3. Informatie ten aanzien van BlackRock Strategic Funds en BlackRock Fund of ishares Moderate

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "3. Informatie ten aanzien van BlackRock Strategic Funds en BlackRock Fund of ishares Moderate"

Transcriptie

1 SUBFONDS KENMERKEN INDEX MIX FONDS NEUTRAAL Oprichtingsdatum: 18 juni Subfonds Kenmerken Index Mix Fonds Neutraal Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Index Mix Fonds Neutraal. Het Subfonds Index Mix Fonds Neutraal is een Subfonds van het Legal & General Paraplufonds. Deze Kenmerken zijn vastgesteld op 18 juni 2010 door de Beheerder en de Bewaarder van het Legal & General Paraplufonds overeenkomstig het in het Prospectus bepaalde. De Kenmerken van het Index Mix Fonds Neutraal dienen te worden gelezen in combinatie met het Prospectus en de Fondsvoorwaarden van het Legal & General Paraplufonds. 2. Beleggingsbeleid Index Mix Fonds Neutraal Het Index Mix Fonds Neutraal belegt direct en voor 100% in het subfonds BlackRock Fund of ishares Moderate van de beleggingsmaatschappij met paraplustructuur BlackRock Strategic Funds. 3. Informatie ten aanzien van BlackRock Strategic Funds en BlackRock Fund of ishares Moderate BlackRock Strategic Funds BlackRock Strategic Funds is een instelling voor collectieve belegging in effecten ( icbe ), opgericht in Luxemburg en heeft een vergunning verkregen van de Luxemburgse Toezichthouder Financiële Markten, de Commission de Surveillance du Secteur Financier. BlackRock Strategic Funds staat onder toezicht in Luxemburg en niet onder Nederlands toezicht. BlackRock Strategic Funds is wel genotificeerd in Nederland en is opgenomen in het register van de AFM. Dit betekent dat deelnemingsrechten in BlackRock Strategic Funds aangeboden mogen worden aan Nederlandse beleggers. Voor het vereenvoudigd prospectus van BlackRock Strategic Funds wordt verwezen naar Het prospectus van BlackRock Strategic Funds is te raadplegen via De beheerder van BlackRock Strategic Funds is BlackRock Luxembourg S.A. ( BlackRock ). BlackRock Fund of ishares Moderate

2 Het beleggingsdoel van BlackRock Fund of ishares Moderate is om een matige vermogensgroei op lange termijn te behalen. Om dit beleggingsdoel te behalen is het beleggingsbeleid van het BlackRock Fund of ishares Moderate om hoofdzakelijk te beleggen in een portefeuille van op een beurs verhandelde ishares fondsen. Dergelijke beleggingen worden gedaan in ishares fondsen die collectieve beleggingsinstellingen zijn, zijn erkend als icbe of als icbe-equivalent en worden beheerd door de beleggingsbeheerder of een daaraan gelieerde onderneming. ishares worden verhandeld aan diverse beurzen, waaronder de Londense LSE, Deutsche Börse, Borsa Italiana, New York Stock Exchange, NYSE Euronext Paris en NYSE Euronext Amsterdam. Het BlackRock Fund of ishares Moderate hanteert een gebalanceerde beleggingsbenadering en kan 40% tot maximaal 60% van de nettovermogenswaarde (Net Asset Value) beleggen in ishares die blootgesteld zijn aan minder volatiele beleggingen. Daarnaast kan het BlackRock Fund of ishares Moderate 40% tot maximaal 60% van de nettovermogenswaarde (Net Asset Value) beleggen in ishares die blootgesteld zijn aan volatiele beleggingen. Deze procentuele marges voor verdeling van de beleggingsmiddelen zijn slechts indicatief voor de waarschijnlijk te volgen strategie voor vermogenstoewijzing; de beleggingsbeheerder kan hier naar eigen inzicht van afwijken. Het BlackRock Fund of ishares Moderate heeft een vooraf vastgestelde verdeling van de beleggingsmiddelen, die wordt gegenereerd volgens een kwantitatief model dat door de beleggingsbeheerder is ontworpen en per kwartaal (of vaker naar eigen inzicht van de beleggingsbeheerder) door de beleggingsbeheerder wordt beoordeeld en kan worden bijgewerkt. Daarnaast kan het BlackRock Fund of ishares Moderate beleggen in andere collectieve beleggingsinstellingen die door de beleggingsbeheerder of door niet aan gelieerde ondernemingen worden beheerd. Aangezien BlackRock Strategic Funds nieuw is opgericht, zijn er (nog) geen gegevens over de totale kostenratio (Total Expense Ratio) beschikbaar. Hieronder worden de totale geschatte vergoedingen en onkosten weergegeven, welke vergoedingen en onkosten bestaan uit vergoedingen voor de beleggingsbeheerder en de distributeur, de geschatte bewaar- en administratievergoedingen, bedrijfskosten en de gewogen totale kostenratio s van de onderliggende ishares fondsen. Voor aandelenklasse K van BlackRock Strategic Funds de klasse van aandelen ten aanzien waarvan het Index Mix Fonds Neutraal zal inschrijven dan wel ingeschreven is betreft de geschatte totale kostenratio (Total Expense Ratio) met betrekking tot het BlackRock Fund of ishares Moderate 0,60%. Verder vermeldt het prospectus van BlackRock Strategic Funds dat de beheervergoeding maximaal 1% per jaar bedraagt van de nettovermogenswaarde (Net Asset Value) van het BlackRock Fund of ishares Moderate en dat de kosten voor de onderliggende beleggingsinstellingen niet meer dan 1% bedragen van de nettovermogenswaarde (Net Asset Value) van iedere onderliggende beleggingsinstelling. Er kunnen voorafgaande toetredingskosten van maximaal 3% van de nettovermogenswaarde (Net Asset Value) per aandeel in rekening worden gebracht. Deze voorheffing is verschuldigd aan de 2

