ING FlexiBonus Account Reglement

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ING FlexiBonus Account Reglement"

Transcriptie

1 I. Voorwerp en kader van dit Reglement ING FlexiBonus Account Reglement Het Reglement van de ING FlexiBonus Account (hierna het "Reglement" genoemd) is van toepassing op de relaties tussen de nv ING België (hierna "ING België" genoemd) en de houder en/of medehouder van een ING FlexiBonus Account (hierna de "Cliënt" genoemd). Deze relaties zijn daarnaast ook onderworpen aan het Algemeen reglement van de verrichtingen van ING België (en in het bijzonder aan de bepalingen betreffende de spaarrekeningen in artikel 75), voor zover de volgende bepalingen er niet van afwijken. Dit Reglement en het Algemeen reglement van de verrichtingen van ING België zijn beschikbaar op de website van ING België ( in de kantoren van ING België en bij ING België. Info op het nummer (informatie producten en diensten, optie "spaar- en beleggingsformules van ING"). II. Definitie De ING FlexiBonus Account een niet-gereglementeerde spaarrekening 1, uitgedrukt in EUR of in een andere munt volgens de door ING België aangeboden mogelijkheden. Deze spaarrekening kan via de kantoren van ING België worden geopend. De ING FlexiBonus Account wordt aangeboden in twee varianten: de ING FlexiBonus Account 3 en de ING FlexiBonus Account 6. Beide varianten zijn rubriekrekeningen in euro en dragen hetzelfde rekeningnummer 2 als de ING-zichtrekening (een gewone zichtrekening, een Groene ING-rekening, een ING Ondernemingsrekening of een ING Ondernemingsrekening Plus, hierna Referentierekening genoemd) waaraan ze gekoppeld zijn, uitgebreid met het rubrieknummer 087 (voor de ING FlexiBonus Account 3) resp. 088 (voor de ING FlexiBonus Account 6). Het kapitaal geboekt op een ING FlexiBonus Account blijft altijd op elk moment beschikbaar. III. Vergoedingen Het kapitaal geboekt op een ING FlexiBonus Account wordt vergoed door een interest berekend tegen een basisrentevoet en een ExtraBonusrentevoet of een Bonusrentevoet, voor zover de onderstaande voorwaarden in dit Reglement vervuld zijn. Deze vergoedingen zijn uitgedrukt in een brutorentevoet op jaarbasis. De basisrente wordt verleend op alle kapitalen die geboekt blijven op de ING FlexiBonus Account. De basisrente is niet gegarandeerd en kan op elk moment aangepast worden, in overeenkomst met artikel VII van dit reglement. De ExtraBonusrente wordt verleend op alle kapitalen die vervolgens geboekt blijven op de ING FlexiBonus Account 3 resp. 6, gedurende een periode van 3 resp. 6 opeenvolgende kalendermaanden (hierna de ExtraBonusperiode ). De ExtraBonusperiode vangt ten laatste aan op de eerste kalenderdag volgend op de boeking van de kapitalen. De ExtraBonusrentevoet die op een bepaald ogenblik wordt toegekend, geldt enkel voor alle nieuwe stortingen op dat ogenblik. De ExtraBonusrente is niet vernieuwbaar. De Bonusrente wordt verleend op alle kapitalen die geboekt blijven op de ING FlexiBonus Account 3 resp. 6, gedurende een periode van 3 resp. 6 opeenvolgende kalendermaanden (hierna de Bonusperiode ) na de ExtraBonusperiode of na een vorige Bonusperiode. De Bonusperiode vangt ten laatste aan op de eerste kalenderdag volgend op het einde van de ExtraBonusperiode of de vorige 1 De ING FlexiBonus Account is niet onderworpen aan de bepalingen van artikel 21, 5 van het Wetboek der Inkomstenbelastingen en artikel 2 van het Koninklijk Besluit van 27 augustus 1993 tot uitvoering van het voormelde wetboek, gewijzigd door het Koninklijk Besluit van 1 juli 2006 en het Koninklijk Besluit van 7 december 2008 (onder voorbehoud van eventuele latere wijzigingen). Er is dan ook roerende voorheffing (momenteel 25%) verschuldigd op de vergoedingen die met de ING FlexiBonus Account zijn verbonden. 2 Het rubrieknummer is een uitbreiding van het referentie-rekeningnummer, bestaat uit drie cijfers en dient als identificatienummer voor de rubriekrekening (bv ).

2 Bonusperiode. De Bonusrente die op een bepaald ogenblik wordt toegekend, geldt voor alle spaartegoeden waarvoor aldus de nieuwe Bonusperiode op dat ogenblik begint te lopen. De Bonusrente is vernieuwbaar zolang het kapitaal op de ING FlexiBonus Account geboekt blijft. De ExtraBonusrente of Bonusrente die van toepassing is op het ogenblik van de storting resp. bij het begin van de Bonusperiode, blijft van toepassing voor de volledige ExtraBonusperiode resp. Bonusperiode. De rentetarieven zijn beschikbaar op de website en in de publicatie "Jaarlijkse rente op Rekeningen" waarvan een kopie kan worden verkregen in alle kantoren van ING België. De vergoedingen die zijn verbonden met het kapitaal dat zich op de ING FlexiBonus Account bevindt, zijn onderworpen aan roerende voorheffing. IV. Opening De ING FlexiBonus Account 3 of 6 is voorbehouden aan rechtspersonen en aan natuurlijke personen met een ondernemingsnummer en in zoverre het gebruik ervan louter professioneel is. Elke houder of volmachthebber van de Referentierekening kan de opening van een eraan verbonden ING FlexiBonus Account 3 en/of 6 aanvragen. Elke aanvraag voor de opening van een ING FlexiBonus Account 3 of 6 is maar geldig onder voorbehoud van aanvaarding door ING België en wederzijds akkoord. De opening van een ING FlexiBonus Account 3 of 6 voor een Referentierekening waarvoor reeds een ING Bonus Account geopend werd, zal leiden tot de automatische sluiting van deze Bonus Account. Door de opening van een ING FlexiBonus Account 3 of 6 aanvaardt de Cliënt de sluiting van de ING Bonus Account die eventueel aan dezelfde Referentierekening gekoppeld is. Indien een ING FlexiBonus Account 6 wordt geopend, zal de sluiting van de ING Bonus Account automatisch aanleiding geven tot de opening van een ING FlexiBonus Account 3. Behoudens andersluidende expliciete opdracht van de Cliënt, zal de sluiting van de ING Bonus Account, in voorkomend geval, plaatsvinden per einde van het lopende trimester, onmiddellijk volgend op de afrekening van de creditrente op de ING Bonus Account voor het lopende trimester. Tevens, behoudens andersluidende expliciete opdracht van de Cliënt, zal het creditsaldo op de ING Bonus Account op het bovenvermelde ogenblik volledig overgemaakt worden naar de ING FlexiBonus Account 3 gekoppeld aan de desbetreffende Referentierekening. De houder(s) en de volmachthebber(s) van de ING FlexiBonus Account, evenals de beheersvolmacht(en) die aan de ING FlexiBonus Account zijn verbonden, zijn dezelfde als die van de Referentierekening. De volmachthebbers van de referentierekening hebben dezelfde beheersvolmachten op de ING FlexiBonus Account als deze die in dit Reglement aan de Cliënt worden toegekend, echter binnen de limieten die in de documenten "Beheersvolmachten" van de referentierekening zijn vermeld, behoudens tegenstrijdige bepalingen in dit Reglement. De personen die alleen of gezamenlijk, onbeperkt of niet, een volmacht hebben om bedragen te debiteren van de Referentierekening, hebben een onbeperkte volmacht om alleen - ten gunste van de Referentierekening - de ING FlexiBonus Account te debiteren. Elke aanvraag voor de opening van een ING FlexiBonus Account is bovendien maar geldig onder voorbehoud van aanvaarding door ING België en van wederzijds akkoord. Een ING FlexiBonus Account kan via het ING-kantoor worden geopend. De opening van een ING FlexiBonus Account is gratis (onverminderd de eventuele kosten die aan de Referentierekening zijn verbonden). V. Beheer Van de ING FlexiBonus Account kan alleen geld worden opgenomen door middel van overschrijvingen naar de betrokken Referentierekening. De Cliënt kan het geld op zijn ING FlexiBonus Account op elk moment volledig of gedeeltelijk overschrijven naar de betrokken Referentierekening. Er mag ook geld worden opgenomen van de ING FlexiBonus Account om om het even welk, al dan niet opeisbaar, door de Cliënt verschuldigd bedrag aan ING België te betalen, en dit op initiatief van ING

