BLACKROCK GLOBAL FUNDS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BLACKROCK GLOBAL FUNDS"

Transcriptie

1 DIT IS EEN BELANGRIJK DOCUMENT DAT U ONMIDDELLIJK AANDACHTIG DIENT TE LEZEN. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, dient u meteen uw effectenmakelaar, bankmanager, advocaat, boekhouder, relatiebeheerder of een andere professionele adviseur te raadplegen. BLACKROCK GLOBAL FUNDS Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht Statutaire zetel: 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg R.C.S. Luxemburg B 6317 Aan de aandeelhouders van het BlackRock Global Funds Global Equity Fund (het Global Equity Fund ) Geachte aandeelhouder, 24 juni 2015 De Raad van Bestuur (het Bestuur ) van BlackRock Global Funds (de Vennootschap ) schrijft u deze brief om u op de hoogte te stellen van de voorgenomen samenvoeging waarbij het Global Equity Fund zal opgaan in het BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund (het Global Opportunities Fund ) (de Samenvoeging ). Alle in deze brief beschreven veranderingen gaan in om kantoorsluitingstijd op 25 september 2015 (de Ingangsdatum ), tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, en deze brief vormt de kennisgeving daarvan aan de aandeelhouders. 1. Achtergrond / Reden voor de samenvoeging In overeenstemming met Artikel 28 van de Statuten van de Vennootschap is het Bestuur van mening dat de belangen van de aandeelhouders ermee zijn gediend het Global Equity Fund per de Ingangsdatum te laten opgaan in het Global Opportunities Fund. Gelieve er nota van te nemen dat het Bestuur niet heeft onderzocht of de Samenvoeging ook past bij uw individuele behoeften of risicobereidheid; aandeelhouders wordt dan ook geadviseerd onafhankelijk financieel en fiscaal advies in te winnen met betrekking tot hun individuele situatie. Na de subfondsen van de Vennootschap opnieuw te hebben bekeken, heeft het Bestuur besloten de fondsenreeks efficiënter en eenvoudiger te maken door het aanbieden van één enkel global equity-fonds. Door de Samenvoeging zullen beleggers kunnen profiteren van bezuinigingen door schaalvergroting, aangezien het portefeuillebeheerteam dat thans beide subfondsen beheert, zich zal kunnen concentreren op het beheren van één enkel gecombineerd subfonds in plaats van twee afzonderlijke subfondsen met heel vergelijkbare streefcijfers qua risico en rendement en een sterk verwante beleggingsdoelstelling en -beleid. Beide subfondsen beleggen ten minste 70% van de totale activa in aandelen en de portefeuillesamenstelling van de beide subfondsen kent een hoge mate van overeenkomst (sinds het vierde kwartaal van 2014 is ongeveer 90% van de beleggingen in beide subfondsen identiek). Per 31 maart 2015 bedroeg het vermogen onder beheer van het Global Equity Fund ongeveer USD en dat van ongeveer USD In de Bijlage is een overzicht te vinden van de resultaten per kalenderjaar voor elk van de subfondsen over de afgelopen vijf jaar. Bedenkt u wel dat resultaten uit het verleden geen indicatie zijn voor resultaten in de toekomst. Het Bestuur is ook van mening dat de naam Global Opportunities de door het portefeuillebeheerteam gebruikte beleggingsstrategie, die is gebaseerd op een gediversifieerde en flexibele benadering van effectenselectie, beter weergeeft. 2. Hoofdkenmerken van het Global Equity Fund en Zie de Bijlage voor een vergelijking van beleggingsdoelstelling en -beleid, risicoprofiel en vergoedingen en kosten voor het Global Equity Fund en. Het Global Equity Fund belegt wereldwijd ten minste 70% van de totale activa in aandelen en ten minste 51% van de totale activa in aandelen van ondernemingen die gevestigd zijn of voornamelijk economisch actief zijn in ontwikkelde markten. Het Global Opportunities Fund belegt wereldwijd, zonder voorgeschreven beperkingen ten aanzien van landen, regio s of kapitalisatie, ten minste 70% van de totale activa in aandelen. Beide subfondsen beleggen thans ten minste 70% van 1

