Toelichting bij het jaaroverzicht van dividenden en interesten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toelichting bij het jaaroverzicht van dividenden en interesten"

Transcriptie

1 Toelichting bij het jaaroverzicht van dividenden en interesten U ontvangt/ontving in de loop van de maand april/mei van KBC een jaaroverzicht van dividenden en interesten, eventueel samen met de eigenlijke fiscale attesten. Aan de hand van deze vragen- en antwoordenlijst willen wij u wat extra toelichting geven bij de achtergrond en het gebruik van dat jaaroverzicht. 1. Waarom bezorgt KBC mij een jaaroverzicht? De roerende voorheffing is bevrijdend voor alle inkomsten uit roerende goederen en kapitaal die worden betaald of toegekend vanaf 1 januari Voor de inkomsten van 2012 geldt die regeling niet. Dat betekent dat u in principe verplicht bent om in 2013 (inkomstenjaar 2012) de inkomsten van roerende goederen te vermelden in de aangifte voor de personenbelasting. De wet voorziet evenwel in belangrijke uitzonderingen. Zie vraag 6. Het jaaroverzicht kunt u gebruiken als bijkomend hulpmiddel om uw aangifte voor de personenbelasting correct in te vullen. 2. Heeft KBC de gegevens van dit jaaroverzicht nog aan iemand anders gemeld? Neen. 3. Wat kan er allemaal in een jaaroverzicht vermeld staan, en wat niet? Het jaaroverzicht bevat de dividenden en interesten die in de loop van het jaar 2012 door KBC Bank werden betaald of toegekend. Het gaat in het bijzonder om de roerende inkomsten die meetellen om te bepalen of de grens van euro bereikt werd, waarboven de bijkomende heffing van 4% van toepassing is. Zie ook vraag 4. Het jaaroverzicht wordt opgemaakt op naam van u als de begunstigde van de inkomsten. Ook uw aandeel in de inkomsten van bv. een onverdeeldheid wordt in het jaaroverzicht vermeld. Dit jaaroverzicht is uitsluitend een hulpmiddel om uw aangifte voor de personenbelasting correct in te vullen. Het overzicht heeft een louter informatieve waarde. Het is geen fiscaal attest dat bij de aangifte moet worden gevoegd. U bewaart wel best uw rekeningafschriften in het kader van eventuele latere controles. 4. Welke soorten inkomsten tellen mee bij het bepalen of het grensbedrag van euro bereikt werd? Het gaat in principe om alle interesten en dividenden die u zijn toegekend of betaalbaar gesteld werden in het inkomstenjaar 2012 (al dan niet via KBC Bank). Bepaalde roerende inkomsten tellen niet mee bij het bepalen of de grens van bereikt werd. Het gaat o.a. om volgende inkomsten: de eerste schijf (van euro) van het totaalbedrag van de intresten van de gewone Belgische spaardeposito s waarop geen RV is ingehouden de interesten van de staatsbons waarop is ingeschreven in de periode van 24 november 2011 tot 2 december 2011 de vereffeningsboni als een vennootschap (andere dan een erkende beleggingsvennootschap) haar vermogen verdeelt

