BEHEERREGLEMENT VAN. Belfius Pension Fund Balanced Plus. Pensioenspaarfonds in de zin van artikel 227 van het K.B. van 12 november 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BEHEERREGLEMENT VAN. Belfius Pension Fund Balanced Plus. Pensioenspaarfonds in de zin van artikel 227 van het K.B. van 12 november 2012"

Transcriptie

1 BEHEERREGLEMENT VAN Belfius Pension Fund Balanced Plus Pensioenspaarfonds in de zin van artikel 227 van het K.B. van 12 november 2012 Openbaar gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming Categorie: ICB in effecten en liquide middelen

2 Belfius Pension Fund Balanced Plus 2 Het onderhavige beheerreglement beschrijft de bijzondere beheer- en bestuursregels die van toepassing zijn op het openbaar gemeenschappelijke beleggingsfonds naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming "Belfius Pension Fund Balanced Plus en de respectieve rechten en plichten van de beheervennootschap, de bewaarder en de deelnemers van het voornoemde gemeenschappelijk beleggingsfonds. I. HET FONDS, DE BEHEERVENNOOTSCHAP, DE BEWAARDER EN DE FINANCIËLE DIENSTVERLENING ARTIKEL 1 - HET FONDS EN ZIJN DOELSTELLINGEN «Belfius Pension Fund Balanced Plus» (hierna het Fonds genoemd) is een instelling voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van deelneming onder de vorm van een openbaar gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht, dat heeft geopteerd voor de categorie van beleggingen vermeld in artikel 7, lid 1, 2 van de wet van drie augustus tweeduizend en twaalf betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles (hierna de Wet van 3 augustus 2012 ). Het Fonds is een pensioenspaarfonds erkend overeenkomstig artikel 145/16 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen Het Fonds heeft tot doel het gemeenschappelijk beleggen van bij het publiek aangetrokken gelden in de categorie van beleggingen zoals hierboven bepaald. Het doel bestaat erin een spreiding van de beleggingsrisico's te bekomen en de deelnemers te laten delen in de resultaten van het beheer van zijn portefeuille. In het algemeen kunnen alle maatregelen en alle verrichtingen die nuttig zijn om het doel van het Fonds te bereiken worden ontwikkeld overeenkomstig de wettelijke bepalingen. De effecten worden door de beheerder geselecteerd op basis van hun verwachte rentabiliteit. Het investeringsbeleid wordt uitgevoerd binnen het kader van de algemene wettelijke en reglementaire bepalingen inzake het beheer van een pensioenspaarfonds, en in het bijzonder van de wettelijke maximumdrempels voorzien in het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, zoals verder omschreven onder Titel II. ARTIKEL 2 - DE BEHEERVENNOOTSCHAP Binnen het kader van dit beheerreglement, de Wet van 3 augustus 2012 en de ter uitvoering ervan genomen besluiten en reglementen, wordt het Fonds beheerd door de naamloze vennootschap "Dexia Asset Management Belgium" (hierna de Beheervennootschap genoemd). De Beheervennootschap beheert het Fonds in eigen naam maar voor rekening van de deelnemers. De Beheervennootschap beschikt over de meest uitgebreide bevoegdheden, onder voorbehoud van de beperkingen voorzien in de wet, in de uitvoeringsbesluiten en in dit beheerreglement, voor de uitoefening van de beheertaken vermeld in de Wet van 3 augustus De deelnemers van het Fonds kunnen in rechte vertegenwoordigd worden door de Beheervennootschap, zonder dat hun identiteit kenbaar wordt gemaakt. De Beheervennootschap is bevoegd om de stemrechten uit te oefenen die verbonden zijn aan de financiële instrumenten in het Fonds, en dit in het belang van de deelnemers. In overeenstemming met de wet en de geldende regelgeving kan de Beheervennootschap onder haar eigen verantwoordelijkheid en in het belang van de deelnemers overeenkomsten sluiten met andere instellingen, teneinde het beheer van het Fonds te vergemakkelijken. 2

3 Belfius Pension Fund Balanced Plus 3 ARTIKEL 3 - DE BEWAARDER De bewaring van de tegoeden van het Fonds wordt toevertrouwd aan een bewaarder die zijn functie zal uitoefenen in overeenstemming met de wet en de geldende regelgeving. De bewaarder staat in voor de taken en opdrachten zoals vermeld in het artikel 10 van het Koninklijk besluit van 12 november 2012 met betrekking tot bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging (hierna genoemd het K.B. van 12 november 2012 ). De bewaarder wordt aangesteld door een overeenkomst tussen de bewaarder en de Beheervennootschap, handelend voor rekening van het Fonds. De Beheervennootschap kan een einde maken aan de opdracht van de bewaarder, op voorwaarde dat een andere bewaarder hem vervangt. Deze laatste maatregel zal worden gepubliceerd in twee Belgische kranten. De vervanging van de bewaarder moet vooraf ter aanvaarding worden voorgelegd aan de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. De bewaarder kan op eigen verantwoordelijkheid andere instellingen zowel naar Belgisch als naar buitenlands recht aanduiden om de bewaring van het geheel of een deel van de tegoeden van het Fonds te verzekeren. ARTIKEL 4 - DE FINANCIËLE DIENSTVERLENING De instellingen die de financiële dienst verzekeren worden aangesteld door een overeenkomst met de Beheervennootschap, voor rekening van het Fonds en in overeenstemming met de geldende wetgeving. II. HET BELEGGINGSBELEID EN TOEGELATEN CATEGORIËN ACTIVA ARTIKEL 5 - DE SAMENSTELLING VAN DE BELEGGINGEN VAN HET FONDS Onverminderd de toepassing van artikel 145/11 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, bestaan de beleggingen van het Fonds, in overeenstemming met de Wet van 3 augustus 2012 en het K.B. van 12 november 2012, uit: 1 effecten en geldmarktinstrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt in de zin van artikel 2, 3, 5 of 6 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten (hierna de Wet van 2 augustus 2002 ); 2 effecten en geldmarktinstrumenten die worden verhandeld op een andere secundaire markt van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte, die gereglementeerd, regelmatig functionerend, erkend en open is; 3 effecten en geldmarktinstrumenten verhandeld hetzij op een markt van een staat die geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte en die met betrekking tot deze markt gelijkwaardige bepalingen toepast als deze die zijn vastgesteld in de Richtlijn 2001/34/EG, hetzij op een andere secundaire markt van een staat die geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte, die gereglementeerd, regelmatig functionerend, erkend en open is en voor zover deze markten gelegen zijn in een lidstaat van de OESO dan wel in elk ander land van Europa, Noord-Amerika, Centraal-Amerika, Zuid-Amerika, Azië, Oceanië en Afrika; 4 nieuw uitgegeven effecten op voorwaarde dat de emissievoorwaarden de verplichting inhouden dat toelating wordt aangevraagd tot de verhandeling op een gereglementeerde markt in de zin van artikel 2, 3, 5 of 6, van de Wet van 2 augustus 2002, op een markt van een staat die geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte en die met betrekking tot deze markt gelijkwaardige bepalingen toepast als deze die zijn vastgesteld in de Richtlijn 2001/34/EG of op een andere secundaire markt, die gereglementeerd, regelmatig functionerend, erkend en open is en voor zover deze markten gelegen zijn in een lidstaat van de OESO dan wel in elk ander land van Europa, Noord-Amerika, Centraal-Amerika, Zuid- Amerika, Azië, Oceanië en Afrika, en voor zover de toelating uiterlijk binnen één jaar na de uitgifte wordt verkregen; 5 rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging die beantwoorden aan de Richtlijn 2009/65/EG, met inachtneming van de voorwaarden daartoe voorzien door de in voege zijnde 3

