BEHEERREGLEMENT VAN. Belfius Pension Fund Balanced Plus. Pensioenspaarfonds in de zin van artikel 227 van het K.B. van 12 november 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BEHEERREGLEMENT VAN. Belfius Pension Fund Balanced Plus. Pensioenspaarfonds in de zin van artikel 227 van het K.B. van 12 november 2012"

Transcriptie

1 BEHEERREGLEMENT VAN Belfius Pension Fund Balanced Plus Pensioenspaarfonds in de zin van artikel 227 van het K.B. van 12 november 2012 Openbaar gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming Categorie: ICB in effecten en liquide middelen

2 Belfius Pension Fund Balanced Plus 2 Het onderhavige beheerreglement beschrijft de bijzondere beheer- en bestuursregels die van toepassing zijn op het openbaar gemeenschappelijke beleggingsfonds naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming "Belfius Pension Fund Balanced Plus en de respectieve rechten en plichten van de beheervennootschap, de bewaarder en de deelnemers van het voornoemde gemeenschappelijk beleggingsfonds. I. HET FONDS, DE BEHEERVENNOOTSCHAP, DE BEWAARDER EN DE FINANCIËLE DIENSTVERLENING ARTIKEL 1 - HET FONDS EN ZIJN DOELSTELLINGEN «Belfius Pension Fund Balanced Plus» (hierna het Fonds genoemd) is een instelling voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van deelneming onder de vorm van een openbaar gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht, dat heeft geopteerd voor de categorie van beleggingen vermeld in artikel 7, lid 1, 2 van de wet van drie augustus tweeduizend en twaalf betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles (hierna de Wet van 3 augustus 2012 ). Het Fonds is een pensioenspaarfonds erkend overeenkomstig artikel 145/16 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen Het Fonds heeft tot doel het gemeenschappelijk beleggen van bij het publiek aangetrokken gelden in de categorie van beleggingen zoals hierboven bepaald. Het doel bestaat erin een spreiding van de beleggingsrisico's te bekomen en de deelnemers te laten delen in de resultaten van het beheer van zijn portefeuille. In het algemeen kunnen alle maatregelen en alle verrichtingen die nuttig zijn om het doel van het Fonds te bereiken worden ontwikkeld overeenkomstig de wettelijke bepalingen. De effecten worden door de beheerder geselecteerd op basis van hun verwachte rentabiliteit. Het investeringsbeleid wordt uitgevoerd binnen het kader van de algemene wettelijke en reglementaire bepalingen inzake het beheer van een pensioenspaarfonds, en in het bijzonder van de wettelijke maximumdrempels voorzien in het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, zoals verder omschreven onder Titel II. ARTIKEL 2 - DE BEHEERVENNOOTSCHAP Binnen het kader van dit beheerreglement, de Wet van 3 augustus 2012 en de ter uitvoering ervan genomen besluiten en reglementen, wordt het Fonds beheerd door de naamloze vennootschap "Dexia Asset Management Belgium" (hierna de Beheervennootschap genoemd). De Beheervennootschap beheert het Fonds in eigen naam maar voor rekening van de deelnemers. De Beheervennootschap beschikt over de meest uitgebreide bevoegdheden, onder voorbehoud van de beperkingen voorzien in de wet, in de uitvoeringsbesluiten en in dit beheerreglement, voor de uitoefening van de beheertaken vermeld in de Wet van 3 augustus De deelnemers van het Fonds kunnen in rechte vertegenwoordigd worden door de Beheervennootschap, zonder dat hun identiteit kenbaar wordt gemaakt. De Beheervennootschap is bevoegd om de stemrechten uit te oefenen die verbonden zijn aan de financiële instrumenten in het Fonds, en dit in het belang van de deelnemers. In overeenstemming met de wet en de geldende regelgeving kan de Beheervennootschap onder haar eigen verantwoordelijkheid en in het belang van de deelnemers overeenkomsten sluiten met andere instellingen, teneinde het beheer van het Fonds te vergemakkelijken. 2

3 Belfius Pension Fund Balanced Plus 3 ARTIKEL 3 - DE BEWAARDER De bewaring van de tegoeden van het Fonds wordt toevertrouwd aan een bewaarder die zijn functie zal uitoefenen in overeenstemming met de wet en de geldende regelgeving. De bewaarder staat in voor de taken en opdrachten zoals vermeld in het artikel 10 van het Koninklijk besluit van 12 november 2012 met betrekking tot bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging (hierna genoemd het K.B. van 12 november 2012 ). De bewaarder wordt aangesteld door een overeenkomst tussen de bewaarder en de Beheervennootschap, handelend voor rekening van het Fonds. De Beheervennootschap kan een einde maken aan de opdracht van de bewaarder, op voorwaarde dat een andere bewaarder hem vervangt. Deze laatste maatregel zal worden gepubliceerd in twee Belgische kranten. De vervanging van de bewaarder moet vooraf ter aanvaarding worden voorgelegd aan de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. De bewaarder kan op eigen verantwoordelijkheid andere instellingen zowel naar Belgisch als naar buitenlands recht aanduiden om de bewaring van het geheel of een deel van de tegoeden van het Fonds te verzekeren. ARTIKEL 4 - DE FINANCIËLE DIENSTVERLENING De instellingen die de financiële dienst verzekeren worden aangesteld door een overeenkomst met de Beheervennootschap, voor rekening van het Fonds en in overeenstemming met de geldende wetgeving. II. HET BELEGGINGSBELEID EN TOEGELATEN CATEGORIËN ACTIVA ARTIKEL 5 - DE SAMENSTELLING VAN DE BELEGGINGEN VAN HET FONDS Onverminderd de toepassing van artikel 145/11 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, bestaan de beleggingen van het Fonds, in overeenstemming met de Wet van 3 augustus 2012 en het K.B. van 12 november 2012, uit: 1 effecten en geldmarktinstrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt in de zin van artikel 2, 3, 5 of 6 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten (hierna de Wet van 2 augustus 2002 ); 2 effecten en geldmarktinstrumenten die worden verhandeld op een andere secundaire markt van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte, die gereglementeerd, regelmatig functionerend, erkend en open is; 3 effecten en geldmarktinstrumenten verhandeld hetzij op een markt van een staat die geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte en die met betrekking tot deze markt gelijkwaardige bepalingen toepast als deze die zijn vastgesteld in de Richtlijn 2001/34/EG, hetzij op een andere secundaire markt van een staat die geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte, die gereglementeerd, regelmatig functionerend, erkend en open is en voor zover deze markten gelegen zijn in een lidstaat van de OESO dan wel in elk ander land van Europa, Noord-Amerika, Centraal-Amerika, Zuid-Amerika, Azië, Oceanië en Afrika; 4 nieuw uitgegeven effecten op voorwaarde dat de emissievoorwaarden de verplichting inhouden dat toelating wordt aangevraagd tot de verhandeling op een gereglementeerde markt in de zin van artikel 2, 3, 5 of 6, van de Wet van 2 augustus 2002, op een markt van een staat die geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte en die met betrekking tot deze markt gelijkwaardige bepalingen toepast als deze die zijn vastgesteld in de Richtlijn 2001/34/EG of op een andere secundaire markt, die gereglementeerd, regelmatig functionerend, erkend en open is en voor zover deze markten gelegen zijn in een lidstaat van de OESO dan wel in elk ander land van Europa, Noord-Amerika, Centraal-Amerika, Zuid- Amerika, Azië, Oceanië en Afrika, en voor zover de toelating uiterlijk binnen één jaar na de uitgifte wordt verkregen; 5 rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging die beantwoorden aan de Richtlijn 2009/65/EG, met inachtneming van de voorwaarden daartoe voorzien door de in voege zijnde 3

