Aanvullende prospectus All Star Clone. Aanvulling op het Prospectus van het Paraplufonds Caesar Capital Paraplufonds

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanvullende prospectus All Star Clone. Aanvulling op het Prospectus van het Paraplufonds Caesar Capital Paraplufonds"

Transcriptie

1 Aanvullende prospectus All Star Clone Aanvulling op het Prospectus van het Paraplufonds Caesar Capital Paraplufonds Beheerder: Caesar Capital Fondsbeheer B.V. Datum: 23 juni 2014 Aanvullende Prospectus Caesar Capital All Star Clone 1

2 Inhoudsopgave 1. ALGEMENE INFORMATIE 3 2 DOELSTELLING EN BELEID 3 ALGEMEEN 3 BELEGGINGSBELEID 3 BELEGGINGSRESTRICTIES 4 3. RISICOPROFIEL 5 4. VERGOEDINGEN EN KOSTEN 7 5. OVERIGE INFORMATIE 10 Aanvullende Prospectus Caesar Capital All Star Clone 2

3 1. ALGEMENE INFORMATIE De participaties in het subfonds All Star Clone worden uitgegeven door de Beheerder Caesar Capital Fondsbeheer B.V. (hierna Beheerder). De definities zoals opgenomen in het Prospectus van het Paraplufonds Caesar Capital Beleggingsfonds zijn van overeenkomstige toepassing op dit Aanvullend prospectus. De voorwaarden van beheer en bewaring zijn vastgelegd in de Overeenkomst van Beheer en Bewaring. Deze vormen een onderdeel van het Prospectus en zijn als Bijlage I van het Prospectus van het Paraplufonds opgenomen. In de voorwaarden van beheer en bewaring is ondermeer bepaald dat de Participanten, naar rato van het aantal door hen gehouden participaties, ten volle economisch gerechtigd zijn tot beleggingen van All Star Clone. Elke participatie in All Star Clone geeft recht op een evenredig aandeel in het vermogen van All Star Clone voor zover dit aan de Participanten toekomt. Voor All Star Clone geldt een minimum deelnamebedrag van Eventuele vervolgstortingen zijn mogelijk vanaf per maand. Indien de teksten van het Prospectus, de Overeenkomst van Beheer en Bewaring en het Aanvullend prospectus niet geheel met elkaar in overeenstemming zijn prevaleert de tekst van het Aanvullend prospectus. Wij raden de potentiële belegger aan goede kennis te nemen van dit Aanvullende prospectus en met name van paragraaf 3 waarin de risico s met betrekking tot All Star Clone zijn beschreven. 2 DOELSTELLING EN BELEID Algemeen De beleggingsdoelstelling van All Star Clone is om een vermogensgroei te realiseren door middel van beleggingen in beursgenoteerde aandelen waarbij op iedere aandelenbeurs ter wereld kan worden gehandeld. Het fonds zal enkel in beursgenoteerde aandelen beleggen zonder daarbij te kijken naar de ontwikkeling of samenstelling van nationale of internationale beursindices. De belangrijkste doelstelling is om een zo hoog mogelijk rendement te halen, onafhankelijk van de prestaties van nationale en internationale beursindices. All Star Clone maakt geen gebruikt van een benchmark. All Star Clone zal geen dividenden uitkeren maar alle resultaten ten gunste dan wel ten laste van het eigen vermogen brengen. Beleggingsbeleid All Star Clone belegt in de beste ideeën van enkele zorgvuldig geselecteerde superbeleggers uit de Verenigde Staten. Er wordt niet in de superbeleggers zelf belegd maar rechtstreeks in de beste ideeën van deze superbeleggers. a. Hoe worden de superbeleggers geselecteerd? De superbeleggers zijn Amerikaanse value investors die beschikken over een uitstekend en verifieerbaar trackrecord. Enkel superbeleggers die de voorbije 10 jaar gemiddeld 3% per jaar beter presteerden dan de beurs van hun thuismarkt, komen in aanmerking. Daarnaast dienen de superbeleggers te beleggen volgens de principes van value-investing. Dit wil zeggen dat de waarde van een aandeel centraal staat en enkel posities worden ingenomen wanneer de waarde op de beurs een korting biedt ten opzichte van de intrinsieke waarde. Concreet zal All Star Clone op zoek gaan naar minimaal 7 en maximaal 12 superbeleggers. Aanvullende Prospectus Caesar Capital All Star Clone 3

4 b. Beleggen in de beste ideeën van de geselecteerde superbeleggers All Star Clone investeert in de beste 2 tot 3 ideeën van iedere afzonderlijke superbelegger. Deze beste ideeën bestaan uit de twee of drie grootste posities (gemeten in totale waarde) die deze fondsbeheerder aanhoudt in zijn/haar portefeuille. De posities worden gewogen op basis van marktwaarde. Ieder beste idee wordt vervolgens onderworpen aan een consistency test waarbij wordt nagegaan of de positie in kwestie niet afwijkt van de strategie die de superbelegger in het verleden hanteerde en of het aandeel niet te fors is gestegen sinds de opname van deze positie door de superbelegger. Hierbij hanteert de Beheerder een stijging van 20%; indien er bijzondere omstandigheden zijn (ter discretie van de Beheerder) kan hiervan worden afgeweken in zowel positieve als negatieve zin. Het aantal posities die All Star Clone aanhoudt, is afhankelijk van het aantal superbeleggers die geselecteerd worden. All Star Clone zal wel steeds minimaal 21 posities aanhouden. Wanneer twee of meer superbeleggers dezelfde beste ideeën hebben, wordt dat aandeel slechts 1 keer opgenomen in All Star Clone. c. Fonds wordt één keer per kwartaal aangepast De informatie over de posities die de geselecteerde superbeleggers aanhouden, komt uit de rapporten (form 13F) die deze fondsbeheerders één keer per kwartaal neerleggen bij de Securities and Exchange Commission (SEC); deze form 13F is ook voor het publiek te raadplegen en dus ook voor de Beheerder. Fondsbeheerders zijn verplicht om Form 13F in te dienen binnen de 45 dagen na het aflopen van het kwartaal. De Beheerder van All Star Clone zal de portefeuille mogelijk aanpassen zodra een fondsbeheerder een form 13F neerlegt bij de SEC. Aanpassingen worden enkel doorgevoerd wanneer de 2 tot 3 beste ideeën van de betreffende superbelegger wijzigen ten opzicht van de informatie uit het voorgaande form 13F. De portefeuille zal ook 1 keer per kwartaal gerebalanced worden waarbij het gewicht van iedere afzonderlijke positie gelijk wordt. Iedere positie krijgt met andere woorden elk kwartaal opnieuw hetzelfde gewicht in All Star Clone. Beleggingsrestricties All Star Clone belegt enkel in beursgenoteerde aandelen die geselecteerd worden volgens de regels van het beleggingsbeleid. Daarbij worden geen andere financiële instrumenten aangehouden dan beursgenoteerde aandelen en beperkte liquide middelen. Het fonds zal geen geld lenen om beleggingen te doen noch op een andere wijze leverage toepassen. De Beheerder houdt bij het beleggingsbeleid rekening met de bepalingen (beleggingsrestricties) van artikelen 130 t/m 143 van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen (BGfo). Extra aandacht wordt besteed aan de volgende beleggingsrestricties: Niet meer dan 10% van het beheerd vermogen mag belegd worden in effecten en geldmarktinstrumenten die zijn uitgegeven door dezelfde instelling. De totale waarde van effecten en geldmarktinstrumenten waarin de icbe/ het subfonds meer dan 5% van haar beheerd vermogen aanhoudt, bedraagt niet meer dan 40%. Aanvullende Prospectus Caesar Capital All Star Clone 4

