OKTOBER 2009 ALGEMENE INFORMATIE OVER HET FONDS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OKTOBER 2009 ALGEMENE INFORMATIE OVER HET FONDS"

Transcriptie

1 VEREENVOUDIGD PROSPECTUS met betrekking to QUEST MANAGEMENT SICAV een SICAV (een beleggingsmaatschappij met een veranderlijk kapitaal) voor een onbepaalde tijd opgericht d.d. 16 juni 2000 volgens de Luxemburgse wet (hierna het Fonds ) OKTOBER 2009 Dit vereenvoudigd prospectus bevat belangrijke informatie inzake het Fonds en haar verschillende Subfondsen. Mocht u meer informatie willen alvorens te beleggen, wordt u geadviseerd de volledige prospectus (de Volledige Prospectus ) van het Fonds d.d. Oktober 2009 te lezen. Voor details inzake de beleggingen van het Fonds, wordt u geadviseerd het meest recente jaar- en halfjaarbericht te raadplegen. De rechten en plichten van de belegger alsmede de juridische relatie van de belegger met het Fonds zijn in de Volledige Prospectus uiteengezet. De Volledige Prospectus en de jaarrapporten zijn bij de zetel van het Fonds of de Tussenpersoon gratis te verkrijgen. ALGEMENE INFORMATIE OVER HET FONDS Beleggingsdoelstelling Beleggingsbeleid Behandeling van inkomen Belastingsregiem Het Fonds beoogt beleggingsrisico te spreiden door verschillende Subfondsen aan te bieden met actief deskundig beheer en rendementsaanwinst op het belegde kapitaal. Het Fonds bestaat uit een (1) Subfonds. Ieder Subfonds heeft een eigen beleggingsdoelstelling, dat middels een eigen beleggingsbeleid wordt nagestreefd. Met het oog op een efficiënt portefeuille beheer mag ieder SubFonds technieken en instrumenten gebruiken. In het bijzonder mag ieder Subfonds financiële derivaten kopen en verkopen zoals call-opties en put-opties op effecten, financiële indexen, rente-tarieven, en financiële termijncontracten en gerelateerde opties op effecten, rentetermijncontracten en termijncontracten op indices van financiële markten voor het afdekken van risico s in de portefeuille ( hedging ). Het is ieder Subfonds ook toegestaan financiële termijncontracten en opties op financiële instrumenten te kopen en verkopen met het oog op andere doeleinden dan risico-afdekking van de portefeuille, effecten uit te lenen en repurchase agreements aan te gaan. Het inkomen van ieder Subfonds wordt herbelegd. De intrinsieke waarde van de aandelen neemt iedere dag toe met het evenredige bedrag van het totale netto inkomen. Het Fonds is geen vennootschaps-, bronbelasting en meerwaardebelasting verschuldigd. Het Fonds is wel een registratiebelasting verschuldigd van 0,05% per jaar, berekend op basis van de waarde van de totale netto activa van de aandelen van het Fonds. De gevolgen van een belegging in het Fonds voor iedere individuele belegger hangt van de belastingregels af welke op ieder bijzonder geval van toepassing is. De aandeelhouders wordt aangeraden advies in te winnen bij hun belastingconsulent wat de fiscale aspecten betreft van een belegging in de aandelen van het Fonds. Aandeelhouders zijn geen vermogenswinst-, inkomsten- of bronbelasting, verschuldigd in Luxemburg noch voor het verkrijgen van aandelen uit hoofde van een gift door, of de dood van een aandeelhouder, tenzij aandeelhouders domicilie hebben/hadden gekozen, ingezetene zijn/waren van, of een permanente vestiging hebben/hadden in Luxemburg, en tenzij de Richtlijn inzake belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling van toepassing is. De Raad van Europa heeft op 3 Juni 2003 een Richtlijn 2003/48/EG betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling aangenomen ( de Richtlijn ). De Richtlijn is uitvoerbaar in Luxemburg volgens een wet van 21 juni Volgens de Richtlijn moeten Lidstaten de belastingautoriteiten van een andere Lidstaat op de hoogte stellen van details inzake rentebetalingen of ander

