Financiële infofiche levensverzekering. Argenta Fund Plan Kap B4 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Financiële infofiche levensverzekering. Argenta Fund Plan Kap B4 1"

Transcriptie

1 Financiële infofiche levensverzekering Argenta Fund Plan Kap B4 1 Type levensverzekering Levensverzekering van Argenta Assuranties nv, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen (hierna afgekort Argenta ) waarvan het rendement gekoppeld is aan een beleggingsfonds (tak 23) (hierna intern verzekeringsfonds ). Waarborgen - Waarborg bij leven o Bij beëindiging van het contract, op het einde van de voorziene looptijd van de verzekering van 8 jaar en 1 dag, wordt de reserve uitgekeerd. De reserve op de eindvervaldag is gelijk aan de eindwaarde vermenigvuldigd met het aantal eenheden op de eindvervaldag. o De begunstigde heeft het recht op de volledige terugbetaling op de eindvervaldag van het door de verzekeringsnemer geïnvesteerde bedrag 2 na afhouding van de wettelijk bepaalde premietaks van 2 %. o Er is geen recht op de volledige terugbetaling van de netto geïnvesteerde premie 2 vóór de eindvervaldag van de verzekering. Doelgroep Overzicht interne verzekeringsfondsen - Waarborg bij overlijden o Bij overlijden van de verzekerde wordt aan de door de verzekeringsnemer aangeduide begunstigde het bedrag uitbetaald dat gelijk is aan de reserve van de verzekering op het moment van overlijden. Aangifte van het overlijden van de verzekerde dient binnen 30 dagen na het overlijden bij de verzekeraar worden aangegeven. o Bij overlijden is er geen recht op de volledige terugbetaling van de netto geïnvesteerde premie 2. Deze verzekering richt zich tot mensen die willen beleggen in een intern verzekeringsfonds en daarbij gebruik willen maken van de voordelen van een tak 23-levensverzekering voor hun vermogensplanning. - Binnen Argenta Fund Plan Kap B4 kan geïnvesteerd worden in de volgende interne verzekeringsfondsen: Intern verzekeringsfonds Eindvervaldag Inschrijvingsperiode Argenta Fund Plan Maxi Plus afgesloten Argenta Fund Plan Corporate Argenta Fund Plan Maxi Plus II Argenta Fund Plan Click Performer III Argenta Fund Plan Interest Rate Click Performance Click Performance Click II Argenta Fund Plan Best Portfolio Argenta Fund Plan Best Emerging Currencies Performance Click III Er kan slechts tijdens de inschrijvingsperiode in deze interne Van t.e.m Deze financiële infofiche levensverzekering beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn op Zie Rendement en recht op volledige terugbetaling van de netto geïnvesteerde premie. FI_AFPK4_ _NL_DW /5

2 Rendement en recht op volledige terugbetaling van de netto geïnvesteerde premie Rendement uit het verleden Kosten Kosten bij instap in het intern verzekeringsfonds Kosten bij uitstap uit het intern verzekeringsfonds Beheerskosten ten laste van het intern verzekeringsfonds verzekeringsfondsen geïnvesteerd worden. - De beheersreglementen van deze interne verzekeringsfondsen bevatten meer informatie over de beleggingsdoelstelling, de risicoklasse en de beheerder van het intern verzekeringsfonds. De beheersreglementen zijn beschikbaar in de kantoren van Argenta en op - De nettopremie (de premie verminderd met de premietaks van 2 %) wordt door het intern verzekeringsfonds belegd in de Schuldinstrumenten (hierna de Notes ) uitgegeven door een externe partij. Het beheersreglement van het intern verzekeringsfonds bevat meer informatie over deze Notes. Het rendement van het intern verzekeringsfonds is afhankelijk van het rendement van de Notes. De Notes waarborgen op de eindvervaldag de terugbetaling van de netto geïnvesteerde premie, zodat de verzekeringsnemer op dat moment minimaal de nettopremie ontvangt. Deze recht op volledige terugbetaling van de netto geïnvesteerde premie geldt uitsluitend op de eindvervaldag van de Notes. In geval van vervroegde afkoop van de verzekering, beëindiging van de verzekering als gevolg van overlijden of vervroegde beëindiging door de uitgever van de Notes wordt de reserve uitgekeerd, berekend aan de hand van de van toepassing zijnde inventariswaarde van het intern verzekeringsfonds. - Het rendement van het intern verzekeringsfonds is afhankelijk van het rendement van de belegging in de onderliggende activa. - Het financiële risico van de belegging door het intern verzekeringsfonds in de Notes wordt volledig gedragen door de verzekeringsnemer. Argenta Assuranties nv staat niet in voor de recht op volledige terugbetaling van de netto geïnvesteerde premie, noch voor het rendement. De verbintenissen van de uitgever van de Notes worden evenwel volledig gewaarborgd door de garantieverstrekker van de Notes. Hierdoor draagt de verzekeringsnemer het risico van faillissement of wanbetaling van de garantieverstrekker en is het mogelijk dat er op de eindvervaldag geen recht op volledige terugbetaling van de netto geïnvesteerde premie is en bijgevolg de uitgekeerde waarde lager is dan de nettopremie. - Er zijn geen historische rendementen van de interne verzekeringsfondsen beschikbaar. - Geen instaptoeslag - Uitstaptoeslag van 2 % van de reserve in geval van volledige afkoop gedurende de eerste 7 jaar van de looptijd van de verzekering en 1 % in geval van volledige afkoop na het verstrijken van de eerste 7 jaar van de looptijd van de verzekering - Geen uitstaptoeslag op de eindvervaldag - Geen uitstaptoeslag bij overlijden van de verzekerde - Zie het beheersreglement van het desbetreffende intern verzekeringsfonds Inschrijving - Per intern verzekeringsfonds geldt een specifieke inschrijvingsperiode. Na afloop van de inschrijvingsperiode kan niet meer op het intern verzekeringsfonds worden ingeschreven. - De inwerkingtredingdatum van de verzekering wordt vermeld op het persoonlijk certificaat (bijzondere voorwaarden). - De premie moet uiterlijk op de inwerkingtredingdatum beschikbaar zijn op FI_AFPK4_ _NL_DW /5

