SUBFONDS KENMERKEN INDEX EURO OBLIGATIEFONDS (INFLATIEGEKOPPELD)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SUBFONDS KENMERKEN INDEX EURO OBLIGATIEFONDS (INFLATIEGEKOPPELD)"

Transcriptie

1 SUBFONDS KENMERKEN INDEX EURO OBLIGATIEFONDS (INFLATIEGEKOPPELD) Oprichtingsdatum: 18 juni Subfonds Kenmerken Index Euro Obligatiefonds (inflatiegekoppeld) Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Index Euro Obligatiefonds (inflatiegekoppeld). Het Subfonds Index Euro Obligatiefonds (inflatiegekoppeld) is een Subfonds van het Legal & General Paraplufonds. Deze Kenmerken zijn vastgesteld op 18 juni 2010 door de Beheerder en de Bewaarder van het Legal & General Paraplufonds overeenkomstig het in het Prospectus bepaalde en voor het laatst geactualiseerd op 8 april De Kenmerken van het Index Euro Obligatiefonds (inflatiegekoppeld) dienen te worden gelezen in combinatie met het Prospectus en de Fondsvoorwaarden van het Legal & General Paraplufonds. 2. Beleggingsbeleid Index Euro Obligatiefonds (inflatiegekoppeld) Het Index Euro Obligatiefonds (inflatiegekoppeld) belegt direct en voor 100% in het subfonds ishares Barclays Capital Euro Inflation Linked Bonds van de beleggingsmaatschappij met paraplustructuur ishares plc. 3. Informatie ten aanzien van ishares plc en ishares Barclays Capital Euro Inflation Linked Bonds ishares plc ishares plc is een instelling voor collectieve belegging in effecten ( icbe ), opgericht in Ierland en heeft een vergunning verkregen van de Ierse Toezichthouder Financiële Markten ( FSRA ). ishares plc staat onder toezicht in Ierland en niet onder Nederlands toezicht. ishares plc is wel genotificeerd in Nederland en is opgenomen in het register van de AFM. Dit betekent dat deelnemingsrechten in ishares plc aangeboden mogen worden aan Nederlandse beleggers. Voor het prospectus en het vereenvoudigd prospectus van ishares plc wordt verwezen naar De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ).

2 ishares Barclays Capital Euro Inflation Linked Bonds Het beleggingsdoel van ishares Barclays Capital Euro Inflation Linked Bonds is beleggers een totaalrendement te verschaffen dat, rekening houdend met zowel vermogensopbrengst als inkomen, het rendement van de tegen inflatie beschermde staatsobligaties uit de EMU (het rendement van de Barclays Capital Euro Government Inflation Linked Bond Index) weerspiegelt. De Barclays Capital Euro Government Inflation Linked Bond Index meet de performance van de inflatiegekoppelde staatsobligatiemarkt in de Eurozone. Vanaf de datum van het prospectus van ishares plc, omvat de Barclays Capital Euro Government Inflation Linked Bond Index staatsobligaties uit Frankrijk, Italië, Duitsland en Griekenland. De samenstelling van de Barclays Capital Euro Government Inflation Linked Bond Index, welke index de landen van uitgifte van de staatsobligaties omvat, kan van tijd tot tijd gewijzigd worden door de aanbieder van de index. Uitgevers (issuers) dienen EMU-lidstaat te zijn en de staatsobligaties dienen kapitaal geïndexeerd te zijn (capital indexed) en te zijn gekoppeld aan een in aanmerking komende inflatie index. De staatsobligaties dienen te luiden in Euro s en betaling van de coupon en aflossing van de hoofdsom dienen te geschieden in Euro s. Het beleggingsproces van ishares Barclays Capital Euro Inflation Linked Bonds is erop gericht deze index zo goed mogelijk te volgen. ishares Barclays Capital Euro Inflation Linked Bonds betaalt één vast bedrag voor alle vergoedingen, kosten en lasten. De lopende kosten van ishares Barclays Capital Euro Inflation Linked Bonds bedragen 0,25% per jaar. Eventuele commissies die worden betaald aan effectenmakelaars voor de koop en verkoop van deelnemingsrechten in ishares Barclays Capital Euro Inflation Linked Bonds zijn niet inbegrepen in de totale kostenratio. Het is niet de intentie van BlackRock om voor de subfondsen van ishares plc toetredingskosten en aflossingskosten in rekening te brengen. De kosten voor het omzetten van participaties in het ene subfonds van ishares plc naar participaties in een ander subfonds van ishares plc kunnen maximaal 3% van de intrinsieke waarde (Net Asset Value) per participatie bedragen. Voor een volledig overzicht van de kosten met betrekking tot ishares Barclays Capital Euro Inflation Linked Bonds zij verwezen naar het prospectus en vereenvoudigd prospectus van ishares plc. Met het oog op efficiënt portefeuillebeheer of voor directe beleggingen kan ishares Barclays Capital Euro Inflation Linked Bonds gebruik maken van derivaten. Tevens kan ishares Barclays Capital Euro Inflation Linked Bonds met het oog op efficiënt portefeuillebeheer financiële instrumenten in- en uitlenen (securities lending), (omgekeerde) retrocessieovereenkomsten (repo contracts) aangaan en/of gebruik maken van andere technieken en instrumenten. Voor de voorwaarden waaronder ishares Barclays Capital Euro Inflation Linked Bonds gebruik kan maken van derivaten, financiële instrumenten kan in- en uitlenen, (omgekeerde) retrocessieovereenkomsten kan aangaan en/of gebruik kan maken van andere technieken en instrumenten en voor de daarmee verband houdende risico s zij verwezen naar het prospectus en het vereenvoudigd prospectus van ishares plc. 2

3 ishares plc is voornemens elk boekjaar dividend uit te keren over de aandelen van haar subfondsen, dat normaliter gelijk is aan de totale inkomsten van elk subfonds van ishares plc, verminderd met de kosten over het desbetreffende boekjaar. Dividenden over de aandelen worden normaliter elk jaar maandelijks, op kwartaalbasis (maart, juni, september en december) of halfjaarlijks betaalbaar gesteld. Dividenden worden uitgekeerd in de basisvaluta van het betreffende subfonds van ishares plc. De basisvaluta van ishares Barclays Capital Euro Inflation Linked Bonds is Euro. De aandelen van ishares Barclays Capital Euro Inflation Linked Bonds zijn kapitalisatieaandelen en daarom is het niet de intentie om dividenden uit te keren aan de aandeelhouders van ishares Barclays Capital Euro Inflation Linked Bonds. ishares Barclays Capital Euro Inflation Linked Bonds is genoteerd op de volgende gereglementeerde markten c.q. markten in financiële instrumenten: Borsa Italiana, Bolsa Mexicana de Valores, Deutsche Börse, Euronext Amsterdam, London Stock Exchange en Swiss Exchange. 4. Risicoprofiel Index Euro Obligatiefonds (inflatiegekoppeld) De waardeontwikkeling van het Index Euro Obligatiefonds (inflatiegekoppeld) is afhankelijk van ontwikkelingen op kapitaal-, effecten-, valuta- en goederenmarkten. Een en ander betekent dat de mogelijkheid bestaat dat: - het Index Euro Obligatiefonds (inflatiegekoppeld) weinig of geen inkomsten zal opleveren; - bij een ongunstig koersverloop de waarde geheel of ten dele verloren kan gaan. Beleggen in het Index Euro Obligatiefonds (inflatiegekoppeld) brengt economische winstperspectieven, maar ook risico s met zich mee. De waarde van de beleggingen van het Index Euro Obligatiefonds (inflatiegekoppeld) kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het onderstaande overzicht staan de risico s opgenomen die zich bij het Index Euro Obligatiefonds (inflatiegekoppeld) voor kunnen doen. Daarbij zijn de risico s gerangschikt naar omvang en relevantie. Onder (i) zijn de risico s opgenomen die zich veelvuldig, of in hogere mate, kunnen voordoen. Onder (ii) zijn de risico s opgenomen die zich minder, of in mindere mate, kunnen voordoen. Onder (iii) zijn de risico s opgenomen die zich nauwelijks kunnen voordoen. (i) (ii) (iii) Koersrisico, renterisico, inflatierisico, marktrisico, rendementsrisico. Macro-economisch risico (illiquiditeitsrisico), concentratierisico beleggingen / markten. Valutarisico, tegenpartijrisico, afwikkelingsrisico, verhandelbaarheidsrisico, wijzigingen weten regelgeving, bewaarnemingsrisico, beleggen met geleend geld, fiscale gevolgen 3

