PENSIOENSPAARFONDS NAAR BELGISCH RECHT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PENSIOENSPAARFONDS NAAR BELGISCH RECHT"

Transcriptie

1 BEHEERREGLEMENT PRICOS DEFENSIVE BEHEERREGLEMENT PRICOS DEFENSIVE PENSIOENSPAARFONDS NAAR BELGISCH RECHT Openbaar Gemeenschappelijk Beleggingsfonds naar Belgisch recht met veranderlijk aantal rechten van deelneming naar Belgisch recht Financiële instrumenten en liquide middelen ICB Het huidige beheerreglement bevat de bepalingen waarin het doel van het gemeenschappelijk beleggingsfonds is vastgesteld, de bijzondere beheer- of bestuursregels die hierop van toepassing zijn en de respectieve rechten en plichten van de beheervennootschap van instellingen voor collectieve belegging, de bewaarder en de deelnemers.

2 INHOUD 1. HET FONDS, DE DEELNEMERS, DE BEHEERVENNOOTSCHAP, DE BEWAARDER TOEGELATEN CATEGORIEËN ACTIVA EN BELEGGINGSBELEID DE RECHTEN VAN DEELNEMING EN DE NETTO-INVENTARISWAARDE VAN DE RECHTEN VAN DEELNEMING TOETREDING EN UITTREDING VARIA

3 1. HET FONDS, DE DEELNEMERS, DE BEHEERVENNOOTSCHAP, DE BEWAARDER 1.1. Het Fonds PRICOS Defensive, hierna "het Fonds" genoemd, is een gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming en dat behoort tot de categorie "financiële instrumenten en liquide middelen", I.C.B., overeenkomstig artikel 7, alinea 1, 2 van de Wet van 20 juli Het Fonds is het onverdeeld vermogen van alle deelnemers in verhouding tot hun deelneming. De deelnemers zijn tot de schulden van het Fonds slechts gehouden ten belope van het nettoactief van het fonds en pro rata van hun deelneming. De schuldeisers van de Beheervennootschap of van de deelnemers hebben geen verhaal op de activa van het Fonds die slechts tot waarborg strekken voor schulden, verbintenissen en verplichtingen die in overeenstemming met de doelomschrijving in huidig beheerreglement ten laste kunnen worden gebracht van de activa van het Fonds. De rekeningen van het Fonds zijn uitgedrukt in euro De deelnemers De deelnemers zijn de mede-eigenaars van het Fonds. Het aantal deelnemers is onbeperkt. De deelname aan het fonds houdt van rechtswege de aanvaarding in zonder voorbehoud van de bepalingen van dit beheerreglement en van alle wijzigingen die hieraan zouden aangebracht worden De Beheervennootschap KBC Asset Management NV, met maatschappelijk zetel te B-1080 Brussel, Havenlaan 2, hierna de Beheervennootschap, beheert het Fonds binnen het kader van dit Beheerreglement en van de Wet van 20 juli 2004 en van de ter uitvoering ervan genomen besluiten en reglementen, in eigen naam maar voor rekening en in het uitsluitende belang van de deelnemers. De Beheervennootschap vertegenwoordigt het Fonds en zijn deelnemers jegens derden en kan, in de gevallen en onder de voorwaarden bepaald in het huidige beheerreglement, de deelnemers in rechte vertegenwoordigen zonder de identiteit van de deelnemers kenbaar te maken De Bewaarder 1. De Bewaarder staat in voor de taken en opdrachten zoals beschreven in artikel 9 van het K.B. van 4 maart 2005 met betrekking tot bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging. De Bewaarder wordt aangesteld door een overeenkomst tussen de Bewaarder en de Beheervennootschap, voor rekening van het Fonds, waarin ook de vergoeding van de Bewaarder wordt vastgelegd. Deze vergoeding bedraagt 0,08%. De Bewaarder kan, op haar eigen verantwoordelijkheid, de materiële bewaring van het vermogen van het Fonds geheel of gedeeltelijk aan derden toevertrouwen. De Beheervennootschap kan de Bewaarder van zijn functie als bewaarder ontheffen middels een schriftelijke kennisgeving met een opzegtermijn van drie maanden. In het geval dat geen andere bewaarder zou zijn aangesteld binnen deze termijn van drie maanden, zal de Bewaarder zijn functie van bewaarder blijven uitoefenen tot op het ogenblik dat een nieuwe bewaarder is aangesteld. De vervanging van de Bewaarder door een andere bewaarder zal worden

4 bekendgemaakt middels publicatie in één nationaal verspreid blad en zal pas van kracht worden na deze publicatie. De opdracht van de bewaarder kan pas worden beëindigd onder de voorwaarden bepaald in artikel 10 van het K.B. van 4 maart 2005 met betrekking tot bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging.

5 1.5. Financiële dienstverlening Deze ondernemingen die instaan voor de financiële dienstverlening worden aangesteld door een overeenkomst met de Beheervennootschap, voor rekening van het Fonds, waarin ook hun eventuele vergoeding wordt vastgelegd. De Beheervennootschap kan een onderneming van haar functies ontheffen middels een schriftelijke kennisgeving met een opzegtermijn van zes maanden. De beëindiging van een contract van financiële dienstverlening is onderworpen aan de voorwaarde dat ten minste één financiële instelling de verantwoordelijkheid voor en de uitvoering van de taken van de financiële dienstverlening op zich neemt. In afwachting van de aanstelling van een andere onderneming zal de overblijvende onderneming haar verplichtingen blijven uitoefenen zoals beschreven in de overeenkomst met de Beheervennootschap. 2. TOEGELATEN CATEGORIEËN ACTIVA EN BELEGGINGSBELEID 2.1. Toegelaten categorieën activa en beleggingsbeleid In uitvoering van de voorschriften van artikel van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 moeten de activa van het Fonds en de inkomsten van die activa, na aftrek van de kosten, uitsluitend worden belegd in de investeringen vermeld en binnen de grenzen vastgelegd in 1 tot 4 hierna : 1 ten hoogste 20 pct. van de in bezit zijnde investeringen die hierna zijn omschreven in 2 tot 4, mogen in een andere munt dan de euro uitgedrukt zijn; 2 ten hoogste 75 pct. van de in bezit zijnde activa mogen worden geïnvesteerd in obligaties en andere schuldinstrumenten die op de kapitaalmarkt verhandelbaar zijn, in hypothecaire leningen en in gelddeposito's binnen de volgende grenzen en overeenkomstig de volgende modaliteiten : - in obligaties en andere schuldinstrumenten in euro of in de munt van een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte, uitgegeven of onvoorwaardelijk gewaarborgd, in hoofdsom en in interest, door een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte, door een van zijn politieke onderafdelingen, door andere openbare lichamen of instellingen van een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte of door een supranationale organisatie waarvan een of meer leden van de Europese Economische Ruimte deel uitmaken of in hypothecaire leningen in euro of in de munt van een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte; - maximum 40 pct. van het totaal van die obligaties en andere schuldinstrumenten die op de kapitaalmarkt verhandelbaar zijn, van die hypothecaire leningen en van die gelddeposito's mag bestaan uit activa, in euro of in de munt van een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte, uitgegeven door publiek- of privaatrechtelijke vennootschappen uit een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte, of uit gelddeposito's, in euro of in de munt van een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte, met een looptijd van meer dan één jaar bij een kredietinstelling die is erkend en wordt gecontroleerd door een toezichthoudende overheid van deze Lidstaat; - maximum 40 pct. van het totaal van die obligaties en andere schuldinstrumenten die op de kapitaalmarkt verhandelbaar zijn, van die hypothecaire leningen en van die gelddeposito's mag bestaan uit activa, in de munt van een Staat die geen lid is van de Europese Economische Ruimte, uitgegeven of onvoorwaardelijk gewaarborgd, in hoofdsom en in interest, door een Staat die geen lid is van de Europese Economische Ruimte, door andere openbare lichamen of instellingen van een Staat die geen lid is van de Europese Economische Ruimte, of door een supranationale organisatie waarvan geen enkel lid van de Europese Economische Ruimte deel uitmaakt, of uit activa in de munt van een Staat die geen lid is van de Europese Economische Ruimte, met een looptijd van meer dan één jaar, uitgegeven door publiek- of privaatrechtelijke vennootschappen uit diezelfde Staat, of uit

