ING Business Account Reglement. Versie 08/2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ING Business Account Reglement. Versie 08/2014"

Transcriptie

1 I. Voorwerp en kader van dit Reglement ING Business Account Reglement Versie 08/2014 Het Reglement van de ING Business Account (hierna het "Reglement" genoemd) legt de relaties vast tussen ING België nv (hierna "ING België" genoemd) en de houder en/of medehouder van een ING Business Account (hierna de "cliënt" genoemd). Deze relaties zijn daarnaast ook onderworpen aan het Algemeen reglement van de verrichtingen van ING België (en in het bijzonder de bepalingen van de spaarrekeningen in artikel 75), voor zover de volgende bepalingen er niet van afwijken. Dit Reglement en het Algemeen reglement van de verrichtingen van ING België zijn beschikbaar op de website van ING België (www.ing.be), in de kantoren van ING België en bij ING Contact Center op het nummer II. Definitie De ING Business Account is een niet-gereglementeerde spaarrekening in euro. De ING Business Account is een rubriekrekening 1 van een ING-zichtrekening en heeft een professioneel doel. Als rubriekrekening, draagt de ING Business Account hetzelfde rekeningnummer 2 als de INGzichtrekening (een gewone zichtrekening, een Groene ING-rekening of een ING Ondernemingsrekening, hierna Referentierekening genoemd) waaraan ze gekoppeld is, uitgebreid met het rubrieknummer 084. De ING Business Account kan bij een kantoor van ING België geopend worden voor een onbeperkte termijn. Het kapitaal blijft op elk moment beschikbaar (onder voorbehoud van de bepalingen van punt V Beheer van dit Reglement ) III. Vergoeding en kosten Het kapitaal geboekt op een ING Business Account wordt vergoed door een interest berekend tegen een brutorentevoet op jaarbasis. Deze interest wordt verleend op alle kapitalen die geboekt blijven op de ING Business Account, en wordt berekend op basis van het werkelijke aantal verlopen dagen gedeeld door 365 (Actual/365). De brutorentevoet is niet gegarandeerd en kan op elk ogenblik aangepast worden, in overeenkomst met punt VI. Wijziging van de vergoeding van dit Reglement. De rentetarieven zijn beschikbaar op de website en in de publicatie "Jaarlijkse rente op Rekeningen" waarvan een kopie kan worden verkregen in alle kantoren van ING België. De vergoeding die verbonden is met het kapitaal dat zich op de ING Business Account bevindt, is onderworpen aan roerende voorheffing). De vergoeding kan op elk ogenblik aangepast worden, in overeenkomst met punt VI. Wijziging van de vergoeding van dit Reglement. De creditrente op de ING Business Account wordt berekend op de creditstanden in valuta en gecrediteerd op de ING Business Account per einde van elk kalendertrimester (met als valutadatum 1 De ING Business Account is niet onderworpen aan de bepalingen van artikel 21, 5 van het Wetboek der Inkomstenbelastingen en artikel 2 van het Koninklijk Besluit van 27 augustus 1993 tot uitvoering van het voormelde wetboek, gewijzigd door het Koninklijk Besluit van 1 juli 2006, het Koninklijk Besluit van 7 december 2008 en het Koninklijk Besluit van 27 september 2013 (onder voorbehoud van eventuele latere wijzigingen), Eis roerende voorheffing verschuldigd op de vergoedingen die met de ING Business Account zijn verbonden. 2 Het rubrieknummer is een uitbreiding van het referentie-rekeningnummer, bestaat uit drie cijfers en dient als identificatienummer voor de rubriekrekening (bv. BE ).

2 de einddatum van dit trimester). In afwijking hiervan is het tevens mogelijk om - bij wijze van permanente opdracht de creditrente te laten crediteren in de Referentierekening. De berekening en de storting van de vergoeding worden aan de cliënt van een ING Business Account meegedeeld door middel van een gedateerd bericht dat bij de rekeningafschriften van de cliënt wordt gevoegd. ING België rekent geen kosten aan voor de opening, het beheer of de sluiting van een ING Business Account door de cliënt, noch voor elke debet- of creditverrichting op deze rekening. IV. Opening De ING Business Account is een rubriek 3 van een ING-zichtrekening (hierna de "referentierekening" genoemd). Ze is uitsluitend bestemd voor houders van een referentierekening, ongeacht of het gaat om natuurlijke of rechtspersonen. De ING Business Account is voorbehouden aan rechtspersonen en aan natuurlijke personen in zoverre het gebruik ervan louter professioneel is. Elke houder of volmachthebber van de Referentierekening kan de opening van een eraan verbonden ING Business Account aanvragen. Elke aanvraag voor de opening van een ING Business Account is maar geldig onder voorbehoud van aanvaarding door ING België en wederzijds akkoord. Een ING Business Account kan via de kantoren van ING België worden geopend. De ING Business Account wordt automatisch geopend (onder voorbehoud van aanvaarding door ING) door de uitvoering van een specifieke overschrijvingsopdracht naar die ING Business Account vanaf de gekoppelde bankrekening. De ING Business Account kan tevens geopend worden op expliciete vraag van de cliënt zonder uitvoering van een initiële overschrijvingsopdracht De houder(s) en de volmachthebber(s), evenals de beheersvolmacht(en) die aan de ING Business Account zijn verbonden, zijn dezelfde als die van de Referentierekening. De volmachthebbers van de Referentierekening hebben dezelfde beheersvolmachten op de ING Business Account als deze die in dit Reglement aan de cliënt van de ING Business Account worden toegekend, echter binnen de limieten die in de documenten "Beheersvolmachten" van de Referentierekening zijn vermeld. De opening van een ING Business Account wordt vastgesteld door middel van een rekeningafschrift. De voorwaarden en de bepalingen (met in begrip van de periodiciteit) voor de mededeling van de rekeningafschriften waarin de met de ING Business Account verbonden verrichtingen vermeld worden, zijn dezelfde als die van de Referentierekening. De opening van een ING Business Account is gratis (onverminderd de eventuele kosten die aan de Referentierekening zijn verbonden). V. Beheer De personen die alleen of gezamenlijk, onbeperkt of niet, een volmacht hebben om bedragen te debiteren van de Referentierekening, hebben een onbeperkte volmacht om alleen ten gunste van de Referentierekening de ING Business Account te debiteren. De ING Business Account kan enkel worden gecrediteerd door overschrijvingen die volgen uit een bijzondere of permanente opdracht van gelijk welke zichtrekening van ING of van een andere financiële instelling. Van de ING Business Account kan alleen geld worden opgenomen door middel van overschrijvingen naar de betrokken Referentierekening. De cliënt kan het geld op zijn ING Business Account op elk moment volledig of gedeeltelijk overschrijven naar de betrokken Referentierekening. Er mag echter ook geld worden opgenomen van de ING Business Account om het even welk, al dan niet opeisbaar, door de cliënt verschuldigd bedrag aan ING België te betalen, en dit op initiatief van 3 Het rubrieknummer is een uitbreiding van het referentierekeningnummer, bestaat uit drie cijfers en dient als identificatienummer voor de rubriek (bv. BExx- xxxx- xxxx- xxxx -084).

