Schroder International Selection Fund. Prospectus. (een in Luxemburg gevestigde open-end beleggingsmaatschappij) Januari 2009.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schroder International Selection Fund. Prospectus. (een in Luxemburg gevestigde open-end beleggingsmaatschappij) Januari 2009."

Transcriptie

1 Schroder International Selection Fund Prospectus (een in Luxemburg gevestigde open-end beleggingsmaatschappij) Januari 2009 België

2

3 Schroder International Selection Fund (een in Luxemburg gevestigde open-end beleggingsmaatschappij) Prospectus Januari 2009 Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. Website :

4

5 Schroder International Selection Fund Prospectus Pagina 3 Belgisch addendum van oktober 2009 bij het uitgifteprospectus van januari 2009 Schroder International Selection Fund (hierna : de vennootschap ) Beleggingsvennootschap overeenkomstig de Richtlijn 85/611/EEG 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Groothertogdom Luxemburg De vennootschap is een bevek naar Luxemburgs recht. De informatie in dit addendum moet gezamenlijk worden gelezen met die in het uitgifteprospectus. Dit addendum moet samen met het prospectus worden overhandigd aan elke belegger die in België inschrijft in het kader van de Belgische wetgeving op het openbaar beroep op het spaarwezen. Dit addendum werd gepubliceerd na goedkeuring door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen overeenkomstig artikel 119 van het Koninklijk Besluit van 4 maart 2005 met betrekking tot bepaalde instellingen voor collectieve belegging en artikel 131 van de wet van 20 juli 2004 met betrekking tot bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles. Deze goedkeuring houdt geen beoordeling in van de opportuniteit en de kwaliteit van de operatie noch van de situatie van de vennootschap die ze verwezenlijkt.

6 Pagina 4 Schroder International Selection Fund Prospectus 1. Tussenpersoon voor de financiële dienstverlening in België J.P. Morgan Chase Bank N.A., Brussels Branch, Koning Albert II-laan 1, 1210 Brussel 2. Distributeurs in België Citibank Belgium, Generaal Jacqueslaan 263g, 1050 Brussel Cortal Consors, Belgisch kantoor, Koningsstraat 145, 1000 Brussel Deutsche Bank, Marnixlaan 13-15, 1000 Brussel ING België, Marnixlaan 24, 1000 Brussel SG Private Banking, Kortrijksesteenweg 302, 9000 Gent Weghsteen & Driege NV, Oude Burg 6, 8000 Brugge ABN Amro Bank, Belgisch kantoor, Kanselarij 17a, 1000 Brussel 3. Compartimenten die in België een openbaar beroep op het spaarwezen kunnen doen De aandelenklassen A, A1 en B worden in België aan het publiek aangeboden. Overeenkomstig artikel 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles worden de aandelenklassen B1, C, I, J en X in België niet aan het publiek aangeboden. Deze klassen zijn echter beschikbaar voor beleggers die aan de in het prospectus beschreven voorwaarden beantwoorden. Alle compartimenten worden in België verdeeld en/of aangeboden, behalve : Schroder International Selection Fund Arabien Countries Equity Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond Schroder International Selection Fund Asian Total Return Schroder International Selection Fund Brazilian Equity Schroder International Selection Fund Euro Equity Secure 2010 Schroder International Selection Fund European Convertible Bond Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity Schroder International Selection Fund Global Allocation Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond Yield Schroder International Selection Fund Global Demographic Opportunities Equity Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Bond Schroder International Selection Fund Global Emerging Markets Commodities Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Small & Mid Cap Equity Schroder International Selection Fund Global Government Bond (nieuwe benaming Schroder International Selection Fund Euro Government Liquidity vanaf 1 maart 2009) Schroder International Selection Fund Global Managed Currency (EUR) Schroder International Selection Fund Global Managed Currency (SGD) Schroder International Selection Fund Global Managed Currency () Schroder International Selection Fund Global Super Cycle Opportunities Equity Schroder International Selection Fund Japanese Global Winners Schroder International Selection Fund QEP Ethical Global Active Value Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value Dynamic Extension Schroder International Selection Fund QEP Global Core Schroder International Selection Fund QEP Global Quality Schroder International Selection Fund QEP US Core Schroder International Selection Fund QEP US Active Value Schroder International Selection Fund South East Asia Schroder International Selection Fund Taiwanese Equity Schroder International Selection Fund US Dividend Maximiser 4. Gebruik van een handelsnaam Er wordt geen handelsnaam gebruikt.

7 Schroder International Selection Fund Prospectus Pagina 5 5. Niet-recurrente provisies en kosten voor de belegger in België (in de valuta van het compartiment of in percentage van de netto-inventariswaarde per aandeel) Distributiekosten Aandelenklassen : A : maximaal 5,26315 % A1 : maximaal 4,16667 % B : 0 % Instap Aflossing Compartimentswijziging Administratieve kosten Bedrag tot dekking van de kosten voor de verwerving / verkoop van activa Bedrag tot ontmoediging van aflossing binnen één maand na instap Beurstaks - Kapitalisatieaandelen : 0,5 % met een maximum van EUR Maximaal 1 % Kap. > Kap./Dis. : 0,5 % met een maximum van EUR 750 De provisies en kosten in de bovenstaande tarieftabel zijn de maximumtarieven die in België kunnen worden aangerekend. In de bijgevoegde tarieftabel vindt u de tarieven die effectief worden toegepast door de tussenpersoon die de inschrijving, de aflossing of de compartimentswijziging uitvoert. 6. Beschikbare informatie in België De volgende documenten zijn voor het publiek beschikbaar bij de tussenpersoon die de financiële dienstverlening voor de vennootschap verzekert : het volledige prospectus en het vereenvoudigde prospectus van de vennootschap ; de statuten van de vennootschap ; de jaar- en halfjaarverslagen van de vennootschap. Alle informatie die in het land van herkomst van de vennootschap wordt gepubliceerd, wordt ook gepubliceerd in het Belgische dagblad met nationale verspreiding l Echo. Die informatie betreft vooral, maar niet uitsluitend, de publicatie van de nettoinventariswaarde, de convocaties voor de algemene vergaderingen, de aankondiging van dividenden, het besluit tot en de voorwaarden voor vereffening, fusie of splitsing, en de opschorting van de berekening van de netto-inventariswaarde. 7. Voorwaarden voor inschrijving en aflossing van aandelen van de icbevoorwaarden voor inschrijving en aflossing van aandelen van de ICBE Deze informatie is in het prospectus te vinden op de bladzijden 24 tot Bijzonderheden inzake de toelating van de aandelen van de ICBE tot de beurshandel op een georganiseerde belgische markt Niet van toepassing.

