PROSPECTUS N 1 CONSUMENTENKREDIET

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROSPECTUS N 1 CONSUMENTENKREDIET"

Transcriptie

1 PROSPECTUS N 1 CONSUMENTENKREDIET LENING OP AFBETALING VASTGELEGD BIJ AUTHENTIEKE AKTE LENING OP AFBETALING VAN TOEPASSING VANAF NV CREDIMO Weversstraat ASSE Tel. +32(0) Fax +(0) Website : Ondernemingsnummer CBFA n Beheerd door het K.B. nr 43 van 15/12/1934 betreffende de kapitalisatieondernemingen toegelaten om verzekeringen te doen onder het nummer 1665, om de takken 21 (K.B. van 18/04/2002 en 07/05/2002), 23 en 26 (B.S. van 09/01/2004 en 09/02/2004) te beoefenen.

2 I N H O U D 1. INLEIDING 2. LENINGEN OP AFBETALING VASTGELEGD BIJ AUTHENTIEKE AKTE 2.1. Definitie & doel 2.2. Kredietbedrag & looptijd 2.3. Waarborgen 2.4. Ontleningskracht 2.5. Tarief & Rentevoeten Tarief Rentevoeten 2.6. Kosten 2.7. Uitbetaling 2.8. Terugbetaling 2.9. Vervroegde terugbetaling 3. LENINGEN OP AFBETALING (KLASSIEKE LENING OP AFBETALING ) 3.1. Definitie & doel 3.2. Kredietbedrag & looptijd 3.3. Waarborgen 3.4. Tarief 3.5. Uitbetaling 3.6. Terugbetaling 3.7. Vervroegde terugbetaling 4. PRAKTISCHE WERKWIJZE INDIENING LENINGSAANVRAAG

3 1. INLEIDING : Een lening op afbetaling is een kredietovereenkomst waarbij gelden ter beschikking worden gesteld van de consument, die zich ertoe verbindt de lening terug te betalen door periodieke stortingen. Binnen het gamma van de NV CREDIMO onderscheiden we 2 verschillende leningen op afbetaling : - de lening op afbetaling vastgelegd bij authentieke akte - de klassieke lening op afbetaling Deze beide kredietvormen worden in het prospectus nader beschreven. Elke natuurlijke persoon met een domicilie-adres in België kan in aanmerking komen voor een lening op afbetaling. De toekenning van de lening en het bedrag dat u kunt ontlenen is afhankelijk van uw terugbetalingsmogelijkheden. Teneinde uw leningsaanvraag te onderzoeken zullen wij u informatie vragen over uw financiële situatie (inkomsten, lasten, andere lopende financiële verplichtingen,..). Tijdens het onderzoek van uw kredietaanvraag zal de NV CREDIMO de Centrale voor Kredieten aan Particulieren van de Nationale Bank van België raadplegen. De toekenning van het krediet zal ondermeer afhankelijk zijn van het resultaat van dit onderzoek en de registratie van eventuele negatieve meldingen. U kan, als u dat wenst, rechtstreeks contact opnemen met de Centrale voor Kredieten aan Particulieren, Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel en op vertoon van kopie recto-verso van uw identiteitskaart inlichtingen verkrijgen over de registratie van uw gegevens.

