Financiële bijsluiter ASR Euro Aandelen Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Financiële bijsluiter ASR Euro Aandelen Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen"

Transcriptie

1 Financiële bijsluiter ASR Euro Aandelen Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Deze financiële bijsluiter is een document dat door ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. is opgesteld volgens een vaste, bij wet voorgeschreven opzet. Het doel is u op hoofdlijnen een beeld te geven van de essentiële kenmerken van het product ASR Euro Aandelen Fonds (het Fonds ) en om u in staat te stellen dit product te kunnen beoordelen en te vergelijken met andere financiële producten. De financiële bijsluiter voor beleggingsinstellingen is gebaseerd op het Europese model vereenvoudigd Prospectus. A. Korte weergave van de beleggingsinstelling Wat houdt ASR Euro Aandelen Fonds in? ASR Euro Aandelen Fonds is een subfonds van het paraplufonds ASR Beleggingsfondsen, een fonds voor gemene rekening met open end structuur. Het Fonds is opgericht op 1 juli De beheerder van het Fonds is ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V., gevestigd en kantoor houdende aan Archimedeslaan 10, 3584 BA Utrecht. De bewaarder van het Fonds is Stichting ASR Bewaarder welke belast is met de bewaring van de activa van het fonds. De externe accountant van het fonds is KPMG Accountants. B. Beleggingsgegevens Doelstelling Het beleid van het ASR Euro Aandelen Fonds is erop gericht om op langere termijn een totaalrendement te behalen dat vergelijkbaar is met dat van de benchmark (vergelijkingsmaatstaf). De benchmark van het ASR Euro Aandelen Fonds is de EURO STOXX 50 index, inclusief dividendresultaat. Beleggingsbeleid Het Fonds belegt nagenoeg uitsluitend in aandelen van grote ondernemingen die genoteerd zijn aan aandelenbeurzen in landen die tot de Eurozone worden gerekend. Het Fonds heeft de mogelijkheid om te beleggen in afgeleide instrumenten (derivaten) zoals valutatermijncontracten, opties, swaps en futures. Deze kunnen worden toegepast voor zowel het afdekken van financiële risico s als voor efficiënt portefeuillebeheer. Het Fonds kan een beperkte kaspositie aanhouden of in beperkte mate leningen aangaan, onder andere in verband met verwachtte in- en uitstroom van vermogen. Het Fonds kan beleggen in, al dan niet gelieerde, andere beleggingsfondsen en/of indextrackers. Om voldoende spreiding te waarborgen belegt het Fonds nooit meer dan 15% van het fondsvermogen in één onderneming. Tevens worden de beleggingen gespreid over verschillende landen en sectoren. Om het liquiditeitsrisico te beperken zal nooit meer dan 5% van het uitstaande aandelenkapitaal van een onderneming worden gehouden door het Fonds. Op basis van macro-economische inschattingen en thematische insteek wordt de sectorverdeling van het Fonds bepaald. Binnen de sectoren worden aandelen 1