5 3. RISICOPROFIEL Algemeen Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst en de waarde van de belegging kan fluctueren. Van de Participanten wordt daarom verwacht dat zij de risico s en kansen van het houden van een participatie uitgegeven door de Beheerder zoals in het Prospectus, het Aanvullend prospectus en met name in deze paragraaf zijn omschreven, beoordelen voordat de participaties worden gekocht, en dat zij zo nodig hun adviseur(s) raadplegen. De waarde van de beleggingen kan zowel stijgen als dalen en de beleggers kunnen mogelijk minder terugkrijgen dan zij hebben ingelegd. Een belegger kan niet meer verliezen dan zijn inleg. In deze paragraaf worden de naar de mening van de Beheerder de belangrijkste risico s van een belegging in All Star Clone omschreven. Deze omschrijving is daarom niet limitatief. Bij de beoordeling van de risico s dienen deze in het perspectief van het beleggingsbeleid, de beleggingshorizon en de aard van de belegging van All Star Clone te worden gezien. Marktrisico De waarde van de beleggingen in All Star Clone wordt beïnvloed door allerlei schommelingen op de financiële markten. De prijzen van financiële instrumenten kunnen stijgen maar ook dalen al dan niet met een bekende of onbekende reden. Het risico bestaat dat één of meer markten waarop de beleggingen van All Star Clone noteren, gesloten zijn voor korte of lange periode voor een reden die anders is dan de reguliere vakantiedagen. All Star Clone is niet beschermd tegen dergelijke risico s; dit kan een nadelig effect hebben op de Intrinsieke waarde van All Star Clone. Koersrisico Aan het beleggen in Participaties zijn financiële risico's verbonden. Beleggers dienen zich te realiseren dat de beurskoers van de financiële instrumenten waarin All Star Clone posities inneemt kan fluctueren. Door koersschommelingen kan ook de Intrinsieke waarde van All Star Clone aan fluctuaties onderhevig zijn, wat kan betekenen dat Participanten niet hun volledige inleg terug zullen ontvangen bij beëindiging van hun deelname in All Star Clone. Timingrisico Omdat de rapportages van de superbeleggers (form 13F) met een vertraging van 45 dagen beschikbaar komen voor de Beheerder kunnen beleggingen en rebalancing-acties pas met een vertraging van 45 dagen worden doorgevoerd. Hierdoor kunnen bepaalde posities van superbeleggers in werkelijkheid al weer zijn teruggebracht of niet meer behoren tot de grootste 3 ideeën (gemeten in waarde) van de superbelegger. Dit timingverschil kan leiden tot minder goed renderende beleggingen voor All Star Clone en een nadelig effect hebben op de Intrinsieke waarde van All Star Clone. Valutarisico Niet alle door de Beheerder ingenomen posities zijn genoteerd in EUR. Hierdoor ontstaat er een valutair risico wat een negatief, maar ook positief effect kan hebben op de waardeontwikkeling van de Participaties. De Beheerder heeft de mogelijkheid maar niet de verplichting om het valutarisico af te dekken met behulp van valutatransacties. Naar verwachting zal bijna heel de portefeuille belegd worden in Amerikaanse aandelen met een notering in USD. Een stijging / daling van de USD tegenover de EUR heeft een positief / negatief effect op de Intrinsieke waarde van All Star Clone. Liquiditeitsrisico beleggingen Onder specifieke omstandigheden kunnen financiële markten gedurende korte of lange(re) tijd illiquide zijn waardoor het moeilijk of zelfs onmogelijk wordt om posities te kopen of Aanvullende Prospectus Caesar Capital All Star Clone 5

6 verkopen tegen gangbare marktprijzen. Een dergelijke gebeurtenis kan nadelig zijn en tot verliezen leiden voor All Star Clone. Tegenpartijrisico Het risico bestaat dat een uitgevende instelling of tegenpartij van het Fonds in gebreke blijft bij de nakoming van haar verplichtingen. Een dergelijke gebeurtenis kan tot verliezen leiden voor All Star Clone. Afwikkelingsrisico Dit is het risico dat afwikkeling via een betalingssysteem niet plaatsvindt zoals verwacht, omdat de betaling of levering van de financiële instrumenten door een tegenpartij niet, niet tijdig of niet zoals verwacht plaatsvindt. Een dergelijke gebeurtenis kan tot verliezen leiden voor All Star Clone. Risico verlies van in bewaring gegeven activa In geval van insolvabiliteit, nalatigheid of frauduleuze handelingen van de Bewaarder bestaat het risico van verlies van in bewaring gegeven activa. Een dergelijke gebeurtenis kan tot verliezen leiden voor All Star Clone. Risico van fiscale wetswijzigingen Dit is het risico dat de fiscale behandeling van All Star Clone in negatieve zin wijzigt of dat andere wetgeving tot stand komt die een negatieve invloed heeft op All Star Clone en haar Participanten. Risico's van algemene economische en politieke aard Beleggingen van het Subfonds zijn onderhevig aan risico's van algemene economische aard zoals wijzigingen in economische activiteit, bewegingen in de rente, inflatie en bewegingen in grondstofprijzen. Ook kan de waarde van beleggingen van All Star Clone beïnvloed worden door politieke ontwikkelingen en terroristische activiteiten. Indien deze risico s zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de Intrinsieke waarde van All Star Clone. Wet- en regelgeving Het is op het moment van uitgeven van de deelnemingsrechten in All Star Clone niet te voorspellen hoe de wet- en regelgeving zich zal ontwikkelen. Derhalve is er een risico dat de wet- en regelgeving zich negatief ontwikkelt voor All Star Clone en haar Participanten. Inflatierisico Dit is het risico dat de koopkracht van de belegde gelden kunnen afnemen in geval van geldontwaarding. Aanvullende Prospectus Caesar Capital All Star Clone 6

