoudens andersluidend beding in de publicatie Uittreding Onder voorbehoud van de bepalingen van punt 4.5., worden de aanvragen tot uittreding uit het Fonds elke Belgische bankwerkdag ontvangen vóór uur door de door de Beheervennootschap daartoe aangeduide instellingen.

12 De aanvragen tot uittreding kunnen echter worden geweigerd door de Beheervennootschap als het haar wegens een geval van overmacht onmogelijk is een objectieve inventariswaarde te bepalen. De Beheervennootschap heeft het recht op elk ogenblik rechten van deelneming terug te kopen gehouden door deelnemers die niet gerechtigd zijn om rechten van deelneming van het Fonds te kopen of in bezit te hebben.

13 Wanneer een belegger die in het bezit is van rechten van deelneming de terugkoop vraagt van ten minste 3% van de nettoactiva van het Fonds, moet hij de beheervennootschap of een van de door haar aangeduide instellingen hiervan ten minste 5 bankwerkdagen op voorhand van in kennis stellen De terugbetalingsprijs De rechten van deelneming worden terugbetaald tegen de netto-inventariswaarde per recht van deelneming. Er zijn geen uittredingskosten. Het tarief van de uittredingskosten wordt vastgelegd door de Beheervennootschap en geldt voor alle landen waar het Fonds wordt gecommercialiseerd. Dit tarief wordt duidelijk vermeld in het prospectus. Dit tarief kan door de Beheervennootschap worden gewijzigd overeenkomstig de artikels 58 en 60 van het K.B. van 4 maart De aanvragen worden uitgevoerd op basis van de netto-inventariswaarde zoals berekend voor de Belgische bankwerkdag waarop de aanvraag werd ontvangen. De terugbetalingsprijs wordt betaald binnen een periode van maximaal tien Belgische bankwerkdagen volgend op de datum waarop de aanvraag tot inkoop is ontvangen door de instellingen aangesteld door de Beheervennootschap. De periode die effectief van toepassing zal zijn, zal duidelijk worden vermeld in het prospectus. Na goedkeuring door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen kan de valutering worden gewijzigd. De gewijzigde valutering wordt van kracht de dag na de publicatie van de wijziging in een blad met nationale verspreiding in België behoudens andersluidend beding in de publicatie Opschorting van de berekening van de netto-inventariswaarde en van de uitgifte en de terugkoop van rechten van deelneming De bepaling van de netto-inventariswaarde van de rechten van deelneming van het Fonds evenals de uitgifte en de terugbetaling van rechten van deelneming kunnen tijdelijk worden geschorst in uitzonderlijke gevallen wanneer de omstandigheden het vereisen en wanneer de schorsing verantwoord is in het belang van de deelnemers. De bepaling van de netto-inventariswaarde van de rechten van deelneming van het Fonds evenals de uitgifte en de terugbetaling van rechten van deelneming kunnen uitzonderlijk worden geschorst in de gevallen voorzien in de artikels 102 en 103 van het K.B. van 4 maart 2005 betreffende bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging. In het geval van belangrijke aanvragen tot terugbetaling van rechten van deelneming of in uitzonderlijke omstandigheden die de belangen van de deelnemers kunnen schaden, heeft de Beheervennootschap het recht de waarde van de rechten van deelneming pas te bepalen na te zijn overgegaan tot de noodzakelijke verkoop van activa voor rekening van het Fonds. De uitgestelde inschrijvingen en aanvragen tot terugkoop zullen geannuleerd kunnen worden door middel van een schriftelijke kennisgeving, voorzover ze door de Beheervennootschap wordt ontvangen vóór het einde van de schorsing. De uitgestelde inschrijvingen en aanvragen tot terugkoop zullen in aanmerking worden genomen vanaf de eerste evaluatiedag volgend op de beëindiging van de schorsing. 5. VARIA 5.1. Beheerloon