4 2. LENING OP AFBETALING VASTGELEGD BIJ AUTHENTIEKE AKTE ; 2.1. Definitie en doel : Deze lening op afbetaling is een lening bestemd voor persoonlijke doeleinden en is gewaarborgd door een hypothecaire inschrijving op een onroerend goed, gelegen in België. Om in aanmerking te kunnen komen voor deze formule dient u eigenaar te zijn van een onroerend goed. U ondertekent bij deze kredietvorm een authentieke akte van hypotheekvestiging bij een notaris, naar uw keuze. Deze kredietformule is uitermate geschikt voor grotere leningbedragen en langere looptijden. Het doel van deze lening kan divers van aard zijn, zoals bvb. : - een belangrijke aankoop van een personenwagen, mobilhome, caravan,. realiseren. - een oplossing zoeken voor de centralisatie van meerdere leningen op afbetaling met een te zware maandlast (spreiding over een langere looptijd). - Vereiste is dat de kredietlast na centralisatie van alle lopende schulden een vermindering van de last inhoudt Kredietbedragen en looptijden : Bedrag Kredietbedrag > ,00 EUR tot ,00 EUR Kredietbedrag > ,00 EUR Maximale terugbetalingstermijn 120 maanden 240 maanden 2.3. Waarborgen : - Hypothecaire inschrijving in eerste rang op een onroerend goed in België gelegen : In dit geval mag het bedrag van de lening maximaal 100% van de venale waarde van het onroerend goed bedragen. OF : - Hypothecaire inschrijving in tweede rang : Het bedrag van de lening mag maximaal 100% van de waarde in gedwongen verkoop van het onroerend goed bedragen. In beide gevallen wordt steeds een schatting van het onroerend goed uitgevoerd door de NV CREDIMO, waarvan de maatschappij de kosten voor zijn rekening neemt. - Een solidaire borg - Inpandgeving van roerende waarden ; Deze inpandgeving zal rechtsgeldig gemaakt worden door overhandiging van de betrokken effecten aan de NV CREDIMO en de registratie van de inpandgeving. De kosten van deze inpandgeving zijn ten laste van de kredietnemer.

5 2.4. Ontleningskracht : Zoals vermeld in de inleiding van het prospectus is de toekenning van het krediet en het bedrag dat u kunt ontlenen afhankelijk van uw terugbetalingsmogelijkheden. Om voor deze kredietvorm in aanmerking te kunnen komen dient u te beschikken over een regelmatig inkomen en de periodieke terugbetalingslast van de lening (verhoogd met eventuele andere lopende kredietlasten) t.o.v. uw totaal periodiek netto inkomen mag niet meer dan 40 % bedragen Tarief en rentevoeten : Tarief : De gedagtekende tarieven die momenteel bij NV CREDIMO van toepassing zijn vindt u in bijlage van het prospectus Rentevoet : U heeft de keuze tussen een vaste rentevoet of een variabele rentevoet : Vaste rentevoet : Tot 10 jaar vast (onder voorwaarde van looptijd van minimum 60 maand) Deze rentevoet wordt bepaald op het ogenblik van het aanbod en blijft dezelfde voor de ganse duur van het krediet. Variabele rentevoet : Deze rentevoet varieert binnen bepaalde grenzen. Er wordt 1 variabiliteitsformule aangeboden : Formule 5/5/5 : - herziening van de rentevoet om de 5 jaar - koppeling aan de referte-index E (lineaire obligaties met een residuele looptijd van 5 jaar) De variabiliteit van de rentevoet is gebonden aan de schommelingen van de referte-index. De referte-indexen worden maandelijks gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De basisreferte-index, welke overeenstemt met de referte-index van de kalendermaand die voorafgaat aan de datum van het huidig tarief, is opgenomen in de tarieflijst, bijgevoegd bij deze prospectus. De herziening van de rentevoet gebeurt overeenkomstig de hierna volgende formule : Oorspronkelijke rentevoet + (Nieuwe referte-index ** - Basis referte-index* ) * referte-index van de kalendermaand voorafgaand aan de datum van huidig tarief (zie tarieflijst bij huidige prospectus ) ** referte-index van de kalendermaand voorafgaand aan de vastgestelde datum van de verandering. De verandering van de rentevoet is zowel in min als in meer beperkt tot 5 % van de oorspronkelijke rentevoet.