3 beheerder. Het is niet de intentie van de bestuurders van BlackRock Strategic Funds om toetredingskosten in rekening te brengen. Onder normale omstandigheden worden er geen aflossingskosten in rekening gebracht. Niettemin kunnen de bestuurders van BlackRock Strategic Funds naar eigen goeddunken aflossingskosten van maximaal 2% van de nettovermogenswaarde (Net Asset Value) per aandeel in rekening brengen, bijvoorbeeld indien zij redenen hebben om aan te nemen dat een aandeelhouder met een verzoek tot aflossing een poging doet tot enige vorm van arbitrage op het rendement van aandelen in het BlackRock Fund of ishares Moderate. Voor een volledig overzicht van de kosten verband houdend met het BlackRock Fund of ishares Moderate wordt verwezen naar het prospectus van BlackRock Strategic Funds, te raadplegen via Het BlackRock Fund of ishares Moderate kan ook wereldwijd direct beleggen in aandeelbewijzen, overheids- en bedrijfsobligaties, geldmarktinstrumenten en andere overdraagbare effecten, met inbegrip van depositocertificaten, fixed rate en floating rate notes en handelspapier. Alle vastrentende effecten hebben ten tijde van aankoop een rating van ten minste investment grade ontvangen. De beleggingen van het BlackRock Fund of ishares Moderate zijn gewoonlijk genoteerd of worden verhandeld op gereglementeerde markten zoals aangegeven in bijlage I van het prospectus van BlackRock Strategic Funds, te raadplegen via Het BlackRock Fund of ishares Moderate kan voor directe belegging ook transacties aangaan in afgeleide financiële instrumenten, met inbegrip van optie- en futuretransacties, swaps, termijncontracten, kredietderivaten, spottransacties in vreemde valuta, caps en floors, koersverrekeningsovereenkomsten en andere derivatentransacties in overeenstemming met de in de bijlage II van het prospectus van BlackRock Strategic Funds uiteengezette restricties (onder de voorwaarden van en binnen de grenzen die zijn vastgesteld door de Ierse Toezichthouder Financiële Markten), waar dit bijdraagt aan het realiseren van de doelstelling en omwille van onder meer het bewerkstelligen van efficiëntie om posities in te nemen in onderliggende beleggingen, het verlagen van de transactiekosten of belastingen of om posities in te kunnen nemen in het geval van illiquide aandelen of aandelen die om markt- of regelgevende redenen niet beschikbaar zijn, of omwille van andere redenen die door de bestuurders van het BlackRock Strategic Funds in het belang van het BlackRock Fund of ishares Moderate geacht worden. Informatie met betrekking tot (de risico's die samenhangen met) het gebruik van afgeleide financiële instrumenten is te vinden in het hoofdstuk Risk Factors Financial Derivative Instrument Risks in het prospectus van BlackRock Strategic Funds, te raadplegen via Het is momenteel niet de bedoeling van BlackRock Strategic Funds om gebruik te maken van afgeleide financiële instrumenten. Aandeelhouders van BlackRock Strategic Funds worden vooraf 3

4 ingelicht indien BlackRock Strategic Funds voornemens is om gebruik te maken van afgeleide financiële instrumenten, en het prospectus van BlackRock Strategic Funds zal in dat geval waar nodig bijgewerkt worden. BlackRock Strategic Funds heeft toegezegd een risicobeheersproces te zullen indienen bij de Ierse Toezichthouder Financiële Markten, voordat BlackRock Strategic Funds transacties aangaat waarbij afgeleide financiële instrumenten betrokken zijn. BlackRock Strategic Funds heeft niet de intentie om dividenden uit te keren. De opbrengsten en overige winsten worden gecumuleerd en herbelegd. De basisvaluta van het BlackRock Fund of ishares Moderate is Euro. 4. Risicoprofiel Index Mix Fonds Neutraal De waardeontwikkeling van het Index Mix Fonds Neutraal is afhankelijk van ontwikkelingen op kapitaal-, effecten-, valuta- en goederenmarkten. Een en ander betekent dat de mogelijkheid bestaat dat: - het Index Mix Fonds Neutraal weinig of geen inkomsten zal opleveren; - bij een ongunstig koersverloop de waarde geheel of ten dele verloren kan gaan. Beleggen in het Index Mix Fonds Neutraal brengt economische winstperspectieven, maar ook risico s met zich mee. De waarde van de beleggingen van het Index Mix Fonds Neutraal kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het onderstaande overzicht staan de risico s opgenomen die zich bij het Index Mix Fonds Neutraal voor kunnen doen. Daarbij zijn de risico s gerangschikt naar omvang en relevantie. Onder (i) zijn de risico s opgenomen die zich veelvuldig, of in hogere mate, kunnen voordoen. Onder (ii) zijn de risico s opgenomen die zich minder, of in mindere mate, kunnen voordoen. Onder (iii) zijn de risico s opgenomen die zich nauwelijks kunnen voordoen. (i) (ii) Koersrisico, marktrisico, rendementsrisico, inflatierisico, renterisico, valutarisico. Macro-economisch risico (illiquiditeitsrisico), concentratierisico beleggingen / markten. (iii) Tegenpartijrisico, afwikkelingsrisico, verhandelbaarheidsrisico, wijzigingen wet- en regelgeving, bewaarnemingsrisico, beleggen met geleend geld, fiscale gevolgen Participaties, risico ongedeeld Fondsvermogen, kwalificatierisico fonds voor gemene rekening. 4