2 de totale activa in aandelen op mondiale basis en beide beleggen ten minste 51% van de totale activa in aandelen van ontwikkelden markten. Na de hieronder genoemde Dealing Cut-Off Point zal de portefeuille van het Global Equity Fund ter voorbereiding op de Samenvoeging worden geherpositioneerd. Er zal geen herpositionering plaatsvinden van de portefeuille van het Global Opportunities Fund ter voorbereiding op de Samenvoeging. Het Global Opportunities Fund zal nadat de Samenvoeging is ingegaan zijn huidige beleggingsdoelstelling en -beleid blijven volgen. De risicoprofielen van het Global Equity Fund en zijn in grote lijnen vergelijkbaar en de belangrijkste risico s voor beide subfondsen, zoals opgenomen in het prospectus van de Vennootschap, zouden overeen moeten komen. Noch het Global Equity Fund, noch beoogt gebruik te maken van hefboomwerking; er kan echter enige hefboomwerking optreden als gevolg van het gebruik van derivaten voor een efficiënt portefeuillebeheer en om risico s af te dekken. Er is weliswaar een klein verschil in de verwachte niveaus van hefboomwerking tussen de twee subfondsen, zoals is te zien in de Bijlage, maar dit is geen wezenlijk verschil en heeft geen invloed op het algehele risicoprofiel van elk van de subfondsen. Als onderdeel van de beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid kan de Beleggingsadviseur van het Global Opportunities Fund het valutarisico van het subfonds flexibel beheren door middel van valutabeheer- en afdekkingstechnieken, zoals onder meer het afdekken van het valutarisico op de portefeuille van een subfonds en/of actieve valutabeheertechnieken, zoals valuta-afdekkingsstrategieën. De Beleggingsadviseur van het Global Equity Fund kan gebruik maken van derivaten om het valutarisico af te dekken ten behoeve van een efficiënt portefeuillebeheer. Een verschil in aanpak heeft geen wezenlijke invloed op het valutarisicoprofiel van de twee subfondsen, noch vergroot dat het valutarisico voor beleggers, ofschoon door toegepaste actieve valutabeheertechnieken geen verband hoeven te houden met de onderliggende effecten die door dat subfonds worden aangehouden. Als gevolg daarvan kan in uitzonderlijke omstandigheden aanzienlijke verliezen lijden, zelfs als de waarde van de onderliggende effecten die het Fonds aanhoudt niet daalt. Het Global Equity Fund en hebben dezelfde vergoedingen, beleggingsadviseur (namelijk BlackRock Investment Management, LLC) en worden beheerd door Ian Jamieson en Thomas Callan als de belangrijkste portefeuillemanagers. Het beleggingsbeleid van zal vanaf 20 juli 2015 zodanig worden aangepast dat het subfonds maximaal 10% van de totale activa kan beleggen in Chinese A-aandelen via het Sjanghai-Hongkong Stock Connectprogramma ( Stock Connect ). Stock Connect is opgericht op 17 november 2014 en geeft beleggers toegang, voor bepaalde aangewezen aandelen, tot handel en settlement aan de Effectenbeurs van Sjanghai via de wissel- en clearingagenten in Hongkong. 3. Gevolgen van de Samenvoeging voor aandeelhouders in het Global Equity Fund Het Global Equity Fund zal worden gesloten voor verzoeken tot inschrijving, terugkoop en switchen vanaf 12 uur s middags Luxemburgse tijd of s avonds Hongkongse tijd op 18 september 2015 (de Dealing Cut-Off Point ) (de vijfde werkdag in Luxemburg vóór de Ingangsdatum). Inschrijvingen in het Global Equity Fund na de Dealing Cut-Off Point zullen worden geweigerd. Voor alle duidelijkheid: vanaf de dagtekening van deze kennisgeving mag het Global Equity Fund niet langer worden verkocht aan het publiek in Hongkong en zullen inschrijvingen van nieuwe Hongkongse beleggers niet worden geaccepteerd. Om kantoorsluitingstijd op de Ingangsdatum zullen aandeelhouders in het Global Equity Fund aandeelhouders in worden en zal het Global Equity Fund niet meer bestaan. Om kantoorsluitingstijd op de Ingangsdatum gaan de activa en passiva van het Global Equity Fund op in het Global Opportunities Fund en ontvangen de aandeelhouders van het Global Equity Fund een aantal aandelen in het Global Opportunities Fund waarvan de totale waarde overeenkomt met de totale waarde van hun aandelen in het Global Equity Fund, dat zal worden vastgesteld door het aantal aandelen in een bepaalde klasse in het Global Equity Fund te vermenigvuldigen met de ruilverhouding. De ruilverhouding wordt voor elke klasse berekend door de op de Ingangsdatum berekende intrinsieke waarde per aandeel van een bepaalde klasse in het Global Equity Fund te delen door de op hetzelfde tijdstip op de Ingangsdatum berekende intrinsieke waarde per aandeel in de daarmee corresponderende aandelenklasse in. Aandeelhouders in het Global Equity Fund kunnen in het eerste maandoverzicht na de Ingangsdatum zien hoeveel aandelen in zij na de Samenvoeging hebben ontvangen. 2