6 gelddeposito's, in de munt van een Staat die geen lid is van de Europese Economische Ruimte, met een looptijd van meer dan één jaar bij een kredietinstelling die is erkend en wordt gecontroleerd door een toezichthoudende overheid van deze Staat;

7 3 ten hoogste 75 pct. van de in bezit zijnde activa mogen rechtstreeks worden geïnvesteerd in de volgende aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waarden binnen de volgende grenzen en overeenkomstig de volgende modaliteiten : - maximum 70 pct. van het totaal van die aandelen en waarden mag rechtstreeks bestaan uit aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waarden van vennootschappen naar het recht van een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte waarvan de beurskapitalisatie meer bedraagt dan EUR of de tegenwaarde daarvan uitgedrukt in de munt van een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte en die genoteerd zijn op een gereglementeerde markt; - maximum 30 pct. van het totaal van die aandelen en waarden mag rechtstreeks bestaan uit aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waarden van vennootschappen naar het recht van een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte en waarvan de beurskapitalisatie minder bedraagt dan EUR of de tegenwaarde daarvan uitgedrukt in de munt van een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte en die genoteerd zijn op een gereglementeerde markt; - maximum 20 pct. van het totaal van die aandelen en waarden mag rechtstreeks bestaan uit aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waarden van vennootschappen naar het recht van een Staat die geen lid is van de Europese Economische Ruimte, die niet in euro of in een munt van een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte zijn uitgedrukt, en die genoteerd zijn op een regelmatig werkende markt, waarop wordt toegezien door overheden die erkend zijn door de publieke overheid van een Lidstaat van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling; 4 ten hoogste 10 pct. van de tegoeden mogen worden geïnvesteerd in contanten op een rekening in euro of in een munt van een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte, bij een kredietinstelling die is erkend en wordt gecontroleerd door een toezichthoudende overheid van een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte. Het Fonds kan tijdelijk leningen afsluiten om kortstondige liquiditeitstekorten te overbruggen binnen de grenzen zoals bepaald in artikel 2.2. De voorgeschreven percentages worden berekend op de dag waarop de beleggingen worden gedaan. Onverminderd de hierboven vermelde voorschriften mogen de beleggingen van het Fonds uitsluitend gebeuren onder de voorwaarden bepaald door artikel 45 van het K.B. van 4 maart 2005 en andere wettelijke en reglementaire bepalingen die deze voorwaarden nog zullen aanvullen. Het beleggingsbeleid van het Fonds wordt nader omschreven in het prospectus Bijzondere toelatingen Het Fonds heeft een afwijking verkregen overeenkomstig artikel 51 van het K.B. van 4 maart 2005, die het toestaat om, volgens het beginsel van de risicospreiding, tot 100 % van hun activa te beleggen in verschillende uitgiften van effecten en geldmarktinstrumenten die worden uitgegeven of gewaarborgd door een lidstaat van de Europese Economische Ruimte, haar plaatselijke besturen, een staat die geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of internationale publiekrechtelijke instellingen waarin één of meer lidstaten van de Europese Economische Ruimte deelnemen. De aandacht van de beleggers wordt gevestigd op de mogelijkheid dat het Fonds tot 100% van zijn nettoactiva mag beleggen (volgens het principe van de risicospreiding) in roerende waarden uitgegeven door Duitsland, Nederland, België, Frankrijk en Spanje. In het geval dat van deze afwijking gebruik wordt gemaakt, zal het Fonds beleggen in effecten en

8 geldmarktinstrumenten uit ten minste zes verschillende uitgiften, desgevallend uitgegeven door dezelfde entiteit, zonder dat de effecten en geldmarktinstrumenten die tot een zelfde uitgifte behoren, meer dan 30 % mogen bedragen van het totaalbedrag van de activa.

9 3. DE RECHTEN VAN DEELNEMING EN DE NETTO-INVENTARISWAARDE VAN DE RECHTEN VAN DEELNEMING 3.1. De rechten van deelneming De deelneming aan het fonds wordt vastgesteld door een inschrijving in een spaarrekening, geopend op de naam van de deelnemer, waarbij het aantal rechten van deelneming wordt bepaald waarop de deelnemer recht heeft. De rechten van deelneming van het fonds dienen volledig te zijn volgestort en worden uitgegeven zonder vermelding van nominale waarde. Er zijn geen voorkeurrechten of rechten van voorkoop aan verbonden. De rechten van deelneming worden niet materieel geleverd. De Beheervennootschap kan, in het belang van de deelnemers, de rechten van deelneming samenvoegen of splitsen. De deelneming aan het fonds mag op fracties van rechten van deelneming betrekking hebben. Er worden enkel kapitalisatiegerechtigde rechten van deelneming uitgegeven De netto-inventariswaarde van de rechten van deelneming De netto-inventariswaarde van de rechten van deelneming wordt voor elke Belgische bankwerkdag ( evaluatiedag ) berekend onder de verantwoordelijkheid van de beheervennootschap. Ze wordt uitgedrukt in euro. De netto-inventariswaarde van de rechten van deelneming wordt vastgesteld op basis van de reële waarde van de activa en de passiva. De reële waarde is gelijk aan: a) voor effecten, geldmarktinstrumenten en financiële derivaten die worden verhandeld op een markt geviseerd in artikel 45, 1, 1, 2,3 en 8 van het K.B. van 4 maart 2005, is de reële waarde gelijk aan de slotkoers van het betrokken effect, tenzij deze koers niet representatief is; b) voor de waarden wier laatste koers niet representatief is en voor de waarden die niet toegelaten zijn tot een officiële notering of op een andere georganiseerde markt: de waarschijnlijke realisatiewaarde, voorzichtig en te goeder trouw geschat; c) voor de liquide activa: de marktwaarde; d) de te ontvangen vorderingen: pro rata temporis, op basis van hun juiste waarde, indien gekend, of indien de juiste waarde niet gekend is, op basis van hun geschatte waarde. Voor ten minste 80 % van de activa wordt een reële waarde in aanmerking genomen die nog niet gekend was bij de afsluiting van de ontvangstperiode van de aanvragen tot uitgifte of inkoop van rechten van deelneming dan wel compartimentwijziging. De waarden uitgedrukt in een andere munt dan de rekeneenheid van het Fonds worden omgezet in de rekeneenheid van het Fonds op basis van de laatst gekende wisselkoersen. De netto-inventariswaarde wordt bepaald door de waarde van de nettoactiva van het Fonds te delen door het totale aantal rechten van deelneming in omloop op de evaluatiedag. Indien er in het Fonds tegelijkertijd kapitalisatie- en dividendgerechtigde rechten van deelneming aanwezig zijn, wordt de netto-inventariswaarde van de dividendgerechtigde rechten van

10 deelneming bepaald door de nettoactiva te delen door het aantal in omloop zijnde dividendgerechtigde rechten van deelneming, vermeerderd met de pariteit vermenigvuldigd met het aantal kapitaliserende rechten van deelneming in omloop.

