Aan de aandeelhouders van ishares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aan de aandeelhouders van ishares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF"

Transcriptie

1 DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant, relatiebeheerder of andere professioneel adviseur. Deze brief is beschikbaar in andere talen dan het Nederlands, en exemplaren kunnen worden verkregen op of aangevraagd door te bellen naar (telefoonnummer in het Verenigd Koninkrijk) (raadpleeg de website voor internationale telefoonnummers). 30 januari 2015 Aan de aandeelhouders van ishares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF Geachte Aandeelhouder, Het Bestuur (de Bestuurders ) van ishares plc (de Vennootschap ) schrijft u om u op de hoogte te brengen van: het voorstel om ishares Euro Inflation Link Bond UCITS ETF (een subfonds van ishares VII plc, een public limited company opgericht in Ierland) (het Verdwijnende Fonds ) te fuseren met ishares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF (een subfonds van de Vennootschap) (het Verkrijgende Fonds ) (de Fusie ); en wijzigingen in de samenstelling van de referentie-index van het Verkrijgende Fonds, de Barclays Euro Government Inflation Linked Bond Index, welke worden gemaakt op initiatief van de indexprovider. De voorgestelde Fusie vereist dat er een buitengewoon besluit wordt goedgekeurd door de aandeelhouders van het Verdwijnende Fonds op een Buitengewone Algemene Vergadering ( BAV ). Indien goedgekeurd op de BAV (of een verdaging daarvan), zullen alle in deze brief uiteengezette veranderingen van kracht worden op 13 april 2015 (de Ingangsdatum ), tenzij specifiek anders vermeld, en deze brief geldt als kennisgeving aan de aandeelhouders van dat feit. Ingeval de BAV van het Verdwijnende Fonds wordt verdaagd naar een latere datum, zal de Ingangsdatum van de Fusie, indien goedgekeurd op deze verdaagde BAV, 13 april 2015 blijven. Redenen voor de Fusie Na de overname van de activiteiten inzake beursverhandelde fondsen (exchange traded funds) van Credit Suisse door BlackRock op 1 juli 2013, werd het gepast geacht om een rationalisering van de overgenomen fondsen met het bestaande ishares aanbod te overwegen. De vermogensbeheerder van het Verdwijnende Fonds en het Verkrijgende Fonds, BlackRock Advisors (UK) Limited (de Vermogensbeheerder ), heeft een aantal kenmerken van het uitgebreide ishares-aanbod beoordeeld, inclusief de grootte van de fondsen, het bestaan van dubbele strategieën in het aanbod en operationele efficiëntie. Na deze beoordeling en op aanbeveling van de Vermogensbeheerder hebben de Bestuurders van het Verdwijnende Fonds en het Verkrijgende Fonds de Fusie voorgesteld in het kader van de rationalisering van het ishares-aanbod. Hoewel de door de twee fondsen gevolgde referentie-indexen niet identiek zijn (zie de Bijlage voor details), bieden ze een vergelijkbare exposure en zullen ze eind maart 2015 significant meer vergelijkbaar worden (zie 'Wijziging in de samenstelling van de referentieindex van het Verkrijgende Fonds' hieronder voor nadere details), en de Bestuurders zijn van mening dat de consolidatie van de twee fondsen voor een grotere operationele efficiëntie zal zorgen, wat de