4 4 Belfius Pension Fund Balanced Plus 4 reglementering; 6 rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging die niet beantwoorden aan de Richtlijn 2009/65/EG, ongeacht of ze zich in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte bevinden of niet, met inachtneming van de voorwaarden daartoe voorzien door de in voege zijnde reglementering; 7 deposito s bij kredietinstellingen mits: a) de statutaire zetel van de kredietinstelling in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte gevestigd is, of, b) indien de statutaire zetel van de kredietinstelling niet in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte is gevestigd, deze instelling is onderworpen aan bedrijfseconomische voorschriften die naar het oordeel van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten gelijkwaardig zijn aan die welke in het Gemeenschapsrecht zijn vastgesteld; 8 financiële derivaten, met inbegrip van gelijkwaardige instrumenten die aanleiding geven tot afwikkeling in contanten, die op een onder punt 1, 2 of 3 bedoelde markt worden verhandeld of OTC-derivaten, met inachtneming van de in voege zijnde reglementering; 9 geldmarktinstrumenten die niet op een markt bedoeld in punt 1, 2 of 3, worden verhandeld, met inachtneming van de in voege zijnde reglementering; 10 effecten en geldmarktinstrumenten uitgegeven of gewaarborgd door een lidstaat van de Europese Economische Ruimte, door zijn plaatselijke besturen, door een staat die geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of door internationale publiekrechtelijke instellingen waarin één of meer lidstaten van de Europese Economische Ruimte deelnemen, onder voorbehoud van de voorwaarden voorzien door de in voege zijnde reglementering. 11 rechten van deelneming uitgegeven door een openbare instelling voor collectieve belegging naar Belgisch of buitenlands recht met een vast aantal rechten van deelneming of door een openbare instelling voor collectieve belegging in schuldvorderingen naar Belgisch of buitenlands recht, met inachtneming van de in voege zijnde reglementering. 12 derivaten waarvan de onderliggende activa bestaan uit ofwel een instelling voor collectieve belegging die belegt in hedge funds en die is toegelaten en onder permanent toezicht staat in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte ofwel een gediversifieerde korf van rechten van deelnemingen uitgegeven door hedge funds, die zijn toegelaten en onder permanent toezicht staan in één of meer lidstaten van de Europese Economische Ruimte, of nog een hedge fund index en dit met inachtneming van de in voege zijnde reglementering. Het Fonds kan evenwel haar activa beleggen in andere dan voornoemde effecten en geldmarktinstrumenten, binnen de beperkingen die worden toegestaan door de Wet van 3 augustus 2012 en haar uitvoeringsbesluiten. Het Fonds mag accessoir liquide middelen aanhouden. Het Fonds kan eveneens contracten afsluiten die financiële derivaten uitmaken en betrekking hebben op een kredietrisico, mits daarbij de geldende wetgeving in acht wordt genomen. ARTIKEL 6 - SPECIFIEKE KWANTITATIEVE BEPERKINGEN EIGEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET DERDE-LEEFTIJDSSPAREN Overeenkomstig art. 145/11 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 en zonder afbreuk te doen aan artikel 23 van dit beheerreglement, moet het Fonds beleggen binnen de volgende grenzen: 1 ten hoogste 20 pct. van de in bezit zijnde investeringen die hierna zijn omschreven in 2 tot 4, mogen in een andere munt dan de euro uitgedrukt zijn ; 2 ten hoogste 75 pct. van de in bezit zijnde activa mogen worden geïnvesteerd in obligaties en andere schuldinstrumenten die op de kapitaalmarkt verhandelbaar zijn, in hypothecaire leningen en in gelddeposito s binnen de volgende grenzen en overeenkomstig de volgende modaliteiten: in obligaties en andere schuldinstrumenten in euro of in de munt van een Lid-staat van de EER, uitgegeven of onvoorwaardelijk gewaarborgd, in hoofdsom en in interest, door een Lid-staat van de EER, door een van zijn politieke onderafdelingen, door andere openbare lichamen of instellingen van een Lidstaat van de EER of door een supranationale organisatie waarvan een of meer leden van de EER deel uitmaken of in hypothecaire leningen in euro of in de munt van een Lid-staat van de EER; maximum 40 pct. van het totaal van die obligaties en andere schuldinstrumenten die op de kapitaalmarkt verhandelbaar zijn, van die hypothecaire leningen en van die gelddeposito s mag bestaan uit activa, in euro of in de munt van een Lid-staat van de EER, uitgegeven door publiek- of privaatrechtelijke vennootschappen uit een Lid-staat van de EER, of uit gelddeposito s, in euro of in de munt van een Lidstaat van de EER, met een looptijd van meer dan één jaar, bij een kredietinstelling die is erkend en wordt gecontroleerd door een toezichthoudende overheid van deze Lidstaat; maximum 40 pct. van het totaal van die obligaties en andere schuldinstrumenten die op de kapitaalmarkt verhandelbaar zijn, van die hypothecaire leningen en van die gelddeposito s mag bestaan uit activa, in de

5 Belfius Pension Fund Balanced Plus 5 munt van een Staat die geen lid is van de EER, uitgegeven of onvoorwaardelijk gewaarborgd, in hoofdsom en in interest, door een Staat die geen lid is van de EER, door andere openbare lichamen of instellingen van een Staat die geen lid is van de EER, of door een supranationale organisatie waarvan geen enkel lid van de EER deel uitmaakt, of uit activa in de munt van een Staat die geen lid is van de EER, met een looptijd van meer dan één jaar, uitgegeven door publiek- of privaatrechtelijke vennootschappen uit diezelfde Staat, of uit gelddeposito s, in de munt van een Staat die geen lid is van de EER, met een looptijd van meer dan één jaar bij een kredietinstelling die is erkend en wordt gecontroleerd door een toezichthoudende overheid van deze Staat; 3 ten hoogste 75 pct. van de in bezit zijnde activa mogen rechtstreeks worden geïnvesteerd in de volgende aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waarden binnen de volgende grenzen en overeenkomstig de volgende modaliteiten: maximum 70 pct. van het totaal van die aandelen en waarden mag rechtstreeks bestaan uit aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waarden van vennootschappen naar het recht van een Lid-staat van de Europese Economische Ruimte (EER) waarvan de beurskapitalisatie meer bedraagt dan EUR of de tegenwaarde daarvan uitgedrukt in de munt van een Lid-staat van de EER en die genoteerd zijn op een gereglementeerde markt ; maximum 30 pct. van het totaal van die aandelen en waarden mag rechtstreeks bestaan uit aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waarden van vennootschappen naar het recht van een Lid-staat van de EER en waarvan de beurskapitalisatie minder bedraagt dan EUR of de tegenwaarde daarvan uitgedrukt in de munt van een Lid-staat van de EER en die genoteerd zijn op een gereglementeerde markt; maximum 20 pct. van het totaal van die aandelen en waarden mag rechtstreeks bestaan uit aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waarden van vennootschappen naar het recht van een Staat die geen lid is van de EER, die niet in euro of in een munt van een Lid-staat van de EER zijn uitgedrukt, en die genoteerd zijn op een regelmatig werkende markt, waarop wordt toegezien door overheden die erkend zijn door de publieke overheid van een Lid-staat van de OESO; 4 ten hoogste 10 pct. van de tegoeden mogen worden geïnvesteerd in contanten op een rekening in euro of in een munt van een Lid-staat van de EER, bij een kredietinstelling die is erkend en wordt gecontroleerd door een toezichthoudende overheid van een Lid-staat van de EER. ARTIKEL 7 HET UITLENEN VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN Het is het Fonds toegestaan financiële instrumenten uit te lenen voor zover dit gebeurt in overeenstemming met de wettelijke en reglementaire bepalingen ter zake. Het Fonds mag cessie-retrocessieverrichtingen, leningen en swaps afsluiten (met inbegrip van met name interest rate swaps, currency interest rate swaps, exchange swaps, performance swaps, variance swaps, credit default swaps, credit default index swaps, ), mits inachtneming de wettelijke en reglementaire bepalingen ter zake. III. DE RECHTEN VAN DEELNEMING, DE DEELNEMERS, DE ALGEMENE VERGADERING ARTIKEL 8 - DE RECHTEN VAN DEELNEMING De rechten van deelneming vertegenwoordigen het eigendomsrecht van zijn titularis in het onverdeelde kapitaal van het Fonds. De rechten van de deelnemers worden vertegenwoordigd door nominatieve inschrijvingen op een pensioenspaarrekening bij de daartoe door artikel 56, 1 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992 gemachtigde instellingen die de financiële dienst verzekeren. Wanneer de rechten van deelneming gelijke waarde hebben, geeft elk geheel recht van deelneming recht op één stem. Zijn zij niet van gelijke waarde of is hun waarde niet uitgedrukt, dan geeft elk geheel recht van deelneming van rechtswege recht op een aantal stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat het 5

6 Belfius Pension Fund Balanced Plus 6 vertegenwoordigt, met dien verstande dat het recht van deelneming dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, voor één stem wordt aangerekend; gedeelten van stemmen worden verwaarloosd. De Beheervennootschap kan, in het belang van de deelnemers, de rechten van deelneming splitsen of hergroeperen. De deelneming in het Fonds mag op fracties van rechten van deelneming betrekking hebben. Er worden enkel kapitalisatiegerechtigde rechten van deelneming uitgegeven. ARTIKEL 9 - DE DEELNEMERS Ieder persoon zoals bedoeld door art. 145/9 van de Wetboek Inkomstenbelastingen 1992 kan deelnemen in het Fonds voor één of meerdere rechten van deelneming tegen betaling van de toetredingsprijs berekend volgens de bepalingen in artikel 14. De deelnemers zijn de mede-eigenaars van het Fonds. Het aantal deelnemers is onbeperkt. Elk recht van deelneming is ondeelbaar In hun relaties met de Beheervennootschap of met de instellingen die de financiële dienst verzekert, kunnen de onverdeelde mede-eigenaars alsook de blote eigenaars en vruchtgebruikers van rechten van deelneming zich laten vertegenwoordigen door eenzelfde persoon. De uitoefening van de rechten verbonden aan de rechten van deelneming kan geschorst worden tot de verwezenlijking van deze voorwaarden. De uittreding uit het Fonds, het overlijden, de onbekwaamheid, het ontslag, het faillissement of het kennelijk onvermogen van de deelnemer zijn geen redenen tot ontbinding van het Fonds. De deelnemers ontzeggen zichzelf en hun erfgenamen en rechthebbenden het recht beslag te laten leggen op het patrimonium van het Fonds of de ontbinding ervan te eisen. ARTIKEL 10 DE ALGEMENE VERGADERING VAN DEELNEMERS De Raad van Bestuur van de Beheervennootschap en de commissaris(sen) van het Fonds kunnen een Algemene Vergadering van de deelnemers in dit Fonds bijeenroepen. Zij moeten deze Algemene Vergadering bijeenroepen in de gevallen voorzien door artikel 14, 2, tweede lid van de Wet van 3 augustus De Algemene Vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel van de Beheervennootschap of op elke andere plaats in België, zoals vermeld in het oproepingsbericht. De Algemene Vergaderingen kunnen in het buitenland worden gehouden indien de Raad van Bestuur van de Beheervennootschap soeverein vaststelt dat buitengewone omstandigheden dit vereisen. Deze omstandigheden worden omschreven in het oproepingsbericht. De jaarlijkse Algemene Vergadering van de deelnemers wordt gehouden de derde woensdag van de maand maart, om 10 uur 30. Indien deze dag in België een verlofdag of geen bankwerkdag is, zal de jaarlijkse Algemene Vergadering op de eerstvolgende bankwerkdag plaatsvinden. De oproeping tot elke Algemene Vergadering wordt bekendgemaakt door middel van een aankondiging in een nationaal verspreid blad minstens acht dagen voor de Algemene Vergadering. Behoudens andersluidende bepalingen van de wet, moet elke deelnemer, om toegelaten te worden tot de Algemene Vergadering, zijn rechten van deelneming vijf bankwerkdagen vóór de vastgestelde datum laten blokkeren bij de in het oproepingsbericht aangeduide instellingen. Alle beslissingen van de Algemene Vergadering der deelnemers worden genomen met eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde deelnemers die stemmen, behoudens andersluidende bepalingen in de wet. IV. DE NETTO-INVENTARISWAARDE, DE UITGIFTE EN DE INKOOP 6