3 ING België, overeenkomstig artikel 48 en 49 van het Algemeen reglement van de verrichtingen van ING België. Stortingen of afhalingen van contant geld zijn niet toegestaan bij de ING Business Account. De overschrijving van geld van de ING Business Account naar de Referentierekening gebeurt, met als valutadatum voor het debet op ING Business Account, de datum van de uitvoering. Bij creditering van de ING Business Account vanuit een rekening bij ING België, geldt de datum van uitvoering evenals als valutadatum voor de creditering op de ING Business Account. De met de ING Business Account verbonden verrichtingen worden vastgesteld door middel van rekeningafschriften. Het beheer van een ING Business Account is gratis (onverminderd de kosten die eventueel aan de Referentierekening zijn verbonden). VI. Wijziging van de vergoeding De vergoeding kan door ING België worden aangepast op initiatief van ING België naargelang de marktomstandigheden. De voorwaarden voor toekenning of berekening van de vergoeding kunnen eveneens door ING België worden gewijzigd ten gevolge van wettelijke bepalingen of op initiatief van ING België naargelang de marktomstandigheden. De door ING België voorgestelde wijzigingen van de vergoeding of van de voorwaarden voor de toekenning, aanrekening of berekening van de vergoedingen zullen binnen een redelijke termijn vóór de inwerkingtreding ervan worden meegedeeld aan de cliënt door middel van een gedateerd bericht, dat bij de rekeningafschriften van de cliënt wordt gevoegd of hem wordt toegezonden per gewone brief of elektronisch bericht. Daarnaast zullen de nieuwe voorwaarden opgenomen in de publicatie Jaarlijkse rente van de rekeningen. Die publicatie is ten laatste vanaf de inwerkingtreding van de wijzigingen ter beschikking van de cliënt. De aldus gewijzigde vergoeding of de gewijzigde voorwaarden van toekenning, aanrekening of berekening van de vergoeding treden in werking op de dag vermeld in het bericht waarvan sprake hierboven en in de publicatie van de vergoedingen (onder voorbehoud van punt III. Vergoeding en kosten van dit Reglement). Bij een dergelijke wijziging heeft de cliënt het recht om binnen de hierboven bepaalde redelijke termijn vóór de inwerkingtreding van de nieuwe rentevoeten of de nieuwe voorwaarden, de ING Business Account onmiddellijk, zonder kosten of schadevergoeding, af te sluiten, overeenkomstig punt VII. Sluiting van dit Reglement. Om geldige en objectieve redenen (bv.in geval van wijziging van de toepasselijke reglementering) kan ING België wel de voorwaarden van de vergoeding op de ING Business Account wijzigen zonder voorafgaand bericht. Als het gaat om een wijziging in het voordeel van de cliënt (bijvoorbeeld een tariefverhoging), behoudt ING België zich bovendien het recht voor om die wijziging door te voeren zonder voorafgaand bericht en zonder geldige reden. In beide voornoemde gevallen brengt ING België de cliënt wel zo snel mogelijk na de wijziging op de hoogte, en het staat de cliënt vrij om zijn ING Business Account onmiddellijk te sluiten, zonder kosten noch vergoeding, overeenkomstig punt VII. Sluiting van dit Reglement. Behoudens andersluidende dwingende wettelijke bepalingen worden de intresten als volgt berekend bij wijziging van de vergoeding : de intresten worden pro rata temporis berekend op basis van de verschillende rentevoeten die van kracht waren in de periode van het jaar waarop ze betrekking hebben; VII. Sluiting Te allen tijd en zonder verantwoording kan elke houder of volmachthebber van de Referentierekening de sluiting met onmiddellijke ingang van de ING Business Account aanvragen (onverminderd de volgende bepalingen van dit artikel), zonder kosten noch vergoeding. Zoals vermeld in punt IV. Opening van dit Reglement is de ING Business Account voorbehouden voor rechtspersonen en natuurlijke personen in zoverre het gebruik ervan louter professioneel is. Indien deze voorwaarden niet meer voldaan zouden zijn, dient de ING Business Account afgesloten te worden.

4 De afsluiting van de Referentierekening zal enkel mogelijk zijn indien de er aan verbonden ING Business Account voorafgaandelijk gesloten wordt. Een opdracht tot afsluiting van de Referentierekening zal bijgevolg ook de voorafgaandelijke afsluiting van de ING Business Account impliceren. Bij sluiting van de ING Business Account zal het creditsaldo bijgeschreven worden op de Referentierekening. De sluiting van een ING Business Account is gratis. ING België heeft het recht om op elk ogenblik en zonder verantwoording de ING Business Account van de cliënt zonder kosten of vergoeding te sluiten met inachtneming van een opzeggingstermijn van minimaal een maand die schriftelijk of op om het even welke andere duurzame drager wordt meegedeeld. Na ontvangst door ING België van de aanvraag van de cliënt om zijn ING Business Account te sluiten of na het verstrijken van de opzeggingstermijn voor de sluiting van de ING Business Account die door ING België aan de cliënt werd meegedeeld, en voor zover de ING Business Account van de cliënt een creditsaldo ten voordele van de cliënt heeft op het ogenblik van de vereffening van alle lopende verrichtingen en verbintenissen, wordt dit saldo, zo snel mogelijk en zonder extra kosten overgeboekt op de Referentierekening van de cliënt zoals bepaald in punt II. Definitie van dit Reglement. De ING Business Account wordt gedebiteerd ten laatste binnen vijf bankwerkdagen die naargelang het geval volgen op de ontvangst van de aanvraag van de cliënt voor de sluiting van zijn ING Business Account of op het verstrijken van de opzeggingstermijn voor de sluiting van deze rekening die door ING België werd meegedeeld. Zodra de bovenvermelde bedragen naar de Referentierekening zijn overgeschreven en voor zover de cliënt erom vraagt, zal ING België deze bedragen aan de cliënt uitbetalen of ze storten op de betaalrekening van een betalingsdienstverlener die door de cliënt wordt aangeduid. Voor sommige soorten Referentierekeningen kan het saldo niet aan de loketten worden opgenomen, maar kan het enkel naar een andere rekening worden overgemaakt. Deze bepaling geldt onverminderd de wettelijke bepalingen van openbare orde die ING België verplichten om de ING Business Account te sluiten en/of bijzondere maatregelen te nemen in uitzonderlijke omstandigheden. VIII. Klachten Onverminderd de bepalingen van artikelen 3, 10 en 19 van het Algemeen reglement van de verrichtingen van ING, dienen alle klachten betreffende een verrichting die door ING België werd afgehandeld, haar zo snel mogelijk schriftelijk te worden meegedeeld. Klachten kunnen in eerste instantie ingediend worden in het ING-kantoor waar de ING Business Account wordt beheerd. Alle klachten kunnen ook per brief worden opgestuurd naar het volgende adres: ING Mediation Service Marnixlaan Brussel. Als een dergelijke kennisgeving niet binnen een redelijke termijn plaatsvindt, rekening houdend met de aard van de betreffende verrichting, wordt de verrichting beschouwd als correct, juist en goedgekeurd door de cliënt. Voormelde termijn mag in geen enkel geval meer bedragen dan 60 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum van de betrokken verrichting.

