RJ-Uiting : Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen Lopende Kosten Factor

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RJ-Uiting 2013-17: Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen Lopende Kosten Factor"

Transcriptie

1 RJ-Uiting : Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen Lopende Kosten Factor Ten geleide RJ-Uiting bevat wijzigingen van Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen (2013) als gevolg van een aanpassing in de Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (Nrgfo). Het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (BGfo) schrijft voor dat bepaalde beleggingsinstellingen een zogenaamde lopende kosten factor (LKF) en portefeuille omloop factor (POF) opnemen in de toelichting van de jaarrekening. Algemeen Deze RJ-Uiting is een gevolg van de inwerkingtreding van Commissieverordening 583/2010, per 1 juli 2011, waardoor de total expense ratio is vervangen door de lopende kosten factor (hierna LKF) en de daarmee verband houdende wijzigingen, met ingang van 4 december 2011 van de Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (Nrgfo) in verband met de gewijzigde berekeningsmethodiek voor wat betreft de portfolio turnover ratio (art. 3:25, Nrgfo), hierna portefeuille omloop factor (POF). Gevolgen wetswijziging De total expense ratio (TER) wordt vervangen door de LKF. Op hoofdlijnen bestaan de wijzigingen uit een gewijzigde berekeningsmethodiek en een uitbreiding van de kostencomponenten die in de berekening moeten worden meegenomen. Voorheen werd de gemiddelde intrinsieke waarde, zoals gebruikt in de berekening van de TER, bepaald op basis van vijf meetmomenten gedurende het verslagjaar. De gemiddelde intrinsieke waarde, zoals gebruikt in de bepaling van de LKF, moet worden berekend op basis van het aantal berekeningsmomenten van de intrinsieke waarde gedurende het verslagjaar. In de praktijk betekent dit dat als een beleggingsinstelling de intrinsieke waarde wekelijks berekent (en publiceert), het aantal meetmomenten 53 bedraagt. In de bepaling van de LKF is de behandeling van bepaalde kostencomponenten ten opzichte van de TER gewijzigd. De wijzigingen betreffen: 1

2 - kosten die voortkomen uit zogenoemde fee sharing agreements moeten worden opgenomen in de LKF. Een voorbeeld hiervan is de vergoeding aan de beheerder en/of derde partijen met betrekking tot investment research; - de ten laste van de beleggingsinstelling gebrachte prestatievergoeding moet apart worden gepresenteerd in de vorm van een gerealiseerd percentage over het boekjaar berekend ten opzichte van de gemiddelde intrinsieke waarde. Prestatievergoedingen zijn geen onderdeel van de LKF; en - indien de beleggingsinstelling een substantieel deel (gemiddeld tien procent of meer) van haar vermogen direct of indirect in een of meerdere andere belegginginstellingen belegt, worden de kosten van deze andere beleggingsinstellingen betrokken bij het bepalen van de LKF. De wijziging aangaande de POF heeft betrekking op de manier waarop de gemiddelde intrinsieke waarde wordt bepaald. Op grond van de wijziging in de Nrgfo moet deze berekening op identieke wijze geschieden zoals voorgeschreven voor de LKF. Indien een beleggingsinstelling is opgebouwd uit meerdere subfondsen, dan moet voor ieder subfonds een separate LKF en POF worden bepaald. Indien een beleggingsinstelling of subfonds is opgebouwd uit meerdere aandelenklassen, dan moet voor iedere aandelenklasse een separate LKF worden bepaald. Inhoud en vorm voorgestelde wijziging Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen Op grond van artikel 123 lid 1, onder l van het BGfo, rekening houdend met art. 115y, lid 2, BGfo, wordt een zogenaamde lopende kosten factor (LKF) opgenomen in de toelichting van de jaarrekening van icbe s of alternatieve beleggingsinstellingen aangeboden aan niet professionele beleggers. De bepaling van de LKF moet geschieden door alle door een beleggingsinstelling gemaakte relevante kosten te delen door de gemiddelde intrinsieke waarde. De gemiddelde intrinsieke waarde is de som van de intrinsieke waarden gedeeld door het aantal berekeningsmomenten van de intrinsieke waarde gedurende het jaar. De LKF wordt uitgedrukt in een percentage met twee decimalen. Kosten die in de berekening buiten beschouwing worden gelaten zijn: - vergoedingen voor toe- en uittreding; - betaalde interest op verkregen krediet (leningen of roodstand); - noodzakelijke transactiekosten, zoals beursbelastingen, brokerkosten en uitvoeringskosten; - prestatievergoedingen betaald aan de beheerder, investment adviser of andere gedelegeerde betrokken bij het beheer van de beleggingen; 2

