ING Business Account Reglement. Versie 08/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ING Business Account Reglement. Versie 08/2014"

Transcriptie

1 I. Voorwerp en kader van dit Reglement ING Business Account Reglement Versie 08/2014 Het Reglement van de ING Business Account (hierna het "Reglement" genoemd) legt de relaties vast tussen ING België nv (hierna "ING België" genoemd) en de houder en/of medehouder van een ING Business Account (hierna de "cliënt" genoemd). Deze relaties zijn daarnaast ook onderworpen aan het Algemeen reglement van de verrichtingen van ING België (en in het bijzonder de bepalingen van de spaarrekeningen in artikel 75), voor zover de volgende bepalingen er niet van afwijken. Dit Reglement en het Algemeen reglement van de verrichtingen van ING België zijn beschikbaar op de website van ING België ( in de kantoren van ING België en bij ING Contact Center op het nummer II. Definitie De ING Business Account is een niet-gereglementeerde spaarrekening in euro. De ING Business Account is een rubriekrekening 1 van een ING-zichtrekening en heeft een professioneel doel. Als rubriekrekening, draagt de ING Business Account hetzelfde rekeningnummer 2 als de INGzichtrekening (een gewone zichtrekening, een Groene ING-rekening of een ING Ondernemingsrekening, hierna Referentierekening genoemd) waaraan ze gekoppeld is, uitgebreid met het rubrieknummer 084. De ING Business Account kan bij een kantoor van ING België geopend worden voor een onbeperkte termijn. Het kapitaal blijft op elk moment beschikbaar (onder voorbehoud van de bepalingen van punt V Beheer van dit Reglement ) III. Vergoeding en kosten Het kapitaal geboekt op een ING Business Account wordt vergoed door een interest berekend tegen een brutorentevoet op jaarbasis. Deze interest wordt verleend op alle kapitalen die geboekt blijven op de ING Business Account, en wordt berekend op basis van het werkelijke aantal verlopen dagen gedeeld door 365 (Actual/365). De brutorentevoet is niet gegarandeerd en kan op elk ogenblik aangepast worden, in overeenkomst met punt VI. Wijziging van de vergoeding van dit Reglement. De rentetarieven zijn beschikbaar op de website en in de publicatie "Jaarlijkse rente op Rekeningen" waarvan een kopie kan worden verkregen in alle kantoren van ING België. De vergoeding die verbonden is met het kapitaal dat zich op de ING Business Account bevindt, is onderworpen aan roerende voorheffing). De vergoeding kan op elk ogenblik aangepast worden, in overeenkomst met punt VI. Wijziging van de vergoeding van dit Reglement. De creditrente op de ING Business Account wordt berekend op de creditstanden in valuta en gecrediteerd op de ING Business Account per einde van elk kalendertrimester (met als valutadatum 1 De ING Business Account is niet onderworpen aan de bepalingen van artikel 21, 5 van het Wetboek der Inkomstenbelastingen en artikel 2 van het Koninklijk Besluit van 27 augustus 1993 tot uitvoering van het voormelde wetboek, gewijzigd door het Koninklijk Besluit van 1 juli 2006, het Koninklijk Besluit van 7 december 2008 en het Koninklijk Besluit van 27 september 2013 (onder voorbehoud van eventuele latere wijzigingen), Eis roerende voorheffing verschuldigd op de vergoedingen die met de ING Business Account zijn verbonden. 2 Het rubrieknummer is een uitbreiding van het referentie-rekeningnummer, bestaat uit drie cijfers en dient als identificatienummer voor de rubriekrekening (bv. BE ).

2 de einddatum van dit trimester). In afwijking hiervan is het tevens mogelijk om - bij wijze van permanente opdracht de creditrente te laten crediteren in de Referentierekening. De berekening en de storting van de vergoeding worden aan de cliënt van een ING Business Account meegedeeld door middel van een gedateerd bericht dat bij de rekeningafschriften van de cliënt wordt gevoegd. ING België rekent geen kosten aan voor de opening, het beheer of de sluiting van een ING Business Account door de cliënt, noch voor elke debet- of creditverrichting op deze rekening. IV. Opening De ING Business Account is een rubriek 3 van een ING-zichtrekening (hierna de "referentierekening" genoemd). Ze is uitsluitend bestemd voor houders van een referentierekening, ongeacht of het gaat om natuurlijke of rechtspersonen. De ING Business Account is voorbehouden aan rechtspersonen en aan natuurlijke personen in zoverre het gebruik ervan louter professioneel is. Elke houder of volmachthebber van de Referentierekening kan de opening van een eraan verbonden ING Business Account aanvragen. Elke aanvraag voor de opening van een ING Business Account is maar geldig onder voorbehoud van aanvaarding door ING België en wederzijds akkoord. Een ING Business Account kan via de kantoren van ING België worden geopend. De ING Business Account wordt automatisch geopend (onder voorbehoud van aanvaarding door ING) door de uitvoering van een specifieke overschrijvingsopdracht naar die ING Business Account vanaf de gekoppelde bankrekening. De ING Business Account kan tevens geopend worden op expliciete vraag van de cliënt zonder uitvoering van een initiële overschrijvingsopdracht De houder(s) en de volmachthebber(s), evenals de beheersvolmacht(en) die aan de ING Business Account zijn verbonden, zijn dezelfde als die van de Referentierekening. De volmachthebbers van de Referentierekening hebben dezelfde beheersvolmachten op de ING Business Account als deze die in dit Reglement aan de cliënt van de ING Business Account worden toegekend, echter binnen de limieten die in de documenten "Beheersvolmachten" van de Referentierekening zijn vermeld. De opening van een ING Business Account wordt vastgesteld door middel van een rekeningafschrift. De voorwaarden en de bepalingen (met in begrip van de periodiciteit) voor de mededeling van de rekeningafschriften waarin de met de ING Business Account verbonden verrichtingen vermeld worden, zijn dezelfde als die van de Referentierekening. De opening van een ING Business Account is gratis (onverminderd de eventuele kosten die aan de Referentierekening zijn verbonden). V. Beheer De personen die alleen of gezamenlijk, onbeperkt of niet, een volmacht hebben om bedragen te debiteren van de Referentierekening, hebben een onbeperkte volmacht om alleen ten gunste van de Referentierekening de ING Business Account te debiteren. De ING Business Account kan enkel worden gecrediteerd door overschrijvingen die volgen uit een bijzondere of permanente opdracht van gelijk welke zichtrekening van ING of van een andere financiële instelling. Van de ING Business Account kan alleen geld worden opgenomen door middel van overschrijvingen naar de betrokken Referentierekening. De cliënt kan het geld op zijn ING Business Account op elk moment volledig of gedeeltelijk overschrijven naar de betrokken Referentierekening. Er mag echter ook geld worden opgenomen van de ING Business Account om het even welk, al dan niet opeisbaar, door de cliënt verschuldigd bedrag aan ING België te betalen, en dit op initiatief van 3 Het rubrieknummer is een uitbreiding van het referentierekeningnummer, bestaat uit drie cijfers en dient als identificatienummer voor de rubriek (bv. BExx- xxxx- xxxx- xxxx -084).