4 Participaties, risico ongedeeld Fondsvermogen, kwalificatierisico fonds voor gemene rekening. De hierboven weergegeven opsomming van de risico s betreft geen limitatieve opsomming. Er kunnen zich additionele risico s voordoen in het Index Euro Obligatiefonds (inflatiegekoppeld). Een beschrijving van de risico s is opgenomen in het Prospectus van het Legal & General Paraplufonds. ishares Barclays Capital Euro Inflation Linked Bonds In het prospectus van ishares plc wordt expliciet gewezen op het risico van illiquiditeit van de secundaire markt op welke markt de staatsobligaties investeren en handelen als gevolg waarvan het lastiger wordt een reële waarde te bereiken bij aan- en verkoop van dergelijke staatsobligaties. Tevens wordt gewezen op het risico dat staatsobligaties in het algemeen beïnvloed worden door veranderingen van de rentevoet. In periodes van lage inflatie kan vermogensgroei van een staatsobligatiefonds beperkt zijn. Verder wordt in het prospectus en het vereenvoudigd prospectus van ishares plc gewezen op het risico dat subfondsen van ishares plc om te kunnen voldoen aan bepaalde fiscale en regelgevende beperkingen mogelijk niet in staat zijn de samenstelling van een index te volgen of te weerspiegelen. Hierdoor kan een verschil ontstaan tussen de performance van de betreffende index en het betreffende subfonds van ishares plc. De hiervoor weergegeven risico s kunnen in hoge mate doorwerken in het Index Euro Obligatiefonds (inflatiegekoppeld). Ook de overige risico s zoals beschreven in het prospectus en het vereenvoudigd prospectus van ishares plc kunnen in hoge mate doorwerken in het Index Euro Obligatiefonds (inflatiegekoppeld). Immers, het Index Euro Obligatiefonds (inflatiegekoppeld) belegt direct en voor 100% in het subfonds ishares Barclays Capital Euro Inflation Linked Bonds van de beleggingsmaatschappij met paraplustructuur ishares plc. Hierna worden de risico s weergegeven zoals omschreven in het prospectus van ishares plc, voor zover relevant voor (het beleggingsbeleid van) het subfonds ishares Barclays Capital Euro Inflation Linked Bonds. De Beheerder van het Index Euro Obligatiefonds (inflatiegekoppeld) (Legal & General Nederland Beleggingen B.V.) is afhankelijk van de informatieverschaffing door de beheerder van het subfonds ishares Barclays Capital Euro Inflation Linked Bonds (BlackRock). De Beheerder van het Index Euro Obligatiefonds (inflatiegekoppeld) (Legal & General Nederland Beleggingen B.V.) is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud, juistheid en volledigheid van het prospectus van ishares plc. Verder geldt dat hiernavolgende weergave van de risico s die relevant zijn voor (het beleggingsbeleid van) het subfonds ishares Barclays Capital Euro Inflation Linked Bonds geen officiële vertaling betreft van de weergave van de risico s zoals opgenomen in het prospectus van ishares plc. De hiernavolgende weergave betreft ook geen limitatieve opsomming. De Beheerder van het Index Euro Obligatiefonds (inflatiegekoppeld) (Legal & General Nederland Beleggingen B.V.) kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor tekstuele verschillen of interpretatieverschillen tussen de 4

5 hiernavolgende weergave van de risico s en de weergave van de risico s zoals opgenomen in het prospectus van ishares plc. Evenmin staat zij in voor de volledigheid van de hiernavolgende weergave van de risico s en voor de volgorde (mate van waarschijnlijkheid) waarin deze risico s zich binnen het subfonds ishares Barclays Capital Euro Inflation Linked Bonds voor kunnen doen. Voor een volledig overzicht van de risico s wordt verwezen naar het prospectus en het vereenvoudigd prospectus van ishares plc, te downloaden via bereikbaar via de Website van de Beheerder ( Beleggingsrisico s Behaalde resultaten in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van beleggingen kan stijgen of dalen en het is mogelijk dat beleggers hun inleg niet terugkrijgen. Er is geen garantie dat ishares Barclays Capital Euro Inflation Linked Bonds haar doelstelling zal bereiken of dat een belegger zijn inleg in ishares Barclays Capital Euro Inflation Linked Bonds terugkrijgt. De kapitaalgroei en inkomsten van ishares Barclays Capital Euro Inflation Linked Bonds zijn gebaseerd op de vermogenswaardering en inkomsten op de door haar gehouden financiële instrumenten verminderd met gemaakte kosten. Het vermogen van ishares Barclays Capital Euro Inflation Linked Bonds kan dan ook fluctueren als gevolg van veranderingen in vermogenswaardering of inkomsten. Tegenpartijrisico bij beurstransacties In geval van een faillissement, een surseance van betaling dan wel in geval van gegronde redenen om te twijfelen aan de kredietwaardigheid van een tegenpartij bij een beurstransactie, moet rekening worden gehouden met risico s verband houdende met de voor ishares Barclays Capital Euro Inflation Linked Bonds relevante erkende effectenbeurzen en gereglementeerde markten. Er bestaat een risico dat de betreffende erkende effectenbeurs of gereglementeerde markt waar de transactie wordt uitgevoerd haar regels niet eerlijk en consistent toepast en dat een mislukte transactie (failed trade) uitgevoerd zal worden ondanks insolventie van één van de tegenpartijen. Er bestaat ook een risico dat een mislukte transactie samengevoegd wordt met andere mislukte transacties, waardoor het lastig wordt om een gefaalde transactie waarbij ishares Barclays Capital Euro Inflation Linked Bonds partij was te identificeren. Elk van de hiervoor genoemde gevallen kan een negatieve impact hebben op de waarde van ishares Barclays Capital Euro Inflation Linked Bonds. Risico in- en uitlenen financiële instrumenten (securities lending) ishares plc neemt deel aan een securities lending programma door bemiddeling van haar beheerder (BlackRock). ishares plc zal een kredietrisico lopen op een wederpartij van een securities lending 5

6 contract. Beleggingen in ishares Barclays Capital Euro Inflation Linked Bonds kunnen uitgeleend worden aan wederpartijen voor een bepaalde periode. Verzuim van de wederpartij gecombineerd met een waardedaling van het onderpand in die zin dat de waarde van het onderpand beneden de waarde van de uitgeleende financiële instrumenten daalt kunnen resulteren in een waardevermindering van ishares Barclays Capital Euro Inflation Linked Bonds. Bewaarnemingsrisico ishares plc wordt blootgesteld aan het kredietrisico van de bewaarder (State Street Custodial Services (Ireland) Limited) of van door deze bewaarder aangestelde onderbewaarders in geval liquiditeiten worden gehouden door de bewaarder of onderbewaarders. In geval van faillissement van de hiervoor genoemde bewaarder of onderbewaarders, zal ishares plc worden beschouwd als algemene schuldeiser van deze bewaarder of onderbewaarders in relatie tot de liquiditeiten van ishares plc. De financiële instrumenten van ishares plc zullen echter worden gehouden door de hiervoor genoemde bewaarder of onderbewaarders op gescheiden rekeningen en worden beschermd in geval van insolventie van deze bewaarder of onderbewaarders. Opkomende markten (algemeen) Opkomende markten zijn onderworpen aan bijzondere risico s verbonden aan beleggingen in opkomende markten, waaronder, maar niet beperkt tot: over het algemeen minder liquide en minder efficiënte effectenmarkten; over het algemeen een grotere prijsvolatiliteit; koersschommelingen en beurstoezicht; opleggingen van beperkingen op de expatriëring van fondsen of andere activa; minder publiekelijk beschikbare informatie over uitgevende instellingen; het opleggen van belastingen; hogere transactiekosten en kosten van bewaring; vertragingen in afwikkeling en risico s op verlies; moeilijkheden bij uitvoering van contracten; minder liquiditeit en kleinere marktkapitalisaties; minder goed gereguleerde markten hetgeen resulteert in meer volatiele aandelenkoersen; verschillende accounting- en disclosure standaarden; overheidsbemoeienis; hogere inflatie; sociale, economische en politieke onzekerheden; bewaar- en/of afwikkelingssystemen kunnen minder ontwikkeld zijn als gevolg waarvan fondsen van ishares plc blootgesteld worden aan onderbewaarnemingsrisico in die gevallen waarbij de bewaarder (State Street Custodial Services (Ireland) Limited) niet aansprakelijk kan worden gehouden; het risico van onteigening van activa en het risico op oorlog. Risico s verband houdende met Depository Receipts 6