3 - betalingen die gerelateerd zijn aan het houden van derivaten (bijvoorbeeld margin calls); en - kosten die gemaakt worden door en ten laste van de beheerder van de beleggingsinstelling. De transactiekosten die gemaakt worden bij belegging in andere beleggingsinstellingen worden buiten beschouwing van de LKF gelaten voor zover deze bedoeld zijn voor dekking van de transactiekosten in de onderliggende beleggingsinstellingen welke gepaard gaan met de desbetreffende toe- of uittreding. De ten laste van de beleggingsinstelling door de beheerder of eventuele investment adviser gebrachte prestatievergoedingen worden apart gepresenteerd als percentage van de gemiddelde intrinsieke waarde. De prestatievergoedingen moet in dezelfde toelichting als de LKF worden vermeld en vormen geen onderdeel meer van de LKF zelf. De reden hiervoor is dat specifiek onderscheid moet worden gemaakt tussen kosten met een doorlopend karakter en incidentele kosten, zodat bij een hoger dan verwacht rendement de hiervoor betaalde extra kosten apart inzichtelijk worden gemaakt. Hierdoor is de LKF beter te vergelijken met andere beleggingsinstellingen die geen prestatievergoeding kennen. Indien de beleggingsinstelling een substantieel deel (meer dan 10 procent of meer) van haar vermogen direct of indirect belegt in een of meerdere andere beleggingsinstellingen, worden de kosten van de andere beleggingsinstelling betrokken bij het bepalen van de LKF. Hiervoor gelden de volgende aanvullende bepalingen: - bij belegging in onderliggende beleggingsinstellingen die voldoen aan de toelichtingseisen overeenkomstig de uitvoering van Richtlijn 2009/65/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft essentiële beleggersinformatie, wordt de meeste recent gepubliceerde LKF van de onderliggende beleggingsinstellingen gebruikt; indien de onderliggende beleggingsinstelling wordt beheerd door de beheerder of een andere verbonden partij, maar geen LKF publiceert, moet de beheerder een zo goed mogelijke inschatting van de doorlopende kosten van de onderliggende beleggingsinstelling te maken; - indien de onderliggende beleggingsinstelling niet valt onder de hiervoor genoemde categorieën, niet of niet tijdig haar LKF publiceert, dan moet de beheerder gebruik maken van relevante reeds beschikbare publieke informatie, dan wel een zo goed mogelijke inschatting te maken van de desbetreffende kosten (bijvoorbeeld op basis van het prospectus) en deze te betrekken bij de bepaling van de LKF; - voor beleggingsinstellingen waar minder dan 15% van het vermogen in wordt belegd en geen publieke informatie beschikbaar is, kan worden volstaan met de jaarlijkse management fee (beheervergoeding) als uitgangspunt voor de berekening van de 3

