DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT."

Transcriptie

1 DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant, relatiebeheerder of andere professioneel adviseur. Deze brief is beschikbaar in andere talen dan het Nederlands, en exemplaren kunnen worden verkregen op of aangevraagd door te bellen naar (telefoonnummer in het VK) (raadpleeg de website voor internationale telefoonnummers). Aan de aandeelhouders van ishares MSCI Australia UCITS ETF 13 april 2015 Geachte Aandeelhouder, Het bestuur (de Bestuurders ) van ishares III plc (de Vennootschap ) schrijft u om u op de hoogte te brengen van het voorstel om ishares MSCI Australia B UCITS ETF (een subfonds van ishares VII plc, een naamloze vennootschap (public limited company) opgericht in Ierland) (het Verdwijnende Fonds ) te fuseren met ishares MSCI Australia UCITS ETF (een subfonds van de Vennootschap) (het Verkrijgende Fonds ) (de Fusie ). De voorgestelde Fusie vereist dat er een buitengewoon besluit wordt goedgekeurd door de aandeelhouders van het Verdwijnende Fonds op een Buitengewone Algemene Vergadering ( BAV ). Indien goedgekeurd op de BAV (of een verdaging daarvan), zullen alle in deze brief uiteengezette veranderingen van kracht worden op 6 juli 2015 (de Ingangsdatum ), tenzij specifiek anders vermeld, en deze brief geldt als kennisgeving aan de aandeelhouders van dat feit. Ingeval de BAV van het Verdwijnende Fonds wordt verdaagd naar een latere datum, zal de Ingangsdatum van de Fusie, indien goedgekeurd op deze verdaagde BAV, 6 juli 2015 blijven. Redenen voor de Fusie Achtergrond Na de overname van de activiteiten inzake beursverhandelde fondsen (exchange traded funds) van Credit Suisse door BlackRock op 1 juli 2013, werd het gepast geacht om een rationalisering van de overgenomen fondsen met het bestaande ishares aanbod te overwegen. De vermogensbeheerder van het Verdwijnende Fonds en het Verkrijgende Fonds, BlackRock Advisors (UK) Limited (de Vermogensbeheerder ), heeft een aantal kenmerken van het uitgebreide ishares-aanbod beoordeeld, inclusief de grootte van de fondsen, het bestaan van dubbele strategieën in het aanbod en operationele efficiëntie. Na deze beoordeling en op aanbeveling van de Vermogensbeheerder, hebben de Bestuurders van de Vennootschap en ishares VII plc de Fusie voorgesteld om overlappende fondsen die dezelfde referentie-index volgen, samen te voegen. De Bestuurders zijn van mening dat de consolidatie van de fondsen voor een grotere operationele efficiëntie zal zorgen, wat de aandeelhouders ten goede zal komen. Bovendien wordt verwacht dat de Fusie zal leiden tot een verhoogde liquiditeit op de secundaire markt van het Verkrijgende Fonds vanwege zijn toegenomen grootte. Er zal geen stijging zijn in de totale kostenratio van het Verkrijgende Fonds.