14 Voor het beleggingsbeheer van het Fonds ontvangt de Beheervennootschap een beheerloon. Het beheerloon bedraagt 0,90% per jaar berekend op basis van de gemiddelde totale nettoactiva van het Fonds, behalve op de activa die belegd zijn in instellingen voor collectieve belegging beheerd door een financiële instelling van de KBC Groep. Voor de berekening van het beheerloon wordt dag na dag een provisie opgebouwd en deze provisie wordt maandelijks afgerekend. Dit beheerloon wordt bovendien verminderd met de in de loop van het boekjaar aangerekende voorschotten. Deze voorschotten worden aangerekend per trimester en worden berekend op de nettoactiva van het fonds op de laatste bankwerkdag van het betrokken trimester, verminderd met de nettoactiva die belegd zijn in instellingen voor collectieve belegging beheerd door een onderneming van de KBC-groep. Het tarief kan door de Beheervennootschap worden gewijzigd overeenkomstig de artikels 58 en 60 van het K.B. van 4 maart Belastingen, taksen, kosten Komen ten laste van het Fonds: a) alle belastingen en taksen die eventueel verschuldigd zijn door de Beheervennootschap op de activa en inkomsten van het Fonds ; b) de kosten die rechtstreeks verbonden zijn aan verrichtingen waarbij activa worden verhandeld ; c) de bijdragen aan de controle-autoriteiten van de landen waar de rechten van deelneming van het Fonds worden aangeboden ; d) de honoraria van de commissarissen; e) de kosten voor publicatie van de koers van de rechten van deelneming; f) de kosten voor het drukken en afleveren van de rechten van deelneming ; g) de kosten voor het drukken en verdelen van het prospectus en van de financiële verslagen; h) de kosten voor marketing; i) de kosten voor de financiële dienst van de rechten van deelneming en coupons; j) het in punt 5.1. vermelde beheerloon; k) alle andere kosten in verband met de oprichting, de werking en de eventuele liquidatie van het Fonds. Deze kosten omvatten: - de kosten van de officiële akten; - de kosten verbonden aan de Algemene Vergaderingen; - de vergoeding voor de Bewaarder; - de gerechtelijke kosten en de kosten voor juridisch advies eigen aan het Fonds; - de kosten voor de berekening van de netto inventariswaarde en de kosten voor de boekhouding; - de kosten van een eventuele omruiling of afstempeling van de rechten van deelneming van ontbonden beleggingsinstellingen wier activa in het Fonds worden ingebracht; - de kosten van een eventuele notering aan een beurs; - alle andere uitgaven die het gevolg zijn van wettelijke verplichtingen of gedaan worden in het belang van de deelnemers.

15 5.3. Beleggingen in rechten van deelneming van instellingen voor collectieve belegging beheerd door een onderneming van de KBC Groep Indien het Fonds belegt in rechten van deelneming van instellingen voor collectieve belegging waarvan de portefeuille wordt beheerd door een onderneming van de KBC Groep zal deze onderneming geen toetredingskosten aanrekenen met betrekking tot deze belegging.

16 Indien het Fonds belegt in rechten van deelneming van instellingen voor collectieve belegging waarvan de portefeuille wordt beheerd door een onderneming van de KBC Groep zal de Beheervennootschap geen vergoeding aanrekenen voor het beheer van het overeenkomstige deel van de portefeuille van het Fonds De Algemene Vergadering van deelnemers De jaarlijkse Algemene Vergadering zal elke vierde woensdag van de maand maart om uur plaatshebben op de zetel van de Beheervennootschap of op elke andere plaats in België die in het oproepingsbericht wordt meegedeeld. Indien deze dag geen bankwerkdag is wordt de Algemene Vergadering de eerstvolgende bankwerkdag gehouden. De jaarlijkse Algemene Vergadering kan in het buitenland worden gehouden indien de Beheervennootschap soeverein vaststelt dat buitengewone omstandigheden dit vereisen. De jaarlijkse Algemene Vergadering hoort het beheerverslag, het verslag van de commissarissen over de jaarrekening en spreekt zich uit over de goedkeuring van de jaarrekening evenals over de bestemming van het resultaat van het Fonds. Behoudens andersluidende voorwaarden vermeld in het oproepingsbericht moeten de eigenaars van de aandelen op naam, om toegelaten te worden tot de Algemene Vergadering, vijf volle dagen voor de vastgestelde datum van de vergadering schriftelijk de Raad van Bestuur op de hoogte brengen van hun intentie om de Algemene Vergadering bij te wonen en van het aantal effecten waarvoor ze van plan zijn aan de stemming deel te nemen. Het beheerverslag, het verslag van de commissarissen van het Fonds en de jaarrekeningen zullen ter beschikking gesteld worden van de deelnemers indien zij de toezending ervan vragen bij de contactpersoon vermeld in het prospectus. De Raad van Bestuur van de Beheervennootschap en de commissarissen van het Fonds kunnen een Algemene Vergadering van deelnemers bijeenroepen. Zij moeten deze Algemene Vergadering bijeenroepen in de gevallen voorzien door artikel 13, 2, tweede lid van de Wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles. De oproepingen voor elke Algemene Vergadering bevatten de agenda, de plaats en het uur van de vergadering alsook de voorwaarden om aan de vergadering te kunnen deelnemen. Zij gebeuren door een publicatie in een nationaal verspreid blad minstens acht dagen voor de datum van de vergadering. Elk recht van deelneming geeft recht op één stem. In de gevallen voorzien door artikel 13, 2, tweede lid van de Wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles kan de Algemene Vergadering van deelnemers maar geldig beraadslagen en beslissen als de aanwezige of vertegenwoordigde deelnemers ten minste de helft van het aantal in omloop zijnde rechten van deelneming vertegenwoordigen. Als deze voorwaarde niet is vervuld, is een nieuwe bijeenroeping noodzakelijk en zal de nieuwe Algemene Vergadering geldig beraadslagen en beslissen, ongeacht het aantal in omloop zijnde rechten van deelneming dat door de aanwezige of vertegenwoordigde deelnemers vertegenwoordigd is. Alle beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde deelnemers Commissaris De Algemene Vergadering van deelnemers stelt een bedrijfsrevisor aan om de functie van commissaris van het Fonds waar te nemen conform artikel 83 van de Wet van 20 juli De commissaris voert de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen.

