Online Spaarrekening: precontractuele informatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Online Spaarrekening: precontractuele informatie"

Transcriptie

1 Online Spaarrekening: precontractuele informatie Informatie in verband met Fortis Bank De Online Spaarrekening is een product van Fortis Bank nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel (RPR , BTW BE , CBFA nr A), die handelt als leverancier van de dienst. Fortis Bank staat onder het toezicht van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel. Kenmerken van de Online Spaarrekening De Online Spaarrekening is onderworpen aan de Bijzondere Voorwaarden van de Online Spaarrekening. De Online Spaarrekening is een gereglementeerde spaarrekening onderworpen aan de bepalingen van het KB WIB 92. Ze kan alleen geopend worden via PC banking. Ze is enkel bestemd voor particulieren en voor privégebruik. Iedere klant mag slechts één Online Spaarrekening openen in eigen naam. Er is geen beperking op het spaartegoed. De Online Spaarrekening kan nooit een negatief saldo vertonen. Vergoeding De vergoeding van de Online Spaarrekening bestaat uit een basisrente, een aangroeipremie en/of een getrouwheidspremie, alle uitgedrukt in een percentage op jaarbasis. Basisrente: 4,00 % Tijdelijk verhoogde aangroeipremie: 0,50% (van 1/7/2008 tot en met 30/9/2008) Aangroeipremie: 0,01% Getrouwheidspremie: 0,01% Een tijdelijk verhoogde aangroeipremie van 0,50% wordt toegekend op de netto-aangroei van het spaartegoed op de Online Spaarrekening gedurende een campagneperiode van 1 juli 2008 tot en met 30 september 2008, voor zover die netto-aangroei overeenstemt met een netto-aangroei op alle spaartegoeden van de klant bij Fortis Bank (als houder of medehouder; fondsen aangehouden als mederekeninghouder worden voor de berekening beschouwd als zijnde 100% op naam van de klant). Op spaartegoeden vanaf EUR zijn de basisrente, getrouwheidspremie en aangroeipremie van de gewone spaarrekening van Fortis van toepassing. Deze tarieven staan vermeld op de tarieflijst die u kunt raadplegen in de kantoren van Fortis en op de website Meer gedetailleerde informatie betreffende de rentevergoeding van spaarrekeningen en de berekeningswijze ervan is opgenomen in het artikel 5 van de Bijzondere Voorwaarden van de Online Spaarrekening. 1 van 5

2 Beheer- en andere kosten Opening, afsluiting, beheer, rekeningafschriften en alle verrichtingen op de Online Spaarrekening zijn gratis. Voor rekeningen met een saldo < 25 EUR, waarop sinds 10 jaar geen verrichtingen meer zijn uitgevoerd en waarvan de houder ten minste 24 jaar oud is en geen andere rekeningen bij Fortis Bank aanhoudt zal het jaarlijkse beheer 2,50 EUR bedragen. De bank kan op elk moment de hogervermelde kenmerken, voorwaarden en andere modaliteiten van de Online Spaarrekening wijzigen. De betreffende informatie zal in dat geval eveneens worden aangepast. Recht van afstand Opzeggingsrecht U hebt het recht om uw Online Spaarrekening zonder vergoeding en zonder vermelding van een reden op te zeggen. U kunt dat recht uitoefenen binnen 14 kalenderdagen volgend op de afsluiting van het contract door een aangetekende brief te sturen naar Fortis Bank, Warandeberg 3, 1000 Brussel. In dat geval zult u enkel de eventuele kosten betalen verbonden aan de daadwerkelijk verleende dienst volgens het geldende tarief. Indien u dat recht niet uitoefent, zal uw Online Spaarrekening voor onbepaalde tijd blijven bestaan. Conform de modaliteiten vastgelegd in Artikel 14 van de Algemene Voorwaarden van Fortis Bank kunnen zowel u als Fortis Bank de Online Spaarrekening afsluiten. Toepasselijk recht bevoegde rechtbanken varia De relaties die u aan de bank binden, zowel de relaties voorafgaand aan de opening van de spaarrekening als de relaties die resulteren uit de opening, zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Elke rechtsvordering met betrekking tot de overeenkomst van de spaarrekening en de uitvoering ervan zal worden ingesteld voor de rechter aangeduid in Artikel 23 van de Algemene Voorwaarden van Fortis Bank. Alle communicatie in het kader en/of krachtens de opening van de spaarrekening zal gebeuren in de taal die in de bestanden van de bank geregistreerd werd bij de opening van de relatie. Verhaalrecht Onverminderd het verhaal in rechte kan u eventuele klachten schriftelijk richten aan : Fortis Bank nv Ombudsdienst Warandeberg 3, 1000 Brussel Indien de door de Bank voorgestelde oplossing u geen voldoening schenkt, kunt u het geschil voorleggen aan: Ombudsdienst Banken-Kredieten-Beleggingen Belliardstraat 15-17, Bus Brussel. 2 van 5

