Inhoudsopgave. Paragraaf Inhoud Pagina

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. Paragraaf Inhoud Pagina"

Transcriptie

1 Prospectus 1

2 Inhoudsopgave Paragraaf Inhoud Pagina 1 Inhoudsopgave 2 2 Profielschets 3 3 Belangrijke informatie 4 4 Beleggingsbeleid 5,6,7 5 Risico's 8,9,10,11 6 Raad van toezicht 12,13 7 Toetreding en uittreding 14,15 8 Vaststelling netto vermogenswaarde 16 9 Dividendbeleid Vergoedingen en kosten 18 2

3 Paragraaf 2 profielschets Profielschets MBBF-capital belegt primair in Europese aandelen. Verder worden de macroeconomische trends geanalyseerd. De aandelen in onze portefeuille worden geselecteerd op basis van een aantal criteria: - MBBF-indicator - Eigen vermogen t.o.v. vreemd vermogen van een onderneming - Eigen vermogen per aandeel - Dividend beleid van de onderneming - Hoogste en laagste koers van het aandeel in de laatste 10 jaar - Marktpositie van de onderneming MBBF-capital maakt gebruik van een zelf ontwikkeld programma om de beleggingsvisie te versterken met behulp van derivaten. Posities in derivaten zullen gedekt dienen te zijn door de onderliggende aandelen, dan wel door liquiditeiten. Dit houdt dus in dat MBBF-capital NIET belegt met geleend geld. Tenslotte behoudt MBBF-capital zich het recht voor om, indien marktomstandigheden daartoe aanleiding geven, uitsluitend cash of obligaties aan te houden. 3

4 Paragraaf 3 Belangrijke informatie Lid 1 Waarschuwing Potentiële beleggers in MBBF-capital worden er nadrukkelijk op gewezen dat aan het beleggen in MBBF-capital financiële risico's zijn verbonden. Zij dienen dan ook goede nota te nemen van de volledige inhoud van het Prospectus. Lid 2 Datum van oprichting MBBF-capital is opgericht op Lid 3 De Directie De directie van MBBF-capital bestaat uit de heer M.J.W. Benders en mevrouw C.C.H. Benders Vlieks Lid 4 Eventueel door derden over MBBF-capital verstrekte informatie MBBF-capital is niet verantwoordelijk voor door derden over MBBF-capital verstrekte informatie die niet in overeenstemming is met de inhoud van dit Prospectus. Lid 5 Beperkingen ten aanzien van de verspreiding van dit Prospectus in andere landen. De afgifte en verspreiding van het Prospectus, evenals het aanbieden of verkopen van Participaties in MBBF-capital kunnen in bepaalde rechtsgebieden onderworpen zijn aan (wettelijke) beperkingen. MBBF-capital verzoekt personen die in het bezit komen van het Prospectus zich op de hoogte te stellen van die beperkingen en zich daaraan te houden. Het Prospectus is geen aanbod van enig effect of uitnodiging tot het doen van een zodanig aanbod aan een persoon in enige jurisdictie waar dit volgens de daar toepasselijke regelgeving niet geoorloofd is. MBBF-capital is niet aansprakelijk voor welke schending dan ook van enige zodanige beperking door wie dan ook, ongeacht of deze persoon een potentiële koper van Participaties is of niet. 4

5 Paragraaf 4 Beleggingsbeleid Lid 1 Beleggingsdoelstelling MBBF-capital heeft als doelstelling het op termijn laten groeien van vermogen tegen een aanvaardbaar risico. MBBF-capital streeft naar een gemiddeld rendement op lange termijn (meer dan 10 jaar) van minimaal 7% per jaar, na aftrek van alle kosten. MBBF-capital wil deze doelstelling behalen door gemiddeld 5% beter te presteren dan de AEX-index Lid 2 Stijl MBBF-capital belegt primair in europese aandelen. Verder worden de macro-economische trends geanalyseerd Om de AEX-index met gemiddeld meer dan 5% te verslaan heeft MBBF-capital een systeem ontwikkeld dat een aantal kernpunten bevat. Zo wordt er onder meer gekeken naar de verhouding eigen vermogen versus vreemd vermogen, naar de dividendpolitiek van de onderneming, de koersfluctuatie (hoog versus laag), de marktpositionering van de onderneming, de historie alsmede de trend van de onderneming. Ten tweede heeft MBBF-capital een programma ontwikkeld om de beleggingsvisie te versterken met behulp van derivaten. Posities in derivaten zullen gedekt dienen te zijn door de onderliggende aandelen, dan wel door liquiditeiten. Ten derde behoudt MBBF-capital zich het recht voor om, indien marktomstandigheden daartoe aanleiding geven, uitsluitend cash of obligaties aan te houden. 5