4 4 Belfius Pension Fund Balanced Plus 4 reglementering; 6 rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging die niet beantwoorden aan de Richtlijn 2009/65/EG, ongeacht of ze zich in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte bevinden of niet, met inachtneming van de voorwaarden daartoe voorzien door de in voege zijnde reglementering; 7 deposito s bij kredietinstellingen mits: a) de statutaire zetel van de kredietinstelling in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte gevestigd is, of, b) indien de statutaire zetel van de kredietinstelling niet in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte is gevestigd, deze instelling is onderworpen aan bedrijfseconomische voorschriften die naar het oordeel van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten gelijkwaardig zijn aan die welke in het Gemeenschapsrecht zijn vastgesteld; 8 financiële derivaten, met inbegrip van gelijkwaardige instrumenten die aanleiding geven tot afwikkeling in contanten, die op een onder punt 1, 2 of 3 bedoelde markt worden verhandeld of OTC-derivaten, met inachtneming van de in voege zijnde reglementering; 9 geldmarktinstrumenten die niet op een markt bedoeld in punt 1, 2 of 3, worden verhandeld, met inachtneming van de in voege zijnde reglementering; 10 effecten en geldmarktinstrumenten uitgegeven of gewaarborgd door een lidstaat van de Europese Economische Ruimte, door zijn plaatselijke besturen, door een staat die geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of door internationale publiekrechtelijke instellingen waarin één of meer lidstaten van de Europese Economische Ruimte deelnemen, onder voorbehoud van de voorwaarden voorzien door de in voege zijnde reglementering. 11 rechten van deelneming uitgegeven door een openbare instelling voor collectieve belegging naar Belgisch of buitenlands recht met een vast aantal rechten van deelneming of door een openbare instelling voor collectieve belegging in schuldvorderingen naar Belgisch of buitenlands recht, met inachtneming van de in voege zijnde reglementering. 12 derivaten waarvan de onderliggende activa bestaan uit ofwel een instelling voor collectieve belegging die belegt in hedge funds en die is toegelaten en onder permanent toezicht staat in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte ofwel een gediversifieerde korf van rechten van deelnemingen uitgegeven door hedge funds, die zijn toegelaten en onder permanent toezicht staan in één of meer lidstaten van de Europese Economische Ruimte, of nog een hedge fund index en dit met inachtneming van de in voege zijnde reglementering. Het Fonds kan evenwel haar activa beleggen in andere dan voornoemde effecten en geldmarktinstrumenten, binnen de beperkingen die worden toegestaan door de Wet van 3 augustus 2012 en haar uitvoeringsbesluiten. Het Fonds mag accessoir liquide middelen aanhouden. Het Fonds kan eveneens contracten afsluiten die financiële derivaten uitmaken en betrekking hebben op een kredietrisico, mits daarbij de geldende wetgeving in acht wordt genomen. ARTIKEL 6 - SPECIFIEKE KWANTITATIEVE BEPERKINGEN EIGEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET DERDE-LEEFTIJDSSPAREN Overeenkomstig art. 145/11 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 en zonder afbreuk te doen aan artikel 23 van dit beheerreglement, moet het Fonds beleggen binnen de volgende grenzen: 1 ten hoogste 20 pct. van de in bezit zijnde investeringen die hierna zijn omschreven in 2 tot 4, mogen in een andere munt dan de euro uitgedrukt zijn ; 2 ten hoogste 75 pct. van de in bezit zijnde activa mogen worden geïnvesteerd in obligaties en andere schuldinstrumenten die op de kapitaalmarkt verhandelbaar zijn, in hypothecaire leningen en in gelddeposito s binnen de volgende grenzen en overeenkomstig de volgende modaliteiten: in obligaties en andere schuldinstrumenten in euro of in de munt van een Lid-staat van de EER, uitgegeven of onvoorwaardelijk gewaarborgd, in hoofdsom en in interest, door een Lid-staat van de EER, door een van zijn politieke onderafdelingen, door andere openbare lichamen of instellingen van een Lidstaat van de EER of door een supranationale organisatie waarvan een of meer leden van de EER deel uitmaken of in hypothecaire leningen in euro of in de munt van een Lid-staat van de EER; maximum 40 pct. van het totaal van die obligaties en andere schuldinstrumenten die op de kapitaalmarkt verhandelbaar zijn, van die hypothecaire leningen en van die gelddeposito s mag bestaan uit activa, in euro of in de munt van een Lid-staat van de EER, uitgegeven door publiek- of privaatrechtelijke vennootschappen uit een Lid-staat van de EER, of uit gelddeposito s, in euro of in de munt van een Lidstaat van de EER, met een looptijd van meer dan één jaar, bij een kredietinstelling die is erkend en wordt gecontroleerd door een toezichthoudende overheid van deze Lidstaat; maximum 40 pct. van het totaal van die obligaties en andere schuldinstrumenten die op de kapitaalmarkt verhandelbaar zijn, van die hypothecaire leningen en van die gelddeposito s mag bestaan uit activa, in de