3 ING België, overeenkomstig artikel 48 en 49 van het Algemeen reglement van de verrichtingen van ING België. Stortingen of afhalingen van contant geld zijn niet toegestaan bij de ING Business Account. De overschrijving van geld van de ING Business Account naar de Referentierekening gebeurt, met als valutadatum voor het debet op ING Business Account, de datum van de uitvoering. Bij creditering van de ING Business Account vanuit een rekening bij ING België, geldt de datum van uitvoering evenals als valutadatum voor de creditering op de ING Business Account. De met de ING Business Account verbonden verrichtingen worden vastgesteld door middel van rekeningafschriften. Het beheer van een ING Business Account is gratis (onverminderd de kosten die eventueel aan de Referentierekening zijn verbonden). VI. Wijziging van de vergoeding De vergoeding kan door ING België worden aangepast op initiatief van ING België naargelang de marktomstandigheden. De voorwaarden voor toekenning of berekening van de vergoeding kunnen eveneens door ING België worden gewijzigd ten gevolge van wettelijke bepalingen of op initiatief van ING België naargelang de marktomstandigheden. De door ING België voorgestelde wijzigingen van de vergoeding of van de voorwaarden voor de toekenning, aanrekening of berekening van de vergoedingen zullen binnen een redelijke termijn vóór de inwerkingtreding ervan worden meegedeeld aan de cliënt door middel van een gedateerd bericht, dat bij de rekeningafschriften van de cliënt wordt gevoegd of hem wordt toegezonden per gewone brief of elektronisch bericht. Daarnaast zullen de nieuwe voorwaarden opgenomen in de publicatie Jaarlijkse rente van de rekeningen. Die publicatie is ten laatste vanaf de inwerkingtreding van de wijzigingen ter beschikking van de cliënt. De aldus gewijzigde vergoeding of de gewijzigde voorwaarden van toekenning, aanrekening of berekening van de vergoeding treden in werking op de dag vermeld in het bericht waarvan sprake hierboven en in de publicatie van de vergoedingen (onder voorbehoud van punt III. Vergoeding en kosten van dit Reglement). Bij een dergelijke wijziging heeft de cliënt het recht om binnen de hierboven bepaalde redelijke termijn vóór de inwerkingtreding van de nieuwe rentevoeten of de nieuwe voorwaarden, de ING Business Account onmiddellijk, zonder kosten of schadevergoeding, af te sluiten, overeenkomstig punt VII. Sluiting van dit Reglement. Om geldige en objectieve redenen (bv.in geval van wijziging van de toepasselijke reglementering) kan ING België wel de voorwaarden van de vergoeding op de ING Business Account wijzigen zonder voorafgaand bericht. Als het gaat om een wijziging in het voordeel van de cliënt (bijvoorbeeld een tariefverhoging), behoudt ING België zich bovendien het recht voor om die wijziging door te voeren zonder voorafgaand bericht en zonder geldige reden. In beide voornoemde gevallen brengt ING België de cliënt wel zo snel mogelijk na de wijziging op de hoogte, en het staat de cliënt vrij om zijn ING Business Account onmiddellijk te sluiten, zonder kosten noch vergoeding, overeenkomstig punt VII. Sluiting van dit Reglement. Behoudens andersluidende dwingende wettelijke bepalingen worden de intresten als volgt berekend bij wijziging van de vergoeding : de intresten worden pro rata temporis berekend op basis van de verschillende rentevoeten die van kracht waren in de periode van het jaar waarop ze betrekking hebben; VII. Sluiting Te allen tijd en zonder verantwoording kan elke houder of volmachthebber van de Referentierekening de sluiting met onmiddellijke ingang van de ING Business Account aanvragen (onverminderd de volgende bepalingen van dit artikel), zonder kosten noch vergoeding. Zoals vermeld in punt IV. Opening van dit Reglement is de ING Business Account voorbehouden voor rechtspersonen en natuurlijke personen in zoverre het gebruik ervan louter professioneel is. Indien deze voorwaarden niet meer voldaan zouden zijn, dient de ING Business Account afgesloten te worden.

4 De afsluiting van de Referentierekening zal enkel mogelijk zijn indien de er aan verbonden ING Business Account voorafgaandelijk gesloten wordt. Een opdracht tot afsluiting van de Referentierekening zal bijgevolg ook de voorafgaandelijke afsluiting van de ING Business Account impliceren. Bij sluiting van de ING Business Account zal het creditsaldo bijgeschreven worden op de Referentierekening. De sluiting van een ING Business Account is gratis. ING België heeft het recht om op elk ogenblik en zonder verantwoording de ING Business Account van de cliënt zonder kosten of vergoeding te sluiten met inachtneming van een opzeggingstermijn van minimaal een maand die schriftelijk of op om het even welke andere duurzame drager wordt meegedeeld. Na ontvangst door ING België van de aanvraag van de cliënt om zijn ING Business Account te sluiten of na het verstrijken van de opzeggingstermijn voor de sluiting van de ING Business Account die door ING België aan de cliënt werd meegedeeld, en voor zover de ING Business Account van de cliënt een creditsaldo ten voordele van de cliënt heeft op het ogenblik van de vereffening van alle lopende verrichtingen en verbintenissen, wordt dit saldo, zo snel mogelijk en zonder extra kosten overgeboekt op de Referentierekening van de cliënt zoals bepaald in punt II. Definitie van dit Reglement. De ING Business Account wordt gedebiteerd ten laatste binnen vijf bankwerkdagen die naargelang het geval volgen op de ontvangst van de aanvraag van de cliënt voor de sluiting van zijn ING Business Account of op het verstrijken van de opzeggingstermijn voor de sluiting van deze rekening die door ING België werd meegedeeld. Zodra de bovenvermelde bedragen naar de Referentierekening zijn overgeschreven en voor zover de cliënt erom vraagt, zal ING België deze bedragen aan de cliënt uitbetalen of ze storten op de betaalrekening van een betalingsdienstverlener die door de cliënt wordt aangeduid. Voor sommige soorten Referentierekeningen kan het saldo niet aan de loketten worden opgenomen, maar kan het enkel naar een andere rekening worden overgemaakt. Deze bepaling geldt onverminderd de wettelijke bepalingen van openbare orde die ING België verplichten om de ING Business Account te sluiten en/of bijzondere maatregelen te nemen in uitzonderlijke omstandigheden. VIII. Klachten Onverminderd de bepalingen van artikelen 3, 10 en 19 van het Algemeen reglement van de verrichtingen van ING, dienen alle klachten betreffende een verrichting die door ING België werd afgehandeld, haar zo snel mogelijk schriftelijk te worden meegedeeld. Klachten kunnen in eerste instantie ingediend worden in het ING-kantoor waar de ING Business Account wordt beheerd. Alle klachten kunnen ook per brief worden opgestuurd naar het volgende adres: ING Mediation Service Marnixlaan Brussel. Als een dergelijke kennisgeving niet binnen een redelijke termijn plaatsvindt, rekening houdend met de aard van de betreffende verrichting, wordt de verrichting beschouwd als correct, juist en goedgekeurd door de cliënt. Voormelde termijn mag in geen enkel geval meer bedragen dan 60 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum van de betrokken verrichting.