5 IX. Aansprakelijkheid ING is aansprakelijk voor elke grove of opzettelijke fout van haar of van haar werknemers, niettegenstaande de beschikkingen van dit reglement, maar niet voor lichte fouten. X. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer De gegevens die aan ING België worden meegedeeld in het kader van de ING Business Account, worden door ING België verwerkt met het oog op centraal beheer van de cliënten, beheer van rekeningen en betalingen, vermogensbeheer (beleggingen), (eventueel) kredieten, (eventueel) makelaardij (o.a. van verzekeringen), marketing van bank- en/of verzekeringsdiensten (tenzij de betrokken natuurlijke persoon zich kosteloos en op eenvoudig verzoek tegen direct marketing verzet), globaal overzicht van de cliënt, controle op de verrichtingen en preventie van onregelmatigheden. Deze gegevens worden bovendien meegedeeld aan de andere vennootschappen van ING Groep in de Europese Unie die bank-, verzekerings- of financiële activiteiten uitoefenen (lijst op aanvraag) met het oog op centraal beheer van de cliënten, marketing van bank-, verzekerings- en financiële diensten (maar niet voor reclame per mail en tenzij de betrokken natuurlijke persoon zich kosteloos en op eenvoudig verzoek tegen direct marketing verzet), globaal overzicht van de cliënt, verstrekken van hun diensten (in voorkomend geval), en controle van de regelmatigheid van de verrichtingen (inclusief preventie van onregelmatigheden). Elke natuurlijke persoon kan kennis nemen van de gegevens die op hem betrekking hebben en ze laten verbeteren. Voor meer informatie kan artikel 6 (Bescherming van de persoonlijke levenssfeer) van het Algemeen reglement van de verrichtingen van ING België worden geraadpleegd. XI. Mededelingsplicht aan het centraal aanspreekpunt bij de Nationale Bank van België Sommige gegevens van de cliënt worden meegedeeld aan het centraal aanspreekpunt (hierna "CAP" genoemd), beheerd door de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, verantwoordelijk voor de verwerking van het CAP overeenkomstig de geldende reglementering over de werking van het centraal aanspreekpunt, zoals bedoeld in artikel van het Wetboek van inkomstenbelastingen ING België is ertoe gehouden om het CAP de volgende gegevens met betrekking tot elke cliënt mee te delen: a) het rijksregisternummer, of bij gebrek daaraan, de naam, de eerste officiële voornaam, de geboortedatum en -plaats (of bij gebrek daaraan het geboorteland) van de cliënt voor natuurlijke personen, het inschrijvingsnummer van de cliënt in de Kruispuntbank van Ondernemingen voor rechtspersonen indien zij daar geregistreerd zijn of de naam, de eventuele rechtsvorm en het land van vestiging voor de andere personen; b) het inschrijvingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen van ING België; c) de afsluitingsdatum van het kalenderjaar waarop de meegedeelde gegevens betrekking hebben; d) het IBAN-nummer ("International Bank Account Number") van elke rekening (inclusief de referentierekening waaraan de ING Business Account is gekoppeld) waarvan de cliënt (mede)houder is bij ING België. Voormelde gegevens worden elk jaar aan het CAP meegedeeld ten laatste op 31 maart van het kalenderjaar volgend op het jaar waarop de mededeling betrekking heeft. De gegevens vermeld in de punten a), b), c) en d) hierboven worden ook meegedeeld voor de kalenderjaren 2010, 2011, 2012 en 2013, en dat uiterlijk op 1 februari 2014 voor de kalenderjaren 2010, 2011 en 2012 en op 31 maart 2014 voor het kalenderjaar Deze gegevens worden door het CAP geregistreerd en bewaard voor een termijn van acht jaar vanaf de afsluitingsdatum: - voor de gegevens bedoeld onder punt a) hierboven: van het laatste kalenderjaar waarvoor deze identificatiegegevens aan het CAP werden meegedeeld; - voor de gegevens bedoeld in de punten b), c) en d) hierboven: van het kalenderjaar van de sluiting van de rekening waarvan het IBAN-nummer aan het CAP werd meegedeeld. Elke cliënt heeft het recht om bij de Nationale Bank van België kennis te nemen van de gegevens die op zijn naam door het CAP geregistreerd zijn. Hij heeft ook het recht om de rechtzetting of schrapping aan te vragen van onjuiste gegevens die op zijn naam door het CAP zijn geregistreerd. Dat recht moet bij ING worden uitgeoefend als zij de betrokken gegevens aan het CAP heeft meegedeeld.

6 De aan het CAP meegedeelde informatie mag enkel worden gebruikt om het bedrag van de belastbare inkomsten van de cliënt te bepalen of om de vermogenssituatie van de cliënt op te stellen en aldus de invordering van de belastingen en voorheffingen verschuldigd in hoofdsom en toebehoren, de belastingverhogingen en de administratieve boetes, interesten en kosten te garanderen. XII. Wijziging van dit Reglement Elke wijziging in de bepalingen van dit Reglement Iedere wijziging op initiatief van ING België in de bepalingen van dit Reglement of in de kenmerken van de ING Business Account zal tussen ING België en de cliënt volgens de volgende procedure worden overeengekomen: - De door ING België voorgestelde wijzigingen zullen aan de cliënt worden meegedeeld door middel van een gedateerd bericht dat bij de rekeningafschriften van de cliënt wordt gevoegd, of hem per gewone brief of elektronisch bericht worden toegezonden. - De wijzigingen worden van kracht na 30 kalenderdagen, te rekenen vanaf de datum van de kennisgeving of vanaf de in het bericht vermelde datum, op voorwaarde dat dit bericht minstens 30 kalenderdagen voor de inwerkingtreding van de wijzigingen is verzonden. Met een geldige reden (bijvoorbeeld bij wijziging van de geldende reglementering) of in geval van wijzigingen die niet ten nadele zijn van de cliënt kan ING België de bepalingen van dit Reglement ook wijzigen na een kortere kennisgevingsperiode dan 30 dagen. De wijzigingen worden dan van kracht op de datum die is vermeld in het bericht dat aan de cliënt op de hierboven beschreven wijze is meegedeeld. Indien de cliënt niet wenst toe te treden tot de voorgestelde wijzigingen, kan hij zijn ING Business Account onmiddellijk en zonder kosten vóór de datum van de inwerkingtreding sluiten. Hij geniet daarbij de vergoedingen die van toepassing zijn vóór die datum tot aan de datum van inwerkingtreding. Als de sluiting van de rekening niet vóór de inwerkingtreding van de wijzigingen wordt aangevraagd, dan wordt verondersteld dat de cliënt de geplande wijzigingen aanvaardt. ING België nv Bank Vennootschapszetel: Marnixlaan 24, B-1000 Brussel RPR Brussel btw BE BIC: BBRUBEBB Rekening: BE Verantwoordelijk uitgever: Inge Ampe Sint-Michielswarande 60, 1040 Brussel 08/2014

ING Business Account Reglement

ING Business Account Reglement I. Voorwerp en kader van dit Reglement ING Business Account Reglement 01/08/2015 Het Reglement van de ING Business Account (hierna het "Reglement" genoemd) legt de relaties vast tussen ING België nv (hierna