6 Er zal slechts een effectieve aanpassing van de rentevoet plaatsvinden indien het verschil, in min of in meer, ten aanzien van de rentevoet van de vorige periode minimum 0,5% bedraagt. Cijfervoorbeelden : * Vaste rentevoet : U leent ,00 EUR op een duurtijd van 10 jaar aan een vast jaarlijks kostenpercentage (**) van 8,45 %(*) : Dit resulteert in volgende financiële kenmerken : Kredietbedrag Duur jaarlijks kostenpercentage Maandelijkse betaling Totale kost Totaal terug J.K.P. (**) te betalen ,00 EUR 120 maand 8,45 % (*) 305,17 EUR ,40 EUR ,40 EUR De maandelijkse betaling bedraagt dus 305,17 EUR voor de gehele duurtijd van de lening. (*) Tarief van toepassing op Het jaarlijks kostenpercentage kan verschillen naargelang het kredietbedrag, de looptijd van de kredietovereenkomst of de betalingsregeling. Indien u een ander cijfervoorbeeld wenst, kan u zich richten tot onze maatschappelijke zetel of tot uw kredietbemiddelaar. (**) De rente die u betaalt als vergoeding voor een lening wordt uitgedrukt in een percentage op jaarbasis jaarlijkse kostenpercentage of J.K.P genoemd. Variabele rentevoet : Op 13/06/2006 doet CREDIMO een aanbod voor een lening van ,00 EUR, terugbetaalbaar in 15 jaar, volgens de formule 5/5/5. De akte wordt uiteindelijk verleden op 13/07/2006. Het jaarlijks kostenpercentage bedraagt 8,45% De rentevoet is vijfjaarlijks herzienbaar en gekoppeld aan index E (lineaire obligaties met een looptijd van 5 jaar). De eerste vijf jaar bedraagt de maandelijkse betaling 481,86 EUR. De basisreferte-index is deze die vermeld is op de tarieflijst die bij het prospectus is gevoegd (de waarde is die van de kalendermaand voorafgaand aan de datum van dat tarief, dus bij dit voorbeeld deze van februari 2006.) Op 13/06/2011 wordt de waarde van de referte-index E opgezocht in het Belgisch Staatsblad. Een voorbeeld : Index E in leningscontract = 3,159 Index E op 13/05/2011 = 3,534 Dan wordt het nieuwe jaarlijks kostenpercentage vanaf 13/07/2011 : 8,825%. 8,45% + (3,534-3,159) = 8,825 % Het saldo in kapitaal van de lening op 13/07/2011 bedraagt ,56 EUR, terugbetaalbaar op 10 jaar aan een jaarlijks kostenpercentage van 8,825% zodat de nieuwe maandelijkse afbetaling 489,15 EUR bedraagt.

7 Er wordt dan een nieuw aflossingsplan overgemaakt. Minimale en maximale afwijkingen : In het hierboven geschetst geval is de maximale afwijking zowel naar boven als naar beneden contractueel vastgelegd op 5%. Dit heeft voor gevolg dat de intrestvoet maximaal 13,45% kan bedragen en minimaal 3,45%. De wijziging, in meer of in min, wordt slechts doorgevoerd indien de afwijking in de jaarlijkse rentevoet minstens 0,5% bedraagt. In dit geval wordt de intrestvoet effectief aangepast Kosten : - Geen dossier noch schattingskosten. - De kosten verbonden aan de notariële akte en de hypotheekvestiging zijn te uwen laste Uitbetaling : Het ontleend bedrag wordt u overhandigd door de Notaris bij het verlijden van de akte Terugbetaling : De leningen zijn terugbetaalbaar onder de vorm van vaste verplichte mensualiteiten Deze bedragen bestaan uit een progressieve aflossingsstorting en een degressief intrestgedeelte. U betaalt via een permanente opdracht bij uw bankinstelling. De vaste vervaldatum is gelijk aan de datum waarop u de authentieke akte ondertekend heeft. De eerste betaling gebeurt de maand volgend op deze ondertekening Vervroegde terugbetaling : U beschikt over de mogelijkheid om uw lening op ieder ogenblik volledig vervroegd terug te betalen. U betaalt hiervoor een vergoeding voor wederbelegging gelijk aan zes maanden intrest. De wederbeleggingsvergoeding wordt berekend aan het jaarlijks kostenpercentage dat op het ogenblik van de vervroegde terugbetaling van toepassing is op de kredietovereenkomst. U kunt tevens opteren voor een gedeeltelijke vervroegde terugbetaling binnen de gestelde grenzen vermeld in het lastenboek dat aan de authentieke akte is gehecht. Bij volledige vervroegde terugbetaling wordt de wederbeleggingsvergoeding berekend op het bedrag van het verschuldigd saldo. Bij gedeeltelijke vervroegde terugbetaling wordt de wederbeleggingsvergoeding berekend op het bedrag van de vervroegde terugbetaling in kapitaal.