7 4. VERGOEDINGEN EN KOSTEN De volgende kosten en vergoedingen zullen in rekening worden gebracht bij de Participant. Op- of afslagkosten De Participant is bij uitgifte en inkoop van participaties een opslag of afslag verschuldigd. Deze op- en afslag wordt in rekening gebracht in verband met te maken aan- en verkoopkosten van de onderliggende beleggingen en komen ten gunst van All Star Clone. De op- en afslagkosten bedragen 20 basispunten (0,20%) berekend over de Intrinsieke waarde. De Beheerder brengt de volgende kosten in rekening bij All Star Clone: Oprichtingskosten De oprichtingskosten van het Paraplufonds en de onderliggende Subfondsen worden in beginsel geactiveerd en in 5 jaar ten laste van het resultaat van de opgerichte Subfondsen gebracht. Onder de oprichtingskosten zijn de volgende kosten begrepen: kosten van de accountants ( 3.700, incl. Btw) en de kosten voor het verkrijgen van de vergunning van de Beheerder (AFM: 5.500, DNB: 4.800, beide geen Btw verschuldigd). De oprichtingskosten zijn in totaal : , inclusief Btw. Beheervergoeding De Beheerder brengt een vaste beheervergoeding in rekening voor het beheer van het Subfondsvermogen van het All Star Clone. De beheervergoeding bedraagt gedurende de hele looptijd 1% per jaar van de Intrinsieke Waarde van het All Star Clone vóór aftrek van de beheervergoeding. De beheervergoeding wordt maandelijks berekend en in rekening gebracht als volgt: 1/12de van 1% van de Intrinsieke waarde ultimo de betreffende maand. Over de beheerfee is geen Btw verschuldigd. De Beheerder betaalt uit de ontvangen beheervergoeding de volgende kosten en vergoedingen: - beheerkosten (uitvoeren van het beleggingsbeleid en risico management); - marketingkosten + drukwerk voor marketingdoeleinden; - compliancekosten voor de Beheerder; - kantoorkosten; - reis- en verblijfskosten. Prestatievergoeding De Beheerder brengt een prestatievergoeding in rekening bij All Star Clone. Deze prestatievergoeding groeit maandelijks aan en wordt jaarlijks afgerekend. De maandelijkse berekende Intrinsieke waarde houdt rekening met de in die maand aangegroeide prestatievergoeding. De prestatievergoeding bedraagt 10% van de toename van de Intrinsieke waarde van All Star Clone vóór aftrek van de prestatievergoeding. De prestatievergoeding houdt rekening met een High Watermark. Dat betekent dat er geen prestatievergoeding in rekening wordt gebracht indien de Intrinsieke waarde van het All Star Clone op 31 december lager is dan de Intrinsieke waarde op 31 december in één van de voorgaande jaren. De prestatievergoeding is enkel van toepassing op het positieve verschil tussen de Intrinsieke Waarde op 31 december van het betreffende jaar en de hoogste Intrinsieke waarde op 31 december van de voorgaande jaren. Vergoeding Bewaarder De kosten en vergoedingen voor de Bewaarder komen voor rekening van All Star Clone. Voor het vervullen van de bestuursfunctie van de Bewaarder en het uitvoeren van de bewaarderstaken brengt SGG Custody BV op jaarbasis 0,01% over het Fondsvermogen tot 25 miljoen in rekening met een minimum bedrag van (excl. BTW); boven 25 miljoen fondsvermogen geldt een tarief van 0,005% over het Fondsvermogen. Deze kosten worden in gelijke delen maandelijks ten laste van het resultaat van All Star Clone gebracht. Voor het eerste boekjaar (2014) is het de verwachting dat het minimum bedrag, zijnde (excl. BTW) in rekening zal worden gebracht. Aanvullende Prospectus Caesar Capital All Star Clone 7

8 Uitvoeringskosten All Star Clone draagt de volgende uitvoeringskosten welke bij betaling meteen in rekening worden gebracht: - brokerkosten die te maken hebben met het beheer van de effectenrekening (zoals onder meer, maar niet beperkt tot: transactiekosten, kosten voor realtime koersen, rentekosten, beurskosten, transactietaksen, etc.); - bankkosten voor het aanhouden van één of meerdere bank- en spaarrekeningen. Administratiekosten De Beheerder brengt de kosten voor het voeren van de financiële administratie en de participantenadministratie (beide zijn uitbesteed aan SGG Financial Services B.V.) in rekening bij All Star Clone. De hoogte van de kosten voor het voeren van de financiële administratie en de inkijkfunctie welke via de portal beschikbaar wordt gesteld door SGG Financial Services B.V. bedraagt (geen BTW verschuldigd) per jaar. Voor voeren van de participantenadministratie brengt SGG Financial Services B.V. 25 per Participant in rekening met een minimum van (geen BTW verschuldigd). Alle administratiekosten worden in gelijke delen maandelijks ten laste van het resultaat van All Star Clone gebracht. Accountantskosten De Beheerder brengt de kosten voor accountantskosten in verband met de controle van de jaarrekening rechtstreeks in rekening bij All Star Clone. De hoogte van de accountantskosten voor het boekjaar 2014 bedraagt (incl. BTW). Deze kosten worden in gelijke delen maandelijks ten laste van het resultaat van All Star Clone gebracht. Toezichtkosten De Beheerder brengt de aan de toezichthouders (De Nederlandsche Bank en Autoriteit Financiële Markten) te betalen toezichtkosten rechtstreeks in rekening bij All Star Clone. De hoogte van de toezichtkosten zijn mede afhankelijk van het de hoogte van het Subfondsvermogen van het All Star Clone en zijn om deze reden nog niet bekend. De toezichtkosten voor 2014 zullen naar verwachting circa bedragen (berekend basis van de toezichtkosten 2014). Deze kosten worden in gelijke delen maandelijks ten laste van het resultaat van All Star Clone gebracht. Algemene kosten De volgende algemene kosten komen voor rekening van het Subfonds: 1. Kosten voor participantenvergaderingen 2. Publicatie en communicatie van wettelijk verplichte informatie 3. Specifiek drukwerk 4. Kosten van specifiek advies die rechtstreeks verband houden met All Star Clone (juridisch, fiscaal, compliance). De algemene kosten genoemd onder 1 tot en met 3 zullen naar verwachting niet meer bedragen dan (incl. BTW) per jaar en worden in gelijke (deels geschatte) delen maandelijks ten laste van het resultaat van het All Star Clone gebracht. De kosten voor specifiek advies (punt 4) zijn niet vooraf in te schatten en zullen achteraf in de jaarrekening van All Star Clone worden verantwoord. Zowel de Beheerder als de Bewaarder hebben de mogelijkheid werkzaamheden uit te besteden aan derden dan wel bij derden advies, expertise of (markt)informatie in te kopen. De hiermee verband houdende kosten worden door de Beheerder respectievelijk de Bewaarder zelf gedragen behoudens de hiervoor genoemde specifieke advieskosten. Eventuele aan cliënten- of orderremisiers bij het aanbrengen van Participanten respectievelijk bij de plaatsing van de participaties, betaalde provisies komen voor rekening van de Beheerder. Indien sprake is van retourprovisies dan zullen deze ten gunste van het All Star Clone komen. Aanvullende Prospectus Caesar Capital All Star Clone 8

