RISICO S MET BETREKKING TOT BELEGGEN IN HET FONDS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RISICO S MET BETREKKING TOT BELEGGEN IN HET FONDS"

Transcriptie

1 SSgA SPDR ETFs Europe I plc VERKORT PROSPECTUS SPDR BARCLAYS CAPITAL EURO AGGREGATE BOND ETF d.d. 14 september 2011 DEEL A - JURIDISCHE ASPECTEN Dit is het Verkort prospectus voor SPDR Barclays Capital Euro Aggregate Bond ETF, (het Fonds ), een subfonds van SSgA SPDR ETFs Europe I plc (de Vennootschap ), een open-end beleggingsmaatschappij met variabel kapitaal, op 5 januari 2011 in Ierland opgericht als paraplufonds en op 7 maart 2011 toegelaten door de Central Bank of Ireland krachtens de ICBE-Verordeningen van de Europese Gemeenschappen van 2003 (zoals geamendeerd). Potentiële beleggers wordt geadviseerd kennis te nemen van het Prospectus van de Vennootschap d.d. 14 september 2011 en van het Supplement d.d. 14 september 2011 met betrekking tot het Fonds (tezamen: het Prospectus ) alvorens een beleggingsbeslissing te nemen. De rechten en plichten van beleggers, alsmede hun juridische relatie met de Vennootschap worden uiteengezet in het Prospectus. Woorden en begrippen in het Prospectus hebben dezelfde betekenis als in dit Verkort prospectus. Het Prospectus en andere informatie over het Fonds, waaronder de (half-)jaarverslagen voor aandeelhouders, staan vermeld op (de website ). De website van de Centrale Bank bevat aanvullende informatie over relevante wettelijke documenten en bepalingen over bescherming van beleggers. De Basisvaluta van het Fonds is EUR. BELEGGINGSDOEL Doelstelling van het Fonds is het kopiëren van de performance van de vastrentende, investment grade en in euro luidende obligatiemarkt. VERGOEDINGEN EN KOSTEN VAN HET FONDS Alle vergoedingen en kosten die voor een fonds zijn verschuldigd worden betaald als een enkele vergoeding. Het betreft hier de totale kostenratio ( TER ). Hiertoe behoren, zij het daartoe niet beperkt, de vergoedingen en kosten van de Raad van Bestuur, de Beleggingsbeheerder, de Depotbank, het Administratiekantoor en de Vennootschapssecretaris. De TER van het Fonds bedraagt maximaal 0,20% per jaar van de Intrinsieke waarde (IW) van het Fonds. De TER groeit dagelijks aan, wordt dagelijks berekend op basis van de IW van elk fonds en is maandelijks achteraf verschuldigd. Als de uitgaven van het Fonds in verband met de activiteiten van het Fonds de bovenvermelde TER te boven gaan, betaalt de Beleggingsbeheerder de extra kosten uit de eigen activa. BELEGGINGSBELEID VAN HET FONDS Het beleggingsbeleid van het Fonds is gericht op het kopiëren van het resultaat van de Barclays Capital Euro Aggregate Bond Index of een andere index zoals op gezette tijden door de Raad van Bestuur vast te stellen om in hoofdzaak dezelfde markt te kopiëren als de Barclays Capital Euro Aggregate Bond Index en die door de Raad van Bestuur wordt beschouwd als een geschikte index voor het Fonds om deze, overeenkomstig het Prospectus, zo nauwgezet mogelijk te kopiëren, met zo veel mogelijk minimalisering van de tracking error tussen de performance van het Fonds en die van de index. Bij het streven om de performance van de index na te volgen maakt het Fonds gebruik van technieken voor steekproeftrekking ( sampling ) zoals hierna beschreven om het rendement van de index zo goed mogelijk te