4 kosten; - de LKF mag worden verlaagd met rebates of retrocessies van kosten die de beleggingsinstelling van de onderliggende beleggingsinstellingen ontvangt; en - eventuele prestatievergoedingen binnen de onderliggende beleggingsinstellingen worden op gelijke wijze behandeld (geen onderdeel van de LKF) en meegenomen in de toelichting over de ten laste van de beleggingsinstelling gebrachte prestatievergoeding. Belegt de beleggingsinstelling 85 procent of meer van het beheerde vermogen direct of indirect in een andere beleggingsinstelling, dan vermeldt de toelichting op grond van artikel 123 lid 1, onder m van het BGfo: het niveau van de kosten van de andere beleggingsinstelling gerelateerd aan de gemiddelde intrinsieke waarde van de andere beleggingstelling, onder vermelding van de kosten die daarbij buiten beschouwing zijn gelaten. Indien een beleggingsinstelling is opgebouwd uit meerdere subfondsen, dan wordt voor ieder subfonds een separate LKF te bepaald. Indien een beleggingsinstelling of subfonds is opgebouwd uit meerdere aandelenklassen, dan wordt voor iedere aandelenklasse een separate LKF bepaald. Indien het boekjaar niet een geheel kalenderjaar betreft, bijvoorbeeld bij nieuw opgestarte beleggingsinstellingen, wordt de LKF geannualiseerd teneinde een goed beeld te geven van de doorlopende kosten voor een geheel boekjaar. In de toelichting op de LKF wordt vermeld dat het een geannualiseerde LKF betreft op basis van een inschatting van de kosten op jaarbasis Op grond van artikel 123 lid 1, onder p van het BGfo wordt een zogenaamde omloopfactor, namelijk de portefeuille omloop factor (POF) opgenomen in de toelichting van de jaarrekening. De POF wordt berekend door het totaal van transacties in financiële instrumenten (aankopen + verkopen van financiële instrumenten = Totaal 1) minus het totaal aan transacties (uitgifte + inkopen = Totaal 2) van rechten van deelneming te delen door de gemiddelde intrinsieke waarde van de beleggingsinstelling (X) volgens de formule [(Totaal 1 Totaal 2) / X] * 100. De gemiddelde intrinsieke waarde is de som van de intrinsieke waarden gedeeld door het aantal berekeningsmomenten van de intrinsieke waarde door het jaar heen. Transacties in financiële instrumenten die onderdeel van de POF berekening zijn, betreffen: aandelen; obligaties; derivaten; beleggingsinstellingen; en 4

5 geldmarktinstrumenten met een oorspronkelijke looptijd langer dan een maand. Transacties in financiële instrumenten die buiten de reikwijdte van de POF-berekening vallen, zijn geldmarktinstrumenten met een oorspronkelijke looptijd korter dan een maand Voor de transacties in derivaten wordt voor de transactiebedragen aangesloten bij de werkelijke kasstromen (gerealiseerde resultaten). Indien een beleggingsinstelling is opgebouwd uit meerdere subfondsen wordt voor ieder subfonds een separate POF bepaald. Beleggingsinstellingen die uitsluitend of vrijwel uitsluitend beleggen in onroerende zaken zijn niet verplicht deze POF op te nemen op grond van artikel 123 lid 2 van het BGfo. Oorspronkelijke passages in de huidige RJ 615 Kosten Op grond van artikel 123 lid 1, onder l van het BGfo moet een zogenaamde total expense ratio worden opgenomen in de toelichting van de jaarrekening. Aanbevolen wordt de wijze waarop de expense ratio is berekend, toe te lichten. Indien de beleggingsinstelling meer dan 10 procent of meer van haar vermogen direct of indirect belegt in een andere beleggingsinstelling, worden de kosten van de andere beleggingsinstelling meegenomen bij het bepalen van de total expense ratio. Belegt de beleggingsinstelling 95 procent of meer van het beheerde vermogen direct of indirect in een andere beleggingsinstelling dan vermeldt de toelichting op grond van artikel 123 lid 1, onder m van het BGfo: het niveau van de kosten van de andere beleggingsinstelling gerelateerd aan de gemiddelde intrinsieke waarde van de andere beleggingstelling, onder vermelding van de kosten die daarbij buiten beschouwing zijn gelaten Op grond van artikel 123 lid 1, onder p van het BGfo moet een zogenoemde portfolio turnover ratio worden opgenomen in de toelichting van de jaarrekening. Aanbevolen wordt de wijze waarop de portfolio turnover ratio is berekend toe te lichten. Beleggingsinstellingen die uitsluitend of vrijwel uitsluitend beleggen in onroerende zaken hoeven deze portfolio turnover ratio niet op te nemen op grond van artikel 123 lid 2 van het BGfo. Ingangsdatum De ingangsdatum van deze wet is 1 juli 2011 voor wat betreft de LKF en 1 januari 2012 voor wat betreft de POF. De voorgestelde alinea s zijn daarom met onmiddellijke ingang van toepassing. De vergelijkende cijfers moeten overeenkomstig worden verantwoord. Amsterdam, 23 december