3 Online Spaarrekening: BIJZONDERE VOORWAARDEN Artikel 1 - Definitie Onderhavige Bijzondere Voorwaarden zijn van toepassing op de Online Spaarrekening, een online gereglementeerde spaarrekening in euro. Deze spaarrekening valt onder de regelgeving van het KB WIB 92 dat bepaalde normen vastlegt betreffende de rentevergoeding en het gebruik. De Online Spaarrekening is enkel bestemd voor particulieren en voor privégebruik. Onder de termen Bank of Fortis verstaat men Fortis Bank nv. Artikel 2 - Opening van de rekening De opening van een Online Spaarrekening mag alleen plaatsvinden via PC banking. Iedere klant mag slechts één Online Spaarrekening openen in eigen naam. Artikel 3 - Doorverwijzing Voor alle niet uitdrukkelijk in onderhavige Voorwaarden vermelde elementen verwijzen wij naar de Bijzondere Voorwaarden voor de Spaarrekeningen van Fortis Bank. Artikel 4 - Toegelaten verrichtingen Creditering Via overschrijving vanuit om het even welke andere rekening Debitering: Aankoop of intekening van effecten via PC banking, geldafhaling aan de Self en overschrijving via electronische kanalen naar: een andere Fortisrekening van de houder een andere Fortis spaarrekening op naam van de echtgeno(o)te), wettelijk samenwonende partner, ouder(s) of kind(eren) van de houder Artikel 5 Rentevergoeding De rentevergoeding op de Online Spaarrekening bestaat uit een basisrente, een aangroeipremie en/of een getrouwheidspremie. De Online Spaarrekening wordt vergoed conform de Bijzondere Voorwaarden voor de Spaarrekeningen van Fortis Bank, met uitzondering van de volgende bepalingen: Op het spaartegoed tot maximum EUR wordt een specifiek tarief toegekend dat vermeld is in het document "Tarieflijst", dat de klanten in alle kantoren van de bank kunnen verkrijgen. Dit tarief kan variëren volgens de marktomstandigheden of bij wijzigingen van de wettelijk toegestane limieten. De wijzigingen van de basisrente en de premies worden aan de klanten meegedeeld via een bericht bij het eerstvolgende rekeningafschrift. 3 van 5

4 Artikel 6 - Kosten en rekeninguittreksels De eventuele kosten van een Online Spaarrekening zijn vermeld in de Tarieflijst die ter beschikking ligt in de Fortiskantoren en op de website De rekeningafschriften zijn beschikbaar in PC banking en via de afschriftendrukkers. De houder van een Spaarrekening Online wordt vrijgesteld van de aangerekende abonnementskosten van PC banking voor zover de houder het PC banking-abonnement enkel gebruikt voor het openen en beheren van de Online Spaarrekening. Met beheren in PC banking wordt bedoeld: consulteren van de rekeningstand van de Online Spaarrekening en de referentierekening van het PC banking-abonnement. debiteren van de Online Spaarrekening via een overschrijving naar de referentierekening van het PC banking-abonnement. debiteren van de Online Spaarrekening via een overschrijving naar een andere Fortis spaarrekening op naam van de echtgeno(o)te), wettelijk samenwonende partner, ouder(s) of kind(eren) van de houder. Deze vrijstelling is van toepassing tot het moment waarop de hiervoor gemelde condities niet meer vervuld zijn. De maandelijks aangerekende abonnementskosten van PC banking, die gedurende het lopende kalenderjaar worden aangerekend, zullen automatisch teruggestort worden ten laatsten op 31 januari van het volgende kalenderjaar voorzover de hierboven vermelde condities vervuld zijn. Artikel 7 - Rekeningverzekering Het afsluiten van een rekeningverzekering op de Online Spaarrekening is niet mogelijk. Artikel 8 - Roerende voorheffing De Online Spaarrekening is een gereglementeerde spaarrekening en biedt derhalve een aanzienlijk fiscaal voordeel. Belastingplichtigen kunnen vrijstelling van roerende voorheffing genieten tot een jaarlijks geïndexeerd bedrag aan intresten dat in de tarieflijst is vermeld. Artikel 9 - Wijzigingen Elke eventuele wijziging van deze Bijzondere Voorwaarden Online Spaarrekening moet met de klant worden overeengekomen volgens de hierna vermelde modaliteiten. De houder van een spaarrekening moet van de wijziging in kennis worden gesteld via een bij een rekeningafschrift gevoegd bericht, per gewone brief of per personal message in PC banking. De klant kan de gewijzigde tekst verkrijgen in elk kantoor van de bank. Behoudens wettelijke of reglementaire vereisten gaat de wijziging in op de eerste dag van de tweede maand na die van de kennisgeving. Indien de klant niet akkoord gaat met de voorgestelde wijziging beschikt hij over dezelfde termijn om zijn zakenrelatie met de bank kosteloos te beëindigen. Artikel 10 - Klachten Indien de houder van een Online Spaarrekening niet akkoord gaat met de toepassing van de werkingsmodaliteiten van deze spaarrekening en de interestberekening kan hij zich met zijn eventuele klacht wenden tot: Fortis Bank nv Ombudsdienst Warandeberg 3 - B-1000 Brussel en dit binnen een termijn van 3 maanden, te rekenen vanaf de dag waarop de interest en de premies op de spaarrekening zijn gestort 4 van 5

