HAPPY LIFE AXA BELGIUM NV. 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HAPPY LIFE AXA BELGIUM NV. 1"

Transcriptie

1 HAPPY LIFE AXA BELGIUM NV. 1 SOORT LEVENSVERZEKERING Happy life AXA Belgium nv, hierna happy life, is een levensverzekering tak 23 van AXA Belgium die bepaalde dekkingen biedt (een gewaarborgde periodieke rente, een minimumkapitaal bij overlijden en eventueel een minimumkapitaal bij leven) en die gekoppeld is aan een intern beleggingsfonds van AXA Belgium (zie bijlage 1) DEKKINGEN DEKKING BIJ LEVEN VAN DE VERZEKERDE DE PERIODIEKE RENTE AXA Belgium waarborgt aan de intekenaar, zolang de verzekerde in leven is, de betaling van een periodieke rente die gewaarborgd is tot de afloop van het contract. De periodiciteit van de rente kan door de intekenaar vrij worden gekozen op het ogenblik van de intekening: maandelijks, driemaandelijks, zesmaandelijks of jaarlijks. De intekenaar zal de mogelijkheid hebben om de periodiciteit van de rente te herzien en dit voor zover de reserve van zijn contract groter is dan de volgende rente. De intekenaar kan daarentegen niet afzien van zijn rente. In het geval van een jaarlijkse periodiciteit wordt het bedrag van de betalingen die gewaarborgd zijn tot de afloop van het contract zolang de verzekerde in leven is, bepaald door een percentage toe te passen op de hierna beschreven berekeningsgrondslag. In geval van een andere periodiciteit dan de jaarlijkse periodiciteit wordt het gewaarborgde bedrag verkregen door op dit resultaat een fractie toe te passen die overeenstemt met de gekozen periodiciteit. Het percentage hangt af van de leeftijd van de verzekerde bij de aanvang van het contract, die minstens 55 jaar en hoogstens 70 jaar moet zijn; van de looptijd van het contract, die minstens 10 jaar moet bedragen wetende dat de leeftijd van de verzekerde bij de afloop van het contract minstens 75 jaar en hoogstens 80 jaar moet zijn; indien het contract melding maakt van een 'dekking leven', van het minimumkapitaal van de dekking leven, die maximaal 20 % bedraagt van de belegde eenmalige nettostorting (zie hieronder). De percentages, die afhangen van de leeftijd van de verzekerde bij intekening, van de looptijd van het contract en van het niveau van de dekking leven indien het contract er melding van maakt, staan vermeld in bijlage 2. Dit percentage blijft onveranderd tijdens de hele looptijd van het contract. 1 Deze financiële infofiche levensverzekering beschrijft de voornaamste productmodaliteiten die van toepassing zijn op 27 april 2015 voor contracten onderschreven vanaf die datum en tot de invoegestelling van nieuwe voorwaarden. Voor een meer volledige beschrijving, raadpleeg de algemene voorwaarden en het beheersreglement. Ze zijn beschikbaar bij uw AXA bankagent of verzekeringsmakelaar, u ontvangt de algemene voorwaarden en het beheersreglement van de fondsen bij de afsluiting van het contract.

2 De berekeningsgrondslag stemt overeen met de eenmalige nettostorting (dit wil zeggen na aftrek van de taks en van de instapkosten). Vanaf de aanvangsdatum van het contract wordt de berekeningsgrondslag jaarlijks verhoogd tot het niveau van de reserve van het contract, indien deze laatste hoger is dan de bestaande berekeningsgrondslag. De berekeningsgrondslag wordt onmiddellijk verlaagd in dezelfde verhouding als iedere gedeeltelijke opneming die op de reserve van het contract wordt uitgevoerd. De verlaging of verhoging van de berekeningsgrondslag leidt tot een verhoudingsgewijze verlaging of een verhoging van de gewaarborgde periodieke rente. De betalingen worden voortgezet zolang de verzekerde in leven is, tot de afloop van het contract, zelfs in de hypothese waarbij de waarde van het contract nul zou worden, voor zover het contract niet voordien werd beëindigd als gevolg van een volledige opneming uitgevoerd door de intekenaar of van het overlijden van de verzekerde. Bij iedere betaling wordt de reserve van het contract verminderd met het overeenkomstige bedrag. DEKKING BIJ LEVEN VAN DE VERZEKERDE OP DE AFLOOP Bovendien wordt, bij leven van de verzekerde op de afloop van het contract, de eventuele reserve, dit wil zeggen de tegenwaarde in euro van de eenheden die in het contract zijn ingeschreven, die op het contract blijft staan, gestort aan de aangewezen begunstigde(n). Als het contract melding maakt van een dekking minimumkapitaal bij leven, kan de reserve bij de afloop van het contract, indien zij lager is dan het bedrag van het minimumkapitaal, worden aangevuld om dit minimumkapitaal te bereiken. De intekenaar kiest bij de afsluiting van zijn contract het percentage dat moet worden toegepast op de storting (na aftrek van de eventuele taks en van de instapkosten); het aldus verkregen bedrag vormt het afgesloten minimumkapitaal. Dit percentage mag niet meer dan 20 % bedragen. Iedere opneming die wordt uitgevoerd door de intekenaar leidt tot een onmiddellijke en proportionele verlaging van dit minimumkapitaal leven. DEKKING BIJ OVERLIJDEN VAN DE VERZEKERDE Bij overlijden van de verzekerde stort AXA Belgium aan de door de intekenaar aangewezen begunstigde(n) de tegenwaarde in euro van de eenheden die op het contract blijven staan. Indien het overlijden het gevolg is van een ongeval of zich voordoet door een ziekte één jaar na de aanvang van het contract, zal dit overlijdenskapitaal kunnen worden aangevuld om het bedrag van het gewaarborgde minimumkapitaal te bereiken, dat overeenstemt met 60 % van de eenmalige nettostorting (dit wil zeggen na aftrek van de eventuele taks en van de instapkosten). Iedere opneming die wordt uitgevoerd door de intekenaar leidt tot een onmiddellijke en proportionele verlaging van dit minimumbedrag. DOELPUBLIEK Happy life richt zich tot personen die een gewaarborgd extra inkomen willen genieten tijdens een periode waarvan de duur bij de intekening wordt bepaald, door hun geld in een fonds te beleggen en de vrijheid te behouden om op elk ogenblik over de reserve van hun contract te beschikken. Happy life richt zich meer bepaald tot personen die de pensioenleeftijd of brugpensioenleeftijd naderen of ze al bereikt hebben en die voornamelijk op zoek zijn naar een oplossing die een periodiek inkomen waarborgt. Hiervoor zijn ze bereid hun geld te gebruiken, maar ze wensen toch te kunnen profiteren van de eventuele groei van de markten en zich, in geval van overlijden, ervan te vergewissen dat hun naasten minstens een deel van het belegde geld terugkrijgen. Hun geld, dat de reserve van het contract wordt genoemd, wordt belegd in een fonds dat onderworpen is aan de schommelingen van de markten, zowel naar boven als naar beneden. Het gewaarborgde extra inkomen wordt rechtstreeks ingehouden op de reserve van het contract; ook de kosten worden daarop ingehouden. De klant draagt dus het risico van de vermindering van de reserve in de

