BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE KASFACILITEIT I - Van kracht op 23 maart 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE KASFACILITEIT I - Van kracht op 23 maart 2015"

Transcriptie

1 BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE KASFACILITEIT I - Artikel 1 Terminologie De Bank : bpost bank N.V. Markiesstraat 1 bus Brussel, BTW BE , RPR Brussel, handelend als kredietgever. bpost : bpost NV van publiek recht, Muntcentrum te 1000 Brussel, BTW BE , RPR Brussel, handelend als kredietbemiddelaar. Begunstigde(n) : de natuurlijk(e) perso(o)n(en) aan wie de Kasfaciliteit toegekend werd, titularis (co-titularissen) van de zichtrekening waaraan deze Kasfaciliteit verbonden is en alzo de hoedanigheid van kredietnemer(s) aannemend. Contract : het contract waarmee bpost bank de Kasfaciliteit toekent en waaraan deze bijzondere voorwaarden gehecht zijn; Kasfaciliteit : kredietopening in de vorm van een geoorloofde debetstand op een rekening terugbetaalbaar binnen een termijn drie maanden in de zin van artikel I.9, 51 van het wetboek van economisch recht; Verbonden rekening : de bij de Bank geopende zichtrekening waaraan de Kasfaciliteit verbonden is en die uitdrukkelijk vermeld staat in het Contract. Toegestaan Bedrag : het bedrag van de debetstand toegestaan door de Bank krachtens de Kasfaciliteit. Dit bedrag is 500 EUR. Artikel 2 Algemene bepaling De Kasfaciliteit wordt beheerst door het Contract, deze bijzondere voorwaarden, en voor zover deze voorwaarden er niet uitdrukkelijk van afwijken, door de Algemene Bankvoorwaarden van de Bank. Door het tekenen van het Contract, treedt de Begunstigde er zonder voorbehoud tot toe. De kosten die van toepassing zijn van zodra het Contract gesloten is, zijn opgenomen in de Tarieflijst geviseerd in het artikel 21 van de Algemene Bankvoorwaarden. Dit artikel bepaalt bovendien de voorwaarden waaronder deze kosten kunnen worden gewijzigd. Artikel 3 Toekenning van de Kasfaciliteit De Kasfaciliteit kan toegekend worden aan alle handelingsbekwame natuurlijke personen, titularis van een zichtrekening voor privé gebruik, geopend op zijn naam bij de Bank en die daartoe een aanvraag doet. De Kasfaciliteit wordt toegekend voor onbepaalde duur. Er wordt slechts één Kasfaciliteit per cliënt toegekend. De Bank kan niet verplicht worden een aanvraag voor een Kasfaciliteit te aanvaarden, noch de redenen van een eventuele negatieve beslissing mee te delen, behalve dat zij in dat geval onverwijld en kosteloos aan de kanditaat-begunstigde het resultaat van de raadpleging van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren alsook het adres van de verantwoordelijke voor de verwerking van de geraadpleegde bestanden meedeelt, behoudens in geval van toepassing van het artikel 12 van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme of enige andere pertinente wetgeving. Kasfaciliteiten zijn pas toegekend na ondertekening van het Contract Kasfaciliteit door de Begunstigde en de Bank en binnen de limieten en onder de voorwaarden hierna beschreven en geviseerd in het Contract. BPO514 N Versie 23/03/2015. Pagina 1 van 5