2 De Bestuurders zijn van mening dat het in het beste belang van de aandeelhouders is om het Verdwijnende Fonds te fuseren met het Verkrijgende Fonds op de Ingangsdatum. Belangrijkste kenmerken van het Verdwijnende Fonds en het Verkrijgende Fonds Wij verwijzen naar de Bijlage bij deze brief voor een verdere vergelijking van de belangrijkste kenmerken van het Verdwijnende Fonds en het Verkrijgende Fonds. Het Verdwijnende Fonds en het Verkrijgende Fonds zijn in Ierland gevestigde beursverhandelde fondsen die zijn opgericht krachtens Richtlijn 2009/65/EG van de Raad en het Europese Parlement van 13 juli 2009, zoals deze kan worden gewijzigd of vervangen (de ICBE-richtlijn ). Het Verdwijnende Fonds en het Verkrijgende Fonds volgen dezelfde referentie-index en zijn fondsen met fysieke replicatie. De risicoprofielen van het Verdwijnende Fonds en het Verkrijgende Fonds zijn vergelijkbaar en er zijn vergelijkbare risico s van toepassing zoals uiteengezet in de respectievelijke prospectussen. Per de datum van deze brief hebben beide fondsen een synthetische risicoen opbrengstindicator ( SRRI, een algemene indicatie van het algemene risiconiveau van een fonds, op een schaal van 1 tot 7) van 6 zoals uiteengezet in de relevante Essentiële Beleggersinformatie (Key Investor Information Document, "KIID"). Het Verdwijnende Fonds noch het Verkrijgende Fonds maakt gebruik van hefboomwerking. Totale Kostenratio Het Verdwijnende Fonds en het Verkrijgende Fonds hebben dezelfde totale kostenratio. De totale kostenratio van het Verkrijgende Fonds zal ongewijzigd blijven na de Fusie. Impact op de Aandeelhouders van het Verkrijgende Fonds De Fusie Naast een stijging van het beheerde vermogen, die de handelskosten van de portefeuille marginaal kan doen afnemen, de tracking error kan doen verbeteren en een betere liquiditeit op de secundaire markt kan bieden, wordt er niet verwacht dat er een impact zal zijn op de aandeelhouders van het Verkrijgende Fonds als gevolg van de Fusie. Op de Ingangsdatum wordt het nettovermogen van het Verdwijnende Fonds opgenomen in het Verkrijgende Fonds en ontvangen de aandeelhouders van het Verdwijnende Fonds een aantal aandelen in het Verkrijgende Fonds en, indien van toepassing, een restbetaling in contanten, waarvan de totale waarde zal overeenstemmen met de totale waarde van hun aandelen in het Verdwijnende Fonds, die zal worden bepaald door het aantal aandelen in het Verdwijnende Fonds te vermenigvuldigen met de ruilverhouding. De ruilverhouding zal worden berekend door de nettovermogenswaarde per aandeel van het Verdwijnende Fonds te delen door de nettovermogenswaarde per aandeel van het Verkrijgende Fonds berekend op het waarderingstijdstip van het Verdwijnende en het Verkrijgende Fonds (zoals vermeld in de Bijlage) op 3 juli Kosten Geen van de kosten die gepaard gaan met de voorbereiding en afronding van de Fusie door het Verkrijgende Fonds zullen voor rekening zijn van het Verkrijgende Fonds of de aandeelhouders van het Verkrijgende Fonds. De Fusie zal naar verwachting niet leiden tot