2 de niet-belastbare inkoopboni van beveks en sicavs (behalve 'fixfondsen' en 'geviseerde 40%-fondsen') de van roerende voorheffing vrijgestelde inkomsten van beleggingsverzekeringen (tak 21 of tak 23) (bv. afkoop na 8 jaar). Ook de inkomsten belastbaar tegen 21% waarop 4% bijkomende heffing aan de bron werd ingehouden, tellen niet mee, behalve wanneer u ze toch aangeeft met de bedoeling om roerende voorheffing of bijkomende heffing te kunnen recupereren. Onder meer de volgende inkomsten tellen dus wel mee voor de berekening van de grens: interesten op gewone Belgische spaardeposito s boven de vrijgestelde schijf van euro (optelsom van alle spaardeposito s, eventueel bij meerdere banken) dividenden en interesten onderworpen aan een tarief van 21% of 25% inkoopbonussen van 'fixfondsen' en 'geviseerde 40%-fondsen' de aan roerende voorheffing onderworpen inkomsten van beleggingsverzekeringen (tak 21 of tak 23), bv. afkoop binnen de 8 jaar als er geen overlijdensdekking van 130% is opgenomen de interesten en dividenden vrijgesteld van roerende voorheffing. Dat zijn de inkomsten uit certificaten van Belgische gemeenschappelijke beleggingsfondsen, woningbouwvastgoedbevak, publieke PRIVAK (Belgisch). 5. Waarmee moet ik nog rekening houden om te weten of het grensbedrag van eur bereikt werd? De vermelde grens geldt per aangifteplichtige natuurlijke persoon. Om te bepalen of u al dan niet die inkomstengrens overschrijdt, zult u eventueel ook rekening moeten houden met uw huwelijksvermogenstelsel. Als u gehuwd bent, wordt u in principe belast op 50% van het totaal van de roerende inkomsten van u en uw echtgeno(o)t(e). Als u gehuwd bent zonder huwelijkscontract bent u onderworpen aan het wettelijk stelsel. Alle roerende inkomsten behoren in dat geval tot uw gemeenschappelijke vermogen (incl. de inkomsten van de eigen goederen van de echtgenoten). Als u gehuwd bent met scheiding van goederen behoren de inkomsten van uw eigen goederen ook tot uw eigen vermogen. Het jaaroverzicht werd opgemaakt op naam van u als begunstigde. Uw aandeel in de inkomsten van bv. de rekening op naam van de huwelijksgemeenschap wordt op het jaaroverzicht vermeld ten belope van 50%. KBC beschikt immers niet over gegevens over uw huwelijksvermogenstelsel. Voorbeeld: Stel dat dit de inkomsten uit uw rekeningen zijn: Rekening 1, geopend op uw naam: 100 Gemeenschappelijke rekening 2, geopend op naam van beide echtgenoten: 100 Rekening 3 met 4 rekeninghouders (uzelf en drie andere personen): 300 Stel dat dit de inkomsten uit de rekeningen van uw echtgeno(o)t(e) zijn: Rekening 4, geopend op naam van uw echtgeno(o)t(e): 200 Gemeenschappelijke rekening 2, geopend op naam van beide echtgenoten: 100

3 Mededeling op het jaaroverzicht op uw naam: , d.w.z. 225 Mededeling op het jaaroverzicht op naam van uw echtgeno(o)t(e): , d.w.z. 250 Bent u gehuwd met gemeenschap van goederen, dan zult u elk de helft van de inkomsten, d.w.z. elk 237,50 euro, moeten aangeven. 6. Wanneer moet ik mijn inkomsten voor het jaar 2012 vermelden in de aangifte voor de personenbelasting? En in welke aangifteroosters moet ik dit opnemen? De verplichte aangifte van de roerende inkomsten blijft voor het inkomstenjaar 2012 behouden (zie vraag 1), ook als er roerende voorheffing aan de bron is ingehouden. In deel 1 van de aangifte voor de personenbelasting vindt u de in te vullen of aan te vinken roosters terug in rubriek A (inkomsten van kapitalen voor aftrek van de innings- en bewaringskosten) van vak VII. In die rubriek wordt bijkomend het onderscheid gemaakt tussen: Inkomsten die nooit verplicht moeten worden aangegeven, gemerkt met symbool (-) Het gaat om liquidatieboni waarvoor 10% roerende voorheffing is ingehouden en de interesten van de staatsbons (uitgegeven tijdens de periode van 24 november 2011 tot 2 december 2011) waarvoor 15% roerende voorheffing is ingehouden (rooster 1163/2163 resp.1153/2153). Inkomsten die niet verplicht aan te geven zijn, gemerkt met symbool (±). De aangifteverplichting van de bedoelde inkomsten wordt gekoppeld aan het afleggen van een verklaring via aankruising van het rooster 1440/2440 in rubriek A.3. Indien u geen roerende inkomsten heeft die nog aanleiding kunnen geven tot de bijkomende heffing, dan kan u dit rooster aankruisen. U bent dan niet langer verplicht om de inkomsten aan te geven die ressorteren onder de categorie niet verplicht aan te geven (±), zoals de inkomsten die een roerende voorheffing van 21% (zonder of met inhouding van bijkomende heffing; rooster 1161/2161 resp. 1152/2152) of 25% (rooster 1160/2160) hebben ondergaan of het niet vrijgesteld gedeelte van de interesten van de gewone Belgische spaardeposito s die de roerende voorheffing van 15% hebben ondergaan (rooster 1162/2162). Ook indien u toch beslist om de niet verplicht aan te geven inkomsten in de aangifte op te nemen én u hebt geen roerende inkomsten die nog aanleiding kunnen geven tot de bijkomende heffing, dan kan u dit rooster in rubriek A.3. aankruisen. Op deze manier kan u eventueel het bedrag van bijkomende heffing of roerende voorheffing dat teveel aan de bron werd ingehouden, laten verrekenen en terugbetalen via de aangifte voor de personenbelasting. Indien u de verklaring niet kan aankruisen, dan moet u de hierboven vermelde roerende inkomsten (±) opnemen in de roosters naargelang het ingehouden percentage van roerende voorheffing. Inkomsten die altijd verplicht moeten worden aangegeven, gemerkt met symbool (+) Het gaat om inkomsten waarop geen roerende voorheffing werd ingehouden. Het gaat onder meer om interesten van de gewone Belgische spaardeposito s, voor zover de schijf van euro (geïndexeerd bedrag) per belastingplichtige wordt overschreden (rooster 1151/2151) en de roerende inkomsten van buitenlandse oorsprong die geïnd werden zonder tussenkomst van een Belgische tussenpersoon (vb. KBC Bank).