3 loop der jaren (en eventueel het risico dat ze nul wordt) zonder echter het risico te dragen dat gekoppeld is aan de dekkingen 'periodieke rente', 'minimumkapitaal bij overlijden' en, indien zij is afgesloten, 'minimumkapitaal bij leven op de afloop'. Bij de afloop van het contract krijgen deze personen het eventuele saldo van de reserve, dat in voorkomend geval wordt gebracht tot op het niveau van het afgesloten minimumkapitaal bij leven. FONDS De eenmalige storting die wordt uitgevoerd door de intekenaar (na aftrek van de eventuele taks en van de instapkosten) wordt belegd in het interne fonds, beheerd door AXA Belgium, Happy life AB Global Strategy 60/40 (zie bijlage 1). Voor de beleggingdoelstelling, de risicoklasse, het risicoprofiel van de belegger, de beheerskosten en de kosten van de dekkingen 'periodieke rente' en 'minimumkapitaal bij overlijden', raadpleeg bijlage 1. RENDEMENT De interne beleggingsfondsen die beschikbaar zijn bij het afsluiten van het contract bieden de beleggers de mogelijkheid om te profiteren van de rendementsvooruitzichten van de onderliggende fondsen. Met uitsluiting van de risico s die inherent zijn aan de dekkingen 'periodieke rente', 'minimumkapitaal bij overlijden' en 'minimumkapitaal bij leven' (indien het contract melding maakt van een 'dekking minimumkapitaal bij leven') die worden gedragen door AXA Belgium, wordt het financiële risico volledig gedragen door de intekenaar. De verzekeringscontracten happy life geven geen recht op een winstdeelneming. RENDEMENT UIT HET VERLEDEN Geen TOETREDING, INSCHRIJVING Op ieder ogenblik. KOSTEN INSTAPKOSTEN Maximum 3,5 % van de uitgevoerde éénmalige storting. UITSTAPKOSTEN Zie rubriek 'afkoop-/opnemingsvergoeding' hieronder. BEHEERSKOSTEN Zie bijlage 1 KOSTEN VAN DE DEKKINGEN 'GEWAARBORGDE PERIODIEKE RENTE' EN 'MINIMUMKAPITAAL BIJ OVERLIJDEN' De kosten van de dekkingen 'periodieke rente' en 'minimumkapitaal bij overlijden' (vermeld in de bijlage 1) worden ingehouden op de eenmalige nettostorting (na aftrek van de taks en van de instapkosten) die wordt uitgevoerd op het contract en, daarna, maandelijks op de reserve van het contract, door de realisatie van eenheden.

4 AFKOOP-/OPNEMINGSVERGOEDING Een opneming die door de intekenaar wordt uitgevoerd in de loop van de eerste 4 jaar van het contract te beginnen vanaf de aanvangsdatum van het contract, wordt verminderd met een opnemingsvergoeding die gelijk is aan 0,10 % per nog te lopen maand (inclusief de maand van de opneming) tot het einde van deze periode. LOOPTIJD De minimumlooptijd bedraagt 10 jaar. De vervaldag van het contract is ten vroegste de dag van de verjaardatum van het contract van het jaar waarin de verzekerde 75 jaar wordt en uiterlijk de dag van de verjaardatum van het contract van het jaar waarin de verzekerde 80 jaar wordt. Hij kan vroegtijdig het contract beëindigen via een volledige opneming of in geval overlijden van de verzekerde. INVENTARISWAARDE METHODE VOOR DE BEREKENING VAN DE WAARDE VAN DE EENHEID De waarde van de eenheid is gelijk aan de waarde van het fonds gedeeld door het aantal eenheden in dit fonds. Er worden enkel eenheden geannuleerd in geval van opzegging van een contract, in geval van opneming uitgevoerd door de intekenaar op de reserve van zijn contract, bij de betaling door de verzekeringsmaatschappij van de gewaarborgde periodieke rente, van een prestatie bij overlijden van de verzekerde en bij leven op de afloop en bij inhouding van de kosten die verbonden zijn aan de dekkingen periodieke rente en minimumkapitaal bij overlijden. FREQUENTIE VAN DE BEREKENING VAN DE WAARDE VAN DE EENHEID Indien er zich geen uitzonderlijke omstandigheden buiten de wil van de verzekeringsmaatschappij om voordoen, worden de activa van het interne beleggingsfonds beoordeeld en de waarden van de eenheid van het interne beleggingsfonds berekend iedere bankwerkdag in Luxemburg. Onder werkdag verstaat men alle dagen van de week, met uitzondering van de zaterdagen, zondagen, wettelijke feestdagen en de sluitings- en brugdagen in de financiële sector (bank en verzekering). PLAATS EN FREQUENTIE VAN DE PUBLICATIE VAN DE WAARDE VAN DE EENHEID De eenheidswaarde wordt, behoudens uitzonderlijke omstandigheden, dagelijks in de Belgische financiële pers en op de site gepubliceerd. STORTING Na aftrek van de taks, van de instapkosten en van de kosten van de dekkingen 'periodieke rente' en 'minimumkapitaal bij overlijden', wordt de nettostorting die is uitgevoerd door de intekenaar belegd in het interne beleggingsfonds Happy life AB Global Strategy 60/40 en omgezet in een aantal deelbewijzen van dit fonds, 'eenheden' genaamd. De storting die wordt uitgevoerd bij de intekening moet minstens EUR (taks inbegrepen) bedragen. Het totale bedrag van de stortingen (exclusief taks) voor alle contracten happy life en long life van de intekenaar, mag maximaal EUR bedragen. Long life is een levensverzekeringsproduct (gewaarborgde periodieke rente die belegt in een fonds van tak 23) van AXA Belgium; bijkomende inlichtingen alsook de financiële informatiefiche zijn beschikbaar op