8 Pagina 6 Schroder International Selection Fund Prospectus 9. Minimumbedrag voor inschrijving 10. Belastingregime voor natuurlijke personen Deze informatie is in het prospectus te vinden op de bladzijden 18 tot Meerwaardebelasting Onverminderd het hieronder beschreven belastingregime is op de gerealiseerde meerwaarde bij aflossing of verkoop van de aandelen van de vennootschap, of bij de volledige of gedeeltelijke verdeling van het maatschappelijk vermogen van de vennootschap, geen personenbelasting verschuldigd als de belegger in het kader van het normale beheer van zijn privévermogen handelt Belasting op de component rente uit hoofde van schuldvorderingen bij aflossing of bij verdeling van het maatschappelijk vermogen van een instelling voor collectieve belegging in effecten Het onderstaande belastingregime is ook van toepassing op de distributieaandelen van de vennootschap. Zelfs als de belegger bij een aflossing of bij de verdeling van het maatschappelijk vermogen geen meerwaarde realiseert, is het in dit punt beschreven belastingregime van toepassing. We onderscheiden drie gevallen : Het compartiment belegt minder dan 40 % van zijn vermogen in schuldinstrumenten. De belegger is niet onderworpen aan de roerende voorheffing van 15 %. Het compartiment belegt meer dan 40 % van zijn vermogen in schuldinstrumenten. De belegger betaalt een roerende voorheffing van 15 % op de inkomsten die, in de vorm van rente, meer- of minderwaarde, afkomstig zijn uit het rendement van in schuldvorderingen belegde activa. Het compartiment kan meer dan 40 % van zijn vermogen in schuldinstrumenten beleggen. De belegger dient mogelijk een roerende voorheffing van 15 % te betalen op de inkomsten die, in de vorm van rente, meer- of minderwaarde, afkomstig zijn uit het rendement van in schuldvorderingen belegde activa. De belegger wordt verzocht contact op te nemen met de tussenpersoon voor de financiële dienstverlening in België (zie punt 1 hierboven) of met de distributeurs (punt 2 hierboven) om informatie in te winnen over het in punt 10.2 bedoelde belastingregime dat op hem van toepassing is, afhankelijk van de gekozen belegging en, in voorkomend geval, het compartiment van de bevek waarin hij wil beleggen. Deze informatie is ook beschikbaar op de website schroders.com in de rubriek Belasting op dividenden (roerende voorheffing) De dividenden die de vennootschap aan Belgische natuurlijke personen uitkeert, zijn aan de Belgische roerende voorheffing tegen een tarief van 15 % onderworpen als de dividenden door een in België gevestigde financiële instelling of tussenpersoon worden uitgekeerd. Op dividenden op aandelen die voor 1 januari 1994 zijn uitgegeven, is een hoger tarief van 25 % van toepassing Bevrijdend karakter van de roerende voorheffing De natuurlijke personen die de roerende voorheffing hebben betaald, hoeven de in de bovenstaande punten 10.2 en 10.3 bedoelde inkomsten niet in hun jaarlijkse belastingaangifte te vermelden (de voorheffing is bevrijdend ). Als de beleggers de bedoelde inkomsten echter hebben ontvangen zonder de roerende voorheffing te hebben betaald, dienen zij ze in hun jaarlijkse belastingaangifte aan te geven Richtlijn 2003/48/EG over de belasting van inkomsten uit spaargelden Elke natuurlijke persoon die ingezetene van een lidstaat van de EU is en die inkomsten (rente, dividenden, meerwaarden...) van de bevek ontvangt via een uitbetalende instantie die in een andere lidstaat van de EU gevestigd is, dient inlichtingen in te winnen over de wettelijke en reglementaire bepalingen die op hem van toepassing zijn.

9 Schroder International Selection Fund Prospectus Pagina Andere belastingen Taks op de beursverrichtingen (beurstaks) : De taks op de beursverrichtingen wordt meer bepaald geheven op aflossingen en compartimentswijzigingen van kapitalisatieaandelen als die in België via een Belgische financiële instelling worden verricht of uitgevoerd. Het tarief van de beurstaks is 0,5 %, zowel voor een aflossing als voor een compartimentswijziging van kapitalisatieaandelen (met een maximum van EUR 750 per transactie). 11. Nominee 11.1 Citibank Belgium N.V. Aandelen Nomineedienst in België Inleiding Beleggers die inschrijven op aandelen op naam kunnen ofwel rechtstreeks als aandeelhouder worden ingeschreven in het aandeelhoudersregister van de bevek, ofwel een beroep doen op de nomineediensten van Citibank Belgium N.V., zoals beschreven in de circulaire van de CBFA van 24 oktober 2007 (de nominee-circulaire ). Het nomineesysteem houdt in dat de rechten van de betrokken houders van aandelen op naam worden ingeschreven op een effectenrekening op hun persoonlijke naam bij Citibank Belgium N.V. (de nominee ) en dat alle inschrijvingen van de houders die voor deze werkwijze kiezen (de nominee-beleggers ) worden gegroepeerd in een globale inschrijving voor rekening van de nominee-beleggers in het aandeelhoudersregister van de bevek. De nominee houdt als centraliserend tussenpersoon toezicht op de inschrijvingen in het aandeelhoudersregister. Daarnaast staat hij in voor de correcte registratie van de rechten van de beleggers op de individuele effectenrekeningen. De beleggers kunnen de situatie en de waardering van hun aandelen op naam permanent opvolgen dankzij de regelmatige informatie van hun nominee. Informatie voor de nominee-beleggers De rechtsverhouding tussen de nominee-beleggers en de nominee wordt geregeld door de Belgische wetgeving. De individuele rechten van elke nominee-belegger worden dus ook gegarandeerd door de wettelijke bepalingen en hierna beschreven maatregelen. In het nomineesysteem heeft de belegger uiteraard recht op alle informatie die volgens de aandelenwetgeving aan de aandeelhouders op naam moet worden meegedeeld (periodieke verslagen, documenten in verband met de algemene vergaderingen, jaarrekeningen e.d.). Elke nominee-belegger zal van Citibank Belgium N.V. dus een bericht ontvangen waarin hem wordt meegedeeld welke informatie werd gepubliceerd en dat hij deze informatie gratis, op eenvoudig verzoek, kan verkrijgen bij zijn verkooppunt van Citibank Belgium N.V. De bevek verbindt zich ertoe alle medewerking te verlenen om de nodige informatie zo snel mogelijk ter beschikking te stellen, zodat de nominee zijn informatieplicht tegenover de nominee-belegger kan vervullen. Ten slotte komt het stemrecht van de aandeelhouder in het nomineesysteem evenmin in het gedrang, op voorwaarde dat de nominee van de bevek de convocatie voor de algemene vergadering tijdig ontvangt. Op voorafgaand schriftelijk verzoek aan de nominee (d.w.z. uiterlijk 30 dagen vóór de betreffende algemene vergadering) worden de nodige administratieve stappen ondernomen opdat de nominee-belegger zelf zijn stemrecht kan uitoefenen. Bij gebrek aan een dergelijk verzoek zal de nominee het stemrecht in naam van de nominee-beleggers uitoefenen, steeds in het exclusieve belang van de nominee-beleggers. De Luxemburgse wet staat toe dat een gevolmachtigde persoon dat recht uitoefent. Facultatief gebruik van de nominee De belegger heeft van bij het begin altijd het recht om te kiezen voor een inschrijving op naam van zijn aandelen in het aandeelhoudersregister alsook het recht om later te kiezen voor de omzetting van het nomineesysteem naar een rechtstreekse inschrijving.