7 Belfius Pension Fund Balanced Plus 7 ARTIKEL 11 DE NETTO-INVENTARISWAARDE A. Voor de berekening van de uitgifte- en de inkoopprijs wordt de netto-inventariswaarde van de rechten van deelneming van het Fonds bepaald door de Beheervennootschap. De frequentie van de berekening van de netto-inventariswaarde, en dus van de dagen van afsluiting van de ontvangstperiode van de aanvragen tot inschrijving, inkoop en omruiling worden opgenomen in het prospectus. Een vermindering van deze frequentie zal altijd ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering van deelnemers. De dag van berekening van de netto-inventariswaarde wordt hierna de waarderingsdag genoemd. De netto-inventariswaarde is uitgedrukt in Euro. De Raad van Bestuur van de Beheervennootschap mag beslissen de netto-inventariswaarde in meerdere munten uit te drukken, onder voorbehoud van het voorafgaande akkoord van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. De waardering van de activa van het Fonds gebeurt op de volgende manier: 1. De effecten, geldmarktinstrumenten en afgeleide financiële instrumenten worden gewaardeerd tegen hun waarde in het economisch verkeer. Om de waarde in het economisch verkeer te bepalen, moet de volgende hiërarchie in acht worden genomen: a) Als het gaat om vermogensbestanddelen waarvoor er een actieve markt bestaat die werkt door toedoen van derde financiële instellingen, worden de op die markt gevormde actuele aan- en verkoopkoers in aanmerking genomen. Gaat het om vermogensbestanddelen die verhandeld worden op een actieve markt zonder enige tussenkomst van derde financiële instellingen, dan wordt de slotkoers in aanmerking genomen. b) Als de in punt a) bedoeld koersen niet beschikbaar zijn, wordt de prijs van de recentste transactie in aanmerking genomen. c) Als er voor een bepaald vermogensbestanddeel een georganiseerde of een onderhandse markt bestaat, maar is die markt niet actief en zijn de koersen die er gevormd worden niet representatief voor de waarde in het economisch verkeer, of als er voor een bepaald vermogensbestanddeel geen georganiseerde noch onderhandse markt bestaat, dan wordt de waardering tegen de waarde in het economisch verkeer gedaan op basis van de actuele waarde in het economisch verkeer van gelijksoortige vermogensbestanddelen waarvoor er wel een actieve markt bestaat. d) Als de in punt c) bedoelde waarde in het economisch verkeer van gelijksoortige vermogensbestanddelen voor een bepaald vermogensbestanddeel onbestaande is, wordt de waarde in het economisch verkeer van dat bestanddeel bepaald door gebruik te maken van andere waarderingstechnieken, met inachtneming van bepaalde voorwaarden, zoals het regelmatig testen van hun rechtsgeldigheid. e) Als er in uitzonderlijke gevallen voor aandelen geen georganiseerde of onderhandse markt bestaat en de waarde in het economisch verkeer van die aandelen kan niet op betrouwbare wijze worden bepaald volgens de hierboven beschreven hiërarchie, worden de aandelen in kwestie gewaardeerd tegen kostprijs. 2. Rechten van deelneming van instellingen voor collectieve belegging De aangehouden rechten van deelneming van een instelling voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten worden gewaardeerd tegen hun waarde in het economisch verkeer volgens de in punt 1 gedefinieerde hiërarchie. De aangehouden rechten van deelneming van een instelling voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van deelneming waarvoor er geen georganiseerde noch onderhandse markt bestaat, worden gewaardeerd op basis van de netto-inventariswaarde van die rechten van deelneming. 3. Schuldvorderingen en schulden De schuldvorderingen op termijn die niet vertegenwoordigd zijn door verhandelbare effecten of geldmarktinstrumenten, worden gewaardeerd tegen hun waarde in het economisch verkeer volgens de in 7

8 Belfius Pension Fund Balanced Plus 8 punt 1 beschreven hiërarchie. De Beheervennootschap kan nochtans beslissen om, rekening houdend met hun relatief kleine belang in het licht van de inventariswaarde, ze te waarderen aan hun nominale waarde De onmiddellijk opeisbare tegoeden op kredietinstellingen, de verbintenissen in rekening courant tegenover kredietinstellingen, de andere op korte termijn te ontvangen en te betalen bedragen dan die welke betrekking hebben op kredietinstellingen, de belastingtegoeden en belastingschulden en de andere schulden zullen worden gewaardeerd tegen hun nominale waarde. 4. Effecten uitgedrukt in een andere munt De effecten die uitgedrukt zijn in een andere munt dan de referentiemunt van het fonds, zullen in de munt worden omgezet op basis van de gemiddelde contante koers tussen de representatieve aan- en verkoopkoers. Om de netto-activa van het Fonds te bekomen, wordt van de aldus bekomen waarde, de waarde van de passiva van het Fonds afgetrokken. De passiva van het Fonds omvatten de eventuele aangegane leningen en de schulden, waarbij de niet vervallen schulden worden bepaald pro rata temporis op basis van hun exacte waarde, indien gekend, of, indien de exacte waarde niet gekend is, op basis van hun geschatte waarde. B. Elk recht van deelneming van het Fonds waarvan de inkoop wordt aangevraagd, wordt beschouwd als een uitgegeven en bestaand recht van deelneming tot na afsluiting van de waarderingsdag waarop de prijs wordt bepaald die van toepassing is op de inkoop van dat recht van deelneming, en wordt vervolgens, tot de prijs ervan is betaald, beschouwd als een verplichting van het Fonds. De door het Fonds in overeenstemming met ontvangen aanvragen tot uitgifte uit te geven rechten van deelneming worden beschouwd als zijnde uitgegeven vanaf de afsluiting van de waarderingsdag waarop hun uitgifteprijs wordt bepaald, en deze prijs wordt, tot de betaling ervan, beschouwd als een bedrag verschuldigd aan het Fonds. De netto-inventariswaarde van de rechten van deelneming wordt bepaald door op de waarderingsdag de netto-activa van het Fonds, gevormd door de activa min de passiva, te delen door het aantal in omloop zijnde rechten van deelneming van het Fonds. ARTIKEL 12 DE OPSCHORTING VAN DE BEREKENING VAN DE NETTO-INVENTARISWAARDE EN VAN DE UITGIFTE EN DE INKOOP VAN RECHTEN VAN DEELNEMING A. Onverminderd de wettelijke opschortingsoorzaken, kunnen de berekening van de netto-inventariswaarde van de rechten van deelneming en de uitgifte en de inkoop van de rechten van deelneming worden geschorst in de volgende gevallen: 1. wanneer één of meerdere markten, waarop meer dan twintig percent (20%) van de activa van het Fonds worden verhandeld, of één of meerdere belangrijke wisselmarkten, waar de deviezen worden verhandeld waarin de waarde van de activa is uitgedrukt, gesloten zijn om een andere reden dan wettelijke vakantie of wanneer de transacties er zijn geschorst of beperkt; 2. wanneer de toestand zo ernstig is dat de tegoeden en/of verplichtingen van het Fonds niet correct kunnen worden gewaardeerd of dat de Beheervennootschap er niet normaal kan over beschikken of dit niet kan doen zonder de belangen van de deelnemers ernstig te schaden; 3. wanneer het Fonds niet in staat is gelden te transfereren of transacties te verwezenlijken tegen een normale prijs of wisselkoers of wanneer beperkingen zijn opgelegd aan de wisselmarkten of aan de financiële markten; 4. bij een defect van de informaticamiddelen dat de berekening van de netto-inventariswaarde onmogelijk maakt; 5. vanaf de publicatie van de oproeping tot de bevoegde Algemene Vergadering van deelnemers die wordt samengeroepen om te beslissen over de ontbinding van het Fonds; 6. bij een fusie of andere herstructurering, ten laatste de dag voor de datum waarop de ruilverhouding en in 8