5 IX. Aansprakelijkheid ING is aansprakelijk voor elke grove of opzettelijke fout van haar of van haar werknemers, niettegenstaande de beschikkingen van dit reglement, maar niet voor lichte fouten. X. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer De gegevens die aan ING België worden meegedeeld in het kader van de ING Business Account, worden door ING België verwerkt met het oog op centraal beheer van de cliënten, beheer van rekeningen en betalingen, vermogensbeheer (beleggingen), (eventueel) kredieten, (eventueel) makelaardij (o.a. van verzekeringen), marketing van bank- en/of verzekeringsdiensten (tenzij de betrokken natuurlijke persoon zich kosteloos en op eenvoudig verzoek tegen direct marketing verzet), globaal overzicht van de cliënt, controle op de verrichtingen en preventie van onregelmatigheden. Deze gegevens worden bovendien meegedeeld aan de andere vennootschappen van ING Groep in de Europese Unie die bank-, verzekerings- of financiële activiteiten uitoefenen (lijst op aanvraag) met het oog op centraal beheer van de cliënten, marketing van bank-, verzekerings- en financiële diensten (maar niet voor reclame per mail en tenzij de betrokken natuurlijke persoon zich kosteloos en op eenvoudig verzoek tegen direct marketing verzet), globaal overzicht van de cliënt, verstrekken van hun diensten (in voorkomend geval), en controle van de regelmatigheid van de verrichtingen (inclusief preventie van onregelmatigheden). Elke natuurlijke persoon kan kennis nemen van de gegevens die op hem betrekking hebben en ze laten verbeteren. Voor meer informatie kan artikel 6 (Bescherming van de persoonlijke levenssfeer) van het Algemeen reglement van de verrichtingen van ING België worden geraadpleegd. XI. Mededelingsplicht aan het centraal aanspreekpunt bij de Nationale Bank van België Sommige gegevens van de cliënt worden meegedeeld aan het centraal aanspreekpunt (hierna "CAP" genoemd), beheerd door de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, verantwoordelijk voor de verwerking van het CAP overeenkomstig de geldende reglementering over de werking van het centraal aanspreekpunt, zoals bedoeld in artikel van het Wetboek van inkomstenbelastingen ING België is ertoe gehouden om het CAP de volgende gegevens met betrekking tot elke cliënt mee te delen: a) het rijksregisternummer, of bij gebrek daaraan, de naam, de eerste officiële voornaam, de geboortedatum en -plaats (of bij gebrek daaraan het geboorteland) van de cliënt voor natuurlijke personen, het inschrijvingsnummer van de cliënt in de Kruispuntbank van Ondernemingen voor rechtspersonen indien zij daar geregistreerd zijn of de naam, de eventuele rechtsvorm en het land van vestiging voor de andere personen; b) het inschrijvingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen van ING België; c) de afsluitingsdatum van het kalenderjaar waarop de meegedeelde gegevens betrekking hebben; d) het IBAN-nummer ("International Bank Account Number") van elke rekening (inclusief de referentierekening waaraan de ING Business Account is gekoppeld) waarvan de cliënt (mede)houder is bij ING België. Voormelde gegevens worden elk jaar aan het CAP meegedeeld ten laatste op 31 maart van het kalenderjaar volgend op het jaar waarop de mededeling betrekking heeft. De gegevens vermeld in de punten a), b), c) en d) hierboven worden ook meegedeeld voor de kalenderjaren 2010, 2011, 2012 en 2013, en dat uiterlijk op 1 februari 2014 voor de kalenderjaren 2010, 2011 en 2012 en op 31 maart 2014 voor het kalenderjaar Deze gegevens worden door het CAP geregistreerd en bewaard voor een termijn van acht jaar vanaf de afsluitingsdatum: - voor de gegevens bedoeld onder punt a) hierboven: van het laatste kalenderjaar waarvoor deze identificatiegegevens aan het CAP werden meegedeeld; - voor de gegevens bedoeld in de punten b), c) en d) hierboven: van het kalenderjaar van de sluiting van de rekening waarvan het IBAN-nummer aan het CAP werd meegedeeld. Elke cliënt heeft het recht om bij de Nationale Bank van België kennis te nemen van de gegevens die op zijn naam door het CAP geregistreerd zijn. Hij heeft ook het recht om de rechtzetting of schrapping aan te vragen van onjuiste gegevens die op zijn naam door het CAP zijn geregistreerd. Dat recht moet bij ING worden uitgeoefend als zij de betrokken gegevens aan het CAP heeft meegedeeld.

6 De aan het CAP meegedeelde informatie mag enkel worden gebruikt om het bedrag van de belastbare inkomsten van de cliënt te bepalen of om de vermogenssituatie van de cliënt op te stellen en aldus de invordering van de belastingen en voorheffingen verschuldigd in hoofdsom en toebehoren, de belastingverhogingen en de administratieve boetes, interesten en kosten te garanderen. XII. Wijziging van dit Reglement Elke wijziging in de bepalingen van dit Reglement Iedere wijziging op initiatief van ING België in de bepalingen van dit Reglement of in de kenmerken van de ING Business Account zal tussen ING België en de cliënt volgens de volgende procedure worden overeengekomen: - De door ING België voorgestelde wijzigingen zullen aan de cliënt worden meegedeeld door middel van een gedateerd bericht dat bij de rekeningafschriften van de cliënt wordt gevoegd, of hem per gewone brief of elektronisch bericht worden toegezonden. - De wijzigingen worden van kracht na 30 kalenderdagen, te rekenen vanaf de datum van de kennisgeving of vanaf de in het bericht vermelde datum, op voorwaarde dat dit bericht minstens 30 kalenderdagen voor de inwerkingtreding van de wijzigingen is verzonden. Met een geldige reden (bijvoorbeeld bij wijziging van de geldende reglementering) of in geval van wijzigingen die niet ten nadele zijn van de cliënt kan ING België de bepalingen van dit Reglement ook wijzigen na een kortere kennisgevingsperiode dan 30 dagen. De wijzigingen worden dan van kracht op de datum die is vermeld in het bericht dat aan de cliënt op de hierboven beschreven wijze is meegedeeld. Indien de cliënt niet wenst toe te treden tot de voorgestelde wijzigingen, kan hij zijn ING Business Account onmiddellijk en zonder kosten vóór de datum van de inwerkingtreding sluiten. Hij geniet daarbij de vergoedingen die van toepassing zijn vóór die datum tot aan de datum van inwerkingtreding. Als de sluiting van de rekening niet vóór de inwerkingtreding van de wijzigingen wordt aangevraagd, dan wordt verondersteld dat de cliënt de geplande wijzigingen aanvaardt. ING België nv Bank Vennootschapszetel: Marnixlaan 24, B-1000 Brussel RPR Brussel btw BE BIC: BBRUBEBB Rekening: BE Verantwoordelijk uitgever: Inge Ampe Sint-Michielswarande 60, 1040 Brussel 08/2014

ING Business Account Reglement

ING Business Account Reglement I. Voorwerp en kader van dit Reglement ING Business Account Reglement 01/08/2015 Het Reglement van de ING Business Account (hierna het "Reglement" genoemd) legt de relaties vast tussen ING België nv (hierna

Nadere informatie

ING FlexiBonus Account Reglement

ING FlexiBonus Account Reglement I. Voorwerp en kader van dit Reglement ING FlexiBonus Account Reglement Het Reglement van de ING FlexiBonus Account (hierna het "Reglement" genoemd) is van toepassing op de relaties tussen de nv ING België