10 Pagina 8 Schroder International Selection Fund Prospectus In dat geval wordt hij rechtstreeks en op zijn persoonlijke naam ingeschreven in het aandeelhoudersregister in Luxemburg. De belegger moet die keuze tijdig en uitdrukkelijk maken en meedelen aan Citibank Belgium N.V. Aangezien de verwerking van de inschrijvingen en wijzigingen in verband met dergelijke directe inschrijvingen op naam ook voor de bank extra werk betekenen, worden de directe belegger kosten aangerekend bij een initiële inschrijving op naam en bij een wijziging van een nominee-inschrijving naar een directe inschrijving. Deze kosten zijn momenteel bepaald op 50 EUR (inclusief btw) per verrichting, ten voordele van Citibank Belgium N.V., ten laste van aandeelhouders die na 1 juni 2008 hebben ingeschreven. De opdracht tot omzetting van een directe inschrijving naar een nominee-inschrijving en omgekeerd wordt gegeven bij een gesprek tussen de nominee-belegger en de nominee Citibank Belgium N.V. Gevolgen in geval van insolventie van de nominee Het is van essentieel belang dat de nominee-beleggers onderkennen en begrijpen welke risico s gepaard gaan met het indirect houden van aandelen via een nominee, ingeval een insolventie- of faillissementsprocedure tegen de nominee ingezet zou worden, waardoor de nominee-belegger eventueel nadeel berokkend kan worden. De nominee-belegger wordt verzocht bij de nominee informatie in te winnen over de gevolgen van een dergelijke bescherming en de beschermingen die hem worden geboden. Ter informatie wordt vermeld dat bijvoorbeeld een mogelijke bescherming van de nomineebeleggers kan worden ingeroepen krachtens het Koninklijk Besluit 62 van 10 november 1967 over het depot van vervangbare financiële instrumenten en de vereffening van verrichtingen op deze instrumenten. Overeenkomstig het Koninklijk Besluit 62 van 10 november 1967 betreffende het depot van vervangbare financiële instrumenten en de vereffening van verrichtingen op deze instrumenten, heeft de houder van een inschrijving op een effectenrekening (in dit geval de nominee-belegger) een terugvorderingsrecht op de effecten die zijn eigendom zijn. Dit recht is ook inroepbaar tegen derden, met name in geval van insolventie van de nominee. In dat kader is het mogelijk dat de rechtsclaim van de nominee-belegger in conflict komt met die van andere schuldeisers van de nominee. Dankzij de inschrijving op een effectenrekening zijn de vermogensrechten van de belegger in een dergelijk geval dus gewaarborgd SG Private Banking Belgium NV Aandelen Nomineedienst in België Beleggers die inschrijven op aandelen op naam kunnen ofwel rechtstreeks als aandeelhouder worden ingeschreven in het register van aandeelhouders van de bevek, ofwel een beroep doen op de nomineediensten van SG Private Banking Belgium NV/SA. Een directe inschrijving in het register van aandeelhouders brengt niettemin kosten met zich mee (volgens het in het prospectus vermelde tarief), die worden gedragen door de bevek en dus van de netto-inventariswaarde worden afgetrokken. Het nomineesysteem houdt in dat de rechten van de betrokken houders van aandelen op naam worden ingeschreven op een effectenrekening op hun persoonlijke naam bij SG Private Banking Belgium NV (de nominee ) en dat alle inschrijvingen van de houders die voor deze werkwijze kiezen (de nominee-beleggers ) worden gegroepeerd in een globale inschrijving voor rekening van de nominee-beleggers in het aandeelhoudersregister van de bevek. De nominee houdt als centraliserend tussenpersoon toezicht op de inschrijvingen in het aandeelhoudersregister. Daarnaast staat hij in voor de correcte registratie van de rechten van de beleggers op de individuele effectenrekeningen. De beleggers kunnen de situatie en de waardering van hun aandelen op naam permanent opvolgen dankzij de regelmatige informatie van hun nominee. De rechtsverhouding tussen de nominee-beleggers en de nominee wordt geregeld door de Belgische wetgeving. De individuele rechten van elke nominee-belegger worden dus ook gegarandeerd door de wettelijke bepalingen en hierna beschreven maatregelen.