2 reproduceren, na aftrek van vergoedingen en kosten. Het Fonds streeft ernaar de tracking error tussen de performance van de index en de IW van het Fonds te minimaliseren. Tot de Barclays Capital Euro Aggregate Bond Index behoren vastrentende, investment grade en in euro luidende obligaties. Opname ervan berust op de valuta van de emissie en niet op de woonplaats van de emittent. De voornaamste sectoren in de index zijn treasuries (d.w.z. schuldeffecten van overheden), bedrijfs- en overheidgerelateerde obligaties en gesecuriteerde obligaties (d.w.z. obligaties van emittenten die een pool vormen voor de onderliggende schuldobligaties). Voor het bereiken van dit beleggingsdoel belegt het Fonds, met gebruikmaking van de samplingmethode zoals hieronder beschreven, in de effecten van de index, steeds in overeenstemming met de beleggingsrestricties zoals vermeld in het Prospectus. De Beleggingsbeheerder kan ook beleggen in effecten die niet zijn opgenomen in de index maar waarvan hij denkt dat deze het risico en de uitkeringskenmerken van effecten die daarin wel zijn opgenomen weerspiegelen. De samplingstrategie van het Fonds is gericht op het opbouwen van een representatieve portefeuille die een met de index vergelijkbaar rendement biedt. De Beleggingsbeheerder hanteert een samplingstrategie voor dit fonds, omdat de index te veel effecten bevat om efficiënt aan te kopen en omdat bepaalde effecten van de index soms in de open markt moeilijk verkrijgbaar zijn. Daarom houdt het Fonds normaal gesproken slechts een deelverzameling aan van de effecten die in de index zijn opgenomen. De effecten van het Fonds, die een deelverzameling van alle effecten in de index vertegenwoordigen, hebben over het algemeen dezelfde kenmerken als die van de index en worden gekozen om de index te kopiëren met een voorspeld niveau van tracking error. Alle effecten waarin het Fonds belegt staan genoteerd of worden verhandeld op gereguleerde markten. Bij het opbouwen van de portefeuille van het Fonds met gebruikmaking van de samplingstrategie selecteert de Beleggingsbeheerder bepaalde effecten in de index in plaats van alle effecten daarvan; om accenten te vermijden schenkt hij nauwgezet aandacht aan de totale wegingen en blootstellingen waaronder, zij het daartoe niet beperkt, sectorwegingen, wegingen van individuele emittenten, valutawegingen en renterisico s. Het samplingproces berust op historische gegevens en correlaties en is gericht op het creëren van een totale blootstelling die sterk overeenkomt met de voornaamste risicokenmerken van de index betreffende rente, rentecurve, kwaliteit van de rentecurve en landenverdeling. Alle effecten waarin het Fonds belegt zijn steeds van investment grade en staan genoteerd op of worden verhandeld in erkende markten. Dit kan betrekking hebben op overheids- en overheidgerelateerde en bedrijfsobligaties, door activa of hypotheek gedekte effecten, door bedrijfshypotheek gedekte effecten en gedekte en door onderpand gedekte obligaties. Deze instrumenten kunnen een vaste of vlottende rente hebben en zijn door Moody's of een gelijkwaardig ratingbureau gewaardeerd als investment grade terwijl het Fonds ook effecten in bezit kan hebben die naar beneden investment grade zijn afgewaardeerd in afwachting van verkoop. De onderliggende blootstelling van het Fonds is naar zijn aard een deelverzameling van de emittenten van effecten die zijn opgenomen in de index. Het Fonds kan maximaal 10% van zijn netto activa beleggen in gereguleerde open-end fondsen met een vergelijkbare doelstelling als die van het Fonds voor zover deze fondsen zijn toegelaten in lidstaten van de EER, de VS, Jersey, Guernsey of het eiland Man en volledig voldoen aan de bepalingen van de ICBE-Verordeningen. Het Fonds mag aanvullend liquide activa houden. Met het oog op een efficiënt portefeuillebeheer kan het Fonds, in overeenstemming met de voorwaarden en beperkingen van de Centrale Bank, financiële derivaten ('FDI's ) gebruiken waaronder futures en valutatermijncontracten waaronder non-deliverable forwards ( NDF s ). Efficiënt portefeuillebeheer omvat beleggingsbeslissingen inzake transacties gericht op een of meer van de volgende doelstellingen: reduceren van risico en kosten en het genereren van extra kapitaal en inkomsten voor het Fonds op basis van een aanvaardbaar niveau van risico waarbij het risicoprofiel van het Fonds in acht genomen wordt. Met name kunnen ook financiële derivaten worden gebruikt voor het minimaliseren van de tracking error, d.w.z. het risico dat de return van het Fonds afwijkt van die van de index. Naarmate het Fonds gebruikmaakt van FDI s kan er een risico bestaan dat de volatiliteit van het Fonds toeneemt. Naar verwachting zal de volatiliteit van het Fonds nauw gecorreleerd zijn aan die van de index. Hoewel FDI s naar hun aard een hefboomeffect hebben, is het voornaamste doel van het gebruik van FDI s het reduceren van tracking error; hoewel het Fonds een leverage heeft als gevolg van de beleggingen in FDI mag deze niet meer zijn dan 100% van de totale IW van het Fonds. In overeenstemming met de restricties op het gebruik van FDI s zoals beschreven in het Prospectus en de ICBE- Verordeningen kan het Fonds futures kopen en verkopen om ofwel blootstelling te verkrijgen of te reduceren in 2 van 5