Nadere informatie

ING FlexiBonus Account Reglement

ING FlexiBonus Account Reglement I. Voorwerp en kader van dit Reglement ING FlexiBonus Account Reglement 01/08/2015 Het Reglement van de ING FlexiBonus Account (hierna het "Reglement" genoemd) is van toepassing op de relaties tussen de

Nadere informatie

ING Thematische Volkslening Termijnrekening Reglement

ING Thematische Volkslening Termijnrekening Reglement 1 januari 2017 ING Thematische Volkslening Termijnrekening Reglement 23 februari 2017 1 I. Voorwerp en kader van dit Reglement Het Reglement van de ING Thematische Volkslening (hierna het 'Reglement' genoemd)

Nadere informatie

ING Termijnrekening Reglement

ING Termijnrekening Reglement ING Termijnrekening Reglement Versie 21 oktober 2015 I. Doel en kader van dit Reglement Het Reglement van de ING Termijnrekening (hierna het "Reglement" genoemd) regelt de relaties tussen de nv ING België

Nadere informatie

ING Lion Premium Boekje en ING Lion Deposit Reglement

ING Lion Premium Boekje en ING Lion Deposit Reglement ING Lion Premium Boekje en ING Lion Deposit Reglement I VOORWERP Artikel 1 Dit reglement van het ING Lion Premium Boekje of de ING Lion Deposit (hierna het "Reglement" genoemd) legt de relaties vast tussen

Nadere informatie

ING Tempo Sparen Reglement

ING Tempo Sparen Reglement ING Tempo Sparen Reglement I VOORWERP Artikel 1 Dit Reglement van een ING Tempo Sparen (hierna het 'Reglement' genoemd) legt de relaties vast tussen ING België nv (hierna 'ING België' genoemd) en de houder

Nadere informatie

ING Groen Boekje & ING Oranje Boekje Reglement

ING Groen Boekje & ING Oranje Boekje Reglement ING Groen Boekje & ING Oranje Boekje Reglement I VOORWERP Artikel 1 Dit Reglement van het ING Groen Boekje en ING Oranje Boekje (hierna het Reglement ) legt de relaties vast tussen ING België nv (hierna

Nadere informatie

ING Lion Premium Boekje en ING Lion Deposit Reglement

ING Lion Premium Boekje en ING Lion Deposit Reglement ING Lion Premium Boekje en ING Lion Deposit Reglement 1 januari 2015 1 I Voorwerp 3 Artikel 1 3 II Definitie 3 Artikel 2 3 III Opening 4 Artikel 3 De cliënt 4 Artikel 4 Aanvraag tot opening 4 Artikel 5

Nadere informatie

ING Lion Premium Boekje en ING Lion Deposit Reglement

ING Lion Premium Boekje en ING Lion Deposit Reglement ING Lion Premium Boekje en ING Lion Deposit Reglement 1 juli 2017 1 I Voorwerp 3 Artikel 1 3 II Definitie 3 Artikel 2 3 III Opening 4 Artikel 3 De cliënt 4 Artikel 4 Aanvraag tot opening 4 Artikel 5 Referentierekening

Nadere informatie

ING Tempo Sparen Reglement

ING Tempo Sparen Reglement ING Tempo Sparen Reglement 1 juli 2015 1 I Voorwerp 3 II Definitie 3 III Opening 4 Artikel 3 De cliënt 4 Artikel 4 Aanvraag tot opening 4 IV Beheer van de rekening ne verrichtingen 4 Artikel 5 Beheer van

Nadere informatie

ING Groen Boekje, ING go to 18-Boekje & ING Oranje Boekje Reglement

ING Groen Boekje, ING go to 18-Boekje & ING Oranje Boekje Reglement ING Groen Boekje, ING go to 18-Boekje & ING Oranje Boekje Reglement I VOORWERP Artikel 1 Dit Reglement van het ING Groen Boekje, ING go to 18- Boekje en ING Oranje Boekje (hierna het Reglement ) legt de

Nadere informatie

ING Groen Boekje & Oranje Boekje Reglement. 1 augustus 2015

ING Groen Boekje & Oranje Boekje Reglement. 1 augustus 2015 ING Groen Boekje & Oranje Boekje Reglement 1 augustus 2015 I Voorwerp 3 Artikel 1 3 II Definitie 3 Artikel 2 3 III Opening 4 Artikel 3 De Cliënt 4 Artikel 4 Aanvraag tot opening 4 IV Beheer van de rekening

Nadere informatie

Productvoorwaarden. MoneYou

Productvoorwaarden. MoneYou Productvoorwaarden MoneYou INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMEEN 3 2 SOORTEN MONEYOU REKENINGEN 3 3 REKENINGAFSCHRIFTEN 5 4 DEBETSALDI 5 5 CONTACT MONEYOU 6 1 ALGEMEEN a. Elke Klant kan bij de Bank één of meerdere

Nadere informatie

Online Spaarrekening: precontractuele informatie

Online Spaarrekening: precontractuele informatie Online Spaarrekening: precontractuele informatie Informatie in verband met Fortis Bank De Online Spaarrekening is een product van Fortis Bank nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel (RPR 0403 199 702, BTW BE 403

Nadere informatie

Fortis Bank staat onder het toezicht van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel.

Fortis Bank staat onder het toezicht van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel. Online Spaarrekening: precontractuele informatie Informatie in verband met Fortis Bank De Online Spaarrekening is een product van Fortis Bank nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel (RPR 0403 199 702, BTW BE 403

Nadere informatie

CENTRALE KREDIETVERLENING NV. Uw vertrouwensspaarbank sedert 1956. Spaarbank van Belgische oorsprong. Kredietinstelling erkend door NBB

CENTRALE KREDIETVERLENING NV. Uw vertrouwensspaarbank sedert 1956. Spaarbank van Belgische oorsprong. Kredietinstelling erkend door NBB CENTRALE KREDIETVERLENING NV Uw vertrouwensspaarbank sedert 1956 Spaarbank van Belgische oorsprong Kredietinstelling erkend door NBB Deelnemer aan het Belgisch depositogarantiestelsel SPAARREKENING De

Nadere informatie

SPAARREKENING MET DERDENBEDING

SPAARREKENING MET DERDENBEDING CENTRALE KREDIETVERLENING NV Uw vertrouwensspaarbank sedert 1956 Spaarbank van Belgische oorsprong Kredietinstelling erkend door NBB Deelnemer aan het Belgisch depositogarantiestelsel SPAARREKENING MET

Nadere informatie

CENTRALE KREDIETVERLENING NV. Uw vertrouwensspaarbank sedert 1956 CENTRALE KREDIETVERLENING NV (CKV) SPAARBANK VAN BELGISCHE OORSPRONG

CENTRALE KREDIETVERLENING NV. Uw vertrouwensspaarbank sedert 1956 CENTRALE KREDIETVERLENING NV (CKV) SPAARBANK VAN BELGISCHE OORSPRONG CENTRALE KREDIETVERLENING NV Uw vertrouwensspaarbank sedert 1956 CENTRALE KREDIETVERLENING NV (CKV) SPAARBANK VAN BELGISCHE OORSPRONG MANNEBEEKSTRAAT 33 8790 WAREGEM info@ckv.be BE0400.040.965 Kredietinstelling

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden geldend tussen Rabobank.be en particulier cliënteel

Bijzondere voorwaarden geldend tussen Rabobank.be en particulier cliënteel Bijzondere voorwaarden geldend tussen Rabobank.be en particulier cliënteel 1 BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR SPECIFIEKE PRODUCTEN OF DIENSTEN... 2 1.1 TERMINOLOGIE... 2 Art. 1. Terminologie... 2 1.2 REKENINGEN...