11 Schroder International Selection Fund Prospectus Pagina 9 Overeenkomstig het Koninklijk Besluit 62 van 10 november 1967 betreffende het depot van vervangbare financiële instrumenten en de vereffening van verrichtingen op deze instrumenten, heeft de houder van een inschrijving op een effectenrekening (in dit geval de nominee-belegger) een terugvorderingsrecht op de effecten die zijn eigendom zijn. Dit recht is ook inroepbaar tegen derden, met name in geval van insolventie van de nominee. Dat betekent dat hij in alle omstandigheden zijn rechten kan opeisen wanneer zijn vorderingen concurreren met die van andere schuldeisers van de nominee. Dankzij de inschrijving op een effectenrekening blijven de vermogensrechten van de belegger dus gewaarborgd. In het nomineesysteem heeft de belegger uiteraard recht op alle informatie die volgens de aandelenwetgeving aan de aandeelhouders op naam moet worden meegedeeld (periodieke verslagen, documenten in verband met de algemene vergaderingen, jaarrekeningen e.d.). Elke nominee-belegger zal van SG Private Banking Belgium NV dus een bericht ontvangen waarin hem wordt meegedeeld welke informatie werd gepubliceerd en dat hij deze informatie gratis, op eenvoudig verzoek, kan verkrijgen bij zijn verkooppunt van SG Private Banking Belgium NV/SA. Ten slotte komt het stemrecht van de aandeelhouder in het nomineesysteem evenmin in het gedrang. Op voorafgaand schriftelijk verzoek aan de nominee (d.w.z. uiterlijk 30 dagen vóór de betreffende algemene vergadering) worden de nodige administratieve stappen ondernomen opdat de nominee-belegger zelf zijn stemrecht kan uitoefenen. Bij gebrek aan een dergelijk verzoek zal de nominee het stemrecht in naam van de nominee-beleggers uitoefenen, steeds in het exclusieve belang van de nominee-beleggers. De Luxemburgse wet staat toe dat een gevolmachtigde persoon dat recht uitoefent. De belegger heeft van bij het begin altijd het recht om te kiezen voor een inschrijving op naam van zijn aandelen in het aandeelhoudersregister alsook het recht om later te kiezen voor de omzetting van het nomineesysteem naar een rechtstreekse inschrijving. In dat geval wordt hij rechtstreeks en op zijn persoonlijke naam ingeschreven in het aandeelhoudersregister in Luxemburg. De belegger moet die keuze tijdig en uitdrukkelijk maken en meedelen aan SG Private Banking Belgium NV. Aangezien de verwerking van de inschrijvingen en wijzigingen in verband met dergelijke directe inschrijvingen op naam ook voor de bank extra werk betekenen, worden de directe belegger kosten aangerekend bij een initiële inschrijving op naam en bij een wijziging van een nominee-inschrijving naar een directe inschrijving. Deze kosten zijn momenteel bepaald op 50 EUR (inclusief btw) per verrichting, ten voordele van SG Private Banking Belgium NV, ten laste van aandeelhouders die na 1 januari 2009 hebben ingeschreven. De opdracht tot omzetting van een directe inschrijving naar een nominee-inschrijving en omgekeerd wordt gegeven bij een gesprek tussen de nominee-belegger en de nominee SG Private Banking Belgium NV. Voor een omzetting van een directe inschrijving naar een nominee-inschrijving en omgekeerd volstaat een eenvoudig verzoek aan de loketten van elk verkooppunt van SG Private Banking Belgium NV Weghsteen & Driege Aandelen Nomineedienst in België Beleggers die inschrijven op aandelen op naam kunnen ofwel rechtstreeks als aandeelhouder worden ingeschreven in het register van aandeelhouders van de bevek, ofwel een beroep doen op de nomineediensten van Weghsteen & Driege. Een directe inschrijving in het register van aandeelhouders brengt niettemin kosten met zich mee (volgens het tarief vermeld in het prospectus), die worden gedragen door de bevek en dus van de netto-inventariswaarde worden afgetrokken. Het nomineesysteem houdt in dat de rechten van de betrokken houders van aandelen op naam worden ingeschreven op een effectenrekening op hun persoonlijke naam bij Weghsteen & Driege (de nominee ) en dat alle inschrijvingen van de houders die voor deze werkwijze kiezen (de nominee-beleggers ) worden gegroepeerd in een globale inschrijving voor rekening van de nominee-beleggers in het aandeelhoudersregister van de bevek.

12 Pagina 10 Schroder International Selection Fund Prospectus De nominee houdt als centraliserend tussenpersoon toezicht op de inschrijvingen in het aandeelhoudersregister. Daarnaast staat hij in voor de correcte registratie van de rechten van de beleggers op de individuele effectenrekeningen. De beleggers kunnen de situatie en de waardering van hun aandelen op naam permanent opvolgen dankzij de regelmatige informatie van hun nominee. De rechtsverhouding tussen de nominee-beleggers en de nominee wordt geregeld door de Belgische wetgeving. De individuele rechten van elke nominee-belegger worden dus ook gegarandeerd door de wettelijke bepalingen en hierna beschreven maatregelen. Weghsteen & Driege is aangesloten bij de CIK onder het nummer : Overeenkomstig het Koninklijk Besluit 62 van 10 november 1967 betreffende het depot van vervangbare financiële instrumenten en de vereffening van verrichtingen op deze instrumenten, heeft de houder van een inschrijving op een effectenrekening (in dit geval de nominee-belegger) een terugvorderingsrecht op de effecten die zijn eigendom zijn. Dit recht is ook inroepbaar tegen derden, met name in geval van insolventie van de nominee. Dat betekent dat hij in alle omstandigheden zijn rechten kan opeisen wanneer zijn vorderingen concurreren met die van andere schuldeisers van de nominee. Dankzij de inschrijving op een effectenrekening blijven de vermogensrechten van de belegger dus gewaarborgd. In het nomineesysteem heeft de belegger uiteraard recht op alle informatie die volgens de aandelenwetgeving aan de aandeelhouders op naam moet worden meegedeeld (periodieke verslagen, documenten in verband met de algemene vergaderingen, jaarrekeningen e.d.). Elke nominee-belegger zal van Weghsteen & Driege dus een bericht ontvangen waarin hem wordt meegedeeld welke informatie werd gepubliceerd en dat hij deze informatie gratis, op eenvoudig verzoek, kan verkrijgen bij zijn verkooppunt van Weghsteen & Driege. Ten slotte komt het stemrecht van de aandeelhouder in het nomineesysteem evenmin in het gedrang. Op voorafgaand schriftelijk verzoek aan de nominee (d.w.z. uiterlijk 30 dagen vóór de betreffende algemene vergadering) worden de nodige administratieve stappen ondernomen opdat de nominee-belegger zelf zijn stemrecht kan uitoefenen. Bij gebrek aan een dergelijk verzoek zal de nominee het stemrecht in naam van de nomineebeleggers uitoefenen, steeds in het exclusieve belang van de nominee-beleggers. De Luxemburgse wet staat toe dat een gevolmachtigde persoon dat recht uitoefent. De belegger heeft van bij het begin altijd het recht om te kiezen voor een inschrijving op naam van zijn aandelen in het aandeelhoudersregister alsook het recht om later te kiezen voor de omzetting van het nomineesysteem naar een rechtstreekse inschrijving. In dat geval wordt hij rechtstreeks en op zijn persoonlijke naam ingeschreven in het aandeelhoudersregister in Luxemburg. De belegger moet die keuze tijdig en uitdrukkelijk maken en meedelen aan Weghsteen & Driege. Aangezien de verwerking van de inschrijvingen en wijzigingen in verband met dergelijke directe inschrijvingen op naam ook voor de bank, de bevek en zijn transferagent extra werk betekenen, wordt bij elke wijziging van een nominee-inschrijving naar een directe inschrijving een provisie aangerekend om die kosten te dekken. Die provisie is momenteel vastgesteld op 60,50 EUR (inclusief btw) per verrichting, ten voordele van Weghsteen & Driege, ten laste van de aandeelhouders die na 1 januari 2008 hebben ingeschreven. Dezelfde provisie wordt aangerekend voor latere transacties met aandelen op naam buiten het nomineesysteem voor aandeelhouders die na 1 januari 2008 hebben ingeschreven. Voor een omzetting van een directe inschrijving naar een nominee-inschrijving en omgekeerd volstaat een eenvoudig verzoek aan de loketten van elk verkooppunt van Weghsteen & Driege.