11 De netto-inventariswaarde van de kapitaliserende rechten van deelneming stemt overeen met de netto-inventariswaarde van de dividendgerechtigde rechten van deelneming, vermenigvuldigd met deze pariteit. Bij de uitgifte of de terugkoop van rechten van deelneming wordt het nettoactief van het Fonds vermeerderd met het ontvangen bedrag of verminderd met het betaalde bedrag. Om het nettoactief van het Fonds te bekomen, wordt van de aldus verkregen waarde van de activa, de waarde van de passiva van het Fonds afgetrokken. De passiva van het Fonds omvatten de eventueel aangegane leningen en schulden, waarbij de niet vervallen schulden pro rata temporis worden bepaald op basis van hun exacte waarde, indien gekend, of, bij gebrek hieraan, op basis van hun geschatte waarde. 4. TOETREDING EN UITTREDING 4.1. Toetreding Onder voorbehoud van de bepalingen van punt 4.5., worden de aanvragen tot toetreding tot het Fonds elke Belgische bankwerkdag ontvangen vóór uur door de door de Beheervennootschap daartoe aangeduide instellingen. De aanvragen tot toetreding kunnen echter worden geweigerd door de Beheervennootschap als het haar door overmacht onmogelijk is een objectieve inventariswaarde te bepalen. De Beheervennootschap heeft het recht de aanvragen tot toetreding te weigeren indien het belang van de deelnemers dit vereist en in geval van bijzondere omstandigheden die dit noodzakelijk maken De uitgifteprijs De rechten van deelneming worden uitgegeven tegen de netto-inventariswaarde per recht van deelneming, vermeerderd met een toetredingscommissie van 2% voor de instellingen die de financiële dienst verzorgen. Het tarief van de toetredingscommissie wordt vastgelegd door de Beheervennootschap voor alle landen waar het Fonds gecommercialiseerd wordt. Dit tarief wordt duidelijk vermeld in het prospectus. Dit tarief kan worden gewijzigd door de Beheervennootschap overeenkomstig de artikels 58 en 60 van het K.B. van 4 maart De aanvragen worden uitgevoerd op basis van de netto-inventariswaarde zoals berekend voor de Belgische bankwerkdag waarop de aanvraag werd ontvangen. De uitgifteprijs moet worden betaald binnen een periode van ten hoogste tien Belgische bankwerkdagen volgend op de datum waarop de inschrijvingsaanvraag is ontvangen door de instellingen aangesteld door de Beheervennootschap. De werkelijke periode die van toepassing is, zal duidelijk worden vermeld in het prospectus. Na goedkeuring door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen kan de valutering worden gewijzigd. De gewijzigde valutering wordt van kracht de dag na de publicatie van de wijziging in een blad met nationale verspreiding in België behoudens andersluidend beding in de publicatie Uittreding Onder voorbehoud van de bepalingen van punt 4.5., worden de aanvragen tot uittreding uit het Fonds elke Belgische bankwerkdag ontvangen vóór uur door de door de Beheervennootschap daartoe aangeduide instellingen.

12 De aanvragen tot uittreding kunnen echter worden geweigerd door de Beheervennootschap als het haar wegens een geval van overmacht onmogelijk is een objectieve inventariswaarde te bepalen. De Beheervennootschap heeft het recht op elk ogenblik rechten van deelneming terug te kopen gehouden door deelnemers die niet gerechtigd zijn om rechten van deelneming van het Fonds te kopen of in bezit te hebben.

13 Wanneer een belegger die in het bezit is van rechten van deelneming de terugkoop vraagt van ten minste 3% van de nettoactiva van het Fonds, moet hij de beheervennootschap of een van de door haar aangeduide instellingen hiervan ten minste 5 bankwerkdagen op voorhand van in kennis stellen De terugbetalingsprijs De rechten van deelneming worden terugbetaald tegen de netto-inventariswaarde per recht van deelneming. Er zijn geen uittredingskosten. Het tarief van de uittredingskosten wordt vastgelegd door de Beheervennootschap en geldt voor alle landen waar het Fonds wordt gecommercialiseerd. Dit tarief wordt duidelijk vermeld in het prospectus. Dit tarief kan door de Beheervennootschap worden gewijzigd overeenkomstig de artikels 58 en 60 van het K.B. van 4 maart De aanvragen worden uitgevoerd op basis van de netto-inventariswaarde zoals berekend voor de Belgische bankwerkdag waarop de aanvraag werd ontvangen. De terugbetalingsprijs wordt betaald binnen een periode van maximaal tien Belgische bankwerkdagen volgend op de datum waarop de aanvraag tot inkoop is ontvangen door de instellingen aangesteld door de Beheervennootschap. De periode die effectief van toepassing zal zijn, zal duidelijk worden vermeld in het prospectus. Na goedkeuring door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen kan de valutering worden gewijzigd. De gewijzigde valutering wordt van kracht de dag na de publicatie van de wijziging in een blad met nationale verspreiding in België behoudens andersluidend beding in de publicatie Opschorting van de berekening van de netto-inventariswaarde en van de uitgifte en de terugkoop van rechten van deelneming De bepaling van de netto-inventariswaarde van de rechten van deelneming van het Fonds evenals de uitgifte en de terugbetaling van rechten van deelneming kunnen tijdelijk worden geschorst in uitzonderlijke gevallen wanneer de omstandigheden het vereisen en wanneer de schorsing verantwoord is in het belang van de deelnemers. De bepaling van de netto-inventariswaarde van de rechten van deelneming van het Fonds evenals de uitgifte en de terugbetaling van rechten van deelneming kunnen uitzonderlijk worden geschorst in de gevallen voorzien in de artikels 102 en 103 van het K.B. van 4 maart 2005 betreffende bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging. In het geval van belangrijke aanvragen tot terugbetaling van rechten van deelneming of in uitzonderlijke omstandigheden die de belangen van de deelnemers kunnen schaden, heeft de Beheervennootschap het recht de waarde van de rechten van deelneming pas te bepalen na te zijn overgegaan tot de noodzakelijke verkoop van activa voor rekening van het Fonds. De uitgestelde inschrijvingen en aanvragen tot terugkoop zullen geannuleerd kunnen worden door middel van een schriftelijke kennisgeving, voorzover ze door de Beheervennootschap wordt ontvangen vóór het einde van de schorsing. De uitgestelde inschrijvingen en aanvragen tot terugkoop zullen in aanmerking worden genomen vanaf de eerste evaluatiedag volgend op de beëindiging van de schorsing. 5. VARIA 5.1. Beheerloon

14 Voor het beleggingsbeheer van het Fonds ontvangt de Beheervennootschap een beheerloon. Het beheerloon bedraagt 0,90% per jaar berekend op basis van de gemiddelde totale nettoactiva van het Fonds, behalve op de activa die belegd zijn in instellingen voor collectieve belegging beheerd door een financiële instelling van de KBC Groep. Voor de berekening van het beheerloon wordt dag na dag een provisie opgebouwd en deze provisie wordt maandelijks afgerekend. Dit beheerloon wordt bovendien verminderd met de in de loop van het boekjaar aangerekende voorschotten. Deze voorschotten worden aangerekend per trimester en worden berekend op de nettoactiva van het fonds op de laatste bankwerkdag van het betrokken trimester, verminderd met de nettoactiva die belegd zijn in instellingen voor collectieve belegging beheerd door een onderneming van de KBC-groep. Het tarief kan door de Beheervennootschap worden gewijzigd overeenkomstig de artikels 58 en 60 van het K.B. van 4 maart Belastingen, taksen, kosten Komen ten laste van het Fonds: a) alle belastingen en taksen die eventueel verschuldigd zijn door de Beheervennootschap op de activa en inkomsten van het Fonds ; b) de kosten die rechtstreeks verbonden zijn aan verrichtingen waarbij activa worden verhandeld ; c) de bijdragen aan de controle-autoriteiten van de landen waar de rechten van deelneming van het Fonds worden aangeboden ; d) de honoraria van de commissarissen; e) de kosten voor publicatie van de koers van de rechten van deelneming; f) de kosten voor het drukken en afleveren van de rechten van deelneming ; g) de kosten voor het drukken en verdelen van het prospectus en van de financiële verslagen; h) de kosten voor marketing; i) de kosten voor de financiële dienst van de rechten van deelneming en coupons; j) het in punt 5.1. vermelde beheerloon; k) alle andere kosten in verband met de oprichting, de werking en de eventuele liquidatie van het Fonds. Deze kosten omvatten: - de kosten van de officiële akten; - de kosten verbonden aan de Algemene Vergaderingen; - de vergoeding voor de Bewaarder; - de gerechtelijke kosten en de kosten voor juridisch advies eigen aan het Fonds; - de kosten voor de berekening van de netto inventariswaarde en de kosten voor de boekhouding; - de kosten van een eventuele omruiling of afstempeling van de rechten van deelneming van ontbonden beleggingsinstellingen wier activa in het Fonds worden ingebracht; - de kosten van een eventuele notering aan een beurs; - alle andere uitgaven die het gevolg zijn van wettelijke verplichtingen of gedaan worden in het belang van de deelnemers.