9 Lopende Kosten Ratio De Lopende Kosten Ratio (bepaald door de totale kosten van All Star Clone, exclusief de prestatievergoeding, te delen door het gemiddeld Subfondsvermogen) voor All Star Clone wordt geschat op 2,3% voor 2014 en is gebaseerd op een gemiddeld ingelegd vermogen van 5 miljoen. In de hiervoor genoemde Lopende Kosten Ratio is geen rekening gehouden met de door de Participant betaalde op- en afslagkosten, eventueel verschuldigde prestatievergoeding en de door het Subfonds betaalde transactiekosten. Aanvullende Prospectus Caesar Capital All Star Clone 9

10 5. OVERIGE INFORMATIE Ontbinding en vereffening Een besluit tot opheffing van All Star Clone kan uitsluitend worden genomen door de Beheerder en de Bewaarder gezamenlijk. Na ontbinding draagt de Beheerder zorg voor de vereffening. De Beheerder draagt daartoe zorg voor de verkoop (of afwikkeling anderszins) van alle door of voor rekening van All Star Clone gehouden beleggingen, deposito s en andere bezittingen en betaling (of afwikkeling anderszins) van alle schulden van All Star Clone. De daarna resterende baten (onder inhouding ten behoeve van eventueel nog resterende schulden), worden uitgekeerd aan de Participanten naar evenredigheid van het aantal door ieder van hen gehouden aandelen. De Beheerder legt in een vergadering van Participanten aan de Participanten rekening en verantwoording af over de vereffening voordat tot enige uitkering aan de Participanten over wordt gegaan. De Beheerder zal een verzoek aan de AFM ingevolge artikel 1:104, eerste lid, onderdeel a, Wft tot intrekking van de vergunning als ICBE-beheerder van ICBE s aan het e- mailadres van iedere Participant bekendmaken, alsmede op de website van de Beheerder plaatsen. Nauwe banden Eventuele transacties met gelieerde partijen, waaronder begrepen grote beleggers, vinden uitsluitend plaats tegen marktconforme tarieven, c.q. condities. Bij de introductie van All Star Clone is geen sprake van transacties met gelieerde partijen. Op het moment van uitgifte van Aanvullend prospectus wordt door de Beheerder en Bewaarder en aan hen gelieerde partijen niet deelgenomen in All Star Clone. Aanvullende Prospectus Caesar Capital All Star Clone 10

De Beheerder beschikt over een vergunning voor het Fonds als bedoeld in artikel 2:65 van de Wet op het financieel toezicht (de Wft ).

De Beheerder beschikt over een vergunning voor het Fonds als bedoeld in artikel 2:65 van de Wet op het financieel toezicht (de Wft ). FINANCIELE BIJSLUITER VAN FUNDAMENT BOND FUND Dit document is de financiële bijsluiter van Fundament Bond Fund (hierna ook: het Fonds ). De financiële bijsluiter bevat de bij of krachtens de wet voorgeschreven

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Fund aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 augustus 2008 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en

Nadere informatie

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ).

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ). SUBFONDS KENMERKEN INDEX AANDELENFONDS NEDERLAND Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Aandelenfonds Nederland Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Index

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Geldmarkt Fonds. aandelen serie 14 in Allianz Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Geldmarkt Fonds. aandelen serie 14 in Allianz Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Geldmarkt Fonds aandelen serie 14 in Allianz Paraplufonds N.V. 4 juni 2015 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en maakt

Nadere informatie

INFORMATIEDOCUMENT FONDS JANSSEN SMALL

INFORMATIEDOCUMENT FONDS JANSSEN SMALL INFORMATIEDOCUMENT FONDS JANSSEN SMALL Dit document (het Informatiedocument ) verschaft informatie over het Fonds Janssen Small (hierna ook: het Fonds ). Het bevat informatie over het beleggingsfonds en

Nadere informatie

De Beheerder beschikt over een vergunning voor het Fonds als bedoeld in artikel 2:65 van de Wet op het financieel toezicht (de Wft ).

De Beheerder beschikt over een vergunning voor het Fonds als bedoeld in artikel 2:65 van de Wet op het financieel toezicht (de Wft ). FINANCIELE BIJSLUITER VAN ASIAN VALUE FUND Dit document is de financiële bijsluiter van Asian Value Fund (hierna ook: het Fonds ). De financiële bijsluiter bevat de bij of krachtens de wet voorgeschreven

Nadere informatie

3. Informatie ten aanzien van Petercam B Fund en Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V

3. Informatie ten aanzien van Petercam B Fund en Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V SUBFONDS KENMERKEN EURO GELDMARKTFONDS Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Euro Geldmarktfonds Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Euro Geldmarktfonds. Het

Nadere informatie

Financiële Bijsluiter QTR Fund 1 juni 2011

Financiële Bijsluiter QTR Fund 1 juni 2011 Inleiding Dit document is de financiële bijsluiter van het QTR Fund (hierna ook: het Fonds ). De financiële bijsluiter bevat de bij of krachtens de wet voorgeschreven informatie over het beleggingsfondsen

Nadere informatie

INFORMATIEDOCUMENT VAN HET FROG FUND

INFORMATIEDOCUMENT VAN HET FROG FUND INFORMATIEDOCUMENT INFORMATIEDOCUMENT VAN HET FROG FUND Dit document (het Informatiedocument ) verschaft informatie over het Frog Fund (hierna ook: het Fonds ). Het bevat informatie over het beleggingsfonds

Nadere informatie

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956)

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956) 1. profiel Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening, opgericht op 15 april 2008 en gevestigd te Rijswijk. Een fonds voor gemene rekening is geen rechtspersoon

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2014 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2014 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Fund aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 juli 2013 1 / 12 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met,