5 Belfius Pension Fund Balanced Plus 5 munt van een Staat die geen lid is van de EER, uitgegeven of onvoorwaardelijk gewaarborgd, in hoofdsom en in interest, door een Staat die geen lid is van de EER, door andere openbare lichamen of instellingen van een Staat die geen lid is van de EER, of door een supranationale organisatie waarvan geen enkel lid van de EER deel uitmaakt, of uit activa in de munt van een Staat die geen lid is van de EER, met een looptijd van meer dan één jaar, uitgegeven door publiek- of privaatrechtelijke vennootschappen uit diezelfde Staat, of uit gelddeposito s, in de munt van een Staat die geen lid is van de EER, met een looptijd van meer dan één jaar bij een kredietinstelling die is erkend en wordt gecontroleerd door een toezichthoudende overheid van deze Staat; 3 ten hoogste 75 pct. van de in bezit zijnde activa mogen rechtstreeks worden geïnvesteerd in de volgende aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waarden binnen de volgende grenzen en overeenkomstig de volgende modaliteiten: maximum 70 pct. van het totaal van die aandelen en waarden mag rechtstreeks bestaan uit aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waarden van vennootschappen naar het recht van een Lid-staat van de Europese Economische Ruimte (EER) waarvan de beurskapitalisatie meer bedraagt dan EUR of de tegenwaarde daarvan uitgedrukt in de munt van een Lid-staat van de EER en die genoteerd zijn op een gereglementeerde markt ; maximum 30 pct. van het totaal van die aandelen en waarden mag rechtstreeks bestaan uit aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waarden van vennootschappen naar het recht van een Lid-staat van de EER en waarvan de beurskapitalisatie minder bedraagt dan EUR of de tegenwaarde daarvan uitgedrukt in de munt van een Lid-staat van de EER en die genoteerd zijn op een gereglementeerde markt; maximum 20 pct. van het totaal van die aandelen en waarden mag rechtstreeks bestaan uit aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waarden van vennootschappen naar het recht van een Staat die geen lid is van de EER, die niet in euro of in een munt van een Lid-staat van de EER zijn uitgedrukt, en die genoteerd zijn op een regelmatig werkende markt, waarop wordt toegezien door overheden die erkend zijn door de publieke overheid van een Lid-staat van de OESO; 4 ten hoogste 10 pct. van de tegoeden mogen worden geïnvesteerd in contanten op een rekening in euro of in een munt van een Lid-staat van de EER, bij een kredietinstelling die is erkend en wordt gecontroleerd door een toezichthoudende overheid van een Lid-staat van de EER. ARTIKEL 7 HET UITLENEN VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN Het is het Fonds toegestaan financiële instrumenten uit te lenen voor zover dit gebeurt in overeenstemming met de wettelijke en reglementaire bepalingen ter zake. Het Fonds mag cessie-retrocessieverrichtingen, leningen en swaps afsluiten (met inbegrip van met name interest rate swaps, currency interest rate swaps, exchange swaps, performance swaps, variance swaps, credit default swaps, credit default index swaps, ), mits inachtneming de wettelijke en reglementaire bepalingen ter zake. III. DE RECHTEN VAN DEELNEMING, DE DEELNEMERS, DE ALGEMENE VERGADERING ARTIKEL 8 - DE RECHTEN VAN DEELNEMING De rechten van deelneming vertegenwoordigen het eigendomsrecht van zijn titularis in het onverdeelde kapitaal van het Fonds. De rechten van de deelnemers worden vertegenwoordigd door nominatieve inschrijvingen op een pensioenspaarrekening bij de daartoe door artikel 56, 1 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992 gemachtigde instellingen die de financiële dienst verzekeren. Wanneer de rechten van deelneming gelijke waarde hebben, geeft elk geheel recht van deelneming recht op één stem. Zijn zij niet van gelijke waarde of is hun waarde niet uitgedrukt, dan geeft elk geheel recht van deelneming van rechtswege recht op een aantal stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat het 5

6 Belfius Pension Fund Balanced Plus 6 vertegenwoordigt, met dien verstande dat het recht van deelneming dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, voor één stem wordt aangerekend; gedeelten van stemmen worden verwaarloosd. De Beheervennootschap kan, in het belang van de deelnemers, de rechten van deelneming splitsen of hergroeperen. De deelneming in het Fonds mag op fracties van rechten van deelneming betrekking hebben. Er worden enkel kapitalisatiegerechtigde rechten van deelneming uitgegeven. ARTIKEL 9 - DE DEELNEMERS Ieder persoon zoals bedoeld door art. 145/9 van de Wetboek Inkomstenbelastingen 1992 kan deelnemen in het Fonds voor één of meerdere rechten van deelneming tegen betaling van de toetredingsprijs berekend volgens de bepalingen in artikel 14. De deelnemers zijn de mede-eigenaars van het Fonds. Het aantal deelnemers is onbeperkt. Elk recht van deelneming is ondeelbaar In hun relaties met de Beheervennootschap of met de instellingen die de financiële dienst verzekert, kunnen de onverdeelde mede-eigenaars alsook de blote eigenaars en vruchtgebruikers van rechten van deelneming zich laten vertegenwoordigen door eenzelfde persoon. De uitoefening van de rechten verbonden aan de rechten van deelneming kan geschorst worden tot de verwezenlijking van deze voorwaarden. De uittreding uit het Fonds, het overlijden, de onbekwaamheid, het ontslag, het faillissement of het kennelijk onvermogen van de deelnemer zijn geen redenen tot ontbinding van het Fonds. De deelnemers ontzeggen zichzelf en hun erfgenamen en rechthebbenden het recht beslag te laten leggen op het patrimonium van het Fonds of de ontbinding ervan te eisen. ARTIKEL 10 DE ALGEMENE VERGADERING VAN DEELNEMERS De Raad van Bestuur van de Beheervennootschap en de commissaris(sen) van het Fonds kunnen een Algemene Vergadering van de deelnemers in dit Fonds bijeenroepen. Zij moeten deze Algemene Vergadering bijeenroepen in de gevallen voorzien door artikel 14, 2, tweede lid van de Wet van 3 augustus De Algemene Vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel van de Beheervennootschap of op elke andere plaats in België, zoals vermeld in het oproepingsbericht. De Algemene Vergaderingen kunnen in het buitenland worden gehouden indien de Raad van Bestuur van de Beheervennootschap soeverein vaststelt dat buitengewone omstandigheden dit vereisen. Deze omstandigheden worden omschreven in het oproepingsbericht. De jaarlijkse Algemene Vergadering van de deelnemers wordt gehouden de derde woensdag van de maand maart, om 10 uur 30. Indien deze dag in België een verlofdag of geen bankwerkdag is, zal de jaarlijkse Algemene Vergadering op de eerstvolgende bankwerkdag plaatsvinden. De oproeping tot elke Algemene Vergadering wordt bekendgemaakt door middel van een aankondiging in een nationaal verspreid blad minstens acht dagen voor de Algemene Vergadering. Behoudens andersluidende bepalingen van de wet, moet elke deelnemer, om toegelaten te worden tot de Algemene Vergadering, zijn rechten van deelneming vijf bankwerkdagen vóór de vastgestelde datum laten blokkeren bij de in het oproepingsbericht aangeduide instellingen. Alle beslissingen van de Algemene Vergadering der deelnemers worden genomen met eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde deelnemers die stemmen, behoudens andersluidende bepalingen in de wet. IV. DE NETTO-INVENTARISWAARDE, DE UITGIFTE EN DE INKOOP 6