2 aandeelhouders ten goede zal komen. Bovendien wordt verwacht dat de Fusie zal leiden tot een verhoogde liquiditeit op de secundaire markt van het Verkrijgende Fonds vanwege zijn toegenomen grootte. Er zal geen stijging zijn in de totale kostenratio van het Verkrijgende Fonds. De Bestuurders zijn van mening dat het in het beste belang van de aandeelhouders is om het Verdwijnende Fonds te fuseren met het Verkrijgende Fonds op de Ingangsdatum. Wijziging in de samenstelling van de referentie-index van het Verkrijgende Fonds Eind maart 2015 zal de referentie-index van het Verkrijgende Fonds (op verzoek van de indexprovider) worden aangepast om de vereiste minimale kredietrating van A3/A- te vervangen door een vereiste minimale kredietrating van investment grade, zoals het geval is bij de referentie-index van het Verdwijnende Fonds. Deze aanpassing zal ertoe leiden dat er in de eerstgenoemde referentieindex obligaties zullen worden opgenomen die zijn uitgegeven door overheden met een lagere kredietrating. Er wordt verwacht dat dit zal leiden tot verandering van de resultaten en het risicoprofiel van het Verkrijgende Fonds. Inflatiegekoppelde staatsobligaties die zijn uitgegeven door twee extra eurozonelanden, Italië en Spanje, zullen vanaf 1 april 2015 worden toegevoegd aan de referentieindex van het Verkrijgende Fonds. Deze aanpassing in de referentie-index van het Verkrijgende Fonds zal worden doorgevoerd ongeacht of de fusie al dan niet zal plaatsvinden. De Bestuurders raden de aandeelhouders van het Verkrijgende Fonds aan om de gevolgen van de verandering in de kredietratingcriteria van de referentie-index van het Verkrijgende Fonds te overwegen tegen het licht van hun eigen beleggingsdoelstellingen, en om actie te ondernemen indien zij dit gepast achten. Er wordt verwacht dat deze aanpassing de referentie-indexen van het Verdwijnende Fonds en het Verkrijgende Fonds nader op elkaar zal laten aansluiten en daardoor een overlapping aan exposure in het aanbod van ishares fondsen zal creëren, wat een extra reden is voor de voorgestelde fusie. Belangrijkste kenmerken van het Verdwijnende Fonds en het Verkrijgende Fonds Wij verwijzen naar de Bijlage bij deze brief voor een verdere vergelijking van de belangrijkste kenmerken van het Verdwijnende Fonds en het Verkrijgende Fonds. Het Verdwijnende Fonds en het Verkrijgende Fonds zijn in Ierland gevestigde beursverhandelde fondsen die zijn opgericht krachtens Richtlijn 2009/65/EG van de Raad en het Europese Parlement van 13 juli 2009, zoals deze kan worden gewijzigd of vervangen (de ICBE-richtlijn ). De beleggingsstrategieën van het Verdwijnende Fonds en het Verkrijgende Fonds zijn vergelijkbaar, aangezien ze beide fondsen met fysieke non-replicatie zijn die optimaliseringstechnieken gebruiken en exposure bieden aan inflatiegekoppelde staatsobligaties uit de eurozone. Het Verdwijnende Fonds volgt echter de Markit iboxx Euro Sovereigns Inflation-Linked Index, die een minimale emittentrating van beleggingskwaliteit toepast en momenteel Franse, Duitse, Italiaanse en Spaanse inflatiegekoppelde staatsobligaties omvat, terwijl het Verkrijgende Fonds de Barclays Euro Government Inflation Linked Bond Index volgt, die momenteel een minimale emittentrating van A3/Atoepast en momenteel dan ook enkel Franse en Duitse inflatiegekoppelde staatsobligaties omvat. (Verwezen wordt naar bovenstaande sectie 'Wijziging in de samenstelling van de referentie-index van het Verkrijgende Fonds' over de toekomstige veranderingen in de Barclays Euro Government Inflation Linked Bond Index.) De risicoprofielen van het Verdwijnende Fonds en het Verkrijgende Fonds zijn enigszins verschillend maar er zijn vergelijkbare risico s van toepassing zoals uiteengezet in de respectievelijke prospectussen. Per eind januari 2015 hebben beide fondsen een synthetische risico- en opbrengstindicator ( SRRI, een algemene indicatie van het algemene risiconiveau van een fonds, op een schaal van 1 tot 7) van 4 zoals uiteengezet in de relevante Essentiële Beleggersinformatie (Key Pagina2