17 De commissaris stelt naar aanleiding van de jaarrekening een omstandig schriftelijk verslag op. Dit verslag zal ter beschikking worden gesteld van de deelnemers als zij de toezending ervan vragen bij de contactpersoon vermeld in het prospectus.

18 5.6. Vereffening en herstructurering van het Fonds Het Fonds wordt opgericht voor onbepaalde duur. De deelnemers, hun erfgenamen of rechthebbenden kunnen geen ontbinding noch vereffening van het Fonds vorderen. Het Fonds kan niet worden ontbonden door het uittreden, het overlijden, de onbekwaamheid, het ontslag, het faillissement of het kennelijk onvermogen van de deelnemers. De Beheervennootschap kan beslissen de Algemene Vergadering van deelnemers voor te stellen om tot de vereffening of de herstructurering van het Fonds over te gaan. De Algemene Vergadering van deelnemers zal een vereffenaar aanstellen en de modaliteiten van de vereffening of van de herstructurering van het Fonds bepalen. In het geval van toepassing van artikel 83 van het K.B. van 4 maart 2005 zal de Beheervennootschap de kosten dragen verbonden aan de ontbinding, de vereffening en de afsluiting van de vereffening van het Fonds Boekjaar Het boekjaar van het Fonds wordt elk jaar afgesloten op 31 december Wijzigingen van het beheerreglement Op voorstel van de Beheervennootschap en na goedkeuring van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen kan het beheerreglement worden gewijzigd door de Algemene Vergadering van deelnemers. De procedure voor wijziging van valutering wordt uiteengezet in de punten 4.2. en 4.4. De procedure voor wijziging van de tarieven wordt uiteengezet in de punten 4.2., 4.4., 5.1. Deze wijzigingen worden gepubliceerd in een nationaal verspreid blad en in ten minste één krant van elk land waar de rechten van deelneming van het Fonds worden gecommercialiseerd. De tekst van deze wijzigingen wordt eveneens, aan de loketten van de instellingen die belast zijn met de uitgifte en de terugkoop van de rechten van deelneming, kosteloos ter beschikking gesteld van de deelnemers die er om verzoeken. Elke wijziging wordt neergelegd bij de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen Uitoefening van de stemrechten door de beheervennootschap De stemrechten verbonden aan de financiële instrumenten die tot het Fonds behoren zullen worden uitgeoefend als het belang van de deelnemers dit vereist Uitlenen van financiële instrumenten Onder de door de wet gestelde voorwaarden mag het Fonds financiële instrumenten uitlenen Geschillen Elk geschil dat betrekking heeft op de toepassing of de uitvoering van dit reglement zal worden voorgelegd aan een scheidsrechter aangesteld door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel, op verzoek van de meest gerede partij. De procedureregels worden vastgelegd overeenkomstig de bepalingen van het gerechtelijk wetboek die terzake van toepassing zijn. In geval van afwijking tussen de Nederlandse en anderstalige uitgaven van het beheerreglement, heeft de Nederlandse tekst de voorrang.

19 8 augustus 2011

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. Rechtsvorm - Naam De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen (hierna

Nadere informatie

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap?

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat

Nadere informatie

STATUTEN HOOFDSTUK 1 BENAMING, ZETEL, MAATSCHAPPELIJK DOEL, DUUR

STATUTEN HOOFDSTUK 1 BENAMING, ZETEL, MAATSCHAPPELIJK DOEL, DUUR STATUTEN HOOFDSTUK 1 BENAMING, ZETEL, MAATSCHAPPELIJK DOEL, DUUR Artikel 1 De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam European Design and Automation Association (EDAA) en heeft de rechtsvorm van

Nadere informatie

algemene bankvoorwaarden

algemene bankvoorwaarden algemene bankvoorwaarden Uitgave geregistreerd te Brussel, 6 de kantoor, op 31 oktober 2013, boek 302, blad 92, vak 16. Deze Algemene Bankvoorwaarden vervangen de Algemene Bankvoorwaarden die op 3 februari

Nadere informatie

Statuten van Aegon N.V.

