Aanvullende prospectus All Star Clone. Aanvulling op het Prospectus van het Paraplufonds Caesar Capital Paraplufonds

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanvullende prospectus All Star Clone. Aanvulling op het Prospectus van het Paraplufonds Caesar Capital Paraplufonds"

Transcriptie

1 Aanvullende prospectus All Star Clone Aanvulling op het Prospectus van het Paraplufonds Caesar Capital Paraplufonds Beheerder: Caesar Capital Fondsbeheer B.V. Datum: 23 juni 2014 Aanvullende Prospectus Caesar Capital All Star Clone 1

2 Inhoudsopgave 1. ALGEMENE INFORMATIE 3 2 DOELSTELLING EN BELEID 3 ALGEMEEN 3 BELEGGINGSBELEID 3 BELEGGINGSRESTRICTIES 4 3. RISICOPROFIEL 5 4. VERGOEDINGEN EN KOSTEN 7 5. OVERIGE INFORMATIE 10 Aanvullende Prospectus Caesar Capital All Star Clone 2

3 1. ALGEMENE INFORMATIE De participaties in het subfonds All Star Clone worden uitgegeven door de Beheerder Caesar Capital Fondsbeheer B.V. (hierna Beheerder). De definities zoals opgenomen in het Prospectus van het Paraplufonds Caesar Capital Beleggingsfonds zijn van overeenkomstige toepassing op dit Aanvullend prospectus. De voorwaarden van beheer en bewaring zijn vastgelegd in de Overeenkomst van Beheer en Bewaring. Deze vormen een onderdeel van het Prospectus en zijn als Bijlage I van het Prospectus van het Paraplufonds opgenomen. In de voorwaarden van beheer en bewaring is ondermeer bepaald dat de Participanten, naar rato van het aantal door hen gehouden participaties, ten volle economisch gerechtigd zijn tot beleggingen van All Star Clone. Elke participatie in All Star Clone geeft recht op een evenredig aandeel in het vermogen van All Star Clone voor zover dit aan de Participanten toekomt. Voor All Star Clone geldt een minimum deelnamebedrag van Eventuele vervolgstortingen zijn mogelijk vanaf per maand. Indien de teksten van het Prospectus, de Overeenkomst van Beheer en Bewaring en het Aanvullend prospectus niet geheel met elkaar in overeenstemming zijn prevaleert de tekst van het Aanvullend prospectus. Wij raden de potentiële belegger aan goede kennis te nemen van dit Aanvullende prospectus en met name van paragraaf 3 waarin de risico s met betrekking tot All Star Clone zijn beschreven. 2 DOELSTELLING EN BELEID Algemeen De beleggingsdoelstelling van All Star Clone is om een vermogensgroei te realiseren door middel van beleggingen in beursgenoteerde aandelen waarbij op iedere aandelenbeurs ter wereld kan worden gehandeld. Het fonds zal enkel in beursgenoteerde aandelen beleggen zonder daarbij te kijken naar de ontwikkeling of samenstelling van nationale of internationale beursindices. De belangrijkste doelstelling is om een zo hoog mogelijk rendement te halen, onafhankelijk van de prestaties van nationale en internationale beursindices. All Star Clone maakt geen gebruikt van een benchmark. All Star Clone zal geen dividenden uitkeren maar alle resultaten ten gunste dan wel ten laste van het eigen vermogen brengen. Beleggingsbeleid All Star Clone belegt in de beste ideeën van enkele zorgvuldig geselecteerde superbeleggers uit de Verenigde Staten. Er wordt niet in de superbeleggers zelf belegd maar rechtstreeks in de beste ideeën van deze superbeleggers. a. Hoe worden de superbeleggers geselecteerd? De superbeleggers zijn Amerikaanse value investors die beschikken over een uitstekend en verifieerbaar trackrecord. Enkel superbeleggers die de voorbije 10 jaar gemiddeld 3% per jaar beter presteerden dan de beurs van hun thuismarkt, komen in aanmerking. Daarnaast dienen de superbeleggers te beleggen volgens de principes van value-investing. Dit wil zeggen dat de waarde van een aandeel centraal staat en enkel posities worden ingenomen wanneer de waarde op de beurs een korting biedt ten opzichte van de intrinsieke waarde. Concreet zal All Star Clone op zoek gaan naar minimaal 7 en maximaal 12 superbeleggers. Aanvullende Prospectus Caesar Capital All Star Clone 3