3 Investor Information Document, KIID ). Het Verdwijnende Fonds noch het Verkrijgende Fonds maakt gebruik van hefboomwerking. Totale Kostenratio De totale kostenratio van het Verdwijnende Fonds is 0,28%. De totale kostenratio van het Verkrijgende Fonds is 0,25%. De operationele kosten van het Verkrijgende Fonds liggen dus lager. De totale kostenratio van het Verkrijgende Fonds zal ongewijzigd blijven na de Fusie. Impact op de Aandeelhouders van het Verkrijgende Fonds Naast een stijging van het beheerde vermogen, die de handelskosten van de portefeuille marginaal kan doen afnemen, de tracking error zou moeten doen verbeteren en een betere liquiditeit op de secundaire markt zou moeten bieden, wordt er niet verwacht dat er een impact zal zijn op de aandeelhouders van het Verkrijgende Fonds als gevolg van de Fusie. Op de Ingangsdatum wordt het nettovermogen van het Verdwijnende Fonds opgenomen in het Verkrijgende Fonds en ontvangen de aandeelhouders van het Verdwijnende Fonds een aantal aandelen in het Verkrijgende Fonds en, indien van toepassing, een restbetaling in contanten, waarvan de totale waarde zal overeenstemmen met de totale waarde van hun aandelen in het Verdwijnende Fonds, die zal worden bepaald door het aantal aandelen in het Verdwijnende Fonds te vermenigvuldigen met de ruilverhouding. De ruilverhouding zal worden berekend door de nettovermogenswaarde per aandeel van het Verdwijnende Fonds te delen door de nettovermogenswaarde per aandeel in het Verkrijgende Fonds berekend op het Waarderingstijdstip van het Verdwijnende en het Verkrijgende Fonds (zoals vermeld in de Bijlage) op 10 april Indien dezelfde beleggingen worden gehouden in zowel het Verdwijnende Fonds als het Verkrijgende Fonds, is het mogelijk dat, door de verschillende prijsbronnen van de respectieve referentie-indexen van de fondsen, sommige beleggingen van de fondsen tegen verschillende prijzen gewaardeerd zijn bij de berekening van de nettovermogenswaarde van elk fonds (NVW). Voor de berekening van de NVW van het Verdwijnende Fonds op het waarderingstijdstip op 10 april 2015, die zal worden gebruikt voor de berekening van de ruilverhouding, zullen dergelijke beleggingen worden gewaardeerd op basis van de prijsbronnen van de referentie-index van het Verkrijgende Fonds (in plaats van het Verdwijnende Fonds) zodat, indien dezelfde beleggingen worden gehouden in beide fondsen, ze op eenzelfde wijze gewaardeerd zullen zijn. Kosten Geen van de kosten die gepaard gaan met de voorbereiding en afronding van de Fusie door het Verkrijgende Fonds zullen voor rekening zijn van het Verkrijgende Fonds of de aandeelhouders van het Verkrijgende Fonds. De Fusie zal naar verwachting niet leiden tot een stijging van de kosten en vergoedingen te dragen door het Verkrijgende Fonds en/of zijn aandeelhouders. De kosten van de Fusie met het Verkrijgende Fonds, met inbegrip van de juridische, administratieve en advieskosten en overdrachtsbelastingen voor rekening van het Verkrijgende Fonds, zullen worden gedragen door BlackRock Asset Management Ireland Limited. Indien het daarnaast nodig is om de portefeuille van het Verdwijnende Fonds of het Verkrijgende Fonds te herschikken om deze passend te structureren voor de Fusie, zullen de transactiekosten op beleggingsniveau (bijvoorbeeld vergoedingen voor brokers en bied-laatspreads) en overdrachtsbelastingen, indien van toepassing, voor rekening van het Verdwijnende Fonds of het Verkrijgende Fonds met betrekking tot een dergelijke herschikking van de relevante portefeuille worden gedragen door BlackRock Asset Management Ireland Limited. Aandeelhoudersrechten Pagina3