3 de betaalrekening. Op deze datum wordt de premie ter inning aangeboden. Als de premie op de inwerkingtredingdatum niet geïnd kan worden, kan er niet worden ingetekend op de verzekering en zal de verzekering zonder gevolg worden gesteld. De benodigde documenten moeten ten laatste de dag na afloop van de inschrijvingsperiode in het bezit zijn van Argenta. Looptijd - 8 jaar en 1 dag - De verzekering eindigt bij het overlijden van de verzekerde of in geval van volledige afkoop van de overeenkomst. De reserve op datum van het overlijden (d.i. de waarde van de eenheden op datum van het overlijden) wordt aan de aangeduide begunstigde uitbetaald. Inventariswaarde - De waarde van het intern verzekeringsfonds wordt wekelijks bepaald op basis van de waarde van de onderliggende activa van dat fonds - De waarde van een eenheid is gelijk aan de waarde van het intern verzekeringsfonds, gedeeld door het aantal eenheden dat op het ogenblik van de waardebepaling deel uitmaakt van het fonds. Tijdens de looptijd van het fonds kunnen enkel eenheden geannuleerd worden en dit indien activa aan dit fonds worden onttrokken. - De inventariswaarde van het intern verzekeringsfonds wordt wekelijks op dinsdag bepaald op basis van de op het ogenblik van de waardebepaling laatst gekende officiële of indicatieve koers van de onderliggende activa. De effectieve berekening van de inventariswaarde gebeurt op de donderdag die volgt op deze dinsdag. Als de dinsdag geen bankwerkdag is, wordt de koers van de onderliggende activa van de eerste voorafgaande bankwerkdag gehanteerd. Als de donderdag geen bankwerkdag is, wordt de inventariswaarde van het intern verzekeringsfonds de eerstvolgende bankwerkdag bepaald. Premie - Er kan enkel worden ingeschreven door middel van een eenmalige premiestorting (koopsom) van minimaal euro (exclusief de premietaks van toepassing op de levensverzekering). - Bijstortingen zijn niet mogelijk. Fiscaliteit - Argenta Fund Plan Kap B4 kan enkel buiten fiscaliteit worden afgesloten. - Taks waaraan de premiebetaling onderworpen is: 2 % als de verzekering wordt aangegaan door in België gedomicilieerde natuurlijke personen - Geen beurstaks - Geen leveringstaks - Voor verder informatie: zie de bijgesloten fiscale fiche of zie in voorkomend geval de fiscale behandeling in het beheersreglement. Afkoop Gedeeltelijke afkoop - Niet mogelijk Volledige afkoop - Mogelijk - Geen recht op volledige terugbetaling van de netto geïnvesteerde premie bij volledige afkoop Switch tussen interne verzekeringsfondsen - Niet mogelijk, behalve in geval van vereffening, fusie of overdracht van het intern verzekeringsfonds Informatie - De verzekeringnemer ontvangt jaarlijks een overzicht van het aantal eenheden en de inventariswaarde van het interne verzekeringsfonds waarin hij belegd heeft. Het overzicht wordt verzonden in januari voor de toestand van het voorafgaande jaar. - De verzekeringsnemer kan wekelijks de evolutie van de waarde van de eenheden van het interne verzekeringsfonds volgen via de websites van De Tijd (www.tijd.be) en L Echo (www.lecho.be) en via - Voor meer informatie over de beleggingspolitiek van het interne FI_AFPK4_ _NL_DW /5