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2010

Halfjaarcijfers per 30 juni 2010 W:\370 FI(financien)\396 begroting - jaarrekening\2011\jr - SBONF\2011 halfjaarcijfers SBONF\2010 halfjrcijfers SBONF.doc Halfjaarcijfers per 30 juni 2010 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2015 2 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2015 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS

AANVULLEND PROSPECTUS AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Pacific Aandelen Fonds aandelen serie 5 in Allianz Paraplufonds N.V. 4 juni 2015 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS

AANVULLEND PROSPECTUS AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Europa Aandelen Fonds aandelen serie 11 in Allianz Paraplufonds N.V. 4 juni 2015 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE pagina Balans per 30 juni 2011 2 Staat van baten en lasten eerste halfjaar 2011 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Financiële bijsluiter ASR Euro Aandelen Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen

Financiële bijsluiter ASR Euro Aandelen Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Financiële bijsluiter ASR Euro Aandelen Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Deze financiële bijsluiter is een document dat door ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. is opgesteld volgens een vaste,

Nadere informatie

Financiële bijsluiter ASR Geldmarkt Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen

Financiële bijsluiter ASR Geldmarkt Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Financiële bijsluiter ASR Geldmarkt Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Deze financiële bijsluiter is een document dat door ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. is opgesteld volgens een vaste, bij

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Vastrentend Fonds. aandelen serie 12 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Vastrentend Fonds. aandelen serie 12 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Vastrentend Fonds aandelen serie 12 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 juli 2013 1 / 12 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Europa Obligatie Fonds. aandelen serie 2 in Allianz Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Europa Obligatie Fonds. aandelen serie 2 in Allianz Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Europa Obligatie Fonds aandelen serie 2 in Allianz Paraplufonds N.V. 27 maart 2015 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Geldmarkt Fonds. aandelen serie 14 in Allianz Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Geldmarkt Fonds. aandelen serie 14 in Allianz Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Geldmarkt Fonds aandelen serie 14 in Allianz Paraplufonds N.V. 1 december 2016 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en maakt

Nadere informatie

Prospectus. Caesar Capital Paraplufonds

Prospectus. Caesar Capital Paraplufonds Prospectus Caesar Capital Paraplufonds Beheerder Caesar Capital Fondsbeheer B.V. Datum: 23 juni 2014 Prospectus Caesar Capital Paraplufonds 1 Inhoudsopgave 1. DEFINITIES 3 2. ALGEMENE INFORMATIE 5 3. NAMEN

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS

AANVULLEND PROSPECTUS AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Selectie Fonds aandelen serie 3 in Allianz Paraplufonds N.V. 4 juni 2015 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en maakt onderdeel

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Pacific Fund. aandelen serie 5 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Pacific Fund. aandelen serie 5 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Pacific Fund aandelen serie 5 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 januari 2010 Onze ref. \714\74554205\prospectus\concepten aanvullende prospectussen\hpf\hpf_200306.doc

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2012

Halfjaarcijfers per 30 juni 2012 Halfjaarcijfers per 30 juni 2012 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2012 2 Winst en verliesrekening over het eerste halfjaar 2012 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE COMMODITY DISCOVERY FUND Bijgewerkt tot 8 juli 2014

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE COMMODITY DISCOVERY FUND Bijgewerkt tot 8 juli 2014 PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE COMMODITY DISCOVERY FUND Bijgewerkt tot 8 juli 2014 Principles of Fund Governance Pag. 1/5 1. INLEIDING Commodity Discovery Management B.V. (de Beheerder ) is de beheerder

Nadere informatie

FINANCIELE BIJSLUITER VAN ALTERNATIVE HARBOUR FUND

FINANCIELE BIJSLUITER VAN ALTERNATIVE HARBOUR FUND FINANCIELE BIJSLUITER VAN ALTERNATIVE HARBOUR FUND Dit document is de financiële bijsluiter van Alternative Harbour Fund (hierna ook: het Fonds ). De financiële bijsluiter bevat de bij of krachtens de

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2016

Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2016 2 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2016 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Supplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker

Supplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker Supplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker Aandelen Serie J in ThinkCapital ETF s N.V. 15 oktober 2012 I. Belangrijke informatie Dit Supplement moet worden gelezen in samenhang met, en maakt

Nadere informatie

3. Informatie ten aanzien van BlackRock Strategic Funds en BlackRock Fund of ishares Moderate

3. Informatie ten aanzien van BlackRock Strategic Funds en BlackRock Fund of ishares Moderate SUBFONDS KENMERKEN INDEX MIX FONDS NEUTRAAL Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Mix Fonds Neutraal Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Index Mix Fonds

Nadere informatie

Inlegvel 1 Prospectus Paraplufonds Finles beleggingsfondsen (16 maart 2011)

Inlegvel 1 Prospectus Paraplufonds Finles beleggingsfondsen (16 maart 2011) Inlegvel 1 Prospectus Paraplufonds Finles beleggingsfondsen (16 maart 2011) Vermelding koersen Finles beleggingsinstellingen alleen nog op de website Per 16 maart 2011 worden de koersen van het Subfonds

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Paragraaf Inhoud Pagina

Inhoudsopgave. Paragraaf Inhoud Pagina Prospectus 1 Inhoudsopgave Paragraaf Inhoud Pagina 1 Inhoudsopgave 2 2 Profielschets 3 3 Belangrijke informatie 4 4 Beleggingsbeleid 5,6,7 5 Risico's 8,9,10,11 6 Raad van toezicht 12,13 7 Toetreding en

Nadere informatie

RJ-Uiting 2013-17: Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen Lopende Kosten Factor

RJ-Uiting 2013-17: Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen Lopende Kosten Factor RJ-Uiting 2013-17: Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen Lopende Kosten Factor Ten geleide RJ-Uiting 2013-17 bevat wijzigingen van Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen (2013) als gevolg van een aanpassing

Nadere informatie

FINANCIËLE BIJSLUITER SUBFONDS INDEX AANDELENFONDS WERELDWIJD. Inleiding

FINANCIËLE BIJSLUITER SUBFONDS INDEX AANDELENFONDS WERELDWIJD. Inleiding FINANCIËLE BIJSLUITER SUBFONDS INDEX AANDELENFONDS WERELDWIJD Inleiding Dit document is de financiële bijsluiter van het subfonds Index Aandelenfonds Wereldwijd. Het subfonds Index Aandelenfonds Wereldwijd

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS

AANVULLEND PROSPECTUS AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Europa Aandelen Fonds aandelen serie 11 in Allianz Paraplufonds N.V. 1 december 2016 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met,