7 Belfius Pension Fund Balanced Plus 7 ARTIKEL 11 DE NETTO-INVENTARISWAARDE A. Voor de berekening van de uitgifte- en de inkoopprijs wordt de netto-inventariswaarde van de rechten van deelneming van het Fonds bepaald door de Beheervennootschap. De frequentie van de berekening van de netto-inventariswaarde, en dus van de dagen van afsluiting van de ontvangstperiode van de aanvragen tot inschrijving, inkoop en omruiling worden opgenomen in het prospectus. Een vermindering van deze frequentie zal altijd ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering van deelnemers. De dag van berekening van de netto-inventariswaarde wordt hierna de waarderingsdag genoemd. De netto-inventariswaarde is uitgedrukt in Euro. De Raad van Bestuur van de Beheervennootschap mag beslissen de netto-inventariswaarde in meerdere munten uit te drukken, onder voorbehoud van het voorafgaande akkoord van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. De waardering van de activa van het Fonds gebeurt op de volgende manier: 1. De effecten, geldmarktinstrumenten en afgeleide financiële instrumenten worden gewaardeerd tegen hun waarde in het economisch verkeer. Om de waarde in het economisch verkeer te bepalen, moet de volgende hiërarchie in acht worden genomen: a) Als het gaat om vermogensbestanddelen waarvoor er een actieve markt bestaat die werkt door toedoen van derde financiële instellingen, worden de op die markt gevormde actuele aan- en verkoopkoers in aanmerking genomen. Gaat het om vermogensbestanddelen die verhandeld worden op een actieve markt zonder enige tussenkomst van derde financiële instellingen, dan wordt de slotkoers in aanmerking genomen. b) Als de in punt a) bedoeld koersen niet beschikbaar zijn, wordt de prijs van de recentste transactie in aanmerking genomen. c) Als er voor een bepaald vermogensbestanddeel een georganiseerde of een onderhandse markt bestaat, maar is die markt niet actief en zijn de koersen die er gevormd worden niet representatief voor de waarde in het economisch verkeer, of als er voor een bepaald vermogensbestanddeel geen georganiseerde noch onderhandse markt bestaat, dan wordt de waardering tegen de waarde in het economisch verkeer gedaan op basis van de actuele waarde in het economisch verkeer van gelijksoortige vermogensbestanddelen waarvoor er wel een actieve markt bestaat. d) Als de in punt c) bedoelde waarde in het economisch verkeer van gelijksoortige vermogensbestanddelen voor een bepaald vermogensbestanddeel onbestaande is, wordt de waarde in het economisch verkeer van dat bestanddeel bepaald door gebruik te maken van andere waarderingstechnieken, met inachtneming van bepaalde voorwaarden, zoals het regelmatig testen van hun rechtsgeldigheid. e) Als er in uitzonderlijke gevallen voor aandelen geen georganiseerde of onderhandse markt bestaat en de waarde in het economisch verkeer van die aandelen kan niet op betrouwbare wijze worden bepaald volgens de hierboven beschreven hiërarchie, worden de aandelen in kwestie gewaardeerd tegen kostprijs. 2. Rechten van deelneming van instellingen voor collectieve belegging De aangehouden rechten van deelneming van een instelling voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten worden gewaardeerd tegen hun waarde in het economisch verkeer volgens de in punt 1 gedefinieerde hiërarchie. De aangehouden rechten van deelneming van een instelling voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van deelneming waarvoor er geen georganiseerde noch onderhandse markt bestaat, worden gewaardeerd op basis van de netto-inventariswaarde van die rechten van deelneming. 3. Schuldvorderingen en schulden De schuldvorderingen op termijn die niet vertegenwoordigd zijn door verhandelbare effecten of geldmarktinstrumenten, worden gewaardeerd tegen hun waarde in het economisch verkeer volgens de in 7