4 b. Beleggen in de beste ideeën van de geselecteerde superbeleggers All Star Clone investeert in de beste 2 tot 3 ideeën van iedere afzonderlijke superbelegger. Deze beste ideeën bestaan uit de twee of drie grootste posities (gemeten in totale waarde) die deze fondsbeheerder aanhoudt in zijn/haar portefeuille. De posities worden gewogen op basis van marktwaarde. Ieder beste idee wordt vervolgens onderworpen aan een consistency test waarbij wordt nagegaan of de positie in kwestie niet afwijkt van de strategie die de superbelegger in het verleden hanteerde en of het aandeel niet te fors is gestegen sinds de opname van deze positie door de superbelegger. Hierbij hanteert de Beheerder een stijging van 20%; indien er bijzondere omstandigheden zijn (ter discretie van de Beheerder) kan hiervan worden afgeweken in zowel positieve als negatieve zin. Het aantal posities die All Star Clone aanhoudt, is afhankelijk van het aantal superbeleggers die geselecteerd worden. All Star Clone zal wel steeds minimaal 21 posities aanhouden. Wanneer twee of meer superbeleggers dezelfde beste ideeën hebben, wordt dat aandeel slechts 1 keer opgenomen in All Star Clone. c. Fonds wordt één keer per kwartaal aangepast De informatie over de posities die de geselecteerde superbeleggers aanhouden, komt uit de rapporten (form 13F) die deze fondsbeheerders één keer per kwartaal neerleggen bij de Securities and Exchange Commission (SEC); deze form 13F is ook voor het publiek te raadplegen en dus ook voor de Beheerder. Fondsbeheerders zijn verplicht om Form 13F in te dienen binnen de 45 dagen na het aflopen van het kwartaal. De Beheerder van All Star Clone zal de portefeuille mogelijk aanpassen zodra een fondsbeheerder een form 13F neerlegt bij de SEC. Aanpassingen worden enkel doorgevoerd wanneer de 2 tot 3 beste ideeën van de betreffende superbelegger wijzigen ten opzicht van de informatie uit het voorgaande form 13F. De portefeuille zal ook 1 keer per kwartaal gerebalanced worden waarbij het gewicht van iedere afzonderlijke positie gelijk wordt. Iedere positie krijgt met andere woorden elk kwartaal opnieuw hetzelfde gewicht in All Star Clone. Beleggingsrestricties All Star Clone belegt enkel in beursgenoteerde aandelen die geselecteerd worden volgens de regels van het beleggingsbeleid. Daarbij worden geen andere financiële instrumenten aangehouden dan beursgenoteerde aandelen en beperkte liquide middelen. Het fonds zal geen geld lenen om beleggingen te doen noch op een andere wijze leverage toepassen. De Beheerder houdt bij het beleggingsbeleid rekening met de bepalingen (beleggingsrestricties) van artikelen 130 t/m 143 van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen (BGfo). Extra aandacht wordt besteed aan de volgende beleggingsrestricties: Niet meer dan 10% van het beheerd vermogen mag belegd worden in effecten en geldmarktinstrumenten die zijn uitgegeven door dezelfde instelling. De totale waarde van effecten en geldmarktinstrumenten waarin de icbe/ het subfonds meer dan 5% van haar beheerd vermogen aanhoudt, bedraagt niet meer dan 40%. Aanvullende Prospectus Caesar Capital All Star Clone 4