Nadere informatie

FondsenGids (d.d. 31 juli 2013) Wereld Fonds

FondsenGids (d.d. 31 juli 2013) Wereld Fonds FondsenGids (d.d. 31 juli 2013) Wereld Fonds INHOUDSOPGAVE 1 Algemene informatie Verzekeringsfondsen 1.1 Inhoud van de FondsenGids 1.2 Juridische structuur 1.3 Berekening van de participatiewaarde 1.4

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE AMERICAN VALUE FUND

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE AMERICAN VALUE FUND PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE AMERICAN VALUE FUND I. INLEIDING Safe Harbour Fund Management B.V. (de Beheerder ) is de beheerder van American Value Fund (het Fonds ). De bewaarder van het Fonds is Stichting

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Selectie Fonds. aandelen serie 3 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Selectie Fonds. aandelen serie 3 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Selectie Fonds aandelen serie 3 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 augustus 2008 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang

Nadere informatie

Financiële bijsluiter ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen

Financiële bijsluiter ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Financiële bijsluiter ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Deze financiële bijsluiter is een document dat door ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. is opgesteld volgens een

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

AEGON Rendementplan. Je wilt meer dan sparen

AEGON Rendementplan. Je wilt meer dan sparen AEGON Rendementplan Je wilt meer dan sparen Ieder mens heeft wel een droom. Een wens. Een ambitie. Ieder mens heeft een wil. Nadenken over wat je echt wilt. Iedereen doet dat van tijd tot tijd. Even stilstaan

Nadere informatie

AEGON Rendementplan voor uw kind. Je gunt je kind een mooie toekomst

AEGON Rendementplan voor uw kind. Je gunt je kind een mooie toekomst AEGON Rendementplan voor uw kind Je gunt je kind een mooie toekomst Ieder mens heeft wel een droom. Een wens. Een ambitie. Ieder mens heeft een wil. Ook uw kind heeft een eigen wil. De wil om iemand te

Nadere informatie

ADDITIONELE INFORMATIE BETREFFENDE DE AANBIEDING VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ING (L) RENTA CASH IN NEDERLAND

ADDITIONELE INFORMATIE BETREFFENDE DE AANBIEDING VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ING (L) RENTA CASH IN NEDERLAND ADDITIONELE INFORMATIE BETREFFENDE DE AANBIEDING VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ING (L) RENTA CASH IN NEDERLAND Dit addendum ( addendum ) bevat additionele informatie bij het prospectus ( prospectus

Nadere informatie

Fundament Bond Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011

Fundament Bond Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Halfjaarverslag over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Algemene informatie Fundament Bond Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management

Nadere informatie

MEEWIND PARAPLUFONDS DUURZAME ENERGIEPROJECTEN HALFJAARVERSLAG

MEEWIND PARAPLUFONDS DUURZAME ENERGIEPROJECTEN HALFJAARVERSLAG MEEWIND PARAPLUFONDS DUURZAME ENERGIEPROJECTEN HALFJAARVERSLAG 2009 INHOUDSOPGAVE ALGEMENE INFORMATIE... 3 BELEGGINGSFONDS MEEWIND PARAPLUFONDS DUURZAME ENERGIEPROJECTEN... 5 ALGEMEEN... 5 VERGUNNING OP

Nadere informatie

Leeswijzer. Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Wereld Indexfonds

Leeswijzer. Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Wereld Indexfonds Leeswijzer Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Wereld Indexfonds Dit document bevat de essentiële beleggersinformatie en de financiële bijsluiter van het BND Wereld Indexfonds (het

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE HAVEN EUROPEAN VALUE FUND ASIAN VALUE FUND AMERICAN VALUE FUND FUNDAMENT BOND FUND

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE HAVEN EUROPEAN VALUE FUND ASIAN VALUE FUND AMERICAN VALUE FUND FUNDAMENT BOND FUND PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE HAVEN EUROPEAN VALUE FUND ASIAN VALUE FUND AMERICAN VALUE FUND FUNDAMENT BOND FUND I. INLEIDING Safe Harbour Fund Management B.V. (de Beheerder ) is de beheerder van Haven

Nadere informatie

Leeswijzer. Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Staatsobligatiefonds 2016

Leeswijzer. Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Staatsobligatiefonds 2016 Leeswijzer Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Staatsobligatiefonds 2016 Dit document bevat de essentiële beleggersinformatie en de financiële bijsluiter van het BND Staatsobligatiefonds

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. 16 april 2014 I N H O U D 1. DOEL TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Dollar Fonds. aandelen serie 8 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Dollar Fonds. aandelen serie 8 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Dollar Fonds aandelen serie 8 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 mei 2012 1 / 12 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Euro Selectie Fonds. aandelen serie 6 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Euro Selectie Fonds. aandelen serie 6 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Euro Selectie Fonds aandelen serie 6 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 8 april 2011 1 / 11 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V.

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V. PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V. I Inleiding Keijser Capital Asset Management B.V. (de Directie ) voert de directie over Add Value Fund N.V. (hierna ook Add Value Fund of Fonds ). De Directie

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2015. BND Paraplufonds Collectief

Halfjaarverslag 2015. BND Paraplufonds Collectief Halfjaarverslag 2015 BND Paraplufonds Collectief Inhoud Samengestelde balans per 30 juni 2015 en samengestelde winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2015 30 juni 2015 2 Toelichting op de

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2013. Oikocredit Nederland Fonds

Halfjaarcijfers per 30 juni 2013. Oikocredit Nederland Fonds Halfjaarcijfers per 30 juni 2013 Oikocredit Nederland Fonds INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2013 2 Winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar 2013 3 Kasstroomoverzicht 4 Toelichting op

Nadere informatie

Inlegvel 1 Prospectus Finles Multi Strategy Hedge Fund (30 juni 2011)

Inlegvel 1 Prospectus Finles Multi Strategy Hedge Fund (30 juni 2011) Inlegvel 1 Prospectus Finles Multi Strategy Hedge Fund (30 juni 2011) Samenvoeging Raad van Toezicht Finles beleggingsfondsen en Raad van Commissarissen Finles N.V. Op de jaarvergadering van de Finles

Nadere informatie

FINANCIËLE BIJSLUITER SUBFONDS INDEX MIX FONDS DEFENSIEF. Inleiding

FINANCIËLE BIJSLUITER SUBFONDS INDEX MIX FONDS DEFENSIEF. Inleiding FINANCIËLE BIJSLUITER SUBFONDS INDEX MIX FONDS DEFENSIEF Inleiding Dit document is de financiële bijsluiter van het subfonds Index Mix Fonds Defensief. Het subfonds Index Mix Fonds Defensief is een subfonds

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Langlopend Obligatie Fonds. aandelen serie 4 in Allianz Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Langlopend Obligatie Fonds. aandelen serie 4 in Allianz Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Langlopend Obligatie Fonds aandelen serie 4 in Allianz Paraplufonds N.V. 15 SEPTEMBER 2015 1 / 11 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang

Nadere informatie

Algemeen. 6. Publicatie Priciples De meest actuele versie van deze Principles of Fund Governance is te vinden op www.gilissen.nl.