5 FISCALITEIT De beschreven fiscaliteit is die welke van toepassing is voor een Belgische ingezetene natuurlijk persoon. Zij hangt af van de individuele situatie van elke klant en kan later gewijzigd worden. De storting van de intekenaar is onderworpen aan een taks van 2 % (tarief natuurlijke personen). De belegging is vrij van elke beurstaks. PERIODIEKE RENTE De gewaarborgde periodieke rente wordt, zolang de verzekerde in leven is, tot de afloop van het contract belast onder een stelsel van lijfrente, wat betekent dat enkel het deel 'inkomsten' inbegrepen in de rente wordt beschouwd als roerende inkomsten die afzonderlijk worden belast aan het tarief van 25 % (vermeerderd met opdeciemen). Het belastbare deel 'inkomsten' stemt overeen met de verhoging van de periodieke rente die het gevolg is van een eventuele jaarlijkse verhoging van de berekeningsgrondslag, uitgevoerd op basis van het niveau van de reserve. De intekenaar moet dit deel 'inkomsten' verplicht aangeven in zijn aangifte van de personenbelasting, op basis van de fiscale fiche die AXA Belgium hem zal sturen. OPNEMINGEN Elke opneming wordt beschouwd als een vervroegde betaling van toekomstige renten. Enkel het deel 'inkomsten' inbegrepen in het opgenomen bedrag vormt roerende inkomsten die afzonderlijk worden belast aan het tarief van 25 % (vermeerderd met opdeciemen). Het belastbare deel 'inkomsten' stemt overeen met het positieve verschil tussen, enerzijds de reserve van het contract verminderd met de eventuele opnemingsvergoeding en, anderzijds, de storting die is uitgevoerd door de intekenaar - na aftrek van de taks maar vóór inhouding van de instapkosten - na aftrek van het niet-belaste deel van de reeds betaalde periodieke renten. In het geval van een gedeeltelijke opneming zijn de belastbare roerende inkomsten evenredig met het opgenomen deel van de waarde van het contract. De intekenaar moet dit deel 'inkomsten' verplicht aangeven in zijn aangifte van de personenbelasting, op basis van de fiscale fiche die AXA Belgium hem zal sturen. OVERLIJDEN VAN DE VERZEKERDE Bij overlijden van de verzekerde vormt enkel het deel 'inkomsten' inbegrepen in de betaalde prestatie roerende inkomsten die belastbaar zijn in hoofde van de begunstigde en wordt dit apart belast aan het tarief van 25 % (vermeerderd met de opdeciemen). Het belastbare deel 'inkomsten' stemt overeen met het positieve verschil tussen, enerzijds de prestatie die wordt gestort bij overlijden van de verzekerde en, anderzijds, de storting die is uitgevoerd door de intekenaar - na aftrek van de taks maar vóór inhouding van de instapkosten - na aftrek van het niet-belaste deel van de reeds betaalde periodieke renten. De begunstigde moet deze inkomsten verplicht aangeven in zijn aangifte van de personenbelasting, op basis van de fiscale fiche die de maatschappij hem zal sturen. Het gewone stelsel inzake successierechten is van toepassing.

6 PRESTATIE BIJ LEVEN OP DE AFLOOP VAN HET CONTRACT Bij leven van de verzekerde op de afloop van het contract vormt enkel het deel 'inkomsten' inbegrepen in de betaalde prestatie roerende inkomsten die afzonderlijk worden belast aan het tarief van 25 % (vermeerderd met opdeciemen). Het belastbare deel 'inkomsten' stemt overeen met het positieve verschil tussen, enerzijds de prestatie die wordt gestort bij leven van de verzekerde bij afloop van het contract en, anderzijds, de storting die is uitgevoerd door de intekenaar - na aftrek van de taks maar vóór inhouding van de instapkosten - na aftrek van het niet-belaste deel van de reeds betaalde periodieke renten. De intekenaar moet dit deel 'inkomsten' verplicht aangeven in zijn aangifte van de personenbelasting, op basis van de fiscale fiche die AXA Belgium hem zal sturen. AFKOOP/OPNEMING De intekenaar kan op elk ogenblik de reserve van zijn contract gedeeltelijk of volledig opnemen. Hij doet zijn aanvraag tot opneming via een gedagtekend en ondertekend schrijven, vergezeld van de door AXA Belgium gevraagde bewijsstukken, met name een kopie van zijn identiteitskaart alsook, als hij niet de verzekerde is, een bewijs van leven van deze laatste. Als de intekenaar een gedeeltelijke opneming doet, moet deze minstens 125 EUR bedragen en moet er een minimale reserve van EUR op zijn contract blijven staan. De berekeningsgrondslag van de periodieke rente mag niet lager zijn dan EUR. OVERDRACHT VAN FONDSEN De volledige of gedeeltelijke overdracht van de opgebouwde reserves op de contracten, van een intern fonds naar een ander, is niet toegelaten behalve bij vereffening of fusie van de betrokken fondsen (zie beheersreglement). INFORMATIE Ieder jaar beschikt de intekenaar over informatie over de situatie van zijn contract: het aantal eenheden, hun waarde, de ingehouden kosten voor de dekkingen 'periodieke rente' en 'minimumkapitaal bij overlijden', en de verrichtingen die zijn uitgevoerd tijdens het afgelopen jaar. Het beheersreglement van de interne fondsen is beschikbaar in alle verkooppunten van AXA Belgium.