7 ADR s en GDR s (American Depository Receipts respectievelijk Global Depository Receipts) zijn opgesteld om beïnvloed te worden door de onderliggende financiële instrumenten. In geval van opschorting of sluiting van de markt(en) waarop de onderliggende financiële instrumenten worden verhandeld, bestaat een risico dat de waarde van de ADR/GDR niet helemaal gelijk loopt met de waarde van de onderliggende financiële instrumenten. Gedekte obligaties Als een fonds van ishares plc (zoals ishares Barclays Capital Euro Inflation Linked Bonds) belegt in gedekte obligaties, zal het ernaar streven te beleggen in obligaties van hoge kwaliteit. Er is echter geen garantie dat dergelijke gedekte obligaties zullen zijn gevrijwaard van wanbetaling door tegenpartijen en de daarmee verband houdende risico s. Een daling van de waarde van de activa die als onderpand dienen voor de obligatie kan resulteren in een waardevermindering van de obligatie en dus van het fonds. Daarnaast kan een wanbetaling door de emittent van een obligatie resulteren in een vermindering van de waarde van het fonds. De obligatiekoersen zullen doorgaans worden beïnvloed door rentewijzigingen en credit spreads. Staatsobligaties Hoewel een staatsobligatiefonds (zoals ishares Barclays Capital Euro Inflation Linked Bonds) zal beleggen in staatsobligaties die beleggen en handelen in de secundaire markt, kan de secundaire markt voor geïndexeerde obligaties illiquide worden en kan het om die reden moeilijk zijn om een reële waarde te realiseren bij aan- en verkooptransacties. De obligatiekoersen zullen doorgaans worden beïnvloed door rentewijzigingen. In perioden van lage inflatie kan een staatsobligatiefonds (zoals ishares Barclays Capital Euro Inflation Linked Bonds) worden gekenmerkt door beperkte positieve groei. Overheidsschulden De overheidsinstantie die zeggenschap heeft over het aflossen van staatsschulden, is mogelijk niet in staat of bereid om op de vervaldag de hoofdsom en/of de rente af te lossen overeenkomstig de voorwaarden van de geldlening. Het vermogen van een overheidsinstantie om tijdig op de vervaldag de hoofdsom en rente af te lossen, kan worden beïnvloed door verschillende factoren, zoals de kasstroom, de omvang van de deviezenreserves, de beschikbaarheid van voldoende buitenlandse 7

8 valuta s op de datum waarop de betaling verschuldigd is, de staat van de economie van het land, de relatieve omvang van de schuldenlast voor de economie als geheel, beperkingen op haar vermogen om meer liquide middelen aan te trekken, het beleid van de overheidsinstantie vis-à-vis het Internationaal Monetair Fonds en de politieke beperkingen waaraan overheidsinstanties onderhevig kunnen zijn. Overheidsinstanties kunnen tevens afhankelijk zijn van verwachte uitbetalingen van buitenlandse overheden, multilaterale instanties en andere buitenlandse entiteiten ter vermindering van de hoofdsom- en rentebetalingsachterstanden op hun schuld. Aan de toezegging van de zijde van deze overheden, instanties en anderen om dergelijke uitbetalingen te verrichten, kan de voorwaarde zijn verbonden dat de betreffende overheidsinstantie economische hervormingen en/of economische prestatieverbeteringen doorvoert en dat de schuldenaar zijn verplichtingen tijdig nakomt. Het niet doorvoeren van dergelijke hervormingen, prestatieverbeteringen of tijdige aflossing van hoofdsom en rente op de vervaldag kan leiden tot intrekking van dergelijke toezeggingen door derden om gelden aan overheidsinstanties te lenen, hetgeen het vermogen van een dergelijke schuldenaar om zijn schulden tijdig af te lossen verder kan aantasten. Als gevolg hiervan kunnen overheidsinstanties in gebreke blijven bij het aflossen van hun staatsschulden. Staatsobligatiehouders, waaronder fondsen, kunnen worden verzocht deel te nemen aan een herstructurering van dergelijke schulden en om verdere leningen te verstrekken aan overheidsinstanties. Er is geen faillissementsprocedure waarmee een overheidsschuld deels of in zijn geheel kan worden geïnd. Banken, overheden en bedrijven (o.a. binnen de EER) beleggen in elkaar, dus als een lidstaat slecht presteert, kan dit gevolgen hebben voor de andere landen. Als een land zijn schuldverplichtingen niet nakomt, kunnen andere landen risico s lopen. Illiquiditeit van obligaties kort voor vervaldatum Naast de hierboven beschreven liquiditeitsrisico s van obligaties bestaat het risico dat obligaties die hun vervaldatum naderen, illiquide kunnen worden. In dergelijke gevallen kan het moeilijker worden om een reële koers te realiseren bij de aan- of verkoop ervan. Risico s van hoogrenderende obligaties Fondsen van ishares plc die beleggen in obligaties met een kredietrating die lager is dan investment grade of in obligaties die geen rating hebben maar worden geacht een vergelijkbare kwaliteit te hebben kunnen op het moment van aankoop een grotere volatiliteit vertonen dan fondsen die in obligaties met een hogere kredietrating en een vergelijkbare looptijd beleggen. 8

9 Hoogrenderende obligaties kunnen ook een hoger kredietrisico of een hoger risico op ingebrekeblijving met zich meebrengen dan obligaties met een hogere rating. De waarde van hoogrenderende obligaties kan negatief worden beïnvloed door de algemene economische omstandigheden, zoals een economische recessie of een periode van stijgende rentetarieven, en hoogrenderende obligaties kunnen minder liquide en moeilijker op een gunstig moment of tegen een gunstige prijs verkoopbaar zijn, of moeilijker te waarderen, dan obligaties met een hogere rating. Hoogrenderende obligaties worden vaak uitgegeven door kleinere, minder kredietwaardige of sterk met vreemd vermogen (schulden) gefinancierde bedrijven, die over het algemeen minder goed dan financieel stabiele ondernemingen in staat zijn om op regelmatige wijze de aflossingen en rentebetalingen te verrichten. Concentratierisico Als een benchmark index van een fonds zich concentreert op financiële instrumenten in een bepaalde industrie, groep van industrieën of sector (zoals ishares Barclays Capital Euro Inflation Linked Bonds zich concentreert op inflatiegekoppelde staatsobligatiemarkt in de Eurozone), kan het betreffende fonds negatief beïnvloed worden door de prestaties van deze financiële instrumenten en kan het betreffende fonds onderhevig zijn aan prijsvolatiliteit. Verder geldt dat wanneer een fonds zich concentreert in een enkele industrie of groep van industrieën, het meer vatbaar is voor een enkele economie, markt of politieke dan wel regulatoire gebeurtenis die van invloed is op die industrie of groep van industrieën. Risico fondsaansprakelijkheid ishares plc is gestructureerd als een paraplufonds met gescheiden passiva en aansprakelijkheid tussen de fondsen. Krachtens het Ierse recht kunnen met de activa van één fonds geen schulden worden betaald van een ander fonds. ishares plc is echter één juridische entiteit die rechtshandelingen kan verrichten, namens degene voor wie activa kunnen worden gehouden of die kan worden onderworpen aan vorderingen in andere rechtsgebieden waar deze scheiding van aansprakelijkheid misschien niet wordt erkend. Per de datum van het prospectus van ishares plc zijn de bestuurders van ishares plc niet bekend met dergelijke bestaande of hangende aansprakelijkheden. Verantwoordelijkheden voor onderbewaarders Op grond van de bewaarnemingsovereenkomst zal de bewaarder (State Street Custodial Services (Ireland) Limited) aansprakelijk zijn jegens ishares plc en haar participanten voor verliezen geleden 9

10 door ishares plc of haar participanten als gevolg van een tekortkoming van de hiervoor genoemde bewaarder bij de uitvoering van haar verplichtingen of als gevolg van een onbehoorlijke uitvoering van deze verplichtingen dan wel met inachtneming van de onderstaande opmerkingen als gevolg van een tekortkoming van een door de bewaarder aangewezen onderbewaarder bij de uitvoering van haar verplichtingen of als gevolg van een onbehoorlijke uitvoering van deze verplichtingen. De partijen bij de bewaarnemingsovereenkomst erkennen dat de Ierse centrale bank overweegt dat wil de bewaarder zich kwijten van haar verantwoordelijkheden onder de Europese verordeningen ter zake van icbe s de bewaarder moet voldoen aan de toepasselijke regelgeving alsmede zorgvuldig moet handelen bij het selecteren en aanwijzen van derde partijen als bewaarnemers om zo te waarborgen dat de derde partij beschikt en blijft beschikken over de expertise, bekwaamheid en geschiktheid om uitvoering te geven aan de betreffende verantwoordelijkheden. De bewaarder zal een passend niveau van voortdurend toezicht ten aanzien van deze derde partij aanhouden waaronder, maar niet beperkt tot het monitoren van de financiële positie van de onderbewaarder zoals blijkt uit gepubliceerde jaarcijfers en andere voor het publiek beschikbare informatie hierover en zal van tijd tot tijd adequate en regelmatige inlichtingen inwinnen om zich ervan te verzekeren dat de verplichtingen van de derde partij nog steeds kundig worden uitgevoerd. Ter voorkoming van misverstanden, dit pretendeert niet een wettelijke interpretatie te zijn van de Europese verordening ter zake van icbe s en de daarmee corresponderende bepalingen van de richtlijn ter zake van icbe s. Onverminderd het voorgaande, kunnen nu ishares plc investeert in markten waar bewaarnemingsen/of afwikkelingssystemen niet volledig ontwikkeld zijn de activa van ishares plc die op dergelijke markten verhandeld worden en welke worden bewaard door onderbewaarders in gevallen waarin dat noodzakelijk is, blootgesteld worden aan het risico dat de bewaarder niet aansprakelijk zal zijn. De details van potentiële risico s voor participanten van ishares plc op dergelijke markten zijn weergegeven onder het kopje Opkomende markten (algemeen) hiervoor. Valutarisico De basisvaluta van een fonds (zoals in dit geval ishares Barclays Capital Euro Inflation Linked Bonds) wordt in beginsel geselecteerd op basis van de basisvaluta van de benchmark index van het fonds (zoals in dit geval de Barclays Capital Euro Government Inflation Linked Bond Index). Wanneer een benchmark index bestaat uit onderliggende waarden in meerdere valuta of wanneer de aanbieder van een benchmark index heeft besloten om de benchmark index te waarderen in valuta anders dan de valuta van de onderliggende waarden van de benchmark index, kunnen beleggingen door een fonds worden aangekocht in valuta anders dan de basisvaluta van het betreffende fonds. Aangezien het niet de bedoeling van ishares plc is om hedging, cross-hedging of andere technieken en instrumenten te gebruiken in een fonds teneinde het valutarisico af te dekken, zal een wijziging in wisselkoersen tussen de basisvaluta van de fondsen en de beleggingen van de fondsen kunnen 10