8 Belfius Pension Fund Balanced Plus 8 punt 1 beschreven hiërarchie. De Beheervennootschap kan nochtans beslissen om, rekening houdend met hun relatief kleine belang in het licht van de inventariswaarde, ze te waarderen aan hun nominale waarde De onmiddellijk opeisbare tegoeden op kredietinstellingen, de verbintenissen in rekening courant tegenover kredietinstellingen, de andere op korte termijn te ontvangen en te betalen bedragen dan die welke betrekking hebben op kredietinstellingen, de belastingtegoeden en belastingschulden en de andere schulden zullen worden gewaardeerd tegen hun nominale waarde. 4. Effecten uitgedrukt in een andere munt De effecten die uitgedrukt zijn in een andere munt dan de referentiemunt van het fonds, zullen in de munt worden omgezet op basis van de gemiddelde contante koers tussen de representatieve aan- en verkoopkoers. Om de netto-activa van het Fonds te bekomen, wordt van de aldus bekomen waarde, de waarde van de passiva van het Fonds afgetrokken. De passiva van het Fonds omvatten de eventuele aangegane leningen en de schulden, waarbij de niet vervallen schulden worden bepaald pro rata temporis op basis van hun exacte waarde, indien gekend, of, indien de exacte waarde niet gekend is, op basis van hun geschatte waarde. B. Elk recht van deelneming van het Fonds waarvan de inkoop wordt aangevraagd, wordt beschouwd als een uitgegeven en bestaand recht van deelneming tot na afsluiting van de waarderingsdag waarop de prijs wordt bepaald die van toepassing is op de inkoop van dat recht van deelneming, en wordt vervolgens, tot de prijs ervan is betaald, beschouwd als een verplichting van het Fonds. De door het Fonds in overeenstemming met ontvangen aanvragen tot uitgifte uit te geven rechten van deelneming worden beschouwd als zijnde uitgegeven vanaf de afsluiting van de waarderingsdag waarop hun uitgifteprijs wordt bepaald, en deze prijs wordt, tot de betaling ervan, beschouwd als een bedrag verschuldigd aan het Fonds. De netto-inventariswaarde van de rechten van deelneming wordt bepaald door op de waarderingsdag de netto-activa van het Fonds, gevormd door de activa min de passiva, te delen door het aantal in omloop zijnde rechten van deelneming van het Fonds. ARTIKEL 12 DE OPSCHORTING VAN DE BEREKENING VAN DE NETTO-INVENTARISWAARDE EN VAN DE UITGIFTE EN DE INKOOP VAN RECHTEN VAN DEELNEMING A. Onverminderd de wettelijke opschortingsoorzaken, kunnen de berekening van de netto-inventariswaarde van de rechten van deelneming en de uitgifte en de inkoop van de rechten van deelneming worden geschorst in de volgende gevallen: 1. wanneer één of meerdere markten, waarop meer dan twintig percent (20%) van de activa van het Fonds worden verhandeld, of één of meerdere belangrijke wisselmarkten, waar de deviezen worden verhandeld waarin de waarde van de activa is uitgedrukt, gesloten zijn om een andere reden dan wettelijke vakantie of wanneer de transacties er zijn geschorst of beperkt; 2. wanneer de toestand zo ernstig is dat de tegoeden en/of verplichtingen van het Fonds niet correct kunnen worden gewaardeerd of dat de Beheervennootschap er niet normaal kan over beschikken of dit niet kan doen zonder de belangen van de deelnemers ernstig te schaden; 3. wanneer het Fonds niet in staat is gelden te transfereren of transacties te verwezenlijken tegen een normale prijs of wisselkoers of wanneer beperkingen zijn opgelegd aan de wisselmarkten of aan de financiële markten; 4. bij een defect van de informaticamiddelen dat de berekening van de netto-inventariswaarde onmogelijk maakt; 5. vanaf de publicatie van de oproeping tot de bevoegde Algemene Vergadering van deelnemers die wordt samengeroepen om te beslissen over de ontbinding van het Fonds; 6. bij een fusie of andere herstructurering, ten laatste de dag voor de datum waarop de ruilverhouding en in 8

9 Belfius Pension Fund Balanced Plus 9 voorkomend geval de opleg dan wel de vergoeding voor de inbreng of overdracht worden berekend. Bovendien, in buitengewone omstandigheden of in geval van belangrijke aanvragen tot inkoop die de belangen van de deelnemers kunnen schaden, behoudt de Beheervennootschap zich het recht voor om de bepaling van de netto-inventariswaarde evenals de uitgifte en de inkoop van de rechten van deelneming van het Fonds te schorsen en om de waarde van de rechten van deelneming van het Fonds slechts vast te stellen na te zijn overgegaan tot de aankopen en verkopen van effecten die zich opdringen. De uitgiften en de inkopen van rechten van deelneming waarvan de aanvraag opgeschort werd, zullen worden gedaan op basis van de eerste netto-inventariswaarde van de rechten van deelneming vastgesteld na de opschorting. In dat geval zullen de deelnemers die een aanvraag tot inkoop van hun rechten van deelneming ingediend hebben, of de inschrijvers die een inschrijving gevraagd hebben, op hun verzoek bevrijd kunnen worden van hun order, indien het niet uitgevoerd kon worden binnen een termijn van vijf bankwerkdagen volgend op de datum waarop de vaststelling van de netto-inventariswaarde had moeten plaatsvinden. Zulke opschorting moet door het Fonds per passende bekendmaking aan de inschrijvers die een aanvraag tot uitgifte hebben ingediend ter kennis gebracht worden en meegedeeld worden aan de deelnemers die een inkoopaanvraag hebben ingediend. B. Bovendien kan de Beheervennootschap in het belang van de deelnemers: 1. elke aanvraag tot uitgifte van rechten van deelneming weigeren; 2. op elk ogenblik de rechten van deelneming van het Fonds waarop op onwettige wijze werd ingeschreven of die op een onwettige wijze worden aangehouden, terugbetalen; 3. de aanvragen tot uitgifte en/of inkoop van rechten van deelneming die het evenwicht van het Fonds kunnen verstoren, in de tijd spreiden. ARTIKEL 13 DE UITGIFTE De bedragen van de inschrijving zijn volgens de geldende reglementering per deelnemer jaarlijks beperkt tot het maximaal toegelaten fiscaal bevoordeligd bedrag per belastingplichtige. De toetreding tot het Fonds kan op grond van de modaliteiten en beperkingen bepaald in dit beheerreglement, het prospectus en de wet, op iedere bankwerkdag plaatsvinden bij de door de Beheervennootschap daartoe aangeduide instellingen die de financiële dienst verzekeren tegen de van toepassing zijnde uitgifteprijs per recht van deelneming. De instellingen die de financiële dienst verzekeren kunnen de toetreding weigeren in alle gevallen waarin door de Beheervennootschap tot een schorsing van de bepaling van de netto-inventariswaarde werd beslist. ARTIKEL 14 DE UITGIFTEPRIJS De uitgifteprijs komt overeen met de netto-inventariswaarde, bepaald in overeenstemming met artikel 11, op de eerste waarderingsdag zoals vermeld in het prospectus die volgt op de aanvaarding van de intekening. De uitgifteprijs wordt verhoogd met: - de plaatsingsprovisie van maximaal vijf percent (5%) ten gunste van de plaatsende instelling. - taksen, belastingen en eventuele zegelrechten eisbaar uit hoofde van de intekening of emissie. De toe te passen tarieven met betrekking tot de provisies en de kosten worden vastgesteld door de Raad van Bestuur van de Beheervennootschap en vermeld in het uitgifteprospectus. Indien er rechten van deelneming worden uitgegeven, zal de uitgifteprijs betaalbaar zijn binnen een termijn die niet langer mag zijn dan vijf bankwerkdagen te rekenen vanaf de waarderingsdag. De effectieve betalingstermijn wordt vastgesteld volgens de regels en gebruiken van de markt en zal in het prospectus aangeduid worden. Indien zij geen betaling ontvangt, mag de Beheervennootschap de uitgifte annuleren. Zij behoudt echter het recht om de eventuele verschuldigde kosten en provisies te vorderen. ARTIKEL 15 DE INKOOP De aanvragen tot inkoop kunnen volgens de modaliteiten en beperkingen bepaald in dit beheerreglement, het prospectus en de wet, op iedere bankwerkdag worden ingediend bij de door de Beheervennootschap daartoe 9

