BELEGGINGSDOEL Doelstelling van het Fonds is het kopiëren van het aandelenmarktresultaat van ontwikkelde en opkomende markten.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BELEGGINGSDOEL Doelstelling van het Fonds is het kopiëren van het aandelenmarktresultaat van ontwikkelde en opkomende markten."

Transcriptie

1 SsgA SPDR ETFs Europe I plc VERKORT PROSPECTUS SPDR MSCI ACWI IMI ETF d.d. 14 september 2011 DEEL A - JURIDISCHE ASPECTEN Dit is het Verkort prospectus voor SPDR MSCI ACWI IMI ETF, (het Fonds ), een subfonds van SSgA SPDR ETFs Europe I plc (de Vennootschap ), een open-end beleggingsmaatschappij met variabel kapitaal, op 5 januari 2011 in Ierland opgericht als paraplufonds en op 7 maart 2011 toegelaten door de Central Bank of Ireland krachtens de ICBE-Verordeningen van de Europese Gemeenschappen van 2003 (zoals geamendeerd). Potentiële beleggers wordt geadviseerd kennis te nemen van het Prospectus van de Vennootschap d.d. 14 september 2011 en van het Supplement d.d. 14 september 2011 met betrekking tot het Fonds (tezamen: het Prospectus ) alvorens een beleggingsbeslissing te nemen. De rechten en plichten van beleggers, alsmede hun juridische relatie met de Vennootschap worden uiteengezet in het Prospectus. Woorden en begrippen in het Prospectus hebben dezelfde betekenis als in dit Verkort prospectus. Het Prospectus en andere informatie over het Fonds, waaronder de (half-)jaarverslagen voor aandeelhouders, staan vermeld op (de website ). De website van de Centrale Bank bevat aanvullende informatie over relevante wettelijke documenten en bepalingen over bescherming van beleggers. De Basisvaluta van het Fonds is USD. BELEGGINGSDOEL Doelstelling van het Fonds is het kopiëren van het aandelenmarktresultaat van ontwikkelde en opkomende markten. VERGOEDINGEN EN KOSTEN VAN HET FONDS Alle vergoedingen en kosten die voor een fonds zijn verschuldigd worden betaald als een enkele vergoeding. Het betreft hier de totale kostenratio ( TER ). Hiertoe behoren, zij het daartoe niet beperkt, de vergoedingen en kosten van de Raad van Bestuur, de Beleggingsbeheerder, de Depotbank, het Administratiekantoor en de Vennootschapssecretaris. De TER van het Fonds bedraagt maximaal 0,55% per jaar van de Intrinsieke waarde (IW) van het Fonds. De TER groeit dagelijks aan, wordt dagelijks berekend op basis van de IW van elk fonds en is maandelijks achteraf verschuldigd. Als de uitgaven van het Fonds in verband met de activiteiten van het Fonds de bovenvermelde TER te boven gaan, betaalt de Beleggingsbeheerder de extra kosten uit de eigen activa. BELEGGINGSBELEID VAN HET FONDS Het beleggingsbeleid van het Fonds is gericht op het kopiëren van het resultaat van de MSCI ACWI IMI (All Country World Investable Market Index) Index of een andere index zoals op gezette tijden door de Raad van Bestuur vast te stellen om in hoofdzaak dezelfde markt te kopiëren als de MSCI ACWI IMI (All Country World Investable Market Index) Index en die door de Raad van Bestuur wordt beschouwd als een geschikte index voor het Fonds om deze, overeenkomstig het Prospectus, zo nauwgezet mogelijk te kopiëren, met zo veel mogelijk minimalisering van de tracking error tussen de performance van het Fonds en die van de index. Het Fonds maakt gebruik van optimalisatietechnieken zoals onder beschreven om de tracking error tussen het rendement van de index en dat van het Fonds te minimaliseren, na aftrek van vergoedingen en kosten. Het Fonds streeft ernaar de tracking error tussen de performance van de index en de NIW van het Fonds te minimaliseren. De index is een vrij verhandelbare, voor marktkapitalisatie gewogen index, ontworpen voor het meten van het aandelenmarktresultaat van ontwikkelde en opkomende markten. Per 30 november 2010 dekte de index meer dan effecten van grote, middelgrote en kleinere bedrijven en 45 landenindices (24 ontwikkelde en 21 opkomende markten)