2 geselecteerd waarvan, op basis van financieel economische analyse, de beste prestaties worden verwacht. In dit selectiebeleid wordt tevens rekening gehouden met de binnen ASR gehanteerde maatstaven op het gebied van duurzaamheid van de ondernemingen. Ter verhoging van het totale beleggingsresultaat kan het Fonds financiële instrumenten uit de beleggingsportefeuille uitlenen aan andere financiële instellingen (securities lending) tot maximaal 100% van de beleggingsportefeuille. Deze uitleentransacties worden uitsluitend aangegaan op basis van standaardovereenkomsten die zijn ontwikkeld door belangenorganisaties. De Beheerder zal ervoor zorgen dat de risico s die door deze uitleentransacties ontstaan zoveel mogelijk worden beperkt door strenge eisen te stellen aan de kredietwaardigheid van de financiële instelling waaraan wordt uitgeleend en door het verkrijgen van in de markt gebruikelijke zekerheden (collateral). Wat zijn de financiële risico s van ASR Euro Aandelen Fonds? De waardeontwikkeling van de rechten van deelneming in de beleggingsinstelling is afhankelijk van ontwikkelingen op de kapitaal-, effecten-, valuta- en goederenmarkten. De mogelijkheid bestaat dat uw belegging in waarde stijgt; het is echter ook mogelijk dat uw belegging weinig tot geen inkomsten zal genereren en dat uw inleg bij een ongunstig koersverloop geheel of ten dele verloren gaat. Het Fonds is onderhevig aan de volgende risico s: - Het rendement van de beleggingen staat over de periode van aankoopmoment tot verkoopmoment niet eerder vast dan op het verkoopmoment. Het Fonds is gevoelig voor waardeverandering van de beleggingen als gevolg van fluctuaties van prijzen op de financiële markten (marktrisico) die worden beïnvloed door uiteenlopende factoren. - Het Fonds belegt voornamelijk in politiek stabiele landen. Door onvoorziene omstandigheden kunnen zich situaties voordoen waardoor de politieke stabiliteit vermindert. Hierdoor ontstaat het risico dat de lokale financiële markten negatief worden beïnvloed en dat regeringen niet in staat of bereid zijn om aan hun verplichtingen te voldoen. - De beleggingen van het Fonds zijn onderhevig aan inflatie- en deflatierisico. Als gevolg van inflatie kunnen de reële beleggingsopbrengsten worden aangetast. Deflatie heeft een positief effect op de waarde van geld, maar veelal een negatief effect op de waarde van aandelen en aan aandelen gerelateerde instrumenten. - Het Fonds kan gebruik maken van afgeleide instrumenten. Daarbij kan ook sprake zijn van hefboomwerking doordat belegd kan worden met geleend geld. Hierdoor kan de gevoeligheid voor marktbewegingen worden vergroot. - Vorderingen van het Fonds op tegenpartijen kunnen voortvloeien uit derivatenposities, uitgezette kasgelden, securities lending transacties en bij de afwikkeling van effectentransacties. Een uitgevende instelling of een andere tegenpartij kan in gebreke blijven. De mogelijkheid bestaat dat betaling of levering van de verkochte respectievelijk gekochte financiële instrumenten door een tegenpartij niet of niet op tijd plaatsvindt. - In sommige effecten vindt weinig handel plaats. Dit kan er toe leiden dat verkoop van dergelijke effecten niet tijdig en tegen een redelijke koers kan geschieden. - In uitzonderlijke gevallen kan uitgifte en/of inkoop van Participaties worden opgeschort. - Bij het uitlenen van effecten bestaat het risico dat de inlener niet kan voldoen aan zijn verplichting tot teruggave van de geleende effecten op de afgesproken datum. Dit 2

3 risico wordt beperkt doordat alleen aan kredietwaardig geachte tegenpartijen wordt uitgeleend en doordat voldoende zekerheden (collateral) zullen worden verkregen. - Indien het Fonds meer dividend uitkeert dan het jaarresultaat kan het fondsvermogen als gevolg daarvan dalen. Dit zal tevens het geval zijn indien het Fonds meer Participaties inneemt dan het uitgeeft. - Overheden kunnen wijzigingen doorvoeren in financiële en fiscale wetgeving waardoor de waarde van de activa van het Fonds negatief wordt beïnvloed. Wetten of interpretaties daarvan kunnen, al dan niet met terugwerkende kracht, worden gewijzigd waardoor mogelijk additionele belastingen verschuldigd worden. - Indien besloten wordt tot opheffing van het Fonds wordt de opbrengst uitgekeerd aan de Participanten. Dit kan plaatsvinden op een voor de participanten ongunstig tijdstip. - De Subfondsen van ASR Beleggingsfondsen zijn gezamenlijk één beleggingsfonds met een ongedeeld vermogen. Hierdoor kan een eventueel negatief vermogenssaldo van een Subfonds gevolgen hebben voor het Fonds, bijvoorbeeld in het geval van liquidatie van een Subfonds waarbij een eventueel negatief vermogenssaldo wordt omgeslagen over de andere Subfondsen. - Schade kan ontstaan als gevolg van externe gebeurtenissen, niet afdoende of falende interne processen, menselijk gedrag en systemen. Het Fonds is voor de uitvoering van operationele zaken afhankelijk van derden, onder andere met betrekking tot gebruik van personeel en systemen. - De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. Voor een uitgebreide beschrijving van de risico s wordt verwezen naar het prospectus van het Fonds. Risico dat u uw inleg niet terugkrijgt Bij gehele looptijd (1 jaar) Wat kan er gebeuren in het ergste geval? Bij een gehele looptijd (1 jaar) kunt u uw inleg kwijtraken. Wat kan ASR Euro Aandelen Fonds opbrengen? Omdat ASR Euro Aandelen Fonds korter dan één jaar bestaat, is in de financiële bijsluiter geen staafdiagram met gerealiseerde beleggingsresultaten opgenomen. C. Bedrijfsinformatie Belastingregime Het Fonds is een subfonds van het paraplufonds ASR Beleggingsfondsen, een in Nederland gevestigd open fonds voor gemene rekening dat opteert voor de status van fiscale 3