4 Inkoop van aandelen Indien de Fusie wordt goedgekeurd door de aandeelhouders van het Verdwijnende Fonds en u geen aandeelhouder in het Verkrijgende Fonds wenst te blijven na de Ingangsdatum van de Fusie, kunt u een verzoek indienen om op elk moment tot het sluitingstijdstip van de handel op 10 april 2015 (zoals uiteengezet in het prospectus van de Vennootschap) uw aandelen te laten inkopen en kunt u aandelen in een ander ishares of BlackRock fonds verwerven met de opbrengsten van een dergelijke inkoop (in overeenstemming met de bepalingen van het relevante prospectus). Een dergelijk inkoopverzoek zal worden uitgevoerd overeenkomstig de voorwaarden van het prospectus van de Vennootschap. Er zal geen inkoopvergoeding worden toegepast (behalve voor kosten die kunnen worden ingehouden door het Verkrijgende Fonds om de desinvesteringskosten te dekken) en de inkoop moet worden uitgevoerd via de broker, dealer, centrale bewaarinstelling of andere tussenpersoon via welke u uw aandelen houdt (merk op dat die entiteit u mogelijk extra brokervergoedingen en/of andere kosten direct in rekening kan brengen). Als u meer informatie wenst, neem dan contact op met BlackRock via de onderstaande gegevens. Aandeelhouders dienen zelf advies in te winnen over de geschiktheid van enige andere beleggingsmogelijkheid. Als u ervoor kiest uw aandelen te laten inkopen, zal de inkoopopbrengst aan u worden betaald in overeenstemming met de bepalingen van het prospectus van de Vennootschap en de regelingen met uw broker of bewaarbank (custodian). Als u ervoor kiest aandelen te verwerven in een ander fonds van BlackRock, zal de opbrengst van uw inkoop worden gebruikt om aandelen te kopen in het fonds dat of de fondsen die door u is/zijn gespecificeerd tegen de aandelenkoers van toepassing op dat fonds, in overeenstemming met de bepalingen van het prospectus van het betreffende fonds. Investeerders die aandelen hebben gekocht via een relevante erkende beurs waarop de aandelen zijn toegelaten tot de handel, zullen hun orders moeten plaatsen via hun broker/dealer indien zij hun aandelen zouden willen verkopen. Verkoop vóór de wijziging in de samenstelling van de referentie-index van het Verkrijgende Fonds Als u na de verandering van samenstelling van de Barclays Euro Government Inflation Linked Bond Index niet langer aandeelhouder van het Verkrijgende Fonds wenst te blijven, moet u uw aandelen vóór 31 maart 2015 laten inkopen. Beleggers die aandelen hebben gekocht via een relevante erkende beurs waarop de aandelen zijn toegelaten tot de handel, zullen hun orders moeten plaatsen via hun broker/dealer indien zij hun aandelen willen laten inkopen. De broker/dealer kan hiervoor een vergoeding in rekening brengen. Recht op nadere informatie Bijgevoegd vindt u een exemplaar van de algemene voorwaarden voor de fusie, die ook in andere talen beschikbaar is op U kunt op verzoek kosteloos een exemplaar verkrijgen van het verslag van de accountant over de Fusie. Deze documenten zullen beschikbaar zijn bij het hoofdkantoor van de Vennootschap of bij uw plaatselijke vertegenwoordiger of kunnen worden aangevraagd bij of op (telefoonnummer in het Verenigd Koninkrijk) (raadpleeg de website voor internationale telefoonnummers). Raadpleeg de productpagina van het Verkrijgende Fonds op voor meer informatie over de Fusie. Belastingheffing Elke omzetting of inkoop van uw aandelen kan uw belastingpositie beïnvloeden. U dient daarom advies in te winnen bij een professioneel adviseur over toepasselijke belastingen in het land van respectievelijk uw burgerschap, domicilie of verblijf. Pagina4

5 Aanbeveling De Bestuurders zijn van mening dat de Fusie in het beste belang van de aandeelhouders van het Verkrijgende Fonds is. De Bestuurders aanvaarden de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze brief en de daarin vervatte informatie. Naar beste weten en overtuiging van de Bestuurders (die alle redelijke middelen hebben aangewend om zich ervan te verzekeren dat dit het geval is) stemt de in deze brief verstrekte informatie overeen met de feiten en ontbreekt niets dat waarschijnlijk de impact van de informatie kan beïnvloeden. Met vriendelijke groet, Bestuurder ishares plc Pagina5

6 Bijlage Vergelijking van de belangrijkste kenmerken van het Verdwijnende Fonds en het Verkrijgende Fonds ishares Euro Inflation Link Bond UCITS ETF (een subfonds van ishares VII plc) (het Verdwijnende Fonds ) UCITS ETF ishares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF (een subfonds van ishares plc) (het Verkrijgende Fonds ) UCITS ETF Categorie van fonds Fondsstructuur Public limited company Public limited company Domicilie Ierland Ierland Toezichthouder Centrale Bank van Ierland Centrale Bank van Ierland Beleggingsstrategie Doelstelling en beleggingsbeleid Fysieke non-replicatie De beleggingsdoelstelling van het Verdwijnende Fonds bestaat erin het rendement te weerspiegelen van de referentie-index (de Markit iboxx Euro Sovereigns Inflation-Linked Index), minus de kosten en vergoedingen van het Verdwijnende Fonds. Om deze beleggingsdoelstelling te verwezenlijken, bestaat het beleggingsbeleid van het Verdwijnende Fonds erin te beleggen in een portefeuille van vastrentende effecten die, voor zover mogelijk en praktisch haalbaar is, bestaat uit de effecten waaruit de Markit iboxx Euro Sovereigns Inflation-Linked Index, de referentie-index van dit Verdwijnende Fonds, is samengesteld. Het Verdwijnende Fonds streeft ernaar gebruik te maken van optimaliseringstechnieken om een met dat van de referentie-index vergelijkbaar rendement te behalen, en daarom wordt er niet verwacht dat het Verdwijnende Fonds te allen tijde alle onderliggende componenten van de referentie-index zal houden of ze in dezelfde verhouding als hun wegingen in de referentie-index zal houden. Het Verdwijnende Fonds kan effecten houden die geen onderliggende componenten zijn van de referentie- Fysieke non-replicatie De beleggingsdoelstelling van dit Verkrijgende Fonds bestaat erin de investeerders een totaalrendement te verschaffen, bestaande uit vermogensgroei en inkomsten, dat het rendement van de inflatiegekoppelde staatsobligaties in de EMU weerspiegelt. Om deze beleggingsdoelstelling te verwezenlijken, is het beleggingsbeleid van het Verkrijgende Fonds om te beleggen in een portefeuille van vastrentende effecten die, voor zover mogelijk en praktisch haalbaar is, bestaat uit de effecten waaruit de Barclays Euro Government Inflation Linked Bond Index, de referentie-index van het Verkrijgende Fonds, is samengesteld. Het Verkrijgende Fonds streeft ernaar gebruik te maken van optimaliseringstechnieken om een met dat van de referentie-index vergelijkbaar rendement te behalen, en daarom wordt er niet verwacht dat het Verkrijgende Fonds te allen tijde alle onderliggende componenten van de referentie-index zal houden of ze in dezelfde verhouding als hun wegingen in de referentie-index zal houden. Het Verkrijgende Fonds kan effecten houden die geen onderliggende componenten zijn van de referentie- Pagina6