2 Voor het bereiken van dit beleggingsdoel belegt het Fonds, met gebruikmaking van de optimalisatiemethode zoals hieronder beschreven, voornamelijk in de effecten van de index, steeds in overeenstemming met de beleggingsrestricties zoals vermeld in het Prospectus. De Beleggingsbeheerder kan ook beleggen in effecten die niet zijn opgenomen in de index maar waarvan hij denkt dat deze het risico en de uitkeringskenmerken van effecten die daarin wel zijn opgenomen weerspiegelen. De optimalisatiestrategie van het Fonds is gericht op het opbouwen van een representatieve portefeuille die een met de index vergelijkbaar rendement biedt. De Beleggingsbeheerder hanteert een optimalisatiestrategie voor dit fonds, omdat de index te veel effecten bevat om efficiënt aan te kopen en omdat bepaalde effecten van de index in de open markt moeilijk verkrijgbaar zijn. Daarom houdt het Fonds normaal gesproken slechts een deelverzameling aan van de effecten die in de index zijn opgenomen. De effecten van het Fonds, die een deelverzameling van alle effecten in de index vertegenwoordigen, hebben over het algemeen dezelfde kenmerken als die van de index en worden gekozen om de index te kopiëren met een voorspeld niveau van tracking error. Alle effecten waarin het Fonds belegt, staan genoteerd of worden verhandeld op gereguleerde markten. Door het opbouwen van de fondsportefeuille met gebruikmaking van een optimalisatiestrategie selecteert de Beleggingsbeheerder, zich baserend op zijn analyse van historische gegevens en correlaties, bepaalde effecten binnen elke sector van de index en niet alle indexeffecten in die sector; om ongewenste accenten te vermijden besteedt hij daarbij nauwgezet aandacht aan de totale weging van elke sector binnen de index en aan de onderliggende industriële blootstelling binnen elke sector. Het Fonds kan maximaal 10% van zijn netto activa beleggen in gereguleerde open-end fondsen met een vergelijkbare doelstelling als die van het Fonds voor zover deze fondsen zijn toegelaten in lidstaten van de EER, de VS, Jersey, Guernsey of het eiland Man en volledig voldoen aan de bepalingen van de ICBE-Verordeningen. Het Fonds mag aanvullend liquide activa houden. Met het oog op een efficiënt portefeuillebeheer kan het Fonds, in overeenstemming met de voorwaarden en beperkingen van de Centrale Bank, financiële derivaten ('FDI s') gebruiken waaronder warrants, futures en valutatermijncontracten waaronder non-deliverable forwards ( NDF s ). Efficiënt portefeuillebeheer omvat beleggingsbeslissingen inzake transacties gericht op een of meer van de volgende doelstellingen: reduceren van risico en kosten en het genereren van extra kapitaal en inkomsten voor het Fonds op basis van een aanvaardbaar niveau van risico waarbij het risicoprofiel van het Fonds in acht genomen wordt. Naarmate het Fonds gebruikmaakt van FDI s kan er een risico bestaan dat de volatiliteit van het Fonds toeneemt. Naar verwachting zal de volatiliteit van het Fonds nauw gecorreleerd zijn aan die van de index. Hoewel FDI s naar hun aard een hefboomeffect hebben, is het voornaamste doel van het gebruik van FDI s het reduceren van tracking error; hoewel het Fonds een hefboomeffect heeft als gevolg van de beleggingen in FDI s mag dat niet meer zijn dan 100% van de totale IW van het Fonds. In overeenstemming met de restricties op het gebruik van FDI s zoals beschreven in het Prospectus en de ICBE- Verordeningen kan het Fonds futures kopen en verkopen om ofwel blootstelling te verkrijgen of te reduceren in verschillende effecten die zijn opgenomen in de index ofwel om bepaalde risicoaspecten van specifieke transacties te minimaliseren. Een futurescontract is een akkoord inzake koop of verkoop van een bepaald bedrag van een aandeel, obligatie of een valuta op een bepaald moment in de toekomst. Futurescontracten zijn beursverhandelde instrumenten waarvan de handel is onderworpen aan de regels van de effectenbeurs waar die handel plaatsvindt. Voor efficiënt portefeuillebeheer wordt ook gebruikgemaakt van valutatermijncontracten. Valutatermijncontracten kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om de valutablootstelling van de index aan te sturen. Non-deliverable valutatermijncontracten worden om dezelfde redenen gebruikt. Deze verschillen van standaard valutatermijncontracten doordat minstens een van de valuta s in de transactie niet mag worden geleverd voor verrekening van een winst of verlies op basis van die transactie. Winsten en verliezen worden in dit geval geboekt in US dollar of euro. BELEGGERSPROFIEL De Vennootschap is opgericht om, in overeenstemming met de ICBE-Verordeningen, te beleggen in verhandelbare effecten. Doorsneebeleggers in het Fonds zullen naar verwachting particuliere en institutionele beleggers zijn die wensen te beleggen in de performance van de aandelenmarkten van ontwikkelde en groeilanden en bereid zijn de risico s te lopen zoals gedefinieerd in het supplement en het prospectus. RISICO S MET BETREKKING TOT BELEGGEN IN HET FONDS Beleggen in het Fonds brengt een zekere mate van risico met zich mee waaronder de risico s zoals beschreven in het Prospectus; de specifieke risico s worden hieronder toegelicht. De opsomming van de beleggingsrisico s is niet 2 van 5