3 verschillende effecten die zijn opgenomen in de index ofwel om bepaalde risicoaspecten van specifieke transacties te minimaliseren. Een futurescontract is een akkoord inzake koop of verkoop van een bepaald bedrag van een aandeel, obligatie of een valuta op een bepaald moment in de toekomst. Futurescontracten zijn beursverhandelde instrumenten waarvan de handel is onderworpen aan de regels van de effectenbeurs waar die handel plaatsvindt. Voor efficiënt portefeuillebeheer wordt ook gebruik gemaakt van valutatermijncontracten. Non-deliverable valutatermijncontracten worden om dezelfde redenen gebruikt. Deze verschillen van standaard valutatermijncontracten doordat minstens een van de valuta s in de transactie niet mag worden geleverd voor verrekening van een winst of verlies op basis van die transactie. Winsten en verliezen worden in dit geval geboekt in US dollar of euro. BELEGGERSPROFIEL De Vennootschap is opgericht om, in overeenstemming met de ICBE-Verordeningen, te beleggen in verhandelbare effecten. Doorsneebeleggers in het Fonds zullen naar verwachting particuliere en institutionele beleggers zijn die een blootstelling wensen in de performance van vastrentende investment grade, in euro luidende obligaties en bereid zijn de risico s te lopen zoals omschreven in het supplement en het prospectus. RISICO S MET BETREKKING TOT BELEGGEN IN HET FONDS Beleggen in het Fonds brengt een zekere mate van risico met zich mee waaronder de risico s zoals beschreven in het Prospectus; de specifieke risico s worden hieronder toegelicht. De opsomming van de beleggingsrisico s is niet uitputtend en potentiële beleggers dienen zorgvuldig kennis te nemen van het Prospectus en hun professionele adviseur te raadplegen alvorens tot beleggen over te gaan. U dient zich vooral bewust te zijn van de volgende risico s: INDEXRISICO: Het vermogen van het Fonds om een aanzienlijke correlatie te bereiken tussen het resultaat van het Fonds en dat van de index hangt af van de schommelingen in de aandelenmarkten, veranderingen in de samenstelling van de index, kapitaalstromen in en uit het Fonds en van de vergoedingen en kosten van het Fonds. Het Fonds probeert de indexreturns te kopiëren ongeacht de huidige of toekomstige performance van de index of van de effecten die van de index deel uitmaken. Daarom kan het resultaat van het Fonds minder gunstig zijn dan dat van een portefeuille die actief wordt aangestuurd. De structuur en samenstelling van de index hebben invloed op het resultaat, de volatiliteit en het risico van de index (in absolute termen en in vergelijking met andere indices) en dientengevolge op het resultaat, de volatiliteit en het risico van het Fonds. RISICO MET BETREKKING TOT INDEX TRACKING: Er bestaat geen garantie dat het beleggingsdoel van het Fonds wordt behaald. In het bijzonder geldt dat geen enkel financieel instrument in staat is de returns van een index exact te reproduceren. Wijzigingen in de beleggingen van het Fonds en herwegingen van de index kunnen aanleiding geven tot verschillende transactiekosten en onevenwichtigheden. Verder is het zo dat het totaal rendement return van een belegging in de aandelen van het Fonds kan worden gereduceerd vanwege de verschillende kosten en uitgaven die niet gelden bij de berekening van de index. Wanneer sprake is van tijdelijke opschorting of onderbreking van de handel in de beleggingen die deel uitmaken van de index of van marktverstoringen, is een herweging van de beleggingsportefeuille van het Fonds niet mogelijk. FINANCIËLE DERIVATEN: Als het Fonds gebruik maakt van FDI s kan het risico van het Fonds toenemen. Voor informatie over de risico s in verband met het gebruik van FDI s, zie het hoofdstuk Risicofactoren - Derivatenrisico van het Prospectus. De Vennootschap kan ervoor kiezen de aandelen van het Fonds op enig moment te laten noteren aan verschillende effectenbeurzen. De koersen van aandelen van een fonds aan een effectenbeurs kunnen aanzienlijk afwijken van de IW per aandeel wanneer sprake is van marktvolatiliteit. Details over andere risico s (zoals risico s in verband met het gebruik van derivaten en beleggingen in verbonden fondsen) staan vermeld in het Prospectus van het Fonds. BELEGGINGSBEHEERDER Beleggingsbeheerder van het Fonds is State Street Global Advisors Limited. KOOP EN VERKOOP Krachtens de bepalingen van het Prospectus kunnen beleggers op elke handelsdag rechtstreeks aandelen kopen, aflossen, omwisselen of overdragen via: 3 van 5