Nadere informatie

ING Lion Premium Boekje en ING Lion Deposit Reglement

ING Lion Premium Boekje en ING Lion Deposit Reglement ING Lion Premium Boekje en ING Lion Deposit Reglement I VOORWERP Artikel 1 Dit reglement van het ING Lion Premium Boekje of de ING Lion Deposit (hierna het "Reglement" genoemd) legt de relaties vast tussen

Nadere informatie

ING Tempo Sparen Reglement

ING Tempo Sparen Reglement ING Tempo Sparen Reglement I VOORWERP Artikel 1 Dit Reglement van een ING Tempo Sparen (hierna het 'Reglement' genoemd) legt de relaties vast tussen ING België nv (hierna 'ING België' genoemd) en de houder

Nadere informatie

ING Groen Boekje & ING Oranje Boekje Reglement

ING Groen Boekje & ING Oranje Boekje Reglement ING Groen Boekje & ING Oranje Boekje Reglement I VOORWERP Artikel 1 Dit Reglement van het ING Groen Boekje en ING Oranje Boekje (hierna het Reglement ) legt de relaties vast tussen ING België nv (hierna

Nadere informatie

Online Spaarrekening: precontractuele informatie

Online Spaarrekening: precontractuele informatie Online Spaarrekening: precontractuele informatie Informatie in verband met Fortis Bank De Online Spaarrekening is een product van Fortis Bank nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel (RPR 0403 199 702, BTW BE 403

Nadere informatie

CENTRALE KREDIETVERLENING NV. Uw vertrouwensspaarbank sedert 1956. Spaarbank van Belgische oorsprong. Kredietinstelling erkend door NBB

CENTRALE KREDIETVERLENING NV. Uw vertrouwensspaarbank sedert 1956. Spaarbank van Belgische oorsprong. Kredietinstelling erkend door NBB CENTRALE KREDIETVERLENING NV Uw vertrouwensspaarbank sedert 1956 Spaarbank van Belgische oorsprong Kredietinstelling erkend door NBB Deelnemer aan het Belgisch depositogarantiestelsel SPAARREKENING De

Nadere informatie

RECORD PREMIUM 1 1. Levensverzekering met een eenmalige premie van het type tak 21, met een gegarandeerde rentevoet op de gestorte nettopremie².

RECORD PREMIUM 1 1. Levensverzekering met een eenmalige premie van het type tak 21, met een gegarandeerde rentevoet op de gestorte nettopremie². RECORD PREMIUM 1 1 Type levensverzekering Waarborgen Levensverzekering met een eenmalige premie van het type tak 21, met een gegarandeerde rentevoet op de gestorte nettopremie². In geval van leven van

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE KASFACILITEIT I - Van kracht op 23 maart 2015

BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE KASFACILITEIT I - Van kracht op 23 maart 2015 BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE KASFACILITEIT I - Artikel 1 Terminologie De Bank : bpost bank N.V. Markiesstraat 1 bus 2-1000 Brussel, BTW BE 0456.038.471, RPR Brussel, handelend als kredietgever.

Nadere informatie

FORMULIER TOT MEDEDELING VAN REKENINGEN IN HET BUITENLAND AAN HET CENTRAAL AANSPREEKPUNT. Verklarende nota

FORMULIER TOT MEDEDELING VAN REKENINGEN IN HET BUITENLAND AAN HET CENTRAAL AANSPREEKPUNT. Verklarende nota FORMULIER TOT MEDEDELING VAN REKENINGEN IN HET BUITENLAND AAN HET CENTRAAL AANSPREEKPUNT Verklarende nota Het «Centraal aanspreekpunt» (CAP) is een geïnformatiseerde -databank die door de Nationale Bank

Nadere informatie

Verklarende nota BELANGRIJK :

Verklarende nota BELANGRIJK : WIJZIGINGSFORMULIEREN (AFSLUITING, DECUMUL, VERBETERING VAN DE GEGEVENS, SCHRAPPING) VOOR EEN REEDS AAN HET CENTRAAL AANSPREEKPUNT (CAP) MEDEGEDEELDE REKENING Verklarende nota Deze verklarende nota geeft

Nadere informatie

Productinformatie bij het openen van een KBC-Babyspaarrekening met facultatieve KBC- Rekeningverzekering via www.kbc.be

Productinformatie bij het openen van een KBC-Babyspaarrekening met facultatieve KBC- Rekeningverzekering via www.kbc.be Productinformatie bij het openen van een KBC-Babyspaarrekening met facultatieve KBC- Rekeningverzekering via www.kbc.be 1. De aanbieder KBC Bank NV, een financiële instelling met zetel te 1080 Brussel,

Nadere informatie

FAQ Gereglementeerde spaarrekeningen

FAQ Gereglementeerde spaarrekeningen FAQ Gereglementeerde spaarrekeningen Antwerpen, 01 januari 2015 Gevoeligheid: Publiek ARGENTA SPAARBANK NV, BELGIËLEI 49-53, 2018 ANTWERPEN 2/8 - DIRECTIE PRODUCTMANAGEMENT 01-01-2015 Inhoud 1 Algemeen...

Nadere informatie

Productinformatie bij het openen op afstand van een KBC-Spaarrekening met facultatieve KBC-Rekeningverzekering

Productinformatie bij het openen op afstand van een KBC-Spaarrekening met facultatieve KBC-Rekeningverzekering Productinformatie bij het openen op afstand van een KBC-Spaarrekening met facultatieve KBC-Rekeningverzekering 1. De aanbieder KBC Bank NV, een financiële instelling met zetel te 1080 Brussel, Havenlaan

Nadere informatie

VERZOEK AAN DE MINISTER VAN ECONOMIE

VERZOEK AAN DE MINISTER VAN ECONOMIE KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE ALGEMENE DIRECTIE ECONOMISCHE REGLEMENTERING DIENST VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM VERZOEK TOT VERLENING VAN EEN OCTROOI

Nadere informatie

COLLECTIEVE GARANTIEREGELING

COLLECTIEVE GARANTIEREGELING Een aantal jaar geleden werden in Nederland de eerste internetbanken geopend. In het begin waren mensen nog een beetje terughoudend om via het internet te bankieren. Deze vrees is voor een groot gedeelte

Nadere informatie

Hervorming gereglementeerde spaarrekeningen Veelgestelde vragen

Hervorming gereglementeerde spaarrekeningen Veelgestelde vragen Hervorming gereglementeerde spaarrekeningen Veelgestelde vragen ARGENTA BANK- EN VERZEKERINGSGROEP NV, BELGIËLEI 49-53, 2018 ANTWERPEN 2/12 Colofon Antwerpen, 31 december 2013 Verantwoordelijk uitgever:

Nadere informatie

MINISTERIE VAN FINANCIEN VAN BELGIE Administratie der directe belastingen VERKLARENDE NOTA 276 INT. (Not.) (A) 1999 "Het formulier 276 Int.-Aut. is aangepast voor computerverwerking en dient bijgevolg

Nadere informatie

REGLEMENT START2BANK SPAARREKENINGEN. Bijlage 12 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen.