3 uitputtend en potentiële beleggers dienen zorgvuldig kennis te nemen van het Prospectus en hun professionele adviseur te raadplegen alvorens tot beleggen over te gaan. U dient zich vooral bewust te zijn van de volgende risico s: INDEXRISICO: Het vermogen van het Fonds om een aanzienlijke correlatie te bereiken tussen het resultaat van het Fonds en dat van de index hangt af van de schommelingen in de aandelenmarkten, veranderingen in de samenstelling van de index, kapitaalstromen in en uit het Fonds en van de vergoedingen en kosten van het Fonds. Het Fonds probeert de indexreturns te kopiëren ongeacht de huidige of toekomstige performance van de index of van de effecten die van de index deel uitmaken. Daarom kan het resultaat van het Fonds minder gunstig zijn dan dat van een portefeuille die actief wordt aangestuurd. De structuur en samenstelling van de index hebben invloed op het resultaat, de volatiliteit en het risico van de index (in absolute termen en in vergelijking met andere indices) en dientengevolge op het resultaat, de volatiliteit en het risico van het Fonds. RISICO MET BETREKKING TOT INDEX TRACKING: Er bestaat geen garantie dat het beleggingsdoel van het Fonds wordt behaald. In het bijzonder geldt dat geen enkel financieel instrument in staat is het rendement van een index exact te reproduceren. Wijzigingen in de beleggingen van het Fonds en herwegingen van de index kunnen aanleiding geven tot verschillende transactiekosten en onevenwichtigheden. Verder is het zo dat het totale rendement van een belegging in de aandelen van het Fonds kan worden gereduceerd vanwege de verschillende kosten en uitgaven die niet gelden bij de berekening van de index. Wanneer sprake is van tijdelijke opschorting of onderbreking van de handel in de beleggingen die deel uitmaken van de index of marktverstoringen, is een herweging van de beleggingsportefeuille van het Fonds niet mogelijk. FINANCIËLE DERIVATEN: Als het Fonds gebruik maakt van FDI s kan het risico van het Fonds toenemen. Voor informatie over de risico s in verband met het gebruik van FDI s zie het hoofdstuk Risicofactoren - Derivatenrisico van het Prospectus. De Vennootschap kan ervoor kiezen de aandelen van het Fonds op enig moment te laten noteren aan verschillende effectenbeurzen. De koersen van aandelen van een fonds aan een effectenbeurs kunnen aanzienlijk afwijken van de IW per aandeel wanneer sprake is van marktvolatiliteit. Details over andere risico s (zoals risico s in verband met het gebruik van derivaten en beleggingen in verbonden fondsen) staan vermeld in het Prospectus van het Fonds. BELEGGINGSBEHEERDER Beleggingsbeheerder van het Fonds is State Street Global Advisors Limited. KOOP EN VERKOOP Krachtens de bepalingen van het Prospectus kunnen beleggers op elke handelsdag rechtstreeks aandelen kopen, aflossen, omwisselen of overdragen via: SSgA SPDR ETFs Europe I plc c/o State Street Fund Services (Ireland) Limited 78 Sir Rogerson s Quay Dublin 2 Ierland De volgende minimum aflossings- en inschrijvingsbedragen zijn voor het Fonds van toepassing: Minimum aflossing Minimum inschrijving aandelen of veelvouden daarvan aandelen of veelvouden daarvan UITKERINGEN Het Fonds doet geen uitkeringen; alle inkomsten en winsten komen tot uiting in de IW. FISCALE INFORMATIE De Vennootschap is een beleggingsmaatschappij in de betekenis van hoofdstuk 739B van de Ierse Taxes Consolidation Act 1997 en is niet onderhevig aan Ierse belastingheffing voor haar relevante inkomsten en winsten 3 van 5