5 3. RISICOPROFIEL Algemeen Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst en de waarde van de belegging kan fluctueren. Van de Participanten wordt daarom verwacht dat zij de risico s en kansen van het houden van een participatie uitgegeven door de Beheerder zoals in het Prospectus, het Aanvullend prospectus en met name in deze paragraaf zijn omschreven, beoordelen voordat de participaties worden gekocht, en dat zij zo nodig hun adviseur(s) raadplegen. De waarde van de beleggingen kan zowel stijgen als dalen en de beleggers kunnen mogelijk minder terugkrijgen dan zij hebben ingelegd. Een belegger kan niet meer verliezen dan zijn inleg. In deze paragraaf worden de naar de mening van de Beheerder de belangrijkste risico s van een belegging in All Star Clone omschreven. Deze omschrijving is daarom niet limitatief. Bij de beoordeling van de risico s dienen deze in het perspectief van het beleggingsbeleid, de beleggingshorizon en de aard van de belegging van All Star Clone te worden gezien. Marktrisico De waarde van de beleggingen in All Star Clone wordt beïnvloed door allerlei schommelingen op de financiële markten. De prijzen van financiële instrumenten kunnen stijgen maar ook dalen al dan niet met een bekende of onbekende reden. Het risico bestaat dat één of meer markten waarop de beleggingen van All Star Clone noteren, gesloten zijn voor korte of lange periode voor een reden die anders is dan de reguliere vakantiedagen. All Star Clone is niet beschermd tegen dergelijke risico s; dit kan een nadelig effect hebben op de Intrinsieke waarde van All Star Clone. Koersrisico Aan het beleggen in Participaties zijn financiële risico's verbonden. Beleggers dienen zich te realiseren dat de beurskoers van de financiële instrumenten waarin All Star Clone posities inneemt kan fluctueren. Door koersschommelingen kan ook de Intrinsieke waarde van All Star Clone aan fluctuaties onderhevig zijn, wat kan betekenen dat Participanten niet hun volledige inleg terug zullen ontvangen bij beëindiging van hun deelname in All Star Clone. Timingrisico Omdat de rapportages van de superbeleggers (form 13F) met een vertraging van 45 dagen beschikbaar komen voor de Beheerder kunnen beleggingen en rebalancing-acties pas met een vertraging van 45 dagen worden doorgevoerd. Hierdoor kunnen bepaalde posities van superbeleggers in werkelijkheid al weer zijn teruggebracht of niet meer behoren tot de grootste 3 ideeën (gemeten in waarde) van de superbelegger. Dit timingverschil kan leiden tot minder goed renderende beleggingen voor All Star Clone en een nadelig effect hebben op de Intrinsieke waarde van All Star Clone. Valutarisico Niet alle door de Beheerder ingenomen posities zijn genoteerd in EUR. Hierdoor ontstaat er een valutair risico wat een negatief, maar ook positief effect kan hebben op de waardeontwikkeling van de Participaties. De Beheerder heeft de mogelijkheid maar niet de verplichting om het valutarisico af te dekken met behulp van valutatransacties. Naar verwachting zal bijna heel de portefeuille belegd worden in Amerikaanse aandelen met een notering in USD. Een stijging / daling van de USD tegenover de EUR heeft een positief / negatief effect op de Intrinsieke waarde van All Star Clone. Liquiditeitsrisico beleggingen Onder specifieke omstandigheden kunnen financiële markten gedurende korte of lange(re) tijd illiquide zijn waardoor het moeilijk of zelfs onmogelijk wordt om posities te kopen of Aanvullende Prospectus Caesar Capital All Star Clone 5

6 verkopen tegen gangbare marktprijzen. Een dergelijke gebeurtenis kan nadelig zijn en tot verliezen leiden voor All Star Clone. Tegenpartijrisico Het risico bestaat dat een uitgevende instelling of tegenpartij van het Fonds in gebreke blijft bij de nakoming van haar verplichtingen. Een dergelijke gebeurtenis kan tot verliezen leiden voor All Star Clone. Afwikkelingsrisico Dit is het risico dat afwikkeling via een betalingssysteem niet plaatsvindt zoals verwacht, omdat de betaling of levering van de financiële instrumenten door een tegenpartij niet, niet tijdig of niet zoals verwacht plaatsvindt. Een dergelijke gebeurtenis kan tot verliezen leiden voor All Star Clone. Risico verlies van in bewaring gegeven activa In geval van insolvabiliteit, nalatigheid of frauduleuze handelingen van de Bewaarder bestaat het risico van verlies van in bewaring gegeven activa. Een dergelijke gebeurtenis kan tot verliezen leiden voor All Star Clone. Risico van fiscale wetswijzigingen Dit is het risico dat de fiscale behandeling van All Star Clone in negatieve zin wijzigt of dat andere wetgeving tot stand komt die een negatieve invloed heeft op All Star Clone en haar Participanten. Risico's van algemene economische en politieke aard Beleggingen van het Subfonds zijn onderhevig aan risico's van algemene economische aard zoals wijzigingen in economische activiteit, bewegingen in de rente, inflatie en bewegingen in grondstofprijzen. Ook kan de waarde van beleggingen van All Star Clone beïnvloed worden door politieke ontwikkelingen en terroristische activiteiten. Indien deze risico s zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de Intrinsieke waarde van All Star Clone. Wet- en regelgeving Het is op het moment van uitgeven van de deelnemingsrechten in All Star Clone niet te voorspellen hoe de wet- en regelgeving zich zal ontwikkelen. Derhalve is er een risico dat de wet- en regelgeving zich negatief ontwikkelt voor All Star Clone en haar Participanten. Inflatierisico Dit is het risico dat de koopkracht van de belegde gelden kunnen afnemen in geval van geldontwaarding. Aanvullende Prospectus Caesar Capital All Star Clone 6