REGLEMENT START2BANK SPAARREKENINGEN. Bijlage 12 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. REGLEMENT START2BANK SPAARREKENINGEN. Bijlage 12 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. Dit reglement regelt de rechten en verplichtingen van de klant en de Bank wat betreft de opening en het

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ING Life Optima

Algemene Voorwaarden ING Life Optima Algemene Voorwaarden ING Life Optima Inhoudstafel I. Beschrijving van de verzekering 1. Opbouw van het kapitaal 2. Kapitalisatie van de premie 2.1. Gegarandeerde interestvoet 2.2. Winstdeelname II. Het

Nadere informatie

Internet 979-1627220-50 IBAN BE86 9791 6272 2050 MEVROUW CHERLET SOFIE BLAD 01 NR VALUTA OMSCHRIJVING BEDRAG IN EUR OUD SALDO OP 09-09-2008 0,00+

Internet 979-1627220-50 IBAN BE86 9791 6272 2050 MEVROUW CHERLET SOFIE BLAD 01 NR VALUTA OMSCHRIJVING BEDRAG IN EUR OUD SALDO OP 09-09-2008 0,00+ MEVROUW CHERLET SOFIE BLAD 01 OUD SALDO OP 09-09-2008 0,00+ 1 REKENING GEOPEND OP NAAM VAN : WIJZIGING MEVROUW CHERLET SOFIE 01-05-1983 VERZENDING DAGAFSCHRIFTEN DAGELIJKS VIA INTERNET VOOR ALLE BEWERKINGEN

Nadere informatie

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel)

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) VOLMACHT gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23 CAMELEON - CAMELEON Dynamico CAMELEON - CAMELEON Dynamico 1 TYPE LEVENSVERZEKERING Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat gekoppeld is aan

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN De boekhoudkundige verwerking met betrekking tot de toepassing van de overgangsregeling zoals vermeld in artikel 537 WIB 92 Ontwerpadvies van X november 2013 I. Inleiding

Nadere informatie

Europese Domiciliëring SEPA voor schuldeisers in Home Bank en/of Business Bank. Versie augustus 2014. ing.be/sepa

Europese Domiciliëring SEPA voor schuldeisers in Home Bank en/of Business Bank. Versie augustus 2014. ing.be/sepa Financial Supply Chain SEPA Europese Domiciliëring SEPA voor schuldeisers in Home Bank en/of Business Bank Versie augustus 2014 ing.be/sepa Doel van het document 3 Hoe een nieuwe invordering invoeren?

Nadere informatie

Gedragscode inzake bankoverstapdienst

Gedragscode inzake bankoverstapdienst switching - selfregulation - NL.docx version 2.0 Patrick Wynant 22/10/2010 Gedragscode inzake bankoverstapdienst Het European Banking Industry Committee (EBIC) heeft op vraag van de Europese Commissie

Nadere informatie

Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor juridische constructies

Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor juridische constructies Informatie & Advies: T +32(0)2 548 28 51 info@triodos.be Relatienummer: 0200 Relationship Manager : Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor juridische constructies De volgende rechtsvormen

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/024 BERAADSLAGING NR 09/019 VAN 7 APRIL 2009 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN

Nadere informatie

REGLEMENT INTERNETSPAARREKENING

REGLEMENT INTERNETSPAARREKENING REGLEMENT INTERNETSPAARREKENING DEFINITIES In dit reglement wordt verstaan onder: Abonnement: Overeenkomst tussen de Bank en de Rekeninghouder om een Argenta Internetbank en/of -spaarrekening aan te gaan

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies van 4 september 2013 1

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies van 4 september 2013 1 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/12 - Erkenning van de opbrengsten en kosten die overeenstemmen met interesten en royalty's, evenals de toewijzing van de resultaten in de vorm van

Nadere informatie

Keytrade Bank Luxembourg SA - Voorwaarden inzake kredietopening,

Keytrade Bank Luxembourg SA - Voorwaarden inzake kredietopening, Keytrade Bank Luxembourg SA - Voorwaarden inzake kredietopening, Artikel 1. Voorwerp van deze Algemene Voorwaarden 1.1 De Algemene Voorwaarden van Keytrade Bank Luxembourg SA (hierna de Bank ), regelen

Nadere informatie

OPENING VAN GELDREKENING(EN) met daaraan gekoppeld een effectenrekening natuurlijke personen

OPENING VAN GELDREKENING(EN) met daaraan gekoppeld een effectenrekening natuurlijke personen OPENING VAN GELDREKENING(EN) met daaraan gekoppeld een effectenrekening natuurlijke personen CLIËNTENOVEREENKOMST TUSSEN a) KBC Securities NV, met maatschappelijke zetel te 1080 Brussel, Havenlaan 12,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Kapitalisatiebon (tak 26)

ALGEMENE VOORWAARDEN Kapitalisatiebon (tak 26) ERG_KAP_AV-20-04-2015 ALGEMENE VOORWAARDEN Kapitalisatiebon (tak 26) INHOUDSTAFEL 1. DEFINITIES... 3 2. ALGEMENE DRAAGWIJDTE VAN DE OVEREENKOMST... 3 2.1. Voorwerp van de overeenkomst... 3 2.2. Inwerkingtreding

Nadere informatie

INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012

INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012 Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012 Deze nota tracht de belangrijkste

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) Model aanvraagformulier voor een registratie, een toelating en/of een erkenning

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) Model aanvraagformulier voor een registratie, een toelating en/of een erkenning Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) Model aanvraagformulier voor een registratie, een toelating en/of een erkenning I. AARD VAN DE AANVRAAG Deze aanvraag betreft: een registratie,

Nadere informatie

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES 1. Omschrijvingen Companywriters : De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 4600 Wezet (Visé) (België),

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23 cambio CAMBIO 1 TYPE LEVENSVERZEKERING WAARBORGEN Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Cambio

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN

ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN Inhoudstafel Blz. Artikel 1 : Definities 4 Artikel 2 : Doel van het contract - Algemene beschrijving 4 Artikel 3 : Ingangsdatum van het contract

Nadere informatie

Aanvullende algemene voorwaarden en berichtgeving in verband met risico's voor junior spaarrekeningen

Aanvullende algemene voorwaarden en berichtgeving in verband met risico's voor junior spaarrekeningen Aanvullende algemene voorwaarden en berichtgeving in verband met risico's voor junior spaarrekeningen Lees dit document zorgvuldig en bewaar het voor toekomstig gebruik idealing.com Limited, freepost LON13628,

Nadere informatie

cameleon/cameleon Dynamico

cameleon/cameleon Dynamico cameleon/cameleon Dynamico CAMELEON - CAMELEON DYNAMICO 1 TYPE LEVENSVERZEKERING WAARBORGEN Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat gekoppeld

Nadere informatie

verzekeringsvoorstel BA raad van mede-eigendom commissaris syndicus

verzekeringsvoorstel BA raad van mede-eigendom commissaris syndicus BA raad van mede-eigendom commissaris syndicus verzekering van de burger rechtelijke BA raad van mede-eigendom commissaris syndicus Dienstcode D07/448 FAX : 02/622.81.85 e-mail : professionalliability.production@axa.be

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Laatste wijziging: 11 april. Soneritics Webdevelopment Rijksweg Zuid 56 6662 KG Elst 024 30 10 212 info@soneritics.