4 zoals uiteengezet in het hoofdstuk Belastingheffing in het Prospectus. Over de uitgifte, aflossing of overdracht van aandelen in het Subfonds is in Ierland geen overdrachtsbelasting verschuldigd. Deelbewijshouders en potentiële beleggers moeten hun professionele adviseurs raadplegen met betrekking tot de fiscale afhandeling van participaties in de Vennootschap. INFORMATIE OVER JURIDISCHE EN ADMINISTRATIEVE ASPECTEN JURIDISCHE VORM: SSgA SPDR Europe ETFs I plc is een beleggingsmaatschappij met variabel kapitaal, opgericht als paraplufonds met gescheiden aansprakelijkheid tussen de subfondsen krachtens de wetgeving van Ierland en toegelaten door de Ierse Central Bank op grond van de ICBE-Verordeningen van de Europese Gemeenschappen van BESTUURDERS: Tom Finlay, Patrick Riley, Alan Jeffers en Michael Karpik ADMINISTRATIEKANTOOR: State Street Fund Services (Ireland) Limited DEPOTBANK: State Street Custodial Services (Ireland) Limited ACCOUNTANT: PricewaterhouseCoopers EINDE VAN HET BOEKJAAR: 31 maart BEREKENING VAN DE INTRINSIEKE WAARDE: De IW van het Fonds en de IW per aandeel worden door het Administratiekantoor op elke handelsdag om uur (Ierse tijd) berekend. PUBLICATIE VAN DE INTRINSIEKE WAARDE: De IW per aandeel wordt elke handelsdag gepubliceerd op de website en is beschikbaar bij de Beleggingsbeheerder. AANDUIDING VAN HET AANDEEL: US dollar OPSTELLING EN GOEDKEURING: De Vennootschap en het Fonds werden op 7 maart 2011 door de Centrale Bank toegelaten. INDEX DISCLAIMERS SPDR is een geregistreerd handelsmerk van Standard & Poor's Financial Services LLC ( S&P ) en is in licentie uitgegeven voor gebruik door State Street Corporation. Geen enkel financieel product van State Street Corporation of met haar verbonden ondernemingen wordt door S&P gesponsord, aanbevolen, verkocht of gepromoot en S&P en de met haar verbonden ondernemingen doen geen uitspraken en stellen zich niet garant wat betreft de juistheid van koop, verkoop of het aanhouden van deelbewijzen/aandelen in zulke producten. Standard & Poor's, S&P, SPDR, S&P 500 zijn gedeponeerde handelsmerken van Standard & Poor's Financial Services LLC en zijn in licentie gegeven voor gebruik door State Street Corporation. "MSCI ACWI IMI (All Country World Index) Index" is een handelsmerk van MSCI en de met haar verbonden bedrijven en is in licentie uitgegeven voor gebruik voor bepaalde doeleinden door State Street Corporation. SPDR MSCI ACWI IMI ETF is gebaseerd op de MSCI ACWI IMI (All Country World Index) Index en is niet gecontroleerd door MSCI wat betreft rechtmatigheid en geschiktheid en wordt niet uitgegeven, gesponsord, aanbevolen of gepromoot door MSCI. DIT FONDS WORDT NIET GESPONSORD, ONDERSTEUND, VERKOCHT OF GEPROMOOT DOOR MSCI INC. ( MSCI ), AANGESLOTEN ONDERNEMINGEN, INFORMATIEVERSTREKKERS OF ANDERE DERDEN DIE BETROKKEN ZIJN BIJ OF VERBONDEN ZIJN AAN DE SAMENSTELLING, BEREKENING OF HET CREËREN VAN MSCI INDICES (TEZAMEN DE "MSCI PARTIJEN"). HET FONDS IS DOOR GEEN VAN DE MSCI-PARTIJEN WAT BETREFT ZIJN WETTELIJKHEID OF GESCHIKTHEID AANBEVOLEN AAN EEN PERSOON OF ENTITEIT. ONVERMINDERD HET VOORGAANDE BIEDT GEEN DER MSCI-PARTIJEN EEN UITSPRAAK OF GARANTIE, EXPLICIET NOCH IMPLICIET, AAN DE UITGEVERS OF EIGENAARS VAN HET FONDS, EEN LICENTIENEMER OF ENIGE ANDERE PERSOON OF ENTITEIT MET BETREKKING TOT DE GESCHIKTHEID OM TE BELEGGEN IN 4 van 5