10 Belfius Pension Fund Balanced Plus 10 aangeduide instellingen die de financiële dienst verzekeren. De Beheervennootschap is niet gehouden de aanvraag tot inkoop te aanvaarden in geval van schorsing van de berekening van de netto-inventariswaarde of indien het belang van de deelnemers of buitengewone omstandigheden dit rechtvaardigen. ARTIKEL 16 DE INKOOPPRIJS De inkoopprijs komt overeen met de netto-inventariswaarde, bepaald in overeenstemming met artikel 11, op de waarderingsdag zoals bepaald in het prospectus, volgend op de aanvaarding van de aanvraag tot inkoop. De inkoopprijs wordt eventueel verminderd met belastingen en taksen eisbaar uit hoofde van de inkoop. Indien er rechten van deelneming worden ingekocht, zal de inkoopprijs betaalbaar zijn binnen een termijn die niet langer mag zijn dan vijf bankwerkdagen te rekenen vanaf de waarderingsdag. De effectieve betalingstermijn wordt vastgesteld volgens de regels en gebruiken van de markt en zal in het prospectus aangeduid worden. V. VARIA ARTIKEL 17 - VERGOEDINGEN, PROVISIES EN KOSTEN Het Fonds kan de kosten dragen die verbonden zijn aan zijn oprichting, de latere wijziging van zijn beheerreglement en zijn werking. Deze kosten omvatten : - De vergoeding van het beheer van de beleggingsportefeuille, verschuldigd aan de Beheervennootschap, met een maximumpercentage van drie percent (3%) per jaar, berekend op basis van het passend gewogen nettoactief; - De vergoeding van de bewaarder, en naar gelang het geval, deze van zijn correspondenten, met een maximumpercentage van één percent (1%) per jaar, berekend op basis van het passend gewogen nettoactief; - De vergoeding van de functie van administratief agent, verschuldigd aan de Beheervennootschap, met een maximumpercentage van nul komma twintig percent (0,20%) per jaar, berekend op basis van het passend gewogen netto-actief; - De vergoeding van de functie van transferagent, en naar gelang het geval, deze van haar correspondenten, verschuldigd aan de Beheervennootschap, met een maximumpercentage van nul komma tien percent (0,10%) per jaar, berekend op basis van het passend gewogen netto-actief; - De vergoeding van de financiële en administratieve dienst, verschuldigd aan de instelling die deze dienst verzekert, met een maximumpercentage van één komma vijf percent (1,5%) per jaar, berekend op basis van het passend gewogen netto-actief; - De distributievergoeding, verschuldigd aan de Beheervennootschap, met een maximumpercentage van drie percent (2%) per jaar, berekend op basis van het passend gewogen netto-actief; - De andere kosten waarvan een schatting is opgenomen in het prospectus kunnen de volgende zijn: i. de kosten van officiële akten en wettelijke publicaties; ii. de kosten van de domiciliëring en het algemeen secretariaat van het fonds; iii. de kosten verbonden aan de Algemene Vergaderingen van deelnemers en de Raden van Bestuur van de Beheervennootschap betreffende aangelegenheden van het Fonds; iv. de eventuele emolumenten, tantièmes en vergoedingen van de bestuurders en de gedelegeerden van het dagelijks bestuur van de Beheervennootschap; v. de eventuele vergoeding van een adviseur of verificateur; vi. de honoraria van de commissarissen; vii. de gerechtskosten, de kosten voor juridisch advies en ander kosten van buitengewone maatregelen, zoals expertises of rechtszaken om de belangen van de deelnemers te behartigen; viii. de bijdragen aan de controleautoriteiten van de landen waar de rechten van deelneming worden aangeboden; ix. de druk- en verdeelkosten van de prospectussen en periodieke verslagen; 10

11 Belfius Pension Fund Balanced Plus 11 x. de vertaal- en redactiekosten; xi. de publicatiekosten en de kosten van de informatie aan de deelnemers; xii. de marketingkosten; xiii. de kosten van de financiële dienst van zijn rechten van deelneming en coupons; xiv. de eventuele beursnoteringskosten of de kosten voor de publicatie van de uitgifte- en terugbetalingsprijs van de rechten van deelneming; xv. de intresten en andere kosten van leningen; xvi. de taksen en kosten verbonden aan de bewegingen van de activa van het Fonds; xvii. eventuele andere met haar werking verbonden taksen en belastingen; xviii. de eventuele personeelskosten; xix. de telefoon-, telex-, telefax- en telegrafiekosten (deze lijst is niet limitatief) die de depothoudende bank maakt bij het aan- en verkopen van effecten uit de portefeuille van het fonds en andere effecten; xx. de kosten verbonden aan de intekening op een abonnement of een licentie dan wel elk ander verzoek om gegevens of data waarvoor moet betaald worden bij providers van financiële indices, ratingbureaus of elke andere provider van gegevens; xxi. alle andere uitgaven die gedaan worden in het belang van de deelnemers van het fonds. De periodiciteit van heffing wordt bepaald door de Raad van Bestuur van de beheervennootschap en is opgenomen in het prospectus. Al deze kosten of een gedeelte ervan kunnen op een forfaitaire manier aangerekend worden. Onverminderd de beheercommissie hierboven vermeld, beschikt de Raad van Bestuur van de Beheervennootschap over alle bevoegdheden om te beslissen om een variabele beheercommissie in te stellen waarvan de berekening gebaseerd zal zijn op een vergelijking van het rendement van het Fonds met dat van een index of een benchmark. Niettemin bedraagt het maximumpercentage van deze variabele commissie die aan de Beheervennootschap verschuldigd is, dertig percent (30%) van de jaarlijkse overprestatie van het Fonds in vergelijking met de prestatie van de index of de benchmark, berekend op basis van het passend gewogen netto-actief. Deze commissie zal verschuldigd zijn door het Fonds na de afsluiting van het boekjaar. Bovenvermelde vergoedingen, provisies en kosten van welke aard ook kunnen worden gewijzigd mits naleving van de wettelijke voorschriften. Een wijziging in het nadeel van het Fonds of van de deelnemers zal worden bekendgemaakt conform de wettelijke voorschriften terzake. ARTIKEL 18 - HET BOEKJAAR Het boekjaar van het Fonds wordt afgesloten op 31 december van elk jaar. ARTIKEL 19 DE CONTROLE De controle op de financiële toestand, de jaarrekening en de regelmatigheid van de in de jaarrekening weer te geven verrichtingen, is toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, revisoren die daartoe door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten erkend zijn. Binnen de perken van de wettelijke bepalingen van de Wet van 3 augustus 2012, zijn de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen met betrekking tot de benoeming, de bezoldiging, het ontslag, de herroeping en de bevoegdheden van de commissaris van rechtspersonen die worden beheerst door het Wetboek van Vennootschappen, van toepassing op de commissaris die is aangesteld bij het Fonds. ARTIKEL 19 - DE INKOMSTEN VAN HET FONDS De inkomsten uit de beleggingen van het Fonds zijn, in toepassing van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en onder de voorwaarden gesteld in het K.B. van 7 april 1987 niet onderworpen aan de roerende voorheffing. Alle inkomsten van het Fonds worden integraal herbelegd in het Fonds. ARTIKEL 21 - DE BEKENDMAKING De Beheervennootschap houdt voor de deelnemers van het Fonds en voor al degenen die erom vragen, op haar maatschappelijke zetel en aan de loketten van de instelling belast met de financiële dienstverlening de volgende 11