4 verzekeringsfonds waarin de verzekeringnemer belegd heeft, kan hij het beheersreglement van het desbetreffende onderliggende verzekeringsfonds raadplegen in zijn Argenta-kantoor. - De algemene voorwaarden zijn beschikbaar op en bij uw kantoorhouder. Deze algemene voorwaarden gelden enkel voor de modaliteiten opgesomd in deze financiële infofiche. Argenta Assuranties nv Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen PRP Antwerpen btw BE rek IBAN BE BIC ARSPBE22 Onderneming toegelaten om de verzekeringsverrichtingen van tak 23 uit te oefenen Adm. Code FI_AFPK4_ _NL_DW /5

5 Fiscale fiche Verzekering zonder fiscaal attest Algemeen Verzekering op naam van een natuurlijk persoon waarbij geen fiscaal attest wordt afgeleverd Premies Fiscaliteit Niet fiscaal in te brengen Premietaks Onderworpen aan de premietaks van 2 % Beurstaks Geen Uitkering op - Geen roerende voorheffing, behalve in de volgende gevallen: eindvervaldag o Contracten met gewaarborgd rendement: kapitaaluitkering bij leven minder dan 8 jaar na de begindatum van het contract en bij afwezigheid van een overlijdenswaarborg van minimaal 130 % van de stortingen (zonder taksen en kosten) o Contracten verbonden aan één of meerdere beleggingsfondsen wanneer bij hun inschrijving verbintenissen worden aangegaan die wat betreft hun duur en bedrag of hun rendementsvoet bepalend zijn, behalve bij uitkering meer dan 8 jaar na de begindatum van het contract In deze gevallen: roerende voorheffing van 25 % op het eindkapitaal verminderd met de betaalde premies. Voor tak 21 levensverzekeringen mag de belastbare basis voor de roerende voorheffing niet lager zijn dat het bedrag dat overeenstemt met de kapitalisatie van de interesten aan 4,75 % per jaar, berekend op het totale bedrag van de gestorte Uitkering bij overlijden (overlijdenswaarborg niet gekoppeld aan hypothecaire lening) Afkoop voor de eindvervaldag Verzekering m.b.t. hypothecaire lening Successierechten premies. Geen roerende voorheffing in geval van overlijden - Geen roerende voorheffing, behalve in de volgende gevallen: o Contracten met gegarandeerd rendement: afkoop binnen 8 jaar na de begindatum van het contract en bij afwezigheid van een overlijdenswaarborg van minimaal 130 % van de stortingen o Contracten verbonden aan één of meerdere beleggingsfondsen wanneer bij hun inschrijving verbintenissen worden aangegaan die wat betreft hun duur en bedrag of hun rendementsvoet bepalend zijn: in de mate dat de afkoopwaarde belastbare interesten bevat (voor zover de reserve op het moment van de afkoop meer bedraagt dan de geïnvesteerde bedragen), behalve bij afkoop meer dan 8 jaar na de begindatum van het contract In deze gevallen: roerende voorheffing van 25 % op het eindkapitaal verminderd met de betaalde premies. Voor tak 21 levensverzekeringen mag de belastbare basis voor de roerende voorheffing niet lager zijn dat het bedrag dat overeenstemt met de kapitalisatie van de interesten aan 4,75% per jaar, berekend op het totale bedrag van de gestorte premies. Geen roerende voorheffing in geval van overlijden Bij uitkering naar aanleiding van een overlijden is de verzekeraar gebonden aan de meldingsplicht. In principe zijn successierechten verschuldigd op het overlijdenskapitaal en op de eventueel toegekende winstdeling. Fiscale fiche conform de huidige fiscale wetgeving in België. De intekenaar en /of begunstigde is onderworpen aan de fiscaliteit van het land waar hij zijn fiscale woonplaats heeft. FI_AFPK4_ _NL_DW /5