3 Alle kosten van de Samenvoeging, waaronder juridische, administratieve en advieskosten, komen ten laste van BlackRock (Luxembourg) S.A. of een daaraan gelieerde onderneming. Naar verwachting zullen deze kosten ongeveer USD ,00 bedragen. Er zijn geen uitstaande aanloopkosten met betrekking tot het Global Equity Fund die nog niet zijn afgeschreven. Er zullen geen andere aan de Samenvoeging verbonden kosten worden toegerekend aan het Global Equity Fund. 4. Rechten van aandeelhouders Terugkoop en switch van aandelen Als u niet wenst deel te nemen aan de samenvoeging, kunt u een verzoek doen uw aandelen in het Global Equity Fund terug te laten kopen of ze te switchen voor aandelen van een ander subfonds van de Vennootschap (in het geval van Hongkongse aandeelhouders: die SFC-geautoriseerd zijn voor de verkoop aan het publiek in Hongkong^) vrij van enige kosten wegens het switchen, de terugkoop of anderszins, met uitzondering van de anti-verwateringskosten in de handel zoals beschreven in Bijlage B, paragraaf 17(c) van het prospectus van de Vennootschap, in overeenstemming met het in het prospectus van de Vennootschap bepaalde. Dergelijke verzoeken tot terugkoop / switch zullen tot aan de Dealing Cut-Off Point worden geaccepteerd. Na de Dealing Cut-Off Point ontvangen verzoeken tot terugkoop of switch worden afgewezen; de aandeelhouder in kwestie zal dan deelnemen aan de Samenvoeging zoals hierboven beschreven in Gevolgen van de Samenvoeging voor Aandeelhouders in het Global Equity Fund. In overeenstemming met het in het prospectus van de Vennootschap bepaalde begint de handel in aandelen in op de eerstvolgende Luxemburgse werkdag na de Ingangsdatum. Als u ervoor kiest uw aandelen te laten terugkopen, wordt de opbrengst aan u overgemaakt in overeenstemming met het bepaalde in het prospectus van de Vennootschap. Als u ervoor kiest uw aandelen te switchen voor aandelen in een ander subfonds van de Vennootschap, zal de opbrengst worden gebruikt voor de aankoop van aandelen in het/de door u aangegeven subfonds(en), tegen de aandelenkoers die van toepassing is voor dat subfonds in overeenstemming met het in het prospectus van de Vennootschap bepaalde. Elke conversie of terugkoop van aandelen kan gevolgen hebben voor uw fiscale positie. Vraag daarom uw professionele adviseurs om advies met betrekking tot eventuele van toepassing zijnde belastingen in het land waarvan u staatsburger of ingezetene bent, of uw domicilie heeft. Nadere bijzonderheden met betrekking tot de klassen en de vorm van aandelen die zullen worden uitgegeven in het Global Opportunities Fund in plaats van de bestaande aandelen van aandeelhouders in het Global Equity Fund staan in onderstaande tabel: BGF Global Equity Fund BGF Global Opportunities Fund Aandelenklasse TA CODE ISIN Aandelenklasse TA CODE ISIN BGF Global Equity A2 EUR MGEAB LU BGF Global Opportunities A2 EUR MEYAA LU BGF Global Equity A2 USD MGECA LU BGF Global Opportunities A2 USD MYEAA LU BGF Global Equity A4 USD MGEUA LU BGF Global Opportunities A4 USD GOPAU LU BGF Global Equity A4RF** GBP MGECS LU BGF Global Opportunities A4RF** GBP GOPAG LU BGF Global Equity C2 USD MGECU LU BGF Global Opportunities C2 USD MYECC LU BGF Global Equity D2 EUR* MGEAD LU BGF Global Opportunities D2 EUR* GODET LU BGF Global Equity D2 USD* GQUDT LU BGF Global Opportunities D2 USD* GOUDT LU BGF Global Equity D4RF** GBP* MGDGT LU BGF Global Opportunities D4RF** GBP* GOPDG LU BGF Global Equity E2 EUR* MGEAE LU BGF Global Opportunities E2 EUR* EEYEE LU BGF Global Equity E2 USD* MGECE LU BGF Global Opportunities E2 USD* EYEEE LU BGF Global Equity Hedged A2 SGD MGEST LU BGF Global Opportunities Hedged A2 SGD GOASH LU * Deze aandelenklasse is niet verkrijgbaar voor retail-beleggers in Hongkong. ** RF heeft betrekking op de UK Reporting Funds-status, die is toegekend door de belastingdienst van het Verenigd Koninkrijk (HMRC). Zie voor meer informatie het prospectus van de Vennootschap. ^ De vergunning van de SFC is geen aanbeveling of goedkeuring van de Vennootschap of haar subfondsen, noch worden de commerciële verdiensten van de Vennootschap of haar subfondsen of hun resultaten erdoor gegarandeerd. De vergunning betekent niet dat de Vennootschap of haar subfondsen geschikt zijn voor alle beleggers en is ook geen bevestiging van geschiktheid voor een bepaalde belegger of een bepaalde categorie beleggers. 3