6 Investeringstabel Stand aex 365,00 waarde portefeuille ,40 Stand aex , , , , , , , , , , , , ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,71 aan te houden banksaldo Het aan te houden banksaldo kan ook worden geïnvesteerd in obligaties. 6

7 Paragraaf 4 Beleggingsbeleid Lid 3 Risicobeheersing Met betrekking tot het aan te houden banksaldo hanteerd MBBF-capital een investeringstabel. Op deze manier proberen we het verlies bij een eventuele daling te beperken. Uit de tabel kunt u opmerken dat we bij een stand van de AEX-index kleiner als 200 punten, we het totale vermogen kunnen investeren. Als de AEX-index gaat stijgen, gaan we winst nemen, en zullen we onze aandelenposities weer langzaam gaan afbouwen. Deze investeringstabel is een handvat om onze doelstellingen te behalen. 7

8 Paragraaf 5 Risico's Lid 1 Financiële risico's De waardeontwikkeling van het percentage deelneming in MBBF-capital is afhankelijk van de ontwikkelingen op de kapitaal-,effecten-,valuta- en goederenmarkten. De mogelijkheid bestaat dat uw belegging weinig tot geen inkomsten zal genereren en dat uw inleg bij een ongunstig koersverloop geheel of ten dele verloren gaat. Lid 2 Marktrisico De beleggingen van MBBF-capital zijn blootgesteld aan normale marktschommelingen en risico s inherent aan het beleggen in financiële instrumenten. De waarde van de onderliggende beleggingen kan fluctueren en kan toe- of afnemen door een groot aantal factoren zoals, verwachtingen ten aanzien van economische groei, Inflatie en prijsontwikkeling op goederen- en valutamarkten. Daarnaast kan de waarde van de beleggingen fluctueren als gevolg van bijvoorbeeld politieke en monetaire ontwikkelingen. Marktrisico s kunnen verschillen per beleggingscategorie maar nemen toe door beperking van de spreiding van de beleggingen tot een bepaalde regio, sector en/of door de keuze van individuele beleggingen. Het is mogelijk dat de hele markt of een bepaalde regio of sector daalt. Voor beleggingen in aandelen verschillen marktrisico s per sector en per land. Marktrisico s voor beleggingen in aandelen worden beïnvloed door een veelheid van factoren, waaronder de vooruitzichten met betrekking tot de economische groei, het inflatietempo en de prijsontwikkeling op de goederenen valutamarkten. Hoe groter de fluctuatie in de ontwikkeling van deze factoren, des te groter is het marktrisico. Naarmate de spreiding over regio s en sectoren afneemt, neemt het marktrisico toe. Lid 3 Rendementsrisico Het rendement dat MBBF-capital realiseert tussen het moment van aankoop van een participatie en verkoop van een participatie in MBBF-capital staat vooraf niet vast en wordt op geen enkele wijze door MBBF-capital gegarandeerd. Daarnaast staat niet vast dat MBBF-capital zijn beleggingsdoelstelling zal halen. MBBF-capital kan de verdeling van de door hem geselecteerde beleggingen over de diverse categorieën aanpassen op basis van de marktvooruitzichten. De geselecteerde individuele beleggingen kunnen zowel een positieve als negatieve invloed hebben op het rendement en het risico van een participatie. 8