7 4. VERGOEDINGEN EN KOSTEN De volgende kosten en vergoedingen zullen in rekening worden gebracht bij de Participant. Op- of afslagkosten De Participant is bij uitgifte en inkoop van participaties een opslag of afslag verschuldigd. Deze op- en afslag wordt in rekening gebracht in verband met te maken aan- en verkoopkosten van de onderliggende beleggingen en komen ten gunst van All Star Clone. De op- en afslagkosten bedragen 20 basispunten (0,20%) berekend over de Intrinsieke waarde. De Beheerder brengt de volgende kosten in rekening bij All Star Clone: Oprichtingskosten De oprichtingskosten van het Paraplufonds en de onderliggende Subfondsen worden in beginsel geactiveerd en in 5 jaar ten laste van het resultaat van de opgerichte Subfondsen gebracht. Onder de oprichtingskosten zijn de volgende kosten begrepen: kosten van de accountants ( 3.700, incl. Btw) en de kosten voor het verkrijgen van de vergunning van de Beheerder (AFM: 5.500, DNB: 4.800, beide geen Btw verschuldigd). De oprichtingskosten zijn in totaal : , inclusief Btw. Beheervergoeding De Beheerder brengt een vaste beheervergoeding in rekening voor het beheer van het Subfondsvermogen van het All Star Clone. De beheervergoeding bedraagt gedurende de hele looptijd 1% per jaar van de Intrinsieke Waarde van het All Star Clone vóór aftrek van de beheervergoeding. De beheervergoeding wordt maandelijks berekend en in rekening gebracht als volgt: 1/12de van 1% van de Intrinsieke waarde ultimo de betreffende maand. Over de beheerfee is geen Btw verschuldigd. De Beheerder betaalt uit de ontvangen beheervergoeding de volgende kosten en vergoedingen: - beheerkosten (uitvoeren van het beleggingsbeleid en risico management); - marketingkosten + drukwerk voor marketingdoeleinden; - compliancekosten voor de Beheerder; - kantoorkosten; - reis- en verblijfskosten. Prestatievergoeding De Beheerder brengt een prestatievergoeding in rekening bij All Star Clone. Deze prestatievergoeding groeit maandelijks aan en wordt jaarlijks afgerekend. De maandelijkse berekende Intrinsieke waarde houdt rekening met de in die maand aangegroeide prestatievergoeding. De prestatievergoeding bedraagt 10% van de toename van de Intrinsieke waarde van All Star Clone vóór aftrek van de prestatievergoeding. De prestatievergoeding houdt rekening met een High Watermark. Dat betekent dat er geen prestatievergoeding in rekening wordt gebracht indien de Intrinsieke waarde van het All Star Clone op 31 december lager is dan de Intrinsieke waarde op 31 december in één van de voorgaande jaren. De prestatievergoeding is enkel van toepassing op het positieve verschil tussen de Intrinsieke Waarde op 31 december van het betreffende jaar en de hoogste Intrinsieke waarde op 31 december van de voorgaande jaren. Vergoeding Bewaarder De kosten en vergoedingen voor de Bewaarder komen voor rekening van All Star Clone. Voor het vervullen van de bestuursfunctie van de Bewaarder en het uitvoeren van de bewaarderstaken brengt SGG Custody BV op jaarbasis 0,01% over het Fondsvermogen tot 25 miljoen in rekening met een minimum bedrag van (excl. BTW); boven 25 miljoen fondsvermogen geldt een tarief van 0,005% over het Fondsvermogen. Deze kosten worden in gelijke delen maandelijks ten laste van het resultaat van All Star Clone gebracht. Voor het eerste boekjaar (2014) is het de verwachting dat het minimum bedrag, zijnde (excl. BTW) in rekening zal worden gebracht. Aanvullende Prospectus Caesar Capital All Star Clone 7