4 Recht op nadere inlichtingen De Essentiële Beleggersinformatie (EBI)*** met betrekking tot is te vinden via: Desgevraagd kunt u een kopie ontvangen van het accountantsverslag omtrent de Samenvoeging en een kopie van de algemene voorwaarden van samenvoeging. Beide documenten zijn verkrijgbaar bij de statutaire zetel van de Vennootschap of bij uw plaatselijke vertegenwoordiger en kunnen via aan u worden verzonden. 5. Risico-overwegingen Het Bestuur heeft niet beoordeeld in hoeverre een belegging in het Global Opportunity Fund aansluit op uw individuele behoeften of risicobereidheid. Wij adviseren u met klem de emissiedocumentatie van de Vennootschap en de betreffende Essentiële Beleggersinformatie*** zorgvuldig te lezen, zodat u kunt bepalen of geschikt voor u is. Neemt u bij enige twijfel omtrent het risico dat u wenst te nemen contact op met uw onafhankelijk adviseur. 6. Belasting De fiscale gevolgen van de Samenvoeging kunnen verschillend zijn voor individuele beleggers, afhankelijk van de belastingwetten van het land waar u woont of domicilie heeft. Als u uw aandelen converteert of laat inkopen kan dat gevolgen hebben voor uw fiscale positie. Daarom dient u uw professionele adviseurs te raadplegen omtrent eventuele van toepassing zijnde belastingen in het land waarvan u ingezetene bent of waar u domicilie heeft of woont. Normaliter zou de Samenvoeging geen belastingtechnische gevolgen moeten hebben voor aandeelhouders uit Hongkong. Hongkongse aandeelhouders wordt echter aangeraden specifiek belastingadvies in te winnen dat is toegesneden op hun individuele omstandigheden. 7. Algemene informatie Te zijner tijd zullen een bijgewerkte versie van het prospectus van de Vennootschap, de Essentiële Beleggersinformatie (voor aandeelhouders buiten Hongkong) en daarnaast voor Hongkongse aandeelhouders de Informatie voor Inwoners van Hongkong en de Product Key Facts Statements voor beschikbaar zijn voor aandeelhouders. Kopieën van de Statuten van de Vennootschap, jaar- en halfjaarverslagen zijn eveneens kosteloos op te vragen bij uw plaatselijk vertegenwoordiger of, voor aandeelhouders in Hongkong, via of ten kantore van de Vertegenwoordiger in Hongkong op onderstaand adres. Het Bestuur neemt de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze brief. Naar beste weten en overtuiging van het Bestuur (dat zich alle redelijke moeite heeft getroost om ervoor te zorgen dat dit het geval is) is de informatie in deze brief correct en is er niets weggelaten waarvan het waarschijnlijk is dat het invloed kan hebben op de strekking van deze informatie. 8. Nadere informatie Indien u nadere informatie wenst of vragen heeft naar aanleiding van deze kennisgeving, kunt u bellen met +44(0) of contact opnemen met uw plaatselijke Investor Servicing team of het Belgische Betaalkantoor (J.P. Morgan Chase Bank, Brussels Branch, Koning Albert II-laan 1, B-1210 Brussel, België). Aandeelhouders in Hongkong kunnen contact opnemen met de vertegenwoordiger in Hongkong, adres: 16/F Cheung Kong Center, 2 Queen s Road, Central, Hongkong, of telefonisch via Een exemplaar van het Prospectus van de Vennootschap (in het Engels en Frans), het Document met Essentiële Beleggersinformatie (in het Engels, Frans en Nederlands), de Statuten (in het Engels) en het recentste periodieke verslag (in het Engels), kan kosteloos worden verkregen bij het Belgische Betaalkantoor (J.P. Morgan Chase Bank, Brussels Branch, Koning Albert II-laan 1, B-1210 Brussel, België). Deze documenten zijn eveneens beschikbaar op Met vriendelijke groet, Nicholas C.D. Hall Voorzitter *** Essentiële Beleggersinformatie (EBI) of verwijzingen naar de SRRI (de risico-indicator in de Essentiële Beleggersinformatie) zijn niet relevant voor (en zullen niet worden uitgereikt aan) Hongkongse aandeelhouders. De SFC heeft de inhoud van de EBI-website waarop informatie staat die betrekking heeft op niet door de SFC geautoriseerde subfondsen dan ook niet beoordeeld. 4

5 Bijlage BGF Global Equity Fund (het Versmeltende Fonds) BGF Global Opportunities Fund (het Ontvangende Fonds) Portefeuillegegevens Fondsenreeks BlackRock Global Funds BlackRock Global Funds Fondsbeheerder BlackRock (Luxembourg) S.A. BlackRock (Luxembourg) S.A. Beleggingsadviseur BlackRock Investment Management Limited, LLC BlackRock Investment Management Limited, LLC Fondsmanagers Ian Jamieson en Thomas Callan Ian Jamieson en Thomas Callan Oprichtingsdatum 24 november februari 1996 Basisvaluta USD USD Aanvullende Handelsvaluta s EUR, GBP, SGD EUR, GBP, SGD AUM (31 maart 2015) USD USD Beleggingsdoelstelling en beleid Beleggingsdoelstelling en -beleid De doelstelling van het Global Equity Fund is het maximaliseren van het totaalrendement. Het Fonds belegt wereldwijd ten minste 70% van de totale activa in aandelen. Ten minste 51% van de totale activa wordt belegd in aandelen van ondernemingen die gevestigd zijn of voornamelijk economisch actief zijn in ontwikkelde markten. Gehanteerde risicobeheermeting: Relatieve VaR met MSCI AC World Index als de toepasselijke benchmark. Verwacht niveau van hefboomwerking voor het Fonds: 20% van de Intrinsieke Waarde. De doelstelling van is het maximaliseren van het totaalrendement. Het Fonds belegt wereldwijd, zonder voorgeschreven beperkingen ten aanzien van landen, regio s of kapitalisatie, ten minste 70% van de totale activa in aandelen. Het valutarisico wordt flexibel beheerd. Met ingang van 20 juli 2015 geldt het volgende: Het Fonds kan maximaal 10% van de totale activa via Stock Connect beleggen in de Volksrepubliek China. Gehanteerde risicobeheermeting: Relatieve VaR met MSCI AC World Index (met ingang van 20 juli 2015 MSCI ACWI genaamd) als de toepasselijke benchmark. Verwacht niveau van hefboomwerking voor het Fonds: 35% van de Intrinsieke Waarde. Benchmark MSCI AC World Index MSCI AC World Index (met ingang van 20 juli 2015 MSCI ACWI genaamd) Morningstar-categorie Global Large-Cap Blend Equity Global Large-Cap Blend Equity Beleggingsstijl Flexibel Flexibel Speciale risicooverwegingen Smallcap-risico Aandelenrisico Opkomende markten-risico Beperkingen aan buitenlandse beleggingen Smallcap-risico Aandelenrisico Opkomende markten-risico Derivaten Specifiek (zal worden toegevoegd vanaf 20 juli 2015 aangezien het subfonds flexibele valutabeheertechnieken kan toepassen) Beperkingen aan buitenlandse beleggingen (zal worden toegevoegd vanaf 20 juli 2015) Specifieke risico-indicator (A2 basisvaluta) 6 6 De Specifieke risico-indicator is niet relevant voor Hongkongse aandeelhouders en is dat wellicht ook niet voor aandeelhouders in bepaalde andere jurisdicties. 5