3 België, overeenkomstig artikel 48 en 49 van het Algemeen reglement van de verrichtingen van ING België. De debetverrichtingen worden in de eerste plaats geïmputeerd op de bedragen waarvoor een ExtraBonusperiode loopt, en vervolgens op de bedragen waarvoor een Bonusperiode van toepassing is. Indien er verschillende ExtraBonus- resp. Bonusperiodes bestaan, dan worden terugtrekkingen geboekt volgens de LIFO -methode (last in first out). Dit betekent dat een debet eerst wordt aangerekend op het bedrag waarvoor de desbetreffende periode het minst ver gevorderd is. Betalingen naar andere rekeningen of afhalingen van contant geld zijn niet toegestaan bij de ING FlexiBonus Account. De ING FlexiBonus Account kan enkel worden gecrediteerd door overschrijvingen die volgen uit een bijzondere of permanente opdracht van gelijk welke zichtrekening van ING België. Stortingen in cash zijn niet toegestaan. De met de ING FlexiBonus Account verbonden verrichtingen worden vastgesteld door middel van rekeningafschriften. De voorwaarden en de bepalingen (met in begrip van de periodiciteit) voor de mededeling van de rekeningafschriften waarin de met de ING FlexiBonus Account verbonden verrichtingen vermeld worden, zijn dezelfde als die van de Referentierekening. Het beheer van een ING FlexiBonus Account is gratis (onverminderd de kosten die eventueel aan de Referentierekening zijn verbonden). VI. Berekening en storting van de vergoedingen De creditrente op de ING FlexiBonus Account wordt berekend op de creditstanden in valuta en worden op trimestriële resp. semestriële basis berekend. De afrekening zal de verworven basisrente omvatten alsook de ExtraBonusrente en de Bonusrente die in de voorgaande periode definitief verworven werd. De Cliënt heeft de keuze om deze berekening te laten plaatsvinden op: - voor de ING FlexiBonus Account 3: o De laatste dag van de maanden januari, april, juli, oktober, of; o De laatste dag van de maanden februari, mei, augustus, november, of; o De laatste dag van de maanden maart, juni, september, december. - Voor de ING FlexiBonus Account 6 o De laatste dag van de maanden januari en juli, of; o De laatste dag van de maanden februari en augustus, of; o De laatste dag van de maanden maart en september, of; o De laatste dag van de maanden april en oktober, of; o De laatste dag van de maanden mei en november, of; o De laatste dag van de maanden juni en december De basisrente wordt berekend op grond van het werkelijke aantal verlopen dagen op grond van een jaar van 365 dagen (ACT/365). De ExtraBonusrente en de Bonusrente op het geld dat ononderbroken op de ING FlexiBonus Account is blijven staan tot het einde van de ExtraBonusperiode of de Bonusperiode, worden berekend op basis van maanden van 30 dagen op grond van een jaar van 360 dagen (30/360). De vergoedingen op het kapitaal, met inbegrip van de vergoedingen die het voorwerp vormden van een gedeeltelijke opneming, worden ten laatste binnen de drie bankwerkdagen na de datum van de berekening, zoals hierboven bepaald, gestort. Bij sluiting van de ING FlexiBonus Account worden de vergoedingen gestort binnen de drie bankwerkdagen na de datum van de sluiting, zoals hierna bepaald. De vergoedingen op het kapitaal dat zich op de ING FlexiBonus Account bevindt, worden op de ING FlexiBonus Account of, bij sluiting van de ING FlexiBonus Account, op de betrokken Referentierekening gestort.

4 De berekening en de storting van de vergoedingen worden aan de Cliënt van een ING FlexiBonus Account meegedeeld door middel van een gedateerd bericht dat bij de rekeningafschriften van de Cliënt wordt gevoegd. VII. Wijziging van de vergoedingen De basisrentevoet, ExtraBonusrentevoet en Bonusrentevoet kunnen worden gewijzigd in op- of neerwaartse zin door ING België naargelang de marktvoorwaarden. De voorwaarden voor toekenning of berekening van de vergoedingen kunnen eveneens door ING België worden gewijzigd naargelang de marktvoorwaarden of ten gevolge van wettelijke bepalingen. De door ING België voorgestelde wijzigingen van de rentevoeten of van de voorwaarden van toekenning of berekening van de vergoedingen zullen aan de Cliënt, binnen een redelijke termijn vooraleer de wijzigingen van kracht worden, worden meegedeeld door middel van een gedateerd bericht, dat wordt ingesloten bij de rekeningafschriften van de Cliënt of hem wordt toegezonden per gewone brief of elektronisch bericht. Daarenboven worden de nieuwe voorwaarden opgenomen in de publicatie Jaarlijkse rente op Rekeningen. Die publicatie is ten laatste ter beschikking van de INGcliënten vanaf de inwerkingtreding van de wijzigingen. De aldus gewijzigde rentevoeten of de gewijzigde voorwaarden van toekenning of berekening van de vergoedingen treden in werking op de dag vermeld in het bericht waarvan sprake hierboven en in de publicatie van de vergoedingen (onder voorbehoud van punt III. Vergoedingen). In dit geval heeft de Cliënt het recht om, binnen de hierboven bepaalde redelijke termijn vooraleer de gewijzigde rentevoeten of de gewijzigde voorwaarden van kracht worden, de ING FlexiBonus Account onmiddellijk, zonder kosten of schadevergoeding, af te sluiten. VIII. Sluiting Te allen tijde kan de Cliënt de sluiting van de ING FlexiBonus Account aanvragen. Zoals vermeld in punt IV. is de ING FlexiBonus Account 3 of 6 voorbehouden voor rechtspersonen en natuurlijke personen met een ondernemingsnummer en dit in zoverre het gebruik ervan louter professioneel is. Indien deze voorwaarden niet meer voldaan zouden zijn, dient de ING FlexiBonus Account 3 of 6 afgesloten te worden. De afsluiting van de Referentierekening zal enkel mogelijk zijn indien de er aan verbonden ING FlexiBonus Account voorafgaandelijk gesloten wordt. Een opdracht tot afsluiting van de Referentierekening zal bijgevolg ook de voorafgaandelijke afsluiting van de ING FlexiBonus Account impliceren. Bij sluiting van de ING FlexiBonus Account zal het creditsaldo bijgeschreven worden op de Referentierekening. De sluiting van een ING FlexiBonus Account is gratis. IX. Valutadata van de verrichtingen De overschrijving van geld van de ING FlexiBonus Account naar de Referentierekening gebeurt, met als valutadatum voor het debet op de ING FlexiBonus, de datum van de uitvoering. Bij creditering van de ING FlexiBonus Account vanuit een rekening bij ING België, geldt de datum van uitvoering eveneens als valutadatum voor de creditering op de ING FlexiBonus Account. X. Klachten Onverminderd de bepalingen van artikelen 3, 10 en 19 van het Algemeen reglement van de verrichtingen van ING, dienen alle klachten betreffende een verrichting die door ING België werd afgehandeld, haar zo snel mogelijk schriftelijk te worden meegedeeld. Klachten kunnen in eerste instantie ingediend worden in het ING-kantoor waar de ING FlexiBonus Account wordt beheerd. Alle klachten kunnen ook per brief worden opgestuurd naar het volgende adres: ING Mediation Service Marnixlaan Brussel.