Nadere informatie

RECORD PREMIUM 1 1. Levensverzekering met een eenmalige premie van het type tak 21, met een gegarandeerde rentevoet op de gestorte nettopremie².

RECORD PREMIUM 1 1. Levensverzekering met een eenmalige premie van het type tak 21, met een gegarandeerde rentevoet op de gestorte nettopremie². RECORD PREMIUM 1 1 Type levensverzekering Waarborgen Levensverzekering met een eenmalige premie van het type tak 21, met een gegarandeerde rentevoet op de gestorte nettopremie². In geval van leven van

Nadere informatie

CKV-SPAARREKENING MET DERDENBEDING

CKV-SPAARREKENING MET DERDENBEDING CENTRALE KREDIETVERLENING NV Uw vertrouwensspaarbank sedert 1956 CENTRALE KREDIETVERLENING NV (CKV) SPAARBANK VAN BELGISCHE OORSPRONG MANNEBEEKSTRAAT 33 8790 WAREGEM info@ckv.be BE0400.040.965 Kredietinstelling

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE KASFACILITEIT I - Van kracht op 23 maart 2015

BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE KASFACILITEIT I - Van kracht op 23 maart 2015 BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE KASFACILITEIT I - Artikel 1 Terminologie De Bank : bpost bank N.V. Markiesstraat 1 bus 2-1000 Brussel, BTW BE 0456.038.471, RPR Brussel, handelend als kredietgever.

Nadere informatie

INFORMATIEFICHE VOOR DE CLIËNT

INFORMATIEFICHE VOOR DE CLIËNT INFORMATIEFICHE VOOR DE CLIËNT GEREGLEMENTEERDE SPAARDEPOSITO S Argenta Spaarbank NV, BTW-BE-0404.453.574, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen Argenta Spaarbank biedt u vier gereglementeerde spaardeposito

Nadere informatie

Verklarende nota BELANGRIJK :

Verklarende nota BELANGRIJK : WIJZIGINGSFORMULIEREN (AFSLUITING, DECUMUL, VERBETERING VAN DE GEGEVENS, SCHRAPPING) VOOR EEN REEDS AAN HET CENTRAAL AANSPREEKPUNT (CAP) MEDEGEDEELDE REKENING Verklarende nota Deze verklarende nota geeft

Nadere informatie

FORMULIER TOT MEDEDELING VAN REKENINGEN IN HET BUITENLAND AAN HET CENTRAAL AANSPREEKPUNT. Verklarende nota

FORMULIER TOT MEDEDELING VAN REKENINGEN IN HET BUITENLAND AAN HET CENTRAAL AANSPREEKPUNT. Verklarende nota FORMULIER TOT MEDEDELING VAN REKENINGEN IN HET BUITENLAND AAN HET CENTRAAL AANSPREEKPUNT Verklarende nota Het «Centraal aanspreekpunt» (CAP) is een geïnformatiseerde -databank die door de Nationale Bank

Nadere informatie

FAQ Gereglementeerde spaarrekeningen

FAQ Gereglementeerde spaarrekeningen FAQ Gereglementeerde spaarrekeningen Antwerpen, 01 januari 2015 Gevoeligheid: Publiek ARGENTA SPAARBANK NV, BELGIËLEI 49-53, 2018 ANTWERPEN 2/8 - DIRECTIE PRODUCTMANAGEMENT 01-01-2015 Inhoud 1 Algemeen...

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden geldend tussen Rabobank.be en cliënteel rechtspersonen

Bijzondere voorwaarden geldend tussen Rabobank.be en cliënteel rechtspersonen Bijzondere voorwaarden geldend tussen Rabobank.be en cliënteel rechtspersonen 1 BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR SPECIFIEKE PRODUCTEN OF DIENSTEN... 2 1.1 TERMINOLOGIE... 2 Art. 1. Terminologie... 2 1.3 REKENINGEN...

Nadere informatie

FORMULIER TOT MEDEDELING VAN REKENINGEN IN HET BUITENLAND AAN HET CENTRAAL AANSPREEKPUNT. Verklarende nota

FORMULIER TOT MEDEDELING VAN REKENINGEN IN HET BUITENLAND AAN HET CENTRAAL AANSPREEKPUNT. Verklarende nota FORMULIER TOT MEDEDELING VAN REKENINGEN IN HET BUITENLAND AAN HET CENTRAAL AANSPREEKPUNT Verklarende nota Het «Centraal aanspreekpunt» (CAP) is een geïnformatiseerde databank die door de Nationale Bank

Nadere informatie

Productinformatie bij het openen van een KBC-Babyspaarrekening met facultatieve KBC- Rekeningverzekering via www.kbc.be

Productinformatie bij het openen van een KBC-Babyspaarrekening met facultatieve KBC- Rekeningverzekering via www.kbc.be Productinformatie bij het openen van een KBC-Babyspaarrekening met facultatieve KBC- Rekeningverzekering via www.kbc.be 1. De aanbieder KBC Bank NV, een financiële instelling met zetel te 1080 Brussel,

Nadere informatie

Wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen, de artikelen 107 tot 122.

Wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen, de artikelen 107 tot 122. de Berlaimontlaan 14 BE-1000 Brussel tel. +32 2 221 35 88 fax + 32 2 221 31 04 ondernemingsnummer: 0203.201.340 RPR Brussel www.nbb.be Mededeling Brussel, 2 juni 2017 Kenmerk: NBB_2017_18 uw correspondent:

Nadere informatie

Productinformatie bij het openen op afstand van een KBC-Spaarrekening met facultatieve KBC-Rekeningverzekering

Productinformatie bij het openen op afstand van een KBC-Spaarrekening met facultatieve KBC-Rekeningverzekering Productinformatie bij het openen op afstand van een KBC-Spaarrekening met facultatieve KBC-Rekeningverzekering 1. De aanbieder KBC Bank NV, een financiële instelling met zetel te 1080 Brussel, Havenlaan

Nadere informatie

COLLECTIEVE GARANTIEREGELING

COLLECTIEVE GARANTIEREGELING Een aantal jaar geleden werden in Nederland de eerste internetbanken geopend. In het begin waren mensen nog een beetje terughoudend om via het internet te bankieren. Deze vrees is voor een groot gedeelte

Nadere informatie

Hervorming gereglementeerde spaarrekeningen Veelgestelde vragen

Hervorming gereglementeerde spaarrekeningen Veelgestelde vragen Hervorming gereglementeerde spaarrekeningen Veelgestelde vragen ARGENTA BANK- EN VERZEKERINGSGROEP NV, BELGIËLEI 49-53, 2018 ANTWERPEN 2/12 Colofon Antwerpen, 31 december 2013 Verantwoordelijk uitgever:

Nadere informatie

WELKE BETEKENIS GEVEN WIJ AAN DE VOLGENDE BEGRIPPEN?