5 FINANCIËLE PRODUCTEN IN HET ALGEMEEN OF IN HET FONDS IN HET BIJZONDER OF DE GESCHIKTHEID VAN DE INDICES OM DE BETREFFENDE PERFORMANCE VAN DE AANDELENMARKTEN TE VOLGEN. MSCI EN DE MET HAAR VERBONDEN BEDRIJVEN ZIJN DE LICNENTIEGEVERS VAN BEPAALDE HANDELS- EN DIENSTMERKEN EN HANDELSNNAMEN EN VAN DE INDICES DIE WORDEN VASTGESTELD, SAMENGESTELD EN BEREKEND DOOR MSCI ZONDER REKENING TE HOUDEN MET HET FONDS, DE UITGEVER VAN HET FONDS, DE EIGENAARS VAN HET FONDS, LICENTIENEMERS OF EEN ANDERE PERSOON OF ENTITEIT. DE MSCI PARTIJEN ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK VOOR OF HEBBEN NIET DEELGENOMEN AAN HET VASTSTELLEN VAN DE TIMING EN DE KOERSEN VAN OF DE MATE WAARIN DIT FONDS MOET WORDEN UITGEGEVEN NOCH AAN HET VASTSTELLEN OF HET BEREKENEN VAN DE VERGELIJKING OF DE OVERWEGING VOLGENS WELKE DIT FONDS KAN WORDEN AFGELOST. VOOR HET OVERIGE ZIJN DE MSCI PARTIJEN NIET VERPLICHT NOCH AANSPRAKELIJK TEN AANZIEN VAN DE UITGEVER OF EIGENAARS VAN DIT FONDS, LICENTIENEMERS OF ANDERE PERSONEN OF ENTITEITEN WAT BETREFT DE ADMINISTRATIE, HET VERMARKTEN OF AANBIEDEN VAN DIT FONDS. HOEWEL MSCI DE INLICHTINGEN VOOR OPNAME IN OF GEBRUIK BIJ DE BEREKENING VAN DE MSCI INDICES BETREKT UIT BRONNEN DIE VOLGENS MSCI BETROUWBAAR ZIJN, KUNNEN DE MSCI PARTIJEN DE ECHTHEID, NAUWKEURIGHEID EN/OF VOLLEDIGHEID VAN DE MSCI INDICES OF DAARIN OPGENOMEN GEGEVENS NIET GARANDEREN. DE MSCI PARTIJEN GEVEN GEEN UITDRUKKELIJKE NOCH IMPLICIETE GARANTIE WAT BETREFT DE RESULTATEN DIE DE LICENTIENEMER OF DIENS KLANTEN OF TEGENPARTIJEN, UITGEVERS VAN HET FONDS, DE EIGENAARS VAN HET FONDS OF ANDERE PERSONEN OF ENTITEITEN ZAL REALISEREN DOOR HET GEBRUIK VAN EEN MSCI INDEX OF DE DAARIN OPGENOMEN GEGEVENS, NIET BESCHIKBARE MSCI s, OPZETTELIJK WANGEDRAG OF ERNSTIGE NALATIGHEID. DE MSCI PARTIJEN ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR FOUTEN, WEGLATINGEN OF ONDERBREKINGEN VAN OF MET BETREKKING TOT MSCI INDICES OF DE DAARIN OPGENOMEN GEGEVENS. BOVENDIEN GEVEN DE MSCI PARTIJEN GEEN GARANTIE, UITDRUKKELIJK NOCH IMPLICIET, EN HIERBIJ WIJZEN DE MSCI PARTIJEN UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES AF WAT BETREFT HET FEIT OF MSCI INDICES EN DE DAARIN OPGENOMEN GEGEVENS VERKOOPBAAR EN GESCHIKT ZIJN VOOR EEN BEPAALD DOEL. ZONDER ENIGE BEPERKING VAN HET VOORGAANDE ZIJN DE MSCI PARTIJEN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE, HOGE OF GEVOLGSCHADE OF VOOR ALLE ANDERE SCHADE (INCLUSIEF NIET-GEREALISEERDE WINSTEN) OOK AL WAREN ZIJ ERVAN OP DE HOOGTE DAT DEZE SCHADE ZICH KON VOORDOEN. AANVULLENDE INFORMATIE SPDR is een geregistreerd handelsmerk van Standard & Poor's Financial Services LLC ( S&P ) en is in licentie uitgegeven voor gebruik door State Street Corporation. Geen enkel financieel product van State Street Corporation of met haar verbonden ondernemingen wordt door S&P gesponsord, aanbevolen, verkocht of gepromoot en S&P en de met haar verbonden ondernemingen doen geen uitspraken en stellen zich niet garant wat betreft de juistheid van koop, verkoop of het aanhouden van deelbewijzen/aandelen in zulke producten. Standard & Poor's, S&P, SPDR, S&P 500 zijn gedeponeerde handelsmerken van Standard & Poor's Financial Services LLC en zijn in licentie gegeven voor gebruik door State Street Corporation. Het volledige Prospectus van het Fonds en de laatste jaarverslagen en periodieke documenten kunnen kosteloos schriftelijk worden aangevraagd bij State Street Fund Services (Ireland) Limited: Adres: 78 Sir John Rogerson s Quay Dublin 2 Ierland Deze documenten zijn ook verkrijgbaar via de website. Datum van publicatie van het Prospectus: 14 september De website van de Central Bank of Ireland bevat aanvullende informatie over de lijst van regelgevende documenten en alle bepalingen ten aanzien van bescherming van beleggers. Dit Verkort prospectus moet voor de inschrijving worden overhandigd aan de inschrijvers. 5 van 5