4 beleggingsinstelling conform artikel 28 van de Wet op de vennootschapsbelasting Dit betekent dat geen vennootschapsbelasting is verschuldigd, mits het Fonds binnen acht maanden na afloop van het boekjaar de voor uitkering beschikbare winst in vorm van dividend uitkeert en aan de overige relevante voorschriften wordt voldaan. Zowel uw persoonlijke situatie als wijzigingen in de belastingregels van de lidstaat van herkomst of de lidstaat van ontvangst en de uitleg van deze regels kunnen een positieve of negatieve invloed hebben op uw persoonlijke fiscale positie. In geval van onduidelijkheden dient u contact op te nemen met een belastingsadviseur. Wat zijn de kosten? U dient rekening te houden met de kosten die door de beleggers worden gedragen met betrekking tot hun belegging. Kosten bij uitgifte en inkoop van de Participaties Het percentage voor de op- of afslag ten opzichte van de intrinsieke waarde is maximaal 0,15%. Deze kosten komen ten gunste van het Fonds ter compensatie van transactiekosten die worden gemaakt indien als gevolg van een saldo uitgifte onderliggende beleggingen moeten worden aangekocht of als gevolg van een saldo inkoop beleggingen moeten worden verkocht. Beheer- en servicevergoeding De Beheerder ontvangt een vaste beheervergoeding van 0,15% op jaarbasis die ten laste van het Fonds wordt gebracht. Daarnaast wordt een vaste servicevergoeding van 0,10% op jaarbasis in rekening gebracht die dient ter dekking van alle overige kosten zoals de vergoedingen voor accountants, juridische en fiscale adviseurs, kosten in verband met prospectussen, (half)jaarverslagen en alle mogelijke andere documenten die betrekking hebben op het Fonds, de kosten in verband met het berekenen en publiceren van de intrinsieke waarden, het bijhouden van het Participantenregister, het voeren van een financiële en beleggingsadministratie en de kosten voor vergaderingen van Participanten. Kostenratio De kostenratio of Total Expense Ratio betreft de totale kosten van het fonds in procenten van het gemiddeld eigen vermogen van het fonds. De totale kosten omvatten alle kosten die in een jaar ten laste van het Fonds zijn gebracht, exclusief de kosten van beleggingstransacties en interestkosten. Voor het eerste jaar van het Fonds wordt een Total Expense Ratio van 0,25% verwacht. Omdat ASR Euro Aandelen Fonds korter dan één jaar bestaat, is in de financiële bijsluiter geen historische kostenratio opgenomen. Indien wordt geparticipeerd door middel van een verzekeringsproduct kunnen kosten in rekening worden gebracht, onder andere voor toetreding of uittreding (zie de voorwaarden van het desbetreffende verzekeringsproduct). Het Fonds zelf brengt voor toe- en uittreding geen kosten in rekening. Omloopfactor De omloopfactor (Portfolio Turnover Rate) geeft een indicatie van de omloopsnelheid van de portefeuille en geeft een indicatie van de mate waarin er actief beheer plaatsvindt. Een hoge omloopfactor kan leiden tot hoge transactiekosten voor het Fonds. 4