7 BIJLAGE 1 BIJ DE FINANCIËLE FICHE INFO HAPPY LIFE: HET INTERNE BELEGGINGSFONDS HAPPY LIFE AB GLOBAL STRATEGY 60/40 Het fonds Het interne beleggingsfonds happy life - AB Global Strategy 60/40 is bedoeld om de belegger via een belegging in collectieve beleggingsinstellingen een deelneming te bieden in alle aandelenbeurzen wereldwijd alsook alle obligatiemarkten wereldwijd. Het interne fonds happy life AB Global Strategy 60/40 belegt in het compartiment GMX Benefit Neutral van het GBF naar Luxemburgs recht AXA Private Selection. AXA Private Selection GMX Benefit Neutral wordt beheerd door AXA Private Management. Risicoklasse, op een schaal van 1 (laagste risico) tot 7 (hoogste risico): 4 (op 27/04/2015). Alle verzekeringen van tak 23 krijgen een risicoklasse toegekend. Deze meet welke de risicograad van uw belegging is, maar zijn wijze van bepaling houdt geen rekening met de dekkingen die gekoppeld zijn aan het product dat u geniet (dit wil zeggen een periodieke rente, een minimumkapitaal overlijden en indien het contract hierin voorziet, een minimumkapitaal bij leven). Risicoprofiel van de belegger: happy life richt zich tot personen die een gewaarborgd extra inkomen willen genieten tijdens een periode waarvan de duur bij de intekening wordt bepaald, door hun geld in een fonds te beleggen en de vrijheid te behouden om op elk ogenblik over de reserve van hun contract te beschikken. Happy life richt zich meer bepaald tot personen die de pensioenleeftijd of brugpensioenleeftijd naderen of ze al bereikt hebben en die voornamelijk op zoek zijn naar een oplossing die een periodiek inkomen waarborgt. Hiervoor zijn ze bereid hun geld te gebruiken maar ze wensen toch te kunnen profiteren van de eventuele groei van de markten en zich, in geval van overlijden, ervan te vergewissen dat hun naasten minstens een deel van het belegde geld terugkrijgen. Hun geld, dat de reserve van het contract wordt genoemd, wordt belegd in een fonds dat onderworpen is aan de schommelingen van de markten, zowel naar boven als naar beneden. Het gewaarborgde extra inkomen wordt rechtstreeks ingehouden op de reserve van het contract; ook de kosten worden daarop ingehouden. De klant draagt dus het risico van de vermindering van de reserve in de loop der jaren (en eventueel het risico dat ze nul wordt) zonder echter het risico te dragen dat gekoppeld is aan de dekkingen 'periodieke rente', 'minimumkapitaal bij overlijden' en, indien zij is afgesloten, 'minimumkapitaal bij leven op de afloop'. Bij de afloop van het contract krijgen deze personen het eventuele saldo van de reserve, dat in voorkomend geval wordt gebracht tot op het niveau van het afgesloten minimumkapitaal bij leven. Beheerskosten 1,11 %/jaar, dagelijks ingehouden op de inventariswaarde van het interne fonds. Kosten van de dekkingen 'gewaarborgde periodieke rente' en 'minimumkapitaal bij overlijden' 1,95 %/jaar, maandelijks berekend en ingehouden op de reserve van de happy life verzekeringscontracten.

8 BIJLAGE 2 BIJ DE FINANCIËLE FICHE INFO HAPPY LIFE: GEGARANDEERDE PERCENTAGES GEEN INTEKENING OP DE MINIMUMDEKKING LEVEN BIJ DE AFLOOP INTEKENING OP EEN MINIMUMDEKKING LEVEN BIJ AFLOOP VAN 5 %

9 INTEKENING OP EEN MINIMUMDEKKING LEVEN BIJ AFLOOP VAN 10 % INTEKENING OP EEN MINIMUMDEKKING LEVEN BIJ AFLOOP VAN 15 % INTEKENING OP EEN MINIMUMDEKKING LEVEN BIJ AFLOOP VAN 20 %

Financiële infofiche levensverzekering van tak 23 TwinStar Today 1

Financiële infofiche levensverzekering van tak 23 TwinStar Today 1 Financiële infofiche levensverzekering van tak 23 TwinStar Today 1 TYPE LEVENSVERZEKERING TwinStar Today is een levensverzekeringsproduct (tak 23) van AXA Belgium, waaraan verschillende interne beleggingsfondsen

Nadere informatie

HAPPY LIFE. Beheersreglement van het interne beleggingsfonds happy life AB Global Strategy 60/40

HAPPY LIFE. Beheersreglement van het interne beleggingsfonds happy life AB Global Strategy 60/40 BESCHRIJVING Het interne beleggingsfonds happy life AB Global Strategy (zie bijlage 1) wordt beheerd door AXA Belgium, hierna 'de verzekeringsmaatschappij' genoemd, in het exclusieve belang van de intekenaars

Nadere informatie

life opportunity selection AXA Belgium Finance nl

life opportunity selection AXA Belgium Finance nl life opportunity selection AXA Belgium Finance nl TYPE LEVENSVERZEKERING Life opportunity selection AXA Belgium Finance (Nl) is een levensverzekeringsproduct van het type 'tak 23' dat wordt uitgegeven

Nadere informatie

Managed Funds Balanced Fund 1

Managed Funds Balanced Fund 1 Managed Funds Balanced Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen

Nadere informatie

Informatiefiche. life opportunity selection 4 AXA Belgium Finance (Nl)

Informatiefiche. life opportunity selection 4 AXA Belgium Finance (Nl) Informatiefiche life opportunity selection 4 AXA Belgium Finance (Nl) TYPE LEVENSVERZEKERING Life Opportunity Selection 4 AXA BelgiumFinance (NL) is een levensverzekeringsproduct van het type 'tak 23'

Nadere informatie

TwinStar Beheersreglement van de beleggingsfondsen

TwinStar Beheersreglement van de beleggingsfondsen OMSCHRIJVING De interne beleggingsfondsen van TwinStar (zie bijlage 1) worden door AXA Belgium, hierna de verzekeringsmaatschappij genoemd, beheerd in het uitsluitend belang van de intekenaars en van de

Nadere informatie

life opportunity index AXA Belgium Finance nl

life opportunity index AXA Belgium Finance nl life opportunity index AXA Belgium Finance nl I. TYPE LEVENSVERZEKERING Life opportunity index AXA Belgium Finance (Nl) is een levensverzekeringsproduct van het type 'tak 23' dat wordt uitgegeven door

Nadere informatie

ING Lifelong Income 1

ING Lifelong Income 1 ING Lifelong Income 1 Type levensverzekering Levensverzekering (tak 23) van NN Insurance Belgium nv waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (beschreven verder in deze infofiche), waarbij

Nadere informatie

Managed Funds Aggressive Fund 1

Managed Funds Aggressive Fund 1 Managed Funds Aggressive Fund 1 LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Waarborgen Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Er kunnen

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Aggressive Fund 1

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Aggressive Fund 1 Top-Hat Plus Plan Managed Funds Aggressive Fund 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 23) Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Er