RISICO S MET BETREKKING TOT BELEGGEN IN HET FONDS

RISICO S MET BETREKKING TOT BELEGGEN IN HET FONDS SSgA SPDR ETFs Europe I plc VERKORT PROSPECTUS SPDR BARCLAYS CAPITAL EURO AGGREGATE BOND ETF d.d. 14 september 2011 DEEL A - JURIDISCHE ASPECTEN Dit is het Verkort prospectus voor SPDR Barclays Capital

Nadere informatie

OPENWORLD PLC. Paraplufonds met afzonderlijke aansprakelijkheid voor de subfondsen Vereenvoudigd prospectus. 28 maart 2012

OPENWORLD PLC. Paraplufonds met afzonderlijke aansprakelijkheid voor de subfondsen Vereenvoudigd prospectus. 28 maart 2012 OPENWORLD PLC Paraplufonds met afzonderlijke aansprakelijkheid voor de subfondsen Vereenvoudigd prospectus 28 maart 2012 Dit vereenvoudigd prospectus bevat belangrijke informatie over OpenWorld plc (de

Nadere informatie

Global Bond (Euro Hedged) Fund het realiseren van beleggingsinkomsten en vermogensgroei.

Global Bond (Euro Hedged) Fund het realiseren van beleggingsinkomsten en vermogensgroei. RUSSELL INVESTMENT COMPANY II PUBLIC LIMITED COMPANY een paraplufonds met gescheiden aansprakelijkheid tussen Sub-Fondsen Beknopte Prospectus 20 april 2012 Dit Beknopte Prospectus bevat belangrijke informatie

Nadere informatie

Nomura Balanced Index 100% Guaranteed Fund (EUR)

Nomura Balanced Index 100% Guaranteed Fund (EUR) Nomura Balanced Index Guaranteed Fund (EUR) Een kapitaal gegarandeerde investering gekoppeld aan een breed gespreide beleggingsstrategie met exposure naar staatsobligaties, bedrijfsobligaties, wereldwijde

Nadere informatie

Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Equity Market Neutral Fund

Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Equity Market Neutral Fund Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Equity Market Neutral Fund Dit Supplement bevat specifieke informatie over het Absolute Insight