11 veroorzaken dat de kosten van aankoop van de beleggingen positief of negatief worden beïnvloed door valutaschommelingen. Derivatenrisico Elk fonds kan met het oog op efficiënt portefeuillebeheer of wanneer zulks is aangegeven in het beleggingsbeleid van een fonds voor directe beleggingen (zoals ishares Barclays Capital Euro Inflation Linked Bonds) gebruik maken van afgeleide instrumenten (derivaten) (Financial Derivative Instruments). Derivaten brengen bepaalde specifieke risico s met zich en stellen beleggers bloot aan een verhoogd risico op verlies. Deze risico s kunnen omvatten kredietrisico voor partijen met wie het fonds handelt, het risico dat transacties niet worden verrekend, het gebrek aan liquiditeit van het derivaat, het feit dat de waarde van het derivaat niet helemaal gelijkloopt met de waarde van het onderliggende te tracken financieel instrument van het fonds en transactiekosten hoger dan die als direct in de onderliggende financiële instrumenten zou worden belegd. Zoals gebruikelijk is bij de aankoop van derivaten, kan een fonds (zoals ishares Barclays Capital Euro Inflation Linked Bonds) verzocht worden om zekerheden aan de wederpartij te verstrekken. Voor niet volledig gedekte derivaten, kan dit betekenen dat er een initiële of variabele margin moet worden geplaatst bij de wederpartij. Bij derivaten die van een fonds vereisen een initiële margin te plaatsen bij een wederpartij, geldt dat dergelijke activa niet afgezonderd mag worden van de wederpartij s eigen activa en, zijnde vrij uitwisselbaar en vervangbaar, heeft het fonds het recht op teruggave van soortgelijke activa in plaats van de oorspronkelijke activa dat als margin bij de wederpartij geplaatst was. De hiervoor bedoelde margin of soortgelijke activa kan de waarde overstijgen van de verplichtingen van het fonds jegens de wederpartij in geval dat de wederpartij aanvullende margin of onderpand vereist. Daarbij geldt dat wanneer de voorwaarden van een derivaat bepalen dat slechts bij een bepaald minimum transactiebedrag de ene partij onderpand kan verstrekken aan de andere partij om de variabele margin onder het derivaat af te dekken het fonds kan worden blootgesteld aan een niet door onderpand gedekte risicopositie ten opzichte van haar wederpartij tot de hoogte van het hiervoor bedoelde minimum transactiebedrag. Additionele risico s verband houdende met beleggen in derivaten kunnen zijn dat een wederpartij haar verplichtingen om onderpand te verstrekken niet nakomt, of dat vanwege operationele kwesties (zoals tijdsverschillen tussen de berekening van de risicopositie ten opzichte van een door een wederpartij verstrekt additioneel onderpand of substituties van onderpand of de verkoop van onderpand in geval een wederpartij in gebreke blijft) de kredietpositie van een fonds ten opzichte van haar wederpartij onder een derivaat niet volledig is gedekt. Ieder fonds moet wel de beperkingen in acht nemen zoals uiteengezet in paragraaf 2.7 van bijlage 3 van het prospectus van ishares plc, 11

12 zoals te vinden op en bereikbaar via de Website van de Beheerder van het Index Euro Obligatiefonds (inflatiegekoppeld) ( Ongedekte derivaten In aanvulling op de risico s verband houdende met handelen in derivaten, geldt dat handelen in ongedekte derivaten aanleiding geeft tot een direct tegenpartijrisico. Derivaten die niet gedekt zijn (waaronder, maar niet beperkt tot, door hypothecaire zekerheid gedekte instrumenten waarvan de onderliggende waarde onbekend is (een zogenaamde TBA )), bestaat een dergelijk tegenpartijrisico voor de periode tussen de handels- en afwikkelingsdatum. Het in gebreke blijven door de issuer van een dergelijk instrument kan een waardedaling van het fonds als gevolg hebben. Illiquiditeit en kwaliteit van door hypothecaire zekerheid gedekte instrumenten In aanvulling op de risico s verband houdende met handelen in derivaten, geldt dat er een risico bestaat dat door hypothecaire zekerheid gedekte instrumenten illiquide kunnen worden. Daarbij geldt dat de kwaliteit van een verzameling hypotheken of gelijksoortige zekerheden (mortgage pool) van tijd tot tijd kan veranderen. Het kan daardoor moeilijker worden om een reële waarde te realiseren bij de aan- en verkoop van zulke instrumenten. Ontoereikendheid berekende heffingen en kosten ishares Barclays Capital Euro Inflation Linked Bonds berekent heffingen en kosten teneinde de kosten te dekken verband houdende met de aan- en verkoop van beleggingen. Het niveau van heffingen en kosten wordt bepaald door de beheerder (BlackRock) voorafgaande aan de daadwerkelijke aan- of verkoop van de beleggingen. Het niveau wordt geschat op basis van historische informatie over de kosten die in rekening zijn gebracht bij het handelen in de relevante beleggingen en de relevante markten. De hoogte van de heffingen en kosten wordt periodiek herzien en aangepast indien nodig. Indien de door ishares Barclays Capital Euro Inflation Linked Bonds berekende heffingen en kosten ontoereikend zijn om alle kosten verband houdende met de aan- en verkoop van beleggingen te dekken, zal het verschil worden voldaan uit de activa van ishares Barclays Capital Euro Inflation Linked Bonds hetgeen zal resulteren in een vermindering van de waarde van ishares Barclays Capital Euro Inflation Linked Bonds (en een overeenkomstige vermindering van de waarde van de participaties gehouden door alle participanten in ishares Barclays Capital Euro Inflation Linked Bonds). 12

13 Risico van secundaire handel Als de participaties zijn genoteerd aan één of meerdere beurzen (zoals de participaties van ishares Barclays Capital Euro Inflation Linked Bonds) bestaat er geen zekerheid dat de participaties liquide zullen zijn op één of meerdere beurzen of dat de koers waartegen de participaties op een beurs worden verhandeld gelijk zal zijn aan de netto vermogenswaarde per participatie. Er is geen garantie dat participaties genoteerd aan een beurs, aan deze beurs genoteerd zullen blijven. Fiscale risico s Participanten en potentiële participanten in ishares Barclays Capital Euro Inflation Linked Bonds dienen rekening te houden met de fiscale risico s verband houdende met een belegging in ishares plc. Voor meer informatie wordt verwezen naar het onderdeel Taxation in het prospectus van ishares plc, zoals te vinden op en bereikbaar via de Website van de Beheerder van het Index Euro Obligatiefonds (inflatiegekoppeld) ( Risico van wijzigingen in fiscale wet- en regelgeving De fiscale informatie zoals uiteengezet in het onderdeel Taxation in het prospectus van ishares plc is naar beste weten van ishares plc gebaseerd op de fiscale wet- en regelgeving en gebruiken per de datum van het prospectus van ishares plc. Fiscale wet- en regelgeving, de fiscale status van ishares plc en ishares Barclays Capital Euro Inflation Linked Bonds, belastingen voor participanten en belastingaftrek en de gevolgen van de geldende fiscale status en belastingaftrek kunnen van tijd tot tijd wijzigen. Iedere wijziging in de fiscale wet- en regelgeving in Ierland of in iedere jurisdictie waar ishares Barclays Capital Euro Inflation Linked Bonds is geregistreerd, genoteerd, vermarkt of verhandeld kan van invloed zijn op (i) de fiscale status van ishares plc en ishares Barclays Capital Euro Inflation Linked Bonds (ii) de waarde van de beleggingen van ishares Barclays Capital Euro Inflation Linked Bonds in de jurisdicties waar zich de wijzigingen hebben voorgedaan en (iii) de mogelijkheid van ishares Barclays Capital Euro Inflation Linked Bonds om haar beleggingsdoelstelling te behalen en/of kan de belastingteruggaaf aan de participanten in ishares Barclays Capital Euro Inflation Linked Bonds wijzigen. Wanneer een fonds (zoals ishares Barclays Capital Euro Inflation Linked Bonds) belegt in derivaten geldt de voorgaande zin ook (i) voor de jurisdictie (a) van het recht dat van toepassing is op het derivatencontract en/of (b) van de wederpartij van het derivaat en/of (ii) voor de markt(en) van de onderliggende waarden van het derivaat. De toepasselijkheid en het bedrag van iedere belastingaftrek voor participanten is afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden van de participanten. De informatie zoals uiteengezet in het onderdeel 13