13 Schroder International Selection Fund Prospectus Pagina 11 Belangrijke Informatie Exemplaren van dit Prospectus zijn verkrijgbaar bij en verzoeken om inlichtingen met betrekking tot de Vennootschap moeten worden gericht aan : Dit Prospectus moet in zijn geheel worden gelezen voordat een aanvraag voor Aandelen wordt ingediend. Raadpleeg uw financieel adviseur of een andere professionele adviseur als u vragen hebt bij de inhoud van dit Prospectus. Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. 5, rue Höhenhof L-1736 Senningerberg Groothertogdom Luxemburg Tel. : (+352) Fax : (+352) De Aandelen worden aangeboden op basis van de informatie in dit Prospectus en in de documenten waarnaar hierin wordt verwezen. Afgezien van de personen die in dit Prospectus zijn vermeld, heeft niemand toestemming om reclame te maken, informatie te verstrekken of verklaringen af te leggen in verband met de aanbieding, plaatsing, inschrijving, verkoop, omzetting of inkoop van Aandelen. Indien zonder toestemming reclame wordt gemaakt, informatie wordt verstrekt of verklaringen worden afgelegd, mag men zich er niet op verlaten dat die reclame, informatie of verklaringen door de Vennootschap of de Beheermaatschappij zijn goedgekeurd. De publicatie van dit Prospectus en de aanbieding, plaatsing, inschrijving, of uitgifte van de Aandelen zullen in geen geval een implicatie of verklaring inhouden dat de informatie in dit Prospectus juist is op enig tijdstip na de datum van dit Prospectus. De Bestuurders, van wie de namen hieronder zijn vermeld, hebben alle redelijkerwijs te verwachten zorgvuldigheid in acht genomen om ervoor te zorgen dat de informatie in dit Prospectus naar hun beste weten overeenstemt met de feiten en dat er niets is weggelaten dat belangrijk is voor die informatie. De Bestuurders aanvaarden bijgevolg de verantwoordelijkheid voor deze informatie. De verspreiding van dit Prospectus en de aanvullende documentatie alsook de aanbieding van Aandelen kunnen in bepaalde landen aan beperkingen onderworpen zijn. Geïnteresseerde beleggers dienen persoonlijk inlichtingen in te winnen over de verplichtingen in hun eigen land betreffende transacties in Aandelen, mogelijke deviezenvoorschriften en de fiscale gevolgen van transacties in Aandelen. Dit Prospectus vormt geenszins een aanbod of verzoek van wie dan ook in landen waarin een dergelijk aanbod of verzoek onwettig of ongeoorloofd is, en richt zich niet tot personen aan wie het onwettig is een dergelijk aanbod of verzoek te doen. Beleggers moeten weten dat mogelijk niet alle beschermingsmaatregelen die onder hun betreffende regelgevingskader worden geboden van toepassing zijn en dat er mogelijk geen recht op schadeloosstelling is onder dergelijk regelgevingskader, gesteld dat dergelijk kader bestaat. De Beheermaatschappij moet persoonsgegevens van Beleggers opvragen en opslaan om de door de Beleggers gevraagde diensten te kunnen uitvoeren en om aan haar wettelijke en reglementaire verplichtingen te voldoen. Door in te schrijven op Aandelen van de Vennootschap stemmen de Beleggers er uitdrukkelijk mee in dat hun persoonsgegevens worden opgeslagen, gewijzigd, anderszins gebruikt of doorgegeven (i) aan Schroders en andere betrokken partijen in de zakelijke relatie (bijvoorbeeld externe verwerkingscentra, verzenders of betaalkantoren), waaronder bedrijven die gevestigd zijn in landen waar mogelijk geen wetgeving inzake gegevensbescherming bestaat of waar dergelijke wetgeving mogelijk niet aan de normen van de Europese Unie voldoet of (ii) indien de wet- of regelgeving (al dan niet in Luxemburg) dit vereist. De persoonsgegevens zullen niet worden gebruikt of aan een andere persoon worden doorgegeven, behalve zoals in de vorige alinea beschreven, zonder toestemming van de Belegger. Er zijn redelijke maatregelen genomen om te verzekeren dat de persoonsgegevens die binnen Schroders worden verzonden, vertrouwelijk blijven. Omdat de informatie elektronisch wordt verzonden en beschikbaar wordt gesteld buiten Luxemburg, is het echter mogelijk dat tijdens de opslag van de informatie in het buitenland niet hetzelfde niveau van vertrouwelijkheid en hetzelfde niveau van bescherming zijn gegarandeerd die voorgeschreven zijn in de regelgeving inzake gegevensbescherming die momenteel in Luxemburg van kracht is.

14 Pagina 12 Schroder International Selection Fund Prospectus Schroders aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien een onbevoegde derde kennis krijgt van of toegang heeft tot die persoonsgegevens, behalve in geval van nalatigheid van Schroders. De Beleggers hebben het recht om toegang te krijgen tot hun persoonsgegevens en deze te corrigeren indien ze onjuist of onvolledig zijn. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor de gegevensverwerking. De verspreiding van dit Prospectus in bepaalde landen kan onderworpen zijn aan de voorwaarde dat dit Prospectus wordt vertaald in de talen die door de regelgevende instanties van de betreffende landen zijn opgegeven. In geval van onverenigbaarheid van de vertaalde met de Engelse versie van dit Prospectus, geldt de Engelse versie te allen tijde. De Beheermaatschappij mag telefoongesprekken opnemen. Beleggers worden geacht ermee in te stemmen dat hun gesprekken met de Beheermaatschappij mogelijk op band worden opgenomen en dat dergelijke bandopnames door de Beheermaatschappij en/of de Vennootschap kunnen worden gebruikt in rechtsgedingen of voor andere doeleinden wanneer zij dat nodig achten. De koers van Aandelen in de Vennootschap en de inkomsten uit die Aandelen kunnen dalen en stijgen, en het is mogelijk dat een Belegger zijn belegde bedrag niet terugkrijgt.