7 ishares Euro Inflation Link Bond UCITS ETF (een subfonds van ishares VII plc) (het Verdwijnende Fonds ) index, indien dergelijke effecten een vergelijkbaar rendement bieden (met bijpassend risicoprofiel) als bepaalde effecten waaruit de referentie-index is samengesteld. Van tijd tot tijd kan het Verdwijnende Fonds echter alle componenten van de referentie-index houden. ishares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF (een subfonds van ishares plc) (het Verkrijgende Fonds ) index, indien dergelijke effecten een vergelijkbaar rendement bieden (met bijpassend risicoprofiel) als bepaalde effecten waaruit de referentie-index is samengesteld. Van tijd tot tijd kan het Verkrijgende Fonds echter alle componenten van de referentie-index houden. Referentieindex De beleggingen van het Verdwijnende Fonds moeten op het moment van verwerving beantwoorden aan de kredietratingvereisten van de referentie-index van het Verdwijnende Fonds, zijnde beleggingskwaliteit. Hoewel het de bedoeling is dat de beleggingen van het Verdwijnende Fonds uit uitgiften van beleggingskwaliteit zullen bestaan, kan de rating van sommige uitgiften in bepaalde omstandigheden van tijd tot tijd neerwaarts worden herzien. In dergelijk geval kan het Verdwijnende Fonds uitgiften onder beleggingskwaliteit bezitten tot deze uitgiften onder beleggingskwaliteit niet langer deel uitmaken van de referentieindex van het Verdwijnende Fonds (in voorkomend geval) en het mogelijk en praktisch haalbaar is (naar mening van de Vermogensbeheerder) om de positie te liquideren. Markit iboxx Euro Sovereigns Inflation- Linked Index Barclays Euro Government Inflation Linked Bond Index Beschrijving referentieindex (per de datum van het relevante prospectus) De Markit iboxx Euro Sovereigns Inflation-Linked Index meet het rendement van de markt van de inflatiegekoppelde overheidsobligaties uit de eurozone. De referentie-index bestaat uitsluitend uit inflatiegekoppelde overheidsobligaties in euro van beleggingskwaliteit met een resterende looptijd van een jaar of meer en een minimaal uitstaand bedrag van 2 miljard. De referentieindex wordt elke maand geherbalanceerd en wordt gewogen op basis van marktkapitalisatie. Meer details over de referentie-index De Barclays Euro Government Inflation Linked Bond Index meet het rendement van de inflatiegekoppelde staatsobligatiemarkt in de eurozone. De referentie-index is samengesteld uit inflatiegekoppelde overheidsobligaties uit de eurozone met een minimale rating A3/A- of hoger, volgens de methode van Barclays. Per 30 juni 2014 bestond de referentie-index uit obligaties van Frankrijk en Duitsland. De samenstelling van de referentieindex, met inbegrip van de landen van obligatie-uitgifte, kan in de loop van de tijd worden gewijzigd door de provider Pagina7