2 BIJZONDERE VOOR WAARDEN BETREFFENDE DE KASFACILITEIT II - Artikel 4 Beschrijving van de Kasfaciliteit limieten en voorwaarden De Kasfaciliteit laat de Verbonden rekening toe een debetstand te vertonen niet meer bedragend dan het maximum van het Toegestane bedrag en voor een maximumduur van 3 maanden. De Begunstigde verbindt zich ertoe het Toegestane bedrag niet te overschrijden en de toegestane debetstand, die de Verbonden rekening zou kunnen vertonen, te beperken tot drie maanden en dit uit hoofde van de Kasfaciliteit. Bij gebruik van de Kasfaciliteit, zal de Bank debetinteresten innen. Deze interesten worden dagelijks berekend, volgens de nominale methode, op basis van de debetsaldi in valutadatum en eenmaal per maand op de Verbonden rekening geboekt. De toepasselijke debetrentevoet wordt vermeld in het Contract Kasfaciliteit en wordt uitgehangen overeenkomstig de bepalingen van artikel 21 van de Algemene Bankvoorwaarden. De debetrentevoet kan worden gewijzigd in de loop van het Contract binnen de limieten van het wettelijk maximaal jaarlijks kostenpercentage (JKP) zoals geviseerd in het artikel 7 bis van het Koninklijk Besluit van 4 augustus 1992 betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van het consumentenkrediet en middels een voorafgaandelijk bericht aan de Begunstigde. Indien de Begunstigde de wijziging niet aanvaardt, kan hij het Contract, zonder kosten, opzeggen binnen een termijn van één maand vanaf het bericht, bij gebreke waaraan de nieuwe rentevoet op hem van toepassing zal zijn. Het JKP is berekend vertrekkend van volgende hypothesen: i/ de debetrente en de kosten blijven, gedurende de volledige duurtijd van het contract, de debetrente en de kosten toegepast op het moment van het sluiten van het contract; ii/ het totale kredietbedrag is onmiddellijk opgenomen en is terugbetaald aan het einde van de termijn van drie maanden. De Verbonden rekening moet na maximaal drie maanden een positief saldo vertonen. Indien de rekening langer dan drie maanden in debet staat of indien het Toegestaan bedrag overschreden wordt, zal de Bank op het bedrag in overschrijding nalatigheidsintresten innen bestaande uit, naast de debetinteresten vermeld in de vierde alinea, een vergoeding gelijk aan 10% van deze debetinteresten. Deze vergoeding zal dagelijks berekend worden op de debetsaldi, in valutadatum, die de limieten van de Kasfaciliteit overschrijden. Ingeval van overschrijding van het Toegestaan bedrag, zal de Bank daarenboven de kredietopnemingen kunnen opschorten en de terugstorting van het niet toegestane bedrag kunnen eisen binnen een termijn van maximaal vijfenveertig dagen te rekenen vanaf de dag van de niet geoorloofde debetstand. De Begunstigde zal hiervan bericht krijgen. Bij gebreke aan terugbetaling binnen deze termijn, zal de Bank een einde maken aan het Contract overeenkomstig artikel 5 hierna. Ingeval van betalingsachterstand, zal de Bank eveneens van de Begunstigde de betaling kunnen eisen van de maanbrieven en de ingebrekestellingen, a rato van één verzending per maand, voor een forfaitair bedrag van 7,50 EUR vermeerderd met de op het ogenblik van de verzending geldende portokosten. De vergoedingen en kosten zijn wederkerig ingeval dat de Bank of de Begunstigde in gebreke zou blijven haar/zijn verplichtingen voortvloeiend uit dit Contract na te komen. Artikel 5 -Einde van de Kasfaciliteit Onverminderd artikel 20 van de Algemene Bankvoorwaarden kan de Begunstigde op elk ogenblik kosteloos een einde maken aan het Contract door middel van een in het bpost kantoor afgegeven bericht. Van zodra de Begunstigde het Contract beëindigt, worden alles sommen verschuldigd uit hoofde van het Contract opeisbaar en moeten onmiddellijk worden terugbetaald. De Bank kan een einde maken aan het Contract door aan de Begunstigde een opzegging van twee maanden te doen toekomen via aangetekende brief of enige andere manier aanvaard door de Begunstigde. De Bank behoudt zich het recht voor om van rechtswege een einde te maken aan het Contract indien de Begunstigde één maand na het versturen van de ingebrekestelling per aangetekende brief de niet geoorloofde debetstand niet heeft geregulariseerd. BPO514 N Versie 23/03/2015. Pagina 2 van 5