2 Dagelijkse Openbaarmaking van de koers Hoe kunt u aandelen kopen/verkopen/omzetten vergelijkbaar inkomen, die betaald zijn door een op hun grondgebied gevestigde uitbetalende instantie aan een uiteindelijk gerechtigde, die een natuurlijke persoon is en haar fiscale woonplaats in de andere Lidstaat heeft. Oostenrijk, België en Luxemburg, hebben een bronbelasting voor deze betalingen bedongen gedurende een overgangsperiode, tenzij zij gedurende die periode iets anders verkiezen. De beëindiging van de overgangsperiode hangt af van het aangaan van overeenkomsten betreffende de uitwisseling van informatie met enkele andere landen. De toepasselijke bronbelasting bedraagt 20% tot 30 juni 2011en 35% daarna. De Richlijn kan grote gevolgen hebben voor de belastingtechnische behandeling van dividenden en vermogenswinsten bij wederinkoop als deze door enkele Subfondsen aan aandeelhouders worden uitgekeerd, mits een bepaald percentage van het vermogen van het Subfonds belegd is in schuldvorderingen. De koers van ieder aandeel kan worden verkregen op de zetel op 26 Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg. U kunt aandelen van het Fonds kopen door het invullen van een inschrijvingsformulier voor uw eerste inschrijving. Latere inschrijvingen kunnen schriftelijk of per fax geschieden, mits gericht aan de Beheersmaatschappij of aan een tussenpersoon gevestigd in een land, waar het Fonds verhandeld wordt. U kunt aandelen van een Subfonds omzetten in aandelen van een ander Subfonds of in een ander klasse van aandelen van een Subfonds van het Fonds door uw verzoek te sturen naar de zetel van de Beheersmaatschappij of van de tussenpersoon, indien aanwezig. U kunt aandelen verkopen door een onherroepelijk verzoek in de voorgeschreven vorm te zenden naar de zetel van de Beheersmaatschappij of van de tussenpersoon. Aanvragen voor de uitgifte, de wederinkoop en de omzetting van aandelen dienen te worden ingediend bij de Beheersmaatschappij voor uur Luxemburgse tijd op een Luxemburgse werkdag op de dag voorafgaande de gewenste Berekeningsdag. Iedere transactie-order ontvangen na de deadline voor de ontvangst van transactieorders van uur (Luxemburgse tijd op een Luxembursgse werkdag) op de dag voorafgaande aan een Berekeningsdag wordt slechts verwerkt op basis van de intrinsieke waarde per aandeel van de volgende Berekeningsdag. Aanvullende belangrijke informatie Juridische structuur Initiatiefnemers Beheerder: Beleggingsmanager: Administratiekantoor : Beleggingsadviseur : Toezichthoudende instantie : Bewaarder : een beleggingsfonds met veranderlijk kapitaal ("SICAV") volgens deel 1 van de gewijzigde Luxemburgse wet van 20 december 2002 betreffende Collectieve Beleggingsinstellingen. VP Bank (Luxembourg) S.A., Luxemburg en Quest Management NV, België VPB Finance SA, Luxemburg VPB Finance SA, Luxemburg VPB Finance SA, Luxemburg Quest Managment NV, België Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg ( VP Bank Luxembourg S.A., Luxemburg

3 Locale agenten Verdere informatie Accountant: VPB Finance S.A. 26, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg Tel : Fax : Voor verder informatie gelieve te contacteren: VPB Finance S.A. 26, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg Tel : Fax : Deloitte S.A, Luxemburg. Dresdner Van Moer Courtens NV 19, Drève du Prieuré B-1160 Auderghem, Brussel, België Tel : + 32 (0) Fax : +32 (0) Quest Management NV Lei 19 bus 2 B-3000 Leuven, België Tel : + 32 (0) Fax : +32 (0)

4 QUEST MANAGEMENT QUEST CLEANTECH FUND (Uitgedrukt in EURO) BIJZONDERE INFORMATIE OVER HET SUBFONDS Beleggingsdoelstelling en beleid QUEST Management Quest Cleantech Fund belegt uitsluitend in zorgvuldig geselecteerde en onderzochte ondernemingen in Europa, Noord Amerika, Zuid Amerika en Azië. Zo kunnen onder Cleantech onder andere samengevat worden, het vervaardigen van producten en het verlenen van diensten, die op een milieuvriendelijke wijze doelmatiger gebruik maken van de natuurlijke bronnen van onze aarde. Hieronder vallen energie, water, lucht en natuurlijke grondstoffen. Het Subfonds is erop gericht bedrijven te selecteren die cleantech zijn op het gebied van duurzame energie, waterzuivering, afvalbeheer, vervuilingbeheer en het gebruik van duurzame innovatieve materialen. Voorbeelden in het kort samengevat - van aandachtsgebieden voor het Subfonds zijn derhalve: Duurzame energie projecten en producten zoals: Windturbines, alsmede onderdelen hiervoor; Zonnepanelen (Photovoltaïsche of zogenaamde PV collectoren) en zonnecollectoren voor de opwekking van energie middels thermische middelen ( solarboilers ); Biomassa en biobrandstoffen, waaronder biodiesel, bio-ethanol en biogas (stortgas); Overige duurzame energie, zoals onder andere hydro-elektrische, brandstofcellen, geothermische energie, eb/vloed generatoren (getijdencentrales). Doelmatige energie: Energiebesparende oplossingen, zoals energiebesparende verlichtingsbronnen, alsmede elektronische opslagmiddelen voor energie en stroom; Innovatieve meetinstrumenten en materialen, alsmede instrumenten voor controle van energieverbruik; Isolatiematerialen, zoals gebruikt voor de ontwikkeling van groene gebouwen Alternatieve transportmiddelen, waaronder: hybride en brandstofbesparende vervoersmiddelen. Water- en luchtbeheer: Waterzuiveringsinstallaties en beheersmiddelen; Beheer en controle van luchtkwaliteit, middels de controle van gasuitstoot en de filtratie hiervan conform de gangbare milieurichtlijnen; Milieutechnisch advies en het bijdragen aan de publieke bewustwording van vervuilingaspecten; Afvalbeheer, afvalverwerking en hergebruiktechnieken. Vooruitstrevende materialen Lichtgewicht en samengestelde materialen, alsmede katalytische materialen (t.b.v. de ontwikkeling van onder andere katalysatoren); Hergebruik van diverse materialen; Innovatieve milieutechnische behandelingsmethoden, middels onder andere coatings en nanotechnologie; Bio-scheikundige, industrieel biotechnologische, alsmede gangbare biologische oplossingen. Het Subfonds biedt de beleggers de mogelijkheid te profiteren van de verwachte sterke groei in de cleantech industrie en milieuvriendelijke producten en diensten. Deze verwachte groei is gebaseerd op de toenemende openbare en publieke bewustwording, en de doelstellingen van de diverse lokale overheden het energiegebruik van milieuvriendelijke bronnen te stimuleren, toekomstige energie- en waterwinning veilig te