9 Belfius Pension Fund Balanced Plus 9 voorkomend geval de opleg dan wel de vergoeding voor de inbreng of overdracht worden berekend. Bovendien, in buitengewone omstandigheden of in geval van belangrijke aanvragen tot inkoop die de belangen van de deelnemers kunnen schaden, behoudt de Beheervennootschap zich het recht voor om de bepaling van de netto-inventariswaarde evenals de uitgifte en de inkoop van de rechten van deelneming van het Fonds te schorsen en om de waarde van de rechten van deelneming van het Fonds slechts vast te stellen na te zijn overgegaan tot de aankopen en verkopen van effecten die zich opdringen. De uitgiften en de inkopen van rechten van deelneming waarvan de aanvraag opgeschort werd, zullen worden gedaan op basis van de eerste netto-inventariswaarde van de rechten van deelneming vastgesteld na de opschorting. In dat geval zullen de deelnemers die een aanvraag tot inkoop van hun rechten van deelneming ingediend hebben, of de inschrijvers die een inschrijving gevraagd hebben, op hun verzoek bevrijd kunnen worden van hun order, indien het niet uitgevoerd kon worden binnen een termijn van vijf bankwerkdagen volgend op de datum waarop de vaststelling van de netto-inventariswaarde had moeten plaatsvinden. Zulke opschorting moet door het Fonds per passende bekendmaking aan de inschrijvers die een aanvraag tot uitgifte hebben ingediend ter kennis gebracht worden en meegedeeld worden aan de deelnemers die een inkoopaanvraag hebben ingediend. B. Bovendien kan de Beheervennootschap in het belang van de deelnemers: 1. elke aanvraag tot uitgifte van rechten van deelneming weigeren; 2. op elk ogenblik de rechten van deelneming van het Fonds waarop op onwettige wijze werd ingeschreven of die op een onwettige wijze worden aangehouden, terugbetalen; 3. de aanvragen tot uitgifte en/of inkoop van rechten van deelneming die het evenwicht van het Fonds kunnen verstoren, in de tijd spreiden. ARTIKEL 13 DE UITGIFTE De bedragen van de inschrijving zijn volgens de geldende reglementering per deelnemer jaarlijks beperkt tot het maximaal toegelaten fiscaal bevoordeligd bedrag per belastingplichtige. De toetreding tot het Fonds kan op grond van de modaliteiten en beperkingen bepaald in dit beheerreglement, het prospectus en de wet, op iedere bankwerkdag plaatsvinden bij de door de Beheervennootschap daartoe aangeduide instellingen die de financiële dienst verzekeren tegen de van toepassing zijnde uitgifteprijs per recht van deelneming. De instellingen die de financiële dienst verzekeren kunnen de toetreding weigeren in alle gevallen waarin door de Beheervennootschap tot een schorsing van de bepaling van de netto-inventariswaarde werd beslist. ARTIKEL 14 DE UITGIFTEPRIJS De uitgifteprijs komt overeen met de netto-inventariswaarde, bepaald in overeenstemming met artikel 11, op de eerste waarderingsdag zoals vermeld in het prospectus die volgt op de aanvaarding van de intekening. De uitgifteprijs wordt verhoogd met: - de plaatsingsprovisie van maximaal vijf percent (5%) ten gunste van de plaatsende instelling. - taksen, belastingen en eventuele zegelrechten eisbaar uit hoofde van de intekening of emissie. De toe te passen tarieven met betrekking tot de provisies en de kosten worden vastgesteld door de Raad van Bestuur van de Beheervennootschap en vermeld in het uitgifteprospectus. Indien er rechten van deelneming worden uitgegeven, zal de uitgifteprijs betaalbaar zijn binnen een termijn die niet langer mag zijn dan vijf bankwerkdagen te rekenen vanaf de waarderingsdag. De effectieve betalingstermijn wordt vastgesteld volgens de regels en gebruiken van de markt en zal in het prospectus aangeduid worden. Indien zij geen betaling ontvangt, mag de Beheervennootschap de uitgifte annuleren. Zij behoudt echter het recht om de eventuele verschuldigde kosten en provisies te vorderen. ARTIKEL 15 DE INKOOP De aanvragen tot inkoop kunnen volgens de modaliteiten en beperkingen bepaald in dit beheerreglement, het prospectus en de wet, op iedere bankwerkdag worden ingediend bij de door de Beheervennootschap daartoe 9

10 Belfius Pension Fund Balanced Plus 10 aangeduide instellingen die de financiële dienst verzekeren. De Beheervennootschap is niet gehouden de aanvraag tot inkoop te aanvaarden in geval van schorsing van de berekening van de netto-inventariswaarde of indien het belang van de deelnemers of buitengewone omstandigheden dit rechtvaardigen. ARTIKEL 16 DE INKOOPPRIJS De inkoopprijs komt overeen met de netto-inventariswaarde, bepaald in overeenstemming met artikel 11, op de waarderingsdag zoals bepaald in het prospectus, volgend op de aanvaarding van de aanvraag tot inkoop. De inkoopprijs wordt eventueel verminderd met belastingen en taksen eisbaar uit hoofde van de inkoop. Indien er rechten van deelneming worden ingekocht, zal de inkoopprijs betaalbaar zijn binnen een termijn die niet langer mag zijn dan vijf bankwerkdagen te rekenen vanaf de waarderingsdag. De effectieve betalingstermijn wordt vastgesteld volgens de regels en gebruiken van de markt en zal in het prospectus aangeduid worden. V. VARIA ARTIKEL 17 - VERGOEDINGEN, PROVISIES EN KOSTEN Het Fonds kan de kosten dragen die verbonden zijn aan zijn oprichting, de latere wijziging van zijn beheerreglement en zijn werking. Deze kosten omvatten : - De vergoeding van het beheer van de beleggingsportefeuille, verschuldigd aan de Beheervennootschap, met een maximumpercentage van drie percent (3%) per jaar, berekend op basis van het passend gewogen nettoactief; - De vergoeding van de bewaarder, en naar gelang het geval, deze van zijn correspondenten, met een maximumpercentage van één percent (1%) per jaar, berekend op basis van het passend gewogen nettoactief; - De vergoeding van de functie van administratief agent, verschuldigd aan de Beheervennootschap, met een maximumpercentage van nul komma twintig percent (0,20%) per jaar, berekend op basis van het passend gewogen netto-actief; - De vergoeding van de functie van transferagent, en naar gelang het geval, deze van haar correspondenten, verschuldigd aan de Beheervennootschap, met een maximumpercentage van nul komma tien percent (0,10%) per jaar, berekend op basis van het passend gewogen netto-actief; - De vergoeding van de financiële en administratieve dienst, verschuldigd aan de instelling die deze dienst verzekert, met een maximumpercentage van één komma vijf percent (1,5%) per jaar, berekend op basis van het passend gewogen netto-actief; - De distributievergoeding, verschuldigd aan de Beheervennootschap, met een maximumpercentage van drie percent (2%) per jaar, berekend op basis van het passend gewogen netto-actief; - De andere kosten waarvan een schatting is opgenomen in het prospectus kunnen de volgende zijn: i. de kosten van officiële akten en wettelijke publicaties; ii. de kosten van de domiciliëring en het algemeen secretariaat van het fonds; iii. de kosten verbonden aan de Algemene Vergaderingen van deelnemers en de Raden van Bestuur van de Beheervennootschap betreffende aangelegenheden van het Fonds; iv. de eventuele emolumenten, tantièmes en vergoedingen van de bestuurders en de gedelegeerden van het dagelijks bestuur van de Beheervennootschap; v. de eventuele vergoeding van een adviseur of verificateur; vi. de honoraria van de commissarissen; vii. de gerechtskosten, de kosten voor juridisch advies en ander kosten van buitengewone maatregelen, zoals expertises of rechtszaken om de belangen van de deelnemers te behartigen; viii. de bijdragen aan de controleautoriteiten van de landen waar de rechten van deelneming worden aangeboden; ix. de druk- en verdeelkosten van de prospectussen en periodieke verslagen; 10

11 Belfius Pension Fund Balanced Plus 11 x. de vertaal- en redactiekosten; xi. de publicatiekosten en de kosten van de informatie aan de deelnemers; xii. de marketingkosten; xiii. de kosten van de financiële dienst van zijn rechten van deelneming en coupons; xiv. de eventuele beursnoteringskosten of de kosten voor de publicatie van de uitgifte- en terugbetalingsprijs van de rechten van deelneming; xv. de intresten en andere kosten van leningen; xvi. de taksen en kosten verbonden aan de bewegingen van de activa van het Fonds; xvii. eventuele andere met haar werking verbonden taksen en belastingen; xviii. de eventuele personeelskosten; xix. de telefoon-, telex-, telefax- en telegrafiekosten (deze lijst is niet limitatief) die de depothoudende bank maakt bij het aan- en verkopen van effecten uit de portefeuille van het fonds en andere effecten; xx. de kosten verbonden aan de intekening op een abonnement of een licentie dan wel elk ander verzoek om gegevens of data waarvoor moet betaald worden bij providers van financiële indices, ratingbureaus of elke andere provider van gegevens; xxi. alle andere uitgaven die gedaan worden in het belang van de deelnemers van het fonds. De periodiciteit van heffing wordt bepaald door de Raad van Bestuur van de beheervennootschap en is opgenomen in het prospectus. Al deze kosten of een gedeelte ervan kunnen op een forfaitaire manier aangerekend worden. Onverminderd de beheercommissie hierboven vermeld, beschikt de Raad van Bestuur van de Beheervennootschap over alle bevoegdheden om te beslissen om een variabele beheercommissie in te stellen waarvan de berekening gebaseerd zal zijn op een vergelijking van het rendement van het Fonds met dat van een index of een benchmark. Niettemin bedraagt het maximumpercentage van deze variabele commissie die aan de Beheervennootschap verschuldigd is, dertig percent (30%) van de jaarlijkse overprestatie van het Fonds in vergelijking met de prestatie van de index of de benchmark, berekend op basis van het passend gewogen netto-actief. Deze commissie zal verschuldigd zijn door het Fonds na de afsluiting van het boekjaar. Bovenvermelde vergoedingen, provisies en kosten van welke aard ook kunnen worden gewijzigd mits naleving van de wettelijke voorschriften. Een wijziging in het nadeel van het Fonds of van de deelnemers zal worden bekendgemaakt conform de wettelijke voorschriften terzake. ARTIKEL 18 - HET BOEKJAAR Het boekjaar van het Fonds wordt afgesloten op 31 december van elk jaar. ARTIKEL 19 DE CONTROLE De controle op de financiële toestand, de jaarrekening en de regelmatigheid van de in de jaarrekening weer te geven verrichtingen, is toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, revisoren die daartoe door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten erkend zijn. Binnen de perken van de wettelijke bepalingen van de Wet van 3 augustus 2012, zijn de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen met betrekking tot de benoeming, de bezoldiging, het ontslag, de herroeping en de bevoegdheden van de commissaris van rechtspersonen die worden beheerst door het Wetboek van Vennootschappen, van toepassing op de commissaris die is aangesteld bij het Fonds. ARTIKEL 19 - DE INKOMSTEN VAN HET FONDS De inkomsten uit de beleggingen van het Fonds zijn, in toepassing van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en onder de voorwaarden gesteld in het K.B. van 7 april 1987 niet onderworpen aan de roerende voorheffing. Alle inkomsten van het Fonds worden integraal herbelegd in het Fonds. ARTIKEL 21 - DE BEKENDMAKING De Beheervennootschap houdt voor de deelnemers van het Fonds en voor al degenen die erom vragen, op haar maatschappelijke zetel en aan de loketten van de instelling belast met de financiële dienstverlening de volgende 11