Prospectus ASR Mixfondsen

Prospectus ASR Mixfondsen Prospectus ASR Mixfondsen ASR Mixfonds I ASR Mixfonds II ASR Mixfonds III ASR Mixfonds IV ASR Mixfonds V ASR Mixfonds VI ASR Mixfonds VII ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht

Nadere informatie

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V.

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V. Inlegvel bij het supplement met betrekking tot het ING Industrials Fund dd. 31 juli 2012, behorende bij het prospectus van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V. In het supplement van het Subfonds wordt op

Nadere informatie

Ostrica Global Active Investment Fund. Halfjaarverslag 2014

Ostrica Global Active Investment Fund. Halfjaarverslag 2014 Ostrica Global Active Investment Fund Halfjaarverslag 2014 Inhoud ALGEMENE INFORMATIE... 3 SAMENGESTELDE HALFJAARCIJFERS 2014... 7 SAMENGESTELDE BALANS PER 30 JUNI 2014... 8 SAMENGESTELDE WINST-EN-VERLIESREKENING

Nadere informatie

Aanvullende prospectus All Star Clone. Aanvulling op het Prospectus van het Paraplufonds Caesar Capital Paraplufonds

Aanvullende prospectus All Star Clone. Aanvulling op het Prospectus van het Paraplufonds Caesar Capital Paraplufonds Aanvullende prospectus All Star Clone Aanvulling op het Prospectus van het Paraplufonds Caesar Capital Paraplufonds Beheerder: Caesar Capital Fondsbeheer B.V. Datum: 23 juni 2014 Aanvullende Prospectus

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Fund aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 juli 2013 1 / 12 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met,

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Real Estate Equity Fund ( Fonds C ), (Aandelen serie Fonds C) Aanvullend prospectus. 17 december 2014

Insinger de Beaufort Real Estate Equity Fund ( Fonds C ), (Aandelen serie Fonds C) Aanvullend prospectus. 17 december 2014 Insinger de Beaufort Real Estate Equity Fund ( Fonds C ), (Aandelen serie Fonds C) Aanvullend prospectus 17 december 2014 02 Inhoud pagina I. Belangrijke informatie 4 A. Inleiding 4 B. Algemeen 4 C. Beleggingsbeleid

Nadere informatie

Jaarrekeningonderzoek Beleggingsinstellingen kpmg.nl

Jaarrekeningonderzoek Beleggingsinstellingen kpmg.nl FINANCIAL SERVICES Jaarrekeningonderzoek Beleggingsinstellingen kpmg.nl 2011 KPMG Accountants N.V., alle rechten voorbehouden. Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Onderzoeksopzet 4 3 Governance van beleggingsinstellingen

Nadere informatie

BASIS PROSPECTUS. Allianz Paraplufonds N.V.