3 een stijging van de kosten en vergoedingen te dragen door het Verkrijgende Fonds en/of zijn aandeelhouders. De kosten van de Fusie met het Verkrijgende Fonds, met inbegrip van de juridische, administratieve en advieskosten en overdrachtsbelastingen voor rekening van het Verkrijgende Fonds, zullen worden gedragen door BlackRock Asset Management Ireland Limited. Indien het daarnaast nodig is om de portefeuille van het Verdwijnende Fonds of het Verkrijgende Fonds te herverdelen om deze passend te structureren voor de Fusie, zullen de transactiekosten op beleggingsniveau (bijvoorbeeld vergoedingen voor brokers) en overdrachtsbelastingen voor rekening van het Verdwijnende Fonds of het Verkrijgende Fonds met betrekking tot een dergelijke herverdeling van de relevante portefeuille worden gedragen door BlackRock Asset Management Ireland Limited. Aandeelhoudersrechten Inkoop van Aandelen Indien de Fusie wordt goedgekeurd door de aandeelhouders van het Verdwijnende Fonds en u geen aandeelhouder in het Verkrijgende Fonds wenst te blijven na de Ingangsdatum van de Fusie, kunt u een verzoek indienen om op elk moment tot het sluitingstijdstip van de handel op 3 juli 2015 (zoals uiteengezet in het prospectus van de Vennootschap) uw aandelen te laten inkopen en kunt u aandelen in een ander ishares of BlackRock fonds verwerven met de opbrengsten van een dergelijke inkoop (in overeenstemming met de bepalingen van het relevante prospectus). Een dergelijk inkoopverzoek zal worden uitgevoerd overeenkomstig de voorwaarden van het prospectus van de Vennootschap. Er zal geen inkoopvergoeding worden toegepast (behalve voor kosten die kunnen worden ingehouden door het Verkrijgende Fonds om de desinvesteringskosten te dekken) en de inkoop moet worden uitgevoerd via de broker, dealer, centrale bewaarinstelling of andere tussenpersoon via welke u uw aandelen houdt (merk op dat die entiteit u mogelijk extra broker-vergoedingen en/of andere kosten direct in rekening kan brengen). Als u meer informatie wenst, neem dan contact op met BlackRock via de onderstaande gegevens. Aandeelhouders dienen zelf advies in te winnen over de geschiktheid van enige andere beleggingsmogelijkheid. Als u ervoor kiest uw aandelen te laten inkopen, zal de inkoopopbrengst aan u worden betaald in overeenstemming met de bepalingen van het prospectus van de Vennootschap en de regelingen met uw broker of bewaarbank (custodian). Als u ervoor kiest aandelen te verwerven in een ander fonds van BlackRock, zal de opbrengst van uw inkoop worden gebruikt om aandelen te kopen in het fonds dat of de fondsen die door u is/zijn gespecificeerd tegen de aandelenkoers van toepassing op dat fonds, in overeenstemming met de bepalingen van het prospectus van het betreffende fonds. Beleggers die aandelen hebben gekocht via een relevante erkende beurs waarop de aandelen zijn toegelaten tot de handel, zullen hun orders moeten plaatsen via hun broker/dealer indien zij hun aandelen zouden willen verkopen. Recht op nadere informatie Bijgevoegd vindt u een exemplaar van de algemene voorwaarden voor de fusie, die ook in andere talen beschikbaar is op U kunt op verzoek kosteloos een exemplaar verkrijgen van het verslag van de accountant over de Fusie. Deze documenten zullen beschikbaar zijn bij het hoofdkantoor van de Vennootschap of bij uw plaatselijke vertegenwoordiger of kunnen worden aangevraagd bij of op (telefoonnummer in het Verenigd Koninkrijk) (raadpleeg de website voor internationale

4 telefoonnummers). Raadpleeg de productpagina van het Verkrijgende Fonds op voor meer informatie over de Fusie. Belastingheffing Elke omzetting of inkoop van uw aandelen kan uw belastingpositie beïnvloeden. U dient daarom advies in te winnen bij een professioneel adviseur over toepasselijke belastingen in het land van respectievelijk uw burgerschap, domicilie of verblijf. Aanbeveling De Bestuurders zijn van mening dat de Fusie in het beste belang van de aandeelhouders van het Verkrijgende Fonds is. De Bestuurders aanvaarden de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze brief en de daarin begrepen informatie. Naar beste weten en overtuiging van de Bestuurders (die alle redelijke middelen hebben aangewend om zich ervan te verzekeren dat dit het geval is) stemt de in deze brief verstrekte informatie overeen met de feiten en ontbreekt niets dat waarschijnlijk de impact van de informatie kan beïnvloeden. Met vriendelijke groet, Bestuurder ishares III plc