Nadere informatie

Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Currency Fund

Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Currency Fund Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Currency Fund Dit Supplement bevat specifieke informatie over het Absolute Insight Currency Fund

Nadere informatie

RUSSELL INVESTMENT COMPANY P.L.C. een paraplufonds met gesepareerde aansprakelijkheid tussen subfondsen Vereenvoudigd Prospectus 31 mei 2012

RUSSELL INVESTMENT COMPANY P.L.C. een paraplufonds met gesepareerde aansprakelijkheid tussen subfondsen Vereenvoudigd Prospectus 31 mei 2012 RUSSELL INVESTMENT COMPANY P.L.C. een paraplufonds met gesepareerde aansprakelijkheid tussen subfondsen Vereenvoudigd Prospectus 31 mei 2012 Dit Vereenvoudigd Prospectus bevat belangrijke informatie over

Nadere informatie

aandelen aandelen aandelen aandelen

aandelen aandelen aandelen aandelen ICBE conform de Europese normen SPDR MSCI Europe Consumer Staples SM ETF VEREENVOUDIGD PROSPECTUS 17 juni 2010 STS (Code Euronext) ISIN-code: FR0000001745 Classificatie: Internationale DEEL A - STATUTAIRE

Nadere informatie

aandelen aandelen aandelen aandelen

aandelen aandelen aandelen aandelen SPDR AEX Index ETF VEREENVOUDIGD PROSPECTUS 17 juni 2010 DEEL A - STATUTAIRE BEPALINGEN ICBE conform de Europese normen AEXT (Code Euronext) ISIN-code: FR000001893 Classificatie: Aandelen uit de landen

Nadere informatie

Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Emerging Market Debt Fund

Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Emerging Market Debt Fund Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Emerging Market Debt Fund Dit Supplement bevat specifieke informatie over het Absolute Insight

Nadere informatie

ETF-gids voor adviseurs ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS

ETF-gids voor adviseurs ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS ETF-gids voor adviseurs ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS 2 ETF-gids voor adviseurs Exchange Traded Funds (ETF s) hebben de mogelijkheden van beleggers en hun adviseurs om portefeuilles op te bouwen,

Nadere informatie

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V.

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V. Inlegvel bij het supplement met betrekking tot het ING Industrials Fund dd. 31 juli 2012, behorende bij het prospectus van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V. In het supplement van het Subfonds wordt op

Nadere informatie

RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC een paraplufonds met gesepareerde aansprakelijkheid tussen subfondsen Vereenvoudigd Prospectus 2 december 2011

RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC een paraplufonds met gesepareerde aansprakelijkheid tussen subfondsen Vereenvoudigd Prospectus 2 december 2011 RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC een paraplufonds met gesepareerde aansprakelijkheid tussen subfondsen Vereenvoudigd Prospectus 2 december 2011 Dit Vereenvoudigd Prospectus bevat belangrijke informatie over

Nadere informatie

Mn Services Levensloop Fonds

Mn Services Levensloop Fonds Supplement betreffende Mn Services Levensloop Fonds Subfonds: Platina Metaal & Techniek Inhoudsopgave 1. Belangrijke informatie 3 1.1 Inleiding 3 1.2. Algemene informatie 4 2. Subfonds: Platina Metaal

Nadere informatie

Direxion Daily Financial Bear 3X Shares FINANCIËLE BIJSLUITER

Direxion Daily Financial Bear 3X Shares FINANCIËLE BIJSLUITER OVER DE FINANCIËLE BIJSLUITER Direxion Daily Financial Bear 3X Shares FINANCIËLE BIJSLUITER Voor producten als dit product is het opstellen van een financiële bijsluiter verplicht. Deze financiële bijsluiter

Nadere informatie

Mn Services Levensloop Fonds

Mn Services Levensloop Fonds Supplement betreffende Mn Services Levensloop Fonds Subfonds: Brons Mn Services Inhoudsopgave 1. Belangrijke informatie 3 1.1 Inleiding 3 1.2. Algemene informatie 4 2. Subfonds: Brons Mn Services 6 2.1

Nadere informatie

Threadneedle Focus Investment Funds

Threadneedle Focus Investment Funds Threadneedle Focus Investment Funds Verkort prospectus van april 2009 Threadneedle Focus Investment Funds 1 Inhoud De roosters Achtergrondinformatie 2 Beleggingsinformatie voor het Fonds 4 Bijlage 1 Target