5 Fortis Bank nv, Warandeberg 3, B-1000 Brussel - RPR Brussel - BTW BE Versie 08/07/ van 5

Productinformatie bij het openen van een KBC-Babyspaarrekening met facultatieve KBC- Rekeningverzekering via www.kbc.be

Productinformatie bij het openen van een KBC-Babyspaarrekening met facultatieve KBC- Rekeningverzekering via www.kbc.be Productinformatie bij het openen van een KBC-Babyspaarrekening met facultatieve KBC- Rekeningverzekering via www.kbc.be 1. De aanbieder KBC Bank NV, een financiële instelling met zetel te 1080 Brussel,

Nadere informatie

REGLEMENT SPAARREKENINGEN. Bijlage 7 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen.

REGLEMENT SPAARREKENINGEN. Bijlage 7 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. REGLEMENT SPAARREKENINGEN. Bijlage 7 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. Dit reglement regelt de rechten en verplichtingen van de klant en de Bank wat betreft het gebruik door een klant van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE DIENST EASY BANKING

ALGEMENE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE DIENST EASY BANKING ALGEMENE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE DIENST EASY BANKING ALGEMEEN De dienst Easy banking wordt geregeld door de Algemene bankvoorwaarden van BNP Paribas Fortis NV, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd

Nadere informatie

Tarief. Vanaf 01/07/2015. Voor rekeningen voor privé gebruik

Tarief. Vanaf 01/07/2015. Voor rekeningen voor privé gebruik Tarief Vanaf 01/07/2015 Voor rekeningen voor privé gebruik I. Zichtrekeningen I.I Excellence voorwaarden (**) 1 Bijdrage beheer (*) Gratis 2 Package 3 (2,48 + btw) (*5) Ongelimiteerd aantal papieren of

Nadere informatie

AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN REKENING

AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN REKENING AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN REKENING ONLINE SPAREN & BELEGGEN fortuneo.be DRAAG UW EFFECTEN OVER NAAR FORTUNEO BANK EN ONTVANG TOT g5.000* U betaalt bewaarrechten op de effecten die u aanhoudt bij

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015)

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015) Deze algemene voorwaarden van de ING-kredieten onderworpen aan de wetgeving op het consumentenkrediet (hierna de "Algemene voorwaarden" genoemd) hebben tot doel een beschrijving te geven van de dienstverlening

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OPTIMA BANK N.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN OPTIMA BANK N.V. ALGEMENE VOORWAARDEN OPTIMA BANK N.V. Van kracht vanaf 01/04/2013 Optima Bank NV, Keizer Karelstraat 75, 9000 Gent RPR Gent 0445.210.006 Algemene Voorwaarden Optima Bank - versie 01/04/2013 1 ALGEMENE

Nadere informatie

I. ALGEMEEN DEFINITIES

I. ALGEMEEN DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE INSTRUMENTEN VOOR DE ELEKTRONISCHE OVERMAKING VAN GELDMIDDELEN UITGEGEVEN DOOR BNP PARIBAS FORTIS NV - MASTERCARD- EN VISAKAARTEN (geldig vanaf 15/04/2014) I. ALGEMEEN

Nadere informatie

Tarief. Vanaf 01/04/2012

Tarief. Vanaf 01/04/2012 Tarief Vanaf 01/04/2012 I. Zichtrekeningen I.I Excellence (**) 1 Bijdrage beheer (*) Gratis 2 Package 3 (2,48 + btw) Ongelimiteerd aantal papieren of elektronische, binnenlandse en/of SEPA verrichtingen