4 Ook de inkomsten van Belgische oorsprong die vrijgesteld zijn van roerende voorheffing moeten verplicht worden aangegeven (rooster 1154/2154), tenzij de bijkomende heffing van 4% aan de bron is ingehouden (rooster 1155/2155, in het aangifteformulier aangeduid met ±, dus daarvoor is ook de verklaring in te vullen). Het betreft onder meer dividenden van residentiële vastgoedbevaks, waarvoor nu, door de aangifteplicht, belasting verschuldigd is ondanks de vrijstelling van roerende voorheffing. Alleen als men 4% heeft laten inhouden aan de bron, ontsnapt men aan de aangifteplicht en dus aan de belasting van 21%. 7. Moet ik dit jaaroverzicht bewaren? Het jaaroverzicht heeft louter een informatieve waarde en is geen fiscaal attest dat u bij uw aangifte voor de personenbelasting moet toevoegen of moet ter beschikking houden. 8. Ik stel foute vermeldingen of onvolledigheden vast in het jaaroverzicht? Moet ik dat laten corrigeren? Neen. Het overzicht wordt u louter ter informatie aangeboden. Voor uw berekening in het kader van uw aangifteverplichtingen kunt u gebruik maken van de rekeningafschriften die u van KBC Bank NV ontving. 9. Kan de al ingehouden bijkomende heffing worden gerecupereerd? Als u de bijkomende heffing van 4% (ingehouden aan de bron) wilt en kunt recupereren, dan kunt u de betrokken roerende inkomsten opnemen in uw aangifte (roosters1152/2152 en 1155/2155). De bijkomende heffing zal worden verrekend met de belasting. Een eventueel overschot zal worden terugbetaald. 10. Hoe kan ik het RV-tarief weten van de inkomsten die in het jaaroverzicht vermeld worden onder categorie AND (andere)? Het gaat hier normaal gezien over inkomsten van (Belgische) gemeenschappelijke beleggingsfondsen (GBF), die u zijn toegekend zonder inhouding van roerende voorheffing. Indien vereist (zoals toegelicht in vraag 6), moet u de inkomsten aangeven in het rooster dat overeenstemt met het belastingtarief waartegen de inkomsten belastbaar zijn. U vindt het tarief aan de hand van de tabel onderaan in dit document. 11. Krijg ik ook een jaaroverzicht van de andere vennootschappen van KBC (KBC Verzekeringen, KBC Securities,...) voor de roerende inkomsten die ik via hen ontving? Als u ook roerende inkomsten (dividenden/intresten) via andere KBC-vennootschappen ontving waarop geen bijkomende heffing van 4% werd ingehouden, dan zal u in principe nog voor einde mei een schrijven ontvangen van deze KBC-vennootschappen met de nodige informatie nuttig voor uw aangifte personenbelasting. Bovenstaande principes gelden eveneens voor deze inkomsten. 12. Waar kan ik terecht met verdere vragen? Uw aanspreekpunt staat vermeld op de eerste bladzijde van het jaaroverzicht.