8 3. LENING OP AFBETALING ( Klassieke lening op afbetaling) 3.1. Definitie en doel : Deze lening is de ideale kredietvorm voor het realiseren van persoonlijke investeringen op korte of middellange termijn, zoals bvb. financieren van onvoorziene uitgaven, plaatsen van een tuinhuis, 3.2. Kredietbedragen en looptijden : Het minimum kredietbedrag is bepaald op 1.250,00 EUR. Deze kredietvorm is onderworpen aan de bepalingen van de Wet op het Consumentenkrediet (basistekst d.d ) en legt maximale looptijden op voor het terugbetalen van de lening en dit in functie van het ontleend bedrag. Kredietbedrag (EUR) Maximale terugbetalingstermijn (in maanden) Van 1.250,00 tot 2.500, ,01 tot 3.700, ,01 tot 5.600, ,01 tot 7.500, ,01 tot , ,01 tot , ,01 tot ,00 84 > , Cijfervoorbeeld : Kredietbedrag Duur Jaarlijks Kostenpercentage Maandelijkse betaling Totale kost Totaal terug J.K.P. (*) te betalen 6.000,00 EUR 42 x max. 16,50% (*) 184,29 EUR 1.740,18 EUR 7.740,18 EUR (*) Tarief van toepassing op Het jaarlijks kostenpercentage kan verschillen naargelang het kredietbedrag, de looptijd van de kredietovereenkomst of de betalingsregeling. Indien u een ander cijfervoorbeeld wenst, kan u zich richten tot de maatschappelijke zetel of tot uw kredietbemiddelaar Waarborgen : - Een akte van afstand van loon en schuldvordering. - Een solidaire borg - Roerende waarden Deze inpandgeving zal rechtsgeldig gemaakt worden door overhandiging van de betrokken effecten aan de NV CREDIMO en de registratie van de inpandgeving.

9 De kosten van deze inpandgeving zijn ten laste van de kredietnemer Tarief : U vindt de tarieven die momenteel van toepassing zijn in bijlage van het prospectus Uitbetaling : Het geleend bedrag wordt u rechtstreeks overgemaakt, onmiddellijk na de ondertekening van de kredietovereenkomst Terugbetaling : De terugbetaling gebeurt bij wijze van gelijke maandelijkse bedragen gedurende de ganse looptijd van de lening en wordt contractueel vastgelegd. U betaalt via een permanente opdracht bij uw bankinstelling. De vaste vervaldatum wordt bepaald op basis van de datum waarop u de kredietovereenkomst heeft ondertekend. De eerste betaling gebeurt 30 dagen na datum van ondertekening Vervroegde terugbetaling : U beschikt steeds over de mogelijkheid om uw lening op afbetaling geheel of gedeeltelijk vervroegd terug te betalen U dient daar wel een wederbeleggingsvergoeding voor te betalen. U dient tevens de NV CREDIMO ten minste 10 dagen voor de terugbetaling bij een aangetekende brief op de hoogte te brengen van uw voornemen. De wederbeleggingsvergoeding hangt af van het tijdstip waarop u de volledige vervroegde terugbetaling wenst uit te voeren en kan niet vooraf bepaald worden. Deze vergoeding bedraagt maximaal : - twee maanden van de totale kosten van het krediet voor een kredietovereenkomst met een kredietbedrag < 7.500,00 EUR - drie maanden van de totale kosten van het krediet voor kredietovereenkomsten met een kredietbedrag > 7.500,00 EUR. 4. PRAKTISCHE WERKWIJZE INDIENING DOSSIER : Indien u geïnteresseerd bent, kan u rechtstreeks bij onze maatschappij terecht of kan u zich wenden tot uw kredietbemiddelaar. Wij zullen u vragen een aanvraagformulier in te vullen en u meedelen welke documenten u ons dient over te maken. Zodra uw dossier aanvaard is wordt u een kredietaanbod overgemaakt ter ondertekening. Door ondertekening komt de kredietovereenkomst tot stand of in het geval van een lening op afbetaling vastgelegd bij authentieke akte door ondertekening van de notariële akte waarbij de notaris op dat tijdstip overgaat tot uitbetaling van het krediet.