5 De hierboven weergegeven opsomming van de risico s betreft geen limitatieve opsomming. Er kunnen zich additionele risico s voordoen in het Index Mix Fonds Neutraal. Een beschrijving van de risico s is opgenomen in het Prospectus van het Legal & General Paraplufonds. Het beoogde risico van het Index Mix Fonds Neutraal is lager dan het beoogde risico van het Index Mix Fonds Offensief en het Index Mix Fonds Zeer offensief en hoger dan het beoogde risico van het Index Mix Fonds Defensief. BlackRock Fund of ishares Moderate In het prospectus en het vereenvoudigd prospectus van BlackRock Strategic Funds wordt er expliciet op gewezen dat het beoogde risico van het BlackRock Fund of ishares Moderate hoger is dan het beoogde risico van het BlackRock Fund of ishares Conservative en lager is dan het beoogde risico van het BlackRock Fund of ishares Growth en van het BlackRock Fund of ishares Dynamic. Tevens wordt er in het prospectus en het vereenvoudigd prospectus van BlackRock Strategic Funds expliciet op gewezen dat het BlackRock Fund of ishares Moderate met het oog op efficiënt portefeuillebeheer of voor directe beleggingen gebruik mag maken van afgeleide financiële instrumenten. Het gebruik van deze instrumenten brengt speciale risico s met zich mee, met inbegrip van (i) afhankelijkheid van het vermogen om koersschommelingen van afgedekte effecten alsmede veranderingen van de rente en valutakoersen te kunnen voorspellen; en (ii) een imperfecte correlatie tussen de hedging-instrumenten en de effecten of marktsectoren die worden afgedekt. Derivatencontracten zoals termijncontracten worden, in tegenstelling tot futurecontracten, niet op een beurs verhandeld of gestandaardiseerd; in plaats daarvan treden banken en handelaren op deze markten op als principal (handelaar voor eigen rekening en risico) en sluiten zij elke transactie op individuele basis af. Dergelijke instrumenten brengen bepaalde speciale risico s met zich mee en stellen beleggers mogelijk bloot aan een groot verliesrisico. De lage initiële marge-stortingen die normaliter vereist worden om een positie te vestigen staan een hoge mate van leverage toe. Het risico dat samenhangt met het gebruik van afgeleide financiële instrumenten mag niet hoger zijn dan 100% van de nettovermogenswaarde (Net Asset Value) van het BlackRock Fund of ishares Moderate. Als gevolg hiervan kan een relatief kleine mutatie in de koers van een futurecontract resulteren in een winst die of een verlies dat hoog is in verhouding tot de op dat moment als initiële marge gestorte fondsen en kan resulteren in een verder verlies dat een gestorte marge te boven gaat. Beleggen in derivaten houdt blootstelling in aan normale marktschommelingen en aan andere risico s die inherent zijn aan het beleggen in effecten. Verder wordt er in het prospectus en vereenvoudigd prospectus van BlackRock Strategic Funds expliciet op gewezen dat wanneer de aandelen van de onderliggende collectieve beleggingsinstellingen zijn genoteerd aan één of meerdere beurzen, er geen zekerheid bestaat dat de aandelen liquide zullen zijn op één of meerdere van deze beurzen, of dat de koers waartegen de aandelen op een beurs worden verhandeld gelijk zal zijn aan de nettovermogenswaarde (Net Asset 5

6 Value) per aandeel van die aandelen. Er bestaat geen garantie dat aandelen van de onderliggende beleggingen die eenmaal aan een effectenbeurs genoteerd zijn, ook aan die effectenbeurs genoteerd zullen blijven. De hiervoor weergegeven risico s kunnen in hoge mate doorwerken in het Index Mix Fonds Neutraal. Ook de overige risico s zoals beschreven in het prospectus en het vereenvoudigd prospectus van BlackRock Strategic Funds kunnen in hoge mate doorwerken in het Index Mix Fonds Neutraal. Immers, het Index Mix Fonds Neutraal belegt direct en voor 100% in het subfonds BlackRock Fund of ishares Moderate van de beleggingsmaatschappij met paraplustructuur BlackRock Strategic Funds. Voor een volledig overzicht van de risico s verband houdend met het gebruik van afgeleide financiële instrumenten, het risico dat wanneer de aandelen van de onderliggende collectieve beleggingsinstellingen zijn genoteerd aan één of meerdere beurzen, er geen zekerheid bestaat dat de aandelen liquide zullen zijn op één of meerdere van deze beurzen, of dat de koers waartegen de aandelen op een beurs worden verhandeld gelijk zal zijn aan de nettovermogenswaarde (Net Asset Value) per aandeel van die aandelen en overige risico s wordt verwezen naar het prospectus en het vereenvoudigd prospectus van BlackRock Strategic Funds. 5. Participaties, kosten en vergoedingen Participaties Uitgifte en inkoop van Participaties in het Index Mix Fonds Neutraal geschiedt op verzoek van een Belegger. De initiële uitgifteprijs van een Participatie in het Index Mix Fonds Neutraal is gelijk aan de intrinsieke waarde (Net Asset Value) van een participatie van het BlackRock Fund of ishares Moderate bij opening van de Handelsdag volgend op de dag waarop een verzoek tot uitgifte uiterlijk op het in het orderuitvoeringsbeleid vastgestelde tijdstip door de Beleggingsonderneming is ontvangen, tenzij het BlackRock Fund of ishares Moderate op basis van het eigen orderuitvoeringsbeleid een ander waarde hanteert, in welke geval de door het BlackRock Fund of ishares Moderate gehanteerde waarde wordt gehanteerd, verhoogd met de kosten die het Index Mix Fonds Neutraal in geval van toetreding tot het BlackRock Fund of ishares Moderate verschuldigd zal zijn. Zoals hiervoor aangegeven, kunnen voorafgaande toetredingskosten van maximaal 3% van de nettovermogenswaarde (Net Asset Value) per aandeel in rekening worden gebracht. De inkoopprijs van een Participatie in het Index Mix Fonds Neutraal is gelijk aan de waarde van zodanige Participatie bij opening van de Handelsdag volgend op de dag waarop een verzoek tot inkoop uiterlijk op het in het orderuitvoeringsbeleid vastgestelde tijdstip door de Beleggingsonderneming is ontvangen, tenzij het BlackRock Fund of ishares Moderate op basis van het eigen orderuitvoeringsbeleid een ander waarde hanteert in welk geval de door het BlackRock 6