WELKE BETEKENIS GEVEN WIJ AAN DE VOLGENDE BEGRIPPEN? DVV INVEST ALGEMENE VOORWAARDEN Referentie IT26-05/2005 Artikel 1 WELKE BETEKENIS GEVEN WIJ AAN DE VOLGENDE BEGRIPPEN? 1. Wat betekent `WIJ'? DVV, een merk- een handelsnaam van DIB n.v., verzekeringsonderneming

Nadere informatie

Identificatieformulier van uw uiteindelijke begunstigden Formulier voor Belgische vzw s

Identificatieformulier van uw uiteindelijke begunstigden Formulier voor Belgische vzw s Identificatieformulier van uw uiteindelijke begunstigden Formulier voor Belgische vzw s Om het witwassen van geld en de financiering van terrorisme te voorkomen, bent u wettelijk verplicht om uw uiteindelijke

Nadere informatie

VERZOEK AAN DE MINISTER VAN ECONOMIE

VERZOEK AAN DE MINISTER VAN ECONOMIE KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE ALGEMENE DIRECTIE ECONOMISCHE REGLEMENTERING DIENST VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM VERZOEK TOT VERLENING VAN EEN OCTROOI

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Record Bank Mobile 2017 Wedstrijd georganiseerd door Record Bank

Wedstrijdreglement Record Bank Mobile 2017 Wedstrijd georganiseerd door Record Bank Wedstrijdreglement Record Bank Mobile 2017 Wedstrijd georganiseerd door Record Bank 1. Organisatie De wedstrijd Record Bank Mobile 2017 (hierna wedstrijd genoemd) wordt georganiseerd door Record Bank nv

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ING Life Optima

Algemene Voorwaarden ING Life Optima Algemene Voorwaarden ING Life Optima Inhoudstafel I. Beschrijving van de verzekering 1. Opbouw van het kapitaal 2. Kapitalisatie van de premie 2.1. Gegarandeerde interestvoet 2.2. Winstdeelname II. Het

Nadere informatie

Rekeningen Verblijfswaarborg

Rekeningen Verblijfswaarborg Rekeningen Verblijfswaarborg Technische fiche Een praktische oplossing voor de storting van de verblijfswaarborg door uw bewoners Binnen Belfius Bank staat een speciale cel in voor het beheer van de sociale

Nadere informatie

REGLEMENT START2BANK SPAARREKENINGEN. Bijlage 12 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen.

REGLEMENT START2BANK SPAARREKENINGEN. Bijlage 12 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. REGLEMENT START2BANK SPAARREKENINGEN. Bijlage 12 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. Dit reglement regelt de rechten en verplichtingen van de klant en de Bank wat betreft de opening en het

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN

ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN Inhoudstafel Blz. Artikel 1 : Definities 4 Artikel 2 : Doel van het contract - Algemene beschrijving 4 Artikel 3 : Ingangsdatum van het contract

Nadere informatie

MINISTERIE VAN FINANCIEN VAN BELGIE Administratie der directe belastingen VERKLARENDE NOTA 276 INT. (Not.) (A) 1999 "Het formulier 276 Int.-Aut. is aangepast voor computerverwerking en dient bijgevolg

Nadere informatie

Internet 979-1627220-50 IBAN BE86 9791 6272 2050 MEVROUW CHERLET SOFIE BLAD 01 NR VALUTA OMSCHRIJVING BEDRAG IN EUR OUD SALDO OP 09-09-2008 0,00+

Internet 979-1627220-50 IBAN BE86 9791 6272 2050 MEVROUW CHERLET SOFIE BLAD 01 NR VALUTA OMSCHRIJVING BEDRAG IN EUR OUD SALDO OP 09-09-2008 0,00+ MEVROUW CHERLET SOFIE BLAD 01 OUD SALDO OP 09-09-2008 0,00+ 1 REKENING GEOPEND OP NAAM VAN : WIJZIGING MEVROUW CHERLET SOFIE 01-05-1983 VERZENDING DAGAFSCHRIFTEN DAGELIJKS VIA INTERNET VOOR ALLE BEWERKINGEN

Nadere informatie

Gedragscode inzake bankoverstapdienst

Gedragscode inzake bankoverstapdienst switching - selfregulation - NL.docx version 2.0 Patrick Wynant 22/10/2010 Gedragscode inzake bankoverstapdienst Het European Banking Industry Committee (EBIC) heeft op vraag van de Europese Commissie

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN De boekhoudkundige verwerking met betrekking tot de toepassing van de overgangsregeling zoals vermeld in artikel 537 WIB 92 Ontwerpadvies van X november 2013 I. Inleiding

Nadere informatie

ING Life Personal Protected 1

ING Life Personal Protected 1 ING Life Personal Protected 1 Type levensverzekering Levensverzekering (tak 23), behorende tot het productengamma Secure Invest van ING Life Belgium nv waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen.

Nadere informatie

HOOFDSTUK I - DEFINITIES... 3

HOOFDSTUK I - DEFINITIES... 3 Inhoudstafel HOOFDSTUK I - DEFINITIES... 3 HOOFDSTUK II VOORWERP VAN DE VERZEKERING... 3 1. Voorwerp van het contract... 3 2. Inwerkingtreding van het contract... 3 3. Grondslagen van het contract... 3

Nadere informatie

Europese Domiciliëring SEPA voor schuldeisers in Home Bank en/of Business Bank. Versie augustus 2014. ing.be/sepa

Europese Domiciliëring SEPA voor schuldeisers in Home Bank en/of Business Bank. Versie augustus 2014. ing.be/sepa Financial Supply Chain SEPA Europese Domiciliëring SEPA voor schuldeisers in Home Bank en/of Business Bank Versie augustus 2014 ing.be/sepa Doel van het document 3 Hoe een nieuwe invordering invoeren?

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 9 december 2016;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 9 december 2016; Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 15 juli 2016 houdende toekenning van een hinderpremie aan kleine ondernemingen die ernstige hinder ondervinden van openbare werken in

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BLUE SKY CLUB

ALGEMENE VOORWAARDEN BLUE SKY CLUB ALGEMENE VOORWAARDEN BLUE SKY CLUB De algemene voorwaarden Blue Sky Club worden beheerst door de Algemene bankvoorwaarden van Fintro. Artikel 1: BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 1.1 Blue Sky Club Blue Sky Club is

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van producten door ENGELTJEBENGELTJE.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van producten door ENGELTJEBENGELTJE. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van producten door. Het plaatsen van een bestelling op de website van leidt tot de aanvaarding van deze algemene voorwaarden. behoudt zich het

Nadere informatie

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel)

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) VOLMACHT gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1. 1. Voorwerp van de dienstverlening en taak van de advocaat 3

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1. 1. Voorwerp van de dienstverlening en taak van de advocaat 3 Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1 Tussen : hierna te noemen de advocaat (of het advocatenkantoor) en hierna te noemen de cliënt(en) 2 Wordt het volgende overeengekomen : 1. Voorwerp van

Nadere informatie

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES 1. Omschrijvingen Companywriters : De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 4600 Wezet (Visé) (België),

Nadere informatie

Hervorming gereglementeerde spaarrekeningen

Hervorming gereglementeerde spaarrekeningen Hervorming gereglementeerde spaarrekeningen Overzicht vragenlijst Waarom een hervorming van de gereglementeerde spaarrekeningen? 3 Wat houdt de hervorming concreet in? 3 Wie is geïmpacteerd door deze hervorming?