8 Uitvoeringskosten All Star Clone draagt de volgende uitvoeringskosten welke bij betaling meteen in rekening worden gebracht: - brokerkosten die te maken hebben met het beheer van de effectenrekening (zoals onder meer, maar niet beperkt tot: transactiekosten, kosten voor realtime koersen, rentekosten, beurskosten, transactietaksen, etc.); - bankkosten voor het aanhouden van één of meerdere bank- en spaarrekeningen. Administratiekosten De Beheerder brengt de kosten voor het voeren van de financiële administratie en de participantenadministratie (beide zijn uitbesteed aan SGG Financial Services B.V.) in rekening bij All Star Clone. De hoogte van de kosten voor het voeren van de financiële administratie en de inkijkfunctie welke via de portal beschikbaar wordt gesteld door SGG Financial Services B.V. bedraagt (geen BTW verschuldigd) per jaar. Voor voeren van de participantenadministratie brengt SGG Financial Services B.V. 25 per Participant in rekening met een minimum van (geen BTW verschuldigd). Alle administratiekosten worden in gelijke delen maandelijks ten laste van het resultaat van All Star Clone gebracht. Accountantskosten De Beheerder brengt de kosten voor accountantskosten in verband met de controle van de jaarrekening rechtstreeks in rekening bij All Star Clone. De hoogte van de accountantskosten voor het boekjaar 2014 bedraagt (incl. BTW). Deze kosten worden in gelijke delen maandelijks ten laste van het resultaat van All Star Clone gebracht. Toezichtkosten De Beheerder brengt de aan de toezichthouders (De Nederlandsche Bank en Autoriteit Financiële Markten) te betalen toezichtkosten rechtstreeks in rekening bij All Star Clone. De hoogte van de toezichtkosten zijn mede afhankelijk van het de hoogte van het Subfondsvermogen van het All Star Clone en zijn om deze reden nog niet bekend. De toezichtkosten voor 2014 zullen naar verwachting circa bedragen (berekend basis van de toezichtkosten 2014). Deze kosten worden in gelijke delen maandelijks ten laste van het resultaat van All Star Clone gebracht. Algemene kosten De volgende algemene kosten komen voor rekening van het Subfonds: 1. Kosten voor participantenvergaderingen 2. Publicatie en communicatie van wettelijk verplichte informatie 3. Specifiek drukwerk 4. Kosten van specifiek advies die rechtstreeks verband houden met All Star Clone (juridisch, fiscaal, compliance). De algemene kosten genoemd onder 1 tot en met 3 zullen naar verwachting niet meer bedragen dan (incl. BTW) per jaar en worden in gelijke (deels geschatte) delen maandelijks ten laste van het resultaat van het All Star Clone gebracht. De kosten voor specifiek advies (punt 4) zijn niet vooraf in te schatten en zullen achteraf in de jaarrekening van All Star Clone worden verantwoord. Zowel de Beheerder als de Bewaarder hebben de mogelijkheid werkzaamheden uit te besteden aan derden dan wel bij derden advies, expertise of (markt)informatie in te kopen. De hiermee verband houdende kosten worden door de Beheerder respectievelijk de Bewaarder zelf gedragen behoudens de hiervoor genoemde specifieke advieskosten. Eventuele aan cliënten- of orderremisiers bij het aanbrengen van Participanten respectievelijk bij de plaatsing van de participaties, betaalde provisies komen voor rekening van de Beheerder. Indien sprake is van retourprovisies dan zullen deze ten gunste van het All Star Clone komen. Aanvullende Prospectus Caesar Capital All Star Clone 8

9 Lopende Kosten Ratio De Lopende Kosten Ratio (bepaald door de totale kosten van All Star Clone, exclusief de prestatievergoeding, te delen door het gemiddeld Subfondsvermogen) voor All Star Clone wordt geschat op 2,3% voor 2014 en is gebaseerd op een gemiddeld ingelegd vermogen van 5 miljoen. In de hiervoor genoemde Lopende Kosten Ratio is geen rekening gehouden met de door de Participant betaalde op- en afslagkosten, eventueel verschuldigde prestatievergoeding en de door het Subfonds betaalde transactiekosten. Aanvullende Prospectus Caesar Capital All Star Clone 9