7 Fund of ishares Moderate gehanteerde waarde wordt gevolgd, verlaagd met de kosten die het Index Mix Fonds Neutraal verschuldigd zal zijn in geval van uittreding uit het BlackRock Fund of ishares Moderate. Zoals hiervoor aangegeven worden er onder normale omstandigheden geen aflossingskosten in rekening gebracht. Kosten en vergoedingen De kosten die het Index Mix Fonds Neutraal in geval van toe- of uittreding in het BlackRock Fund of ishares Moderate verschuldigd zal zijn, zullen worden voldaan uit de 1% aan- en verkoopkosten die de Beleggingsonderneming in rekening brengt in geval de Belegger Participaties in het Index Mix Fonds Neutraal wenst aan te kopen respectievelijk in geval de Belegger Participaties in het Index Mix Fonds Neutraal wenst te verkopen. Zoals aangegeven in het Prospectus van het Legal & General Paraplufonds, is deelname in het Index Mix Fonds Neutraal in beginsel uitsluitend mogelijk in combinatie met een door de Beleggingsonderneming aangeboden Beleggersgirorekening. Dit brengt mee dat, naast de door het Index Mix Fonds Neutraal in rekening gebrachte kosten, tevens vergoedingen kunnen gelden die verschuldigd zijn ter zake van de bemiddeling door de Beleggingsonderneming. Zoals vastgelegd in het Reglement Beleggersgiro, kan de Belegger met de financieel adviseur overeenkomen dat aanbrengkosten van ten hoogste 5% over iedere opdracht tot aankoop van Participaties periodiek of eenmalig gedurende een tussen de financieel adviseur en de Belegger schriftelijk overeengekomen periode ten laste van de inleg worden gebracht. In het Reglement Beleggersgiro is eveneens vastgelegd dat de Belegger met de financieel adviseur kan overeenkomen dat servicekosten van ten hoogste 0,5% per jaar over de waarde van de Participaties bij de Belegger in rekening worden gebracht. Deze servicekosten worden aan het einde van iedere maand ten laste van de Beleggersgirorekening gebracht. Voor de vergoeding van de servicekosten door de Belegger aan de financieel adviseur worden Participaties verkocht, waarbij door de Beleggingsonderneming geen verkoopkosten aan de Belegger in rekening worden gebracht. Verder is in het Reglement Beleggersgiro vastgelegd dat de Beleggingsonderneming administratiekosten in rekening brengt. Deze administratiekosten bedragen 0,15% per jaar over de waarde van de Participaties. De administratiekosten worden aan het einde van iedere maand ten laste van de Beleggersgirorekening gebracht. Voor de vergoeding van de administratiekosten door de Belegger aan de Beleggingsonderneming worden Participaties verkocht, waarbij door de Beleggingsonderneming geen verkoopkosten aan de Belegger in rekening worden gebracht. De Beheerder brengt aan het Legal & General Fonds geen vergoeding in rekening voor de kosten gemoeid met de oprichting van (de Subfondsen van) het Legal & General Paraplufonds, het beheer van (de Subfondsen van) het Legal & General Paraplufonds, de bewaring van de activa van (de Subfondsen van) het Legal & General Paraplufonds, de accountant, het toezicht en de marketing. De Beheerder neemt de hiervoor bedoelde kosten voor haar rekening. De Beheerder behoudt zich echter 7

8 het recht voor om met ingang van een nieuw boekjaar (dat gelijk is aan een kalenderjaar) ten aanzien van de hiervoor genoemde kosten (behoudens de kosten gemoeid met de oprichting van (de Subfondsen van) het Legal & General Paraplufonds een beheervergoeding van maximaal 0,7% van de waarde van het Fondsvermogen per jaar in rekening te brengen, zulks uiteraard met inachtneming van het bepaalde in artikel 20 van de Fondsvoorwaarden. De totale maximale administratie- en beheervergoeding van het Index Mix Fonds Neutraal bedraagt 0,85%. 6. Rendementen Gezien de korte bestaansduur van het Index Mix Fonds Neutraal is het niet mogelijk het behaalde rendement van het Index Mix Fonds Neutraal weer te geven. Echter, het Index Mix Fonds Neutraal belegt direct en voor 100% in het subfonds BlackRock Fund of ishares Moderate. Aangezien de kosten (behoudens de eventuele beheervergoeding van maximaal 0,7%) niet via het Fondsvermogen zullen lopen en voor wat betreft het dividendbeleid van het Index Mix Fonds Neutraal volledig aangesloten wordt bij het dividendbeleid van BlackRock Fund of ishares Moderate, zal de NAV per Participatie in het Index Mix Fonds Neutraal gelijk zijn aan de NAV per participatie in BlackRock Fund of ishares Moderate. Mocht op enig moment de beheervergoeding van maximaal 0,7% in rekening en ten laste van het vermogen van het Index Mix Fonds Neutraal worden gebracht, dan zal het vermogen van het Index Mix Fonds Neutraal afnemen. Teneinde te kunnen bereiken dat de NAV per Participatie in het Index Mix Fonds Neutraal gelijk zal blijven aan de NAV per participatie van het BlackRock Fund of ishares Moderate waarin het Index Mix Fonds Neutraal volledig en direct belegt, behoudt de Beheerder zich in dat geval het recht voor om voor het Index Mix Fonds Neutraal maandelijks (of zoveel vaker als nodig) een herschikking van Participaties te doen laten plaatsvinden. Deze herschikking houdt in dat van alle Beleggers naar evenredigheid Participaties worden ingetrokken, zonder dat daarvoor een vergoeding aan de Beleggers wordt betaald. Herschikking als zodanig zal er dus niet toe leiden dat het vermogen van het Index Mix Fonds Neutraal afneemt, maar enkel dat het aantal Participaties waarover dit vermogen wordt verdeeld, afneemt. Nu het Index Mix Fonds Neutraal direct en voor 100% in het subfonds BlackRock Fund of ishares Moderate belegt, voor wat betreft het dividendbeleid van het Index Mix Fonds Neutraal volledig aangesloten zal worden bij het dividendbeleid van het BlackRock Fund of ishares Moderate en de huidige kosten niet via het Fondsvermogen zullen lopen, wordt bereikt dat de NAV per Participatie in 8

9 het Index Mix Fonds Neutraal geheel gelijk zal blijven aan de NAV per participatie van het BlackRock Fund of ishares Moderate. Gezien de korte bestaansduur van BlackRock Strategic Funds zijn er ook van het BlackRock Fund of ishares Moderate geen resultaatgegevens beschikbaar. 9

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ).

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ). SUBFONDS KENMERKEN INDEX AANDELENFONDS NEDERLAND Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Aandelenfonds Nederland Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Index

Nadere informatie

3. Informatie ten aanzien van BlackRock Selection Funds II plc en BlackRock Fund of ishares Conservative

3. Informatie ten aanzien van BlackRock Selection Funds II plc en BlackRock Fund of ishares Conservative SUBFONDS KENMERKEN INDEX MIX FONDS DEFENSIEF Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Mix Fonds Defensief Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Index Mix Fonds

Nadere informatie

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ).