15 Schroder International Selection Fund Prospectus Pagina 13 Inhoudsopgave Begripsomschrijvingen Raad van Bestuur Beheer Deel 1 1. De Vennootschap Structuur Beleggingsdoelstellingen en -beleid Aandelenklassen Deel 2 2. Verhandeling van Aandelen Inschrijving op aandelen Inkoop en omzetting van aandelen Berekening van de netto-inventariswaarde Opschorting of uitstel Beleid inzake markttiming en frequente handel Deel 3 3. Algemene Informatie Administratieve gegevens, kosten en uitgaven Bedrijfsinformatie Dividenden Belasting Vergaderingen en verslagen Informatie over aandelen Pooling Gezamenlijk beheer Bijlage I Beleggingsbeperkingen Belegging in verhandelbare effecten en liquide activa Beleggingen in andere activa Afgeleide financiële instrumenten Gebruik van technieken en instrumenten met betrekking tot verhandelbare effecten en geldmarktinstrumenten Risicomanagementproces Diversen Bijlage II Beleggingsrisico s Bijlage III Fondsgegevens Bijlage IV Beschikbare Aandelenklassen

16 Pagina 14 Schroder International Selection Fund Prospectus Begripsomschrijvingen Aandeel Aandeelhouder AUD Beheermaatschappij Belegger Bestuurders Bewaarder CHF CSSF Distributeur Distributieaandelen EER EMU EU EUR FATF Fonds GBP Gereglementeerde Markt Handelsdag HKD ICB ICBE In Aanmerking Komende Markt In Aanmerking Komende Staat een Aandeel zonder nominale waarde in een willekeurige Klasse in het kapitaal van de Vennootschap een houder van Aandelen Australische dollar Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. een inschrijver op Aandelen de Raad van Bestuur van de Vennootschap J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., in de hoedanigheid van depotbank en fondsbeheerder Zwitserse frank Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luxemburgse toezichthouder voor de financiële sector) een persoon of entiteit die van tijd tot tijd door de Beheermaatschappij rechtsgeldig wordt aangesteld om Aandelen te verspreiden of de distributie van Aandelen te regelen Aandelen waarvan de inkomsten worden uitgekeerd Europese Economische Ruimte Economische en Monetaire Unie Europese Unie euro, zijnde de Europese munt Financial Action Task Force (Financiële Actiegroep Witwassen van Geld) (ook wel Groupe d Action Financière Internationale ( GAFI ) genoemd) een specifieke portefeuille van activa en verplichtingen binnen de Vennootschap die zijn eigen netto-inventariswaarde heeft en die door een of meer afzonderlijke Aandelenklassen wordt vertegenwoordigd Britse pond een gereglementeerde, regelmatig werkende, erkende en voor het publiek toegankelijke markt in een In Aanmerking Komende Staat Tenzij in de details van het Fonds in Bijlage III bepaald, is een handelsdag een Werkdag die niet valt binnen een periode waarin de berekening van de netto-inventariswaarde van het betreffende Fonds is opgeschort en een andere dag die door de Bestuurders van tijd tot tijd kan worden bepaald Hongkongse dollar een andere instelling voor collectieve belegging in de zin van het eerste en tweede streepje van Artikel 1(2) van Richtlijn 85/611/EEG van de Raad van 20 december 1985, zoals gewijzigd een instelling voor collectieve belegging in effecten in de zin van Artikel 1(2) van Richtlijn 85/611/EEG van de Raad van 20 december 1985, zoals gewijzigd een officiële effectenbeurs of een andere Gereglementeerde Markt omvat elke lidstaat van de Europese Unie ( EU ), elke lidstaat van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling ( OESO ) en elke andere staat die de Bestuurders passend achten, rekening houdend met de beleggingsdoelstelling van elk Fonds

17 Schroder International Selection Fund Prospectus Pagina 15 JPY Kapitalisatieaandelen Klasse Netto-inventariswaarde per aandeel Regelgeving Schroders SGD Status van Distributeur voor het VK Statuten Uitkeringsperiode Vennootschap VK VS Werkdag Japanse yen Aandelen waarvan de inkomsten worden gekapitaliseerd, zodat de inkomsten in de koers van de aandelen worden opgenomen een klasse van Aandelen met een specifieke kostenstructuur de waarde per Aandeel van een Aandelenklasse bepaald in overeenstemming met de betreffende bepalingen die zijn beschreven onder Berekening van de nettoinventariswaarde in Deel 2.3 de Wet van 2002 evenals alle huidige of toekomstige gerelateerde Luxemburgse wetten of uitvoeringsverordeningen, circulaires en standpunten van de CSSF de uiteindelijke holdingmaatschappij van de Beheermaatschappij en haar dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen over de hele wereld Singaporese dollar een fiscale status die relevant is voor Britse Aandeelhouders de Statuten van de Vennootschap, zoals van tijd tot tijd gewijzigd de periode vanaf een bepaalde datum waarop dividenden door de Vennootschap worden betaald tot de volgende datum waarop dividenden door de Vennootschap worden betaald ; dit kan een volledig jaar zijn of een kortere periode indien dividenden regelmatiger worden betaald Amerikaanse dollar Schroder International Selection Fund Verenigd Koninkrijk Verenigde Staten van Amerika een weekdag waarop de banken in Luxemburg normaal geopend zijn Alle in het onderhavige document opgenomen verwijzingen naar tijd zijn verwijzingen naar Midden-Europese tijd (MET), tenzij anders aangegeven. Indien de context dit toestaat, omvatten woorden in het enkelvoud ook het meervoud en omgekeerd.

18 Pagina 16 Schroder International Selection Fund Prospectus Raad van Bestuur Voorzitter Bestuurders Massimo TOSATO, Vice Chairman, Schroders PLC, 31 Gresham Street, London EC2V 7QA, Verenigd Koninkrijk Jacques ELVINGER, Avocat, Elvinger, Hoss & Prussen, 2, place Winston Churchill, L-2014 Luxembourg, Groothertogdom Luxemburg Daniel DE FERNANDO GARCIA, Consultant, José Abascal 58, 7 Derecha, Madrid, Spanje Noel FESSEY, Managing Director, Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Groothertogdom Luxemburg Gary JANAWAY, Director, Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Groothertogdom Luxemburg Gavin RALSTON, Head of Continental Europe, Schroder Investment Management Limited, 31 Gresham Street, London EC2V 7QA, Verenigd Koninkrijk