15 5.3. Beleggingen in rechten van deelneming van instellingen voor collectieve belegging beheerd door een onderneming van de KBC Groep Indien het Fonds belegt in rechten van deelneming van instellingen voor collectieve belegging waarvan de portefeuille wordt beheerd door een onderneming van de KBC Groep zal deze onderneming geen toetredingskosten aanrekenen met betrekking tot deze belegging.

16 Indien het Fonds belegt in rechten van deelneming van instellingen voor collectieve belegging waarvan de portefeuille wordt beheerd door een onderneming van de KBC Groep zal de Beheervennootschap geen vergoeding aanrekenen voor het beheer van het overeenkomstige deel van de portefeuille van het Fonds De Algemene Vergadering van deelnemers De jaarlijkse Algemene Vergadering zal elke vierde woensdag van de maand maart om uur plaatshebben op de zetel van de Beheervennootschap of op elke andere plaats in België die in het oproepingsbericht wordt meegedeeld. Indien deze dag geen bankwerkdag is wordt de Algemene Vergadering de eerstvolgende bankwerkdag gehouden. De jaarlijkse Algemene Vergadering kan in het buitenland worden gehouden indien de Beheervennootschap soeverein vaststelt dat buitengewone omstandigheden dit vereisen. De jaarlijkse Algemene Vergadering hoort het beheerverslag, het verslag van de commissarissen over de jaarrekening en spreekt zich uit over de goedkeuring van de jaarrekening evenals over de bestemming van het resultaat van het Fonds. Behoudens andersluidende voorwaarden vermeld in het oproepingsbericht moeten de eigenaars van de aandelen op naam, om toegelaten te worden tot de Algemene Vergadering, vijf volle dagen voor de vastgestelde datum van de vergadering schriftelijk de Raad van Bestuur op de hoogte brengen van hun intentie om de Algemene Vergadering bij te wonen en van het aantal effecten waarvoor ze van plan zijn aan de stemming deel te nemen. Het beheerverslag, het verslag van de commissarissen van het Fonds en de jaarrekeningen zullen ter beschikking gesteld worden van de deelnemers indien zij de toezending ervan vragen bij de contactpersoon vermeld in het prospectus. De Raad van Bestuur van de Beheervennootschap en de commissarissen van het Fonds kunnen een Algemene Vergadering van deelnemers bijeenroepen. Zij moeten deze Algemene Vergadering bijeenroepen in de gevallen voorzien door artikel 13, 2, tweede lid van de Wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles. De oproepingen voor elke Algemene Vergadering bevatten de agenda, de plaats en het uur van de vergadering alsook de voorwaarden om aan de vergadering te kunnen deelnemen. Zij gebeuren door een publicatie in een nationaal verspreid blad minstens acht dagen voor de datum van de vergadering. Elk recht van deelneming geeft recht op één stem. In de gevallen voorzien door artikel 13, 2, tweede lid van de Wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles kan de Algemene Vergadering van deelnemers maar geldig beraadslagen en beslissen als de aanwezige of vertegenwoordigde deelnemers ten minste de helft van het aantal in omloop zijnde rechten van deelneming vertegenwoordigen. Als deze voorwaarde niet is vervuld, is een nieuwe bijeenroeping noodzakelijk en zal de nieuwe Algemene Vergadering geldig beraadslagen en beslissen, ongeacht het aantal in omloop zijnde rechten van deelneming dat door de aanwezige of vertegenwoordigde deelnemers vertegenwoordigd is. Alle beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde deelnemers Commissaris De Algemene Vergadering van deelnemers stelt een bedrijfsrevisor aan om de functie van commissaris van het Fonds waar te nemen conform artikel 83 van de Wet van 20 juli De commissaris voert de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen.

17 De commissaris stelt naar aanleiding van de jaarrekening een omstandig schriftelijk verslag op. Dit verslag zal ter beschikking worden gesteld van de deelnemers als zij de toezending ervan vragen bij de contactpersoon vermeld in het prospectus.

18 5.6. Vereffening en herstructurering van het Fonds Het Fonds wordt opgericht voor onbepaalde duur. De deelnemers, hun erfgenamen of rechthebbenden kunnen geen ontbinding noch vereffening van het Fonds vorderen. Het Fonds kan niet worden ontbonden door het uittreden, het overlijden, de onbekwaamheid, het ontslag, het faillissement of het kennelijk onvermogen van de deelnemers. De Beheervennootschap kan beslissen de Algemene Vergadering van deelnemers voor te stellen om tot de vereffening of de herstructurering van het Fonds over te gaan. De Algemene Vergadering van deelnemers zal een vereffenaar aanstellen en de modaliteiten van de vereffening of van de herstructurering van het Fonds bepalen. In het geval van toepassing van artikel 83 van het K.B. van 4 maart 2005 zal de Beheervennootschap de kosten dragen verbonden aan de ontbinding, de vereffening en de afsluiting van de vereffening van het Fonds Boekjaar Het boekjaar van het Fonds wordt elk jaar afgesloten op 31 december Wijzigingen van het beheerreglement Op voorstel van de Beheervennootschap en na goedkeuring van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen kan het beheerreglement worden gewijzigd door de Algemene Vergadering van deelnemers. De procedure voor wijziging van valutering wordt uiteengezet in de punten 4.2. en 4.4. De procedure voor wijziging van de tarieven wordt uiteengezet in de punten 4.2., 4.4., 5.1. Deze wijzigingen worden gepubliceerd in een nationaal verspreid blad en in ten minste één krant van elk land waar de rechten van deelneming van het Fonds worden gecommercialiseerd. De tekst van deze wijzigingen wordt eveneens, aan de loketten van de instellingen die belast zijn met de uitgifte en de terugkoop van de rechten van deelneming, kosteloos ter beschikking gesteld van de deelnemers die er om verzoeken. Elke wijziging wordt neergelegd bij de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen Uitoefening van de stemrechten door de beheervennootschap De stemrechten verbonden aan de financiële instrumenten die tot het Fonds behoren zullen worden uitgeoefend als het belang van de deelnemers dit vereist Uitlenen van financiële instrumenten Onder de door de wet gestelde voorwaarden mag het Fonds financiële instrumenten uitlenen Geschillen Elk geschil dat betrekking heeft op de toepassing of de uitvoering van dit reglement zal worden voorgelegd aan een scheidsrechter aangesteld door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel, op verzoek van de meest gerede partij. De procedureregels worden vastgelegd overeenkomstig de bepalingen van het gerechtelijk wetboek die terzake van toepassing zijn. In geval van afwijking tussen de Nederlandse en anderstalige uitgaven van het beheerreglement, heeft de Nederlandse tekst de voorrang.