5 Bijlage (bij vraag 10) belastingtarief der inkomsten uit Belgische gemeenschappelijke beleggingsfondsen Naam van het fonds ISIN-code Deel (percentage) van coupon belast aan 21 % Europees obligatiedepot BE ,35% EOD Corporate Clients BE ,00% High Interest Obligatiedepot BE ,16% Internationaal Obligatiedepot BE ,00% Dollar Obligatiedepot BE ,00% Strategisch obligatiedepot BE ,84%

BKCP Bank - Verzekeringen - Beleggingen

BKCP Bank - Verzekeringen - Beleggingen BKCP Bank - Verzekeringen - Beleggingen WELKOM! Salons Cortina, Wevelgem dinsdag 1 Uiteenzetting thema-avond Inleiding door dhr. Van Wijnendaele, Hubrecht Deel1 : - Wijziging aangifte personenbelasting

Nadere informatie

INKOMSTEN VAN ROERENDE OORSPRONG VOOR EEN PRIVÉ PERSOON WOONACHTIG IN BELGIË INKOMSTEN 2014

INKOMSTEN VAN ROERENDE OORSPRONG VOOR EEN PRIVÉ PERSOON WOONACHTIG IN BELGIË INKOMSTEN 2014 INKOMSTEN VAN ROERENDE OORSPRONG VOOR EEN PRIVÉ PERSOON WOONACHTIG IN BELGIË INKOMSTEN 2014 Hierbij vindt U een korte beschrijving van de fiscale behandeling in België van roerende inkomsten (o.a. dividenden

Nadere informatie

FAQ - TAX REFORM. 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt?

FAQ - TAX REFORM. 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt? FAQ - TAX REFORM 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt? Hiervoor moet men in twee stappen te werk gaan. In eerste instantie moeten de intresten op «staatsbons

Nadere informatie

Toelichting bij de aangifte in de personenbelasting aanslagjaar 2010, inkomstenjaar 2009

Toelichting bij de aangifte in de personenbelasting aanslagjaar 2010, inkomstenjaar 2009 Toelichting bij de aangifte in de personenbelasting aanslagjaar 2010, inkomstenjaar 2009 Vak VIII Intresten en kapitaalaflossingen van leningen en premies van individuele levensverzekeringen die recht

Nadere informatie

FISCAAL MEMENTO. Nr. 25 2013. Studie- en Documentatiedienst Stafdienst Beleidsexpertise en -Ondersteuning. Federale Overheidsdienst FINANCIEN

FISCAAL MEMENTO. Nr. 25 2013. Studie- en Documentatiedienst Stafdienst Beleidsexpertise en -Ondersteuning. Federale Overheidsdienst FINANCIEN EEND RAC HT MAA KT MACH T Federale Overheidsdienst FINANCIEN FISCAAL MEMENTO Nr. 25 2013 Studie- en Documentatiedienst Stafdienst Beleidsexpertise en -Ondersteuning Fiscaal Memento, nr. 25, 2013 Federale

Nadere informatie

Advocaat Ferenc Ballegeer

Advocaat Ferenc Ballegeer November 2012 - Nieuwsbrief nr. 2 Advocaat Ferenc Ballegeer Vermogensplanning fiscaal recht Beste Lezer, Dit is het tweede nummer van mijn nieuwsbrief, gewijd aan de nieuwe belastingmaatregelen die de

Nadere informatie

Fiscale aspecten van de levensverzekering. Informatiebrochure

Fiscale aspecten van de levensverzekering. Informatiebrochure Fiscale aspecten van de levensverzekering 2 Fiscale aspecten van de levensverzekering Vooraf De redactie van deze brochure werd afgesloten op 31/01/2015 en bevat de fiscale wetgeving zoals ze op dat ogenblik

Nadere informatie

AANGIFTE PERSONENBELASTING: MINDER CODES BETEKENT NIET MINDER COMPLEX

AANGIFTE PERSONENBELASTING: MINDER CODES BETEKENT NIET MINDER COMPLEX AANGIFTE PERSONENBELASTING: MINDER CODES BETEKENT NIET MINDER COMPLEX Het aangifteformulier personenbelasting voor aanslagjaar 2014 is op 28 maart 2014 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd (bijlage