Statuten van Aegon N.V. Statuten van Aegon N.V. gevestigd te 's-gravenhage aegon.com Den Haag, 29 mei 2013 Inhoud: Integrale tekst van de statuten, zoals deze luiden na wijziging bij akte op 29 mei 2013 verleden voor mr. Chr.M.

Nadere informatie

STATUTEN IMCD N.V. 1 / 20

STATUTEN IMCD N.V. 1 / 20 STATUTEN IMCD N.V. Naam. Artikel 1. De vennootschap draagt de naam IMCD N.V. Zetel. Artikel 2. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam. Doel. Artikel 3. De vennootschap heeft ten doel: a. het oprichten

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen

Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen Officieuze coördinatie op 3 oktober 2012 Deze officieuze coördinatie houdt rekening met de wijzigingen die werden

Nadere informatie

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars Bulletin 63 CBN Commissie voor Boekhoudkundige Normen Voorwoord In augustus 2012 werd het boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars gepubliceerd

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING 1 VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING De Raad van Commissarissen en Directie van Batenburg Techniek N.V. leggen op voorstel van de prioriteit aan de op 23 april 2014 te houden Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Nadere informatie

STATUTEN TITEL I BENAMING ZETEL DOEL DUUR

STATUTEN TITEL I BENAMING ZETEL DOEL DUUR STATUTEN ARTIKEL 1 NAAM TITEL I BENAMING ZETEL DOEL DUUR De vereniging werd opgericht onder de benaming BELGISCHE VERENIGING VOOR PELVISCHE REËDUCATIE, afgekort PELVIRED, vereniging zonder winstoogmerk.

Nadere informatie

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave Rekeningenstelsel Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave INHOUD 1. INLEIDING 3 1.1. GEBRUIK VAN DE REKENINGEN 5 1.2. SCHEMA VAN DE JAARREKENING 6 1.3. NEGENDE UITGAVE 7 2. HANDLEIDING VOOR

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015)

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015) Deze algemene voorwaarden van de ING-kredieten onderworpen aan de wetgeving op het consumentenkrediet (hierna de "Algemene voorwaarden" genoemd) hebben tot doel een beschrijving te geven van de dienstverlening

Nadere informatie

7. NORMEN INZAKE DE CONTROLE BIJ HET VOORSTEL TOT ONTBINDING VAN VENNOOTSCHAPPEN MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

7. NORMEN INZAKE DE CONTROLE BIJ HET VOORSTEL TOT ONTBINDING VAN VENNOOTSCHAPPEN MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID 7. NORMEN INZAKE DE CONTROLE BIJ HET VOORSTEL TOT ONTBINDING VAN VENNOOTSCHAPPEN MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID Gelet op de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut der Bedrijfsrevisoren,

Nadere informatie

-------------------- TOELICHTING BIJ DE GECOÖRDINEERDE TEKST --------------------------------------------------------------------------

-------------------- TOELICHTING BIJ DE GECOÖRDINEERDE TEKST -------------------------------------------------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 17 VAN 19 DECEMBER 1974 TOT INVOERING VAN EEN REGELING VAN AANVULLENDE VERGOEDING TEN GUNSTE VAN SOMMIGE BEJAARDE WERKNEMERS INDIEN ZIJ WORDEN ONTSLAGEN, GEWIJZIGD DOOR

Nadere informatie

ALGEMENE BANKVOORWAARDEN

ALGEMENE BANKVOORWAARDEN ALGEMENE BANKVOORWAARDEN 30/06/2014 Inhoud Hoofdstuk 1 Basisbepalingen 4 Artikel 1 Toepassingsgebied 4 Artikel 2 Identiteit, rechtsbekwaamheid, bevoegdheden 4 Artikel 3 Correspondentie/Communicatie 4 Artikel

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 12 AUGUSTUS 2014

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 12 AUGUSTUS 2014 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

S T A T U T E N van: Nutreco N.V., statutair gevestigd te Boxmeer

S T A T U T E N van: Nutreco N.V., statutair gevestigd te Boxmeer S T A T U T E N van: Nutreco N.V., statutair gevestigd te Boxmeer Naam en zetel. Artikel 1. 1.1. De vennootschap is een naamloze vennootschap en draagt de naam: Nutreco N.V. 1.2. De vennootschap is gevestigd