Nadere informatie

Managed Funds FFG Architect Strategy Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET- FISCAAL SPAREN

Managed Funds FFG Architect Strategy Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET- FISCAAL SPAREN Managed Funds FFG Architect Strategy Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET- FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen

Nadere informatie

pension plan fisc 1 TYPE LEVENSVERZEKERING WAARBORGEN

pension plan fisc 1 TYPE LEVENSVERZEKERING WAARBORGEN pension plan fisc 1 TYPE LEVENSVERZEKERING Pension plan fisc is een levensverzekeringsproduct uitgegeven door AXA Belgium, dat bestaat uit een levensverzekering tak 21 (luik secure) met een rentevoet gewaarborgd

Nadere informatie

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Geldig vanaf 6/2/2015 DL Strategy Type Levensverzekering Levensverzekering met intrestvoet gewaarborgd door de verzekeringsmaatschappij (Tak 21).

Nadere informatie

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23 cambio CAMBIO 1 TYPE LEVENSVERZEKERING WAARBORGEN Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Cambio

Nadere informatie

Financiële Infofiche. Deze Financiële Infofiche beschrijft de modaliteiten van het product in voege op 1 april 2015.

Financiële Infofiche. Deze Financiële Infofiche beschrijft de modaliteiten van het product in voege op 1 april 2015. NN Life Opti Choice Financiële Infofiche Deze Financiële Infofiche beschrijft de modaliteiten van het product in voege op 1 april 2015. Type levensverzekering Levensverzekering van tak 23 waarvan het rendement

Nadere informatie

Informatie fiche. Life Opportunity Selection 4 dynamic AXA Belgium Finance (NL)

Informatie fiche. Life Opportunity Selection 4 dynamic AXA Belgium Finance (NL) Informatie fiche Life Opportunity Selection 4 dynamic AXA Belgium Finance (NL) TYPE LEVENSVERZEKERING Life Opportunity Selection 4 Dynamic AXA Belgium Finance (NL) is een levensverzekeringsproduct van

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23 CAMELEON - CAMELEON Dynamico CAMELEON - CAMELEON Dynamico 1 TYPE LEVENSVERZEKERING Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat gekoppeld is aan

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 Post Optima SELECTION 1 Type levensverzekering Waarborgen Een individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan het beleggingsfonds Post Optima Invest Post Optima SELECTION (tak 23).

Nadere informatie

CAPI 23 1. Type levensverzekering. Waarborgen

CAPI 23 1. Type levensverzekering. Waarborgen CAPI 23 1 Type levensverzekering Waarborgen Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Met betrekking tot de winstdeelname wordt dit gecombineerd met een rendement gekoppeld aan beleggingsfondsen

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie Tak 21 en 23

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie Tak 21 en 23 Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie Tak 21 en 23 CAMBIO 1 TYPE LEVENSVERZEKERING Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat

Nadere informatie

cameleon/cameleon Dynamico

cameleon/cameleon Dynamico cameleon/cameleon Dynamico CAMELEON - CAMELEON DYNAMICO 1 TYPE LEVENSVERZEKERING WAARBORGEN Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat gekoppeld

Nadere informatie

ING Life Fund 1. Verdeelsleutel: mogelijk

ING Life Fund 1. Verdeelsleutel: mogelijk ING Life Fund 1 Type levensverzekering Levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23) Waarborgen In geval van leven van de verzekerde: Aangezien het een levensverzekeringscontract

Nadere informatie

Managed Funds Stability Fund 1

Managed Funds Stability Fund 1 Managed Funds Stability Fund 1 Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen - Bij leven van de verzekerde: een levensverzekeringscontract

Nadere informatie

financiele infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23

financiele infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23 CAMBIO 1 TYPE LEVENSVERZEKERING WAARBORGEN Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Cambio garandeert

Nadere informatie

happy life AXA Belgium nv een renteproduct

happy life AXA Belgium nv een renteproduct many lives happy life AXA Belgium nv een renteproduct een financiële opkikker voor uw wettelijk pensioen Pensioen bijna elke 55-plusser kijkt er reikhalzend naar uit! Eindelijk tijd om al die leuke dingen

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta Fund Plan Kap B4 1

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta Fund Plan Kap B4 1 Financiële infofiche levensverzekering Argenta Fund Plan Kap B4 1 Type levensverzekering Levensverzekering van Argenta Assuranties nv, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen (hierna afgekort Argenta ) waarvan

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Dynamic Fund 1

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Dynamic Fund 1 Top-Hat Plus Plan Managed Funds Dynamic Fund 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 23) Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Er kunnen

Nadere informatie

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Geldig vanaf 15/4/2016 DL Strategy Type Levensverzekering Levensverzekering met intrestvoet gewaarborgd door de verzekeringsmaatschappij (Tak 21).

Nadere informatie

ING Life Personal Protected 1

ING Life Personal Protected 1 ING Life Personal Protected 1 Type levensverzekering Levensverzekering (tak 23), behorende tot het productengamma Secure Invest van ING Life Belgium nv waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen.

Nadere informatie

Save Plan 1. (1) Deze Financiële infofiche levensverzekering beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn op 20/01/2013.

Save Plan 1. (1) Deze Financiële infofiche levensverzekering beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn op 20/01/2013. Save Plan 1 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Levensverzekering waarvan de nettopremies (dit zijn de premies exclusief premietaksen, instapkosten en eventuele premies voor aanvullende waarborgen)

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Balanced Fund 1

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Balanced Fund 1 Top-Hat Plus Plan Managed Funds Balanced Fund 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 23) Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Er kunnen

Nadere informatie

<Millesimo Tocqueville Dividend>

<Millesimo Tocqueville Dividend> FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING (TAK 23) Type levensverzekering Millesimo Tocqueville Dividend is een levensverzekeringscontract van AXA Belgium, verbonden met een

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 Post Optima Invest gekoppeld aan het fonds Post Optima DOUBLE 1 Blootstelling van 100% van de netto geïnvesteerde premie via depot bij BNP Paribas Fortis Type levensverzekering Waarborgen Individuele levensverzekering

Nadere informatie

Myriad TYPE LEVENSVERZEKERING

Myriad TYPE LEVENSVERZEKERING Myriad TYPE LEVENSVERZEKERING Levensverzekering die een, door de verzekeringsmaatschappij, gewaarborgd rendement (Tak 21) en een rendement gekoppeld aan beleggingsfondsen (Tak 23) combineert. WAARBORGEN