6 Bijlage In de onderstaande Vergoedingen en Uitgaven-tabel staat JBv voor Jaarlijkse Beheervergoeding en DK voor doorlopende kosten. Vergoedingen en Uitgaven Global Equity Fund het Versmeltende Fonds Global Opportunities Fund het Ontvangende Fonds Ingangsdatum A-aandelen C-aandelen D-aandelen E-aandelen 1,50% / 1,82% 1,50% / 1,85% Naar verwachting dezelfde als 1,50% / 3,07% 1,50% / 3,10% Naar verwachting dezelfde als 0,75% / 1,06% 0,75% / 1,10% Naar verwachting dezelfde als 1,50% / 2,32% 1,50% / 2,35% Naar verwachting dezelfde als Uitsluitend A-aandelen en C-aandelen zijn verkrijgbaar voor retail-beleggers in Hongkong. Resultaten per volledig kalenderjaar (vanaf 31 maart 2015) Ingangsdatum Begin (boek)jaar tot heden 3,2% 3,6% n.v.t (1,1%) (3,4%) n.v.t ,4% 29,5% n.v.t ,9% 12,0% n.v.t (16,2%) (12,7%) n.v.t ,5% 8,7% n.v.t. Tenzij anders aangegeven, geldt alle informatie over de subfondsen alleen voor A2-aandelen in de basisvaluta, vanaf 31 maart Beleggen houdt altijd een risico in. In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten worden getoond per 31 maart 2015 in USD op basis van een NAV to NAV -prijs waarbij het rendement wordt herbelegd. De resultaten per subfonds zijn berekend na aftrek van kosten. De tabel geeft de jaarresultaten van elk subfonds, voor elk volledig kalenderjaar in de periode die in de tabel wordt getoond. Ze worden uitgedrukt als percentuele verandering van de intrinsieke waarde van het subfonds aan het einde van elk jaar na aftrek van jaarlijkse vergoedingen. Afgezien van de informatie in bovenstaande tabel zijn alle andere vergoedingen en kosten en risico-overwegingen ten aanzien van identiek aan die van het Global Equity Fund, zoals is te zien in het prospectus. De hoogte van de doorlopende kosten is gebaseerd op de uitgaven voor de periode van twaalf maanden die eindigt op 31 januari 2015 en omvat beheervergoedingen, exploitatiekosten en bewaar- en transactievergoedingen. Portefeuillehandelgerelateerde kosten en eventuele aan een subfonds betaalde instap- of uittredingskosten (indien van toepassing), distributievergoedingen en effecten-leenvergoedingen* zijn er niet in opgenomen. De doorlopende kosten voor de aandelenklassen in (zie bovenstaande tabel) zijn op de dagtekening van deze brief een fractie hoger dan voor de aandelenklassen in het Global Equity Fund (zie bovenstaande tabel). De verwachting is echter dat een toename van het vermogen onder beheer van per de Ingangsdatum kan leiden tot een marginale daling van de portefeuillehandel-gerelateerde kosten en dat daardoor de kosten voor het Global Opportunities Fund op hun beurt worden verlaagd. * De effecten-leenagent, BlackRock Advisors (UK) Limited, ontvangt van de Vennootschap een vergoeding voor zijn activiteiten. Deze vergoeding zal niet hoger zijn dan 40% van de netto opbrengsten uit de activiteiten, waarbij alle operationele kosten ten laste van het aandeel van BlackRock komen. Aangezien het delen van de inkomsten uit effectenleningen niet zorgt voor een toename van de kosten van het exploiteren van het betreffende Fonds, is dit niet opgenomen in de doorlopende kosten. PRISMA 15/1188 BGF GEF SHL DUT/BEL 0615

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BLACKROCK GLOBAL FUNDS DIT IS EEN BELANGRIJK DOCUMENT DAT U ONMIDDELLIJK AANDACHTIG DIENT TE LEZEN. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, dient u meteen uw effectenmakelaar, bankmanager, advocaat, boekhouder, relatiebeheerder

Nadere informatie

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BLACKROCK GLOBAL FUNDS DIT IS EEN BELANGRIJK DOCUMENT DAT U ONMIDDELLIJK AANDACHTIG DIENT TE LEZEN. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, dient u meteen uw effectenmakelaar, bankmanager, advocaat, boekhouder, relatiebeheerder

Nadere informatie

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BLACKROCK GLOBAL FUNDS DIT IS EEN BELANGRIJK DOCUMENT DAT U ONMIDDELLIJK AANDACHTIG DIENT TE LEZEN. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, dient u meteen uw effectenmakelaar, bankmanager, advocaat, boekhouder, relatiebeheerder

Nadere informatie

I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds. 1. Belangrijkste kenmerken van het geabsorbeerde en het absorberende subfonds

I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds. 1. Belangrijkste kenmerken van het geabsorbeerde en het absorberende subfonds Funds Société d investissement à capital variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 8 september

Nadere informatie

Asia Pacific Performance

Asia Pacific Performance Essentiële Beleggersinformatie 26 juni 2015 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

BLACKROCK GLOBAL FUNDS (de Onderneming )

BLACKROCK GLOBAL FUNDS (de Onderneming ) DIT IS EEN BELANGRIJK DOCUMENT DAT U ONMIDDELLIJK AANDACHTIG DIENT TE LEZEN. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, dient u meteen uw effectenmakelaar, bankmanager, advocaat, boekhouder, relatiebeheerder

Nadere informatie

Nuveen Santa Barbara Global Dividend Growth Fund (het Fonds )

Nuveen Santa Barbara Global Dividend Growth Fund (het Fonds ) Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten

Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap Equity USA Small Cap Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,

Nadere informatie

De datum van inwerkingtreding is voorzien voor 15 november I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds

De datum van inwerkingtreding is voorzien voor 15 november I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds Amundi Funds Société d Investissement à Capital Variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 10

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "Maatschappij") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Nadere informatie

ABN AMRO Multi-Manager Funds

ABN AMRO Multi-Manager Funds ABN AMRO Multi-Manager Funds Société d Investissement à Capital Variable Hoofdkantoor: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg: B78762 (het Fonds ) BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (the "Company") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Nadere informatie

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage.