Algemene Voorwaarden. Laatste wijziging: 11 april. Soneritics Webdevelopment Rijksweg Zuid 56 6662 KG Elst 024 30 10 212 info@soneritics. Algemene Voorwaarden Laatste wijziging: 11 april 2013 Rijksweg Zuid 56 024 30 10 212 info@soneritics.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Algemene voorwaarden... 4 2.1. Definities... 4 2.2. Algemeen...

Nadere informatie

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor rechtspersonen van toepassing op 1/5/2015

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor rechtspersonen van toepassing op 1/5/2015 Tarief van de meest voorkomende bankverrichtingen voor rechtspersonen van toepassing op 1/5/2015 Deze tarieflijst werd bijgewerkt op de hiervoor vermelde datum. Voor tarieven die na deze datum nog gewijzigd

Nadere informatie

VOLMACHT. Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Sector BTW

VOLMACHT. Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Sector BTW Federale Overheidsdienst FINANCIEN Sector BTW OM UW BTW-TERUGGAAF VAN HET CREDITSALDO VAN UW REKENING-COURANT TE ONTVANGEN DIENT DIT FORMULIER, BEHOORLIJK INGEVULD, TE WORDEN AFGEGEVEN AAN DE POST OF AAN

Nadere informatie

de in het Aanvraagformulier vermelde rekening bij de Nieuwe Bank, waarnaar het betalingsverkeer in het kader van de

de in het Aanvraagformulier vermelde rekening bij de Nieuwe Bank, waarnaar het betalingsverkeer in het kader van de Algemene Voorwaarden Overstapservice 1. Definities Begrip Aanvraagformulier Concernonderdeel Incassant Incasso Incasso-machtiging Oude Bank Oude Rekening Nieuwe Bank Nieuwe Rekening Overstapservice Rekeninghouder

Nadere informatie

Tarieven van kracht vanaf 14/03/2014 (voor wijzigingen vatbaar) Voor Hello bank! rekeningen met privé-gebruik (consumenten)

Tarieven van kracht vanaf 14/03/2014 (voor wijzigingen vatbaar) Voor Hello bank! rekeningen met privé-gebruik (consumenten) Tarieven van kracht vanaf 14/03/2014 (voor wijzigingen vatbaar) Voor Hello bank! rekeningen met privé-gebruik (consumenten) Overzicht 1 I. HET AANBOD HELLO BANK!... 3 1.1. Hello Zichtrekening... 3 1.2.

Nadere informatie

-------------------------------

------------------------------- VERTROUWELIJK Volmachtovereenkomst ING Perpetuai III Tussen Naam: Bedrijf **: Vertegenwoordigd door **: Ondernemingsnummer **: Adres ***: ------------------------------- Tel***: ------------ E-mail***:

Nadere informatie

Opladen van XML bestanden in Business Bank. Versie augustus 2014. ing.be/sepa

Opladen van XML bestanden in Business Bank. Versie augustus 2014. ing.be/sepa Financial Supply Chain SEPA Opladen van XML bestanden in Business Bank Versie augustus 2014 ing.be/sepa Introductie 3 Hoe laadt u een XML bestand op via Business Bank en hoe stuurt u deze door naar ING?

Nadere informatie

TWEEDE PROTOCOL TOT WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN DE REGERING VAN BELGIE DE REGERING VAN NIEUW-ZEELAND TOT HET VERMIJDEN VAN DUBBELE BELASTING

TWEEDE PROTOCOL TOT WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN DE REGERING VAN BELGIE DE REGERING VAN NIEUW-ZEELAND TOT HET VERMIJDEN VAN DUBBELE BELASTING TWEEDE PROTOCOL TOT WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN DE REGERING VAN BELGIE EN DE REGERING VAN NIEUW-ZEELAND TOT HET VERMIJDEN VAN DUBBELE BELASTING EN TOT HET VOORKOMEN VAN HET ONTGAAN VAN BELASTING

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie Tak 21 en 23

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie Tak 21 en 23 Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie Tak 21 en 23 CAMBIO 1 TYPE LEVENSVERZEKERING Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Overstapservice

Algemene Voorwaarden Overstapservice Algemene Voorwaarden 1. Definities Aanvraagformulier Het door de Nieuwe Bank verstrekte Aanvraagformulier, waarin de Rekeninghouder opdracht geeft tot het uitvoeren van de. Er is een Aanvraagformulier

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 - tweedelijnsbijstand

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 - tweedelijnsbijstand Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 - tweedelijnsbijstand Tussen : Meester Dimitri Vantomme, advocaat met kantoor te 8500 KORTRIJK, Beheerstraat 32. hierna te noemen de advocaat, en hierna te noemen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OVERSTAPSERVICE

ALGEMENE VOORWAARDEN OVERSTAPSERVICE ALGEMENE VOORWAARDEN OVERSTAPSERVICE 1. Definities Aanvraagformulier Het door de Nieuwe Bank verstrekte Aanvraagformulier Overstapservice, waarin de Rekeninghouder opdracht geeft tot het uitvoeren van

Nadere informatie

BIJLAGE IV: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HET STOCKBONUS PLAN

BIJLAGE IV: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HET STOCKBONUS PLAN BIJLAGE IV: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HET STOCKBONUS PLAN INHOUD 1. Doel... 1 2. Definities... 1 3. Toekenning van het aantal Eenheden... 3 4. Vernietiging... 4 5. Bijzondere gevallen... 4 5.1. Definitieve

Nadere informatie

REGLEMENT BELEGGERSGIRO HJCO. vastgesteld op 24 juli 2014

REGLEMENT BELEGGERSGIRO HJCO. vastgesteld op 24 juli 2014 REGLEMENT BELEGGERSGIRO HJCO vastgesteld op 24 juli 2014 1. Definities 1.1. In dit reglement beleggersgiro HJCO wordt verstaan onder: AFM : de Stichting Autoriteit Financiële Markten; Bankrekening : de

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN Versie maart 2013

ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN Versie maart 2013 ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN Versie maart 2013 I. ALGEMENE PRINCIPES Art. 1 Toepassingsgebied ING België nv, Marnixlaan 24, 1000 Brussel, België, hierna "ING" genoemd, is een bank vergund als

Nadere informatie

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Geldig vanaf 6/2/2015 DL Strategy Type Levensverzekering Levensverzekering met intrestvoet gewaarborgd door de verzekeringsmaatschappij (Tak 21).

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015)

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015) Deze algemene voorwaarden van de ING-kredieten onderworpen aan de wetgeving op het consumentenkrediet (hierna de "Algemene voorwaarden" genoemd) hebben tot doel een beschrijving te geven van de dienstverlening

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015)

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015) Deze algemene voorwaarden van de ING-kredieten onderworpen aan de wetgeving op het consumentenkrediet (hierna de "Algemene voorwaarden" genoemd) hebben tot doel een beschrijving te geven van de dienstverlening

Nadere informatie

Onderdeel A: Algemene voorwaarden

Onderdeel A: Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN MARKETINGSERVICE MERCURIUS, gevestigd te Capelle aan den IJssel Onderdeel A: Algemene voorwaarden Onderdeel B: Algemene voorwaarden Cursussen en Workshops Inschrijving

Nadere informatie

Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel

Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel De integrale versie van de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel is beschikbaar op volgende website:

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE OVER DE REKENINGEN EN KAARTEN

ALGEMENE INFORMATIE OVER DE REKENINGEN EN KAARTEN Dit document is bestemd om iedereen die eventueel een door ING België aangeboden rekening en/of kaart wil aanschaffen de door de Belgische wetgeving voorgeschreven informatie te geven. Inhoud 1. Algemene

Nadere informatie

Pensioenspaarcontract van het type Universal Life

Pensioenspaarcontract van het type Universal Life Pensioenspaarcontract van het type Universal Life Algemene voorwaarden Securex Leven - VOV - Maatschappelijke zetel: Tervurenlaan 43, 1040 Brussel Erkend bij KB van 5.1.1982 (B.S. 23.1.1982) onder nr.