Nadere informatie

INDICATIEVE STUDIE OPGESTELD DOOR

INDICATIEVE STUDIE OPGESTELD DOOR 13/01/2015 13:31.54 1 / 8 VERTROUWELIJK INDICATIEVE STUDIE OPGESTELD DOOR VOOR MYSAVINGS STATIONSSTRAAT 92 1930 ZAVENTEM Tel.: 023181550 GSM: E-Mail: info@mysavings.be Fax: De heer Voorbeeld MYSAVINGS

Nadere informatie

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E Argenta-Flexx 1 Deze infofiche maakt integraal deel uit van de verzekeringsvoorwaarden T Y P E L E V E N S V E R Z E K E R I N G Levensverzekering met een door Argenta

Nadere informatie

RECORD PREMIUM 1 1. Levensverzekering met een eenmalige premie van het type tak 21, met een gegarandeerde rentevoet op de gestorte nettopremie².

RECORD PREMIUM 1 1. Levensverzekering met een eenmalige premie van het type tak 21, met een gegarandeerde rentevoet op de gestorte nettopremie². RECORD PREMIUM 1 1 Type levensverzekering Waarborgen Levensverzekering met een eenmalige premie van het type tak 21, met een gegarandeerde rentevoet op de gestorte nettopremie². In geval van leven van

Nadere informatie

Life Cycle Plan 1. Aanvullende waarborg optioneel:

Life Cycle Plan 1. Aanvullende waarborg optioneel: Life Cycle Plan 1 Type levensverzekering Levensverzekering waarvan het rendement verbonden is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen - In geval van leven van de verzekerde (= verzekeringsnemer) op

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta-Flexx 1

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta-Flexx 1 Financiële infofiche levensverzekering Argenta-Flexx 1 Type levensverzekering Levensverzekering met een door Argenta Assuranties nv (hierna de verzekeraar ) gegarandeerd rendement (tak 21). Tak 21 levensverzekeringen

Nadere informatie

Junior Life Cycle 1. Aanvullende waarborgen optioneel:

Junior Life Cycle 1. Aanvullende waarborgen optioneel: Junior Life Cycle 1 Type levensverzekering Levensverzekering waarvan het rendement verbonden is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen - In geval van leven van het verzekerde kind op de einddatum:

Nadere informatie

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E Argenta-Flexx 1 Deze financiële infofiche maakt integraal deel uit van de verzekeringsvoorwaarden T Y P E L E V E N S V E R Z E K E R I N G Levensverzekering met een

Nadere informatie

Fund Life Opportunity Selection 2 Dynamic

Fund Life Opportunity Selection 2 Dynamic - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van dynamic... 2 3. Samenstelling van AXA Life Opportunity Selection 2 dynamic in bedragen en

Nadere informatie

JEUGDPLAN Capi 23 1. Type levensverzekering

JEUGDPLAN Capi 23 1. Type levensverzekering 1/5 JEUGDPLAN Capi 23 1 Type levensverzekering Waarborgen Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak 21). De winstdeelname wordt gestort

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 KBC-Life Invest Plan KBC-Life Invest Plan 1 is een tak23-levensverzekering zonder gewaarborgd rendement, waarvan het rendement verbonden is met beleggingsfondsen. Type Levensverzekering Meer concreet heeft

Nadere informatie

JEUGDPLAN Capi 23 1. Type levensverzekering. Raadpleeg ook de afzonderlijke informatiefiche van het gekozen fonds. Waarborgen

JEUGDPLAN Capi 23 1. Type levensverzekering. Raadpleeg ook de afzonderlijke informatiefiche van het gekozen fonds. Waarborgen JEUGDPLAN Capi 23 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak 21). De winstdeelname wordt gestort in het tak

Nadere informatie

KBC-Life Alternative Selector

KBC-Life Alternative Selector KBC-Life Alternative Investments KBC-Life Alternative Selector KBC-Life Alternative Investments 1 is een tak23-levensverzekering, waarvan het rendement verbonden is met beleggingsfondsen. Type levensverzekering

Nadere informatie

Save Plan 1. Type levensverzekering

Save Plan 1. Type levensverzekering Save Plan 1 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Levensverzekering waarvan de nettopremies (dit zijn de premies exclusief premietaksen, instapkosten en eventuele premies voor aanvullende waarborgen)

Nadere informatie

Fidea Flexinvest. Bij overlijden door ongeval: met een extra uitkering van één of tweemaal de uitkering overlijden

Fidea Flexinvest. Bij overlijden door ongeval: met een extra uitkering van één of tweemaal de uitkering overlijden Fidea Flexinvest Type levensverzekering Fidea Flexinvest 1 is een tak23-levensverzekering zonder gewaarborgd rendement, waarvan het rendement verbonden is met beleggings. Meer concreet heeft men de keuze

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 _ FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 KBC-Life Privileged Portfolio KBC-Life Privileged Portfolio 1 is een tak23-levensverzekering zonder gewaarborgd rendement, waarvan het rendement verbonden

Nadere informatie

Tak 23: Noch de omvang van het kapitaal, noch het rendement zijn gewaarborgd.

Tak 23: Noch de omvang van het kapitaal, noch het rendement zijn gewaarborgd. AG Ascento Free Financiële informatiefiche levensverzekering* Type levensverzekering Waarborgen - In geval van leven AG Ascento Free is een individueel levensverzekeringscontract dat toelaat te investeren

Nadere informatie

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak

Nadere informatie

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 22 mei 2017

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 22 mei 2017 Type levensverzekering Doelgroep Contracterende partijen Waarborgen Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, met gewaarborgde intrestvoet door de verzekeringsmaatschappij. Deze levensverzekering laat

Nadere informatie

Junior Plan 1. Type levensverzekering

Junior Plan 1. Type levensverzekering Junior Plan 1 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Levensverzekering waarvan de nettopremies (dit zijn de premies exclusief premietaksen, instapkosten en eventuele premies voor aanvullende waarborgen)

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE

FINANCIËLE INFOFICHE FINANCIËLE INFOFICHE RENT LIFE - RENT FIX - RENT TEMPO Ethias nv Uw verzekeringsagent 2517-707 07/15 OM MEER TE WETEN OVER DE RENTEFORMULES EN VOOR EEN GRATIS OFFERTE, INFORMEER U VANAF VANDAAG: > Bezoek

Nadere informatie

Save Plan 1. Type levensverzekering

Save Plan 1. Type levensverzekering Save Plan 1 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Levensverzekering waarvan de nettopremies (dit zijn de premies exclusief premietaksen, instapkosten en eventuele premies voor aanvullende waarborgen)

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Tak 21 Rendement isave Income 1 Het product isave Income is een levensverzekering met een gegarandeerde intrestvoet

Nadere informatie

JEUGDPLAN Capi 23 1. Doelgroep. 1 Deze financiële infofiche beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn op 7 februari 2014.