5 Als een dergelijke kennisgeving niet binnen een redelijke termijn plaatsvindt, rekening houdend met de aard van de betreffende verrichting, wordt de verrichting beschouwd als correct, juist en goedgekeurd door de Cliënt. Voormelde termijn mag in geen enkel geval meer bedragen dan 60 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum van de betrokken verrichting. XI. Aansprakelijkheid ING België is aansprakelijk voor elke grove of opzettelijke fout van haar of van haar werknemers, niettegenstaande de beschikkingen van dit reglement, maar niet voor lichte fouten. XII. Mededelingsplicht aan het centraal aanspreekpunt bij de Nationale Bank van België Sommige gegevens van de Cliënt worden meegedeeld aan het centraal aanspreekpunt (hierna "CAP" genoemd), beheerd door de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, verantwoordelijk voor de verwerking van het CAP overeenkomstig de geldende reglementering over de werking van het centraal aanspreekpunt, zoals bedoeld in artikel van het Wetboek van inkomstenbelastingen ING België is ertoe gehouden om het CAP de volgende gegevens met betrekking tot elke Cliënt mee te delen: a) het rijksregisternummer, of bij gebrek daaraan, de naam, de eerste officiële voornaam, de geboortedatum en -plaats (of bij gebrek daaraan het geboorteland) van de Cliënt voor natuurlijke personen, het inschrijvingsnummer van de Cliënt in de Kruispuntbank van Ondernemingen voor rechtspersonen indien zij daar geregistreerd zijn of de naam, de eventuele rechtsvorm en het land van vestiging voor de andere personen; b) het inschrijvingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen van ING België; c) de afsluitingsdatum van het kalenderjaar waarop de meegedeelde gegevens betrekking hebben; d) het IBAN-nummer ("International Bank Account Number") van elke rekening (inclusief de ING FlexiBonus Account en de gekoppelde ING referentierekening) waarvan de Cliënt (mede)houder is bij ING België. Voormelde gegevens worden elk jaar aan het CAP meegedeeld ten laatste op 31 maart van het kalenderjaar volgend op het jaar waarop de mededeling betrekking heeft. De gegevens vermeld in de punten a), b), c) en d) hierboven worden ook meegedeeld voor de kalenderjaren 2010, 2011, 2012 en 2013, en dat uiterlijk op 1 februari 2014 voor de kalenderjaren 2010, 2011 en 2012 en op 31 maart 2014 voor het kalenderjaar Deze gegevens worden door het CAP geregistreerd en bewaard voor een termijn van acht jaar vanaf de afsluitingsdatum: - voor de gegevens bedoeld onder punt a) hierboven: van het laatste kalenderjaar waarvoor deze identificatiegegevens aan het CAP werden meegedeeld; - voor de gegevens bedoeld in de punten b), c) en d) hierboven: van het kalenderjaar van de sluiting van de rekening waarvan het IBAN-nummer aan het CAP werd meegedeeld. Elke Cliënt heeft het recht om bij de Nationale Bank van België kennis te nemen van de gegevens die op zijn naam door het CAP geregistreerd zijn. Hij heeft ook het recht om de rechtzetting of schrapping aan te vragen van onjuiste gegevens die op zijn naam door het CAP zijn geregistreerd. Dat recht moet bij ING worden uitgeoefend als zij de betrokken gegevens aan het CAP heeft meegedeeld. De aan het CAP meegedeelde informatie mag enkel worden gebruikt om het bedrag van de belastbare inkomsten van de Cliënt te bepalen of om de vermogenssituatie van de Cliënt op te stellen en aldus de invordering van de belastingen en voorheffingen verschuldigd in hoofdsom en toebehoren, de belastingverhogingen en de administratieve boetes, interesten en kosten te garanderen. XIII. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer De gegevens die aan ING België worden meegedeeld in het kader van de ING FlexiBonus Account, worden door ING België verwerkt met het oog op centraal beheer van de cliënten, beheer van rekeningen en betalingen, vermogensbeheer (beleggingen), (eventueel) kredieten, (eventueel) makelaardij (o.a. van verzekeringen), marketing van bank-, verzekerings- en/of financiële diensten (tenzij de betrokken natuurlijke persoon zich kosteloos en op eenvoudig verzoek tegen direct

6 marketing verzet), globaal overzicht van de Cliënt, controle op de verrichtingen en preventie van onregelmatigheden. Deze gegevens worden bovendien meegedeeld aan de andere vennootschappen van ING België Groep in de Europese Unie die bank-, verzekerings- en/of financiële activiteiten uitoefenen (lijst op aanvraag) met het oog op centraal beheer van de cliënten, marketing van bank-, verzekerings- en/of financiële diensten (maar niet voor reclame per mail en tenzij de betrokken natuurlijke persoon zich kosteloos en op eenvoudig verzoek tegen direct marketing verzet), globaal overzicht van de Cliënt, verstrekken van hun diensten (in voorkomend geval), en controle van de regelmatigheid van de verrichtingen (inclusief preventie van onregelmatigheden). Elke natuurlijke persoon kan kennis nemen van de gegevens die op hem betrekking hebben en ze laten verbeteren. Voor meer informatie kan artikel 6 (Bescherming van de persoonlijke levenssfeer) van het Algemeen reglement van de verrichtingen van ING België worden geraadpleegd. XIV. Wijziging van dit Reglement Iedere wijziging in de bepalingen van dit Reglement op initiatief van ING België zal tussen ING België en de Cliënt volgens de volgende procedure worden overeengekomen: De door ING België voorgestelde wijzigingen zullen aan de Cliënt worden meegedeeld door middel van een gedateerd bericht dat bij de rekeningafschriften van de Cliënt wordt gevoegd, of hem per gewone brief of elektronisch bericht worden toegezonden. De wijzigingen worden van kracht na 60 kalenderdagen, te rekenen vanaf de datum van de kennisgeving of vanaf de in het bericht vermelde datum, op voorwaarde dat dit bericht minsten 60 kalenderdagen voor de inwerkingtreding van de wijzigingen is verzonden. Met een geldige reden (bijvoorbeeld bij wijziging van de geldende reglementering) kan ING België de bepalingen van dit Reglement ook wijzigen na een kortere kennisgevingsperiode dan 60 dagen, de wijzigingen worden dan van kracht op de datum die is vermeld in het bericht dat aan de Cliënt op de hierboven beschreven wijze is meegedeeld. Indien de Cliënt niet wenst toe te treden tot de voorgestelde wijzigingen, kan hij zijn ING FlexiBonus Account onmiddellijk en zonder kosten vóór de datum van de inwerkingtreding sluiten, hij geniet daarbij de vergoedingen die van toepassing zijn vóór die datum bij sluiting vóór het einde van de spaarperiode. Als de sluiting van de rekening niet vóór de inwerkingtreding van de wijzigingen wordt aangevraagd, dan wordt verondersteld dat de Cliënt de geplande wijzigingen aanvaardt. ING België nv Bank Vennootschapszetel: Marnixlaan 24, B-1000 Brussel RPR Brussel btw BE BIC (SWIFT): BBRUBEBB Rekening: (IBAN: BE ). Verantwoordelijk uitgever: Philippe Wallez Marnixlaan 24, 1000 Brussel

ING Business Account Reglement. Versie 08/2014

ING Business Account Reglement. Versie 08/2014 I. Voorwerp en kader van dit Reglement ING Business Account Reglement Versie 08/2014 Het Reglement van de ING Business Account (hierna het "Reglement" genoemd) legt de relaties vast tussen ING België nv

Nadere informatie

ING Business Account Reglement

ING Business Account Reglement I. Voorwerp en kader van dit Reglement ING Business Account Reglement 01/08/2015 Het Reglement van de ING Business Account (hierna het "Reglement" genoemd) legt de relaties vast tussen ING België nv (hierna