10

St-Jozefskredietmaatschappij nv (SJK) Prospectus nr 10 van 1 september 2013

St-Jozefskredietmaatschappij nv (SJK) Prospectus nr 10 van 1 september 2013 St-Jozefskredietmaatschappij nv (SJK) Prospectus nr 10 van 1 september 2013 betreffende woonkredieten met gewestwaarborg toegestaan door de nv SJK (Sint-Jozefskredietmaatschappij) erkende sociale kredietvennootschap

Nadere informatie

Prospectus van toepassing vanaf 04/11/2014.

Prospectus van toepassing vanaf 04/11/2014. Prospectus van toepassing vanaf 04/11/2014. voor : BKCP nv, Waterloolaan 16 te 1000 Brussel, FSMA 023352A, BTW BE 0402 197 731- RPR Brussel. BIC: BKCPBEBB, IBAN: BE03 1106 0000 0184 www.bkcp.be Prospectus

Nadere informatie

Uw referentie inzake hypothecaire kredieten

Uw referentie inzake hypothecaire kredieten Uw referentie inzake hypothecaire kredieten Wettelijk prospectus EDITIE Nr. 15 GELDIG VANAF 17 MAART 2015 Dit prospectus is van toepassing op de kredietaanvragen die werden ingediend bij Elantis N.V. Elantis,

Nadere informatie

PROSPECTUS. sociaal woonkrediet. toegestaan door. kredietmaatschappij erkend door de Vlaamse regering

PROSPECTUS. sociaal woonkrediet. toegestaan door. kredietmaatschappij erkend door de Vlaamse regering PROSPECTUS sociaal woonkrediet toegestaan door nv kredietmaatschappij erkend door de Vlaamse regering ingeschreven bij beslissing van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen van 16 november

Nadere informatie

Hypothecair Krediet voor de particulier

Hypothecair Krediet voor de particulier Prospectus Hypothecair Krediet voor de particulier 01/06/2014 2 Voorwoord Eigenaar worden: één van de belangrijkste beslissingen in uw leven! Deze beslissing vereist een voorafgaande, gedetailleerde en

Nadere informatie

PROSPECTUS. sociaal woonkrediet. toegestaan door. nv Landwaarts Sociaal Woonkrediet. kredietmaatschappij erkend door de Vlaamse regering

PROSPECTUS. sociaal woonkrediet. toegestaan door. nv Landwaarts Sociaal Woonkrediet. kredietmaatschappij erkend door de Vlaamse regering PROSPECTUS sociaal woonkrediet toegestaan door nv Landwaarts Sociaal Woonkrediet kredietmaatschappij erkend door de Vlaamse regering ingeschreven bij beslissing van de Commissie voor het Bank-, Financiën-

Nadere informatie

Het nodige geld voor uw eigen huis. Het Woonkrediet in de praktijk

Het nodige geld voor uw eigen huis. Het Woonkrediet in de praktijk PROFESSIONELEN Kredieten Het nodige geld voor uw eigen huis Het Woonkrediet in de praktijk Inleiding Goede tijden, slechte tijden... mensen blijven dromen van een eigen huis of appartement. Dat is ook

Nadere informatie

Het nodige geld voor uw eigen huis

Het nodige geld voor uw eigen huis Het nodige geld voor uw eigen huis Soepel Woonkrediet in de praktijk www.fintro.be GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ Dromen van een eigen huis of appartement. Huren wordt alsmaar duurder. Veel mensen willen dan