4 SSgA SPDR ETFs Europe I plc c/o State Street Fund Services (Ireland) Limited 78 Sir Rogerson s Quay Dublin 2 Ierland De volgende minimum aflossings- en inschrijvingsbedragen zijn voor het Fonds van toepassing: Minimum aflossing Minimum inschrijving Cash: Cash: In natura: 2,5 miljoen In natura: 2,5 miljoen UITKERINGEN Het Fonds keert zijn volledige netto inkomsten halfjaarlijks uit in januari en juli van elk jaar. Dividenden worden via elektronische weg overgemaakt; het recht op niet-geclaimde dividenden vervalt na zes jaar. FISCALE INFORMATIE De Vennootschap is een beleggingsmaatschappij in de betekenis van hoofdstuk 739B van de Ierse Taxes Consolidation Act 1997 en is niet onderhevig aan Ierse belastingheffing voor haar relevante inkomsten en winsten zoals uiteengezet in het hoofdstuk Belastingheffing in het Prospectus. Over de uitgifte, aflossing of overdracht van aandelen in het Subfonds is in Ierland geen overdrachtsbelasting verschuldigd. Aandeelhouders en potentiële beleggers moeten hun professionele adviseurs raadplegen met betrekking tot de fiscale afhandeling van participaties in de Vennootschap. INFORMATIE OVER JURIDISCHE EN ADMINISTRATIEVE ASPECTEN JURIDISCHE VORM: SSgA SPDR Europe I plc is een beleggingsmaatschappij met variabel kapitaal, opgericht als paraplufonds met gescheiden aansprakelijkheid tussen de subfondsen krachtens de wetgeving van Ierland en toegelaten door de Ierse Central Bank op grond van de ICBE-Verordeningen van de Europese Gemeenschappen van BESTUURDERS: Tom Finlay, Patrick Riley, Alan Jeffers en Michael Karpik ADMINISTRATIEKANTOOR: State Street Fund Services (Ireland) Limited DEPOTBANK: State Street Custodial Services (Ireland) Limited ACCOUNTANT: PricewaterhouseCoopers EINDE VAN HET BOEKJAAR: 31 maart BEREKENING VAN DE INTRINSIEKE WAARDE: De IW van het Fonds en de IW per aandeel worden door het Administratiekantoor op elke handelsdag om uur (Ierse tijd) berekend. PUBLICATIE VAN DE INTRINSIEKE WAARDE: De IW per aandeel wordt elke handelsdag gepubliceerd op de website en is beschikbaar bij de Beleggingsbeheerder. AANDUIDING VAN HET AANDEEL: EUR OPSTELLING EN GOEDKEURING: De Vennootschap en het Fonds werden op 7 maart 2011 door de Centrale Bank toegelaten. 4 van 5