Nadere informatie

Fiscale aspecten van beleggingen in vennootschap

Fiscale aspecten van beleggingen in vennootschap Fiscale aspecten van beleggingen in vennootschap Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Fiscaal sparen eerst benutten 2.1. Individuele Pensioen Toezegging via externe verzekering (IPT) 2.2. Vrijwillig Aanvullend

Nadere informatie

OFFICIELE BERICHTEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN

OFFICIELE BERICHTEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de Fiscaliteit Directe belastingen Co.88.71/76.945 OFFICIELE BERICHTEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Voorafbetalingen - Aanslagjaar 2015

Nadere informatie

Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning

Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning Federale Overheidsdienst FINANCIEN - 2009 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep amb te na ren van de Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Ze mag niet

Nadere informatie

Fiscale maatregelen Stand van zaken op 20 januari 2012

Fiscale maatregelen Stand van zaken op 20 januari 2012 Fiscale maatregelen Stand van zaken op 20 januari 2012 Inleiding Op 22 december 2011 werd de wet houdende diverse bepalingen (document kamer nr. 1952/018) aangenomen in de plenaire vergadering van het

Nadere informatie

Aanslagjaar 2012/inkomsten 2011 De fiscaliteit van het hypothecaire woningkrediet

Aanslagjaar 2012/inkomsten 2011 De fiscaliteit van het hypothecaire woningkrediet Aanslagjaar 2012/inkomsten 2011 De fiscaliteit van het hypothecaire woningkrediet Hypothecair woningkrediet: de regeling voor de enige eigen woning (de woonbonus) Als u een woning koopt, bouwt of verbouwt

Nadere informatie

VOORWOORD. Maar er is meer.

VOORWOORD. Maar er is meer. VOORWOORD Wie de vorige versie van deze brochure heeft ter hand genomen, heeft het zeker gemerkt: de wetgeving m.b.t. de tarieven successierechten in het Vlaams Gewest is er heel wat eenvoudiger op geworden.

Nadere informatie

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen 2004 Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen Als u een kapitaalverzekering heeft, bijvoorbeeld bij uw spaar-, leven- of beleggingshypotheek, kan dit gevolgen hebben voor uw belasting. Of en hoeveel

Nadere informatie

Hervorming gereglementeerde spaarrekeningen Veelgestelde vragen

Hervorming gereglementeerde spaarrekeningen Veelgestelde vragen Hervorming gereglementeerde spaarrekeningen Veelgestelde vragen ARGENTA BANK- EN VERZEKERINGSGROEP NV, BELGIËLEI 49-53, 2018 ANTWERPEN 2/12 Colofon Antwerpen, 31 december 2013 Verantwoordelijk uitgever:

Nadere informatie

infoactive infoactive 1 Di Rupo I + Voordelen alle aard: een nieuwe melkkoe? + Hervormingen op vlak van aanvullende pensioenen

infoactive infoactive 1 Di Rupo I + Voordelen alle aard: een nieuwe melkkoe? + Hervormingen op vlak van aanvullende pensioenen 1 Tweemaandelijkse nieuwsbrief + Jaargang 11 + Nr. 5 + Februari 2012 Di Rupo I + Voordelen alle aard: een nieuwe melkkoe? + Hervormingen op vlak van aanvullende pensioenen contact@vdl.be www.vandelanotte.be

Nadere informatie

Die reserves kan men al dan niet uitkeren (= dividenduitkering) tegen een gunstig tarief (zie tabel hieronder).

Die reserves kan men al dan niet uitkeren (= dividenduitkering) tegen een gunstig tarief (zie tabel hieronder). Beste Vanaf aanslagjaar 2015 (vanaf boekjaar per kalenderjaar 31/12/2014) kunnen liquidatiereserves in de vennootschap worden aangelegd tijdens de resultaatbestemming. Dit betekent dat een kleine vennootschap

Nadere informatie

Wegwijzer KapitaalPlan

Wegwijzer KapitaalPlan Wegwijzer KapitaalPlan Over de Wegwijzer KapitaalPlan In deze Wegwijzer KapitaalPlan vindt u algemene informatie over het product KapitaalPlan van MoneyMaxx België. Aan de hand van een serie vragen en