5 stellen, milieu schade te verminderen en/of te voorkomen, de globale opwarming te controleren en terug te dringen, alsmede de bestaande natuurlijke bronnen en materialen doelmatiger te gebruiken. Het Subfonds selecteert alléén ondernemingen, waarvan een zekere groeipotentie op lange termijn aannemelijk mag worden geacht. Risicospreiding wordt gerealiseerd door te belegging in ondernemingen behorende tot verschillende cleantech sectoren en met een diversiteit aan geografische locaties. Het Subfonds belegt op de globale aandelenmarkt. Voornamelijk wordt belegt in aandelen van ondernemingen uit de ontwikkelde landen, het Subfonds mag eveneens op een beperkte schaal beleggen in overdraagbare effekten van ondernemingen in de zich ontwikkelende landen in Europa, Azië en Zuid Amerika, zoals, Argentinië, Brazilië, China, Tjechië, Estland, Griekenland, India, Israël, Mexico, Polen, Solvenië, Letland en Litouen. Het Subfonds belegt niet in Rusland. Sommige opkomende markten kunnen niet aanvaardbaar zijn krachtens artikel 41 (1) van de de Luxemburgse wet van 20 december 2002 betreffende de Collectieve Beleggingsinstellingen. Zodanige beleggingen worden als beleggingen in niet-beursgenoteerde ondernemingen beschouwd en mogen, tezamen met de effecten en geldmarktinstrumenten waarnaar in artikel 41 (1) gerefereerd wordt, ten hoogste 10% van het totale netto vermogen van het Subfonds uitmaken. Het Subfonds mag tijdelijk beleggen in converteerbare schuldbewijzen inwisselbaar voor aandelen, preferente aandelen of allerlei andere met aandelen vergelijkbare overdraagbare effekten. Het Subfonds zal niet beleggen in derivaten zoals opties en futures. De hierbovengenoemde beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid zijn geen garantie voor toekomstige opbrengst. Klassen van aandelen: Risico profiel: Profiel van de typische belegger Valuta referentie: De netto vermogenswaarde van de aandelen van het Subfonds is uitgedrukt in EURO. Het Subfonds beschikt over 3 aandelenklassen: A, B en C. De risico s die aan het Subfonds verbonden zijn, zijn voornamelijk: o marktrisico: beleggingen in aandelen zijn koersgevoelig en de waarde van de beleggingen van het Subfonds beinvloeden de intrinsieke waarde van het aandeel. ; o land en deviezen risico: beleggingen kunnen in bepaalde markten geconcentreerd zijn, hoewel het doel blijft een geografische spreiding te handhaven. Veranderingen in de valutakoers kan ook de intrinsieke waarde van het aandeel beïnvloeden; o risico van de opkomende markten: minder ontwikkelde markten kunnen onstabieler en minder liquide zijn en beleggingen daarin kunnen als speculatief worden beschouwd. Het risico van belangrijke koersfluctuaties is hoger en er is een groter risico op politieke, economische, sociale en godsdienstige instabiliteit en van nadelige veranderingen in regelgeving en wet; o sector risico: beleggingen in cleantech ondernemingen is veranderlijker en minder liquide als beleggingen in normale markten; o liquiditeiten en ondernemingsrisico; sommige markten kunnen voor sommige effecten minder liquide zijn en weinig diepgang hebben en als sommige beleggingen gehouden worden op een moment dat de onderneming moeilijkheden ondervindt, zal dit de waarde van de aandelen negatief beïnvloeden. Voor verder informatie inzake de verschillende risico s wordt naar de Volledige Prospectus verwezen. Het Subfonds is geschikt voor private en/of institutionele beleggers met een langetermijn vizie, die zoeken naar kapitaalsrendement op lange termijn met acceptatie van de bijbehorende kansen en risicos. Het is niet geschikt voor beleggers met een korte termijn visie. De beleggers moeten vertrouwd zijn met de onstabiliteit van dit soort belegging en in staat zijn een kapitaalsverlies te incasseren. Wegens de hoge rendement / risico