8 ishares Euro Inflation Link Bond UCITS ETF (een subfonds van ishares VII plc) (het Verdwijnende Fonds ) (inclusief zijn componenten) zijn beschikbaar op de website van de indexprovider: https://products.markit.com/indices/pub lications/etf.asp. ishares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF (een subfonds van ishares plc) (het Verkrijgende Fonds ) van de referentie-index. De emittenten moeten een lidstaat van de EMU zijn en de obligaties moeten kapitaalgeïndexeerd zijn en gekoppeld zijn aan een in aanmerking komende inflatie-index. De obligaties moeten luiden in euro en de coupons en hoofdsom moeten betaalbaar zijn in euro. Alleen obligaties met een minimale resterende looptijd van een jaar en een minimaal uitstaand bedrag van 500 miljoen worden opgenomen in de referentieindex. De referentie-index wordt elke maand geherbalanceerd. Meer details over de referentie-index (inclusief zijn componenten) zijn beschikbaar op de website van de indexprovider: geid=4377. (Verwezen wordt naar bovenstaande sectie 'Wijziging in de samenstelling van de referentie-index van het Verkrijgende Fonds' over de toekomstige veranderingen in de Barclays Euro Government Inflation Linked Bond Index.) Basisvaluta Euro ( ) Euro ( ) (base currency) Gebruik van Uitsluitend voor efficiënt Uitsluitend voor efficiënt derivaten portefeuillebeheer portefeuillebeheer Methodologie Benadering op basis van de Benadering op basis van de risicobeheerproces aangegane verplichtingen aangegane verplichtingen derivaten Verwachte Tot 0,10% Tot 0,20% tracking error Synthetische 4 4 risico- en opbrengstindicator (SRRI) Uitkeringsbeleid Kapitalisatie Kapitalisatie TER 0,28% 0,25% Pagina8

9 ishares Euro Inflation Link Bond UCITS ETF (een subfonds van ishares VII plc) (het Verdwijnende Fonds ) ishares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF (een subfonds van ishares plc) (het Verkrijgende Fonds ) Koers Slotkoers middenmarkt Slotkoers middenmarkt Waarderingstijdstip Noteringen uur (tijd in Dublin) op Handelsdag. Duitsland - Frankfurt Stock Exchange Italië - Borsa Italiana Nederland - NYSE Euronext Amsterdam Zwitserland - SIX Swiss Exchange Verenigd Koninkrijk - Niet genoteerd, maar toegelaten tot de handel op de London Stock Exchange uur (tijd in Dublin) op Handelsdag. Duitsland - Frankfurt Stock Exchange Italië - Borsa Italiana Mexico Bolsa Mexicana de Valores Nederland - NYSE Euronext Amsterdam Zwitserland - SIX Swiss Exchange Verenigd Koninkrijk - Main Market van de London Stock Exchange Einddatum verslagjaar Benaderde fondsgrootte per eind januari juli van elk jaar. Laatste dag van februari in ieder jaar. 37,7 mln. 545,9 mln. Pagina9

BLACKROCK GLOBAL FUNDS (de Onderneming )

BLACKROCK GLOBAL FUNDS (de Onderneming ) DIT IS EEN BELANGRIJK DOCUMENT DAT U ONMIDDELLIJK AANDACHTIG DIENT TE LEZEN. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, dient u meteen uw effectenmakelaar, bankmanager, advocaat, boekhouder, relatiebeheerder

Nadere informatie

Fidelity Funds II. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg. Prospectus

Fidelity Funds II. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg. Prospectus Fidelity Funds II Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg Prospectus Inhoud Prospectus Deel I: Fondsgegevens Deel II: Kerninformatie Landspecifieke gegevens Deel III: Belangrijke

Nadere informatie

DECEMBER. Vereenvoudigd Prospectus. Morgan Stanley Investment Management. Morgan Stanley Investment Funds

DECEMBER. Vereenvoudigd Prospectus. Morgan Stanley Investment Management. Morgan Stanley Investment Funds Morgan Stanley Investment Management 11 Vereenvoudigd Prospectus Morgan Stanley Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable Luxembourg ( SICAV ) 2 - Beleggingsdoelstelling en -beleid 2

Nadere informatie

OPENWORLD PLC. Paraplufonds met afzonderlijke aansprakelijkheid voor de subfondsen Vereenvoudigd prospectus. 28 maart 2012

OPENWORLD PLC. Paraplufonds met afzonderlijke aansprakelijkheid voor de subfondsen Vereenvoudigd prospectus. 28 maart 2012 OPENWORLD PLC Paraplufonds met afzonderlijke aansprakelijkheid voor de subfondsen Vereenvoudigd prospectus 28 maart 2012 Dit vereenvoudigd prospectus bevat belangrijke informatie over OpenWorld plc (de

Nadere informatie

Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Emerging Market Debt Fund

Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Emerging Market Debt Fund Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Emerging Market Debt Fund Dit Supplement bevat specifieke informatie over het Absolute Insight