10 5. OVERIGE INFORMATIE Ontbinding en vereffening Een besluit tot opheffing van All Star Clone kan uitsluitend worden genomen door de Beheerder en de Bewaarder gezamenlijk. Na ontbinding draagt de Beheerder zorg voor de vereffening. De Beheerder draagt daartoe zorg voor de verkoop (of afwikkeling anderszins) van alle door of voor rekening van All Star Clone gehouden beleggingen, deposito s en andere bezittingen en betaling (of afwikkeling anderszins) van alle schulden van All Star Clone. De daarna resterende baten (onder inhouding ten behoeve van eventueel nog resterende schulden), worden uitgekeerd aan de Participanten naar evenredigheid van het aantal door ieder van hen gehouden aandelen. De Beheerder legt in een vergadering van Participanten aan de Participanten rekening en verantwoording af over de vereffening voordat tot enige uitkering aan de Participanten over wordt gegaan. De Beheerder zal een verzoek aan de AFM ingevolge artikel 1:104, eerste lid, onderdeel a, Wft tot intrekking van de vergunning als ICBE-beheerder van ICBE s aan het e- mailadres van iedere Participant bekendmaken, alsmede op de website van de Beheerder plaatsen. Nauwe banden Eventuele transacties met gelieerde partijen, waaronder begrepen grote beleggers, vinden uitsluitend plaats tegen marktconforme tarieven, c.q. condities. Bij de introductie van All Star Clone is geen sprake van transacties met gelieerde partijen. Op het moment van uitgifte van Aanvullend prospectus wordt door de Beheerder en Bewaarder en aan hen gelieerde partijen niet deelgenomen in All Star Clone. Aanvullende Prospectus Caesar Capital All Star Clone 10

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Handel met voorwetenschap

Handel met voorwetenschap Handel met voorwetenschap Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedrags toezichthouder op de markten van sparen, lenen,

Nadere informatie

it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014

it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014 it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014 NBA-handreiking 1129 NBA-handreiking 1129 Van toepassing op: De

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NVM & Tarieven B/mak voor professionele opdrachtgevers

Algemene Voorwaarden NVM & Tarieven B/mak voor professionele opdrachtgevers Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Algemene Voorwaarden NVM 1 Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Versie februari 2011 Vooraf De algemene voorwaarden NVM

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014 Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014 VERSIE juni 2014 NBA-handreiking 11xx NBA-handreiking 11xx Van toepassing

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen NAÏF CARE B.V., hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers.

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1133 Balanstest en uitkeringstoets door het bestuur van een BV: ondersteunende rol van de accountant (samenstelpraktijk) 12 februari 2015 NBA-handreiking

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Mak Mediation. : De Diensten van Mak Mediation

Algemene voorwaarden Mak Mediation. : De Diensten van Mak Mediation Algemene voorwaarden Mak Mediation 1. DEFINITIES Adviezen Diensten Opdracht Opdrachtgever Overeenkomst : De Diensten van Mak Mediation : Datgene waartoe Mak Mediation zich heeft verplicht zoals omschreven

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN 2

INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN 2 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2015) MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSOPGAVE pag. ALGEMEEN

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene voorwaarden De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten van Mankr8 Groep B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

Beleggen bij de Rabobank

Beleggen bij de Rabobank Beleggen bij de Rabobank Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren. Voordat u bij de Rabobank gaat beleggen, vinden wij het belangrijk dat u weet hoe wij tegen beleggen aankijken, wat we

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V.

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V. De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document is niet bedoeld

Nadere informatie

De Nederlandse corporate governance code

De Nederlandse corporate governance code De Nederlandse corporate governance code Beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice bepalingen Monitoring Commissie Corporate Governance Code 1 2 Inhoud DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING HOOFDSTUK 1. ALGEMENE INLEIDING

MEMORIE VAN TOELICHTING HOOFDSTUK 1. ALGEMENE INLEIDING MEMORIE VAN TOELICHTING HOOFDSTUK 1. ALGEMENE INLEIDING 1.1. Doel wetsvoorstel De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft, mede namens de minister van Financiën, op 4 november 2013