3 BIJZONDERE VOOR WAARDEN BETREFFENDE DE KASFACILITEIT III - De Bank kan op objectieve gronden, onder meer wanneer zij beschikt over inlichtingen waaruit zij kan afleiden dat de Begunstigde niet langer in staat zal zijn om zijn verbintenissen na te komen, het recht van de Begunstigde om krediet op te nemen opschorten. Zij stelt er de Begunstigde onmiddellijk van op de hoogte, behalve indien deze informatie verboden is. Bij overlijden van de Begunstigde gelden de bepalingen van artikel 7 van de Algemene Bankvoorwaarden. Artikel 6 Bevoegd toezichthoudend bestuur Bevoegd toezichthoudend bestuur is FOD Economie, KMO, Middenstand & Energie - Algemene Directie Economische Inspectie, North Gate III Koning Albert II-laan 16, 1000 Brussel, Website : Artikel 7 -Raadpleging van bestanden In het kader van de toekenning van de Kasfaciliteit raadpleegt de Bank volgende bestanden: het bestand van bpost bank, het bestand van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren van de Nationale Bank van België, Berlaimontlaan 14 te 1000 Brussel, het bestand van de niet-gereglementeerde registraties (ENR-bestand) van de Nationale Bank van België, Berlaimontlaan 14 te 1000 Brussel. Artikel 8 -Registratie in de Centrale voor Kredieten aan Particulieren Wanbetaling Dit Contract maakt het voorwerp uit van registratie in de Centrale voor Kredieten aan Particulieren overeenkomstig artikel VII.148 van Boek VII van het Wetboek van economisch recht. Deze registratie heeft tot doel de overmatige schuldenlast van de consument te bestrijden door het verstrekken van inlichtingen over de lopende kredieten aan kredietgevers. De meegedeelde gegevens bij de registratie van het Contract worden bewaard in de Centrale tot drie maanden en acht werkdagen na het einde van het Contract. De Begunstigde heeft het recht om kennis te nemen van de hem betreffende geregistreerde gegevens mits hij bij zijn aanvraag een duidelijk leesbare recto-verso fotokopie van zijn identiteitsdocument, zoals bedoeld in artikel VII.76 van het Wetboek economisch recht, toevoegt. Deze aanvraag kan slechts schriftelijk gebeuren en geenszins telefonisch. Hij heeft eveneens het recht om verkeerdelijk op zijn naam geregistreerde gegevens te corrigeren of te laten verwijderen op voorwaarde dat hij bij zijn aanvraag elk document toevoegt dat de gegrondheid van zijn aanvraag rechtvaardigt. Het recht op toegang, verbetering of verwijdering van verkeerde gegevens wordt ofwel persoonlijk uitgeoefend, ofwel door een advocaat, een ministerieel ambtenaar of een gerechtelijk mandataris, in het kader van de uitvoering van het Contract. De Bank deelt, binnen de wettelijke vormen en tijdslimieten, wanbetalingen van de Begunstigde mee aan de Centrale voor Kredieten aan Particulieren van de Nationale Bank van België conform artikel 5, 1er, 1 van het Koninklijk Besluit van 03/10/2012. BPO514 N Versie 23/03/2015. Pagina 3 van 5

4 EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET-I- (Artikel VII.71 van het wetboek economisch recht) 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever/kredietbemiddelaar Kredietgever Adres Ondernemingsnummer Kredietbemiddelaar Adres Ondernemingsnummer bpost bank NV Markiesstraat 1 bus Brussel RPR Brussel BTW BE bpost NV van publiek recht Muntcentrum Brussel RPR Brussel BTW BE Beschrijving van de belangrijkste kenmerken van het kredietproduct Het soort krediet Het kredietbedrag Bedoeld wordt het plafond of de som van alle bedragen die op grond van een kredietovereenkomst beschikbaar worden gesteld De duur van de kredietovereenkomst Geoorloofde debetstand op een rekening terugbetaalbaar binnen een termijn van drie maanden 500 EUR Onbepaalde duur 3. Kosten van het krediet De debetrentevoet 10,50% De debetrentevoet is variabel en kan worden gewijzigd door bpost bank in de loop van het contract binnen de limieten van het wettelijk maximaal jaarlijks kostenpercentage (JKP). U zal voorafgaandelijk geïnformeerd worden en indien u de wijziging niet aanvaardt, kan u het contract opzeggen binnen een termijn van één maand te rekenen vanaf het wijzigingsbericht. BPO514 N Versie 23/03/2015. Pagina 4 van 5