5 Bijlage Vergelijking van de belangrijkste kenmerken van het Verdwijnende Fonds en het Verkrijgende Fonds ishares MSCI Australia B UCITS ETF (een subfonds van ishares VII plc) (het Verdwijnende Fonds ) Categorie van UCITS ETF Fonds Fondsstructuur Naamloze vennootschap (public limited company) Domicilie Ierland Ierland ishares MSCI Australia UCITS ETF (een subfonds van de Vennootschap) (het Verkrijgende Fonds ) UCITS ETF Naamloze vennootschap (public limited company) Toezichthouder Centrale Bank van Ierland Centrale Bank van Ierland Beleggingsstrategie Doelstelling en beleggingsbeleid Fysieke replicatie De beleggingsdoelstelling van het Verdwijnende Fonds bestaat erin het rendement van de referentie-index te bieden (de MSCI Australia Index Net USD), minus de kosten en vergoedingen van het Verdwijnende Fonds. Om deze beleggingsdoelstelling te verwezenlijken, bestaat het beleggingsbeleid van het Verdwijnende Fonds erin te beleggen in een portefeuille van aandelen die, voor zover mogelijk en praktisch haalbaar is, bestaat uit de effecten waaruit de MSCI Australia Index Net USD, de referentieindex van dit Verdwijnende Fonds, is samengesteld. Het Verdwijnende Fonds streeft ernaar de componenten van de benchmark-index te weerspiegelen door alle effecten waaruit de benchmark-index is samengesteld in een vergelijkbare mate te houden als hun weging in de benchmark-index. Om zijn referentieindex te weerspiegelen, kan het Verdwijnende Fonds maximaal 20% van zijn Nettovermogenswaarde beleggen in aandelen uitgegeven door hetzelfde lichaam. Deze limiet kan worden verhoogd tot 35% voor één enkele uitgever als er uitzonderlijke Fysieke replicatie De beleggingsdoelstelling van dit Verkrijgende Fonds bestaat erin de beleggers een totaalrendement te verschaffen, bestaande uit vermogensgroei en inkomsten, dat het rendement van de MSCI Australia Index weerspiegelt. Om deze beleggingsdoelstelling te verwezenlijken, is het beleggingsbeleid van het Verkrijgende Fonds om te beleggen in een portefeuille van aandelen die, voor zover mogelijk en praktisch haalbaar is, bestaat uit de samenstellende effecten van de MSCI Australia Index, de referentie-index van het Verkrijgende Fonds. Het Verkrijgende Fonds streeft ernaar de componenten van de benchmark-index na te bootsen door alle effecten waaruit de benchmark-index is samengesteld in een vergelijkbare mate te houden als hun weging in de benchmark-index. Het is de bedoeling van de Vermogensbeheerder om de componenten van de referentie-index na te bootsen, zodat het Verkrijgende Fonds tot 20% van zijn Nettovermogenswaarde kan beleggen in aandelen uitgegeven door hetzelfde lichaam om zijn referentie-index na te bootsen. Deze limiet kan worden