BASIS PROSPECTUS. Allianz Paraplufonds N.V. BASIS PROSPECTUS Allianz Paraplufonds N.V. 27 maart 2015 Inhoudsopgave Allianz Paraplufonds N.V. Belangrijke informatie 3 Algemeen 5 Inleiding 5 Doelstelling 6 Beleggingsbeleid 6 Risicoprofiel 7 Beleggersprofiel

Nadere informatie

Prospectus Triodos Cultuurfonds NV

Prospectus Triodos Cultuurfonds NV Prospectus Triodos Cultuurfonds NV Gedateerd 21 november 2011 Statutair gevestigd te Zeist Let op! In het begrotingsakkoord 2013, dat op 25 mei aan de Tweede Kamer is gestuurd, is aangegeven dat het belastingvoordeel

Nadere informatie

Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening. Bevindingen en aanbevelingen

Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening. Bevindingen en aanbevelingen Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening Bevindingen en aanbevelingen Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ROLINCO N.V. (hierna Rolinco N.V. of de Beleggingsinstelling)

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ROLINCO N.V. (hierna Rolinco N.V. of de Beleggingsinstelling) VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ROLINCO N.V. (hierna Rolinco N.V. of de Beleggingsinstelling) INSCHRIJVINGEN KUNNEN SLECHTS GESCHIEDEN OP GROND VAN HET PROSPECTUS, IN COMBINATIE MET DE LAATSTE DRIE JAARVERSLAGEN

Nadere informatie

Jaarrapport Staal Metaal & Techniek

Jaarrapport Staal Metaal & Techniek Jaarrapport Staal Metaal & Techniek 1 april t/m 31 december 2006 INHOUDSOPGAVE ALGEMENE INFORMATIE STAAL METAAL & TECHNIEK 3 PROFIEL STAAL METAAL & TECHNIEK 4 BELEGGINGSBELEID 7 KERNCIJFERS 9 VERSLAG VAN

Nadere informatie

Robeco Obligaties DividendFunds N.V.

Robeco Obligaties DividendFunds N.V. Prospectus Robeco Obligaties DividendFunds N.V. serie A : Robeco Divirente serie B : Robeco Euro Obligaties Dividend serie C : Robeco High Yield Obligaties Gevestigd te Rotterdam Inschrijvingen kunnen

Nadere informatie

Prospectus. van het. GFH Paraplufonds. december 2013. Prospectus van het GHF Paraplufonds

Prospectus. van het. GFH Paraplufonds. december 2013. Prospectus van het GHF Paraplufonds Prospectus van het GFH Paraplufonds december 2013 Prospectus van het GFH Paraplufonds... 0 1. BELANGRIJKE INFORMATIE... 2 2. DEFINITIES... 3 3. FONDS, BEHEERDER EN BEWAARDER... 6 4. BELEGGINGSBELEID...

Nadere informatie

I N F O R M A T I E M E M O R A N D U M

I N F O R M A T I E M E M O R A N D U M I N F O R M A T I E M E M O R A N D U M met betrekking tot agendapunt 2 van de vergadering van participanten van BNP Paribas Groen Fonds een fonds voor gemene rekening gevestigd te Amsterdam die zal worden

Nadere informatie

Kosten voor Vermogensbeheer A la Carte

Kosten voor Vermogensbeheer A la Carte Kosten voor Vermogensbeheer A la Carte Tarieven Beleggen bij Van Lanschot In dit overzicht vindt u de kosten die wij u in rekening brengen als u kiest voor onze dienstverlening Vermogensbeheer A la Carte.

Nadere informatie

jaarrekening 2011 Oikocredit Nederland FONDS

jaarrekening 2011 Oikocredit Nederland FONDS jaarrekening 2011 Oikocredit Nederland FONDS Inhoud 1. Verslag van de beheerder 2 2. Vergelijkend overzicht 4 3. Jaarrekening 2011 5 Balans per 31 december 2011 5 Winst- en verliesrekening over 2011 6

Nadere informatie

Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind Nieuwe Parken

Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind Nieuwe Parken Meewind paraplufonds duurzame energieprojecten Prospectus Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind Nieuwe Parken Ontwikkeling en Bouw Datum 14 januari 2015 Beheerder: Seawind Capital

Nadere informatie

Prospectus Triodos Vastgoedfonds NV

Prospectus Triodos Vastgoedfonds NV Prospectus Triodos Vastgoedfonds NV Gedateerd 21 november 2011 Statutair gevestigd te Zeist Let op: zie ook het separate supplement bij het Prospectus van Triodos Vastgoedfonds NV gedateerd op 31 mei 2013