5 EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET-II- (Artikel VII.71 van het wetboek economisch recht) Jaarlijks kostenpercentage (JKP) Dit zijn de totale kosten, uitgedrukt als jaarlijks percentage van het totale kredietbedrag. Aan de hand van het JKP kunt de verschillende aanbiedingen onderling beter vergelijken. Kosten in het geval van betalingsachterstand 10,50% Bij gebruik van de Kasfaciliteit, zal de Bank debetinteresten innen. Deze interesten worden dagelijks berekend op basis van de debetsaldi in valutadatum en eenmaal per maand op de verbonden rekening geboekt. U heeft een Kasfaciliteit van 500 met een jaarlijks kostenpercentage (JKP) van 10,50%. U gebruikt de totaliteit van uw kredietlijn van 500 gedurende 90 dagen. Het totaal verschuldigd bedrag is ,53. De verbonden rekening moet binnen maximum 3 maanden een positief saldo vertonen. U betaalt nalatigheidsintresten op het bedrag in overschrijding, berekend aan de laatst toegepaste debetrentevoet verhoogd met een coëfficiënt van 10%. bpost bank kan eveneens de betaling eisen van de maanbrieven en de ingebrekestellingen, a rato van één verzending per maand, voor een forfaitair bedrag van 7,50 EUR vermeerderd met de op het ogenblik van de verzending geldende portokosten. 4. Overige juridische aspecten die van belang zijn Beëindiging van de kredietovereenkomst Raadpleging van een gegevensbank De kredietgever dient u onverwijld en zonder kosten in kennis te stellen van het resultaat van een raadpleging van een gegevensbestand, indien een kredietaanvraag op basis van dergelijke raadpleging is verworpen. Het voorgaande is niet van toepassing indien het verstrekken van dergelijke informatie op grond van communautaire wetgeving verboden is of indruist tegen de doelstellingen van openbare orde of op de openbare veiligheid. U heeft het recht om op elk ogenblik, voor zover de verbonden rekening een positief saldo vertoont, een einde te maken aan het contract door middel van een in het bpost kantoor afgegeven bericht. bpost bank kan een einde maken aan het contract door u dit ter kennis te brengen via een aangetekende brief of enige andere door u aanvaarde manier en middels een opzegtermijn van 2 maanden. De geraadpleegde bestanden zijn, enerzijds, het bestand van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren (Berlaimontlaan 3 te 1000 Brussel) en, anderzijds, het bestand van bpost bank. BPO514 N Versie 23/03/2015. Pagina 5 van 5

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015)

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015) Deze algemene voorwaarden van de ING-kredieten onderworpen aan de wetgeving op het consumentenkrediet (hierna de "Algemene voorwaarden" genoemd) hebben tot doel een beschrijving te geven van de dienstverlening

Nadere informatie

Algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de kredietopening van onbepaalde duur - Exemplaar voor de consument

Algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de kredietopening van onbepaalde duur - Exemplaar voor de consument Algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de kredietopening van onbepaalde duur - Exemplaar voor de consument Versie KO/NL/201504 1. DEFINITIES EN ALGEMENE BEPALINGEN 1.1. Kredietgever: Santander

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van de lening op afbetaling - 1 -

Algemene voorwaarden van de lening op afbetaling - 1 - Algemene voorwaarden van de lening op afbetaling - 1 - Deze kredietovereenkomst is onderworpen aan de wet op het consumentenkrediet van 12 juni 1991, gewijzigd bij wet van 13 juni 2010, hierna WCK genoemd.

Nadere informatie

Deel II: Algemene voorwaarden KBC-Kredietkaart Platinum Flex

Deel II: Algemene voorwaarden KBC-Kredietkaart Platinum Flex Deel II: Algemene voorwaarden KBC-Kredietkaart Platinum Flex Geregistreerd in Brussel op 13 juni 2014 en van kracht met ingang van 17 juni 2014. Deze uitgave telt 9 bladzijden. Dit Deel II. Algemene voorwaarden

Nadere informatie

Informatieblad DEFAM Doorlopend krediet (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet)

Informatieblad DEFAM Doorlopend krediet (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet) 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Informatieblad DEFAM Doorlopend krediet (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet) Kredietgever Adres Telefoonnummer E-mailadres Website

Nadere informatie

LENING OP AFBETALING (Conform de bepalingen van de Consumentenkredietwet van 12 juni 1991)

LENING OP AFBETALING (Conform de bepalingen van de Consumentenkredietwet van 12 juni 1991) LENING OP AFBETALING (Conform de bepalingen van de Consumentenkredietwet van 12 juni 1991) Kredietnummer: xxxxx Tussen de partijen: 1. West-Vlaamse Intercommunale Baron Ruzettelaan 35 8310 Brugge Hierna

Nadere informatie

Informatieblad DEFAM - DK WOZ (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet)