19 8 augustus 2011

VDK PENSION FUND. - pensioenspaarfonds - Beheerreglement

VDK PENSION FUND. - pensioenspaarfonds - Beheerreglement VDK PENSION FUND Openbare instelling voor collectieve belegging met veranderlijk aantal rechten van deelnemingcategorie financiële instrumenten en liquide middelen - pensioenspaarfonds - Beheerreglement

Nadere informatie

BEHEERREGLEMENT VAN. Belfius Pension Fund Balanced Plus. Pensioenspaarfonds in de zin van artikel 227 van het K.B. van 12 november 2012

BEHEERREGLEMENT VAN. Belfius Pension Fund Balanced Plus. Pensioenspaarfonds in de zin van artikel 227 van het K.B. van 12 november 2012 BEHEERREGLEMENT VAN Belfius Pension Fund Balanced Plus Pensioenspaarfonds in de zin van artikel 227 van het K.B. van 12 november 2012 Openbaar gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht met

Nadere informatie

RECORD TOP PENSION FUND PENSIOENSPAARFONS BEHEERREGLEMENT JANUARI 2007

RECORD TOP PENSION FUND PENSIOENSPAARFONS BEHEERREGLEMENT JANUARI 2007 RECORD TOP PENSION FUND PENSIOENSPAARFONS BELGISCH GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS MET VERANDERLIJK AANTAL RECHTEN VAN DEELNEMING, ERKEND IN HET KADER VAN HET DERDELEEFTIJDS- OF HET PENSIOENSPAREN CATEGORIE

Nadere informatie

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht overeenkomstig de Richtlijn 85/611/EEG 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Parijs,

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Total Return II Gemeenschappelijk Beleggingsfonds conform Richtlijn 85/611/EEG 136, route d Arlon, L 1150 Luxemburg Gemeenschappelijk Beleggingsfonds

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus December 2009 DB PLATINUM Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG Route d Esch 69, L-1470 Luxembourg De informatie die in deze bijlage bij het prospectus

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

KBC CLICK EXCLUSIVE INTEREST 1

KBC CLICK EXCLUSIVE INTEREST 1 GEDETAILLEERDE VOORSTELLING VAN HET COMPARTIMENT KBC CLICK EXCLUSIVE INTEREST 1 SOORT BELEGGING : Obligatie-ICB met vaste looptijd. FINANCIËLE KENMERKEN BELEGGINGSDOELEINDEN EN BELEID : Het compartiment

Nadere informatie

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL GEHOUDEN WORDEN OP 17 NOVEMBER 2014 OM 10H TE 1000 BRUSSEL, WATERLOOLAAN 16

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL GEHOUDEN WORDEN OP 17 NOVEMBER 2014 OM 10H TE 1000 BRUSSEL, WATERLOOLAAN 16 AEDIFICA Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Louizalaan 331-333, 1050 Brussel Ondernemingsnummer 0877.248.501 RPR Brussel (de Vennootschap ) AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE

Nadere informatie

REGLEMENT VAN HET GEMEENSCHAPPELIJKE BELEGGINGSFONDS DEEL I ACTIVA EN DEELBEWIJZEN

REGLEMENT VAN HET GEMEENSCHAPPELIJKE BELEGGINGSFONDS DEEL I ACTIVA EN DEELBEWIJZEN REGLEMENT VAN HET GEMEENSCHAPPELIJKE BELEGGINGSFONDS DEEL I ACTIVA EN DEELBEWIJZEN ARTIKEL 1 DEELBEWIJZEN IN MEDE-EIGENDOM De rechten van de mede-eigenaars worden uitgedrukt in deelbewijzen, waarbij elk

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 TRIODOS SICAV I sicav naar Luxemburgse recht conform Richtlijn 85/611/EEG Route D Esch, 69, 1470 Luxemburg LUXEMBURG De informatie die in deze bijlage

Nadere informatie

STATUTEN VZW LET US CHANGE ETHIOPIË ADRES: MINNEVELD 13, 3000 L EUVEN ONDERNEMINGSNUMMER: 0836.951.434 GERECHTERLIJK ARRONDISSEMENT: LEUVEN

STATUTEN VZW LET US CHANGE ETHIOPIË ADRES: MINNEVELD 13, 3000 L EUVEN ONDERNEMINGSNUMMER: 0836.951.434 GERECHTERLIJK ARRONDISSEMENT: LEUVEN STATUTEN VZW LET US CHANGE ETHIOPIË VZW LET US CHANGE ETHIOPIË ADRES: MINNEVELD 13, 3000 L EUVEN ONDERNEMINGSNUMMER: 0836.951.434 GERECHTERLIJK ARRONDISSEMENT: LEUVEN I. NAAM // ADRES // DOEL // DUUR Statuten

Nadere informatie

VOLMACHT. Natuurlijke persoon : Naam en voornaam :. Adres : Maatschappelijke zetel : Geldig vertegenwoordigd door :

VOLMACHT. Natuurlijke persoon : Naam en voornaam :. Adres : Maatschappelijke zetel : Geldig vertegenwoordigd door : VOLMACHT De ondergetekende: Natuurlijke persoon : Naam en voornaam :. Adres : Rechtspersoon : Naam : Maatschappelijke zetel :.. Geldig vertegenwoordigd door : Eigenaar van ( ) aandelen van de commanditaire

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010 Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010 ARGENTA FUND OF FUNDS De vennootschap ARGENTA FUND OF FUNDS (hierna de vennootschap genoemd) is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur

Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur Statuten FNIP vzw Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur Artikel 1 - De vereniging wordt genoemd "Federatie van Nationale en Internationale Postzegelhandelaren" vzw, afgekort, FNIP vzw. Artikel 2 -

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS van het openbaar gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming opterend voor Beleggingen die niet voldoen aan de voorwaarden

Nadere informatie

Beslissing tot het verlenen van een voorafgaand akkoord Statuut van openbare instelling voor collectieve belegging in schuldvorderingen

Beslissing tot het verlenen van een voorafgaand akkoord Statuut van openbare instelling voor collectieve belegging in schuldvorderingen Beslissing tot het verlenen van een voorafgaand akkoord Statuut van openbare instelling voor collectieve belegging in schuldvorderingen Mei en september 2006 Conform artikel 11 van het koninklijk besluit

Nadere informatie

Art. 1.: De vereniging draagt de naam: Olympia Badmintonclub, vereniging zonder winstoogmerk, afgekort: "Olympia B.C.", v.z.w.

Art. 1.: De vereniging draagt de naam: Olympia Badmintonclub, vereniging zonder winstoogmerk, afgekort: Olympia B.C., v.z.w. Olympia Badmintonclub Vereniging zonder winstoogmerk Oogststraat 1A bus 6B 2600 Berchem Verenigingsnummer : 865787 Ondernemingsnummer : 433509034 Tel. : 03/440.34.19 e-mail : cornelis.vanlaer@skynet.be

Nadere informatie

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CORPORATES EURO i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen De Gerlachekaai 20 te 2000 Antwerpen BTW BE 0860 409 202 RPR Antwerpen UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

NV BEKAERT SA. Naamloze Vennootschap te 8550 Zwevegem (België) Bekaertstraat 2. BTW BE RPR Kortrijk

NV BEKAERT SA. Naamloze Vennootschap te 8550 Zwevegem (België) Bekaertstraat 2. BTW BE RPR Kortrijk NV BEKAERT SA Naamloze Vennootschap te 8550 Zwevegem (België) Bekaertstraat 2 BTW BE 0405.388.536 RPR Kortrijk OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS De aandeelhouders, de

Nadere informatie

LUX INTERNATIONAL STRATEGY BELGISCHE BIJLAGE VAN JUNI 2005 AAN HET PROSPECTUS VAN JULI 2004 EN ZIJN AANHANGSEL VAN AUGUSTUS 2004

LUX INTERNATIONAL STRATEGY BELGISCHE BIJLAGE VAN JUNI 2005 AAN HET PROSPECTUS VAN JULI 2004 EN ZIJN AANHANGSEL VAN AUGUSTUS 2004 LUX INTERNATIONAL STRATEGY BELGISCHE BIJLAGE VAN JUNI 2005 AAN HET PROSPECTUS VAN JULI 2004 EN ZIJN AANHANGSEL VAN AUGUSTUS 2004 BIJKOMENDE INLICHTINGEN VOOR BELGISCHE INWONERS Belangrijke opmerking :

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 _ FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 KBC-Life Privileged Portfolio KBC-Life Privileged Portfolio 1 is een tak23-levensverzekering zonder gewaarborgd rendement, waarvan het rendement verbonden

Nadere informatie

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht met verschillende compartimenten in overeenstemming met de richtlijn

Nadere informatie

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus CapitalatWork Umbrella Fund SICAV Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht overeenkomstig richtlijn 85/611/EEG 69, route d'esch, L -1014 Luxembourg De informatie

Nadere informatie

Hermes Pensioenfonds BELGISCH PENSIOENSPAARFONDS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

Hermes Pensioenfonds BELGISCH PENSIOENSPAARFONDS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS Hermes Pensioenfonds BELGISCH PENSIOENSPAARFONDS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS MAART 2011 Infoblad Vereenvoudigd Prospectus : Hermes Pensioenfonds Het vereenvoudigd prospectus van het Hermes Pensioenfonds bestaat

Nadere informatie

TITEL ÉÉN: VORM - NAAM - ZETEL - DUUR - DOEL.