12 Belfius Pension Fund Balanced Plus 12 zaken ter beschikking: iedere bankwerkdag waarop de aanvragen tot uitgifte en/of inkoop worden aanvaard: de nettoinventariswaarde en de uitgifte- en inkoopprijs van de voorafgaande werkdag; binnen de wettelijke bepaalde termijnen na de afsluiting van het boekjaar: de jaarrekening; binnen de wettelijke bepaalde termijnen na het einde van het halfjaar waarop het betrekking heeft: het halfjaarlijkse verslag; het beheerverslag en het verslag van de commissarissen. ARTIKEL 22 - DE ONTBINDING, VEREFFENING EN HERSTRUCTURERING Het Fonds is opgericht voor onbepaalde duur. De Beheervennootschap kan beslissen de Algemene Vergadering van deelnemers voor te stellen om tot vereffening of tot herstructurering van het Fonds over te gaan. De beslissing tot ontbinding van het Fonds wordt genomen door de Algemene Vergadering van deelnemers. Bij de ontbinding van het Fonds, wordt het Fonds ontbonden door toedoen van één of meer vereffenaars die natuurlijke personen of rechtspersonen kunnen zijn, en aangesteld worden door de bevoegde Algemene Vergadering van deelnemers. Die legt hun bevoegdheden en bezoldiging vast. Een procedure zal worden vastgesteld teneinde gedurende een periode van twaalf maanden de identiteit te kunnen bewaren van de personen die globaal meer dan vijf percent (5%) van het totaal van de uitstaande rechten van deelneming hebben laten inkopen tijdens de periode van twaalf maanden vóór de kennisgeving aan de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten dat de ontbinding of de herstructurering wordt beoogd. ARTIKEL 23 - WIJZIGINGEN AAN HET BEHEERREGLEMENT De wijzigingen aan het beheerreglement moeten goedgekeurd worden door de Algemene Vergadering van deelnemers en door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Bij wijziging van de terzake geldende wettelijke of fiscale bepalingen, dient het beheerreglement gelezen te worden in functie van deze nieuwe bepalingen. ARTIKEL 23 - GESCHILLEN De betwistingen betreffende de uitvoering van onderhavig beheerreglement zullen beslecht worden door een scheidsrechter die zal aangeduid worden door de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg van Brussel op verzoek van de meest gerede partij. * * * Gecoördineerd beheerreglement op 29 november

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. Rechtsvorm - Naam De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen (hierna

Nadere informatie

algemene bankvoorwaarden

algemene bankvoorwaarden algemene bankvoorwaarden Uitgave geregistreerd te Brussel, 6 de kantoor, op 31 oktober 2013, boek 302, blad 92, vak 16. Deze Algemene Bankvoorwaarden vervangen de Algemene Bankvoorwaarden die op 3 februari

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen

Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen Officieuze coördinatie op 3 oktober 2012 Deze officieuze coördinatie houdt rekening met de wijzigingen die werden

Nadere informatie

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap?

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat

Nadere informatie

ALGEMENE BANKVOORWAARDEN

ALGEMENE BANKVOORWAARDEN ALGEMENE BANKVOORWAARDEN 30/06/2014 Inhoud Hoofdstuk 1 Basisbepalingen 4 Artikel 1 Toepassingsgebied 4 Artikel 2 Identiteit, rechtsbekwaamheid, bevoegdheden 4 Artikel 3 Correspondentie/Communicatie 4 Artikel

Nadere informatie

ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt

ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : TITEL I. - Algemene bepalingen en definities Artikel

Nadere informatie

Statuten van Aegon N.V.

Statuten van Aegon N.V. Statuten van Aegon N.V. gevestigd te 's-gravenhage aegon.com Den Haag, 29 mei 2013 Inhoud: Integrale tekst van de statuten, zoals deze luiden na wijziging bij akte op 29 mei 2013 verleden voor mr. Chr.M.