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage. Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Fusie tussen sub-fondsen en opheffing paraplufonds Vragen & Antwoorden voor tussenpersonen

Fusie tussen sub-fondsen en opheffing paraplufonds Vragen & Antwoorden voor tussenpersonen . Maart 2014 Dit document wordt uitsluitend en als enige bedoeling ter informatie uitgebracht ter hulp bij het informeren naar uw onderliggende klanten. De hierin opgenomen informatie mag dan ook niet

Nadere informatie

Aan de aandeelhouders van ishares MSCI Mexico Capped UCITS ETF

Aan de aandeelhouders van ishares MSCI Mexico Capped UCITS ETF DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw broker, bankmanager, juridisch adviseur, accountant, relatiebeheerder

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "SICAV") naar Luxemburgs recht Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of

Nadere informatie

AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal

AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal Maatschappelijke zetel: 49, avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxemburg Handelsregister: Luxemburg, B-63.116 KENNISGEVING AAN

Nadere informatie

ABN AMRO Multi-Manager Funds

ABN AMRO Multi-Manager Funds ABN AMRO Multi-Manager Funds Société d Investissement à Capital Variable Hoofdkantoor: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg: B78762 (het Fonds ) BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "Maatschappij") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "SICAV") naar Luxemburgs recht Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,

Nadere informatie

Aan de aandeelhouders van ishares MSCI South Africa UCITS ETF

Aan de aandeelhouders van ishares MSCI South Africa UCITS ETF DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE

BI CARMIGNAC PATRIMOINE BI CARMIGNAC PATRIMOINE Beleggingsdoelstelling Het compartiment belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A (acc) EUR (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd en heeft als

Nadere informatie

Kennisgeving aan de Aandeelhouders Kennisgeving van samenvoeging

Kennisgeving aan de Aandeelhouders Kennisgeving van samenvoeging Luxemburg,21 juli 2017 Kennisgeving aan de Aandeelhouders Kennisgeving van samenvoeging CS Investment Funds 2 Beleggingsinstelling naar Luxemburgs recht met variabel kapitaal 5, rue Jean Monnet L-2180

Nadere informatie

In bijlage 1 vindt u een vergelijking van het Fuserende subfonds en het Ontvangende subfonds.

In bijlage 1 vindt u een vergelijking van het Fuserende subfonds en het Ontvangende subfonds. s Société d Investissement à Capital Variable Registered Office: European Bank and Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 49663 Address_1

Nadere informatie

GBF METROPOLE Sélection A (ISIN: FR0007078811) Deze ICBE wordt beheerd door METROPOLE GESTION

GBF METROPOLE Sélection A (ISIN: FR0007078811) Deze ICBE wordt beheerd door METROPOLE GESTION Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,

Nadere informatie

Aan de aandeelhouders van ishares MSCI Canada - B UCITS ETF

Aan de aandeelhouders van ishares MSCI Canada - B UCITS ETF DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw broker, bankmanager, juridisch adviseur, accountant, relatiebeheerder

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "SICAV") naar Luxemburgs recht Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand

Nadere informatie

In bijlage 1 vindt u een vergelijking van het Fuserende Compartiment en het Ontvangende Compartiment.

In bijlage 1 vindt u een vergelijking van het Fuserende Compartiment en het Ontvangende Compartiment. s Société d Investissement à Capital Variable Registered Office: European Bank and Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 49663 Address_1

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,

Nadere informatie

JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable ("de Maatschappij") Registered Office: 6 route de Trèves, L-2633

JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable (de Maatschappij) Registered Office: 6 route de Trèves, L-2633 JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable ("de Maatschappij") Registered Office: 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 8478 Telephone:

Nadere informatie

ABN AMRO Multi-Manager Funds

ABN AMRO Multi-Manager Funds ABN AMRO Multi-Manager Funds Société d Investissement à Capital Variable Hoofdkantoor: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg: B78762 (het Fonds ) BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN

Nadere informatie

Alleen bedoeld voor professionele beleggers - Februari 2011. Samenvoeging van subfondsen. BNP Paribas L1 en Parvest

Alleen bedoeld voor professionele beleggers - Februari 2011. Samenvoeging van subfondsen. BNP Paribas L1 en Parvest Alleen bedoeld voor professionele beleggers - Februari 2011 Samenvoeging van subfondsen en Parvest Samenvoeging van subfondsen - en Parvest I februari 2011 I 2 Sinds het samengaan met Fortis Investments,

Nadere informatie

1. JPMorgan Investment Funds Global Capital Preservation Fund (EUR)

1. JPMorgan Investment Funds Global Capital Preservation Fund (EUR) JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,

Nadere informatie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 26 februari