6 verhouding, wordt aangeraden het Subfonds slechts beperkt te gebruiken als aanvulling op andere aandelengerichte beleggingen. Minimum inleg Er is geen minimum inleg voor de Klassen A en B. De minimum inleg bedraagt per private en institutionele belegger voor de Klasse C. Historische Beleggingsresultaat Kosten Behaalde beleggingsresultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van de beleggingen en het inkomen kan fluctueren en het belegde vermogen kan verloren gaan. Toekomstige opbrengst hangt af van een succesvol beleggingsbeleid van de Beheersmaatschappij / Beleggingsadviseur. Transactiekosten ten laste van de aandeelhouders (kosten die voor rekening van de aandeelhouders komen bij de koop en verkoop van aandelen van het Subfonds. Maximale uitgifte provisie bij aankoop (uitgedrukt in een percentage van de koers: 4% met mogelijke transactiekosten van 20 euros bij de eerste inleg en van 10 euros bij iedere latere inschrijving Maximale wederinkoop provisie bij verkoop van aandelen (uitgedrukt in een percentage van de koers: géén, maar met mogelijke transactiekosten van 10 euros bij iedere wederinkoop en standaard kosten voor cash betaling Maximale conversie provisie bij conversie van aandelen van een ander Subfonds: 1% Jaarlijkse operationele kosten Kosten worden uit het vermogen van het Subfonds betaald. Ze zijn verwerkt in de koers van de aandelen en worden niet direct aan de aandeelhouders in rekening gebracht. De Beheerder ontvangt van het Subfonds op jaarbasis een vergoeding van 0,50%, dat wordt berekend over de op dat moment geldende waarde van het vermogen van het Subfonds met een vaste jaarlijkse vergoeding van euros zoals dat in de Management Company Services Agreement is vastgelegd; deze vergoeding komt ten laste van het Subfonds. Deze all-in vergoeding wordt berekend over de gemiddelde maandwaarde van het vermogen van het Subfonds en wordt betaald aan het einde van de maand voor de voorafgaande maand. In deze vergoeding zijn inbegrepen de provisie voor het verlenen van diensten met betrekking tot administratie, domiciliering en andere vennootschapsdiensten alsmede voor het verrichten van werkzaamheden als houder van het register en transfer agent, van beheerder, bewaarder en betalingsagent. De incentieve vergoeding van de beleggingsadviseurs voor de Klasse A aandelen is gelijk aan:

7 Start datum 3 maart % van het netto gerealiseerde- en niet-gerealiseerde rendement, indien relevant, op de aandelen van het Subfonds, welke het grens rendement van de korte rentevoet overtreft op een tijdgewogen voortschrijdend gemiddelde kwartaal basis, toegepast op 90% van de volledig uitgegeven aandelen in het begin van het kwartaal. 20% van het netto gerealiseerde- en niet-gerealiseerde rendement, indien relevant, op de aandelen van het Subfonds, welke het grens rendement van de korte rentevoet overtreft vanaf het begin van het lopende kwartaal, toegepast op 10% van de volledig uitgegeven aandelen in het begin van het kwartaal. 20% van het netto gerealiseerde en niet-gerealiseerde rendement, indien relevant, op de nieuw uitgegeven aandelen van het Subfonds gedurende het kwartaal, welke het grens rendement van de korte rentevoet overtreft sinds de respectielijke inschrijvingsdata. De korte rentevoet is gelijk aan de EUR 3 maanden LIBOR. Voor de Klasse A aandelen verkrijgt de beleggingsadviseur slechts een vergoeding op kwartaal basis als het Fonds rendement hoger is dan de rentevoet van het grens rendement met betrekking tot dat bepaalde kwartaal. Een kwartaal incentieve vergoeding wordt slechts berekend als het rendement van de nettovermogenswaarde per aandeel berekend over de afgelopen vier kwartalen positief is. Bovendien zal de trimestriële incentieve vergoeding die per aandeel berekend wordt niet mogen uitstijgen boven de nettovermogenswaarde van het aandeel berekend op basis van de laatste vier kwartalen. De incentieve vergoeding wordt per kwartaal berekend en betaald uit de vermogenswaarden van het Subfonds. De incentieve vergoeding wordt dagelijks toegerekend als een kostenpost en in de intrinsieke waarde van het aandeel verwerkt. Voor Klasse A aandelen, verkrijgt de beleggingsadviseur geen vaste vergoeding. Voor Klasse B aandelen, is de beleggingsadviseur gerechtigd aan het einde van iedere maand een basisvergoeding te ontvangen van 1.25% gebaseerd op de gemiddelde netto vermogenswaarde van het Subfonds gedurende de maand. Voor Klasse C aandelen, is de beleggingsadviseur gerechtigd aan het einde van iedere maand een basisvergoeding te ontvangen van 0.50% gebaseerd op de gemiddelde netto vermogenswaarde van het Subfonds gedurende de maand. Deze vergoedingen worden dagelijk berekend over de netto vermogenswaarde van het Subfonds. Het Subfonds betaalt bovendien een maandelijkse vergoeding van 250 euros aan VPB Finance SA for de controle en de berekening van de dagelijkse incentieve vergoeding. Kosten voor de effectenmakelaar worden separaat door VP Bank (Luxembourg) S.A. in rekening gebracht. Bovendien is het Subfonds belast met ander kosten zoals bankkosten, kosten voor de externe accountant, juridische kosten en belastingen.