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 Tussen : Meester Dimitri Vantomme, advocaat met kantoor te 8500 Kortrijk, Beheerstraat 32. hierna te noemen de advocaat (of het advocatenkantoor), en hierna te

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ONMIDDELLIJKE RENTE OP ÉÉN HOOFD

ALGEMENE VOORWAARDEN ONMIDDELLIJKE RENTE OP ÉÉN HOOFD ALGEMENE VOORWAARDEN ONMIDDELLIJKE RENTE OP ÉÉN HOOFD Inhoudstafel Blz. Definities 5 Voorwerp van het contract 7 Artikel 1 : Aanvang van het contract 7 Artikel 2 : Duur van het contract 7 Artikel 3 : Eénmalige

Nadere informatie

Tarieven van kracht vanaf 14/03/2014 (voor wijzigingen vatbaar) Voor Hello bank! rekeningen met privé-gebruik (consumenten)

Tarieven van kracht vanaf 14/03/2014 (voor wijzigingen vatbaar) Voor Hello bank! rekeningen met privé-gebruik (consumenten) Tarieven van kracht vanaf 14/03/2014 (voor wijzigingen vatbaar) Voor Hello bank! rekeningen met privé-gebruik (consumenten) Overzicht 1 I. HET AANBOD HELLO BANK!... 3 1.1. Hello Zichtrekening... 3 1.2.

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23 CAMELEON - CAMELEON Dynamico CAMELEON - CAMELEON Dynamico 1 TYPE LEVENSVERZEKERING Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat gekoppeld is aan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1: definities 1.1. Ondernemer: De natuurlijk persoon (eenmanszaak) die op duurzame wijze een economisch doel nastreeft door producten en diensten van op afstand (e-commerce)

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/024 BERAADSLAGING NR 09/019 VAN 7 APRIL 2009 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN

Nadere informatie

REGLEMENT INTERNETSPAARREKENING

REGLEMENT INTERNETSPAARREKENING REGLEMENT INTERNETSPAARREKENING DEFINITIES In dit reglement wordt verstaan onder: Abonnement: Overeenkomst tussen de Bank en de Rekeninghouder om een Argenta Internetbank en/of -spaarrekening aan te gaan

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies van 4 september 2013 1

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies van 4 september 2013 1 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/12 - Erkenning van de opbrengsten en kosten die overeenstemmen met interesten en royalty's, evenals de toewijzing van de resultaten in de vorm van

Nadere informatie

verzekeringsvoorstel BA raad van mede-eigendom commissaris syndicus

verzekeringsvoorstel BA raad van mede-eigendom commissaris syndicus BA raad van mede-eigendom commissaris syndicus verzekering van de burger rechtelijke BA raad van mede-eigendom commissaris syndicus Dienstcode D07/448 FAX : 02/622.81.85 e-mail : professionalliability.production@axa.be

Nadere informatie

Keytrade Bank Luxembourg SA - Voorwaarden inzake kredietopening,

Keytrade Bank Luxembourg SA - Voorwaarden inzake kredietopening, Keytrade Bank Luxembourg SA - Voorwaarden inzake kredietopening, Artikel 1. Voorwerp van deze Algemene Voorwaarden 1.1 De Algemene Voorwaarden van Keytrade Bank Luxembourg SA (hierna de Bank ), regelen

Nadere informatie

-------------------------------

------------------------------- VERTROUWELIJK Volmachtovereenkomst ING Perpetuai III Tussen Naam: Bedrijf **: Vertegenwoordigd door **: Ondernemingsnummer **: Adres ***: ------------------------------- Tel***: ------------ E-mail***:

Nadere informatie

Grote plannen EN WILT U HAAR EEN FEEST BEZORGEN OM NOOIT TE VERGETEN. U LIEVER GESPREID WILT BETALEN. DAN HOEFT U AL UW RESER-

Grote plannen EN WILT U HAAR EEN FEEST BEZORGEN OM NOOIT TE VERGETEN. U LIEVER GESPREID WILT BETALEN. DAN HOEFT U AL UW RESER- Grote plannen U ZOU GRAAG EEN HUIS KOPEN OF BOUWEN. OF U DENKT AAN VERBOUWINGSWERKEN. UW SALON IS AAN VERVANGING TOE OF DE AUTO HEEFT ZIJN TIJD GEHAD. MISSCHIEN TROUWT UW DOCHTER EN WILT U HAAR EEN FEEST

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1 Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1 Tussen : hierna te noemen de advocaat (of het advocatenkantoor) en hierna te noemen de cliënt(en) 2 Wordt het volgende overeengekomen : 1. Voorwerp van

Nadere informatie

DB Pension Plan/DB Long Term Plan Algemene Voorwaarden

DB Pension Plan/DB Long Term Plan Algemene Voorwaarden DB Pension Plan/DB Long Term Plan Algemene Voorwaarden INHOUDSTAFEL Pag. Hoofdverzekering Hoofdstuk I Definities 2 Hoofdstuk II Voorwerp van de verzekering 2 Artikel 1 Voorwerp van het contract 2 Artikel

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/11/098 BERAADSLAGING NR 11/057 VAN 6 SEPTEMBER 2011 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Capiplan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21 Waarborgen

Capiplan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21 Waarborgen Capiplan Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21 Waarborgen - In geval van leven van de verzekerde op de einddatum van het contract waarborgt het contract de betaling van de totale

Nadere informatie

Gedragscode inzake bankoverstapdienst

Gedragscode inzake bankoverstapdienst switching - selfregulation - NL.doc x v ersion 1.0 Patrick Wynant 30/10/2009 Gedragscode inzake bankoverstapdienst Het European Banking Industry Committee (EBIC) heeft op vraag van de Europese Commissie

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN Versie maart 2013

ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN Versie maart 2013 ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN Versie maart 2013 I. ALGEMENE PRINCIPES Art. 1 Toepassingsgebied ING België nv, Marnixlaan 24, 1000 Brussel, België, hierna "ING" genoemd, is een bank vergund als

Nadere informatie

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Geldig vanaf 6/2/2015 DL Strategy Type Levensverzekering Levensverzekering met intrestvoet gewaarborgd door de verzekeringsmaatschappij (Tak 21).