Nadere informatie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 19

Nadere informatie

MAART Samenvoeging van subfondsen. BNP Paribas L1 en Parvest

MAART Samenvoeging van subfondsen. BNP Paribas L1 en Parvest MAART 2011 Samenvoeging van subfondsen en Parvest Samenvoeging van subfondsen - en Parvest I maart 2011 I 2 Sinds het samengaan met Fortis Investments, bestaat het fondsaanbod van BNP Paribas Investment

Nadere informatie

NN First Class Balanced Return Fund

NN First Class Balanced Return Fund NN First Class Balanced Return Fund Alle Fonds onder de loep cijfers zijn per 31/03/015 Het NN First Class Balanced Return Fonds won in het eerste kwartaal 8,9% Zeer sterke performances van aandelen en

Nadere informatie

Kennisgeving aan de Aandeelhouders Kennisgeving van samenvoeging

Kennisgeving aan de Aandeelhouders Kennisgeving van samenvoeging Luxemburg, 16 mei 2017 Kennisgeving aan de Aandeelhouders Kennisgeving van samenvoeging Credit Suisse Nova (Lux) Beleggingsinstelling naar Luxemburgs recht met variabel kapitaal 5, rue Jean Monnet L-2180

Nadere informatie

JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "SICAV") Registered Office:

JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable (de SICAV) Registered Office: JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "SICAV") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg

Nadere informatie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Luxemburg, 3 september 207. Geachte aandeelhouder,

Nadere informatie

Beleggen met impact: voor mens, milieu én rendement

Beleggen met impact: voor mens, milieu én rendement Beleggen met impact: voor mens, milieu én rendement Kunnen beleggers tegelijk financieel rendement behalen én een positieve invloed uitoefenen op milieu, mens en maatschappij? Impactbeleggen maakt dit

Nadere informatie

BlackRock Managed Index Portfolios. zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten

BlackRock Managed Index Portfolios. zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten BlackRock Managed Index Portfolios zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten BlackRock Managed Index Portfolios zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten Herkent u zich hier in? U wilt eigenlijk

Nadere informatie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte houder, Luxemburg, 12 februari

Nadere informatie

Leeswijzer. Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Wereld Indexfonds

Leeswijzer. Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Wereld Indexfonds Leeswijzer Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Wereld Indexfonds Dit document bevat de essentiële beleggersinformatie en de financiële bijsluiter van het BND Wereld Indexfonds (het

Nadere informatie

CS Investment Funds 14

CS Investment Funds 14 (de Beleggingsinstelling ), van 1. Hierbij wordt aan de Participatiehouders van Credit Suisse (Lux) Inflation Linked EUR Bond Fund (ten behoeve van dit punt te noemen: het "Subfonds") medegedeeld dat de

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate Bond World Emerging Corporate Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk

Nadere informatie

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ).

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ). SUBFONDS KENMERKEN INDEX AANDELENFONDS NEDERLAND Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Aandelenfonds Nederland Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Index

Nadere informatie

Kennisgeving aan de Participatiehouders

Kennisgeving aan de Participatiehouders Luxemburg, 18 juli 2017 Kennisgeving aan de Participatiehouders CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A. Gevestigd te: 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 72 925 (de "Beheerder") handelend

Nadere informatie

Kennisgeving aan de Participatiehouders

Kennisgeving aan de Participatiehouders Luxemburg, 3 november 2017 Kennisgeving aan de Participatiehouders CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A. Gevestigd te: 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 72 925 (de "Beheerder") handelend

Nadere informatie

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Vereenvoudigd prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Dit vereenvoudigd prospectus bevat de belangrijkste informatie

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA (EdR India) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA (EdR India) ICBE naar Frans recht (EdR India) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is

Nadere informatie

JPMorgan Funds Europe Equity Fund (het Sub-Fonds )

JPMorgan Funds Europe Equity Fund (het Sub-Fonds ) JPMorgan Funds Europe Equity Fund (het Sub-Fonds ) beknopte prospectus september 2005 Een Sub-Fonds van JPMorgan Funds (het Fonds ), een SICAV naar Luxemburgs recht Dit beknopte prospectus bevat belangrijke

Nadere informatie

RJ-Uiting 2013-17: Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen Lopende Kosten Factor

RJ-Uiting 2013-17: Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen Lopende Kosten Factor RJ-Uiting 2013-17: Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen Lopende Kosten Factor Ten geleide RJ-Uiting 2013-17 bevat wijzigingen van Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen (2013) als gevolg van een aanpassing

Nadere informatie

Aan de aandeelhouders van ishares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF

Aan de aandeelhouders van ishares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,

Nadere informatie

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ).

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ). SUBFONDS KENMERKEN INDEX AANDELENFONDS NOORD AMERIKA Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Aandelenfonds Noord Amerika Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds

Nadere informatie

INFORMATIE MEMORANDUM d.d. 13 oktober 2014

INFORMATIE MEMORANDUM d.d. 13 oktober 2014 INFORMATIE MEMORANDUM d.d. 13 oktober 2014 BIJ DE AGENDA VAN DE GECOMBINEERDE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN ING PARAPLUFONDS 1 N.V. (HIERNA TE NOEMEN: DE VENNOOTSCHAP ) EN DE VERGADERINGEN VAN

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD EMERGING CONVERTIBLES (EdR Emerging Convertibles) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD EMERGING CONVERTIBLES (EdR Emerging Convertibles) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw broker, bankmanager, juridisch adviseur, accountant, relatiebeheerder

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/09/016 Het NN First Class Return Fund behaalde dit kwartaal,9% De groei in opkomende markten werd breder gedragen Wereldwijde aandelen