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ). SUBFONDS KENMERKEN INDEX AANDELENFONDS NOORD AMERIKA Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Aandelenfonds Noord Amerika Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds

Nadere informatie

FINANCIËLE BIJSLUITER SUBFONDS INDEX AANDELENFONDS WERELDWIJD. Inleiding

FINANCIËLE BIJSLUITER SUBFONDS INDEX AANDELENFONDS WERELDWIJD. Inleiding FINANCIËLE BIJSLUITER SUBFONDS INDEX AANDELENFONDS WERELDWIJD Inleiding Dit document is de financiële bijsluiter van het subfonds Index Aandelenfonds Wereldwijd. Het subfonds Index Aandelenfonds Wereldwijd

Nadere informatie

3. Informatie ten aanzien van Petercam B Fund en Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V

3. Informatie ten aanzien van Petercam B Fund en Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V SUBFONDS KENMERKEN EURO GELDMARKTFONDS Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Euro Geldmarktfonds Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Euro Geldmarktfonds. Het

Nadere informatie

FINANCIËLE BIJSLUITER SUBFONDS INDEX MIX FONDS DEFENSIEF. Inleiding

FINANCIËLE BIJSLUITER SUBFONDS INDEX MIX FONDS DEFENSIEF. Inleiding FINANCIËLE BIJSLUITER SUBFONDS INDEX MIX FONDS DEFENSIEF Inleiding Dit document is de financiële bijsluiter van het subfonds Index Mix Fonds Defensief. Het subfonds Index Mix Fonds Defensief is een subfonds

Nadere informatie

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ).

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ). SUBFONDS KENMERKEN INDEX AANDELENFONDS NEDERLAND Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Aandelenfonds Nederland Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Index

Nadere informatie

De beheerder van ishares II plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ).

De beheerder van ishares II plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ). SUBFONDS KENMERKEN INDEX AANDELENFONDS EUROPA Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Aandelenfonds Europa Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Index Aandelenfonds

Nadere informatie

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ).

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ). SUBFONDS KENMERKEN INDEX AANDELENFONDS WERELDWIJD Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Aandelenfonds Wereldwijd Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Index

Nadere informatie

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ).

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ). SUBFONDS KENMERKEN INDEX AANDELENFONDS NOORD AMERIKA Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Aandelenfonds Noord Amerika Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Fund aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 augustus 2008 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en

Nadere informatie

Financiële bijsluiter ASR Geldmarkt Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen

Financiële bijsluiter ASR Geldmarkt Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Financiële bijsluiter ASR Geldmarkt Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Deze financiële bijsluiter is een document dat door ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. is opgesteld volgens een vaste, bij

Nadere informatie

3. Informatie ten aanzien van ishares plc en ishares MSCI AC Far East ex-japan

3. Informatie ten aanzien van ishares plc en ishares MSCI AC Far East ex-japan SUBFONDS KENMERKEN INDEX AANDELENFONDS VERRE OOSTEN Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Aandelenfonds Verre Oosten Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds

Nadere informatie

SUBFONDS KENMERKEN INDEX EURO OBLIGATIEFONDS (INFLATIEGEKOPPELD)

SUBFONDS KENMERKEN INDEX EURO OBLIGATIEFONDS (INFLATIEGEKOPPELD) SUBFONDS KENMERKEN INDEX EURO OBLIGATIEFONDS (INFLATIEGEKOPPELD) Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Euro Obligatiefonds (inflatiegekoppeld) Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken

Nadere informatie

Strategy-prospectussen dd. 5 februari 2015 van:

Strategy-prospectussen dd. 5 februari 2015 van: Strategy-prospectussen dd. 5 februari 2015 van: O&E Fixed Income Strategy (pagina 2) O&E Fixed Income Strategy Multi Asset (pagina 5) O&E Global Equity Strategy (pagina 8) O&E Hedge Fund Strategy (pagina

Nadere informatie

Financiële bijsluiter ASR Euro Aandelen Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen

Financiële bijsluiter ASR Euro Aandelen Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Financiële bijsluiter ASR Euro Aandelen Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Deze financiële bijsluiter is een document dat door ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. is opgesteld volgens een vaste,

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS

AANVULLEND PROSPECTUS AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Europa Aandelen Fonds aandelen serie 11 in Allianz Paraplufonds N.V. 4 juni 2015 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en

Nadere informatie

Financiële bijsluiter ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen

Financiële bijsluiter ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Financiële bijsluiter ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Deze financiële bijsluiter is een document dat door ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. is opgesteld volgens een

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE

INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE 1. PROFIEL Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS

AANVULLEND PROSPECTUS AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Pacific Aandelen Fonds aandelen serie 5 in Allianz Paraplufonds N.V. 4 juni 2015 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en

Nadere informatie

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956)

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956) 1. profiel Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening, opgericht op 15 april 2008 en gevestigd te Rijswijk. Een fonds voor gemene rekening is geen rechtspersoon

Nadere informatie

DELTA LLOYD L Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen naar Luxemburgs recht

DELTA LLOYD L Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen naar Luxemburgs recht Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen VEREENVOUDIGD P R O S P E C T U S JULI 2007 Inschrijven is alleen mogelijk op basis van het prospectus of dit vereenvoudigde

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Obligatie Fonds. aandelen serie 2 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Obligatie Fonds. aandelen serie 2 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Obligatie Fonds aandelen serie 2 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 augustus 2008 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Fund aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 juli 2013 1 / 12 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met,

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Geldmarkt Fonds. aandelen serie 14 in Allianz Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Geldmarkt Fonds. aandelen serie 14 in Allianz Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Geldmarkt Fonds aandelen serie 14 in Allianz Paraplufonds N.V. 4 juni 2015 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en maakt

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage.