14 Taxation in het prospectus van ishares plc is niet uitputtend en betreft geen juridisch of fiscaal advies. Voor individuele fiscale situaties en de fiscale gevolgen van deelname in ishares Barclays Capital Euro Inflation Linked Bonds, dienen potentiële participanten hun fiscaal adviseur te raadplegen. Risico van belastingschulden in opkomende jurisdicties Wanneer een fonds van ishares plc (zoals ishares Barclays Capital Euro Inflation Linked Bonds) belegt in een jurisdictie waar het fiscaal regime niet volledig ontwikkeld is of onzeker is, bijvoorbeeld in het Midden-Oosten, zullen ishares plc, het betreffende fonds, de beheerder van ishares plc (BlackRock), de beleggingsbeheerder en garant van ishares plc (BlackRock Advisors (UK) Limited), de bewaarder en de administrateur van ishares plc (beiden State Street Custodial Services (Ireland) Limited) niet aansprakelijk zijn jegens de participanten voor enige betaling ter goede trouw gedaan of niet gedaan door ishares plc of het betreffende fonds aan een fiscale autoriteit voor belastingen of andere heffingen van ishares plc of het betreffende fonds, ongeacht of later blijkt dat dergelijke betalingen wel of niet gedaan hadden moeten worden. Fiscale behandeling door index providers De performance van ieder fonds van ishares plc (waaronder ishares Barclays Capital Euro Inflation Linked Bonds) wordt berekend in vergelijking met een specifieke index. Wegens bepaalde belastingverplichtingen en wettelijke beperkingen is het mogelijk dat een fonds de financiële instrumenten opgenomen in de index niet kan navolgen of repliceren. Dit kan leiden tot een verschil tussen de performance van de benchmark en die van het fonds. Opschortingsrisico Potentiële participanten worden erop gewezen dat hun recht om participaties te verkopen in bepaalde omstandigheden kan worden opgeschort. Zie voor meer informatie het onderdeel Temporary Suspension of Valuation of the Shares and of Sales, Redemptions and Conversions op pagina 45 van het prospectus van ishares plc, zoals te vinden op en bereikbaar via de Website van de Beheerder van het Index Euro Obligatiefonds (inflatiegekoppeld) ( 14

15 Waarderingsrisico Een fonds van ishares plc (waaronder ishares Barclays Capital Euro Inflation Linked Bonds) mag een deel van haar activa beleggen in financiële instrumenten die illiquide zijn en/of niet publiekelijk verhandeld worden. De prijzen van dergelijke financiële instrumenten kunnen niet direct beschikbaar, en daardoor lastig te waarderen zijn. De beheerder van ishares plc (BlackRock), de beleggingsbeheerder en garant van ishares plc (BlackRock Advisors (UK) Limited) en de administrateur van ishares plc (State Street Custodial Services (Ireland) Limited) kunnen waarderingsdiensten aanbieden ten aanzien van dergelijke financiële instrumenten (het assisteren bij het berekenen van een NAV van een fonds). Participanten dienen er rekening mee te houden dat in deze omstandigheden een belangenconflict kan ontstaan in die zin dat hoe hoger de geschatte NAV van de participaties, hoe hoger de vergoedingen voor de hiervoor genoemde beheerder, beleggingsbeheerder en garant en administrateur. Bovendien kan het zo zijn dat, gezien de aard van dergelijke beleggingen, de vastgestelde waarde niet de actuele waarde weerspiegelt die zou worden gerealiseerd bij verkoop van dergelijke beleggingen. 5. Participaties, kosten en vergoedingen Participaties Uitgifte en inkoop van Participaties in het Index Euro Obligatiefonds (inflatiegekoppeld) geschiedt op verzoek van een Belegger. De initiële uitgifteprijs van een Participatie in het Index Euro Obligatiefonds (inflatiegekoppeld) is gelijk aan de intrinsieke waarde (Net Asset Value) van een participatie van ishares Barclays Capital Euro Inflation Linked Bonds bij opening van de Handelsdag volgend op de dag waarop een verzoek tot uitgifte - uiterlijk op het in het orderuitvoeringsbeleid vastgestelde tijdstip - door de Beleggingsonderneming is ontvangen, tenzij ishares Barclays Capital Euro Inflation Linked Bonds op basis van het eigen orderuitvoeringsbeleid een andere waarde hanteert in welk geval de door ishares Barclays Capital Euro Inflation Linked Bonds gehanteerde waarde wordt gevolgd, verhoogd met de kosten die het Index Euro Obligatiefonds (inflatiegekoppeld) in geval van toetreding tot ishares Barclays Capital Euro Inflation Linked Bonds verschuldigd zal zijn. Zoals hiervoor aangegeven, is het niet de intentie van BlackRock om voor de subfondsen van ishares plc toetredingskosten in rekening te brengen. De inkoopprijs van een Participatie in het Index Euro Obligatiefonds (inflatiegekoppeld) is gelijk aan de waarde van zodanige Participatie bij opening van de Handelsdag volgend op de dag waarop een verzoek tot inkoop - uiterlijk op het in het orderuitvoeringsbeleid vastgestelde tijdstip - door de Beleggingsonderneming is ontvangen, tenzij ishares Barclays Capital Euro Inflation Linked Bonds op basis van het eigen orderuitvoeringsbeleid een andere waarde hanteert in welk geval de door ishares Barclays Capital Euro Inflation Linked Bonds gehanteerde waarde wordt gevolgd, verlaagd met de 15

16 kosten die het Index Euro Obligatiefonds (inflatiegekoppeld) verschuldigd zal zijn in geval van uittreding uit het ishares Barclays Capital Euro Inflation Linked Bonds. Zoals aangegeven is het niet de intentie van BlackRock om voor de subfondsen van ishares plc aflossingskosten in rekening te brengen. Zoals hiervoor aangegeven is ishares Barclays Capital Euro Inflation Linked Bonds genoteerd op de volgende gereglementeerde markten c.q. markten in financiële instrumenten: Borsa Italiana, Bolsa Mexicana de Valores, Deutsche Börse, Euronext Amsterdam, London Stock Exchange en Swiss Exchange. De deelnemingsrechten ishares Barclays Capital Euro Inflation Linked Bonds worden door de Beheerder enkel verhandeld op Euronext Amsterdam. De Beheerder hanteert voor vaststelling van de NAV (Net Asset Value) van het Index Euro Obligatiefonds (inflatiegekoppeld) dan ook de openingskoers zoals tot stand gekomen op Euronext Amsterdam. Kosten en vergoedingen Index Euro Obligatiefonds (inflatiegekoppeld) Zoals hiervoor aangegeven, is het niet de intentie van BlackRock om voor de subfondsen van ishares plc (waaronder ishares Barclays Capital Euro Inflation Linked Bonds) toetredingskosten en aflossingskosten (uittredingskosten) in rekening te brengen. Mocht BlackRock op enig moment wel kosten voor toe- en uittreding in ishares Barclays Capital Euro Inflation Linked Bonds in rekening brengen, dan zullen de kosten - die het Index Euro Obligatiefonds (inflatiegekoppeld) in geval van toe- of uittreding in ishares Barclays Capital Euro Inflation Linked Bonds verschuldigd zal zijn - worden voldaan uit de 1% aan- en verkoopkosten die de Beleggingsonderneming in rekening brengt in geval de Belegger Participaties in het Index Euro Obligatiefonds (inflatiegekoppeld) wenst aan te kopen respectievelijk in geval de Belegger Participaties in het Index Euro Obligatiefonds (inflatiegekoppeld) wenst te verkopen. De 1% aan- en verkoopkosten die de Beleggingsonderneming in rekening brengt, zijn vrij van BTW. Zoals aangegeven in het Prospectus van het Legal & General Paraplufonds, is deelname in het Index Euro Obligatiefonds (inflatiegekoppeld) in beginsel uitsluitend mogelijk in combinatie met een door de Beleggingsonderneming aangeboden Beleggersgirorekening. Verder is in het Reglement Beleggersgiro vastgelegd dat de Beleggingsonderneming administratiekosten in rekening brengt. Deze administratiekosten bedragen 0,15% (vrij van BTW) per jaar over de waarde van de Participaties. De administratiekosten worden aan het einde van iedere maand ten laste van de Beleggersgirorekening gebracht. Voor de vergoeding van de administratiekosten door de Belegger aan de Beleggingsonderneming worden Participaties verkocht, waarbij door de Beleggingsonderneming geen verkoopkosten aan de Belegger in rekening worden gebracht. De Beheerder brengt aan het Legal & General Fonds geen vergoeding in rekening voor de kosten gemoeid met de oprichting van (de Subfondsen van) het Legal & General Paraplufonds, het beheer 16