6 Referentieindex Beschrijving referentieindex (per de datum van het relevante prospectus) ishares MSCI Australia B UCITS ETF (een subfonds van ishares VII plc) (het Verdwijnende Fonds ) marktomstandigheden gelden (zoals uiteengezet in deel 4 van Bijlage III van het prospectus van ishares VII plc). MSCI Australia Index Net USD De MSCI Australia Index Net USD meet het rendement van aandelen met grote of middelgrote kapitalisatie van de Australische aandelenmarkt die voldoen aan de criteria van MSCI wat betreft grootte, liquiditeit en free-float. De referentie-index is marktkapitalisatiegewogen en wordt elk kwartaal geherbalanceerd. Meer details over de referentie-index (inclusief zijn constituenten) zijn beschikbaar op de website van de indexprovider: censing/constituents.html. ishares MSCI Australia UCITS ETF (een subfonds van de Vennootschap) (het Verkrijgende Fonds ) verhoogd tot 35% voor één enkele emittent als er uitzonderlijke marktomstandigheden gelden (zoals uiteengezet in deel 4 van Bijlage III van het prospectus van de Vennootschap). MSCI Australia Index (de gevolgde series is ook netto in USD) De MSCI Australia Index meet het rendement van aandelen met grote of middelgrote kapitalisatie van de Australische aandelenmarkt die voldoen aan de criteria van MSCI wat betreft grootte, liquiditeit en free-float. De referentieindex is marktkapitalisatiegewogen en wordt elk kwartaal geherbalanceerd. Meer details over de referentie-index (inclusief zijn constituenten) zijn beschikbaar op de website van de indexprovider: censing/constituents.html. Basisvaluta US$ US$ Koers Laatst verhandeld Laatst verhandeld Gebruik van derivaten Uitsluitend voor efficiënt portefeuillebeheer Uitsluitend voor efficiënt portefeuillebeheer Methodologie risicobeheerproces Benadering op basis van de aangegane verplichtingen Benadering op basis van de aangegane verplichtingen derivaten Verwachte Tot 0,20% Tot 0,15% tracking error SRRI 6 6 Uitkeringsbeleid Kapitalisatie Kapitalisatie TER 0,50% 0,50% Waarderingstijdstip Noteringen uur (tijd in Dublin) op Handelsdag. Duitsland - Frankfurt Stock Exchange Italië - Borsa Italiana uur (tijd in Dublin) op Handelsdag. Duitsland - Frankfurt Stock Exchange Italië - Borsa Italiana

7 ishares MSCI Australia B UCITS ETF (een subfonds van ishares VII plc) (het Verdwijnende Fonds ) Nederland - NYSE Euronext Amsterdam Zwitserland - SIX Swiss Exchange VK - Niet genoteerd, maar toegelaten tot de handel op de London Stock Exchange ishares MSCI Australia UCITS ETF (een subfonds van de Vennootschap) (het Verkrijgende Fonds ) Nederland - NYSE Euronext Amsterdam Zwitserland - SIX Swiss Exchange VK - Main Market van de London Stock Exchange Einddatum verslagjaar Benaderde fondsgrootte per eind maart juli van elk jaar. 30 juni van elk jaar. US$ 44,1 miljoen US$ 613,1 miljoen WF

Aan de aandeelhouders van ishares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF

Aan de aandeelhouders van ishares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan uw effectenmakelaar (broker), juridisch adviseur, accountant of andere professionele

Nadere informatie

Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Equity Market Neutral Fund

Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Equity Market Neutral Fund Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Equity Market Neutral Fund Dit Supplement bevat specifieke informatie over het Absolute Insight

Nadere informatie

BELEGGINGSDOEL Doelstelling van het Fonds is het kopiëren van het aandelenmarktresultaat van ontwikkelde en opkomende markten.

BELEGGINGSDOEL Doelstelling van het Fonds is het kopiëren van het aandelenmarktresultaat van ontwikkelde en opkomende markten. SsgA SPDR ETFs Europe I plc VERKORT PROSPECTUS SPDR MSCI ACWI IMI ETF d.d. 14 september 2011 DEEL A - JURIDISCHE ASPECTEN Dit is het Verkort prospectus voor SPDR MSCI ACWI IMI ETF, (het Fonds ), een subfonds

Nadere informatie

BLACKROCK GLOBAL FUNDS (de Onderneming )

BLACKROCK GLOBAL FUNDS (de Onderneming ) DIT IS EEN BELANGRIJK DOCUMENT DAT U ONMIDDELLIJK AANDACHTIG DIENT TE LEZEN. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, dient u meteen uw effectenmakelaar, bankmanager, advocaat, boekhouder, relatiebeheerder

Nadere informatie

2. VERGELIJKING VAN DE KENMERKEN VAN HET FUSERENDE EN HET ONTVANGENDE COMPARTIMENT

2. VERGELIJKING VAN DE KENMERKEN VAN HET FUSERENDE EN HET ONTVANGENDE COMPARTIMENT JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable Registered Office: European Bank and Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 8478