Nadere informatie

Inkomensbelasting: Personenbelasting

Inkomensbelasting: Personenbelasting Inkomensbelasting: Personenbelasting Toepassingsgebied van personenbelasting Art. 3 WIB Rijksinwoners zijn onderworpen aan de personenbelasting Art. 2, 1, 1 WIB Wie zijn rijksinwoners? - Bij de beoordeling

Nadere informatie

Dossier successieplanning en vermogensoverdracht

Dossier successieplanning en vermogensoverdracht Dossier successieplanning en vermogensoverdracht ARGENTA BANK- EN VERZEKERINGSGROEP NV, BELGIËLEI 49-53, 2018 ANTWERPEN 2/35-09-12-2013 Colofon Antwerpen, 9 december 2013 Verantwoordelijk uitgever: Anne

Nadere informatie

F I S C A AL MEMENT O

F I S C A AL MEMENT O EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN F I S C A AL MEMENT O Nr. 24 2012 Studie- en Documentatiedienst Stafdienst Beleidsexpertise en -Ondersteuning VOORWOORD BIJ DE UITGAVE VAN JANUARI

Nadere informatie

Informatiebrochure met betrekking tot de toekenning van bonusaandelen

Informatiebrochure met betrekking tot de toekenning van bonusaandelen Informatiebrochure met betrekking tot de toekenning van bonusaandelen Samenvatting Deze informatiebrochure wordt ter beschikking gesteld van de aandeelhouders n.a.v. de oproeping van de buitengewone algemene

Nadere informatie

Naamloze vennootschap Karel Oomsstraat 37 2018 Antwerpen Ondernemingsnummer : 0220.324.117 INFORMATIENOTA M.B.T.DE KAPITAALVERHOGING.

Naamloze vennootschap Karel Oomsstraat 37 2018 Antwerpen Ondernemingsnummer : 0220.324.117 INFORMATIENOTA M.B.T.DE KAPITAALVERHOGING. Naamloze vennootschap Karel Oomsstraat 37 2018 Antwerpen Ondernemingsnummer : 0220.324.117 INFORMATIENOTA M.B.T.DE KAPITAALVERHOGING door INBRENG VAN HET RECHT OP HET NETTODIVIDEND OVER HET BOEKJAAR 2013/2014

Nadere informatie

8.7.3 Combinatie oude en nieuwe fiscale korf

8.7.3 Combinatie oude en nieuwe fiscale korf 1 8.7.3 Combinatie oude en nieuwe fiscale korf De gelijktijdige combinatie tijdens hetzelfde jaar en bij dezelfde belastingplichtige van enerzijds de aftrek voor enige eigen woning en anderzijds de belastingvermindering

Nadere informatie

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Fiscale behandeling van de opbrengsten en kosten: privé versus vennootschap Opbrengsten en kosten van onroerende goederen in de personenbelasting

Nadere informatie

DI RUPO 1 BEGROTING 2012. De fiscale (val)strikken op een rijtje

DI RUPO 1 BEGROTING 2012. De fiscale (val)strikken op een rijtje DI RUPO 1 BEGROTING 2012 De fiscale (val)strikken op een rijtje Voorwoord De nieuwe regering Di Rupo I heeft in haar beleidsnota talrijke maatregelen aangekondigd die voor u fiscaal een grote impact kunnen

Nadere informatie

De aangifte in de personenbelasting voor aanslagjaar 2014 inkomsten 2013

De aangifte in de personenbelasting voor aanslagjaar 2014 inkomsten 2013 Het formulier voor de aangifte in de personenbelasting (PB) voor het aanslagjaar 2014 - inkomsten 2013 verscheen in het Belgisch Staatsblad van 28 maart 2014. De nieuwe PB-aangifte telt zo n 40 codes minder

Nadere informatie

1. Inleidende bepalingen

1. Inleidende bepalingen SPAREN EN BELEGGEN Wat is het werkelijke rendement? BART DE CLERCQ Vandaag de dag bieden de financiële instellingen een hele wirwar van inventieve spaar- en beleggingsproducten aan, waardoor de modale

Nadere informatie

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Inhoud Inleiding 3 Overlijden van een naaste 4 Verplichtingen van de bank 6 Het pensioen van de overledene 9 De regeling van de nalatenschap

Nadere informatie