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Kapitalisatiebon (tak 26)

ALGEMENE VOORWAARDEN Kapitalisatiebon (tak 26) ERG_KAP_AV-20-04-2015 ALGEMENE VOORWAARDEN Kapitalisatiebon (tak 26) INHOUDSTAFEL 1. DEFINITIES... 3 2. ALGEMENE DRAAGWIJDTE VAN DE OVEREENKOMST... 3 2.1. Voorwerp van de overeenkomst... 3 2.2. Inwerkingtreding

Nadere informatie

Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor juridische constructies

Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor juridische constructies Informatie & Advies: T +32(0)2 548 28 51 info@triodos.be Relatienummer: 0200 Relationship Manager : Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor juridische constructies De volgende rechtsvormen

Nadere informatie

BIJLAGE: REGLEMENT VAN DE DIENST «ING ZOOMIT» IN DE HOME BANKDIENSTEN

BIJLAGE: REGLEMENT VAN DE DIENST «ING ZOOMIT» IN DE HOME BANKDIENSTEN BIJLAGE: REGLEMENT VAN DE DIENST «ING ZOOMIT» IN DE HOME BANKDIENSTEN 1. VOORWERP VAN HET REGLEMENT VAN DE DIENST «ING ZOOMIT» Het reglement van de dienst ING Zoomit (hierna «het reglement» genoemd) heeft

Nadere informatie

de in het Aanvraagformulier vermelde rekening bij de Nieuwe Bank, waarnaar het betalingsverkeer in het kader van de

de in het Aanvraagformulier vermelde rekening bij de Nieuwe Bank, waarnaar het betalingsverkeer in het kader van de Algemene Voorwaarden Overstapservice 1. Definities Begrip Aanvraagformulier Concernonderdeel Incassant Incasso Incasso-machtiging Oude Bank Oude Rekening Nieuwe Bank Nieuwe Rekening Overstapservice Rekeninghouder

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23 cambio CAMBIO 1 TYPE LEVENSVERZEKERING WAARBORGEN Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Cambio

Nadere informatie

Aanvullende algemene voorwaarden en berichtgeving in verband met risico's voor junior spaarrekeningen

Aanvullende algemene voorwaarden en berichtgeving in verband met risico's voor junior spaarrekeningen Aanvullende algemene voorwaarden en berichtgeving in verband met risico's voor junior spaarrekeningen Lees dit document zorgvuldig en bewaar het voor toekomstig gebruik idealing.com Limited, freepost LON13628,

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 98/2014 van 19 november 2014 Betreft: Aanvraag van de Nationale Bank van België (NBB) om toegang te krijgen tot het Rijksregister en het Rijksregisternummer

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE ACCESSCARD

BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE ACCESSCARD BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE ACCESSCARD Artikel 1. ALGEMEEN Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de AccessCard. Voor alles wat er niet uitdrukkelijk in is bepaald, zijn de Algemene

Nadere informatie

Gecentraliseerde huurwaarborgen

Gecentraliseerde huurwaarborgen Gecentraliseerde huurwaarborgen Technische fiche Systeem van gecentraliseerde huurwaarborgen in het kader van de verhuur van sociale woningen: geblokkeerde spaarrekeningen op naam van huurders verbonden

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorwaarden waaronder investeringssubsidies kunnen worden toegekend aan toeristische logiezen

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorwaarden waaronder investeringssubsidies kunnen worden toegekend aan toeristische logiezen Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorwaarden waaronder investeringssubsidies kunnen worden toegekend aan toeristische logiezen DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 18 juli

Nadere informatie

cameleon/cameleon Dynamico

cameleon/cameleon Dynamico cameleon/cameleon Dynamico CAMELEON - CAMELEON DYNAMICO 1 TYPE LEVENSVERZEKERING WAARBORGEN Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat gekoppeld

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

GREENYARD Naamloze Vennootschap Strijbroek Sint-Katelijne-Waver RPR Antwerpen, afdeling Mechelen BTW BE

GREENYARD Naamloze Vennootschap Strijbroek Sint-Katelijne-Waver RPR Antwerpen, afdeling Mechelen BTW BE GREENYARD Naamloze Vennootschap Strijbroek 10 2860 Sint-Katelijne-Waver RPR Antwerpen, afdeling Mechelen BTW BE 0402.777.157 VOLMACHT VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 15 SEPTEMBER 2017 1 Ondergetekende

Nadere informatie

UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen De Gerlachekaai 20 te 2000 Antwerpen BTW BE 0860 409 202 RPR Antwerpen UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Laatste wijziging: 11 april. Soneritics Webdevelopment Rijksweg Zuid 56 6662 KG Elst 024 30 10 212 info@soneritics.

Algemene Voorwaarden. Laatste wijziging: 11 april. Soneritics Webdevelopment Rijksweg Zuid 56 6662 KG Elst 024 30 10 212 info@soneritics. Algemene Voorwaarden Laatste wijziging: 11 april 2013 Rijksweg Zuid 56 024 30 10 212 info@soneritics.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Algemene voorwaarden... 4 2.1. Definities... 4 2.2. Algemeen...

Nadere informatie

INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012

INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012 Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012 Deze nota tracht de belangrijkste

Nadere informatie

Offerte Invest for Life Corporate 2

Offerte Invest for Life Corporate 2 Offerte Invest for Life Corporate 2 Opgemaakt ter attentie van: Voorbeeld MySavings Aangeboden door: MySavings Antwerpselaan, 38 1000 - Bruxelles info@mysavings.be www.mysavings.be Deze offerte verplicht

Nadere informatie

Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie.

Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie. Beste klant, Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie. Om uw Colruyt-kaart zo snel mogelijk te kunnen bezorgen heb ik nog enkele gegevens nodig. Gelieve daarvoor

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/17 - De boekhoudkundige verwerking met betrekking tot de toepassing van de overgangsregeling zoals vermeld in artikel 537 WIB 92 Advies van 27 november

Nadere informatie

VOLMACHT. Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Sector BTW

VOLMACHT. Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Sector BTW Federale Overheidsdienst FINANCIEN Sector BTW OM UW BTW-TERUGGAAF VAN HET CREDITSALDO VAN UW REKENING-COURANT TE ONTVANGEN DIENT DIT FORMULIER, BEHOORLIJK INGEVULD, TE WORDEN AFGEGEVEN AAN DE POST OF AAN

Nadere informatie

Publicatiedata: - 1999-12-23 - 2000-12-19 - 2001-11-29 - 2006-09-20 - 2007-04-26

Publicatiedata: - 1999-12-23 - 2000-12-19 - 2001-11-29 - 2006-09-20 - 2007-04-26 KB van 13 december 1999 voor de uitbatingspunten gebruikt voor de promotie, de verkoop of de verhuur van goederen en diensten, aangevuld en gewijzigd met bepalingen uit de KB s van - 13 november 2000-8

Nadere informatie

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor rechtspersonen van toepassing op 1/5/2015

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor rechtspersonen van toepassing op 1/5/2015 Tarief van de meest voorkomende bankverrichtingen voor rechtspersonen van toepassing op 1/5/2015 Deze tarieflijst werd bijgewerkt op de hiervoor vermelde datum. Voor tarieven die na deze datum nog gewijzigd

Nadere informatie

Tariefmededeling CBC Banque (tarieven van toepassing op 1 januari 2017)

Tariefmededeling CBC Banque (tarieven van toepassing op 1 januari 2017) Tariefmededeling CBC Banque (tarieven van toepassing op 1 januari 2017) Deze tarieven zijn van toepassing op consumenten in de zin van Boek I van het Wetboek van economisch recht, consument in de zin van

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Advies op Maat.

Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Advies op Maat. Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Advies op Maat. Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05.

Nadere informatie

Pensioenspaarcontract van het type Universal Life

Pensioenspaarcontract van het type Universal Life Pensioenspaarcontract van het type Universal Life Algemene voorwaarden Securex Leven - VOV - Maatschappelijke zetel: Tervurenlaan 43, 1040 Brussel Erkend bij KB van 5.1.1982 (B.S. 23.1.1982) onder nr.

Nadere informatie