Nadere informatie

PowerShares Dynamic US Market UCITS ETF (het Fonds ) Een subfonds van PowerShares Global Funds Ireland Plc (het Paraplufonds ) (ISIN: IE00B23D9240)

PowerShares Dynamic US Market UCITS ETF (het Fonds ) Een subfonds van PowerShares Global Funds Ireland Plc (het Paraplufonds ) (ISIN: IE00B23D9240) Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

RISICO S MET BETREKKING TOT BELEGGEN IN HET FONDS

RISICO S MET BETREKKING TOT BELEGGEN IN HET FONDS SSgA SPDR ETFs Europe I plc VERKORT PROSPECTUS SPDR BARCLAYS CAPITAL EURO AGGREGATE BOND ETF d.d. 14 september 2011 DEEL A - JURIDISCHE ASPECTEN Dit is het Verkort prospectus voor SPDR Barclays Capital

Nadere informatie

ETF-gids voor adviseurs ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS

ETF-gids voor adviseurs ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS ETF-gids voor adviseurs ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS 2 ETF-gids voor adviseurs Exchange Traded Funds (ETF s) hebben de mogelijkheden van beleggers en hun adviseurs om portefeuilles op te bouwen,

Nadere informatie

Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Currency Fund

Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Currency Fund Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Currency Fund Dit Supplement bevat specifieke informatie over het Absolute Insight Currency Fund

Nadere informatie

Overzicht van ETF-structuren

Overzicht van ETF-structuren Bestemd voor particuliere beleggers Overzicht van ETF-structuren Hoe ETF s hun index volgen September 2010 De groeiende belangstelling van beleggers voor Exchange Traded Funds (ETF s) heeft de laatste

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "Maatschappij") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Nadere informatie

Fusie tussen sub-fondsen en opheffing paraplufonds Vragen & Antwoorden voor tussenpersonen

Fusie tussen sub-fondsen en opheffing paraplufonds Vragen & Antwoorden voor tussenpersonen . Maart 2014 Dit document wordt uitsluitend en als enige bedoeling ter informatie uitgebracht ter hulp bij het informeren naar uw onderliggende klanten. De hierin opgenomen informatie mag dan ook niet

Nadere informatie

OPENWORLD PLC. Paraplufonds met afzonderlijke aansprakelijkheid voor de subfondsen Vereenvoudigd prospectus. 28 maart 2012

OPENWORLD PLC. Paraplufonds met afzonderlijke aansprakelijkheid voor de subfondsen Vereenvoudigd prospectus. 28 maart 2012 OPENWORLD PLC Paraplufonds met afzonderlijke aansprakelijkheid voor de subfondsen Vereenvoudigd prospectus 28 maart 2012 Dit vereenvoudigd prospectus bevat belangrijke informatie over OpenWorld plc (de

Nadere informatie

ALLEEN VOOR BELEGGERS IN NEDERLAND. MAAK KENNIS MET ishares EN ETF s

ALLEEN VOOR BELEGGERS IN NEDERLAND. MAAK KENNIS MET ishares EN ETF s ALLEEN VOOR BELEGGERS IN NEDERLAND MAAK KENNIS MET ishares EN ETF s Exchange Traded Funds (ETF s), ook wel trackers genoemd, hebben de beleggingswereld ingrijpend veranderd. ETF s zijn eenvoudig, flexibel

Nadere informatie

Minimum Volatility ETF s Gids voor beleggers

Minimum Volatility ETF s Gids voor beleggers VOOR PARTICULIERE BELEGGERS ``ik wil beleggen in aandelen ``ik zie dat de markt volatiel kan zijn ``ik zoek naar meer evenwicht Minimum Volatility ETF s Gids voor beleggers In het huidige onzekere beleggingsklimaat

Nadere informatie

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ).