Nadere informatie

ING Termijnrekening Reglement

ING Termijnrekening Reglement ING Termijnrekening Reglement Versie 21 oktober 2015 I. Doel en kader van dit Reglement Het Reglement van de ING Termijnrekening (hierna het "Reglement" genoemd) regelt de relaties tussen de nv ING België

Nadere informatie

ING Groen Boekje & ING Oranje Boekje Reglement

ING Groen Boekje & ING Oranje Boekje Reglement ING Groen Boekje & ING Oranje Boekje Reglement I VOORWERP Artikel 1 Dit Reglement van het ING Groen Boekje en ING Oranje Boekje (hierna het Reglement ) legt de relaties vast tussen ING België nv (hierna

Nadere informatie

ING Tempo Sparen Reglement

ING Tempo Sparen Reglement ING Tempo Sparen Reglement I VOORWERP Artikel 1 Dit Reglement van een ING Tempo Sparen (hierna het 'Reglement' genoemd) legt de relaties vast tussen ING België nv (hierna 'ING België' genoemd) en de houder

Nadere informatie

ING Lion Premium Boekje en ING Lion Deposit Reglement

ING Lion Premium Boekje en ING Lion Deposit Reglement ING Lion Premium Boekje en ING Lion Deposit Reglement I VOORWERP Artikel 1 Dit reglement van het ING Lion Premium Boekje of de ING Lion Deposit (hierna het "Reglement" genoemd) legt de relaties vast tussen

Nadere informatie

Online Spaarrekening: precontractuele informatie

Online Spaarrekening: precontractuele informatie Online Spaarrekening: precontractuele informatie Informatie in verband met Fortis Bank De Online Spaarrekening is een product van Fortis Bank nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel (RPR 0403 199 702, BTW BE 403

Nadere informatie

CENTRALE KREDIETVERLENING NV. Uw vertrouwensspaarbank sedert 1956. Spaarbank van Belgische oorsprong. Kredietinstelling erkend door NBB

CENTRALE KREDIETVERLENING NV. Uw vertrouwensspaarbank sedert 1956. Spaarbank van Belgische oorsprong. Kredietinstelling erkend door NBB CENTRALE KREDIETVERLENING NV Uw vertrouwensspaarbank sedert 1956 Spaarbank van Belgische oorsprong Kredietinstelling erkend door NBB Deelnemer aan het Belgisch depositogarantiestelsel SPAARREKENING De

Nadere informatie

SPAARREKENING MET DERDENBEDING

SPAARREKENING MET DERDENBEDING CENTRALE KREDIETVERLENING NV Uw vertrouwensspaarbank sedert 1956 Spaarbank van Belgische oorsprong Kredietinstelling erkend door NBB Deelnemer aan het Belgisch depositogarantiestelsel SPAARREKENING MET

Nadere informatie

Productinformatie bij het openen op afstand van een KBC-Spaarrekening met facultatieve KBC-Rekeningverzekering

Productinformatie bij het openen op afstand van een KBC-Spaarrekening met facultatieve KBC-Rekeningverzekering Productinformatie bij het openen op afstand van een KBC-Spaarrekening met facultatieve KBC-Rekeningverzekering 1. De aanbieder KBC Bank NV, een financiële instelling met zetel te 1080 Brussel, Havenlaan

Nadere informatie

Productinformatie bij het openen van een KBC-Babyspaarrekening met facultatieve KBC- Rekeningverzekering via www.kbc.be

Productinformatie bij het openen van een KBC-Babyspaarrekening met facultatieve KBC- Rekeningverzekering via www.kbc.be Productinformatie bij het openen van een KBC-Babyspaarrekening met facultatieve KBC- Rekeningverzekering via www.kbc.be 1. De aanbieder KBC Bank NV, een financiële instelling met zetel te 1080 Brussel,

Nadere informatie

FAQ Gereglementeerde spaarrekeningen

FAQ Gereglementeerde spaarrekeningen FAQ Gereglementeerde spaarrekeningen Antwerpen, 01 januari 2015 Gevoeligheid: Publiek ARGENTA SPAARBANK NV, BELGIËLEI 49-53, 2018 ANTWERPEN 2/8 - DIRECTIE PRODUCTMANAGEMENT 01-01-2015 Inhoud 1 Algemeen...

Nadere informatie

RECORD PREMIUM 1 1. Levensverzekering met een eenmalige premie van het type tak 21, met een gegarandeerde rentevoet op de gestorte nettopremie².

RECORD PREMIUM 1 1. Levensverzekering met een eenmalige premie van het type tak 21, met een gegarandeerde rentevoet op de gestorte nettopremie². RECORD PREMIUM 1 1 Type levensverzekering Waarborgen Levensverzekering met een eenmalige premie van het type tak 21, met een gegarandeerde rentevoet op de gestorte nettopremie². In geval van leven van

Nadere informatie

Hervorming gereglementeerde spaarrekeningen Veelgestelde vragen

Hervorming gereglementeerde spaarrekeningen Veelgestelde vragen Hervorming gereglementeerde spaarrekeningen Veelgestelde vragen ARGENTA BANK- EN VERZEKERINGSGROEP NV, BELGIËLEI 49-53, 2018 ANTWERPEN 2/12 Colofon Antwerpen, 31 december 2013 Verantwoordelijk uitgever:

Nadere informatie

VERZOEK AAN DE MINISTER VAN ECONOMIE

VERZOEK AAN DE MINISTER VAN ECONOMIE KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE ALGEMENE DIRECTIE ECONOMISCHE REGLEMENTERING DIENST VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM VERZOEK TOT VERLENING VAN EEN OCTROOI

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE KASFACILITEIT I - Van kracht op 23 maart 2015

BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE KASFACILITEIT I - Van kracht op 23 maart 2015 BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE KASFACILITEIT I - Artikel 1 Terminologie De Bank : bpost bank N.V. Markiesstraat 1 bus 2-1000 Brussel, BTW BE 0456.038.471, RPR Brussel, handelend als kredietgever.

Nadere informatie

Verklarende nota BELANGRIJK :

Verklarende nota BELANGRIJK : WIJZIGINGSFORMULIEREN (AFSLUITING, DECUMUL, VERBETERING VAN DE GEGEVENS, SCHRAPPING) VOOR EEN REEDS AAN HET CENTRAAL AANSPREEKPUNT (CAP) MEDEGEDEELDE REKENING Verklarende nota Deze verklarende nota geeft

Nadere informatie

FORMULIER TOT MEDEDELING VAN REKENINGEN IN HET BUITENLAND AAN HET CENTRAAL AANSPREEKPUNT. Verklarende nota

FORMULIER TOT MEDEDELING VAN REKENINGEN IN HET BUITENLAND AAN HET CENTRAAL AANSPREEKPUNT. Verklarende nota FORMULIER TOT MEDEDELING VAN REKENINGEN IN HET BUITENLAND AAN HET CENTRAAL AANSPREEKPUNT Verklarende nota Het «Centraal aanspreekpunt» (CAP) is een geïnformatiseerde -databank die door de Nationale Bank

Nadere informatie

Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor juridische constructies

Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor juridische constructies Informatie & Advies: T +32(0)2 548 28 51 info@triodos.be Relatienummer: 0200 Relationship Manager : Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor juridische constructies De volgende rechtsvormen

Nadere informatie

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel)

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) VOLMACHT gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

Europese Domiciliëring SEPA voor schuldeisers in Home Bank en/of Business Bank. Versie augustus 2014. ing.be/sepa

Europese Domiciliëring SEPA voor schuldeisers in Home Bank en/of Business Bank. Versie augustus 2014. ing.be/sepa Financial Supply Chain SEPA Europese Domiciliëring SEPA voor schuldeisers in Home Bank en/of Business Bank Versie augustus 2014 ing.be/sepa Doel van het document 3 Hoe een nieuwe invordering invoeren?