TITEL ÉÉN: VORM - NAAM - ZETEL - DUUR - DOEL. COORDINATIE VAN STATUTEN Naamloze vennootschap Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (BEVEK) naar Belgisch recht, "Aphilion Q²" Instelling voor collectieve belegging die voldoet aan de voorwaarden

Nadere informatie

Document te versturen aan Befimmo CommVA ten laatste op 19 april 2012. STEMMEN PER CORESPONDENTIE

Document te versturen aan Befimmo CommVA ten laatste op 19 april 2012. STEMMEN PER CORESPONDENTIE Document te versturen aan Befimmo CommVA ten laatste op 19 april 2012. STEMMEN PER CORESPONDENTIE De ondergetekende: Natuurlijk persoon Naam en voornaam: Woonplaats : OF Rechtspersoon Maatschappelijke

Nadere informatie

SOVAL INVEST NV INFORMATIE MEMORANDUM

SOVAL INVEST NV INFORMATIE MEMORANDUM SOVAL INVEST NV Naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te [ ] INFORMATIE MEMORANDUM met betrekking tot een private plaatsing van obligaties met een duurtijd van 5 jaar en een jaarlijkse intrestvoet

Nadere informatie

Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV van 30 maart 2011

Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV van 30 maart 2011 Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV van 30 maart 2011 Dit document bevat een toelichting bij de belangrijkste punten van de agenda van

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 ARGENTA-FUND De vennootschap ARGENTA-FUND (hierna "de vennootschap" genoemd) is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal ("SICAV") met

Nadere informatie

BKCP INVEST BKCP Europe Trackers

BKCP INVEST BKCP Europe Trackers BKCP INVEST BKCP Europe Trackers Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BKCP INVEST Oprichtingsdatum 2 oktober 2000 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

KBC - LIFE BEHEERSREGLEMENT

KBC - LIFE BEHEERSREGLEMENT KBC - LIFE MI INTEREST MULTIPLIER BEST OF 1 BEHEERSREGLEMENT MI INTEREST MULTIPLIER BEST OF 1 - is een beleggingsfonds dat wordt aangeboden onder KBC-Life Multinvest, een tak23-levensverzekering. Het is

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 KBC-Life Invest Plan KBC-Life Invest Plan 1 is een tak23-levensverzekering zonder gewaarborgd rendement, waarvan het rendement verbonden is met beleggingsfondsen. Type Levensverzekering Meer concreet heeft

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta Fund Plan Kap B4 1

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta Fund Plan Kap B4 1 Financiële infofiche levensverzekering Argenta Fund Plan Kap B4 1 Type levensverzekering Levensverzekering van Argenta Assuranties nv, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen (hierna afgekort Argenta ) waarvan

Nadere informatie

Gecoördineerde tekst van de statuten van KBC Equity Fund afgekort Equity Fund Openbare Bevek naar Belgisch recht Categorie ICBE Naamloze vennootschap

Gecoördineerde tekst van de statuten van KBC Equity Fund afgekort Equity Fund Openbare Bevek naar Belgisch recht Categorie ICBE Naamloze vennootschap 1 Berquin Notarissen burgerlijke cvba Lloyd Georgelaan, 11 1000 Brussel RPR Brussel 0474.073.840 Tel. +32(2)645.19.45 Fax : +32(2)645.19.46 Gecoördineerde tekst van de statuten van KBC Equity Fund afgekort

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Augustus 2010 FUND BEVEK naar uxemburgse recht met verschillende compartimenten conform Richtlijn 85/611/EEG 14, Boulevard Royal - 2449 UEMBOURG De informatie

Nadere informatie

Volmacht te versturen aan Befimmo CommVA ten laatste op 19 april VOLMACHT

Volmacht te versturen aan Befimmo CommVA ten laatste op 19 april VOLMACHT Volmacht te versturen aan Befimmo CommVA ten laatste op 19 april 2012. VOLMACHT De ondergetekende: Natuurlijk persoon Naam en voornaam: Woonplaats : Rechtspersoon Maatschappelijke benaming en rechtsvorm:

Nadere informatie

TwinStar Beheersreglement van de beleggingsfondsen

TwinStar Beheersreglement van de beleggingsfondsen OMSCHRIJVING De interne beleggingsfondsen van TwinStar (zie bijlage 1) worden door AXA Belgium, hierna de verzekeringsmaatschappij genoemd, beheerd in het uitsluitend belang van de intekenaars en van de

Nadere informatie

Ondernemingsnummer: 0458.430.512 BTW nr BE 458.430.512. (de "Vennootschap") OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Ondernemingsnummer: 0458.430.512 BTW nr BE 458.430.512. (de Vennootschap) OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS KEYWARE TECHNOLOGIES Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan Ikaros Business Park Ikaroslaan 24 1930 Zaventem Ondernemingsnummer: 0458.430.512 BTW nr BE 458.430.512

Nadere informatie

Nasdaq - Technology - World - Euro Non Cyclicals - Euro Technology - Media

Nasdaq - Technology - World - Euro Non Cyclicals - Euro Technology - Media Nasdaq - Technology - World - Euro Non Cyclicals - Euro Technology - Media Compartimenten van KBC EQUITY FUND Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht Naamloze Vennootschap

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AANGAANDE DE INBRENG IN NATURA IN HET KADER VAN EEN KEUZEDIVIDEND (ARTIKEL 602 W.VENN.)

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AANGAANDE DE INBRENG IN NATURA IN HET KADER VAN EEN KEUZEDIVIDEND (ARTIKEL 602 W.VENN.) Tessenderlo Chemie Naamloze Vennootschap (de "Vennootschap") Zetel: Troonstraat 130, 1050 Brussel (België) RPR 0412.101.728 Rechtsgebied Brussel BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AANGAANDE DE INBRENG

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

CONNECT GROUP Naamloze Vennootschap Industriestraat 4 1910 Kampenhout (de Vennootschap)

CONNECT GROUP Naamloze Vennootschap Industriestraat 4 1910 Kampenhout (de Vennootschap) CONNECT GROUP Naamloze Vennootschap Industriestraat 4 1910 Kampenhout (de Vennootschap) RPR Griffie van de Nederlandstalige Rechtbank van Koophandel Brussel BTW BE-0448.332.911 -------------------------------

Nadere informatie

KONINKLIJKE PARK TENNIS CLUB BRASSCHAAT v.z.w.