JEUGDPLAN Capi 23 1. Doelgroep. 1 Deze financiële infofiche beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn op 7 februari 2014. JEUGDPLAN Capi 23 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Met betrekking tot de winstdeelname wordt dit gecombineerd met een rendement gekoppeld aan beleggingsfondsen

Nadere informatie

ESCLUSIVO di GENERALI Financiële infofiche levensverzekering voor tak 23

ESCLUSIVO di GENERALI Financiële infofiche levensverzekering voor tak 23 ESCLUSIVO di GENERALI 1 TYPE LEVENSVERZEKERING WAARBORGEN Levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan een beleggingsfonds (tak 23). Esclusivo di Generali garandeert prestaties bij leven of

Nadere informatie

FORTUNA di GENERALI. financiële infofiche levensverzekering voor tak 23. FORTUNA di GENERALI 1

FORTUNA di GENERALI. financiële infofiche levensverzekering voor tak 23. FORTUNA di GENERALI 1 FORTUNA di GENERALI 1 TYPE LEVENSVERZEKERING WAARBORGEN Levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Fortuna di Generali garandeert prestaties bij leven of bij overlijden.

Nadere informatie

CAPIPLAN 1. Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Waarborgen

CAPIPLAN 1. Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Waarborgen CAPIPLAN 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Waarborgen Hoofdwaarborg Bij leven van de verzekerde op de einddatum: Het contract waarborgt de betaling van de

Nadere informatie

UNIEK IN BELGIË. TWINSTAR Tomorrow. Vandaag investeren in een LEVENSLANG extra inkomen voor later.

UNIEK IN BELGIË. TWINSTAR Tomorrow. Vandaag investeren in een LEVENSLANG extra inkomen voor later. UNIEK IN BELGIË TWINSTAR Tomorrow Vandaag investeren in een LEVENSLANG extra inkomen voor later. 1 2 Levenslang een gegarandeerd extra maandelijks inkomen. Een innovatief product voor een inventieve generatie.

Nadere informatie

JEUGDPLAN Capi Type levensverzekering. Raadpleeg ook de afzonderlijke informatiefiche van het gekozen fonds. Waarborgen

JEUGDPLAN Capi Type levensverzekering. Raadpleeg ook de afzonderlijke informatiefiche van het gekozen fonds. Waarborgen JEUGDPLAN Capi 23 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak 21). De winstdeelname wordt gestort in het tak

Nadere informatie

STUDIE OPGEMAAKT DOOR

STUDIE OPGEMAAKT DOOR 13/01/2015 14:26.09 1 / 6 VERTROUWELIJK STUDIE OPGEMAAKT DOOR MYSAVINGS STATIONSSTRAAT 92 1930 ZAVENTEM Tel.: 023181550 GSM: E-mail: info@mysavings.be Fax: VOOR De heer Voorbeeld MYSAVINGS geboren op 01/01/1980

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1

Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1 Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 21) Type levensverzekering Capiplan Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte

Nadere informatie

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 1 januari 2017

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 1 januari 2017 Type levensverzekering Doelgroep Contracterende partijen Waarborgen Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, met gewaarborgde intrestvoet door de verzekeringsmaatschappij. Deze levensverzekering laat

Nadere informatie

oxylife secure (tak 21)

oxylife secure (tak 21) Bijlage 1 oxylife 1 TYPE LEVENSVERZEKERING Oxylife is een levensverzekeringsproduct uitgegeven door AXA Belgium, dat bestaat uit een levensverzekering tak 21 (oxylife secure) met een rentevoet gewaarborgd

Nadere informatie

FINANCIELE INFORMATIEFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR COMBINATIE VAN TAK 21 EN TAK 23 Onyx Portfolio 1

FINANCIELE INFORMATIEFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR COMBINATIE VAN TAK 21 EN TAK 23 Onyx Portfolio 1 Type levensverzekering Een levensverzekering waarbij een gewaarborgd rendement (tak 21) gecombineerd kan worden met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). De verzekeringnemer bepaalt

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1

Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1 Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 21) Type levensverzekering Capiplan Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte

Nadere informatie

Capiplan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21 Waarborgen

Capiplan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21 Waarborgen Capiplan Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21 Waarborgen - In geval van leven van de verzekerde op de einddatum van het contract waarborgt het contract de betaling van de totale

Nadere informatie

Groep Hesters Save 1. Type levensverzekering

Groep Hesters Save 1. Type levensverzekering Groep Hesters Save 1 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Levensverzekering waarvan de nettopremies (dit zijn de premies exclusief premietaksen, instapkosten en eventuele premies voor aanvullende

Nadere informatie

Beheersreglement life opportunity selection 3 AXA Belgium Finance nl

Beheersreglement life opportunity selection 3 AXA Belgium Finance nl Beheersreglement life opportunity selection 3 AXA Belgium Finance nl Naam van het interne beleggingsfonds Fund Life Opportunity Selection 3 is een intern beleggingsfonds verbonden aan het verzekeringsproduct

Nadere informatie

Jaaroverzicht VAPZ & RIZIV

Jaaroverzicht VAPZ & RIZIV Jaaroverzicht VAPZ & RIZIV 1. wat is een jaaroverzicht? Een jaaroverzicht bezorgt u een jaarlijks overzicht van de bewegingen op uw contract tijdens het afgelopen kalenderjaar (E). 2. nieuwe gegevens op

Nadere informatie

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 20 november 2017

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 20 november 2017 Type levensverzekering Doelgroep Spaardoelstelling Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, met gewaarborgde intrestvoet door de verzekeraar. Deze levensverzekering laat toe om eventuele winstdelingen

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 Type levensverzekering Spaar- of beleggingsdoelstelling Waarborgen Doelgroep Tak 21 Rendement isave Life Income 1 Levensverzekering met een vaste rente-uitkering.