Nadere informatie

Overeenkomst huwelijksbemiddeling

Overeenkomst huwelijksbemiddeling Overeenkomst huwelijksbemiddeling De klant heeft gedurende zeven werkdagen (1) te rekenen van de dag volgend op die van de ondertekening van de overeenkomst, het recht om deze op te zeggen, kosteloos en

Nadere informatie

VOLMACHT VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN OBLIGATIEHOUDERS

VOLMACHT VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN OBLIGATIEHOUDERS VOLMACHT VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN OBLIGATIEHOUDERS Deze volmacht is geen verzoek tot verlening van volmacht overeenkomstig de bepalingen van artikel 578 van het Wetboek van vennootschappen en wordt

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Advies op Maat.

Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Advies op Maat. Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Advies op Maat. Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05.

Nadere informatie

Voorwaarden. Voorwaarden. Betalen. Overstapservice. 1 Definities Aanvraagformulier. 2 Keuze en inleveren Aanvraagformulier

Voorwaarden. Voorwaarden. Betalen. Overstapservice. 1 Definities Aanvraagformulier. 2 Keuze en inleveren Aanvraagformulier Voorwaarden Betalen Voorwaarden 1 Definities Aanvraagformulier Het door de Nieuwe Bank verstrekte Aanvraagformulier, waarin de Rekeninghouder opdracht geeft tot het uitvoeren van de. Er is een Aanvraagformulier

Nadere informatie

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------ Administratieve schikking betreffende de toepassingsmodaliteiten van artikel 9 van het Algemeen Verdrag betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Marokko (B.S.:07/12/2004)

Nadere informatie

Life Cycle Plan 1. Aanvullende waarborg optioneel:

Life Cycle Plan 1. Aanvullende waarborg optioneel: Life Cycle Plan 1 Type levensverzekering Levensverzekering waarvan het rendement verbonden is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen - In geval van leven van de verzekerde (= verzekeringsnemer) op

Nadere informatie

Voorwaarden Credit Europe Ondernemersrekening en Credit Europe Ondernemersdeposito

Voorwaarden Credit Europe Ondernemersrekening en Credit Europe Ondernemersdeposito Definities Voorwaarden: Bank : Credit Europe Bank N.V. Rekening : Credit Europe Ondernemersrekening dan wel de die door Rekeninghouder bij de Bank wordt aangehouden overeenkomstig de Credit Europe Ondernemersrekening

Nadere informatie

Principe. Daarom heeft de wetgever 2 belangrijke beperkingen ingevoerd. Beperking 1: maximumstand rekening-courant

Principe. Daarom heeft de wetgever 2 belangrijke beperkingen ingevoerd. Beperking 1: maximumstand rekening-courant Welke interest mag u nu betalen op uw rekening-courant? Welke interest mag u nu betalen op uw rekening-courant?... Principe... Beperking 1: maximumstand rekening-courant... Een voorbeeld verduidelijkt

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Informatief 148 www.moorestephens.be Onderwerp Welke interest mag u nu betalen op uw rekening-courant? Datum 24 september 2014 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document

Nadere informatie

SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE WERKNEMERS TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 302. Inhoudstafel... 1. 1 Voorwerp... 2. 2 Werking in de tijd...

SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE WERKNEMERS TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 302. Inhoudstafel... 1. 1 Voorwerp... 2. 2 Werking in de tijd... SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE WERKNEMERS TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 302 Inhoudstafel Inhoudstafel... 1 1 Voorwerp... 2 2 Werking in de tijd... 2 3 Aansluiting... 2 4 De solidariteitsinstelling

Nadere informatie

Opening van geldrekening(en)

Opening van geldrekening(en) Opening van geldrekening(en) met daaraan gekoppeld een effectenrekening natuurlijke personen Een onderneming van de KBC-groep Klantenovereenkomst TUSSEN a) KBC Securities NV, met maatschappelijke zetel

Nadere informatie

Reglement Starterscontract

Reglement Starterscontract Reglement Starterscontract Artikel 1 Situering De Stad Gent, zijnde het College van Burgemeester en Schepenen, kan onder de voorwaarden bepaald in dit reglement, een toelage toekennen aan startende ondernemers,

Nadere informatie

Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie.

Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie. Beste klant, Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie. Om uw Colruyt-kaart zo snel mogelijk te kunnen bezorgen heb ik nog enkele gegevens nodig. Gelieve daarvoor

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21. Waarborgen

Top-Hat Plus Plan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21. Waarborgen Top-Hat Plus Plan Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21. Waarborgen - In geval van leven van de verzekerde op de einddatum van het contract waarborgt het contract de betaling van

Nadere informatie

ING Life Savings Plan

ING Life Savings Plan Type levensverzekering ING Life Savings Plan Levensverzekering met flexibele premies van het type tak 21 waarvan de interestvoet op de gestorte netto premie(1) gegarandeerd is. Waarborgen Bij leven van

Nadere informatie

Spaarrekening. sparen en beleggen

Spaarrekening. sparen en beleggen Spaarrekening sparen en beleggen Sparen is ontzettend belangrijk U spaart voor een specifiek doel, een geplande aankoop, om geld achter de hand te hebben of Allemaal uitstekende redenen om te sparen. Logisch

Nadere informatie

Meest gestelde vragen over het opvolgen van uw verrichtingen in KBC-Online

Meest gestelde vragen over het opvolgen van uw verrichtingen in KBC-Online Meest gestelde vragen over het opvolgen van uw verrichtingen in KBC-Online 1. Wat betekent de keuze voor digitale rekeningafschriften? Als cliënt bij KBC kunt u kiezen hoe u de verrichtingen op uw rekeningen

Nadere informatie

FINANCIELE INFORMATIEFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR COMBINATIE VAN TAK 21 EN TAK 23 Onyx Portfolio 1

FINANCIELE INFORMATIEFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR COMBINATIE VAN TAK 21 EN TAK 23 Onyx Portfolio 1 Type levensverzekering Een levensverzekering waarbij een gewaarborgd rendement (tak 21) gecombineerd kan worden met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). De verzekeringnemer bepaalt

Nadere informatie

Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor zelfstandigen

Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor zelfstandigen Informatie & Advies: T +32(0)2 548 28 51 info@triodos.be Relatienummer: 0200 Relationship Manager : Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor zelfstandigen U kunt dit formulier inclusief handtekeningkaart