KONINKLIJKE PARK TENNIS CLUB BRASSCHAAT v.z.w. Titel I. Naam Zetel doel duur. KONINKLIJKE PARK TENNIS CLUB BRASSCHAAT v.z.w. Artikel 1: De Vereniging Zonder Winstoogmerk, hierna de vereniging genoemd, op 17 juli 1955 opgericht, draagt als naam Koninklijke

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 1 JUNI 2017

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 1 JUNI 2017 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS naamloze vennootschap Researchdreef 60, 1070 Brussel Ondernemingsnr. 0403.053.608 (RPR Brussel) ("UCB NV") OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS De aandeelhouders worden

Nadere informatie

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel)

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) VOLMACHT gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus mei 2010 DWS Invest beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG Boulevard Konrad Adenauer 2, L-1115 Luxemburg De informatie die in deze bijlage bij

Nadere informatie

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PATRIMOINE

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PATRIMOINE BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PATRIMOINE Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Frans recht in overeenstemming met de richtlijn 85/611/EEG Beheervennootschap Carmignac Gestion

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. Beheersreglement (ref. : RG PFL + / N / 09-2010) V834NL 2

INHOUDSTAFEL. Beheersreglement (ref. : RG PFL + / N / 09-2010) V834NL 2 - V834NL INHOUDSTAFEL 1. BESCHRIJVING VAN DE BELEGGINGSFONDSEN... 3 1.1 Capital Secure... 3 1.2 Capital Balanced... 3 1.3 Capital Dynamic... 3 1.4 Capital Growth... 4 1.5 Capital Focus... 4 2. GEMEENSCHAPPELIJKE

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

Dmat Newsletter nr. 3 Bescherming van de spaarders

Dmat Newsletter nr. 3 Bescherming van de spaarders DMAT TASK FORCE Dmat Newsletter nr. 3 Bescherming van de spaarders Inleiding Als antwoord op de problemen die zich de jongste maanden op de financiële markten hebben voorgedaan, heeft de wetgever een aantal

Nadere informatie

... (benaming)... (adres). De hierna vernoemde personen : 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7...

... (benaming)... (adres). De hierna vernoemde personen : 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... Deze statuten zijn een voorbeeld welke formuleringen de statuten van een VZW kunnen bevatten. Aanpassingen zijn steeds mogelijk, maar hou er rekening mee dat sommige, wettelijke bepalingen dienen vermeld

Nadere informatie

CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN. Levensverzekeringsverrichtingen verbonden met beleggingsfondsen.

CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN. Levensverzekeringsverrichtingen verbonden met beleggingsfondsen. CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN Brussel, 10 juni 2002 Omzendbrief aan de Algemene Directie van de verzekeringsondernemingen. O. ref. : Financiële Dienst E. DEGADT - 02/737.07.66 Betreft : Levensverzekeringsverrichtingen

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV die in Brussel zal worden gehouden op 30 maart 2011 MODEL VAN VOLMACHT

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV die in Brussel zal worden gehouden op 30 maart 2011 MODEL VAN VOLMACHT Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV die in Brussel zal worden gehouden op 30 maart 2011 MODEL VAN VOLMACHT Indien u zich op deze Vergadering wenst te laten vertegenwoordigen,

Nadere informatie

Statuten. Artikel 1. Artikel 2

Statuten. Artikel 1. Artikel 2 Statuten Artikel 1 De vereniging draagt de naam Koninklijke Vlaamse Vereniging voor Preventie en Bescherming, afgekort Prebes, vereniging zonder winstoogmerk. Deze afkorting mag zij gebruiken in haar betrekkingen

Nadere informatie

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS ADDENDUM VAN AUGUSTUS 2010 BIJ HET PROSPECTUS VAN DECEMBER 2009 INVESCO FUNDS SERIES 15 Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Iers recht conform de Richtlijn

Nadere informatie

GECOÖRDINEERDE STATUTEN

GECOÖRDINEERDE STATUTEN GECOÖRDINEERDE STATUTEN Statuten van de vzw Interdiocesane Dienst voor het Katholiek Godsdienstonderwijs zoals gewijzigd door de algemene vergadering op 11 september 2003. N. 4999 [S-C 46030] Interdiocesane

Nadere informatie

PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR 0448.367.256. (Hierna, de Vennootschap )

PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR 0448.367.256. (Hierna, de Vennootschap ) PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR 0448.367.256 (Hierna, de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 582 VAN HET

Nadere informatie

Record Top Pension Fund

Record Top Pension Fund Record Top Pension Fund Pensioenspaarfonds Belgisch gemeenschappelijk beleggingsfonds met veranderlijk aantal rechten van deelneming Erkend in het kader van het derdeleeftijds- of pensioensparen Categorie

Nadere informatie

INFORMATIE BETREFFENDE DE BEVEK :

INFORMATIE BETREFFENDE DE BEVEK : Vereenvoudigd prospectus US Equities Compartiment van Ethias Investment RDT-DBI NV Bevek naar belgisch recht in effecten en liquide middelen Rue des Croisiers 24 4000 Luik RPR 0865127063 (Luik) INFORMATIE

Nadere informatie

Statuten: wijziging. Hoofdstuk I: naam, zetel, doel en duur

Statuten: wijziging. Hoofdstuk I: naam, zetel, doel en duur ADEM-TOCHT vzw Eendenplasstraat 33 9940 EVERGEM Statuten: wijziging Overeenkomstig artikel 8 van de Wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, zoals gewijzigd

Nadere informatie

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 UITGIFTE VAN 250.000.000 EUR CONVERTEERBARE OBLIGATIES TERUGBETAALBAAR IN 2009 MET OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT

Nadere informatie

Titel I Benaming. Zetel. Doel. Duur.

Titel I Benaming. Zetel. Doel. Duur. STATUTEN VAN DE BELGISCHE VERENIGING VOOR VERZEKERINGSRECHT - BELGISCHE SECTIE VAN DE ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DROIT DES ASSURANCES (AIDA Belgische Sectie) Tussen de ondergetekenden en al die welke

Nadere informatie

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder.

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder. vzw Zevenbunder, NIEUWE STATUTEN Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008 De statuten van de vzw worden gewijzigd door de volledige vervanging van de teksten, zoals gepubliceerd

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Oktober 2008 Threadneedle Focus Investment Funds ICVC Beleggingsvennootschap met een veranderlijk kapitaal en een beperkte aansprakelijkheid conform de Richtlijn

Nadere informatie

I. Kapitaalverhoging met publieke uitgifte voorbehouden aan het personeel, uit kracht van artikel 609 van het Wetboek van Vennootschappen.

I. Kapitaalverhoging met publieke uitgifte voorbehouden aan het personeel, uit kracht van artikel 609 van het Wetboek van Vennootschappen. Etn. Fr. Colruyt NV Naamloze Vennootschap Maatschappelijke zetel: Edingensesteenweg, 196 1500 Halle BTW-BE-0400.378.485 RPR Brussel De aandeelhouders worden uitgenodigd tot een Buitengewone Algemene Vergadering

Nadere informatie

UMICORE Naamloze vennootschap Zetel: Broekstraat Brussel BTW BE RPR Brussel

UMICORE Naamloze vennootschap Zetel: Broekstraat Brussel BTW BE RPR Brussel UMICORE Naamloze vennootschap Zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel De aandeel- en obligatiehouders worden uitgenodigd om de buitengewone en bijzondere algemene vergaderingen

Nadere informatie

STATUTEN VAN HET BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT (BAS)

STATUTEN VAN HET BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT (BAS) STATUTEN VAN HET BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT (BAS) I. Rechtsvorm, benaming, maatschappelijke zetel, duur, doel artikel 1: rechtsvorm - benaming De vereniging is opgericht als een vereniging zonder

Nadere informatie

TITEL I.- NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR

TITEL I.- NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR TITEL I.- NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR 1 2 3 4 De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam "ACADEMIA OPHTHALMOLOGICA BELGICA", in het kort "AOB". Beide namen mogen afzonderlijk worden gebruikt. De zetel

Nadere informatie

Comm.VA WERELDHAVE BELGIUM SCA

Comm.VA WERELDHAVE BELGIUM SCA Comm.VA WERELDHAVE BELGIUM SCA Commanditaire vennootschap op aandelen die een publiek beroep doet op het spaarwezen Vastgoedbevak naar Belgisch recht te 1800 Vilvoorde, Medialaan 30. RPR 0 412.597.022

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 22 APRIL 2014

OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 22 APRIL 2014 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

OPROEPING JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN QRF COMM.VA OP 17 MEI 2016