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 Type levensverzekering Spaar- of beleggingsdoelstelling Waarborgen Doelgroep Tak 21 Rendement isave Income 1 Het product isave Income is een levensverzekering

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 tak 23

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 tak 23 Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 tak 23 Type levensverzekering isave Invest 1 Het product isave Invest is een levensverzekering die een combinatie biedt van de volgende beleggingsvormen:

Nadere informatie

pension plan focus 1

pension plan focus 1 pension plan focus 1 TYPE LEVENSVERZEKERING Pension plan focus is een levensverzekeringsproduct uitgegeven door AXA Belgium, dat bestaat uit een levensverzekering tak 21 (luik secure) met een rentevoet

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 21

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 21 KBC-Life Capital Type Levensverzekering KBC-Life Capital 1 is een tak 21-beleggingsverzekering met een door de verzekeringsonderneming gegarandeerd rendement. Hoofdwaarborg: Uitkering van de reserve bij

Nadere informatie

Smart Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23).

Smart Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Smart Fund Plan 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden Bij overlijden van de verzekerde, is

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden

Nadere informatie

Capital Life 1. Doelgroep. Type levensverzekering. Waarborgen. Fondsen. Rendement. Rendement uit het verleden

Capital Life 1. Doelgroep. Type levensverzekering. Waarborgen. Fondsen. Rendement. Rendement uit het verleden Financiële infofiche Levensverzekering Tak 23 Capital Life 1 1 Deze 'financiële info fiche levensverzekering' beschrijft de product- modaliteiten die van toepassing zijn vanaf 15 december 201. Type levensverzekering

Nadere informatie

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement SPAREN OF BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement Welke beleggingsformules het best zijn aangepast aan uw doelstellingen, bespreekt u best met uw P&V adviseur. Hij helpt u graag verder bij het

Nadere informatie

Junior Plan 1. Type levensverzekering

Junior Plan 1. Type levensverzekering Junior Plan 1 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Levensverzekering waarvan de nettopremies (dit zijn de premies exclusief premietaksen, instapkosten en eventuele premies voor aanvullende waarborgen)

Nadere informatie

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement Welke beleggingsformules het best zijn aangepast aan uw doelstellingen, bespreekt u best met uw P&V adviseur. Hij helpt u graag verder

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden

Nadere informatie

Easy Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23).

Easy Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Easy Fund Plan 1 Dit betreft een verzekeringsproduct van AG Insurance, aangeboden door BNP Paribas Fortis. AG Insurance nv E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel - RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be

Nadere informatie

Easy Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23).

Easy Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Easy Fund Plan 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden Bij overlijden van de verzekerde, is standaard

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 van de interne fondsen

Jaarverslag 2011 van de interne fondsen TwinStar Jaarverslag 31/12/2011-1 / 6 Jaarverslag 2011 van de interne fondsen twinstar Inhoudsopgave 1 Omschrijving...2 2 Beleggingsbeleid van de interne fondsen...2 2.1 Equity 50...2 2.2 Equity 100...2

Nadere informatie

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E Argenta-Flexx 1 Deze infofiche maakt integraal deel uit van de verzekeringsvoorwaarden T Y P E L E V E N S V E R Z E K E R I N G Levensverzekering met een door Argenta

Nadere informatie

oxylife 1 TYPE LEVENSVERZEKERING WAARBORGEN

oxylife 1 TYPE LEVENSVERZEKERING WAARBORGEN oxylife 1 TYPE LEVENSVERZEKERING Oxylife is een levensverzekeringsproduct uitgegeven door AXA Belgium, dat bestaat uit een levensverzekering tak 21 (oxylife secure) met een rentevoet gewaarborgd door de

Nadere informatie

Type levensverzekering

Type levensverzekering Smart Invest Bon Diversified Europe 2 Beleggingsfonds gekoppeld aan het verzekeringsproduct Smart Invest Portfolio van AG Insurance 1 Blootstelling van 100% van het netto geïnvesteerd bedrag in het fonds

Nadere informatie

Type levensverzekering

Type levensverzekering Smart Invest Bon Demography 2 Beleggingsfonds gekoppeld aan het verzekeringsproduct Smart Invest Portfolio van AG Insurance 1 Blootstelling van 100% van het netto geïnvesteerd bedrag in het fonds via depot

Nadere informatie

Post Optima Flex 1. Type levensverzekering

Post Optima Flex 1. Type levensverzekering FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 OPEN Post Optima Flex 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering van onderworpen aan het Belgisch recht waarvan het rendement gekoppeld is

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 23

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 23 Financiële infofiche levensverzekering voor tak 23 Securex Life Select One 1 Type levensverzekering Nettopremie Waarborgen Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan het tak 23 beleggingsfonds

Nadere informatie

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Geldig vanaf 14/3/2017 DL Strategy Type Levensverzekering Levensverzekering met intrestvoet gewaarborgd door de verzekeringsmaatschappij (Tak 21).

Nadere informatie

Smart Fund Plan Private 1

Smart Fund Plan Private 1 Smart Fund Plan Private 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden Bij overlijden van de verzekerde,

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor tak 23. Top Profit 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor tak 23. Top Profit 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor tak 23 Top Profit 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Waarborgen

Nadere informatie

Beheersreglement 1 MANAGED FUNDS (Tak 23) BEHEERSREGLEMENT

Beheersreglement 1 MANAGED FUNDS (Tak 23) BEHEERSREGLEMENT 1 / 12 Beheersreglement 1 MANAGED FUNDS (Tak 23) BEHEERSREGLEMENT Editie 10/07/2015 INHOUD I. OMSCHRIJVING... 2 II. BEHEERDER VAN DE INTERNE BELEGGINGSFONDSEN... 2 III. KENMERKEN VAN DE INTERNE BELEGGINGSFONDSEN...

Nadere informatie

Informatiefiche DYNAMIC FUND (tak 23) (Niet-Fiscaal Sparen)

Informatiefiche DYNAMIC FUND (tak 23) (Niet-Fiscaal Sparen) Informatiefiche DYNAMIC FUND (tak 23) (Niet-Fiscaal Sparen) Editiedatum: 01/01/2018. Het Dynamic Fund (tak 23) is een optie binnen het product Niet-Fiscaal Sparen (Combinatie tak 21 en/of tak 23) en het

Nadere informatie