17 van (de Subfondsen van) het Legal & General Paraplufonds, de bewaring van de activa van (de Subfondsen van) het Legal & General Paraplufonds, de accountant, het toezicht en de marketing. De Beheerder neemt de hiervoor bedoelde kosten voor haar rekening. De totale maximale administratievergoeding van het Index Euro Obligatiefonds (inflatiegekoppeld) bedraagt 0,15% (vrij van BTW). Kosten en vergoedingen ishares Barclays Capital Euro Inflation Linked Bonds ishares Barclays Capital Euro Inflation Linked Bonds betaalt één vast bedrag voor alle vergoedingen, kosten en lasten. De lopende kosten van ishares Barclays Capital Euro Inflation Linked Bonds bedragen 0,25% per jaar. Eventuele commissies die worden betaald aan effectenmakelaars voor de koop en verkoop van deelnemingsrechten in ishares Barclays Capital Euro Inflation Linked Bonds zijn niet inbegrepen in de lopende kosten. 17

18 6. Rendementen Het Index Euro Obligatiefonds belegt direct en voor 100% in het subfonds ishares Barclays Capital Euro Inflation Linked Bonds. Aangezien de kosten niet via het Fondsvermogen zullen lopen en voor wat betreft het dividendbeleid van het Index Euro Obligatiefonds volledig aangesloten wordt bij het dividendbeleid van ishares Barclays Capital Euro Inflation Linked Bonds, zal de NAV per Participatie in het Index Euro Obligatiefonds gelijk zijn aan de NAV per participatie in ishares Barclays Capital Euro Inflation Linked Bonds. Nu het Index Euro Obligatiefonds direct en voor 100% in het subfonds ishares Barclays Capital Euro Inflation Linked Bonds belegt, voor wat betreft het dividendbeleid van het Index Euro Obligatiefonds volledig aangesloten zal worden bij het dividendbeleid van ishares Barclays Capital Euro Inflation Linked Bonds en de huidige kosten niet via het Fondsvermogen zullen lopen, wordt bereikt dat de NAV per Participatie in het Index Euro Obligatiefonds geheel gelijk zal blijven aan de NAV per participatie van ishares Barclays Capital Euro Inflation Linked Bonds en worden hieronder de rendementen weergegeven van ishares Barclays Capital Euro Inflation Linked Bonds. Rendementen na lopende kosten per op basis van NAV incl. dividend Gemiddeld rendement over: ishares Barclays Capital Euro Index (Barclays Capital Euro Inflation Linked Bonds Inflation Linked Bonds) 3 maanden - 0,48% - 0,43% 6 maanden - 0,02% 0,07% 1 jaar % - 3,90% 3 jaar 1,66% 1,85% 5 jaar 2,68% 2,90% 18

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ).

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ). SUBFONDS KENMERKEN INDEX AANDELENFONDS NEDERLAND Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Aandelenfonds Nederland Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Index

Nadere informatie

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ).

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ). SUBFONDS KENMERKEN INDEX AANDELENFONDS NEDERLAND Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Aandelenfonds Nederland Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Index

Nadere informatie

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ).

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ). SUBFONDS KENMERKEN INDEX AANDELENFONDS NOORD AMERIKA Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Aandelenfonds Noord Amerika Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds

Nadere informatie

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ).

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ). SUBFONDS KENMERKEN INDEX AANDELENFONDS WERELDWIJD Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Aandelenfonds Wereldwijd Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Index

Nadere informatie

De beheerder van ishares II plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ).

De beheerder van ishares II plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ). SUBFONDS KENMERKEN INDEX AANDELENFONDS EUROPA Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Aandelenfonds Europa Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Index Aandelenfonds

Nadere informatie

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ).

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ). SUBFONDS KENMERKEN INDEX AANDELENFONDS NOORD AMERIKA Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Aandelenfonds Noord Amerika Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds

Nadere informatie

3. Informatie ten aanzien van ishares plc en ishares MSCI AC Far East ex-japan

3. Informatie ten aanzien van ishares plc en ishares MSCI AC Far East ex-japan SUBFONDS KENMERKEN INDEX AANDELENFONDS VERRE OOSTEN Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Aandelenfonds Verre Oosten Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds

Nadere informatie

3. Informatie ten aanzien van Petercam B Fund en Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V

3. Informatie ten aanzien van Petercam B Fund en Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V SUBFONDS KENMERKEN EURO GELDMARKTFONDS Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Euro Geldmarktfonds Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Euro Geldmarktfonds. Het

Nadere informatie

3. Informatie ten aanzien van BlackRock Strategic Funds en BlackRock Fund of ishares Moderate

3. Informatie ten aanzien van BlackRock Strategic Funds en BlackRock Fund of ishares Moderate SUBFONDS KENMERKEN INDEX MIX FONDS NEUTRAAL Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Mix Fonds Neutraal Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Index Mix Fonds

Nadere informatie

FINANCIËLE BIJSLUITER SUBFONDS INDEX AANDELENFONDS WERELDWIJD. Inleiding

FINANCIËLE BIJSLUITER SUBFONDS INDEX AANDELENFONDS WERELDWIJD. Inleiding FINANCIËLE BIJSLUITER SUBFONDS INDEX AANDELENFONDS WERELDWIJD Inleiding Dit document is de financiële bijsluiter van het subfonds Index Aandelenfonds Wereldwijd. Het subfonds Index Aandelenfonds Wereldwijd

Nadere informatie

3. Informatie ten aanzien van BlackRock Selection Funds II plc en BlackRock Fund of ishares Conservative

3. Informatie ten aanzien van BlackRock Selection Funds II plc en BlackRock Fund of ishares Conservative SUBFONDS KENMERKEN INDEX MIX FONDS DEFENSIEF Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Mix Fonds Defensief Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Index Mix Fonds

Nadere informatie

FINANCIËLE BIJSLUITER SUBFONDS INDEX MIX FONDS DEFENSIEF. Inleiding

FINANCIËLE BIJSLUITER SUBFONDS INDEX MIX FONDS DEFENSIEF. Inleiding FINANCIËLE BIJSLUITER SUBFONDS INDEX MIX FONDS DEFENSIEF Inleiding Dit document is de financiële bijsluiter van het subfonds Index Mix Fonds Defensief. Het subfonds Index Mix Fonds Defensief is een subfonds

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Supplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker

Supplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker Supplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker Aandelen Serie J in ThinkCapital ETF s N.V. 15 oktober 2012 I. Belangrijke informatie Dit Supplement moet worden gelezen in samenhang met, en maakt

Nadere informatie

Financiële bijsluiter ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen

Financiële bijsluiter ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Financiële bijsluiter ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Deze financiële bijsluiter is een document dat door ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. is opgesteld volgens een

Nadere informatie

Financiële bijsluiter ASR Euro Aandelen Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen

Financiële bijsluiter ASR Euro Aandelen Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Financiële bijsluiter ASR Euro Aandelen Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Deze financiële bijsluiter is een document dat door ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. is opgesteld volgens een vaste,

Nadere informatie

Financiële bijsluiter ASR Geldmarkt Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen

Financiële bijsluiter ASR Geldmarkt Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Financiële bijsluiter ASR Geldmarkt Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Deze financiële bijsluiter is een document dat door ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. is opgesteld volgens een vaste, bij

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Obligatie Fonds. aandelen serie 2 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Obligatie Fonds. aandelen serie 2 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Obligatie Fonds aandelen serie 2 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 augustus 2008 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang

Nadere informatie

Aan de aandeelhouders van ishares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF

Aan de aandeelhouders van ishares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,

Nadere informatie

RISICO S MET BETREKKING TOT BELEGGEN IN HET FONDS

RISICO S MET BETREKKING TOT BELEGGEN IN HET FONDS SSgA SPDR ETFs Europe I plc VERKORT PROSPECTUS SPDR BARCLAYS CAPITAL EURO AGGREGATE BOND ETF d.d. 14 september 2011 DEEL A - JURIDISCHE ASPECTEN Dit is het Verkort prospectus voor SPDR Barclays Capital

Nadere informatie

Risico s en kenmerken van beleggen

Risico s en kenmerken van beleggen Risico s en kenmerken van beleggen 1. Risico s en kenmerken in het algemeen Beleggen brengt risico s met zich mee. Vaak geldt: hoe hoger het verwachte rendement, hoe meer risico s. Ook geldt dat in het

Nadere informatie

Leeswijzer. Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Staatsobligatiefonds 2016

Leeswijzer. Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Staatsobligatiefonds 2016 Leeswijzer Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Staatsobligatiefonds 2016 Dit document bevat de essentiële beleggersinformatie en de financiële bijsluiter van het BND Staatsobligatiefonds

Nadere informatie

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Per 1 augustus 2016 voert de beheerder van de Aegon Funds, de AEAM Funds en de Aegon Paraplu 1 Funds, Aegon Investment

Nadere informatie

BND Euro Obligatie Indexfonds Leeswijzer

BND Euro Obligatie Indexfonds Leeswijzer BND Euro Obligatie Indexfonds Leeswijzer Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter Dit document bevat de essentiële beleggersinformatie en de financiële bijsluiter van het BND Euro Obligatie

Nadere informatie

Kenmerken financiële instrumenten en risico s

Kenmerken financiële instrumenten en risico s Kenmerken financiële instrumenten en risico s Inleiding Aan alle vormen van beleggen zijn risico s verbonden. De risico s zijn afhankelijk van de belegging. Een belegging kan in meer of mindere mate speculatief

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Fund aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 augustus 2008 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en

Nadere informatie

De Beheerder beschikt over een vergunning voor het Fonds als bedoeld in artikel 2:65 van de Wet op het financieel toezicht (de Wft ).