Nadere informatie

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor rechtspersonen van toepassing op 1/5/2015

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor rechtspersonen van toepassing op 1/5/2015 Tarief van de meest voorkomende bankverrichtingen voor rechtspersonen van toepassing op 1/5/2015 Deze tarieflijst werd bijgewerkt op de hiervoor vermelde datum. Voor tarieven die na deze datum nog gewijzigd

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN

ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN Inhoudstafel Blz. Artikel 1 : Definities 4 Artikel 2 : Doel van het contract - Algemene beschrijving 4 Artikel 3 : Ingangsdatum van het contract

Nadere informatie

COLLECTIEVE GARANTIEREGELING

COLLECTIEVE GARANTIEREGELING Een aantal jaar geleden werden in Nederland de eerste internetbanken geopend. In het begin waren mensen nog een beetje terughoudend om via het internet te bankieren. Deze vrees is voor een groot gedeelte

Nadere informatie

Tarieven van kracht vanaf 14/03/2014 (voor wijzigingen vatbaar) Voor Hello bank! rekeningen met privé-gebruik (consumenten)

Tarieven van kracht vanaf 14/03/2014 (voor wijzigingen vatbaar) Voor Hello bank! rekeningen met privé-gebruik (consumenten) Tarieven van kracht vanaf 14/03/2014 (voor wijzigingen vatbaar) Voor Hello bank! rekeningen met privé-gebruik (consumenten) Overzicht 1 I. HET AANBOD HELLO BANK!... 3 1.1. Hello Zichtrekening... 3 1.2.

Nadere informatie

Internet 979-1627220-50 IBAN BE86 9791 6272 2050 MEVROUW CHERLET SOFIE BLAD 01 NR VALUTA OMSCHRIJVING BEDRAG IN EUR OUD SALDO OP 09-09-2008 0,00+

Internet 979-1627220-50 IBAN BE86 9791 6272 2050 MEVROUW CHERLET SOFIE BLAD 01 NR VALUTA OMSCHRIJVING BEDRAG IN EUR OUD SALDO OP 09-09-2008 0,00+ MEVROUW CHERLET SOFIE BLAD 01 OUD SALDO OP 09-09-2008 0,00+ 1 REKENING GEOPEND OP NAAM VAN : WIJZIGING MEVROUW CHERLET SOFIE 01-05-1983 VERZENDING DAGAFSCHRIFTEN DAGELIJKS VIA INTERNET VOOR ALLE BEWERKINGEN

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/024 BERAADSLAGING NR 09/019 VAN 7 APRIL 2009 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN

Nadere informatie

E-SPAAR 973-0301579-40 IBAN BE02 9730 3015 7940 MEVROUW VAN DEN DOLDER BRI BLAD 01 NR VALUTA OMSCHRIJVING BEDRAG IN EUR

E-SPAAR 973-0301579-40 IBAN BE02 9730 3015 7940 MEVROUW VAN DEN DOLDER BRI BLAD 01 NR VALUTA OMSCHRIJVING BEDRAG IN EUR MEVROUW VAN DEN DOLDER BRI BLAD 01 OUD SALDO OP 07-11-2012 470,11+ 37 04-12-12 5,00+ ONZE REFERTE : B2L04NT00G0000GB OPDRACHTGEVER 001-1871325-77 LAUWEREINS JENNY Sartlaan 49 8400 OOSTENDE KABIBI THOYA

Nadere informatie

Spaarrekening. sparen en beleggen

Spaarrekening. sparen en beleggen Spaarrekening sparen en beleggen Sparen is ontzettend belangrijk U spaart voor een specifiek doel, een geplande aankoop, om geld achter de hand te hebben of Allemaal uitstekende redenen om te sparen. Logisch

Nadere informatie

TOESTEMMING TOT OPENING VAN EEN SPAARREKENING VOOR MINDERJARIGEN

TOESTEMMING TOT OPENING VAN EEN SPAARREKENING VOOR MINDERJARIGEN TOESTEMMING TOT OPENING VAN EEN SPAARREKENING VOOR MINDERJARIGEN Voeg een kopie van de identiteitskaart van de wettelijke vertegenwoordiger(s) en een gezinssamenstelling bij. Om gemakkelijk een rekening

Nadere informatie

Reglement KBC-Termijnbeleggingen

Reglement KBC-Termijnbeleggingen CW2115N1 V10-2003 -/- p. 1 van 6 Reglement KBC-Termijnbeleggingen Deze uitgave werd geregistreerd te Leuven, derde kantoor, op 25.09.2003 Dit reglement vervangt het reglement KBC-Termijnbeleggingen van

Nadere informatie

Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor zelfstandigen

Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor zelfstandigen Informatie & Advies: T +32(0)2 548 28 51 info@triodos.be Relatienummer: 0200 Relationship Manager : Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor zelfstandigen U kunt dit formulier inclusief handtekeningkaart

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23 CAMELEON - CAMELEON Dynamico CAMELEON - CAMELEON Dynamico 1 TYPE LEVENSVERZEKERING Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat gekoppeld is aan

Nadere informatie

Hervorming gereglementeerde spaarrekeningen

Hervorming gereglementeerde spaarrekeningen Hervorming gereglementeerde spaarrekeningen Overzicht vragenlijst Waarom een hervorming van de gereglementeerde spaarrekeningen? 3 Wat houdt de hervorming concreet in? 3 Wie is geïmpacteerd door deze hervorming?

Nadere informatie

REGLEMENT START2BANK SPAARREKENINGEN. Bijlage 12 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen.

REGLEMENT START2BANK SPAARREKENINGEN. Bijlage 12 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. REGLEMENT START2BANK SPAARREKENINGEN. Bijlage 12 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. Dit reglement regelt de rechten en verplichtingen van de klant en de Bank wat betreft de opening en het

Nadere informatie

Deutsche Bank Tarieven en intrestvoeten

Deutsche Bank Tarieven en intrestvoeten Deutsche Bank Tarieven en intrestvoeten Van toepassing op 01/08/2015 6759 DB E-Account DB Investor Account Klassieke Zichtrekening 1 ZICHTREKENINGEN IN EURO Beheerskosten opening gratis gratis gratis afsluiting

Nadere informatie

Life Cycle Plan 1. Aanvullende waarborg optioneel:

Life Cycle Plan 1. Aanvullende waarborg optioneel: Life Cycle Plan 1 Type levensverzekering Levensverzekering waarvan het rendement verbonden is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen - In geval van leven van de verzekerde (= verzekeringsnemer) op

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

TWEEDE PROTOCOL TOT WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN DE REGERING VAN BELGIE DE REGERING VAN NIEUW-ZEELAND TOT HET VERMIJDEN VAN DUBBELE BELASTING

TWEEDE PROTOCOL TOT WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN DE REGERING VAN BELGIE DE REGERING VAN NIEUW-ZEELAND TOT HET VERMIJDEN VAN DUBBELE BELASTING TWEEDE PROTOCOL TOT WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN DE REGERING VAN BELGIE EN DE REGERING VAN NIEUW-ZEELAND TOT HET VERMIJDEN VAN DUBBELE BELASTING EN TOT HET VOORKOMEN VAN HET ONTGAAN VAN BELASTING

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BLUE SKY CLUB

ALGEMENE VOORWAARDEN BLUE SKY CLUB ALGEMENE VOORWAARDEN BLUE SKY CLUB De algemene voorwaarden Blue Sky Club worden beheerst door de Algemene bankvoorwaarden van Fintro. Artikel 1: BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 1.1 Blue Sky Club Blue Sky Club is

Nadere informatie

Budgetplan Algemene Voorwaarden

Budgetplan Algemene Voorwaarden Budgetplan Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Budgetplan Inhoud Het Budgetplan bestaat uit Algemene en Bijzondere voorwaarden die primeren op de in de mate dat ze ermee strijdig zijn. Baloise Insurance

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ING Life Optima

Algemene Voorwaarden ING Life Optima Algemene Voorwaarden ING Life Optima Inhoudstafel I. Beschrijving van de verzekering 1. Opbouw van het kapitaal 2. Kapitalisatie van de premie 2.1. Gegarandeerde interestvoet 2.2. Winstdeelname II. Het

Nadere informatie

CertiFlex: drie veilige en slimme spaarformules.