Nadere informatie

Prospectus hypothecair krediet

Prospectus hypothecair krediet Prospectus hypothecair krediet 1 Inhoud INLEIDING... 3 WAT IS EEN HYPOTHECAIR KREDIET?... 4 HOE KOMT EEN HYPOTHECAIR KREDIET TOT STAND?... 6 WELK KREDIET KIEZEN?... 7 DE RENTEFORMULES... 7 Frequentie van

Nadere informatie

Maak uw immoprojecten waar

Maak uw immoprojecten waar Maak uw immoprojecten waar Alles wat u wilt weten over het hypothecair krediet. ing.be/huis 2015 hypothecair krediet 1 Inleiding 3 Het hypothecair krediet, concreet 4 De verschillende vormen van hypothecair

Nadere informatie

Ons Immo-Pack. Ook uw woonproject past erin.

Ons Immo-Pack. Ook uw woonproject past erin. WOONKREDIETEN EN VERZEKERINGEN Ons Immo-Pack. Ook uw woonproject past erin. Prospectus hypothecaire kredietopeningen nr 18 van toepassing vanaf 9 december 2014. 1 Inleiding Het woonkrediet van DVV: algemeen

Nadere informatie

Uw woonkrediet in 1-2-3

Uw woonkrediet in 1-2-3 s Uw woonkrediet in 1-2-3 http://www.woonkrediet-123-gids.be In samenwerking met : Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Uw woonkrediet in 123...4 STAP 1: Wat u moet weten...5 1. Wat?...5 2. Wie?...5 a. VOOR

Nadere informatie

Het nodige geld voor uw eigen huis

Het nodige geld voor uw eigen huis Het nodige geld voor uw eigen huis Het Soepel Woonkrediet in de praktijk FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Dromen van een eigen huis of appartement. Huren wordt alsmaar duurder. Veel mensen willen dan

Nadere informatie

Gids consumentenkrediet nr. 12, geldig vanaf 01-04-2012. Consumentenkredieten

Gids consumentenkrediet nr. 12, geldig vanaf 01-04-2012. Consumentenkredieten Gids consumentenkrediet nr. 12, geldig vanaf 01-04-2012 Consumentenkredieten Heel vaak heeft men geld nodig net op het moment dat men het krapst bij kas zit. Stel: tijdens een herfststorm merkt u dat uw

Nadere informatie

PROSPECTUS LENINGEN. Deze prospectus is van toepassing vanaf 1 januari 2014

PROSPECTUS LENINGEN. Deze prospectus is van toepassing vanaf 1 januari 2014 VLAAMS WONINGFONDS cvba de Meeûssquare 26-27 1000 BRUSSEL PROSPECTUS LENINGEN Deze prospectus is van toepassing vanaf 1 januari 2014 De hier omschreven leningen zijn onderworpen aan het besluit van de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015)

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015) Deze algemene voorwaarden van de ING-kredieten onderworpen aan de wetgeving op het consumentenkrediet (hierna de "Algemene voorwaarden" genoemd) hebben tot doel een beschrijving te geven van de dienstverlening

Nadere informatie

Gids consumentenkrediet nr. 14, geldig vanaf 01/01/2014. Consumentenkredieten

Gids consumentenkrediet nr. 14, geldig vanaf 01/01/2014. Consumentenkredieten Gids consumentenkrediet nr. 14, geldig vanaf 01/01/2014 Consumentenkredieten Heel vaak heeft men geld nodig net op het moment dat men het krapst bij kas zit. Stel: tijdens een herfststorm merkt u dat uw

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van de lening op afbetaling - 1 -

Algemene voorwaarden van de lening op afbetaling - 1 - Algemene voorwaarden van de lening op afbetaling - 1 - Deze kredietovereenkomst is onderworpen aan de wet op het consumentenkrediet van 12 juni 1991, gewijzigd bij wet van 13 juni 2010, hierna WCK genoemd.