Nadere informatie

ThinkCapital ETF s N.V. Jaarverslag 2013

ThinkCapital ETF s N.V. Jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 3 2. Profiel 4 3. Performanceoverzicht 9 4. Verslag van de Directie 15 5. Jaarrekening 2013 18 5.1 Balans per 31 december (voor verwerking resultaatbestemming)

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "Maatschappij") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Nadere informatie

Invesco Funds, SICAV Prospectus

Invesco Funds, SICAV Prospectus Invesco Funds, SICAV Prospectus 27 juni 2012 Een open-end beleggingsvennootschap opgericht krachtens de Luxemburgse wetgeving en geharmoniseerd volgens de EU-richtlijn van de Raad 2009/65/EG zoals gewijzigd.

Nadere informatie

RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC een paraplufonds met gesepareerde aansprakelijkheid tussen subfondsen Vereenvoudigd Prospectus 2 december 2011

RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC een paraplufonds met gesepareerde aansprakelijkheid tussen subfondsen Vereenvoudigd Prospectus 2 december 2011 RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC een paraplufonds met gesepareerde aansprakelijkheid tussen subfondsen Vereenvoudigd Prospectus 2 december 2011 Dit Vereenvoudigd Prospectus bevat belangrijke informatie over

Nadere informatie

173,3 MILJOEN 3,125 % CONVERTEERBARE OBLIGATIES 2016 Uitgifteprijs: 100%

173,3 MILJOEN 3,125 % CONVERTEERBARE OBLIGATIES 2016 Uitgifteprijs: 100% Woluwelaan 58 1200 Brussel BE 0426.184.049 RRP Brussel Naamloze Vennootschap en Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal (vastgoedbevak) naar Belgisch recht 173,3 MILJOEN 3,125 % CONVERTEERBARE

Nadere informatie

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS Afgekort tot AAMMF Een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal opgericht naar Luxemburgs recht Prospectus februari 2015 VERZOEKEN OM INFORMATIE ABN AMRO MULTI-MANAGER

Nadere informatie

ALLEEN VOOR BELEGGERS IN NEDERLAND. MAAK KENNIS MET ishares EN ETF s

ALLEEN VOOR BELEGGERS IN NEDERLAND. MAAK KENNIS MET ishares EN ETF s ALLEEN VOOR BELEGGERS IN NEDERLAND MAAK KENNIS MET ishares EN ETF s Exchange Traded Funds (ETF s), ook wel trackers genoemd, hebben de beleggingswereld ingrijpend veranderd. ETF s zijn eenvoudig, flexibel

Nadere informatie

ETF-gids voor beleggers

ETF-gids voor beleggers ETF-gids voor beleggers Ontdek een wezenlijk andere manier van beleggen Exchange Traded Funds (ETF s) zijn een andere manier om met beleggingen om te gaan, die voor veel particuliere beleggers nog vrij

Nadere informatie

Prospectus. Fidelity Funds. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg

Prospectus. Fidelity Funds. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg Fidelity Funds Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg Prospectus Dit prospectus is alleen geldig als het voorzien is van het addendum gedateerd April 2015. FIDELITY FUNDS Supplement

Nadere informatie

Prospectus ASR Mixfondsen

Prospectus ASR Mixfondsen Prospectus ASR Mixfondsen ASR Mixfonds I ASR Mixfonds II ASR Mixfonds III ASR Mixfonds IV ASR Mixfonds V ASR Mixfonds VI ASR Mixfonds VII ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht

Nadere informatie

Putnam World Trust. 17 april 2012. Vereenvoudigd Prospectus

Putnam World Trust. 17 april 2012. Vereenvoudigd Prospectus Putnam World Trust 17 april 2012 Vereenvoudigd Prospectus Een overkoepelend beleggingsfonds, opgericht als een instelling voor collectieve belegging in overdraagbare effecten krachtens de Reglementen van

Nadere informatie

Direxion Daily Financial Bear 3X Shares FINANCIËLE BIJSLUITER

Direxion Daily Financial Bear 3X Shares FINANCIËLE BIJSLUITER OVER DE FINANCIËLE BIJSLUITER Direxion Daily Financial Bear 3X Shares FINANCIËLE BIJSLUITER Voor producten als dit product is het opstellen van een financiële bijsluiter verplicht. Deze financiële bijsluiter

Nadere informatie

PROSPECTUS. DD Property Fund N.V. een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

PROSPECTUS. DD Property Fund N.V. een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal PROSPECTUS DD Property Fund N.V. een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal Amsterdam, 1 januari 2015 INHOUDSOPGAVE DEFINITIES... 4 BELANGRIJKE INFORMATIE EN VERANTWOORDING... 6 PROFIEL...