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak

Nadere informatie

SMART INVEST BON SRI Europe 10

SMART INVEST BON SRI Europe 10 SMART INVEST BON SRI Europe 10 in Smart Invest Portfolio van AG Insurance Blootstelling van 100% van het netto geïnvesteerde bedrag via depot bij BNP Paribas Fortis FLASH INVEST Januari 2015 Promotioneel

Nadere informatie

Invest 26. Algemene Voorwaarden. Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 0096-B0961L0000.01-19012013

Invest 26. Algemene Voorwaarden. Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 0096-B0961L0000.01-19012013 Invest 26 Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Invest 26 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Definities en begrippen 3 3. Opbouw van de reserve 3 4. Aanvang, duur en territorialiteit van het contract 3 5. Opzeggingsrecht

Nadere informatie

Invest 26. Algemene Voorwaarden. Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 0096-B0961L0000.01-01052014

Invest 26. Algemene Voorwaarden. Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 0096-B0961L0000.01-01052014 Invest 26 Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Invest 26 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Definities en begrippen 3 3. Opbouw van de reserve 3 4. Aanvang, duur en territorialiteit van het contract 4 5. Opzeggingsrecht

Nadere informatie

VAK I. - BEREKENING VAN DE TE BETALEN ROERENDE VOORHEFFING (RV)

VAK I. - BEREKENING VAN DE TE BETALEN ROERENDE VOORHEFFING (RV) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen Bestemd voor de Administratie Datum ontgst de aangifte:... AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING INKOMSTEN VAN

Nadere informatie

Tak 23 en fiscaliteit : een voortdurend evoluerende combinatie

Tak 23 en fiscaliteit : een voortdurend evoluerende combinatie Tak 23 en fiscaliteit : een voortdurend evoluerende combinatie BERNARD MARISCAL Belastingconsulent, Senior Manager Deloitte Docent ESSF LÉON NIESSEN Belastingconsulent, Director Lane, Clark & Peacock De

Nadere informatie

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P.

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P. ING (A+ / Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 ING - is een afgeleid instrument uitgegeven door ING Bank N.V. Dit product geeft u jaarlijks recht op een vaste coupon van 6,25% bruto voor de volledige looptijd

Nadere informatie

Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11

Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11 Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11 Na een schitterend jaar 2009, worden de beleggers op de beurs heen en weer geslingerd tussen de wens om te beleggen in aandelen, en anderzijds de wil het

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015)

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015) Deze algemene voorwaarden van de ING-kredieten onderworpen aan de wetgeving op het consumentenkrediet (hierna de "Algemene voorwaarden" genoemd) hebben tot doel een beschrijving te geven van de dienstverlening

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KREDIETOPENINGEN AAN DE ONDERNEMINGEN*

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KREDIETOPENINGEN AAN DE ONDERNEMINGEN* ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KREDIETOPENINGEN AAN DE ONDERNEMINGEN* * De in cursief opgenomen bepalingen gelden enkel voor zover de kredietnemer en/of desgevallend de derde-garant natuurlijke personen zijn.

Nadere informatie

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. Rechtsvorm - Naam De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen (hierna

Nadere informatie

SpaarHypotheekVerzekering behorende bij de Spaarhypotheek van Bank of Scotland

SpaarHypotheekVerzekering behorende bij de Spaarhypotheek van Bank of Scotland SpaarHypotheekVerzekering behorende bij de Spaarhypotheek van Bank of Scotland Algemene voorwaarden SHBSO-36406-1109 1 Begripsomschrijvingen Aanvullende dekking De dekking waarbij de verzekerde gebeurtenis

Nadere informatie

Met huidig bericht wordt enkel ingegaan op een aantal praktische vragen die voor dergelijke, in 2014 gesloten leningen, worden gesteld.

Met huidig bericht wordt enkel ingegaan op een aantal praktische vragen die voor dergelijke, in 2014 gesloten leningen, worden gesteld. Verduidelijkingen omtrent de voorwaarden waaraan in 2014 gesloten leningen moeten voldoen, om in aanmerking te kunnen komen voor de gewestelijke belastingvermindering voor enige woning (woonbonus) Vanaf

Nadere informatie

Februari 2013. Het consumentenkrediet

Februari 2013. Het consumentenkrediet Februari 2013 Het consumentenkrediet INHOUDSTAFEL 2 Voorwoord Deze brochure bevat toelichtingen bij de Belgische regelgeving over het consumentenkrediet. Ze kan echter niet als een vervanging van de wettekst

Nadere informatie

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Inhoud Inleiding 3 Overlijden van een naaste 4 Verplichtingen van de bank 6 Het pensioen van de overledene 9 De regeling van de nalatenschap