DELTA LLOYD L Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen naar Luxemburgs recht

DELTA LLOYD L Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen naar Luxemburgs recht Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen VEREENVOUDIGD P R O S P E C T U S JULI 2007 Inschrijven is alleen mogelijk op basis van het prospectus of dit vereenvoudigde

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap Equity USA Small Cap Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Vereenvoudigd prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Dit vereenvoudigd prospectus bevat de belangrijkste informatie

Nadere informatie

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CORPORATES EURO i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus December 2011. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht

Vereenvoudigd prospectus December 2011. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht Vereenvoudigd prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht De SICAV is een Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal met meerdere compartimenten,

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956)

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956) 1. profiel Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening, opgericht op 15 april 2008 en gevestigd te Rijswijk. Een fonds voor gemene rekening is geen rechtspersoon

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate Bond World Emerging Corporate Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk

Nadere informatie

'FINANCIELE BIJSLUITER'

'FINANCIELE BIJSLUITER' 'FINANCIELE BIJSLUITER' Permal Multi-Manager Funds (Lux) Advantage Multi- Strategy Fund (subfond van Permal Multi-Manager (Lux)) Deze financiële bijsluiter is een document van Permal Multi-Manager Funds

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE

INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE 1. PROFIEL Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor

Nadere informatie

Kennisgeving aan de Participatiehouders

Kennisgeving aan de Participatiehouders Luxemburg, 18 juli 2017 Kennisgeving aan de Participatiehouders CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A. Gevestigd te: 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 72 925 (de "Beheerder") handelend

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Wat houdt Permal Multi-Manager Funds (Lux) Macro Strategy Fund in?

Wat houdt Permal Multi-Manager Funds (Lux) Macro Strategy Fund in? 'FINANCIELE BIJSLUITER' Permal Multi-Manager Funds (Lux) Macro Strategy Fund (subfonds van Permal Multi-Manager (Lux)) Deze financiële bijsluiter is een document van Permal Multi-Manager Funds (Lux) ten

Nadere informatie

'FINANCIELE BIJSLUITER'

'FINANCIELE BIJSLUITER' 'FINANCIELE BIJSLUITER' Permal Multi-Manager Funds (Lux) China Strategy Fund (subfond van Permal Multi-Manager (Lux)) Deze financiële bijsluiter is een document van Permal Multi-Manager Funds (Lux) ten

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 TRIODOS SICAV I sicav naar Luxemburgse recht conform Richtlijn 85/611/EEG Route D Esch, 69, 1470 Luxemburg LUXEMBURG De informatie die in deze bijlage

Nadere informatie

De datum van inwerkingtreding is voorzien voor 15 november I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds

De datum van inwerkingtreding is voorzien voor 15 november I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds Amundi Funds Société d Investissement à Capital Variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 10

Nadere informatie

KBL EPB Bond Fund. Vereenvoudigd Prospectus December 2011. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs Recht

KBL EPB Bond Fund. Vereenvoudigd Prospectus December 2011. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs Recht KBL EPB Bond Fund Vereenvoudigd Prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs Recht De SICAV is een Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal met meerdere

Nadere informatie

ab1 Beknopt prospectus voor het subfonds UBS (Lux) Strategy Fund Equity (CHF)

ab1 Beknopt prospectus voor het subfonds UBS (Lux) Strategy Fund Equity (CHF) ab1 Beknopt prospectus voor het subfonds Beleggingsfonds naar Luxemburgs recht ( Fonds commun de placement ) Uitgegeven krachtens deel I van de Fondsenwet van 20 december 2002 Dit beknopte prospectus bevat

Nadere informatie

Wat houdt Permal Multi-Manager Funds (Lux) - Natural Resources Fund in?

Wat houdt Permal Multi-Manager Funds (Lux) - Natural Resources Fund in? 'FINANCIELE BIJSLUITER' Permal Multi-Manager Funds (Lux) Natural Resources Fund (subfonds van Permal Multi-Manager (Lux)) Deze financiële bijsluiter is een document van Permal Multi-Manager Funds (Lux)

Nadere informatie

SHARE. Compartiment SHARE ENERGY

SHARE. Compartiment SHARE ENERGY SHARE Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (BEVEK naar Luxemburgs recht) met compartimenten van activa die meerwaarden nastreven, verdeeld per geografische zones of economische sectoren Compartiment

Nadere informatie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 26 februari

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

Degroof Bonds. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Bonds Corporate EUR BEWAARDER

Degroof Bonds. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Bonds Corporate EUR BEWAARDER Degroof Bonds Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEWAARDER Compartiment Degroof Bonds Corporate EUR VEREENVOUDIGD PROSPECTUS AUGUSTUS 2010 2 Degroof Bonds Beleggingsvennootschap met veranderlijk

Nadere informatie

Financiële bijsluiter VBI Winkelfonds N.V. - Retail Index Certificaten

Financiële bijsluiter VBI Winkelfonds N.V. - Retail Index Certificaten Financiële bijsluiter VBI Winkelfonds N.V. - Retail Index Certificaten Het doel van deze financiële bijsluiter is om u op een vaste bij wet voorgeschreven vorm op hoofdlijnen een beeld te geven van Retail

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Fund aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 augustus 2008 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

CS Investment Funds 14

CS Investment Funds 14 (de Beleggingsinstelling ), van 1. Hierbij wordt aan de Participatiehouders van Credit Suisse (Lux) Inflation Linked EUR Bond Fund (ten behoeve van dit punt te noemen: het "Subfonds") medegedeeld dat de

Nadere informatie

PARVEST JAPAN. Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009

PARVEST JAPAN. Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ).