5 Omdat ASR Euro Aandelen Fonds korter dan één jaar bestaat, is in de financiële bijsluiter geen historische omloopfactor opgenomen. Voor een gedetailleerd overzicht van informatie in deze financiële bijsluiter wordt verwezen naar het volledige prospectus. Het volledige prospectus en de jaarrekening zijn kosteloos op aanvraag verkrijgbaar bij ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. D. Commerciële informatie De actuele koers van het Fonds is dagelijks te vinden op Dividendbeleid Het Fonds keert ter voldoening aan de voorwaarden voor de status van fiscale beleggingsinstelling, binnen acht maanden na afloop van het boekjaar tenminste de voor uitkering beschikbare winst aan de participanten uit. Op de dividenduitkering wordt in beginsel 15% dividendbelasting ingehouden. Kunt u uit ASR Euro Aandelen Fonds stappen en wat zijn de gevolgen? U kunt uw participaties op iedere handelsdag, zoals gepubliceerd op verkopen. Slechts in zeer uitzonderlijke situaties kan hiervan worden afgeweken. Indien wordt geparticipeerd door middel van een verzekeringsproduct kunnen er beperkingen zijn. E. Aanvullende informatie Informatieverstrekking Jaarlijks binnen vier maanden na afloop van het boekjaar wordt een jaarverslag en jaarrekening openbaar gemaakt. Daarnaast zal jaarlijks binnen negen weken na afloop van de eerste helft van het boekjaar, een halfjaarbericht over de gang van zaken van de beleggingsinstelling worden openbaar gemaakt. Exemplaren van het jaarverslag, alsmede van de halfjaarberichten en het prospectus zijn kosteloos verkrijgbaar. Ten minste eenmaal per jaar zal door het Fonds een vergadering van Participanten worden gehouden. Kijk op voor actuele informatie. Hoe handelt u bij vragen of klachten? Bij vragen en klachten kunt u zich in eerste instantie wenden tot uw adviseur. Desgewenst kunt u uw vragen of klachten schriftelijk toesturen aan: ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Afdeling Financial Markets Postbus HB Utrecht Wie houdt toezicht op de financiële bijsluiter van ASR Euro Aandelen Fonds? De Autoriteit Financiële Markten houdt toezicht op de financiële bijsluiter. Voor vragen kunt u de Toezichtslijn van de Autoriteit Financiële Markten bellen: of kijken op de website Datum waarop de financiële bijsluiter is geactualiseerd: 29 oktober

Prospectus ASR Mixfondsen

Prospectus ASR Mixfondsen Prospectus ASR Mixfondsen ASR Mixfonds I ASR Mixfonds II ASR Mixfonds III ASR Mixfonds IV ASR Mixfonds V ASR Mixfonds VI ASR Mixfonds VII ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht

Nadere informatie

Prospectus ASR Beleggingsfondsen

Prospectus ASR Beleggingsfondsen Prospectus ASR Beleggingsfondsen Gevestigd te Utrecht ASR Euro Aandelen Fonds ASR Geldmarkt Fonds ASR Euro Staatsobligatie Fonds ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ROLINCO N.V. (hierna Rolinco N.V. of de Beleggingsinstelling)

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ROLINCO N.V. (hierna Rolinco N.V. of de Beleggingsinstelling) VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ROLINCO N.V. (hierna Rolinco N.V. of de Beleggingsinstelling) INSCHRIJVINGEN KUNNEN SLECHTS GESCHIEDEN OP GROND VAN HET PROSPECTUS, IN COMBINATIE MET DE LAATSTE DRIE JAARVERSLAGEN

Nadere informatie

Financiële bijsluiter FBTO Euro Obligatiefonds

Financiële bijsluiter FBTO Euro Obligatiefonds Financiële bijsluiter FBTO Euro Obligatiefonds Deze Financiële bijsluiter bestaat uit vijf onderdelen: A. Korte weergave van de beleggingsinstelling B. Beleggingsgegevens C. Bedrijfsinformatie D. Commerciële

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus. Achmea Opkomende Markten Aandelen fonds

Aanvullend Prospectus. Achmea Opkomende Markten Aandelen fonds Aanvullend Prospectus Achmea Opkomende Markten Aandelen fonds Het Aanvullend Prospectus Dit Aanvullend Prospectus maakt onderdeel uit van het Prospectus van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V.

Nadere informatie

Financiële Bijsluiter Theta Legends Fund

Financiële Bijsluiter Theta Legends Fund Financiële Bijsluiter Theta Legends Fund Bij of krachtens de wet voorgeschreven productinformatie over het product Theta Legends Fund. Voor producten als Theta Legends Fund is het opstellen van een financiële

Nadere informatie

Financiële bijsluiter

Financiële bijsluiter Himalayan Fund N.V. Himalayan Fund N.V. is een beleggingsmaatschappij met een vergunning op grond van de Wet op het financieel toezicht. Financiële bijsluiter bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie

Nadere informatie

Financiële bijsluiter Vastgoed Fundament Fonds Aandeel A

Financiële bijsluiter Vastgoed Fundament Fonds Aandeel A Financiële bijsluiter Vastgoed Fundament Fonds Aandeel A Het doel van deze financiële bijsluiter is om u op een vaste bij wet voorgeschreven vorm op hoofdlijnen een beeld te geven van Vastgoed Fundament