Informatieblad DEFAM - DK WOZ (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet) 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Informatieblad DEFAM - DK WOZ (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet) Kredietgever Adres Telefoonnummer E-mailadres Website Kosterijland

Nadere informatie

Informatie over gespreid betalen bij wehkamp.nl

Informatie over gespreid betalen bij wehkamp.nl Informatie over gespreid betalen bij wehkamp.nl WIE ZIJN WIJ? wehkamp.nl: hét online warenhuis voor de Nederlandse consument, is verrassend, veelzijdig en actueel. Het bedrijf is opgericht in 1952 en sinds

Nadere informatie

Productinformatie Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet

Productinformatie Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet Productinformatie Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Kredietgever Adres International Card Services BV, Telefoonnummer 020-6 600

Nadere informatie

Keytrade Bank Luxembourg SA - Voorwaarden inzake kredietopening,

Keytrade Bank Luxembourg SA - Voorwaarden inzake kredietopening, Keytrade Bank Luxembourg SA - Voorwaarden inzake kredietopening, Artikel 1. Voorwerp van deze Algemene Voorwaarden 1.1 De Algemene Voorwaarden van Keytrade Bank Luxembourg SA (hierna de Bank ), regelen

Nadere informatie

REGLEMENT ZICHTREKENINGEN Bijlage 1 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen.

REGLEMENT ZICHTREKENINGEN Bijlage 1 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. REGLEMENT ZICHTREKENINGEN Bijlage 1 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. Dit reglement regelt de rechten en verplichtingen van de klant en de Bank wat betreft het gebruik door een klant van

Nadere informatie

algemene bankvoorwaarden

algemene bankvoorwaarden algemene bankvoorwaarden Uitgave geregistreerd te Brussel, 6 de kantoor, op 31 oktober 2013, boek 302, blad 92, vak 16. Deze Algemene Bankvoorwaarden vervangen de Algemene Bankvoorwaarden die op 3 februari

Nadere informatie

REGLEMENT START2BANK ZICHTREKENING Bijlage 2 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen.

REGLEMENT START2BANK ZICHTREKENING Bijlage 2 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. REGLEMENT START2BANK ZICHTREKENING Bijlage 2 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. Dit reglement regelt de rechten en verplichtingen van de klant en de Bank wat betreft de opening en het gebruik

Nadere informatie

Checklijst lening aanvraag vzw REGent

Checklijst lening aanvraag vzw REGent vzw REGent Kastanjestraat 2-4 9000 GENT Tel 09 218 75 90 Fax 09 218 75 99 E-mail info@vzwregent.be Internet www.vzwregent.be Geachte U denkt eraan om energiebesparende investeringen te doen. U kan bij

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE HET GEBRUIK VAN DE BANKKAART (DEBETKAART) EN DE JONGERENKAART

BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE HET GEBRUIK VAN DE BANKKAART (DEBETKAART) EN DE JONGERENKAART BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE HET GEBRUIK VAN DE BANKKAART (DEBETKAART) EN DE JONGERENKAART Deze bijzondere voorwaarden gelden, behoudens andersluidende uitdrukkelijke overeenkomst, op het gebruik

Nadere informatie

I. Algemene bepalingen

I. Algemene bepalingen Algemene Bankvoorwaarden Rechtspersonen 1 I. Algemene bepalingen 1. Toepassingsgebied A. Deze algemene Bankvoorwaarden (hierna de Bankvoorwaarden ) regelen het geheel van contractuele verhoudingen tussen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OPTIMA BANK N.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN OPTIMA BANK N.V. ALGEMENE VOORWAARDEN OPTIMA BANK N.V. Van kracht vanaf 01/04/2013 Optima Bank NV, Keizer Karelstraat 75, 9000 Gent RPR Gent 0445.210.006 Algemene Voorwaarden Optima Bank - versie 01/04/2013 1 ALGEMENE

Nadere informatie

I. Algemene bepalingen

I. Algemene bepalingen Algemene Bankvoorwaarden Consumenten 1 I. Algemene bepalingen Toepassingsgebied A. Deze algemene voorwaarden (hierna de Bankvoorwaarden ) regelen het geheel van contractuele verhoudingen tussen de Bank