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ). SUBFONDS KENMERKEN INDEX AANDELENFONDS NEDERLAND Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Aandelenfonds Nederland Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Index

Nadere informatie

JPMorgan Funds Europe Equity Fund (het Sub-Fonds )

JPMorgan Funds Europe Equity Fund (het Sub-Fonds ) JPMorgan Funds Europe Equity Fund (het Sub-Fonds ) beknopte prospectus september 2005 Een Sub-Fonds van JPMorgan Funds (het Fonds ), een SICAV naar Luxemburgs recht Dit beknopte prospectus bevat belangrijke

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Kenmerken financiële instrumenten en risico s

Kenmerken financiële instrumenten en risico s Kenmerken financiële instrumenten en risico s Inleiding Aan alle vormen van beleggen zijn risico s verbonden. De risico s zijn afhankelijk van de belegging. Een belegging kan in meer of mindere mate speculatief

Nadere informatie

I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds. 1. Belangrijkste kenmerken van het geabsorbeerde en het absorberende subfonds

I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds. 1. Belangrijkste kenmerken van het geabsorbeerde en het absorberende subfonds Funds Société d investissement à capital variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 8 september

Nadere informatie

ARGENTA LIFE WERELD AANDELEN * (INTERN COLLECTIEF FONDS IN EURO)

ARGENTA LIFE WERELD AANDELEN * (INTERN COLLECTIEF FONDS IN EURO) ARGENTA LIFE WERELD AANDELEN * (INTERN COLLECTIEF FONDS IN EURO) * Voorheen Argenta Life Japanse Aandelen. Continuum_Wereld_v20110527NL 1/6 1. ORGANISATIE VAN DE MAATSCHAPPIJ... 3 2. DOELSTELLING, BELEGGINGSBELEID

Nadere informatie

Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V.

Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V. Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V. Algemeen 1. Waarom wordt Robeco Life Cycle Funds N.V. geliquideerd? 2. Waarheen wordt het geliquideerde vermogen overgebracht?

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

PARVEST BOND EURO SHORT TERM

PARVEST BOND EURO SHORT TERM Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus september 00 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

V EREENVOUDIGD PROSPECTUS J UNI 2009

V EREENVOUDIGD PROSPECTUS J UNI 2009 T REET OP CONVERTIBLE INTERNATIONAL V EREENVOUDIGD PROSPECTUS J UNI 2009 Dit Vereenvoudigd prospectus bevat de hoofdkenmerken van het compartiment TreeTop Convertible International, een compartiment van

Nadere informatie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 19

Nadere informatie

VERKORT PROSPECTUS DECEMBER 2008 ALGEMENE INLICHTINGEN. Juridische vorm:

VERKORT PROSPECTUS DECEMBER 2008 ALGEMENE INLICHTINGEN. Juridische vorm: PARWORLD TRACK CONTINENTAL EUROPE Subfonds van PARWORLD, Luxemburgse beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (hierna de SICAV genoemd) Opgericht op 11 augustus 2000 VERKORT PROSPECTUS DECEMBER

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten

Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Total Return II Gemeenschappelijk Beleggingsfonds conform Richtlijn 85/611/EEG 136, route d Arlon, L 1150 Luxemburg Gemeenschappelijk Beleggingsfonds

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot de Gecombineerde Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de"vergadering") van Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. (de "Vennootschap")

Nadere informatie

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus CapitalatWork Umbrella Fund SICAV Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht overeenkomstig richtlijn 85/611/EEG 69, route d'esch, L -1014 Luxembourg De informatie

Nadere informatie

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ).

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ). SUBFONDS KENMERKEN INDEX AANDELENFONDS NOORD AMERIKA Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Aandelenfonds Noord Amerika Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot de vergadering van participanten van Insinger de Beaufort Income Plus Fund

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot de vergadering van participanten van Insinger de Beaufort Income Plus Fund TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot de vergadering van participanten van Insinger de Beaufort Income Plus Fund te houden op 25 april 2014, om 14:00 uur Herengracht 537, 1017 BV Amsterdam

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus December 2009 DB PLATINUM Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG Route d Esch 69, L-1470 Luxembourg De informatie die in deze bijlage bij het prospectus

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

RJ-Uiting 2013-17: Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen Lopende Kosten Factor

RJ-Uiting 2013-17: Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen Lopende Kosten Factor RJ-Uiting 2013-17: Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen Lopende Kosten Factor Ten geleide RJ-Uiting 2013-17 bevat wijzigingen van Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen (2013) als gevolg van een aanpassing

Nadere informatie

Euro Garant Note. Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar.