OPROEPING JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN QRF COMM.VA OP 17 MEI 2016 OPROEPING JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN QRF COMM.VA OP 17 MEI 2016 Geachte Aandeelhouder, Betreft : Gewone algemene vergadering van 17 mei 2016 om 14 uur De Statutaire Zaakvoerder heeft het genoegen

Nadere informatie

FORMULIER 29 augustus 2014 vóór opening van de markten Onder embargo tot 08u00

FORMULIER 29 augustus 2014 vóór opening van de markten Onder embargo tot 08u00 FORMULIER 29 augustus 2014 vóór opening van de markten Onder embargo tot 08u00 AEDIFICA Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Maatschappelijke zetel: Louizalaan 331-333, 1050

Nadere informatie

AAN TE VULLEN IN HOOFDLETTERS. Naam en voornaam:, Woonplaats: E-mail: Telefoonnummer (GSM):

AAN TE VULLEN IN HOOFDLETTERS. Naam en voornaam:, Woonplaats: E-mail: Telefoonnummer (GSM): 1 BEFIMMO FORMULIER BETREFFENDE DE UITOEFENING VAN HET RECHT VAN UITTREDING VASTGESTELD IN TOEPASSING VAN ARTIKEL 77 VAN DE WET VAN 12 MEI 2014 BETREFFENDE DE GEREGLEMENTEERDE VASTGOEDVENNOOTSCHAPPEN Dit

Nadere informatie

VRIENDENKRING d HELLICHT

VRIENDENKRING d HELLICHT VRIENDENKRING d HELLICHT Vereniging zonder winstoogmerk Hellichtstraat 52 3110 Rotselaar Verenigingsnummer: 1154192 Ondernemingsnummer: 4477 766 846 GECOÖRDINEERDE STATUTEN Historiek Oprichting: onder

Nadere informatie

1 Retail Estates / GVV Formulier voor de uitoefening van het recht van uittreding Vertrouwelijk

1 Retail Estates / GVV Formulier voor de uitoefening van het recht van uittreding Vertrouwelijk 1 Naamloze Vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Maatschappelijke zetel te Industrielaan 6, 1740 Ternat (België) Ondernemingsnummer: 0434.797.847 (RPR Brussel) FORMULIER VOOR DE UITOEFENING

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT PROFIL PLUS DYNAMIQUE

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT PROFIL PLUS DYNAMIQUE VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT PROFIL PLUS DYNAMIQUE van de openbare Bevek naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming opterend voor Beleggingen die niet voldoen aan de

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE IN KADER VAN ARTIKEL 582 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN 4ENERGY INVEST NV GEVESTIGD

Nadere informatie

INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012

INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012 Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012 Deze nota tracht de belangrijkste

Nadere informatie

Fortis Comfort Equity High Dividend Europe

Fortis Comfort Equity High Dividend Europe Fortis Comfort Equity High Dividend Europe Categorie "Classic" FORTIS COMFORT Fonds Commun de Placement naar Luxemburgs recht Presentatie van het Fonds FORTIS COMFORT (hierna "het Fonds") is op 28 juli

Nadere informatie

Duifhuisstraat 75, 9000 GENT Ondernemingsnummer 450.728.613 http://www.gamagent.be/

Duifhuisstraat 75, 9000 GENT Ondernemingsnummer 450.728.613 http://www.gamagent.be/ Duifhuisstraat 75, 9000 GENT Ondernemingsnummer 450.728.613 http://www.gamagent.be/ 19/06/2013 Titel I: Benaming Zetel Doel Duur Artikel 1: De vereniging draagt als naam Gentse Amateurtheaters vereniging

Nadere informatie

KBC BANK Naamloze Vennootschap Havenlaan Brussel. BTW BE (RPR Brussel)

KBC BANK Naamloze Vennootschap Havenlaan Brussel. BTW BE (RPR Brussel) KBC BANK Naamloze Vennootschap Havenlaan 2-1080 Brussel BTW BE 0462.920.226 (RPR Brussel) Oproeping tot de Jaarvergadering en de Buitengewone Algemene Vergadering van KBC Bank NV die zullen plaatsvinden

Nadere informatie

LEASINVEST REAL ESTATE

LEASINVEST REAL ESTATE 1 LEASINVEST REAL ESTATE Commanditaire vennootschap op aandelen Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht die een publiek beroep op het spaarwezen heeft gedaan Maatschappelijke zetel: Lenniksebaan 451,

Nadere informatie

INFORMATIENOTA OVER HET KEUZEDIVIDEND KEUZEPERIODE VAN 30 NOVEMBER TOT EN MET 11 DECEMBER 2015 (16.00 UUR (CET))

INFORMATIENOTA OVER HET KEUZEDIVIDEND KEUZEPERIODE VAN 30 NOVEMBER TOT EN MET 11 DECEMBER 2015 (16.00 UUR (CET)) Brussel, 19 november 2015 INFORMATIENOTA OVER HET KEUZEDIVIDEND KEUZEPERIODE VAN 30 NOVEMBER TOT EN MET 11 DECEMBER 2015 (16.00 UUR (CET)) Gereglementeerde informatie - Informatienota De informatie in

Nadere informatie

AGENDA EN VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

AGENDA EN VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING Econocom Group SE Europese vennootschap die publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: 5 Marsveldplein, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel) OPROEPING

Nadere informatie

Bijlage Circulaire. Gedetailleerde lijsten van de dekkingswaarden van de technische voorzieningen

Bijlage Circulaire. Gedetailleerde lijsten van de dekkingswaarden van de technische voorzieningen Bijlage Circulaire FSMA_2016_01-3 dd. 26/01/2016 Gedetailleerde lijsten van de dekkingswaarden van de technische voorzieningen Toepassingsveld: Instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening 3.1. Gedetailleerde

Nadere informatie

the art of creating value in retail estate

the art of creating value in retail estate Naamloze vennootschap, openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Industrielaan 6, 1740 Ternat (België), RPR Brussel: 0434.797.847 the art of creating value in retail

Nadere informatie

S T A T U T E N. S O C I A A L F O N D S KBC Vereniging zonder Winstoogmerk

S T A T U T E N. S O C I A A L F O N D S KBC Vereniging zonder Winstoogmerk S T A T U T E N S O C I A A L F O N D S KBC Vereniging zonder Winstoogmerk 10 juni 2004 S T A T U T E N HOOFDSTUK I - Naam, zetel, doel, duur -------- ------ Artikel 1 De vereniging zonder winstoogmerk

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Uitnodiging voor de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 26 mei 2011 om 10 uur

Uitnodiging voor de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 26 mei 2011 om 10 uur naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) Uitnodiging voor de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

KBC-Life Alternative Selector

KBC-Life Alternative Selector KBC-Life Alternative Investments KBC-Life Alternative Selector KBC-Life Alternative Investments 1 is een tak23-levensverzekering, waarvan het rendement verbonden is met beleggingsfondsen. Type levensverzekering

Nadere informatie

Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486. (de Vennootschap )

Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486. (de Vennootschap ) Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486 (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKELEN

Nadere informatie

Oproeping buitengewone algemene vergadering van Arseus

Oproeping buitengewone algemene vergadering van Arseus Oproeping buitengewone algemene vergadering van Arseus Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Textielstraat 24, 8790 Waregem Btw BE 0890.535.026 RPR Kortrijk

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 12 AUGUSTUS 2014

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 12 AUGUSTUS 2014 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

STATUTEN. DE WARANDE VZW ZINNERSTRAAT 1, 1000 BRUSSEL Ondernemingsnummer 433.458.554

STATUTEN. DE WARANDE VZW ZINNERSTRAAT 1, 1000 BRUSSEL Ondernemingsnummer 433.458.554 STATUTEN DE WARANDE VZW ZINNERSTRAAT 1, 1000 BRUSSEL Ondernemingsnummer 433.458.554 TITEL I : NAAM_- ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. De vereniging draagt de naam: "De Warande v.z.w." Artikel 2. De zetel

Nadere informatie