Nadere informatie

RESIDENTIE COSTA DEL SOL

RESIDENTIE COSTA DEL SOL RESIDENTIE COSTA DEL SOL Leopoldlaan 148 8430 Middelkerke 0829.593.191 Gecoördineerde statuten ingevolge de wet van 2 juni 2010 Y&E Invest BVBA Ooststraat 103 8434 Middelkerke (Westende) RPR Oostende BTW

Nadere informatie

Wet van 19 juli 1983 op het leerlingwezen uitgeoefend door werknemers in loondienst. TITEL I. - Toepassingsgebied

Wet van 19 juli 1983 op het leerlingwezen uitgeoefend door werknemers in loondienst. TITEL I. - Toepassingsgebied Wet van 19 juli 1983 op het leerlingwezen uitgeoefend door werknemers in loondienst (B.S. 31.08.1983) Gewijzigd bij (1) wet van 24 juli 1987 (B.S. 28.08.1987; erratum 11.03.1989) (2) wet van 20 juli 1992

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND

VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND VOOR VRIJ ONDERNEMEN VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND BOEKHOUDKUNDIGE, FISCALE, JURIDISCHE EN SOCIAALRECHTELIJKE ASPECTEN Dit overzicht

Nadere informatie

Hoofdstuk I. Benaming, zetel en doel van de vereniging

Hoofdstuk I. Benaming, zetel en doel van de vereniging STATUTEN BEROEPSVERENIGING GEVESTIGD TE BOOM GENAAMD: KONINKLIJKE MARKTKRAMERSBOND VAN BOOM RUPELSTREEK & KLEIN-BRABANT Hoofdstuk I Benaming, zetel en doel van de vereniging Artikel 1.- De vereniging werd

Nadere informatie

GECOORDINEERDE STATUTEN

GECOORDINEERDE STATUTEN GECOORDINEERDE STATUTEN RESIDENTIE SCHUBERT Te 9900 Eeklo, Molenstraat, 40 KBO nummer 0851.463.426 Ten jare NEGENTIENHONDERD DRIEËNNEGENTIG Op TIEN FEBRUARI Voor ons meester JOZEF DAUWE, notaris ter standplaats

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KREDIETOPENINGEN AAN DE ONDERNEMINGEN*

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KREDIETOPENINGEN AAN DE ONDERNEMINGEN* ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KREDIETOPENINGEN AAN DE ONDERNEMINGEN* * De in cursief opgenomen bepalingen gelden enkel voor zover de kredietnemer en/of desgevallend de derde-garant natuurlijke personen zijn.

Nadere informatie

De vereniging wordt aangegaan onder de rechtsvorm van een vereniging zonder winstoogmerk en draagt de naam We Want More! vzw,

De vereniging wordt aangegaan onder de rechtsvorm van een vereniging zonder winstoogmerk en draagt de naam We Want More! vzw, TITEL I: Algemeenheden ARTIKEL 1 - NAAM De vereniging wordt aangegaan onder de rechtsvorm van een vereniging zonder winstoogmerk en draagt de naam We Want More! vzw, afgekort WWM!. Alle akten, facturen,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Auto

Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Auto Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Auto Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot uw contract of een schadegeval, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw makelaar of met onze diensten.

Nadere informatie

Maatschappelijk doel en werkingsmiddelen

Maatschappelijk doel en werkingsmiddelen VERENIGING VAN VLAAMSE STEDEN EN GEMEENTEN Statuten I. Naam en maatschappelijke zetel Artikel 1 De Vereniging heet : de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, afgekort V.V.S.G. Artikel 2 De maatschappelijke

Nadere informatie

Artikel 3 De vennootschap heeft ten doel: 1. [doelen]; 2. al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Artikel 3 De vennootschap heeft ten doel: 1. [doelen]; 2. al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 1 Voorbeeld* statuten Besloten Vennootschap Artikel 1 In deze statuten wordt verstaan onder: a. vennootschap: de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben; b. directie: het bestuur van de vennootschap;

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 17 juli 1991 (B.S. van 21.8.1991) houdende coördinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit.

Koninklijk besluit van 17 juli 1991 (B.S. van 21.8.1991) houdende coördinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit. Koninklijk besluit van 17 juli 1991 (B.S. van 21.8.1991) houdende coördinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit. COORDINATIE OPGAVE DER WIJZIGENDE WETTEN 1. Wet van 24.12.1993 (B.S. van 22.1.1994)

Nadere informatie