5 INDEX DISCLAIMERS SPDR is een gedeponeerd handelsmerk van Standard & Poor's Financial Services LLC ( S&P ) en is in licentie uitgegeven voor gebruik door State Street Corporation. Geen enkel financieel product van State Street Corporation of met haar verbonden ondernemingen wordt door S&P gesponsord, aanbevolen, verkocht of gepromoot en S&P en de met haar verbonden ondernemingen doen geen uitspraken en stellen zich niet garant wat betreft de juistheid van koop, verkoop of het aanhouden van deelbewijzen/aandelen in zulke producten. Standard & Poor's, S&P, SPDR, S&P 500 zijn gedeponeerde handelsmerken van Standard & Poor's Financial Services LLC en zijn in licentie gegeven voor gebruik door State Street Corporation. Dit fonds wordt niet gesponsord, ondersteund, verkocht of gepromoot door Barclays Capital ( Barclays ); Barclays doet geen uitspraken en stelt zich niet garant, expliciet noch impliciet, wat betreft de resultaten voor welke persoon of entiteit dan ook van het gebruik van een index, een openings-, intra-day- of slotkoers daarvan of van gegevens die daarin zijn opgenomen of daarop betrekking hebben in verband met de verhandeling van het fonds. Barclays' enige relatie met het fonds bestaat uit het in licentie geven van bepaalde handelsmerken en namen van Barclays en de Barclays Indices die door Barclays onafhankelijk van het fonds worden vastgesteld, samengesteld en berekend. Barclays is niet verplicht rekening te houden met de wensen van het fonds en de aandeelhouders van het fonds bij het vaststellen, samenstellen en berekenen van de Barclays Indices. Barclays is niet aansprakelijk voor en heeft niet deelgenomen aan de vaststelling en berekening van uitgiften van het fonds. Barclays heeft geen verplichtingen en is niet aansprakelijk wat betreft de notering, verhandeling, marketing en administratie van het fonds. Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande is Barclays in geen geval aansprakelijk voor schade, claims, verlies (inclusief indirecte of gevolgschade), kosten of uitstel, direct noch indirect, al dan niet voorzienbaar, van enige persoon welke voortvloeien uit omstandigheden of gebeurtenissen met betrekking tot diens gebruik van een Barclays Index, enige openings-, intra-day- of slotkoers daarvan, gegevens die daarin zijn opgenomen of daarop betrekking hebben of enige ETF die daarop is gebaseerd of die ontstaan uit fouten of uitstel bij het berekenen en verspreiden van deze indices. AANVULLENDE INFORMATIE SPDR is een geregistreerd handelsmerk van Standard & Poor's Financial Services LLC ( S&P ) en is in licentie uitgegeven voor gebruik door State Street Corporation. Geen enkel financieel product van State Street Corporation of met haar verbonden ondernemingen wordt door S&P gesponsord, aanbevolen, verkocht of gepromoot en S&P en de met haar verbonden ondernemingen doen geen uitspraken en stellen zich niet garant wat betreft de juistheid van koop, verkoop of het aanhouden van deelbewijzen/aandelen in zulke producten. Standard & Poor's, S&P, SPDR, S&P 500 zijn gedeponeerde handelsmerken van Standard & Poor's Financial Services LLC en zijn in licentie gegeven voor gebruik door State Street Corporation. Het volledige Prospectus van het Fonds en de laatste jaarverslagen en periodieke documenten kunnen kosteloos schriftelijk worden aangevraagd bij State Street Fund Services (Ireland) Limited: Adres: 78 Sir John Rogerson s Quay Dublin 2 Ierland Deze documenten zijn ook verkrijgbaar via de website. Datum van publicatie van het Prospectus: 14 september De website van de Central Bank of Ireland bevat aanvullende informatie over de lijst van regelgevende documenten en alle bepalingen ten aanzien van bescherming van beleggers. Dit Verkort prospectus moet vóór de inschrijving worden overhandigd aan de inschrijvers. 5 van 5

Global Bond (Euro Hedged) Fund het realiseren van beleggingsinkomsten en vermogensgroei.