12 Belfius Pension Fund Balanced Plus 12 zaken ter beschikking: iedere bankwerkdag waarop de aanvragen tot uitgifte en/of inkoop worden aanvaard: de nettoinventariswaarde en de uitgifte- en inkoopprijs van de voorafgaande werkdag; binnen de wettelijke bepaalde termijnen na de afsluiting van het boekjaar: de jaarrekening; binnen de wettelijke bepaalde termijnen na het einde van het halfjaar waarop het betrekking heeft: het halfjaarlijkse verslag; het beheerverslag en het verslag van de commissarissen. ARTIKEL 22 - DE ONTBINDING, VEREFFENING EN HERSTRUCTURERING Het Fonds is opgericht voor onbepaalde duur. De Beheervennootschap kan beslissen de Algemene Vergadering van deelnemers voor te stellen om tot vereffening of tot herstructurering van het Fonds over te gaan. De beslissing tot ontbinding van het Fonds wordt genomen door de Algemene Vergadering van deelnemers. Bij de ontbinding van het Fonds, wordt het Fonds ontbonden door toedoen van één of meer vereffenaars die natuurlijke personen of rechtspersonen kunnen zijn, en aangesteld worden door de bevoegde Algemene Vergadering van deelnemers. Die legt hun bevoegdheden en bezoldiging vast. Een procedure zal worden vastgesteld teneinde gedurende een periode van twaalf maanden de identiteit te kunnen bewaren van de personen die globaal meer dan vijf percent (5%) van het totaal van de uitstaande rechten van deelneming hebben laten inkopen tijdens de periode van twaalf maanden vóór de kennisgeving aan de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten dat de ontbinding of de herstructurering wordt beoogd. ARTIKEL 23 - WIJZIGINGEN AAN HET BEHEERREGLEMENT De wijzigingen aan het beheerreglement moeten goedgekeurd worden door de Algemene Vergadering van deelnemers en door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Bij wijziging van de terzake geldende wettelijke of fiscale bepalingen, dient het beheerreglement gelezen te worden in functie van deze nieuwe bepalingen. ARTIKEL 23 - GESCHILLEN De betwistingen betreffende de uitvoering van onderhavig beheerreglement zullen beslecht worden door een scheidsrechter die zal aangeduid worden door de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg van Brussel op verzoek van de meest gerede partij. * * * Gecoördineerd beheerreglement op 29 november

PENSIOENSPAARFONDS NAAR BELGISCH RECHT

PENSIOENSPAARFONDS NAAR BELGISCH RECHT BEHEERREGLEMENT PRICOS DEFENSIVE BEHEERREGLEMENT PRICOS DEFENSIVE PENSIOENSPAARFONDS NAAR BELGISCH RECHT Openbaar Gemeenschappelijk Beleggingsfonds naar Belgisch recht met veranderlijk aantal rechten van

Nadere informatie

VDK PENSION FUND. - pensioenspaarfonds - Beheerreglement

VDK PENSION FUND. - pensioenspaarfonds - Beheerreglement VDK PENSION FUND Openbare instelling voor collectieve belegging met veranderlijk aantal rechten van deelnemingcategorie financiële instrumenten en liquide middelen - pensioenspaarfonds - Beheerreglement

Nadere informatie

RECORD TOP PENSION FUND PENSIOENSPAARFONS BEHEERREGLEMENT JANUARI 2007

RECORD TOP PENSION FUND PENSIOENSPAARFONS BEHEERREGLEMENT JANUARI 2007 RECORD TOP PENSION FUND PENSIOENSPAARFONS BELGISCH GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS MET VERANDERLIJK AANTAL RECHTEN VAN DEELNEMING, ERKEND IN HET KADER VAN HET DERDELEEFTIJDS- OF HET PENSIOENSPAREN CATEGORIE

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Total Return II Gemeenschappelijk Beleggingsfonds conform Richtlijn 85/611/EEG 136, route d Arlon, L 1150 Luxemburg Gemeenschappelijk Beleggingsfonds

Nadere informatie

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht overeenkomstig de Richtlijn 85/611/EEG 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Parijs,

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 TRIODOS SICAV I sicav naar Luxemburgse recht conform Richtlijn 85/611/EEG Route D Esch, 69, 1470 Luxemburg LUXEMBURG De informatie die in deze bijlage

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus December 2009 DB PLATINUM Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG Route d Esch 69, L-1470 Luxembourg De informatie die in deze bijlage bij het prospectus

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010 Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010 ARGENTA FUND OF FUNDS De vennootschap ARGENTA FUND OF FUNDS (hierna de vennootschap genoemd) is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL GEHOUDEN WORDEN OP 17 NOVEMBER 2014 OM 10H TE 1000 BRUSSEL, WATERLOOLAAN 16

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL GEHOUDEN WORDEN OP 17 NOVEMBER 2014 OM 10H TE 1000 BRUSSEL, WATERLOOLAAN 16 AEDIFICA Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Louizalaan 331-333, 1050 Brussel Ondernemingsnummer 0877.248.501 RPR Brussel (de Vennootschap ) AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE

Nadere informatie

Beslissing tot het verlenen van een voorafgaand akkoord Statuut van openbare instelling voor collectieve belegging in schuldvorderingen

Beslissing tot het verlenen van een voorafgaand akkoord Statuut van openbare instelling voor collectieve belegging in schuldvorderingen Beslissing tot het verlenen van een voorafgaand akkoord Statuut van openbare instelling voor collectieve belegging in schuldvorderingen Mei en september 2006 Conform artikel 11 van het koninklijk besluit

Nadere informatie

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO Woluwedal 58 1200 Brussel BE 0 426 184 049 RPR Brussel Naamloze vennootschap en Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. Beheersreglement (ref. : RG PFL + / N / 09-2010) V834NL 2

INHOUDSTAFEL. Beheersreglement (ref. : RG PFL + / N / 09-2010) V834NL 2 - V834NL INHOUDSTAFEL 1. BESCHRIJVING VAN DE BELEGGINGSFONDSEN... 3 1.1 Capital Secure... 3 1.2 Capital Balanced... 3 1.3 Capital Dynamic... 3 1.4 Capital Growth... 4 1.5 Capital Focus... 4 2. GEMEENSCHAPPELIJKE

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 ARGENTA-FUND De vennootschap ARGENTA-FUND (hierna "de vennootschap" genoemd) is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal ("SICAV") met

Nadere informatie

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO Woluwedal 58 1200 Brussel BE 0 426 184 049 RPR Brussel Naamloze vennootschap en Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE

Nadere informatie

REGLEMENT VAN HET GEMEENSCHAPPELIJKE BELEGGINGSFONDS DEEL I ACTIVA EN DEELBEWIJZEN

REGLEMENT VAN HET GEMEENSCHAPPELIJKE BELEGGINGSFONDS DEEL I ACTIVA EN DEELBEWIJZEN REGLEMENT VAN HET GEMEENSCHAPPELIJKE BELEGGINGSFONDS DEEL I ACTIVA EN DEELBEWIJZEN ARTIKEL 1 DEELBEWIJZEN IN MEDE-EIGENDOM De rechten van de mede-eigenaars worden uitgedrukt in deelbewijzen, waarbij elk

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies van 4 september 2013 1

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies van 4 september 2013 1 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/12 - Erkenning van de opbrengsten en kosten die overeenstemmen met interesten en royalty's, evenals de toewijzing van de resultaten in de vorm van

Nadere informatie

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT1 TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO 10 MEI 2017

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT1 TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO 10 MEI 2017 Woluwedal 58 1200 Brussel BE 0 426 184 049 RPR Brussel Naamloze vennootschap en Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap naar Belgisch Recht KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT1 TER ATTENTIE VAN DE

Nadere informatie

NV BEKAERT SA. Naamloze Vennootschap te 8550 Zwevegem (België) Bekaertstraat 2. BTW BE RPR Kortrijk

NV BEKAERT SA. Naamloze Vennootschap te 8550 Zwevegem (België) Bekaertstraat 2. BTW BE RPR Kortrijk NV BEKAERT SA Naamloze Vennootschap te 8550 Zwevegem (België) Bekaertstraat 2 BTW BE 0405.388.536 RPR Kortrijk OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS De aandeelhouders, de

Nadere informatie

V O L M A C H T. Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)..... met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel)...