9 Paragraaf 5 Risico's Lid 4 Valutarisico MBBF-capital belegd zijn gehele portefeuille in producten die uitsluitend genoteerd zijn in euro s. De waarde van de beleggingen kunnen toch worden beïnvloed door de ontwikkelingen van de schommelingen in de andere valutakoersen ten opzichte van de eurokoers. Dit betekent dat de resultaten van de portefeuille door valutabewegingen kunnen worden beïnvloed, zowel positief als negatief. Lid 5 Concentratierisico MBBF-capital kan haar beleggingen beperken tot beleggingen in effecten van ondernemingen actief in de zelfde sector, regio of op dezelfde markt. Hierdoor kunnen gebeurtenissen die van invloed zijn op deze ondernemingen, de waarde van de portefeuille meer beïnvloeden, zowel positief als negatief, dan bij een minder geconcentreerde portefeuille. Lid 6 Financieringsrisico MBBF-capital zal op geen enkele manier beleggingen financieren met vreemd vermogen. Omdat er geen gebruik wordt gemaakt van vreemd vermogen, zullen er ook geen rentekosten invloed hebben op het beleggingsresultaat. Lid 7 Liquiditeitsrisico Het is mogelijk dat beleggingen niet tijdig en/of tegen ongunstige voorwaarden kunnen worden verkocht vanwege gebrek aan liquiditeit in de markt in het kader van vraag en aanbod 9

10 Paragraaf 5 Risico's Lid 8 Fiscaal risico Het van toepassing zijnde fiscale regime kan veranderen gedurende het bestaan van MBBF-capital, als gevolg van veranderingen, al dan niet met terugwerkende kracht, in de (fiscale) wetgeving en jurisprudentie. Dit kan mede gevolgen hebben voor eventuele teruggaven door de betreffende fiscale autoriteiten. Hierdoor is het niet mogelijk de juiste, van toepassing zijnde, fiscale behandeling op enig moment te voorspellen. Potentiële deelnemers die twijfel hebben over hun fiscale positie worden geadviseerd hun eigen belastingadviseur te raadplegen. Indien MBBF-capital op enig moment niet (meer) voldoet aan een van de vereisten voor toepassing van het regime van de Box 3 belegging zoals beschreven in het prospectus, kan MBBF-capital tegen het normale tarief onderworpen worden aan de vennootschapsbelasting. Lid 9 Systeemrisico Door gebeurtenissen in de wereld of activiteiten van één of meerdere grote partijen in de financiële markten kunnen er verstoringen optreden in het normale functioneren van deze financiële markten. Hierdoor zouden grote verliezen kunnen ontstaan ten gevolge van door die verstoringen verwezenlijkte liquiditeitsrisico's en tegenpartijrisico's Lid 10 Tegenpartijrisico Het risico dat een uitgevende instelling of tegenpartij in gebreke blijft bij de nakoming van haar verplichtingen. 10

11 Paragraaf 5 Risico's Lid 11 Verhandelbaarheidsrisico MBBF-capital kan in theorie op ieder moment worden geconfronteerd met een groot aantal verzoeken tot opname/uitbetaling. In een dergelijk geval moeten mogelijk op korte termijn beleggingen worden verkocht om aan de betalingsverplichting te voldoen. Dit kan nadelig zijn voor de resultaten van MBBF-capital. In uitzonderlijke situaties zal de beleggingsinstelling voor korte of lange tijd geen opnames/uitbetalingen kunnen verrichten. Hiervan kan sprake zijn in een situatie waardoor Euronext Amsterdam besluit de handel in de aandelen op te schorten of tot stand gekomen transacties te vernietigen op grond van haar regelingen. Lid 12 Afwikkelingsrisico MBBF-capital is blootgesteld aan het risico dat een afwikkeling via een betaalsysteem niet plaatsvindt zoals verwacht, omdat de betaling of levering van de financiële instrumenten door een tegenpartij niet, niet op tijd of niet zoals verwacht. Een partij kan geld of financiële instrumenten te laat of niet leveren. Het niet nakomen van dergelijke verplichtingen kan leiden tot verliezen voor MBBF-capital. Lid 13 Bewaarnemingsrisico MBBF-capital loopt het risico in bewaring gegeven financiële instrumenten en gelden te verliezen als gevolg van insolvabiliteit, nalatigheid of frauduleuze handelingen van de bewaarder van die financiële instrumenten. Lid 14 Inflatierisico Door inflatie (waardevermindering van geld) kunnen de reële beleggingsopbrengsten worden aangetast. 11

12 Paragraaf 6 Raad van Toezicht Lid 1 Rol MBBF-capital heeft een Raad van Toezicht die : (i) (ii) (iii) (iiii) er op toe zal zien dat MBBF-capital zich houdt aan het bepaalde in het prospectus; MBBF-capital (gevraagd en ongevraagd) met raad terzijde zal staan; door MBBF-capital geraadpleegd zal worden als kritisch en deskundig klankbord over strategische beleggingsbeslissingen. de RvT dient de belangen van de Participanten te behartigen. Hiertoe controleerd hij of MBBF-capital het beleggingsbeleid uitvoert conform wat daarover in het prospectus is bepaald. Daarnaast ziet hij er op toe dat de uitgaande geldstromen van MBBF-capital overeenkomen met daadwerkelijk gemaakte kosten, en dat uittredende Participanten een correcte vergoeding ontvangen. Tevens wordt gecontroleerd of toetredende Participanten het juiste aantal Participaties ontvangen. Lid 2 Leden van de Raad van Toezicht: De leden van de RvT zijn de heer Mr. dr. P. Volders MMP en de heer J. Feringa RA. 12

13 Paragraaf 6 Raad van Toezicht Lid 3 Verantwoordelijkheid MBBF-capital is verantwoordelijk voor het naleven van het in het Prospectus bepaalde. De leden van de Raad van Toezicht sluiten iedere aansprakelijkheid voor het door hen uitgeoefende toezicht en de door hen gegeven adviezen uit. Participanten verklaren door toetreding tot MBBF-capital de leden van de Raad van Toezicht ter zake nimmer aansprakelijk te zullen stellen. Lid 4 Kosten De kosten verbonden aan de Raad van Toezicht zullen door MBBF-capital worden gedragen. 13

14 Paragraaf 7 Toetreding en uittreding Lid 1 Kosten van toetreden en uittreden De kosten van toetreden en uittreden bedragen 1 %, met een minimum van 100,00 en worden berekend over het bedrag van de Inleg of het op te nemen bedrag. Een eerste deel 0,25% zal toekomen aan de directie van MBBF-capital. Het tweede deel 0,75% komt ten goede aan de administratierekening van MBBF-capital ter dekking van algemene kosten. Lid 2 Voorwaarden toetreden en uittreden Uittreders kunnen uitsluitend middels uitschrijving via de website (een deel van) hun participaties aanbieden aan het fonds. Bestaande participaties dienen altijd aan MBBF-capital te worden aangeboden en zijn niet vrij verhandelbaar. Bij kennisgeving van uittreding behoudt MBBF-capital zich een periode van 8 weken voor om tot uitkering van contanten over te gaan. Participanten die op enig moment 5% of meer, van het totaal aan uitstaande participaties in MBBF-capital, willen opnemen dienen dit minimaal 4 weken vooruit te melden. Dit kan uitsluitend en alleen via de website van MBBF-capital. Participanten die een deel of al hun participaties in MBBF-capital willen verkopen Dienen dit s'zondags voor uur vooruit te melden. Dit kan uitsluitend en alleen via de website van MBBF-capital. Toetredende participanten dienen een copie indentiteitsbewijs, inclusief een verklaring van de notaris die hun identiteit bevestigd te zenden aan: MBBF-capital t.a.v. Afdeling Participaties P/a Maastrichterlaan EP Vaals Bij ontvangst van de juiste bescheiden zal de nieuwe participant een krijgen ter bevestiging van de ontvangst en goedkeuring van de bescheiden. 14

15 Paragraaf 7 Toetreding en uittreding Lid 3 Beperking bij uittreden. Voor alle participanten geldt dat het niet mogelijk is om participaties te verkopen bij een AEX-index stand van 300 punten en minder. Bij het verkopen van participaties geldt verder dat de netto waarde van de resterende participaties van een participant niet onder de 5000,00 mogen komen. In dat geval dient de participant zijn gehele bezit in MBBF-capital te sluiten. Lid 4 Minimaal deelnamebedrag Er kan voor een minimum bedrag van 5000,00 worden deelgenomen in MBBF-capital. 15

16 Paragraaf 8 Vaststelling netto vermogenswaarde Vaststelling waarde Participatie MBBF-capital stelt de waarde van de participaties telkens op woensdag na uur vast. Deze waardes kunt u vinden op de website Verder zullen deze weekelijkse waarden van de participaties in een grafiekvorm worden getoond. Het jaarlijkse rendement van MBBF-capital wordt afgezet ten opzichte van de prestatie van de AEX-index. De totale waarde alsmede de hoeveelheid stortingen en opnames van uw eigen hoeveelheid participaties kunt u zien door in te loggen op uw persoonlijke pagina van MBBF-capital. 16

17 Paragraaf 9 Dividendbeleid Dividendbeleid MBBF-capital keert geen dividend uit. 17

18 Paragraaf 10 Vergoedingen en kosten Lid 1 Kosten De totale kosten van MBBF-capital bedragen op jaarbasis 2%. Lid 2 Vergoeding Accountant De Wft schrijft voor om de controle te laten uitvoeren door een accountant die op een door de AFM goedgekeurde lijst met accountants staat. Verder houdt MBBF-capital zich aan de regels zoals die zijn opgesteld door de AFM. Lid 3 Transactiekosten De transactiekosten worden verdisconteerd in de aan- en verkoopkoers en worden niet apart ten laste van het resultaat gebracht. Lid 4 Prestatievergoeding De directie zal geen extra prestatievergoeding vragen omdat dit in zijn ogen het risico op onverantwoorde keuzes kan verhogen ten einde een extra rendement te behalen. Lid 5 Tijdstip in rekening brengen Beheervergoeding De vergoeding die MBBF-capital in rekening brengt zal in een verhouding van 1/52e deel per week in rekening worden gebracht op het totale vermogen van MBBF-capital. Het is hierdoor mogelijk om eens per week de koers van de participaties te bepalen. Dit bied dan tevens de Participanten de mogelijkheid om toe of uit te treden. 18

Hoofbosch BELEGGINGSFONDS. Prospectus

Hoofbosch BELEGGINGSFONDS. Prospectus Hoofbosch BELEGGINGSFONDS Prospectus Prospectus Hoofbosch per 1 september 2007 PROFIELSCHETS Beleggingsbeleid Beleggingsfonds Hoofbosch (het Fonds ) belegt hoofdzakelijk in aandelen van solide ondernemingen

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE

BELANGRIJKE INFORMATIE Prospectus BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Prospectus is vastgesteld te Amsterdam in januari 2013 en is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van het Waardegroeifonds Management B.V. (de Beheerder),

Nadere informatie

INFORMATIEDOCUMENT VAN HET FROG FUND

INFORMATIEDOCUMENT VAN HET FROG FUND INFORMATIEDOCUMENT INFORMATIEDOCUMENT VAN HET FROG FUND Dit document (het Informatiedocument ) verschaft informatie over het Frog Fund (hierna ook: het Fonds ). Het bevat informatie over het beleggingsfonds

Nadere informatie

De Beheerder beschikt over een vergunning voor het Fonds als bedoeld in artikel 2:65 van de Wet op het financieel toezicht (de Wft ).

De Beheerder beschikt over een vergunning voor het Fonds als bedoeld in artikel 2:65 van de Wet op het financieel toezicht (de Wft ). FINANCIELE BIJSLUITER VAN FUNDAMENT BOND FUND Dit document is de financiële bijsluiter van Fundament Bond Fund (hierna ook: het Fonds ). De financiële bijsluiter bevat de bij of krachtens de wet voorgeschreven

Nadere informatie

Prospectus ASR Mixfondsen

Prospectus ASR Mixfondsen Prospectus ASR Mixfondsen ASR Mixfonds I ASR Mixfonds II ASR Mixfonds III ASR Mixfonds IV ASR Mixfonds V ASR Mixfonds VI ASR Mixfonds VII ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht

Nadere informatie

HEK AMERICAN VALUE FUND

HEK AMERICAN VALUE FUND prospectus HEK AMERICAN VALUE FUND een open-end beleggingsfonds gevestigd te s Gravenhage 30-9-2013-1 - INHOUDSOPGAVE Paragraaf Inhoud Pagina Definities 3 Belangrijke informatie 5 Profiel belegger 6 1

Nadere informatie

Prospectus ASR Beleggingsfondsen

Prospectus ASR Beleggingsfondsen Prospectus ASR Beleggingsfondsen Gevestigd te Utrecht ASR Euro Aandelen Fonds ASR Geldmarkt Fonds ASR Euro Staatsobligatie Fonds ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan