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage. Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Vastrentend Fonds. aandelen serie 12 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Vastrentend Fonds. aandelen serie 12 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Vastrentend Fonds aandelen serie 12 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 juli 2013 1 / 12 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS

AANVULLEND PROSPECTUS AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Europa Aandelen Fonds aandelen serie 11 in Allianz Paraplufonds N.V. 1 december 2016 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met,

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Europa Obligatie Fonds. aandelen serie 2 in Allianz Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Europa Obligatie Fonds. aandelen serie 2 in Allianz Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Europa Obligatie Fonds aandelen serie 2 in Allianz Paraplufonds N.V. 27 maart 2015 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Paragraaf Inhoud Pagina

Inhoudsopgave. Paragraaf Inhoud Pagina Prospectus 1 Inhoudsopgave Paragraaf Inhoud Pagina 1 Inhoudsopgave 2 2 Profielschets 3 3 Belangrijke informatie 4 4 Beleggingsbeleid 5,6,7 5 Risico's 8,9,10,11 6 Raad van toezicht 12,13 7 Toetreding en

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Pacific Fund. aandelen serie 5 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Pacific Fund. aandelen serie 5 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Pacific Fund aandelen serie 5 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 januari 2010 Onze ref. \714\74554205\prospectus\concepten aanvullende prospectussen\hpf\hpf_200306.doc

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds. 1. Belangrijkste kenmerken van het geabsorbeerde en het absorberende subfonds

I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds. 1. Belangrijkste kenmerken van het geabsorbeerde en het absorberende subfonds Funds Société d investissement à capital variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 8 september

Nadere informatie

FINANCIELE BIJSLUITER VAN ALTERNATIVE HARBOUR FUND

FINANCIELE BIJSLUITER VAN ALTERNATIVE HARBOUR FUND FINANCIELE BIJSLUITER VAN ALTERNATIVE HARBOUR FUND Dit document is de financiële bijsluiter van Alternative Harbour Fund (hierna ook: het Fonds ). De financiële bijsluiter bevat de bij of krachtens de

Nadere informatie

Onderzoek Indextrackers. Samenvatting

Onderzoek Indextrackers. Samenvatting Onderzoek Indextrackers Samenvatting 1. Inleiding De stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op correcte, duidelijke en niet misleidende informatieverstrekking aan consumenten. Het

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Geldmarkt Fonds. aandelen serie 14 in Allianz Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Geldmarkt Fonds. aandelen serie 14 in Allianz Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Geldmarkt Fonds aandelen serie 14 in Allianz Paraplufonds N.V. 1 december 2016 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en maakt

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS

AANVULLEND PROSPECTUS AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Selectie Fonds aandelen serie 3 in Allianz Paraplufonds N.V. 4 juni 2015 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en maakt onderdeel

Nadere informatie

Aanvullende prospectus All Star Clone. Aanvulling op het Prospectus van het Paraplufonds Caesar Capital Paraplufonds

Aanvullende prospectus All Star Clone. Aanvulling op het Prospectus van het Paraplufonds Caesar Capital Paraplufonds Aanvullende prospectus All Star Clone Aanvulling op het Prospectus van het Paraplufonds Caesar Capital Paraplufonds Beheerder: Caesar Capital Fondsbeheer B.V. Datum: 23 juni 2014 Aanvullende Prospectus

Nadere informatie

VERVANGENDE FONDSEN VOOR DE BLACKROCK FUNDS OF ISHARES

VERVANGENDE FONDSEN VOOR DE BLACKROCK FUNDS OF ISHARES ONDERZOEK NAAR VERVANGENDE FONDSEN VOOR DE BLACKROCK FUNDS OF ISHARES NOVEMBER 2014 Met dank aan: Naar aanleiding van het besluit van BlackRock om per 31 december 2014 de Funds of ishares op te heffen

Nadere informatie

De Beheerder beschikt over een vergunning voor het Fonds als bedoeld in artikel 2:65 van de Wet op het financieel toezicht (de Wft ).

De Beheerder beschikt over een vergunning voor het Fonds als bedoeld in artikel 2:65 van de Wet op het financieel toezicht (de Wft ). FINANCIELE BIJSLUITER VAN ASIAN VALUE FUND Dit document is de financiële bijsluiter van Asian Value Fund (hierna ook: het Fonds ). De financiële bijsluiter bevat de bij of krachtens de wet voorgeschreven

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Het is geen marketingmateriaal. De informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht

Nadere informatie

FINANCIËLE BIJSLUITER

FINANCIËLE BIJSLUITER FINANCIËLE BIJSLUITER 2010 FINANCIËLE BIJSLUITER WOON-WINKEL FONDS Dit document is de financiële bijsluiter van Woon-Winkel Fonds (hierna ook: Woon-Winkel Fonds of het Fonds ). De financiële bijsluiter

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2015. BND Paraplufonds Collectief

Halfjaarverslag 2015. BND Paraplufonds Collectief Halfjaarverslag 2015 BND Paraplufonds Collectief Inhoud Samengestelde balans per 30 juni 2015 en samengestelde winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2015 30 juni 2015 2 Toelichting op de

Nadere informatie

Financiële Bijsluiter QTR Fund 1 juni 2011

Financiële Bijsluiter QTR Fund 1 juni 2011 Inleiding Dit document is de financiële bijsluiter van het QTR Fund (hierna ook: het Fonds ). De financiële bijsluiter bevat de bij of krachtens de wet voorgeschreven informatie over het beleggingsfondsen

Nadere informatie

Onderzoek Indextrackers. Samenvatting

Onderzoek Indextrackers. Samenvatting Onderzoek Indextrackers Samenvatting 1. Inleiding De stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op correcte, duidelijke en niet misleidende informatieverstrekking aan consumenten. Het

Nadere informatie

Financiële Bijsluiter Theta Legends Fund

Financiële Bijsluiter Theta Legends Fund Financiële Bijsluiter Theta Legends Fund Bij of krachtens de wet voorgeschreven productinformatie over het product Theta Legends Fund. Voor producten als Theta Legends Fund is het opstellen van een financiële

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS

AANVULLEND PROSPECTUS AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Amerika Aandelen Fonds aandelen serie 1 in Allianz Paraplufonds N.V. 1 juli 2017 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Euro Selectie Fonds. aandelen serie 6 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Euro Selectie Fonds. aandelen serie 6 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Euro Selectie Fonds aandelen serie 6 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 8 april 2011 1 / 11 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS IVM MIX FONDS (EEN SUBFONDS VAN HET IVM PARAPLU FONDS)

AANVULLEND PROSPECTUS IVM MIX FONDS (EEN SUBFONDS VAN HET IVM PARAPLU FONDS) AANVULLEND PROSPECTUS IVM MIX FONDS (EEN SUBFONDS VAN HET IVM PARAPLU FONDS) 1 INHOUDSOPGAVE Pagina I. Belangrijke informatie 3 II. Algemeen 4 III. Beleggingsrisico's 5 IV. Kosten en vergoedingen 8 V.