Algemeen. 6. Publicatie Priciples De meest actuele versie van deze Principles of Fund Governance is te vinden op www.gilissen.nl. FUND GOVERNANCE Algemeen 1. Compliance functie Een directielid van de Beheerder is aangesteld als Compliance Officer. Deze ziet toe op de correcte naleving van: (i) de Prospectussen van de TG Fondsen;

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund ("Fonds F") (Aandelen serie Fonds F) Aanvullend prospectus. 17 december 2014

Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund (Fonds F) (Aandelen serie Fonds F) Aanvullend prospectus. 17 december 2014 Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund ("Fonds F") (Aandelen serie Fonds F) Aanvullend prospectus 17 december 2014 02 Inhoud pagina I. Belangrijke informatie 3 A. Inleiding 3 B. Algemeen 4 C. Beleggingsdoel

Nadere informatie

Aanvullend prospectus. Achmea paraplu fonds A

Aanvullend prospectus. Achmea paraplu fonds A Aanvullend prospectus Achmea paraplu fonds A Inlegvel behorende bij het aanvullend Prospectus Achmea paraplu fonds A Inlegvel per 1 januari 2017 Wijziging benchmark Beleggingspool Achmea Aandelen Wereldwijd

Nadere informatie

De Beheerder maakt geen onderdeel uit van een financiële groep. De Beheerder heeft een deel van zijn werkzaamheden uitbesteed aan de Administrateur.

De Beheerder maakt geen onderdeel uit van een financiële groep. De Beheerder heeft een deel van zijn werkzaamheden uitbesteed aan de Administrateur. FINANCIËLE BIJSLUITER VAN HET COMMODITY DISCOVERY FUND Bijgewerkt tot 12 april 2012 Dit document is de financiële bijsluiter van het Commodity Discovery Fund (hierna ook: het Fonds ). De financiële bijsluiter

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS HOF HOORNEMAN OBLIGATIE FONDS

AANVULLEND PROSPECTUS HOF HOORNEMAN OBLIGATIE FONDS AANVULLEND PROSPECTUS HOF HOORNEMAN OBLIGATIE FONDS Aandelenserie 4 in het kapitaal van Hof Hoorneman Investment Funds NV, een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Gouda

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Equity Income Fund ("Fonds D") (Aandelen serie Fonds D) Aanvullend prospectus. 17 december 2014

Insinger de Beaufort Equity Income Fund (Fonds D) (Aandelen serie Fonds D) Aanvullend prospectus. 17 december 2014 Insinger de Beaufort Equity Income Fund ("Fonds D") (Aandelen serie Fonds D) Aanvullend prospectus 17 december 2014 02 Inhoud pagina I. Belangrijke informatie 3 A. Inleiding 3 B. Algemeen 3 C. Beleggingsbeleid

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus FBTO Oranje Rente Fonds

Aanvullend Prospectus FBTO Oranje Rente Fonds Aanvullend Prospectus FBTO Oranje Rente Fonds Aanvullend Prospectus FBTO Oranje Rente Fonds Dit Aanvullend Prospectus maakt onderdeel uit van het Prospectus van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Equity Income Fund ("Fonds D") (Aandelen serie Fonds D) Aanvullend prospectus Juli 2008

Insinger de Beaufort Equity Income Fund (Fonds D) (Aandelen serie Fonds D) Aanvullend prospectus Juli 2008 Insinger de Beaufort Equity Income Fund ("Fonds D") (Aandelen serie Fonds D) Aanvullend prospectus Juli 2008 02 02 Inhoud pagina I. Belangrijke informatie 3 A. Inleiding 3 B. Algemeen 3 C. Beleggingsbeleid

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Equity Income Fund ("Fonds D") (Aandelen serie Fonds D) Aanvullend prospectus Juni 2011

Insinger de Beaufort Equity Income Fund (Fonds D) (Aandelen serie Fonds D) Aanvullend prospectus Juni 2011 Insinger de Beaufort Equity Income Fund ("Fonds D") (Aandelen serie Fonds D) Aanvullend prospectus Juni 2011 02 Inhoud pagina I. Belangrijke informatie 3 A. Inleiding 3 B. Algemeen 3 C. Beleggingsbeleid

Nadere informatie

American Value Fund. Halfjaarverslag. over de periode 5 november 2009 (datum van oprichting) tot en met 30 juni 2010

American Value Fund. Halfjaarverslag. over de periode 5 november 2009 (datum van oprichting) tot en met 30 juni 2010 Halfjaarverslag over de periode 5 november 2009 (datum van oprichting) tot en met 30 juni 2010 Algemene informatie American Value Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe

Nadere informatie

Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V.

Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V. Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V. Algemeen 1. Waarom wordt Robeco Life Cycle Funds N.V. geliquideerd? 2. Waarheen wordt het geliquideerde vermogen overgebracht?

Nadere informatie

Fundament Bond Fund. Jaarverslag

Fundament Bond Fund. Jaarverslag Jaarverslag 2012 Algemene informatie Fundament Bond Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management B.V. Javastraat 24 2585 AN Den Haag Bewaarder : Stichting

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 30 juni 2010 3 - Winst- en verliesrekening over eerste halfjaar 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst- en Verliesrekening

Nadere informatie

Financiële Bijsluiter Theta Legends Fund

Financiële Bijsluiter Theta Legends Fund Financiële Bijsluiter Theta Legends Fund Bij of krachtens de wet voorgeschreven productinformatie over het product Theta Legends Fund. Voor producten als Theta Legends Fund is het opstellen van een financiële

Nadere informatie

BND Wereld Indexfonds - Hedged Leeswijzer

BND Wereld Indexfonds - Hedged Leeswijzer BND Wereld Indexfonds - Hedged Leeswijzer Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter Dit document bevat de essentiële beleggersinformatie en de financiële bijsluiter van het BND Wereld Indexfonds

Nadere informatie

Strategy-prospectussen dd. 5 februari 2015 van:

Strategy-prospectussen dd. 5 februari 2015 van: Strategy-prospectussen dd. 5 februari 2015 van: O&E Fixed Income Strategy (pagina 2) O&E Fixed Income Strategy Multi Asset (pagina 5) O&E Global Equity Strategy (pagina 8) O&E Hedge Fund Strategy (pagina