Nadere informatie

Productinformatie bij het openen op afstand van een KBC-Effectenrekening via KBC-Online

Productinformatie bij het openen op afstand van een KBC-Effectenrekening via KBC-Online Productinformatie bij het openen op afstand van een KBC-Effectenrekening via KBC-Online 1 Aanbieder KBC Bank NV, een financiële instelling met zetel te 1080 Brussel, Havenlaan 2, BTW BE 462 920 226, RPR

Nadere informatie

ALGEMENE BANKVOORWAARDEN

ALGEMENE BANKVOORWAARDEN ALGEMENE BANKVOORWAARDEN 30/06/2014 Inhoud Hoofdstuk 1 Basisbepalingen 4 Artikel 1 Toepassingsgebied 4 Artikel 2 Identiteit, rechtsbekwaamheid, bevoegdheden 4 Artikel 3 Correspondentie/Communicatie 4 Artikel

Nadere informatie

AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN REKENING VOOR EEN RECHTSPERSOON (1)

AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN REKENING VOOR EEN RECHTSPERSOON (1) AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN REKENING VOOR EEN RECHTSPERSOON (1) Om een rekening te kunnen openen: INVULLEN IN BLOKLETTERS EN ONDERTEKEND TERUGSTUREN NAAR : Fortuneo Belgium - Klantendienst Koloniënstraat

Nadere informatie

PROSPECTUS EN OVERZICHT VAN DE TARIEVEN VAN TOEPASSING VOOR VERRICHTINGEN UITGEVOERD DOOR NV CENTRALE KREDIETVERLENING

PROSPECTUS EN OVERZICHT VAN DE TARIEVEN VAN TOEPASSING VOOR VERRICHTINGEN UITGEVOERD DOOR NV CENTRALE KREDIETVERLENING PROSPECTUS EN OVERZICHT VAN DE TARIEVEN VAN TOEPASSING VOOR VERRICHTINGEN UITGEVOERD DOOR NV CENTRALE KREDIETVERLENING TARIEVEN GELDIG VANAF 03.09.201.2015 Onderstaand tarief wordt gepubliceerd in uitvoering

Nadere informatie

Algemeen reglement der verrichtingen

Algemeen reglement der verrichtingen Algemeen reglement der verrichtingen ABK cvba Frankrijklei 136 2000 Antwerpen Algreg NR 6-01 november 2012 Algemeen reglement der verrichtingen van ABK cvba Geregistreerd op het 10 e registratiekantoor

Nadere informatie

REGLEMENT START2BANK ZICHTREKENING Bijlage 2 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen.

REGLEMENT START2BANK ZICHTREKENING Bijlage 2 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. REGLEMENT START2BANK ZICHTREKENING Bijlage 2 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. Dit reglement regelt de rechten en verplichtingen van de klant en de Bank wat betreft de opening en het gebruik

Nadere informatie

algemene bankvoorwaarden

algemene bankvoorwaarden algemene bankvoorwaarden Uitgave geregistreerd te Brussel, 6 de kantoor, op 31 oktober 2013, boek 302, blad 92, vak 16. Deze Algemene Bankvoorwaarden vervangen de Algemene Bankvoorwaarden die op 3 februari

Nadere informatie

Hervorming gereglementeerde spaarrekeningen

Hervorming gereglementeerde spaarrekeningen Hervorming gereglementeerde spaarrekeningen Overzicht vragenlijst Waarom een hervorming van de gereglementeerde spaarrekeningen? 3 Wat houdt de hervorming concreet in? 3 Wie is geïmpacteerd door deze hervorming?

Nadere informatie

Invest 26. Algemene Voorwaarden. Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 0096-B0961L0000.01-01052014

Invest 26. Algemene Voorwaarden. Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 0096-B0961L0000.01-01052014 Invest 26 Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Invest 26 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Definities en begrippen 3 3. Opbouw van de reserve 3 4. Aanvang, duur en territorialiteit van het contract 4 5. Opzeggingsrecht

Nadere informatie

Tarief. Vanaf 04/03/2013. Voor rekeningen voor privé gebruik

Tarief. Vanaf 04/03/2013. Voor rekeningen voor privé gebruik Tarief Vanaf 04/03/2013 Voor rekeningen voor privé gebruik I. Zichtrekeningen I.I Excellence (**) 1 Bijdrage beheer (*) Gratis 2 Package 3 (2,48 + btw) Ongelimiteerd aantal papieren of elektronische, binnenlandse