Global Bond (Euro Hedged) Fund het realiseren van beleggingsinkomsten en vermogensgroei. RUSSELL INVESTMENT COMPANY II PUBLIC LIMITED COMPANY een paraplufonds met gescheiden aansprakelijkheid tussen Sub-Fondsen Beknopte Prospectus 20 april 2012 Dit Beknopte Prospectus bevat belangrijke informatie

Nadere informatie

RUSSELL INVESTMENT COMPANY P.L.C. een paraplufonds met gesepareerde aansprakelijkheid tussen subfondsen Vereenvoudigd Prospectus 31 mei 2012

RUSSELL INVESTMENT COMPANY P.L.C. een paraplufonds met gesepareerde aansprakelijkheid tussen subfondsen Vereenvoudigd Prospectus 31 mei 2012 RUSSELL INVESTMENT COMPANY P.L.C. een paraplufonds met gesepareerde aansprakelijkheid tussen subfondsen Vereenvoudigd Prospectus 31 mei 2012 Dit Vereenvoudigd Prospectus bevat belangrijke informatie over

Nadere informatie

OPENWORLD PLC. Paraplufonds met afzonderlijke aansprakelijkheid voor de subfondsen Vereenvoudigd prospectus. 28 maart 2012

OPENWORLD PLC. Paraplufonds met afzonderlijke aansprakelijkheid voor de subfondsen Vereenvoudigd prospectus. 28 maart 2012 OPENWORLD PLC Paraplufonds met afzonderlijke aansprakelijkheid voor de subfondsen Vereenvoudigd prospectus 28 maart 2012 Dit vereenvoudigd prospectus bevat belangrijke informatie over OpenWorld plc (de

Nadere informatie

RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC een paraplufonds met gesepareerde aansprakelijkheid tussen subfondsen Vereenvoudigd Prospectus 2 december 2011

RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC een paraplufonds met gesepareerde aansprakelijkheid tussen subfondsen Vereenvoudigd Prospectus 2 december 2011 RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC een paraplufonds met gesepareerde aansprakelijkheid tussen subfondsen Vereenvoudigd Prospectus 2 december 2011 Dit Vereenvoudigd Prospectus bevat belangrijke informatie over

Nadere informatie

Mn Services Levensloop Fonds

Mn Services Levensloop Fonds Supplement betreffende Mn Services Levensloop Fonds Subfonds: Platina Metaal & Techniek Inhoudsopgave 1. Belangrijke informatie 3 1.1 Inleiding 3 1.2. Algemene informatie 4 2. Subfonds: Platina Metaal

Nadere informatie

Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Emerging Market Debt Fund

Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Emerging Market Debt Fund Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Emerging Market Debt Fund Dit Supplement bevat specifieke informatie over het Absolute Insight

Nadere informatie

Nomura Balanced Index 100% Guaranteed Fund (EUR)

Nomura Balanced Index 100% Guaranteed Fund (EUR) Nomura Balanced Index Guaranteed Fund (EUR) Een kapitaal gegarandeerde investering gekoppeld aan een breed gespreide beleggingsstrategie met exposure naar staatsobligaties, bedrijfsobligaties, wereldwijde

Nadere informatie

Mn Services Levensloop Fonds

Mn Services Levensloop Fonds Supplement betreffende Mn Services Levensloop Fonds Subfonds: Brons Mn Services Inhoudsopgave 1. Belangrijke informatie 3 1.1 Inleiding 3 1.2. Algemene informatie 4 2. Subfonds: Brons Mn Services 6 2.1