Nadere informatie

Verkort prospectus van mei 2010. Threadneedle Focus Investment Funds

Verkort prospectus van mei 2010. Threadneedle Focus Investment Funds Verkort prospectus van mei 2010 Threadneedle Focus Investment Funds Threadneedle Focus Investment Funds 1 Inhoud Bijlage Achtergrondinformatie 3 Beleggingsinformatie voor het Fonds 5 Bijlage 1 - Target

Nadere informatie

Vanguard Investment Series plc (de Vennootschap )

Vanguard Investment Series plc (de Vennootschap ) De Bestuurders van de Vennootschap wier namen vermeld worden in het Prospectus van de Vennootschap in het hoofdstuk De Vennootschap De Bestuurders en de Secretaris aanvaarden de verantwoordelijkheid voor

Nadere informatie

Putnam World Trust. 17 april 2012. Vereenvoudigd Prospectus

Putnam World Trust. 17 april 2012. Vereenvoudigd Prospectus Putnam World Trust 17 april 2012 Vereenvoudigd Prospectus Een overkoepelend beleggingsfonds, opgericht als een instelling voor collectieve belegging in overdraagbare effecten krachtens de Reglementen van

Nadere informatie

Rolinco N.V. Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam

Rolinco N.V. Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Prospectus Rolinco N.V. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Aandelen A: Rolinco Aandelen B: Rolinco - EUR G Aandelen C: Rolinco - EUR Z 8 november 2013 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Minimum Volatility ETF s Gids voor beleggers

Minimum Volatility ETF s Gids voor beleggers VOOR PARTICULIERE BELEGGERS ``ik wil beleggen in aandelen ``ik zie dat de markt volatiel kan zijn ``ik zoek naar meer evenwicht Minimum Volatility ETF s Gids voor beleggers In het huidige onzekere beleggingsklimaat

Nadere informatie

Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam. Robeco ROE Solid Mix

Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam. Robeco ROE Solid Mix Prospectus Robeco Solid Mix N.V. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Subfonds 1: Subfonds 2: Subfonds 3: Subfonds 4: Robeco Solid Mix Robeco RTB Solid Mix Robeco

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Fund aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 juli 2013 1 / 12 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met,

Nadere informatie

Prospectus ASR Beleggingsfondsen

Prospectus ASR Beleggingsfondsen Prospectus ASR Beleggingsfondsen Gevestigd te Utrecht ASR Euro Aandelen Fonds ASR Geldmarkt Fonds ASR Euro Staatsobligatie Fonds ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan

Nadere informatie

Prospectus Delta Lloyd Fixed Income Umbrella

Prospectus Delta Lloyd Fixed Income Umbrella 1 januari 2015 Prospectus Delta Lloyd Fixed Income Umbrella Inleiding In dit prospectus vindt u informatie waarmee u zich als belegger een oordeel kunt vormen over de participaties in de subfondsen van

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Real Estate Equity Fund ( Fonds C ), (Aandelen serie Fonds C) Aanvullend prospectus. 17 december 2014

Insinger de Beaufort Real Estate Equity Fund ( Fonds C ), (Aandelen serie Fonds C) Aanvullend prospectus. 17 december 2014 Insinger de Beaufort Real Estate Equity Fund ( Fonds C ), (Aandelen serie Fonds C) Aanvullend prospectus 17 december 2014 02 Inhoud pagina I. Belangrijke informatie 4 A. Inleiding 4 B. Algemeen 4 C. Beleggingsbeleid

Nadere informatie

ETF-gids voor beleggers

ETF-gids voor beleggers ETF-gids voor beleggers Ontdek een wezenlijk andere manier van beleggen Exchange Traded Funds (ETF s) zijn een andere manier om met beleggingen om te gaan, die voor veel particuliere beleggers nog vrij

Nadere informatie

BNP Paribas Fund III N.V.

BNP Paribas Fund III N.V. BNP Paribas Fund III N.V. Prospectus 23 november 2012 Belangrijke informatie Beleggers in aandelen van elk Subfonds (zoals hierna gedefinieerd) respectievelijk elke Klasse (zoals hierna gedefinieerd) van

Nadere informatie