Nadere informatie

Tarief. Vanaf 01/07/2015. Voor rekeningen met professioneel gebruik

Tarief. Vanaf 01/07/2015. Voor rekeningen met professioneel gebruik Tarief Vanaf 01/07/2015 Voor rekeningen met professioneel gebruik I. Zichtrekeningen I.I Zichtrekeningen PRO ( zelfstandigen voor professioneel gebruik) I.I a PRO Excellence voorwaarden (**) 1 Bijdrage

Nadere informatie

I. ZICHTREKENINGEN. I.1. Beheerskosten

I. ZICHTREKENINGEN. I.1. Beheerskosten Tarieven en rentevoeten geldig voor de privéklanten van kracht vanaf 03-08-2015 Deze brochure bevat de rentevoeten en tarieven in EUR. Al onze tarieven zijn inclusief btw. Voor aanvullende en/of individuele

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE BANKKAARTEN EN DE DIENSTEN PHONE BANKING EN PC BANKING Geldig vanaf 23.03.2015

ALGEMENE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE BANKKAARTEN EN DE DIENSTEN PHONE BANKING EN PC BANKING Geldig vanaf 23.03.2015 ALGEMENE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE BANKKAARTEN EN DE DIENSTEN PHONE BANKING EN PC BANKING Geldig vanaf 23.03.2015 I. ALGEMEEN De diensten Geldopname aan onze automaten in België en betalen bij handelaars

Nadere informatie

Inleiding. Inleiding. Artikel 1. Doelstellingen van de algemene voorwaarden.

Inleiding. Inleiding. Artikel 1. Doelstellingen van de algemene voorwaarden. Bijlage aan het koninklijk besluit van 14 april 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 januari 1970 houdende reglementering van de postdienst. BIJLAGE 2 Algemene voorwaarden toepasselijk

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Internet en Verkoop of Afstand INTERNET SERVICE. 1. Definities. 2. Bepaling van de Toegang. Page 1/7

Algemene Voorwaarden Internet en Verkoop of Afstand INTERNET SERVICE. 1. Definities. 2. Bepaling van de Toegang. Page 1/7 Page 1/7 INTERNET SERVICE Aan het gebruik van de Internet-Toegang die de Bank ter beschikking stelt van haar klanten zijn de volgende voorwaarden verbonden: 1. Definities Voor de interpretatie van deze

Nadere informatie

Tarief. Vanaf 04/03/2013. Voor rekeningen met professioneel gebruik

Tarief. Vanaf 04/03/2013. Voor rekeningen met professioneel gebruik Tarief Vanaf 04/03/2013 Voor rekeningen met professioneel gebruik I. Zichtrekeningen I.I Zichtrekeningen PRO ( zelfstandigen voor professioneel gebruik) I.I a PRO Excellence voorwaarden (**) 1 Bijdrage

Nadere informatie

TARIEVEN. Geldig vanaf 2 juli 2015

TARIEVEN. Geldig vanaf 2 juli 2015 Beobank NV/SA Maatschappelijke zetel: Generaal Jacqueslaan 263g 1050 Brussel Tel. 02/626.51.11 BTW BE 0401.517.147 RPR Brussel IBAN: BE77 9545 4622 6142 BIC: CTBKBEBX FSMA 19688 A TARIEVEN Geldig vanaf

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van de lening op afbetaling - 1 -

Algemene voorwaarden van de lening op afbetaling - 1 - Algemene voorwaarden van de lening op afbetaling - 1 - Deze kredietovereenkomst is onderworpen aan de wet op het consumentenkrediet van 12 juni 1991, gewijzigd bij wet van 13 juni 2010, hierna WCK genoemd.

Nadere informatie

TARIEVENLIJST BPOST BANK van toepassing op natuurlijke personen voor privégebruik (voor consumenten)

TARIEVENLIJST BPOST BANK van toepassing op natuurlijke personen voor privégebruik (voor consumenten) TARIEVENLIJST BPOST BANK van toepassing op natuurlijke personen voor privégebruik (voor consumenten) I. ZICHTREKENING In voege op 27/05/2015 opening afsluiting aanrekening ifv de gekozen formule 1 2. Verrichtingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PETERCAM

ALGEMENE VOORWAARDEN PETERCAM ALGEMENE VOORWAARDEN PETERCAM Deze Algemene Voorwaarden die werden geregistreerd te Brussel, 6 de bureau, treden in werking op 1 maart 2013. Ze vernietigen en vervangen vanaf deze datum de vorige versies.

Nadere informatie