19 Schroder International Selection Fund Prospectus Pagina 17 Beheer Statutaire zetel Beheermaatschappij en Domicilieagent Beleggingsbeheerders Bewaarder Externe accountant 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Groothertogdom Luxemburg Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Groothertogdom Luxemburg Schroder & Co Bank AG, Central 2, CH-8021 Zürich, Zwitserland, 31 Gresham Street, London EC2V 7QA Verenigd Koninkrijk Schroder Investment Management Brasil DTVM S.A., Rua Joaquim Floriano, 72-14º andar - cj. 141 / 142 / 143 / São Paulo - SP - Brazilië Schroder Investment Management North America Inc., 875 Third Avenue, 22 nd Floor, New York, New York , Verenigde Staten van Amerika Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited, Suites 3301, Level 33, Two Pacific Place, 88 Queensway, Hongkong Schroder Investment Management (Japan) Limited, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo , Japan Schroder Investment Management (Singapore) Limited, 65 Chulia Street 46-00, OCBC Centre, Singapore European Investors Inc., 717 Fifth Avenue, New York, New York 10022, Verenigde Staten van Amerika Fisch Asset Management AG, Bellerive 241, Postfach CH-8034 Zürich, Zwitserland J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Groothertogdom Luxemburg PricewaterhouseCoopers S.àr.l., 400, route d Esch, L-1471 Luxembourg, Groothertogdom Luxemburg Belangrijkste Juridisch Adviseur Elvinger, Hoss & Prussen, 2, place Winston Churchill, L-2014 Luxembourg, Groothertogdom Luxemburg Hoofdbetaalkantoor Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Groothertogdom Luxemburg

20 Pagina 18 Schroder International Selection Fund Prospectus Deel 1 1. De vennootschap 1.1 Structuur De Vennootschap is een open-end beleggingsmaatschappij die is opgericht als een société anonyme naar het recht van het Groothertogdom Luxemburg en die in aanmerking komt als een Société d Investissement à Capital Variable ( SICAV ). De Vennootschap beheert afzonderlijke Fondsen, die elk door een of meer Aandelenklassen worden vertegenwoordigd. De Fondsen verschillen van elkaar op het gebied van hun specifieke beleggingsbeleid of andere specifieke kenmerken. De Vennootschap is een afzonderlijke rechtspersoon, maar de activa van elk Fonds worden uitsluitend ten voordele van de Aandeelhouders van het betreffende Fonds belegd en de activa van een specifiek Fonds kunnen volledig worden aangewend voor de verplichtingen en verbintenissen van dat Fonds. Bepaalde Aandelen zijn genoteerd aan de Luxemburgse effectenbeurs. De Bestuurders kunnen besluiten een aanvraag in te dienen om ook andere Aandelen te noteren, alsook om alle dergelijke aandelen aan een erkende effectenbeurs te noteren. De Bestuurders kunnen op elk moment besluiten om nieuwe Fondsen te creëren en/of binnen elk Fonds een of meer Aandelenklassen te creëren, in welk geval dit Prospectus zal worden bijgewerkt. Voorts kunnen de Bestuurders op elk moment besluiten om een Fonds of een of meer Aandelenklassen binnen een Fonds te sluiten voor verdere inschrijvingen. 1.2 Beleggingsdoelstellingen en -beleid De Vennootschap heeft uitsluitend tot doel de fondsen waarover ze beschikt te beleggen in verhandelbare effecten en andere toegestane activa van enigerlei aard, met inbegrip van afgeleide financiële instrumenten, om de beleggingsrisico s te spreiden en haar Aandeelhouders de resultaten van het beheer van haar portefeuilles te verschaffen. De specifieke beleggingsdoelstelling en het specifieke beleggingsbeleid van elk Fonds zijn beschreven in Bijlage III. De beleggingen van elk Fonds zullen op elk moment in overeenstemming zijn met de beperkingen die in Bijlage I zijn uiteengezet, en Beleggers moeten terdege rekening houden met de in Bijlage II uiteengezette beleggingsrisico s voordat ze tot een belegging overgaan. 1.3 Aandelenklassen De Bestuurders kunnen besluiten om binnen elk Fonds verschillende Aandelenklassen te creëren waarvan de activa gemeenschappelijk worden belegd in overeenstemming met het specifieke beleggingsbeleid van het betreffende Fonds, maar waarbij op elke Klasse een specifieke kostenstructuur, uitdrukkingsvaluta of ander specifiek kenmerk van toepassing kan zijn. Voor elke Klasse zal een afzonderlijke Netto-inventariswaarde per Aandeel worden berekend, die kan verschillen als gevolg van die variabele factoren. De Aandelen worden doorgaans uitgegeven als Kapitalisatieaandelen. Distributieaandelen worden alleen uitgegeven binnen een Fonds indien de Bestuurders dat passend achten. Beleggers kunnen bij de Beheermaatschappij of hun Distributeur navragen of binnen elke Klasse en binnen elk Fonds Distributieaandelen beschikbaar zijn. Beleggers moeten er rekening mee houden dat niet alle Distributeurs alle Aandelenklassen aanbieden. De specifieke kenmerken van elke Aandelenklasse zijn hieronder beschreven : Instap- en distributiekosten Instapkosten A- en AX-Aandelen A1-Aandelen B-Aandelen B1-Aandelen C-Aandelen D-Aandelen I-Aandelen tot 5,26315 % van de Netto-inventariswaarde per Aandeel tot 4,16667 % van de Netto-inventariswaarde per Aandeel Geen Geen tot 3,09278 % van de Netto-inventariswaarde per Aandeel Geen Geen

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS Afgekort tot AAMMF Een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal opgericht naar Luxemburgs recht Prospectus februari 2015 VERZOEKEN OM INFORMATIE ABN AMRO MULTI-MANAGER

Nadere informatie

AMUNDI FUNDS PROSPECTUS. betreffende de doorlopende aanbieding van aandelen van AMUNDI FUNDS société d'investissement à Capital Variable

AMUNDI FUNDS PROSPECTUS. betreffende de doorlopende aanbieding van aandelen van AMUNDI FUNDS société d'investissement à Capital Variable 1 AMUNDI FUNDS PROSPECTUS betreffende de doorlopende aanbieding van aandelen van AMUNDI FUNDS société d'investissement à Capital Variable December 2014 2 BELANGRIJKE INFORMATIE Als u vragen hebt over de

Nadere informatie

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. Rechtsvorm - Naam De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen (hierna

Nadere informatie

algemene bankvoorwaarden

algemene bankvoorwaarden algemene bankvoorwaarden Uitgave geregistreerd te Brussel, 6 de kantoor, op 31 oktober 2013, boek 302, blad 92, vak 16. Deze Algemene Bankvoorwaarden vervangen de Algemene Bankvoorwaarden die op 3 februari

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

Gids voor het mini-éénloketsysteem van de btw

Gids voor het mini-éénloketsysteem van de btw EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL BELASTINGEN EN DOUANE-UNIE Indirecte belastingen en fiscaal beheer Btw Brussel, 23 oktober 2013 Gids voor het mini-éénloketsysteem van de btw Inhoudsopgave Achtergrond...

Nadere informatie

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap?