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus FBTO. Aandelenfonds

Aanvullend Prospectus FBTO. Aandelenfonds Aanvullend Prospectus FBTO Aandelenfonds Nederland Aandelenfonds fbto.nl Aanvullend Prospectus FBTO Aandelenfonds Nederland Dit Aanvullend Prospectus maakt onderdeel uit van het Prospectus van Achmea Pensioen-

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus FBTO Oranje Investerings Fonds

Aanvullend Prospectus FBTO Oranje Investerings Fonds Aanvullend Prospectus FBTO Oranje Investerings Fonds Aanvullend Prospectus FBTO Oranje Investerings Fonds Dit Aanvullend Prospectus maakt onderdeel uit van het Prospectus van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen

Nadere informatie

De Beheerder beschikt over een vergunning voor het Fonds als bedoeld in artikel 2:65 van de Wet op het financieel toezicht (de Wft ).

De Beheerder beschikt over een vergunning voor het Fonds als bedoeld in artikel 2:65 van de Wet op het financieel toezicht (de Wft ). FINANCIELE BIJSLUITER VAN FUNDAMENT BOND FUND Dit document is de financiële bijsluiter van Fundament Bond Fund (hierna ook: het Fonds ). De financiële bijsluiter bevat de bij of krachtens de wet voorgeschreven

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS RORENTO N.V. (hierna Rorento N.V. of het fonds)

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS RORENTO N.V. (hierna Rorento N.V. of het fonds) VEREENVOUDIGD PROSPECTUS RORENTO N.V. (hierna Rorento N.V. of het fonds) INSCHRIJVINGEN KUNNEN SLECHTS GESCHIEDEN OP GROND VAN HET PROSPECTUS, IN COMBINATIE MET DE LAATSTE DRIE JAARVERSLAGEN EN DE LAATSTE

Nadere informatie

Avéro Achmea Wereld Aandelenfonds, aanvullend prospectus. Informatie voor de particulier

Avéro Achmea Wereld Aandelenfonds, aanvullend prospectus. Informatie voor de particulier Avéro Achmea Wereld Aandelenfonds, aanvullend prospectus Informatie voor de particulier Inhoud Het Aanvullend Prospectus 3 Beschrijving van het product 4 Beleggingsbeleid 4 Risico s 5 De vermogensbeheerders

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Fund aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 juli 2013 1 / 12 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met,

Nadere informatie

Financiële bijsluiter VBI Winkelfonds N.V. - Retail Index Certificaten

Financiële bijsluiter VBI Winkelfonds N.V. - Retail Index Certificaten Financiële bijsluiter VBI Winkelfonds N.V. - Retail Index Certificaten Het doel van deze financiële bijsluiter is om u op een vaste bij wet voorgeschreven vorm op hoofdlijnen een beeld te geven van Retail

Nadere informatie

Avéro Achmea Mixfonds VI, aanvullend prospectus. Informatie voor de particulier

Avéro Achmea Mixfonds VI, aanvullend prospectus. Informatie voor de particulier Avéro Achmea Mixfonds VI, aanvullend prospectus Informatie voor de particulier Inhoud Het Aanvullend Prospectus 3 Beschrijving van het product 4 Beleggingsbeleid 4 Risico s 6 De vermogensbeheerder 9 De

Nadere informatie

Avéro Achmea Mixfonds II, aanvullend prospectus. Informatie voor de particulier

Avéro Achmea Mixfonds II, aanvullend prospectus. Informatie voor de particulier Avéro Achmea Mixfonds II, aanvullend prospectus Informatie voor de particulier Inhoud Het Aanvullend Prospectus 3 Beschrijving van het product 4 Beleggingsbeleid 4 Risico s 6 De vermogensbeheerder 8 De

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus. Centraal Beheer Achmea Aandelenfonds Nederland

Aanvullend Prospectus. Centraal Beheer Achmea Aandelenfonds Nederland ros pec tus Aanvullend Prospectus Centraal Beheer Achmea Aandelenfonds Nederland Aanvullend Prospectus Dit Aanvullend Prospectus maakt onderdeel uit van het Prospectus van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus. Centraal Beheer Achmea Diamant fonds

Aanvullend Prospectus. Centraal Beheer Achmea Diamant fonds ros pec tus Aanvullend Prospectus Centraal Beheer Achmea Diamant fonds Aanvullend Prospectus Dit Aanvullend Prospectus maakt onderdeel uit van het Prospectus van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen

Nadere informatie

Beleggingsfondsen. Aanvullend Prospectus. Achmea Beleggingsfondsen N.V.