Nadere informatie

aandelen aandelen aandelen aandelen

aandelen aandelen aandelen aandelen ICBE conform de Europese normen SPDR MSCI Europe Consumer Staples SM ETF VEREENVOUDIGD PROSPECTUS 17 juni 2010 STS (Code Euronext) ISIN-code: FR0000001745 Classificatie: Internationale DEEL A - STATUTAIRE

Nadere informatie

Threadneedle Focus Investment Funds

Threadneedle Focus Investment Funds Threadneedle Focus Investment Funds Verkort prospectus van april 2009 Threadneedle Focus Investment Funds 1 Inhoud De roosters Achtergrondinformatie 2 Beleggingsinformatie voor het Fonds 4 Bijlage 1 Target

Nadere informatie

Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Currency Fund

Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Currency Fund Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Currency Fund Dit Supplement bevat specifieke informatie over het Absolute Insight Currency Fund

Nadere informatie

Verkort prospectus van mei 2010. Threadneedle Focus Investment Funds

Verkort prospectus van mei 2010. Threadneedle Focus Investment Funds Verkort prospectus van mei 2010 Threadneedle Focus Investment Funds Threadneedle Focus Investment Funds 1 Inhoud Bijlage Achtergrondinformatie 3 Beleggingsinformatie voor het Fonds 5 Bijlage 1 - Target

Nadere informatie

aandelen aandelen aandelen aandelen

aandelen aandelen aandelen aandelen SPDR AEX Index ETF VEREENVOUDIGD PROSPECTUS 17 juni 2010 DEEL A - STATUTAIRE BEPALINGEN ICBE conform de Europese normen AEXT (Code Euronext) ISIN-code: FR000001893 Classificatie: Aandelen uit de landen

Nadere informatie

ETF-gids voor adviseurs ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS

ETF-gids voor adviseurs ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS ETF-gids voor adviseurs ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS 2 ETF-gids voor adviseurs Exchange Traded Funds (ETF s) hebben de mogelijkheden van beleggers en hun adviseurs om portefeuilles op te bouwen,

Nadere informatie

Rolinco N.V. Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam

Rolinco N.V. Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Prospectus Rolinco N.V. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Aandelen A: Rolinco Aandelen B: Rolinco - EUR G Aandelen C: Rolinco - EUR Z 8 november 2013 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Robeco Obligaties DividendFunds N.V.

Robeco Obligaties DividendFunds N.V. Prospectus Robeco Obligaties DividendFunds N.V. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Subfonds(en): Robeco Divirente Robeco Euro Obligaties Dividend Robeco High

Nadere informatie

Putnam World Trust. 17 april 2012. Vereenvoudigd Prospectus

Putnam World Trust. 17 april 2012. Vereenvoudigd Prospectus Putnam World Trust 17 april 2012 Vereenvoudigd Prospectus Een overkoepelend beleggingsfonds, opgericht als een instelling voor collectieve belegging in overdraagbare effecten krachtens de Reglementen van

Nadere informatie

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V.

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V. Inlegvel bij het supplement met betrekking tot het ING Industrials Fund dd. 31 juli 2012, behorende bij het prospectus van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V. In het supplement van het Subfonds wordt op

Nadere informatie

Prospectus ASR Beleggingsfondsen

Prospectus ASR Beleggingsfondsen Prospectus ASR Beleggingsfondsen Gevestigd te Utrecht ASR Euro Aandelen Fonds ASR Geldmarkt Fonds ASR Euro Staatsobligatie Fonds ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan

Nadere informatie

Prospectus Delta Lloyd Fixed Income Umbrella

Prospectus Delta Lloyd Fixed Income Umbrella 1 januari 2015 Prospectus Delta Lloyd Fixed Income Umbrella Inleiding In dit prospectus vindt u informatie waarmee u zich als belegger een oordeel kunt vormen over de participaties in de subfondsen van

Nadere informatie

Prospectus ASR Mixfondsen

Prospectus ASR Mixfondsen Prospectus ASR Mixfondsen ASR Mixfonds I ASR Mixfonds II ASR Mixfonds III ASR Mixfonds IV ASR Mixfonds V ASR Mixfonds VI ASR Mixfonds VII ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht

Nadere informatie

Vanguard Investment Series plc (de Vennootschap )

Vanguard Investment Series plc (de Vennootschap ) De Bestuurders van de Vennootschap wier namen vermeld worden in het Prospectus van de Vennootschap in het hoofdstuk De Vennootschap De Bestuurders en de Secretaris aanvaarden de verantwoordelijkheid voor

Nadere informatie

Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam. Robeco ROE Solid Mix

Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam. Robeco ROE Solid Mix Prospectus Robeco Solid Mix N.V. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Subfonds 1: Subfonds 2: Subfonds 3: Subfonds 4: Robeco Solid Mix Robeco RTB Solid Mix Robeco

Nadere informatie

BLACKROCK MIX FONDSEN 1-5 VIND DE BELEGGING DIE BIJ U PAST

BLACKROCK MIX FONDSEN 1-5 VIND DE BELEGGING DIE BIJ U PAST BLACKROCK MIX FONDSEN 1-5 VIND DE BELEGGING DIE BIJ U PAST BLACKROCK MIX FONDSEN 1-5 Inhoud Plannen met het oog op de toekomst 2 Maak kennis met BlackRock Mix Fondsen 1-5 4 Waarom kiezen voor BlackRock

Nadere informatie

Prospectus. inzake. (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012

Prospectus. inzake. (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012 Prospectus inzake (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012 INHOUD Pagina Belangrijke informatie 3 1 Alpha High Performance Fund - Algemeen 4 - Structuur 5 - Subfondsen 6 2 Beleggingen

Nadere informatie

SECURITIES LENDING OM HET POTENTIEEL VAN PORTEFEUILLES TEN VOLLE TE BENUTTEN

SECURITIES LENDING OM HET POTENTIEEL VAN PORTEFEUILLES TEN VOLLE TE BENUTTEN UITSLUITEND VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS SECURITIES LENDING OM HET POTENTIEEL VAN PORTEFEUILLES TEN VOLLE TE BENUTTEN Inleiding Bij securities lending lenen ETF s hun aandelen of obligaties voor korte

Nadere informatie

Prospectus. van het. GFH Paraplufonds. december 2013. Prospectus van het GHF Paraplufonds

Prospectus. van het. GFH Paraplufonds. december 2013. Prospectus van het GHF Paraplufonds Prospectus van het GFH Paraplufonds december 2013 Prospectus van het GFH Paraplufonds... 0 1. BELANGRIJKE INFORMATIE... 2 2. DEFINITIES... 3 3. FONDS, BEHEERDER EN BEWAARDER... 6 4. BELEGGINGSBELEID...

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Real Estate Equity Fund ( Fonds C ), (Aandelen serie Fonds C) Aanvullend prospectus. 17 december 2014

Insinger de Beaufort Real Estate Equity Fund ( Fonds C ), (Aandelen serie Fonds C) Aanvullend prospectus. 17 december 2014 Insinger de Beaufort Real Estate Equity Fund ( Fonds C ), (Aandelen serie Fonds C) Aanvullend prospectus 17 december 2014 02 Inhoud pagina I. Belangrijke informatie 4 A. Inleiding 4 B. Algemeen 4 C. Beleggingsbeleid

Nadere informatie

Direxion Daily Financial Bear 3X Shares FINANCIËLE BIJSLUITER

Direxion Daily Financial Bear 3X Shares FINANCIËLE BIJSLUITER OVER DE FINANCIËLE BIJSLUITER Direxion Daily Financial Bear 3X Shares FINANCIËLE BIJSLUITER Voor producten als dit product is het opstellen van een financiële bijsluiter verplicht. Deze financiële bijsluiter

Nadere informatie

BNP Paribas Fund III N.V.

BNP Paribas Fund III N.V. BNP Paribas Fund III N.V. Prospectus 23 november 2012 Belangrijke informatie Beleggers in aandelen van elk Subfonds (zoals hierna gedefinieerd) respectievelijk elke Klasse (zoals hierna gedefinieerd) van

Nadere informatie