Nadere informatie

Administratieve uitvoering overeenkomst spaarloonregeling

Administratieve uitvoering overeenkomst spaarloonregeling ASR Bank N.V. K.v.K. Rotterdam 24046654 Postbus 744 3000 AS Rotterdam Bankrek.nr. 26.66.50.007 Telefoon (010) 401 75 83 Fax (010) 433 11 91 www.asrbank.nl Administratieve uitvoering overeenkomst spaarloonregeling

Nadere informatie

Addendum bij de contractvoorwaarden van uw Easy Fund Plan, ALSK-Fund Plan en Easy Future Plan

Addendum bij de contractvoorwaarden van uw Easy Fund Plan, ALSK-Fund Plan en Easy Future Plan Waarom dit addendum? Addendum bij de contractvoorwaarden van uw Easy Fund Plan, ALSK-Fund Plan en Easy Future Plan Momenteel beschikt u enkel over de mogelijkheid om te investeren in beleggingsfondsen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Overstap service

Algemene Voorwaarden Overstap service Algemene Voorwaarden Overstap service 1 Definities Aanvraagformulier Het door de Nieuwe Bank verstrekte Aanvraagformulier Overstapservice, waarin de Rekeninghouder opdracht geeft tot het uitvoeren van

Nadere informatie

RENPART VASTGOED HOLDING N.V.

RENPART VASTGOED HOLDING N.V. RENPART VASTGOED HOLDING N.V. INBRENG EN OVERDRACHT CERTIFICATEN Wilt u hieronder de gevraagde gegevens invullen, daarna het document afdrukken, ondertekenen en met een kopie van een geldig legitimatiebewijs

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ONMIDDELLIJKE RENTE OP ÉÉN HOOFD

ALGEMENE VOORWAARDEN ONMIDDELLIJKE RENTE OP ÉÉN HOOFD ALGEMENE VOORWAARDEN ONMIDDELLIJKE RENTE OP ÉÉN HOOFD Inhoudstafel Blz. Definities 5 Voorwerp van het contract 7 Artikel 1 : Aanvang van het contract 7 Artikel 2 : Duur van het contract 7 Artikel 3 : Eénmalige

Nadere informatie

BEHEERSREGLEMENT ERGO Life Return

BEHEERSREGLEMENT ERGO Life Return BEHEERSREGLEMENT ERGO Life Return 1.1. Inhoud beheersreglement 1.1. Inhoud beheersreglement...3 1.2. Situering...3 1.3. Beleggingsvormen (tak 23)...3 1.3.1. Algemene omschrijving...3 1.3.2. ERGO Life Euro

Nadere informatie

Budgetplan Algemene Voorwaarden

Budgetplan Algemene Voorwaarden Budgetplan Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Budgetplan Inhoud I. 3 Mandaat Baloise Insurance Deelnemende polissen Voorwaarden Aanvang Budgetplan Inning Toekenning van reeds betaalde sommen Voorbeeld

Nadere informatie

Professionelen. e-rubriek notaris

Professionelen. e-rubriek notaris Professionelen e-rubriek notaris Al uw rubriekrekeningen in een muisklik In het kader van uw beroepsactiviteit moet u geregeld rubriekrekeningen openen en afsluiten. Voortaan is dit alles online en in

Nadere informatie

Deutsche Bank Tarieven en intrestvoeten

Deutsche Bank Tarieven en intrestvoeten Deutsche Bank Tarieven en intrestvoeten Van toepassing op 01/08/2015 6759 DB E-Account DB Investor Account Klassieke Zichtrekening 1 ZICHTREKENINGEN IN EURO Beheerskosten opening gratis gratis gratis afsluiting

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1. 1. Voorwerp van de dienstverlening en taak van de advocaat 3

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1. 1. Voorwerp van de dienstverlening en taak van de advocaat 3 Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1 Tussen : hierna te noemen de advocaat (of het advocatenkantoor) en hierna te noemen de cliënt(en) 2 Wordt het volgende overeengekomen : 1. Voorwerp van

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN (FAQ)

VEELGESTELDE VRAGEN (FAQ) VEELGESTELDE VRAGEN (FAQ) Q1 Wat is een bijkomende heffing op roerende inkomsten? Q2 Wie is onderhevig aan de bijkomende heffing op roerende inkomsten? Q3 Hoe wordt de bijkomende heffing op roerende inkomsten

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 Tussen : Meester Dimitri Vantomme, advocaat met kantoor te 8500 Kortrijk, Beheerstraat 32. hierna te noemen de advocaat (of het advocatenkantoor), en hierna te

Nadere informatie

Algemene Levering- en Betalingsvoorwaarden

Algemene Levering- en Betalingsvoorwaarden Algemene Levering- en Betalingsvoorwaarden (Gedeponeerd bij de kamer van koophandel en fabrieken Amsterdam, Kantoor IJmond d.d. 4 juni 1999.) Velsen-Noord, 4 juni 1999. I. Algemeen I.1. Deze voorwaarden

Nadere informatie

REGLEMENT SPAARREKENINGEN. Bijlage 7 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen.

REGLEMENT SPAARREKENINGEN. Bijlage 7 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. REGLEMENT SPAARREKENINGEN. Bijlage 7 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. Dit reglement regelt de rechten en verplichtingen van de klant en de Bank wat betreft het gebruik door een klant van

Nadere informatie

Reglement voor de toekenning van renteloze leningen. aan erkende culturele verenigingen

Reglement voor de toekenning van renteloze leningen. aan erkende culturele verenigingen Reglement voor de toekenning van renteloze leningen aan erkende culturele verenigingen Goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 januari 2002 Bekendgemaakt op 31 januari 2002 Artikel 1 Hoofdstuk I - Algemene

Nadere informatie

AANVULLENDE OVEREENKOMST OP DEELNEMINGSOVEREENKOMST MET BETREKKING TOT REKENING COURANT SVN MET DE AFKOOPMETHODIEK

AANVULLENDE OVEREENKOMST OP DEELNEMINGSOVEREENKOMST MET BETREKKING TOT REKENING COURANT SVN MET DE AFKOOPMETHODIEK AANVULLENDE OVEREENKOMST OP DEELNEMINGSOVEREENKOMST MET BETREKKING TOT REKENING COURANT SVN MET DE AFKOOPMETHODIEK DE DEELNEMER GEMEENTE HENGELO en STICHTING STIMULERINGSFONDS VOLKSHUISVESTING INZAKE STARTERSLENINGEN

Nadere informatie

Voorwaarden voor Incasso-acceptanten

Voorwaarden voor Incasso-acceptanten Voorwaarden voor Incasso-acceptanten 1 Definities Bank Debiteur Herroeping Incassant Incasso Incasso-zakelijk Incassobatch Incasso-opdracht Machtiging Overeenkomst Overstapservice Rekening SEPA-gebied

Nadere informatie

(hierna de "Vennootschap") BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 31 DECEMBER 2013

(hierna de Vennootschap) BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 31 DECEMBER 2013 ECONOCOM GROUP Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Marsveldplein 5, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel) (hierna

Nadere informatie

Securex Life Select One Onderschrijvingsformulier

Securex Life Select One Onderschrijvingsformulier Tussenpersoon : FSMA-nummer : Commissie: Securex Life Select One Onderschrijvingsformulier De ondergetekende verzekeringnemers hebben de intentie een overeenkomst met onderstaande productkenmerken bij

Nadere informatie