Nadere informatie

Financiële bijsluiter MeesPierson Vastgoedfonds II CV

Financiële bijsluiter MeesPierson Vastgoedfonds II CV Financiële bijsluiter MeesPierson Vastgoedfonds II CV Krachtens de Wet op het Financieel Toezicht ( Wft ) voorgeschreven productinformatie over het MeesPierson Vastgoedfonds II CV ( het Fonds ). Over de

Nadere informatie

Informatiememorandum. Werknemers Pensioen Mixfondsen

Informatiememorandum. Werknemers Pensioen Mixfondsen Informatiememorandum Werknemers Pensioen Mixfondsen Werknemers Pensioen Mixfonds - Defensief Werknemers Pensioen Mixfonds Werknemers Pensioen Mixfonds - Offensief ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus. Centraal Beheer Achmea Depositofonds

Aanvullend Prospectus. Centraal Beheer Achmea Depositofonds ros pec tus Aanvullend Prospectus Centraal Beheer Achmea Depositofonds Aanvullend Prospectus Dit Aanvullend Prospectus maakt onderdeel uit van het Prospectus van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen

Nadere informatie

FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V.

FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V. FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V. I. INLEIDING Doel Delta Lloyd Asset Management N.V. (DLAM) wenst de DUFAS Principles of Fund Governance na te leven. De onderhavige code heeft

Nadere informatie

Prospectus MEEWIND paraplufonds & Aanvullend prospectus subfonds ZEEWIND 1

Prospectus MEEWIND paraplufonds & Aanvullend prospectus subfonds ZEEWIND 1 MEEWIND PARAPLUFONDS DUURZAME ENERGIEPROJECTEN Prospectus MEEWIND paraplufonds & Aanvullend prospectus subfonds ZEEWIND 1 DATUM 14 FEBRUARI 2008 Beheerder: Seawind Capital Partners BV Bewaarder: Vereenigd

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Oikocredit Nederland Fonds

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Oikocredit Nederland Fonds Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Oikocredit Nederland Fonds INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2015 2 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2015 3 Kasstroomoverzicht 4 Toelichting op

Nadere informatie

Asia Pacific Performance

Asia Pacific Performance Essentiële Beleggersinformatie 26 juni 2015 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

Voorwaarden van Beheer en Bewaring van de AEGON Basisfondsen

Voorwaarden van Beheer en Bewaring van de AEGON Basisfondsen Voorwaarden van Beheer en Bewaring van de AEGON Basisfondsen Voorwaarden van Beheer en Bewaring (AEGON Basisfondsen) Dit zijn de Voorwaarden van Beheer en Bewaring van elk AEGON Basisfonds, vastgesteld

Nadere informatie

31.07.2015 VOORSTEL EN TOELICHTING TOT WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN VAN DEELNAME VAN

31.07.2015 VOORSTEL EN TOELICHTING TOT WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN VAN DEELNAME VAN DELTA LLOYD CORPORATE BOND FUND, DELTA LLOYD COLLATERALIZED BOND FUND, DELTA LLOYD SOVEREIGN BOND FUND, DELTA LLOYD SOVEREIGN LT BOND FUND, DELTA LLOYD SOVEREIGN XLT BOND FUND, DELTA LLOYD SUB SOVEREIGN

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. BNG Kapitaalmarkt Fonds BNG APPA Fonds. juli 2014

AANVULLEND PROSPECTUS. BNG Kapitaalmarkt Fonds BNG APPA Fonds. juli 2014 AANVULLEND PROSPECTUS BNG Kapitaalmarkt Fonds BNG APPA Fonds juli 2014 JZ/1609405/aw BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Aanvullend Prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en maakt onderdeel uit van, het

Nadere informatie

Financiële bijsluiter VBI Winkelfonds N.V. - Retail Index Certificaten

Financiële bijsluiter VBI Winkelfonds N.V. - Retail Index Certificaten Financiële bijsluiter VBI Winkelfonds N.V. - Retail Index Certificaten Het doel van deze financiële bijsluiter is om u op een vaste bij wet voorgeschreven vorm op hoofdlijnen een beeld te geven van Retail

Nadere informatie

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage.

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage. Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Safe Harbour Fund Management B.V. Halfjaar bericht boekjaar 2011

Safe Harbour Fund Management B.V. Halfjaar bericht boekjaar 2011 Safe Harbour Fund Management B.V. Halfjaar bericht boekjaar 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina Halfjaar-bericht 2011 Verslag van directie 1 Halfjaarrekening 4 Balans 5 Winst-en-verliesrekening 6 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus FBTO. Depositofonds

Aanvullend Prospectus FBTO. Depositofonds Aanvullend Prospectus FBTO Depositofonds Depositofonds fbto.nl FBTO Depositofonds Dit Aanvullend Prospectus maakt onderdeel uit van het Prospectus van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. en moet

Nadere informatie

GFH Europees Aandelen Fonds. Jaarverslag 2014

GFH Europees Aandelen Fonds. Jaarverslag 2014 GFH Europees Aandelen Fonds Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Profiel 3 Kerncijfers 7 Jaarrekening 2014 8 Balans per 31 december 2014 9 Winst- en verliesrekening 2014 10 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarrekening 2010 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS

Jaarrekening 2010 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS Jaarrekening 2010 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag 2 Balans per 31 december 2010 4 Staat van baten en lasten over 2010 5 Toelichting op de Jaarrekening 2010 6 Toelichting

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. BNG Kapitaalmarkt Fonds BNG Government Bond Fonds. juli 2014

AANVULLEND PROSPECTUS. BNG Kapitaalmarkt Fonds BNG Government Bond Fonds. juli 2014 AANVULLEND PROSPECTUS BNG Kapitaalmarkt Fonds BNG Government Bond Fonds juli 2014 JZ/1609404/aw BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Aanvullend Prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en maakt onderdeel

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie

Nadere informatie

Halfjaarverslag BND Wereld Indexfonds

Halfjaarverslag BND Wereld Indexfonds BND Wereld Indexfonds Inhoud Samengestelde balans per 30 juni 2016 en samengestelde winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2016 30 juni 2016 3 Toelichting op de balans per 30 juni 2016 en

Nadere informatie

Wat zijn de financiële risico s van een belegging in aandelen in DIM Vastgoed? DIM Vastgoed N.V.

Wat zijn de financiële risico s van een belegging in aandelen in DIM Vastgoed? DIM Vastgoed N.V. Deze financiële bijsluiter is bijgewerkt tot en met 13 juni 2005. Bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie over een belegging in aandelen in Over de financiële bijsluiter Voor producten als

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

HEK Asian Value Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011

HEK Asian Value Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Halfjaarverslag over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Algemene informatie HEK Asian Value Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management

Nadere informatie