De Beheerder beschikt over een vergunning voor het Fonds als bedoeld in artikel 2:65 van de Wet op het financieel toezicht (de Wft ). FINANCIELE BIJSLUITER VAN FUNDAMENT BOND FUND Dit document is de financiële bijsluiter van Fundament Bond Fund (hierna ook: het Fonds ). De financiële bijsluiter bevat de bij of krachtens de wet voorgeschreven

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE

INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE 1. PROFIEL Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Paragraaf Inhoud Pagina

Inhoudsopgave. Paragraaf Inhoud Pagina Prospectus 1 Inhoudsopgave Paragraaf Inhoud Pagina 1 Inhoudsopgave 2 2 Profielschets 3 3 Belangrijke informatie 4 4 Beleggingsbeleid 5,6,7 5 Risico's 8,9,10,11 6 Raad van toezicht 12,13 7 Toetreding en

Nadere informatie

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956)

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956) 1. profiel Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening, opgericht op 15 april 2008 en gevestigd te Rijswijk. Een fonds voor gemene rekening is geen rechtspersoon

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE COMMODITY DISCOVERY FUND Bijgewerkt tot 8 juli 2014

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE COMMODITY DISCOVERY FUND Bijgewerkt tot 8 juli 2014 PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE COMMODITY DISCOVERY FUND Bijgewerkt tot 8 juli 2014 Principles of Fund Governance Pag. 1/5 1. INLEIDING Commodity Discovery Management B.V. (de Beheerder ) is de beheerder

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Vastrentend Fonds. aandelen serie 12 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Vastrentend Fonds. aandelen serie 12 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Vastrentend Fonds aandelen serie 12 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 juli 2013 1 / 12 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in

Nadere informatie

Strategy-prospectussen dd. 5 februari 2015 van:

Strategy-prospectussen dd. 5 februari 2015 van: Strategy-prospectussen dd. 5 februari 2015 van: O&E Fixed Income Strategy (pagina 2) O&E Fixed Income Strategy Multi Asset (pagina 5) O&E Global Equity Strategy (pagina 8) O&E Hedge Fund Strategy (pagina

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Europa Obligatie Fonds. aandelen serie 2 in Allianz Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Europa Obligatie Fonds. aandelen serie 2 in Allianz Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Europa Obligatie Fonds aandelen serie 2 in Allianz Paraplufonds N.V. 27 maart 2015 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en

Nadere informatie

31.07.2015 VOORSTEL EN TOELICHTING TOT WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN VAN DEELNAME VAN

31.07.2015 VOORSTEL EN TOELICHTING TOT WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN VAN DEELNAME VAN DELTA LLOYD CORPORATE BOND FUND, DELTA LLOYD COLLATERALIZED BOND FUND, DELTA LLOYD SOVEREIGN BOND FUND, DELTA LLOYD SOVEREIGN LT BOND FUND, DELTA LLOYD SOVEREIGN XLT BOND FUND, DELTA LLOYD SUB SOVEREIGN

Nadere informatie

De Beheerder beschikt over een vergunning voor het Fonds als bedoeld in artikel 2:65 van de Wet op het financieel toezicht (de Wft ).

De Beheerder beschikt over een vergunning voor het Fonds als bedoeld in artikel 2:65 van de Wet op het financieel toezicht (de Wft ). FINANCIELE BIJSLUITER VAN ASIAN VALUE FUND Dit document is de financiële bijsluiter van Asian Value Fund (hierna ook: het Fonds ). De financiële bijsluiter bevat de bij of krachtens de wet voorgeschreven

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Geldmarkt Fonds. aandelen serie 14 in Allianz Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Geldmarkt Fonds. aandelen serie 14 in Allianz Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Geldmarkt Fonds aandelen serie 14 in Allianz Paraplufonds N.V. 4 juni 2015 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en maakt

Nadere informatie

Financiële bijsluiter VBI Winkelfonds N.V. - Retail Index Certificaten

Financiële bijsluiter VBI Winkelfonds N.V. - Retail Index Certificaten Financiële bijsluiter VBI Winkelfonds N.V. - Retail Index Certificaten Het doel van deze financiële bijsluiter is om u op een vaste bij wet voorgeschreven vorm op hoofdlijnen een beeld te geven van Retail

Nadere informatie

Aanvullend prospectus. Achmea paraplu fonds A

Aanvullend prospectus. Achmea paraplu fonds A Aanvullend prospectus Achmea paraplu fonds A Inlegvel behorende bij het aanvullend Prospectus Achmea paraplu fonds A Inlegvel per 1 januari 2017 Wijziging benchmark Beleggingspool Achmea Aandelen Wereldwijd

Nadere informatie

Terug naar de kern Bob Hendriks

Terug naar de kern Bob Hendriks Terug naar de kern Bob Hendriks Oktober 2013 Waarom nog beleggen? 2 Agenda BlackRock? Sparen & beleggen We leven langer/pensioen Inkomsten uit beleggen Conclusie 3 BlackRock is opgericht voor deze nieuwe

Nadere informatie

Beleggingrisico s. Rendement en risico

Beleggingrisico s. Rendement en risico Beleggingsrisico s Beleggingrisico s Onderstaand tref je de omschrijving aan van de belangrijkste beleggingsrisico s die samenhangen met jouw keuze voor een portefeuilleprofiel. Je neemt een belangrijke

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS

AANVULLEND PROSPECTUS AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Selectie Fonds aandelen serie 3 in Allianz Paraplufonds N.V. 4 juni 2015 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en maakt onderdeel

Nadere informatie

De Beheerder maakt geen onderdeel uit van een financiële groep. De Beheerder heeft een deel van zijn werkzaamheden uitbesteed aan de Administrateur.

De Beheerder maakt geen onderdeel uit van een financiële groep. De Beheerder heeft een deel van zijn werkzaamheden uitbesteed aan de Administrateur. FINANCIËLE BIJSLUITER VAN HET COMMODITY DISCOVERY FUND Bijgewerkt tot 12 april 2012 Dit document is de financiële bijsluiter van het Commodity Discovery Fund (hierna ook: het Fonds ). De financiële bijsluiter

Nadere informatie

Nuveen Santa Barbara Global Dividend Growth Fund (het Fonds )

Nuveen Santa Barbara Global Dividend Growth Fund (het Fonds ) Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus FBTO Oranje Rente Fonds

Aanvullend Prospectus FBTO Oranje Rente Fonds Aanvullend Prospectus FBTO Oranje Rente Fonds Aanvullend Prospectus FBTO Oranje Rente Fonds Dit Aanvullend Prospectus maakt onderdeel uit van het Prospectus van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen

Nadere informatie

Financiële Bijsluiter QTR Fund 1 juni 2011

Financiële Bijsluiter QTR Fund 1 juni 2011 Inleiding Dit document is de financiële bijsluiter van het QTR Fund (hierna ook: het Fonds ). De financiële bijsluiter bevat de bij of krachtens de wet voorgeschreven informatie over het beleggingsfondsen

Nadere informatie

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage.

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage. Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,

Nadere informatie

BELEGGINGSDOEL Doelstelling van het Fonds is het kopiëren van het aandelenmarktresultaat van ontwikkelde en opkomende markten.

BELEGGINGSDOEL Doelstelling van het Fonds is het kopiëren van het aandelenmarktresultaat van ontwikkelde en opkomende markten. SsgA SPDR ETFs Europe I plc VERKORT PROSPECTUS SPDR MSCI ACWI IMI ETF d.d. 14 september 2011 DEEL A - JURIDISCHE ASPECTEN Dit is het Verkort prospectus voor SPDR MSCI ACWI IMI ETF, (het Fonds ), een subfonds

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Het is geen marketingmateriaal. De informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht

Nadere informatie

Het beleggingsbeleid, de kosten en de rechten van de bestaande participanten blijven ongewijzigd.

Het beleggingsbeleid, de kosten en de rechten van de bestaande participanten blijven ongewijzigd. Toelichting op wijziging Prospectus van het Index Umbrella Fund d.d. 17 juli 2014 Algemene toelichting: Op 22 juli 2013 is de Europese richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen

Nadere informatie

Aan de aandeelhouders van ishares MSCI Canada - B UCITS ETF

Aan de aandeelhouders van ishares MSCI Canada - B UCITS ETF DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw broker, bankmanager, juridisch adviseur, accountant, relatiebeheerder

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Selectie Fonds. aandelen serie 3 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Selectie Fonds. aandelen serie 3 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Selectie Fonds aandelen serie 3 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 augustus 2008 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang

Nadere informatie

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note High Risk Equity Interest Other ING Dutch Plus Note Minimaal 155%* aflossing bij stijgende of beperkt dalende beurzen Bescherming tot 35% koersdaling t.o.v. de startwaarde Profiteer van een mogelijke stijging

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,

Nadere informatie

EMPEN C REDIT L INKED N OTE

EMPEN C REDIT L INKED N OTE EMPEN C REDIT L INKED N OTE per juli 2011 Profiteer van een aantrekkelijke rente met een beperkt risico Profiteer van een aantrekkelijke rente met een beperkt risico De Europese rente staat momenteel op

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Kenmerken financiële instrumenten en risico s

Kenmerken financiële instrumenten en risico s Kenmerken financiële instrumenten en risico s Aan alle vormen van beleggen zijn risico s verbonden. De risico s zijn afhankelijk van de belegging. Een belegging kan in meer of mindere mate speculatief

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS

AANVULLEND PROSPECTUS AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Europa Aandelen Fonds aandelen serie 11 in Allianz Paraplufonds N.V. 4 juni 2015 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS IVM MIX FONDS (EEN SUBFONDS VAN HET IVM PARAPLU FONDS)

AANVULLEND PROSPECTUS IVM MIX FONDS (EEN SUBFONDS VAN HET IVM PARAPLU FONDS) AANVULLEND PROSPECTUS IVM MIX FONDS (EEN SUBFONDS VAN HET IVM PARAPLU FONDS) 1 INHOUDSOPGAVE Pagina I. Belangrijke informatie 3 II. Algemeen 4 III. Beleggingsrisico's 5 IV. Kosten en vergoedingen 8 V.