Nadere informatie

Halfjaarverslag BND Paraplufonds Collectief

Halfjaarverslag BND Paraplufonds Collectief BND Paraplufonds Collectief Inhoud Samengestelde balans per 30 juni 2016 en samengestelde winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2016 30 juni 2016 2 Toelichting op de balans per 30 juni 2016

Nadere informatie

31.07.2015 VOORSTEL EN TOELICHTING TOT WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN VAN DEELNAME VAN

31.07.2015 VOORSTEL EN TOELICHTING TOT WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN VAN DEELNAME VAN DELTA LLOYD CORPORATE BOND FUND, DELTA LLOYD COLLATERALIZED BOND FUND, DELTA LLOYD SOVEREIGN BOND FUND, DELTA LLOYD SOVEREIGN LT BOND FUND, DELTA LLOYD SOVEREIGN XLT BOND FUND, DELTA LLOYD SUB SOVEREIGN

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS

AANVULLEND PROSPECTUS AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Pacific Aandelen Fonds aandelen serie 5 in Allianz Paraplufonds N.V. 1 juli 2017 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en

Nadere informatie

De Beheerder beschikt over een vergunning voor het Fonds als bedoeld in artikel 2:65 van de Wet op het financieel toezicht (de Wft ).

De Beheerder beschikt over een vergunning voor het Fonds als bedoeld in artikel 2:65 van de Wet op het financieel toezicht (de Wft ). FINANCIELE BIJSLUITER VAN FUNDAMENT BOND FUND Dit document is de financiële bijsluiter van Fundament Bond Fund (hierna ook: het Fonds ). De financiële bijsluiter bevat de bij of krachtens de wet voorgeschreven

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Selectie Fonds. aandelen serie 3 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Selectie Fonds. aandelen serie 3 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Selectie Fonds aandelen serie 3 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 augustus 2008 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang

Nadere informatie

BND Euro Obligatie Indexfonds Leeswijzer

BND Euro Obligatie Indexfonds Leeswijzer BND Euro Obligatie Indexfonds Leeswijzer Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter Dit document bevat de essentiële beleggersinformatie en de financiële bijsluiter van het BND Euro Obligatie

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Europa Obligatie Fonds. aandelen serie 2 in Allianz Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Europa Obligatie Fonds. aandelen serie 2 in Allianz Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Europa Obligatie Fonds aandelen serie 2 in Allianz Paraplufonds N.V. 1 juli 2017 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 2012

Essentiële Beleggersinformatie 2012 1 Essentiële Beleggersinformatie 2012 Inhoudsopgave Doelstelling en beleggingsbeleid 3 Risico- en opbrengstprofiel 3 Kosten 4 In het verleden behaalde resultaten 5 Praktische informatie 6 2 Essentiële

Nadere informatie

RISICO S MET BETREKKING TOT BELEGGEN IN HET FONDS

RISICO S MET BETREKKING TOT BELEGGEN IN HET FONDS SSgA SPDR ETFs Europe I plc VERKORT PROSPECTUS SPDR BARCLAYS CAPITAL EURO AGGREGATE BOND ETF d.d. 14 september 2011 DEEL A - JURIDISCHE ASPECTEN Dit is het Verkort prospectus voor SPDR Barclays Capital

Nadere informatie

ADDITIONELE INFORMATIE BETREFFENDE DE AANBIEDING VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ING (L) RENTA CASH IN NEDERLAND

ADDITIONELE INFORMATIE BETREFFENDE DE AANBIEDING VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ING (L) RENTA CASH IN NEDERLAND ADDITIONELE INFORMATIE BETREFFENDE DE AANBIEDING VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ING (L) RENTA CASH IN NEDERLAND Dit addendum ( addendum ) bevat additionele informatie bij het prospectus ( prospectus

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Presentatie AIFMD Jeroen van Dijk

Presentatie AIFMD Jeroen van Dijk Presentatie AIFMD Jeroen van Dijk 24 mei 2011 INDEPENDENT INTERNATIONAL IN-BUSINESS Inhoudsopgave ANT Trust: AIFMD: - Korte introductie - Tijdslijnen - Wat is een AIF; vrijstellingen - Europees paspoort

Nadere informatie

Financiële bijsluiter

Financiële bijsluiter Financiële bijsluiter Goud Metaal & Techniek 1 (subfonds van Mn Services Levensloop Fonds) Deze financiële bijsluiter is een document van Mn Services Fondsenbeheer B.V. Ze is opgesteld volgens een vaste,

Nadere informatie

HOF HOORNEMAN VALUE FUND

HOF HOORNEMAN VALUE FUND AANVULLEND PROSPECTUS HOF HOORNEMAN VALUE FUND Aandelenserie 1 in het kapitaal van Hof Hoorneman Investment Funds NV, een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Gouda INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

INFORMATIEDOCUMENT FONDS JANSSEN SMALL

INFORMATIEDOCUMENT FONDS JANSSEN SMALL INFORMATIEDOCUMENT FONDS JANSSEN SMALL Dit document (het Informatiedocument ) verschaft informatie over het Fonds Janssen Small (hierna ook: het Fonds ). Het bevat informatie over het beleggingsfonds en

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer

Nadere informatie

FondsenGids (d.d. 31 juli 2013) Wereld Fonds

FondsenGids (d.d. 31 juli 2013) Wereld Fonds FondsenGids (d.d. 31 juli 2013) Wereld Fonds INHOUDSOPGAVE 1 Algemene informatie Verzekeringsfondsen 1.1 Inhoud van de FondsenGids 1.2 Juridische structuur 1.3 Berekening van de participatiewaarde 1.4

Nadere informatie

Financiële bijsluiter

Financiële bijsluiter Financiële bijsluiter Metaal en Techniek Aandelenfonds Europa II (subfonds van Mn Services Levensloop Fonds) Deze financiële bijsluiter is een document van Mn Services Fondsenbeheer B.V. Ze is opgesteld

Nadere informatie

Financiële bijsluiter

Financiële bijsluiter Financiële bijsluiter Zilver Metaal & Techniek 1 (subfonds van Mn Services Levensloop Fonds) Deze financiële bijsluiter is een document van Mn Services Fondsenbeheer B.V. Ze is opgesteld volgens een vaste,

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

RJ-Uiting 2013-17: Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen Lopende Kosten Factor

RJ-Uiting 2013-17: Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen Lopende Kosten Factor RJ-Uiting 2013-17: Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen Lopende Kosten Factor Ten geleide RJ-Uiting 2013-17 bevat wijzigingen van Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen (2013) als gevolg van een aanpassing

Nadere informatie

ABN AMRO Multi-Manager Funds

ABN AMRO Multi-Manager Funds ABN AMRO Multi-Manager Funds Société d Investissement à Capital Variable Hoofdkantoor: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg: B78762 (het Fonds ) BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN

Nadere informatie

Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen

Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen Deze toelichting maakt integraal onderdeel uit van het aanvraag/opdracht- en wijzigingsformulier c.q. de overeenkomst Rabo LevensloopSparen/Beleggen. Bewaar

Nadere informatie

Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V.

Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V. Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V. Algemeen 1. Waarom wordt Robeco Life Cycle Funds N.V. geliquideerd? 2. Waarheen wordt het geliquideerde vermogen overgebracht?

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Langlopend Obligatie Fonds. aandelen serie 4 in Allianz Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Langlopend Obligatie Fonds. aandelen serie 4 in Allianz Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Langlopend Obligatie Fonds aandelen serie 4 in Allianz Paraplufonds N.V. 15 SEPTEMBER 2015 1 / 11 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang

Nadere informatie

PARVEST JAPAN. Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009

PARVEST JAPAN. Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Per 1 augustus 2016 voert de beheerder van de Aegon Funds, de AEAM Funds en de Aegon Paraplu 1 Funds, Aegon Investment

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

JPMorgan Funds Europe Equity Fund (het Sub-Fonds )

JPMorgan Funds Europe Equity Fund (het Sub-Fonds ) JPMorgan Funds Europe Equity Fund (het Sub-Fonds ) beknopte prospectus september 2005 Een Sub-Fonds van JPMorgan Funds (het Fonds ), een SICAV naar Luxemburgs recht Dit beknopte prospectus bevat belangrijke

Nadere informatie

Leeswijzer. Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Staatsobligatiefonds 2016

Leeswijzer. Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Staatsobligatiefonds 2016 Leeswijzer Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Staatsobligatiefonds 2016 Dit document bevat de essentiële beleggersinformatie en de financiële bijsluiter van het BND Staatsobligatiefonds

Nadere informatie

Financiële bijsluiter Super Winkel Fonds BV

Financiële bijsluiter Super Winkel Fonds BV Financiële bijsluiter Super Winkel Fonds BV Het doel van deze financiële bijsluiter is om u op een vaste bij wet voorgeschreven vorm op hoofdlijnen een beeld te geven van Super Winkel Fonds BV. Deze financiële

Nadere informatie

Supplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker

Supplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker Supplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker Aandelen Serie J in ThinkCapital ETF s N.V. 15 oktober 2012 I. Belangrijke informatie Dit Supplement moet worden gelezen in samenhang met, en maakt

Nadere informatie

Aan de aandeelhouders van ishares MSCI Canada - B UCITS ETF

Aan de aandeelhouders van ishares MSCI Canada - B UCITS ETF DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw broker, bankmanager, juridisch adviseur, accountant, relatiebeheerder

Nadere informatie

Voorwaarden van Beheer en Bewaring van de AEGON Basisfondsen

Voorwaarden van Beheer en Bewaring van de AEGON Basisfondsen Voorwaarden van Beheer en Bewaring van de AEGON Basisfondsen Voorwaarden van Beheer en Bewaring (AEGON Basisfondsen) Dit zijn de Voorwaarden van Beheer en Bewaring van elk AEGON Basisfonds, vastgesteld

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap Equity USA Small Cap Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS

AANVULLEND PROSPECTUS AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Selectie Fonds aandelen serie 3 in Allianz Paraplufonds N.V. 1 juli 2017 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en maakt onderdeel

Nadere informatie

De datum van inwerkingtreding is voorzien voor 15 november I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds

De datum van inwerkingtreding is voorzien voor 15 november I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds Amundi Funds Société d Investissement à Capital Variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 10

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate Bond World Emerging Corporate Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten

Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

Beleggingsinstelling: beleggingsinstelling als gedefinieerd in artikel 1:1 Wft

Beleggingsinstelling: beleggingsinstelling als gedefinieerd in artikel 1:1 Wft Registratiedocument Begrippenlijst In dit Registratiedocument hebben de met een hoofdletter geschreven woorden en afkortingen de hieronder genoemde betekenis. Waar enkelvoud wordt beschreven, kan ook meervoud

Nadere informatie

3. Informatie ten aanzien van BlackRock Strategic Funds en BlackRock Fund of ishares Growth

3. Informatie ten aanzien van BlackRock Strategic Funds en BlackRock Fund of ishares Growth SUBFONDS KENMERKEN INDEX MIX FONDS OFFENSIEF Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Mix Fonds Offensief Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Index Mix Fonds

Nadere informatie

PROSPECTUS LEGAL & GENERAL PARAPLUFONDS

PROSPECTUS LEGAL & GENERAL PARAPLUFONDS PROSPECTUS LEGAL & GENERAL PARAPLUFONDS 22 juli 2014 BELANGRIJKE INFORMATIE Personen die geïnteresseerd zijn in (een van de Subfondsen van) het Legal & General Fonds worden er nadrukkelijk op gewezen dat

Nadere informatie

De Beheerder maakt geen onderdeel uit van een financiële groep. De Beheerder heeft een deel van zijn werkzaamheden uitbesteed aan de Administrateur.

De Beheerder maakt geen onderdeel uit van een financiële groep. De Beheerder heeft een deel van zijn werkzaamheden uitbesteed aan de Administrateur. FINANCIËLE BIJSLUITER VAN HET COMMODITY DISCOVERY FUND Bijgewerkt tot 12 april 2012 Dit document is de financiële bijsluiter van het Commodity Discovery Fund (hierna ook: het Fonds ). De financiële bijsluiter

Nadere informatie

Terug naar de kern Bob Hendriks

Terug naar de kern Bob Hendriks Terug naar de kern Bob Hendriks Oktober 2013 Waarom nog beleggen? 2 Agenda BlackRock? Sparen & beleggen We leven langer/pensioen Inkomsten uit beleggen Conclusie 3 BlackRock is opgericht voor deze nieuwe

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,

Nadere informatie