Nadere informatie

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Fiscale behandeling van de opbrengsten en kosten: privé versus vennootschap Opbrengsten en kosten van onroerende goederen in de personenbelasting

Nadere informatie

Mijn persoonlijke bankier

Mijn persoonlijke bankier CORPORATE INCOME u i t g e g e v e n do o r SGA N.V. De kans om gedurende 0 jaar elk jaar een coupon van min. 0% en max. 5,70% te ontvangen, en op de vervaldag het recht om het initieel belegde kapitaal

Nadere informatie

HANDLEIDING START-UP PLAN

HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN Dit document geeft informatie aan ondernemers, investeerders en burgers die interesse hebben voor het Start-up Plan. Deze handleiding moet samen met

Nadere informatie

Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen

Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen r Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen 1 Productkenmerken en informatie over ToekomstSparen 2 Productkenmerken en informatie over ToekomstBeleggen 3 Algemene voorwaarden voor Rabo ToekomstSparen 2007

Nadere informatie

Belasting van obligatiefondsen zonder Europees paspoort:

Belasting van obligatiefondsen zonder Europees paspoort: PATRIMONIALE ACTUALITEIT Belasting van obligatiefondsen zonder Europees paspoort: ook de fondsen met kapitaalgarantie op eindvervaldag geviseerd Wij ontvingen al een aantal vragen over de nieuwe belasting

Nadere informatie

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave Rekeningenstelsel Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave INHOUD 1. INLEIDING 3 1.1. GEBRUIK VAN DE REKENINGEN 5 1.2. SCHEMA VAN DE JAARREKENING 6 1.3. NEGENDE UITGAVE 7 2. HANDLEIDING VOOR

Nadere informatie

Informatiebundel voor aandeelhouders van Collectief Goed cvba-so

Informatiebundel voor aandeelhouders van Collectief Goed cvba-so 1 Informatiebundel voor aandeelhouders van Collectief Goed cvba-so 1. Informatiegegevens Officiële naam Vestigingsplaats en rechtsvorm Collectief Goed cvba-so Rechtsvorm: Coöperatieve vennootschap met

Nadere informatie

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars Bulletin 63 CBN Commissie voor Boekhoudkundige Normen Voorwoord In augustus 2012 werd het boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars gepubliceerd

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Verzekering Alle Risico's

Algemene Voorwaarden Verzekering Alle Risico's Algemene Voorwaarden Verzekering Alle Risico's Voorwoord Uw contract bestaat uit 2 delen 1. De algemene voorwaarden beschrijven de werking van uw contract en preciseren onze wederzijdse verbintenissen.

Nadere informatie

ING Sprinters BEST. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koers stijging of -daling @

ING Sprinters BEST. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koers stijging of -daling @ ING Sprinters BEST Met een nog grotere hefboom inspelen 2op een koers stijging of -daling @ ING Sprinters BEST Eind 2008 heeft de ING Sprinters geïntroduceerd. Hiermee kunt u inspelen op wereldwijde marktontwikkelingen.

Nadere informatie

De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD

De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD Inhoud Fiscale voordelen verbonden aan een hypothecair krediet 4 Fiscale impact van het regime 'enige, eigen woning' 10 Fiscale voordelen voor de niet-enige en/of

Nadere informatie

Veilig Thuis Algemene Voorwaarden

Veilig Thuis Algemene Voorwaarden Veilig Thuis Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Veilig Thuis Inhoud Uw polis bestaat uit deze en de Bijzondere Voorwaarden, die primeren op de in de mate dat ze ermee strijdig zijn. Wij raden u

Nadere informatie

ARGENTA SPAARBANK N.V., BIJKANTOOR NEDERLAND ALGEMENE BEPALINGEN VAN GELDLENING EN ZEKERHEIDSSTELLING

ARGENTA SPAARBANK N.V., BIJKANTOOR NEDERLAND ALGEMENE BEPALINGEN VAN GELDLENING EN ZEKERHEIDSSTELLING ALGEMENE VOORWAARDEN HYPOTHEKEN VERSIE 01 april 2006 (S) ARGENTA SPAARBANK N.V., BIJKANTOOR NEDERLAND ALGEMENE BEPALINGEN VAN GELDLENING EN ZEKERHEIDSSTELLING ALGEMENE BEPALINGEN VAN GELDLENING EN ZEKERHEIDSTELLING

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Auto

Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Auto Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Auto Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot uw contract of een schadegeval, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw makelaar of met onze diensten.

Nadere informatie