Nadere informatie

Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht 2000

Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht 2000 Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht 2000 Deze Algemene Bepalingen zijn vastgesteld door de Raad van de Gemeente Amsterdam bij zijn besluit van 15 november 2000 nummer 689 en opgenomen in een

Nadere informatie

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: I-Development / Studentproject.eu hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,

Nadere informatie

1 ALGEMEEN 2 TOEPASSELIJKHEID

1 ALGEMEEN 2 TOEPASSELIJKHEID 1 ALGEMEEN In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtgever: de (rechts- )persoon die de opdracht verleent. 1.2 Opdrachtnemer: Generations Consultancy, hierna te noemen Generations Consultancy.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ialert - dit is beveiligen BV

ALGEMENE VOORWAARDEN ialert - dit is beveiligen BV ALGEMENE VOORWAARDEN ialert - dit is beveiligen BV Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud: Algemene Voorwaarden:

Nadere informatie

073 851 8660 www.creativecreation.nl

073 851 8660 www.creativecreation.nl CreativeCreation Bezoekadres: 5482 TP, Schijndel Artikel 1 Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen CreativeCreation, hierna te noemen: Aanbieder,

Nadere informatie

In het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft wordt na artikel 81a een artikel ingevoegd, luidende:

In het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft wordt na artikel 81a een artikel ingevoegd, luidende: Besluit van. houdende regels met betrekking tot het aanzetten van cliënten met een beleggingsverzekering tot het maken van een weloverwogen keuze met betrekking tot die beleggingsverzekering Op de voordracht

Nadere informatie

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap?

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat

Nadere informatie

jaarverslag van de stichting, bevat in ieder geval de informatie waarnaar wordt verwezen in de artikelen 3.4, 4.3, 8 en 13.2.

jaarverslag van de stichting, bevat in ieder geval de informatie waarnaar wordt verwezen in de artikelen 3.4, 4.3, 8 en 13.2. Dit reglement ( reglement ) is vastgesteld door de raad van toezicht (de raad van toezicht ) van Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (de stichting ). 1.1 Dit reglement dient ter aanvulling op

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V., GEVESTIGD TE ARNHEM, GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN VOOR CENTRAAL GELDERLAND OP 24 MAART 2014 ONDER NUMMER 09116701 Artikel 1: Definities 1.

Nadere informatie

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners juni 2004, oktober 2005, september 2011 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Begripsbepalingen... 4 1.3 Versiehistorie... 4 2. Naleving en

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MADE IN SCOTLAND

ALGEMENE VOORWAARDEN MADE IN SCOTLAND ALGEMENE VOORWAARDEN MADE IN SCOTLAND artikel 1. Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Made in Scotland, hierna te noemen: Made in Scotland,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor opdrachten aan Bureau Integriteit BV

Algemene Voorwaarden voor opdrachten aan Bureau Integriteit BV Algemene Voorwaarden voor opdrachten aan Bureau Integriteit BV 1. Inleiding Onze adviseurs en onderzoekers houden zich aan professionele gedragsregels van de beroepsorganisaties waaronder zij vallen. Deze

Nadere informatie

1 We Care 4 U B.V. - Algemene Leveringsvoorwaarden Voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten.

1 We Care 4 U B.V. - Algemene Leveringsvoorwaarden Voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten. Deze voorwaarden zijn grotendeels gebaseerd op de algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten van de Algemene Bond voor Uitzendondernemingen (ABU), zoals deze zijn gedeponeerd

Nadere informatie

Algemene Bepalingen voor Kredietverlening door ABN AMRO (voor zakelijke klanten)

Algemene Bepalingen voor Kredietverlening door ABN AMRO (voor zakelijke klanten) Algemene Bepalingen voor Kredietverlening door ABN AMRO (voor zakelijke klanten) bestaande uit: I Gemeenschappelijke Bepalingen II Algemene Bepalingen van toepassing op Krediet in de vorm van een rekening-courant

Nadere informatie

d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Starterslening en Algemene bepalingen voor hypothecaire leningen SVN0306A

d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Starterslening en Algemene bepalingen voor hypothecaire leningen SVN0306A d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Starterslening en Algemene bepalingen voor hypothecaire leningen SVN0306A Inhoudsopgave Algemeen 4 1. Wie is de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse

Nadere informatie