Nadere informatie

RUSSELL INVESTMENT COMPANY P.L.C. een paraplufonds met gesepareerde aansprakelijkheid tussen subfondsen Vereenvoudigd Prospectus 31 mei 2012

RUSSELL INVESTMENT COMPANY P.L.C. een paraplufonds met gesepareerde aansprakelijkheid tussen subfondsen Vereenvoudigd Prospectus 31 mei 2012 RUSSELL INVESTMENT COMPANY P.L.C. een paraplufonds met gesepareerde aansprakelijkheid tussen subfondsen Vereenvoudigd Prospectus 31 mei 2012 Dit Vereenvoudigd Prospectus bevat belangrijke informatie over

Nadere informatie

SAINT-HONORE INDE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

SAINT-HONORE INDE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ByD 28 januari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR BEKNOPTE VOORSTELLING

Nadere informatie

AMUNDI FUNDS PROSPECTUS. betreffende de doorlopende aanbieding van aandelen van AMUNDI FUNDS société d'investissement à Capital Variable

AMUNDI FUNDS PROSPECTUS. betreffende de doorlopende aanbieding van aandelen van AMUNDI FUNDS société d'investissement à Capital Variable 1 AMUNDI FUNDS PROSPECTUS betreffende de doorlopende aanbieding van aandelen van AMUNDI FUNDS société d'investissement à Capital Variable December 2014 2 BELANGRIJKE INFORMATIE Als u vragen hebt over de

Nadere informatie

Prospectus. inzake. (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012

Prospectus. inzake. (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012 Prospectus inzake (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012 INHOUD Pagina Belangrijke informatie 3 1 Alpha High Performance Fund - Algemeen 4 - Structuur 5 - Subfondsen 6 2 Beleggingen

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

Prospectus. SNS Beleggingsfondsen N.V.

Prospectus. SNS Beleggingsfondsen N.V. Prospectus SNS Beleggingsfondsen N.V. 22 JULI 2014 Algemene informatie BEHEERDER ACTIAM NV Croeselaan 1 Postbus 8444 3503 RK Utrecht website: actiam.nl/fondsbeheer PROSPECTUS 22 JULI 2014 SNS BELEGGINGSFONDSEN

Nadere informatie

Robeco Obligaties DividendFunds N.V.

Robeco Obligaties DividendFunds N.V. Prospectus Robeco Obligaties DividendFunds N.V. serie A : Robeco Divirente serie B : Robeco Euro Obligaties Dividend serie C : Robeco High Yield Obligaties Gevestigd te Rotterdam Inschrijvingen kunnen

Nadere informatie

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V.

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V. Inlegvel bij het supplement met betrekking tot het ING Industrials Fund dd. 31 juli 2012, behorende bij het prospectus van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V. In het supplement van het Subfonds wordt op

Nadere informatie

PROSPECTUS. DD Equity Fund een fonds voor gemene rekening

PROSPECTUS. DD Equity Fund een fonds voor gemene rekening PROSPECTUS DD Equity Fund een fonds voor gemene rekening Amsterdam, 7 januari 2015 INHOUDSOPGAVE DEFINITIES...4 BELANGRIJKE INFORMATIE EN VERANTWOORDING...6 PROFIEL...8 ALGEMENE GEGEVENS... 10 Juridische

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE

BELANGRIJKE INFORMATIE Prospectus BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Prospectus is vastgesteld te Amsterdam in januari 2013 en is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van het Waardegroeifonds Management B.V. (de Beheerder),

Nadere informatie

Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam. Robeco ROE Solid Mix

Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam. Robeco ROE Solid Mix Prospectus Robeco Solid Mix N.V. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Subfonds 1: Subfonds 2: Subfonds 3: Subfonds 4: Robeco Solid Mix Robeco RTB Solid Mix Robeco

Nadere informatie

Schroder International Selection Fund. Prospectus. (een in Luxemburg gevestigde open-end beleggingsmaatschappij) Januari 2009.

Schroder International Selection Fund. Prospectus. (een in Luxemburg gevestigde open-end beleggingsmaatschappij) Januari 2009. Schroder International Selection Fund Prospectus (een in Luxemburg gevestigde open-end beleggingsmaatschappij) Januari 2009 België Schroder International Selection Fund (een in Luxemburg gevestigde open-end

Nadere informatie