CertiFlex: drie veilige en slimme spaarformules. CertiFlex: drie veilige en slimme spaarformules. Uw Ethias-adviseur helpt u de formule te kiezen die het best bij u past. CERTIFLEX-8 CERTIFLEX PENSIOEN CERTIFLEX FISCAAL Integrale gvk Verzekeraar Ethias

Nadere informatie

Tarieven en interestvoeten geldig voor de klanten < 30 jaar van kracht vanaf 03-04-2013

Tarieven en interestvoeten geldig voor de klanten < 30 jaar van kracht vanaf 03-04-2013 Tarieven en interestvoeten geldig voor de klanten < 30 jaar van kracht vanaf 03-04-2013 De klanten jonger dan 25 jaar hebben standaard de Blue-rekening die volledig is. In die Blue-rekening zitten o.m.

Nadere informatie

-------------------------------

------------------------------- VERTROUWELIJK Volmachtovereenkomst ING Perpetuai III Tussen Naam: Bedrijf **: Vertegenwoordigd door **: Ondernemingsnummer **: Adres ***: ------------------------------- Tel***: ------------ E-mail***:

Nadere informatie

verzekeringsvoorstel BA raad van mede-eigendom commissaris syndicus

verzekeringsvoorstel BA raad van mede-eigendom commissaris syndicus BA raad van mede-eigendom commissaris syndicus verzekering van de burger rechtelijke BA raad van mede-eigendom commissaris syndicus Dienstcode D07/448 FAX : 02/622.81.85 e-mail : professionalliability.production@axa.be

Nadere informatie

Junior Life Cycle 1. Aanvullende waarborgen optioneel:

Junior Life Cycle 1. Aanvullende waarborgen optioneel: Junior Life Cycle 1 Type levensverzekering Levensverzekering waarvan het rendement verbonden is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen - In geval van leven van het verzekerde kind op de einddatum:

Nadere informatie

OPENING VAN GELDREKENING(EN) met daaraan gekoppeld een effectenrekening natuurlijke personen

OPENING VAN GELDREKENING(EN) met daaraan gekoppeld een effectenrekening natuurlijke personen OPENING VAN GELDREKENING(EN) met daaraan gekoppeld een effectenrekening natuurlijke personen CLIËNTENOVEREENKOMST TUSSEN a) KBC Securities NV, met maatschappelijke zetel te 1080 Brussel, Havenlaan 12,

Nadere informatie

Tarieven en interestvoeten geldig voor de klanten < 30 jaar van kracht vanaf 19-12-2013

Tarieven en interestvoeten geldig voor de klanten < 30 jaar van kracht vanaf 19-12-2013 Tarieven en interestvoeten geldig voor de klanten < 30 jaar van kracht vanaf 19-12-2013 De klanten jonger dan 25 jaar hebben standaard de Blue-rekening die volledig is. In die Blue-rekening zitten o.m.

Nadere informatie

Opladen van XML bestanden in Business Bank. Versie augustus 2014. ing.be/sepa

Opladen van XML bestanden in Business Bank. Versie augustus 2014. ing.be/sepa Financial Supply Chain SEPA Opladen van XML bestanden in Business Bank Versie augustus 2014 ing.be/sepa Introductie 3 Hoe laadt u een XML bestand op via Business Bank en hoe stuurt u deze door naar ING?

Nadere informatie

cameleon/cameleon Dynamico

cameleon/cameleon Dynamico cameleon/cameleon Dynamico CAMELEON - CAMELEON DYNAMICO 1 TYPE LEVENSVERZEKERING WAARBORGEN Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat gekoppeld

Nadere informatie

Tarief voor de meest voorkomende verrichtingen Particulieren en zelfstandigen

Tarief voor de meest voorkomende verrichtingen Particulieren en zelfstandigen Tarief voor de meest voorkomende verrichtingen Particulieren en zelfstandigen Tarief in voege op 29 juni 2015 en vervangt het voorgaande Spaarproducten 1. Rabo Zichtrekening 1.1 Beheerskosten 1.2 Verrichtingen

Nadere informatie

AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN SPAARREKENING FORTUNEO PLUS - FORTUNEO PLUS FIDELITY

AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN SPAARREKENING FORTUNEO PLUS - FORTUNEO PLUS FIDELITY AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN SPAARREKENING FORTUNEO PLUS - FORTUNEO PLUS FIDELITY Om de opening van uw rekening efficiënt te laten verlopen : Controleer of het dossier volledig is ingevuld, gedateerd

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ONMIDDELLIJKE RENTE OP ÉÉN HOOFD

ALGEMENE VOORWAARDEN ONMIDDELLIJKE RENTE OP ÉÉN HOOFD ALGEMENE VOORWAARDEN ONMIDDELLIJKE RENTE OP ÉÉN HOOFD Inhoudstafel Blz. Definities 5 Voorwerp van het contract 7 Artikel 1 : Aanvang van het contract 7 Artikel 2 : Duur van het contract 7 Artikel 3 : Eénmalige

Nadere informatie

Precontractuele informatie KBC-Doelsparen

Precontractuele informatie KBC-Doelsparen Precontractuele informatie KBC-Doelsparen 1 De aanbieder KBC Bank NV, een financiële instelling met zetel te 1080 Brussel, Havenlaan 2, BTW BE 462 920 226, RPR Brussel, tel. 078 152 153 kbc.telecenter-direct@kbc.be.

Nadere informatie

Reglement Beleggingscontract

Reglement Beleggingscontract Inleiding De cliënt aanvaardt de bepalingen van dit reglement door de ondertekening van het beleggingscontract. Dit reglement vormt een aanvulling op het Algemeen Reglement van de Verrichtingen van de

Nadere informatie

Publicatiedata: - 1999-12-23 - 2000-12-19 - 2001-11-29 - 2006-09-20 - 2007-04-26

Publicatiedata: - 1999-12-23 - 2000-12-19 - 2001-11-29 - 2006-09-20 - 2007-04-26 KB van 13 december 1999 voor de uitbatingspunten gebruikt voor de promotie, de verkoop of de verhuur van goederen en diensten, aangevuld en gewijzigd met bepalingen uit de KB s van - 13 november 2000-8

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN (FAQ)

VEELGESTELDE VRAGEN (FAQ) VEELGESTELDE VRAGEN (FAQ) Q1 Wat is een bijkomende heffing op roerende inkomsten? Q2 Wie is onderhevig aan de bijkomende heffing op roerende inkomsten? Q3 Hoe wordt de bijkomende heffing op roerende inkomsten

Nadere informatie

PROSPECTUS EN OVERZICHT VAN DE TARIEVEN VAN TOEPASSING VOOR VERRICHTINGEN UITGEVOERD DOOR NV CENTRALE KREDIETVERLENING

PROSPECTUS EN OVERZICHT VAN DE TARIEVEN VAN TOEPASSING VOOR VERRICHTINGEN UITGEVOERD DOOR NV CENTRALE KREDIETVERLENING PROSPECTUS EN OVERZICHT VAN DE TARIEVEN VAN TOEPASSING VOOR VERRICHTINGEN UITGEVOERD DOOR NV CENTRALE KREDIETVERLENING TARIEVEN GELDIG VANAF 01.10.2014 Onderstaand tarief wordt gepubliceerd in uitvoering

Nadere informatie

Budgetplan Algemene Voorwaarden

Budgetplan Algemene Voorwaarden Budgetplan Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Budgetplan Inhoud I. 3 Mandaat Baloise Insurance Deelnemende polissen Voorwaarden Aanvang Budgetplan Inning Toekenning van reeds betaalde sommen Voorbeeld

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21. Waarborgen

Top-Hat Plus Plan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21. Waarborgen Top-Hat Plus Plan Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21. Waarborgen - In geval van leven van de verzekerde op de einddatum van het contract waarborgt het contract de betaling van

Nadere informatie

Pensioenspaarcontract van het type Universal Life

Pensioenspaarcontract van het type Universal Life Pensioenspaarcontract van het type Universal Life Algemene voorwaarden Securex Leven - VOV - Maatschappelijke zetel: Tervurenlaan 43, 1040 Brussel Erkend bij KB van 5.1.1982 (B.S. 23.1.1982) onder nr.