Nadere informatie

STATUTEN IMCD N.V. 1 / 20

STATUTEN IMCD N.V. 1 / 20 STATUTEN IMCD N.V. Naam. Artikel 1. De vennootschap draagt de naam IMCD N.V. Zetel. Artikel 2. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam. Doel. Artikel 3. De vennootschap heeft ten doel: a. het oprichten

Nadere informatie

STATUTEN HOOFDSTUK 1 BENAMING, ZETEL, MAATSCHAPPELIJK DOEL, DUUR

STATUTEN HOOFDSTUK 1 BENAMING, ZETEL, MAATSCHAPPELIJK DOEL, DUUR STATUTEN HOOFDSTUK 1 BENAMING, ZETEL, MAATSCHAPPELIJK DOEL, DUUR Artikel 1 De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam European Design and Automation Association (EDAA) en heeft de rechtsvorm van

Nadere informatie

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave Rekeningenstelsel Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave INHOUD 1. INLEIDING 3 1.1. GEBRUIK VAN DE REKENINGEN 5 1.2. SCHEMA VAN DE JAARREKENING 6 1.3. NEGENDE UITGAVE 7 2. HANDLEIDING VOOR

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015)

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015) Deze algemene voorwaarden van de ING-kredieten onderworpen aan de wetgeving op het consumentenkrediet (hierna de "Algemene voorwaarden" genoemd) hebben tot doel een beschrijving te geven van de dienstverlening

Nadere informatie

STATUTEN TITEL I BENAMING ZETEL DOEL DUUR

STATUTEN TITEL I BENAMING ZETEL DOEL DUUR STATUTEN ARTIKEL 1 NAAM TITEL I BENAMING ZETEL DOEL DUUR De vereniging werd opgericht onder de benaming BELGISCHE VERENIGING VOOR PELVISCHE REËDUCATIE, afgekort PELVIRED, vereniging zonder winstoogmerk.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KREDIETOPENINGEN AAN DE ONDERNEMINGEN*

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KREDIETOPENINGEN AAN DE ONDERNEMINGEN* ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KREDIETOPENINGEN AAN DE ONDERNEMINGEN* * De in cursief opgenomen bepalingen gelden enkel voor zover de kredietnemer en/of desgevallend de derde-garant natuurlijke personen zijn.

Nadere informatie

Wet van 19 juli 1983 op het leerlingwezen uitgeoefend door werknemers in loondienst. TITEL I. - Toepassingsgebied

Wet van 19 juli 1983 op het leerlingwezen uitgeoefend door werknemers in loondienst. TITEL I. - Toepassingsgebied Wet van 19 juli 1983 op het leerlingwezen uitgeoefend door werknemers in loondienst (B.S. 31.08.1983) Gewijzigd bij (1) wet van 24 juli 1987 (B.S. 28.08.1987; erratum 11.03.1989) (2) wet van 20 juli 1992

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING 1 VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING De Raad van Commissarissen en Directie van Batenburg Techniek N.V. leggen op voorstel van de prioriteit aan de op 23 april 2014 te houden Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars Bulletin 63 CBN Commissie voor Boekhoudkundige Normen Voorwoord In augustus 2012 werd het boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars gepubliceerd

Nadere informatie

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek III

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek III WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT Boek III Inhoud BOEK III. - Vrijheid van vestiging, dienstverlening en algemene verplichtingen van de ondernemingen... 3 TITEL 1. - Vrijheid van vestiging en van dienstverlening...

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 17 juli 1991 (B.S. van 21.8.1991) houdende coördinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit.

Koninklijk besluit van 17 juli 1991 (B.S. van 21.8.1991) houdende coördinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit. Koninklijk besluit van 17 juli 1991 (B.S. van 21.8.1991) houdende coördinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit. COORDINATIE OPGAVE DER WIJZIGENDE WETTEN 1. Wet van 24.12.1993 (B.S. van 22.1.1994)

Nadere informatie

S T A T U T E N van: Nutreco N.V., statutair gevestigd te Boxmeer

S T A T U T E N van: Nutreco N.V., statutair gevestigd te Boxmeer S T A T U T E N van: Nutreco N.V., statutair gevestigd te Boxmeer Naam en zetel. Artikel 1. 1.1. De vennootschap is een naamloze vennootschap en draagt de naam: Nutreco N.V. 1.2. De vennootschap is gevestigd

Nadere informatie

VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND

VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND VOOR VRIJ ONDERNEMEN VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND BOEKHOUDKUNDIGE, FISCALE, JURIDISCHE EN SOCIAALRECHTELIJKE ASPECTEN Dit overzicht

Nadere informatie

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS Afgekort tot AAMMF Een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal opgericht naar Luxemburgs recht Prospectus februari 2015 VERZOEKEN OM INFORMATIE ABN AMRO MULTI-MANAGER

Nadere informatie

AMUNDI FUNDS PROSPECTUS. betreffende de doorlopende aanbieding van aandelen van AMUNDI FUNDS société d'investissement à Capital Variable

AMUNDI FUNDS PROSPECTUS. betreffende de doorlopende aanbieding van aandelen van AMUNDI FUNDS société d'investissement à Capital Variable 1 AMUNDI FUNDS PROSPECTUS betreffende de doorlopende aanbieding van aandelen van AMUNDI FUNDS société d'investissement à Capital Variable December 2014 2 BELANGRIJKE INFORMATIE Als u vragen hebt over de

Nadere informatie

Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland

Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Aalten, Apeldoorn, Berkelland, Bronckhorst, Brummen, Doetinchem,

Nadere informatie

GECOORDINEERDE STATUTEN

GECOORDINEERDE STATUTEN GECOORDINEERDE STATUTEN RESIDENTIE SCHUBERT Te 9900 Eeklo, Molenstraat, 40 KBO nummer 0851.463.426 Ten jare NEGENTIENHONDERD DRIEËNNEGENTIG Op TIEN FEBRUARI Voor ons meester JOZEF DAUWE, notaris ter standplaats

Nadere informatie

RESIDENTIE COSTA DEL SOL

RESIDENTIE COSTA DEL SOL RESIDENTIE COSTA DEL SOL Leopoldlaan 148 8430 Middelkerke 0829.593.191 Gecoördineerde statuten ingevolge de wet van 2 juni 2010 Y&E Invest BVBA Ooststraat 103 8434 Middelkerke (Westende) RPR Oostende BTW

Nadere informatie

Hoofdstuk I. Benaming, zetel en doel van de vereniging

Hoofdstuk I. Benaming, zetel en doel van de vereniging STATUTEN BEROEPSVERENIGING GEVESTIGD TE BOOM GENAAMD: KONINKLIJKE MARKTKRAMERSBOND VAN BOOM RUPELSTREEK & KLEIN-BRABANT Hoofdstuk I Benaming, zetel en doel van de vereniging Artikel 1.- De vereniging werd

Nadere informatie

Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens

Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens Gecoördineerde versie, zoals laatst gewijzigd door de wet van 11 december 1998,

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31.3.1998)

Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31.3.1998) Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31.3.1998) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 20 februari 2002 tot wijziging

Nadere informatie