V O L M A C H T. Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)..... met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel)... V O L M A C H T Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)...... of met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel).... en ter zake overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen De Gerlachekaai 20 te 2000 Antwerpen BTW BE 0860 409 202 RPR Antwerpen UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

STATUTEN VZW LET US CHANGE ETHIOPIË ADRES: MINNEVELD 13, 3000 L EUVEN ONDERNEMINGSNUMMER: 0836.951.434 GERECHTERLIJK ARRONDISSEMENT: LEUVEN

STATUTEN VZW LET US CHANGE ETHIOPIË ADRES: MINNEVELD 13, 3000 L EUVEN ONDERNEMINGSNUMMER: 0836.951.434 GERECHTERLIJK ARRONDISSEMENT: LEUVEN STATUTEN VZW LET US CHANGE ETHIOPIË VZW LET US CHANGE ETHIOPIË ADRES: MINNEVELD 13, 3000 L EUVEN ONDERNEMINGSNUMMER: 0836.951.434 GERECHTERLIJK ARRONDISSEMENT: LEUVEN I. NAAM // ADRES // DOEL // DUUR Statuten

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS ADDENDUM VAN AUGUSTUS 2010 BIJ HET PROSPECTUS VAN DECEMBER 2009 INVESCO FUNDS SERIES 15 Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Iers recht conform de Richtlijn

Nadere informatie

LUX INTERNATIONAL STRATEGY BELGISCHE BIJLAGE VAN JUNI 2005 AAN HET PROSPECTUS VAN JULI 2004 EN ZIJN AANHANGSEL VAN AUGUSTUS 2004

LUX INTERNATIONAL STRATEGY BELGISCHE BIJLAGE VAN JUNI 2005 AAN HET PROSPECTUS VAN JULI 2004 EN ZIJN AANHANGSEL VAN AUGUSTUS 2004 LUX INTERNATIONAL STRATEGY BELGISCHE BIJLAGE VAN JUNI 2005 AAN HET PROSPECTUS VAN JULI 2004 EN ZIJN AANHANGSEL VAN AUGUSTUS 2004 BIJKOMENDE INLICHTINGEN VOOR BELGISCHE INWONERS Belangrijke opmerking :

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 533 Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enkele andere belastingwetten in verband met de introductie van een regeling voor

Nadere informatie

TwinStar Beheersreglement van de beleggingsfondsen

TwinStar Beheersreglement van de beleggingsfondsen OMSCHRIJVING De interne beleggingsfondsen van TwinStar (zie bijlage 1) worden door AXA Belgium, hierna de verzekeringsmaatschappij genoemd, beheerd in het uitsluitend belang van de intekenaars en van de

Nadere informatie

SOVAL INVEST NV INFORMATIE MEMORANDUM

SOVAL INVEST NV INFORMATIE MEMORANDUM SOVAL INVEST NV Naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te [ ] INFORMATIE MEMORANDUM met betrekking tot een private plaatsing van obligaties met een duurtijd van 5 jaar en een jaarlijkse intrestvoet

Nadere informatie

Hermes Pensioenfonds BELGISCH PENSIOENSPAARFONDS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

Hermes Pensioenfonds BELGISCH PENSIOENSPAARFONDS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS Hermes Pensioenfonds BELGISCH PENSIOENSPAARFONDS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS MAART 2011 Infoblad Vereenvoudigd Prospectus : Hermes Pensioenfonds Het vereenvoudigd prospectus van het Hermes Pensioenfonds bestaat

Nadere informatie

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig Artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig Artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen GALAPAGOS Naamloze Vennootschap Generaal De Wittelaan L11 A3, 2800 Mechelen, België Ondernemingsnummer: 0466.460.429 RPR Antwerpen (afdeling Mechelen) (de Vennootschap ) Bijzonder verslag van de Raad van

Nadere informatie

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CORPORATES EURO i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

PBO. Statuten. Provinciale Brandweerschool van Oost-Vlaanderen v.z.w. HOOFDSTUK I Benaming, zetel, duur en doel

PBO. Statuten. Provinciale Brandweerschool van Oost-Vlaanderen v.z.w. HOOFDSTUK I Benaming, zetel, duur en doel PBO Provinciale Brandweerschool van Oost-Vlaanderen v.z.w. Directie Statuten HOOFDSTUK I Benaming, zetel, duur en doel Artikel 1 De vereniging draagt de naam : "Provinciale Brandweerschool van Oost-Vlaanderen",

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

VERSOEPELING VAN DE VOORWAARDEN VOOR HET AANHOUDEN VAN HET SOLVAC-AANDEEL

VERSOEPELING VAN DE VOORWAARDEN VOOR HET AANHOUDEN VAN HET SOLVAC-AANDEEL Brussel, 1 oktober 2015 VERSOEPELING VAN DE VOORWAARDEN VOOR HET AANHOUDEN VAN HET SOLVAC-AANDEEL Er wordt aan herinnerd dat krachtens de artikelen 6 tot 8 van de statuten alle Solvacaandelen op naam zijn

Nadere informatie

BEHEERSREGLEMENT ERGO Life Return

BEHEERSREGLEMENT ERGO Life Return BEHEERSREGLEMENT ERGO Life Return 1.1. Inhoud beheersreglement 1.1. Inhoud beheersreglement...3 1.2. Situering...3 1.3. Beleggingsvormen (tak 23)...3 1.3.1. Algemene omschrijving...3 1.3.2. ERGO Life Euro

Nadere informatie

SAMENVATTING. Toepasselijk recht. Op het aanbod is Nederlands recht van toepassing. Rechten verbonden aan de certificaten van aandelen

SAMENVATTING. Toepasselijk recht. Op het aanbod is Nederlands recht van toepassing. Rechten verbonden aan de certificaten van aandelen SAMENVATTING Dit hoofdstuk is een samenvatting (de Samenvatting) van de essentiële kenmerken en risico s met betrekking tot de Uitgevende instelling(stichting administratie kantoor aandelen Triodos Bank),

Nadere informatie

Dexia NV/SA Naamloze vennootschap naar Belgisch recht

Dexia NV/SA Naamloze vennootschap naar Belgisch recht Dexia NV/SA Naamloze vennootschap naar Belgisch recht Rogierplein 11 1210 Brussel RPR Brussel BTW BE 0458.548.296 Rekening 068-2113620-17 BIJZO NDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR - 14 mei 2008 - O pgesteld

Nadere informatie

CONNECT GROUP Naamloze Vennootschap Industriestraat 4 1910 Kampenhout (de Vennootschap)

CONNECT GROUP Naamloze Vennootschap Industriestraat 4 1910 Kampenhout (de Vennootschap) CONNECT GROUP Naamloze Vennootschap Industriestraat 4 1910 Kampenhout (de Vennootschap) RPR Griffie van de Nederlandstalige Rechtbank van Koophandel Brussel BTW BE-0448.332.911 -------------------------------

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

FORMULIER 29 augustus 2014 vóór opening van de markten Onder embargo tot 08u00

FORMULIER 29 augustus 2014 vóór opening van de markten Onder embargo tot 08u00 FORMULIER 29 augustus 2014 vóór opening van de markten Onder embargo tot 08u00 AEDIFICA Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Maatschappelijke zetel: Louizalaan 331-333, 1050

Nadere informatie

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus CapitalatWork Umbrella Fund SICAV Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht overeenkomstig richtlijn 85/611/EEG 69, route d'esch, L -1014 Luxembourg De informatie

Nadere informatie

KBC BANK Naamloze Vennootschap Havenlaan Brussel. BTW BE (RPR Brussel)

KBC BANK Naamloze Vennootschap Havenlaan Brussel. BTW BE (RPR Brussel) KBC BANK Naamloze Vennootschap Havenlaan 2-1080 Brussel BTW BE 0462.920.226 (RPR Brussel) Oproeping tot de Jaarvergadering en de Buitengewone Algemene Vergadering van KBC Bank NV die zullen plaatsvinden

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus mei 2010 DWS Invest beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG Boulevard Konrad Adenauer 2, L-1115 Luxemburg De informatie die in deze bijlage bij

Nadere informatie

1 Retail Estates / GVV Formulier voor de uitoefening van het recht van uittreding Vertrouwelijk

1 Retail Estates / GVV Formulier voor de uitoefening van het recht van uittreding Vertrouwelijk 1 Naamloze Vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Maatschappelijke zetel te Industrielaan 6, 1740 Ternat (België) Ondernemingsnummer: 0434.797.847 (RPR Brussel) FORMULIER VOOR DE UITOEFENING

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS naamloze vennootschap Researchdreef 60, 1070 Brussel Ondernemingsnr. 0403.053.608 (RPR Brussel) ("UCB NV") OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS De aandeelhouders worden

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta Fund Plan Kap B4 1

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta Fund Plan Kap B4 1 Financiële infofiche levensverzekering Argenta Fund Plan Kap B4 1 Type levensverzekering Levensverzekering van Argenta Assuranties nv, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen (hierna afgekort Argenta ) waarvan

Nadere informatie

Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV van 30 maart 2011

Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV van 30 maart 2011 Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV van 30 maart 2011 Dit document bevat een toelichting bij de belangrijkste punten van de agenda van

Nadere informatie

De institutionele instellingen voor collectieve belegging in schuldvorderingen. Hoofdstuk II. Bedrijfsvergunning en bedrijfsuitoefening

De institutionele instellingen voor collectieve belegging in schuldvorderingen. Hoofdstuk II. Bedrijfsvergunning en bedrijfsuitoefening Belgisch recht" ofwel volgen deze woorden onmiddellijk op haar naam. Indien uit deze naam niet blijkt voor welke categorie van toegelaten beleggingen zij overeenkomstig artikel 7, eerste lid heeft geopteerd,

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Augustus 2010 FUND BEVEK naar uxemburgse recht met verschillende compartimenten conform Richtlijn 85/611/EEG 14, Boulevard Royal - 2449 UEMBOURG De informatie

Nadere informatie

CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN. Levensverzekeringsverrichtingen verbonden met beleggingsfondsen.

CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN. Levensverzekeringsverrichtingen verbonden met beleggingsfondsen. CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN Brussel, 10 juni 2002 Omzendbrief aan de Algemene Directie van de verzekeringsondernemingen. O. ref. : Financiële Dienst E. DEGADT - 02/737.07.66 Betreft : Levensverzekeringsverrichtingen

Nadere informatie

S T A T U T E N W I J Z I G I N G goedgekeurd op AV 08/04/2014 TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

S T A T U T E N W I J Z I G I N G goedgekeurd op AV 08/04/2014 TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR S T A T U T E N W I J Z I G I N G goedgekeurd op AV 08/04/2014 TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR ARTIKEL 1 De vereniging draagt de naam: Regionaal WelzijnsPlatform Noord-West-Vlaanderen vzw ARTIKEL 2

Nadere informatie

BKCP INVEST BKCP Europe Trackers

BKCP INVEST BKCP Europe Trackers BKCP INVEST BKCP Europe Trackers Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BKCP INVEST Oprichtingsdatum 2 oktober 2000 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

Gecoördineerde tekst van de statuten van KBC Equity Fund afgekort Equity Fund Openbare Bevek naar Belgisch recht Categorie ICBE Naamloze vennootschap

Gecoördineerde tekst van de statuten van KBC Equity Fund afgekort Equity Fund Openbare Bevek naar Belgisch recht Categorie ICBE Naamloze vennootschap 1 Berquin Notarissen burgerlijke cvba Lloyd Georgelaan, 11 1000 Brussel RPR Brussel 0474.073.840 Tel. +32(2)645.19.45 Fax : +32(2)645.19.46 Gecoördineerde tekst van de statuten van KBC Equity Fund afgekort

Nadere informatie

A. Gedematerialiseerde effecten van de overheidsschuld

A. Gedematerialiseerde effecten van de overheidsschuld PPB-2007-4-CPB-2 BIJLAGE II : OVERZICHT VAN DE REGLEMENTERING INZAKE HET BIJHOUDEN VAN GEDEMATERIALISEERDE EFFECTEN A. Gedematerialiseerde effecten van de overheidsschuld 1 Erkenning voor het bijhouden

Nadere informatie

Resultatenrekening. B. Andere

Resultatenrekening. B. Andere Resultatenrekening I. Waardeverminderingen, minderwaarden en meerwaarden A. Obligaties en andere schuldinstrumenten a) Obligaties C. Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren a)

Nadere informatie

Beheersreglement 1 MANAGED FUNDS (Tak 23) BEHEERSREGLEMENT

Beheersreglement 1 MANAGED FUNDS (Tak 23) BEHEERSREGLEMENT 1 / 12 Beheersreglement 1 MANAGED FUNDS (Tak 23) BEHEERSREGLEMENT Editie 10/07/2015 INHOUD I. OMSCHRIJVING... 2 II. BEHEERDER VAN DE INTERNE BELEGGINGSFONDSEN... 2 III. KENMERKEN VAN DE INTERNE BELEGGINGSFONDSEN...

Nadere informatie

Art. 1.: De vereniging draagt de naam: Olympia Badmintonclub, vereniging zonder winstoogmerk, afgekort: "Olympia B.C.", v.z.w.

Art. 1.: De vereniging draagt de naam: Olympia Badmintonclub, vereniging zonder winstoogmerk, afgekort: Olympia B.C., v.z.w. Olympia Badmintonclub Vereniging zonder winstoogmerk Oogststraat 1A bus 6B 2600 Berchem Verenigingsnummer : 865787 Ondernemingsnummer : 433509034 Tel. : 03/440.34.19 e-mail : cornelis.vanlaer@skynet.be

Nadere informatie

Het recht van uittreding kan slechts worden uitgeoefend voor zover het om aandelen gaat waarmee de aandeelhouder tegen het voorstel van

Het recht van uittreding kan slechts worden uitgeoefend voor zover het om aandelen gaat waarmee de aandeelhouder tegen het voorstel van 1 CARE PROPERTY INVEST Naamloze Vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Die een openbaar beroep op het spaarwezen heeft gedaan Maatschappelijke zetel: Plantin en Moretuslei 220, 2018 Antwerpen

Nadere informatie

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht met verschillende compartimenten in overeenstemming met de richtlijn

Nadere informatie

C O N F E R E N T I E V A N V L A A M S E G E R E C H T S D E U R W A A R D E R S

C O N F E R E N T I E V A N V L A A M S E G E R E C H T S D E U R W A A R D E R S CONFERENTIE VAN VLAAMSE GERECHTSDEURWAARDERS, vereniging zonder winstgevend doel, te 2000 Antwerpen, Drukkerijstraat 16. ----------------------------------------- GECOORDINEERDE TEKST DER STATUTEN ---------------------------------------

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Euronext Brussels SA / NV, Rue du Marquis, 1 b.1, Markiesstraat Brussels Belgium

Euronext Brussels SA / NV, Rue du Marquis, 1 b.1, Markiesstraat Brussels Belgium Euronext Rule Book BOOK II: SPECIFIEKE REGELS VOOR EURONEXT BRUSSELS UITGIFTEDATUM: 27 FEBRUARI 2017 DATUM VAN INWERKINGTREDING: 06 MAART 2017 Euronext Brussels SA / NV, Rue du Marquis, 1 b.1, Markiesstraat

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV die in Brussel zal worden gehouden op 30 maart 2011 MODEL VAN VOLMACHT

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV die in Brussel zal worden gehouden op 30 maart 2011 MODEL VAN VOLMACHT Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV die in Brussel zal worden gehouden op 30 maart 2011 MODEL VAN VOLMACHT Indien u zich op deze Vergadering wenst te laten vertegenwoordigen,

Nadere informatie

STATUTEN. DE WARANDE VZW ZINNERSTRAAT 1, 1000 BRUSSEL Ondernemingsnummer 433.458.554

STATUTEN. DE WARANDE VZW ZINNERSTRAAT 1, 1000 BRUSSEL Ondernemingsnummer 433.458.554 STATUTEN DE WARANDE VZW ZINNERSTRAAT 1, 1000 BRUSSEL Ondernemingsnummer 433.458.554 TITEL I : NAAM_- ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. De vereniging draagt de naam: "De Warande v.z.w." Artikel 2. De zetel

Nadere informatie

UNITED ANODISERS Naamloze Vennootschap Maatschappelijke zetel: Drukpersstraat 4, B-1000 Brussel KBO: (RPR Brussel) OPROEPING

UNITED ANODISERS Naamloze Vennootschap Maatschappelijke zetel: Drukpersstraat 4, B-1000 Brussel KBO: (RPR Brussel) OPROEPING UNITED ANODISERS Naamloze Vennootschap Maatschappelijke zetel: Drukpersstraat 4, B-1000 Brussel KBO: 0448.204.633 (RPR Brussel) OPROEPING BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING De raad van bestuur van de naamloze

Nadere informatie

Document te versturen aan Befimmo CommVA ten laatste op 19 april 2012. STEMMEN PER CORESPONDENTIE

Document te versturen aan Befimmo CommVA ten laatste op 19 april 2012. STEMMEN PER CORESPONDENTIE Document te versturen aan Befimmo CommVA ten laatste op 19 april 2012. STEMMEN PER CORESPONDENTIE De ondergetekende: Natuurlijk persoon Naam en voornaam: Woonplaats : OF Rechtspersoon Maatschappelijke

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AANGAANDE DE INBRENG IN NATURA IN HET KADER VAN EEN KEUZEDIVIDEND (ARTIKEL 602 W.VENN.)

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AANGAANDE DE INBRENG IN NATURA IN HET KADER VAN EEN KEUZEDIVIDEND (ARTIKEL 602 W.VENN.) Tessenderlo Chemie Naamloze Vennootschap (de "Vennootschap") Zetel: Troonstraat 130, 1050 Brussel (België) RPR 0412.101.728 Rechtsgebied Brussel BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AANGAANDE DE INBRENG

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Oktober 2008 Threadneedle Focus Investment Funds ICVC Beleggingsvennootschap met een veranderlijk kapitaal en een beperkte aansprakelijkheid conform de Richtlijn

Nadere informatie

Mededeling CBFA_2010_28 dd. 20 december 2010

Mededeling CBFA_2010_28 dd. 20 december 2010 Mededeling _2010_28 dd. 20 december 2010 Openbare aanbieding van obligaties en toelating van obligaties tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en invoering van een versnelde procedure voor de

Nadere informatie

LEASINVEST REAL ESTATE

LEASINVEST REAL ESTATE 1 LEASINVEST REAL ESTATE Commanditaire vennootschap op aandelen Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht die een publiek beroep op het spaarwezen heeft gedaan Maatschappelijke zetel: Lenniksebaan 451,

Nadere informatie

Statuten Lubko vzw. 1 De vereniging heeft tot doel de beoefening en bevordering van korfbal.