Nadere informatie

INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012

INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012 Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012 Deze nota tracht de belangrijkste

Nadere informatie

Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor particulieren

Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor particulieren Customer Services: T +32 (0)2 548 28 51 info@triodos.be 20 Relatienummer 1: 0200 Relatienummer 2: 0200 Relatienummer 3: 0200 Relatienummer 4: 0200 Relationship Manager: Aanvraag voor het openen van een

Nadere informatie

Opening van geldrekening(en)

Opening van geldrekening(en) Opening van geldrekening(en) met daaraan gekoppeld een effectenrekening natuurlijke personen Een onderneming van de KBC-groep Klantenovereenkomst TUSSEN a) KBC Securities NV, met maatschappelijke zetel

Nadere informatie

ING Personal Banking. Profiteer van een persoonlijke aanpak van uw financiële patrimonium. Le Personal Banking ING

ING Personal Banking. Profiteer van een persoonlijke aanpak van uw financiële patrimonium. Le Personal Banking ING ING Personal Banking Profiteer van een persoonlijke aanpak van uw financiële patrimonium. Le Personal Banking ING KENT U UW SPAARCAPACITEIT OF HET GLOBALE RENDEMENT VAN UW BELEGGINGSPORTEFEUILLE? KUNT

Nadere informatie

Naamloze Vennootschap Calesbergdreef 5 te 2900 Schoten RPR ANTWERPEN 0404.491.285 ----------------

Naamloze Vennootschap Calesbergdreef 5 te 2900 Schoten RPR ANTWERPEN 0404.491.285 ---------------- Naamloze Vennootschap Calesbergdreef 5 te 2900 Schoten RPR ANTWERPEN 0404.491.285 ---------------- BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING De aandeelhouders worden vriendelijk uitgenodigd tot het bijwonen op

Nadere informatie

de in het Aanvraagformulier vermelde rekening bij de Nieuwe Bank, waarnaar het betalingsverkeer in het kader van de

de in het Aanvraagformulier vermelde rekening bij de Nieuwe Bank, waarnaar het betalingsverkeer in het kader van de Algemene Voorwaarden Overstapservice 1. Definities Begrip Aanvraagformulier Concernonderdeel Incassant Incasso Incasso-machtiging Oude Bank Oude Rekening Nieuwe Bank Nieuwe Rekening Overstapservice Rekeninghouder

Nadere informatie

REGELING ARTIKEL 30bis: CONTROLE MEDECONTRACTANT (AANNEMER/ONDER- AANNEMER) OP SOCIALE EN FISCALE SCHULDEN

REGELING ARTIKEL 30bis: CONTROLE MEDECONTRACTANT (AANNEMER/ONDER- AANNEMER) OP SOCIALE EN FISCALE SCHULDEN 21.08.2015 REGELING ARTIKEL 30bis: CONTROLE MEDECONTRACTANT (AANNEMER/ONDER- AANNEMER) OP SOCIALE EN FISCALE SCHULDEN Opdrachtgevers en aannemers hebben de verplichting om te controleren of hun medecontractanten

Nadere informatie

Aanvulling van [ ] op het Prospectus dat op 5 mei 2015 door de FSMA werd goedgekeurd De Aanbieder wordt geadviseerd door

Aanvulling van [ ] op het Prospectus dat op 5 mei 2015 door de FSMA werd goedgekeurd De Aanbieder wordt geadviseerd door TAXSHELTER.BE NV Siège social: Maatschappelijke zetel 36 rue de Mulhouse, 4020 Luik Bedrijfszetel: Corner Building - Genèvestraat 175, 1140 Evere KBO 865.895.838 OPENBARE AANBIEDING TOT INSCHRIJVING MET

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie Tak 21 en 23

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie Tak 21 en 23 Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie Tak 21 en 23 CAMBIO 1 TYPE LEVENSVERZEKERING Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat

Nadere informatie

BELFIUS INVEST ALGEMENE VOORWAARDEN. Referentie IT26-03/2015 WELKE BETEKENIS GEVEN WIJ AAN DE VOLGENDE BEGRIPPEN?

BELFIUS INVEST ALGEMENE VOORWAARDEN. Referentie IT26-03/2015 WELKE BETEKENIS GEVEN WIJ AAN DE VOLGENDE BEGRIPPEN? BELFIUS INVEST ALGEMENE VOORWAARDEN Referentie IT26-03/2015 Artikel 1 WELKE BETEKENIS GEVEN WIJ AAN DE VOLGENDE BEGRIPPEN? 1. Wat betekent `WIJ'? De verzekeringsmaatschappij Belfius Insurance NV, verzekeringsonderneming

Nadere informatie

Eckert & Ziegler BEBIG NV Industriezone C, 7180 Seneffe BTW 457.288.682 (Charleroi) Rechtspersonenregister 0457.288.682 www.bebig.

Eckert & Ziegler BEBIG NV Industriezone C, 7180 Seneffe BTW 457.288.682 (Charleroi) Rechtspersonenregister 0457.288.682 www.bebig. Eckert & Ziegler BEBIG NV Industriezone C, 7180 Seneffe BTW 457.288.682 (Charleroi) Rechtspersonenregister 0457.288.682 www.bebig.eu (de "Vennootschap") AANKONDIGING VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

BIJLAGE IV: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HET STOCKBONUS PLAN

BIJLAGE IV: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HET STOCKBONUS PLAN BIJLAGE IV: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HET STOCKBONUS PLAN INHOUD 1. Doel... 1 2. Definities... 1 3. Toekenning van het aantal Eenheden... 3 4. Vernietiging... 4 5. Bijzondere gevallen... 4 5.1. Definitieve

Nadere informatie

UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen De Gerlachekaai 20 te 2000 Antwerpen BTW BE 0860 409 202 RPR Antwerpen UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

PROSPECTUS EN OVERZICHT VAN DE TARIEVEN VAN TOEPASSING VOOR VERRICHTINGEN UITGEVOERD DOOR NV CENTRALE KREDIETVERLENING

PROSPECTUS EN OVERZICHT VAN DE TARIEVEN VAN TOEPASSING VOOR VERRICHTINGEN UITGEVOERD DOOR NV CENTRALE KREDIETVERLENING PROSPECTUS EN OVERZICHT VAN DE TARIEVEN VAN TOEPASSING VOOR VERRICHTINGEN UITGEVOERD DOOR NV CENTRALE KREDIETVERLENING TARIEVEN GELDIG VANAF 03.09.201.2015 Onderstaand tarief wordt gepubliceerd in uitvoering

Nadere informatie

Keytrade Bank Luxembourg SA - Voorwaarden inzake kredietopening,

Keytrade Bank Luxembourg SA - Voorwaarden inzake kredietopening, Keytrade Bank Luxembourg SA - Voorwaarden inzake kredietopening, Artikel 1. Voorwerp van deze Algemene Voorwaarden 1.1 De Algemene Voorwaarden van Keytrade Bank Luxembourg SA (hierna de Bank ), regelen

Nadere informatie

CONNECT GROUP Naamloze Vennootschap Industriestraat 4 1910 Kampenhout (de Vennootschap)