Euro Garant Note. Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar. Protection Equity Interest Other Euro Garant Note Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar Beleg in de 50 belangrijkste aandelen

Nadere informatie

TOELICHTING TEN BEHOEVE VAN DE HOUDERS VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ALLIANZ PARAPLUFONDS N.V., VAN DE VOLGENDE SERIES:

TOELICHTING TEN BEHOEVE VAN DE HOUDERS VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ALLIANZ PARAPLUFONDS N.V., VAN DE VOLGENDE SERIES: TOELICHTING TEN BEHOEVE VAN DE HOUDERS VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ALLIANZ PARAPLUFONDS N.V., VAN DE VOLGENDE SERIES: Serie 1 Allianz Amerika Aandelen Fonds Serie 2 Allianz Europa Obligatie Fonds

Nadere informatie

Asia Pacific Performance

Asia Pacific Performance Essentiële Beleggersinformatie 26 juni 2015 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 2012

Essentiële Beleggersinformatie 2012 1 Essentiële Beleggersinformatie 2012 Inhoudsopgave Doelstelling en beleggingsbeleid 3 Risico- en opbrengstprofiel 3 Kosten 4 In het verleden behaalde resultaten 5 Praktische informatie 6 2 Essentiële

Nadere informatie

PARVEST EUROPE DIVIDEND

PARVEST EUROPE DIVIDEND Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

Degroof Bonds. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Bonds EUR 2017 BEWAARDER

Degroof Bonds. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Bonds EUR 2017 BEWAARDER Degroof Bonds Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEWAARDER Compartiment Degroof Bonds EUR 2017 VEREENVOUDIGD PROSPECTUS AUGUSTUS 2010 2 Degroof Bonds Beleggingsvennootschap met veranderlijk

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw broker, bankmanager, juridisch adviseur, accountant, relatiebeheerder

Nadere informatie

ABN AMRO FUNDS - GLOBAL BOND FUND ALRENTA

ABN AMRO FUNDS - GLOBAL BOND FUND ALRENTA ABN AMRO FUNDS - GLOBAL BOND FUND ALRENTA Fonds van ABN AMRO Funds, een Instelling voor Collectieve Belegging in Effecten naar Luxemburgs Recht. Vereenvoudigd prospectus september 2007 Nederlands Wereldwijd

Nadere informatie

Kennisgeving aan de Participatiehouders

Kennisgeving aan de Participatiehouders Luxemburg, 3 november 2017 Kennisgeving aan de Participatiehouders CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A. Gevestigd te: 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 72 925 (de "Beheerder") handelend

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. 16 april 2014 I N H O U D 1. DOEL TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (the "Company") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Nadere informatie

Kenmerken financiële instrumenten en risico s

Kenmerken financiële instrumenten en risico s Kenmerken financiële instrumenten en risico s Aan alle vormen van beleggen zijn risico s verbonden. De risico s zijn afhankelijk van de belegging. Een belegging kan in meer of mindere mate speculatief

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Het beleggingsbeleid, de kosten en de rechten van de bestaande participanten blijven ongewijzigd.

Het beleggingsbeleid, de kosten en de rechten van de bestaande participanten blijven ongewijzigd. Toelichting op wijziging Prospectus van het Index Umbrella Fund d.d. 17 juli 2014 Algemene toelichting: Op 22 juli 2013 is de Europese richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen

Nadere informatie

ABN AMRO Multi-Manager Funds

ABN AMRO Multi-Manager Funds ABN AMRO Multi-Manager Funds Société d Investissement à Capital Variable Hoofdkantoor: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg: B78762 (het Fonds ) BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

ARGENTA LIFE EUROPESE AANDELEN HIGH VALUE (INTERN COLLECTIEF FONDS IN EURO)

ARGENTA LIFE EUROPESE AANDELEN HIGH VALUE (INTERN COLLECTIEF FONDS IN EURO) ARGENTA LIFE EUROPESE AANDELEN HIGH VALUE (INTERN COLLECTIEF FONDS IN EURO) 1. ORGANISATIE VAN DE MAATSCHAPPIJ... 3 2. DOELSTELLING, BELEGGINGSBELEID EN RISICOPROFIEL... 4 2.1. Algemene bepaling van het

Nadere informatie

Fortis Comfort Equity High Dividend Europe

Fortis Comfort Equity High Dividend Europe Fortis Comfort Equity High Dividend Europe Categorie "Classic" FORTIS COMFORT Fonds Commun de Placement naar Luxemburgs recht Presentatie van het Fonds FORTIS COMFORT (hierna "het Fonds") is op 28 juli

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

BNP Paribas Portfolio Fund Balanced afgekort BNPP PF Balanced

BNP Paribas Portfolio Fund Balanced afgekort BNPP PF Balanced BNP Paribas Portfolio Fund Balanced afgekort BNPP PF Balanced Balanced Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas Portfolio Fund is op 14 maart 1990 in Luxemburg voor onbepaalde duur opgericht onder de

Nadere informatie

GBF METROPOLE Sélection A (ISIN: FR0007078811) Deze ICBE wordt beheerd door METROPOLE GESTION

GBF METROPOLE Sélection A (ISIN: FR0007078811) Deze ICBE wordt beheerd door METROPOLE GESTION Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document geeft u essentiële beleggersinformatie over dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u