Statuten Lubko vzw. 1 De vereniging heeft tot doel de beoefening en bevordering van korfbal. Statuten Lubko vzw Titel I NAAM - ZETEL - DOEL DUUR Artikel 1 1 De vereniging wordt genoemd Korfbalclub Lubko, afgekort Lubko. 2 Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen,

Nadere informatie

Modelverslagen met betrekking tot de statistieken

Modelverslagen met betrekking tot de statistieken Bijlage 6 Circulaire _2011_06-6 dd. 14 februari 2011 Modelverslagen met betrekking tot de statistieken Toepassingsveld: Openbare instellingen voor collectieve belegging naar Belgisch recht met een veranderlijk

Nadere informatie

AGENDA JAARVERGADERING EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DE DATO 25 JUNI 2012

AGENDA JAARVERGADERING EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DE DATO 25 JUNI 2012 AGENDA JAARVERGADERING EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DE DATO 25 JUNI 2012 I. JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING 1. Kennisname van het jaarlijks financieel verslag van de raad van bestuur betreffende

Nadere informatie

COMPAGNIE DU BOIS SAUVAGE

COMPAGNIE DU BOIS SAUVAGE Dit document mag niet afzonderlijk circuleren van de documenten betreffende de fusie en werd gecontroleerd door de Commissie voor het Bank- en Financiewezen in het licht van de toekenning op 28 mei 2002

Nadere informatie

Oproeping buitengewone algemene vergadering van Arseus

Oproeping buitengewone algemene vergadering van Arseus Oproeping buitengewone algemene vergadering van Arseus Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Textielstraat 24, 8790 Waregem Btw BE 0890.535.026 RPR Kortrijk

Nadere informatie

1. Verslag van de Raad van Bestuur dd. 07/09/2010 dat de omstandige verantwoording inhoudt van het

1. Verslag van de Raad van Bestuur dd. 07/09/2010 dat de omstandige verantwoording inhoudt van het Etn. Franz Colruyt Naamloze Vennootschap Maatschappelijke zetel: Edingensesteenweg, 196 1500 Halle BTW BE 0400.378.485 RPR Brussel De aandeelhouders worden uitgenodigd tot een Buitengewone Algemene Vergadering

Nadere informatie

Inwerkingtreding van de wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders

Inwerkingtreding van de wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders Mededeling FSMA_2014_03 dd. 23/06/2014 Inwerkingtreding van de wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders Toepassingsgebied: Deze mededeling

Nadere informatie

CHARTER VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

CHARTER VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS CHARTER VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 1. PLAATS EN DATUM... 2 2. AGENDAPUNTEN... 2 3. OPROEPING... 2 4. DEELNAME AAN DE ALGEMENE VERGADERING... 3 5. PUNTEN OP DE AGENDA EN RECHT OM VRAGEN

Nadere informatie

ZETES INDUSTRIES. Naamloze Vennootschap. Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel. Ondernemingsnummer Register van de rechtspersonen (Brussel)

ZETES INDUSTRIES. Naamloze Vennootschap. Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel. Ondernemingsnummer Register van de rechtspersonen (Brussel) ZETES INDUSTRIES Naamloze Vennootschap Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel Ondernemingsnummer 0425.609.373 Register van de rechtspersonen (Brussel) GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS OPROEPING

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies Omrekening van kapitaal bij grensoverschrijdende fusies

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies Omrekening van kapitaal bij grensoverschrijdende fusies COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN Omrekening van kapitaal bij grensoverschrijdende fusies Advies van 16 december 2009 I. INLEIDING De Belgische wetgever heeft de grensoverschrijdende fusie, voorzien

Nadere informatie

Ondernemingsnummer: 0458.430.512 BTW nr BE 458.430.512. (de "Vennootschap") OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Ondernemingsnummer: 0458.430.512 BTW nr BE 458.430.512. (de Vennootschap) OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS KEYWARE TECHNOLOGIES Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan Ikaros Business Park Ikaroslaan 24 1930 Zaventem Ondernemingsnummer: 0458.430.512 BTW nr BE 458.430.512

Nadere informatie

Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486. (de Vennootschap )

Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486. (de Vennootschap ) Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486 (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKELEN

Nadere informatie

TITEL ÉÉN: VORM - NAAM - ZETEL - DUUR - DOEL.

TITEL ÉÉN: VORM - NAAM - ZETEL - DUUR - DOEL. COORDINATIE VAN STATUTEN Naamloze vennootschap Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (BEVEK) naar Belgisch recht, "Aphilion Q²" Instelling voor collectieve belegging die voldoet aan de voorwaarden

Nadere informatie

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 UITGIFTE VAN 250.000.000 EUR CONVERTEERBARE OBLIGATIES TERUGBETAALBAAR IN 2009 MET OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT

Nadere informatie

Akte Oprichting gecoördineerde versie

Akte Oprichting gecoördineerde versie Akte Oprichting gecoördineerde versie Benaming: OVED: Overlegplatform voor energiedeskundigen Rechtsvorm: Vereniging zonder Winstoogmerk Zetel: 9050 Gentbrugge, Kerkstraat 108 TITEL 1 NAAM ZETEL DOEL -

Nadere informatie

KBC CLICK EXCLUSIVE INTEREST 1

KBC CLICK EXCLUSIVE INTEREST 1 GEDETAILLEERDE VOORSTELLING VAN HET COMPARTIMENT KBC CLICK EXCLUSIVE INTEREST 1 SOORT BELEGGING : Obligatie-ICB met vaste looptijd. FINANCIËLE KENMERKEN BELEGGINGSDOELEINDEN EN BELEID : Het compartiment

Nadere informatie

HAPPY LIFE. Beheersreglement van het interne beleggingsfonds happy life AB Global Strategy 60/40

HAPPY LIFE. Beheersreglement van het interne beleggingsfonds happy life AB Global Strategy 60/40 BESCHRIJVING Het interne beleggingsfonds happy life AB Global Strategy (zie bijlage 1) wordt beheerd door AXA Belgium, hierna 'de verzekeringsmaatschappij' genoemd, in het exclusieve belang van de intekenaars

Nadere informatie

STATUTEN VAN HET BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT (BAS)

STATUTEN VAN HET BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT (BAS) STATUTEN VAN HET BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT (BAS) I. Rechtsvorm, benaming, maatschappelijke zetel, duur, doel artikel 1: rechtsvorm - benaming De vereniging is opgericht als een vereniging zonder

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT 27 2640 MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727 OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT 27 2640 MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727 OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING AGFA-GEVAERT NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT 27 2640 MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727 OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING Op de Buitengewone Algemene Vergadering van 26 april 2005

Nadere informatie

(adres) eigenaar mede-eigenaar - vruchtgebruiker - naakte eigenaar pandgevende eigenaar pandhouder (2)(3)

(adres) eigenaar mede-eigenaar - vruchtgebruiker - naakte eigenaar pandgevende eigenaar pandhouder (2)(3) Volmacht (1) Ondergetekende (naam)..... (adres)...... eigenaar mede-eigenaar - vruchtgebruiker - naakte eigenaar pandgevende eigenaar pandhouder (2)(3) van... aandelen op naam - aandelen aan toonder (2)

Nadere informatie

BELFIUS INVEST BELGIAN ECONOMY

BELFIUS INVEST BELGIAN ECONOMY BELFIUS INVEST BELGIAN ECONOMY Beheersreglement van het intern verzekeringsfonds Belfius Invest Belgian Economy In dit reglement verstaat men onder: De Maatschappij: Belfius Insurance N.V. Het agentschap:

Nadere informatie

DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare

DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare Ondernemingsnummer: 0405.548.486 RPR Kortrijk (de 'Vennootschap') Bijzonder

Nadere informatie

1 HIB/SIR Formulier voor de uitoefening van het recht van uittreding Finale versie Vertrouwelijk HOME INVEST BELGIUM

1 HIB/SIR Formulier voor de uitoefening van het recht van uittreding Finale versie Vertrouwelijk HOME INVEST BELGIUM 1 HOME INVEST BELGIUM FORMULIER BETREFFEND DE UITOEFENING VAN HET RECHT VAN UITTREDING OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 77 VAN DE WET VAN 12 MEI 2014 BETREFFENDE DE GEREGLEMENTEERDE VASTGOEDVENNOOTSCHAPPEN Dit document

Nadere informatie

Volmacht te versturen aan Befimmo CommVA ten laatste op 19 april VOLMACHT

Volmacht te versturen aan Befimmo CommVA ten laatste op 19 april VOLMACHT Volmacht te versturen aan Befimmo CommVA ten laatste op 19 april 2012. VOLMACHT De ondergetekende: Natuurlijk persoon Naam en voornaam: Woonplaats : Rechtspersoon Maatschappelijke benaming en rechtsvorm:

Nadere informatie

Titel I Benaming. Zetel. Doel. Duur.

Titel I Benaming. Zetel. Doel. Duur. STATUTEN VAN DE BELGISCHE VERENIGING VOOR VERZEKERINGSRECHT - BELGISCHE SECTIE VAN DE ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DROIT DES ASSURANCES (AIDA Belgische Sectie) Tussen de ondergetekenden en al die welke

Nadere informatie

OPROEPING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS TE HOUDEN OP 18 DECEMBER 2013 VANAF 17 UUR

OPROEPING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS TE HOUDEN OP 18 DECEMBER 2013 VANAF 17 UUR RealDolmen Naamloze vennootschap A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen BTW BE / RPR 0429.037.235 Brussel (België) OPROEPING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS TE HOUDEN OP 18 DECEMBER

Nadere informatie

Informatie aan de aandeelhouders van de compartimenten Belgium, Small & Mid Cap Europe, Dollar Bonds en Euro Prime Bonds

Informatie aan de aandeelhouders van de compartimenten Belgium, Small & Mid Cap Europe, Dollar Bonds en Euro Prime Bonds PUILAETCO DEWAAY FUND Bevek naar Belgisch recht categorie I.C.B.E. Maatschappelijke zetel : Herrmann-Debrouxlaan 46 te 1160 Brussel Ondernemingsnummer : 0444.073.819 Informatie aan de aandeelhouders van

Nadere informatie

Duifhuisstraat 75, 9000 GENT Ondernemingsnummer 450.728.613 http://www.gamagent.be/

Duifhuisstraat 75, 9000 GENT Ondernemingsnummer 450.728.613 http://www.gamagent.be/ Duifhuisstraat 75, 9000 GENT Ondernemingsnummer 450.728.613 http://www.gamagent.be/ 19/06/2013 Titel I: Benaming Zetel Doel Duur Artikel 1: De vereniging draagt als naam Gentse Amateurtheaters vereniging

Nadere informatie

KBC-Life Alternative Selector

KBC-Life Alternative Selector KBC-Life Alternative Investments KBC-Life Alternative Selector KBC-Life Alternative Investments 1 is een tak23-levensverzekering, waarvan het rendement verbonden is met beleggingsfondsen. Type levensverzekering

Nadere informatie

INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES NV

INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES NV INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES NV Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Uitbreidingstraat 18 2600 Berchem-Antwerpen Ondernemingsnummer 0458.623.918 FORMULIER VOOR DE UITOEFENING

Nadere informatie