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE FLEXIBLE (EdR Europe Flexible)

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE FLEXIBLE (EdR Europe Flexible) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/09/015 Het NN First Class Return Fund verloor in het derde kwartaal 9,6% Het kwartaal werd gekenmerkt door winstnemingen na een positieve

Nadere informatie

VIVIUM DYNAMIC FUND. FACT SHEET 31 maart 2016 Beleggingsbeleid. Risicoklasse. Algemene kenmerken

VIVIUM DYNAMIC FUND. FACT SHEET 31 maart 2016 Beleggingsbeleid. Risicoklasse. Algemene kenmerken FACT SHEET 31 maart 2016 Beleggingsbeleid De beheerdoelstelling van dit compartiment stemt overeen met een hoog risiconiveau in vergelijking met de beurs- en obligatiemarkten. De activa van dit compartiment

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten

Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD ASIA LEADERS (EdR Asia Leaders)

EDMOND DE ROTHSCHILD ASIA LEADERS (EdR Asia Leaders) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

2. VERGELIJKING VAN DE KENMERKEN VAN HET FUSERENDE EN HET ONTVANGENDE SUBFONDS

2. VERGELIJKING VAN DE KENMERKEN VAN HET FUSERENDE EN HET ONTVANGENDE SUBFONDS JPMorgan s Société d Investissement à Capital Variable Registered Office: European Bank and Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 8478

Nadere informatie

Vanaf 14 oktober 2011 worden alle inschrijvingen tot aan de fusiedatum opgeschort.

Vanaf 14 oktober 2011 worden alle inschrijvingen tot aan de fusiedatum opgeschort. Parijs, 13 september 2011 Geachte aandeelhouder, Betreft: samenvoeging van 13 subfondsen van BNP Paribas Plan Target Click Fund BNP Paribas Plan Target Click Fund 2043 / 2044 / 2045 / 2046 / 2047 / 2048

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document geeft u essentiële beleggersinformatie over dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC Beleggingsdoelstelling Het interne beleggingsfonds belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A EUR acc (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd

Nadere informatie

Bescherm u tegen het rentespook!

Bescherm u tegen het rentespook! Bescherm u tegen het rentespook! Een van de belangrijkste factoren voor beleggers in obligaties is op dit moment zonder twijfel de renteontwikkeling; een stijgende rente kan een grote, negatieve impact

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs

Nadere informatie

VERVANGENDE FONDSEN VOOR DE BLACKROCK FUNDS OF ISHARES

VERVANGENDE FONDSEN VOOR DE BLACKROCK FUNDS OF ISHARES ONDERZOEK NAAR VERVANGENDE FONDSEN VOOR DE BLACKROCK FUNDS OF ISHARES NOVEMBER 2014 Met dank aan: Naar aanleiding van het besluit van BlackRock om per 31 december 2014 de Funds of ishares op te heffen

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Het is geen marketingmateriaal. De informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht

Nadere informatie

Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V.

Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V. Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V. Algemeen 1. Waarom wordt Robeco Life Cycle Funds N.V. geliquideerd? 2. Waarheen wordt het geliquideerde vermogen overgebracht?

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG.

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG. Aanvullende informatie bij de Essentiële Beleggersinformatie in het kader van de distributie in België van aandelen van instellingen voor collectieve belegging in effecten vallend onder het recht van een

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Oktober 2012 Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal en beperkte aansprakelijkheid conform de Richtlijn

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/06/015 Het NN First Class Return Fund leverde in het tweede kwartaal 1,7% in De wereldeconomie vertraagde sterk, aandelen begonnen

Nadere informatie

2. VERGELIJKING VAN DE KENMERKEN VAN HET FUSERENDE EN HET ONTVANGENDE COMPARTIMENT

2. VERGELIJKING VAN DE KENMERKEN VAN HET FUSERENDE EN HET ONTVANGENDE COMPARTIMENT JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable Registered Office: European Bank and Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 8478

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds

Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds JPMORGAN INVESTMENT FUNDS 13 maart 2015 Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds Geachte aandeelhouder, Hierbij delen wij u mee dat een sub-fonds waarvan u aandelen bezit gaat fuseren met

Nadere informatie

Aan de aandeelhouders van ishares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF

Aan de aandeelhouders van ishares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,

Nadere informatie

Meer Rendement met Dividend

Meer Rendement met Dividend Meer Rendement met Dividend Veel beleggers onderschatten het belang van een stabiele dividenduitkering voor hun portefeuille. Koerswinst lijkt soms de Alfa en Omega van beleggen, maar op langere termijn

Nadere informatie

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant of andere

Nadere informatie

VIVIUM DYNAMIC FUND FACT SHEET 31 december 2016

VIVIUM DYNAMIC FUND FACT SHEET 31 december 2016 FACT SHEET 31 december 2016 Beleggingsbeleid De beheerdoelstelling van dit compartiment stemt overeen met een hoog risiconiveau in vergelijking met de beurs- en obligatiemarkten. De activa van dit compartiment

Nadere informatie

VIVIUM BALANCED FUND FACT SHEET 31 december 2016

VIVIUM BALANCED FUND FACT SHEET 31 december 2016 FACT SHEET 31 december 2016 Beleggingsbeleid De beheerdoelstelling van dit compartiment stemt overeen met een matig risiconiveau in vergelijking met de beurs- en obligatiemarkten. De activa van dit compartiment

Nadere informatie