CONNECT GROUP Naamloze Vennootschap Industriestraat 4 1910 Kampenhout (de Vennootschap) CONNECT GROUP Naamloze Vennootschap Industriestraat 4 1910 Kampenhout (de Vennootschap) RPR Griffie van de Nederlandstalige Rechtbank van Koophandel Brussel BTW BE-0448.332.911 -------------------------------

Nadere informatie

Aanvraag tot aansluiting grensarbeider

Aanvraag tot aansluiting grensarbeider Onafhankelijk Ziekenfonds Voorbehouden aan het Onafhankelijk Ziekenfonds Securex Nummer tussenpersoon Naam Aansluitingsnummer Aanvraag tot aansluiting grensarbeider Uw persoonlijke identificatiegegevens

Nadere informatie

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------ Administratieve schikking betreffende de toepassingsmodaliteiten van artikel 9 van het Algemeen Verdrag betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Marokko (B.S.:07/12/2004)

Nadere informatie

REGLEMENT INTERNETSPAARREKENING

REGLEMENT INTERNETSPAARREKENING REGLEMENT INTERNETSPAARREKENING DEFINITIES In dit reglement wordt verstaan onder: Abonnement: Overeenkomst tussen de Bank en de Rekeninghouder om een Argenta Internetbank en/of -spaarrekening aan te gaan

Nadere informatie

SwingRIZIV. Denk eraan om ook voor uzelf te zorgen.

SwingRIZIV. Denk eraan om ook voor uzelf te zorgen. SwingRIZIV Denk eraan om ook voor uzelf te zorgen. U bent geneesheer, tandarts, apotheker of kinesist en u geniet het RIZIV-statuut. Jaarlijks keert het RIZIV dus een bedrag uit voor de opbouw van een

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. For Kids 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. For Kids 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 For Kids 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling

Nadere informatie

SOLVAY NV Maatschappelijke zetel : Ransbeekstraat 310,1120 Brussel RPR Brussel 0403.091.220 VERDUIDELIJKENDE NOTA

SOLVAY NV Maatschappelijke zetel : Ransbeekstraat 310,1120 Brussel RPR Brussel 0403.091.220 VERDUIDELIJKENDE NOTA SOLVAY NV Maatschappelijke zetel : Ransbeekstraat 310,1120 Brussel RPR Brussel 0403.091.220 VERDUIDELIJKENDE NOTA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 13 MEI 2014 Deze nota werd opgesteld in toepassing

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23 cambio CAMBIO 1 TYPE LEVENSVERZEKERING WAARBORGEN Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Cambio

Nadere informatie

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Geldig vanaf 6/2/2015 DL Strategy Type Levensverzekering Levensverzekering met intrestvoet gewaarborgd door de verzekeringsmaatschappij (Tak 21).

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS NIET BESTEMD VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, CANADA, JAPAN EN AUSTRALIË

DIT DOCUMENT IS NIET BESTEMD VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, CANADA, JAPAN EN AUSTRALIË VOORWAARDEN BETREFFENDE HET KEUZEDIVIDEND Persbericht Gereglementeerde informatie Maandag 18 mei 2015 (na beurstijd) Montea Management NV, met maatschappelijke zetel in 9320 Erembodegem, Industrielaan

Nadere informatie

MINISTERIE VAN FINANCIEN VAN BELGIE Administratie der directe belastingen VERKLARENDE NOTA 276 INT. (Not.) (A) 1999 "Het formulier 276 Int.-Aut. is aangepast voor computerverwerking en dient bijgevolg

Nadere informatie

AAN TE VULLEN IN HOOFDLETTERS. Naam en voornaam:, Woonplaats: E-mail: Telefoonnummer (GSM):

AAN TE VULLEN IN HOOFDLETTERS. Naam en voornaam:, Woonplaats: E-mail: Telefoonnummer (GSM): 1 BEFIMMO FORMULIER BETREFFENDE DE UITOEFENING VAN HET RECHT VAN UITTREDING VASTGESTELD IN TOEPASSING VAN ARTIKEL 77 VAN DE WET VAN 12 MEI 2014 BETREFFENDE DE GEREGLEMENTEERDE VASTGOEDVENNOOTSCHAPPEN Dit

Nadere informatie

Meer info? Contacteer ons Service Center Employee Benefits op bovenvermeld nummer of via e-mail.

Meer info? Contacteer ons Service Center Employee Benefits op bovenvermeld nummer of via e-mail. Briefwisseling richten aan HP Persoonlijk en Vertrouwelijk Voor meer informatie Service Center Employee Benefits Tel... - Fax. @vivium.be Onze referentie 530- Uw referentie Betreft:

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN Versie maart 2013

ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN Versie maart 2013 ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN Versie maart 2013 I. ALGEMENE PRINCIPES Art. 1 Toepassingsgebied ING België nv, Marnixlaan 24, 1000 Brussel, België, hierna "ING" genoemd, is een bank vergund als

Nadere informatie

VOLMACHT. Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Sector BTW

VOLMACHT. Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Sector BTW Federale Overheidsdienst FINANCIEN Sector BTW OM UW BTW-TERUGGAAF VAN HET CREDITSALDO VAN UW REKENING-COURANT TE ONTVANGEN DIENT DIT FORMULIER, BEHOORLIJK INGEVULD, TE WORDEN AFGEGEVEN AAN DE POST OF AAN

Nadere informatie

Aanvullende algemene voorwaarden en berichtgeving in verband met risico's voor junior spaarrekeningen

Aanvullende algemene voorwaarden en berichtgeving in verband met risico's voor junior spaarrekeningen Aanvullende algemene voorwaarden en berichtgeving in verband met risico's voor junior spaarrekeningen Lees dit document zorgvuldig en bewaar het voor toekomstig gebruik idealing.com Limited, freepost LON13628,

Nadere informatie

RECHTSPERSOON v. 2010-03

RECHTSPERSOON v. 2010-03 cb AANVRAAG TOT TOETREDING TOT EEN COLLECTIEVE INSCHRIJVING IN HET REGISTER VAN DE TUSSENPERSONEN IN BANK- EN BELEGGINGSDIENSTEN RECHTSPERSOON v. 2010-03 Wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling

Nadere informatie

FINANCIELE INFORMATIEFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR COMBINATIE VAN TAK 21 EN TAK 23 Onyx Portfolio 1

FINANCIELE INFORMATIEFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR COMBINATIE VAN TAK 21 EN TAK 23 Onyx Portfolio 1 Type levensverzekering Een levensverzekering waarbij een gewaarborgd rendement (tak 21) gecombineerd kan worden met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). De verzekeringnemer bepaalt

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» SCSZ/08/010 BERAADSLAGING NR. 08/006 VAN 5 FEBRUARI 2008 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Securex Life Select One Onderschrijvingsformulier

Securex Life Select One Onderschrijvingsformulier Tussenpersoon : FSMA-nummer : Commissie: Securex Life Select One Onderschrijvingsformulier De ondergetekende verzekeringnemers hebben de intentie een overeenkomst met onderstaande productkenmerken bij

Nadere informatie

(hierna de "Vennootschap") GEWONE ALGEMENE VERGADERING EN BUITENGEWONE / BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 20 MEI 2014

(hierna de Vennootschap) GEWONE ALGEMENE VERGADERING EN BUITENGEWONE / BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 20 MEI 2014 ECONOCOM GROUP Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Marsveldplein 5, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel) (hierna

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Postadres : Ministerie van Justitie Waterloolaan 115 Kantoren : Regentschapsstraat 61 Tel. : 02 / 542.72.00 Fax : 02 / 542.72.12 COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE

Nadere informatie

Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie.

Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie. Beste klant, Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie. Om uw Colruyt-kaart zo snel mogelijk te kunnen bezorgen heb ik nog enkele gegevens nodig. Gelieve daarvoor

Nadere informatie