Nadere informatie

Financiële bijsluiter

Financiële bijsluiter Himalayan Fund N.V. Himalayan Fund N.V. is een beleggingsmaatschappij met een vergunning op grond van de Wet op het financieel toezicht. Financiële bijsluiter bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie

Nadere informatie

Voorwaarden van. Beheer en Bewaring

Voorwaarden van. Beheer en Bewaring 1. UNIT LINKED FONDSEN Voorwaarden van Beheer en Bewaring (januari 2012) 2. Voorwaarden van Beheer en Bewaring Participaties in de beleggingsfondsen die onder toepassing van deze voorwaarden worden c.q.

Nadere informatie

Financiële Bijsluiter Theta Legends Fund

Financiële Bijsluiter Theta Legends Fund Financiële Bijsluiter Theta Legends Fund Bij of krachtens de wet voorgeschreven productinformatie over het product Theta Legends Fund. Voor producten als Theta Legends Fund is het opstellen van een financiële

Nadere informatie

FINANCIËLE BIJSLUITER (versiedatum 06-02-2004)

FINANCIËLE BIJSLUITER (versiedatum 06-02-2004) Levob Toekomstvermogen Levob Bank N.V. postbus 432 3830 AL Leusden NL tel. 033 434 49 06 fax 033 434 42 91 FINANCIËLE BIJSLUITER (versiedatum 06-02-2004) Bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie

Nadere informatie

Alternative Harbour Fund. Jaarverslag

Alternative Harbour Fund. Jaarverslag Jaarverslag 2010 Algemene informatie Alternative Harbour Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management B.V. Javastraat 24 2585 AN Den Haag Bewaarder

Nadere informatie

MEEWIND PARAPLUFONDS DUURZAME ENERGIEPROJECTEN HALFJAARVERSLAG

MEEWIND PARAPLUFONDS DUURZAME ENERGIEPROJECTEN HALFJAARVERSLAG MEEWIND PARAPLUFONDS DUURZAME ENERGIEPROJECTEN HALFJAARVERSLAG 2009 INHOUDSOPGAVE ALGEMENE INFORMATIE... 3 BELEGGINGSFONDS MEEWIND PARAPLUFONDS DUURZAME ENERGIEPROJECTEN... 5 ALGEMEEN... 5 VERGUNNING OP

Nadere informatie

ING DUTCH FUND. Halfjaarbericht 2012. ING Dutch Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.)

ING DUTCH FUND. Halfjaarbericht 2012. ING Dutch Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) ING DUTCH FUND Halfjaarbericht 2012 ING Dutch Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) DIRECTIE en BEHEERDER ING Fund Management B.V. Schenkkade 65 2595 AS Den Haag Internet: www.ingim.nl

Nadere informatie

Fundament Bond Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011

Fundament Bond Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Halfjaarverslag over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Algemene informatie Fundament Bond Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management

Nadere informatie

ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS

ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS HALFJAARVERSLAG over de periode 1 januari 2013-30 juni 2013 INHOUDSOPGAVE ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS... 4 ALGEMEEN... 4 BELEGGINGSBELEID... 4 BELEGGINGSDOELSTELLING... 5 RISICOPROFIEL...

Nadere informatie

Mn Services Levensloop Fonds

Mn Services Levensloop Fonds Supplement betreffende Mn Services Levensloop Fonds Subfonds: Platina Metaal & Techniek Inhoudsopgave 1. Belangrijke informatie 3 1.1 Inleiding 3 1.2. Algemene informatie 4 2. Subfonds: Platina Metaal

Nadere informatie

Prospectus. inzake. (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012

Prospectus. inzake. (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012 Prospectus inzake (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012 INHOUD Pagina Belangrijke informatie 3 1 Alpha High Performance Fund - Algemeen 4 - Structuur 5 - Subfondsen 6 2 Beleggingen

Nadere informatie