Nadere informatie

WONING VOORDEEL FINANCIERING

WONING VOORDEEL FINANCIERING Dit contract kwam tot stand via: Nr7Finance B.V. Onder de Toren 34 8302 BV Emmeloord Telefoon: 088 777 23 77 WONING VOORDEEL FINANCIERING Overeenkomstnummer: Wilt u dit nummer bij betaling en correspondentie

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE DIENST EASY BANKING

ALGEMENE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE DIENST EASY BANKING ALGEMENE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE DIENST EASY BANKING ALGEMEEN De dienst Easy banking wordt geregeld door de Algemene bankvoorwaarden van BNP Paribas Fortis NV, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN UITGESTELD CONTANT JETAIRCENTER MASTERCARD

ALGEMENE VOORWAARDEN UITGESTELD CONTANT JETAIRCENTER MASTERCARD ALGEMENE VOORWAARDEN UITGESTELD CONTANT JETAIRCENTER MASTERCARD ARTIKEL 1 - DEFINITIES In de onderhavige algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. ICS: International Card Services B.V. met maatschappelijke

Nadere informatie

Inleiding. Inleiding. Artikel 1. Doelstellingen van de algemene voorwaarden.

Inleiding. Inleiding. Artikel 1. Doelstellingen van de algemene voorwaarden. Bijlage aan het koninklijk besluit van 14 april 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 januari 1970 houdende reglementering van de postdienst. BIJLAGE 2 Algemene voorwaarden toepasselijk

Nadere informatie

Algemene Bankvoorwaarden Commercial Banking

Algemene Bankvoorwaarden Commercial Banking Algemene Bankvoorwaarden Commercial Banking 1 Commercial Banking Algemene Bankvoorwaarden ABN AMRO Bank nv I. ALGEMENE BEPALINGEN 1. Toepassingsgebied a. Deze algemene voorwaarden (hierna de Bankvoorwaarden

Nadere informatie

ING Lion Premium Boekje en ING Lion Deposit Reglement

ING Lion Premium Boekje en ING Lion Deposit Reglement ING Lion Premium Boekje en ING Lion Deposit Reglement I VOORWERP Artikel 1 Dit reglement van het ING Lion Premium Boekje of de ING Lion Deposit (hierna het "Reglement" genoemd) legt de relaties vast tussen

Nadere informatie

Cliëntenreglement. Versie van 16 augustus 2013 annuleert en vervangt de voorgaande versies.

Cliëntenreglement. Versie van 16 augustus 2013 annuleert en vervangt de voorgaande versies. Cliëntenreglement Versie van 16 augustus 2013 annuleert en vervangt de voorgaande versies. Société Générale Private Banking heeft de Gedragscode van Febelfin onderschreven, die op de website van Febelfin

Nadere informatie

Algemeen reglement der verrichtingen

Algemeen reglement der verrichtingen Algemeen reglement der verrichtingen ABK cvba Frankrijklei 136 2000 Antwerpen Algreg NR 6-01 november 2012 Algemeen reglement der verrichtingen van ABK cvba Geregistreerd op het 10 e registratiekantoor

Nadere informatie

Reglement der verrichtingen Februari 2015

Reglement der verrichtingen Februari 2015 Reglement der verrichtingen Februari 2015 EMENT DER VERRICHTINGEN Naamloze vennootschap Nijverheidsstraat 44 1040 Brussel RPR Brussel 0403.212.172 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN 5 Artikel

Nadere informatie

Februari 2013. Het consumentenkrediet

Februari 2013. Het consumentenkrediet Februari 2013 Het consumentenkrediet INHOUDSTAFEL 2 Voorwoord Deze brochure bevat toelichtingen bij de Belgische regelgeving over het consumentenkrediet. Ze kan echter niet als een vervanging van de wettekst

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KREDIETOPENINGEN AAN DE ONDERNEMINGEN*

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KREDIETOPENINGEN AAN DE ONDERNEMINGEN* ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KREDIETOPENINGEN AAN DE ONDERNEMINGEN* * De in cursief opgenomen bepalingen gelden enkel voor zover de kredietnemer en/of desgevallend de derde-garant natuurlijke personen zijn.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-BETAALKAART

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-BETAALKAART Artikel 1: In deze Algemene Voorwaarden gebruikte terminologie In onderstaande bepalingen worden de volgende termen gebruikt: De kaart : verwijst, naargelang het geval, naar de ING- Betaalkaart in alle

Nadere informatie