Beleggingsfondsen. Aanvullend Prospectus. Achmea Beleggingsfondsen N.V. Aanvullend Prospectus Beleggingsfondsen Achmea Beleggingsfondsen N.V. Achmea Adres XX 1234 XX Plaatsnaam Telefoon (030) 123 45 67 Fax (030) 123 45 67 Achmea@achmea.nl Artikelcode Inhoudsopgave Aanvullend

Nadere informatie

Robeco Obligaties DividendFunds N.V.

Robeco Obligaties DividendFunds N.V. Prospectus Robeco Obligaties DividendFunds N.V. serie A : Robeco Divirente serie B : Robeco Euro Obligaties Dividend serie C : Robeco High Yield Obligaties Gevestigd te Rotterdam Inschrijvingen kunnen

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus FBTO. Depositofonds

Aanvullend Prospectus FBTO. Depositofonds Aanvullend Prospectus FBTO Depositofonds Depositofonds fbto.nl Aanvullend Prospectus FBTO Depositofonds Dit Aanvullend Prospectus maakt onderdeel uit van het Prospectus van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Geldmarkt Fonds. aandelen serie 14 in Allianz Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Geldmarkt Fonds. aandelen serie 14 in Allianz Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Geldmarkt Fonds aandelen serie 14 in Allianz Paraplufonds N.V. 4 juni 2015 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en maakt

Nadere informatie

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V.

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V. Inlegvel bij het supplement met betrekking tot het ING Industrials Fund dd. 31 juli 2012, behorende bij het prospectus van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V. In het supplement van het Subfonds wordt op

Nadere informatie

Prospectus. van het. GFH Paraplufonds. december 2013. Prospectus van het GHF Paraplufonds

Prospectus. van het. GFH Paraplufonds. december 2013. Prospectus van het GHF Paraplufonds Prospectus van het GFH Paraplufonds december 2013 Prospectus van het GFH Paraplufonds... 0 1. BELANGRIJKE INFORMATIE... 2 2. DEFINITIES... 3 3. FONDS, BEHEERDER EN BEWAARDER... 6 4. BELEGGINGSBELEID...

Nadere informatie

INFORMATIEDOCUMENT VAN HET FROG FUND

INFORMATIEDOCUMENT VAN HET FROG FUND INFORMATIEDOCUMENT INFORMATIEDOCUMENT VAN HET FROG FUND Dit document (het Informatiedocument ) verschaft informatie over het Frog Fund (hierna ook: het Fonds ). Het bevat informatie over het beleggingsfonds

Nadere informatie

Avéro Achmea AEX Index Fonds II, aanvullend prospectus. Informatie voor de particulier

Avéro Achmea AEX Index Fonds II, aanvullend prospectus. Informatie voor de particulier Avéro Achmea AEX Index Fonds II, aanvullend prospectus Informatie voor de particulier Inhoud Het Aanvullend Prospectus 3 Beschrijving van het product 4 Risico s 4 De vermogensbeheerder 6 De bewaarneming

Nadere informatie

AEGON Paraplufonds I. Prospectus

AEGON Paraplufonds I. Prospectus AEGON Paraplufonds I Prospectus Inleiding Het AEGON Paraplufonds I (het AEGON Paraplufonds ), dat op 19 april 2000 tot stand is gekomen, is een initiatief van AEGON Bank. Het beoogt beleggers, Participanten

Nadere informatie

SUPPLEMENT. betreffende. Mn Services Levensloop Fonds. Subfonds: Brons Metaal & Techniek. Versienummer: 3.1.2 (231209)

SUPPLEMENT. betreffende. Mn Services Levensloop Fonds. Subfonds: Brons Metaal & Techniek. Versienummer: 3.1.2 (231209) SUPPLEMENT betreffende Mn Services Levensloop Fonds Subfonds: Brons Metaal & Techniek Versienummer: 3.1.2 (231209) Levensloop Metaal & Techniek (en haar subfondsen) is één van de namen waaronder het Mn

Nadere informatie

FINANCIËLE BIJSLUITER (versiedatum 06-02-2004)

FINANCIËLE BIJSLUITER (versiedatum 06-02-2004) Levob Toekomstvermogen Levob Bank N.V. postbus 432 3830 AL Leusden NL tel. 033 434 49 06 fax 033 434 42 91 FINANCIËLE BIJSLUITER (versiedatum 06-02-2004) Bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie

Nadere informatie