Nadere informatie

Euro Garant Note. Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar.

Euro Garant Note. Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar. Protection Equity Interest Other Euro Garant Note Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar Beleg in de 50 belangrijkste aandelen

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE AMERICAN VALUE FUND

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE AMERICAN VALUE FUND PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE AMERICAN VALUE FUND I. INLEIDING Safe Harbour Fund Management B.V. (de Beheerder ) is de beheerder van American Value Fund (het Fonds ). De bewaarder van het Fonds is Stichting

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Aanvullende prospectus All Star Clone. Aanvulling op het Prospectus van het Paraplufonds Caesar Capital Paraplufonds

Aanvullende prospectus All Star Clone. Aanvulling op het Prospectus van het Paraplufonds Caesar Capital Paraplufonds Aanvullende prospectus All Star Clone Aanvulling op het Prospectus van het Paraplufonds Caesar Capital Paraplufonds Beheerder: Caesar Capital Fondsbeheer B.V. Datum: 23 juni 2014 Aanvullende Prospectus

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Europa Obligatie Fonds. aandelen serie 2 in Allianz Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Europa Obligatie Fonds. aandelen serie 2 in Allianz Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Europa Obligatie Fonds aandelen serie 2 in Allianz Paraplufonds N.V. 1 juli 2017 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en

Nadere informatie

Financiële bijsluiter Vastgoed Fundament Fonds Aandeel A

Financiële bijsluiter Vastgoed Fundament Fonds Aandeel A Financiële bijsluiter Vastgoed Fundament Fonds Aandeel A Het doel van deze financiële bijsluiter is om u op een vaste bij wet voorgeschreven vorm op hoofdlijnen een beeld te geven van Vastgoed Fundament

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant of andere

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS

AANVULLEND PROSPECTUS AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Pacific Aandelen Fonds aandelen serie 5 in Allianz Paraplufonds N.V. 4 juni 2015 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE HAVEN EUROPEAN VALUE FUND ASIAN VALUE FUND AMERICAN VALUE FUND FUNDAMENT BOND FUND

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE HAVEN EUROPEAN VALUE FUND ASIAN VALUE FUND AMERICAN VALUE FUND FUNDAMENT BOND FUND PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE HAVEN EUROPEAN VALUE FUND ASIAN VALUE FUND AMERICAN VALUE FUND FUNDAMENT BOND FUND I. INLEIDING Safe Harbour Fund Management B.V. (de Beheerder ) is de beheerder van Haven

Nadere informatie

Avéro Achmea AEX Index Fonds II, aanvullend prospectus. Informatie voor de particulier

Avéro Achmea AEX Index Fonds II, aanvullend prospectus. Informatie voor de particulier Avéro Achmea AEX Index Fonds II, aanvullend prospectus Informatie voor de particulier Inhoud Het Aanvullend Prospectus 3 Beschrijving van het product 4 Risico s 4 De vermogensbeheerder 6 De bewaarneming

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,

Nadere informatie

Richtsnoeren voor de omgang met markt- en tegenpartijrisico s in de standaardformule

Richtsnoeren voor de omgang met markt- en tegenpartijrisico s in de standaardformule EIOPA-BoS-14/174 NL Richtsnoeren voor de omgang met markt- en tegenpartijrisico s in de standaardformule EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. +

Nadere informatie

Financiële Bijsluiter Theta Legends Fund

Financiële Bijsluiter Theta Legends Fund Financiële Bijsluiter Theta Legends Fund Bij of krachtens de wet voorgeschreven productinformatie over het product Theta Legends Fund. Voor producten als Theta Legends Fund is het opstellen van een financiële

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw broker, bankmanager, juridisch adviseur, accountant, relatiebeheerder

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Euro Selectie Fonds. aandelen serie 6 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Euro Selectie Fonds. aandelen serie 6 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Euro Selectie Fonds aandelen serie 6 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 8 april 2011 1 / 11 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. BNG Kapitaalmarkt Fonds BNG APPA Fonds. juli 2014

AANVULLEND PROSPECTUS. BNG Kapitaalmarkt Fonds BNG APPA Fonds. juli 2014 AANVULLEND PROSPECTUS BNG Kapitaalmarkt Fonds BNG APPA Fonds juli 2014 JZ/1609405/aw BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Aanvullend Prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en maakt onderdeel uit van, het

Nadere informatie

Mn Services Levensloop Fonds

Mn Services Levensloop Fonds Supplement betreffende Mn Services Levensloop Fonds Subfonds: Staal Mn Services Inhoudsopgave 1. Belangrijke informatie 3 1.1 Inleiding 3 1.2. Algemene informatie 4 2. Subfonds: Staal Mn Services 6 2.1

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Pacific Fund. aandelen serie 5 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Pacific Fund. aandelen serie 5 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Pacific Fund aandelen serie 5 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 januari 2010 Onze ref. \714\74554205\prospectus\concepten aanvullende prospectussen\hpf\hpf_200306.doc

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2015. BND Paraplufonds Collectief

Halfjaarverslag 2015. BND Paraplufonds Collectief Halfjaarverslag 2015 BND Paraplufonds Collectief Inhoud Samengestelde balans per 30 juni 2015 en samengestelde winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2015 30 juni 2015 2 Toelichting op de

Nadere informatie

Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund ("Fonds F") (Aandelen serie Fonds F) Aanvullend prospectus. 17 december 2014

Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund (Fonds F) (Aandelen serie Fonds F) Aanvullend prospectus. 17 december 2014 Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund ("Fonds F") (Aandelen serie Fonds F) Aanvullend prospectus 17 december 2014 02 Inhoud pagina I. Belangrijke informatie 3 A. Inleiding 3 B. Algemeen 4 C. Beleggingsdoel

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Equity Income Fund ("Fonds D") (Aandelen serie Fonds D) Aanvullend prospectus Juli 2008

Insinger de Beaufort Equity Income Fund (Fonds D) (Aandelen serie Fonds D) Aanvullend prospectus Juli 2008 Insinger de Beaufort Equity Income Fund ("Fonds D") (Aandelen serie Fonds D) Aanvullend prospectus Juli 2008 02 02 Inhoud pagina I. Belangrijke informatie 3 A. Inleiding 3 B. Algemeen 3 C. Beleggingsbeleid

Nadere informatie

Onderzoek Indextrackers. Samenvatting

Onderzoek Indextrackers. Samenvatting Onderzoek Indextrackers Samenvatting 1. Inleiding De stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op correcte, duidelijke en niet misleidende informatieverstrekking aan consumenten. Het

Nadere informatie

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN beleggen Autocall Belgacom-ING-Total PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN n Een coupon van 11% bruto bij een stijging of een daling tot -50% van Belgacom-ING-Total n Looptijd van 1 tot 4 jaar De voordelen

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus FBTO Oranje Investerings Fonds

Aanvullend Prospectus FBTO Oranje Investerings Fonds Aanvullend Prospectus FBTO Oranje Investerings Fonds Aanvullend Prospectus FBTO Oranje Investerings Fonds Dit Aanvullend Prospectus maakt onderdeel uit van het Prospectus van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen

Nadere informatie

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015 Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door Loyalis

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Equity Income Fund ("Fonds D") (Aandelen serie Fonds D) Aanvullend prospectus. 17 december 2014

Insinger de Beaufort Equity Income Fund (Fonds D) (Aandelen serie Fonds D) Aanvullend prospectus. 17 december 2014 Insinger de Beaufort Equity Income Fund ("Fonds D") (Aandelen serie Fonds D) Aanvullend prospectus 17 december 2014 02 Inhoud pagina I. Belangrijke informatie 3 A. Inleiding 3 B. Algemeen 3 C. Beleggingsbeleid

Nadere informatie

Onderzoek Indextrackers. Samenvatting

Onderzoek Indextrackers. Samenvatting Onderzoek Indextrackers Samenvatting 1. Inleiding De stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op correcte, duidelijke en niet misleidende informatieverstrekking aan consumenten. Het

Nadere informatie