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet

Prospectus Doorlopend Krediet Prospectus Doorlopend Krediet Inhoudsopgave Pagina Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een doorlopend krediet? 1 Aanvraagprocedure 1 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Drie voorbeelden

Nadere informatie

Krediet kost geld. Gids over banken, krediet en de kosten daarvan

Krediet kost geld. Gids over banken, krediet en de kosten daarvan Krediet kost geld Gids over banken, krediet en de kosten daarvan Wat vindt u in deze gids? Banken en kredietverlening zijn niet meer weg te denken uit het leven van de consument. Banken spannen zich sterk

Nadere informatie

Uw lening in 1-2-3. http://www.lening-123-gids.be. In samenwerking met

Uw lening in 1-2-3. http://www.lening-123-gids.be. In samenwerking met s Uw lening in 1-2-3 http://www.lening-123-gids.be In samenwerking met : Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Uw lening in 123...4 STAP 1: Wat u moet weten...5 1. Wat?...5 2. Waarom?...5 3. Wie?...6 a. VOOR

Nadere informatie

Februari 2013. Het consumentenkrediet

Februari 2013. Het consumentenkrediet Februari 2013 Het consumentenkrediet INHOUDSTAFEL 2 Voorwoord Deze brochure bevat toelichtingen bij de Belgische regelgeving over het consumentenkrediet. Ze kan echter niet als een vervanging van de wettekst

Nadere informatie

HYPOTHECAIR KREDIET. Dirk MICHIELS Geassocieerde notaris Gastdocent KU Leuven

HYPOTHECAIR KREDIET. Dirk MICHIELS Geassocieerde notaris Gastdocent KU Leuven HYPOTHECAIR KREDIET Dirk MICHIELS Geassocieerde notaris Gastdocent KU Leuven 1. Inleiding 1. De meeste hypothecaire kredieten worden beheerst door de Wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet

Nadere informatie

Uw woonkrediet in een overzichtelijk stappenplan

Uw woonkrediet in een overzichtelijk stappenplan Geef uw mening! Dexia Bank maakt jaarlijks tal van brochures om u op een aangename manier informatie te verschaffen. Hebt u echter nog suggesties? Vindt u dat er zaken ontbreken? Of bent u gewoon tevreden?

Nadere informatie

Checklijst lening aanvraag vzw REGent

Checklijst lening aanvraag vzw REGent vzw REGent Kastanjestraat 2-4 9000 GENT Tel 09 218 75 90 Fax 09 218 75 99 E-mail info@vzwregent.be Internet www.vzwregent.be Geachte U denkt eraan om energiebesparende investeringen te doen. U kan bij

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet

Prospectus Doorlopend Krediet Prospectus Doorlopend Krediet Inhoudsopgave Pagina Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een doorlopend krediet? 1 Aanvraagprocedure 1, 2 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Drie

Nadere informatie

Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Persoonlijke Lening

Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Persoonlijke Lening VOORSCHOTBANK Entrada 600 1096 ET Amsterdam Postbus 20585 1001 NN Amsterdam E-mail: info@nvfvoorschotbank.nl Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Persoonlijke Lening Bij een NVF adviseur

Nadere informatie

Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 18.00 uur

Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 18.00 uur Kuifmees 50, 3435 RG Nieuwegein Postbus 417, 3430 AK Nieuwegein Tel.: (030) 607 37 07 Fax: (030) 607 37 87 info@denederlandsevoorschotbank.nl www.denederlandsevoorschotbank.nl Openingstijden: maandag t/m

Nadere informatie

LENING OP AFBETALING (Conform de bepalingen van de Consumentenkredietwet van 12 juni 1991)

LENING OP AFBETALING (Conform de bepalingen van de Consumentenkredietwet van 12 juni 1991) LENING OP AFBETALING (Conform de bepalingen van de Consumentenkredietwet van 12 juni 1991) Kredietnummer: xxxxx Tussen de partijen: 1. West-Vlaamse Intercommunale Baron Ruzettelaan 35 8310 Brugge Hierna

Nadere informatie

WONING VOORDEEL FINANCIERING

WONING VOORDEEL FINANCIERING Dit contract kwam tot stand via: Nr7Finance B.V. Onder de Toren 34 8302 BV Emmeloord Telefoon: 088 777 23 77 WONING VOORDEEL FINANCIERING Overeenkomstnummer: Wilt u dit nummer bij betaling en correspondentie

Nadere informatie