Nadere informatie

Sicav naar Luxemburgs recht

Sicav naar Luxemburgs recht Sicav naar Luxemburgs recht Best Choice Best Choice is een selectie van fondsen die spe ciaal werd samengesteld voor wie vandaag flexibel en verstandig wil beleggen. Best Choice werd opgericht onder de

Nadere informatie

Leeswijzer. Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Staatsobligatiefonds 2016

Leeswijzer. Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Staatsobligatiefonds 2016 Leeswijzer Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Staatsobligatiefonds 2016 Dit document bevat de essentiële beleggersinformatie en de financiële bijsluiter van het BND Staatsobligatiefonds

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE

BI CARMIGNAC PATRIMOINE BI CARMIGNAC PATRIMOINE Beleggingsdoelstelling Het compartiment belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A (acc) EUR (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd en heeft als

Nadere informatie

Kennisgeving aan de Aandeelhouders Kennisgeving van samenvoeging

Kennisgeving aan de Aandeelhouders Kennisgeving van samenvoeging Luxemburg,21 juli 2017 Kennisgeving aan de Aandeelhouders Kennisgeving van samenvoeging CS Investment Funds 2 Beleggingsinstelling naar Luxemburgs recht met variabel kapitaal 5, rue Jean Monnet L-2180

Nadere informatie

Financiële Bijsluiter

Financiële Bijsluiter Financiële Bijsluiter Bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie over het product Phanos REIT NV Voor producten als Phanos REIT N.V. (hierna: Phanos REIT) is het opstellen van een financiële

Nadere informatie

EMPEN C REDIT L INKED N OTE

EMPEN C REDIT L INKED N OTE EMPEN C REDIT L INKED N OTE per juli 2011 Profiteer van een aantrekkelijke rente met een beperkt risico Profiteer van een aantrekkelijke rente met een beperkt risico De Europese rente staat momenteel op

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS

AANVULLEND PROSPECTUS AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Europa Aandelen Fonds aandelen serie 11 in Allianz Paraplufonds N.V. 4 juni 2015 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en

Nadere informatie

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april

Nadere informatie

Financiële bijsluiter Vastgoed Fundament Fonds Aandeel A

Financiële bijsluiter Vastgoed Fundament Fonds Aandeel A Financiële bijsluiter Vastgoed Fundament Fonds Aandeel A Het doel van deze financiële bijsluiter is om u op een vaste bij wet voorgeschreven vorm op hoofdlijnen een beeld te geven van Vastgoed Fundament

Nadere informatie

Overeenkomst van beheer

Overeenkomst van beheer Overeenkomst van beheer Tussen Allianz Holland Paraplufonds N.V. En Holland Beleggingsgroep B.V. Gedateerd 20 maart 2006 Inhoud Artikel Pagina 1.1 Definities...4 1.2 Verwijzingen...4 1.3 Kopjes...4 2 Statutair

Nadere informatie

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht met verschillende compartimenten in overeenstemming met de richtlijn

Nadere informatie

Financiële bijsluiter ASR Geldmarkt Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen

Financiële bijsluiter ASR Geldmarkt Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Financiële bijsluiter ASR Geldmarkt Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Deze financiële bijsluiter is een document dat door ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. is opgesteld volgens een vaste, bij

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

VERKORT PROSPECTUS MEI 2011

VERKORT PROSPECTUS MEI 2011 BNP PARIBAS INSTICASH EUR Subfonds van BNP Paribas InstiCash, beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (de "SICAV") Opgericht op 30 juni 1998 VERKORT PROSPECTUS MEI 2011 Dit

Nadere informatie

ABN AMRO Multi-Manager Funds

ABN AMRO Multi-Manager Funds ABN AMRO Multi-Manager Funds Société d Investissement à Capital Variable Hoofdkantoor: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg: B78762 (het Fonds ) BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN

Nadere informatie

BND Wereld Indexfonds - Hedged Leeswijzer

BND Wereld Indexfonds - Hedged Leeswijzer BND Wereld Indexfonds - Hedged Leeswijzer Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter Dit document bevat de essentiële beleggersinformatie en de financiële bijsluiter van het BND Wereld Indexfonds

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2010 na resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

ABN AMRO Multi-Manager Funds

ABN AMRO Multi-Manager Funds ABN AMRO Multi-Manager Funds Société d Investissement à Capital Variable Hoofdkantoor: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg: B78762 (het Fonds ) BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN

Nadere informatie

AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal

AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal Maatschappelijke zetel: 49, avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxemburg Handelsregister: Luxemburg, B-63.116 KENNISGEVING AAN

Nadere informatie

BND Euro Obligatie Indexfonds Leeswijzer

BND Euro Obligatie Indexfonds Leeswijzer BND Euro Obligatie Indexfonds Leeswijzer Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter Dit document bevat de essentiële beleggersinformatie en de financiële bijsluiter van het BND Euro Obligatie

Nadere informatie

European Real Estate Securities Fund

European Real Estate Securities Fund C o h e n & S t e e r s S I C A V European Real Estate Securities Fund Vereenvoudigd Prospectus september 0 Belangrijke Informatie In dit vereenvoudigd Prospectus worden uitsluitend de kerngegevens beschreven

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie