BELEGGINGSDOEL Doelstelling van het Fonds is het kopiëren van het aandelenmarktresultaat van ontwikkelde en opkomende markten.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BELEGGINGSDOEL Doelstelling van het Fonds is het kopiëren van het aandelenmarktresultaat van ontwikkelde en opkomende markten."

Transcriptie

1 SsgA SPDR ETFs Europe I plc VERKORT PROSPECTUS SPDR MSCI ACWI IMI ETF d.d. 14 september 2011 DEEL A - JURIDISCHE ASPECTEN Dit is het Verkort prospectus voor SPDR MSCI ACWI IMI ETF, (het Fonds ), een subfonds van SSgA SPDR ETFs Europe I plc (de Vennootschap ), een open-end beleggingsmaatschappij met variabel kapitaal, op 5 januari 2011 in Ierland opgericht als paraplufonds en op 7 maart 2011 toegelaten door de Central Bank of Ireland krachtens de ICBE-Verordeningen van de Europese Gemeenschappen van 2003 (zoals geamendeerd). Potentiële beleggers wordt geadviseerd kennis te nemen van het Prospectus van de Vennootschap d.d. 14 september 2011 en van het Supplement d.d. 14 september 2011 met betrekking tot het Fonds (tezamen: het Prospectus ) alvorens een beleggingsbeslissing te nemen. De rechten en plichten van beleggers, alsmede hun juridische relatie met de Vennootschap worden uiteengezet in het Prospectus. Woorden en begrippen in het Prospectus hebben dezelfde betekenis als in dit Verkort prospectus. Het Prospectus en andere informatie over het Fonds, waaronder de (half-)jaarverslagen voor aandeelhouders, staan vermeld op (de website ). De website van de Centrale Bank bevat aanvullende informatie over relevante wettelijke documenten en bepalingen over bescherming van beleggers. De Basisvaluta van het Fonds is USD. BELEGGINGSDOEL Doelstelling van het Fonds is het kopiëren van het aandelenmarktresultaat van ontwikkelde en opkomende markten. VERGOEDINGEN EN KOSTEN VAN HET FONDS Alle vergoedingen en kosten die voor een fonds zijn verschuldigd worden betaald als een enkele vergoeding. Het betreft hier de totale kostenratio ( TER ). Hiertoe behoren, zij het daartoe niet beperkt, de vergoedingen en kosten van de Raad van Bestuur, de Beleggingsbeheerder, de Depotbank, het Administratiekantoor en de Vennootschapssecretaris. De TER van het Fonds bedraagt maximaal 0,55% per jaar van de Intrinsieke waarde (IW) van het Fonds. De TER groeit dagelijks aan, wordt dagelijks berekend op basis van de IW van elk fonds en is maandelijks achteraf verschuldigd. Als de uitgaven van het Fonds in verband met de activiteiten van het Fonds de bovenvermelde TER te boven gaan, betaalt de Beleggingsbeheerder de extra kosten uit de eigen activa. BELEGGINGSBELEID VAN HET FONDS Het beleggingsbeleid van het Fonds is gericht op het kopiëren van het resultaat van de MSCI ACWI IMI (All Country World Investable Market Index) Index of een andere index zoals op gezette tijden door de Raad van Bestuur vast te stellen om in hoofdzaak dezelfde markt te kopiëren als de MSCI ACWI IMI (All Country World Investable Market Index) Index en die door de Raad van Bestuur wordt beschouwd als een geschikte index voor het Fonds om deze, overeenkomstig het Prospectus, zo nauwgezet mogelijk te kopiëren, met zo veel mogelijk minimalisering van de tracking error tussen de performance van het Fonds en die van de index. Het Fonds maakt gebruik van optimalisatietechnieken zoals onder beschreven om de tracking error tussen het rendement van de index en dat van het Fonds te minimaliseren, na aftrek van vergoedingen en kosten. Het Fonds streeft ernaar de tracking error tussen de performance van de index en de NIW van het Fonds te minimaliseren. De index is een vrij verhandelbare, voor marktkapitalisatie gewogen index, ontworpen voor het meten van het aandelenmarktresultaat van ontwikkelde en opkomende markten. Per 30 november 2010 dekte de index meer dan effecten van grote, middelgrote en kleinere bedrijven en 45 landenindices (24 ontwikkelde en 21 opkomende markten)

2 Voor het bereiken van dit beleggingsdoel belegt het Fonds, met gebruikmaking van de optimalisatiemethode zoals hieronder beschreven, voornamelijk in de effecten van de index, steeds in overeenstemming met de beleggingsrestricties zoals vermeld in het Prospectus. De Beleggingsbeheerder kan ook beleggen in effecten die niet zijn opgenomen in de index maar waarvan hij denkt dat deze het risico en de uitkeringskenmerken van effecten die daarin wel zijn opgenomen weerspiegelen. De optimalisatiestrategie van het Fonds is gericht op het opbouwen van een representatieve portefeuille die een met de index vergelijkbaar rendement biedt. De Beleggingsbeheerder hanteert een optimalisatiestrategie voor dit fonds, omdat de index te veel effecten bevat om efficiënt aan te kopen en omdat bepaalde effecten van de index in de open markt moeilijk verkrijgbaar zijn. Daarom houdt het Fonds normaal gesproken slechts een deelverzameling aan van de effecten die in de index zijn opgenomen. De effecten van het Fonds, die een deelverzameling van alle effecten in de index vertegenwoordigen, hebben over het algemeen dezelfde kenmerken als die van de index en worden gekozen om de index te kopiëren met een voorspeld niveau van tracking error. Alle effecten waarin het Fonds belegt, staan genoteerd of worden verhandeld op gereguleerde markten. Door het opbouwen van de fondsportefeuille met gebruikmaking van een optimalisatiestrategie selecteert de Beleggingsbeheerder, zich baserend op zijn analyse van historische gegevens en correlaties, bepaalde effecten binnen elke sector van de index en niet alle indexeffecten in die sector; om ongewenste accenten te vermijden besteedt hij daarbij nauwgezet aandacht aan de totale weging van elke sector binnen de index en aan de onderliggende industriële blootstelling binnen elke sector. Het Fonds kan maximaal 10% van zijn netto activa beleggen in gereguleerde open-end fondsen met een vergelijkbare doelstelling als die van het Fonds voor zover deze fondsen zijn toegelaten in lidstaten van de EER, de VS, Jersey, Guernsey of het eiland Man en volledig voldoen aan de bepalingen van de ICBE-Verordeningen. Het Fonds mag aanvullend liquide activa houden. Met het oog op een efficiënt portefeuillebeheer kan het Fonds, in overeenstemming met de voorwaarden en beperkingen van de Centrale Bank, financiële derivaten ('FDI s') gebruiken waaronder warrants, futures en valutatermijncontracten waaronder non-deliverable forwards ( NDF s ). Efficiënt portefeuillebeheer omvat beleggingsbeslissingen inzake transacties gericht op een of meer van de volgende doelstellingen: reduceren van risico en kosten en het genereren van extra kapitaal en inkomsten voor het Fonds op basis van een aanvaardbaar niveau van risico waarbij het risicoprofiel van het Fonds in acht genomen wordt. Naarmate het Fonds gebruikmaakt van FDI s kan er een risico bestaan dat de volatiliteit van het Fonds toeneemt. Naar verwachting zal de volatiliteit van het Fonds nauw gecorreleerd zijn aan die van de index. Hoewel FDI s naar hun aard een hefboomeffect hebben, is het voornaamste doel van het gebruik van FDI s het reduceren van tracking error; hoewel het Fonds een hefboomeffect heeft als gevolg van de beleggingen in FDI s mag dat niet meer zijn dan 100% van de totale IW van het Fonds. In overeenstemming met de restricties op het gebruik van FDI s zoals beschreven in het Prospectus en de ICBE- Verordeningen kan het Fonds futures kopen en verkopen om ofwel blootstelling te verkrijgen of te reduceren in verschillende effecten die zijn opgenomen in de index ofwel om bepaalde risicoaspecten van specifieke transacties te minimaliseren. Een futurescontract is een akkoord inzake koop of verkoop van een bepaald bedrag van een aandeel, obligatie of een valuta op een bepaald moment in de toekomst. Futurescontracten zijn beursverhandelde instrumenten waarvan de handel is onderworpen aan de regels van de effectenbeurs waar die handel plaatsvindt. Voor efficiënt portefeuillebeheer wordt ook gebruikgemaakt van valutatermijncontracten. Valutatermijncontracten kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om de valutablootstelling van de index aan te sturen. Non-deliverable valutatermijncontracten worden om dezelfde redenen gebruikt. Deze verschillen van standaard valutatermijncontracten doordat minstens een van de valuta s in de transactie niet mag worden geleverd voor verrekening van een winst of verlies op basis van die transactie. Winsten en verliezen worden in dit geval geboekt in US dollar of euro. BELEGGERSPROFIEL De Vennootschap is opgericht om, in overeenstemming met de ICBE-Verordeningen, te beleggen in verhandelbare effecten. Doorsneebeleggers in het Fonds zullen naar verwachting particuliere en institutionele beleggers zijn die wensen te beleggen in de performance van de aandelenmarkten van ontwikkelde en groeilanden en bereid zijn de risico s te lopen zoals gedefinieerd in het supplement en het prospectus. RISICO S MET BETREKKING TOT BELEGGEN IN HET FONDS Beleggen in het Fonds brengt een zekere mate van risico met zich mee waaronder de risico s zoals beschreven in het Prospectus; de specifieke risico s worden hieronder toegelicht. De opsomming van de beleggingsrisico s is niet 2 van 5

3 uitputtend en potentiële beleggers dienen zorgvuldig kennis te nemen van het Prospectus en hun professionele adviseur te raadplegen alvorens tot beleggen over te gaan. U dient zich vooral bewust te zijn van de volgende risico s: INDEXRISICO: Het vermogen van het Fonds om een aanzienlijke correlatie te bereiken tussen het resultaat van het Fonds en dat van de index hangt af van de schommelingen in de aandelenmarkten, veranderingen in de samenstelling van de index, kapitaalstromen in en uit het Fonds en van de vergoedingen en kosten van het Fonds. Het Fonds probeert de indexreturns te kopiëren ongeacht de huidige of toekomstige performance van de index of van de effecten die van de index deel uitmaken. Daarom kan het resultaat van het Fonds minder gunstig zijn dan dat van een portefeuille die actief wordt aangestuurd. De structuur en samenstelling van de index hebben invloed op het resultaat, de volatiliteit en het risico van de index (in absolute termen en in vergelijking met andere indices) en dientengevolge op het resultaat, de volatiliteit en het risico van het Fonds. RISICO MET BETREKKING TOT INDEX TRACKING: Er bestaat geen garantie dat het beleggingsdoel van het Fonds wordt behaald. In het bijzonder geldt dat geen enkel financieel instrument in staat is het rendement van een index exact te reproduceren. Wijzigingen in de beleggingen van het Fonds en herwegingen van de index kunnen aanleiding geven tot verschillende transactiekosten en onevenwichtigheden. Verder is het zo dat het totale rendement van een belegging in de aandelen van het Fonds kan worden gereduceerd vanwege de verschillende kosten en uitgaven die niet gelden bij de berekening van de index. Wanneer sprake is van tijdelijke opschorting of onderbreking van de handel in de beleggingen die deel uitmaken van de index of marktverstoringen, is een herweging van de beleggingsportefeuille van het Fonds niet mogelijk. FINANCIËLE DERIVATEN: Als het Fonds gebruik maakt van FDI s kan het risico van het Fonds toenemen. Voor informatie over de risico s in verband met het gebruik van FDI s zie het hoofdstuk Risicofactoren - Derivatenrisico van het Prospectus. De Vennootschap kan ervoor kiezen de aandelen van het Fonds op enig moment te laten noteren aan verschillende effectenbeurzen. De koersen van aandelen van een fonds aan een effectenbeurs kunnen aanzienlijk afwijken van de IW per aandeel wanneer sprake is van marktvolatiliteit. Details over andere risico s (zoals risico s in verband met het gebruik van derivaten en beleggingen in verbonden fondsen) staan vermeld in het Prospectus van het Fonds. BELEGGINGSBEHEERDER Beleggingsbeheerder van het Fonds is State Street Global Advisors Limited. KOOP EN VERKOOP Krachtens de bepalingen van het Prospectus kunnen beleggers op elke handelsdag rechtstreeks aandelen kopen, aflossen, omwisselen of overdragen via: SSgA SPDR ETFs Europe I plc c/o State Street Fund Services (Ireland) Limited 78 Sir Rogerson s Quay Dublin 2 Ierland De volgende minimum aflossings- en inschrijvingsbedragen zijn voor het Fonds van toepassing: Minimum aflossing Minimum inschrijving aandelen of veelvouden daarvan aandelen of veelvouden daarvan UITKERINGEN Het Fonds doet geen uitkeringen; alle inkomsten en winsten komen tot uiting in de IW. FISCALE INFORMATIE De Vennootschap is een beleggingsmaatschappij in de betekenis van hoofdstuk 739B van de Ierse Taxes Consolidation Act 1997 en is niet onderhevig aan Ierse belastingheffing voor haar relevante inkomsten en winsten 3 van 5

4 zoals uiteengezet in het hoofdstuk Belastingheffing in het Prospectus. Over de uitgifte, aflossing of overdracht van aandelen in het Subfonds is in Ierland geen overdrachtsbelasting verschuldigd. Deelbewijshouders en potentiële beleggers moeten hun professionele adviseurs raadplegen met betrekking tot de fiscale afhandeling van participaties in de Vennootschap. INFORMATIE OVER JURIDISCHE EN ADMINISTRATIEVE ASPECTEN JURIDISCHE VORM: SSgA SPDR Europe ETFs I plc is een beleggingsmaatschappij met variabel kapitaal, opgericht als paraplufonds met gescheiden aansprakelijkheid tussen de subfondsen krachtens de wetgeving van Ierland en toegelaten door de Ierse Central Bank op grond van de ICBE-Verordeningen van de Europese Gemeenschappen van BESTUURDERS: Tom Finlay, Patrick Riley, Alan Jeffers en Michael Karpik ADMINISTRATIEKANTOOR: State Street Fund Services (Ireland) Limited DEPOTBANK: State Street Custodial Services (Ireland) Limited ACCOUNTANT: PricewaterhouseCoopers EINDE VAN HET BOEKJAAR: 31 maart BEREKENING VAN DE INTRINSIEKE WAARDE: De IW van het Fonds en de IW per aandeel worden door het Administratiekantoor op elke handelsdag om uur (Ierse tijd) berekend. PUBLICATIE VAN DE INTRINSIEKE WAARDE: De IW per aandeel wordt elke handelsdag gepubliceerd op de website en is beschikbaar bij de Beleggingsbeheerder. AANDUIDING VAN HET AANDEEL: US dollar OPSTELLING EN GOEDKEURING: De Vennootschap en het Fonds werden op 7 maart 2011 door de Centrale Bank toegelaten. INDEX DISCLAIMERS SPDR is een geregistreerd handelsmerk van Standard & Poor's Financial Services LLC ( S&P ) en is in licentie uitgegeven voor gebruik door State Street Corporation. Geen enkel financieel product van State Street Corporation of met haar verbonden ondernemingen wordt door S&P gesponsord, aanbevolen, verkocht of gepromoot en S&P en de met haar verbonden ondernemingen doen geen uitspraken en stellen zich niet garant wat betreft de juistheid van koop, verkoop of het aanhouden van deelbewijzen/aandelen in zulke producten. Standard & Poor's, S&P, SPDR, S&P 500 zijn gedeponeerde handelsmerken van Standard & Poor's Financial Services LLC en zijn in licentie gegeven voor gebruik door State Street Corporation. "MSCI ACWI IMI (All Country World Index) Index" is een handelsmerk van MSCI en de met haar verbonden bedrijven en is in licentie uitgegeven voor gebruik voor bepaalde doeleinden door State Street Corporation. SPDR MSCI ACWI IMI ETF is gebaseerd op de MSCI ACWI IMI (All Country World Index) Index en is niet gecontroleerd door MSCI wat betreft rechtmatigheid en geschiktheid en wordt niet uitgegeven, gesponsord, aanbevolen of gepromoot door MSCI. DIT FONDS WORDT NIET GESPONSORD, ONDERSTEUND, VERKOCHT OF GEPROMOOT DOOR MSCI INC. ( MSCI ), AANGESLOTEN ONDERNEMINGEN, INFORMATIEVERSTREKKERS OF ANDERE DERDEN DIE BETROKKEN ZIJN BIJ OF VERBONDEN ZIJN AAN DE SAMENSTELLING, BEREKENING OF HET CREËREN VAN MSCI INDICES (TEZAMEN DE "MSCI PARTIJEN"). HET FONDS IS DOOR GEEN VAN DE MSCI-PARTIJEN WAT BETREFT ZIJN WETTELIJKHEID OF GESCHIKTHEID AANBEVOLEN AAN EEN PERSOON OF ENTITEIT. ONVERMINDERD HET VOORGAANDE BIEDT GEEN DER MSCI-PARTIJEN EEN UITSPRAAK OF GARANTIE, EXPLICIET NOCH IMPLICIET, AAN DE UITGEVERS OF EIGENAARS VAN HET FONDS, EEN LICENTIENEMER OF ENIGE ANDERE PERSOON OF ENTITEIT MET BETREKKING TOT DE GESCHIKTHEID OM TE BELEGGEN IN 4 van 5

5 FINANCIËLE PRODUCTEN IN HET ALGEMEEN OF IN HET FONDS IN HET BIJZONDER OF DE GESCHIKTHEID VAN DE INDICES OM DE BETREFFENDE PERFORMANCE VAN DE AANDELENMARKTEN TE VOLGEN. MSCI EN DE MET HAAR VERBONDEN BEDRIJVEN ZIJN DE LICNENTIEGEVERS VAN BEPAALDE HANDELS- EN DIENSTMERKEN EN HANDELSNNAMEN EN VAN DE INDICES DIE WORDEN VASTGESTELD, SAMENGESTELD EN BEREKEND DOOR MSCI ZONDER REKENING TE HOUDEN MET HET FONDS, DE UITGEVER VAN HET FONDS, DE EIGENAARS VAN HET FONDS, LICENTIENEMERS OF EEN ANDERE PERSOON OF ENTITEIT. DE MSCI PARTIJEN ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK VOOR OF HEBBEN NIET DEELGENOMEN AAN HET VASTSTELLEN VAN DE TIMING EN DE KOERSEN VAN OF DE MATE WAARIN DIT FONDS MOET WORDEN UITGEGEVEN NOCH AAN HET VASTSTELLEN OF HET BEREKENEN VAN DE VERGELIJKING OF DE OVERWEGING VOLGENS WELKE DIT FONDS KAN WORDEN AFGELOST. VOOR HET OVERIGE ZIJN DE MSCI PARTIJEN NIET VERPLICHT NOCH AANSPRAKELIJK TEN AANZIEN VAN DE UITGEVER OF EIGENAARS VAN DIT FONDS, LICENTIENEMERS OF ANDERE PERSONEN OF ENTITEITEN WAT BETREFT DE ADMINISTRATIE, HET VERMARKTEN OF AANBIEDEN VAN DIT FONDS. HOEWEL MSCI DE INLICHTINGEN VOOR OPNAME IN OF GEBRUIK BIJ DE BEREKENING VAN DE MSCI INDICES BETREKT UIT BRONNEN DIE VOLGENS MSCI BETROUWBAAR ZIJN, KUNNEN DE MSCI PARTIJEN DE ECHTHEID, NAUWKEURIGHEID EN/OF VOLLEDIGHEID VAN DE MSCI INDICES OF DAARIN OPGENOMEN GEGEVENS NIET GARANDEREN. DE MSCI PARTIJEN GEVEN GEEN UITDRUKKELIJKE NOCH IMPLICIETE GARANTIE WAT BETREFT DE RESULTATEN DIE DE LICENTIENEMER OF DIENS KLANTEN OF TEGENPARTIJEN, UITGEVERS VAN HET FONDS, DE EIGENAARS VAN HET FONDS OF ANDERE PERSONEN OF ENTITEITEN ZAL REALISEREN DOOR HET GEBRUIK VAN EEN MSCI INDEX OF DE DAARIN OPGENOMEN GEGEVENS, NIET BESCHIKBARE MSCI s, OPZETTELIJK WANGEDRAG OF ERNSTIGE NALATIGHEID. DE MSCI PARTIJEN ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR FOUTEN, WEGLATINGEN OF ONDERBREKINGEN VAN OF MET BETREKKING TOT MSCI INDICES OF DE DAARIN OPGENOMEN GEGEVENS. BOVENDIEN GEVEN DE MSCI PARTIJEN GEEN GARANTIE, UITDRUKKELIJK NOCH IMPLICIET, EN HIERBIJ WIJZEN DE MSCI PARTIJEN UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES AF WAT BETREFT HET FEIT OF MSCI INDICES EN DE DAARIN OPGENOMEN GEGEVENS VERKOOPBAAR EN GESCHIKT ZIJN VOOR EEN BEPAALD DOEL. ZONDER ENIGE BEPERKING VAN HET VOORGAANDE ZIJN DE MSCI PARTIJEN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE, HOGE OF GEVOLGSCHADE OF VOOR ALLE ANDERE SCHADE (INCLUSIEF NIET-GEREALISEERDE WINSTEN) OOK AL WAREN ZIJ ERVAN OP DE HOOGTE DAT DEZE SCHADE ZICH KON VOORDOEN. AANVULLENDE INFORMATIE SPDR is een geregistreerd handelsmerk van Standard & Poor's Financial Services LLC ( S&P ) en is in licentie uitgegeven voor gebruik door State Street Corporation. Geen enkel financieel product van State Street Corporation of met haar verbonden ondernemingen wordt door S&P gesponsord, aanbevolen, verkocht of gepromoot en S&P en de met haar verbonden ondernemingen doen geen uitspraken en stellen zich niet garant wat betreft de juistheid van koop, verkoop of het aanhouden van deelbewijzen/aandelen in zulke producten. Standard & Poor's, S&P, SPDR, S&P 500 zijn gedeponeerde handelsmerken van Standard & Poor's Financial Services LLC en zijn in licentie gegeven voor gebruik door State Street Corporation. Het volledige Prospectus van het Fonds en de laatste jaarverslagen en periodieke documenten kunnen kosteloos schriftelijk worden aangevraagd bij State Street Fund Services (Ireland) Limited: Adres: 78 Sir John Rogerson s Quay Dublin 2 Ierland Deze documenten zijn ook verkrijgbaar via de website. Datum van publicatie van het Prospectus: 14 september De website van de Central Bank of Ireland bevat aanvullende informatie over de lijst van regelgevende documenten en alle bepalingen ten aanzien van bescherming van beleggers. Dit Verkort prospectus moet voor de inschrijving worden overhandigd aan de inschrijvers. 5 van 5

RISICO S MET BETREKKING TOT BELEGGEN IN HET FONDS

RISICO S MET BETREKKING TOT BELEGGEN IN HET FONDS SSgA SPDR ETFs Europe I plc VERKORT PROSPECTUS SPDR BARCLAYS CAPITAL EURO AGGREGATE BOND ETF d.d. 14 september 2011 DEEL A - JURIDISCHE ASPECTEN Dit is het Verkort prospectus voor SPDR Barclays Capital

Nadere informatie

IVI UMBRELLA FUND PLC (DE "VENNOOTSCHAP") VERKORT PROSPECTUS 6 JULI 2010

IVI UMBRELLA FUND PLC (DE VENNOOTSCHAP) VERKORT PROSPECTUS 6 JULI 2010 IVI UMBRELLA FUND PLC (DE "VENNOOTSCHAP") VERKORT PROSPECTUS 6 JULI 2010 Dit Verkort Prospectus bevat belangrijke informatie over de Vennootschap, een openend beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal,

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ).

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ). SUBFONDS KENMERKEN INDEX AANDELENFONDS NEDERLAND Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Aandelenfonds Nederland Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Index

Nadere informatie

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ).

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ). SUBFONDS KENMERKEN INDEX AANDELENFONDS NOORD AMERIKA Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Aandelenfonds Noord Amerika Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds

Nadere informatie

Nuveen Santa Barbara Global Dividend Growth Fund (het Fonds )

Nuveen Santa Barbara Global Dividend Growth Fund (het Fonds ) Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Aan de aandeelhouders van ishares MSCI Canada - B UCITS ETF

Aan de aandeelhouders van ishares MSCI Canada - B UCITS ETF DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw broker, bankmanager, juridisch adviseur, accountant, relatiebeheerder

Nadere informatie

Aan de aandeelhouders van ishares MSCI Mexico Capped UCITS ETF

Aan de aandeelhouders van ishares MSCI Mexico Capped UCITS ETF DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw broker, bankmanager, juridisch adviseur, accountant, relatiebeheerder

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,

Nadere informatie

FINANCIËLE BIJSLUITER SUBFONDS INDEX AANDELENFONDS WERELDWIJD. Inleiding

FINANCIËLE BIJSLUITER SUBFONDS INDEX AANDELENFONDS WERELDWIJD. Inleiding FINANCIËLE BIJSLUITER SUBFONDS INDEX AANDELENFONDS WERELDWIJD Inleiding Dit document is de financiële bijsluiter van het subfonds Index Aandelenfonds Wereldwijd. Het subfonds Index Aandelenfonds Wereldwijd

Nadere informatie

Aan de aandeelhouders van ishares MSCI South Africa UCITS ETF

Aan de aandeelhouders van ishares MSCI South Africa UCITS ETF DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw broker, bankmanager, juridisch adviseur, accountant, relatiebeheerder

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

PowerShares Dynamic US Market UCITS ETF (het Fonds ) Een subfonds van PowerShares Global Funds Ireland Plc (het Paraplufonds ) (ISIN: IE00B23D9240)

PowerShares Dynamic US Market UCITS ETF (het Fonds ) Een subfonds van PowerShares Global Funds Ireland Plc (het Paraplufonds ) (ISIN: IE00B23D9240) Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Aan de aandeelhouders van ishares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF

Aan de aandeelhouders van ishares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,

Nadere informatie

Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V.

Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V. Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V. Algemeen 1. Waarom wordt Robeco Life Cycle Funds N.V. geliquideerd? 2. Waarheen wordt het geliquideerde vermogen overgebracht?

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Het is geen marketingmateriaal. De informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht

Nadere informatie

Asia Pacific Performance

Asia Pacific Performance Essentiële Beleggersinformatie 26 juni 2015 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

De datum van inwerkingtreding is voorzien voor 15 november I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds

De datum van inwerkingtreding is voorzien voor 15 november I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds Amundi Funds Société d Investissement à Capital Variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 10

Nadere informatie

aandelen aandelen aandelen aandelen

aandelen aandelen aandelen aandelen ICBE conform de Europese normen SPDR MSCI Europe Consumer Staples SM ETF VEREENVOUDIGD PROSPECTUS 17 juni 2010 STS (Code Euronext) ISIN-code: FR0000001745 Classificatie: Internationale DEEL A - STATUTAIRE

Nadere informatie

aandelen aandelen aandelen aandelen

aandelen aandelen aandelen aandelen SPDR AEX Index ETF VEREENVOUDIGD PROSPECTUS 17 juni 2010 DEEL A - STATUTAIRE BEPALINGEN ICBE conform de Europese normen AEXT (Code Euronext) ISIN-code: FR000001893 Classificatie: Aandelen uit de landen

Nadere informatie

Risk Control Strategy

Risk Control Strategy Structured products January 2016 Kempen & Co N.V. (Kempen & Co) is een Nederlandse merchant bank met activiteiten op het gebied van vermogensbeheer, effectenbemiddeling en corporate finance. Kempen & Co

Nadere informatie

Aan de slag met ETF s

Aan de slag met ETF s Aan de slag met ETF s Patrick Zwolle ishares Benelux Grip op je Vermogen, 3 oktober 2014 Over BlackRock ishares 2 Over BlackRock ishares Bron: www.dft.nl / het financieele dagblad / www.nrc.nl 3 Agenda

Nadere informatie

OPENWORLD PLC. Paraplufonds met afzonderlijke aansprakelijkheid voor de subfondsen Vereenvoudigd prospectus. 28 maart 2012

OPENWORLD PLC. Paraplufonds met afzonderlijke aansprakelijkheid voor de subfondsen Vereenvoudigd prospectus. 28 maart 2012 OPENWORLD PLC Paraplufonds met afzonderlijke aansprakelijkheid voor de subfondsen Vereenvoudigd prospectus 28 maart 2012 Dit vereenvoudigd prospectus bevat belangrijke informatie over OpenWorld plc (de

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Fund aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 augustus 2008 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (the "Company") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan uw effectenmakelaar (broker), juridisch adviseur, accountant of andere professionele

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap Equity USA Small Cap Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

ABN AMRO Multi-Manager Funds

ABN AMRO Multi-Manager Funds ABN AMRO Multi-Manager Funds Société d Investissement à Capital Variable Hoofdkantoor: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg: B78762 (het Fonds ) BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN

Nadere informatie

Onderzoek Indextrackers. Samenvatting

Onderzoek Indextrackers. Samenvatting Onderzoek Indextrackers Samenvatting 1. Inleiding De stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op correcte, duidelijke en niet misleidende informatieverstrekking aan consumenten. Het

Nadere informatie

Supplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker

Supplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker Supplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker Aandelen Serie J in ThinkCapital ETF s N.V. 15 oktober 2012 I. Belangrijke informatie Dit Supplement moet worden gelezen in samenhang met, en maakt

Nadere informatie

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Vereenvoudigd prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Dit vereenvoudigd prospectus bevat de belangrijkste informatie

Nadere informatie

Fusie tussen sub-fondsen en opheffing paraplufonds Vragen & Antwoorden voor tussenpersonen

Fusie tussen sub-fondsen en opheffing paraplufonds Vragen & Antwoorden voor tussenpersonen . Maart 2014 Dit document wordt uitsluitend en als enige bedoeling ter informatie uitgebracht ter hulp bij het informeren naar uw onderliggende klanten. De hierin opgenomen informatie mag dan ook niet

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956)

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956) 1. profiel Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening, opgericht op 15 april 2008 en gevestigd te Rijswijk. Een fonds voor gemene rekening is geen rechtspersoon

Nadere informatie

EMPEN C REDIT L INKED N OTE

EMPEN C REDIT L INKED N OTE EMPEN C REDIT L INKED N OTE per juli 2011 Profiteer van een aantrekkelijke rente met een beperkt risico Profiteer van een aantrekkelijke rente met een beperkt risico De Europese rente staat momenteel op

Nadere informatie

Alleen voor professionele beleggers. Het beheer van. ishares Markit iboxx $ High Yield Capped Bond

Alleen voor professionele beleggers. Het beheer van. ishares Markit iboxx $ High Yield Capped Bond Alleen voor professionele beleggers Het beheer van ishares Fixed Income ETF s ishares Markit iboxx $ High Yield Capped Bond HET BEHEER VAN ISHARES FIXED INCOME ETF s [ 1 ] Het beheer van ishares Fixed

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. 16 april 2014 I N H O U D 1. DOEL TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten

Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage.

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage. Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,

Nadere informatie

FINANCIËLE BIJSLUITER SUBFONDS INDEX MIX FONDS DEFENSIEF. Inleiding

FINANCIËLE BIJSLUITER SUBFONDS INDEX MIX FONDS DEFENSIEF. Inleiding FINANCIËLE BIJSLUITER SUBFONDS INDEX MIX FONDS DEFENSIEF Inleiding Dit document is de financiële bijsluiter van het subfonds Index Mix Fonds Defensief. Het subfonds Index Mix Fonds Defensief is een subfonds

Nadere informatie

Onderzoek Indextrackers. Samenvatting

Onderzoek Indextrackers. Samenvatting Onderzoek Indextrackers Samenvatting 1. Inleiding De stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op correcte, duidelijke en niet misleidende informatieverstrekking aan consumenten. Het

Nadere informatie

Euro Garant Note. Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar.

Euro Garant Note. Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar. Protection Equity Interest Other Euro Garant Note Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar Beleg in de 50 belangrijkste aandelen

Nadere informatie

High Risk. Equity Interest Other. ING Metal Index Note

High Risk. Equity Interest Other. ING Metal Index Note High Risk Equity Interest Other ING Metal Index Note 175% participatie in de mogelijke stijging van een metalen-index 60% garantie van de nominale waarde op einddatum Maximum aflossing: 187,50% van de

Nadere informatie

I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds. 1. Belangrijkste kenmerken van het geabsorbeerde en het absorberende subfonds

I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds. 1. Belangrijkste kenmerken van het geabsorbeerde en het absorberende subfonds Funds Société d investissement à capital variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 8 september

Nadere informatie

'FINANCIELE BIJSLUITER'

'FINANCIELE BIJSLUITER' 'FINANCIELE BIJSLUITER' Permal Multi-Manager Funds (Lux) Advantage Multi- Strategy Fund (subfond van Permal Multi-Manager (Lux)) Deze financiële bijsluiter is een document van Permal Multi-Manager Funds

Nadere informatie

CO2-voetafdruk van beleggingen

CO2-voetafdruk van beleggingen CO2-voetafdruk van beleggingen Beleggen en de uitstoot van broeikasgassen 1 WAAROM MEET ACTIAM DE CO 2 -UITSTOOT VAN HAAR BELEGGINGEN? Klimaatverandering is één van de grootste uitdagingen van de komende

Nadere informatie

Kennisgeving aan de Aandeelhouders Kennisgeving van samenvoeging

Kennisgeving aan de Aandeelhouders Kennisgeving van samenvoeging Luxemburg,21 juli 2017 Kennisgeving aan de Aandeelhouders Kennisgeving van samenvoeging CS Investment Funds 2 Beleggingsinstelling naar Luxemburgs recht met variabel kapitaal 5, rue Jean Monnet L-2180

Nadere informatie

CO2-voetafdruk van beleggingen

CO2-voetafdruk van beleggingen CO2-voetafdruk van beleggingen Beleggen en de uitstoot van broeikasgassen 1 WAAROM MEET ACTIAM DE CO 2 -UITSTOOT VAN HAAR BELEGGINGEN? Klimaatverandering is één van de grootste uitdagingen van de komende

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE

INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE 1. PROFIEL Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor

Nadere informatie

BlackRock Managed Index Portfolios. zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten

BlackRock Managed Index Portfolios. zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten BlackRock Managed Index Portfolios zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten BlackRock Managed Index Portfolios zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten Herkent u zich hier in? U wilt eigenlijk

Nadere informatie

1. JPMorgan Investment Funds Global Capital Preservation Fund (EUR)

1. JPMorgan Investment Funds Global Capital Preservation Fund (EUR) JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

SAMENVATTING. Toepasselijk recht. Op het aanbod is Nederlands recht van toepassing. Rechten verbonden aan de certificaten van aandelen

SAMENVATTING. Toepasselijk recht. Op het aanbod is Nederlands recht van toepassing. Rechten verbonden aan de certificaten van aandelen SAMENVATTING Dit hoofdstuk is een samenvatting (de Samenvatting) van de essentiële kenmerken en risico s met betrekking tot de Uitgevende instelling(stichting administratie kantoor aandelen Triodos Bank),

Nadere informatie

ALLEEN VOOR BELEGGERS IN NEDERLAND. MAAK KENNIS MET ishares EN ETF s

ALLEEN VOOR BELEGGERS IN NEDERLAND. MAAK KENNIS MET ishares EN ETF s ALLEEN VOOR BELEGGERS IN NEDERLAND MAAK KENNIS MET ishares EN ETF s Exchange Traded Funds (ETF s), ook wel trackers genoemd, hebben de beleggingswereld ingrijpend veranderd. ETF s zijn eenvoudig, flexibel

Nadere informatie

ETF. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep

ETF. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Inleiding 3 2. Fysieke ETF s 4 3. Synthetische ETF s 5 Voor- en nadelen 5 4. Inverse

Nadere informatie

CO2-voetafdruk van beleggingen

CO2-voetafdruk van beleggingen CO2-voetafdruk van beleggingen Waarom meet ACTIAM de CO 2 -voetafdruk van haar beleggingen? Klimaatverandering is één van de grootste uitdagingen van de komende decennia. Daarom steunt ACTIAM het klimaatakkoord

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS ADDENDUM VAN AUGUSTUS 2010 BIJ HET PROSPECTUS VAN DECEMBER 2009 INVESCO FUNDS SERIES 15 Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Iers recht conform de Richtlijn

Nadere informatie

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN Banque de Luxembourg biedt u haar expertise aan op het gebied van vermogensbeheer. Door ons een

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE COMMODITY DISCOVERY FUND Bijgewerkt tot 8 juli 2014

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE COMMODITY DISCOVERY FUND Bijgewerkt tot 8 juli 2014 PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE COMMODITY DISCOVERY FUND Bijgewerkt tot 8 juli 2014 Principles of Fund Governance Pag. 1/5 1. INLEIDING Commodity Discovery Management B.V. (de Beheerder ) is de beheerder

Nadere informatie

ETF. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities

ETF. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities p. 2 Index 1. Inleiding 3 2. Fysieke ETF s 4 3. Synthetische ETF s 5 Voor- en nadelen 5 4. Inverse en leveraged ETF s 6 5.

Nadere informatie

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht overeenkomstig de Richtlijn 85/611/EEG 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Parijs,

Nadere informatie

Kenmerken financiële instrumenten en risico s

Kenmerken financiële instrumenten en risico s Kenmerken financiële instrumenten en risico s Inleiding Aan alle vormen van beleggen zijn risico s verbonden. De risico s zijn afhankelijk van de belegging. Een belegging kan in meer of mindere mate speculatief

Nadere informatie

VOORSTEL EN TOELICHTING WIJZIGING VOORWAARDEN VAN DEELNAME

VOORSTEL EN TOELICHTING WIJZIGING VOORWAARDEN VAN DEELNAME DELTA LLOYD EUROPEES DEELNEMINGEN FONDS N.V. 1.12.2016 Voorstel tot wijziging voorwaarden van deelname De directie (hierna te noemen wij ) van het Delta Lloyd Europees Deelnemingen Fonds N.V., (hierna

Nadere informatie

Terug naar de kern Bob Hendriks

Terug naar de kern Bob Hendriks Terug naar de kern Bob Hendriks Oktober 2013 Waarom nog beleggen? 2 Agenda BlackRock? Sparen & beleggen We leven langer/pensioen Inkomsten uit beleggen Conclusie 3 BlackRock is opgericht voor deze nieuwe

Nadere informatie

'FINANCIELE BIJSLUITER'

'FINANCIELE BIJSLUITER' 'FINANCIELE BIJSLUITER' Permal Multi-Manager Funds (Lux) China Strategy Fund (subfond van Permal Multi-Manager (Lux)) Deze financiële bijsluiter is een document van Permal Multi-Manager Funds (Lux) ten

Nadere informatie

PARVEST JAPAN. Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009

PARVEST JAPAN. Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot de Gecombineerde Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de"vergadering") van Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. (de "Vennootschap")

Nadere informatie

Beleggen met persoonlijk advies

Beleggen met persoonlijk advies Beleggen met persoonlijk advies Beleggen bij de Rabobank is geen doel op zich, maar een manier om doelen te bereiken. Dat vraagt om een aanpak die op de lange termijn is gericht, met een evenwichtig opgebouwde

Nadere informatie

DELTA LLOYD L Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen naar Luxemburgs recht

DELTA LLOYD L Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen naar Luxemburgs recht Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen VEREENVOUDIGD P R O S P E C T U S JULI 2007 Inschrijven is alleen mogelijk op basis van het prospectus of dit vereenvoudigde

Nadere informatie

Kennisgeving aan de Aandeelhouders Kennisgeving van samenvoeging

Kennisgeving aan de Aandeelhouders Kennisgeving van samenvoeging Luxemburg, 13 oktober 2017 Kennisgeving aan de Aandeelhouders Kennisgeving van samenvoeging CS Investment Funds 2 Beleggingsinstelling naar Luxemburgs recht met variabel kapitaal 5, rue Jean Monnet L-2180

Nadere informatie

ishares CURRENCY HEDGED ETF s ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS

ishares CURRENCY HEDGED ETF s ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS ishares CURRENCY HEDGED ETF s ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS Inhoud Inleiding 1 De belangrijkste voordelen van ishares Currency Hedged ETF s 1 De werking van ishares Currency Hedged ETF s 2 De impact

Nadere informatie

Wat houdt Permal Multi-Manager Funds (Lux) - Natural Resources Fund in?

Wat houdt Permal Multi-Manager Funds (Lux) - Natural Resources Fund in? 'FINANCIELE BIJSLUITER' Permal Multi-Manager Funds (Lux) Natural Resources Fund (subfonds van Permal Multi-Manager (Lux)) Deze financiële bijsluiter is een document van Permal Multi-Manager Funds (Lux)

Nadere informatie

INFORMATIE MEMORANDUM d.d. 13 oktober 2014

INFORMATIE MEMORANDUM d.d. 13 oktober 2014 INFORMATIE MEMORANDUM d.d. 13 oktober 2014 BIJ DE AGENDA VAN DE GECOMBINEERDE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN ING PARAPLUFONDS 1 N.V. (HIERNA TE NOEMEN: DE VENNOOTSCHAP ) EN DE VERGADERINGEN VAN

Nadere informatie

Overeenkomst van beheer

Overeenkomst van beheer Overeenkomst van beheer Tussen Allianz Holland Paraplufonds N.V. En Holland Beleggingsgroep B.V. Gedateerd 20 maart 2006 Inhoud Artikel Pagina 1.1 Definities...4 1.2 Verwijzingen...4 1.3 Kopjes...4 2 Statutair

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Pacific Fund. aandelen serie 5 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Pacific Fund. aandelen serie 5 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Pacific Fund aandelen serie 5 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 januari 2010 Onze ref. \714\74554205\prospectus\concepten aanvullende prospectussen\hpf\hpf_200306.doc

Nadere informatie

Deutsche Bank Wealth Management 0

Deutsche Bank Wealth Management 0 0 Standaard risicoprofielen Bandbreedtes Vermogensbeheer Risico Profielen Conservative Core Growth Min Target Max Min Target Max Min Target Max Aandelen 0% 20% 40% 20% 40% 60% 40% 60% 80% Vastrentende

Nadere informatie

Rabo Groen Obligaties. Rabobank. Een bank met ideeën.

Rabo Groen Obligaties. Rabobank. Een bank met ideeën. Rabo Groen Obligaties Rabobank. Een bank met ideeën. Groenbeleggen met de Rabobank Zuinig zijn op het milieu. We beseffen allemaal hoe belangrijk dat is. Zeker tegenwoordig. Natuurlijk kunnen we zelf actief

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs

Nadere informatie

Rabo Cultuur Obligaties. Rabobank. Een bank met ideeën.

Rabo Cultuur Obligaties. Rabobank. Een bank met ideeën. Rabo Cultuur Obligaties Rabobank. Een bank met ideeën. Beleggen in cultuur met de Rabobank Cultuur: het bindmiddel van een samenleving. Hoe te zorgen dat die cultuur levend blijft? We kunnen dit bereiken

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate Bond World Emerging Corporate Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van. Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V.

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van. Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. en de aanvullende prospectussen van de subfondsen Insinger

Nadere informatie

Productoverzicht Rabo AEX Garant september-08

Productoverzicht Rabo AEX Garant september-08 Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant of andere

Nadere informatie

ABN AMRO Multi-Manager Funds

ABN AMRO Multi-Manager Funds ABN AMRO Multi-Manager Funds Société d Investissement à Capital Variable Hoofdkantoor: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg: B78762 (het Fonds ) BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN

Nadere informatie

Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam

Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam Verstandig beleggen begint bij de Rabobank. Of u nu een beginnende of ervaren belegger bent, of u nu veel of weinig tijd voor uw beleggingen heeft. De Rabobank

Nadere informatie