Nadere informatie

fonds janssen aandelen PROSPECTUS een open-end beleggingsfonds gevestigd te Arnhem

fonds janssen aandelen PROSPECTUS een open-end beleggingsfonds gevestigd te Arnhem fonds janssen aandelen PROSPECTUS een open-end beleggingsfonds gevestigd te Arnhem INHOUDSOPGAVE Paragraaf Inhoud Pagina Definities 3 Belangrijke informatie 5 Profiel belegger 7 1 Structuur, algemene informatie

Nadere informatie

Prospectus. van het. GFH Paraplufonds. december 2013. Prospectus van het GHF Paraplufonds

Prospectus. van het. GFH Paraplufonds. december 2013. Prospectus van het GHF Paraplufonds Prospectus van het GFH Paraplufonds december 2013 Prospectus van het GFH Paraplufonds... 0 1. BELANGRIJKE INFORMATIE... 2 2. DEFINITIES... 3 3. FONDS, BEHEERDER EN BEWAARDER... 6 4. BELEGGINGSBELEID...

Nadere informatie

Beleggingsfondsen. Aanvullend Prospectus. Achmea Beleggingsfondsen N.V.

Beleggingsfondsen. Aanvullend Prospectus. Achmea Beleggingsfondsen N.V. Aanvullend Prospectus Beleggingsfondsen Achmea Beleggingsfondsen N.V. Achmea Adres XX 1234 XX Plaatsnaam Telefoon (030) 123 45 67 Fax (030) 123 45 67 Achmea@achmea.nl Artikelcode Inhoudsopgave Aanvullend

Nadere informatie

AEGON Paraplufonds I. Prospectus

AEGON Paraplufonds I. Prospectus AEGON Paraplufonds I Prospectus Inleiding Het AEGON Paraplufonds I (het AEGON Paraplufonds ), dat op 19 april 2000 tot stand is gekomen, is een initiatief van AEGON Bank. Het beoogt beleggers, Participanten

Nadere informatie

Mn Services Levensloop Fonds

Mn Services Levensloop Fonds Supplement betreffende Mn Services Levensloop Fonds Subfonds: Staal Mn Services Inhoudsopgave 1. Belangrijke informatie 3 1.1 Inleiding 3 1.2. Algemene informatie 4 2. Subfonds: Staal Mn Services 6 2.1

Nadere informatie

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V.

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V. Inlegvel bij het supplement met betrekking tot het ING Industrials Fund dd. 31 juli 2012, behorende bij het prospectus van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V. In het supplement van het Subfonds wordt op

Nadere informatie

(beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal)

(beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) (beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) PROSPECTUS 1 juli 2011 BELANGRIJKE INFORMATIE Waarschuwing Beleggers die geïnteresseerd zijn in gewone aandelen in het kapitaal van T&P Allegretto Fund

Nadere informatie

Prospectus. inzake. (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012

Prospectus. inzake. (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012 Prospectus inzake (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012 INHOUD Pagina Belangrijke informatie 3 1 Alpha High Performance Fund - Algemeen 4 - Structuur 5 - Subfondsen 6 2 Beleggingen

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Fund aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 juli 2013 1 / 12 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met,

Nadere informatie

Prospectus. Wereld Index Mixpool

Prospectus. Wereld Index Mixpool Prospectus Wereld Index Mixpool d.d. 2 januari 2015 Inleiding Dit prospectus is opgesteld door ACTIAM N.V. ( ACTIAM ) Dit prospectus is per 2 januari 2015 gepubliceerd en treedt vanaf die datum in werking.

Nadere informatie

HOF HOORNEMAN VALUE FUND

HOF HOORNEMAN VALUE FUND AANVULLEND PROSPECTUS HOF HOORNEMAN VALUE FUND Aandelenserie 1 in het kapitaal van Hof Hoorneman Investment Funds NV, een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Gouda INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Mn Services Levensloop Fonds

Mn Services Levensloop Fonds Supplement betreffende Mn Services Levensloop Fonds Subfonds: Brons Mn Services Inhoudsopgave 1. Belangrijke informatie 3 1.1 Inleiding 3 1.2. Algemene informatie 4 2. Subfonds: Brons Mn Services 6 2.1

Nadere informatie

PROSPECTUS Finles Multi Strategy Hedge Fund

PROSPECTUS Finles Multi Strategy Hedge Fund PROSPECTUS Finles Multi Strategy Hedge Fund INHOUDSOPGAVE I INLEIDING... 2 1. Belangrijke Informatie... 2 2. Het Finles Multi Strategy Hedge Fund... 2 3. Waarschuwing... 2 4. Finles N.V.... 3 5. Definities...

Nadere informatie

Prospectus Delta Lloyd Fixed Income Umbrella

Prospectus Delta Lloyd Fixed Income Umbrella 1 januari 2015 Prospectus Delta Lloyd Fixed Income Umbrella Inleiding In dit prospectus vindt u informatie waarmee u zich als belegger een oordeel kunt vormen over de participaties in de subfondsen van

Nadere informatie

Aanvullende prospectus All Star Clone. Aanvulling op het Prospectus van het Paraplufonds Caesar Capital Paraplufonds

Aanvullende prospectus All Star Clone. Aanvulling op het Prospectus van het Paraplufonds Caesar Capital Paraplufonds Aanvullende prospectus All Star Clone Aanvulling op het Prospectus van het Paraplufonds Caesar Capital Paraplufonds Beheerder: Caesar Capital Fondsbeheer B.V. Datum: 23 juni 2014 Aanvullende Prospectus

Nadere informatie

BNP Paribas Fund III N.V.

BNP Paribas Fund III N.V. BNP Paribas Fund III N.V. Prospectus 23 november 2012 Belangrijke informatie Beleggers in aandelen van elk Subfonds (zoals hierna gedefinieerd) respectievelijk elke Klasse (zoals hierna gedefinieerd) van

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus FBTO. Aandelenfonds

Aanvullend Prospectus FBTO. Aandelenfonds Aanvullend Prospectus FBTO Aandelenfonds Nederland Aandelenfonds fbto.nl Aanvullend Prospectus FBTO Aandelenfonds Nederland Dit Aanvullend Prospectus maakt onderdeel uit van het Prospectus van Achmea Pensioen-

Nadere informatie

(inclusief: Pyr-Oil Investerings Fonds b.v.)

(inclusief: Pyr-Oil Investerings Fonds b.v.) 1 Prospectus Pyr-Oil Group b.v. (inclusief: Pyr-Oil Investerings Fonds b.v.) Ruimt de wereld op! Juli 2015 1 2 INHOUDSOPGAVE pag. Inhoudsopgave 2 Definities Belangrijke informatie Beleggersprofiel 1 Structuur

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus FBTO Oranje Investerings Fonds

Aanvullend Prospectus FBTO Oranje Investerings Fonds Aanvullend Prospectus FBTO Oranje Investerings Fonds Aanvullend Prospectus FBTO Oranje Investerings Fonds Dit Aanvullend Prospectus maakt onderdeel uit van het Prospectus van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen

Nadere informatie

Da Vinci Diversified De Veste Global Exclusive Class C

Da Vinci Diversified De Veste Global Exclusive Class C Addendum Bij het prospectus De Veste Global Exclusive ( het Prospectus ). De informatie in dit addendum vormt een aanvulling op bovenstaand prospectus en moet worden beschouwd als integraal onderdeel van

Nadere informatie

Mn Services Levensloop Fonds

Mn Services Levensloop Fonds Supplement betreffende Mn Services Levensloop Fonds Subfonds: Platina Metaal & Techniek Inhoudsopgave 1. Belangrijke informatie 3 1.1 Inleiding 3 1.2. Algemene informatie 4 2. Subfonds: Platina Metaal

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus. Achmea Opkomende Markten Aandelen fonds

Aanvullend Prospectus. Achmea Opkomende Markten Aandelen fonds Aanvullend Prospectus Achmea Opkomende Markten Aandelen fonds Het Aanvullend Prospectus Dit Aanvullend Prospectus maakt onderdeel uit van het Prospectus van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V.

Nadere informatie

Prospectus. Euro Obligatiepool

Prospectus. Euro Obligatiepool Prospectus Euro Obligatiepool d.d. 2 januari 2015 Inleiding Dit prospectus is opgesteld door ACTIAM N.V. ( ACTIAM ) Dit prospectus is per 2 januari 2015 gepubliceerd en treedt vanaf die datum in werking.

Nadere informatie