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat

Nadere informatie

Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen

Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen r Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen 1 Productkenmerken en informatie over ToekomstSparen 2 Productkenmerken en informatie over ToekomstBeleggen 3 Algemene voorwaarden voor Rabo ToekomstSparen 2007

Nadere informatie

Artikelsgewijs overzicht en bespreking van de door de

Artikelsgewijs overzicht en bespreking van de door de Artikelsgewijs overzicht en bespreking van de door de Wet van 18 januari 2010 tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015)

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015) Deze algemene voorwaarden van de ING-kredieten onderworpen aan de wetgeving op het consumentenkrediet (hierna de "Algemene voorwaarden" genoemd) hebben tot doel een beschrijving te geven van de dienstverlening

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TOEGANG EN GEBRUIK VAN RECORD@HOME

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TOEGANG EN GEBRUIK VAN RECORD@HOME Record@Home /V07/02/2013 van Record Bank nv en zijn van toepassing vanaf 12 mei 2014. 1. Inleiding 1.1 Deze algemene voorwaarden regelen de verplichtingen, aansprakelijkheden en bijzondere rechten die

Nadere informatie

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 00264/10/NL WP 169 Advies 1/2010 over de begrippen voor de verwerking verantwoordelijke en verwerker Goedgekeurd op 16 februari 2010 Deze groep is opgericht op grond

Nadere informatie

Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens

Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens Gecoördineerde versie, zoals laatst gewijzigd door de wet van 11 december 1998,

Nadere informatie

ALGEMENE BANKVOORWAARDEN

ALGEMENE BANKVOORWAARDEN ALGEMENE BANKVOORWAARDEN 30/06/2014 Inhoud Hoofdstuk 1 Basisbepalingen 4 Artikel 1 Toepassingsgebied 4 Artikel 2 Identiteit, rechtsbekwaamheid, bevoegdheden 4 Artikel 3 Correspondentie/Communicatie 4 Artikel

Nadere informatie

De Nederlandse corporate governance code

De Nederlandse corporate governance code De Nederlandse corporate governance code Beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice bepalingen Monitoring Commissie Corporate Governance Code 1 2 Inhoud DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE

Nadere informatie

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11 1. ALGEMENE INFORMATIE Dit document bepaalt de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de levering van Producten en/of Diensten door Belgacom nv, naamloze vennootschap van publiek recht, met hoofdzetel

Nadere informatie

Statuten van Aegon N.V.

Statuten van Aegon N.V. Statuten van Aegon N.V. gevestigd te 's-gravenhage aegon.com Den Haag, 29 mei 2013 Inhoud: Integrale tekst van de statuten, zoals deze luiden na wijziging bij akte op 29 mei 2013 verleden voor mr. Chr.M.

Nadere informatie

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen

Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen Officieuze coördinatie op 3 oktober 2012 Deze officieuze coördinatie houdt rekening met de wijzigingen die werden

Nadere informatie

ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt

ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : TITEL I. - Algemene bepalingen en definities Artikel

Nadere informatie

algemene voorwaarden voor consumenten

algemene voorwaarden voor consumenten algemene voorwaarden voor consumenten Inhoudstafel A. Definities... 3 B. Mobiele Diensten... 4 B.1. Aansluitings- en activeringsprocedures... 4 B.2. Prestaties van BASE Company... 5 B.3. Rechten, verplichtingen

Nadere informatie

RICHTLIJN 2013/11/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN 2013/11/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 18.6.2013 Publicatieblad van de Europese Unie L 165/63 RICHTLIJNEN RICHTLIJN 2013/11/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 21 mei 2013 betreffende alternatieve beslechting van consumentengeschillen

Nadere informatie

Standaard Algemene Aankoopvoorwaarden

Standaard Algemene Aankoopvoorwaarden Standaard Algemene Aankoopvoorwaarden België 1. Voorwerp en werkingsgebied 1.1 Deze algemen aankoopvoorwaarden ( Standaardvoorwaarden ) zijn van toepassing op elke kooporder ( Kooporder ) voor de aankoop

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Dienstverlening Deloitte Nederland Januari 2014

Algemene Voorwaarden Dienstverlening Deloitte Nederland Januari 2014 Algemene Voorwaarden Dienstverlening Deloitte Nederland Januari 2014 Inhoud A: Algemene voorwaarden betreffende alle Diensten 4 B: Aanvullende voorwaarden betreffende ICT-diensten 16 C: Aanvullende voorwaarden

Nadere informatie

Handel met voorwetenschap

Handel met voorwetenschap Handel met voorwetenschap Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedrags toezichthouder op de markten van sparen, lenen,

Nadere informatie

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek III

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek III WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT Boek III Inhoud BOEK III. - Vrijheid van vestiging, dienstverlening en algemene verplichtingen van de ondernemingen... 3 TITEL 1. - Vrijheid van vestiging en van dienstverlening...

Nadere informatie

Productkenmerken en voorwaarden Rabo DoelSparen. Productkenmerken Rabo DoelSparen Algemene voorwaarden Rabo DoelSparen 2013 Algemene Bankvoorwaarden

Productkenmerken en voorwaarden Rabo DoelSparen. Productkenmerken Rabo DoelSparen Algemene voorwaarden Rabo DoelSparen 2013 Algemene Bankvoorwaarden Productkenmerken en voorwaarden Rabo DoelSparen Productkenmerken Rabo DoelSparen Algemene voorwaarden Rabo DoelSparen 2013 Algemene Bankvoorwaarden Productkenmerken Rabo DoelSparen Leeswijzer In dit document

Nadere informatie

Aanvullende prospectus All Star Clone. Aanvulling op het Prospectus van het Paraplufonds Caesar Capital Paraplufonds

Aanvullende prospectus All Star Clone. Aanvulling op het Prospectus van het Paraplufonds Caesar Capital Paraplufonds Aanvullende prospectus All Star Clone Aanvulling op het Prospectus van het Paraplufonds Caesar Capital Paraplufonds Beheerder: Caesar Capital Fondsbeheer B.V. Datum: 23 juni 2014 Aanvullende Prospectus

Nadere informatie

ING Sprinters BEST. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koers stijging of -daling @

ING Sprinters BEST. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koers stijging of -daling @ ING Sprinters BEST Met een nog grotere hefboom inspelen 2op een koers stijging of -daling @ ING Sprinters BEST Eind 2008 heeft de ING Sprinters geïntroduceerd. Hiermee kunt u inspelen op wereldwijde marktontwikkelingen.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ABN AMRO Bank N.V.

Algemene Voorwaarden ABN AMRO Bank N.V. Algemene Voorwaarden ABN AMRO Bank N.V. Algemene Voorwaarden ABN AMRO Bank N.V. bestaande uit: I. Algemene Bankvoorwaarden II. Voorwaarden Cliëntrelatie I) ALGEMENE BANKVOORWAARDEN Deze algemene bankvoorwaarden

Nadere informatie