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ). SUBFONDS KENMERKEN INDEX AANDELENFONDS NEDERLAND Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Aandelenfonds Nederland Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Index

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "SICAV") naar Luxemburgs recht Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (the "Company") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Nadere informatie

WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE DELTA LLOYD INDEXFONDS AANDELEN WERELD VERKORT PROSPECTUS INTERNATIONALE AANDELEN ICBE IN OVEREENSTEMMING MET DE EU- NORMEN KORTE PRESENTATIE WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE ISIN-CODE FR0010752915 NAAM

Nadere informatie

DECEMBER. Vereenvoudigd Prospectus. Morgan Stanley Investment Management. Morgan Stanley Investment Funds

DECEMBER. Vereenvoudigd Prospectus. Morgan Stanley Investment Management. Morgan Stanley Investment Funds Morgan Stanley Investment Management 11 Vereenvoudigd Prospectus Morgan Stanley Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable Luxembourg ( SICAV ) 2 - Beleggingsdoelstelling en -beleid 2

Nadere informatie

ETF-gids voor beleggers

ETF-gids voor beleggers ETF-gids voor beleggers Ontdek een wezenlijk andere manier van beleggen Exchange Traded Funds (ETF s) zijn een andere manier om met beleggingen om te gaan, die voor veel particuliere beleggers nog vrij

Nadere informatie

Fidelity Funds II. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg. Prospectus

Fidelity Funds II. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg. Prospectus Fidelity Funds II Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg Prospectus Inhoud Prospectus Deel I: Fondsgegevens Deel II: Kerninformatie Landspecifieke gegevens Deel III: Belangrijke

Nadere informatie

BLACKROCK MIX FONDSEN 1-5 VIND DE BELEGGING DIE BIJ U PAST

BLACKROCK MIX FONDSEN 1-5 VIND DE BELEGGING DIE BIJ U PAST BLACKROCK MIX FONDSEN 1-5 VIND DE BELEGGING DIE BIJ U PAST BLACKROCK MIX FONDSEN 1-5 Inhoud Plannen met het oog op de toekomst 2 Maak kennis met BlackRock Mix Fondsen 1-5 4 Waarom kiezen voor BlackRock

Nadere informatie

BNP PARIBAS B STRATEGY

BNP PARIBAS B STRATEGY BNP PARIBAS B STRATEGY Prospectus Het prospectus bevat een algemeen deel over de bevek en afzonderlijke delen per compartiment. De statuten en het recentste jaarverslag zijn als bijlage bij dit prospectus

Nadere informatie

Invesco Funds, SICAV Prospectus

Invesco Funds, SICAV Prospectus Invesco Funds, SICAV Prospectus 27 juni 2012 Een open-end beleggingsvennootschap opgericht krachtens de Luxemburgse wetgeving en geharmoniseerd volgens de EU-richtlijn van de Raad 2009/65/EG zoals gewijzigd.

Nadere informatie

JPMorgan Funds Europe Equity Fund (het Sub-Fonds )

JPMorgan Funds Europe Equity Fund (het Sub-Fonds ) JPMorgan Funds Europe Equity Fund (het Sub-Fonds ) beknopte prospectus september 2005 Een Sub-Fonds van JPMorgan Funds (het Fonds ), een SICAV naar Luxemburgs recht Dit beknopte prospectus bevat belangrijke

Nadere informatie

Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Emerging Market Debt Fund

Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Emerging Market Debt Fund Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Emerging Market Debt Fund Dit Supplement bevat specifieke informatie over het Absolute Insight

Nadere informatie

Global Bond (Euro Hedged) Fund het realiseren van beleggingsinkomsten en vermogensgroei.

Global Bond (Euro Hedged) Fund het realiseren van beleggingsinkomsten en vermogensgroei. RUSSELL INVESTMENT COMPANY II PUBLIC LIMITED COMPANY een paraplufonds met gescheiden aansprakelijkheid tussen Sub-Fondsen Beknopte Prospectus 20 april 2012 Dit Beknopte Prospectus bevat belangrijke informatie

Nadere informatie